ABECEDA LIDŠTINY 2014 Sdílení poznatků pomocí jejich zapisování proběhlo v historii této poslední indoevropské civilizace ve čtyřech směrech.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ABECEDA LIDŠTINY 2014 Sdílení poznatků pomocí jejich zapisování proběhlo v historii této poslední indoevropské civilizace ve čtyřech směrech."

Transkript

1 ABECEDA LIDŠTINY 2014 Sdílení poznatků pomocí jejich zapisování proběhlo v historii této poslední indoevropské civilizace ve čtyřech směrech. Shora dolů, zdola nahoru, zprava doleva a zleva doprava. Tím civilizace vyčerpala směrové formy zápisu poznatků, je tedy vhodná doba pro přijetí posunu v chápání symbolů, ze kterých se slova a věty skládají. Podobně jako každé slovo, tak i každé písmeno má svůj historií daný smysl. Pochopení slova směruje naše myšlení, ale znalost smyslu každého písmene směruje naši intuici do asociačních vazeb, které máme uložené ke každému pojmu. Novinkou nedávné doby je objev ABECEDY LIDŠTINY - symetrické čtení slov kmitáním od středu slova vpravo a vlevo po jednotlivých písmenech (případně všesměrové čtení vzorců, popř. mřížek, známé nejen některým schizofrenikům, ale i dirigentům či malířům). U kmitavého čtení slov,které je svým způsobem vstupem do osobní hladiny intuice, je předpokladem znalost významu či směrování každého písmenka. Odtud vede cesta k opravám asociací, které jsme si vytvořili nadhodnocením matematiky k popisu jevů v prostoru a čase. Podstatným aspektem jazyků je rytmus, v zápisu vyjádřený mezerou mezi slovy, v matematice zúžený na jedinou mezeru v podobě symetrie levé a pravé strany. Mezery při vnímání mluvené řeči nevnímáme, jsou ale hlavním nástrojem k vytvoření a propojování asociačních řad ve vědomí v době, kdy se jednotlivá slova (zvuky) učíme vyslovovat a spojovat se zrakovým či jiným vjemem. Mezery křižovatky mezi slovy slouží našemu podvědomí k napojování dalších významů toho kterého slova a k vytváření asociačních řad, vedoucích hluboko do lidské historie, ale i do možné budoucnosti lépe sledovat procesy ve vesmíru. Není běžně známé, že asociace v lidském vědomí a podvědomí vedou tak hluboko do historie, že asociace (navazování nového poznatku na objem vědomostí) jsou zodpovědné za různé formy a kvalitu nejen paměti člověka, ale i za kvalitu např. různých proroctví. Proroctví jsou pak přímou protiváhou, zrcadlem ( kmitem ) ke znalostí historie. Vždy záleží, jak máme uspořádané vědomosti, jakými pojmy a jazyky jsme naše vnímání světa opsali a jakým obsahem jsme pojmy naplnili.protože nejobecnější pojmy mají nejdelší historii. Zároveň každý obecný pojem je dokladem fungování, není třeba jej dokazovat dalšími způsoby. Nemáme potřebu jinými slovy vyjadřovat pojmy židle, kůň, ale i slovo čas, pohyb, klid, nic, vše, konec, začátek Slova můžeme dalšími slovy upřesnit, nahradit jinými a zařadit do určité informační vrstvy, definovat v určitém jazyce = navázat na jinou řadu poznatků. Jiná situace je u slova všechno a slova nic, kde první umožňuje další upřesnění, ale druhé si stačí samo. Zde, v obsahu pojmu NIC začíná formování nového paradigma, které se dokazuje samo zápisem,významem a vzájemným vztahem pojmů, které všichni známe, ale používáme pouze povrchně, bez hlubšího zamyšlení nad silami, ukrytými ve výkladu symbolů. Pro mnohé bude určitě překvapením pozice češtiny v roli Davida proti ostatním jazykům ve světě, kde angličtina a matematika představují onoho Goliáše pro růst poznatků o silách v prostoru. (Pro další čtení souvislostí mezi tvarem a fyzikálně pojatým výkladem pojmu N+I+C přejděte do sekce Konina, tam se můžete zamyslet nad vztahem fyziky a způsobu, jak vyjádřit symbolem dva základní pohyby v prostoru. Zde se budeme tímto pojmem zabývat z jiného úhlu. Každý symbol má dvě polohy, klidovou (ve svém tvaru) a pohybovou (ve směrování našeho myšlení při chápání různých významů symbolu). Začneme hezky od počátku. Zvykli jsme si hledat počátek vždy na začátku řady. Ale víme, že v přírodě každý cyklus roste ze svého středu. Semínko nebo lidský zárodek každá buňka se nejdříve rozdělí a tyto části se pak dělí i dál, rostlina i lidský pár procházejí okruhem odstředného růstu do okamžiku první rovnováhy kdy dojde k vytvoření zárodku nového

2 člověka. Druhá rovnováha zánik = výměna generací, ta je předmětem údělu i úkolu lidí v každé době. V současnosti máme šanci nastavit cykly životů do zcela jiné formy. Věda už ví, že základnou uspořádání vesmíru je fraktál, cosi, co má stabilní jádro a volnější, proměnlivé okraje. Jsou i jiné definice fraktálu, všechny mají samozřejmě svoji pravdu, opřenou o terminologii, vycházející z matematiky vědy, postavené na růstové kvalitě řady číslic. Zbožštění kategorie trvalého růstu nás dovedlo do dnešního stavu nesymetrie (polarit) ve vědě i ve společnosti. Cestu k symetrii = k dynamické rovnováze všech pohybových sil) jsem našel ve zdánlivě nesmyslném výkladu symetrie, obsažené v pojmu NIC. Písmeno I je v klidové poloze předělem, MEM/bránou v symetrii dvou krajních písmen. V pohybové formě (při směrování myšlení) je I kmitáním po úsečce, je tím, co známe jako vibrace osobního vědomí (slovníkem duchovních učení) - nebo jako fluktuaci vakua (ve slovníku, používaném ve vědě). Písmeno C je v klidové podobě symbolem stavu nedokončené rotace O dokončení okruhu žádá písmeno C svým tvarem, ale i významem dalšího písmene ( O symbolizuje potřebu odpovědi v podobě otázky CO?) Písmeno N v klidové formě představuje stav = trvání hodnoty kmitočtu (vlnění) Pohybový potenciál N lze najít nejen ve tvaru vlnění, ale také v připravenosti k rotaci. Pootočením písmene N okolo středu o 90 stupňů dostane tento symbol negace NOVÝ VÝZNAM. Ze symbolu pro Negaci = neschopnost pokračovat ve směru se stává symbol Začátku, opět ve dvou možnostech, pokračováním ve směru anebo nalezením směru vhodnějšího = opačného. Směr je dvojprvkem, je stavovou hodnotou možného pohybu, je dán úsečkou (okamžikem rozhodnutí + adresou cíle). V praxi jde o proces změn v myšlení v okamžiku pochopení jiných souvislostí. Každé duchovní zasvěcování pracuje s tímto efektem. Dnes je efekt PŘEKLOPENÍ využívaný také vytvořením emočního šoku a následným spádem událostí, které bývají vždy dobře připravené. Příkladem může být zřícení Dvojčat v USA, které se zapsalo do vědomí většiny lidí ve zcela jiném příběhu o skutečných cílech lidí, zodpovědných za destrukci těchto budov. viz video a mnoho dalších na stránkách Pokud symboly slova NIC, které jediné nemá žádný vnitřní význam, nabízí tento výklad, odvozený jen z tvaru písmen a fantazie mých asociací lze zcela jistě nějaký význam najít i u dalších písmen latinky. K zápisu poznatků v systému latinského jazyka vystačíme pouhými dvěma typy zápisu pohybu, všechna písmena i číslice jsou vytvořené z úseček a částí rotace. Každé písmeno latinky má svůj jedinečný zvuk, spojováním zvuku písmen ve slovu pak vzniká dynamický (proměnlivý) frekvenční vzorec, pro který buď známe anebo MŮŽEME VYTVOŘIT nový obsah slova tím, na jaké předchozí poznatky takové slovo navážeme. Latina je umělá (i umělecká) konstrukce, propojila úlohu a vlastnosti písmen a číslic se zvukem charakteristickým pro tvar jednotlivých symbolů. Zde, v chápání jiných významů slov, je vhodné hledat základnu kabaly jako schopnosti vnímat ve zvuku slov i nadřízenou vrstvu číslic, číslice mají přímou návaznost na vlastnosti prostoru, vyplněného hmotou. Symboly a významy číslic jsou vytvořené dávnými civilizacemi v této galaxii, naše i každá další civilizace nutně dojde ve svém vývoji k těmto symbolům, k vytváření různých matematických systémů. Odpovídá to logice paradigmatu postupného vývoje, které se snažím popsat. Tvar ŘADY číslic 1-8 obsahuje výklad vztahů mezi hmotou a vědomím (vědomí = data v prostoru). Druhý, ROTAČNÍ výklad této řady 1 8 obsahuje symbol protisměru v otočení 6 na 9. Nula 0 ve funkci písmene ( O ) propojuje vrstvu číslic s komunikačním (=

3 výkladovým) rozhraním zvukové řeči, dvojznačnost výkladu oválu vede do (dobově dostupné) symboliky významu samotných písmen. ABECEDU LIDŠTINY (ale i libovolného jiného jazyka) tvoří základní vlastnost písmen - směrování POHYBU našeho vnímání a myšlení. Vnímání je dostředný pohyb informací z prostoru dovnitř člověka, myšlení je pohyb opačný, vychází z člověka do jeho okolí. Základní vlastností číslic je nalezení STAVU hledáním uzavřené soustavy pohybů. Zastavením jejich pohybu = ukotvením kvality pohybů v myšlení (v podobě kmitočtu anebo rotace) vytváříme tvar myšlenky, její POVRCH. Následně ukotvováním (stabilizací) pohybů složitějších struktur roste jejich hustota a fyzická hranice hustoty v kontaktu s okolním prostředím (=vjem povrchu hmoty) Povrch ohraničuje stav vnitřního pohybu v materiálu, který vnímáme. Je důležité umět vnímat a oddělit dvojici nosič a nesené v každém celku. Vnímání povrchu (= tvaru, symbolu, písmene) je výsledkem určité hladiny načerpaných poznatků o hmotě. Vnitřní strukturou libovolného symbolu je historie jeho stavů, objem paměťových záznamů vedl k dobovému tvaru směrovek pro myšlení (runy). Z odlišností nového povrchu/zápisu slov odvozujeme i povahu písaře. Z tvaru symbolu odhadujeme i jeho význam a historii. Písmena a číslice jsou nosičem dobových poznatků, jsou TVAREM paměťových záznamů o dříve vykonaných pohybech mysli). Číslice jsou nadřízeným ( hustším, souhrnným ) systémem vzhledem k písmenům. Vedle řady stupňů má každá číslice svoji přesnou funkci/pozici v hierarchii sil a nástrojů, tvarujících hmotu v prostoru. Pokud rozpůlíme symbol osmičky svisle, dostaneme symbol trojky 3, ale i zakulacený tvar písmene o energii E. Tvar, vnitřní vztahy v trojici sil představují prazáklad růstu informací, ukrytých v pojmu POHYB i ve dvojici jeho neoddělitelných vlastností, SMĚRU pohybu a RYCHLOSTI pohybu. Aby byly číslice k dynamice etnických jazyků nadřízeným systémem, musí existovat i jejich vnitřní symetrie, obdobná té ve slově NIC. Řada číslic 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 představuje také obsah pojmu N+I+C, každá číslice je úsečkou vývoje, ze kterého vyrostla symetrická dynamika vztahů ve vrstvách naší přírodě. Vývojový potenciál přírody je ukrytý ve spolupráci sbližujících se polarit, vyjádřených číslicemi 1 8. Odtud, ze spolupráce dvojic (zde vyjádřených číslicemi) pramení konstrukce čtyř symetrických vrstev SEBEORGANIZACE přírody. Symboly 1+8, 2+7, 3+6 a 4+5 představují vždy SOUČET = postupné sbližování opaků do symbolu devítky, kdy tvar DEVÍTKY (= přesah oktávy 1-8 ) je v jiné formě protisměrem (otočením) k šestce. (více o vrstvách živosti je v textu SYMETRIE OKTÁV ŽIVOTA ) Nástrojem k opravám asociačních řad ve vědomí je SYMETRICKÉ ČTENÍ SLOVA (jména, názvu) po jednotlivých písmenech. Čtení slova kmitem vpravo a vlevo od středu každého slova je přirozeným užitím principu spolupráce protikladů, výsledná věta je složená z rozebíraného slova, na kterém se naše myšlení zadrhne (kdy nenajde okamžitou další vazbu k chápanému významu věty). Symetrické čtení využívá kmitání vědomí (mysli), kdy necháváme volně plynout asociace, pramenící ze znalosti úkolu každého písmene v testovaném slovu. Po osvojení techniky a vytvoření věty z daného slova se často změní smysl původního textu. Každé slovo, pojem či název má uprostřed jedno či dvě písmena. Pro toto intuitivní čtení je ale podmínkou znalost významu každého písmene (viz níže). Postup: 1. Přečteme si význam středového písmene (nebo 2 písmen, pokud je počet ve slovu sudý) a necháme své myšlenky (asociace) volně plynout, až nám nabídnou nějaký směr, nápad, něco, co v osobním životě rezonuje s kvalitou toho písmene. 2. V písmenu napravo od středu je úkol (opět přečíst/znát význam tohoto písmene).

4 3. Písmeno od středu vlevo představuje cestu k řešení úkolu. Opět necháme myšlenky volně těkat, až najdou nějakou spojitost mezi úlohou písmene úkolování a písmene pro řešení úkolu. 4. Pokud po chvilce spojitost nenaskočí, přečteme další písmeno úkolu (napravo od středu slova) a k němu vlevo další písmeno návrhu řešení. Hledáme stále SMĚR (= svůj pocit, vyjádřitelný do slov), snažíme se své asociace propojovat, a nemusí to být v kontextu věty či článku, který nám pitvu některého slova nabídl. 5. Ze vzniklých polomyšlenek (pocitů) zkusme vytvořit celou větu. Jméno nebo název je vždy nosičem nějakého vnitřního sdělení, které může dát jiný smysl původnímu textu, intuice kmitání vědomí uvolňuje schematické, zvykové myšlení, opravuje osobní vnímání světa nalézáním dalších vrstev významů k prvoplánovému pochopení nějakého textu. 6. Čtení kmitem od středu vpravo a vlevo nám (teprve po delší praxi!!) začne nabízet jiné, hlubší souvislosti mezi slovy i děním v okolí. Zkoumáme zpočátku jen podstatná jména anebo slova, která nás nějakým způsobem zarazí nebo zaujmou. Právě zastavení se na určitém slovu při čtení textů je nabídkou z podvědomí čeká nás nová informace, přístupná až po rozbalení slova po písmenech. V době, kdy se běžné čtení vět promísí se symetrickým čtením slov se začnou projevovat i efekty tohoto přístupu k informacím, ukrytým ve slovech, číslicích a písmenech. Lidé se budou učit prostřednictvím svého vědomí kousky, které kdysi uměli lidé z Ježíšova týmu. I on kdysi chtěl všem lidem umožnit využití dat v prostoru této galaxie ke zlepšení sebe a svého okolí. On a jeho tým zřejmě pochopil a oživil pro svět možnosti latiny ve spojitosti s významem a historií desítkové soustavy v skryté oktávové symetrii TVARŮ arabských číslic, ve skutečnosti indických, ale patrně už Atlantských a ještě starších symbolů pro číslice. Tehdejší mocní podobně jako ti dnešní si podstatné informace o technologii čtení, vyplývající ze znalosti významů jednotlivých symbolů latinky, nechali pro sebe a své potomky. Obecně platí, že každá moc funguje díky informačnímu předstihu, který získává utajováním podstatných informací, nabízí lidem jen ty méně důležité. Doba dozrála ke zřejmě staronovému objevu intuitivního čtení slov tím, co je už zřejmé z tvaru symbolů českého slova N+I+C. Kmitání mysli(je symbolizované písmenem NNNNN.) vytváří množství nových, osobitých myšlenkových nedokončených okruhů (CCCCC...CO?) a pomocí vhodně volených otázek lze nedokončené C uzavřít do CELKU (okruhu, do oválu O ). V současnosti už je zřejmé, že i širší populace získává nové znalosti o vzniku a účelu galaxie, kterou známe pod názvem Mléčná Dráha SYMBOLEM PRÁZDNOTY NEBO PLNOSTI je ovál, nula či písmeno O. O je základnou i spojovacím prvkem mezi strukturou písmen a číslic. Okruh, cyklus i celek je vždy výsledkem forem předchozích pohybů Významy PÍSMEN symbolů pro popis POHYBŮ a POTŘEB: Základní nástroje existence, potenciál, připravenost k pohybu: E ENERGIE, síla ve stavu připravenosti (potenciálu), potřebná ke vzniku pohybu, = stav před vznikem prostoru a času R S O ( N+I+C = Č+A+S = B+Ů+H) ROVNOVÁHA (r = poloměr), rozhraní, osa symetrie SPOJOVÁNÍ (s = dráha), souhlas CELEK (uzavřený okruh pohybů) bod = počátek všesměrového pohybu do

5 prostoru, vznik koule, polarity bodu a povrchu = vznik dvojprvku NOSIČ + INFORMACE), dynamický výsledek pohybových sil, vedoucích ke vzniku hustot a hmoty. T STAV CELKU V ČASE vibrační hodnota (cyklus, kmitočet) celku pro sdílení informací okamžik kontaktu dvojic (informace + její nosič) Nástroje pohybu člověka, potřebné pro růst sebeorganizace: L POTŘEBA PRÁCE (L jako efekt překážky, potřeby změnit směr) K KONTAKT VZNIK nové informace (dva směry k jednomu) navazuje na archetyp existence POHYBU (spojením Směru a Rychlosti vzniká Pohyb) C ÚLOHA OTÁZKY (ve snaze dokončit další okruh = C+O?) H STRUKTURA, rostoucí v symetrii OD SVÉHO STŘEDU do všech směrů. Nástroje, vhodné pro směrování myšlení: B HLEDÁNÍ PROGRAMU, spojování oddělených celků J HLEDÁNÍ CESTY nenásilnou formou. D symbol DOBRA, (spojení polovin B) druhá, v čase pozdější cesta k cíli M symbol HMOTY (m) + symbol MATEŘSTVÍ, vzniku nové hmoty A ZAČÁTEK nejen abecedy (klasický) Z ZAČÁTEK z protisměru (zrcadlový) N SKRYTÝ ZAČÁTEK, schovaný v prvoplánové Negaci k Neznámu Y symbol VOLBY, rozdvojení, křižovatka, nutnost zdůvodnit svoji volbu ze dvou různých směrů (anebo nabídka dvou opačných výkladů stejného jevu) I symbol STAVU, ukončené etapy nebo celku, souběžně i potenciál dalšího vývoje Nápověda z prostoru křemíků = informačních polí: F POHYBOVÁ SÍLA PROSTORU, realizátor možností, součtový potenciál lidské populace. Nosičem informací je teplota, je také společným jmenovatelem uhlíkové a křemíkové přenosové soustavy. Každá informace je zamrzlým pohybem ve formě připravenosti k dalším pohybům, k růstu složitosti hmotných i nehmotných struktur. Teplota (stav) a teplo (pohyb) je řídící složkou pro dynamiku rovnováhy všech složitějších celků. G PŘITAŽLIVOST (gravitace, charisma) je důsledkem převahy jednoho z protisměrů,je nezbytná v procesu vznikání a tvarování hmoty, růstu sebeorganizace pohybových sil v prostoru. P PRAVDA hladina dosažené shody ve zkoumané oblasti. U CÍL programu ČLO/věk = volitelná bezkonfliktní existence člověka v tělesné nebo obrazově elektrické formě věčného života (podle podle původního programu křestu, teprve později přizpůsobeného vládnoucí vrstvě populace). V NÁPOVĚDA pomoc shora, anebo také symbol vítězství. Každý nápad je důsledkem připravenosti člověka. X NUTNOST VOLBY, hledání nejvhodnější ze čtyř sil člověka: 1 MUSÍM, 2. MĚL BYCH, 3. MŮŽU, 4. CHCI. W ZESÍLENÁ NÁPOVĚDA rezonance, ozvěna Q ŘÍZENÍ CELKU, symbolizuje řízení všech existujících celků zdola, z nejhustších živých uhlíkových forem samořiditelnosti řízení pohybů v prostoru pomocí globální formy člověka = pozemské populace. Souběžnost zániku i vzniku čehokoliv závisí na pochopení úlohy času pro distribuci poznatků ve vhodném okamžiku. Nezáleží na době, kdy informace či příběh vznikne, záleží jen na okamžiku zralosti, kdy nový proces, příběh, informaci někdo pochopí a předá dalším. Přínos češtiny ke kvalitám latinky : Háček nad písmenem zjemňuje, ale i vyostřuje původní smysl písmene Čárka nad písmenem zesiluje a prodlužuje smysl písmene Á symbol OPAKOVÁNÍ kroků, popř. celků

6 Ř symbol MAXIMA DOSTUPNÉ ROVNOVÁHY, jemné vyladění Í symbol TRVÁNÍ, STÁLOSTI Š symbol SPOJOVÁNÍ protikladů a TAKTU (vstřícnosti) Ů CÍL projektu ČLO/věk, (s kroužkem nad U ) = střídavý pobyt člověka ve fyzické (chemické) anebo elektrické (datové) podobě v závislosti na jeho stupni poznání kvalit prostoru, který nás obklopuje včetně možnosti měnit svou velikost Významy ČÍSLIC, symbolů pro popis STAVŮ a CELKŮ: 1. CELEK = rovnovážný stav dynamiky dvou a více polarit, základní jednotka 2. DVOJPRVEK = projev celku ve dvojici, vázané podobností i opakem. 3. ARCHETYP TROJICE = princip VZNIKÁNÍ je dán vlastnostmi pohybu. POHYB (1) = Směr (1) + Rychlost (1) =3. Vztah dva ke třetímu anebo dva proti třetímu představuje možnosti spojování anebo zániku od nejjednodušších forem pohybu až k pohybu nejmenších částeček v nejsložitější formě existence v člověku, v jeho galaktické formě.. 4. NÁSTROJE VÝVOJE, ČTYŘI SÍLY ve zdvojené a souběžně existující formě POHYBU + KLIDU. (směr, rychlost, tlak + rozhraní (= potenciál pro změny směru = volba). a) tři rozměry prostoru + energie ČASU ve STAVOVÉ hodnotě INFORMACÍ v informačních polích prostoru = potenciálu pro spojování či dělení malých i velkých celků. b) Energii v POHYBU představují vrstvy ŽIVÉ = recyklující přírody, kde vrcholem sebeorganizace je dvojprvek (žena a muž) a čtyři síly člověka (musím, měl bych, můžu, chci). Vhodná volba pořadí formuje kvalitu osobně dostupného prostředí. 5. LOGIKA = NENAHODILOST pohybů přírody a člověka je nástrojem pro směrování myšlení prostřednictvím NEZBYTNÝCH KROKŮ, které z prvotní trojice (POHYB+ jeho nedílné složky) vytvořila vše, co existuje. Logika pramení z vnitřního tlaku a spolupráce egregorů (myšlenkových celků v informačních polích) v prázdném prostoru vesmíru, které si připravujeme svou každodenní činností. 6. GENOM člověka a přírody je projevem SEBEORGANIZACE zmíněných sil, genom je poplatný vzniku protipohybu, růstu hustot a struktur v opakovaných projevech archetypu AKCE-RE-AKCE + archetypu vzniku CHYBY a dvou způsobů oprav chyby. Konstrukce protipohybu vedla ke vzniku této galaxie a forem života. (více na 7. STAV PŘIPRAVENOSTI, daný volbou směru (souhlas, nesouhlas), podporovaný osobní hladinou pocitu štěstí. 8. CÍL programu ČLO/věk = bezkonfliktní nekonečné prolínání osobních i skupinových, hmotných i informačních celků i časů v reálném, dobově dostupném hmotném prostoru.tento cíl je dostupný po nalezení možností spolupráce naší uhlíkové inteligence k protiběžné statické inteligenci křemíku prostřednictvím ZRCADLENÍ (na vhodné obrazovce). Tímto zrcadlem je znalost struktury a fungování vertikálního času, tou je znalost vzniku a chování paměťových záznamů, kterou svým jazykem popisují pohádky a dnes i duchovní badatelé. 9. SYMBOL POMOCI SHORA odvozený součtem z dvojic forem živosti 1+8, 2+7, 3+6, 4+5. Číslice nahrazují zrcadlení polaritu souběžné existence hmotného člověka + jeho osobních a skupinových informačních polí. Informace dnes čerpáme z okolního prostoru prostřednictvím technologií na bázi křemíku, tělo člověka i těla nižších přírodních forem hladin sebeorganizace je obdobou živého počítače a jeho periferií. Za prolínání dimenzí (později i paralelních realit) a přidělování míry hmotnosti zobrazovaným realitám bude zodpovědné ROZHRANÍ mezi uhlíkovým (pohyblivým) a křemíkovým

7 (statickým) typem inteligence. Vytváření tohoto rozhraní = DYNAMICKÉ ROVNOVÁHY v rámci Mléčné Dráhy je úkolem této a dalších generací. Energetickou základnu významů každého v současnosti používaného písmene vytvořili zřejmě lidé velmi dávno, využitím druhých slabik slabičného písma k překlopení významu slabiky první. Je potřebné znát knihu Antonína Horáka O Slovanech úplně jinak, aby člověk získal zcela jiný směr uvažování a na čas zapomněl, co nás učí historie, psaná těmi, kdo úlohu SLOVAnů potřebovali utlumit.z významu zamlčené, druhé slabiky slabičného písma také pramení principy humoru a ironie.abeceda lidštiny může každému z nás pomoci k opravám některých vědomostí, které jsme se naučili považovat za stálé, neměnné, základní. Síla emocí v energii písmen latinky je pokračováním toho, co kdysi dávno do zvuku slov a zvuku myšlenek vkládali ti, kteří pod nátlakem mocných museli nejen pro ně pracovat, ale vytvářet i způsob, jak ukládat pro líné vládce informace o udělané práci tak, aby byly čitelné i v jiném významu téhož zápisu. Pod vrstvami významů knih, vět a slov je i čtvrtá vrstva významu každého písmene, směrujícího naše asociace mimo zvykové asociační vazby novou formou čtení SMYSLU SLOVA. Zde, v pochopení úlohy samotných písmen začíná náš přechod k rozvinutým civilizacím čtvrté, páté a šesté dimenze. Ve Vlašimi 02.01:2008, 16:12 Jan Koňas Revize textu: , , , , a

Oktáva dimenzí a desítková soustava. (aneb co asi nevíte o okruhu a symetrii řady číslic)

Oktáva dimenzí a desítková soustava. (aneb co asi nevíte o okruhu a symetrii řady číslic) Oktáva dimenzí a desítková soustava. (aneb co asi nevíte o okruhu a symetrii řady číslic) Naučili jsme se vnímat symboly pro číslice jako vzestupnou řadu od nuly do devítky anebo od jedničky do desítky

Více

IBP = jednotka informace

IBP = jednotka informace IBP = jednotka informace N+I+C = Informační Bod Prostoru POHYB v prostředí času a STAV POHYBU v podobě uzavřené myšlenkové či hmotné konstrukce, nezávislé na hodnotě času - jsou základnou, dvojprvkem,

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_01_03_MAT_Pr

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_01_03_MAT_Pr Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_01_03_MAT_Pr CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Limita a spojitost funkce

Limita a spojitost funkce Limita a spojitost funkce Základ všší matematik Dana Říhová Mendelu Brno Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakult MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplin společného základu

Více

Povrchy, objemy. Krychle = = = + =2 = 2 = 2 = 2 = 2 =( 2) + = ( 2) + = 2+ =3 = 3 = 3 = 3 = 3

Povrchy, objemy. Krychle = = = + =2 = 2 = 2 = 2 = 2 =( 2) + = ( 2) + = 2+ =3 = 3 = 3 = 3 = 3 y, objemy nám vlastně říká, kolik tapety potřebujeme k polepení daného tělesa. Základní jednotkou jsou metry čtverečné (m 2 ). nám pak říká, kolik vody se do daného tělesa vejde. Základní jednotkou jsou

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2. Kapitola 2 Přímková a rovinná soustava sil 2.1 Přímková soustava sil Soustava sil ležící ve společném paprsku se nazývá přímková soustava sil [2]. Působiště všech sil m i lze posunout do společného bodu

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK

TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK Obsah Co říká norma:... 2 Nadpis... 2 Měrná jednotka... 2 Hlavička tabulky...2 Sloupce... 2 Řádky... 3 Součty... 3 Obecná poznámka... 3 Zvláštní poznámky...3 Značky v tabulce...

Více

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592 Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592 Shrnutí: Náboj a síla = Coulombova síla: - Síla jíž na sebe náboje Q působí je stejná - Pozn.: hledám-li velikost, tak jen dosadím,

Více

Příklad 1. Řešení 1a Máme určit obsah rovinné plochy ohraničené křivkami: ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 14. a) =0, = 1, = b) =4, =0

Příklad 1. Řešení 1a Máme určit obsah rovinné plochy ohraničené křivkami: ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 14. a) =0, = 1, = b) =4, =0 Příklad Určete obsah rovinné plochy ohraničené křivkami: a) =0,=,= b) =4,=0 c) =,=,=3,=0 d) =+, =0 e) + )=,= f) = +4,+= g) =arcsin,=0,= h) =sin,=0, 0; i) =,=,=4,=0 j) =,= k) = 6,= +5 4 l) =4,+=5 m) = +

Více

Funkce, které jsme až dosud probírali, se souhrnně nazývají elementární funkce. Elementární snad proto, že jsou takové hladké, žádný nečekaný zlom.

Funkce, které jsme až dosud probírali, se souhrnně nazývají elementární funkce. Elementární snad proto, že jsou takové hladké, žádný nečekaný zlom. @213 17. Speciální funkce Funkce, které jsme až dosud probírali, se souhrnně nazývají elementární funkce. Elementární snad proto, že jsou takové hladké, žádný nečekaný zlom. Nyní si řekneme něco o třech

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

2. Svoje řešení pojmenujte podle čísel zadání úloh: uloha1.sgpbprj uloha4.sgpbprj

2. Svoje řešení pojmenujte podle čísel zadání úloh: uloha1.sgpbprj uloha4.sgpbprj Pokyny: 1. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který váš tým dostal přidělený (C05, C10 apod.). Řešení, uložené v jiné složce,

Více

Podpora výuky a vzd lávání na GVN J. Hradec Kružnice

Podpora výuky a vzd lávání na GVN J. Hradec Kružnice Název projektu OPVK: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: IV/2 Číslo dokumentu: VY_42_INOVACE_M.S2.01 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA

Více

Prezentace. Prezentace. 6. InDesign obtékání textu, zarovnání. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 6. InDesign obtékání textu, zarovnání. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012. www.isspolygr.cz 6. InDesign obtékání textu, zarovnání www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9 Obsah 1 Mechanická práce 1 2 Výkon, příkon, účinnost 2 3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie......................... 6 3.2 Potenciální energie........................ 6 3.3 Potenciální energie........................

Více

Formáty výkresů a úprava výkresových listů

Formáty výkresů a úprava výkresových listů Formáty výkresů a úprava výkresových listů Formáty výkresů Rozměry výkresových listů a předtisků pro všechny druhy technických výkresů používaných ve všech oblastech průmyslu a ve stavebnictví předepisuje

Více

analytické geometrie v prostoru s počátkem 18. stol.

analytické geometrie v prostoru s počátkem 18. stol. 4.. Funkce více proměnných, definice, vlastnosti Funkce více proměnných Funkce více proměnných se v matematice začal používat v rámci rozvoje analtické geometrie v prostoru s počátkem 8. stol. I v sami

Více

Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH. Martin Beránek 21. dubna 2014

Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH. Martin Beránek 21. dubna 2014 Elementární matematika - výběr a vypracování úloh ze sbírky OČEKÁVANÉ VÝSTUPY V RVP ZV Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH ÚLOH Martin Beránek 21. dubna 2014 1 Obsah 1 Předmluva 4 2 Žák zdůvodňuje a využívá

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

ČOČKY JAKO ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVY aneb O spojkách a rozptylkách. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

ČOČKY JAKO ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVY aneb O spojkách a rozptylkách. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk ČOČKY JAKO ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVY aneb O spojkách a rozptlkách PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk Optická soustava - je soustava optických prostředí a jejich rozhraní, která mění směr chodu světelných

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Základní pojmy teorie grafů [Graph theory]

Základní pojmy teorie grafů [Graph theory] Část I Základní pojmy teorie grafů [Graph theory] V matematice grafem obvykle rozumíme grafické znázornění funkční závislosti. Pro tento předmět je však podstatnější pohled jiný. V teorii grafů rozumíme

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

Programování v jazyku LOGO - úvod

Programování v jazyku LOGO - úvod Programování v jazyku LOGO - úvod Programovací jazyk LOGO je určen pro výuku algoritmizace především pro děti školou povinné. Programovací jazyk pracuje v grafickém prostředí, přičemž jednou z jeho podstatných

Více

PowerPoint. v PowerPointu se pracuje se snímky, u kterých je možné si vybrat rozvržení obrazovky

PowerPoint. v PowerPointu se pracuje se snímky, u kterých je možné si vybrat rozvržení obrazovky PowerPoint Je součástí programového balíku Microsoft Office a slouží k vytváření prezentací. Prezentací se rozumí většinou graficky ztvárněné obrazovky, které mohou být doplněny o různé animace, triky

Více

2 Ukládání dat do paměti počítače

2 Ukládání dat do paměti počítače Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ..7/../8.8 Cíl Studenti budou umět zapisovat čísla ve dvojkové, osmičkové, desítkové a v šestnáctkové soustavě

Více

1. Základy teorie přenosu informací

1. Základy teorie přenosu informací 1. Základy teorie přenosu informací Úvodem citát o pojmu informace Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. N.

Více

Strom funkcí Lenovo Solution Center: Systémové nástroje (System)

Strom funkcí Lenovo Solution Center: Systémové nástroje (System) Solution Center funguje jako jednotné centrum, které sleduje stav počítače, hlásí případné problémy a pomůže s jejich řešením (proto Solution Center centrum řešení). Aplikace je mnohem přívětivější pro

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Tento seminář pro Vás připravuje vzdělávací agentura. Kurzy-Fido.cz. ...s námi TSP zvládnete!

Tento seminář pro Vás připravuje vzdělávací agentura. Kurzy-Fido.cz. ...s námi TSP zvládnete! Tento seminář pro Vás připravuje vzdělávací agentura Kurzy-Fido.cz...s námi TSP zvládnete! Řešení páté série (27.4.2009) 13. Hlavní myšlenka: efektivní porovnávání zlomků a desetinných čísel Postup: V

Více

Microsoft Excel kopírování vzorců, adresování, podmíněný formát. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft Excel kopírování vzorců, adresování, podmíněný formát. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Excel kopírování vzorců, adresování, podmíněný formát Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Kopírování vzorců v mnoha případech je třeba provést stejný výpočet

Více

7. Cvičení Tisk rozsáhlých tabulek

7. Cvičení Tisk rozsáhlých tabulek 7. Cvičení Tisk rozsáhlých tabulek 1. Na Plochu si uložte soubor pro Tisk tabulky, který je uložen v IS VŠFS. Cesta k souboru: Student Předměty VSFS:B_AS_2 Aplikační software 2 Více (otevřeme nabídku)

Více

ZOBRAZOVÁNÍ A NORMALIZACE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI

ZOBRAZOVÁNÍ A NORMALIZACE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI ZOBRAZOVÁNÍ A NORMALIZACE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI Pravoúhlé rovnoběžné promítání na několik vzájemně kolmých průměten Použití pomocné průmětny Čistě ploché předměty Souměrné součásti Čistě rotační součásti

Více

Logomanuál. pravidla používání značky

Logomanuál. pravidla používání značky pravidla používání značky Obsah Grafická podoba značky Trinity............... 3 Základní tvarová a barevná varianta značky........ 4 Jednobarevná pozitivní a negativní varianta značky.. 5 Vícebarevná negativní

Více

53. ročník matematické olympiády. q = 65

53. ročník matematické olympiády. q = 65 53. ročník matematické olympiády! 1. V rovině je dán obdélník ABCD, kde AB = a < b = BC. Na jeho straně BC eistuje bod K a na straně CD bod L tak, že daný obdélník je úsečkami AK, KL a LA rozdělen na čtyři

Více

CODEWEEK 2014 Rozvoj algoritmického myšlení nejen pomocí programu MS Excel. Michaela Ševečková

CODEWEEK 2014 Rozvoj algoritmického myšlení nejen pomocí programu MS Excel. Michaela Ševečková CODEWEEK 2014 Rozvoj algoritmického myšlení nejen pomocí programu MS Excel Michaela Ševečková Rozvoj technického myšlení nejmenších dětí práce s předměty charakteristika, diferenciace (hledání rozdílů),

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Proč Excel? Práce s Excelem obnáší množství operací s tabulkami a jejich obsahem. Jejich jednotlivé buňky jsou uspořádány do sloupců

Více

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti MAGVD10C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Didaktický test obsahuje 21 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu. Povolené pomůcky: psací a rýsovací

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0).

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Výroková logika II Negace Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Na konkrétních příkladech si ukážeme, jak se dají výroky negovat. Obecně se výrok dá negovat tak, že před

Více

OD NULY K NEKONEâNU Poãítej jako EgypÈan âíslice, které nestárnou

OD NULY K NEKONEâNU Poãítej jako EgypÈan âíslice, které nestárnou OD NULY K NEKONEâNU Poãítej jako EgypÈan Nejstarší známý početní systém založený na čísle 10 zavedli před 5 000 lety v Egyptě. Egypťané používali skupinu čar pro vyjádření čísel do devítky. Vypadala asi

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 6. 2. 2013 Pořadové číslo 12 1 Země, Mars Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Přehled základních html tagů

Přehled základních html tagů Přehled základních html tagů h1... hlavní nadpis h2... podnadpisy h3... podnadpisy další úrovně p... odstavec strong... tučné písmo b... tučné písmo em... kurzíva i... kurzíva br... zalomení řádku ol...

Více

2.1.17 Parametrické systémy lineárních funkcí II

2.1.17 Parametrické systémy lineárních funkcí II .1.17 Parametrické sstém lineárních funkcí II Předpoklad: 11 Pedagogická poznámka: Celá hodina vznikla na základě jednoho příkladu ze sbírk úloh od Jindr Petákové. S příkladem mělo několik generací studentů

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět fyzika je koncipován na základě OVO Fyzika v RVP ZV v plném rozsahu Vzdělávání

Více

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze.

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze. Nejprve několik fyzikálních analogií úvodem Rezonance Rezonance je fyzikálním jevem, kdy má systém tendenci kmitat s velkou amplitudou na určité frekvenci, kdy malá budící síla může vyvolat vibrace s velkou

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

MAGic 9.50. Základní funkce a klávesové zkratky. Jako výchozí je MAGic klávesa (MAGicKey) nastavena na klávesu CAPSLOCK.

MAGic 9.50. Základní funkce a klávesové zkratky. Jako výchozí je MAGic klávesa (MAGicKey) nastavena na klávesu CAPSLOCK. MAGic 9.50 Základní funkce a klávesové zkratky Jako výchozí je MAGic klávesa (MAGicKey) nastavena na klávesu CAPSLOCK. OBECNÉ Spustit program MAGic Zobrazit/Skrýt okno aplikace MAGic Propustit následující

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Je schopen vypočítat druhou mocninu a odmocninu nebo odhadnout přibližný výsledek Určí druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a kalkulačky Umí řešit úlohy z praxe

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

Zaměřím se jen na vlajky ČR, USA, Velké Británie, Kanady, Francie a Austrálie

Zaměřím se jen na vlajky ČR, USA, Velké Británie, Kanady, Francie a Austrálie Jak užívat státní vlajku Na mnoha, bohužel i oficiálních akcií jsem se setkal s tím, že státní vlajka byla užita v rozporu se základními heraldickými pravidly. Nemusím jistě zdůrazňovat, že vlajka patří

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Střední hodnota a rozptyl náhodné. kvantilu. Ing. Michael Rost, Ph.D.

Střední hodnota a rozptyl náhodné. kvantilu. Ing. Michael Rost, Ph.D. Střední hodnota a rozptyl náhodné veličiny, vybraná rozdělení diskrétních a spojitých náhodných veličin, pojem kvantilu Ing. Michael Rost, Ph.D. Príklad Předpokládejme že máme náhodnou veličinu X která

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Úvod do problematiky ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Na začátku psaní je vhodné nastavit vzhled stránky. Důležitá je především orientace stránky. Můžeme si vybrat mezi uspořádáním textu na výšku stránky (většinou

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích TEST LOGIKY Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích Forma: papír - tužka Čas na administraci: max. 25 min. Časový limit: ano Vyhodnocení: ručně cca 10 minut jeden testovaný

Více

2. Numerické výpočty. 1. Numerická derivace funkce

2. Numerické výpočty. 1. Numerická derivace funkce 2. Numerické výpočty Excel je poměrně pohodlný nástroj na provádění různých numerických výpočtů. V příkladu si ukážeme možnosti výpočtu a zobrazení diferenciálních charakteristik analytické funkce, přičemž

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

O FUNKCÍCH. Obsah. Petr Šedivý www.e-matematika.cz Šedivá matematika

O FUNKCÍCH. Obsah. Petr Šedivý www.e-matematika.cz Šedivá matematika O FUNKCÍCH Obsah Nezbytně nutná kapitola, kterou musíte znát pro studium limit, derivací a integrálů. Základ, bez kterého se neobejdete. Nejprve se seznámíte se všemi typy funkcí, které budete potřebovat,

Více

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1 Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život 1. krok ÚROVEŇ 1 vytvářet představy (vizualizace), vyjadřovat je slovy nebo jednoduchými výrazy sdílet

Více

OpenOffice Writer, zkratkové klávesy (výběr) Vytvořil: Mgr. et Mgr. Martin Hladký, Ph.D. Datum: 9. ledna 2013. www.isspolygr.

OpenOffice Writer, zkratkové klávesy (výběr) Vytvořil: Mgr. et Mgr. Martin Hladký, Ph.D. Datum: 9. ledna 2013. www.isspolygr. OpenOffice Writer, zkratkové klávesy (výběr) www.isspolygr.cz Vytvořil: Mgr. et Mgr. Martin Hladký, Ph.D. Datum: 9. ledna 2013 Strana 1 Škola Ročník Název projektu 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní metody

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2.

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2. 7 Komplexní čísl 71 Komplexní číslo je uspořádná dvojice reálných čísel Komplexní číslo = 1, ) zprvidl zpisujeme v tzv lgebrickém tvru = 1 + i, kde i je imginární jednotk, pro kterou pltí i = 1 Číslo 1

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská

Více

15. Goniometrické funkce

15. Goniometrické funkce @157 15. Goniometrické funkce Pravoúhlý trojúhelník Ze základní školy znáte funkce sin a cos jako poměr odvěsen pravoúhlého trojúhelníka ku přeponě. @160 Měření úhlů Velikost úhlů se měří buď mírou stupňovou

Více

Obsah. Proč právě Flash? 17 Systémové požadavky 17. Jak používat tuto knihu 18 Doprovodný CD-ROM 19

Obsah. Proč právě Flash? 17 Systémové požadavky 17. Jak používat tuto knihu 18 Doprovodný CD-ROM 19 Úvod.............................15 Proč právě Flash? 17 Systémové požadavky 17 Jak používat tuto knihu 18 Doprovodný CD-ROM 19 Část první Začínáme s tvorbou her ve Flashi..............21 1 První kroky........................23

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Obsah. Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje

Obsah. Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje Grafy v MS Excel Obsah Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje Funkce grafu Je nejčastěji vizualizací při zpracování dat z různých statistik

Více

Matematická vsuvka I. trojčlenka. http://www.matematika.cz/

Matematická vsuvka I. trojčlenka. http://www.matematika.cz/ Matematická vsuvka I. trojčlenka http://www.matematika.cz/ Trojčlenka přímá úměra Pokud platí, že čím více tím více, jedná se o přímou úměru. Čím více kopáčů bude kopat, tím více toho vykopají. Čím déle

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

Struktura seminární práce

Struktura seminární práce Struktura seminární práce Úvodní strana Velikost písma zde užíváte podle vlastního uvážení. Důležité je, aby největší byl nadpis pro práci, druhý největší byl název školy a menší písmo je dobré použít

Více

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami Jak se nazývá soustava, ve které se nachází planeta Země? Sluneční soustava Která kosmická tělesa tvoří sluneční soustavu? Slunce, planety, družice,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 EU peníze středním školám

Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 EU peníze středním školám Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 EU peníze středním školám Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

1. Převeďte dané číslo do dvojkové, osmičkové a šestnáctkové soustavy: a) 759 10 b) 2578 10

1. Převeďte dané číslo do dvojkové, osmičkové a šestnáctkové soustavy: a) 759 10 b) 2578 10 Úlohy- 2.cvičení 1. Převeďte dané číslo do dvojkové, osmičkové a šestnáctkové soustavy: a) 759 10 b) 2578 10 2. Převeďte dané desetinné číslo do dvojkové soustavy (DEC -> BIN): a) 0,8125 10 b) 0,35 10

Více

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2015-2016

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2015-2016 Přijímací řízení pro studium od školního roku 2015-2016 1 Základní informace Ke studiu v prvním ročníku osmiletého studia (obor 79-41-K/81) od školního roku 2015 2016 bude přijato nejvýše 60 žáků pátých

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více