ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE PROJEKTU IQ INDUSTRY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE PROJEKTU IQ INDUSTRY"

Transkript

1 ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE PROJEKTU IQ INDUSTRY Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo Prioritní osy: 1 Oblast podpory: 1.3 Příjemce: Název projektu: Registrační číslo projektu: Datum zahájení Datum ukončení Vzdělávací agentura Kroměříž, s.r.o., Riegrovo náměstí 154/25, Kroměříž Inovace-kvalifikace profesní přípravy, zkr. IQ INDUSTRY CZ.1.07/1.3.00/ června prosince 2012 V Kroměříži 25. června 2010 Za správnost: Ing. Jiří Herodes, manažer projektu S organizační směrnicí byli prokazatelně seznámeni všichni partneři projektu. Po celou dobu plnění klíčových aktivit projektu tj. do je organizační směrnice metodickým návodem i legislativní normou pro všechny členy manažerského týmu.

2 Obsah organizační směrnice: 1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace str Projekt str Stručný popis projektu str. 3 5 a) Východiska str. 3 b) Dlouhodobá udržitelnost str. 3 c) Cíle str. 3 d) Očekávané výstupy str. 3 4 e) Popis cílové skupiny str. 4 f) Klíčové aktivity/monitorovací ukazatele str. 4 g) Odlišnosti od projektu IQ Auto str Vnitřní postupy řízení a organizace str Finanční řízení str Rozpočet projektu str Čerpání nepřímých nákladů str Čerpání přímých nákladů str Hrazení výdajů str Průběh sledování čerpání rozpočtu str Kontrola a postup řízení rozpočtu str Věcné řízení str Organizační struktura projektu str Obecná charakteristika náplní práce str Publicita str Monitorovací zprávy str Závěrečná ustanovení str Přílohy 4.1. Pracovní výkaz pro věcného manažera a manažera aktivit str Organizační struktura projektu str Manažerský tým projektu str Dohody o PP pro věcného manažera a manažera aktivit str Pracovní cesty, cestovní náhrady, příkaz a zpráva z prac. cesty str formulář Cestovní příkaz str formulář Zpráva z pracovní cesty str Monitorovací zpráva str Program průmyslu a veřejné správy na podporu odborného vzdělávání str Vzor partnerské smlouvy IQ Industry str Vzor Smlouvy o dílo na provedení odborného semináře DVPP na témata inovací str Vzor smlouvy o dílo na seminář EVVO v tématech OZE a energe. úspor str Vzor Smlouvy o dílo na výkon odborné praxe str Osnova desetidenní odborné praxe str Vzor Mandátní Smlouvy o realizaci odborné praxe str Soupiska dokladů pro partnery str. 53

3 1. Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, sekce řízení Operačních programů EU, Karmelitská 7, Praha vydalo na základě 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 14/1.3./22/2010, č.j / , dne 24. května Rozhodnutí obsahuje VI. částí: Část I. Obecné vymezení dotace, Část II. Povinnosti Příjemce dotace, Část III. Platební podmínky, Část IV. Sankce, Část V. Závěrečná ustanovení, Část VI. Poučení.Rozhodnutí o poskytnutí dotace je uloženo u příjemce finanční podpory a pro partnery je k dispozici k nahlédnutí. 2. Projekt 2.1. Stručný popis projektu a. Východiska Projekt využívá získaných informací projektu IQ Auto z období , inovuje jeho cíle a vytváří podmínky pro realizaci Akčního plánu podpory odborného vzdělávání MŠMT, č.j / ze dne Jeho strategie je plně v souladu s Programovým prohlášením Svazu průmyslu a dopravy ČR a prioritou Sdružení automobilového průmyslu v oblasti rozvoje lidských zdrojů. b. Dlouhodobá udržitelnost Nedílnou součástí projektu IQ Industry je plnění Programu spolupráce průmyslu s veřejnou správou schváleného prezidentem Sdružení AP Ing.Martinem Jahnem a podporovaného komisí RLZ Svazu průmyslu a dopravy. Tento program je nedílnou součástí této organizační směrnice a zakládá systém celospolečenské podpory odborného školství v oblasti technických povolání. Provázaností obou dokumentů a plněním nadstandardních závazků tohoto Programu spolupráce průmyslu s veřejnou správou je založena dlouhodobá udržitelnost projektových aktivit. Ostatní závazky udržitelnosti vyplývají z Příručky pro příjemce OP VK. c. Cíle Jsou uvedeny na str. 47 Benefitu:Vytvořit partnerskou síť spolupracujících škol,firem a úřadů práce v oblasti technických oborů vzdělání, vybudovat a realizovat program dalšího vzdělávání pedagogů odpovídajícího školské legislativě a zájmu firem, realizovat k tomu motivační programy pro cílovou skupinu učitelů k dlouhodobému rozvoji tohoto programu a jeho využití ve školních vzdělávacích programech, prosadit partnerskou síť škol firem a ÚP v oblasti tzv. zelených technologií, zejména alternativních energií,energetických úspor a snižování emisí v dopravě k začlenění do výuky na středních školách. K tomu využít zpracované kompetenční a obsahové rámce a motivační programy pro učitele EVVO d. Očekávané výstupy Jsou uvedeny v benefitu,str. 47:Dosáhnout účasti 1500 učitelů na odborných seminářích ve firmách, 300 učitelů na seminá-

4 řích EVVO, 150 učitelů na odborných desetidenních praxích ve firmách a od těchto učitelů požadovat zapracování získaných informací do ŠVP. Jmenovitě je nezbytné začlenit do projektu min. 300 učitelů ve všech třech formách vzdělávání. e. Popis cílové skupiny Dvě cílové skupiny učitelů: První: Učitelé odborných předmětů a praktického vyučování středních škol vyučujících technické obory. Ze zkušeností projektu IQ AUTO je dostatečná zkušenost v jednotlivých krajích se zapojením škol se ŠVP strojírenských, elektrotechnických, stavebních, řemeslnických, informačních a dopravních oborů vzdělání. V benefitu se uvádí tato četnost škol v jednotlivých krajích takto: Jihočeský 21, Jihomoravský 13, Královéhradecký 6, Vysočina 14, Liberecký 6, Moravskoslezský 14, Olomoucký 11, Pardubický 10, Plzeňský 6, Středočeský 22, Ústecký 9 a Zlínský 15. Tato cílová skupina učitelů bude plnit klíčové aktivity číslo: 01-Vytvoření Katalogu nabídky DVPP (str , benefitu), 02-Odborné semináře v průmyslových firmách ( str , benefitu), 04-Odborná praxe pedagogů v průmyslových Firmách (str , benefitu) Druhá: Učitelé environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty středních škol zaměření na odborné moduly obnovitelných zdrojů energií, energetických úspor, zejm. v budovách a RD a využívání technologií na snižování emisí v dopravě (tzv. zelené technologie). Tato cílová skupina učitelů bude vybrána z adresáře středních škol projektu ENERSOL a bude plnit klíčovou aktivitu 03- odborné semináře pro učitele EVVO (str , benefitu) f. Klíčové aktivity-rozpis na jednotlivé partnery Klíčová aktivita Jihočeský Jihomoravský Královéhradecký počet akreditací DVPP o inovacích firem počet odborných seminářů DVPP ve firmách Počet účastníků na seminářích DVPP počet akreditací EVVO počty seminářů EVVO Počty účastníků seminářů EVVO Počty učitelů odborné 10 denní praxe ve firmách Počty uzavřených partnerských smluv Počty zapojených škol v projektu IQ Auto Karlovarský Vysočina Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský celkem

5 g. Odlišnosti od projektu IQ Auto: Projekt IQ Industry je inovativní: novým modulem vzdělávání učitelů cílové skupiny: desetidenní odborné praxe ve firmách výběrem průmyslových firem vstupujících do smluvní spolupráce: musí být proveden ve spolupráci s úřady práce (je kladen vyšší důraz na tuto spolupráci) rozšířením sektorů průmyslu k této spolupráci, nad rámec původní spolupráce se Sdružením automobilového průmyslu využitím uzavřených smluv o partnerství s finanční spoluúčastí k dlouhodobé udržitelnosti nad rámec časového omezení projektu (tyto smlouvy potvrdily rady samosprávných krajů) rozšířením pracovních týmů o manažery aktivit Projekt je realizován v odlišné době, v jiných politickoekonomických podmínkách: je vázán na novou legislativu MŠMT: na plnění Akčního plánu podpory odborného vzdělávání, č.j / ze dne má vazbu na plnění Programového prohlášení Svazu průmyslu a dopravy pro rok 2010: (citace)...je nezbytné prosazovat střednědobá opatření koncepčního charakteru, která podpoří rozvoj tuzemské ekonomiky po odeznění hospodářské recese. Jako nezbytnou součást této politiky jsme si vytýčili mj. i oblast profesního vzdělávání a podporu tvorby moderních ŠVP zaměřených na výkon technických povolání. Projekt bude realizován v období souběhu nepříznivých vnějších společenských podmínek: Na straně jedné: pokračování hospodářské stagnace, vysoká nezaměstnanost a teprve v závěru plnění klíčových aktivit projektu předpokládané výraznější oživení průmyslové výroby Na straně druhé:vysoký propad počtů 15letých žáků ZŠ (až o 30% v jednotlivých krajích) a neomezená bezplatná nabídka vzdělávacích oborů na SŠ mimo oblast technických povolání 2.2. Vnitřní postupy řízení a organizace (str. 52 benefitu, příloha č. 17) Finanční řízení bude zajišťováno podle zák. 320/2001 Sb. V souladu s rozpočtovými pravidly pro čerpání rozpočtu stanovuje příjemce následující postupy účtování čerpaných prostředků v rámci schváleného rozpočtu projektu Rozpočet projektu Schválený rozpočet projektu se skládá ze dvou základních kapitol. První zahrnuje přímé výdaje a druhá nepřímé výdaje projektu.

6 V organizační struktuře příjemce je projekt IQ INDUSTRY zařazen pod hospodářské středisko 300 Projekt IQ Industry. Jednotlivým partnerům (krajům) jsou přidělena poř. čísla 301 až 314. Klíčové aktivity jsou označeny jako zakázky a jsou jim přidělena pořadová čísla 01 až 04. Číselníky středisek a zakázek jsou přílohou této směrnice a jsou používány pouze v evidenci příjemce podpory. Výdaje středisek čerpané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z OP VK jsou uznatelnými výdaji projektu IQ Industry, příjmy střediska jsou poskytnuté dotace v úrovni výdajů. Hospodářský výsledek střediska je nulový. Příjemce podpory je plátcem DPH, uznatelnými náklady i výdaji jsou částky bez DPH. Vzhledem k tomu, že přímé náklady podléhají řízení příjemce podpory, je rozdělení rozpočtu v tabulce uváděno následně: Finanční rozpočet mzdových a nepřímých nákladů (celkový rozpočet je uložen u příjemce) měsíční odměna Rozp. náklady dle partnerské smlouvy v tom měsíční rozpočet náklady celkem v Kč v Kč Kraj/věcný manažer hod/měs. hod/měs. hod/měs. celkem Odměny celkem 21 hodin 12,5 hod. 12,5 hod 06/ /2012 v Kč Středočeský, Mgr. Jiří Kotouč Kč Kč Kč Jihočeský, Bc. Jan Šindelář Kč Kč Kč Plzeňský, Ing. Jaroslav Černý Kč Kč Kč Karlovarský, Ing. Dana Ptáčková Kč Kč Kč Ústecký, Mgr. Jiří Škrábal Kč Kč Kč Liberecký, Ing. Markéta Zelinková Kč Kč Kč Královéhradecký, Ing. Vladislav Košťál Kč Kč Kč Pardubický, Ing. Luděk Roleček Kč Kč Kč Vysočina, Mgr. Josef Váca Kč Kč Kč Jihomoravský, Ing. Jiří Psota Kč Kč Kč Olomoucký, Mgr. Vítězslav Martykán Kč Kč Kč Moravskoslezský, pro manažery Kč Kč Kč

7 Zlínský, Ing. Miroslav Školoudík Kč Kč Kč Sdružení AP, Ing. Pavel Ešner ROZPOČTOVÉ NÁKLADY PARTNERŮ Kč Kč Kč Uzavírané DPP pro manažery aktivit budou odpovídat měsíčnímu fondu a výši odměn manažerů jednotlivých krajů Čerpání nepřímých nákladů Uznatelné položky nepřímých nákladů V rámci čerpání nepřímých nákladů projektu jsou oprávněnými náklady pouze náklady čerpané na níže uvedené účely v souladu se zásadami hospodárnosti - kancelářské potřeby ( kancelářský papír, psací potřeby, náplně do tiskáren) - cestovní náhrady tuzemské (jízdné, stravné, ubytovací náklady) v souladu s obecně platnými právními předpisy a vnitřní směrnicí příjemce podpory O cestovních náhradách, která je přílohou č.4 této směrnice - telefonní poplatky - poštovné - propagace projektu na webových stránkách (pouze na základě vystavené objednávky příjemce) A) způsob čerpání zásady a) prostředky je možné čerpat pouze v souladu se stanoveným rozpočtem b) čerpání se prokazuje originály dokladů o provedeném nákupu a jeho úhradě c) doklady mohou být hrazeny v hotovosti nebo bankovním převodem d) čerpání probíhá rovnoměrně (s ohledem na měsíční průměr) a v souladu se stanoveným rozpočtem e) jednorázový nákup nad ,- Kč musí být doložen objednávkou a daňovým ( účetním dokladem) dokladem se všemi povinnými náležitostmi f) nepřímé náklady čerpá příjemce podpory i partneři projektu B) Prokazování nepřímých nákladů partnera projektu a) partner projektu předkládá příjemci podpory 1x za měsíc k proplacení kopie dokladů prokazujících čerpání rozpočtovaných prostředků ve formě: - soupisu dokladů (formulář je přílohou směrnice) - kopiemi dokladů označených čísly účetních dokladů (podle vnitřní účetní směrnice partnera), pořadovým číslem ze soupisky dokladů a označením IQ INDUSTRY b) partner vystaví fakturu na adresu příjemce finanční podpory (Vzdělávací agentury Kroměříž s.r.o.) na částku rovnající se

8 částce na soupisce dokladů. Přílohou faktury je soupis dokladů a kopie účetních dokladů. V textu faktury uvede: Fakturujeme dle přiloženého soupisu dokladů vynaložené náklady na zajištění klíčových aktivit projektu IQ INDUSTRY v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, číslo prioritní osy 7.1., číslo oblasti podpory částku celkem... Kč c) Příjemce podpory si vyhrazuje právo rozhodnout o způsobilosti,rozsahu a účelovosti vynaložených výdajů příjemce podpory účtuje účetní doklady jako náklad příslušného hospodářského střediska UPOZORNĚNÍ:! Pokud je partner projektu plátcem DPH a uplatňuje u výdajů souvisejících s projektem odpočet DPH, pak fakturuje příjemci podpory základ DPH plus příslušnou sazbu daně. To znamená, že se jedná pouze o předfakturaci nákladů. C) Evidence účetních dokladů prokazujících čerpání prostředků projektu Příjemce podpory i Partner projektu musí vést oddělené účetnictví pro projekt ve smyslu platného znění zákona o účetnictví. Originály dokladů jsou vedeny v samostatných dokladových řadách a ukládány odděleně od ostatních účetních dokladů (nesouvisejících s projektem IQ Industry) a to, jak u příjemce podpory, tak i partnera projektu a jsou účtovány v analytické evidenci samostatně tak, aby bylo možné sledovat a vyhodnocovat správnost a účelovost čerpání finančních prostředků projektu Čerpání přímých nákladů projektu náklady na mzdy zahrnují: - mzdové náklady stálých zaměstnanců příjemce finanční podpory ve výši rozpočtu (Odměny jsou stanoveny v souladu s Metodickým dopisem č.4: Doporučení pro stanovení rozmezí mezd a platů v projektech OP VK ) patří do rozpočtové položky odvody na zdravotní a sociální pojištění z mezd stálých pracovníků ve výši povinných odvodů patří do rozpočtových položek 1.2. a mzdové náklady pracovníků na dohodu o provedení práce pro manažery krajů a manažery aktivit na základě pracovního výkazu patří do rozpočtové položky Výše mzdových nákladů se prokazuje: Pracovním výkazem, který musí minimálně obsahovat: identifikaci projektu; název subjektu (příjemce/partner);

9 jednoznačnou identifikaci pracovníka a zastávané funkce (odkaz na položku rozpočtu ze které jsou osobní náklady hrazeny); časové vymezení (měsíc a rok, ve kterém byla činnost prováděna); údaje o úvazku v projektu a o případném zapojení zaměstnance do dalších projektů a dalších činností; časový rozsah práce dle smlouvy a popis činností, které jsou vykonávány v rámci projektu v jednotlivých dnech konkrétního měsíce popis vykonaných činností musí být podrobně zpracován vzhledem ke konkrétním činnostem, nestačí obecné formulace typu administrativní práce nebo vedení projektu.výkaz musí dále obsahovat informace o čerpání dovolené, pracovní neschopnosti (u pracovního poměru sjednaném pracovní smlouvou), příp. další relevantní údaje, vztahující se k vykonávané činnosti. Výkaz musí být podepsán: 1. U zaměstnanců příjemce manažerem projektu, 2. u věcných manažerů jednotlivých krajů manažerem projektu, případně jeho zástupcem (věcným manažerem-finančním manažerem) 3. u manažerů aktivit věcným manažerem kraje a manažerem projektu (případně jeho zástupcem věcným manažerem finančním manažerem) Pracovní úvazky zaměstnance v rámci organizace se nesmějí překrývat a není možné, aby byl placen za stejnou práci vícekrát, tj. současně vykazoval stejnou práci v rámci projektu OP VK a v rámci jiného projektu nebo úkolu. Jeden pracovník nemůže být v rámci projektu a současně v rámci vykonávání dalších činností pro příjemce a jeho partnery zaměstnán na více než 1,5 úvazku celkem (pracovní poměr v rámci pracovní smlouvy a práce podle dohod vykonávaná mimo pracovní poměr). Vzor pracovního výkazu je přílohou č.1 této směrnice Mzdové náklady se účtují jako náklad příslušného hospodářského střediska - na základě zpracované měsíční uzávěrky mezd - hrubé mzdy v řadě interních dokladů - závazky z mezd v samostatné řadě ostatních závazků Platí zásada, že příjemce uhradí partnerům s finančním příspěvkem jen ty nákladové položky, které jsou uznatelné dle Příručky OP VK a prokazatelně uhrazené partnerem z jeho účtu nebo pokladny náklady na služby Jsou uznatelným nákladem a jejich částky se účtují bez DPH. Zahrnují: - náklady na vydání publikace (Sborníku projektu IQ Industry) Patří do rozpočtové položky 4.1.

10 - náklady na pořádání akreditovaných odborných seminářů o inovacích prováděné odborníky průmyslových firmách - náklady na pořádání seminářů EVVO na témata energetických úspor, obnovitelných zdrojů energií a snižo-vání emisí v dopravě - náklady na desetidenní odborné praxe učitelů ve firmách Patří do rozpočtové položky 4.3. Čerpání těchto nákladů předchází uzavření smlouvy s obchodním partnerem nebo objednávky. Uzavření smluv i vystavení objednávek je v gesci příjemce finanční podpory. Účtují se jako náklad příslušného hospodářského střediska: - na základě účetních dokladů (faktur, pokladních výdajů,) - v samostatné číselné řadě (kniha přijatých faktur, pokladní kniha,) ostatní provozní náklady Zahrnují: - náklady na přímou podporu určenou partnerským školám V projektu se jedná o mzdové příspěvky. Jsou poskytovány zaměstnavateli učitele jako náhrada části mzdových nákladů ve výši 4 000,-Kč na jejich pedagoga po dobu jeho účasti na odborné praxi. Mzdové náhrady se v rámci programu OP VK mohou týkat pouze pedagogických pracovníků ve školství. Tato náhrada se vyplácí zaměstnavateli pouze za dobu (v hodinách), kdy se školené osoby skutečně účastnily desetidenní odborné praxe. Cesta na školení a zpět se do této doby nezapočítává. Mzdové příspěvky se poskytují pouze na pracovníka účastnícího se projektových aktivit, nikoli na pracovníka, který v průběhu nepřítomnosti tohoto pracovníka vykonává jeho práci jako náhradník/zástupce. K proplacení přímé náhrady je (v souladu s Příručkou) nezbytné k faktuře doložit prezenční listinu prokazující účast učitele na vzdělávací odborné praxi a doklad o mzdě prokazující, že přímá podpora nepřekročila 70% mzdových náhrad. Patří do rozpočtové položky náklady na audit projektu Patří do rozpočtové položky 7.1. Čerpání těchto nákladů předchází uzavření smlouvy s obchodním partnerem nebo objednávky. Uzavření smluv i vystavení objednávek je v gesci příjemce podpory. Účtují se: - na základě faktur,

11 úhrada výdajů K faktickému čerpání rozpočtu dochází až úhradou nákladů sledovaných v analytické účetní evidenci. Příjemce podpory provádí úhradu nákladů - převodem z bankovního účtu ČSOB /0300 Jedná se o úhrady faktur za služby a nákup drobného majetku, úhrady mezd a odvodů z mezd včetně plateb zdravotního a sociálního pojištění. Fakturované částky v Kč jsou hrazeny včetně DPH, přičemž úhradě faktury předchází převod částky DPH z provozního účtu Vzdělávací agentury Kroměříž na výše uvedený bankovní účet projektu - v hotovosti z pokladny projektu, která je dotována z účtu projektu jedná se o úhrady drobného nákupu max. do výše ,- Kč na jeden nákup. Úhrada se prokazuje dokladem o nákupu (paragon, zjednodušený daňový doklad, výdajový pokladní doklad s podpisem příjemce hotovosti) Průběh sledování čerpání prostředků projektu. Čerpání prostředků je sledováno dvoukruhově v účetnictví firmy. Okruh nákladů a výnosů je sledován v samostatné analytické evidenci na jednotlivých hospodářských střediscích s měsíční uzávěrkou. Druhý, finanční okruh je sledován v účtových třídách 2 a 3 s ohledem na výši přidělené zálohy na dotaci a uplatňovaných žádostí o platbu. Proplácení jednotlivých nákladových položek je prováděno až po formální a věcné kontrole jednotlivých účetních dokladů v souladu se směrnicí Oběh účetních dokladů. Sledování čerpání prostředků rozpočtu je navíc prováděno v samostatných analytických tabulkách, které kopírují položkovou strukturu rozpočtu. Vyhodnocování je prováděno měsíčně a předkládáno ke kontrole manažerovi projektu Kontrola a postup řízení rozpočtu Předběžnou kontrolu čerpání finančního rozpočtu v jednotlivých nákladových položkách provádí manažer aktivit-finanční manažer se zaměřením na: plnění smluvních závazků dodavatelů služeb čerpání finančních příspěvků dle rozpočtu určeném partnerům projektu čerpání jednotlivých nákladů rozpočtu příjemcem finanční podpory Finanční manažer vydává pokyn k proplacení jednotlivých výdajů manažerovi projektu. Následnou kontrolu provádí Rada partnerů složená z věcných manažerů projektu jednotlivých krajů min. 2x ročně (v termínu zpracování monitorovacích zpráv). Z každé následné kontroly je pořízen zápis, který je součástí plnění této organizační směrnice Věcné řízení Je charakterizováno organizační strukturou projektu s cílem splnit monitorovací ukazatele klíčových aktivit projektu.

12 Organizační struktura projektu Je přílohou č.2 této směrnice. Vzájemné vztahy jednotlivých funkcí jsou dokreslovány obecnými charakteristikami pracovních náplní Obecné charakteristika náplní práce Jsou přílohou č Publicita Publicita projektu je založena na uplatnění obecných i specifických forem: Mezi obecně uplatňované formy publicity patří: 1. uplatňování logolinku projektu na konferencích, odborných seminářích, odborných publikacích (hodnotících zprávách) a portálech 2. umístěním vlajek EU a ČR v místnostech, kde se konají konference, odborné semináře a na pracovištích příjemce finanční podpory 3. uváděním textu: Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR na informačních a propagačních tiskovinách a účetních dokladech 4. umístěním propagačního návěští informujícího o projektu u vchodu do budovy příjemce podpory Specifické formy publicity budou uplatňovány takto: 1. budou uzavírány Dohody o spolupráci hejtmanů s prezidentem Sdružení AP na podporu projektu za účasti regionálního tisku a VIP 2. budou uzavírány Dohody s ministry (práce a soc. věcí, školství a průmyslu a obchodu) a tyto propagovány na webových stránkách a prostřednictvím ČTK v médiích 3. na pořádané odborné konference projektu budou zváni zástupci tisku (tiskové konference v gesci partnera Sdružení AP) 4. z projektových aktivit bude vytvářena fotogalerie projektu k využití na portálech, konferencích a odborných tiskovinách 5. bude zorganizována min. jedna internetová konference účastníků cílové skupiny s vybranými představiteli průmyslu, školství a trhu práce 6. bude zřízen portál s propojením na portály a Monitorovací zprávy Příjemce a partneři zpracovávají monitorovací zprávy v pravidelných intervalech takto: 1. MZ (průběžná) za období 06 08/2010 do 15. září MZ (průběžná) za období 09/ /2011 do 15. března MZ (průběžná) za období 03/ /2011 do 15. září MZ (průběžná) za období 09/ /2012 do 15. března 2012

13 5. MZ (průběžná) za období 03/ /2012 do 15. září MZ (závěrečná) za období 09/ /2012 do 31. ledna 2013, včetně zprávy auditora Závěrečná monitorovací zpráva, po ukončení realizace projektu bude MŠMT předložena i jako monitorovací zpráva o udržitelnosti. V následujících letech, k , , , , budou na ministerstvo školství předkládány tyto monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu se všemi partnery (smluvní závazek vyplývá ze smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem). Všechny monitorovací zprávy musí být i s přílohami archivovány příjemcem podpory (příjemce i partneři archivují kopie monitorovacích zpráv. Originály ostatních dokladů archivuje příjemce, případně partner). Monitorovací zprávy a přílohy monitorovacích zpráv jsou zpracovávány v českém jazyce do předepsaného formuláře nebo se vyplňují on-line v aplikaci Benefit Závěrečná ustanovení Tato směrnice nabývá účinnosti 1.června 2010 a je platná po celou dobu realizace projektu IQ INDUSTRY. Byla zpracována v souladu s Příručkou pro příjemce dotace a obecně platnými právními předpisy. Ostatní náležitosti projektu jsou uvedeny v benefitu a ministerstvu školství doložených dokladech zpracovaných v rámci správního řízení. Všechny tyto informace jsou k dispozici u příjemce finanční podpory. Přílohy: č.1 Vzor pracovního výkazu pro věcného manažera a manažera aktivit č.2 Organizační struktura projektu č.3 Vzory dohody o provedení práce pro věcného manažera a manažera aktivit č.4 Cestovní příkaz a cestovní zpráva č.5 Vzor monitorovací zprávy č.6 Program průmyslu a veřejné správy na podporu odborného vzdělávání č.7 Vzor partnerské smlouvy IQ Industry č.8 Vzor Smlouvy o dílo s průmyslovou firmou č.9 Vzor Mandátní smlouvy se školou k výkonu odborné praxe č.10 Soupiska dokladů k faktuře partnera

14 Příloha č. 12 Monitorovací zprávy OP VK PŘÍLOHA ČÍSLO 1 - PRACOVNÍ VÝKAZ PRACOVNÍ VÝKAZ PRO VĚCNÉHO MANAŽERA VZOR!! Vyplňujte pouze bílé buňky Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.07/1.3.00/ Inovace-kvalifikace profesní přípravy Vzdělávací agentura Kroměříž, s.r.o., Riegrovo nám. 154, Kroměříž Zaměstnanec Pracovní pozice Vykazovaný měsíc a rok Přehled odpracovaných hodin Den v Počet odprac. hodin měsíci Mgr. Jiří Kotouč Druh pracovního poměru Dohoda o provedení práce věcný manažer pro Středočeský kraj Výše úvazku pro projekt v hodinách* 21 červen 2010 Úvazek v dalších projektech příjemce/partnera* Úvazek v další činnosti pro příjemce/partnera* Popis vykonaných aktivit Pracovní konzultace s prezidentem Sdružení AP Ing. Martinem Jahnem a řediteli sektoru výrobců dopravních prostředků ke spolupráci s průmyslem ke splnění klíč. aktivit 01 ke splnění klíčových aktivit 01-Vytvoření Katalogu nabídky DVPP, 02-pořádání odborných seminářů, 04-organizace odborné praxe pedagogů v průmyslových firmách 4. 2 Jednání s představiteli firem: MAVEL a TRW Autoelektronika o akreditaci témat o inovacích Celkem Pracovní cesta k jednání s ředitelem SPŠ Kladno k uzavření DPP s manažerem aktivit pro období 06-12/2010 Uzavření DPP k manažerkou aktivit Mgr. Janou Šírovou, ředitelkou SOŠ a SOU Beroun-Hlinky Pracovní konzultace s ministryní pro ŽP Ing. Rut Bízkovou a pracovníky útvaru EVVO MŽP ke spolupráci na plnění klíčové aktivity projektu v oblasti EVVO - akreditace a odborné semináře "eneregtické úspory a obnovitelné zdroje energie" Zpracování pracovního výkazu za měsíc červen a kontrola pracovních výkazů manažerů aktivit pro Středočeský kraj (odeslání manažerovi projektu) 21 hodin Dovolená Termíny dovolené Počet dní celkem Počet hodin dovolené celkem Počet hodin dovolené odpovídajících zapojení do projektu Placená pracovní neschopnost Termíny neschopnosti Počet dní celkem Počet hodin celkem Počet hodin neschopnosti odpovídajících zapojení do projektu Součet hodin souvisejících s projektem 21 hodin Počet hodin proplacených v daném měsíci za projekt = 21 *) V případě, že je pracovní výkaz podepsaný pracovníkem, stvrzuje pracovník svým podpisem pravdivost všech zde uvedených informací. V případě, že je tento formulář podepsán jen nadřízeným pracovníkem, je zaměstnantec povinen předložit čestné prohlášení o výši úvazku prací, vykonávaných pro příjemce a partnera, v samostatném dokumentu. Datum Podpis pracovníka Datum 3. července 2010 Podpis nadřízeného pracovníka 14

15 Příloha č. 12 Monitorovací zprávy OP VK PRACOVNÍ VÝKAZ PRACOVNÍ VÝKAZ PRO MANAŽERA AKTIVIT VZOR!!! Vyplňujte pouze bílé buňky Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.07/1.3.00/ Inovace-kvalifikace profesní přípravy Vzdělávací agentura Kroměříž, s.r.o., Riegrovo nám. 154, Kroměříž Zaměstnanec Pracovní pozice Vykazovaný měsíc a rok Přehled odpracovaných hodin Den v Počet odprac. hodin měsíci Mgr. Drahomír Krbec Druh pracovního poměru Dohoda o provedení práce manažer aktivit pro Středočeský kraj Výše úvazku pro projekt v hodinách* 21 červen 2010 Úvazek v dalších projektech příjemce/partnera* Úvazek v další činnosti pro příjemce/partnera* Popis vykonaných aktivit Pracovní schůzka s věcným manažerem aktivit Středočeského kraje, získání odborných podkladů projektu, projednání plánu práce na 6_2010 Studium benefitu projektu IQ Industry, rozplánování klíčových aktivit pro oblast Beroun-Hlinky Středočeského kraje Jednání s představiteli firem:... o jejich zapojení do projektu IQ Industry Pracovní schůzka s ředitelem úřadu práce ke konzultacím v oblasti jeho podpory v souladu se zadáním projektu a rolí ÚP k vytipování představitelů průmyslu na Berounsku ke spolupráci v projektu IQ Industry Celkem Dovolená Termíny dovolené Počet dní celkem Počet hodin dovolené celkem Počet hodin dovolené odpovídajících zapojení do projektu Projednání a uzavření DPP s věcným manažerem pro Středočeský kraj Mgr. Jiřím Kotoučem v Benešově Porada s věcným manažerem pro Středočeský kraj k závěrům pracovní konzultace s Ing. Rut Bízkovou na MŽP Jednání s ředitelem školy... k zapojení učitelů cílové skupiny do projektu a uzavírání partnerských smluv IQ Industry Zpracování pracovního výkazu za měsíc červen a jeho zaslání věcnému manažerovi pro Středočeský kraj Placená pracovní neschopnost Termíny neschopnosti Počet dní celkem Počet hodin celkem Počet hodin neschopnosti odpovídajících zapojení do projektu 21 hodin Součet hodin souvisejících s projektem 21 hodin Počet hodin proplacených v daném měsíci za projekt = 21 *) V případě, že je pracovní výkaz podepsaný pracovníkem, stvrzuje pracovník svým podpisem pravdivost všech zde uvedených informací. V případě, že je tento formulář podepsán jen nadřízeným pracovníkem, je zaměstnantec povinen předložit čestné prohlášení o výši úvazku prací, vykonávaných pro příjemce a partnera, v samostatném dokumentu. Datum Podpis pracovníka Datum 3. července 2010 Podpis nadřízeného pracovníka 15

16 16

17 Příloha OS - MANAŽERSKÝ TÝM PROJEKTU IQ INDUSTRY PRO OBDOBÍ /2010 KRAJ Věcný manažer tel. manažer aktivit tel. manažer aktivit tel. Středočeský Mgr. Jiří Kotouč Mgr. Drahomír Krbec Ing. Bohumil Žvachta Karlovarský Ing. Dana Ptáčková PhDr. Miroslav Liška Plzeňský Ing. Jaroslav Černý Jihočeský Bc. Jan Šindelář Ing. Marcela Gause Mgr. Ilona Walnerová Vysočina Mgr. Josef Váca Ing. Josef Crha Ing. Jaroslav Donutil Pardubický Ing. Luděk Roleček Ing. Josef Kalousek Ústecký Mgr. Jiří Škrábal Královéhradecký Ing. Vladislav Košťál Mgr.Vladimír Blažej Liberecký Ing. Markéta Zelinková Ing. Milena Lednejová Jihomoravský Ing. Jiří Psota Ing. Miroslav Křivánek Zlínský Ing. Miroslav Školoudík Mgr. Petr Pavlůsek Olomoucký Ing. Vítězslav Martykán Ing. Jiří Černý Moravskoslezský Sdružení AP Ing. Pavel Ešner

18 Manažer pro kariérové poradenství - ředitel úřadu práce uzavření partnerských smluv Uzavření Dohod o spolupráci se KRAJ zástupce Rady ředitelů ÚP telefon projektu IQ Industry zřizovateli škol, Sdružením AP, ve svém kraji plán - skutečnost úřady práce a Vzdělávací agenturou Středočeský Ing. Josef Němeček Karlovarský Ing. Jiří Bíba Plzeňský Mgr. Věra Strnadová Jihočeský Ing. Ivana Loukota Vysočina Ing. Jiří Hrdlička Pardubický Ing. Jan Tesař Ústecký JUDr. Prokop Sýkora Královéhradecký Mgr. Martin Horák Liberecký PhDr. František Schier Jihomoravský Mgr. Emil Čopf Zlínský JUDr. Karel Smíšek Olomoucký Bc. Roman Chlopčík Moravskoslezský Ing. Libor Černý

19 Riegrovo náměstí 154, Kroměříž DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE Vzdělávací agentura Kroměříž, s.r.o., se sídlem Riegrovo náměstí 154, Kroměříž, zastoupená Ing. Jiřím Herodesem, ředitelem VZOR!! (dále jen zaměstnavatel) IČ: , DIČ:CZ a Ing. Jaroslav Černý, r.č /007, trvalé bydliště Gerská 26, Plzeň uzavírají Dohodu o provedení práce na realizaci projektu : Číslo Prioritní osy: 1 Oblast podpory: 1.3 Žadatel: Vzdělávací agentura Kroměříž, s.r.o. Název projektu: Inovace-kvalifikace profesní přípravy, zkr. IQ INDUSTRY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/ Zaměstnanec je zařazen do pracovní pozice Věcný manažer pro Plzeňský kraj. Popis výkonu práce zaměstnance ( Rozhodnutí o poskytnutí dotace, příl.č1-str.26). Zaměstnanec v Plzeňském kraji v období projektu zajistí: 1. Vytvoření partnerské sítě uzavřením 12 partnerských smluv IQ Industry k realizaci klíčových aktivit 2. Ve spolupráci s manažerem projektu akreditaci min. 15 odborných témat od průmyslových firem 3. Uspořádá 1 seminář EVVO na témata obnovitelných zdrojů energie a 6 seminářů DVPP ve firmách 4. Zorganizuje 10 desetidenních odborných praxí pro učitele cílové skupiny projektu 5. Manažerovi projektu předloží návrhy Smluv o dílo s průmyslovými firmami se vzdělávacím programem této praxe 6. Pravidelnou komunikaci s partnerskými školami k nabídce programu DVPP IQ Industry 7. Trvalou podporu uzavírání partnerských smluv škol s firmami a úřady práce k dlouhodobé udržitelnosti projektu 8. Účast na pracovních jednáních Rady partnerů IQ Industry 9. Pravidelné hodnocení klíčových aktivit a monitorovacích indikátorů Plzeňského kraje 10.Pravidelnou informaci představitelům školství Plzeňského kraje o plnění cílů projektu i ve vztahu k plnění dohod se sociálními partnery 11.Měsíční zpracování pracovních výkazů a jejich předání manažerovi projektu 12.Účelové vynakládání přidělených finančních prostředků dle Partnerské smlouvy 13.Řízení pracovního týmu ustanoveného k plnění monitorovacích indikátorů a klíčových aktivit Zahájení pracovní činnosti: Ukončení: Měsíční rozsah práce: 21 hodin Stanovená měsíční odměna před zdaněním: Kč Forma výplaty: V souladu s partnerskou smlouvou a rozpočtem projektu bude zaměstnanec odměňován z prostředků projektu Partnerem nebo přímo z účtu Příjemce na účet zaměstnance, a to 15. kalendářní den následujícího měsíce. V návaznosti na plnění úkolů může být odměna úměrně krácena manažerem projektu. Dohoda je vyhotovena ve třech výtiscích, z toho jeden výtisk obdrží MŠMT, odborný útvar 46, CERA. Přílohy: 1) Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem, 2) Plán klíčových aktivit na období V Kroměříži 25. května 2010 Podpisy oprávněných osob: zaměstnanec zaměstnavatel 19

20 Riegrovo náměstí 154, Kroměříž DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE Vzdělávací agentura Kroměříž, s.r.o., se sídlem Riegrovo náměstí 154, Kroměříž, zastoupená Ing. Jiřím Herodesem, ředitelem dále jen zaměstnavatel IČ: , DIČ:CZ A uzavírají Dohodu o provedení práce na realizaci projektu : Číslo Prioritní osy: 1 Oblast podpory: 1.3 Žadatel: Vzdělávací agentura Kroměříž, s.r.o. Název projektu: Inovace-kvalifikace profesní přípravy, zkr. IQ INDUSTRY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/ Zaměstnanec je zařazen do pracovní pozice manažer projektových aktivit Popis výkonu práce zaměstnance (Rozhodnutí o poskytnutí dotace, Příloha č.1,str.26). Zaměstnanec bude spolupracovat s věcným manažerem pro... kraj V rámci této činnosti bude aktivně zajišťovat: 1. Vytvoření partnerské sítě uzavíráním partnerských smluv IQ Industry mezi školami, firmami a ÚP 2. Předkládání inovativních témat z průmyslových firem k akreditaci na MŠMT 3. Podporu při pořádání seminářů (EVVO a odborných seminářů ve firmách) 4. Podporu při zajištění desetidenních odborných praxí učitelů cílové skupiny projektu v průmyslových firmách 5. Pravidelnou komunikaci s partnerskými školami k nabídce programu DVPP IQ Industry 6. Účast na pracovních jednáních s věcným manažerem projektu 7. Hodnocení úspěšnosti pořádaných klíčových aktivit a monitorovacích indikátorů 8. Měsíční zpracování pracovních výkazů a jejich předání věcnému manažerovi ke kontrole a zaslání manažerovi projektu 9. Min. pětiletou spolupráci s věcným manažerem po ukončení projektu k jeho dlouhodobé udržitelnosti v oblasti programové spolupráce průmyslu, odborného školství a úřadů práce Zahájení pracovní činnosti: Ukončení: Měsíční rozsah práce: 21 hodin Stanovená měsíční odměna před zdaněním: Kč Forma výplaty: V souladu s partnerskou smlouvou a rozpočtem projektu bude zaměstnanec odměňován z prostředků projektu partnerem nebo přímo z účtu Příjemce na účet zaměstnance, a to 15. kalendářní den následujícího měsíce. V návaznosti na plnění úkolů může být odměna úměrně krácena manažerem projektu. Dohoda je vyhotovena ve třech výtiscích, z toho jeden výtisk obdrží MŠMT, odborný útvar 46, CERA. V Kroměříži 25. května 2010 Podpisy oprávněných osob: zaměstnanec zaměstnavatel 20

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Příloha č. 1 Monitorovací zprávy OP VK MONITOROVACÍ INDIKÁTORY CZ.1.7/2.4./12.45 Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu O1/21 Stav ke dni 3.6.21 Výstupy

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ. Praha 27. 5. 2010/22.6.2010

Seminář pro příjemce OP LZZ. Praha 27. 5. 2010/22.6.2010 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční č část MZ Praha 27. 5. 2010/22.6.2010 Obsah prezentace Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Předkládané účetní doklady

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné podobě) poskytovateli finanční podpory. 1. Údaje o projektu

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ 2. 2. 2010

Seminář pro příjemce OP LZZ 2. 2. 2010 Seminář pro příjemce OP LZZ Praha 2. 2. 2010 MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část Přílohy MZ B2. Finanční část MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky MF ČR Přílohy

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod PŘÍLOHA Č. 2 MONITOROVACÍ HLÁŠENÍ / ZPRÁVA Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod Monitorovací hlášení/etapová/závěrečná zpráva s žádostí o platbu/monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Více

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina Program rozvoje venkova ČR Opatření IV.1.1 Místní akční skupina Zdroj: CP SZIF Analýza 48 vybraných žádostí MAS území MAS Počet obyvatel v území MAS (2006) 1 490 906 14 %ČR Rozloha území MAS (km 2 ) 22

Více

Vyplňujte pouze bílé buňky PŘEHLED ČERPÁNÍ VEŘEJNÉ PODPORY - "Český přechodný rámec - State aid N

Vyplňujte pouze bílé buňky PŘEHLED ČERPÁNÍ VEŘEJNÉ PODPORY - Český přechodný rámec - State aid N Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce finanční podpory Pořadové číslo Monitorovací zprávy Vyplňujte pouze bílé buňky PŘEHLED ČERPÁNÍ VEŘEJNÉ PODPORY - "Český přechodný rámec - State

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 27. 9. 2011 Přílohy monitorovací zprávy ex ante No. dokument počty vzory 1 Podpisové vzory přikládáno k ZZRP 1 x originál www.esfcr.cz 2 Soupiska účetních

Více

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ Kapitola Skupina položek Název dokladu Každého zaměstnance je důležité vést pod jedním podčíslem položkou v tabulce seznam výdajů. - Pracovní smlouva včetně pracovní náplně

Více

M E T O D I K A. pro zpracování. Obsah závěrečné zprávy

M E T O D I K A. pro zpracování. Obsah závěrečné zprávy 5. 1. 2016 M E T O D I K A pro zpracování Závěrečné zprávy o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí

Více

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů Metodický pokyn č. 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů v rámci oblasti podpory 4.1, 4.2 a 4.3 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy Řídící orgán ROP NUTS 2 Střední

Více

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017 Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017 I. Název dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017. II. Vyhlašovatel

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Příloha č. 1 k MZ OP VK Monitorovací Vyplňujte pouze bílé buňky MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Identifikace operačního programu a výzvy Registrační číslo projektu: Název projektu: Číslo operačního programu: Název

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Obsah školení 1. část zdroje informací - výzva k předkládání projektů - základní podmínky poskytnutí dotace - přehled šablon klíčových aktivit - principy financování

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Vyplňujte pouze bílé buňky

Vyplňujte pouze bílé buňky Příloha č. 1 k MZ OP VK Mon Vyplňujte pouze bílé buňky MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Identifikace operačního programu a výzvy Registrační číslo projektu: Název projektu: Číslo operačního programu: Název operačního

Více

Finanční část monitorovací zprávy. Ing. Petra Kalinová

Finanční část monitorovací zprávy. Ing. Petra Kalinová Finanční část monitorovací zprávy Ing. Petra Kalinová Obsah Přímé a nepřímé náklady Přílohy monitorovací zprávy Zadání žádosti o platbu Podezření na porušení rozpočtové kázně Přímé a nepřímé náklady Přímé

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015 a Muzejní noci a noci kostelů 2015 v Jihomoravském kraji Důležité termíny

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Evidenční

Více

Vnitřní směrnice č.2/2009 PŘEHLED ARCHIVACE A EVIDENCE DOKLADŮ K PROJEKTU INOVACE KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTŮ SOŠ A SOU NERATOVICE I. VYMEZENÍ OBSAHU SMĚRNICE Toto směrnice upravuje postup pro evidenci takových

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Příloha č. 1 Monitorovací zprávy OP VK Registrační číslo projektu Název projektu Pořadové číslo Monitorovací zprávy Stav ke dni MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Výstupy a výsledky Kód indikátoru Název indikátoru

Více

Příručka. pro realizátory vzdělávacích aktivit. Verze 0.4. Datum aktualizace:

Příručka. pro realizátory vzdělávacích aktivit. Verze 0.4. Datum aktualizace: Verze 0.4 Příručka pro realizátory vzdělávacích aktivit Datum aktualizace: 31.3.2011 Obsah Podmínky pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu... 3 Povinnosti pro realizátory vzdělávacích

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů. ze dne č.

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů. ze dne č. Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů ze dne 17. 12. 2014 č. 14/14 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Pravidla Rady Kraje Vysočina

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 8457/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU

Více

Seminář pro příjemce Realizace projektů Výzva č. 6, č. 7 a č. 10

Seminář pro příjemce Realizace projektů Výzva č. 6, č. 7 a č. 10 Seminář pro příjemce Realizace projektů 12. 12. 2016 Výzva č. 6, č. 7 a č. 10 Obsah prezentace I Důležité dokumenty Řízení projektu Změny projektu Ukládání dokumentace Kontroly Monitorovací zpráva Přílohy

Více

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti Dotační program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti Bc. Jiří Svěrák 20. srpna 2015 Vymezení účelu dotace - zajištění jedné pracovní pozice koordinátora pro romské záležitosti (dále jen koordinátora

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016

PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016 PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016 I. Název programu Program města Fulneku určený k financování poskytování pečovatelské služby

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 095/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Dodatek k Metodické pomůcce pro uzavírání projektů podporovaných z OP RLZ. Archivace

Dodatek k Metodické pomůcce pro uzavírání projektů podporovaných z OP RLZ. Archivace Dodatek k Metodické pomůcce pro uzavírání projektů podporovaných z OP RLZ. Archivace Dodatek vychází z následujících závazných dokumentů: Prováděcí směrnice MŠMT pro OP RLZ /kapitola 2.2 - vztahuje se

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 19. 4. 2013 Přílohy monitorovací zprávy ex ante dokument doložit 1 Podpisové vzory 1 x originál 2 Soupiska účetních dokladů s nepřímými náklady 1 x originál

Více

Metodický dopis č. 4.3 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Metodický dopis č. 4.3 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Č.j.: 22 181/2011-411 Metodický dopis č. 4.3 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Aktualizace č. 3 Kapitola /strana Východis ko/3 Východis ko/3 Změny v textu oproti verzi ze dne

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 11. listopadu 2009 5. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Oblast intervence 3.3 Služby

Více

Pravidla finančního řízení Ing. Helena Viktorie Barbořáková

Pravidla finančního řízení Ing. Helena Viktorie Barbořáková Pravidla finančního řízení Ing. Helena Viktorie Barbořáková Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Rozpočet projektu Celkový schválený rozpočet

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Pravidla pro poskytování programových dotací

Pravidla pro poskytování programových dotací Pravidla pro poskytování programových dotací Program SPOLUPRÁCE města Valašské Klobouky na rok 2017 1 Program Spolupráce města Valašské Klobouky pro rok 2017 je platný pro kalendářní rok 2017. 1. Základní

Více

Vnitřní řád České Federace Kendó. Pravidla čerpání dotací v ČFK

Vnitřní řád České Federace Kendó. Pravidla čerpání dotací v ČFK Vnitřní řád České Federace Kendó sekce XIII. Pravidla čerpání dotací v ČFK (ze dne 22.2.2016) Obsah 1. Všeobecná ustanovení 2. Dotační program v ČFK 3. Podmínky poskytnutí dotace 4. Projektová dokumentace

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

KLASTRY. 1) Pro projekt vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení životaschopnosti a přínosu klastru:

KLASTRY. 1) Pro projekt vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení životaschopnosti a přínosu klastru: Uznatelné náklady v rámci tohoto programu jsou: 1) Pro projekt vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení životaschopnosti a přínosu klastru: Uznatelné náklady musí splňovat následující podmínky:

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Příloha č. 1 Monitorovací zprávy OP VK Registrační číslo projektu Název projektu Pořadové číslo Monitorovací zprávy Stav ke dni MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Výstupy a výsledky Kód indikátoru Název indikátoru

Více

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ Praha, MŠMT, 17. října 2013 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Číslo výzvy: 14 Oblast podpory: Vyhlašovatel: Žadatel: 1.1

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly 914 04 působnosti č. OLP/14/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 8. 1. 2013 usnesením č. 52/13/RK Smluvní strany:

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ VYHLAŠOVATEL ČR - ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor technické pomoci vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014 ze dne 29. května 2013,

Více

Metodický dopis č. 4.2 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Metodický dopis č. 4.2 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Č.j.: 13439/2010-41 Metodický dopis č. 4.2 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Aktualizace č. 2 Kapitola /strana Východis ko/3 Východis ko/3 Východis ko/3 Přílohy 1-15 Změny

Více

INFORMAČNÍ LISTY OP VK

INFORMAČNÍ LISTY OP VK Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor grantů a dotací INFORMAČNÍ LISTY OP VK Vydání č. 3/2011 Obsah 1. Čerpání dovolené u dohod o pracovní činnosti (DPČ)... 2 2. Nákup služeb souvisejících s realizací

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a

Více

Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ Vyrovnávací platba

Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ Vyrovnávací platba Obsah Příloha č. 1 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ Vyrovnávací platba 1 Obecná ustanovení... 2 2 Povinné přílohy žádosti o podporu z OPZ... 3 3 Další povinné přílohy předkládané pro přípravu

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a

Více

Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK 1 Aktualizace č. 1 Kapitola /strana Str. 3 Přílohy 1-14 Změny

Více

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část - O grant se mohou ucházet všechny subjekty, které jsou poskytovateli sociálních služeb, mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež ze dne 17. 12. 2014 č. 13/14 Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Rozpočet projektu podle druhů spolufinancování

Rozpočet projektu podle druhů spolufinancování Rozpočet projektu podle druhů spolufinancování Žadatel: Název projektu: Operační program a opatření: OP RLZ, Op. 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Vyhlašovatel výzvy: kraj Olomoucký Číslo výzvy:

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Při kontrole monitorovacích zpráv se často opakují některé nedostatky v pracovních výkazech, na které bychom vás rádi upozornili.

Více

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obecné zásady Odhad celkových výdajů projektu (tzn. plán) v rámci realizace projektu bude

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Seminář k 1. výzvě k předkládání grantových projektů. Globální granty Olomouckého kraje na léta

Seminář k 1. výzvě k předkládání grantových projektů. Globální granty Olomouckého kraje na léta Seminář k 1. výzvě k předkládání grantových projektů Globální granty Olomouckého kraje na léta 2007-2013 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Řídícím orgánem: MŠMT ČR spolufinancování bude

Více

Příloha č. 2 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba

Příloha č. 2 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba Příloha č. 2 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba Obsah 1 Obecná ustanovení... 2 2 Povinné přílohy žádosti o podporu z OPZ... 3 3 Další povinné přílohy předkládané pro přípravu

Více

PŘÍLOHA č. 15h) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. DOKLADOVÁNÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ výzva 6.3

PŘÍLOHA č. 15h) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. DOKLADOVÁNÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ výzva 6.3 PŘÍLOHA č. 15h) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI DOKLADOVÁNÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ výzva 6.3 Verze č. 1.1 Účinnost od 1. 9. 2014 NEŘÍZENÁ KOPIE l ÚČINNOST OD 1. 9. 2014 l ČÍSLO VERZE 1.1 l 1 / 9

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschoponost. Václav Götz

Seminář pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschoponost. Václav Götz Seminář pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschoponost Václav Götz Doba realizace projektu Zahájení projektu Datum akceptace Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo

Více

Čl. 1 Důvod a účel podpory

Čl. 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast rozvoj. Správcem dotačního programu je odbor organizační, oddělení školství a cestovního ruchu. Čl. 1 Důvod a účel podpory

Více

Vyplnění projektové žádosti

Vyplnění projektové žádosti Vyplnění projektové žádosti Projektová přihláška Benefit7 www.eu-zadost.cz www.eu-zadost.eu Projektová přihláška Benefit7 Registrace Přihlášení Registrační formulář Potvrzení registrace, aktivace Přihlášení

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

METODICKÝ POKYN FINANCOVÁNÍ PROGRAMU

METODICKÝ POKYN FINANCOVÁNÍ PROGRAMU METODICKÝ POKYN PRO PŘÍJEMCE DOTACÍ Č.J.: 20398/2015-54 FINANCOVÁNÍ PROGRAMU PROGRAM: NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V ROCE 2015 PODPROGRAM: CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM 117D71300 VERZE: ČERVEN 2015

Více

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu/hlášení o pokroku 1 předkládá

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2 Příloha č. 4 k Metodice ve znění Dodatku č. 1 Č. j. MPSV-2016/xxxxx-224/y MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu 1 128 01 Praha

Více

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly 914 04 působnosti č. OLP/1663/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 8. 1. 2013 usnesením č. 52/13/RK Smluvní

Více

Příloha č. 2. Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba. 1 Obecná ustanovení

Příloha č. 2. Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba. 1 Obecná ustanovení Příloha č. 2 Výzvy MAS POLIČSKO z.s. k předkládání žádostí o podporu z opatření O CLLD 13 Sociální služby a sociální začleňování v rámci Operačního programu Zaměstnanost Podpora sociálních služeb na území

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách. ze dne č.

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách. ze dne č. Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách ze dne 17. 12. 2014 č. 12/14 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Pravidla

Více

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY , Praha

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY , Praha MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY 27. 9. 2011, Praha Obsah prezentace: Typy monitorovacích zpráv (dále MZ) a jejich náležitosti Pravidla předkládání MZ podoba zpráv a lhůty Žádost o platbu Zpráva

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Seminář pro žadatele o finanční podporu Finanční řízení

Seminář pro žadatele o finanční podporu Finanční řízení Seminář pro žadatele o finanční podporu Finanční řízení Ing. Petr Hlavík 1 Oblast podpory 1.1 výzva č. 54 Výše finanční podpory na 1 IPo pro podporované aktivity jsou podrobně upraveny v bodě 10.Finanční

Více

VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTYSE NEDVĚDI CE DOTAČNÍ PROGRAM

VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTYSE NEDVĚDI CE DOTAČNÍ PROGRAM VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTYSE NEDVĚDI CE DOTAČNÍ PROGRAM Podpora činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit a zájmové činnosti na území městyse Nedvědice Článek 1 Základní

Více

PŘÍLOHA VÝZVY č. 4. Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba

PŘÍLOHA VÝZVY č. 4. Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba PŘÍLOHA VÝZVY č. 4 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba 1 Obecná ustanovení 1. Sociální služby uvedené ve výzvě, které jsou poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017

SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017 SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017 Obec: Drahelčice Adresa: Drahelčice, Na Návsi 25, 252 19 IČ: 233200 Článek 1: Úvodní ustanovení Zákonný rámec: 1. Směrnice o cestovních náhradách je vypracována

Více

Podmínky dotačního programu Podpora sportu ve městě Znojmě. v roce 2017

Podmínky dotačního programu Podpora sportu ve městě Znojmě. v roce 2017 Podmínky dotačního programu Podpora sportu ve městě Znojmě v roce 2017 I. Název dotačního programu Podpora sportu ve městě Znojmě v roce 2017. II. Vyhlašovatel programu a poskytovatel dotace Vyhlašovatelem

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) 84/2010 VZ/24/VVSR/10

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) 84/2010 VZ/24/VVSR/10 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Spisové číslo veřejné zakázky zadavatele: Název

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více