Příloha k účetní závěrce pro roky 2011 a 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha k účetní závěrce pro roky 2011 a 2012"

Transkript

1 Příloha k účetní závěrce pro roky 2011 a 2012 Ing. Alena Stibůrková Kateřina Kuchtová Michaela Mlčáková Robin Polk Karolína Šimurdová Tereza Vančurová

2 1 POPIS SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ÚČETNÍ METODY Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Finanční majetek Zásoby Pohledávky Vlastní kapitál Cizí zdroje Leasing Devizové operace Použití odhadů Účtování výnosů a nákladů Daň z příjmů Dotace Následné události Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek ZÁSOBY POHLEDÁVKY OPRAVNÉ POLOŽKY KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK OSTATNÍ AKTIVA VLASTNÍ KAPITÁL REZERVY DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY BANKOVNÍ ÚVĚRY A FINANČNÍ VÝPOMOCI OSTATNÍ PASIVA ZAKÁZKY FIRMY Zakázka A Zakázka B Zakázka C

3 16.4 Zakázka D Zakázka E VÝNOSY OSOBNÍ NÁKLADY VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI

4 Společnost Drahokoupil & Zbořil (dále jen společnost ) je komanditní společností, sídlící na adrese Stavební 7, Zdice, Česká republika a její identifikační číslo je Hlavním předmětem činnosti je stavební činnost a to nejen výstavba nových objektů, ale i rekonstrukce stávajících. V roce 2012 nebyly provedeny žádné významné změny v zápise do obchodního rejstříku. Základní kapitál je tvořen obchodním podílem v držení komanditisty Františka Drahokoupila. Komanditista je ve společnosti zaměstnán a zodpovídá za právní náležitostí uzavíraných smluv s klienty i dodavateli. Společnost je řízena ředitelem a současně komplementářem Janem Zbořilem. Základní kapitál je tvořen pouze vkladem komanditisty. Stanovy neobsahují žádnou speciální úpravu ohledně rozdělení zisku mezi komanditistu a komplementáře, postupuje se dle obecných ustanovení obchodního zákoníku. Je-li společnost v zisku, je společníkům vyplacena polovina jim příslušejícího zisku z předchozího roku (po případné úhradě ztrát z předchozích let). Úhrada podílu na zisku musí být provedena nejpozději do 2 měsíců od data konání valné hromady. Společnost nemá organizační složku v zahraničí a je plátcem daně z přidané hodnoty. 3

5 Společnost má následující organizační strukturu: Přiložená účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o účetnictví) a prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve znění platném pro rok 2012 a Účetní závěrka byla auditována v letech 2011 i

6 Způsoby oceňování, odpisování a účetní metody, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2011 a 2012 jsou následující: Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Dlouhodobý nehmotný majetek nad tis. Kč v roce 2012 a 2011 je odpisován na vrub nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Firma má ve vlastnictví účetní software a software pro projektovou dokumentaci. Odpisování Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto: Majetek Účetní SW SW pro projektovou dokumentaci Životnost 6 let 6 let Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Úroky z úvěru nejsou součástí pořizovací ceny. Dlouhodobý hmotný majetek nad tis. Kč v roce 2012 a 2011 se odepisuje po dobu ekonomické životnosti. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku se snižuje o dotace ze státního rozpočtu. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů. 5

7 Odpisování Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto: Majetek Budova A (sklad) Budova B (kanceláře) Soubor nářadí a přístrojů - tým I Soubor nářadí a přístrojů - tým II Soubor nářadí a přístrojů 2009 Soubor nářadí a přístrojů - tým III Dodávka Dodávka Dodávka Multifunkční tiskárna Osobní automobil stavbyvedoucího Počítač Počítač Počítač Počítač Počítač Počítač Soubor nábytku 2009 Soubor nábytku 2010 Životnost 50 let 50 let 10 let 10 let 10 let 10 let 8 let 8 let 8 let 6 let km 4 roky 4 roky 4 roky 4 roky 4 roky 4 roky 8 let 8 let Pouze u osobního automobilu se používá metoda výkonových odpisů, tedy vycházíme z počtu ujetých km v roce a sazby na 1 km (2,36 Kč/km). K dlouhodobému hmotnému majetku se netvoří žádná opravná položka. 6

8 Krátkodobý finanční majetek tvoří peníze v hotovosti a na bankovních účtech. Účetní jednotka má pouze jeden bankovní účet, který je veden v českých korunách. Žádné jiné poplatky s bankovním účtem spojeny nejsou. V majetku firmy nejsou evidovány žádné dlouhodobé ani krátkodobé cenné papíry. Společnost eviduje zásoby nedokončené výroby, což jsou rozpracované zakázky a dále zásoby hotových výrobků, které představují hotové, ale zatím nepředané zakázky. (v roce 2012 zakázka C tj. překladní sklad pro logistickou firmu). Společnost má zpracovanou svým rozpočtářem dopředu předběžnou kalkulaci nákladů na jednotlivé zakázky v tomto členění: Náklady na každou ze zakázek: Osobní náklady stavebních dělníků Materiál Pronájem strojů Odpisy nářadí a drobných strojů Likvidace odpadů Revizní posudky a povolení Ostatní nákupy přímo přiřaditelné Alokace společných režijních nákladů V průběhu roku se výrobky a nedokončená výroba se oceňují skutečnými vlastními náklady. Společnost používá následující postup. V každém účetním období realizuje určité zakázky. V účetnictví má nastaven systém podrobné analytické evidence jednotlivých výsledkových účtů, které dále směřuje přímo na jednotlivé zakázky. U nich sleduje tyto přímé náklady: 7 1. Osobní náklady stavebních dělníků (14 zaměstnanců) dle počtu odpracovaných dnů na jednotlivých zakázkách přímo zachytí mzdové náklady (521) a odpovídající část nákladů na odvody zaměstnavatele (524)

9 2. Mzdy administrativních pracovníků (4 zaměstnanci) dle počtu právě realizovaných zakázek v měsíci je jejich mzda rozdělena na poloviny, případně třetiny a nákladově přiřazena odpovídající část na zakázky (521), kam směřuje i příslušná část odvodů zaměstnavatele (524) 3. Osobní náklady komanditisty dle počtu právě realizovaných zakázek v měsíci je rozdělena jeho mzda na poloviny, případně třetiny a nákladově přiřazena odpovídající část na zakázky (522). Totéž se týká poměrné části odvodů zaměstnavatele, které se přidělují zakázkám. 4. Materiál materiálové faktury od dodavatele jsou rozpočítány na jednotlivé zakázky 5. Pronájem strojů - faktury od dodavatele jsou rozpočítány na jednotlivé zakázky 6. Revizní posudky a povolení - faktury od dodavatele jsou rozpočítány na jednotlivé zakázky 7. Ostatní nákupy přímo přiřaditelné realizují se v hotovosti a jsou rozpočítány na jednotlivé zakázky (pozn. Společnost si striktně hlídá výši nastaveného pokladního limitu) 8. Odpisy nářadí vzhledem k vysoké úhrnné částce jsou dle jednotlivých týmů, které s konkrétním nářadím pracují, přiřazovány měsíční odpisy přímo na jednotlivé zakázky. (pozn. Pokud v daném měsíci tým pracuje na dvou zakázkách je odpis rozdělen poměrnou částí dle počtu dnů). Společnost má dále zřízeno samostatné středisko, kam směřuje v průběhu roku všechny ostatní nabíhající náklady režijního charakteru, které nelze přímo přiřadit zakázkám (např. veškeré další odpisy, úroky za přečerpání účtu, daňové poradenství, internet, telefon, energie, školení.). Na konci roku, po zjištění skutečných režijních nákladů z účetnictví, se provede jejich rozpočítání (alokace) přímo na jednotlivé zakázky. Jako rozvrhovou základnu používá hrubé účetní jednotka mzdy zaměstnanců. V roce 2011 činila skutečná režijní přirážka 20%, v roce ,6%. (pozn. Společnost si je vědoma, že v současné době se využívají i jiné metody alokace, ale na tento systém je zvyklá a auditor nemá námitky). Rok Skutečné režijní náklady (středisko režijní ) Rozvrhová základna - hrubé mzdy Režijní přirážka (u zakázek A, B, C, D) 20% (u zakázek A, C, E) 27,60% Na konci roku se vždy provádí porovnání skutečných nákladů s náklady dle předběžné kalkulace a provede se jejich aktualizace do následujícího období. 8

10 Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů. Pohledávky i dohadné účty aktivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců včetně) a dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců), s tím, že krátkodobé jsou splatné do jednoho roku od rozvahového dne. Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského soudu v Berouně ve výši Kč. Podle obchodního zákoníku společnost vytváří rezervní fond ze zisku. Není-li rezervní fond vytvořen již při vzniku společnosti, je společnost povinna vytvořit jej z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 10 % z čistého zisku, avšak ne více než 5 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku určenou ve společenské smlouvě nebo ve stanovách, nejméně však 5 % z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu určené ve společenské smlouvě nebo ve stanovách, nejméně však do výše 10 % základního kapitálu. Rezervní fond do výše 10 % základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty společnosti. O dalším použití rezervního fondu rozhodují jednatelé. Komanditní společnost vytvořila rezervní fond až v roce 2011, kdy rozdělovala zisk ve výši ,50 Kč. Vytvořen byl v maximální výši stanovené pro první rok, v němž byl vykázán, tedy 5% základního kapitálu, což představuje částku ,- Kč. Další fondy nejsou vytvářeny. Společnost nevytváří zákonné ani ostatní rezervy. Informace o úvěru Společnost má s bankou sjednaný kontokorentní úvěr v případě přechodného přečerpání běžného účtu. Za tuto službu platí bance úrok ve výši 5 % p. a. z částky použitého přečerpání. 9

11 Výpočet se provádí vždy na koci příslušného měsíce, kdy je úrok automaticky stržen z účtu. Vzorec pro výpočet úroku: Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. Dlouhodobé i krátkodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne. Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů. Rozdělují se na krátkodobé a dlouhodobé. Společnost neeviduje žádný majetek na leasing. U účetní jednotky nebyly ve sledovaném období evidovány žádné devizové operace. Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat. 10

12 Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování opravných položek, náklady na reprezentaci, dary, manka a škody, pokuty a penále, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.). Dále se zohledňují položky snižující základ daně (určitá výše hodnoty poskytnutého daru, max. 5% základu daně), odčitatelné položky (daňová ztráta, náklady na realizaci projektů výzkumu a vývoje- naše společnost tyto položky nevykazuje) a slevy na dani z příjmů. Jedná se o standardní postup úprav daňového základu a následně vypočtené daně, která se zachytí do účetnictví. Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí či nezpochybnitelného nároku na přijetí. Dotace přijatá na úhradu nákladů se účtuje do provozních nebo finančních výnosů. Dotace přijatá na pořízení dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení a na úhradu úroků zahrnutých do pořizovací ceny majetku snižuje pořizovací cenu nebo vlastní náklady na pořízení. Naše společnost se rozhodla vynaložit nemalé finanční prostředky na vzdělávání svých zaměstnanců. Naskytla se jí možnost využít dotaci, která je poskytována z evropských strukturálních fondů. Je podána žádost na dotaci, která by pokryla 75% nákladů. V účetnictví je zachycena pohledávka a současně je evidována dotace, kterou společnost zatím na účet neobdržela. Jelikož vzdělávání zahrnuje období prosinec 2012 až únor 2013 a celková částka byla uhrazena ve výši Kč, formou dohadu jsme zachytili čerpání dotace ve prospěch provozních výnosů (346/648). 11

13 Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.4 DLOUHODOBÝ MAJETEK Rok 2011 Majetek Vstupní cena Oprávky k Roční účetní odpis 2011 Konečný zůstatek 2011 Účetní software Software pro projektovou dokumentaci Celkem Rok 2012 Majetek Vstupní cena Oprávky k Roční účetní odpis 2012 Konečný zůstatek 2012 Účetní software Software pro projektovou dokumentaci Celkem Společnost neeviduje žádný drobný nehmotný majetek, který nevykazuje rozvaha. 12

14 Rok 2011 Majetek Vstupní Oprávky k Roční účetní Konečný Vyřazení cena odpis 2011 zůstatek Budova A (sklad) Budova B (kanceláře) Soubor nářadí a přístrojů - tým I Soubor nářadí a přístrojů - tým II Soubor nářadí a přístrojů Soubor nářadí a přístrojů - tým III Dodávka Dodávka Dodávka Multifunkční tiskárna Osobní automobil stavbyvedoucího Počítač Počítač Počítač Počítač Počítač Počítač Soubor nábytku Soubor nábytku

15 Rok 2012 Majetek Vstupní cena Oprávky k Souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k Kč nový telefon pro generálního ředitele. Společnost nevytváří rezervy na opravy DHM. Roční účetní odpis 2012 Vyřazení Konečný zůstatek Budova A (sklad) Budova B (kanceláře) Soubor nářadí a přístrojů - tým I Soubor nářadí a přístrojů - tým II Soubor nářadí a přístrojů Soubor nářadí a přístrojů - tým III Dodávka Dodávka Dodávka Multifunkční tiskárna Osobní automobil stavbyvedoucího Počítač Počítač Počítač vyřazeno Počítač Počítač Počítač Soubor nábytku 2009 Soubor nábytku

16 Společnost neeviduje žádné materiálové zásoby na skladě, neboť jednotlivé nákupy se přiřazují a evidují jako přímá spotřeba na jednotlivé zakázky. Existuje jeden výhradní dodavatel stavebního materiálu Stavebniny, s.r.o. Opravná položka byla stanovena vedením společnosti na základě situace, která nastala u zakázky E (viz samostatný bod opravné položky). Pohledávky vykázané v rozvaze představují: Dlouhodobé pohledávky ř. 043 Pohledávky za společníky Kč (účet 355) Jedná se o pohledávku z titulu dopředu vyplácených záloh na podíl na zisku u komplementáře. Po skončení účetního období a následném převodu zisku ve výši ½ na účet 364, je proveden vzájemný zápočet a společníkovi je doplacen rozdíl. V našem případě je opačná situace, neboť komplementář odčerpal větší částky, než představoval následně přidělený podíl na zisku. ř. 046 Jiné pohledávky Kč (účet 346) Je zde zachycena dotace pohledávka z titulu dotace na úhradu školení zaměstnanců ve výši 75% skutečných nákladů Krátkodobé pohledávky ř. 049 Pohledávky z obchodních vztahů Kč (účty 311 a 315) Jedná se o pohledávku týkající se zakázky A, kdy na účtu 311( Kč) evidujeme dosud nezaplacenou a vyfakturovanou část a zádržné z této zakázky je na samostatném účtu 315( Kč), abychom měli přesný přehled. Jsme si vědomi nutnosti přeúčtovat částku na dlouhodobou pohledávku, neboť zádržné bude vyfakturováno až , pokud se nevyskytnou u této zakázky žádné následné závady a reklamace ze strany zákazníka. 15

17 ř. 054 Stát daňové pohledávky Kč (účet 343) Pohledávka představuje nadměrné odpočty vzniklé u daně z přidané hodnoty v měsících listopad ( Kč) a prosinec ( Kč). Pozn. Společnost musela řešit celou řadu problémů, které se týkaly legislativních změn u DPH. Od začal fungovat režim přenesené daňové povinnosti u stavebních prací, do nichž dle číselného kódu klasifikace produkce CZ CPA 41 až 43 naše účetní jednotka se svými činnostmi spadá. Od zákon v režimu PDP nepřipouští přijetí úplaty předem jako skutečnost zakládající povinnost odvést daň. Tedy zálohy se již nedaní. Zdaní je až příjemce plnění k datu dodání. V roce 2011 jsme tedy na DPH z přijatých záloh daň odváděli státu, ale v následujícím roce již tato povinnost neplatila. Již zdaněné zálohy na stavební práce zůstaly ve standardním režimu a při zúčtování do faktury v roce 2012 se pouze rozdíl provedl v režimu přenesené daňové povinnosti. Tento problém se řešil u zakázky A, kde v obou letech proběhly zálohové platby a bylo nutné správně odvést daň. Dále bylo nutné si uvědomit, že režim přenesené daňové povinnosti se netýká zákazníků, kteří nejsou registrovanými plátci DPH (zakázka D pro SVJ-neplátce). V neposlední řadě je třeba uplatnit správnou sazbu DPH (v roce 2011 rodinný dům a roce 2012 rekonstrukce fakturovány ve snížené sazbě DPH). Ve stavebních firmách tedy od roku 2012 vzniká zcela běžně nadměrný odpočet. Jelikož jsou všechny zálohové i konečné faktury hrazeny včas, neevidujeme nesplacené pohledávky a netvoříme tedy opravné položky. Společnost průběžně fakturuje odběratelům zálohy nebo dílčí hotové výkony a splatnost je nastavena v intervalu 14 dnů a 1 až 2 měsíce od data vystavení. Dohadné účty aktivní ( Kč) zahrnují pouze pohledávku vůči pojišťovně ve výši Kč, která vznikla v důsledku uplatněné předpokládané náhrady za škodu na havarovaném osobním automobilu. Druhou položkou je částka Kč, která představuje odhad čerpané, dosud neposkytnuté dotace na úhradu školení zaměstnanců ve výši 75% celkových nákladů. 16

18 Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv. V prosinci roku 2012 došlo ke zřícení konstrukce garáží z důvodů nekvalitních základů u zakázky E parkovací dům s nadzemními a podzemními parkovacími místy. Vzhledem ke skutečným vynaloženým nákladům na zakázku (v UCE Kč a přiřazenými režijními náklady ve výši Kč) jsme se rozhodli formou vytvořené opravné položky ve výši 50% z hodnoty rozpracované zakázky na přechodnou dobu snížit její cenu. Nejedná se o trvalou škodu, vše se opraví a v dalším účetním období OP zrušíme. Vzniknou pouze další náklady ve formě demoličních prací. Změny na účtech opravných položek: Opravné položky k: Zásoby nedokončené výroby Zůstatek k Tvorba opravné položky Zúčtování opravné položky Zůstatek k Tvorba opravné položky Zúčtování opravné položky Zůstatek k Kč Kč Krátkodobý finanční majetek tvoří peníze v hotovosti a na bankovních účtech. Účetní jednotka drží v pokladně pouze nevýznamnou část peněžních prostředků za účelem občasného prodeje zboží v hotovosti. Podle vnitřní směrnice může být maximální zůstatek peněžních prostředků v hotovosti Kč. Je-li zůstatek vyšší, je rozdíl vložen na bankovní účet. Minimální zůstatek činí Kč. Poklesne-li pod tuto hranici, z bankovního účtu se převede částka Kč. 17

19 Graf č. 1: Příjmy a výdaje v pokladně v roce 2011 Příjmy Výdaje , , , , , , , ,00 0,00 Graf č. 2: Pokladní zůstatek v roce , , , , , ,00 0,00 18

20 Graf č.3: Příjmy a výdaje v pokladně v roce 2012 Příjmy Výdaje , , , , , , ,00 0,00 Graf č. 4: Pokladní zůstatek v roce , , , , ,00 0,00 19

21 Bankovní účet v obou letech dosahoval záporných hodnot. Výše zůstatku je tedy v rozvaze vykázána jako krátkodobý bankovní úvěr. Zůstatek bankovního účtu k činil Zůstatek k činil Kč Kč. Graf č.5: Pohyb peněz na bankovním účtu 2011 ve prospěch na vrub , , , , , , , ,00 0,00 Graf č.6: Pohyb peněz na bankovním účtu 2012 ve prospěch na vrub , , , , , , , , ,00 0,00 20

22 V majetku firmy nejsou evidovány žádné krátkodobé cenné papíry. Náklady příštích období zahrnují především dopředu zaplacené částky a jsou účtovány do nákladů období, do nichž věcně a časově přísluší. V naší společnosti je na účtu 381 zachycena částka ve výši Kč, která představuje finanční prostředku, jež byly převedeny z bankovního účtu na úhradu školení zaměstnanců. Toto školení se týkalo období prosinec 2012 až únor 2013 a vynaložená částka činila ,-. Požádali jsme o dotaci z evropských strukturálních fondů, kterou bychom rádi pokryli 75% nákladů. Peníze jsme zatím neobdrželi. Účet příjmy příštích období jsme ve sledovaném účetním období nepoužívali. Přehled o změnách vlastního kapitálu Základní kapitál společnosti ve výši Kč je v plné výši tvořen obchodním podílem komanditisty Františka Drahokoupila. Rozdělení disponibilního zisku v komanditní společnosti : Na konci účetního období k se účetní výsledek hospodaření rozdělí na přesné poloviny přináležející komplementáři a komanditní společnosti. Část týkající se účetní jednotky se upraví na správnou výši daňového základu, vypočítá se daň ve výši 19% a ta se promítne do účetnictví. Zbývající část disponibilního zisku se následně rozděluje podle pravidel společnosti takto: 1. vytvoření zákonného rezervního fondu, je-li to relevantní 2. vypořádání neuhrazené ztráty z předchozích let, je-li to relevantní 3. vyplacení podílu na zisku společníkovi v souladu se stanovami, je-li to relevantní 4. případný rozdíl se vypořádá proti nerozděleným ziskům, je-li to relevantní 21

23 Účetní období 2010 Dne 15. července 2011 se konala valná hromada, která mj. rozhodovala o rozdělení zisku za rok Za rok 2010 společnost vykázala čistý zisk ve výši Kč. O jeho rozdělení valná hromada rozhodla takto: Text Kč Účetní zachycení Poznámka Vytvoření zákonného rezervního fondu Vypořádání neuhrazené ztráty z předchozích let Výplata podílu na zisku společníkovi /421 5% ze Z.K /429 Komanditista (1/2 ze zisku) /364 Nerozdělený zisk /428 odvede se 15% srážková daň Celkem

24 Účetní období 2011 schéma rozdělení výsledku hospodaření Částka disponibilního zisku byla rozdělena na valné hromadě v r

25 Účetní období 2012 Dne 16. července 2012 se konala valná hromada, která rozhodovala o rozdělení zisku za rok Za rok 2011 společnost vykázala čistý zisk ve výši ,05 Kč a vedení společnosti rozhodlo o jeho použití takto: Text Kč Účetní zachycení Poznámka Vytvoření zákonného rezervního fondu Vypořádání neuhrazené ztráty z předchozích let Výplata podílu na zisku společníkovi Drahokoupilovi Netvořil se komanditista (1/2 ze zisku) /364 Nerozdělený zisk ,05 431/428 - odvede se 15% srážková daň Celkem ,05 V tomto účetním období nebyly žádné účetní případy týkající se tvorby rezerv, a to zákonných ani ostatních. Mezi dlouhodobými závazky je evidována částka Kč (účet 364), která představuje jednu polovinu účetního výsledku hospodaření společnosti (před zdaněním). Zatím nebyla převedena komplementáři panu Zbořilovi a vzhledem k vypláceným zálohám v měsíčním objemu Kč provedeme v r vzájemný zápočet s pohledávkou na účtu 355 ( Kč). Dlouhodobá záloha k je výši Kč a byla přijata na účet v srpnu 2012 ke krytí nákladů týkajících se zakázky E parkovací dům. Pozn. V roce 2013 se musí přeúčtovat z účtu 324 na účet

26 K eviduje společnost následující krátkodobé závazky: 1. Dodavatelské faktury Kč Splatnost Materiál , Revizní posudky a povolení , Materiál , Pronájem těžké techniky , Ekologická likvidace odpadů , Revizní posudky a povolení , Penále od auditora 4 521,00 Faktura za internet (I. pol.) ,60 Faktura za elektřinu ,80 Faktura za telefon ,80 Faktura za daňové poradenství ,00 Celkem účet 321- dodavatelé ,20 2. Závazky ke společníkům (účet 366) Kč Nevyplacená mzda za prosinec 3. Závazky k zaměstnancům (účet 331) Kč Nevyplacené mzdy za prosinec 4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Kč Neodvedeno z prosincových mezd Dohadné účty pasivní jsou ve výši Kč a představují nefakturovanou částku za daňové poradenství ( Kč) a dále chybějící fakturu za internet a telefon ( Kč). Odhad byl stanoven na základě rozboru těchto položek zachycených v UCE, které se v nákladech společnosti pravidelně opakují. Společnost má sjednaný kontokorentní úvěr, za který platí bance úrok 5 % p. a. z částky případného přečerpání. Výpočet se provádí vždy na konci příslušného měsíce, kdy je úrok automaticky stržen z účtu. 25

27 Vzorec pro výpočet úroku: Náklady na úroky vztahující se ke kontokorentnímu úvěru za rok 2011 činily ,29 Kč a za rok 2012 činily ,72 Kč. V letech 2011 a 2012 společnost neevidovala žádné finanční výpomoci od nebankovních subjektů. Graf č.7: Úroky v roce , , , , , , , ,00 0,00 26

28 Graf č. 8: Úroky v , , , , , ,00 0,00 Výdaje příštích období (účet 383)zahrnují částky, které budou placeny v následujícím roce, ale jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší. V naší společnosti se jedná o částku ve výši Kč, která se týká zakázky E stavba garáží. V souvislosti se zřícením dosavadní stavby dochází ke zdržení celé zakázky a musíme uhradit smluvní pokutu ve výši Kč za každý den zdržení. Ke konci roku předpokládáme 180 dnů a z toho tedy vyplývá tento poměrně vysoký očekávaný budoucí výdaj. Účet výnosy příštích období nebyl používán. DAŇ Z PŘÍJMŮ Společnost eviduje na účtu 341 daň z příjmu nezaplacenou částku týkající se roku 2012 ve výši Kč. Na ř. 100 rozvahy, který ukazuje výši daňových závazků a dotací je dále načtena částka Kč, což je sražená a neodvedená daň z prosincových mezd. Do celkové výše je zahrnuta také dotace na úhradu nákladů na školení ve výši Kč (účet 346). 27

29 Zakázka se týkala výstavby nové administrativní budovy pro reklamní agenturu, která je plátcem DPH. Předpokládaná doba výstavby byla naplánována na leden 2011 až prosinec 2012 a smluvní cena za zakázku byla stanovena na Kč bez DPH. Kolaudace této stavby proběhla 3. prosince

30 Zakázka se týkala kompletní rekonstrukce rodinného domu pro nepodnikající osobu. Předpokládaná doba výstavby byla naplánovaná na leden 2011 až červen 2011 a smluvní cena na zakázku byla stanovena na Kč bez DPH. Kolaudace této stavby proběhla 26. června V průběhu roku 2012 byla tato zakázka reklamována. Reklamace byla uznána a byly odstraněny drobné závady. 29

31 Zakázka se týkala výstavby překladního skladu pro logistickou firmu, která je plátcem DPH. Předpokládaná doba výstavby byla naplánována na duben 2011 až listopad 2012 a smluvní cena na zakázku byla stanovena na Kč bez DPH. Kolaudace této stavby proběhla 3. ledna

32 Zakázka se týkala kompletní rekonstrukce činžovního domu pro SVJ, který je neplátcem DPH. Předpokládaná doba výstavby je naplánována na červen 2011 až leden 2012 a smluvní cena na zakázku byla stanovena na Kč bez DPH. Kolaudace této stavby proběhla 5. ledna

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni 31. prosinec MONTAKO- obchod s.r.o.

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni 31. prosinec MONTAKO- obchod s.r.o. Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31. prosinec 212 Obchodní firma nebo jiný název jednotky MONTAKO- obchod s.r.o. ( v celých tisících Kč

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více