ABECEDA LIDŠTINY 2014 Sdílení poznatků pomocí jejich zapisování proběhlo v historii této poslední indoevropské civilizace ve čtyřech směrech.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ABECEDA LIDŠTINY 2014 Sdílení poznatků pomocí jejich zapisování proběhlo v historii této poslední indoevropské civilizace ve čtyřech směrech."

Transkript

1 ABECEDA LIDŠTINY 2014 Sdílení poznatků pomocí jejich zapisování proběhlo v historii této poslední indoevropské civilizace ve čtyřech směrech. Shora dolů, zdola nahoru, zprava doleva a zleva doprava. Tím civilizace vyčerpala směrové formy zápisu poznatků, je tedy vhodná doba pro přijetí posunu v chápání symbolů, ze kterých se slova a věty skládají. Podobně jako každé slovo, tak i každé písmeno má svůj historií daný smysl. Pochopení slova směruje naše myšlení, ale znalost smyslu každého písmene směruje naši intuici do asociačních vazeb, které máme uložené ke každému pojmu. Novinkou nedávné doby je objev ABECEDY LIDŠTINY - symetrické čtení slov kmitáním od středu slova vpravo a vlevo po jednotlivých písmenech (případně všesměrové čtení vzorců, popř. mřížek, známé nejen některým schizofrenikům, ale i dirigentům či malířům). U kmitavého čtení slov,které je svým způsobem vstupem do osobní hladiny intuice, je předpokladem znalost významu či směrování každého písmenka. Odtud vede cesta k opravám asociací, které jsme si vytvořili nadhodnocením matematiky k popisu jevů v prostoru a čase. Podstatným aspektem jazyků je rytmus, v zápisu vyjádřený mezerou mezi slovy, v matematice zúžený na jedinou mezeru v podobě symetrie levé a pravé strany. Mezery při vnímání mluvené řeči nevnímáme, jsou ale hlavním nástrojem k vytvoření a propojování asociačních řad ve vědomí v době, kdy se jednotlivá slova (zvuky) učíme vyslovovat a spojovat se zrakovým či jiným vjemem. Mezery křižovatky mezi slovy slouží našemu podvědomí k napojování dalších významů toho kterého slova a k vytváření asociačních řad, vedoucích hluboko do lidské historie, ale i do možné budoucnosti lépe sledovat procesy ve vesmíru. Není běžně známé, že asociace v lidském vědomí a podvědomí vedou tak hluboko do historie, že asociace (navazování nového poznatku na objem vědomostí) jsou zodpovědné za různé formy a kvalitu nejen paměti člověka, ale i za kvalitu např. různých proroctví. Proroctví jsou pak přímou protiváhou, zrcadlem ( kmitem ) ke znalostí historie. Vždy záleží, jak máme uspořádané vědomosti, jakými pojmy a jazyky jsme naše vnímání světa opsali a jakým obsahem jsme pojmy naplnili.protože nejobecnější pojmy mají nejdelší historii. Zároveň každý obecný pojem je dokladem fungování, není třeba jej dokazovat dalšími způsoby. Nemáme potřebu jinými slovy vyjadřovat pojmy židle, kůň, ale i slovo čas, pohyb, klid, nic, vše, konec, začátek Slova můžeme dalšími slovy upřesnit, nahradit jinými a zařadit do určité informační vrstvy, definovat v určitém jazyce = navázat na jinou řadu poznatků. Jiná situace je u slova všechno a slova nic, kde první umožňuje další upřesnění, ale druhé si stačí samo. Zde, v obsahu pojmu NIC začíná formování nového paradigma, které se dokazuje samo zápisem,významem a vzájemným vztahem pojmů, které všichni známe, ale používáme pouze povrchně, bez hlubšího zamyšlení nad silami, ukrytými ve výkladu symbolů. Pro mnohé bude určitě překvapením pozice češtiny v roli Davida proti ostatním jazykům ve světě, kde angličtina a matematika představují onoho Goliáše pro růst poznatků o silách v prostoru. (Pro další čtení souvislostí mezi tvarem a fyzikálně pojatým výkladem pojmu N+I+C přejděte do sekce Konina, tam se můžete zamyslet nad vztahem fyziky a způsobu, jak vyjádřit symbolem dva základní pohyby v prostoru. Zde se budeme tímto pojmem zabývat z jiného úhlu. Každý symbol má dvě polohy, klidovou (ve svém tvaru) a pohybovou (ve směrování našeho myšlení při chápání různých významů symbolu). Začneme hezky od počátku. Zvykli jsme si hledat počátek vždy na začátku řady. Ale víme, že v přírodě každý cyklus roste ze svého středu. Semínko nebo lidský zárodek každá buňka se nejdříve rozdělí a tyto části se pak dělí i dál, rostlina i lidský pár procházejí okruhem odstředného růstu do okamžiku první rovnováhy kdy dojde k vytvoření zárodku nového

2 člověka. Druhá rovnováha zánik = výměna generací, ta je předmětem údělu i úkolu lidí v každé době. V současnosti máme šanci nastavit cykly životů do zcela jiné formy. Věda už ví, že základnou uspořádání vesmíru je fraktál, cosi, co má stabilní jádro a volnější, proměnlivé okraje. Jsou i jiné definice fraktálu, všechny mají samozřejmě svoji pravdu, opřenou o terminologii, vycházející z matematiky vědy, postavené na růstové kvalitě řady číslic. Zbožštění kategorie trvalého růstu nás dovedlo do dnešního stavu nesymetrie (polarit) ve vědě i ve společnosti. Cestu k symetrii = k dynamické rovnováze všech pohybových sil) jsem našel ve zdánlivě nesmyslném výkladu symetrie, obsažené v pojmu NIC. Písmeno I je v klidové poloze předělem, MEM/bránou v symetrii dvou krajních písmen. V pohybové formě (při směrování myšlení) je I kmitáním po úsečce, je tím, co známe jako vibrace osobního vědomí (slovníkem duchovních učení) - nebo jako fluktuaci vakua (ve slovníku, používaném ve vědě). Písmeno C je v klidové podobě symbolem stavu nedokončené rotace O dokončení okruhu žádá písmeno C svým tvarem, ale i významem dalšího písmene ( O symbolizuje potřebu odpovědi v podobě otázky CO?) Písmeno N v klidové formě představuje stav = trvání hodnoty kmitočtu (vlnění) Pohybový potenciál N lze najít nejen ve tvaru vlnění, ale také v připravenosti k rotaci. Pootočením písmene N okolo středu o 90 stupňů dostane tento symbol negace NOVÝ VÝZNAM. Ze symbolu pro Negaci = neschopnost pokračovat ve směru se stává symbol Začátku, opět ve dvou možnostech, pokračováním ve směru anebo nalezením směru vhodnějšího = opačného. Směr je dvojprvkem, je stavovou hodnotou možného pohybu, je dán úsečkou (okamžikem rozhodnutí + adresou cíle). V praxi jde o proces změn v myšlení v okamžiku pochopení jiných souvislostí. Každé duchovní zasvěcování pracuje s tímto efektem. Dnes je efekt PŘEKLOPENÍ využívaný také vytvořením emočního šoku a následným spádem událostí, které bývají vždy dobře připravené. Příkladem může být zřícení Dvojčat v USA, které se zapsalo do vědomí většiny lidí ve zcela jiném příběhu o skutečných cílech lidí, zodpovědných za destrukci těchto budov. viz video a mnoho dalších na stránkách Pokud symboly slova NIC, které jediné nemá žádný vnitřní význam, nabízí tento výklad, odvozený jen z tvaru písmen a fantazie mých asociací lze zcela jistě nějaký význam najít i u dalších písmen latinky. K zápisu poznatků v systému latinského jazyka vystačíme pouhými dvěma typy zápisu pohybu, všechna písmena i číslice jsou vytvořené z úseček a částí rotace. Každé písmeno latinky má svůj jedinečný zvuk, spojováním zvuku písmen ve slovu pak vzniká dynamický (proměnlivý) frekvenční vzorec, pro který buď známe anebo MŮŽEME VYTVOŘIT nový obsah slova tím, na jaké předchozí poznatky takové slovo navážeme. Latina je umělá (i umělecká) konstrukce, propojila úlohu a vlastnosti písmen a číslic se zvukem charakteristickým pro tvar jednotlivých symbolů. Zde, v chápání jiných významů slov, je vhodné hledat základnu kabaly jako schopnosti vnímat ve zvuku slov i nadřízenou vrstvu číslic, číslice mají přímou návaznost na vlastnosti prostoru, vyplněného hmotou. Symboly a významy číslic jsou vytvořené dávnými civilizacemi v této galaxii, naše i každá další civilizace nutně dojde ve svém vývoji k těmto symbolům, k vytváření různých matematických systémů. Odpovídá to logice paradigmatu postupného vývoje, které se snažím popsat. Tvar ŘADY číslic 1-8 obsahuje výklad vztahů mezi hmotou a vědomím (vědomí = data v prostoru). Druhý, ROTAČNÍ výklad této řady 1 8 obsahuje symbol protisměru v otočení 6 na 9. Nula 0 ve funkci písmene ( O ) propojuje vrstvu číslic s komunikačním (=

3 výkladovým) rozhraním zvukové řeči, dvojznačnost výkladu oválu vede do (dobově dostupné) symboliky významu samotných písmen. ABECEDU LIDŠTINY (ale i libovolného jiného jazyka) tvoří základní vlastnost písmen - směrování POHYBU našeho vnímání a myšlení. Vnímání je dostředný pohyb informací z prostoru dovnitř člověka, myšlení je pohyb opačný, vychází z člověka do jeho okolí. Základní vlastností číslic je nalezení STAVU hledáním uzavřené soustavy pohybů. Zastavením jejich pohybu = ukotvením kvality pohybů v myšlení (v podobě kmitočtu anebo rotace) vytváříme tvar myšlenky, její POVRCH. Následně ukotvováním (stabilizací) pohybů složitějších struktur roste jejich hustota a fyzická hranice hustoty v kontaktu s okolním prostředím (=vjem povrchu hmoty) Povrch ohraničuje stav vnitřního pohybu v materiálu, který vnímáme. Je důležité umět vnímat a oddělit dvojici nosič a nesené v každém celku. Vnímání povrchu (= tvaru, symbolu, písmene) je výsledkem určité hladiny načerpaných poznatků o hmotě. Vnitřní strukturou libovolného symbolu je historie jeho stavů, objem paměťových záznamů vedl k dobovému tvaru směrovek pro myšlení (runy). Z odlišností nového povrchu/zápisu slov odvozujeme i povahu písaře. Z tvaru symbolu odhadujeme i jeho význam a historii. Písmena a číslice jsou nosičem dobových poznatků, jsou TVAREM paměťových záznamů o dříve vykonaných pohybech mysli). Číslice jsou nadřízeným ( hustším, souhrnným ) systémem vzhledem k písmenům. Vedle řady stupňů má každá číslice svoji přesnou funkci/pozici v hierarchii sil a nástrojů, tvarujících hmotu v prostoru. Pokud rozpůlíme symbol osmičky svisle, dostaneme symbol trojky 3, ale i zakulacený tvar písmene o energii E. Tvar, vnitřní vztahy v trojici sil představují prazáklad růstu informací, ukrytých v pojmu POHYB i ve dvojici jeho neoddělitelných vlastností, SMĚRU pohybu a RYCHLOSTI pohybu. Aby byly číslice k dynamice etnických jazyků nadřízeným systémem, musí existovat i jejich vnitřní symetrie, obdobná té ve slově NIC. Řada číslic 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 představuje také obsah pojmu N+I+C, každá číslice je úsečkou vývoje, ze kterého vyrostla symetrická dynamika vztahů ve vrstvách naší přírodě. Vývojový potenciál přírody je ukrytý ve spolupráci sbližujících se polarit, vyjádřených číslicemi 1 8. Odtud, ze spolupráce dvojic (zde vyjádřených číslicemi) pramení konstrukce čtyř symetrických vrstev SEBEORGANIZACE přírody. Symboly 1+8, 2+7, 3+6 a 4+5 představují vždy SOUČET = postupné sbližování opaků do symbolu devítky, kdy tvar DEVÍTKY (= přesah oktávy 1-8 ) je v jiné formě protisměrem (otočením) k šestce. (více o vrstvách živosti je v textu SYMETRIE OKTÁV ŽIVOTA ) Nástrojem k opravám asociačních řad ve vědomí je SYMETRICKÉ ČTENÍ SLOVA (jména, názvu) po jednotlivých písmenech. Čtení slova kmitem vpravo a vlevo od středu každého slova je přirozeným užitím principu spolupráce protikladů, výsledná věta je složená z rozebíraného slova, na kterém se naše myšlení zadrhne (kdy nenajde okamžitou další vazbu k chápanému významu věty). Symetrické čtení využívá kmitání vědomí (mysli), kdy necháváme volně plynout asociace, pramenící ze znalosti úkolu každého písmene v testovaném slovu. Po osvojení techniky a vytvoření věty z daného slova se často změní smysl původního textu. Každé slovo, pojem či název má uprostřed jedno či dvě písmena. Pro toto intuitivní čtení je ale podmínkou znalost významu každého písmene (viz níže). Postup: 1. Přečteme si význam středového písmene (nebo 2 písmen, pokud je počet ve slovu sudý) a necháme své myšlenky (asociace) volně plynout, až nám nabídnou nějaký směr, nápad, něco, co v osobním životě rezonuje s kvalitou toho písmene. 2. V písmenu napravo od středu je úkol (opět přečíst/znát význam tohoto písmene).

4 3. Písmeno od středu vlevo představuje cestu k řešení úkolu. Opět necháme myšlenky volně těkat, až najdou nějakou spojitost mezi úlohou písmene úkolování a písmene pro řešení úkolu. 4. Pokud po chvilce spojitost nenaskočí, přečteme další písmeno úkolu (napravo od středu slova) a k němu vlevo další písmeno návrhu řešení. Hledáme stále SMĚR (= svůj pocit, vyjádřitelný do slov), snažíme se své asociace propojovat, a nemusí to být v kontextu věty či článku, který nám pitvu některého slova nabídl. 5. Ze vzniklých polomyšlenek (pocitů) zkusme vytvořit celou větu. Jméno nebo název je vždy nosičem nějakého vnitřního sdělení, které může dát jiný smysl původnímu textu, intuice kmitání vědomí uvolňuje schematické, zvykové myšlení, opravuje osobní vnímání světa nalézáním dalších vrstev významů k prvoplánovému pochopení nějakého textu. 6. Čtení kmitem od středu vpravo a vlevo nám (teprve po delší praxi!!) začne nabízet jiné, hlubší souvislosti mezi slovy i děním v okolí. Zkoumáme zpočátku jen podstatná jména anebo slova, která nás nějakým způsobem zarazí nebo zaujmou. Právě zastavení se na určitém slovu při čtení textů je nabídkou z podvědomí čeká nás nová informace, přístupná až po rozbalení slova po písmenech. V době, kdy se běžné čtení vět promísí se symetrickým čtením slov se začnou projevovat i efekty tohoto přístupu k informacím, ukrytým ve slovech, číslicích a písmenech. Lidé se budou učit prostřednictvím svého vědomí kousky, které kdysi uměli lidé z Ježíšova týmu. I on kdysi chtěl všem lidem umožnit využití dat v prostoru této galaxie ke zlepšení sebe a svého okolí. On a jeho tým zřejmě pochopil a oživil pro svět možnosti latiny ve spojitosti s významem a historií desítkové soustavy v skryté oktávové symetrii TVARŮ arabských číslic, ve skutečnosti indických, ale patrně už Atlantských a ještě starších symbolů pro číslice. Tehdejší mocní podobně jako ti dnešní si podstatné informace o technologii čtení, vyplývající ze znalosti významů jednotlivých symbolů latinky, nechali pro sebe a své potomky. Obecně platí, že každá moc funguje díky informačnímu předstihu, který získává utajováním podstatných informací, nabízí lidem jen ty méně důležité. Doba dozrála ke zřejmě staronovému objevu intuitivního čtení slov tím, co je už zřejmé z tvaru symbolů českého slova N+I+C. Kmitání mysli(je symbolizované písmenem NNNNN.) vytváří množství nových, osobitých myšlenkových nedokončených okruhů (CCCCC...CO?) a pomocí vhodně volených otázek lze nedokončené C uzavřít do CELKU (okruhu, do oválu O ). V současnosti už je zřejmé, že i širší populace získává nové znalosti o vzniku a účelu galaxie, kterou známe pod názvem Mléčná Dráha SYMBOLEM PRÁZDNOTY NEBO PLNOSTI je ovál, nula či písmeno O. O je základnou i spojovacím prvkem mezi strukturou písmen a číslic. Okruh, cyklus i celek je vždy výsledkem forem předchozích pohybů Významy PÍSMEN symbolů pro popis POHYBŮ a POTŘEB: Základní nástroje existence, potenciál, připravenost k pohybu: E ENERGIE, síla ve stavu připravenosti (potenciálu), potřebná ke vzniku pohybu, = stav před vznikem prostoru a času R S O ( N+I+C = Č+A+S = B+Ů+H) ROVNOVÁHA (r = poloměr), rozhraní, osa symetrie SPOJOVÁNÍ (s = dráha), souhlas CELEK (uzavřený okruh pohybů) bod = počátek všesměrového pohybu do

5 prostoru, vznik koule, polarity bodu a povrchu = vznik dvojprvku NOSIČ + INFORMACE), dynamický výsledek pohybových sil, vedoucích ke vzniku hustot a hmoty. T STAV CELKU V ČASE vibrační hodnota (cyklus, kmitočet) celku pro sdílení informací okamžik kontaktu dvojic (informace + její nosič) Nástroje pohybu člověka, potřebné pro růst sebeorganizace: L POTŘEBA PRÁCE (L jako efekt překážky, potřeby změnit směr) K KONTAKT VZNIK nové informace (dva směry k jednomu) navazuje na archetyp existence POHYBU (spojením Směru a Rychlosti vzniká Pohyb) C ÚLOHA OTÁZKY (ve snaze dokončit další okruh = C+O?) H STRUKTURA, rostoucí v symetrii OD SVÉHO STŘEDU do všech směrů. Nástroje, vhodné pro směrování myšlení: B HLEDÁNÍ PROGRAMU, spojování oddělených celků J HLEDÁNÍ CESTY nenásilnou formou. D symbol DOBRA, (spojení polovin B) druhá, v čase pozdější cesta k cíli M symbol HMOTY (m) + symbol MATEŘSTVÍ, vzniku nové hmoty A ZAČÁTEK nejen abecedy (klasický) Z ZAČÁTEK z protisměru (zrcadlový) N SKRYTÝ ZAČÁTEK, schovaný v prvoplánové Negaci k Neznámu Y symbol VOLBY, rozdvojení, křižovatka, nutnost zdůvodnit svoji volbu ze dvou různých směrů (anebo nabídka dvou opačných výkladů stejného jevu) I symbol STAVU, ukončené etapy nebo celku, souběžně i potenciál dalšího vývoje Nápověda z prostoru křemíků = informačních polí: F POHYBOVÁ SÍLA PROSTORU, realizátor možností, součtový potenciál lidské populace. Nosičem informací je teplota, je také společným jmenovatelem uhlíkové a křemíkové přenosové soustavy. Každá informace je zamrzlým pohybem ve formě připravenosti k dalším pohybům, k růstu složitosti hmotných i nehmotných struktur. Teplota (stav) a teplo (pohyb) je řídící složkou pro dynamiku rovnováhy všech složitějších celků. G PŘITAŽLIVOST (gravitace, charisma) je důsledkem převahy jednoho z protisměrů,je nezbytná v procesu vznikání a tvarování hmoty, růstu sebeorganizace pohybových sil v prostoru. P PRAVDA hladina dosažené shody ve zkoumané oblasti. U CÍL programu ČLO/věk = volitelná bezkonfliktní existence člověka v tělesné nebo obrazově elektrické formě věčného života (podle podle původního programu křestu, teprve později přizpůsobeného vládnoucí vrstvě populace). V NÁPOVĚDA pomoc shora, anebo také symbol vítězství. Každý nápad je důsledkem připravenosti člověka. X NUTNOST VOLBY, hledání nejvhodnější ze čtyř sil člověka: 1 MUSÍM, 2. MĚL BYCH, 3. MŮŽU, 4. CHCI. W ZESÍLENÁ NÁPOVĚDA rezonance, ozvěna Q ŘÍZENÍ CELKU, symbolizuje řízení všech existujících celků zdola, z nejhustších živých uhlíkových forem samořiditelnosti řízení pohybů v prostoru pomocí globální formy člověka = pozemské populace. Souběžnost zániku i vzniku čehokoliv závisí na pochopení úlohy času pro distribuci poznatků ve vhodném okamžiku. Nezáleží na době, kdy informace či příběh vznikne, záleží jen na okamžiku zralosti, kdy nový proces, příběh, informaci někdo pochopí a předá dalším. Přínos češtiny ke kvalitám latinky : Háček nad písmenem zjemňuje, ale i vyostřuje původní smysl písmene Čárka nad písmenem zesiluje a prodlužuje smysl písmene Á symbol OPAKOVÁNÍ kroků, popř. celků

6 Ř symbol MAXIMA DOSTUPNÉ ROVNOVÁHY, jemné vyladění Í symbol TRVÁNÍ, STÁLOSTI Š symbol SPOJOVÁNÍ protikladů a TAKTU (vstřícnosti) Ů CÍL projektu ČLO/věk, (s kroužkem nad U ) = střídavý pobyt člověka ve fyzické (chemické) anebo elektrické (datové) podobě v závislosti na jeho stupni poznání kvalit prostoru, který nás obklopuje včetně možnosti měnit svou velikost Významy ČÍSLIC, symbolů pro popis STAVŮ a CELKŮ: 1. CELEK = rovnovážný stav dynamiky dvou a více polarit, základní jednotka 2. DVOJPRVEK = projev celku ve dvojici, vázané podobností i opakem. 3. ARCHETYP TROJICE = princip VZNIKÁNÍ je dán vlastnostmi pohybu. POHYB (1) = Směr (1) + Rychlost (1) =3. Vztah dva ke třetímu anebo dva proti třetímu představuje možnosti spojování anebo zániku od nejjednodušších forem pohybu až k pohybu nejmenších částeček v nejsložitější formě existence v člověku, v jeho galaktické formě.. 4. NÁSTROJE VÝVOJE, ČTYŘI SÍLY ve zdvojené a souběžně existující formě POHYBU + KLIDU. (směr, rychlost, tlak + rozhraní (= potenciál pro změny směru = volba). a) tři rozměry prostoru + energie ČASU ve STAVOVÉ hodnotě INFORMACÍ v informačních polích prostoru = potenciálu pro spojování či dělení malých i velkých celků. b) Energii v POHYBU představují vrstvy ŽIVÉ = recyklující přírody, kde vrcholem sebeorganizace je dvojprvek (žena a muž) a čtyři síly člověka (musím, měl bych, můžu, chci). Vhodná volba pořadí formuje kvalitu osobně dostupného prostředí. 5. LOGIKA = NENAHODILOST pohybů přírody a člověka je nástrojem pro směrování myšlení prostřednictvím NEZBYTNÝCH KROKŮ, které z prvotní trojice (POHYB+ jeho nedílné složky) vytvořila vše, co existuje. Logika pramení z vnitřního tlaku a spolupráce egregorů (myšlenkových celků v informačních polích) v prázdném prostoru vesmíru, které si připravujeme svou každodenní činností. 6. GENOM člověka a přírody je projevem SEBEORGANIZACE zmíněných sil, genom je poplatný vzniku protipohybu, růstu hustot a struktur v opakovaných projevech archetypu AKCE-RE-AKCE + archetypu vzniku CHYBY a dvou způsobů oprav chyby. Konstrukce protipohybu vedla ke vzniku této galaxie a forem života. (více na 7. STAV PŘIPRAVENOSTI, daný volbou směru (souhlas, nesouhlas), podporovaný osobní hladinou pocitu štěstí. 8. CÍL programu ČLO/věk = bezkonfliktní nekonečné prolínání osobních i skupinových, hmotných i informačních celků i časů v reálném, dobově dostupném hmotném prostoru.tento cíl je dostupný po nalezení možností spolupráce naší uhlíkové inteligence k protiběžné statické inteligenci křemíku prostřednictvím ZRCADLENÍ (na vhodné obrazovce). Tímto zrcadlem je znalost struktury a fungování vertikálního času, tou je znalost vzniku a chování paměťových záznamů, kterou svým jazykem popisují pohádky a dnes i duchovní badatelé. 9. SYMBOL POMOCI SHORA odvozený součtem z dvojic forem živosti 1+8, 2+7, 3+6, 4+5. Číslice nahrazují zrcadlení polaritu souběžné existence hmotného člověka + jeho osobních a skupinových informačních polí. Informace dnes čerpáme z okolního prostoru prostřednictvím technologií na bázi křemíku, tělo člověka i těla nižších přírodních forem hladin sebeorganizace je obdobou živého počítače a jeho periferií. Za prolínání dimenzí (později i paralelních realit) a přidělování míry hmotnosti zobrazovaným realitám bude zodpovědné ROZHRANÍ mezi uhlíkovým (pohyblivým) a křemíkovým

7 (statickým) typem inteligence. Vytváření tohoto rozhraní = DYNAMICKÉ ROVNOVÁHY v rámci Mléčné Dráhy je úkolem této a dalších generací. Energetickou základnu významů každého v současnosti používaného písmene vytvořili zřejmě lidé velmi dávno, využitím druhých slabik slabičného písma k překlopení významu slabiky první. Je potřebné znát knihu Antonína Horáka O Slovanech úplně jinak, aby člověk získal zcela jiný směr uvažování a na čas zapomněl, co nás učí historie, psaná těmi, kdo úlohu SLOVAnů potřebovali utlumit.z významu zamlčené, druhé slabiky slabičného písma také pramení principy humoru a ironie.abeceda lidštiny může každému z nás pomoci k opravám některých vědomostí, které jsme se naučili považovat za stálé, neměnné, základní. Síla emocí v energii písmen latinky je pokračováním toho, co kdysi dávno do zvuku slov a zvuku myšlenek vkládali ti, kteří pod nátlakem mocných museli nejen pro ně pracovat, ale vytvářet i způsob, jak ukládat pro líné vládce informace o udělané práci tak, aby byly čitelné i v jiném významu téhož zápisu. Pod vrstvami významů knih, vět a slov je i čtvrtá vrstva významu každého písmene, směrujícího naše asociace mimo zvykové asociační vazby novou formou čtení SMYSLU SLOVA. Zde, v pochopení úlohy samotných písmen začíná náš přechod k rozvinutým civilizacím čtvrté, páté a šesté dimenze. Ve Vlašimi 02.01:2008, 16:12 Jan Koňas Revize textu: , , , , a

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 5 KOMUTÁTOROVÉ STROJE MĚNIČE JIŘÍ LIBRA UČEBNÍ TEXTY PRO VÝUKU ELEKTROTECHNICKÝCH OBORŮ 1 Obsah 1. Úvod k elektrickým strojům... 4 2. Stejnosměrné stroje... 5 2.1. Úvod ke stejnosměrným

Více

Kombinatorický předpis

Kombinatorický předpis Gravitace : Kombinatorický předpis Petr Neudek 1 Kombinatorický předpis Kombinatorický předpis je rozšířením Teorie pravděpodobnosti kapitola Kombinatorický strom. Její praktický význam je zřejmý právě

Více

Oktáva dimenzí a desítková soustava. (aneb co asi nevíte o okruhu a symetrii řady číslic)

Oktáva dimenzí a desítková soustava. (aneb co asi nevíte o okruhu a symetrii řady číslic) Oktáva dimenzí a desítková soustava. (aneb co asi nevíte o okruhu a symetrii řady číslic) Naučili jsme se vnímat symboly pro číslice jako vzestupnou řadu od nuly do devítky anebo od jedničky do desítky

Více

Intervalové stromy. Představme si, že máme posloupnost celých čísel p 0, p 1,... p N 1, se kterou budeme. 1. Změna jednoho čísla v posloupnosti.

Intervalové stromy. Představme si, že máme posloupnost celých čísel p 0, p 1,... p N 1, se kterou budeme. 1. Změna jednoho čísla v posloupnosti. Intervalové stromy Představme si, že máme posloupnost celých čísel p 0, p 1,... p N 1, se kterou budeme průběžně provádět tyto dvě operace: 1. Změna jednoho čísla v posloupnosti. 2. Zjištění součtu čísel

Více

Při mapování symboliky číselné řady se tímto 13. dílem dostáváme až k symbolu 4. Tento symbol jakoby nám uzavíral jednu stranu rovnice BYTÍ.

Při mapování symboliky číselné řady se tímto 13. dílem dostáváme až k symbolu 4. Tento symbol jakoby nám uzavíral jednu stranu rovnice BYTÍ. Při mapování symboliky číselné řady se tímto 13. dílem dostáváme až k symbolu 4. Tento symbol jakoby nám uzavíral jednu stranu rovnice BYTÍ. (??) Počkejte, já Vám nerozumím. Jaké rovnice BYTÍ? Máme číselnou

Více

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97 Vybrané části Excelu Ing. Petr Adamec Brno 2010 Cílem předmětu je seznámení se s programem Excel

Více

ONDŘEJ ŠMERDA. Vývoj. latinkového (typografického) písma SŠOGD LYSÁ NAD L ABEM

ONDŘEJ ŠMERDA. Vývoj. latinkového (typografického) písma SŠOGD LYSÁ NAD L ABEM v ONDŘEJ ŠMERDA aaa eee Vývoj latinkového (typografického) i SŠOGD písma LYSÁ NAD L ABEM 2014 Copyright Ondřej Šmerda, 2014 ÚVOD Tato učebnice si klade za cíl popsat vznik a vývoj typografického a tedy

Více

5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět: Matematika Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) používá přirozená čísla

Více

CELOSTNÍ ARCHITEKTURA polarita prostoru přírodní cykly orientace stavby tvar obydlí úsporný dům harmonie místa

CELOSTNÍ ARCHITEKTURA polarita prostoru přírodní cykly orientace stavby tvar obydlí úsporný dům harmonie místa orientace stavby tvar obydlí Téma: Holistická architektura, ekologické stavby a materiály obytný prostor v řádu přírody, vnímavost k životnímu prostředí, duchovní péče o materiály a prostor Pořádá: Městská

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu matematika Vyučovací předmět má časovou dotaci čtyři hodiny týdně v prvním ročníku, pět hodin týdně ve druhém až pátém ročníku, pět hodin týdně v šestém ročníku a čtyři

Více

Etapy tvorby lidského díla

Etapy tvorby lidského díla Systém Pojem systém Obecně jej chápeme jako seskupení prvků spolu s vazbami mezi nimi, jejich uspořádání, včetně struktury či hierarchie. Synonymum organizace či struktura. Pro zkoumání systému je důležité

Více

Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika zpracovává vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace z RVP

Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika zpracovává vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace z RVP 4 MATEMATIKA 4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika zpracovává vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace z RVP ZV. Na 1. stupni ZŠ předmět zprostředkovává

Více

(.) Chtěl jste zmínit některé obecně platné zákonitosti, které souvisí s naší otázkou jak harmonizovat.

(.) Chtěl jste zmínit některé obecně platné zákonitosti, které souvisí s naší otázkou jak harmonizovat. (.) Chtěl jste zmínit některé obecně platné zákonitosti, které souvisí s naší otázkou jak harmonizovat. Předpokládám, že si vzpomenete na většinu zásad, o kterých jsme již v určitých souvislostech mluvili.

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/002/15/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Český metrologický

Více

Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text. Strana 1: Éter

Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text. Strana 1: Éter Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text Strana 1: Éter Éter je popisovaný jako to, co dělá všechny vztahy možnými (Telepathy and the Etheric Vehicle, (Telepatie a éterické vozítko), str. 114

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. Uživatelská příručka k programu FloodFilling Art

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. Uživatelská příručka k programu FloodFilling Art VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Uživatelská příručka k programu FloodFilling Art Autor: Jan Bílek e-mail: xbilek14@stud.fit.vutbr.cz 8. 4. 2009 Obsah 1 Princip vytváření

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Matematika ve starověké Babylónii

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Matematika ve starověké Babylónii České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Matematika ve starověké Babylónii Vít Heřman Praha, 22.2.2008 Obsah: 1. Úvod 2. Historický kontext 3. Dostupné historické zdroje

Více

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc)

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Maturitní téma: Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Charakteristika tabulkového editoru Tabulkový editor (sprematuritníadsheet) se používá všude tam, kde je třeba zpracovávat data uspořádaná

Více

P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A

P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A 04-ŠVP-Matematika-P,S,T,K strana 1 (celkem 11) 1. 9. 2014 P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A Charakteristika předmětu: Matematika vytváří postupným osvojováním matematických pojmů, útvarů, algoritmů a

Více

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel práce s databázemi a kontingenčními tabulkami 2010 Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

Databázový systém ACCESS

Databázový systém ACCESS Databázový systém ACCESS Cíle: Databáze je souhrn dat vztahujících se k určitému tématu nebo účelu. Databázi lze chápat jako množinu dat popisujících určitou část objektivní reality, udržovanou a využívanou

Více

Součin matice A a čísla α definujeme jako matici αa = (d ij ) typu m n, kde d ij = αa ij pro libovolné indexy i, j.

Součin matice A a čísla α definujeme jako matici αa = (d ij ) typu m n, kde d ij = αa ij pro libovolné indexy i, j. Kapitola 3 Počítání s maticemi Matice stejného typu můžeme sčítat a násobit reálným číslem podobně jako vektory téže dimenze. Definice 3.1 Jsou-li A (a ij ) a B (b ij ) dvě matice stejného typu m n, pak

Více

JEMNOHMOTNÁ ENERGIE. Životní energie

JEMNOHMOTNÁ ENERGIE. Životní energie SYSTÉM ČAKER Systém čaker je model, který zachycuje plynutí jemnohmotných energií, jež procházejí veškerým životem, včetně energetického systému člověka. Je to takový žebřík, po němž stoupáme od fyzické

Více

Úloha 1A (5 bodů): vyhovuje Úloha 2A (6 bodů): Obrázek 1 Přelévání mléka

Úloha 1A (5 bodů): vyhovuje Úloha 2A (6 bodů): Obrázek 1 Přelévání mléka Kategorie mladší Úloha 1A (5 bodů): Jako první využijeme Žofinčin postřeh. Díky němu se nám totiž celá úloha podstatně zjednoduší. Žofinka říká, ať nehledáme 6 nezávislých cifer, ale pouze 3. Poznávací

Více

IBP = jednotka informace

IBP = jednotka informace IBP = jednotka informace N+I+C = Informační Bod Prostoru POHYB v prostředí času a STAV POHYBU v podobě uzavřené myšlenkové či hmotné konstrukce, nezávislé na hodnotě času - jsou základnou, dvojprvkem,

Více

Příklad bezprostředně navazuje na předchozí příklad č. 17. Bez zvládnutí příkladu č. 17 není možné pokračovat

Příklad bezprostředně navazuje na předchozí příklad č. 17. Bez zvládnutí příkladu č. 17 není možné pokračovat Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafi cká úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

zejména Dijkstrův algoritmus pro hledání minimální cesty a hladový algoritmus pro hledání minimální kostry.

zejména Dijkstrův algoritmus pro hledání minimální cesty a hladový algoritmus pro hledání minimální kostry. Kapitola Ohodnocené grafy V praktických aplikacích teorie grafů zpravidla graf slouží jako nástroj k popisu nějaké struktury. Jednotlivé prvky této struktury mají často přiřazeny nějaké hodnoty (může jít

Více

Stephanie Thiesová. Háckované ctverce ˇ ˇ. 46 nejkrásnějších babiččiných čtverců Se skvělými nápady na přikrývky, polštáře a další doplňky

Stephanie Thiesová. Háckované ctverce ˇ ˇ. 46 nejkrásnějších babiččiných čtverců Se skvělými nápady na přikrývky, polštáře a další doplňky Stephanie Thiesová Háckované ctverce ˇ ˇ 46 nejkrásnějších babiččiných čtverců Se skvělými nápady na přikrývky, polštáře a další doplňky Obsah 3 Úvod 4 Informace pro začátek 4 Jak se pracuje s kolekcí

Více

Zadání úloh. Úloha 2.1 Trojice. Úloha 2.2 Čerpadlo. (4b) (4b) matematicko-fyzikální časopis ročníkxiv číslo2

Zadání úloh. Úloha 2.1 Trojice. Úloha 2.2 Čerpadlo. (4b) (4b) matematicko-fyzikální časopis ročníkxiv číslo2 Studentský matematicko-fyzikální časopis ročníkxiv číslo2 Ahoj kamarádky a kamarádi, amámetupodzim.veškolejsteužstihlizapadnoutdozajetýchkolejí a venku začíná být škaredě. Přesně tak, jak říká jeden náš

Více

Kapka kapaliny na hladině kapaliny

Kapka kapaliny na hladině kapaliny JEVY NA ROZHRANÍ TŘÍ PROSTŘEDÍ Kapka kapaliny na hladině kapaliny Na hladinu (viz obr. 11) kapaliny (1), nad níž je plynné prostředí (3), kápneme kapku jiné kapaliny (2). Vzniklé tři povrchové vrstvy (kapalina

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Matematika Kód modulu Ma-H-3/1-4 Délka modulu 30 hodin Platnost 1. 09. 2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (13 15 hodin týdně celkem)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (13 15 hodin týdně celkem) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU (13 15 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14.června

Více

AKUSTIKA. Základy práce s aplikací. Verze 1.0.0

AKUSTIKA. Základy práce s aplikací. Verze 1.0.0 AKUSTIKA Základy práce s aplikací Verze 1.0.0 OBSAH 1. Přehled verzí aplikace... 4 2. Spuštění... 5 2.1. Ze stránek www.stavebni-fyzika.cz... 5 2.2. Z jiné aplikace... 6 3. Princip jednoho souboru... 6

Více

Vyučovací předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem je zprostředkovat základní fyzikální poznatky potřebné v odborném i dalším vzdělání a praktickém životě a také naučit žáky

Více

Kapitola 1: Úvodní strana PARTICLER

Kapitola 1: Úvodní strana PARTICLER Kapitola 1: Úvodní strana PARTICLER OBSAH Úvod 1.O Particleru 2.Popis programu 2.1 Hlavní okno programu 2.1.1 - Horní lišta 2.1.1.1 Soubor 2.1.1.2 Vzhled 2.1.1.3 - Nastavení 2.1.1.4 - Pomoc 2.1.2 - Pracovní

Více

Řešení školního kola ČLO 2013/2014

Řešení školního kola ČLO 2013/2014 Řešení školního kola ČLO 2013/2014 Vážené kolegyně, vážení kolegové, v tomto souboru naleznete vzorová řešení a bodování úloh školního kola ČLO 2013/2014. Opravená a obodovaná řešení svých žáků zašlete

Více

Info TECHNICKÉ INFORMACE GROZ-BECKERT

Info TECHNICKÉ INFORMACE GROZ-BECKERT Info TECHNICKÉ INFORMACE GROZ-BECKERT ŠITÍ 15 JEHLY URČENÉ PRO ZPRACOVÁNÍ KŮŽE BEZCHYBNÉ ŠVY PRO VŠECHNY APLIKACE Zpracování kůže je jedno z nejstarších ručních umění. Dříve spočívala úloha ve způsobu

Více

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky KOMPLEXNÍ ČÍSLA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu INVESTICE

Více

učitelské nakladatelství Nová škola Brno

učitelské nakladatelství Nová škola Brno Příruční katalog učebnic a pracovních sešitů pro učitele ZŠ učitelské nakladatelství Nová škola Brno Franzova 66, 614 00 Brno telefon: 530 347 147 e-mail: novaskolabrno@seznam.cz Učebnice a y OBSAH strana

Více

Magnetická a rychlostní pole v aktivní oblasti (NOAA 7757, 1994) a v jejím okolí

Magnetická a rychlostní pole v aktivní oblasti (NOAA 7757, 1994) a v jejím okolí Magnetická a rychlostní pole v aktivní oblasti (NOAA 7757, 1994) a v jejím okolí V. Bumba, Astronomický ústav Akademie věd České republiky, observatoř Ondřejov, Česká republika, bumba @asu.cas.cz M. Klvaňa,

Více

Utajené vynálezy Nemrtvá kočka

Utajené vynálezy Nemrtvá kočka Nemrtvá kočka Od zveřejnění teorie relativity se uskutečnily tisíce pokusů, které ji měly dokázat nebo vyvrátit. Zatím vždy se ukázala být pevná jako skála. Přesto jsou v ní slabší místa, z nichž na některá

Více

K přednášce NUFY028 Teoretická mechanika prozatímní učební text, verze 01 10. Spojitá prostředí: rovnice struny Leoš Dvořák, MFF UK Praha, 2014

K přednášce NUFY028 Teoretická mechanika prozatímní učební text, verze 01 10. Spojitá prostředí: rovnice struny Leoš Dvořák, MFF UK Praha, 2014 K přednášce NUFY8 Teoretická mechanika prozatímní učební text, verze 1 1 Spojitá prostředí: rovnice strun Leoš Dvořák, MFF UK Praha, 14 Spojitá prostředí: rovnice strun Dosud jsme se zabývali pohbem soustav

Více

Jestliže vše proběhlo tak, jak mělo, měl by výsledný materiál vypadat nějak takto:

Jestliže vše proběhlo tak, jak mělo, měl by výsledný materiál vypadat nějak takto: Cvičení 5 Animace Na tuto chvíli jste jistě čekali. Možná jste zkoušeli vytvářet různé scény a renderovat z nich statické obrázky až vás to pomalu omrzelo a chtěli byste se posunout o něco dál. Právě proto

Více

Řešení problému batohu dynamickým programováním, metodou větví a hranic a aproximativním algoritmem

Řešení problému batohu dynamickým programováním, metodou větví a hranic a aproximativním algoritmem 2. 1. 213 MI-PAA úkol č. 2 Antonín Daněk Řešení problému batohu dynamickým programováním, metodou větví a hranic a aproximativním algoritmem 1 SPECIFIKACE ÚLOHY Cílem tohoto úkolu bylo naprogramovat řešení

Více

Nejstarší křivky. prehistorické vzory

Nejstarší křivky. prehistorické vzory Úvod Nutkání zdobit a zkrášlovat posvátné věci i obyčejné předměty je všeobecné. Starodávné mýty z celého světa zmiňují symboliku přírody a její ornamentální význam. Stromy života, olistěné koruny, bohatě

Více

11. Geometrická optika

11. Geometrická optika Trivium z optiky 83 Geometrická optika V této a v následující kapitole se budeme zabývat studiem světla v situacích, kdy je možno zanedbat jeho vlnový charakter V tomto ohledu se obě kapitoly podstatně

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 8. ročníku 4 hodiny týdně, v 9. ročníku 3

Více

Euklidovský prostor Stručnější verze

Euklidovský prostor Stručnější verze [1] Euklidovský prostor Stručnější verze definice Eulidovského prostoru kartézský souřadnicový systém vektorový součin v E 3 vlastnosti přímek a rovin v E 3 a) eprostor-v2, 16, b) P. Olšák, FEL ČVUT, c)

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 2 VIZE... 4 Struktura akčního plánu... 5 Strategická cesta 1: Čím dříve, tím lépe... 6 Strategická cesta

Více

Název: Elektromagnetismus 3. část (Elektromagnetická indukce)

Název: Elektromagnetismus 3. část (Elektromagnetická indukce) Výukové materiály Název: Elektromagnetismus 3. část (Elektromagnetická indukce) Téma: Vznik indukovaného napětí, využití tohoto jevu v praxi Úroveň: 2. stupeň ZŠ, případně SŠ Tematický celek: Vidět a poznat

Více

Přesně. Zkusme si to namalovat.

Přesně. Zkusme si to namalovat. Připomeňme si, co je hlavní zásadou, o které v Pansofii mluvíme. Je to svobodná vůle v konání každého archetypu podle jeho aktuálního stavu BYTÍ resp. dle jeho stavu poznání. Snažím se ukázat na číselné

Více

Zajímavé pokusy s keramickými magnety

Zajímavé pokusy s keramickými magnety Veletrh nápadů učitelů fyziky Vl Zajímavé pokusy s keramickými magnety HANS-JOACHIM WILKE Technická UIŮverzita, Drážďany, SRN Překlad - R. Holubová V úvodu konference byla přednesena velice zajímavá přednáška

Více

Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk

Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk listopad říjen září Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk měsíc téma Projekty + mezipředmětové vztahy Čt Cesta do školy vyprávění podle obrázku Ps Správné psací návyky,

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE PŘEDMĚT: MATEMATIKA 7

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE PŘEDMĚT: MATEMATIKA 7 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE PŘEDMĚT: MATEMATIKA 7 Opakování -desítková soustava - početní výkony - dělitelnost - úhel - osová souměrnost -

Více

ATOM VÝVOJ PŘEDSTAV O SLOŽENÍ A STRUKTUŘE ATOMU

ATOM VÝVOJ PŘEDSTAV O SLOŽENÍ A STRUKTUŘE ATOMU Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 20. říjen 202 Název zpracovaného celku: ATOM VÝVOJ PŘEDSTAV O SLOŽENÍ A STRUKTUŘE ATOMU Leukippos, Démokritos (5. st. př. n. l.; Řecko).

Více

POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2. Barvy 2. Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6. Změna velikosti fotografie 6

POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2. Barvy 2. Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6. Změna velikosti fotografie 6 Obsah POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2 Barvy 2 Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6 Změna velikosti fotografie 6 Ořezání obrázku 7 TRANSFORMACE 9 Rotace 9 Překlopení 11 Perspektiva

Více

Obsah. Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33

Obsah. Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33 Mládněte jídlem i po 50! Obsah Úvod 7 Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33 Proč stárneme? 34 Co víme o stárnutí 35 Teorie příčin stárnutí 44 Hormony

Více

Kapitola 11. Vzdálenost v grafech. 11.1 Matice sousednosti a počty sledů

Kapitola 11. Vzdálenost v grafech. 11.1 Matice sousednosti a počty sledů Kapitola 11 Vzdálenost v grafech V každém grafu lze přirozeným způsobem definovat vzdálenost libovolné dvojice vrcholů. Hlavním výsledkem této kapitoly je překvapivé tvrzení, podle kterého lze vzdálenosti

Více

5.3. Matematika a její aplikace

5.3. Matematika a její aplikace 5.3. Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast je realizována v předmětu Matematika. 5.3.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

Do vyučovacího předmětu Seminář z matematiky a fyziky jsou začleněna tato průřezová témata:

Do vyučovacího předmětu Seminář z matematiky a fyziky jsou začleněna tato průřezová témata: Seminář z matematiky a fyziky Obsahové vymezení Vyučovací předmět Seminář z matematiky a fyziky navazuje na vzdělávací obsah vzdělávacích oborů Fyzika a Matematika a její aplikace. Vychází také z katalogu

Více

FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Fyzika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. ročníku 1 hodinu týdně a v 7. až 9. ročníku 2 hodiny

Více

1 Ústav managementu, email: mracek@fbm.vutbr.cz

1 Ústav managementu, email: mracek@fbm.vutbr.cz P R O FESIONÁL V MARKE TINGU Ing. Pavel Mráček 1 A B S T R A K T Článek se zabývá tématem marketingu, resp. tím, jaký by měl být správný člověk v marketingu. Je zde uvedeno čím vším by se měl zabývat a

Více

Symetrie v oktávě dimenzí. (aneb co asi nevíte o desítkové soustavě)

Symetrie v oktávě dimenzí. (aneb co asi nevíte o desítkové soustavě) Symetrie v oktávě dimenzí. (aneb co asi nevíte o desítkové soustavě) Naučili jsme se vnímat symboly pro číslice jako vzestupnou řadu od nuly do devítky anebo od jedničky do desítky (uzavření okruhu navázáním

Více

Otázka: Jak poznáme, že je ve skořápce vejce trhlina, i když ji neobjevíme očima?

Otázka: Jak poznáme, že je ve skořápce vejce trhlina, i když ji neobjevíme očima? Pokusy s vejci budí většinou velkou pozornost. Každé dítě vejce už někdy vidělo, mělo je v ruce a rozbilo je. Každý ví, co je uvnitř vejce, ať už je syrové nebo vařené. Většina lidí má také nějakou představu

Více

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Zjednodušená verze otáčkoměru řady TD 5.1 bez seriové komunikace, která obsahuje hlídání protáčení a s možností nastavení 4 mezí pro sepnutí relé. Určení - číslicový otáčkoměr

Více

Funkce a vzorce v Excelu

Funkce a vzorce v Excelu Funkce a vzorce v Excelu Lektor: Ing. Martin Kořínek, Ph.D. Formátování tabulky V této kapitole si vysvětlíme, jak tabulku graficky zdokonalit, jak změnit nastavení šířky a případně výšky sloupců, jak

Více

Speciál. vyšel 20. 8. 2015. obce Řepiště. Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012. Centrum. Urbanistická studie

Speciál. vyšel 20. 8. 2015. obce Řepiště. Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012. Centrum. Urbanistická studie Speciál vyšel 20. 8. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 Centrum obce Řepiště Urbanistická studie www.repiste.eu speciál www.repiste.eu Urbanistická studie obec Řepiště Úvodní slovo

Více

ř á aneb Ze života přírodovědných klubů Projekt vznikl za podpory:

ř á aneb Ze života přírodovědných klubů Projekt vznikl za podpory: T aví sb n í e n ř á o v aneb Ze života přírodovědných klubů Projekt vznikl za podpory: Filtraci vody zvládli členové přírodovědného klubu při ZŠ v Lubeneci přímo v terénu. Tvoření nás baví aneb Ze života

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí kompetence) 5 Kompetence

Více

37 MOLEKULY. Molekuly s iontovou vazbou Molekuly s kovalentní vazbou Molekulová spektra

37 MOLEKULY. Molekuly s iontovou vazbou Molekuly s kovalentní vazbou Molekulová spektra 445 37 MOLEKULY Molekuly s iontovou vazbou Molekuly s kovalentní vazbou Molekulová spektra Soustava stabilně vázaných atomů tvoří molekulu. Podle počtu atomů hovoříme o dvoj-, troj- a více atomových molekulách.

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

ELEKTRONKOVÉ ZESILOVAÈE Karel Rochelt Aèkoliv se dnes vyrábí absolutní vìtšina spotøební audioelektroniky na bázi polovodièù, a koneckoncù by nešla její pøevážná èást bez polovodièù vùbec realizovat, stále

Více

ŘEŠENÍ MULTIPLIKATIVNÍCH ROVNIC V KONEČNÉ ARITMETICKÉ STRUKTUŘE

ŘEŠENÍ MULTIPLIKATIVNÍCH ROVNIC V KONEČNÉ ARITMETICKÉ STRUKTUŘE ŘEŠENÍ MULTIPLIKATIVNÍCH ROVNIC V KONEČNÉ ARITMETICKÉ STRUKTUŘE Naďa Stehlíková 1, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Úvod Příspěvek navazuje na článek Zúžená aritmetika most mezi elementární

Více

MATEMATIKA / 1. ROČNÍK. Strategie (metody a formy práce)

MATEMATIKA / 1. ROČNÍK. Strategie (metody a formy práce) MATEMATIKA / 1. ROČNÍK Učivo Čas Strategie (metody a formy práce) Pomůcky Numerace v oboru do 7 30 pokládání koleček rozlišování čísel znázorňování kreslení a představivost třídění - číselné obrázky -

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

ENÍ (ZALOŽENÍ) PREZENTACE...

ENÍ (ZALOŽENÍ) PREZENTACE... PowerPoint - program pro návrh prezentace, - kvalitní grafická a estetická prezentace, - pro ztvárnění a následné spuštění prezentace, - jde o jednotlivé obrazovky doplněné o animace, triky a multimediální

Více

M ě s t o B r n o. V y h l á š k a č. 2 /l997

M ě s t o B r n o. V y h l á š k a č. 2 /l997 M ě s t o B r n o V y h l á š k a č. 2 /l997 o názvosloví veřejných prostranství, číslování objektů trvalého i dočasného charakteru a základních zásadách orientace v městě Brně Zastupitelstvo města Brna

Více

Lineární programování

Lineární programování Lineární programování Úlohy LP patří mezi takové úlohy matematického programování, ve kterých jsou jak kriteriální funkce, tak i všechny rovnice a nerovnice podmínek výhradně tvořeny lineárními výrazy.

Více

Matematika a ekonomické předměty

Matematika a ekonomické předměty Matematika a ekonomické předměty Bohuslav Sekerka, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Postavení matematiky ve výuce Zaměřím se na výuku matematiky, i když jsem si vědom, toho, že by měl být

Více

Celostátní kolo soutěže Baltík 2010, kategorie A a B

Celostátní kolo soutěže Baltík 2010, kategorie A a B Pokyny: 1. Kategorie A řeší jen úlohy 1, 2, 3 a kategorie B jen úlohy 2, 3, 4! 2. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který

Více

Kapacita. Gaussův zákon elektrostatiky

Kapacita. Gaussův zákon elektrostatiky Kapacita Dosud jsme se zabývali vztahy mezi náboji ve vakuu. Prostředí mezi náboji jsme charakterizovali permitivitou ε a uvedli jsme, že ve vakuu je ε = 8,854.1-1 C.V -1.m -1. V této kapitole se budeme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 Příloha č. 1 Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠKOLA DÍLNOU LIDSKOSTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním

Více

á Ú á ú á Ú Ú ř Č Č ř ě á á ř á á š ě á Ž á á ě á š á á á ř ě ě Ž ářú ě ě Ú ář á ář Ú á ř ě á á ě ě Ú ě ř š á á š á á ě ě Ú Ú á á ř á ě ď ú š š ů ř ů ě š ř ů š ř á ú Ž š ř ů ě á š ů ů ě á Ž š ř š ř ř š

Více

ilit Vesmír Vesmír Geografie Cíle: Stručná anotace:

ilit Vesmír Vesmír Geografie Cíle: Stručná anotace: Téma aktivity: a naše sluneční soustava Předmět: Doporučený věk studentů: 17 let Vazba na ŠVP: Země jako vesmírné těleso seminář ze zeměpisu Cíle: studenti si lépe představí velikost vesmíru studenti dokáží

Více

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Zaměření: Instalatér Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-52-H/01 Instalatér Motivační název 36-52-H/01 Instalatér Platnost od 1.

Více

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod INFORMACE NRL č. 12/2 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí Hz I. Úvod V poslední době se stále častěji setkáváme s dotazy na vliv elektromagnetického pole v okolí

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Účinnost od 01.01.2016 Aktuální verze 294 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Základním cílem předmětu Matematický seminář je navázat na získané znalosti a dovednosti v matematickém vzdělávání a co nejefektivněji

Více

ČÁST VI - K M I T Y A V L N Y

ČÁST VI - K M I T Y A V L N Y ČÁST VI - K M I T Y A V L N Y 23. Harmonický oscilátor 24. Vlnění 25. Elektromagnetické vlnění 26. Geometrická optika 27. Fyzikální optika 28. Nelineární optika 261 Periodické pohyby částic a těles (jako

Více

Pojmové mapy ve výuce fyziky

Pojmové mapy ve výuce fyziky Pojmové mapy ve výuce fyziky Renata Holubová Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, e-mail: renata.holubova@upol.cz Úvod Rámcové vzdělávací programy mají pomoci dosáhnout u žáků přírodovědné gramotnosti. Tento

Více

Složení hvězdy. Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ

Složení hvězdy. Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ Hvězdy zblízka Složení hvězdy Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ Plazma zcela nebo částečně ionizovaný plyn,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner Vyučovací předmět fyzika je zařazen samostatně v 6. 9. ročníku v těchto hodinových dotacích: 6.

Více

P O S T O P Á C H P Ř E D K Ů. a n e b n e t r a d i č n í p u t o v á n í p o h o l e š o v s k ý c h p a m á t k á c h

P O S T O P Á C H P Ř E D K Ů. a n e b n e t r a d i č n í p u t o v á n í p o h o l e š o v s k ý c h p a m á t k á c h P O S T O P Á C H P Ř E D K Ů a n e b n e t r a d i č n í p u t o v á n í p o h o l e š o v s k ý c h p a m á t k á c h Památky k návštěvě každého lákají, vícero podob však v sobě skrývají. Vydej se proto

Více

OBSAH Úvodem 1 Improvizace 2 Vše začíná cílem 3 Improvizační hry a cvičení k rozvoji osobnosti žáka střední školy

OBSAH Úvodem 1 Improvizace 2 Vše začíná cílem 3 Improvizační hry a cvičení k rozvoji osobnosti žáka střední školy Obsah 5 OBSAH Úvodem... 7 1 Improvizace... 9 1.1 Definice a síla improvizace... 9 2 Vše začíná cílem... 13 2.1 Profil absolventa... 13 2.2 Klíčové kompetence žáka střední školy... 15 Klíčová kompetence

Více

1. Snímací část. Náčrtek CCD čipu.

1. Snímací část. Náčrtek CCD čipu. CCD 1. Snímací část Na začátku snímacího řetězce je vždy kamera. Před kamerou je vložen objektiv, který bývá možno měnit. Objektiv opticky zobrazí obraz snímaného obrazu (děje) na snímací součástku. Dříve

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více

Kirchhoffovy zákony. Kirchhoffovy zákony

Kirchhoffovy zákony. Kirchhoffovy zákony Kirchhoffovy zákony 1. Kirchhoffův zákon zákon o zachování elektrických nábojů uzel, větev obvodu... Algebraický součet všech proudů v uzlu se rovná nule Kirchhoffovy zákony 2. Kirchhoffův zákon zákon

Více

Einsteinových. podle množství. dá snadno určit osud vesmíru tři možné varianty

Einsteinových. podle množství. dá snadno určit osud vesmíru tři možné varianty Známe už definitivní iti model vesmíru? Michael Prouza Klasický pohled na vývoj vesmíru Fid Fridmanovo řešení š í Einsteinových rovnic podle množství hmoty (a energie) se dá snadno určit osud vesmíru tři

Více