Příloha k účetní závěrce pro roky 2011 a 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha k účetní závěrce pro roky 2011 a 2012"

Transkript

1 Příloha k účetní závěrce pro roky 2011 a 2012 Ing. Alena Stibůrková Kateřina Kuchtová Michaela Mlčáková Robin Polk Karolína Šimurdová Tereza Vančurová

2 1 POPIS SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ÚČETNÍ METODY Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Finanční majetek Zásoby Pohledávky Vlastní kapitál Cizí zdroje Leasing Devizové operace Použití odhadů Účtování výnosů a nákladů Daň z příjmů Dotace Následné události Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek ZÁSOBY POHLEDÁVKY OPRAVNÉ POLOŽKY KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK OSTATNÍ AKTIVA VLASTNÍ KAPITÁL REZERVY DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY BANKOVNÍ ÚVĚRY A FINANČNÍ VÝPOMOCI OSTATNÍ PASIVA ZAKÁZKY FIRMY Zakázka A Zakázka B Zakázka C

3 16.4 Zakázka D Zakázka E VÝNOSY OSOBNÍ NÁKLADY VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI

4 Společnost Drahokoupil & Zbořil (dále jen společnost ) je komanditní společností, sídlící na adrese Stavební 7, Zdice, Česká republika a její identifikační číslo je Hlavním předmětem činnosti je stavební činnost a to nejen výstavba nových objektů, ale i rekonstrukce stávajících. V roce 2012 nebyly provedeny žádné významné změny v zápise do obchodního rejstříku. Základní kapitál je tvořen obchodním podílem v držení komanditisty Františka Drahokoupila. Komanditista je ve společnosti zaměstnán a zodpovídá za právní náležitostí uzavíraných smluv s klienty i dodavateli. Společnost je řízena ředitelem a současně komplementářem Janem Zbořilem. Základní kapitál je tvořen pouze vkladem komanditisty. Stanovy neobsahují žádnou speciální úpravu ohledně rozdělení zisku mezi komanditistu a komplementáře, postupuje se dle obecných ustanovení obchodního zákoníku. Je-li společnost v zisku, je společníkům vyplacena polovina jim příslušejícího zisku z předchozího roku (po případné úhradě ztrát z předchozích let). Úhrada podílu na zisku musí být provedena nejpozději do 2 měsíců od data konání valné hromady. Společnost nemá organizační složku v zahraničí a je plátcem daně z přidané hodnoty. 3

5 Společnost má následující organizační strukturu: Přiložená účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o účetnictví) a prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve znění platném pro rok 2012 a Účetní závěrka byla auditována v letech 2011 i

6 Způsoby oceňování, odpisování a účetní metody, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2011 a 2012 jsou následující: Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Dlouhodobý nehmotný majetek nad tis. Kč v roce 2012 a 2011 je odpisován na vrub nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Firma má ve vlastnictví účetní software a software pro projektovou dokumentaci. Odpisování Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto: Majetek Účetní SW SW pro projektovou dokumentaci Životnost 6 let 6 let Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Úroky z úvěru nejsou součástí pořizovací ceny. Dlouhodobý hmotný majetek nad tis. Kč v roce 2012 a 2011 se odepisuje po dobu ekonomické životnosti. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku se snižuje o dotace ze státního rozpočtu. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů. 5

7 Odpisování Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto: Majetek Budova A (sklad) Budova B (kanceláře) Soubor nářadí a přístrojů - tým I Soubor nářadí a přístrojů - tým II Soubor nářadí a přístrojů 2009 Soubor nářadí a přístrojů - tým III Dodávka Dodávka Dodávka Multifunkční tiskárna Osobní automobil stavbyvedoucího Počítač Počítač Počítač Počítač Počítač Počítač Soubor nábytku 2009 Soubor nábytku 2010 Životnost 50 let 50 let 10 let 10 let 10 let 10 let 8 let 8 let 8 let 6 let km 4 roky 4 roky 4 roky 4 roky 4 roky 4 roky 8 let 8 let Pouze u osobního automobilu se používá metoda výkonových odpisů, tedy vycházíme z počtu ujetých km v roce a sazby na 1 km (2,36 Kč/km). K dlouhodobému hmotnému majetku se netvoří žádná opravná položka. 6

8 Krátkodobý finanční majetek tvoří peníze v hotovosti a na bankovních účtech. Účetní jednotka má pouze jeden bankovní účet, který je veden v českých korunách. Žádné jiné poplatky s bankovním účtem spojeny nejsou. V majetku firmy nejsou evidovány žádné dlouhodobé ani krátkodobé cenné papíry. Společnost eviduje zásoby nedokončené výroby, což jsou rozpracované zakázky a dále zásoby hotových výrobků, které představují hotové, ale zatím nepředané zakázky. (v roce 2012 zakázka C tj. překladní sklad pro logistickou firmu). Společnost má zpracovanou svým rozpočtářem dopředu předběžnou kalkulaci nákladů na jednotlivé zakázky v tomto členění: Náklady na každou ze zakázek: Osobní náklady stavebních dělníků Materiál Pronájem strojů Odpisy nářadí a drobných strojů Likvidace odpadů Revizní posudky a povolení Ostatní nákupy přímo přiřaditelné Alokace společných režijních nákladů V průběhu roku se výrobky a nedokončená výroba se oceňují skutečnými vlastními náklady. Společnost používá následující postup. V každém účetním období realizuje určité zakázky. V účetnictví má nastaven systém podrobné analytické evidence jednotlivých výsledkových účtů, které dále směřuje přímo na jednotlivé zakázky. U nich sleduje tyto přímé náklady: 7 1. Osobní náklady stavebních dělníků (14 zaměstnanců) dle počtu odpracovaných dnů na jednotlivých zakázkách přímo zachytí mzdové náklady (521) a odpovídající část nákladů na odvody zaměstnavatele (524)

9 2. Mzdy administrativních pracovníků (4 zaměstnanci) dle počtu právě realizovaných zakázek v měsíci je jejich mzda rozdělena na poloviny, případně třetiny a nákladově přiřazena odpovídající část na zakázky (521), kam směřuje i příslušná část odvodů zaměstnavatele (524) 3. Osobní náklady komanditisty dle počtu právě realizovaných zakázek v měsíci je rozdělena jeho mzda na poloviny, případně třetiny a nákladově přiřazena odpovídající část na zakázky (522). Totéž se týká poměrné části odvodů zaměstnavatele, které se přidělují zakázkám. 4. Materiál materiálové faktury od dodavatele jsou rozpočítány na jednotlivé zakázky 5. Pronájem strojů - faktury od dodavatele jsou rozpočítány na jednotlivé zakázky 6. Revizní posudky a povolení - faktury od dodavatele jsou rozpočítány na jednotlivé zakázky 7. Ostatní nákupy přímo přiřaditelné realizují se v hotovosti a jsou rozpočítány na jednotlivé zakázky (pozn. Společnost si striktně hlídá výši nastaveného pokladního limitu) 8. Odpisy nářadí vzhledem k vysoké úhrnné částce jsou dle jednotlivých týmů, které s konkrétním nářadím pracují, přiřazovány měsíční odpisy přímo na jednotlivé zakázky. (pozn. Pokud v daném měsíci tým pracuje na dvou zakázkách je odpis rozdělen poměrnou částí dle počtu dnů). Společnost má dále zřízeno samostatné středisko, kam směřuje v průběhu roku všechny ostatní nabíhající náklady režijního charakteru, které nelze přímo přiřadit zakázkám (např. veškeré další odpisy, úroky za přečerpání účtu, daňové poradenství, internet, telefon, energie, školení.). Na konci roku, po zjištění skutečných režijních nákladů z účetnictví, se provede jejich rozpočítání (alokace) přímo na jednotlivé zakázky. Jako rozvrhovou základnu používá hrubé účetní jednotka mzdy zaměstnanců. V roce 2011 činila skutečná režijní přirážka 20%, v roce ,6%. (pozn. Společnost si je vědoma, že v současné době se využívají i jiné metody alokace, ale na tento systém je zvyklá a auditor nemá námitky). Rok Skutečné režijní náklady (středisko režijní ) Rozvrhová základna - hrubé mzdy Režijní přirážka (u zakázek A, B, C, D) 20% (u zakázek A, C, E) 27,60% Na konci roku se vždy provádí porovnání skutečných nákladů s náklady dle předběžné kalkulace a provede se jejich aktualizace do následujícího období. 8

10 Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů. Pohledávky i dohadné účty aktivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců včetně) a dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců), s tím, že krátkodobé jsou splatné do jednoho roku od rozvahového dne. Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského soudu v Berouně ve výši Kč. Podle obchodního zákoníku společnost vytváří rezervní fond ze zisku. Není-li rezervní fond vytvořen již při vzniku společnosti, je společnost povinna vytvořit jej z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 10 % z čistého zisku, avšak ne více než 5 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku určenou ve společenské smlouvě nebo ve stanovách, nejméně však 5 % z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu určené ve společenské smlouvě nebo ve stanovách, nejméně však do výše 10 % základního kapitálu. Rezervní fond do výše 10 % základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty společnosti. O dalším použití rezervního fondu rozhodují jednatelé. Komanditní společnost vytvořila rezervní fond až v roce 2011, kdy rozdělovala zisk ve výši ,50 Kč. Vytvořen byl v maximální výši stanovené pro první rok, v němž byl vykázán, tedy 5% základního kapitálu, což představuje částku ,- Kč. Další fondy nejsou vytvářeny. Společnost nevytváří zákonné ani ostatní rezervy. Informace o úvěru Společnost má s bankou sjednaný kontokorentní úvěr v případě přechodného přečerpání běžného účtu. Za tuto službu platí bance úrok ve výši 5 % p. a. z částky použitého přečerpání. 9

11 Výpočet se provádí vždy na koci příslušného měsíce, kdy je úrok automaticky stržen z účtu. Vzorec pro výpočet úroku: Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. Dlouhodobé i krátkodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne. Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů. Rozdělují se na krátkodobé a dlouhodobé. Společnost neeviduje žádný majetek na leasing. U účetní jednotky nebyly ve sledovaném období evidovány žádné devizové operace. Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat. 10

12 Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování opravných položek, náklady na reprezentaci, dary, manka a škody, pokuty a penále, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.). Dále se zohledňují položky snižující základ daně (určitá výše hodnoty poskytnutého daru, max. 5% základu daně), odčitatelné položky (daňová ztráta, náklady na realizaci projektů výzkumu a vývoje- naše společnost tyto položky nevykazuje) a slevy na dani z příjmů. Jedná se o standardní postup úprav daňového základu a následně vypočtené daně, která se zachytí do účetnictví. Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí či nezpochybnitelného nároku na přijetí. Dotace přijatá na úhradu nákladů se účtuje do provozních nebo finančních výnosů. Dotace přijatá na pořízení dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení a na úhradu úroků zahrnutých do pořizovací ceny majetku snižuje pořizovací cenu nebo vlastní náklady na pořízení. Naše společnost se rozhodla vynaložit nemalé finanční prostředky na vzdělávání svých zaměstnanců. Naskytla se jí možnost využít dotaci, která je poskytována z evropských strukturálních fondů. Je podána žádost na dotaci, která by pokryla 75% nákladů. V účetnictví je zachycena pohledávka a současně je evidována dotace, kterou společnost zatím na účet neobdržela. Jelikož vzdělávání zahrnuje období prosinec 2012 až únor 2013 a celková částka byla uhrazena ve výši Kč, formou dohadu jsme zachytili čerpání dotace ve prospěch provozních výnosů (346/648). 11

13 Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.4 DLOUHODOBÝ MAJETEK Rok 2011 Majetek Vstupní cena Oprávky k Roční účetní odpis 2011 Konečný zůstatek 2011 Účetní software Software pro projektovou dokumentaci Celkem Rok 2012 Majetek Vstupní cena Oprávky k Roční účetní odpis 2012 Konečný zůstatek 2012 Účetní software Software pro projektovou dokumentaci Celkem Společnost neeviduje žádný drobný nehmotný majetek, který nevykazuje rozvaha. 12

14 Rok 2011 Majetek Vstupní Oprávky k Roční účetní Konečný Vyřazení cena odpis 2011 zůstatek Budova A (sklad) Budova B (kanceláře) Soubor nářadí a přístrojů - tým I Soubor nářadí a přístrojů - tým II Soubor nářadí a přístrojů Soubor nářadí a přístrojů - tým III Dodávka Dodávka Dodávka Multifunkční tiskárna Osobní automobil stavbyvedoucího Počítač Počítač Počítač Počítač Počítač Počítač Soubor nábytku Soubor nábytku

15 Rok 2012 Majetek Vstupní cena Oprávky k Souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k Kč nový telefon pro generálního ředitele. Společnost nevytváří rezervy na opravy DHM. Roční účetní odpis 2012 Vyřazení Konečný zůstatek Budova A (sklad) Budova B (kanceláře) Soubor nářadí a přístrojů - tým I Soubor nářadí a přístrojů - tým II Soubor nářadí a přístrojů Soubor nářadí a přístrojů - tým III Dodávka Dodávka Dodávka Multifunkční tiskárna Osobní automobil stavbyvedoucího Počítač Počítač Počítač vyřazeno Počítač Počítač Počítač Soubor nábytku 2009 Soubor nábytku

16 Společnost neeviduje žádné materiálové zásoby na skladě, neboť jednotlivé nákupy se přiřazují a evidují jako přímá spotřeba na jednotlivé zakázky. Existuje jeden výhradní dodavatel stavebního materiálu Stavebniny, s.r.o. Opravná položka byla stanovena vedením společnosti na základě situace, která nastala u zakázky E (viz samostatný bod opravné položky). Pohledávky vykázané v rozvaze představují: Dlouhodobé pohledávky ř. 043 Pohledávky za společníky Kč (účet 355) Jedná se o pohledávku z titulu dopředu vyplácených záloh na podíl na zisku u komplementáře. Po skončení účetního období a následném převodu zisku ve výši ½ na účet 364, je proveden vzájemný zápočet a společníkovi je doplacen rozdíl. V našem případě je opačná situace, neboť komplementář odčerpal větší částky, než představoval následně přidělený podíl na zisku. ř. 046 Jiné pohledávky Kč (účet 346) Je zde zachycena dotace pohledávka z titulu dotace na úhradu školení zaměstnanců ve výši 75% skutečných nákladů Krátkodobé pohledávky ř. 049 Pohledávky z obchodních vztahů Kč (účty 311 a 315) Jedná se o pohledávku týkající se zakázky A, kdy na účtu 311( Kč) evidujeme dosud nezaplacenou a vyfakturovanou část a zádržné z této zakázky je na samostatném účtu 315( Kč), abychom měli přesný přehled. Jsme si vědomi nutnosti přeúčtovat částku na dlouhodobou pohledávku, neboť zádržné bude vyfakturováno až , pokud se nevyskytnou u této zakázky žádné následné závady a reklamace ze strany zákazníka. 15

17 ř. 054 Stát daňové pohledávky Kč (účet 343) Pohledávka představuje nadměrné odpočty vzniklé u daně z přidané hodnoty v měsících listopad ( Kč) a prosinec ( Kč). Pozn. Společnost musela řešit celou řadu problémů, které se týkaly legislativních změn u DPH. Od začal fungovat režim přenesené daňové povinnosti u stavebních prací, do nichž dle číselného kódu klasifikace produkce CZ CPA 41 až 43 naše účetní jednotka se svými činnostmi spadá. Od zákon v režimu PDP nepřipouští přijetí úplaty předem jako skutečnost zakládající povinnost odvést daň. Tedy zálohy se již nedaní. Zdaní je až příjemce plnění k datu dodání. V roce 2011 jsme tedy na DPH z přijatých záloh daň odváděli státu, ale v následujícím roce již tato povinnost neplatila. Již zdaněné zálohy na stavební práce zůstaly ve standardním režimu a při zúčtování do faktury v roce 2012 se pouze rozdíl provedl v režimu přenesené daňové povinnosti. Tento problém se řešil u zakázky A, kde v obou letech proběhly zálohové platby a bylo nutné správně odvést daň. Dále bylo nutné si uvědomit, že režim přenesené daňové povinnosti se netýká zákazníků, kteří nejsou registrovanými plátci DPH (zakázka D pro SVJ-neplátce). V neposlední řadě je třeba uplatnit správnou sazbu DPH (v roce 2011 rodinný dům a roce 2012 rekonstrukce fakturovány ve snížené sazbě DPH). Ve stavebních firmách tedy od roku 2012 vzniká zcela běžně nadměrný odpočet. Jelikož jsou všechny zálohové i konečné faktury hrazeny včas, neevidujeme nesplacené pohledávky a netvoříme tedy opravné položky. Společnost průběžně fakturuje odběratelům zálohy nebo dílčí hotové výkony a splatnost je nastavena v intervalu 14 dnů a 1 až 2 měsíce od data vystavení. Dohadné účty aktivní ( Kč) zahrnují pouze pohledávku vůči pojišťovně ve výši Kč, která vznikla v důsledku uplatněné předpokládané náhrady za škodu na havarovaném osobním automobilu. Druhou položkou je částka Kč, která představuje odhad čerpané, dosud neposkytnuté dotace na úhradu školení zaměstnanců ve výši 75% celkových nákladů. 16

18 Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv. V prosinci roku 2012 došlo ke zřícení konstrukce garáží z důvodů nekvalitních základů u zakázky E parkovací dům s nadzemními a podzemními parkovacími místy. Vzhledem ke skutečným vynaloženým nákladům na zakázku (v UCE Kč a přiřazenými režijními náklady ve výši Kč) jsme se rozhodli formou vytvořené opravné položky ve výši 50% z hodnoty rozpracované zakázky na přechodnou dobu snížit její cenu. Nejedná se o trvalou škodu, vše se opraví a v dalším účetním období OP zrušíme. Vzniknou pouze další náklady ve formě demoličních prací. Změny na účtech opravných položek: Opravné položky k: Zásoby nedokončené výroby Zůstatek k Tvorba opravné položky Zúčtování opravné položky Zůstatek k Tvorba opravné položky Zúčtování opravné položky Zůstatek k Kč Kč Krátkodobý finanční majetek tvoří peníze v hotovosti a na bankovních účtech. Účetní jednotka drží v pokladně pouze nevýznamnou část peněžních prostředků za účelem občasného prodeje zboží v hotovosti. Podle vnitřní směrnice může být maximální zůstatek peněžních prostředků v hotovosti Kč. Je-li zůstatek vyšší, je rozdíl vložen na bankovní účet. Minimální zůstatek činí Kč. Poklesne-li pod tuto hranici, z bankovního účtu se převede částka Kč. 17

19 Graf č. 1: Příjmy a výdaje v pokladně v roce 2011 Příjmy Výdaje , , , , , , , ,00 0,00 Graf č. 2: Pokladní zůstatek v roce , , , , , ,00 0,00 18

20 Graf č.3: Příjmy a výdaje v pokladně v roce 2012 Příjmy Výdaje , , , , , , ,00 0,00 Graf č. 4: Pokladní zůstatek v roce , , , , ,00 0,00 19

21 Bankovní účet v obou letech dosahoval záporných hodnot. Výše zůstatku je tedy v rozvaze vykázána jako krátkodobý bankovní úvěr. Zůstatek bankovního účtu k činil Zůstatek k činil Kč Kč. Graf č.5: Pohyb peněz na bankovním účtu 2011 ve prospěch na vrub , , , , , , , ,00 0,00 Graf č.6: Pohyb peněz na bankovním účtu 2012 ve prospěch na vrub , , , , , , , , ,00 0,00 20

22 V majetku firmy nejsou evidovány žádné krátkodobé cenné papíry. Náklady příštích období zahrnují především dopředu zaplacené částky a jsou účtovány do nákladů období, do nichž věcně a časově přísluší. V naší společnosti je na účtu 381 zachycena částka ve výši Kč, která představuje finanční prostředku, jež byly převedeny z bankovního účtu na úhradu školení zaměstnanců. Toto školení se týkalo období prosinec 2012 až únor 2013 a vynaložená částka činila ,-. Požádali jsme o dotaci z evropských strukturálních fondů, kterou bychom rádi pokryli 75% nákladů. Peníze jsme zatím neobdrželi. Účet příjmy příštích období jsme ve sledovaném účetním období nepoužívali. Přehled o změnách vlastního kapitálu Základní kapitál společnosti ve výši Kč je v plné výši tvořen obchodním podílem komanditisty Františka Drahokoupila. Rozdělení disponibilního zisku v komanditní společnosti : Na konci účetního období k se účetní výsledek hospodaření rozdělí na přesné poloviny přináležející komplementáři a komanditní společnosti. Část týkající se účetní jednotky se upraví na správnou výši daňového základu, vypočítá se daň ve výši 19% a ta se promítne do účetnictví. Zbývající část disponibilního zisku se následně rozděluje podle pravidel společnosti takto: 1. vytvoření zákonného rezervního fondu, je-li to relevantní 2. vypořádání neuhrazené ztráty z předchozích let, je-li to relevantní 3. vyplacení podílu na zisku společníkovi v souladu se stanovami, je-li to relevantní 4. případný rozdíl se vypořádá proti nerozděleným ziskům, je-li to relevantní 21

23 Účetní období 2010 Dne 15. července 2011 se konala valná hromada, která mj. rozhodovala o rozdělení zisku za rok Za rok 2010 společnost vykázala čistý zisk ve výši Kč. O jeho rozdělení valná hromada rozhodla takto: Text Kč Účetní zachycení Poznámka Vytvoření zákonného rezervního fondu Vypořádání neuhrazené ztráty z předchozích let Výplata podílu na zisku společníkovi /421 5% ze Z.K /429 Komanditista (1/2 ze zisku) /364 Nerozdělený zisk /428 odvede se 15% srážková daň Celkem

24 Účetní období 2011 schéma rozdělení výsledku hospodaření Částka disponibilního zisku byla rozdělena na valné hromadě v r

25 Účetní období 2012 Dne 16. července 2012 se konala valná hromada, která rozhodovala o rozdělení zisku za rok Za rok 2011 společnost vykázala čistý zisk ve výši ,05 Kč a vedení společnosti rozhodlo o jeho použití takto: Text Kč Účetní zachycení Poznámka Vytvoření zákonného rezervního fondu Vypořádání neuhrazené ztráty z předchozích let Výplata podílu na zisku společníkovi Drahokoupilovi Netvořil se komanditista (1/2 ze zisku) /364 Nerozdělený zisk ,05 431/428 - odvede se 15% srážková daň Celkem ,05 V tomto účetním období nebyly žádné účetní případy týkající se tvorby rezerv, a to zákonných ani ostatních. Mezi dlouhodobými závazky je evidována částka Kč (účet 364), která představuje jednu polovinu účetního výsledku hospodaření společnosti (před zdaněním). Zatím nebyla převedena komplementáři panu Zbořilovi a vzhledem k vypláceným zálohám v měsíčním objemu Kč provedeme v r vzájemný zápočet s pohledávkou na účtu 355 ( Kč). Dlouhodobá záloha k je výši Kč a byla přijata na účet v srpnu 2012 ke krytí nákladů týkajících se zakázky E parkovací dům. Pozn. V roce 2013 se musí přeúčtovat z účtu 324 na účet

26 K eviduje společnost následující krátkodobé závazky: 1. Dodavatelské faktury Kč Splatnost Materiál , Revizní posudky a povolení , Materiál , Pronájem těžké techniky , Ekologická likvidace odpadů , Revizní posudky a povolení , Penále od auditora 4 521,00 Faktura za internet (I. pol.) ,60 Faktura za elektřinu ,80 Faktura za telefon ,80 Faktura za daňové poradenství ,00 Celkem účet 321- dodavatelé ,20 2. Závazky ke společníkům (účet 366) Kč Nevyplacená mzda za prosinec 3. Závazky k zaměstnancům (účet 331) Kč Nevyplacené mzdy za prosinec 4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Kč Neodvedeno z prosincových mezd Dohadné účty pasivní jsou ve výši Kč a představují nefakturovanou částku za daňové poradenství ( Kč) a dále chybějící fakturu za internet a telefon ( Kč). Odhad byl stanoven na základě rozboru těchto položek zachycených v UCE, které se v nákladech společnosti pravidelně opakují. Společnost má sjednaný kontokorentní úvěr, za který platí bance úrok 5 % p. a. z částky případného přečerpání. Výpočet se provádí vždy na konci příslušného měsíce, kdy je úrok automaticky stržen z účtu. 25

27 Vzorec pro výpočet úroku: Náklady na úroky vztahující se ke kontokorentnímu úvěru za rok 2011 činily ,29 Kč a za rok 2012 činily ,72 Kč. V letech 2011 a 2012 společnost neevidovala žádné finanční výpomoci od nebankovních subjektů. Graf č.7: Úroky v roce , , , , , , , ,00 0,00 26

28 Graf č. 8: Úroky v , , , , , ,00 0,00 Výdaje příštích období (účet 383)zahrnují částky, které budou placeny v následujícím roce, ale jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší. V naší společnosti se jedná o částku ve výši Kč, která se týká zakázky E stavba garáží. V souvislosti se zřícením dosavadní stavby dochází ke zdržení celé zakázky a musíme uhradit smluvní pokutu ve výši Kč za každý den zdržení. Ke konci roku předpokládáme 180 dnů a z toho tedy vyplývá tento poměrně vysoký očekávaný budoucí výdaj. Účet výnosy příštích období nebyl používán. DAŇ Z PŘÍJMŮ Společnost eviduje na účtu 341 daň z příjmu nezaplacenou částku týkající se roku 2012 ve výši Kč. Na ř. 100 rozvahy, který ukazuje výši daňových závazků a dotací je dále načtena částka Kč, což je sražená a neodvedená daň z prosincových mezd. Do celkové výše je zahrnuta také dotace na úhradu nákladů na školení ve výši Kč (účet 346). 27

29 Zakázka se týkala výstavby nové administrativní budovy pro reklamní agenturu, která je plátcem DPH. Předpokládaná doba výstavby byla naplánována na leden 2011 až prosinec 2012 a smluvní cena za zakázku byla stanovena na Kč bez DPH. Kolaudace této stavby proběhla 3. prosince

30 Zakázka se týkala kompletní rekonstrukce rodinného domu pro nepodnikající osobu. Předpokládaná doba výstavby byla naplánovaná na leden 2011 až červen 2011 a smluvní cena na zakázku byla stanovena na Kč bez DPH. Kolaudace této stavby proběhla 26. června V průběhu roku 2012 byla tato zakázka reklamována. Reklamace byla uznána a byly odstraněny drobné závady. 29

31 Zakázka se týkala výstavby překladního skladu pro logistickou firmu, která je plátcem DPH. Předpokládaná doba výstavby byla naplánována na duben 2011 až listopad 2012 a smluvní cena na zakázku byla stanovena na Kč bez DPH. Kolaudace této stavby proběhla 3. ledna

32 Zakázka se týkala kompletní rekonstrukce činžovního domu pro SVJ, který je neplátcem DPH. Předpokládaná doba výstavby je naplánována na červen 2011 až leden 2012 a smluvní cena na zakázku byla stanovena na Kč bez DPH. Kolaudace této stavby proběhla 5. ledna

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č, 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: DRAHOKOUPIL ZBOŘIL, k. s.

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014

Příloha účetní závěrky za rok 2014 19 20 21 22 23 Příloha účetní závěrky za rok 2014 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI...3 1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ...3 1.3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012 Roztáčíme kola Vašeho podnikání Výroční zpráva 2012 1 Obsah Poslání a profil společnosti... 3 Vedení společnosti... 4 Hlavní události roku 2012 a výhled do roku 2013... 5 Rozsah nabídky pojistných produktů

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno Budoucnost, která má jméno Výroční zpráva 2011 1 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011 Obsah 02 Poslání a profil společnosti 03 Vedení společnosti 04 Hlavní události roku 2011 a výhled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3 Údaje o společnosti, statutární orgány 7 Organizační schéma 11 Rok 2012 slovy generálního

Více