Obsah. Pranostiky na únor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Pranostiky na únor"

Transkript

1 Obsah Pranostiky na únor Zprávy z radnice Starostovo okénko Výpis z usnesení rady města Jemnice Fond rozvoje bydlení Nový provozovatel sběrného dvora odpadů Rozšíření počtu kontejnerů na plasty Dětská pohotovost Tříkrálová sbírka Jemnice se poprvé prezentovala na veletrhu Region Tour Co nového na Vysočině? Co se děje Víte, že... Vybráno z kroniky Vánoce jsou tu každý rok Okénko MŠ Projektové dny Magický rok s 8 na konci Střídání stráží na Hradě Občanská sonda Dolování na Jemnicku Potaš potašárny Poděkování Kulturní a společenský přehled Program kulturních a společenských pořadů Vánoční výstava Kino Jemnice Společenská kronika Okénko přírody Čejka chocholatá Síla stromů Moravský rybářský svaz MO Jemnice informuje Sportovní okénko Šachový oddíl Starší žáci SK JeMoBu Okresní přebor ve volejbale mužů 2007/2008 Obrazový seriál Pranostiky na únor Jestli na Hromnice mrzne a sněží, úrodný rok na to běží. Krátký masopust - dlouhá zima. O svaté Scholastice navleč si rukavice. Jaké jest masopustní úterý, taková bude Veliká noc. Když mrzne na Petra nastolení, mrznout bude 40 dní bez prodlení. Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna. O svaté Dorotě uschne košile na plotě. Na svatého Valentinka sej přísadu do záhonka.

2 Vážení spoluobčané, ZPRÁVY Z RADNICE Starostovo okénko začínáme nový rok a před námi se otevírá období, ve kterém se budeme snažit zrealizovat řadu projektů. Jejich skladba a počet bude záviset na několika skutečnostech, z nichž některé jsou již známé, některé se teprve projeví. Mezi víceméně známé patří např. prostředky, které budeme moci vyčlenit v rámci rozpočtu města na nové investice. I tady však můžeme počítat pouze s rokem 2008, protože v dalších létech může změnit tzv. rozpočtové určení daní a situace bude opět jiná. Dále víme, co nám v Jemnici chybí, po čem občané volají. Známe volební programy jednotlivých stran, je známo, pokračující rekonstrukce kanalizace v rámci projektu Dyje III nás od letošního roku do roku 2011 bude stát zhruba 15 milionů Kč. Když vezmeme v úvahu další závazky v souvislosti se splátkami úvěrů a půjček, dostáváme výši finančních prostředků na investice, resp. vlastní podíl města k dotacím, v následujících hodnotách: Rok v tis. Kč Pro další rozhodování o realizaci projektů jsou důležité ještě další skutečnosti, a sice to, že výhodný podíl dotačních prostředků vzhledem k celkovým nákladům na akci v následujících letech do roku 2013 se již nebude opakovat. Je tedy nutné pokusit se zrealizovat i některé velmi nákladné akce. Jedna z nich je právě regenerace ploch a objektů v bývalém areálu PS na sportovní a volnočasové aktivity nejširší veřejnosti i v rámci celého jemnického mikroregionu. Jistě jste o tomto záměru slyšeli nebo četli, je rovněž prezentován na internetových stránkách města. První odhad nákladů na realizaci celého areálu ( víceúčelová hala, plochy pro atletiku,hřiště atd. ) je asi 80 mil. Kč. Je zřejmé, že tento záměr lze provést pouze s výraznou dotací, která se pohybuje na hranici 90%. V letošním roce tedy předpokládáme: realizaci ozelenění náměstí Svobody podle projektu, který zastupitelstvo města schválilo na prosincovém zasedání v loňském roce. Je podaná žádost o dotaci na Stání fond životního prostředí, podíl města je 10 % nákladů, což je asi Kč. podání žádosti na regeneraci areálu PS pravděpodobně k termínu červenec 2008, s tím spojená výběrová řízení a zpracování projektu pro stavební povolení. vybudování nástavby na budově HZS ( hasičská zbrojnice ) a úprava pro potřeby zdravotnické záchranné služby. Je přislíbena finanční pomoc formou předplaceného nájemného.

3 pokračování oprav v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací. účast na realizaci cyklostezky Jihlava-Třebíč-Raabs. pokročit v jednání o využití bývalého vojenského autoparku jako průmyslové zóny s významným investorem. Vzhledem k současnému stavu jednání nelze podat podrobnější zaručené informace. Jde o brazilskou firmu s čtyřicetiletou tradicí, jejímž záměrem je vybudování kompletní výroby secích a sázecích strojů pro oblast střední a východní Evropy. Kromě těchto akcí bude samozřejmě prováděna běžná údržba ploch, komunikací a dalšího majetku města. Přejme si tedy, aby toto naše úsilí bylo korunováno maximální úspěšností. Ne vždy jsme schopni ovlivnit průběh věcí tak, aby nám to plně vyhovovalo. A i když čteme ve sdělovacích prostředcích jaké obrovské peníze nám plynou z EU, každý kdo již má praktickou zkušenost vám potvrdí, že jejich získání je čím dál obtížnější. Jsem přesvědčen, že podstatnou část záměrů se podaří provést i díky určité shodě mezi zastupiteli a jejich projevující se ochotě aktivně spolupracovat na rozvojovém plánu města. Pro JL Ing. Miloslav Nevěčný, starosta města Výpis z usnesení č. 11/2007 ze schůze Rady města Jemnice ze dne Rada města schvaluje: Ověřovatele zápisu dle návrhu. Zápis ze schůze Rady města Jemnice č. 10/2007 ze dne Provozní řád k zabezpečení provozní činnosti Domů s pečovatelskou službou a Sanitační řád pečovatelské služby. Pronájem pozemku p.č. GP 3641/1 o výměře m 2 v k.ú. Jemnice firmě ZEOBS spol. s r.o., se sídlem Velká brána 584, Jemnice. Nájemní smlouvu s firmou A.S.A. Dačice s.r.o., U Stadiónu 50/V., Dačice na pronájem části pozemku p.č. 1367/3 v k.ú. Jemnice (sběrný dvůr). Pronájem části pozemku p.č. 1578/7 o výměře cca 15 m 2 v k.ú. Jemnice. Žádost o souhlas se změnou trvalého pobytu. Žádost o souhlas s trvalým pobytem. Přidělení bytu č.1 (4+1) v ulici Větrná 1059 v Jemnici. Přidělení bytu č.15 v ulici Pod Tržištěm 608 v Jemnici. Přidělení bytu č.1 v DPS Palackého 129 v Jemnici. Záměr prodeje nákladního automobilu nosič kontejnerů 706 MTSO 27 NK, SPZ TR 66-60, obálkovou metodou nejvyšší nabídce s tím, že minimální cena je stanovena na ,-Kč. Zadání vypracování návrhu na střešní nástavbu stávajícího objektu HZS s vybudováním RZP v Jemnici následujícím firmám: DELTA PROJEKT spol. s.r.o., Antonínská 15, Dačice Ing. arch. Petr Vítek, Ortenovo nám. 26, Praha 7.

4 ARTPROJEKT JIHLAVA spol. s.r.o., Minoritské nám. 11, Jihlava Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy za cenu: první stránka 100,- Kč, za každou další i započatou stránku 50,- Kč. Od poplatku jsou osvobozeny úkony vyžádané a provedené prostřednictvím dálkového přístupu, opatřené elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nepřevyšuje-li sazba poplatku Kč. Členství tajemníka Městského úřadu v Jemnici ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR,občanské sdružení,podle zákona č.83/1990 Sb.,o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a z toho vyplývající plnění úkolů a každoroční úhradu členského příspěvku Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR o.s. Rada města bere na vědomí: Návrh na zvýšení ceny svozu odpadů pro podnikatele o 10% a doporučuje ZM ke schválení. Cenový návrh firmy A.S.A. Dačice s.r.o., U Stadiónu 50/V., Dačice za svoz odpadů na rok 2008 a doporučuje ZM ke schválení. Žádost 34 občanů ulice Komenského v Jemnici o opravu chodníků a vozovky. Zprávu o činnosti Turistického informačního centra Jemnice. Rozpočtové změny č. 4 na rok 2007 dle předloženého návrhu a tyto doporučuje ZM ke schválení. Návrh rozpočtu Města Jemnice na rok 2008 včetně rozpočtu hospodářské činnosti dle předloženého návrhu a doporučuje ZM ke schválení. Rada města neschvaluje : Žádosti o přidělení bytu. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne mezi Správou majetku města, s.r.o., Romana Havelky 994, Jemnice a městem Jemnice, Husova 103, Jemnice. Ing. Bc. Pavol Bátor, místostarosta města Fond rozvoje bydlení Rada města vyhlásila dne výběrové řízení na poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na rok Na základě vyhlášky č. 26, která je k dispozici k nahlédnutí na Městském úřadu v Jemnici finančním odboru, jsou půjčky poskytovány vlastníkům obytných budov a bytů k úhradě nákladů na opravy a modernizaci bytového fondu. Pro rok 2008 je schválena celková výše půjček do maximální výše ,- Kč a lhůta na podání žádostí je stanovena 35 dnů ode dne zveřejnění výběrového řízení. Z fondu se poskytují následující druhy půjček : Poř.č. název / účel lhůta splatnosti úrok horní hranice půjčky 01 obnova střechy / krytina / 6 roků 4 % p.a. do 75 tis.kč na 1 dům,

5 do 150 tis.kč na 1 dům s více jak 5 byty 02 obnova fasády domu vč.oplechování u domu staršího 10 let 6 roků 4 % p.a. do 75 tis.kč na 1 dům, do 150 tis.kč na 1 dům s více jak 5 byty 03 vnitřní úprava a modernizace bytu 6 roků 4 % p.a. do 75 tis.kč na 1 byt Zájemci o půjčku mohou své žádosti podávat na sekretariát Městského úřadu v Jemnici, v termínu nejpozději do Žádost musí obsahovat : jméno nebo název žadatele, popř. statut. zástupce adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby přesné označení předmětné obytné budovy - adresa, číslo popisné, č.parcely - stavební povolení či jiný příslušný doklad o přípustnosti akce, na níž je žádáno o půjčku - příslušnou projektovou dokumentaci předběžnou dohodu s dodavatelem akce s orientační cenou, při svépomoci odhad nákladů, které budou při realizaci doloženy fakturami přesný popis účelu, na který je půjčka požadována předpokládanou lhůtu dokončení předmětné akce požadovanou částku půjčky výpis z katastru nemovitostí prokazující vlastnictví k obytné budově, ne starší než 3 měsíce čestné prohlášení, zda na nemovitosti vázne či nevázne zástavní právo Půjčku nelze získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu. Půjčku je nutno vyčerpat do 1 roku po podpisu smlouvy mezi městem a vlastníkem objektu. Začátek splácení jistiny a úroků včetně termínů bude stanoven ve smlouvě. O výsledcích výběrového řízení rozhodne Zastupitelstvo města Jemnice v měsíci březnu po předchozím vyjádření komise FRB. Výběrové řízení bude ukončeno výzvou města k uzavření smlouvy o půjčce zaslanou vybraným žadatelům a neprodleným písemným vyrozuměním všech žadatelů o výsledcích výběrového řízení. Smlouvy o půjčkách budou uzavírány v měsíci dubnu, následně bude možno čerpat finanční prostředky z účtu vedeného u KB, a.s., který si musí žadatel bezúplatně zřídit u uvedeného ústavu. Tento účet bude po vyčerpání částky zrušen. Zajištění vrácení půjčky bude realizováno buď smlouvou o zřízení zástavního práva, nebo ručitelským prohlášením dvou zletilých osob s potvrzením výše jejich příjmů. Bližší informace mohou žadatelé získat na Městském úřadu Jemnice odboru finančním a plánovacím. Pro JL napsal Ing. Kadlec Miloslav, vedoucí finančního odboru

6 Nový provozovatel sběrného dvora odpadů Od ledna bude zajišťovat provoz Sběrného dvora odpadů (SDO) v Jemnici firma.a.s.a. Dačice s.r.o.. Sběrný dvůr zůstává na stávající adrese v ulici Romana Havelky, v sousedství areálu Správy majetku města Jemnice s.r.o.. Rovněž provozní doba zůstává nezměněna: Út hod. Čt hod. So hod. K čemu vlastně Sběrný dvůr slouží? Jedná se o zařízení, ve kterém mají občané Jemnice a místních částí (Louka, Panenská) možnost zdarma odevzdat k odstranění odpady, které nepatří do nádob na běžný komunální odpad. Jedná se především o: objemný odpad starý nábytek, matrace, koberce apod. druhotné suroviny (papír, plasty, sklo, kovy ) ledničky, televizory, rádia, bojlery, sporáky a ostatní elektrozařízení pneumatiky zářivky, světelné zdroje oleje motorové, převodové, mazací a jimi znečištěné obaly a filtry odpadní barvy, plechovky, kanystry a ostatní znečištěné obaly ředidla a ostatní rozpouštědla materiály pro zachycování olejů, filtrační materiály (piliny, Vapex ) nepotřebné léky baterie a monočlánky Nově i výkupna surovin Součástí Sběrného dvora je i výkupna druhotných surovin, vykupujeme především: železo, nerez drahé kovy (měď, hliník, mosaz, bronz ) papír (karton, noviny, časopisy ) plasty (čiré folie, igelity ) olověné akumulátory Prodej odpadových nádob Ve Sběrném dvoře je možno zakoupit nové odpadové nádoby (pozinkované popelnice, plastové popelnice s kolečky) za výhodné ceny. Snahou společnosti.a.s.a. je roztřídit produkovaný odpad tak, abychom byli schopni maximální část předat k recyklaci, nevyužitelnou část uložit na skládce a část předat k odstranění do spalovny nebezpečných odpadů. Cílem naší činnosti je maximální ochrana životního prostředí. Radim Kolář DiS, jednatel společnosti

7 Rozšíření počtu kontejnerů na plasty Od pátku 4. ledna 2008 byl navýšen počet kontejnerů na plasty o 5 ks. Nově byly umístěny v ulici Na Předlískách a Budějovická a byl rozšířen počet v ulicích U Víta, Větrná a Na Podolí. Pro JL napsal Rudolf Tesař, odbor vnitřních věcí Dětská pohotovost Od je opět v provozu dětská pohotovost v Nemocnici Dačice. A to o víkendech (sobota, neděle) a svátcích od 8 00 hod hod. Ing. Leoš Dostál, ředitel Nemocnice Dačice Tříkrálová sbírka Tříkrálová sbírka proběhla v Jemnici od 2. do 13. ledna 2008 prostřednictvím skupin koledníků, kteří vybírali příspěvky do zapečetěných pokladniček.výnos Tříkrálové sbírky je určen na podporu konkrétních projektů pro jednotlivce a rodiny v nouzi u nás i v zahraničí a je jedním z pravidelných zdrojů pro charitní činnost. Veřejnost se takto může podílet na pomoci sociálně slabým či trpícím. Celkem bylo vybráno ,50 Kč. Z toho v Jemnici ,-Kč, v Louce 8.340,- Kč, v Pálovicích 4.722,50 a v Rancířově 4.097,- Kč. Pro JL napsala Dana Šulková Jemnice se poprvé prezentovala na veletrhu RegionTour Ve dnech probíhal v Brně jeden z největších tuzemských veletrhů cestovního ruchu RegionTour, na kterém se vůbec poprvé prezentovalo i město Jemnice. Návštěvníci nás mohli najít na stánku kraje Vysočina, kde měla Jemnice (spolu s Třebíčí a Moravskými Budějovicemi) vlastní pult. Tam čekal na návštěvníky král Jan Lucemburský s královnou Eliškou Přemyslovnou v dobových kostýmech, kteří se snažili podat návštěvníkům všechny možné informace o Jemnici a okolí. Získat tak mohli především materiály k historii a památkám v Jemnici, mapu města a okolí, přehled ubytování a restaurací, informace o historické slavnosti Barchan a informace o zámku v Polici a Jemnickém mikroregionu. Z reklamních předmětů byl největší zájem o pohlednice, kalendáříky a zápalky s motivem Jemnice. K našemu stánku se dostala také řada návštěvníků, kteří se narodili a nebo bydleli v blízkém okolí Jemnice a uvítali tak možnost získání informací o městě, které již řadu let nenavštívili. Veškeré materiály, které byly prezentovány na veletrhu, ale i spoustu dalších (knihy,

8 mapy, brožury, ) můžete získat v Turistickém informačním centru v Jemnici, Husova 2, tel , Fotografie z veletrhu najdete na našich internetových stránkách Pro JL napsal Bc. Zdeněk Hopian Co nového na Vysočině? Města a obce Vysočiny se představily na Regiontouru Tradičně na začátku roku od 10. do 13. ledna se Vysočina společně s ostatními kraji představila na veletrhu Regiontour 2008 v Brně. Celý veletrh byl jako obvykle zaměřen na propagaci zajímavých míst naší republiky a jednotlivé obce a města se předháněly v originalitě svých prezentací. Osobně se domnívám, že Vysočina ve vysoké konkurenci nabídek dopadla velmi dobře. Její originální program v režii nepřehlédnutelného Petra Píši z Třeště toho času hostujícího herce v Národním divadle zaujal velké množství diváků a sklidil zasloužený úspěch. Na veletrhu byla rovněž představena krajem Vysočina nově zřízená příspěvková organizace Vysočina Tourism. Je to právě potřeba koordinace a systematičtější propagace Vysočiny jako vhodného cíle pro české i zahraniční turisty, která vedla k založení speciální organizace. Bude nyní na podnikatelích v oblasti cestovního ruchu, obcích a městech, aby s pomocí Vysočiny Tourism spojili své síly a naši Vysočinu lépe a efektivněji propagovali jako přitažlivou turistickou destinaci. Předpokládám, že první dílčí závěry o úspěšnosti tohoto nového projektu Vysočiny budeme moci učinit za rok právě na Regiontouru Krajské policejní ředitelství na Vysočině s největší pravděpodobností bude V pátek 11. ledna se hejtmani všech krajů setkali v Brně s ministrem vnitra Ivanem Langerem. Kromě dalších bodů programu nás ministr Ivan Langer seznámil s postupem reformy Policie České republiky. Pro náš kraj považuji v této chvíli za nejvýznamnější, že pan ministr poprvé veřejně potvrdil, že cílem ministerstva je do konce roku 2012 zřídit ve všech krajích krajská policejní ředitelství jako samostatné organizační a účetní jednotky. Potvrzení plánu zřídit postupně krajská policejní ředitelství ve všech krajích samotným ministrem považuji za průlom v přístupu Ministerstva vnitra k budoucímu organizačnímu uspořádání Policie. Zároveň si troufám říci, že kraj Vysočina bude schopen vytvořit všechny potřebné podmínky pro ustavení Krajského policejního ředitelství v Jihlavě ve velmi krátké době. Zastupitelstvo kraje Vysočina již několikrát deklarovalo svůj zájem o zvýšení bezpečnosti občanů Vysočiny a je připraveno podniknout potřebné kroky za účelem co nejrychlejšího reálného zahájení činnosti Krajského policejního ředitelství na Vysočině. Bude to právě vznik krajského policejního ředitelství, který odstraní doposud komplikovanou situaci při krizových situacích při komunikaci mezi jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému (hasiči, policie, záchranka). Rovněž tak dojde k tolik potřebnému sjednocení řízení důležitých krajských institucí. Poděkování Ke konci roku 2007 a na začátku roku 2008 jsem obdržel mnohá vánoční a novoroční

9 přání. Protože jsem nestačil na všechna reagovat, dovoluji si i touto cestou všem velmi poděkovat. Moc si toho vážím. Pro JL napsal Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny /www.vystrcil.cz/ CO SE DĚJE Víte, že... Jistě jen málokomu unikla stručná informace z JL říjen 2007, že dům č.p. 608 Pod Tržištěm v Jemnici byl vyřazen z režimu DPS a při přidělování bytů se dále pronájem bude řídit Pravidly pro přidělování bytů. Tím se vlastně stal nájemním domem města. Vraťme se trochu do historie tohoto domu postaveného v roce 1925 pro méně majetné obyvatele města. Říkalo se mu činžák. Byly zde jednopokojové byty s komorou. Záchody byly společné na chodbě, podobně jako společně vybudovaný vodovod na chodbě. Přesto zde byly několikačlenné rodiny v jedné místnosti. To ale pamatuje málokdo. K příslušenství patřila také společná prádelna na dvoře a dřevěné kolníky rozdělené pro jednotlivé nájemníky. Došlo i k několika opravám, například v roce 1956, ale i v roce 1973, kdy byla opravena střecha, vyměněna okna a udělána nová fasáda. V letech byla družstvem Stavba Jemnice provedena přestavba do dnešní podoby. Z původního domu zůstaly jen boční zdi a zeď přední. Vše ostatní bylo přebudováno. Bylo vytvořeno 22 bytů se sociálním zařízením, komorou a jedním pokojem s předsíní. Na dobu před více jak 20 lety tedy byly vytvořeny podmínky pro slušné bydlení starších spoluobčanů. Ve dvoře byly zděné kolníky, prádelna a nová trafostanice. Dům zcela změnil svoji podobu, a tak zůstal do dnešních dnů. Celková přestavba stála na dnešní poměry neuvěřitelných 3, ,- Kč. V porovnání s později vybudovaným domem s peč. službou na ulici Palackého č.p. 129 bylo v roce zřízeno 19 bytových jednotek za 18, ,- Kč, a to nepoměrně kvalitnějších. A nedávno vybudovaný DPS Na Předlískách č.p s byty na současné úrovni, poskytuje možnost ještě kvalitnějšího ubytování. Tím se alespoň pro současnost vyřešila otázka ubytování starších občanů v Jemnici a okolí. Na jak dlouho však při současném stárnutí populace bude tato skutečnost řešením? Škoda, že občané, kteří již nejsou schopni využívat služeb DPS v Jemnici, jsou nuceni dožívat v některém z domovů důchodců v širokém okolí Jemnice. Snad nový zákon o sociálních službách umožní, aby svůj život dožili ve známém prostředí, třeba i ve vlastní rodině. Přesto vhodné zařízení v Jemnici chybí a zřejmě se to v dohledné době nezmění. Snad až současná mladá a střední generace, která o tom rozhoduje sama, zestárne a pozná problémy stáří, se to změní! Pro JL napsal Vladimír Hrbek Vybráno z kroniky

10 Přehled počasí roku 2007 Rok 2007 přivítal 1. ledna teplotní rekord ČR, odpolední teplota naměřená v Karolínu a u nás v Jemnici byla +14 C. Dosavadní teplotní reko rd pro tento byl z roku ,8 C. V hodin byl velký vítr. Měsíc leden byl nejteplejším za 46 roků. Nejchladnějším dnem v roce 2007 byl pátek 26. ledna, ranní teplota -15 C trvala jeden den, odpolední -3 C se přihnala před dvacátou hodinou větrná bouřka, nejsilnější byla od hodin do hodin, pak do šesté hodiny řádila o něco méně v 7 00 hodin došlo k uklidnění. Vítr doprovázela voda, za noc se několikrát rozsvítila od blesků obloha bez doprovázeného hřmění. Vítr Orkán- o síle 214 km/hod. dostal jméno Kyril. 57 dní v roce byla ranní teplota pod -1 C. 21 dní v roce padal sníh. Za měsíce leden, únor a březen padal sníh jen 10 dní. Největší vrstva napadnutého sněhu byla ve středu 24. ledna 24 cm. Nejteplejším dnem v roce byla středa 18. července, kdy ve stínu dosáhla teplota +40 C. V Karolinu byla naměřena teplota +37 C. Vysoké letní teploty v červenci začaly v neděli 15., po 16., út 17., st 18., čt 19., kdy byly ranní teploty +22 C, odpolední C. V neděli a ve středu byl překonán teplotní rekord ČR. 25 dní v roce dosáhla odpolední teplota +30 C a více. 128 dní byl a odpolední teplota +20 C a vyšší. V roce 2007 bylo celkem 7 bouřek, žádná nebyla doprovázená kroupami. 72 dnů v roce pršelo. První sníh padal na podzim v pátek 19.října, první mrazík byl v neděli 14.října - 4 C. Zima roku 2007 byla nejteplejší zimou v ČR od roku bylo velké zatmění měsíce, v Jemnici v té době byla první bouřka v roce Deník o počasí vedu jako přílohu ke kronice města každý den od roku Přeji všem čtenářům Jemnických listů spokojený a ve zdraví prožitý rok Pro JL napsal Vladimír Nováček Vánoce jsou tu každý rok Vánoce jsou tu každý rok a s nimi i milé pozvání pro nás, důchodkyně, k slavnostnímu setkání na našem bývalém pracovišti v mateřské škole. Přivítala nás paní ředitelka M. Říhová. Po krátkém povídání o změnách v uplynulém roce jsme si prohlédly nádherně vyzdobené třídy, kde nás přivítaly paní učitelky s dětmi. Potěšily nás písničkou, básničkou i koledou. Každá z nás dostala od dětí i přáníčko k Vánocům. Je to pro nás takové předvánoční potěšení, za které všem děkujeme a do nového roku dospělým i dětem přejeme hodně radosti a úspěchů. Pro JL napsala Marie Konvalinová Okénko MŠ Vánoční koledování rodičů s dětmi Poslední předvánoční týden byli rodiče pozváni dvojicí učitelek na vánoční besídku do jedné ze tříd mateřské školy, aby ji prožili se svými potomky. Nejprve si každý zvolil, v jakém pořadí navštíví čtyři výtvarné dílničky a vytvoří svým blízkým vánoční dárek. Mohl si vybírat z netradičních svícnů na čajové svíčky, vánočních přání z badyánu, křížal,

11 spousty sušených dobrot a koření, ale každý měl také možnost vyrobit svícen z jablíčka zdobeného špízy kandovaného ovoce a jehličí. Nakonec každé dítě vyzdobilo svoje perníčky vlastnoručně vykrojené a upečené v mateřské školce. Občas sice někteří hladoví ujídali zásoby na vánoční ozdoby, ale zato nikoho nemuseli nutit a všichni mrňouskové se snažili připravit co nejvíce vánočních překvapení, vždyť přece Ježíšek na svatou noc - má toho moc, má toho moc, taky je na všechno sám, na pomoc mu přispěchám, přispěcháme Všechny dárečky s přáním veselých Vánoc skončily o několik dnů později pečlivě zabalené rukou paní učitelky doma pod vánočním stromečkem. Krom těchto dovedností mohli dospěláci sledovat svá dítka v kolektivu, při hře a vánočním koledování. Jak říkají jejich oblíbené animované postavičky: Všichni tancovali, zpívali a dobře se přitom měli. Naše ratolesti zaplavily rodinu hromadou vánočních písní a říkanek, a nejen proto se postupně všichni velcí zapojili do vánočního křepčení, odhodili ostych a užili si příjemný předvánoční čas. Celé dvě hodiny panovala skvělá atmosféra a nikomu se nechtělo domů. Společně se všichni nasvačili a před dopolední procházkou se maminky i jeden tatínek rozloučili. Tomu říkám pravá oslava Vánoc v čase nekonečného úklidu a shánění pompézních darů. Být spolu. Doufám, že po této zkušenosti každý kritický rodič lépe porozumí náročné práci všech pedagogických pracovníků a ztratí případné obavy. A komu vánoční koledování uteklo, může si udělat čas příště. Děkuji za skvělou organizaci, výbornou náladu, trpělivost a nápady. Díky za pozvání, ale hlavně za nadšení všech pracovníků MŠ. Už se těšíme na maškarní bál. Pro JL napsala Jana Průšová Projektové dny V posledním školním týdnu před vánočními prázdninami se uskutečnily na naší škole projektové dny v souladu s novým školním vzdělávacím programem. Učitelé 1. stupně připravili pro své žáky v rámci ročníků zajímavé aktivity spojené s vánočními zvyky, původem a historií Vánoc. Obsahovou náplň projektu přizpůsobili propojením předmětů právě tomuto tématu. Děti pracovaly ve skupinách, ve kterých byly vedeny ke spolupráci, k respektování druhých, utužování mezilidských vztahů a dodržování pravidel slušného chování. Učily se samostatně hledat různá řešení zadaných úkolů a vyhledávat důležité informace pro jejich splnění z encyklopedií, internetu atd. Rozvíjely dovednosti správně a výstižně formulovat své myšlenky a hodnotily práci svou i celé skupiny.za dodržování bezpečnostních pravidel a správného užívání pomůcek se snažily o provedení práce v co nejlepší kvalitě. Za podpory učitele i ostatních spolužáků získávaly děti možnost

12 prožít úspěch a vytvářet si sebedůvěru. Obsahem projektu jednotlivých ročníků bylo: V 1. ročníku děti získaly základní přehled o Vánocích a vánočních zvycích, zpívaly vánoční písně a koledy, vypracovaly úkoly z matematiky a českého jazyka ( úkoly byly sestaveny s vánoční tematikou ), vyráběly jednoduché krmítko pro ptáčky ze semínek a ztuženého tuku, vánoční ozdoby z tvrdnoucí hmoty a na závěr ozdobily vánoční strom pro zvířátka v parku vlastnoručně vyrobenými krmítky a jablky s mrkví. Děti 2. ročníku se seznámily s vánočními zvyky, získaly informace i o oslavě Vánoc v jiných zemích, vyráběly a psaly vánoční přání, pracovaly s textem a plnily zadané úkoly, zpívaly vánoční písně a koledy, přednášely básně, vyráběly ozdoby z hlíny a ozdobily vánoční strom pro zvířátka ovocem a zeleninou. Ve 3. ročníku děti poznávaly lidové zvyky Vánoc, zpívaly vánoční písně a odlišovaly je od populární hudby, v rámci předmětu ČJ si osvojily úpravu textu vánočního přání a psaní adresy, tvořily věty ze zadaných slov. Vánoční přání si potom vyrobily. V prvouce hledaly a získávaly základní informace o životě kapra obecného a stavbě jeho těla. Děti 4. ročníku navštívily knihovnu, kde besedovaly nad příběhy s vánoční tematikou, vyráběly vánoční dekorace z přírodnin, svíčky z včelího vosku a zpívaly vánoční koledy. V 5. ročníku si děti společně zasoutěžily ve vánočním turnaji v přehazované. Děti 5.A získávaly přehled o původu vánočních svátků z internetu a encyklopedií a seznámily se s vánočními zvyky cizích států, naučily se zpívat německou, italskou, francouzskou a anglickou koledu s vlastním hudebním doprovodem, vyráběly vánoční ozdoby podle pracovního postupu. Děti 5.A a 5.C sestavovaly vánoční příběh, vyráběly vánoční přání a dekorace z hlíny, zpívaly koledy s využitím hudeb. nástrojů. Závěrečný den svou práci jednotlivé třídy prezentovaly ostatním třídám ukázkou a výstavou výrobků, vypracovaných pracovních listů nebo hudebním vystoupením. Hodnotily práci svou i ostatních a také se vyjadřovaly k tomu, jak se jim tyto projektové dny líbily. A věřte tomu, že tyto dny se dětem líbily a těší se na další. Učitelé 2. stupně připravili pro své žáky pracovní dílny zaměřené podle obsahu jednotlivých předmětů. Do těchto dílen se mohli žáci přihlásit podle vlastního zájmu o konkrétní činnost. Jednalo se o tyto aktivity: Vánoce v Evropě obsahovou náplní bylo získat poznatky o vánočních oslavách v různých zemích světa ( zeměpis) Oheň základ civilizace žáci se učili rozdělávat oheň pomocí luku, provedli pokus o změně mechanické práce na teplo ( fyzika ) Ohňostroj a silvestrovské oslavy žáci prostřednictvím pokusů získávali poznatky o zábavné pyrotechnice a bezpečnosti při práci s nimi ( chemie ) Samorosty a užitné předměty - zpracování dřeva a samorostů ( technické práce ) Vánoční výzdoba výroba vánočních ozdob z přírodních materiálů, vizovického těsta, ovoce a suchých plodů ( pracovní činnosti ) Vánoční cukroví a tabule - práce ve cvičné kuchyni, příprava a zpracování těsta, pečení cukroví, výroba vánočního ubrusu, příprava slavnostní tabule ( domácnost ) Finanční zajištění Vánoc, úvěry sběr statistických údajů, práce s nimi, využití statistických metod ( matematika )

13 Ozdoby, šperky z kůže seznámení s výtvarnými technikami, výroba dárkových krabiček na šperky ( výtvarná výchova ) Vánoční papír, přání výroba vánočního balicího papíru, dárkových krabiček a přání ( výtvarná výchova ) Projektový den na naší škole dokumentace a archivace projektového dne ( informatika ) Vánoce včera, dnes a zítra vánoční zvyky dříve a dnes, jejich vývoj a původ, úvaha o budoucnosti ( dějepis ) Vánoční turnaj v košíkové ( TV ) Vánoční turnaj v nohejbalu ( TV ) Vánoce u nás doma dramatizace ( český jazyk ) Za vánoční hvězdou známé české i světové vánoční koledy a písně ( hudební výchova ) Anglické Vánoce práce s vánočními texty, angl. vánoční přání a písně, film Mr. Bean o Vánocích ( anglický jazyk ) Přírodní divy světa vyhledávání informací na internetu, týkajících se přírodních výtvorů a zajímavostí (přírodopis ) V pátek probíhala prezentace jednotlivých dílen ve vestibulu, výstavkou výrobků na chodbách školy, v učebnách a vystoupením v tělocvičně školy. Žáci 2. stupně vytvořili prezentaci formou počítačově zpracované ukázky, kterou ostatní žáci mohli následně zhlédnout. Tyto projektové dny se i na 2. stupni setkaly s kladným ohlasem žáků a jistě každý z nich může cítit spokojenost ze spolupráce v týmu a poznání nového. Pro JL napsala Mgr. Vladimíra Koprová Magický rok s 8 na konci Letopočet, který je zakončen číslem 8, prý přináší našemu národu vždy neobvyklé události. Taková tvrzení se objevovala na počátku roku 2008 jak v televizi, tak i v novinách. Někdo tomu věří, jiný nevěří. Střízlivý závěr takových dohadů by asi zněl, že se vždy něco děje. Záleží jen na tom, jak si kdo události vykládá, co koho postihne a čemu pak přisuzuje zvláštní význam. Možná bude čtenáře zajímat, co se dělo v minulosti v Jemnici právě v letech zakončených číslem 8. Následující události jsem vybrala z jemnických kronik. V únorovém čísle si můžete přečíst zápisy, které zaznamenal městský kronikář Karel Gartner v Městské knize do konce 19. století. Pokud budete číst dál, tak poznáte, že historické události byly tragické i dobré. Některé zápisy jsou i úsměvné. Mezi ty slavné roky patřil jistě i rok 1348, kdy potvrdil král Karel IV. městu Jemnici její dosavadní privilegia. Nešťastným rokem pro město Jemnici byl rok V kronice je popsán takto: - Za primátorství Petra Scheirera přišly na Jemnici opět zlé časy. Poněvadž toto město, ač víře katolické věrně oddané, zůstalo věrno králi Jiřímu z církve vyobcovanému, bylo roku 1468 křižáckým vojskem uherského krále Matyáše a jeho spojenců, mezi nimiž nalézali se i páni z Hradce, ohněm spáleno a větší díl obyvatelstva povražděn. Pomstě

14 všeobecné podlehl i jmenovaný primátor. Ještě v roce 1472 za primátora Prosinku bylo uvnitř hradeb 17 kamenných domů ve zříceninách, nepočítaje těch, které v předměstí byly spáleny. V podhradí nezůstal kámen na kameni a přece musela Jemnice ještě téhož roku králi Matyášovi daň 160 kop a 18 grošů zaplatiti. Vypálení města a vyvraždění obyvatel byla zpráva opravdu tragická. Ty další zaznamenané zprávy s letopočtem končícím číslem 8 už jsou lepší a některé i docela úsměvné. - Téhož roku 1468 dostal Puta z Lichtenburka v držení Bítov, Jemnici, Budějovice, Sadek, Myslibořice, Kynice a Kyjov. Tento bohatý pán zvolil si Jemnici za stálé sídlo a velice se staral v to, aby bídu měšťanstva zmírnil. - Roku 1528 se stal pánem na Jemnici zemský hejtman Jan z Perštějna a na Helfenštejně. O rok později udělil městu výsadu svobodného vaření piva. - V roce 1548 bylo městu dovoleno pečetiti místo zeleným voskem červeným a trhy výroční rozmnoženy o dva. - R Maxmilián Arnošt hrabě z Vlašimě na Jemnici přesadil faru z Podolí od sv. Jakuba do města k sv. Stanislavu a za faráře ustanovil Ignáce Seideneka. - Dne 3. ledna 1668 svolána celá obec na radnici a zde četl Jeho Opatrnost pan purkmistr psaní od jeho Milosti pána našeho milostivého, v němž obec posledně napomíná, aby jednou konečně svornost mezi nimi byla a těm handlům a různicím konec byl učiněn. Čemuž oni porozumněvše Jich Opatrnost žádali, pokud by který soused čeho takového se dopustil, handle, a různice mezi sousedy tropil, aby ten od úřadu obci v moc dán byl tak, aby oni sami jeho trestati mohli. Zároveň Jeho Milost, pán náš milostivý, půjčil obci Jemnické 200 zl., aby mohla zaplatiti taxy za potvrzení svých privilegií, což císař Leopold učinil. - R za primasa Víta Vojny byla obnovena kniha městská, z níž můžeme si obraz učiniti, jak to před několika sty léty v Jemnici vyhlíželo usnesla se rada městská, že na svátek sv. Stanislava vždy v městě světiti se má a dala faráři na hosty příspěvek: 1 vědro piva, 5 mázů vína, ¼ telete a 6 liber hovězího masa. Někdo k tomu připsal, že primas a starší konšelé pro toto hlasovali oběma rukama, aby se také na hostinu dostali. Za promeškaný čas konšelům povoleno střídavě sobě vybírati ½ vědra patok. (Patoky rovná se slivky, nebo brynda. Každopádně to byla zajímavá odměna jemnickým konšelům.) - Roku 1748 bylo v červnu v Jemnici a v okolí pruské vojsko a to 8 pluků čítající hlav. Město muselo se o ně postarati. Pro každý pluk muselo se dodati 12 centů hovězího masa a 12 centů jiného. Pak dostali 2 várky piva a kořalky, vína dle žádosti a potřeby. Vojáci byli ubytováni ve stodolách. (V této zprávě se pan kronikář zřejmě zmýlil. Napsal totiž, že v okolí Jemnice byla ruská vojska. Ale to zde bylo o dvě století později.) - R policejní komisař Matias Saska udal, že Židé jemničtí na svátky prodávají veřejně, ano i na Boží tělo, když procesí šlo, měli krámy otevřené a prodávali. Pekaři si stěžují, že Židé prodávají proti městskému právu chléb a housky a že pan primátor, je, mistry pekařské, místo co by jich měl chrániti, nazval špicbuby. Pan primátor zapřel a pravil, že nenadával špicbubů městským pekařům, nýbrž Židům. (Špicbubové byla trefná nadávka pro donašeče, konfidenty a udavače) prosince 1788 prodány byly veřejnou dražbou kostel sv. Víta a kaple sv. Anny. Koupila je vdova hraběnka Daunová, též i sousední chalupy se zahrádkou nedaleko kostela za 204 zl.a 33 zl a 30 kr. Obrazy, vnitřní jiné nářadí kostelní se odprodalo. Co se k podělení do jiných kostelů nehodilo, dostala Kateřina Dobruška za 30 zl.

15 - R zrušeny veškeré roboty. Sedláci museli povinnost robotní vypláceti. Vyvazovací taxa povinnosti robotní byla vyměřována podle velikosti statku. - Když po r zavedena konstituce, začalo se i v Jemnici probouzeti vědomí národní. Už v tomto roce založen spolek Slovanská lípa v hostinci U Konvalinů, pak U Eisnerů. V čele spolku byl nejprve obecní písař a spisovatel J. S. Menšík, a když do Brna přesídlil zaměstnanec vrchnostenský šafář Jelínek. Spolek měl i malou knihovnu, kterou vědomí národní rozšiřoval, neboť vědomí ono bylo tak malé, že členové spolku se divili, že knihy lze též psáti po česku. Působení spolku Slovanská lípa bylo skromničké, protože členové její byli lidé bezvýznamní. Jednalo se tenkrát více o vymanění lidí z dlouholetého tuhého absolutismu a o uplatnění práv lidských vůbec než o stránku národní. Do konce 19. století číslo 8 Jemnici nic převratného nepřinášelo. Kdyby nebylo onoho strašlivého roku 1468, kdy byla Jemnice vypálena a vyvražděna, byly to samé malé události. Ovšem ve 20. století už to bylo jiné. Ale o tom až příště. Pro JL napsala Jana Jánská Střídání stráží na Hradě? přes nemalou řadu osobních i společenských problémů, které kolem sebe každý z nás vidíme a cítíme, dnes asi žijeme v nejlepším období naší země, v jakém jsme kdy žili. /viz novoroční projev prezidenta Václava Klause 1.ledna 2008 / Posuzovat, jak se žije v česku, lze z různých hledisek. Jinak to hodnotí ekonomové a politici, jinak totéž posuzují lidé mladí, zdraví a pracující, jinak důchodci, staří a nemocní. Žít lépe znamená také mít větší požadavky a utrácet více peněz. Rekordní útraty za vánoční dárky v loňském roce, navíc pořízené někdy i na dluh, svědčí o vysokých nárocích obdarovaných i dárců. Platby na pohotovosti, u lékaře, v lékárně a při pobytu v nemocnici už v sousedních zemích přijali jako daň za své zdraví. Platí se za vše a ne málo. Zdá se, že netrpíme nedostatkem věcí potřebných ani zbytečných. Na rozdíl od zbytku světa máme všeho dostatek, i když si musíme připlatit. V rozvojových zemích je pro většinu obyvatel nedostupné to první i to druhé. Jsme však spokojeni? Hodnotíme současnost stejně jako hlava státu? Toť otázka. Naše nespokojenost se totiž rodí tam, kde začínají kolabovat neuskutečněné sny. Jsou však vytčené cíle reálné? Utopie je definovaná jako nereálná představa. Co nám vadí? Co je strašidlem pro každého, kdo dospěl k šedinám zralosti? Jaká představa či vyhlídka působí strach? Nejvíce asi stejná, kterou trpěl biblický král Herodes, když se dozvěděl o konci své kariéry a možném nástupci. Následně začaly padat hlavy betlémských novorozeňat. /Hlavy lze také nasazovat./ Ano. Jen neradi opouštíme své posty a předáváme žezlo vlády dalším. Kdysi se říkalo: Mládí vpřed a staří na svá místa. Listopadový výprask studentů v osmdesátémdevátem však svědčil o opaku. Rotace kádrů, jak lze také nazývat změny na špici, jdou vždycky ztuha. A není divu. Každý monarcha, mocipán i monsignor si myslí: Kdo to rozhodne a udělá lépe než já? Kritiků a zároveň kandidátů na vedoucí posty je vždycky dost. Jedni jsou schopni více, druzí méně, nejméně obvykle ti, kteří se na takové pozice přímo derou. Otáčející se kolo dějin má však svou setrvačnost a jeho pohyb se jen tak lehce změnit nedá. Dokonce to někdy není ani možné nebo dobré. Proto se často stává, že neústupní kritici současnosti pak sami potichu pokračují ve vytčeném směru, ale již pod jinou vlajkou. Zařadit zpětný chod, nebo dělat pravý opak toho dosavadního se nemusí vyplatit. Ztroskotání Titaniku je toho dokladem. Odborníci, kteří dnes vyhodnocují tuto největší lodní

16 katastrofu, tvrdí, že kdyby loď místo zastavení motorů naopak využila jejich výkonu, mohla se údajně ledovci vyhnout. Asi jako když auto udělá hodiny. Důležité je dobře předvídat a odvážně rozhodovat. Jak za volantem, tak i v politice. Populizmus se nevyplácí. Lépe je opustit dosažené pozice dobrovolně než na nich vykrvácet. I to patří k životu člověka a kdo je moudrý, ten včas a se ctí odejde. Třebas bez poděkování, ale také bez odzvonění. Volba prezidenta je v rukou politických stran a jejich reprezentantů. Jejich rozhodnutí může překvapit. Důležité je, aby bylo přijato na straně jedné i druhé a bez pocitu ukřivděnosti: Sláva vítězům, čest poraženým. Ani při sportovním klání tomu není jinak. Nikdy nejsou volby poslední a senát i parlament mohou voliči lehce obměnit. Opět přijde šance pro nové tváře. Čas plyne všem stejně. Kdo ho dobře využije, ten se nemusí bát cílové rovinky ani šachovnicového praporku v rukou rozhodčího. Pro JL napsal P.Josef Brychta, jemnický farář OBČANSKÁ SONDA Dolování na Jemnicku O dolování stříbra na Jemnicku je známo, ale už méně známo je o těžbě železné rudy na jemnickém panství a jeho okolí. Jedná se o lokalitu u Jakubova, kde se těžilo 3500 centýřů železné rudy ročně. V lokalitě Jalovčí u Báňovic je možno vidět jámy po těžbě, poněvadž se jednalo o povrchovou těžbu. Největší naleziště se nacházelo u Županovic, kde byla mocnost ložiska až 300 m a náležela k největším ložiskům železné rudy na Českomoravské vrchovině. Těžilo se zde centýřů železné rudy a pracovalo zde 24 dělníků /horníků/ a železnou rudou zásobovali železárny v Bolíkově /1870/. Jednalo se o železnou rudu nazývanou hnědý limonit vzniklý zvětráním hornin bohatých na železnou rudu v teplém klimatu třetihor. Železárny v Bolíkově měly 6 pecí, 2 stroje na drcení rudy a 3 zkulňovací hamry na výrobu tyčového železa. Zaměstnávaly 30 dělníků a v provozu byly 45 týdnů v roce. Spotřebovaly ročně centýřů železné rudy dodávané z Předína a Petrovic z panství Brtnice, z Jakubova na panství Jemnice, z panství Geras a Županovice. Vyrobilo se zde centýřů surového železa při spotřebě sáhů dřeva dodávaného z panských lesů Český Rudolec a Staré Hobzí. Jedna třetina surového železa byla použita na výrobu litiny, část na tyčové železo a zbytek se prodával jako surové železo. Výrobky byly exportovány do Jihlavy, Třebíče, Znojma, ale i do jiných měst v Čechách. Pozn. 1 centýř = 56 kg, 1 sáh = 3m Pro JL napsal František Bastl Potaš - potašárny Potaš byla vedle prachového písku, vápna a dalších přísad nezbytnou surovinou při výrobě skla. Také v Jemnici byla vrchnostenská potašárna, kdy dva dělníci v jednom kotli vyrobili 94 centýřů potaše při spotřebě 47 sáhů dřeva. Je zmínka i o potašárně v Dešné. Potaš se vyráběla z popele spáleného dřeva. Stromy se pálily přímo v lese, ale také se

17 popel vykupoval po domácnostech. Výroba začínala na jaře na sv. Jiří a končívala na podzim na sv. Václava. Samotná výroba spočívala v rozpuštění popele ve vodě a jeho vylouhování. Poté se černý louh přelil do kotle, pod kterým se 6 dní nepřetržitě topilo, louh se odpařoval a po 5 dní se doléval a šestý den se nechal odpařit zbytek vody. Ztuhlá potaš se vykopala, rozdrtila a prášek se plnil do sudů. Bývala šedá, bílá a někdy i mramorová. Takto upravená se dodávala do skláren. Nejbližší sklárna byla u Starého Hobzí /1720/ a další byla v Janovském údolí / /. Jak uvádějí prameny na výrobu 1 kg potaše bylo potřeba až kg smrkového dřeva. Pro JL napsal František Bastl Poděkování Ráda bych tímto způsobem ocenila a vyjádřila díky městu Jemnice.V nedávné době se u našich domů v ulici Na Předlískách objevil kontejner na PET-lahve.Je to pro nás obrovská výhoda z hlediska dopravy tohoto druhu odpadu k dalšímu zpracování. Mockrát děkujeme. Pro JL napsala Petra Svobodová Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala paní Janě Pacasové, která před školou našla můj mobil a byla tak hodná, že zjistila komu patří a telefon mi do školy přinesla. Ještě jednou moc děkuji. Vendula Skřivánková KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PŘEHLED Program kulturních pořadů Hasičský miniples hodin - hraje D.T.Musik - občerstvení, tombola, vstupné 50,- Kč - restaurace V Podolí - předprodej vstupenek p. Tobolka, tel Ples SRPŠ hodin - hraje Trio Band - vystoupí mažoretky při DDM v Jemnici - vstupné 80,- Kč + 20,- Kč místenka, předprodej v DDM - sál KD

18 Ples královny Elišky hodin - hraje Bagr a Genetic - občerstvení, tombola - vstupné 150,- Kč - KD Jemnice Ples Motorpalu hodin - hraje Secret a Galenit - občerstvení, tombola - vstupné 80,- Kč + 20,- Kč místenka - KD Jemnice Kino únor sobota GYMPL začátek v hodin 3. neděle začátek v hodin Komedie jak má být. O studentech, učitelkách, rodičích a graffititi... Hrají: Eva Holubová, Tomáš Matonoha, Jiří Schmitzer a další. 17. neděle Mravenčí polepšovna začátek v hodin Film v české řeči. Lukáš je nespokojený se svým novým bydlištěm a tak se mstí na bezbranných mravencích. Avšak mravenci se chystají k odplatě... To již, děti, musíte vidět samy. 22. pátek Královna Alžběta začátek v hodin Strhující pohled za zavřené dveře královského paláce a do mysli a srdce královny Alžběty II. po tragické smrti princezny Diany. Vánoční výstava Vánoční výstava, která se konala ve výstavních prostorách jemnického kulturního domu od 12. do 22. prosince roku 2007, byla znovu jedinečná, tak jako každým rokem. Na této výstavě byly výrobky z jemnické školní družiny, mateřské školky z Třebelovic, Jemnice, dětí z Panenské, pana Mariana Ďuračky, paní Kocmánkové, slečny Petry Ježkové a paní Chalupníkové, která tu své umně zhotovené výrobky též prodávala. Prohlédnout si vánoční výstavu přišlo mnoho návštěvníků z řad jemnických občanů,dětí, ale také z jiných obcí v okolí Jemnice. Mnozí zde hledali, a také našli nové nápady, jak vánočně nazdobit svůj vánoční stromek, dům nebo byt.bylo zde vidět, že děti, které chodí do různých výtvarných kroužků a družin, dovedou pod dohledem vedoucích zájmových i výtvarných kroužků vyrobit krásné věci. Také občané, kteří na vánoční výstavě vystavili své výrobky zaslouží obdiv za svůj um a trpělivost, které jsou určitě ke zhotovení těchto pěkných věcí zapotřebí. Na závěr mi dovolte, abych jménem jemnických občanů jim poděkoval. Doufám, že na

19 příští vánoční výstavě budou k vidění výrobky od více autorů, kteří tak krásné věci umí vyrobit. Pro JL napsal Rudolf Šustr SPOLEČENSKÁ KRONIKA Blahopřání Zástupci města navštívili paní Kristinu F i l k u k o v o u z Jemnice, která se dne dožila 90 let K tomuto významnému životnímu výročí ještě jednou blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a životní pohody Blahopřání Zástupci města navštívili paní Františku H o lčapkovou z Jemnice, která se dne dožila 80 let K tomuto významnému životnímu výročí ještě jednou blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a životní pohody

20 Vzpomínka V neznámý svět odešel jsi spát, zaplakal každý, kdo tě měl rád. Roky plynou jak tiché řeky proud, jen bolest trvá a nedá zapomenout. Dne 9. února 2007 vzpomeneme páté smutné výročí, kdy nás navždy opustil ve věku 72 let manžel, tatínek a dědeček pan A n t o n í n O b r d l í k z Jemnice Za tichou vzpomínku děkují manželka Hana, děti Alena, Jaroslav, Hana a Antonín s rodinami Vzpomínka Dne uplyne 9 smutných let, kdy nás navždy opustil náš drahý tatínek, dědeček a pradědeček pan V á c l a v S křivánek z Jemnice Kdo v srdci žije, ten neumírá Za tichou vzpomínku děkují dcera Hana a syn Václav s rodinami OKÉNKO PŘÍRODY Čejka chocholatá Často již koncem února a v březnu slyšíme volání čejky z vlhčích rovinatých míst znějící jako kjuvíí, volání těchto prvních poslů jara. V období toku v březnu tokají samečkové i na zemi a také se předvádějí nápadnými svatebními lety. Hnízdí na zemi velmi časně zjara. Sameček naznačuje přípravu hnízdní kotlinky tím, že klesne na paty a hrudí tlačí do kotlinky trávu. Pak symbolicky přehazuje hnízdní materiál /stébla i kamínky/ k hnízdní jamce přes hřbet. Na začátku páření se ptáci mnohokrát

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kačice č. 1 ze dne 5.5.1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kačice.

Obecně závazná vyhláška obce Kačice č. 1 ze dne 5.5.1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kačice. Sbírka právních norem obce Kačice a Obecního úřadu v Kačici ročník 1999 Obecně závazná vyhláška obce Kačice č. 1 ze dne 5.5.1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 Obce Morkovice - Slížany o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Obce Morkovice - Slížany -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Obec Rokytno Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Zastupitelstvo obce vydává dne 17.2.2010 v souladu s 84, odst. 2 písm.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany Zastupitelstvo města Slatiňany vydává dne 6. 4. 2005 v souladu s 84 odst.

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00135/07 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 3/2007

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

8) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: od 26. října 2015 do 20. listopadu 2015

8) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: od 26. října 2015 do 20. listopadu 2015 Město Krásná Lípa vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 03-48/2015 ze dne 11. března 2015 Dotační program na opravy fasád, střech a oplocení 1) Účel dotace: Dotace je určena pro způsobilé

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

Ceník služeb Města Podivína

Ceník služeb Města Podivína Město Podivín Rada města Podivína Ceník služeb Města Podivína Rada města schválila dne 21. 10. 2014, usnesením č. 96.7. tento Ceník služeb Města Podivína. účetní jednotka: Město Podivín sídlo: Masarykovo

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 11.11.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO

Více

Zápis č. 4/2015. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 4. 6. 2015 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 4/2015. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 4. 6. 2015 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 4/2015 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 4. 6. 2015 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Ďuriš Milan, Gregor Jiří, Ing. Homolka Josef,

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více