Slovo úvodem. Obecná èást...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo úvodem. Obecná èást..."

Transkript

1 Výroèní zpráva 29

2 Obsah Slovo úvodem Slovo úvodem Obecná èást Obecná èást Základní informace Organizaèní struktura Personální struktura Zamìøení a èinnost spoleènosti... 5 Hlavní cíle spoleènosti... 8 Finanèní èást Zpráva auditora... 9 Rozvaha ke dni aktiva Rozvaha ke dni pasiva Výkaz ziskù a ztrát v plném rozsahu Zpráva o vztazích propojených osob

3 Slovo úvodem Vsetín je mìstem, které se pyšní dlouholetou sportovní tradicí. K pravidelné sportovní èinnosti se hlásí podle údajù z roku 28 více než polovina všech dìtí i dospìlých obyvatel mìsta, kteøí se sdružují v mnoha sportovních klubech, organizacích a TJ. Ve mìstì Vsetín dlouhodobì dominují pøedevším dva významné sportovní kluby, TJ Zbrojovka Vsetín a TJ Mez, které vlastní øadu sportovních objektù. A právì od nich mìsto Vsetín dlouhodobì usiluje o pøevzetí nìkterých sportovních objektù do svého vlastnictví. Bìhem druhé poloviny roku 28 se zástupcùm vedení mìsta podaøilo dohodnout s pøedstaviteli TJ Zbrojovka a pøevzít dva významné sportovní objekty, zimní stadion a víceúèelovou sportovní halu Na Lapaèi. S pøevzetím zimního stadionu a sportovní víceúèelové haly Na Lapaèi do vlastnictví mìsta se naplno projevila potøeba vzniku organizace, která by sportovní objekty efektivnì spravovala a provozovala. 2

4 Základní informace o spoleènosti Název a sídlo spoleènosti: Vsetínská sportovní, s.r.o. Na Lapaèi Vsetín IÈ: DIÈ: CZ zapsaná v Obchodním rejstøíku vedeném u Krajského soudu v Ostravì, oddíl C, vložka è Statutární orgán: Iveta Táborská, jednatelka Mgr. Pavla Stachová, jednatelka Dozorèí rada: Mgr. Jan Vychopeò, pøedseda MUDr. Marta Orolinová, èlenka JUDr. Lubomír Gajdušek, èlen Mgr. Dalibor Sedláèek, èlen MUDr. Pavel Volèík, èlen Základní kapitál: 5 Kè 3

5 Organizaèní struktura spoleènosti Vsetínská sportovní, s.r.o. je organizací mìsta Vsetín, která vznikla za úèelem správy a provozu vybraných mìstských organizací. Aktuálnì spravuje dva sportovní objekty, zimní stadion a víceúèelovou sportovní halu Na Lapaèi. Spoleènost má jediného spoleèníka - mìsto Vsetín, který ji založil podle zákona è. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, na dobu neurèitou. Nejvyšším orgánem spoleènosti je valná hromada, jejíž pùsobnost vykonává v plném rozsahu jediný spoleèník spoleènosti prostøednictvím Rady mìsta a starosty mìsta. Rozhodnutí spoleèníka pøi výkonu pùsobnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být spoleèníkem podepsáno. Statutárním orgánem spoleènosti jsou jednatelé, kteøí jsou jmenováni valnou hromadou na dobu neurèitou. Jednatelé øídí èinnost spoleènosti a jednají jejím jménem samostatnì, pouze však tehdy, pokud finanèní hodnota budoucího pøedmìtu plnìní bez DPH nepøesáhne èástku 5 tis. Kè. Jednatelé zabezpeèují øádné vedení úèetnictví spoleènosti a pøedkládají valné hromadì roèní úèetní závìrku. Dozorèí rada má pìt èlenù, které volí valná hromada. Dozorèí rada dohlíží na èinnost jednatelù, nahlíží do obchodních a úèetních knih, pøezkoumává úèetní závìrku a podává zprávy valné hromadì. V èele spoleènost stojí výkonný øeditel, který rozhoduje o zásadních obchodních a personálních záležitostech spoleènosti, navrhuje zásadní smìry a cíle spoleènosti, principy èinnosti a ukládá pøíslušným vedoucím úsekù plnìní stanovených úkolù. Spoleènost pracuje ve tøech základních úsecích: - ekonomický a personální úsek - sportovnì organizaèní úsek - úsek obchodu a marketingu Mìsto Vsetín Valná hromada V rámci sportovnì organizaèního úseku je zabezpeèována èinnost provozních útvarù, zimního stadionu a sportovní víceúèelové haly. Dozorèí rada Jednatelka a výkonný øeditel Jednatelka Ekonomický a personální úsek Sportovnì organizaèní úsek Obchodní marketingový úsek Poradenské služby (právní, ekonomické, daòové) Úèetní Zimní stadion (vedoucí provozu) Sportovní hala (vedoucí provozu) Sportovní služby a akce 3 strojníci 4 ledaøi 1 údržba 1 elektro 2 úklid 3 úklid/vrátná 1 organizaèní pracovník/ trenér 4

6 Personální struktura spoleènosti V rámci nájemního vztahu mezi mìstem Vsetín a Vsetínskou sportovní, s.r.o. se spoleènost zavázala, že do zachová všechny stávající pracovní pozice a pøebere stávající zamìstnance zimního stadionu a sportovní haly. Na ekonomickém a personálním úseku pracovala ke dni osoba na pozici úèetní. Ke dni byl ve zkušební dobì rozvázán pracovní pomìr s 1 osobou na pozici ekonomického a personálního øeditele. Sportovnì organizaèní úsek zabezpeèují pracovníci na pozicích: Strojník 4 osoby Ledaø 3 osoby Uklízeèka 2 osoby Uklízeèka vrátná 3 osoby Údržba 1 osoba Elektroúdržba 1 osoba Vedoucí provozu 2 osoby Organizaèní pracovník 1 osoba Úsek obchodu a marketingu zabezpeèovala od do na pozici øeditel obchodu 1 osoba. Ke dni spoleènost zamìstnávala celkem 19 osob. Zamìøení a èinnost spoleènosti Spoleènost má svou èinnost vymezenou dvìma hlavními pøedmìty podnikání. Jde pøedevším o provozování sportovních, tìlovýchovných a rekondièních zaøízení a poskytování tìlovýchovných a sportovních služeb vèetnì regeneraèního a rekondièního cvièení. Doplòkovou èinností je hostinská èinnost, která je provádìna ve stánku Obèerstvení zimního stadionu. SPOLEÈNOST PROVOZUJE DVÌ SPORTOVNÍ ZAØÍZENÍ. V objektu zimního stadionu zabezpeèuje provoz pro tøi hokejové kluby, se kterými jsou uzavøeny roèní smlouvy a smlouva na hokejovou sezónu. Dále je ledová plocha poskytována sportovní veøejnosti pro pravidelné veøejné bruslení v prùmìrném poètu 2,5 hodin týdnì, školám a mateøským školkám v prùmìrném poètu,5 hodin týdnì a firmám i jednotlivcùm pro sportovní turnaje a zápasy v prùmìrném poètu 14 hodin týdnì. Zimní stadion je v provozu od 6: do 22: hodin dennì a z celkového poètu hodin provozní doby bylo obsazeno 74% èasu. Graf è.1 struktura využití zimního stadionu 8-12/29 HK ženy 5% Firmy 16% Veøejnost 3% Školy % VHK, o.s. 62% VHK-muži 14% 5

7 Sportovištì v objektu sportovní haly je využíváno pøedevším oddíly TJ Zbrojovka v prùmìrném poètu 32 hodin týdnì, TJ MEZ v prùmìrném poètu 11 hodin týdnì, SK Nohejbal, základními a støedními školami v prùmìru 6 hodin týdnì a sportovní veøejností v prùmìru 2,5 hodin týdnì. Vzhledem k celkovému množství provozních hodin je hala obsazena z 8,5%. Graf è.2 struktura využití sportovní haly 8-12/29 Školy 8% Gymnázium 3% TJ MEZ 22% Firmy 4% Veøejnost % TJ Zbrojovka 63% Jednou z oblastí zabezpeèení provozu sportovišť je i jejich oprava a údržba. Již s pøevzetím objektù vyvstala potøeba množství oprav v objektu zimního stadionu. V organizaèní a finanèní spolupráci s OŠaK MìÚ a VSI, p.o. probìhla série prací na odstranìní závad BOZP a PO. Rekonstrukcí prošla èást spoleèných veøejných prostor ve 2. NP, byla opravena støecha, rekonstruovány prostory souèasného sídla spoleènosti, probìhla rozsáhlá rekonstrukce prostor Snack - baru. Vlastními prostøedky spoleènost zabezpeèuje prùbìžnou údržbu. Prùmìrné mìsíèní náklady na údržbu tribun, veøejných prostor a zázemí VHK se pohybují ve výši 21 tis. Kè a jde pøedevším o odstraòování škod zpùsobených fanoušky a hráèi po zápasech VHK (napø. rozbité sklo ve dveøích, rozkopnuté kopility, rozkopnutá zeï, rozkopnuté dveøe, utržené vodovodní baterie, ukradená svìtelná èidla, atd.). Ve sportovní hale spoleènost provádí drobné opravy a údržbu pouze z vlastních zdrojù a pøedevším vlastními silami (malování, opravy omítek, drobné instalatérské práce, elektroinstalace a oprava elektrických rozvodù, izolace oken, oprava tìsnosti ventilù, výmìna èerpadla, apod.). Postupnì se podaøilo humanizovat dvì sportovní šatny vèetnì sprch, místnost skladu a rozhodèích a hlavní chodbu haly. Na opravu a úpravu tìchto prostor bylo v prùbìhu mìsícù listopad a prosinec 29 vynaloženo Kè bez DPH. Spoleènost také zakoupila chybìjící základní sportovní pomùcky, které se využívají pøedevším pro cvièení dìtí z mateøských a základních škol. Jde o podložky, míèe, Body bally, aerobní èinky, švihadla, balanèní podložky, apod. SPOLEÈNOST TAKÉ POSKYTUJE SPORTOVNÍ A TÌLOVÝCHOVNÉ SLUŽBY. Již se spuštìním provozu a v prùbìhu mìsíce záøí bylo konstatováno, že je v dopoledních hodinách málo vytížená sportovní víceúèelová hala. Byla spuštìna akce pod názvem Hravé sportování, kdy byly osloveny mateøské a základní školy ve Vsetínì s nabídkou možnosti využít halu a zimní stadion zdarma. Pracovníci Vsetínské sportovní, s.r.o. pøipravili tréninkové jednotky s rùzným zamìøením, avšak s cílem herní formou rozvíjet motorické a pohybové dovednosti. Na vyžádání byli k dispozici i dva trenéøi ledního hokeje pro tréninkové jednotky v zimním stadionu a ve sportovní hale byl vždy k dispozici sportovní instruktor, který jednotku øídil a èinnosti koordinoval. Nabídku využilo celkem osm školských zaøízení, objekty navštívilo 53 dìtí ve 3 cvièebních hodinách. Základním cílem bylo pøedvést vedení oslovených škol, že využití obou objektù je v dopoledních hodinách možné, že program pro dìti bude zajištìn. Na základì této prezentaèní akce získala Vsetínská sportovní, s.r.o. objednávky na využití haly v mìsíci listopadu na 26 hodin v mìsíci. 6

8 V prùbìhu listopadu 29 pokraèovalo cvièení dìtí z mateøských škol Hravé sportování. Nejvíce nabídku využily dìti z MŠ Rokytnice, pro které bylo pøipraveno celkem 6 lekcí. Dále se vystøídaly dìti z MŠ Ohrada, Benátky, Kobzáòova, Na Kopeèku, Luh a Sychrov, dvakrát byly pøipraveny speciální lekce pro postižené dìti ze ZŠ Turkmenská. Celkem si ve 23 lekcích pøišlo zacvièit kolem 18 dìtí. Cvièení dìtí pokraèovalo i v mìsíci prosinec 29. SPOLEÈNOST POØÁDÁ I SPORTOVNÍ AKCE PRO VEØEJNOST. V listopadu byl pro dìti z mateøských škol pøipraven maškarní bál. Dìti se úèastnily zábavného soutìžního programu a byly jim rozdávány mikulášské dárky a balíèky se sladkostmi. Závìrem bálu bylo vyhodnocení krále a královny bálu, kteøí obdrželi dort s mikulášským motivem. Generálním sponzorem akce byla Pojišťovna Generali, která financovala dárky a balíèky pro dìti ve výši 1 Kè. Celý program byl provázen hudbou se svìtelnými efekty a výzdobu sálu (èerty, snìhuláèky, sluníèka, apod.) dodaly dìti z mateøských škol. Dalšími sponzory byli hotel Nová Radnice, hotel Magistr, Ovoce a zelenina Sachr a p. Fojtù, kteøí dodali poukázky pro výherce soutìží na nákup ovoce a dìtské menu v restauracích a Papírnictví Olšák, které dodalo 4 dárkù pro dìti. Akce se zúèastnilo zhruba 15 osob, z toho bylo 43 dìtí. V prosinci 29 byla ve spolupráci s VHK uspoøádána úspìšná akce Mikuláš na ledì. Generálním sponzorem byla opìt Pojišťovna Generali, která financovala dárky pro dìti a Agentura Sirius, která se postarala o zpracování, výrobu a výlep plakátù a informaèních letákù. 7

9 Hlavní cíle spoleènosti v roce 29 Zmapování finanèních tokù Nastavení pravidel podnájemních vztahù pro sportovní subjekty Nastavení pravidel podnájemních vztahù pro nebytové prostory Zmapování potøeb údržby, oprav a investièních akcí Sjednocení správy vybraných mìstských sportovišť Vytváøení podmínek pro strategický zámìr vybudování sportovního areálu mìsta Zajišťování efektivního využití sportovišť 8

10 Zpráva o provìrce úèetní závìrky 9

11 Rozvaha v plném rozsahu ke dni AKTIVA v tis. Kè. A B B.I B.I.1 B.I.2 B.I.3 B.I.4 B.I.5 B.I.6 B.I.7 B.I.8 B.II. B.II.1 B.II.2 B.II.3 B.II.4 B.II.5 B.II.6 B.II.7 B.II.8 B.II.9 B.III. B.III.1 B.III.2 B.III.3 B.III.4 B.III.5 B.III.6 B.III.7 C C.I. C.I.1 C.I.2 C.I.3 C.I.4 C.I.5 C.I.6 C.II. C.II.1 C.II.2 C.II.3 C.II.4 C.II.5 C.II.6 C.II.7 C.II.8 C.III. Aktiva celkem Pohledávky za upsaný kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Zøizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí Pìstitelské celky trvalých porostù Základní stádo a tažná zvíøata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceòovací rozdíly k nabytému majetku Dlouhodobý finanèní majetek Podíly v ovládaných a øízených osobách Podíly v úèetních jednotkách pod podst. vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Pùjèky a úvìry ovlád. a øídící osoba, podst. vliv Jiný dlouhodobý finanèní majetek Poøizovaný dlouhodobý majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek Obìžná aktiva Zásoby Materiál Nedokonèená výroba a polotovary Výrobky Zvíøata Zboží Poskytnuté zálohy na zásobu Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahù Pohledávky ovládající a øídící osoba Pohledávky podstatný vliv Pohledávky za spoleèníky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné úèty aktivní Jiné pohledávky Odložená daòová pohledávka Krátkodobé pohledávky

12 C.III.1 C.III.2 C.III.3 C.III.4 C.III.5 C.III.6 C.III.7 C.III.8 C.III.9 C.IV. C.IV.1 C.IV.2 C.IV.3 C.IV.4 D.I. D.I.1 D.I.2 D.I.3 Pohledávky z obchodních vztahù Pohledávky ovládající a øídící osoba Pohledávky podstatný vliv Pohledávky za spoleèníky Sociální zabezpeèení a zdravotní pojištìní Stát daòové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné úèty aktivní Jiné pohledávky Krátkodobý finanèní majetek Peníze Úèty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Poøizovaný krátkodobý finanèní majetek Èasové rozlišení Náklady pøíštích období Komplexní náklady pøíštích období Pøíjmy pøíštích období

13 Rozvaha v plném rozsahu ke dni PASIVA v tis. Kè A A.I. A.I.1 A.I.2 A.I.3 A.II. A.II.1 A.II.2 A.II.3 A.II.4 A.III. A.III.1 A.III.2 A.IV. A.IV.1 A.IV.2 A.V. B B.I. B.I.1 B.I.2 B.I.3 B.I.4 B.II. B.II.1 B.II.2 B.II.3 B.II.4 B.II.5 B.II.6 B.II.7 B.II.8 B.II.9 B.II.1 B.III. B.III.1 B.III.2 B.III.3 B.III.4 B.III.5 B.III.6 B.III.7 B.III.8 B.III.9 B.III.1 B.III.11 Pasiva celkem Vlastní kapitál Základní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Zmìny základního kapitálu Kapitálové fondy Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceòovací rozdíly z pøecenìní majetku a závazkù Oceòovací rozdíly z pøecenìní pøi pøemìnách Rezervní fondy, nedìlitelný fond a fondy ze zisku Zákonný rezervní fond/nedìlitelný fond Statutární a ostatní fondy Výsledek hospodaøení minulých let Nerozdìlený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období Cizí zdroje Rezervy Rezervy podle zvláštních právních pøedpisù Rezerva na dùchody a podobné závazky Rezerva na daò z pøíjmù Ostatní rezervy Dlouhodobé závazky Závazky z obchodních vztahù Závazky ovládající a øídící osoba Závazky podstatný vliv Závazky ke spoleèníkùm Dlouhodobé pøijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé smìnky k úhradì Dohadné úèty pasivní Jiné závazky Odložený daòový závazek Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vtahù Závazky ovládaná a øídící osoba Závazky podstatný vliv Závazky ke spoleèníkùm Závazky k zamìstnancùm Závazky ze sociálního zabezpeèení a zdrav. poj. Stát daòové závazky Krátkodobé pøijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné úèty pasivní Jiné závazky

14 B.IV. B.IV.1 B.IV.2 B.IV.3 C.I. C.I.1 C.I.2 Bankovní úvìry a výpomoci Bankovní úvìry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvìry Krátkodobé finanèní výpomoci Èasové rozlišení Výdaje pøístích období Výnosy pøíštích období

15 Výkaz ziskù a ztrát v plném rozsahu ke dni Oznaèení I. A + II. II.1 II.2 II.3 B B.1 B.2 + C C.1 C.2 C.3 C.4 D E III. III.1 III.2 F F.1 F.2 G IV. H V. I. * VI. J VII. VII.1 VII.2 VII.3 VIII. K IX. L M X. N Text Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobkù a služeb Zmìna stavu zásob vlastní èinnosti Aktivace Výkonová spotøeba Spotøeba materiálu a energie Služby Pøidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odmìny èlenùm orgánù spoleènosti Náklady na sociální zabezpeèení a zdravotní pojištìní Sociální náklady Danì a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zùstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Zùstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Zmìna stavu rezerv a opravných položek Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Pøevod provozních výnosù Pøevod provozních nákladù Provozní výsledek hospodaøení Tržby z prodeje cenných papírù a podílù Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku Výnosy z podílù v ovládaných a øízených osobách Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírù Výnosy z ostatního dlouhodobého finanèního majetku Výnosy z krátkodobého finanèního majetku Náklady z finanèního majetku Výnosy z pøecenìní cenných papírù a derivátù Náklady z pøecenìní cenných papírù a derivátù Zmìna stavu rezerv a opravných položek ve fin.ob. Výnosové úroky Nákladové úroky Èíslo øádku Skuteènost v úèetním období Sledovaném Minulém

16 Výkaz ziskù a ztrát v plném rozsahu ke dni XI. O XII. P * Q Q.1 Q.2 ** XIII. R S S.1 S.2 * T *** **** Ostatní finanèní výnosy Ostatní finanèní náklady Pøevod finanèních výnosù Pøevod finanèních nákladù Finanèní výsledek hospodaøení Daò z pøíjmù za bìžnou èinnost - splatná - odložená Výsledek hospodaøení za bìžnou èinnost Mimoøádné výnosy Mimoøádné náklady Daò z pøíjmù z mimoøádné èinnosti - splatná - odložená Mimoøádný výsledek hospodaøení Pøevod podílu na výsledku hospodaøení spoleèníkùm Výsledek hospodaøení za úèetní období Výsledek hospodaøení pøed zdanìním

17 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen propojené osoby za úèetní rok 29) Jednatelka spoleènosti Vsetínská sportovní, s.r.o., IÈO , se sídlem Na Lapaèi 394, Vsetín, PSÈ jako statutární orgán ovládající osoby zpracovala podle 66a odstavce 9 zákona è. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znìní, tuto zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za úèetní období roku 29: Ovládající osoba: Mìsto Vsetín Svárov 18 Vsetín PSÈ IÈO: 3445 DIÈ: CZ3445 Ovládaná osoba: Vsetínská sportovní, s.r.o. Na Lapaèi 394 Vsetín PSÈ 7551 IÈO: DIÈ: CZ Podíl na hlasovacích právech ovládané osoby 1%. Smlouvy a dodatky ke smlouvám uzavøené mezi propojenými osobami: - nájemní smlouva ze dne Plnìním smlouvy je pøenechání do nájmu budovy Zimního stadionu Na Lapaèi, Vsetín a Sportovní haly Na Lapaèi, Vsetín za úèelem provozu jako sportovních zaøízení - podnájemní smlouva ze dne Plnìním smlouvy je pøenechání do podnájmu nemovitých vìcí k. ú. Rokytnice u Vsetína, strojovny zimního stadionu èásti budovy è. p. 297 v obci Vsetín, - podnájemní smlouva ze dne Plnìním smlouvy je pøenechání do podnájmu movitých vìcí technologického celku chladícího zaøízení pro úèely zimního stadionu, které se nachází v èásti budovy è. p. 297 v obci Vsetín, k. ú. Rokytnice u Vsetína. - Dodatek è. 1 ke smlouvì o nájmu sportovní haly ze dne Plnìním této smlouvy je zmìna subjektù na stranì pronajímatele pro úèely doèasného užívání sportovní haly Na Lapaèi, kdy na místo mìsta Vsetín (ovládající osoby) vstoupila do právního vztahu jako pronajímatel Vsetínská sportovní (ovládaná osoba) Z tìchto smluv bylo poskytnuto ovládanou osobou plnìní formou uhrazení nájemného èi podnájemného ve prospìch osoby ovládající. 16

18 2. Mezi ovládanou osobou a jinými osobami ovládanými ovládající osobou byly v tomto období uzavøeny smlouvy - Smlouva ze dne uzavøená s firmou Technické služby Vsetín, s.r.o. Pøedmìtem smlouvy je svoz TKO na rok V tomto období nebyly uèinìny žádné jiné právní úkony v zájmu ovládající osoby, ani v zájmu jiných osob ovládaných ovládající osobou. 4. V tomto období nebyla pøijata žádná opatøení na popud nebo v zájmu ovládající osoby, nebo v zájmu jiných osob ovládaných ovládající osobou. Z výše uvedených smluv, jiných úkonù a opatøení nevznikla ovládané spoleènosti újma. Ve Vsetínì dne..... za ovládanou osobu Iveta Táborská, jednatelka... za ovládanou osobu Pavla Stachová, jednatelka 17

19 Pøíloha k úèetní závìrce roku spoleènosti Vsetínská sportovní, s.r.o. Obecné údaje o spoleènosti Vsetínská sportovní, s.r.o. Název jednotky: Vsetínská sportovní, s.r.o. Zapsané: Krajským soudem v Ostravì, oddíl C, vložka Sídlo: Na Lapaèi 394, Vsetín Právní forma: spoleènost s ruèením omezeným, IÈO : Pøedmìt èinnosti: - výroba, obchod a služby neuvedené v pøílohách 1 až 3 živnostenského zákona - hostinská èinnost - poskytování tìlovýchovných a sportovních služeb v oblasti regeneraèní a rekondièní cvièení - masérské, rekondièní a regeneraèní služby Datum vzniku spoleènosti: 2. èervence 29 Statutární orgán: jednatel: Iveta Táborská, Pod Beèevnou 186, Vsetín den vzniku funkce : jednatel: Mgr. Pavla Stachová, Matouše Václavka 123, Vsetín den vzniku funkce : Jednání: každý jednatel jedná jménem spoleènosti samostatnì. 18

20 Dozorèí rada: èlen dozorèí rady: JUDr. Lubomír Gajdušek, Na Kopeèku 8, Vsetín den vzniku funkce : èlen dozorèí rady: Mgr. Jan Vychopeò, Plotky 1833, Vsetín den vzniku funkce : èlen dozorèí rady: MUDr. Pavel Volèík, Smetanova 1533, Vsetín den vzniku funkce : èlen dozorèí rady: Mgr. Dalibor Sedláèek, Dolní Jasénka 1154, Vsetín den vzniku funkce : èlen dozorèí rady: MUDr. Marta Orolinová, Na Dolansku 35, Vsetín Spoleèníci: Mìsto Vsetín, Svárov 18, Vsetín IÈO : 3445 Vklad: 5 Kè Splaceno: 1% Obchodní podíl: 1% Základní kapitál: 5 Kè Úèetní jednotka nemá podíl na základním kapitálu u jiných spoleèností. Úèetní jednotka má prùmìrný poèet zamìstnancù: 19 s osobními náklady celkem: Kè z toho øídících 1 osoba s osobními náklady: Kè èlenové dozorèí rady s osobními náklady: Kè Úèetní jednotka neposkytla žádné pùjèky ani úvìry èlenùm statutárních orgánù, dozorèí rady, spoleèníkovi a øídícím osobám. Spoleènost má z hospodaøení v roce 29 ztrátu ve výši Kè, a ztráta bude pøevedena na úèet neuhrazených ztrát. 19

21 Informace o použitých úèetních metodách 1. Úèetní metody a obecné úèetní zásady Úèetnictví spoleènosti je vedeno a úèetní závìrka byla sestavena v souladu se zákonem 563/1991 Sb. o úèetnictví a vyhláškou è. 5/22 Sb. pro podnikatele úètující v podvojném úèetnictví. Úèetnictví respektuje obecné úèetní zásady. Údaje v úèetní závìrce jsou uvádìny v èeských korunách. 2. Ocenìní majetku a) majetek: dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek - poøízený nákupem - ocenìní poøizovací cenou - poøízený vlastní èinností, vlastními náklady reprodukèní poøizovací cenou nebyla uplatnìna b) nakoupené zásoby - ocenìní poøizovací cenou, úètuje se podle zpùsobu B spotøebovaný materiál se bìhem úèetního období (1rok) úètuje na úèet 51, AE pøi použití metody FIFO c) ceniny nominální hodnotou d) penìžní prostøedky nominální hodnotou e) majetkové úèasti cenou poøízení f) pohledávky poøizovací cenou g) závazky nominální hodnotou 3. Odpisování DN a DH majetku DNM - ocenìní vyšší než 6 Kè, doba použitelnosti delší než 1 rok - nebylo úètováno DHM - ocenìní vyšší než 4 Kè, doba použitelnosti delší než 1 rok, v našem pøípadì defibrilátor - doba odpisování dle zaøazení do odpisových skupin rovnomìrnì 2. odp. tøída - úètováno DHDM - ocenìní od 5 do 4 Kè, doba použitelnosti delší než 1 rok - odepisuje se pøímo do spotøeby - úètováno 51 8 DHDM - drobný, ocenìní od 2 do Kè, doba použitelnosti delší než 1 rok - odepisuje se pøímo do spotøeby - úètováno Úèetní a daòové odpisy Pro výpoèet úèetních odpisù byla použita stejná pravidla jako pro výpoèet odpisù daòových. 2

22 Úètování nákupu, prodej 3. Opravné položky Opravné položky nebyly tvoøeny. 4. Odpis pohledávek V prùbìhu úèetního období nebyl provádìn odpis pohledávek. 5. Pøepoèet cizích mìn V cizích mìnách se neobchodovalo. Doplòující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát a) hmotný a nehmotný majetek na úètu 42 zaúètováno technologické zaøízení kuchynì pro Snack-bar b) pohledávky - úèet 311 èlenìní - tuzemské - z hlediska èasového krátkodobé (s dobou splatnosti do 1 roku) výše pohledávek k : - ve splatnosti Poskytnuté zálohy - úèet vodné a stoèné ZS + SH - elektrická energie SH Ostatní pohledávky - úèet 315 výše pohledávek k : c) závazky - úèet 321 èlenìní závazky k dodavatelùm výše závazkù k : - ve splatnosti Pøijaté zálohy - úèet 324 Ostatní závazky - úèet 325 výše závazkù k Závazky vùèi státním orgánùm výše závazkù k Finanèní úøad OSSZ+ZP , , , , , , ,8,-,-, , ,- 21

23 d) tržby v Kè tržby za služby celkem , 35 Kè z toho: dlouhodobý nájem ZS - VHK s.r.o ,- - VHK o.s ,- - HK ženy - smlouva obè. - kiosky - Delikomat krátkodobý nájem ZS- firmy 89 81, ,- 66 8, , ,18 - bruslení veøejn ,4 dlouhodobý nájem SH - TJ Zbrojovka -TJMez -MG - VHK o.s. - Bar ESO krátkodobý nájem SH - ostatní - reklama SH - Night club - tržby ostatní , , , , , , , ,- 5 38,8 e) vlastní kapitál 411 základní kapitál 413 ostatní kapitálové fondy 419 zmìny základního kapitálu 429 neuhrazené ztráty minulých let 431 hospod. výsledek ve schval. øízení k k ,9 Do doby sestavení úèetní závìrky se nestala žádná mimoøádná událost, která by mìla být v pøíloze zmínìna. Za úèetní jednotku... Iveta Táborská, jednatelka... Pavla Stachová, jednatelka 22

24

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky,

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, ROK 2002 Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, praèky a sušièky. Prvotní jsou informace a až

Více

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 OMNIPOL a. s. Z p r á v a 2 0 0 0 ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 STRUKTURA

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH ÈÍSLO 2/2004 V Ì S T N Í K ÈESKÉHO ZAHRÁDKÁØSKÉHO SVAZU Hospodáøsko-finanèní komise RR ÈZS schválila pro základní organizace ÈZS metodický pokyn pøechodu na podvojné úèetnictví od 1. ledna 2005 ve zjednodušeném

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00254819 název Mìsto Nová Role ulice,

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie a Václava Klausových...

OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie a Václava Klausových... Výroèní zpráva za rok 2005 OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady.......................................................................... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 37

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

Kolektivní vyjednávání

Kolektivní vyjednávání Kolektivní vyjednávání V průběhu roku 2014 až do počátku roku 2015 vycházel v časopisu Kovák seriál článků, zabývajících se výkladem některých ekonomických pojmů a pravidel. Cílem seriálu bylo pomoci v

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 45671745 Název: Vod.a kan. Znojemsko ZSO AKTIVA

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00542300 Název: obec Oøechov AKTIVA CELKEM 66

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 13 / 2011 IÈO: 72040971 Název: Svazek obcí Hluboké - Krokoèín - Újezd u Rosic AKTIVA

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více