llllllllllllllllllllllllllll MMB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "llllllllllllllllllllllllllll MMB2015000000742"

Transkript

1 Rada města Brna Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne llllllllllllllllllllllllllll MMB ZM7/ flffž Název: Návrh směny části pozemku p.č. 2220/1 v k.ú. Řečkovice v ul. Bohatcova za pozemek p.č. 2524/2 v k.ú. Řečkovice v ul. Hapalova a zřízení služebnosti. Obsah: podmínky směnné smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti vč. geometrického plánu důvodová zpráva stanoviska příslušných orgánů kopie katastrální mapy, orientačního plánu, cenové mapy, fotografií a ortofotomapy Zastupitelstvo města Brna schvaluje Návrh usnesení: y a) směnu části pozemku p.č. 2220/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 48 m v k.ú. Řečkovice, geometrickým plánem č /2015 k.ú. Řečkovice nově označené jako pozemek p.č. 2220/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 48 m v k.ú. Řečkovice, ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p.č. 2524/2 ostatní olocha, ostatní komunikace, o výměře 48 m 2 v k.ú. Řečkovice ve vlastnictví _ (id. Vz) a (id. Vz), bez doplatku směny, b) zřízení služebnosti umístění a vedení vodovodní přípojky inventární číslo 06006/283 a omezení činnosti v jejím ochranném území na části pozemku p.č. 2220/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, vk.ú. Řečkovice ve spěch statutárního města Brna a společnosti a za podmínek směnné smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, které tvoří přílohu č...těchto usnesení. Stanoviska dotčených orgánů: - R7/034. schůze Rady města Brna konaná dne doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit směnu části pozemku p.č. 2220/1 vk.ú. Řečkovice, GP č /2015 k.ú. Řečkovice nově označené jako pozemek p.č. 2220/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 48 m 2 vk.ú. Řečkovice, ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p.č. 2524/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 48 m 2 v k.ú. Řečkovice ve vlastnictví (id. Vi) a (id. Vz), bez doplatku směny, a zřízení služebnosti. Zpracoval: Majetkový odbor MMB Předkládá: Rada města Brna

2 Důvodová zpráva: Žádost:, žádají o realizaci směny části pozemku p.č. 2220/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 50 m 2 (geometrickým zaměřením následně 48 m 2 - viz. níže) v k.ú. Řečkovice ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p.č. 2524/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 48 m 2 v k.ú. Řečkovice v jejich spoluvlastnictví, za účelem užívání požadované části pozemku p.č. 2220/1 v k.ú. Řečkovice jako zpevněného příjezdu do garáží, schodů ke vchodu a chodníku k brance do dvora u RD Bohatcova 190/4. Nabízený pozemek p.č. 2524/2 v k.ú. Řečkovice je součástí veřejného chodníku v ul. Hapalova. Vlastnictví: Statutární město Brno je výlučným vlastníkem pozemku p.č. 2220/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře m 2 v k.ú. Řečkovice. Pozemek je historickým majetkem města. Pozemek p.č. 2425/2 v k.ú. Řečkovice je ve vlastnictví navrhovatelů na základě Smlouvy darovací ze dne , právní účinky vkladu práva ke dni , a Usnesení Městského soudu v Brně o dědictví ze dne mají ve spoluvlastnictví (každý id. Vz) navazující pozemky p.č. 2524/1 zastavěná plocha a nádvořím. Stavby RD č.p. 1172, p.č. 2524/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 2525/1 zahrada, p.č. 2525/4 zastavěná plocha a nádvoří vč. stavby garáže bez č.p./č.e. a p.č. 2525/5 zahrada, vše vk.ú. Řečkovice (LV 1968) v ul. Hapalova. V ul. Bohatcova má ve spoluvlastnictví (každý id. Vz) navazující pozemky p.č zastavěná plocha a nádvoří vč. stavby bydlení č.p. 190 a p.č zahrada, vše v k.ú. Řečkovice (LV 972). Správce: Pozemek p.č. 2220/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, vk.ú. Řečkovice není najatý a správu komunikačních ploch vykonává společnost Brněnské komunikace a.s. Dotčená část pozemku není komunikační plochou, její údržbu vykonává městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora dle či. 20 Statutu města Brna. Popis: Hlavní část pozemku p.č. 2220/1 leží pod místní komunikací III. třídy Bohatcova ve správě BKOM a.s. Místním šetření uskutečněným dne Majetkový odbor MMB zjistil, že řešená část pozemku p.č. 2220/1 k.ú. Řečkovice je částečně vydlážděná betonovou dlažbou vjezd do garáží, jsou na ní vybudované opěrné zídky, schody do rodinného domu a chodník k brance do dvora rodinného domu Bohatcova 190/4. Zbývající požadovaná část je zatravněná stráň po hranici pozemku p.č v k.ú. Řečkovice ve spoluvlastnictví Dotčená část pozemku p.č. 2220/1 v k.ú. Řečkovice je volně přístupná. Na pozemku p.č. 2524/2 vk.ú. Řečkovice je situovaný veřejný asfaltový chodník. Pozemek p.č. 2524/2 vk.ú. Řečkovice leží před rodinným domem Hapalova 1172/34 ve spoluvlastnictví žadatelů. Na pozemku je situovaná místní komunikace IV. třídy ZÁKOS, kterou udržuje MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora. Cenový návrh: V Cenové mapě č. 10 činí jednotková cena uvedených pozemků 2.460,-Kč/m 2. Návrh jednotkové ceny obvyklé směnu části pozemku p.č. 2220/1 za část pozemku p.č. 2524/2, vše v k.ú. Řečkovice, byl stanoven na základě Znaleckého posudku číslo /2014 o ceně obvyklé ze dne , vyhotoveného Miroslavem Peterkou, ve výši 2.460,-Kč/m 2, tj ,-Kč za část pozemku p.č. 2220/1 o výměře 50 m 2 v k.ú. Řečkovice a ,-Kč za pozemek p.č. 2524/2 o výměře 48 m 2 v k.ú. Řečkovice. Doplatek směny ve spěch statutárního města Brna tak činí 4.920,-Kč. 1(7

3 Vzhledem ke skutečnosti, že pozemek p.č. 2524/2 v k.ú. Řečkovice ve spoluvlastnictví žadatelů je užíván jako veřejný chodník bez právního vztahu, úhrada kompenzace za bezesmluvní užívání požadované části pozemku p.č. 2220/1 v k.ú. Řečkovice není požadována. Závěr: Na základě vyjádření příslušných orgánů, místního šetření a komplexního odborného posouzení je navrhováno realizovat směnu části pozemku p.č. 2220/1 tak, aby od hranice s komunikací Bohatcova zůstal ochranný pruh 50 cm, za část pozemku p.č. 2524/2, vše vk.ú. Řečkovice v ul. Hapalova a zřízení služebnosti umístění a vedení vodovodní přípojky inventární číslo 06006/283 a omezení činnosti v jejím ochranném území na části pozemku p.č. 2220/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Řečkovice ve spěch statutárního města Brna a společnosti Projednání v orgánech statutárního města Brna: Komise majetková RMB na R7/KM/9. zasedání konaném dne pod bodem č. 9/40: 1. doporučuje Radě města Brna souhlasit se záměrem směny části pozemku p.č. 2220/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 50 m v k.ú. Řečkovice. 2. doporučuje Radě a Zastupitelstvu města Brna schválit: a) směnu části pozemku p.č. 2220/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 50 m v k.ú. Řečkovice ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p.č. 2524/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 48 m 2 v k.ú. Řečkovice ve vlastnictví (id. Vz) i (id. Vz), s doplatkem směny ve spěch statutárního města Brna ve výši 4.920,-Kč (2.460,-Kč/m 2 za oba pozemky), b) zřízení služebnosti umístění a vedení vodovodní přípojky inventární číslo 06006/283 a omezení činnosti v jejím ochranném území na části pozemku p.č. 2220/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, vk.ú. Řečkovice ve spěch statutárního města Brna a společnosti a za podmínek směnné smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, které jsou součástí materiálu. Hiasovar ií: 8, 0 ti, 0 se zdržel/z 11 členů. Usnesení bylo přijato. hlasování p. Janíček Drápalová Liptáková PhDr. Hofmannová Pospíšil JUDr. Kerndl p. Říha p. Šafařík Zuziak Hladký Malec ti omluvena omluven omluven Žadatelé akceptovali koncept podmínek směnné smlouvy na realizaci výše uvedeného návrhu směny. R7/025. schůze Rady města Brna konaná dne souhlasila se záměrem směny části pozemku p.č. 2220/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 50 m 2 v k.ú. Řečkovice. Schvál eno jec [nomyslně 11 členy. Vokřál Liptáková R.Mrázek Hollan Ander Beran M. Janíček Kratochvíl JUDr. Rusňáková MUDr. Rychnovsk Ulip Záměr směny části pozemku p.č. 2220/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 50 m 2 v k.ú. Řečkovice byl zveřejněn zákonem stanoveným způsobem po dobu 15 dnů od , bez připomínek. 3/ 1

4 Na náklady žadatelů byl vyhotoven geometrický plán č /2015 k.ú. Řečkovice (viz. příloha), na jehož základě byla z pozemku p.č. 2220/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, vk.ú. Řečkovice oddělena jeho část, uvedeným geometrickým plánem nově označená jako pozemek p.č. 2220/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 48 m 2 v k.ú. Řečkovice. Uvedený geometrický plán současně vyznačuje služebnost umístění a vedení vodovodní přípojky inventární číslo 06006/283 a omezení činnosti v jejím ochranném území na části pozemku p.č. 2220/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Řečkovice. R7/034. schůze Rady města Brna konaná dne doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit a) směnu části pozemku p.č. 2220/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 48 m v k.ú. Řečkovice, geometrickým plánem č /2015 k.ú. Řečkovice nově označené jako pozemek p.č. 2220/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 48 m v k.ú. Řečkovice, ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p.č. 2524/2 ostatní y v plocha, ostatní komunikace, o výměře 48 m v k.ú. Řečkovice ve vlastnictví (id. Vi) a (id. Vi), bez doplatku směny, b) zřízení služebnosti umístění a vedení vodovodní přípojky inventární číslo 06006/283 a omezení činnosti v jejím ochranném území na části pozemku p.č. 2220/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Řečkovice ve spěch statutárního města Brna a společnosti a za podmínek směnné smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti scnvai eno jednom 1 yslne o cleny. Vokřál -es > Liptáko nepřítomna JÍ Si N -es k. s ei Hollan Ander Beran JÍ Si J M. Janí Kratoch' -es > o JUDr. Rusňák - JÍ VI > MUDr. Rychno Ulip - Stanoviska příslušných orgánů: - ZMC Brno Řečkovice a Mokrá Hora - na základě usnesení IV. zasedání ze dne souhlasí se směnou pozemku p.č. 2524/2 o výměře 48 m 2 ve vlastnictví při ulici Hapalova za část pozemku p.č. 2220/1 o výměře cca 40 m 2 ve vlastnictví statutárního města Brna při ul. Bohatcova, vše v k.ú. Řečkovice, za podmínky, že bude zachován na pozemku p.č. 2220/1 pás šířky 0,5 m od hrany vozovky a toto bude zapracováno do oddělujícího geometrického plánu. -OUPR MMB - vyjádření ze dne a ze dne pozemek p.č. 2524/2 v k.ú. Řečkovice je dle platného Územního plánu města Brna (dále ÚPmB) součástí stabilizované funkční plochy čistého bydlení (BC). Požadovaná část pozemku p.č. 2220/1 je dle ÚPmB součástí plochy komunikací a stranství místního významu. Současně je pozemek řešen v navazující územně plánovací dokumentaci Územní plán zóny Řečkovice - centrální část", kde zčásti zasahuje do veřejně spěšné stavby - chodník Bohatcova Z hlediska územního plánování je vlastnictví pozemku p. č. 2524/2 v k.ú. Řečkovice nepodstatné, zcizení části pozemku p.č. 2220/1 v k.ú. Řečkovice mimo část pozemku, zasahujícího do veřejného storu (stávající chodník), je v souladu s ÚPmB. Ol MMB -vyjádření ze dne a ze dne pozemek p.č. 2524/2 vk.ú. Řečkovice ve spoluvlastnictví (id. Vz) \ d. Vz), je dle Digitální technické mapy města Brna (DTMB) dotčen 411

5 telekomunikačním kabelem (Telefónica Czech Republic, a.s.), silovým vedením NN (E.ON Distribuce, a.s.) a přípojkami silového vedení NN (E.ON Distribuce, a.s.), NTL plynovodu (JMP Net, s.r.o.), vodovodu a kanalizace. Pozemek vyznačené části p.č. 2220/1 v k.ú. Řečkovice ve vlastnictví statutárního města Brna je dotčený silovým vedením NN (E.ON Distribuce, a.s.), kabelovou televizí (UPC České republika, s.r.o), odvodněním (Brněnské komunikace, a.s.) a přípojkami silového vedení NN (E.ON Distribuce, a.s.), NTL plynovodu (JMP Net s.r.o.), kabelové televize (UPC Česká republika, s.r.o.) a vodovodu. Z hlediska stávajících inženýrských sítí Ol MMB nemá ke směně výše uvedených pozemků námitky. Podmínky směny dotčených částí pozemků je nutno jednat se správci sítí. Při směné pozemků je nutno řešit i vlastnické vztahy k přípojkám inženýrských sítí. Průběhy inženýrských sítí, obsažených v DTMB, jsou pouze informativní a nemusí být kompletní. Pro tuto oblast nejsou v DTMB k dispozici data o průběhu sítí 02 Czech Republic, a.s. K řešené části pozemku p.č. 2220/1 není evidovaná žádná smlouva o zřízení věcného břemene, ani smlouva budoucí. OD MMB - vyjádření ze dne ke směně pozemku p.č. 2524/2 v k.ú. Řečkovice ve spoluvlastnictví část pozemku p.č. 2220/1 v k.ú. Řečkovice ve vlastnictví statutárního města Brna (dle zákresu): na pozemku p.č. 2524/2 v k.ú. Řečkovice je situovaná stavba místní komunikace, ulice Hapalova. Nabytí tohoto pozemku do vlastnictví SMB Odbor dopravy MMB z dopravního hlediska doporučuje. Na části pozemku p.č. 2220/1 v k.ú. Řečkovice ve vlastnictví SMB je situována částečně stavba místní komunikace (dále MK) ulice Bohatcova (chodník) a zázemí přilehlého RD. Zcizení části pozemku, na které je situovaná komunikační stavba chodníku OD MMB z dopravního hlediska nedoporučuje. Ke zcizení části pozemku pod vjezdem a zelení OD MMB nemá námitek. Brněnské komunikace, a.s. - vyjádření ze dne na pozemku p.č. 2524/2 v k.ú. Řečkovice se nachází MK IV. třídy ZÁKOS (chodník při ulici Hapalova) ve správě společnosti Brněnské komunikace, a.s. Na řešené části pozemku p.č. 2220/1 v k.ú. Řečkovice se nenachází komunikační stavba ve správě BKOM a.s., při stavbě nazvané OPRAVA UL. BOHATCOVY SO Ol KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY" úpravy zpevněné plochy vjezdu kdomu č.p. 190 město nerealizovalo. K předmětné směně z dopravních hledisek nemá společnost BKOM a.s. zásadních připomínek. Pro vymezení hranice části pozemku p.č. 2220/1 v k.ú. Řečkovice je potřebné zohlednit i šířku 0,5 m bezpečnostního odstupu, který tvoří nedílnou součást hlavního dopravního storu předmětné MK ulice Bohatcova, a který zůstává, stejně jako tato MK, v majetku SmB. Z tohoto důvodu BKOM a.s. požaduje, aby z plochy pozemku p.č. 2220/1 v k.ú. Řečkovice, určeného ke směně, byl vyloučen pás šířky 0,5 m od hrany vozovky (tento požadavek součástí zpracování oddělujícího geometrického plánu). Dopravní podnik města Brna, a.s. - vyjádření ze dne 19. zájmů DPMB, a.s. nemá žádné připomínky k navržené směně z hlediska - vyjádření ze dne souhlasí se směnou vyznačeného pozemku p.č. 2524/2 ve vlastnictví i za část pozemku p.č. 2220/1 ve vlastnictví statutárního města Brna, vše k.ú. Řečkovice, za podmínky zřízení služebnosti. Část pozemku p.č. 2220/1 v k.ú. Řečkovice, která je ve vlastnictví města Brna, je dotčena uložením vodovodní přípojky inventární číslo 06006/283 vč. jejího ochranného území, které je v šíři 0,75 m vodorovně od osy potrubí přípojky na každou stranu. Předmětná přípojka je v majetku statutárního města Brna a v nájmu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Zřízení služebnosti vodovodní přípojku inventární číslo 06006/283 požaduje *77

6 BVK. a.s. pouze v případě, že vodovodní přípojka nebude předmětem deje. Vyznačený pozemek p.č. 2524/2 v k.ú. Řečkovice je dotčen uložením vodovodní přípojky inventární číslo 10465/2 vč. jejího ochranného území, které je v šíři 0,75 m vodorovně od osy potrubí přípojky na každou stranu, dále uložením kanalizační přípojky DN200, inventární číslo 17399, vč. jejího ochranného území, které je v šíři 0,75 m vodorovně od osy potrubí přípojky na každou stranu. Vodovodní přípojka a kanalizační přípojka jsou ve vlastnictví statutárního města Brna a BVK, a.s. je má v nájmu. Pokud by došlo k převodu pozemku p.č. 2524/2 v k.ú. Řečkovice na jiný subjekt, než statutární město Brno, BVK, a.s. požaduje k výše uvedenému pozemku zřízení služebnosti v dotčených plochách průchodu inženýrských sítí. Obsah výše uvedené služebnosti požaduje stanovit běžným způsobem. UPC Česká republika, s.r.o. - vyjádření ze dne na pozemku p.č. 2220/1 v k.ú. Řečkovice existuje podzemní vedení veřejné komunikační sítě (VKS) UPC a jeho ochranné pásmo (1,5 m na každou stranu od krajního vedení). Na pozemku 2524/2 v k.ú. Řečkovice se podzemní vedení veřejné komunikační sítě (VKS) UPC a jeho ochranné pásmo nenachází. K uložení vedení veřejné komunikační sítě došlo za doby platnosti zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích ve znění zák. č. 149/1971 Sb., zák. č. 150/1992 Sb. a zák. č. 253/1994 Sb. (dále jen Zákon"). Dle ust. 12, odst. 1 uvedeného Zákona společnosti UPC Česká republika s.r.o. (vč. pův. Karneval Media, s.r.o.) vzniklo oprávnění zřídit a vozovat předmětné komunikační vedení ve veřejném zájmu, včetně vstupování a vjíždění na pozemek za účelem vozu, oprav, změn nebo odstraňování telekomunikačního zařízení. Dle ustanovení téhož 12, odst. 3 Zákona jsou tato oprávnění věcným břemenem, váznoucím na dotčené nemovitosti, které se nezapisovalo do evidence nemovitostí. UPC Česká republika, s.r.o. souhlasí se směnou výše uvedených pozemků za podmínky, že pokud by v pozemku nebo v části směněné bylo uloženo vedení, budou budoucí majitelé seznámeni s věcným břemenem společnosti UPC Česká republika, s.r.o. k pozemku ve smlouvě, budou upozornění na ustanovení 102, především odst. 3, Zákona č. 127/2005 Sb. E.ON Servisní, s.r.o. - vyjádření ze dne ke směně pozemku p.č. 2524/2 v k.ú. Řečkovice za část pozemku p.č. 2220/1 v k.ú. Řečkovice - v zájmovém území se nachází podzemní vedení NN, vlastněné a vozované společností E.ON Distribuce, a.s., kterou v územním a stavebním řízení zastupuje na základě zmocnění společnost E.ON Česká republika, s.r.o. Na energetické zařízení se vztahuje omezení, vyplývající z ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., 46 v platném znění, činnosti v ochranných pásmech. V případě deje pozemku E.ON Servisní, s.r.o. požaduje, aby byl zájemce informován o existenci vedení a omezeních, vyplývajících z ustanovení uvedeného zákona. Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění. RWE Distribuční služby, s.r.o. - vyjádření ze dne ke směně pozemku p.č. 2524/2 v k.ú. Řečkovice za část pozemku p.č. 2220/1 v k.ú. Řečkovice - v zájmovém území se nachází stávající NTL plynárenské zařízení (dále jen PZ) ve vlastnictví nebo správě společnosti RWE GasNet, s.r.o. V případě směny pozemků RWE Distribuční služby, s.r.o. požaduje jejich zatížení věcným břemenem spočívajícím: 1. ve strpění plynárenských zařízení včetně režimu ochranného pásma ve smyslu energetického zákona č. 458/2000 Sb., 68, odstavec 1) až 6), 2. v umožnění vstupu a vjezdu v souvislosti s vozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek ve smyslu energetického zákona 458/2000 Sb., 59, efj

7 odst. f. zejména uvádí: - ochranné pásmo plynovodů umístěných na předmětném pozemku činí jeden metr na obě strany od půdorysu v zastavěném území obce(zák. 458/2000 Sb. 68 odst. 2 a) a 4 m u ostatních případů (zák. 458/2000 Sb. 68 odst. 2 b). - stavební činnost, umísťování konstrukcí, zemní práce, zřizování skládek a uskladňování materiálu v ochranném pásmu lze vádět pouze po předchozím písemném souhlasu držitele licence, který odpovídá za voz příslušného plynárenského zařízení. Vysazování trvalých porostů kořenících do větší hloubky než 20 cm nad povrch plynovodu podléhá tomuto souhlasu pouze ve volném pruhu pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu, (zák. 458/2000 Sb. 68 odst. 6. RWE Distribuční služby, s.r.o. upozorňuje, že se v zájmovém území mohou nacházet PZ, které jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána RWE GasNet, s.r.o. k vozování. Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet PZ jiných vlastníků č i správců, případně i dlouhodobě nefunkční nebo nevozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze. Toto stanovisko slouží pouze jako informace o existenci PZ v zájmovém území. 02 Czech Republic a.s. - vyjádření ze dne ke směně pozemku p.č. 2524/2 v k.ú. Řečkovice za část pozemku p.č. 2220/1 v k.ú. Řečkovice - ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti 02 Czech Republic a.s. nebo její ochranné pásmo. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK. rif

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 ZMJIAUČ Název: v Návrh prodeje části pozemku p.č. 260 v k.ú. Medlánky při ul. Zebětínek

Více

Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 590 v k.ú. Husovice v ul. Sekaninova.

Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 590 v k.ú. Husovice v ul. Sekaninova. Rada města Brna MMB2015000000707 $1 Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 ZM7/052H Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 590 v k.ú. Husovice v ul. Sekaninova. Obsah: podmínky kupní

Více

lliwllllillllllilllulllll

lliwllllillllllilllulllll Rada města Brna lliwllllillllllilllulllll MMB2015000001103 Si Z7/13- zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 12. 2015 Název: Návrh deje pozemku p.č. 1944/2 a části pozemku p.č. 1961/25 v k.u.

Více

MMB2015000000479. Název:

MMB2015000000479. Název: MMB2015000000479 Rada města Brna Z7/07. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 23. 6. 2015 7MHIVW Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 1806/5, p.č. 1806/7. p.č. 1869/2 a p.č. 1941/8 a nesouhlas s uznáním

Více

MMB2015000000705 ZM7. Název:

MMB2015000000705 ZM7. Název: Rada města Brna Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 MMB2015000000705 ZM7 (f

Více

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII Rada města Brna Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII MMB2015000000396 É9 ZMilOJSY Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 Název: Návrh dispozice s částmi pozemku p. č. 1522/4

Více

MMB2015000000702. Název:

MMB2015000000702. Název: Rada města rna Z7/09. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 8. 9. 2015 MM2015000000702 HQ DAVfážf ' Název: Návrh změny části usnesení Z7/02. zasedání Zastupitelstva města rna, bod č. 29 a návrh

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

MMB2015000000693. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če. Návrh usnesení:

MMB2015000000693. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če. Návrh usnesení: MMB2015000000693 Rada města Brna 61 Z7/0^. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 ZM7/ Název: Návrh deje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če Obsah: Podmínky

Více

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská.

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Rada města Brna MMB201 éóóoóó 1 035 Z7/2&. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 10. 2016 ZM7 íf Název: Návrh deje pozemku p.č. 1904 v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Obsah: podmínky

Více

MMB2015000000277. Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova, vše v k.ú. Rečkovice.

MMB2015000000277. Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova, vše v k.ú. Rečkovice. Rada města Brna MMB2015000000277 ZM7/ OM% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna 0 konané dne 14. 4. 2015 Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova,

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

MMB Název:

MMB Název: Rada města Brna MMB2016000000485 Z7/18. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 17. 5. 2016 Název: Návrh deje spoluvlastnického podílu id. 245812336/39809427529 na pozemcích p.č. 885/25, p.č. 885/26,

Více

MMB Obsah: Návrh usnesení:

MMB Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000266 ZM7/ 2430 11 Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7. 3. 2017 Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 2227/60,2227/61.2227/93.2227/94.2227/116.2450/50.2450/51.2450/235.

Více

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah:

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah: Rada města Brna MMB2015000000395 ZM7/ o35~6 Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5. 2015 Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky.

Více

ZM77 220$ MMB Rada města Brna. Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

ZM77 220$ MMB Rada města Brna. Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna MMB2017000000268 ZM77 220$ Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7. 3. 2017 % Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 2540/5.2541/20,2550/1.2551/1.2554/29.2556/52.2556/53.2559/1,

Více

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8.67/11 v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8.67/11 v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 4. 2017 MMB2017000000423 ZM7/. i 2_ Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8.67/11 v k.ú. Bystrc důvodová

Více

ZM7/ "2!b\b MMB Rada města Brna. Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

ZM7/ 2!b\b MMB Rada města Brna. Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna MMB21742 # ZM7/ "2!b\b Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 4. 217 Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 3177/57.3177/58.3177/74.3177/89.3177/11.3747.3781,3824,3853,

Více

llllllllllllllliwillll MMB2015000000701 4*5"

llllllllllllllliwillll MMB2015000000701 4*5 Rada města rna llllllllllllllliwillll MM2015000000701 4*5" Z7/0f. zasedání Zastupitelstva města rna ZM7/ 05 32) konané dne 8.9.2015 Název: Návrh deje dvou částí pozemku p.č. 2375/376, k.ú. Žabovřeskv Obsah:

Více

imunními III MMB Návrh prodeje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín Obsah: Návrh usnesení:

imunními III MMB Návrh prodeje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín Obsah: Návrh usnesení: imunními III MMB2017000001112 & Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název: ZMlIŽffi Návrh deje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín důvodová zpráva stanoviska příslušných

Více

MMB2016000000055. Název: Návrh usnesení: Stanoviska dotčených orgánů:

MMB2016000000055. Název: Návrh usnesení: Stanoviska dotčených orgánů: Raa města rna Z7/15. zaseání Zastupitelstva města rna konané ne 2. 2. 2016 MM2016000000055 t 7M1I i f 02 9 Název: Návrh eje pozemků p.č. 749/1 a p.č. 750 v k.ú. Starý Lískovec v ul. Soustalova. Obsah:

Více

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2015000001106 Zlili), zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8.12. 2015 #ffi W Název Návrh deje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Obsah:

Více

III MMB

III MMB Rada města Brna Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 13.12.2016 III MMB2016000001347 ZM7/ T AQG& Název: Návrh deje pozemku pod chatou ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita

Více

III MMB Název Návrh prodeje pozemku p.č. 3100/2 v k.ú. Židenice. Obsah: Návrh usnesení:

III MMB Název Návrh prodeje pozemku p.č. 3100/2 v k.ú. Židenice. Obsah: Návrh usnesení: Rada města rna III MM2018000000414 ZM7/ ^Qffh fr Z7/38. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 10.4.2018 Název Návrh deje pozemku p.č. 3100/2 v k.ú. Židenice. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných

Více

1 MMB ZM7/Z?$" *.

1 MMB ZM7/Z?$ *. Rada města Brna 1 MMB2017000001321 ZM7/Z?$" *. Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 3.10. 2017 Název Návrh deje částí pozemků p.č. 1901/5,1915,1950/7 v k.ú. Zebětín. Důvodová zpráva Stanoviska

Více

MMB ZMl/Zj?'?'

MMB ZMl/Zj?'?' Rada města Brna MMB2017000000236 ZMl/Zj?'?' íž Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Bma konané dne 7.3. 2017 Název v Návrh deje části pozemku p.č. 2424/1 v k.ú. Zebětín. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných

Více

I1111I11I MMB

I1111I11I MMB 11111111I1111I11I MMB2016000001036 Rada města Brna Z7/22. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 10. 2016 ZM7///Vf Název: Návrh deje pozemků p.č. 1963/18 a p.č. 1987/2 v k.u. Černá Pole v ul.

Více

MMB Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 2991/33, p.č. 3010/9 v k.ú. Komín. Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 2991/33, p.č. 3010/9 v k.ú. Komín. Návrh usnesení: MMB2015000001123 Rada města Brna ; Zlili), zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8.12.2015 Název: ZM7A % Návrh nabytí pozemků p.č. 2991/33, p.č. 3010/9 v k.ú. Komín Obsah: návrh kupní smlouvy důvodová

Více

MAGISTRÁT MESTA BRNA, MAJETKOVÝ ODBOR, MALlNOVSKEHO NÁM. 3, 601 67 BRNO

MAGISTRÁT MESTA BRNA, MAJETKOVÝ ODBOR, MALlNOVSKEHO NÁM. 3, 601 67 BRNO MAGSTRÁT MESTA BRNA, MAJETKOVÝ ODBOR, MALlNOVSKEHO NÁM. 3, 601 67 BRNO váš DOPS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPS. ZN.: VYŘZUJE: TEL.: FAX: E-MAL: DATUM: 2011-09-06 MMB/0335898/2011 6300/MOMMB 12011 DOPORUČENĚ

Více

Obsah: o uzavření plánovací smlouvy ze dne 1.9.2014. Návrh usnesení:

Obsah: o uzavření plánovací smlouvy ze dne 1.9.2014. Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2015000000175 ty Z7/04. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 17. března 2015 JM1IU/H Název: Návrh na uzavření plánovací smlouvy - vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury

Více

MMB2015000000755. Obsah: Návrh usnesení:

MMB2015000000755. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/09. zasedám Zastupitelstva města Brna konané dne 8.9.2015 MMB2015000000755 TMU D o Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Kníničky, pozemků p.č. 820,824,835.837.839,840/4,1020,821,825,836,838.840/1.840/2,840/3,

Více

1111 MMB ZM7/ <12H

1111 MMB ZM7/ <12H Rada města Brna 1111 MMB2016000000480 ZM7/

Více

MMB2015000000252. Název:

MMB2015000000252. Název: MMB2015000000252 Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 ZM7/ $^S Název: Návrh zrušení usnesení Z6/032. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 61 - Návrh prodeje

Více

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda

Více

Název Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2358 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení: Stanoviska dotčených orgánů

Název Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2358 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení: Stanoviska dotčených orgánů Rada města Brna MMB2015000000696 ZM7/ 10 Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8.9.2015 Název Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2358 v k.ú. Slatina. Podmínky kupní smlouvy Důvodová zpráva

Více

lllllllllllll Návrh usnesení:

lllllllllllll Návrh usnesení: lllllllllllll Rada města Brna MMB2015000001 1 42 Qf Z M 7, «Zlili), zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 12. 2015 Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Královo Pole,

Více

MMB Návrh usnesení:

MMB Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/16. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 15. 3. 2016 MMB2016000000240 ZM7/ '..'.-. f&?-

Více

ilihlliiillll MMB ZM7/ 1FH

ilihlliiillll MMB ZM7/ 1FH Rada města Brna ilihlliiillll MMB2017000000866 ZM7/ 1FH e Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20.6. 2017 Název v Návrh deje části pozemku p.č. 2033 v k.u. Zebětín. Důvodová zpráva Stanoviska

Více

iiiiiiiii MMB2012000000510

iiiiiiiii MMB2012000000510 iiiiiiiii MMB2012000000510 Hr *f\j Rada města Brna ZM6/ A^ /A Z6/016. zasedám Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 6. 2012 Název: Návrh na zrušení usneseni ve věci budoucího prodeje části pozemku p.

Více

Název: Návrh prodeje bytového domu Dukelská třída 36 včetně pozemků. Obsah:

Název: Návrh prodeje bytového domu Dukelská třída 36 včetně pozemků. Obsah: Rada města Brna id Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 12. since 2017 ZM7/^&2f Název: Návrh deje bytového domu Dukelská třída 36 včetně pozemků Obsah: Důvodová zpráva Podmínky kupní smlouvy

Více

MMB Název Návrh prodeje pozemku p.č. 208/1 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje pozemku p.č. 208/1 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000001489 ZM7/ 'hub] Z7/33. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7.11.2017 Název Návrh deje pozemku p.č. 208/1 v k.ú. Slatina. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných orgánů

Více

Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011

Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011 Příloha č. 1 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 7. listopadu 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 4. část poz.p.č. 3344/1 o výměře cca 14m 2 a část

Více

Příloha č. 1. usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013

Příloha č. 1. usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013 Příloha č. 1 usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. PRODEJ POZEMKŮ : 1. a) přesné určení nemovitosti: poz.p.č.2986/11 o výměře

Více

Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 487 v k.u. Jehnice v ul. Lelekovická.

Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 487 v k.u. Jehnice v ul. Lelekovická. Radaméstarna Z7/15. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 2. 2. 2016 MI-I2016000000065 TMHlw5f Název: Návrh deje části pozemku p.č. 487 v k.u. Jehnice v ul. Lelekovická. Obsah: podmínky kupní smlouvy

Více

MMB2015000000254. Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 3248/4,3251/87.3251/208 a 3251/209 v k.ú. Bystrc. Návrh usnesení:

MMB2015000000254. Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 3248/4,3251/87.3251/208 a 3251/209 v k.ú. Bystrc. Návrh usnesení: ' / Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 MMB2015000000254 ZM7/ O/Žó tt Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 3248/4,3251/87.3251/208 a 3251/209 v k.ú. Bystrc Obsah:

Více

MMB2015000001169. Návrh usnesení:

MMB2015000001169. Návrh usnesení: Rada města Brna lili 111 MMB2015000001169 ZM7/0842 Zim. zadání Zastupitelstva města Brna konané od 08.12.2015 Název: Návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 5 Číslo zasedání: 29. Termín zasedání: 19. 9. 2013 Předkládá: Jiří Částečka, starosta MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města PRODEJE - ZÁMĚRY 1. Žádost o prodej pozemku p. č. 1954/5 o výměře

Více

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 27 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Jana Rychtaříková, Milan Lopušan, Zbyněk Cincibus, Luboš Špindler, Ing. Alexandra Píšková,

Více

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Starý Lískovec, pozemku p.č. 2390/2 a p.č. 2397/2 v k.ú. Starý Lískovec.

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Starý Lískovec, pozemku p.č. 2390/2 a p.č. 2397/2 v k.ú. Starý Lískovec. Rada města Brna Z7/20. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 6. 9. 2016 MMB2016000000909 ZM7/ \Q>Zb ^ Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Starý Lískovec, pozemku p.č. 2390/2 a p.č. 2397/2

Více

TMI 106% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015

TMI 106% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 Rada města Brna MMB2015000000249 lh/1 TMI 106% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 Název: Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2031/1, p.č. 2031/2 a p.č. 2032 v k.ú. Obrany při ul.

Více

MMB2015000000393. Název: v Návrh darování části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví Jihomoravského kraje. Obsah: Návrh usnesení:

MMB2015000000393. Název: v Návrh darování části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví Jihomoravského kraje. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 MMB2015000000393 ZMllOhU Název: v Návrh darování části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví Jihomoravského

Více

MMB ZM7/ 2&f

MMB ZM7/ 2&f Rada města Brna MMB2017000001108 ZM7/ 2&f Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název: Návrh deje pozemku p.č.3090/36 v k.u. Líšeň. Důvodová zpráva Stanoviska dotčených orgánů Podmínky

Více

MMB Název: v Návrh svěření majetku města MC Brno - Komín, pozemků p.č. 3819/ v k.ú. Komín. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: v Návrh svěření majetku města MC Brno - Komín, pozemků p.č. 3819/ v k.ú. Komín. Obsah: Návrh usnesení: MMB2017000000421 i00 Rada města Brna Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11.4.2017 ZM7/^2/\ Název: v Návrh svěření majetku města MC Brno - Komín, pozemků p.č. 3819/1.4294. 4392 v k.ú.

Více

MMB ZM7/ 2f$

MMB ZM7/ 2f$ Rada města Brna MMB2017000000966 ZM7/ 2f$ m Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20.6. 2017 Název Návrh směny pozemku p.č. 1211/6 za část pozemku p.č. 1137 k.ú. Slatina. Důvodová zpráva

Více

Usnesení z 15. schůze Rady města Cvikova 26. června 2012

Usnesení z 15. schůze Rady města Cvikova 26. června 2012 Město Cvikov Usnesení z 15. schůze Rady města Cvikova 26. června 2012 účast: ze 7 členů přítomno: 6 členové, 1 omluven p. Jirák 268/12 Schvaluje udělení výjimky v počtu dětí ve třídě na školní rok 2012/2013

Více

MMB2015000000706. Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 8403/1 v k.ú. Židenice formou přímého prodeje z vlastnictví ČR-ÚZSVM. Obsah: Návrh usnesení:

MMB2015000000706. Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 8403/1 v k.ú. Židenice formou přímého prodeje z vlastnictví ČR-ÚZSVM. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 MMB2015000000706 W ZM7/ t#& Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 8403/1 v k.ú. Židenice formou přímého deje z vlastnictví ČR-ÚZSVM

Více

nmb20í50óbb00475 Obsah Návrh usnesení Pro velký rozsah uvedeno na druhé straně Stanoviska dotčených orgánů:

nmb20í50óbb00475 Obsah Návrh usnesení Pro velký rozsah uvedeno na druhé straně Stanoviska dotčených orgánů: Rada města Brna nmb20í50óbb00475 ZM7/ ^dc? Z7/ 07. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 23.6.2015 Název : Žádost MC Brno-střed o souhlas s použitím postoupených příjmu z deje nemovitostí k jinému

Více

MMB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Staré Brno. Obsah: Návrh usnesení: pro velký rozsah uvedeno na druhé straně

MMB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Staré Brno. Obsah: Návrh usnesení: pro velký rozsah uvedeno na druhé straně Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 21. června 2016 MMB2016000000672 ZM7/ lýí^ Název: Záměr deje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Staré Brno důvodová zpráva snímek katastrální

Více

iniiiiiiiiiiiiiiii Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú.

iniiiiiiiiiiiiiiii Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Rada mésta Brna iniiiiiiiiiiiiiiii IWB2017000001689 Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna ZM7/ \J (JÍAQ konané dne 12.12.2017 Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci

Více

MMB ZM7/

MMB ZM7/ Rada města Brna MMB2017000000233 ZM7/ fl Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7.3.2017 Název Návrh deje pozemků p.č. 1697,1699,1701.1705.1722.1747 v k.ú. Černovice. Důvodová zpráva Vyjádření

Více

Název: Záměr prodeje bytového domu Ryšánkova 4 včetně pozemku. Obsah: Návrh usnesení:

Název: Záměr prodeje bytového domu Ryšánkova 4 včetně pozemku. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000224 Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 7. března 2017 Název: Záměr deje bytového domu Ryšánkova 4 včetně pozemku Důvodová zpráva Rekapitulace cen nemovitých

Více

MMB Rada města Brna fí ^TcD /T ZM1/..K Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Název:

MMB Rada města Brna fí ^TcD /T ZM1/..K Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Název: MMB2015000000740 Rada města Brna fí ^TcD /T ZM1/..K Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8.9.2015 Název: Návrh směny pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemky, jejichž součástí

Více

WIB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Pro velký rozsah uvedeno na druhé straně

WIB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Pro velký rozsah uvedeno na druhé straně WIB2017000000854 to Rada města Brna Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 20.6.2017 zuiiz69f Název: Záměr deje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Bystrc Důvodová zpráva (str. 4-7) Snímky katastrální

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MMB Název: Návrh prodeje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000674 1 Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 16.5.2017 ZM7/2vT^9 Název: Návrh deje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov Důvodová zpráva Stanoviska

Více

Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008

Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008 Usnesení z 31. řádného jednání rady městského obvodu Pardubice V ze dne 4.9.2008 Přítomni: Jaroslav Kňava, Ing. Miroslav Baťa, Ladislav Doležal, MVDr. Karel Norek Omluveni: Bc. David Matýsek Program: I.

Více

MMB Název: Návrh nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stranice z maietku CR - Státní pozemkový úřad.

MMB Název: Návrh nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stranice z maietku CR - Státní pozemkový úřad. Rada města Brna MMB2016000000352 M Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna ZM7/.l.V7 konané dne 12. 4. 2016 Název: Návrh nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stranice z maietku CR - Státní

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 10.1.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry směny a prodeje majetku města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

lllllllllll MMB Název: Obsah: Návrh usnesení:

lllllllllll MMB Název: Obsah: Návrh usnesení: Rada města rna Z7/29. zasedání Zastupitelstva města rna konané od 20.června 2017 lllllllllll MM2017000000863 ZM7/ ZS90 Název: Návrh deje id. Vi pozemku p.č. 324/97 a id. Vi pozemku p.č. 324/98, k.ú. Lesná

Více

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Chrlice. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Chrlice. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000379 ZM7/?^ J? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11.4.2017 Název Návrh deje části pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Chrlice. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 6. 2013 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení majetkové

Více

Rada města Brna ( ((/ f TM1I2&0 1 / 7 - Název Návrh prodeje pozemku p.č. 3262/2 v k.ú. Líšeň. Obsah: Návrh usnesení:

Rada města Brna ( ((/ f TM1I2&0 1 / 7 - Název Návrh prodeje pozemku p.č. 3262/2 v k.ú. Líšeň. Obsah: Návrh usnesení: MMB2017000001107 / ' /Tk- Rada města Brna ( ((/ f TM1I2&0 1 / 7 - Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9. 2017 Název Návrh deje pozemku p.č. 3262/2 v k.ú. Líšeň. Důvodová zpráva Vyjádření

Více

MMB ZM7/24fá

MMB ZM7/24fá Rada města Brna MMB2017000000663 ZM7/24fá Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 16. května 2017 Název: Záměr deje vymezených jednotek v bytových domech Stojanová 9/Grohova 43 a Mášova 19

Více

MMB Název: Návrh prodeje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Kozí Horka. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Kozí Horka. Obsah: Návrh usnesení: MMB2017000001118 Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 ZM7/ 7%%) Název: Návrh deje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Kozí

Více

Soubor usnesení - 7/ZM/2013

Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Konáno dne: 28.8.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 7/195/ZM/13 - Program. 7.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 14 / 2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 14 / 2013 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 14 / 2013 konané dne 5.11.2013 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Jednání řídil předseda Výboru MUDr. Marek Zeman MBA.

Jednání řídil předseda Výboru MUDr. Marek Zeman MBA. Z á p i s z 3. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 2.6.2011

Více

MMB Název: Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 MMB2017000001124 lil ZM7/ r^m Název: Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci deje pozemku p.č. 3836 v k.ú.

Více

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013 PŘEHLED USNESENÍ 54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013 245/54/RM/2013 OŽP 1 - Dodatek č.2 ke smlouvě č.23 O nakládání s biol. rozložitelným odpadem Dodatek č. 2 o cenovém ujednání ke smlouvě

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2017000001121 TMllžtW Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název v Návrh deje části pozemku p.č. 5865/2 k.ú. Židenice.

Více

Mjk ZM7/ 292.H- MNB Rada města Brna. Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

Mjk ZM7/ 292.H- MNB Rada města Brna. Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 3.10.2017 MNB2017000001320 ZM7/ 292.H- Název: Návrh deje pozemku v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov Důvodová zpráva Stanoviska dotčených

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015 Čas: 19.15-20.55 h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 6 členů ZO Suchodol

Více

II11 íl I lil 111III Nil INI II j I MMB

II11 íl I lil 111III Nil INI II j I MMB Rada města Brna II11 íl I lil 111III Nil INI II j I MMB017000001119 Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.017 ZM7/^r r Název: Návrh deje části pozemku p.č. 375/53, k.ú. Žabovřesky Obsah:

Více

Rada města Brna MMB $ ZMl 12.18S Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Název:

Rada města Brna MMB $ ZMl 12.18S Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Název: Rada města Brna MMB2017000000232 $ ZMl 12.18S Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7. 3. 2017 Název: Návrh deje pozemků p.č. 924/2 a p.č. 927/2, vše v k.ú. Lesná v ul. Seifertova. Obsah:

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

MMB Obsah: Návrh usnesení: 2m 2. 8m 2 4m 2 6m 2 45 m 2. 7m 2 17 m 2. o výměře o výměře o výměře

MMB Obsah: Návrh usnesení: 2m 2. 8m 2 4m 2 6m 2 45 m 2. 7m 2 17 m 2. o výměře o výměře o výměře Rada města Brna Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 13. 12. 2016 MMB2016000001371 ZM7/ s/wý rv Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Jundrov, pozemků p.č. 2659/118,2659/97,2659/96.2659/95.2659/94,2659/93,2659/92,2659/91

Více

MMB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v bytových domech Brožíkova 15 a Demlova 30a. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v bytových domech Brožíkova 15 a Demlova 30a. Obsah: Návrh usnesení: 4- Rada města Brna Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 16.5.2017 MMB2017000000664 ZM7/ ZWO ft Název: Záměr deje vymezených jednotek v bytových domech Brožíkova 15 a Demlova 30a Důvodová

Více

MMB Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 1527/15,1527/17 v k.u. Stranice. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 1527/15,1527/17 v k.u. Stranice. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000862 ZM7/ 2 5#T if Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20.6. 2017 Název: Návrh deje pozemků p.č. 1527/15,1527/17 v k.u. Stranice. Důvodová zpráva Stanoviska

Více

MMB Název:

MMB Název: MMB2017000000864,:r V Rada města Brna Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna AJVL7/ (j,\ / konané dne 20.6.2017 Název: Návrh deje id. 1/6 pozemků - p.č. 1837/275, p.č. 1853/4, p.č. 1854/2, p.č. 1855/2,

Více

ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou

ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou č. j. MVNM/30173/2015 ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou I. ÚČEL Tyto Zásady pro uzavírání smluv týkajících se inženýrských

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 037 / 311 636 181, e-mail: paterova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./6795/2011/Pa VYST-Pa/7806/2011

Více

č? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

č? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna MMB2016000000340 ZM7/^^f č? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 12.4. 2016 Název Návrh deje pozemků p.č. 2028/22, p.č. 2028/23, p.č. 2028/24. p.č. 2028/25, p.č. 2028/26

Více

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 480 v k.ú. Černovice. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 480 v k.ú. Černovice. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000001685 ZM7/ Í2.14" Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 12.12. 2017 Název Návrh deje části pozemku p.č. 480 v k.ú. Černovice. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

1. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.03.2011 Příloha zápisu

1. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.03.2011 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 2. 2016

USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 2. 2016 USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 2. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha Zápis č.30 z 30. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 19.9.2005, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

7Mni3-f?0. Rada města Brna. Z7/33. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

7Mni3-f?0. Rada města Brna. Z7/33. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna Z7/. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7.11.017 7Mni-f?0 Název: Návrh deje částí pozemků p.č. 67/1, 64/4 a 64/6, k.ú. Bystrc, stavbu lodžií domu Filipova 8,10.1 Obsah: Důvodová

Více