Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ"

Transkript

1 Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: 162 /2006 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: PhDr. Zdena Müllerová, PhDr. Zdena Müllerová, ředitelka školy Školská rada schválila dne: Účinnost ode dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. Úvodní ustanovení 1. Účetními doklady ve smyslu této směrnice jsou objednávky, faktury, cestovní příkazy, doklady o platbě za hotové (paragony), příjmové pokladní doklady školy, místní inventární seznamy, dohody o provedení práce, zakázkové listy a případně další doklady. Objednávky 1. Objednávku vystavuje hospodářka a zapíše ji pod číslem do knihy objednávek, po schválení založí kopii pro účel likvidace faktur. 2. Objednávku schvaluje ředitel školy. 3. Evidují se veškeré objednávky ( faxové, ové). Pokud zaměstnanci nedodrží stanovený postup nebude na jejich objednávku brán zřetel a zboží nebude proplaceno. Došlé faktury 1. Došlé faktury účetní roztřídí, přiloží příslušné kopie objednávek a dodací listy, provede formální kontrolu správnosti, zapíše do knihy došlých faktur a označí číslem v chronologickém pořadí. 2. Účetní vyhotoví platební příkaz dle data splatnosti a zaúčtuje fakturu se všemi náležitostmi do hospodářské dokumentace. Odesílané faktury 1. Služby účtované zákazníkovi fakturuje účetní na základě podkladů, které jí předá správce haly podle objednávky zákazníka. 2. Za věcnou správnost podkladů (adresa, bankovní spojení a IČO odběratele, řádná objednávka, příp. smluvní cena, resp. zakázkový list se specifikací služeb a ceny) zodpovídá účetní. 3. Účetní zapíše odesílanou fakturu pod číslem do knihy odeslaných faktur pro účely kontroly realizace plateb. 4. Po připsání platby na účet u peněžního ústavu zaznamená účetní datum zaplacení faktury do knihy odeslaných faktur. 5. Nezaplacené faktury a případné penále urguje účetní podle platných obecně závazných právních předpisů. Provozní zálohy 89

2 1. O poskytnutí a výši provozní zálohy rozhoduje ředitel školy. Evidence ostatních přijatých záloh od studentů a od ostatních subjektů (LVK, ŠVP,plavání ) jsou vyúčtovány po skončení akce a používá se účet 324. Platby v hotovosti - výdaje 1. Nákupy v hotovosti se provádějí pouze do výše poskytnuté zálohy. Částka určená na jeden nákup v hotovosti je omezena, činí maximálně Kč. 2. Doklad o nákupu za hotové (dále jen paragon) zkontroluje hospodářka po věcné i formální stránce (obsahuje všechny náležitosti: rozepsané zboží či služby po položkách, množství, jednotková cena, cena celkem, "zaplaceno", datum, razítko, podpis; originál dokladu, nikoliv kopie; v paragonu nesmí být škrtáno, přepisováno či dopisováno). 3. Paragon předloží odpovědný pracovník při vyúčtování zálohy či proplácení paragonu ověřený vlastním podpisem a podpisem ředitele školy.. 4.Pokud jsou zakoupené předměty pomůckami, předá je hospodářka příslušnému správci sbírky, který neprodleně zapíše na paragon inventární číslo pomůcky. Platby v hotovosti - příjmy 1. Příjmové doklady se vyplňují dvojmo průpisem; originál předá hospodářka plátci. 2. Účetní školy na základě příslušné kopie příjmového dokladu a přijaté peněžní hotovosti provede zúčtování. 3. Příjmový doklad obsahuje zaplacenou částku číslicí i slovem, označení plátce, název, event. rozpis placeného zboží či služby, datum, podpis odpovědného pracovníka a razítko školy. V příjmovém dokladu nesmí být škrtáno, přepisováno či dopisováno. Chybně vyplněný příjmový doklad se průpisem škrtne, označí slovem "STORNO" a originál i kopie se ponechají v bloku. Manipulace s peněžní hotovostí 1. Vedou se 2 pokladní knihy č.1.provozní a č. 2.kniha na výběr pronájmu v hale ZŠ. Za peněžní hotovost v pokladně školy (č.1) odpovídá hospodářka školy, peněžní hotovost za pronájem haly (č.2) odpovídá vedoucí haly na základě podepsané dohody o hmotné zodpovědnosti. Vedoucí haly předkládá do 3.dne v měsíci pokladní knihu (č.2) ke kontrole a zaúčtování hospodářce školy. V době dlouhodobé nepřítomnosti hospodářky určí ředitel v případě nezbytné potřeby jiného odpovědného pracovníka; v takovém případě se provádí inventarizace pokladní hotovosti a pokladních dokladů. 2. Pokladní hotovost je uložena v uzamčené kovové příruční pokladně v trezoru. Klíče má hospodářka školy(pokladna č.1) a vedoucí haly(pokladna č.2). 3. Limit pokladní hotovosti je určen na ,- Kč. Částku nad stanovený limit je třeba odvést na bankovní účet školy do 48 hodin. 4. Vyzvedávat pokladní hotovost v peněžním ústavu do pokladny organizace je oprávněna pouze osoba, zmocněná k tomu na základě podpisového vzoru. Přeprava peněz z peněžního ústavu se provádí pěšky po předem stanovené trase. 5. Přijatou peněžní hotovost je odpovědný pracovník povinen odvést do pokladny školy bez zbytečného odkladu. 6. Hospodářka vede pokladní knihu č.1 a vedoucí haly vede pokladní knihu č Inventaritace pokladní hotovosti je prováděna alespoň 2x ročně, nejpozději k a Ceniny 1. Nákup cenin, jejich výdej a evidenci v knize cenin zajišťuje hospodářka školy. Cestovní příkazy 90

3 1. Služební cesty podřízeným pracovníkům schvaluje ředitel školy svým podpisem na cestovním příkazu. 2. Vyúčtování cestovního příkazu zpracuje vyslaný pracovník a předá účetní i s příslušnými doklady. 3. Účetní potvrdí uvedené údaje podpisem ve vyúčtování služební cesty (datum a podpis), určí výši náhrad a předloží cestovní příkaz bez zbytečného odkladu hospodářce školy. 4. Hospodářka školy cestovní příkaz proplatí, účetní zaúčtuje. Mzdy 1. Podklady pro výplaty proměnlivých složek platu zaměstnanců předává účetní posledního dne v měsíci zástupce ředitele školy. 2. Zaměstnanci jsou povinni nahlásit okamžitě účetní změny osobních údajů. 3. Neschopenky, potvrzení o návštěvě lékaře a další doklady omlouvající nepřítomnost v práci jsou zaměstnanci povinni předkládat zástupci ředitele okamžitě. 4. Výplaty mezd jsou poukázány na účty zaměstnanců k 15. dni v měsíci. Úschova a vyřazování písemností 1. Archiv školy spravuje hospodářka školy. 2. Hospodářka školy zajišťuje náležité uchovávání účetních dokladů a spravuje účetní archiv. 3. Návrh na vyřazování písemností podává hospodářka, vyřazování schvaluje ředitelka školy. V Chocni dne Aktualizace PhDr. Zdena Müllerová ředitelka školy 91

4 Zaměstnavatel : Základní škola Sv. Čecha, Choceň a zaměstnanec : xxx uzavírají tuto dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování Podle pracovní smlouvy vykonává zaměstnanec práci správce sportovní haly. Zaměstnanec na základě této dohody přebírá hmotnou odpovědnost za svěřenou pokladní hotovost za platby přijmuté v hotovosti jako poplatek za užívání haly. Zaměstnanec se zavazuje, že bude vést potřebnou evidenci v souladu s platnými předpisy. Zaměstnanec se zavazuje učinit za své strany vše, aby bylo zabráněno ztrátě nebo poškození svěřených hotovostí a provést všechna předepsaná opatření k jejich uchování a zabezpečení. Hrozí-li škoda, je povinen na ni zaměstnanec bezodkladně upozornit svého nadřízeného. Zaměstnavatel se zavazuje, že v souladu s ustanovením zákoníku práce zajistí zaměstnanci takové pracovní podmínky, aby mohl řádně plnit své pracovní úkoly bez ohrožení zdraví a majetku. Zjistí-li zaměstnavatel závady, je povinna učinit opatření k nápravě. Zjistí-li zaměstnanec, že nemá vytvořeny potřebné pracovní podmínky, je povinen písemně oznámit závadu svému nadřízenému. Může-li pracovník závadu odstranit, je povinen tak učinit. Za pokladní schodek vzniklý na svěřených hotovostech odpovídá zaměstnanec a zavazuje se je uhradit v plné finanční výši. Této povinnosti se zprostí zcela, popřípadě zčásti, jestliže prokáže, že pokladní schodek vznikl zcela nebo zčásti bez jeho zavinění. Zaměstnanec i zaměstnavatel prohlašují, že v den podepsání této dohody není závad, jež by zabraňovaly řádnému plnění pracovních úkolů. Zaměstnanec potvrzuje, že je seznámen s prací ve své funkci a předpisy pro ni stanovenými i s předpisy týkající se odpovědnosti zejména dle příslušných ustanovení zákoníku práce a prováděcích předpisů. Tato dohoda zanikne odstoupením od dohody nebo skončením pracovního poměru. Zaměstnanec může od této dohody odstoupit, je-li převáděn na jinou funkci, zařazován na jiné pracoviště, překládán nebo pokud zaměstnavatel v době do jednoho měsíce po obdržení písemného upozornění neodstraní závady v pracovních podmínkách, které brání řádnému hospodaření s hodnotami. Odstoupení musí zaměstnanec oznámit písemně. V Chocni dne zaměstnanec ředitel školy 92

5 Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ DODATEK Č.1 Č.j.: 162 /2006 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: PhDr. Zdena Müllerová, PhDr. Zdena Müllerová, ředitelka školy Školská rada schválila dne: Účinnost ode dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. Doplnění od Odesílané faktury 1. Služby účtované zákazníkovi fakturuje účetní na základě podkladů, které jí předá správce haly podle objednávky zákazníka. Provozní zálohy 1. O poskytnutí a výši provozní zálohy rozhoduje ředitel školy. Evidence ostatních přijatých záloh od studentů a od ostatních subjektů (LVK, ŠVP,plavání ) jsou vyúčtovány po skončení akce a používá se účet 324. Manipulace s peněžní hotovostí 1. Vedou se 2 pokladní knihy č.1. provozní a č. 2. kniha na výběr pronájmu v hale ZŠ. Za peněžní hotovost v pokladně školy (č.1) odpovídá hospodářka školy, peněžní hotovost za pronájem haly (č.2) odpovídá vedoucí haly na základě podepsané dohody o hmotné zodpovědnosti. Vedoucí haly předkládá do 3.dne v měsíci pokladní knihu (č.2) ke kontrole a zaúčtování hospodářce školy. V době dlouhodobé nepřítomnosti hospodářky určí ředitel v případě nezbytné potřeby jiného odpovědného pracovníka; v takovém případě se provádí inventarizace pokladní hotovosti a pokladních dokladů. 2. Pokladní hotovost je uložena v uzamčené kovové příruční pokladně v trezoru. Klíče má hospodářka školy(pokladna č.1) a vedoucí haly(pokladna č.2). 6. Hospodářka vede pokladní knihu č.1 a vedoucí haly vede pokladní knihu č.2. V Chocni dne PhDr. Zdena Müllerová ředitelka školy 93

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace 798 57 Laškov 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č.j.: /2010 Vypracoval: Mgr.Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

Opatření děkan č. 33/2014

Opatření děkan č. 33/2014 Opatření děkan č. 33/2014 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2014 Název: Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd Účinnost: 15. 8. 2014 V Praze

Více

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC. starosta obce

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC. starosta obce OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC Schváleno usnesením zastupitelstva č. 2-7z/2012 dne 26. 10. 2012 Podepsal:... Nabývá účinnosti dne

Více

Vnitřní směrnice pro účetnictví

Vnitřní směrnice pro účetnictví Vnitřní směrnice pro účetnictví Firma: Sídlo: IČ: MAS.. Obsah předpisu: 1) Oběh účetních dokladů 2) Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3) Zásady pro účtování nákladů

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 14/2013

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 14/2013 Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 567/2013 Praha, 31. 5. 2013 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 14/2013 stanovující podrobnosti oběhu účetních i neúčetních dokladů a podpisových

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Garant: Rozsah působnosti: Jana Hovorková, finanční odbor Zaměstnanci MČ zařazení do ÚMČ Nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Spisový znak Skartační znak Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 05. EVIDENCE MAJETKU ZSJN/89/2008 Mgr.

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Opatření děkana č. 13/2008 o oběhu účetních dokladů Zpracovala: Magdalena Šťastná, Mgr. Katarína Skoupá, Ing. Roman Karaš Odpovídá:

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR)

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR) ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR) Finanční zdroje Činnost základních organizací je zabezpečována z těchto zdrojů: a) z odborových členských příspěvků b) z peněžních darů a

Více

SMĚRNICE č. 1. Ekonomická směrnice. Tato směrnice nahrazuje: Ekonomický úsek směrnice ze dne 1.1.2014. Datum platnosti od:

SMĚRNICE č. 1. Ekonomická směrnice. Tato směrnice nahrazuje: Ekonomický úsek směrnice ze dne 1.1.2014. Datum platnosti od: Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 1 Ekonomická Tato nahrazuje: Ekonomický úsek ze dne 1.1.2014 Datum platnosti od: 1.7. 2014 Základní právní předpisy: Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve

Více

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více

Smlouva o vedení účetnictví

Smlouva o vedení účetnictví Smlouva o vedení účetnictví Objednatel: Sídlo (adresa): IČ: DIČ: zastoupený registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl., vložka dále jen "objednatel" na straně jedné a Zhotovitel: Ta-reform s.r.o. registrovaná

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2012 Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Předmětem úpravy je stanovení závazných pravidel

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Hospodaření s majetkem města Dvůr Králové nad Labem

Hospodaření s majetkem města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 24/2014 Hospodaření s majetkem města Dvůr Králové nad Labem Obsah vnitřního předpisu: 1. Úvodní ustanovení 2 2. Výklad pojmů 2 3. Druhy majetku města 4 4.

Více

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci:

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 SMĚRNICE K PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

Část I. Úvod, pojmy, zkratky a výčet legislativy

Část I. Úvod, pojmy, zkratky a výčet legislativy Část I. Úvod, pojmy, zkratky a výčet legislativy 1 Úvodní ustanovení 1) Spisový řád je vnitřní předpis stanovící základní pravidla pro manipulaci s dokumenty doručenými Ústavnímu soudu (dále jen ÚS ) nebo

Více

MĚSTYS STAŘEČ PRACOVNÍ ŘÁD. Název a sídlo zaměstnavatele MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám.50, 675 22 Stařeč IČ 00290491

MĚSTYS STAŘEČ PRACOVNÍ ŘÁD. Název a sídlo zaměstnavatele MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám.50, 675 22 Stařeč IČ 00290491 PRACOVNÍ ŘÁD Název a sídlo zaměstnavatele MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám.50, 675 22 Stařeč IČ 00290491 Podle 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, vydávám s předchozím písemným souhlasem odborové organizace

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné

Více

Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I.

Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I. Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I.Všeobecná část... 4 Úvodní ustanovení... 4 II. Organizační členění...

Více

OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY LEASINGU

OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY LEASINGU STAMAR LEASING s.r.o. Příloha č. 3 Janovského 43 170 00 Praha 7-1 - I. Úvod OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY LEASINGU Tyto Obecné smluvní podmínky leasingu ( dále jen Smluvní podmínky ) jsou nedílnou součástí leasingové

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Datum platnosti od: 01.06.2015 Základní právní předpisy: - Zákon č.563/1991

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád Č.j. ZŠ/HS/ Vypracovala: Mgr. Ilona Chalupová Schválila: Mgr. Ilona Chalupová Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2009

Více

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby.

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. Spisový řád VZOR I. Úvodní ustanovení 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. 2. Účelem spisového řádu je zabezpečit odbornou správu dokumentů, tj. sjednotit manipulaci

Více

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3 http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@cmkos.cz PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Obsah: Prováděcí pokyn k čl. 16 stanov OS včetně příloh 1-8

Více

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257042590 FAX: 257042609 IČ 00006947 V Praze dne 26.3.2012 Č. j.: MF- 24867/2012/23-232/T Věc: Výzva k podání

Více