ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE PROJEKTU IQ INDUSTRY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE PROJEKTU IQ INDUSTRY"

Transkript

1 ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE PROJEKTU IQ INDUSTRY Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo Prioritní osy: 1 Oblast podpory: 1.3 Příjemce: Název projektu: Registrační číslo projektu: Datum zahájení Datum ukončení Vzdělávací agentura Kroměříž, s.r.o., Riegrovo náměstí 154/25, Kroměříž Inovace-kvalifikace profesní přípravy, zkr. IQ INDUSTRY CZ.1.07/1.3.00/ června prosince 2012 V Kroměříži 25. června 2010 Za správnost: Ing. Jiří Herodes, manažer projektu S organizační směrnicí byli prokazatelně seznámeni všichni partneři projektu. Po celou dobu plnění klíčových aktivit projektu tj. do je organizační směrnice metodickým návodem i legislativní normou pro všechny členy manažerského týmu.

2 Obsah organizační směrnice: 1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace str Projekt str Stručný popis projektu str. 3 5 a) Východiska str. 3 b) Dlouhodobá udržitelnost str. 3 c) Cíle str. 3 d) Očekávané výstupy str. 3 4 e) Popis cílové skupiny str. 4 f) Klíčové aktivity/monitorovací ukazatele str. 4 g) Odlišnosti od projektu IQ Auto str Vnitřní postupy řízení a organizace str Finanční řízení str Rozpočet projektu str Čerpání nepřímých nákladů str Čerpání přímých nákladů str Hrazení výdajů str Průběh sledování čerpání rozpočtu str Kontrola a postup řízení rozpočtu str Věcné řízení str Organizační struktura projektu str Obecná charakteristika náplní práce str Publicita str Monitorovací zprávy str Závěrečná ustanovení str Přílohy 4.1. Pracovní výkaz pro věcného manažera a manažera aktivit str Organizační struktura projektu str Manažerský tým projektu str Dohody o PP pro věcného manažera a manažera aktivit str Pracovní cesty, cestovní náhrady, příkaz a zpráva z prac. cesty str formulář Cestovní příkaz str formulář Zpráva z pracovní cesty str Monitorovací zpráva str Program průmyslu a veřejné správy na podporu odborného vzdělávání str Vzor partnerské smlouvy IQ Industry str Vzor Smlouvy o dílo na provedení odborného semináře DVPP na témata inovací str Vzor smlouvy o dílo na seminář EVVO v tématech OZE a energe. úspor str Vzor Smlouvy o dílo na výkon odborné praxe str Osnova desetidenní odborné praxe str Vzor Mandátní Smlouvy o realizaci odborné praxe str Soupiska dokladů pro partnery str. 53

3 1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, sekce řízení Operačních programů EU, Karmelitská 7, Praha vydalo na základě 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 14/1.3./22/2010, č.j / , dne 24. května Rozhodnutí obsahuje VI. částí: Část I. Obecné vymezení dotace, Část II. Povinnosti Příjemce dotace, Část III. Platební podmínky, Část IV. Sankce, Část V. Závěrečná ustanovení, Část VI. Poučení.Rozhodnutí o poskytnutí dotace je uloženo u příjemce finanční podpory a pro partnery je k dispozici k nahlédnutí. 2. Projekt 2.1. Stručný popis projektu a. Východiska Projekt využívá získaných informací projektu IQ Auto z období , inovuje jeho cíle a vytváří podmínky pro realizaci Akčního plánu podpory odborného vzdělávání MŠMT, č.j / ze dne Jeho strategie je plně v souladu s Programovým prohlášením Svazu průmyslu a dopravy ČR a prioritou Sdružení automobilového průmyslu v oblasti rozvoje lidských zdrojů. b. Dlouhodobá udržitelnost Nedílnou součástí projektu IQ Industry je plnění Programu spolupráce průmyslu s veřejnou správou schváleného prezidentem Sdružení AP Ing.Martinem Jahnem a podporovaného komisí RLZ Svazu průmyslu a dopravy. Tento program je nedílnou součástí této organizační směrnice a zakládá systém celospolečenské podpory odborného školství v oblasti technických povolání. Provázaností obou dokumentů a plněním nadstandardních závazků tohoto Programu spolupráce průmyslu s veřejnou správou je založena dlouhodobá udržitelnost projektových aktivit. Ostatní závazky udržitelnosti vyplývají z Příručky pro příjemce OP VK. c. Cíle Jsou uvedeny na str. 47 Benefitu:Vytvořit partnerskou síť spolupracujících škol,firem a úřadů práce v oblasti technických oborů vzdělání, vybudovat a realizovat program dalšího vzdělávání pedagogů odpovídajícího školské legislativě a zájmu firem, realizovat k tomu motivační programy pro cílovou skupinu učitelů k dlouhodobému rozvoji tohoto programu a jeho využití ve školních vzdělávacích programech, prosadit partnerskou síť škol firem a ÚP v oblasti tzv. zelených technologií, zejména alternativních energií,energetických úspor a snižování emisí v dopravě k začlenění do výuky na středních školách. K tomu využít zpracované kompetenční a obsahové rámce a motivační programy pro učitele EVVO d. Očekávané výstupy Jsou uvedeny v benefitu,str. 47:Dosáhnout účasti 1500 učitelů na odborných seminářích ve firmách, 300 učitelů na seminá-

4 řích EVVO, 150 učitelů na odborných desetidenních praxích ve firmách a od těchto učitelů požadovat zapracování získaných informací do ŠVP. Jmenovitě je nezbytné začlenit do projektu min. 300 učitelů ve všech třech formách vzdělávání. e. Popis cílové skupiny Dvě cílové skupiny učitelů: První: Učitelé odborných předmětů a praktického vyučování středních škol vyučujících technické obory. Ze zkušeností projektu IQ AUTO je dostatečná zkušenost v jednotlivých krajích se zapojením škol se ŠVP strojírenských, elektrotechnických, stavebních, řemeslnických, informačních a dopravních oborů vzdělání. V benefitu se uvádí tato četnost škol v jednotlivých krajích takto: Jihočeský 21, Jihomoravský 13, Královéhradecký 6, Vysočina 14, Liberecký 6, Moravskoslezský 14, Olomoucký 11, Pardubický 10, Plzeňský 6, Středočeský 22, Ústecký 9 a Zlínský 15. Tato cílová skupina učitelů bude plnit klíčové aktivity číslo: 01-Vytvoření Katalogu nabídky DVPP (str , benefitu), 02-Odborné semináře v průmyslových firmách ( str , benefitu), 04-Odborná praxe pedagogů v průmyslových Firmách (str , benefitu) Druhá: Učitelé environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty středních škol zaměření na odborné moduly obnovitelných zdrojů energií, energetických úspor, zejm. v budovách a RD a využívání technologií na snižování emisí v dopravě (tzv. zelené technologie). Tato cílová skupina učitelů bude vybrána z adresáře středních škol projektu ENERSOL a bude plnit klíčovou aktivitu 03- odborné semináře pro učitele EVVO (str , benefitu) f. Klíčové aktivity-rozpis na jednotlivé partnery Klíčová aktivita Jihočeský Jihomoravský Královéhradecký počet akreditací DVPP o inovacích firem počet odborných seminářů DVPP ve firmách Počet účastníků na seminářích DVPP počet akreditací EVVO počty seminářů EVVO Počty účastníků seminářů EVVO Počty učitelů odborné 10 denní praxe ve firmách Počty uzavřených partnerských smluv Počty zapojených škol v projektu IQ Auto Karlovarský Vysočina Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský celkem

5 g. Odlišnosti od projektu IQ Auto: Projekt IQ Industry je inovativní: novým modulem vzdělávání učitelů cílové skupiny: desetidenní odborné praxe ve firmách výběrem průmyslových firem vstupujících do smluvní spolupráce: musí být proveden ve spolupráci s úřady práce (je kladen vyšší důraz na tuto spolupráci) rozšířením sektorů průmyslu k této spolupráci, nad rámec původní spolupráce se Sdružením automobilového průmyslu využitím uzavřených smluv o partnerství s finanční spoluúčastí k dlouhodobé udržitelnosti nad rámec časového omezení projektu (tyto smlouvy potvrdily rady samosprávných krajů) rozšířením pracovních týmů o manažery aktivit Projekt je realizován v odlišné době, v jiných politickoekonomických podmínkách: je vázán na novou legislativu MŠMT: na plnění Akčního plánu podpory odborného vzdělávání, č.j / ze dne má vazbu na plnění Programového prohlášení Svazu průmyslu a dopravy pro rok 2010: (citace)...je nezbytné prosazovat střednědobá opatření koncepčního charakteru, která podpoří rozvoj tuzemské ekonomiky po odeznění hospodářské recese. Jako nezbytnou součást této politiky jsme si vytýčili mj. i oblast profesního vzdělávání a podporu tvorby moderních ŠVP zaměřených na výkon technických povolání. Projekt bude realizován v období souběhu nepříznivých vnějších společenských podmínek: Na straně jedné: pokračování hospodářské stagnace, vysoká nezaměstnanost a teprve v závěru plnění klíčových aktivit projektu předpokládané výraznější oživení průmyslové výroby Na straně druhé:vysoký propad počtů 15letých žáků ZŠ (až o 30% v jednotlivých krajích) a neomezená bezplatná nabídka vzdělávacích oborů na SŠ mimo oblast technických povolání 2.2. Vnitřní postupy řízení a organizace (str. 52 benefitu, příloha č. 17) Finanční řízení bude zajišťováno podle zák. 320/2001 Sb. V souladu s rozpočtovými pravidly pro čerpání rozpočtu stanovuje příjemce následující postupy účtování čerpaných prostředků v rámci schváleného rozpočtu projektu Rozpočet projektu Schválený rozpočet projektu se skládá ze dvou základních kapitol. První zahrnuje přímé výdaje a druhá nepřímé výdaje projektu.

6 V organizační struktuře příjemce je projekt IQ INDUSTRY zařazen pod hospodářské středisko 300 Projekt IQ Industry. Jednotlivým partnerům (krajům) jsou přidělena poř. čísla 301 až 314. Klíčové aktivity jsou označeny jako zakázky a jsou jim přidělena pořadová čísla 01 až 04. Číselníky středisek a zakázek jsou přílohou této směrnice a jsou používány pouze v evidenci příjemce podpory. Výdaje středisek čerpané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z OP VK jsou uznatelnými výdaji projektu IQ Industry, příjmy střediska jsou poskytnuté dotace v úrovni výdajů. Hospodářský výsledek střediska je nulový. Příjemce podpory je plátcem DPH, uznatelnými náklady i výdaji jsou částky bez DPH. Vzhledem k tomu, že přímé náklady podléhají řízení příjemce podpory, je rozdělení rozpočtu v tabulce uváděno následně: Finanční rozpočet mzdových a nepřímých nákladů (celkový rozpočet je uložen u příjemce) měsíční odměna Rozp. náklady dle partnerské smlouvy v tom měsíční rozpočet náklady celkem v Kč v Kč Kraj/věcný manažer hod/měs. hod/měs. hod/měs. celkem Odměny celkem 21 hodin 12,5 hod. 12,5 hod 06/ /2012 v Kč Středočeský, Mgr. Jiří Kotouč Kč Kč Kč Jihočeský, Bc. Jan Šindelář Kč Kč Kč Plzeňský, Ing. Jaroslav Černý Kč Kč Kč Karlovarský, Ing. Dana Ptáčková Kč Kč Kč Ústecký, Mgr. Jiří Škrábal Kč Kč Kč Liberecký, Ing. Markéta Zelinková Kč Kč Kč Královéhradecký, Ing. Vladislav Košťál Kč Kč Kč Pardubický, Ing. Luděk Roleček Kč Kč Kč Vysočina, Mgr. Josef Váca Kč Kč Kč Jihomoravský, Ing. Jiří Psota Kč Kč Kč Olomoucký, Mgr. Vítězslav Martykán Kč Kč Kč Moravskoslezský, pro manažery Kč Kč Kč

7 Zlínský, Ing. Miroslav Školoudík Kč Kč Kč Sdružení AP, Ing. Pavel Ešner ROZPOČTOVÉ NÁKLADY PARTNERŮ Kč Kč Kč Uzavírané DPP pro manažery aktivit budou odpovídat měsíčnímu fondu a výši odměn manažerů jednotlivých krajů Čerpání nepřímých nákladů Uznatelné položky nepřímých nákladů V rámci čerpání nepřímých nákladů projektu jsou oprávněnými náklady pouze náklady čerpané na níže uvedené účely v souladu se zásadami hospodárnosti - kancelářské potřeby ( kancelářský papír, psací potřeby, náplně do tiskáren) - cestovní náhrady tuzemské (jízdné, stravné, ubytovací náklady) v souladu s obecně platnými právními předpisy a vnitřní směrnicí příjemce podpory O cestovních náhradách, která je přílohou č.4 této směrnice - telefonní poplatky - poštovné - propagace projektu na webových stránkách (pouze na základě vystavené objednávky příjemce) A) způsob čerpání zásady a) prostředky je možné čerpat pouze v souladu se stanoveným rozpočtem b) čerpání se prokazuje originály dokladů o provedeném nákupu a jeho úhradě c) doklady mohou být hrazeny v hotovosti nebo bankovním převodem d) čerpání probíhá rovnoměrně (s ohledem na měsíční průměr) a v souladu se stanoveným rozpočtem e) jednorázový nákup nad ,- Kč musí být doložen objednávkou a daňovým ( účetním dokladem) dokladem se všemi povinnými náležitostmi f) nepřímé náklady čerpá příjemce podpory i partneři projektu B) Prokazování nepřímých nákladů partnera projektu a) partner projektu předkládá příjemci podpory 1x za měsíc k proplacení kopie dokladů prokazujících čerpání rozpočtovaných prostředků ve formě: - soupisu dokladů (formulář je přílohou směrnice) - kopiemi dokladů označených čísly účetních dokladů (podle vnitřní účetní směrnice partnera), pořadovým číslem ze soupisky dokladů a označením IQ INDUSTRY b) partner vystaví fakturu na adresu příjemce finanční podpory (Vzdělávací agentury Kroměříž s.r.o.) na částku rovnající se

8 částce na soupisce dokladů. Přílohou faktury je soupis dokladů a kopie účetních dokladů. V textu faktury uvede: Fakturujeme dle přiloženého soupisu dokladů vynaložené náklady na zajištění klíčových aktivit projektu IQ INDUSTRY v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, číslo prioritní osy 7.1., číslo oblasti podpory částku celkem... Kč c) Příjemce podpory si vyhrazuje právo rozhodnout o způsobilosti,rozsahu a účelovosti vynaložených výdajů příjemce podpory účtuje účetní doklady jako náklad příslušného hospodářského střediska UPOZORNĚNÍ:! Pokud je partner projektu plátcem DPH a uplatňuje u výdajů souvisejících s projektem odpočet DPH, pak fakturuje příjemci podpory základ DPH plus příslušnou sazbu daně. To znamená, že se jedná pouze o předfakturaci nákladů. C) Evidence účetních dokladů prokazujících čerpání prostředků projektu Příjemce podpory i Partner projektu musí vést oddělené účetnictví pro projekt ve smyslu platného znění zákona o účetnictví. Originály dokladů jsou vedeny v samostatných dokladových řadách a ukládány odděleně od ostatních účetních dokladů (nesouvisejících s projektem IQ Industry) a to, jak u příjemce podpory, tak i partnera projektu a jsou účtovány v analytické evidenci samostatně tak, aby bylo možné sledovat a vyhodnocovat správnost a účelovost čerpání finančních prostředků projektu Čerpání přímých nákladů projektu náklady na mzdy zahrnují: - mzdové náklady stálých zaměstnanců příjemce finanční podpory ve výši rozpočtu (Odměny jsou stanoveny v souladu s Metodickým dopisem č.4: Doporučení pro stanovení rozmezí mezd a platů v projektech OP VK ) patří do rozpočtové položky odvody na zdravotní a sociální pojištění z mezd stálých pracovníků ve výši povinných odvodů patří do rozpočtových položek 1.2. a mzdové náklady pracovníků na dohodu o provedení práce pro manažery krajů a manažery aktivit na základě pracovního výkazu patří do rozpočtové položky Výše mzdových nákladů se prokazuje: Pracovním výkazem, který musí minimálně obsahovat: identifikaci projektu; název subjektu (příjemce/partner);

9 jednoznačnou identifikaci pracovníka a zastávané funkce (odkaz na položku rozpočtu ze které jsou osobní náklady hrazeny); časové vymezení (měsíc a rok, ve kterém byla činnost prováděna); údaje o úvazku v projektu a o případném zapojení zaměstnance do dalších projektů a dalších činností; časový rozsah práce dle smlouvy a popis činností, které jsou vykonávány v rámci projektu v jednotlivých dnech konkrétního měsíce popis vykonaných činností musí být podrobně zpracován vzhledem ke konkrétním činnostem, nestačí obecné formulace typu administrativní práce nebo vedení projektu.výkaz musí dále obsahovat informace o čerpání dovolené, pracovní neschopnosti (u pracovního poměru sjednaném pracovní smlouvou), příp. další relevantní údaje, vztahující se k vykonávané činnosti. Výkaz musí být podepsán: 1. U zaměstnanců příjemce manažerem projektu, 2. u věcných manažerů jednotlivých krajů manažerem projektu, případně jeho zástupcem (věcným manažerem-finančním manažerem) 3. u manažerů aktivit věcným manažerem kraje a manažerem projektu (případně jeho zástupcem věcným manažerem finančním manažerem) Pracovní úvazky zaměstnance v rámci organizace se nesmějí překrývat a není možné, aby byl placen za stejnou práci vícekrát, tj. současně vykazoval stejnou práci v rámci projektu OP VK a v rámci jiného projektu nebo úkolu. Jeden pracovník nemůže být v rámci projektu a současně v rámci vykonávání dalších činností pro příjemce a jeho partnery zaměstnán na více než 1,5 úvazku celkem (pracovní poměr v rámci pracovní smlouvy a práce podle dohod vykonávaná mimo pracovní poměr). Vzor pracovního výkazu je přílohou č.1 této směrnice Mzdové náklady se účtují jako náklad příslušného hospodářského střediska - na základě zpracované měsíční uzávěrky mezd - hrubé mzdy v řadě interních dokladů - závazky z mezd v samostatné řadě ostatních závazků Platí zásada, že příjemce uhradí partnerům s finančním příspěvkem jen ty nákladové položky, které jsou uznatelné dle Příručky OP VK a prokazatelně uhrazené partnerem z jeho účtu nebo pokladny náklady na služby Jsou uznatelným nákladem a jejich částky se účtují bez DPH. Zahrnují: - náklady na vydání publikace (Sborníku projektu IQ Industry) Patří do rozpočtové položky 4.1.

10 - náklady na pořádání akreditovaných odborných seminářů o inovacích prováděné odborníky průmyslových firmách - náklady na pořádání seminářů EVVO na témata energetických úspor, obnovitelných zdrojů energií a snižo-vání emisí v dopravě - náklady na desetidenní odborné praxe učitelů ve firmách Patří do rozpočtové položky 4.3. Čerpání těchto nákladů předchází uzavření smlouvy s obchodním partnerem nebo objednávky. Uzavření smluv i vystavení objednávek je v gesci příjemce finanční podpory. Účtují se jako náklad příslušného hospodářského střediska: - na základě účetních dokladů (faktur, pokladních výdajů,) - v samostatné číselné řadě (kniha přijatých faktur, pokladní kniha,) ostatní provozní náklady Zahrnují: - náklady na přímou podporu určenou partnerským školám V projektu se jedná o mzdové příspěvky. Jsou poskytovány zaměstnavateli učitele jako náhrada části mzdových nákladů ve výši 4 000,-Kč na jejich pedagoga po dobu jeho účasti na odborné praxi. Mzdové náhrady se v rámci programu OP VK mohou týkat pouze pedagogických pracovníků ve školství. Tato náhrada se vyplácí zaměstnavateli pouze za dobu (v hodinách), kdy se školené osoby skutečně účastnily desetidenní odborné praxe. Cesta na školení a zpět se do této doby nezapočítává. Mzdové příspěvky se poskytují pouze na pracovníka účastnícího se projektových aktivit, nikoli na pracovníka, který v průběhu nepřítomnosti tohoto pracovníka vykonává jeho práci jako náhradník/zástupce. K proplacení přímé náhrady je (v souladu s Příručkou) nezbytné k faktuře doložit prezenční listinu prokazující účast učitele na vzdělávací odborné praxi a doklad o mzdě prokazující, že přímá podpora nepřekročila 70% mzdových náhrad. Patří do rozpočtové položky náklady na audit projektu Patří do rozpočtové položky 7.1. Čerpání těchto nákladů předchází uzavření smlouvy s obchodním partnerem nebo objednávky. Uzavření smluv i vystavení objednávek je v gesci příjemce podpory. Účtují se: - na základě faktur,

11 úhrada výdajů K faktickému čerpání rozpočtu dochází až úhradou nákladů sledovaných v analytické účetní evidenci. Příjemce podpory provádí úhradu nákladů - převodem z bankovního účtu ČSOB /0300 Jedná se o úhrady faktur za služby a nákup drobného majetku, úhrady mezd a odvodů z mezd včetně plateb zdravotního a sociálního pojištění. Fakturované částky v Kč jsou hrazeny včetně DPH, přičemž úhradě faktury předchází převod částky DPH z provozního účtu Vzdělávací agentury Kroměříž na výše uvedený bankovní účet projektu - v hotovosti z pokladny projektu, která je dotována z účtu projektu jedná se o úhrady drobného nákupu max. do výše ,- Kč na jeden nákup. Úhrada se prokazuje dokladem o nákupu (paragon, zjednodušený daňový doklad, výdajový pokladní doklad s podpisem příjemce hotovosti) Průběh sledování čerpání prostředků projektu. Čerpání prostředků je sledováno dvoukruhově v účetnictví firmy. Okruh nákladů a výnosů je sledován v samostatné analytické evidenci na jednotlivých hospodářských střediscích s měsíční uzávěrkou. Druhý, finanční okruh je sledován v účtových třídách 2 a 3 s ohledem na výši přidělené zálohy na dotaci a uplatňovaných žádostí o platbu. Proplácení jednotlivých nákladových položek je prováděno až po formální a věcné kontrole jednotlivých účetních dokladů v souladu se směrnicí Oběh účetních dokladů. Sledování čerpání prostředků rozpočtu je navíc prováděno v samostatných analytických tabulkách, které kopírují položkovou strukturu rozpočtu. Vyhodnocování je prováděno měsíčně a předkládáno ke kontrole manažerovi projektu Kontrola a postup řízení rozpočtu Předběžnou kontrolu čerpání finančního rozpočtu v jednotlivých nákladových položkách provádí manažer aktivit-finanční manažer se zaměřením na: plnění smluvních závazků dodavatelů služeb čerpání finančních příspěvků dle rozpočtu určeném partnerům projektu čerpání jednotlivých nákladů rozpočtu příjemcem finanční podpory Finanční manažer vydává pokyn k proplacení jednotlivých výdajů manažerovi projektu. Následnou kontrolu provádí Rada partnerů složená z věcných manažerů projektu jednotlivých krajů min. 2x ročně (v termínu zpracování monitorovacích zpráv). Z každé následné kontroly je pořízen zápis, který je součástí plnění této organizační směrnice Věcné řízení Je charakterizováno organizační strukturou projektu s cílem splnit monitorovací ukazatele klíčových aktivit projektu.

12 Organizační struktura projektu Je přílohou č.2 této směrnice. Vzájemné vztahy jednotlivých funkcí jsou dokreslovány obecnými charakteristikami pracovních náplní Obecné charakteristika náplní práce Jsou přílohou č Publicita Publicita projektu je založena na uplatnění obecných i specifických forem: Mezi obecně uplatňované formy publicity patří: 1. uplatňování logolinku projektu na konferencích, odborných seminářích, odborných publikacích (hodnotících zprávách) a portálech 2. umístěním vlajek EU a ČR v místnostech, kde se konají konference, odborné semináře a na pracovištích příjemce finanční podpory 3. uváděním textu: Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR na informačních a propagačních tiskovinách a účetních dokladech 4. umístěním propagačního návěští informujícího o projektu u vchodu do budovy příjemce podpory Specifické formy publicity budou uplatňovány takto: 1. budou uzavírány Dohody o spolupráci hejtmanů s prezidentem Sdružení AP na podporu projektu za účasti regionálního tisku a VIP 2. budou uzavírány Dohody s ministry (práce a soc. věcí, školství a průmyslu a obchodu) a tyto propagovány na webových stránkách a prostřednictvím ČTK v médiích 3. na pořádané odborné konference projektu budou zváni zástupci tisku (tiskové konference v gesci partnera Sdružení AP) 4. z projektových aktivit bude vytvářena fotogalerie projektu k využití na portálech, konferencích a odborných tiskovinách 5. bude zorganizována min. jedna internetová konference účastníků cílové skupiny s vybranými představiteli průmyslu, školství a trhu práce 6. bude zřízen portál s propojením na portály a Monitorovací zprávy Příjemce a partneři zpracovávají monitorovací zprávy v pravidelných intervalech takto: 1. MZ (průběžná) za období 06 08/2010 do 15. září MZ (průběžná) za období 09/ /2011 do 15. března MZ (průběžná) za období 03/ /2011 do 15. září MZ (průběžná) za období 09/ /2012 do 15. března 2012

13 5. MZ (průběžná) za období 03/ /2012 do 15. září MZ (závěrečná) za období 09/ /2012 do 31. ledna 2013, včetně zprávy auditora Závěrečná monitorovací zpráva, po ukončení realizace projektu bude MŠMT předložena i jako monitorovací zpráva o udržitelnosti. V následujících letech, k , , , , budou na ministerstvo školství předkládány tyto monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu se všemi partnery (smluvní závazek vyplývá ze smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem). Všechny monitorovací zprávy musí být i s přílohami archivovány příjemcem podpory (příjemce i partneři archivují kopie monitorovacích zpráv. Originály ostatních dokladů archivuje příjemce, případně partner). Monitorovací zprávy a přílohy monitorovacích zpráv jsou zpracovávány v českém jazyce do předepsaného formuláře nebo se vyplňují on-line v aplikaci Benefit Závěrečná ustanovení Tato směrnice nabývá účinnosti 1.června 2010 a je platná po celou dobu realizace projektu IQ INDUSTRY. Byla zpracována v souladu s Příručkou pro příjemce dotace a obecně platnými právními předpisy. Ostatní náležitosti projektu jsou uvedeny v benefitu a ministerstvu školství doložených dokladech zpracovaných v rámci správního řízení. Všechny tyto informace jsou k dispozici u příjemce finanční podpory. Přílohy: č.1 Vzor pracovního výkazu pro věcného manažera a manažera aktivit č.2 Organizační struktura projektu č.3 Vzory dohody o provedení práce pro věcného manažera a manažera aktivit č.4 Cestovní příkaz a cestovní zpráva č.5 Vzor monitorovací zprávy č.6 Program průmyslu a veřejné správy na podporu odborného vzdělávání č.7 Vzor partnerské smlouvy IQ Industry č.8 Vzor Smlouvy o dílo s průmyslovou firmou č.9 Vzor Mandátní smlouvy se školou k výkonu odborné praxe č.10 Soupiska dokladů k faktuře partnera

14 Příloha č. 12 Monitorovací zprávy OP VK PŘÍLOHA ČÍSLO 1 - PRACOVNÍ VÝKAZ PRACOVNÍ VÝKAZ PRO VĚCNÉHO MANAŽERA VZOR!! Vyplňujte pouze bílé buňky Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.07/1.3.00/ Inovace-kvalifikace profesní přípravy Vzdělávací agentura Kroměříž, s.r.o., Riegrovo nám. 154, Kroměříž Zaměstnanec Pracovní pozice Vykazovaný měsíc a rok Přehled odpracovaných hodin Den v Počet odprac. hodin měsíci Mgr. Jiří Kotouč Druh pracovního poměru Dohoda o provedení práce věcný manažer pro Středočeský kraj Výše úvazku pro projekt v hodinách* 21 červen 2010 Úvazek v dalších projektech příjemce/partnera* Úvazek v další činnosti pro příjemce/partnera* Popis vykonaných aktivit Pracovní konzultace s prezidentem Sdružení AP Ing. Martinem Jahnem a řediteli sektoru výrobců dopravních prostředků ke spolupráci s průmyslem ke splnění klíč. aktivit 01 ke splnění klíčových aktivit 01-Vytvoření Katalogu nabídky DVPP, 02-pořádání odborných seminářů, 04-organizace odborné praxe pedagogů v průmyslových firmách 4. 2 Jednání s představiteli firem: MAVEL a TRW Autoelektronika o akreditaci témat o inovacích Celkem Pracovní cesta k jednání s ředitelem SPŠ Kladno k uzavření DPP s manažerem aktivit pro období 06-12/2010 Uzavření DPP k manažerkou aktivit Mgr. Janou Šírovou, ředitelkou SOŠ a SOU Beroun-Hlinky Pracovní konzultace s ministryní pro ŽP Ing. Rut Bízkovou a pracovníky útvaru EVVO MŽP ke spolupráci na plnění klíčové aktivity projektu v oblasti EVVO - akreditace a odborné semináře "eneregtické úspory a obnovitelné zdroje energie" Zpracování pracovního výkazu za měsíc červen a kontrola pracovních výkazů manažerů aktivit pro Středočeský kraj (odeslání manažerovi projektu) 21 hodin Dovolená Termíny dovolené Počet dní celkem Počet hodin dovolené celkem Počet hodin dovolené odpovídajících zapojení do projektu Placená pracovní neschopnost Termíny neschopnosti Počet dní celkem Počet hodin celkem Počet hodin neschopnosti odpovídajících zapojení do projektu Součet hodin souvisejících s projektem 21 hodin Počet hodin proplacených v daném měsíci za projekt = 21 *) V případě, že je pracovní výkaz podepsaný pracovníkem, stvrzuje pracovník svým podpisem pravdivost všech zde uvedených informací. V případě, že je tento formulář podepsán jen nadřízeným pracovníkem, je zaměstnantec povinen předložit čestné prohlášení o výši úvazku prací, vykonávaných pro příjemce a partnera, v samostatném dokumentu. Datum Podpis pracovníka Datum 3. července 2010 Podpis nadřízeného pracovníka 14

15 Příloha č. 12 Monitorovací zprávy OP VK PRACOVNÍ VÝKAZ PRACOVNÍ VÝKAZ PRO MANAŽERA AKTIVIT VZOR!!! Vyplňujte pouze bílé buňky Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.07/1.3.00/ Inovace-kvalifikace profesní přípravy Vzdělávací agentura Kroměříž, s.r.o., Riegrovo nám. 154, Kroměříž Zaměstnanec Pracovní pozice Vykazovaný měsíc a rok Přehled odpracovaných hodin Den v Počet odprac. hodin měsíci Mgr. Drahomír Krbec Druh pracovního poměru Dohoda o provedení práce manažer aktivit pro Středočeský kraj Výše úvazku pro projekt v hodinách* 21 červen 2010 Úvazek v dalších projektech příjemce/partnera* Úvazek v další činnosti pro příjemce/partnera* Popis vykonaných aktivit Pracovní schůzka s věcným manažerem aktivit Středočeského kraje, získání odborných podkladů projektu, projednání plánu práce na 6_2010 Studium benefitu projektu IQ Industry, rozplánování klíčových aktivit pro oblast Beroun-Hlinky Středočeského kraje Jednání s představiteli firem:... o jejich zapojení do projektu IQ Industry Pracovní schůzka s ředitelem úřadu práce ke konzultacím v oblasti jeho podpory v souladu se zadáním projektu a rolí ÚP k vytipování představitelů průmyslu na Berounsku ke spolupráci v projektu IQ Industry Celkem Dovolená Termíny dovolené Počet dní celkem Počet hodin dovolené celkem Počet hodin dovolené odpovídajících zapojení do projektu Projednání a uzavření DPP s věcným manažerem pro Středočeský kraj Mgr. Jiřím Kotoučem v Benešově Porada s věcným manažerem pro Středočeský kraj k závěrům pracovní konzultace s Ing. Rut Bízkovou na MŽP Jednání s ředitelem školy... k zapojení učitelů cílové skupiny do projektu a uzavírání partnerských smluv IQ Industry Zpracování pracovního výkazu za měsíc červen a jeho zaslání věcnému manažerovi pro Středočeský kraj Placená pracovní neschopnost Termíny neschopnosti Počet dní celkem Počet hodin celkem Počet hodin neschopnosti odpovídajících zapojení do projektu 21 hodin Součet hodin souvisejících s projektem 21 hodin Počet hodin proplacených v daném měsíci za projekt = 21 *) V případě, že je pracovní výkaz podepsaný pracovníkem, stvrzuje pracovník svým podpisem pravdivost všech zde uvedených informací. V případě, že je tento formulář podepsán jen nadřízeným pracovníkem, je zaměstnantec povinen předložit čestné prohlášení o výši úvazku prací, vykonávaných pro příjemce a partnera, v samostatném dokumentu. Datum Podpis pracovníka Datum 3. července 2010 Podpis nadřízeného pracovníka 15

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Výzvy PO3 Individuální projekty systémové VERZE: 1 DATUM PLATNOSTI: VYDAL: Řídící

Více

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu Název projektu Číslo prioritní osy 1.1

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

ØIXHUPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu

ØIXHUPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Unikátní kód žádosti: ØIXHUPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE 4. KOLO VÝZVY

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE 4. KOLO VÝZVY ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK) KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PROSTŘEDNICTVÍM ODBORU INVESTIC A GRANTOVÝCH SCHÉMAT KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina ze dne 10. 3. 2009 č.

Více

Rozpočet Způsobilé výdaje

Rozpočet Způsobilé výdaje Rozpočet Způsobilé výdaje Přiměřené, hospodárné, účelné, efektivní Související s činnostmi projektu Doložitelné účetními doklady Datum uskutečnění výdaje v době trvání projektu datum podpisu akceptace

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2013 Stránka: 1 z 12 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0 Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu verze 1.0 Verze 1.0 Metodického pokynu ke způsobilým výdajům projektu, schválená dne 12. 9. 2012 je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu. Pro probíhající

Více

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík Program semináře Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík Výběr dodavatele v projektech OPPK Ing. Linda Sadílková Coffee break Kontroly projektu, změny v projektu, monitorovací

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Příloha P7 Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha IDENTIFIKAČNÍ KÓD: MAD 75 revize: 4 Strana 1 z 131 Vážení přátelé,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2012 Stránka: 1 z 12 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení

Více