Bulharská republika. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bulharská republika. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5."

Transkript

1 Bulharská republika Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

2 informace o jurisdikci Od roku 2007 členská země Evropské unie s druhým nejvyšším životním standardem ze zemí jihovýchodní Evropy. Míra inflace a nezaměstnanost je díky pevné kontrole pod průměrnou úrovní Evropské unie a setrvale klesá. Díky tomuto dobrému ekonomickému profilu se všeobecně očekává zapojení Bulharska do Eurozóny kolem roku všeobecné informace o zemi Název Rozloha: Poloha: Bulharská republika(република България) km² Země sousedí na severu s Rumunskem (kde hranici tvoří Dunaj), na západě se Srbskem a s Makedonií, na jihu s Řeckem a na jihovýchodě s Tureckem. Východní hranici tvoří Černé moře. V roce 2004 země vstoupila do NATO a 1. ledna 2007 do EU. Počet obyvatel: 7,5 mil. Státní zřízení: republika Hlavní město: Sofie Úřední jazyk: bulharština Měna: lev (BGN) Hospodářství: průmysl, zemědělství Vznik: 22. září 1908 Společnosti Právní forma společnost s ručením omezeným OOD Právní úprava Obchodní zákoník 1991 Počet zakladatelů min. 2 (1 EOOD) Základní kapitál 5000 BGN Ručení společníků/akcionářů do výše vkladu Obchodní firma volná + právní subj. Účetnictví ano Povinné orgány 1 (jednatel) Právní forma akciová společnost AD Právní úprava Obchodní zákoník 1991 Počet zakladatelů min. 2 (1 EAD) Základní kapitál BGN Ručení společníků/akcionářů do výše vkladu Obchodní firma volná + práv. subj. Účetnictví ano Povinné orgány 3 představenstvo, (3 dozorčí rada)

3 zdanění Mezi nejdůležitější daně patří v Bulharsku daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, daň z přidané hodnoty, spotřební daň a daň z nemovitosti. Daň z příjmů Daň z příjmů fyzických osob Příjmy fyzických osob z dividend, rent, kapitálových zisků z prodeje hmotného majetku či autorské honoráře jsou daněné srážkovou daní s daňovou sazbou 15%. Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmu právnických osob jsou podle Zákona o dani z příjmů právnických osob (Corporate Income Tax Act - CITA) povinny platit všechny právnické osoby se sídlem v Bulharsku. Ostatním právnickým osobám se zdaňují pouze příjmy dosažené na území Bulharska. Sazba daně z příjmu právnických osob byla od roku 2005 snížena z 19,5 % na 15,0 %. Od roku 2007 je snížena na 10 % a je tak nejnižší v celé EU. Sazba daně z příjmů právnických osob je v Bulharsku stanovena na 15% a musí ji platit všechny právnické osoby se sídlem v Bulharsku a ostatní právnické osoby s příjmy dosaženými na území Bulharska. V rámci úlev je možné v Bulharsku uplatnit snížení daně z příjmů právnických osob, a to například při investici ve formě akvizice, při modernizaci nebo rekonstrukci hmotného majetku, u darů bulharským vzdělávacím či zdravotnickým institucím či u příspěvků zaměstnavatelů na dobrovolné penzijní a zdravotní pojištění a dobrovolné pojištění proti nezaměstnanosti. Ačkoli pobočky zahraničních společností nejsou právnickými osobami, jsou povinny sestavovat rozvahu, výkaz zisků a ztrát a podléhají daňové povinnosti. Výše daňového základu se určuje ze zisku vykázaného ve výsledovce. Daň z příjmu právnických osob je v tomto případě standardně stanovena sazbou daně příjmu právnických osob (19,5 % pro rok 2004). Pobočka musí samozřejmě platit také další daně jako místní daň, DPH, apod. Reprezentační kanceláře nejsou subjektem zdanění daní z příjmu právnických osob. Kapitálové zisky jsou součástí výkazu zisků a ztrát a podléhají sazbě daně z příjmu právnických osob. Dividendy placené místními společnostmi bulharským fyzickým osobám a některým charitativním společnostem podle CITA jsou zdaňovány 15% srážkovou daní. Dividendy placené bulharskými společnostmi zahraničním akcionářům daní stát toutéž sazbou. Akciové dividendy nejsou předmětem zdanění. Daň z přidané hodnoty Při dosažení ročního zdanitelného obratu přes leva se v Bulharsku musí každá fyzická i právnická osoba (rezident i nerezident) zaregistrovat jako plátce daně z přidané hodnoty (DPH). Sazba DPH činí v Bulharsku 20 procent. Výhodou u této daně je, že se při dodávkách na vývoz uplatňuje nulová sazba. Spotřební daně Za zboží, jako jsou například paliva, káva, čaj, suroviny obsahující alkohol, tabákové výrobky či některé osobní automobily, se v Bulharsku platí spotřební daň. Sazba se u této daně počítá jednorázově a zahrnuje se do daňového základu pro zdaňování daně z přidané hodnoty. Daňovou povinnost mají u spotřební daně ti, kteří vyrábí nebo dováží zboží podléhající spotřební dani. Daň z převodu nemovitostí Sazba daně z nemovitosti je v Bulharsku stanovena na 0,15 procent a osvobozeny jsou od ní všechny nemovitosti do leva. Mezinárodní daňové právo Smlouvy o zamezení dvojího zdanění jsou.

4 Ostatní daně Bulharsko má daňový systém odpovídající Evropské unii, tj. krom zmíněných má v daňovém systému také daň z dědictví a darů, silniční daň atp. Účetnictví Všechny právnické osoby rezidentní ve Bulharsku jsou povinny vést účetnictví v rozsahu stanoveném místní legislativou. Pobočky zahraničních společností jsou povinny sestavovat vlastní účetní závěrky. Akciové společnosti závěrku činí veřejně přístupnou. Audit Roční účetní závěrka, sestavená účetními, majícími příslušná lokální oprávnění, auditovaná a schválená valnou hromadou, je zveřejněna ve státním věstníku (State Gazette) pouze pokud společnost přesáhne ve fiskálním období předmětné závěrky alespoň dvě z níže uvedených podmínek: objem aktiv BGN 1 mil.; objem čistého zisku BGN 2 mln.; průměrný počet zaměstnanců 50 osob, Stejné podmínky platí také pokud společnost připravuje konsolidovanou účetní závěrku nebo společnost provozuje bankovní, pojišťovnickou, investiční atp. činnost. společnosti, právní formy Společnost s ručením omezeným je s ohledem na charakter právní úpravy vhodná pro obchodní projekty, které nevyžadují akumulaci velkých objemů prostředků, u nichž zakladatelé preferují právní formu umožňující výraznou kontrolu kapitálu společnosti na třetí osoby. Akciová společnost je oproti společnosti s ručením omezeným vhodná pro realizaci podnikatelských záměrů vyžadujících nebo předpokládajících akumulaci větších objemů prostředků. S ohledem na charakter právních úprav akciové společnosti je tato právní forma vhodná pro relativně pružné převody vlastnictví. Oba typy právnických osob je možno založit jako společnost jediného zakladatele, ve které je základní kapitál vlastněn jedinou osobou. Akciová společnost (Акционерно дружество, AD) Akciová společnost (aktsionerno druzhestvo, AD) vykazuje obdobné znaky jako standardní česká a.s. Základní kapitál činí alespoň BNG a před zápisem do rejstříku musí být splaceno nejméně 25%. Akciovou společnost zakládají min.2 zakladatelé (fyz. i práv. osoby), jednočlenné a.s. se označují jako EAD. Je možné zvolit mezi dvěma systémy řízení, a to mezi monistickým, kdy je zřízeno pouze představenstvo, a dualistickým kdy je ustanovena také dozorčí rada. Pokud společnost použije monistický systém řízení, je ustanovena správní rada (Board of Directors), která je složena minimálně ze 3 ale ne více než z 9 osob. Správní rada volí jednoho nebo více svých členů výkonnými řediteli (executive director), tj. členů, kteří mohou podepisovat za společnost. Počet výkonných ředitelů nesmí být vyšší nežli počet zbývajících členů správní rady. Na příklad: 3-členná správní rada: max. 1 výkonný ředitel (1< 2) 5-členná správní rada: max. 2 výkonný ředitel (2 < 3) 9- členná správní rada: max. 4 výkonný ředitel (4 < 5) Pokud společnost použije dualistický systém řízení, je ustaveno představenstvo (Managing Board), které vykonává svou činnost pod kontrolou dozorčí rady (Supervisory Board).

5 Členové představenstva jsou voleni a odvolávání dozorčí radou (německý model). Počet členů představenstva je určen stanovami společnosti a nesmí přesáhnout 9 členů. Je standardem, že představenstvo podává report svých aktivit dozorčí radě. Dozorčí rada je volena valnou hromadou společnosti a má nejméně 3, nejvíce 7 členů. Jedna osoba nemůže být členem obou statutárních orgánu společnosti zároveň. Představenstvo volí se souhlasem dozorčí rady jednoho nebo více svých členů výkonnými řediteli (executive director), tj. členů, kteří mohou podepisovat za společnost. Po obdržení soudní registrace akciové společnosti je nutno provést další registrace a úkony, a to zejména registrace na statistickém a daňovém úřadě, zdravotní a sociální pojištění a podobně. Pro tato podání platí velmi krátké termíny od převzetí rozhodnutí soudu a zpoždění je sankcionováno. Akciová společnost je povinna učinit veřejně přístupnou roční účetní závěrku zveřejněním v denním tisku, v ekonomickém titulu, ve vlastními silami vydané výroční zprávě nebo na internetu, ve stavu, který byl dle zákonných požadavků schválen společně s ověřením auditora Roční účetní závěrka potvrzená účetním, majícím příslušná lokální oprávnění, je schválena valnou hromadou společnosti a uveřejněna ve státní věstníku (State Gazette). Podléhá-li společnost auditu, obdobné povinnosti se vztahují také na auditovanou roční účetní závěrku. Společnost s ručením omezeným (дружество с ограничена отговорност, OOD) Společnost s ručením omezeným (družstvo s organičena odgovornost, OOD) je nejrozšířenějším typem právnické osoby v Bulharsku. Zakladatelem může být právnická i fyzická osoba. Pokud je i zakladatel dcera jiné společnosti, a ve stanovách není uvedeno, že má právo samostatně zakládat další dcery je požadován i souhlas vlastníka zakládající společnosti. Případná jednočlenná s.r.o. se označují jako EOOD. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Za společnost jedná navenek jeden nebo více jednatelů, kteří co do národnosti nejsou nijak omezeni a) zakladatelem je fyzická osoba pasy zakladatele/ů společnosti pasy jednatele/ů složit 100 leva pro registraci názvu společnosti zřízení účtu složení základního vkladu minimálně ve výši 70 % celkového vkladu (5000 leva). b) zakladatelem je (česká) právnická osoba společenská smlouva/zakladatelská listina aktuální výpis z OR mateřské společnosti smlouva s vedoucím OOD notářsky ověřený podpisový vzor notářsky ověřená kopie stanov zakladatele smlouva na pronájem sídla firmy (obvykle není požadována, ale nelze garantovat) notářsky ověřené prohlášení od jednatele budoucí společnosti Na základě výše uvedených dokumentů obdrží subjekt rozhodnutí o registraci. Ze zákona není stanoven žádný závazný termín. Založení/vznik společnosti trvá obvykle jeden měsíc. Po obdržení soudní registrace OOD je nutno provést další registrace a úkony, a to zejména registrace na statistickém a daňovém úřadě, zdravotní a sociální pojištění a podobně. Pro tato podání platí velmi krátké termíny od převzetí rozhodnutí soudu a zpoždění je sankcionováno. Výše základního kapitálu je 5000 leva (cca 2500 euro), přičemž minimálně 70% musí být splaceno při vzniku společnosti. Převody obchodních podílů lze činit pouze písmeně s notářským ověřením. Nový člen společnosti se zapisuje do obchodního rejstříku. K prodeji obchodního podílu člena je potřeba souhlasu valné hromady společnosti; o souhlasu se hlasuje a k přijetí je potřeba alespoň ¾ většina.

6 závěr Bulharsko nabízí spolu se zajímavými investičními příležitostmi relativně funkční právní systém, který se postupem času harmonizuje s právem Evropské unie. Protože nemovitosti v Bulharské republice mohou nabývat pouze místní osoby právnické a fyzické je v současnosti jedinou způsobem nabytí nemovitosti v Bulharské republice je založení bulharské obchodní společnosti (např. OOD) S ohledem na zdanění společností rezidentních společností v oblasti daně z příjmů patří Bulharsko mezi jedny z nejzajímavějších jurisdikcí v Evropské unii.

Rumunsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Rumunsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Rumunsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Rumunsko je jedním z nejmladších členů Evropské unie. Nynější

Více

Spolková republika Německo. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5.

Spolková republika Německo. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. Spolková republika Německo Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Německo je federativní parlamentní zastupitelská

Více

Podnikání v Rakousku. www.auditor.eu An independent member of UHY International, an association of independent accounting and consulting firms

Podnikání v Rakousku. www.auditor.eu An independent member of UHY International, an association of independent accounting and consulting firms Podnikání v Rakousku PRAHA PELHŘIMOV BRNO BRATISLAVA vídeň HORN An independent member of UHY International, an association of independent accounting and consulting firms 2 3 50 let zkušeností v Rakousku

Více

Lucembursko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Lucembursko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Lucembursko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o zemi Lucembursko je dědičnou konstituční monarchií. Podle ústavy

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

Podnik, podnikání, podnikatel, cíle podniku. Organizačně právní formy podnikání, podnik jednotlivce, obchodní společnosti, družstva. 1. Pojem podnik, důvody pro existenci podniků, cíle podniku Podnik Plánovitě

Více

Emirát Dubaj. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Emirát Dubaj. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Emirát Dubaj Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Výnosy z těžby ropy a zemního plynu v současné době přispívají

Více

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU 2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. Činnosti související se založením podniku 2.2. Vliv právní formy na založení podniku 2.3. Postup při zakládání podniku 2.4. Zakladatelský rozpočet Tržní ekonomiky na rozdíl od

Více

KOMPLEXNÍ PRŮVODCE VAŠÍM PODNIKÁNÍM

KOMPLEXNÍ PRŮVODCE VAŠÍM PODNIKÁNÍM KOMPLEXNÍ PRŮVODCE VAŠÍM PODNIKÁNÍM VÍCE NEŽ PORADENSTVÍ OBSAH O SPOLEČNOSTI 4 ZAČÁTEK PODNIKÁNÍ 7 Konzultace podnikatelského záměru 9 Založení české společnosti 10 Prodej české ready made společnosti

Více

KOMPLEXNÍ PRŮVODCE VAŠÍM PODNIKÁNÍM

KOMPLEXNÍ PRŮVODCE VAŠÍM PODNIKÁNÍM KOMPLEXNÍ PRŮVODCE VAŠÍM PODNIKÁNÍM VÍCE NEŽ PORADENSTVÍ OBSAH O SPOLEČNOSTI 4 ZAČÁTEK PODNIKÁNÍ 7 Konzultace podnikatelského záměru 9 Založení české společnosti 10 Prodej české ready made společnosti

Více

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem EU

Více

INVESTOVÁNÍ V RAKOUSKU základní právní & daňové aspekty

INVESTOVÁNÍ V RAKOUSKU základní právní & daňové aspekty INVESTOVÁNÍ V RAKOUSKU základní právní & daňové aspekty Následující podklady k základním právním a daňovým aspektům pro české společnosti plánující expanzi do Rakouska byly sestaveny na základě semináře:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ KOMPARACE DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB V RÁMCI VYBRANÝCH ZEMÍ EVROPSKÉ UNIE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ KOMPARACE DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB V RÁMCI VYBRANÝCH ZEMÍ EVROPSKÉ UNIE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES KOMPARACE DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB V RÁMCI

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu

Více

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Lektor: Mgr. Luboš Fojtík Bauerova vila, Libodřice 11. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání. Odpovězte

Více

Aktualizovaná a rozšířená pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU SK 1. Výše HDP na osobu 17.584 USD (2006) Srovnání (HDP ČR = 1) 0,8

Aktualizovaná a rozšířená pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU SK 1. Výše HDP na osobu 17.584 USD (2006) Srovnání (HDP ČR = 1) 0,8 Aktualizovaná a rozšířená pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU SK 1 Slovensko Slovenská republika 1 Základní informace 1.1 Obecné informace Rozloha 48.845 km 2 Obyvatelstvo (mil.) 5,382

Více

Podnikání v EU. pavlu@crr.cz www.euroinfocentrum. euroinfocentrum.cz/enlargement

Podnikání v EU. pavlu@crr.cz www.euroinfocentrum. euroinfocentrum.cz/enlargement Podnikání v EU PhDr. Marie Pavlů, CSc. Centrum pro regionální rozvoj České republiky Euro Info Centrum Praha Vinohradská 46, 120 00 Praha 2 Tel.: 221 580 203, fax: 221 580 292 E-mail: pavlu@crr.cz www.euroinfocentrum

Více

ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE

ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské republiky v Praze je jednotkou státní správy, která organizačně

Více

ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE

ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské republiky v Praze je jednotkou státní správy, která organizačně

Více

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a.s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK první emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 3,10 % p.a. v předpokládaném objemu 1.000.000.000 Kč v průběhu dvouleté emisní lhůty se

Více

ŽIVNOSTNÍK NEBO SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM?

ŽIVNOSTNÍK NEBO SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM? Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost, úplnost a aktuálnost jí poskytovaných

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

Základy ekonomiky a podnikání (ZAEP) Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Podnikání

Základy ekonomiky a podnikání (ZAEP) Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Podnikání Základy ekonomiky a podnikání (ZAEP) Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Podnikání FORMY PODNIKÁNÍ Podnikatel dle OZ osoba zapsaná v obchodním rejstříku osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. T.Č. 2002.01/01.2013 STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Allianz důchodový fond státních dluhopisů, Allianz penzijní společnost, a. s., byl vytvořen

Více

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 6) Obchodní korporace Členění obchodních korporací. Obchodní společnosti osobní, kapitálové. Evropská společnost. Družstvo. Státní podnik. Neziskové organizace. Obchodní rejstřík. Fúze, akvizice, Joint

Více

Tento článek se věnuje výplatě

Tento článek se věnuje výplatě 17 / 2014 Daňový a účetní 15. srpna 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Zálohy na podíl na zisku od roku 2014 Ing. Ivan Macháček, Ing. Pavla Strakošová Tento článek se věnuje výplatě podílů a záloh

Více