POSTUP V PROGRAMU FINANCE PO NOVELE ZÁKONA O DPH-II.ČÁST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSTUP V PROGRAMU FINANCE PO NOVELE ZÁKONA O DPH-II.ČÁST"

Transkript

1 POSTUP V PROGRAMU FINANCE PO NOVELE ZÁKONA O DPH-II.ČÁST Dana Kortusová, ekonom, MAKO Blatná, s.r.o., Pro správné zpracování daňového přiznání je nutné mít správně doplněny a nastaveny <Číselník dodavatelů>, <Číselník odběratelů>, <Číselník zemí>, dále v nabídce <Nastavení> <Konfigurace> <Programové vybavení> <Daň z přidané hodnoty> nastavení sazeb a účtování viz. Profex 2/2004. Tento článek byl vytvořen na základě změnové dokumentace autora programu do verze Přijaté faktury Pořizování nových dokladů od se starou sazbou 22% Při pořizování dokladů program kontroluje sazby a účtování DPH podle data uskutečnění zdanitelného plnění. Podle tohoto data se z číselníku DPH načítají povolené sazby a také zaúčtování DPH. Pokud DUZP a vyšší, program automaticky doplní sazbu DPH 19% a nastavené účtování pro tuto sazbu (účet ). V případě, kdy potřebujete pořídit doklad s 22% DPH (např. leasigové splátky podle starého splátkového kalendáře, faktury s DUZP před , které jste nestačili zahrnout do správného období pokud nechcete dělat dodatečné přiznání, storno faktury od s DUZP před tímto obdobím) máte dvě možnosti: 1) Při pořízení faktury nastavíte DUZP před , program doplní staré sazby, po doplnění základu daně program vypočte daň 22%, zaúčtuje na účet Při uložení faktury program upozorní, že datum uskutečnění zdanitelného plnění je mimo účetní období. Vy potvrdíte, že je to správně a program přijatou fakturu uloží. 2) Při pořízení faktury (např. leasingové splátky za květen podle starého splátkového kalendáře) zadáte DUZP dle daňového dokladu např , program doplní nové sazby DPH a Vy podle daňového dokladu přepíšete hodnotu DPH. Při zaúčtování přijaté faktury můžete účet pro zaúčtování DPH přepsat na účet , aby jste měli kontrolu, proč Vám v daňovém přiznání neodpovídá hodnota daně 19% na základ daně. Při uložení přijaté faktury Vás program upozorní, že rozdíl mezi vypočítanou částkou DPH a uvedenou částkou je větší než 1. Vy opět zadáte, že chcete doklad uložit. Pokud budete v květnu 2004 více daňových dokladů se sazbou 22%, doporučuji tuto daň účtovat na účet a k daňovému přiznání k DPH za květen si uschovat sestavu <Karty účtů> za účet Typ dokladu pro účely DPH Pro dodavatele, kteří mají v číselníku dodavatelů nastaven <Subjekt> EU plátce DPH, byl rozšířen typ DPH o: - Pořízení prostř.osobou EU - pořízení zboží prostřední osobou dle 17 (třístranný obchod uvnitř území Evropského společenství) - Osvobozené zboží o.r.eu - osvobození při pořízení zboží z jiného členského státu dle 65 ( 65 odst. 1 Pořízení zboží z jiného členského státu je osvobozeno od daně, pokud dodání takového zboží plátcem v tuzemsku je osvobozeno od daně) Přijaté zálohové faktury Přesný postup pořízení a účtování zaplacených záloh není možné uvést, protože každá zaplacená záloha a doklad k této záloze vyžaduje individuální posouzení účetních a daňových dopadů. V případě potřeby zavolejte na nebo pošlete dotaz na rádi vám poradíme v konkrétním případě. Přijatá zdanitelná plnění povinnost přiznat daň na vstupu Při pořizování přijatého zdanitelného plnění je možnost zadat přiznat daň na vstupu zároveň Bez nároku na odpočet. Jedná se o zdanitelná plnění, která použijete pro svoji osvobozenou činnost, nemáte tedy nárok na odpočet, ale přiznat daň na vstupu a odvést musíte vždy

2 Obrazovka povinnost přiznat DPH na vstupu bez nároku na odpočet V případě, že přiznáváte daň na vstupu Bez nároku na odpočet, do daňového přiznání se zapíše pouze povinnost odvést daň. V daňovém přiznání se již přijatá zdanitelná plnění na vstupu Bez nároku neuvádí. Program při povinnosti přiznat daň na vstupu vždy účtuje 343/343 ve výši vypočtené daně. Pokud tedy máte plnění bez nároku na odpočet, musíte účetním dokladem odúčtovat neuplatněnou daň do nákladů. Pro možnost kontroly obratů účtů na daňové přiznání, doporučuji účtovat: -343xxx/ 5xx000/ V případě, že budete mít Krácený nárok na odpočet, musíte neuplatněnou daň (pokrácenou) zaúčtovat do nákladů až po zpracování daňového přiznání ve výši, ve které program za celé daňové přiznání daň na vstupu pokrátí. Vystavené faktury Při pořizování vystavených faktur a pro správné naplnění řádků daňového přiznání, je opět nutné mít správně nastaven a doplněn <Číselník odběratelů> viz. Profex 2/2004. Uskutečněná plnění bez DPH V případech, kdy se jedná o fakturaci bez daně, typ DPH 0, program nabízí tyto možnosti: Obrazovka: Typ pro nulové DPH - 2 -

3 Klávesa <F1-Popis> je přístupná od verze Program zobrazí do jakého řádku se plnění zapíše a podle jakého je plnění uskutečněno. 1. Není předmětem daně z přidané hodnoty daňové přiznání neuvádí se - jedná se o případy, které nejsou předmětem daně dle 2 zákona č. 235/2004 Sb., např. postoupení vlastních pohledávek, náhrady škod, pokuty a penále 2. Bez nároku na odpočet daně daňové přiznání ř jedná se o osvobozená plnění podle 51 až 62 zákona č. 235/2004 Sb., např. nájemné pozemků, staveb, bytů, nebytových prostor, převod staveb bytů a nebytových prostor po uplynutí tří let od nabytí nebo kolaudace, zdravotnické služby, výchova a vzdělávání 3. Plnění nepodléhá dani daňové přiznání součtový ř hodnota tržeb, která se nezapočítává do základu DPH dle 89 Zvláštní režim pro cestovní službu a 90 Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím. Jedná se např. o nákupní cenu použitého zboží pořízeného od neplátce. 4. Zvláštní případy daňové přiznání ř. 440, součtový ř osvobození ve zvláštních případech dle 68, např. nájem námořních lodí, nájem letadel užívaných leteckými společnostmi provozujícími mezinárodní dopravu za úplatu, dodání zboží humanitárním a dobročinným organizacím, které je v rámci své humanitární dobročinné nebo vzdělávací činnosti mimo území Evropského společenství odešlou nebo přepraví do třetí země atd. 5. EU: dodání zboží daňové přiznání ř. 410, součtový ř dodání zboží dle 13 odst.2, které je osvobozeno dle 64, mimo 64 odst.2 dodání nového dopravního prostředků 6. EU: poskytnutí služeb daňové přiznání součtový ř poskytnutí služeb dle 14, u nichž je místo plnění dle 10 v zemi EU a je v této zemi zdaňováno 7. EU: dodání nového dopravního prostředku daňové přiznání ř. 420, součtový ř plnění dle 19, které je osvobozeno dle 64 odst.2 - nový dopravní prostředek je definován v 4 odst. 3b 1. byl dodán do 3 měsíců, v případě pozemního motorového vozidla do 6 měsíců, ode dne prvního uvedení do provozu, nebo 2. má najeto méně než 6000 km v případě pozemního motorového vozidla, u lodí najeto méně než 100 hodin, u letadel nalétáno méně než 40 hodin 8. EU: přemístění obchodního majetku daňové přiznání ř. 410, součtový ř plnění dle 13 odst.6, osvobozeno dle 64 odst.4 9. EU: přeprava osob mezi státy, EU a svět daňové přiznání ř.440, součtový ř jedná se o plnění dle Vývoz zboží do třetí země daňové přiznání ř. 430, součtový ř jedná se o plnění dle 66, dodání zboží z tuzemska, které bylo odesláno nebo přepraveno na místo určení ve třetí zemi nebo na území podle 3 odst.2 (např. ostrov Helgoland, Kanárské ostrovy, z Řecké republiky hora Athos a ostatní), pokud jsou součástí celního území Evropského společenství a na Normanské ostrovy a do San Marina. 11. Poskytnutí služeb do třetí země daňové přiznání ř. 440, součtový ř plnění dle Přeprava a služby vázané na vývoz a dovoz daňové přiznání ř.440, součtový ř plnění dle 69, přeprava zboží při vývozu, služby přímo vázané na dovoz, včetně přepravy zboží při dovozu, pokud jsou náklady na tyto služby zahrnuty do základu daně podle

4 Příklad načítání uskutečněných plnění s nulovou sazbou DPH do přiznání k DPH Příklady vystavených faktur podle jednotlivých typů nulové sazby DPH, jak by se objevily v knize vystavených faktur (školní příklad): ******************* * DANA Strana : 1 * * K N I H A V Y S T A V E N Ý C H F A K T U R Finance * * 16:02 hod KNIHA_OF.LE5 * ******************* VAR.SYM FAKTURA ODBĚRATEL SUAU TEXT FAKTURY CELKEM KČ U DAT.SPLAT ÚHRADA KČ DNE 1 1 DANA Není předmětem daně 1,-- P , DANA Bez nároku na odopoč 2,-- P , DANA Plnění nepodléhá dan 3,-- P , DANA Zvláštní případy 4,-- P , DANA EU: dodání zboží 5,-- P , DANA EU: poskytnutí služe 6,-- P , EU os registr EU: dodání nového do 7,-- P , DANA EU: přemístění obcho 8,-- P , DANA EU: přeprava osob me 9,-- P , DANA Vývoz zboží do třetí 10,-- P , DANA Poskytnutí služeb do 11,-- P , DANA Přeprava a služby vá 12,-- P , Část daňového přiznání za výše uvedené faktury by vypadala následovně: IV.Uskutečněná plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet DIČ:CZ Částka plnění dodání zboží do jiného členského státu ( 64 mimo 64 odst. 2 a 17 odst. 2) dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu osobě registrované k dani v členském státě dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu osobě neregistrované k dani v členském státě vývoz zboží ( 66) ostatní plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně V. Uskutečněná plnění celkem Částka plnění Celková částka uskutečněných plnění s nárokem na odpočet Uskutečněná plnění, která se nezapočítávají do koef Celková částka uskut.plnění osvob.bez nároku na odpočet Uskutečněná plnění, která se nezapočítávají do koef Rozpis jednotlivých řádků z daňového přiznání, získaný po stisknutí klávesy F10 Výpis vstupních položek při nastavení kurzoru do políčka, kam se načítají hodnoty z dokladů: * DANA Strana : 1 * * Výpis vstupních položek Finance * * 16:26 hod R410C za období [ ] DPH_POLO.LE5 * FAKTURA DOKLAD DATUM UZP HODNOTA POPIS SOUB OBDOB ,-- EU: dodání zboží FR ,-- EU: přemístění obchodního FR CELKEM: 13,-- * DANA Strana : 1 * * Výpis vstupních položek Finance * * 16:26 hod R420C za období [ ] DPH_POLO.LE5 * FAKTURA DOKLAD DATUM UZP HODNOTA POPIS SOUB OBDOB ,-- EU: dodání nového doprav. FR CELKEM: 7,

5 * DANA Strana : 1 * * Výpis vstupních položek Finance * * 16:26 hod R430C za období [ ] DPH_POLO.LE5 * FAKTURA DOKLAD DATUM UZP HODNOTA POPIS SOUB OBDOB ,-- Vývoz zboží do třetí země FR CELKEM: 10,-- * DANA Strana : 1 * * Výpis vstupních položek Finance * * 16:26 hod R440C za období [ ] DPH_POLO.LE5 * FAKTURA DOKLAD DATUM UZP HODNOTA POPIS SOUB OBDOB ,-- Zvláštní případy FR ,-- EU: přeprava osob mezi st FR ,-- Poskytnutí služeb do třet FR ,-- Přeprava a služby váz na FR CELKEM: 36,-- * DANA Strana : 1 * * Výpis vstupních položek Finance * * 16:26 hod R510C za období [ ] DPH_POLO.LE5 * FAKTURA DOKLAD DATUM UZP HODNOTA POPIS SOUB OBDOB ,-- Plnění nepodléhá dani FR ,-- Zvláštní případy FR ,-- EU: dodání zboží FR ,-- EU: poskytnutí služeb FR ,-- EU: dodání nového doprav. FR ,-- EU: přemístění obchodního FR ,-- EU: přeprava osob mezi st FR ,-- Vývoz zboží do třetí země FR ,-- Poskytnutí služeb do třet FR ,-- Přeprava a služby váz na FR CELKEM: 75,-- * DANA Strana : 1 * * Výpis vstupních položek Finance * * 16:26 hod R530C za období [ ] DPH_POLO.LE5 * FAKTURA DOKLAD DATUM UZP HODNOTA POPIS SOUB OBDOB ,-- Bez nároku na odopočet da FR CELKEM: 2,-- Program u vystavených faktur nefiltruje podle <subjektu> v odběrateli (tuzemský plátce, tuzemský neplátce, EU osoba registr. atd) typ pro nulové DPH. V případě, že se bude jednat o fakturaci bez daně, typ DPH 0, program nabízí všechny výše uvedené možnosti. Klávesou <Mezerník> si vybíráte typ DPH, klávesou <Enter> přebíráte do řádku vystavené faktury. Řádky dokladů V detailu řádku vystavené faktury byly přidány nové položky: [NK] NK nezapočítávat hodnotu plnění do výpočtu koeficientu pro DPH Přepínač nastaven na <N = Ne>. V případě, jedná-li se o zdanitelné plnění dle 76 odst.3, nastavíte přepínač na <A = Ano>. Základy daně budou zahrnuty do řádků 520 a 540 daňového přiznání k DPH, nebudou zahrnovány do výpočtu koeficientu pro DPH. 76 Způsob krácení koeficientu (3) Do výpočtu koeficientu se nezapočítávají - 5 -

6 a) prodej dlouhodobého hmotného nebo dlouhodobého nehmotného majetku, který plátce používal pro svou ekonomickou činnost b) finanční činnosti podle 54, a to pouze v případě, že tato plnění jsou příležitostnou nebo vedlejší činností plátce, c) příležitostný převod nebo nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor podle 56. Obr.: Detail řádku vystavené faktury [OZ] základem daně pro DPH je obchodní přirážka (marže) Přepínač nastaven na <N = Ne>. V případě, že používáte zvláštního režimu podle 89 odst.3 (Zvláštní režim pro cestovní služby) a podle 90 odst.4 (Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím) zákona o DPH, nastavíte hodnotu přepínače na <A = Ano>. Daň se v tomto případě nepočítá z hodnoty tržby v řádku, ale z hodnoty přirážky, kterou program vypočítá jako rozdíl mezi prodejní hodnotou (tržbou) a pořizovací hodnotou (množství x nákupní cena). Je-li tento rozdíl záporný, je základem daně nula. Řádky dokladu se zvláštním režimem jsou v sestavě uskutečněných plnění označeny písmenem [Z] a lze je v sestavě dohledat. **************************************************** * Firma : Dana Strana : 1 * * Uskutečněná zdanitelná plnění za období [ ] až [ ] Finance * * Zpracováno dne : z odběratelských faktur SW-Bel(c)2004 * **************************************************** FAKTURA FAKTUROVANÁ NULOVÁ T U Z E M S K O V Ý V O Z ČÍSLO ČÁSTKA SAZBA ZÁKLAD 05% DPH 05% ZÁKLAD 19% DPH 19% ZBOŽÍ SLUŽBY MEZ.DOPRAVA ==================================== ========================================================= ===================================== ,-- 0,-- 0,-- 0, , ,70 0,-- 0,-- 0, ,-- 0,-- 0,-- 0, ,-- 950,-- 0,-- 0,-- 0,-- [Z] *** základem daně je přirážka (5000,--), hodnota plnění (15000,--), ř.1: Prodej použitého zboží ==================================== ========================================================= ===================================== CELKEM ,-- 0,-- 0,-- 0, , ,70 0,-- 0,-- 0,-- Klávesa <F11 Detail> Ve vystavených fakturách se objevila nová klávesa <F11-Detail> která podle pozice kurzoru umožňuje rychlý přístup 1. v hlavičce dokladu na změnu datumu uskutečnění zdanitelného plnění pro tisk faktury 2. v řádku faktury detail řádku (zaúčtování, sazba DPH, výpočet ceny) viz. obr. Detail řádku vystavené faktury - 6 -

7 Vystavování faktur se starou sazbou 22% DPH od PROFEX 3/2004 Při pořizování vystavených faktur program kontroluje sazby a účtování DPH podle data uskutečnění zdanitelného plnění. Podle tohoto data se z číselníku DPH načítají povolené sazby a také zaúčtování DPH. Na jedné vystavené faktuře tedy není možno použít základní sazbu 19% a 22%. V případě, že potřebujete vystavit fakturu (např. storno faktury) od s datum uskutečnění zdanitelného plnění před tímto období, postupujete následovně: - fakturu vystavíte s datumem uskutečnění zdanitelného plnění před (DPH bude 22% podle staré sazby) - v hlavičce faktury se po stisku klávesy <F11-Detail> zobrazí tabulka, kde můžete doplnit datum uskutečnění zdanitelného plnění pro tisk (DUZP2) podle skutečnosti. Obrazovka: vystavená faktura DUZP pro výstup tisku Výpočet a zaúčtování DPH bude probíhat podle DUZP na pořízené faktuře a do tisku půjde DUZP2, které neovlivní výpočty ani účtování. Daňový doklad číslo: 13 Strana : [1] FAKTURA =========================================================================================== 1.Dodavatel IČ : DIČ : CZ Variabilní MAKO. symbol 13 ================== Blatná Konst. symbol Blatná Objednávka -- Peněžní ústav Číslo účtu / Odběratel : =============================================== 3.Příjemce IČ : DIČ : CZ DANA Konečný příjemce Způsob dopravy =============================================== 6.Platební podmínky 8.Jednotka vyskladnění Den splatnosti : Forma úhrady : Převodní příkaz Datum vystavení : Datum uskut. ZP.: ============================================================================================ Označení Množství Jedn Cena/jedn Částka DPH% DPH-Kč Celkem ============================================================================================ 1. Dobropis -1,-- x 1000, ,-- 22% -220, , DPH =========== Rekapitulace ============ Sazba : ** 0% ** ** 5% ** ** 22% ** Celkem bez DPH : ,-- Základ : 0,-- 0, ,-- DPH celkem : -220,-- DPH : 0,-- 0, ,-- Cena včetně DPH : , Zaplacené zálohy : 0,-- K úhradě : ,-- ===================================== - 7 -

8 Storno celé vystavené faktury Při stornování celé vystavené faktury klávesou <F8-Storno>, kdy původní faktura měla DUZP před , program ponechá původní DUZP, jinak by se storno FA spočítala s jiným DPH (19%). Pro tisk faktury se použije DUZP2 (doplní se automaticky datem stornování), které je ve faktuře pouze pro tisk. Přijaté zálohy Pro vystavení faktury, která není účetním ani daňovým dokladem, je možné využít možnosti nulového období. V zhledem k tomu, že účetnictví i evidence DPH zpracovává doklady podle období, v případě dokladů s nulovým obdobím nejsou tyto doklady do zpracování zařazeny. Tyto evidenční faktury jsou v seznamu faktur barevně odlišeny, řádek začíná znakem plný čtvereček. Při třídění podle období jsou na začátku seznamu. Obrazovka: Evidenční zálohová faktura v přehledu vystavených faktur Program automaticky v hlavičce dokladu SuAu doplní účet Tento účet se doplňuje z globálního nastavení programu, hodnotu SuAu lze změnit. Při pořízení zálohové faktury, která není daňovým dokladem, vyplníte hodnotu požadované zálohy bez DPH a sazbu DPH podle toho, v jaké sazbě bude plnění. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datumem vystavení, nikam nevstupuje a nic neovlivňuje. Vytvořenou zálohovou fakturu včetně daně je nutné vytisknout formulářem pro tisk, aby bylo jednoznačně patrné, že se nejedná o daňový doklad, DUZP musí být pro tisk nulové. Pokud pořídíte zálohovou fakturu v období 00-00, při tisku program automaticky doplní, že faktura není daňovým dokladem a datum uskutečnění zdanitelného plnění bude nulové. Faktura není daňovým dokladem pro DPH. 1/ 1 ZÁLOHOVÁ FAKTURA Dodavatel IČ : DIČ : CZ Variabilní MAKO Blatná s.r.o. symbol Blatná Konst. symbol Blatná Vaše objednávka +-- Peněžní ústav Číslo účtu Komerční banka / Číslo odběratele : =============================================+ 3.Příjemce IČ : DIČ : CZ DANA Konečný příjemce CZECH REPUBLIC 7.Způsob dopravy +=============================================+ 6.Platební podmínky 8.Jednotka vyskladnění Den splatnosti : Forma úhrady : Převodní příkaz FAX Datum vystavení : WWW : Datum uskut. ZP.: Popis dodávky Sazba Množství MJ Cena bez DPH Celkem bez DPH Číslo položky Cena s DPH Celkem s DPH Źádáme o uhrazení zálohy 19% 1,-- x , , , , DPH ========== Rekapitulace ===========+ Sazba : ** 0% ** ** 5% ** ** 19% ** Celkem bez DPH : ,-- Základ : 0,-- 0, ,-- DPH celkem : 1.900,-- DPH : 0,-- 0, ,-- Cena včetně DPH : , Haléřové vyrovnání : 0,-- K úhradě : ,-- +===================================

9 Formulář pro tisk zálohové faktury, která není daňovým dokladem, lze upravit podle vlastní potřeby. Návrh řešení zálohových faktur v programu Finance zpracováno na základě změnové dokumentace Ing. Miroslava Bělíka Nastavení Účet 324-Přijaté zálohy by měl být saldokontní. Při používání mikrosalda je nutné přidat účet záloh v nabídce <Číselníky> <Účtové> <Množiny účtu> do množiny účtů <21.Mikrosaldo>. V nastavení DPH od nastavit zaokrouhlení na dvě desetinná místa matematicky. Zaokrouhlení faktur v hotovosti na padesátihaléře, převodem na dvě desetinná místa. Upozornění: V případě, že změníte způsob zaokrouhlení faktur, při prohlížení nebo opravě již vystavených faktur klávesou <F4-Oprava>, se Vám změní částka k úhradě. Pokud nemáte velké množství přijatých záloh, doporučuji neměnit způsob zaokrouhlení faktur. Používané účty účet Přijaté zálohy včetně DPH (dle globálního nastavení programu) účet 324xxx Přijaté zálohy bez DPH (analytika podle vlastní potřeby) 1. Vystavení zálohové faktury včetně DPH Nejdříve musíte vystavit zálohovou fakturu, která není daňovým dokladem (požadavek na úhradu od odběratele) s nulovým období (viz. výše). V číselníku ceník fakturace si můžete pro fakturaci záloh přidat položku Záloha, kde si nastavíte účtování přijaté zálohy bez DPH, sazbu DPH. Do <SuAu> hlavičky dokladu program automaticky doplní z globálního nastavení programu účet < přijaté zálohy včetně DPH>, <SuAu> v hlavičce dokladu lze změnit. Společným znakem všech faktur (zálohová, daňový doklad na zálohu, výsledný daňový doklad) by mělo být číslo objednávky (naše nebo odběratele). Při třídění faktur podle objednávky v přehledu pořizování vystavených faktur, pak lze jednotlivé faktury, které řeší jeden obchodní případ, vidět pěkně za sebou. Předkontace zálohové faktury /324xxx /343xxx (program doplní podle sazby DPH) Program nebude tuto zálohovou fakturu účtovat (nezahrne se do uzávěrky DPH, ani do zpracování účetnictví), po úhradě ji může použít jako vzor pro automatické vytvoření daňového dokladu na přijatou zálohu, nebo si můžete tuto fakturu sami zkopírovat po úhradě zálohy klávesou <F5-Kopie> ručně. Vytvořenou zálohovou fakturu je třeba vytisknout formulářem pro tisk tak, aby bylo jednoznačně patrné, že se nejedná o daňový doklad (DUZP pro tisk nulové). 2. Vystavení daňového dokladu na přijatou zálohu včetně DPH V případě, že v globálním nastavení programu je nastaveno, že při 100% úhradě zálohy měnit zálohové faktury na daňové doklady zálohy, program automaticky při 100% úhradě zálohové faktury vytvoří daňový doklad na zálohu. Ze zálohové faktury z období se stane zálohová faktura daňový doklad s obdobím, kdy byla zaplacena, datum uskutečnění zdanitelného plnění se doplní datumem úhrady, datum vystavení se změní na datum úhrady. Tyto daňové doklady na zálohy jsou v seznamu faktur barevně odlišeny, řádek začíná hvězdičkou. Tuto fakturu musíte vytisknout a poslat odběrateli. V případě, že nemáte v globálním nastavení tvorbu daňového dokladu na zálohu při 100% úhradě, nebo při částečné úhradě zálohy, musíte vytvořit daňový doklad na zálohu sami, doporučujeme použít klávesu <F5-Kopie>. V hlavičce faktury (daňového dokladu) je nová položka <Zálohová Fa>, která má být naplněna číslem původní zálohové faktury. Jestliže použijete pro vytvoření faktury (daňového dokladu) kopii z původní zálohové faktury klávesou <F5-Kopie>, program doplní položku <Zálohová Fa> sám. Poznámka Položka <Zálohová faktura> musí být součástí formuláře pro pořízení faktur (proměnná číslo předka, zálohové faktury), jinak nebude při pořízení dostupná. V případě, že platba zálohové faktury bude částečná, musíte u jednotkové ceny v řádku faktury použít klávesu <Alt_Z> pro základní sazbu nebo <Alt_Y> pro sazbu sníženou. Program dopočítá základ daně z ceny s daní a potom spočítá daň z ceny bez daně. Pokud se celková částka nesejde s úhradou, musíte přidat navíc ještě jeden řádek haléřového dorovnání bez daně

10 Při částečné úhradě zálohové faktury vznikne malý problém, jednou úhradou by se měly v podstatě uhradit dva doklady, zálohová faktura (částečná neúčetní úhrada, pouze zápis do deníku faktur) a daňový doklad zálohový ve 100% výši. Z tohoto důvodu je nutné zapsat do zálohového daňového dokladu číslo zálohové faktury, která je jeho předkem. Program pak může při úhradě zálohového daňového dokladu zapsat uhrazenu částku současně i do původní zálohové faktury. Se zapnutým mikrosaldem lze pak původní zálohové faktury sledovat postup splátek, pokud je jich více. Pokud tedy v bankovním výpisu (pokladním dokladu) zaúčtujete částečnou úhradu zálohové faktury, musíte ve vystavených fakturách klávesou <F5-Kopie> vytvořit daňový doklad na zálohu ve výši uhrazené částky, vrátit se do bankovního výpisu a úhradu nasměrovat na tento daňový doklad na zálohu. Program k této faktuře doplní U, k původní zálohové faktuře u-. Obrazovka: úhrada daňového dokladu na zálohu Program při úhradách zálohových faktur (s nulovým obdobím) upozorňuje, že tyto faktury jsou zálohové. Zaúčtování: úhrada zálohové faktury 221/ Kč daňový doklad na zálohu /324xxx 8.403,30 Kč 343xxx 1.596,70 Kč 3. Vystavení daňového dokladu s odpočtem zálohy Při vystavení daňového dokladu na uskutečněná plnění s odpočtem zálohy je třeba zdůraznit, že odpočet zálohy se provádí pouze na úrovni základu daně. Odpočet odvedené daně za zálohy je proveden automaticky tak, že základ daně za celý daňový doklad je snížen o základ daně zaplacené zálohy, tím dojde i k snížení daňové povinnosti o zaplacenou daň ze zálohy. Pro odúčtování dokladu přijaté zálohy po stisku klávesy <F11-Detail> program v detailu řádky faktury nabídne pro prázdný údaj <FAKTURA> seznam faktur se stejnou hodnotou IČ odběratele

11 Obrazovka: Seznam faktur za IČ odběratele Po převzetí faktury klávesou <Enter> ze seznamu (převzít lze pouze uhrazené daňové doklady na přijatou platbu) program doplní do výsledného daňového dokladu (faktury) všechny řádky daňového dokladu na přijatou platbu se záporným množství. To je důležité zejména v případech, kdy daňový doklad obsahuje zaplacené zálohy v obou sazbách DPH současně musí se odečíst zálohy podle jednotlivých sazeb. Obrazovka: Vystavená faktura odpočet zálohy

12 Výše uvedený postup při pořizování a účtování zálohových faktur je pouze návrh na řešení, není to závazná metodika. Pokud jste již našli svůj způsob evidování a účtování záloh, který Vám vyhovuje, nemusíte ho měnit. V případě dotazů nebo připomínek můžete napsat na adresu Saldokonto kontrola přijatých záloh Po zpracování účetnictví můžete v sestavě saldokonto zkontrolovat, které zálohové daňové faktury jsou uhrazeny, které uhrazené zálohy jsou ještě nevyúčtovány. Zůstatky účtů 324 v hlavní knize účetnictví signalizují, že: Zůstatek účtu na straně DAL byla přijata platba a nebyla vystavena daňová zálohová faktura (zaúčtováno 221/324343) Zůstatek účtu na straně MD byla vystavena daňová zálohová faktura, která není uhrazena, nebo úhrada je proúčtována na jiné číslo faktury Zůstatek účtu 324xxx hodnota zálohy bez DPH, která ještě nebyla vyúčtována, nebyl vystaven daňový doklad po uskutečnění zdanitelného plnění Pokud účet má zůstatek v hlavní knize účetnictví, je nutné zkontrolovat, zda jsou vystavené daňové zálohové faktury ke všem přijatým úhradám na zálohy. V hlavní knize účetnictví by účet měl mít nulový zůstatek. Zůstatek účtu 324xxx je nutné průběžně kontrolovat, zda odpovídá přijatým zálohám bez DPH, které ještě nebyly vyúčtovány. Nemusí mít nulový zůstatek, zůstatek účtu 324xxx podléhá inventarizaci. Daňové přiznání k DPH Pro typ přiznání k DPH (staré do nebo nové od ) je rozhodující nastavené aktuální období v programu. Od období program nabízí nové přiznání k dani z přidané hodnoty < MFin vzor č.12>. Definice přiznání jsou uloženy v souborech, které je nutno přidat do podadresáře <..\FRM\>: V nastavení přiznání k DPH (při prvním otevření seznamu přiznání po přeinstalaci programu se objeví automaticky) je nutné zadat před zpracováním uzávěrky DPH tzv. zálohový koeficient za předchozí kalendářní rok pro krácení odpočtu daně na vstupu. Tento koeficient je posledním vypořádacím koeficientem za předchozí kalendářní rok a používá se v průběhu celého roku. Pokud údaje pro výpočet koeficientu za předcházející kalendářní rok neexistují, stanovíte si výši zálohového koeficientu podle předběžného odhadu ( 76 odst.6 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH). Po skončení kalendářního roku provedete vypořádání nároku na odpočet daně u krácených plnění za všechna zdaňovací období příslušného kalendářního roku. Vypořádání uvedete do daňového přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku ( 76 odst.7 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH). Krácení odpočtu DPH Plátci, kteří poskytují i plnění osvobozená od DPH dle 25 s výjimkou v 20/2 ZDPH (starého znění), která snižují nárok na odpočet DPH, mají dle 111 odst. 10 zákona 235/2004 povinnost provést vypořádání k odst. 10: Při vypořádání nároku na odpočet daně od 1.ledna2004 do 31.prosince 2004 postupuje plátce tak, že za období od 1. ledna 2004 do data účinnosti tohoto zákona provede vypořádání podle znění 20 dosavadního zákona, a za období od data účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 2004 podle 76 tohoto zákona. Vypořádání za období od 1. ledna 2004 do data účinnosti tohoto zákona plátce uvede do daňového přiznání za měsíc duben V případě dodatečné opravy uskutečněných zdanitelných plnění za již vypořádané období podle předchozí věty plátce postupuje podle 20 odst. 11 dosavadního zákona. Vypořádání za období od data účinnosti tohoto zákona do 31.prosince 2004 plátce uvede do daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku Ve zdaňovacích obdobích roku 2005 se použije jako zálohový koeficient pro zkracování nároku na odpočet daně podle 76 odst. 6 koeficient vypočtený při vypořádání odpočtu daně za zdaňovací období od data účinnosti tohoto zákona do 31. prosince Od platí nový režim, popsaný v 76 zákona 235/ Způsob krácení odpočtu daně (1) U přijatých zdanitelných plnění, u kterých je plátce povinen krátit odpočet daně podle 72 odst. 4 (dále jen krácená plnění), se poměrná část nároku na odpočet daně vypočte jako součin daně na vstupu u krácených plnění za příslušné zdaňovací období a koeficientu

13 (2) Koeficient se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je součet částek bez daně za veškerá plátcem uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně uvedená v 72 odst. 2 písm. a) až d) a ve jmenovateli celkový součet údajů v čitateli a součet veškerých plátcem uskutečněných plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně uvedených v 75 odst. 1, popřípadě upravený podle odstavce 3. Do součtu částek bez daně za uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně se pro účely tohoto ustanovení započítávají také přijaté platby, pokud z těchto přijatých plateb plátci vznikla povinnost přiznat daň podle 21 odst. 1. Vypočtený koeficient se zaokrouhlí na dvě desetinná místa nahoru. (3) Do výpočtu koeficientu se nezapočítávají 1. a) prodej dlouhodobého hmotného nebo dlouhodobého nehmotného majetku, který plátce používal pro svou ekonomickou činnost, 2. b) finanční činnosti podle 54, a to pouze v případě, že tato plnění jsou příležitostnou nebo vedlejší činností plátce, 3. c) příležitostný převod nebo nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor podle 56. (4) Pokud je součet uskutečněných plnění bez nároku na odpočet daně, která se započítávají do jmenovatele koeficientu, popřípadě upravený podle odstavce 3 kladný a celkový součet údajů v čitateli koeficientu je nulový nebo záporný, potom se koeficient považuje za roven nule. Pokud je součet uskutečněných plnění bez nároku na odpočet daně, která se započítávají do jmenovatele koeficientu, popřípadě upravený podle odstavce 3 nebo 4, nulový nebo záporný a celkový součet cen v čitateli koeficientu je nulový nebo kladný, potom se koeficient považuje za roven jedné. (5) Pokud je koeficient podle odstavců 1 až 4 roven 0,95 nebo vyšší, považuje se za roven jedné a plátce za příslušné zdaňovací období u krácených zdanitelných plnění má nárok na uplatnění odpočtu daně v plné výši. (6) Ve zdaňovacím období běžného kalendářního roku provede plátce krácení odpočtu daně koeficientem vypočteným z údajů za zdaňovací období předcházejícího kalendářního roku při vypořádání odpočtu daně (dále jen "zálohový koeficient"). Pokud údaje pro výpočet koeficientu za předcházející kalendářní rok neexistují, stanoví si výši zálohového koeficientu plátce podle předběžného odhadu. Správce daně v případě pochybností o správnosti výše zálohového koeficientu stanoveného plátcem postupuje podle zvláštního právního předpisu.54) (7) Po skončení kalendářního roku provede plátce vypořádání nároku na odpočet daně u krácených plnění za všechna zdaňovací období příslušného kalendářního roku (dále jen "vypořádávané období"). Vypořádání uvede do daňového přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku. Vypořádání se vypočte jako rozdíl mezi vypočteným nárokem na odpočet daně u krácených plnění z údajů za celé vypořádávané období a součtem uplatněných nároků na odpočet daně u krácených plnění v jednotlivých zdaňovacích obdobích zahrnovaných do vypořádání. Vypočtený nárok na odpočet daně u krácených plnění je součtem daně na vstupu za tato krácená plnění za celé vypořádávané období vynásobený koeficientem, který je vypočten z údajů o uskutečněných plněních za celé vypořádávané období (dále jen "vypořádací koeficient"). (8) V případě zrušení registrace postupuje plátce, popřípadě právní nástupce, podle odstavce 7, přičemž vypořádávané období pro vypořádání nároku na odpočet daně u krácených zdanitelných plnění je od 1. ledna kalendářního roku, ve kterém došlo ke zrušení registrace, do dne uvedeného na rozhodnutí o zrušení registrace, Vypořádání uvede do daňového přiznání za poslední zdaňovací období registrace. (9) V případě opravy přijatých nebo uskutečněných plnění za zdaňovací období dosud nevypořádaného roku plátce provede krácení odpočtu daně zálohovým koeficientem (10) V případě opravy uskutečněných plnění za zdaňovací období již vypořádaného roku v rámci tří bezprostředně předcházejících kalendářních roků, se pro opravu odpočtu daně použije nově vypočtený vypořádací koeficient z údajů za celé vypořádávané období, s promítnutím všech oprav. K opravovanému zdaňovacímu období se oprava vypořádání vyměří. Obdobně se postupuje u opravy za již vypořádané období v rámci téhož kalendářního roku. U zdaňovacích období předcházejícím lhůtě podle první věty se nový vypořádací koeficient nepočítá a pro zkrácení odpočtu daně se použije poslední vypočtený vypořádací koeficient. V případě opravy pouze přijatých zdanitelných plnění za zdaňovací období již vypořádaná se pro zkrácení odpočtu daně použije poslední vypočtený vypořádací koeficent. Změnit nastavení přiznání DPH můžete v nabídce <Výstupy> <Daň z přidané hodnoty> <Daňová přiznání> po stisku klávesy <F11> a vybrání typu přiznání klávesou <Enter>. Pokud nemáte povinnost krátit daň na vstupu, koeficient je nastaven na hodnotu

14 Obrazovka nastavení přiznání k DPH Zde si zkontrolujte a doplňte údaje o Vaší účetní jednotce. Zde si můžete nastavit i příkaz k úhradě na daňovou povinnost k DPH. Obrazovka: Nastavení přiznání k DPH příkaz k úhradě

15 Pokud Vám za zdaňovací období vyjde daňová povinnost a máte nastavené údaje pro příkaz k úhradě v nastavení přiznání k DPH, můžete vytisknout příkaz k úhradě přímo z nabídky <Daň z přidané hodnoty> <Daňová přiznání>. Klávesou <Enter> nebo <Mezerník> vyberete (ožlutítě) přiznání k DPH ke kterému chcete vytisknout příkaz k úhradě(samozřejmě musí být za toto přiznání daňová povinnost) a po stisku klávesy <F10-Menu> se Vám nabídnou pomocné klávesy, včetně klávesy <F12-Příkazy k úhradě>. Vytvořený příkaz k úhradě se Vám uloží do příkazů k úhradě v nabídce <Vstupy> <Příkazy k úhradě>. Obrazovka Menu příkaz k úhradě Daňové přiznání k dani z přidané hodnoty Před zahájením daňové uzávěrky je možno zapnout kontrolu daňového přiznání na součty položek sestav, která bude provedena po naplnění přiznání k DPH. Program vypíše protokol o provedených kontrolách. * DANA s.r.o. Strana : 1 * * Protokol - kontrola přiznání DPH na sestavy Finance * * 10:51 hod za období [ ] DPH_PROT.LE5 * POLE ÚDAJ PŘIZNÁNÍ ÚDAJ SESTAVY ROZDÍL STAV R210B 7.403, ,30-0,30 [OK] R210C 1.377, ,70 0,30 [OK] R310A , ,25-0,25 [OK] R310B , ,38-0,38 [OK] R510C , ,30-0,30 [OK] *** POZNÁMKA: pouze rozdíly větší jak 1,- mohou být považovány za chybu... ***

16 Rozbor vstupních údajů Po zpracování uzávěrky k dani z přidané hodnoty, máte možnost v daňovém přiznání po stisku klávesy F4- Oprava prohlížet a kontrolovat naplnění jednotlivých řádků daňového přiznání. Je-li kurzor na vstupním poli (políčko přiznání, do kterého se napočítávají hodnoty z dokladů) po stisku klávesy <F10> se nabídne sestava se vstupními položkami za jednotlivé doklady. To znamená, že chcete-li zjistit, odkud se do vstupního pole přiznání dostaly nějaké hodnoty, stačí stisk klávesy F10 a program nabídne sestavu i s kontrolním součtem. Obrazovka: přiznání k DPH Po stisku klávesy <F10> Výpis vstupních položek na zobrazí sestava: * DANA s.r.o. Strana : 1 * * Výpis vstupních položek Finance * * 11:30 hod R220C za období [ ] DPH_POLO.LE5 * FAKTURA DOKLAD DATUM UZP HODNOTA POPIS SOUB OBDOB ,-- Materiál DOFA ,-- Zboží DOFA ,-- Zboží DOFA CELKEM: ,-- Sestavy k daňovému přiznání k DPH Jelikož nové daňové přiznání obsahuje cca 80 vstupních polí, nelze vytvořit sestavu, která by obsáhla všechny vstupní pole. Nabídka Sestavy DPH byla doplněná o možnost tvorby sestavy k DPH generátorem sestav. To znamená, že je možno pro každé vstupní políčko přiznání položkově vypsat, z jaké hodnoty a z jakých dokladů do ní byly načteny. Výběr položek, obsah sestavy, si každý uživatel může zvolit podle vlastních potřeb. Do generátoru sestav budou postupně dodávány sestavy na jednotlivá zdanitelná plnění podle potřeb uživatelů, k datu psaní tohoto článku je generátor prázdný. Přivítáme jakékoliv požadavky z praxe či sestavy vyžadované od finančních úřadů tyto následně zapracujeme do nových verzích programů. Pokud máte přijatá a uskutečněná plnění pouze v rámci tuzemska, budou Vám postačovat původní sestavy DPH. Pokud máte i přijatá a uskutečněná plnění v rámci EU či třetí země a neumíte z generátorem sestav, máte možnost využít položkového výpisu za jednotlivá políčka daňového přiznání po stisku klávesy <F10> při editaci (opravě) daňového přiznání (viz.výše)

17 Způsob tvorby sestavy v generátoru sestav najdete v článku Tvorba rozborových sestav na DPH. Čtvrtletní plátci DPH Pro čtvrtletní plátce je druhé čtvrtletí rozděleno do dvou přiznání, obě přiznání se odevzdávají na finanční úřad. V období < > bude staré přiznání obsahovat data pouze za duben 2004, v období < > bude nové přiznání obsahovat data za květen a červen Stejným způsobem jsou zpracovány sestavy k DPH. U měsíční plátců byla v roce 2004 zrušena možnost zpracování daňové uzávěrky DPH za více období, neboť v jednom kalendářním roce se používají dva různé způsoby zpracování DPH a nelze je kombinovat dohromady. Dodatečné přiznání k DPH Pokud budete podávat dodatečné přiznání za období do , musíte dodatečné přiznání k DPH vytvořit v období , aby byl použitý správný starý formulář daňového přiznání. Souhrnné hlášení 102 Zákona o DPH Pro kontrolu nároku na osvobození od daně z přidané hodnoty z titulu dodání zboží do jiného členského státu, budou plátci daně z přidané hodnoty ze zákona povinní podávat místně příslušnému správci daně vedle daňového přiznání tzv. souhrnné hlášení o dodání zboží do jiného členského státu na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí. V souhrnném hlášení plátci uvedou také přemístění obchodního majetku pro účely uskutečňování jeho ekonomických činností do jiného členského státu, a pokud jsou prostřední osobou při zjednodušeném postupu v třístranném obchodu podle 17, také dodání zboží kupujícímu. Údaje o hodnotě dodaného zboží se uvádějí v české měně. Souhrnné hlášení se zpracovává čtvrtletně a odevzdává do 25. dne následujícího měsíce, to znamená, že poprvé se bude odevzdávat 25. července Toto hlášení bude řešeno v následujících verzích programu finance minimálně v rozsahu podkladových sestav pro zpracování tohoto hlášení. Vzor Souhrnného hlášení naleznete v příloze tohoto čísla časopisu. BANKA ZMĚNY OD VERZE Úprava : Rozšíření věty IBAN (International bank account number) - číslo bankovního účtu v mezinárodním formátu. Program při rekonstrukci dat hodnotu IBAN spočítá z tuzemského čísla účtu podle standardu ISO z r (EBS204 V3.2) pro evropský bankovní standard (max. 34 znaků). Údaj je možno uživatelsky měnit, prázdný IBAN program dopočítává vždy, pokud je kód banky nenulový. 2.BIC (SWIFT-) - kódové označení banky v mezinárodním formátu (max. 11 znaků). Poznámka: Nové lze používat ve formulářích pro tisk vystavených faktur. Ve faktuře je uveden tuzemský formát čísla účtu: program pak odkazem přes číselník zajistí tisk čísla účtu v mezinárodním formátu. RŮZNÉ Úprava : Převod dat Ve verzi byla provedena úprava při načítání globálních hodnot programu při startu textový soubor s názvem <F_Global.ini> byl převeden do souboru <F_Global.dat>. Při tomto převodu program doplní výchozí hodnotou i položky které měly být vyplněny, ale nebyly. To pak dělá potíže při převodu na nové DPH Například prázdný údaj [Kod- ZemePuvodu_2] způsobí převod dat číselníků dodavatelů a odběratelů z pozice "slovenského uživatele" a program pak dělá potíže u DPH přijatých faktur. Po instalaci některé z verzí 14.xx zkontrolujte, zda je na hlavní obrazovce (vlevo dole), v horní části rámečku okna se jménem uživatele programu, za nadpisem <UŽIVATEL>, správný kód měny. Pro tuzemsko to má být 'CZK'. Pokud je zobrazení rámečku vypnuto (není vidět), stiskem klávesy <F11> je možno rámeček zviditelnit (musíte být v hlavní nabídce programu). Není-li kód měny viditelný, je možno jej doplnit do globálního registru: 1. Alt_W 2. F2-Filtr: zadat slovo [kod] 3. V sekci [F_global] smazat řádky:

18 1. [KodZemePuvodu_2] 2. [UcetniMena_Kod3] Program po stisku klávesy <ESC> doplní smazané položky jejich výchozí hodnotou. Na poslední chvíli opravy a úpravy ve verzi Opravy : Sestavy DPH V sestavě uskutečněných plnění z účetních dokladů a pokladny se nevypíše celkový součet plnění s nulovou sazbou, v celkovém rozboru za sestavu je to v pořádku. Do protokolu chybách se dostanou doklady za poskytnutí služby osobou registrovanou ř.330, 335 (kontrola GS na přiznání), přiznání je v pořádku, v sestavě přehozeno. {Opraveno} Úpravy : Nulová sazba V programu byla rozšířena nápověda pro jednotlivé typy plnění s nulovou sazbou. Při výběru z nabídky plnění, program po stisku klávesy <F1>, nabídne k prohlížení (i k tisku) textový soubor <DPH_TEXT.F??> s nápovědou k vybranému případu, umístěný v adresáři <\..\FRM>. Soubory lze případně i editovat. Jsou ve stejném adresáři, jako formuláře, lze tedy použít klávesy <ALT_F>. V popisu jsou také uvedena znění souvisejících paragrafů zákona 235/2004 o DPH a odkazy na řádky přiznání. PS: nezapomeňte soubory <DPH_TEXT.F??> zkopírovat do adresáře <\..\FRM>, jinak nebude nápověda pro nulové DPH dostupná (nové formuláře jsou na www součástí souboru frm.lzh). Úprava : Připomenutí k uhrazeným fakturám Rozšíření struktury dat hlavičky faktury: Text požadavku (připomenutí); Datum splnění požadavku V praxi nastává často případ, kdy určitá akce, např. dodání zboží či zaslání vyúčtování, je vázáno na úhradu vystavené faktury. Doposud neexistoval nástroj, který by vás upozornil, že příslušný dodavatel již zaplatil. V souvislosti s novou úpravou zálohových faktur byl do programu zabudován mechanismus, který na úhradu příslušné faktury upozorní. V seznamu faktur po stisku <CTRL_F5> máte možnost zapsat do vybrané faktury (může jich být vybráno i několik) text požadavku (připomenutí) Po splnění podmínky, kdy faktura je úplně uhrazena, text požadavku je vyplněn a datum splnění požadavku je nulové program zařadí tyto faktury do indexu třídění s filtrem. V seznamu faktur program po stisku klávesy <F7-třídění> podle <Číslo faktury (připomínka úhrady)> nabídne všechny uhrazené faktury s vyplněným textem požadavku (připomenutí) a nulovým datem splnění požadavku; Při listování seznamem faktur se text připomenutí objevuje na dolním rámu okna seznamu. Připomenutí u uhrazené faktury je na červeném podkladu, ostatní připomenutí v barvě okna. Vyřazení připomenutí ze sledování lze po stisku <CTRL_F5> provést zadáním nenulového data splnění, případně vynulováním textu připomenutí. Ke každé faktuře si můžete, podle potřeby, přidat text požadavku (připomenutí), které se aktivuje úhradou faktury. Uhrazená faktura s připomenutím se dostane do speciálního seznamu, kde jsou vidět pouze nevyřízené uhrazené faktury. Doplněním data vyřízení se faktury ze seznamu odstraní

19 Tvorba rozborových sestav na DPH Do nabídky Výstupy Daň z přidané hodnoty Sestavy přibyla nová nabídka Sestavy k přiznání za xx-200x. Tato nabídka otevírá generátor sestav nad jednotlivými údaji daňového přiznání. Pokud nejsou pod touto nabídkou žádné připravené sestavy, dotáže se program, zda chcete pořizovat nové údaje. Stejná nabídka se objeví po stisknutí klávesy F3-Nový, pokud již nějaká sestava v této nabídce existuje. V našem jednoduchém příkladu si zkusíme vytvořit podrobný výpis části B, oddílu II přiznání DPH řádek 210 až 235. Do řádku Název sestavy zadejte níže uvedený text a stiskněte klávesu Enter. Mezerníkem můžete zvolit, zda chcete pouze součty na sestavě, nebudete zatrhávat a proklepnete klávesou Enter. Naopak Výpis podmínek tisku klávesou Mezerník zaškrtněte pod sestavou se vám budou vypisovat podmínky, za kterých byla sestava pořízena. Klávesou Enter se posunete na nabídku Obsah sestavy a dalším stisknutím stejné klávesy se dostanete na nabídku sloupců budoucí sestavy

20 Kurzorovými šipkami nahoru a dolů najedete na příslušný údaj ve sloupci Seznam údajů a klávesou Enter přesunete položku do sloupce Obsah sestavy pozor, záleží na pořadí, v jakém budete údaje vybírat v tomto pořadí budou tvořit zleva doprava sloupce sestavy. V našem případe vyberete postupně položky v takovém pořadí, aby odpovídaly následujícímu obrázku: Při vybírání jednotlivých sloupců si hlídejte údaj Délka řádku v pravém dolním rohu, abyste nepřesáhli délku 132 znaků délka řádku je počet znaků na řádek, které bude tiskárna schopna vytisknout. Protože v každém řádku přiznání DPH se nachází 1 až 3 sloupce, bylo nutné je pro účely programu dále pojmenovat. Sloupec (i pomyslný) v přiznání nejvíce vlevo je označován v programu jako A, prostřední B a vpravo jako C. Např. část II. má pouze sloupce B a C, část III má A, B i C a část IV a vyšší pouze sloupec C. Grafické znázornění tohoto značení naleznete v příloze. Nyní klávesou F2 tento seznam uložíte a vrátíte se o úroveň výše a vyberete Klíč pro třídění. Stejným způsobem, jako jste vybírali sloupce sestavy, vyberete i údaje pro třídění: V našem případě bude stačit třídění podle čísla dokladu. Všimněte si, že třídit můžete pouze podle těch položek, které se ve sestavě nachází (na rozdíl od Podmínek výběru, ke kterým se dostaneme dále). Pokud byste vybrali více podmí

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Skalská Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2011 14 Něco navíc k systému POHODA Ing. Karel Nekuža, MBA obchodní ředitel 15 POHODA a změny v DPH 19 Ze života s daňovou

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. k programu: ÚČETNICTVÍ WU2. Petr Schuster software s.r.o.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. k programu: ÚČETNICTVÍ WU2. Petr Schuster software s.r.o. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA k programu: ÚČETNICTVÍ WU2 Petr Schuster software s.r.o. 1. O programu 2 Program Účetnictví WU2 je určen pro vedení podvojného účetnictví nebo (i) daňové evidence. Umožňuje zpracovávat

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Fakturace - IES WIN 2005

Integrovaný Ekonomický Systém Fakturace - IES WIN 2005 Úvod... 5 Struktura menu a funkcí modulu... 7 Základní pojmy modulu... 11 Kniha vydaných faktur (KVF)... 11 Typ faktury... 11 Běžná faktura... 11 Zálohová faktura... 12 Příjem platby zálohové faktury vydané

Více

CÉZAR: PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ

CÉZAR: PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Základní příručka k modulu CÉZAR: PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ OBSAH: 1. Úvod... 2. Základní ovládání programu... 3. MENU... 4. podmenu ÚČTOVÁNÍ... 5. podmenu VÝSTUPY... 6. podmenu POLOŽKY... 7. podmenu SEZNAMY...

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s přiloženým licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete

Více

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec SHOPTRONIC copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec ÚVOD. Systém zajišťuje uživateli přehledně vedené skladové hospodářství a fakturaci s možností instalace na počítačových sítích s možností připojení

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA Účtujeme v POHODĚ 2012 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

Účetnictví WU / Daňová evidence WU

Účetnictví WU / Daňová evidence WU Uživatelská příručka k programu: Účetnictví WU / Daňová evidence WU autor: Petr Schuster - SOFTWARE 1. O programu: 2 Tento program umožňuje vedení Daňové evidence nebo Podvojného účetnictví v souladu s

Více

leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 OBECNÁ ČÁST uživatelská příručka

leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 OBECNÁ ČÁST uživatelská příručka leden 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Svobodová Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2014.01 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

CÉZAR: DAŇOVÁ EVIDENCE (JÚ)

CÉZAR: DAŇOVÁ EVIDENCE (JÚ) Příručka k modulu CÉZAR: DAŇOVÁ EVIDENCE (JÚ) OBSAH: 1. Úvod 2. Základní ovládání programu 3. MENU 4. podmenu ÚČTOVÁNÍ 5. podmenu VÝSTUPY 6. podmenu POLOŽKY 7. podmenu SEZNAMY 8. podmenu KONFIGURACE 9.

Více

www.pohoda.cz Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013

www.pohoda.cz Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013 POBOČKY A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘE Jihlava, Za Prachárnou 45, tel.: 567 112 612, e-mail: info@stormware.cz Praha, U Družstva Práce 94, tel.: 224 941 057, e-mail:

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2011

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2011 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2011 29-10-2011 Načítání MO cen z dodacího listu ELIT. V příjemkách byla upravena funkce pro načtení dodacího listu ve formátu xml, který můžete stahovat z webových

Více

Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2014 11 Elektronická komunikace pro vlastníky datových schránek Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s. r. o. 12 Elektronická

Více

MRP - Soubor účetních agend. + sklad. 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 +420 577 059 250

MRP - Soubor účetních agend. + sklad. 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 +420 577 059 250 MRP - Soubor účetních agend MRP - Daňová evidence + sklad P.. O.. BOX X 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: net: http://www.mr.mrp.cz průvodce uživatele programem

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚČTO

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚČTO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚČTO II UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚČTO OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 DOKUMENTACE A PODPORA PROGRAMU ÚČTO...1 1.2 JAK ČÍST TUTO PŘÍRUČKU...1 1.3 1.4 POTŘEBUJETE RADU NEBO POMOC?...2

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

SSBfin dokumentace. SSBfin - dokumentace. Obsah:

SSBfin dokumentace. SSBfin - dokumentace. Obsah: SSBfin dokumentace Obsah: SSBfin dokumentace...1 Úvod... 2 Jak to funguje?...2 Bytový referent a účetní vše v jednom... 3 Co účetní systém v SSB2000 neobsahuje... 4 Výhody vedení účetnictví v SSB2000...

Více

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 obsah 2 Novinky ve verzi Leden 2014 14 Daňová přiznání TAX: užitečný doplněk pro podnikatele i firmy Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s.r.o. 16 Firmy

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

MZDY A PERSONALISTIKA 5-1

MZDY A PERSONALISTIKA 5-1 MZDY A PERSONALISTIKA 5-1 OBSAH ÚVOD... 3 OBECNÉ A ÚČETNÍ NASTAVENÍ MEZD... 3 PARAMETRY MEZD... 5 SEZNAM POJIŠŤOVEN... 6 PERSONALISTIKA ZAMĚSTNANCI... 7 TISK/ZOBRAZENÍ - SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ... 8 SESTAVY

Více

KONTO. PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2.95. Identifikační údaje programu. varianta. sériové číslo. síť. verze

KONTO. PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2.95. Identifikační údaje programu. varianta. sériové číslo. síť. verze KONTO PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2.95 Identifikační údaje programu varianta sériové číslo síť verze JAPO ZLÍN, SPOL. S R.O., DRUŽSTEVNÍ 431, P. O. BOX 16, 763 15 SLUŠOVICE 1 Licenční smlouva Tento softwarový

Více

Podvojné účetnictví Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Podvojné účetnictví Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Podvojné účetnictví Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright 1 Obsah Navedení počátečních stavů... 2 Bankovní účty a pokladny...2 Počáteční stav

Více

Program pro vedení skladového hospodářství

Program pro vedení skladového hospodářství STRANA: 1 ALVA Computer s.r.o. Program pro vedení skladového hospodářství Verze 2011 Dokumentace STRANA: 2 ALVA Computer s.r.o. Obsah: 1. Úvodní popis programu...4 1.1. Spuštění programu...6 1.2. Horké

Více