Závěrečný účet Obce Chyšky za rok 2009 IČO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet Obce Chyšky za rok 2009 IČO 00249718"

Transkript

1 Závěrečný účet Obce Chyšky za rok 2009 IČO ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) 1

2 Údaje o obci Chyšky Adresa: Obec Chyšky, Chyšky 27, Chyšky IČ: DIČ: CZ Telefon: , , www: Místní části Květuš, Kvašťov, Růţená, Nosetín, Vilín, Branišov, Nová Ves, Mezný, Radíkovy, Voděrady, Hrachov, Nálesí, Ratiboř, Ratibořec, Branišovice, Hněvanice, Záluţí, Podchýšská Lhota, Rohozov Bankovní ústav: Komerční banka Číslo účtu: /0100 Počet obyvatel k : obyvatel Příspěvková organizace: Mateřská škola Chyšky, IČO Základní škola Chyšky, IČO Zastupitelstvo Obce Chyšky Starosta: Místostarosta: Členové: Počet zasedání zastupitelstva v roce 2009 Ing. Maksa Miroslav Ing. Málek Bohumil Bardová Jana Calta Václav Mgr. Kašpar Václav Ing. Koranda Vladimír Kořánková Hana Kříţ Vladimír Kubec Jaroslav Lívanec Jiří Mašek Vladimír Němečková Miloslava Mgr. Pešičková Lenka Šetina Miloslav Mgr. Vachta Josef celkem: 9 jednání 2

3 Rada Obce Chyšky Starosta: Místostarosta: Členové: Počet zasedání rady v roce 2009 Ing. Maksa Miroslav Ing. Málek Bohumil Ing. Koranda Vladimír Kubec Jaroslav Mgr. Pešičková Lenka 17 zasedání Kontrolní výbor Předseda: Členové: Počet jednání Mgr. Vachta Josef Bardová Jana Němečková Miloslava 4 jednání Finanční výbor Předseda: Členové: Počet jednání Mašek Vladimír Calta Václav Kořánková Hana Lívanec Jiří Kříţ Vladimír 5 jednání 3

4 Hospodaření Obce Chyšky PŘÍJMY SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2009 SCHODKOVÝ VÝDAJE FINANCOVÁNÍ VÝDAJŮ Z ÚSPOR MINULÝCH LET ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na OÚ v Chyškách (výkaz FIN 2-12). Rekapitulace příjmů,výdajů a schválený rozpočet rozpočet po změnách výsledek od počátku roku financování Daňové příjmy ,00 Kč ,00 Kč ,23 Kč Nedaňové příjmy ,00 Kč ,00 Kč ,43 Kč Kapitálové příjmy 5 000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Přijaté dotace ,00 Kč ,48 Kč ,48 Kč Příjmy celkem ,00 Kč ,48 Kč ,14 Kč Běţné výdaje ,00 Kč ,45 Kč ,40 Kč Kapitálové výdaje ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Výdaje celkem ,00 Kč ,45 Kč ,40 Kč Financování ,00 Kč ,03 Kč ,74 Kč 1.1. Úhrn plnění rozpočtu příjmů Rozpočet příjmů Obce Chyšky byl v roce 2009 schválen ve výši ,- Kč. V průběhu roku byl rozpočtovými změnami rozpočet příjmů upraven na ,48 Kč. Skutečné příjmy Obce Chyšky dosáhly v roce 2009 výše ,14 Kč Složení realizovaných příjmů Obce Chyšky v roce 2009 Rekapitulace příjmů % z celkových příjmů Kč Daňové příjmy ,23 Kč Nedaňové příjmy ,43 Kč Kapitálové příjmy ,00 Kč Přijaté dotace ,48 Kč Příjmy celkem ,14 Kč 4

5 1.1.3 Daňové příjmy Daňové příjmy tvořily největší část příjmů obce. Patří sem výnosy z daní od FÚ, správní a místní poplatky. Celkem tyto příjmy dosáhly výše ,23 Kč. Schválený rozpočet byl splněn na 99,17 % Kapitálové příjmy V roce 2009 došlo k prodeji 4 bytů v bytovém domě č.p. 112 v Chyškách v celkové částce ,- Kč. Další kapitálový příjem tvořil prodej pozemků v částce ,- Kč. Celkem kapitálové příjmy dosáhly výše ,- Kč. Schválený rozpočet byl překročen o ,- Kč Přijaté dotace Dotace do rozpočtu obce za rok 2009 činily celkem ,48 Kč. V červnu 2009 obec obdrţela investiční dotaci na zateplení základní školy v částce ,98 Kč. Při schválení rozpočtu byly na zaplacení výdajů spojených s realizací zateplení školy pouţity prostředky z úspor minulých let ( poloţka v rozpočtové skladbě 8115 ). Přijetím této dotace byly prostředky vráceny do úspor minulých let. Obec Chyšky dále přijala dotaci na - činnost SDH ,- Kč, - opravu sociálního zařízení v MŠ ,- Kč, - výměnu oken na OÚ ,- Kč, - realizaci projektu Czech POINT ,- Kč, - vydání knihy ,- Kč, - webové stránky Chyšek ,- Kč, - výkon veřejné správy a školství ,- Kč, - volby do Evropského parlamentu ,50 Kč, - školné od jiných obcí ,- Kč, dotace přeúčtované základní škole - doplatek grantu EVVO 4 000,- Kč - BESIP 2 800,- Kč - Protidrogová prevence 8 000,- Kč Nedaňové příjmy Název Položka rozpočtové Příjmy skladby Příjmy z poskytování sluţeb zálohy na sluţby spojené s nájmem bytu, nebyt. prostor ,00 Kč Příjmy z prodeje zboţí popelnice, upomínkové předměty ,00 Kč Příjem z věcných břemen ,00 Kč Příjmy z pronájmu pozemků ,00 Kč Příjmy z pronájmu bytů a nebytových prostor ,00 Kč Pohřebnictví nájmy hrobů ,00 Kč Příjmy z prodeje dřeva ,00 Kč Příjmy z vodného ,00 Kč Příjmy z knihovny ,00 Kč Příjem z prodeje ţelezného šrotu, odvozu odpadu podnikatelům ,00 Kč Ostatní nedaň. příjmy ,00 Kč Příjmy z úroků ,93 Kč Vrácení nedočerpané dotace na mzdy ZŠ ,50 Kč 5

6 Příjem z vyúčtování záloh spojených s uţíváním bytu, nebyt. prostor ,00 Kč Proúčtování daně z příjmu za obec ,00 Kč Nedaňové příjmy celkem ,43 Kč Ve vztahu ke schválenému rozpočtu byly nedaňové příjmy překročeny o ,43 Kč 1.2 Úhrn plnění rozpočtu výdajů Zastupitelstvo Obce Chyšky schválilo rozpočet výdajů v roce 2009 ve výši ,00 Kč. V průběhu roku byl rozpočtovými změnami rozpočet výdajů upraven na ,45 Kč. Skutečné výdaje Obce Chyšky dosáhly v roce 2009 výše ,40 Kč. Rekapitulace výdajů % z celkových výdajů Kč Kapitálové výdaje ,00 Kč Běţné výdaje ,40 Kč Výdaje celkem ,40 Kč Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje souvisely v roce 2009 s ukončením modernizace základní školy v Chyškách v částce ,- Kč. Další kapitálové výdaje : - dokončení stavby skladu v Podchýšské Lhotě ( v roce 2009 bylo proinvestováno ,- Kč) - nákup pozemků ,- Kč - úhrada části nákladů na rozšíření veřejného rozhlasu ,- Kč - 1.splátka nákupu budovy pohostinství v Ratiboři ,- Kč ,- Kč pozemek pod budovou - změna ÚP obce - bylo zaplaceno ,-Kč - osazení vodoměru u KD v Chyškách ,- Kč - projektové dokumentace k ţádostem o dotace ( zateplení MŠ, zateplení bytového domu č.p.113 v Chyškách, půdní vestavba na OÚ v Chyškách ) v celkové částce ,- Kč. Kapitálové výdaje byly oproti schválenému rozpočtu překročeny o ,- Kč Běžné výdaje Běţné výdaje obce Chyšky v roce 2009 činily ,40 Kč. Schválený rozpočet v běţných výdajích byl ,- Kč. Rozdíl ,60 Kč byl pouţit ke krytí kapitálových výdajů. Podrobný rozpis běţných výdajů je uveden v přílohách této zprávy. 1.3 Financování V roce 2009 byl schválený schodkový rozpočet. Schodek ve výši ,- Kč byl kryt z úspor minulých let. V červnu 2009 byla přijata nerozpočtovaná dotace ze SFŢP ČR na zateplení základní školy v částce ,98 Kč. Ke zvýšení příjmů do rozpočtu obce došlo prodejem bytů v bytovce čp.112 v Chyškách. Nerozpočtované peněţní prostředky byly vráceny do úspor minulých let. Celkové hospodaření obce skončilo přebytkem ,74 Kč. 6

7 3. Inventarizace majetku Inventarizace byla zahájena dne , ukončena dne a byla provedena ke dni Způsob zjišťování skutečných stavů: fyzicky a dokladově. Věci neupotřebitelné, znehodnocené, nevyuţité, poškozené, na odpis apod. jsou uvedeny v Protokolu o vyřazení majetku. Inventarizační komise potvrdila, ţe inventarizace byla provedena podle zákona o účetnictví 563/91 Sb. a veškerý majetek a závazky jsou uvedeny v inventarizačních zápisech a jeho ocenění bylo zkontrolováno. Výsledné zjištění inventarizační komise: rozdíly nebyly zjištěny, evidence je řádně dodrţována a opatření k odstranění nebyla uloţena. Stavy majetku k účet 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,78 Kč inventarizační rozdíl 0, účet 019 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,33 Kč inventarizační rozdíl 0, účet 031 pozemky ,57 Kč inventarizační rozdíl 0, účet 032 umělecká díla a předměty 1 551,00 Kč inventarizační rozdíl 0, účet 021 stavby ,42 Kč inventarizační rozdíl 0, účet 022 dlouhodobý majetek nad ,- Kč ,23 Kč inventarizační rozdíl 0, účet 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek ,91 Kč inventarizační rozdíl 0, účet 042 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ,00 Kč inventarizační rozdíl 0, účet 041 nedokončený dlouhodobý nehmotný maj ,00 Kč inventarizační rozdíl 0, účet 132 zboţí na skladě ,80 Kč inventarizační rozdíl 0, účet 314 poskytnuté provozní zálohy ,00 Kč inventarizační rozdíl 0, účet 315 pohledávky ,00 Kč inventarizační rozdíl 0, účet 263 ceniny 1 347,00 Kč inventarizační rozdíl 0, účet 231 peníze na účtech ,52 Kč inventarizační rozdíl 0, účet 331 závazky k zaměstnancům ,00 Kč inventarizační rozdíl 0, účet 336 závazky soc. a zdravot. pojištění ,00 Kč inventarizační rozdíl 0, účet 342 závazky ostatní daně ,00 Kč inventarizační rozdíl 0, účet 379 jiné závazky výplaty na účet ,00 Kč inventarizační rozdíl 0, účet 324 přijaté zálohy ,00 Kč inventarizační rozdíl 0, účet 261 pokladna 0,00 Kč inventarizační rozdíl 0, účet 321 dodavatelé 0,00 Kč inventarizační rozdíl 0, účet podrozvahová evidence ,13 Kč inventarizační rozdíl 0, ( věcná bř., nájmy placené obcí ) účet 999 vyrovnávající účet k podrozvaze ,13 Kč inventarizační rozdíl 0, účet 378 pohledávky ( přefakturace ) ,00 Kč inventarizační rozdíl 0, účet 959 dlouhodobé závazky ( kauce, budova pohostinství v Ratiboři ) ,00 Kč inventarizační rozdíl 0, 4. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Obec Chyšky je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací. Mateřská škola v Chyškách, IČO Příspěvek na provoz z rozpočtu obce na rok 2009 byl schválen ve výši , - Kč, z toho ,- Kč na opravu sociálního zařízení. Obec Chyšky získala na opravu dotaci z POV, proto náklady na opravu 7

8 sociálního zařízení školy hradila ze svých rozpočtových prostředků. Mateřské škole byly proto prostředky na provoz sníţeny o Kč na ,- Kč. Výsledek hospodaření mateřské školy k byl zisk 4 558,55 Kč. Základní škola v Chyškách, IČO Příspěvek na provoz z rozpočtu obce na rok 2009 byl schválen ve výši ,- Kč, z toho na opravu učebny fyziky ve výši ,- Kč. Výsledkem hospodaření základní školy k byla ztráta ,62 Kč. Rada obce na svém zasedání 3/2010 ze dne souhlasila s úhradou ztráty ,97 Kč rozpuštěním rezervního fondu. Nevyrovnaná ztráta 2 009,65 Kč bude uhrazena v následujícím účetním období z příspěvku na rok Hospodářská činnost obce Obec Chyšky nevede hospodářskou činnost. 6. Dotace a příspěvky poskytnuté 6.1 Na základě smlouvy byly poskytnuty příspěvky: Atletický oddíl Chyšky 5 000,- Kč Český svaz včelařů Chyšky 2 000,- Kč SDH Záluţí 3 000,- Kč SDH Ratiboř 3 000,- Kč SDH Nová Ves 3 000,- Kč SDH Chyšky 9 000,- Kč Římskokatolická farnost ,- Kč Skautský oddíl Chyšky 5 000,- Kč Český červený kříţ Chyšky 6 000,- Kč SDH Hněvanice 3 000,- Kč SDH Nosetín 3 000,- Kč SDH Květuš 6 000,- Kč SDH Okrskový výbor 6 000,- Kč FC Chyšky ,- Kč ,- Kč ( navýšení příspěvku na základě rozhodnutí zastupitelstva obce 3/2009 na nákup sekačky ) Pouţití příspěvku a vyúčtování bylo provedeno dle podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace Členské příspěvky Svaz měst a obcí Jihočeského kraje 5 641,- Kč Spolek pro obnovu venkova 2 000,- Kč Svaz měst a obcí ČR 4 145,80 Kč DSO regionu Písecka 4 344,- Kč DSO Milevsko ,- Kč 7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 Přezkoumání hospodaření obce provedla auditorská firma Organizační kancelář Cz, s.r.o. Praha. Dílčí přezkoumání bylo provedeno dne a závěrečné přezkoumání dne Závěr přezkoumání hospodaření obce Chyšky za rok 2009 : nebyly zjištěny nedostatky. Zpráva je součástí tohoto dokumentu. 8

9 8. Veřejnosprávní a finanční kontroly provedené v roce Příspěvkové organizace Obec u příspěvkových organizací Základní školy v Chyškách a Mateřské školy v Chyškách provedla kontrolu podle zákona 320/2001Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě. Kontroly proběhly a Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky Obec Chyšky Obec Chyšky provádí finanční kontroly podle zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů. Průběţně je sledováno hospodaření obce. Zpracovala : Marie Galajdová Správce rozpočtu a hlavní účetní obce Schválil : Ing. Miroslav Maksa Starosta obce, příkazce operace Projednáno ve finančním výboru dne Vyvěšeno dne : Sejmuto dne : Vzhledem k obsáhlosti dokumentů jsou podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ v Chyškách. Návrh závěrečného účtu obce je zveřejněn po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce. 9

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 (zpracovaný na základě par. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 1 M ě s t o J i ř í k o v ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 zákon č. 250/2000 Sb., 17, odst. 1-7 Obsah: 01. Údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů 02. Tvorba a čerpání peněţních fondů 03. Finanční majetek 04.

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2007 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 OBEC MALETÍN, IČO: 00302988 Maletín, březen 2008 Závěrečný

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 Rozpočet obce Kostelní Lhota na rok 2010 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 24. 02. 2010 jako schodkový. Schodek ve výši 3.546.380,00 Kč byl krytý finančními

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0232/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7. 11. 2013, 17.

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Město Albrechtice, IČ 00296228 za rok 2008

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Město Albrechtice, IČ 00296228 za rok 2008 Na základě písemné žádosti ze dne 8. 1. 2008 provedla kontrolní skupina ve složení: Čj: MSK 71896/2009 Stejnopis č. 1 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová Telefon: 595 622 628 Fax: 595 622 282 E-mail:

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Řícmanice návrh závěrečného účtu obce za rok 2013 Název:

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014 Elektronický podpis - 13.2.2015 KUMSX01GJUD2 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014.

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Obec Bohuňovice Závěrečný účet obce ZA ROK 2013 Zpracovali: Pavla Nečasová, účetní Ing. Jiří Petřek, starosta Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Zveřejněno na úřední desce dne:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

,----- Krajský úřad Zlínského

,----- Krajský úřad Zlínského ,----- Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělenf kontrolní Obec Huštěnovice Huštěnovice 92 687 03 Babice datum pověřená úřednl osoba číslo jednací spisová značka 7.3.2012 Bc. Pavlina

Více

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více