DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ASPEKTY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ASPEKTY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ASPEKTY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Flat owners associations Tax and accounting aspects Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Jarmila FOJTÍKOVÁ Autor: Jana CIHLÁŘOVÁ Brno, duben 2008

2 Jméno a příjmení autora: Jana Cihlářová Název diplomové práce: Daňové a účetní aspekty společenství vlastníků jednotek Název práce v angličtině: Flat owners associations Tax and accounting aspects Katedra: Veřejné ekonomie Vedoucí diplomové práce: Ing. Jarmila Fojtíková Rok obhajoby: 2008 Anotace Předmětem diplomové práce Daňové a účetní aspekty společenství vlastníků jednotek je analýza účetního režimu společenství vlastníků jednotek a jeho vývoje způsobeného změnami v právních předpisech. Dále se tato práce zabývá analýzou daňového režimu společenství vlastníků jednotek jako neziskové právnické osoby a porovnáním daňového režimu neziskové a ziskové organizace na příkladu společenství vlastníků jednotek a bytového družstva. V závěrečných kapitolách jsou analyzovány účetní a daňové aspekty konkrétních společenství vlastníků jednotek. Annotation The goal of the submitted thesis: Flat owners associations tax and accounting aspects is analysis of accounting regime of Flat owners associations and its development due to legislation changes. Furthermore the thesis analyses tax regime Flat owners associations as not-for-profit organization. It also compares tax regime of not-for-profit organizations with the one of profit organizations by way of example of Flat owners association and Housing cooperative. In the last chapters there is analysis of accounting and tax aspects of concrete cases of flat owners associations. Klíčová slova Společenství vlastníků jednotek, neziskové organizace, účetnictví, legislativní změny, daně, ziskové organizace, bytové družstva. Keywords Flat owners associations, not-for-profit organizations, accounting, legislation changes, taxation, profit organizations, housing cooperatives.

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Daňové a účetní aspekty společenství vlastníků jednotek vypracovala samostatně pod vedením Ing. Jarmila Fojtíková a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 29. dubna 2008 vlastnoruční podpis autora

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Jarmile Fojtíkové za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěla k vypracování této diplomové práce. Dále děkuji za poskytnutí informací a účetních údajů paní Radmile Schätzelové, předsedkyni výboru Společenství vlastníků jednotek Bednářova 1B, panu Jiřímu Hamerníkovi, bývalému předsedovi výboru Společenství vlastníků jednotek Haškova 5-15 a paní Jaroslavě Skuhrovcové, člence výboru naposled jmenovaného společenství vlastníků jednotek.

5 Obsah ÚVOD PRÁVNÍ ÚPRAVA SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK VZNIK PŘEDMĚT ČINNOSTI ORGÁNY STANOVY PRÁVA A POVINNOSTI SHRNUTÍ ÚČETNÍ REŽIM SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK VÝVOJ ÚČETNÍHO REŽIMU Období od do Období od do Období od do Období od Zhodnocení vývoje právní úpravy společenství ÚČETNÍ REŽIM PLATNÝ V SOUČASNÉ DOBĚ Příspěvek na úhradu správy domu Služby spojené s užíváním bytu Opravy a technické zhodnocení Majetek společenství Náklady a výnosy společenství Výsledek hospodaření SHRNUTÍ DAŇOVÝ REŽIM SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Porovnání s bytovým družstvem OSTATNÍ DANĚ A POROVNÁNÍ SPOLEČENSTVÍ S BYTOVÝM DRUŽSTVEM Daň z příjmů fyzických osob Daň z přidané hodnoty Daň z pozemků a ze staveb Daň z převodu nemovitosti, daň dědická a darovací Silniční daň Spotřební daně SHRNUTÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BEDNÁŘOVA 1B ÚČETNÍ REŽIM A JEHO VÝVOJ DAŇOVÝ REŽIM Postup zdanění společenství - neziskové organizace Postup zdanění bytového družstva ziskové organizace SHRNUTÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HAŠKOVA

6 5.1 ÚČETNÍ REŽIM A JEHO VÝVOJ DAŇOVÝ REŽIM Postup zdanění společenství neziskové organizace Postup zdanění bytového družstva ziskové organizace SHRNUTÍ...70 ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY PŘÍLOHY Seznam tabulek a schémat Tabulka č. 1: Registrovaný počet společenství vlastníků jednotek a jeho vývoj v jednotlivých letech...13 Tabulka č. 2: Jeden z navržených postupů účtování o zálohách na správu, na služby a na technické zhodnocení...27 Schéma č. 1: Obecné dopady vlastnictví majetku ve společenství...29 Tabulka č. 3: Porovnání dopadů zkráceného způsobu účtování a nezkráceného způsobu...30 Tabulka č. 4: Posouzení rozdílu příjmů a výdajů vyplývající z poslání společenství...35 Tabulka č. 5: Zkrácený postup při výpočtu daně z příjmů právnických osob aplikovaný na společenství vlastníků jednotek...37 Tabulka č. 6: Příklad postupu zdanění příjmů společenství daní z příjmů právnické osoby - zadání...37 Tabulka č. 7: Příklad postupu zdanění příjmů společenství daní z příjmů právnické osoby - výpočet...38 Tabulka č. 8: Schéma výpočtu daně z příjmů právnických osob u podnikatelských a nepodnikatelských subjektů s důrazem na jejich rozdíly v aplikaci na společenství a bytové družstvo...40 Tabulka č. 9: Společenství a bytové družstvo a jejich vztah k ostatním daním...47 Tabulka č. 10: Porovnání účtových rozvrhů sestavených na základě účtových osnov pro podnikatele a pro nevýdělečné organizace Schéma č. 2: Vyúčtování záloh oproti skutečným nákladům...54 Tabulka č. 11: Převod výše nákladů do výnosů v roce Tabulka č. 12: Dopad převodu nákladů do výnosů na výsledek hospodaření...56 Schéma č. 3: Vyúčtování záloh oproti skutečným nákladům (od )...57 Tabulka č. 13: Výpočet daňové povinnosti u společenství za sledované roky (v Kč)...58 Tabulka č. 14: Výpočet daňové povinnosti u bytového družstva za sledované roky (v Kč)...60 Tabulka č. 15: Porovnání výše základu daně a daně z příjmů právnických osob společenství a bytového družstva - na příkladu Společenství Bednářova 1B...62 Tabulka č. 16: Rozdíl při zúčtování záloh na správu určených na úhradu odměn členů orgánů společenství...65 Schéma č. 4: Roční zúčtování záloh na služby...65 Tabulka č. 17: Výpočet daňové povinnosti u společenství za sledované roky (v Kč)...67 Tabulka č. 18: Výpočet daňové povinnosti u bytového družstva za sledované roky (v Kč)...69 Tabulka č. 19: Porovnání výše daně z příjmů právnických osob společenství a bytového družstva - na příkladu Společenství Haškova Tabulka č. 20: Daňové pásma, mezní sazby daně a průměrné daňové zatížení daně z příjmů fyzických osob platné v roce

7 Tabulka č. 21: Srovnání daně z pronájmu společných prostor u bytového družstva a vlastníků bytů v letech Seznam příloh Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek...79 Příloha č. 2: Vývoj účetního úpravy společenství vlastníků jednotek Příloha č. 3: Struktura záloh vlastníků jednotek...81 Příloha č. 4: Přehled jednotlivých druhů příjmů a jejich posouzení z hlediska zdanění...82 Příloha č. 5: Srovnání společenství vlastníků jednotek a bytového družstva s ohledem na jejich účetní režimy...83 Příloha č. 6: Snížení průměrného daňového zatížení daní z příjmů právnických osob díky využití odečitatelné položky určené pro neziskové organizace...84 Příloha č. 7: Účtový rozvrh Společenství vlastníků jednotek domu Bednářova 1B ( )...85 Příloha č. 8: Nejčastější účetní případy a způsob jejich zaúčtování u Společenství Bednářova 1B...86 Příloha č. 9: Účtový rozvrh Společenství vlastníků jednotek domu Bednářova 1B (po změně firmy zpracovávající účetnictví, tj. od )...87 Příloha č. 10: Rozdílný způsob vedení účetnictví díky změně účetní firmy...87 Příloha č. 11: Nejčastější účetní případy a způsob jejich zaúčtování ve Společenství vlastníků Haškova

8 Úvod Bydlení je důležitou součástí života každého člověka a potřeba bydlet se právem řadí mezi základní potřeby. Tato potřeba je uspokojována různými formami. Jednou z forem bydlení je bydlení vlastnické, a to buď ve vlastním domě nebo bytě. Právní úprava bytového vlastnictví u nás nemá příliš dlouhou tradici. Vlastnictví bytů bylo v našem právním řádu poprvé zakotveno zákonem č. 52/1966 Sb. (Zákon o osobním vlastnictví k bytům). Před účinností tohoto zákona bylo možné nabývat do vlastnictví pouze celé domy. 1 Výše jmenovaný zákon měl v praxi jen omezené využití 2 a v roce 1994 byl nahrazen novým zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům (dále jen zákon o vlastnictví bytů ). Tento nový zákon byl důležitý hlavně pro dokončení převodu družstevních bytů v rámci probíhající transformace bytových družstev (zahájené zákonem č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových vztahů v družstvech tzv. transformačním zákonem) a pro privatizaci obecního bytového fondu. 3 Zákon o vlastnictví bytů se vztahuje pouze na budovy, ve kterých jsou alespoň dva byty nebo dva samostatné nebytové prostory nebo alespoň jeden byt a jeden samostatný nebytový prostor. Byty a nebytové prostory jsou označeny tímto zákonem jako jednotky, které jsou v rámci tohoto zákona chápány jako reálně vymezené části domu, které mohou být předmětem vlastnictví, popř. i převodu vlastnictví - prodeje. Vlastník bytu je současně podílovým spoluvlastníkem společných částí domu. Společné části domu jsou určené pro společné užívání a jsou to části budovy, které nebyly vymezeny jako bytové nebo nebytové prostory. Mezi společné části domu patří např. základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkóny, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výměníky tepla a rozvody vody, kanalizace, plynu, elektřiny, vzduchotechniky, dále výtahy, hromosvody, společné antény, příslušenství a společná zařízení domu ( 2, písm. g) Zákona o vlastnictví bytů). Tato právní forma vlastnictví bytu spojeného se spoluvlastnictvím společných částí domu je obecně známa v mnoha zemích západní Evropy a Severní Ameriky pod pojmem condominium (česky kondominium) a byla využita nejenom v České republice, ale také 1 HORÁK, M., JANEČKOVÁ, J. Vlastnictví bytů a nebytových prostorů, s Získat byt do vlastnictví bylo možné jen výstavbou nových domů, převodem státního bytu nebo převodem, popř. přechodem bytu, který je již ve vlastnictví jiného občana. 3 FIALA, J. Bytové vlastnictví v České republice, s. 9. 8

9 v řadě dalších středoevropských a východoevropských zemích. 4 U společných částí domu vyvstává nutnost jejich správy, oprav a údržby, na kterých se musí podílet všichni spoluvlastníci. Tyto činnosti nemohou být vykonávány každým vlastníkem bytu zvlášť, je proto za tímto účelem nutný vznik jediného subjektu. Z toho důvodu zákon o vlastnictví bytů zavedl do našeho právního řádu v roce 2000 novou a specifickou právnickou osobu společenství vlastníků jednotek. Od té doby vzniklo mnoho společenství vlastníků jednotek různých velikostí. Navíc se předpokládá, že vlivem pokračující privatizace obecních domů, odkupování družstevních bytů a výstavbou nových bytů prodávaných do osobního vlastnictví bude jejich počet nadále narůstat. Z tohoto důvodu se mi zdá tato téma velmi aktuální. Odborná literatura týkající se společenství vlastníků jednotek se zabývá několika oblastmi. Jednou je charakteristika společenství vlastníků jednotek jako právnické osoby a jeho právní úpravy vyplývající ze zákona o vlastnictví bytů a další oblastí je účetní a daňová problematika společenství. Mezi autory těchto odborných publikací patří např. Marta Neplechová nebo Zuzana Toufarová. V zahraniční literatuře se můžeme setkat také např. s doporučeními pro zavedení institutu vlastnictví bytů na principu kondominia do právních řádů zemí střední a východní Evropy 5 nebo jsou na příkladu společenství vlastníků jednotek aplikovány některé teoretické koncepty, např. tragédie společného vlastnictví. 6 Tato diplomová práce se zaměří na účetnictví a zdanění společenství vlastníků jednotek. Specifický charakter společenství s sebou přinesl počáteční nejasnosti ohledně povahy činností vykonávaných touto právnickou osobou, které se odrazily také na způsobu vedení účetnictví. Způsob vedení účetnictví prošel za dobu existence této právnické osoby v našem právním řádu jistým vývojem, který bude v této práci zmapován. Při analýze daňového režimu se nebudu věnovat jeho vývoji, ale srovnání se zdaněním ziskových společností. V rámci privatizace obecního bytového fondu mohly být zakládány družstva, nebo právnické osoby jiných právních forem, za účelem odkoupení bytového domu a zajištění jeho následné správy a provozu. Z tohoto pohledu se dají považovat za alternativu ke společenství vlastníků 4 UNITED NATIONS, ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE, Guidelines on condominium ownership of housing for countries in transition, s UNITED NATIONS, ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE, Guidelines on condominium ownership of housing for countries in transition 6 SCOTT, CH. E., DERRICK, F.W., KOLBRE, E. The challenge of the commons: Estonian housing privatization 9

10 jednotek. Po vyjasnění neziskového charakteru společenství vlastníků jednotek se na společenství začala vztahovat účetní a daňový režim odpovídající neziskovým organizacím. Přitom zakládaná bytová družstva jsou účetními a daňovými předpisy vnímána jako ziskové subjekty. Tato diplomová práce se zaměří na analýzu účetního režimu společenství vlastníků jednotek ve vazbě na zhodnocení dopadu změn v právních předpisech a na analýzu daňového režimu společenství vlastníků jednotek a jeho srovnání se zdaněním ziskové organizace se stejným předmětem činnosti bytového družstva. Posledním cílem je aplikace na konkrétní společenství vlastníků jednotek. Hypotéza diplomové práce zní: Pro právnické osoby zabývající se správou, provozem a údržbou bytových domů je finančně výhodnější právní forma společenství vlastníků jednotek, která podléhá režimu zdanění neziskových organizací, než právní forma bytového družstva s režimem zdanění ziskových organizací. Diplomová práce je rozdělena do 6 kapitol. V první kapitole popíši právní úpravu společenství vlastníků jednotek vyplývající ze zákona o vlastnictví bytů. Stručně se zmíním o vývoji společenství jako právní formy, dále popíši vznik, předmět činnosti, orgány, práva a povinnosti členů a společenství. V druhé kapitole se věnuji účetnímu režimu společenství, jeho vývoji a způsobu vedení účetnictví v současné době. Třetí kapitola je zaměřena na daňový režim společenství a jeho srovnání s bytovým družstvem. Většina pozornosti směřuje k dani z příjmů právnických osob, ale zmíněny jsou i ostatní daně. V posledních dvou kapitolách je analýza způsobu vedení účetnictví a zdanění konkrétních společenství vlastníků jednotek. Je rozebrán způsob účtování a jeho změny a následně je zhodnoceno do jaké míry byly způsobeny změnami v účetních předpisech. Pro porovnání zdanění společenství s bytovým družstvem přistoupím k úpravě účetních údajů společenství, tak aby odpovídaly účtování u bytového družstva s kalkulovaným nájemným. Při zpracování této diplomové práce použiji metodu analýzy, srovnání a syntézy. 10

11 1 Právní úprava společenství vlastníků jednotek Zákon o vlastnictví bytů prošel za dobu své existence významným legislativním vývojem, což se projevilo také na společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ), které je tímto zákonem upraveno. Už při samotné tvorbě zákona o vlastnictví bytů na začátku 90. let bylo zvažováno vytvoření společenství jako právnické osoby, jejímiž členy by byli povinně všichni vlastníci bytů v domě, a která by řešila záležitosti týkající se tohoto domu jako celku a jeho společných částí. Nakonec bylo společenství zákonem o vlastnictví bytů zavedeno, ale v podstatně jiné podobě. Původní znění zákona o vlastnictví bytů nepřiznalo společenství postavení společnosti s právní subjektivitou 7, proto nemohlo zajistit samotný výkon správy a muselo si pro tento účel zvolit správce. Tím mohla být i právnická osoba (např. družstvo, občanské sdružení, společnost s ručeným omezeným aj.), kterou vlastníci bytů pro tento účel založili. Zákon o vlastnictví bytů tímto způsobem dal vlastníkům volnost při volbě způsobu zajištění správy domu. Postupem času se začaly projevovat nevýhody takto pojatého společenství vlastníků jednotek a tímto způsobem zajištěné správy. V případě vytvořené společnosti pro správu domu bylo problémem hlavně dobrovolné členství. Pokud společenství nezaložilo zvláštní právnickou osobu pro výkon správy a rozhodlo se pro jiného správce, který vykonával svou činnost na základě smlouvy o správě, bylo obtížné vyřešit zastupování vlastníků správcem při jednání se třetími osobami. Tyto praktické problémy se odrazily v novele 8 zákona o vlastnictví bytů z roku 2000, která znamenala návrat k původně zamýšlené formě společenství vlastníků jednotek. Na základě této novely získalo společenství právní subjektivitu a charakter specifické právnické osoby, která do té doby v našem právním řádu neexistovala. 9 Mezi specifické rysy společenství jako právnické osoby patří: Účelovost vzniku účelem společenství je zajištění správy společných částí domu a další činnosti, které připouští zákon o vlastnictví bytů. Nezávislost vzniku společenství na vůli vlastníků jednotek pokud jsou naplněny zákonné podmínky vzniku společenství, vzniká společenství přímo ze zákona a není zapotřebí jakýkoliv projev vůle ze strany vlastníků. 7 Z toho vyplývá nezpůsobilost vystupovat v právních vztazích svým jménem a nést z nich majetkovou odpovědnost. 8 Zákon č. 103/2000 Sb. s účinností od SCHÖDELBAUEROVÁ, P., ČÁP. J. Společenství vlastníků jednotek a jeho stanovy, s

12 Nezávislost vzniku a zániku členství ve společenství na vůli vlastníků jednotek členství je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky, tzn. členem společenství se automaticky stává každý vlastník jednotky. Zákonem určený předmět činnosti společenství činnost společenství je omezena zákonem a nemůže být vykonávána ve větším rozsahu než stanoví zákon. Zákonem určený rozsah právních úkonů společenství právní úkony společenství musí být vázány na zákonem omezený předmět činnosti. Zákonem omezená vlastnická práva společenství může nabývat majetek do vlastnictví pouze k účelům, pro které bylo společenství zřízeno. 10 Novela zákona o vlastnictví bytů z roku 2000 znamenala zlom v pojetí společenství a z velké části vyřešila problémy původního znění zákona o vlastnictví bytů. Sama ovšem nebyla zcela bezproblémová. Společenství jako nově vzniklý druh právnické osoby bylo na základě této novely zapisováno do obchodního rejstříku. Tím se na společenství začal vztahovat režim podnikatelů ve smyslu obchodního zákoníku, i když ve své podstatě má povahu neziskové společnosti (jejím hlavním účelem je zajištění správy společných částí domu ve spoluvlastnictví majitelů bytů, ne dosažení zisku). Tento nedostatek odstranila další novela 11 zákona o vlastnictví bytů z roku Ta mimo jiné stanovila, že se společenství vlastníků jednotek má zapisovat do samostatného rejstříku, čímž odmítla posuzování společenství jako ziskového subjektu a naopak zvýraznila jeho neziskový charakter. 12 Obě výše uvedené novely zákona o vlastnictví bytů se zásadním způsobem projevily na současné úpravě společenství, tak jak je popsána dále. Na druhou stranu existuje také určitá skupina společenství vlastníků bytů, která se i nadále řídí původním zněním zákona o vlastnictví bytů před účinností obou novel. V praxi je tedy nutné odlišit dvě formy společenství vlastníků jednotek: společenství vlastníků jednotek bez právní subjektivity, společenství vlastníků jednotek s právní subjektivitou. 10 HOLEJŠOVSKÝ, J., NEPLECHOVÁ, M., OLIVOVÁ, K. Společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů z pohledu právního, daňového, účetního a katastru nemovitostí, s Zákon č. 451/2001 Sb. 12 SCHÖDELBAUEROVÁ, P., ČÁP. J. Společenství vlastníků jednotek a jeho stanovy, s

13 Společenství bez právní subjektivity existuje na základě 9 odst. 4 zákona o vlastnictví bytů. Toto společenství existuje pouze v případech, kdy jsou splněny současně následující podmínky: původním vlastníkem budovy bylo bytové družstvo 13, k převodu první jednotky na člena družstva došlo před (účinnost novely zákona o vlastnictví bytů z roku 2000), bytové družstvo plní povinnosti správce a plnilo je již v době účinnosti novely zákona v roce 2000, družstvo má na společných částech domu větší než čtvrtinový spoluvlastnický podíl; v případě, že tento podíl poklesne pod tuto hranici, vzniká společenství s právní subjektivitou. Společenství bez právní subjektivity se řídí zákonem o vlastnictví bytů platným před účinností novely tohoto zákona z roku Toto společenství tedy není právnickou osobou, nezapisuje se do žádného rejstříku, neschvaluje stanovy a neplatí pro ně ani vzorové stanovy vydané nařízením vlády. Liší se vznik společenství, ručení za závazky společenství i způsob výkonu správy. Přesná úprava je uvedena v 9, 11 a 15, odst. 2 zákona o vlastnictví bytů platného před účinností novely provedené zákonem č. 103/2000 Sb. 14 Společenství s právní subjektivitou, je tedy právnická osoba, tak jak ji upravuje zákon o vlastnictví bytů v posledním znění včetně obou zásadních novel. Její vznik, předmět činnosti a orgány jsou podrobněji popsány níže. Tato diplomová práce se dále bude věnovat pouze společenství s právní subjektivitou. Tabulka č. 1: Registrovaný počet společenství vlastníků jednotek a jeho vývoj v jednotlivých letech Roky Počet registrovaných společenství vlastníků jednotek Pramen: Čtvrtletní výkaz o pohybu agendy obchodního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností, nadačního rejstříku a rejstříku společenství vlastníků jednotek, Ministerstvo spravedlnosti, dostupné z: <http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?j=33&o=23&k=399&d=35828>, upraveno autorkou. (Pozn.:V uvedeném prameni je rejstříková kniha společenství vlastníků jednotek označena písmenem S.) 13 Jedná se o tři druhy bytových družstev: stavební bytové družstvo, lidové bytové družstvo a družstvo vzniklé vyčleněním z původního družstva. Jejich přesnější charakteristika je uvedena v 24, odst. 1 a 2, 29 zákona o vlastnictví bytů. 14 ČÁP, J. Dvě vzájemně odlišné formy SVJ v praxi, Společenství vlastníků jednotek aktuálně, 2/2006, s

14 Výše uvedená tabulka přináší další možný pohled na vývoj společenství vlastníků jednotek, a to na vývoj jejich celkového počtu v České republice. Tabulka vychází z údajů rejstříku společenství vlastníků jednotek. Nutno ovšem podotknout, že uvedená čísla nemusí zcela odpovídat realitě, a to ze dvou důvodů. Některá společenství nemusela splnit svou zákonnou povinnost a nepodala návrh na zápis do rejstříku společenství. Druhým důvodem je existence společenství vlastníků jednotek bez právní subjektivity, které se do tohoto rejstříku nezapisují. Další vývoj právní úpravy společenství ve velké míře závisí na schválení dlouho připravovaného a očekávaného zákona o vlastnictví bytů. Pokud bude tento zákon schválen, měl by nabýt účinnosti od Očekává se od něj, že umožní hladší fungování společenství vlastníků jednotek zvláště v domech s velkým počtem bytů Vznik Podle zákona o vlastnictví bytů vzniká společenství jako právnická osoba pouze v následujících případech: 1. V domě s nejméně pěti jednotkami, přičemž alespoň tři jsou ve vlastnictví různých osob ( 9 odst. 3 zákona o vlastnictví bytů) vznik je vázán k okamžiku, kdy je poslednímu ze třech vlastníků doručena listina osvědčující vlastnictví jednotky obsahující doložku o zápisu vlastnictví do katastru nemovitostí. 2. Spoluvlastnický podíl družstva na společných částech domu klesl na méně než jednu čtvrtinu, v případech předchozí existence společenství vlastníků jednotek bez právní subjektivity ( 9 odst. 4 zákona o vlastnictví bytů) vznik společenství je spojen s prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly družstvu doručeny listiny potvrzující tuto skutečnost. 3. Ke dni 1. července 2000 vzniklo společenství, pokud byly splněny podmínky uvedené v bodě č. 1 již před účinností zákona č. 103/2000 Sb., tj. právě do 1. července 2000 a do tohoto data byly také doručeny listiny, které to dokazují. 15 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ, Návrh nové právní úpravy vlastnictví bytů ve znění předloženém vládě, dostupné z: <http:// 14

15 Nejsou-li splněny tyto podmínky, společenství nevznikne. Ve všech zmíněných případech dochází ke vzniku přímo ze zákona. Dochází k němu i bez projevení vůle a bez jakéhokoliv činnosti vlastníků jednotek (tj. bez jakékoliv zakladatelské smlouvy). Ke vzniku není zapotřebí ani zápis do rejstříku, ke kterému je obvykle vázán vznik právnických osob jiných právních forem. Zápis do rejstříku je sice povinný, ale má spíše informativní charakter. Přesné zjištění dne vzniku je důležité proto, že od tohoto dne vznikají společenství práva a povinnosti, včetně povinnosti vést účetnictví Předmět činnosti Vymezení předmětu činnosti společenství je důležité, protože může vykonávat práva a zavazovat se, tedy např. nabývat majetek a uzavírat smlouvy, jen v rámci zákonem umožněných činností. Jiné činnosti společenství nejsou dovoleny. Z novely zákona o vlastnictví bytů provedené zákonem č. 451/2001 Sb. s účinností od 31. prosince 2001, je již zřejmé, že společenství nemůže podnikat ve smyslu 2 odst. 2 obchodního zákoníku, tedy zákona č. 513/1991 Sb. 17 Přesný výčet činností v podmínkách konkrétního společenství je uveden v jeho stanovách. Mezi činnosti společenství umožněné zákonem o vlastnictví bytů ( 9, odst. 1) patří: Správa, provoz a opravy domu, resp. společných částí domu (v zákoně shrnuto pod legislativní zkratku správa domu ), jelikož správa, provoz a opravy jednotlivých bytů jsou svěřeny jejich vlastníkům. Cílem je zajistit řádné a bezpečné užívání celého domu a provozuschopnost jeho technických zařízení. Do správy patří také péče o pozemek, zajištění řízení a administrativy celého společenství, vedení účetnictví a finančního hospodaření. Další činnosti v rozsahu zákona (např. uzavírání smluv o pojištění domu, pronájmu jednotek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek, sjednání zástavního práva k bytu, podání návrhu na prodej jednotky k soudu, zajištění dodávky služeb spojených s užíváním bytů elektrické energie, plynu, vody, tepla atd.). 16 HOLEJŠOVSKÝ, J., NEPLECHOVÁ, M., OLIVOVÁ, K. Společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů z pohledu právního, daňového, účetního a katastru nemovitostí, s Podnikání se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. 15

16 Činnosti související s provozováním společných částí domu, které slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám (např. kotelna dodávající teplo i do jiných bytových domů). 18 Správu a s ní související činnosti vykonávají společenství sama nebo mohou smluvně zajistit jejich výkon (celý nebo alespoň část) prostřednictvím třetí osoby tzv. správce, kterým může být např. bytové družstvo. 1.3 Orgány Zákon o vlastnictví bytů v 9 odst. 7 stanovuje povinné orgány společenství: shromáždění ( 9 odst a 11 zákona o vlastnictví bytů), výbor nebo pověřeného vlastníka v případě nezvolení výboru ( 9 odst zákona o vlastnictví bytů). Shromáždění je nejvyšším orgánem a je složeno ze všech členů společenství. Schůze shromáždění se koná minimálně jednou ročně a je svolávána na podnět výboru (popř. pověřeného vlastníka) nebo vlastníky bytů mající alespoň jednu čtvrtinu hlasů. Při hlasování rozhoduje velikost spoluvlastnických podílů vlastníků bytů na společných částech domu. Shromáždění je usnášeníschopné v případě, že jsou přítomni vlastníci s většinou hlasů. Rozhodnutí shromáždění je obvykle přijato nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Zákon o vlastnictví bytů ovšem stanoví záležitosti, které musí být schváleny kvalifikovanou většinou hlasů. Například způsob rozúčtování cen služeb schvaluje shromáždění tříčtvrtinovou většinou přítomných vlastníků jednotek. První shromáždění musí být svoláno původním vlastníkem domu ve lhůtě 60 dnů od vzniku společenství. Úkolem prvního shromáždění je schválení stanov a zvolení orgánů. Na shromáždění musí být přítomen notář, který formou notářského zápisu osvědčí jeho průběh. Nesejde-li se první shromáždění nebo nejsou-li schváleny stanovy platí vzorové stanovy, které jsou přílohou nařízení vlády č. 371/2004 Sb. V případě nezvolení orgánů, vykonává jejich pravomoc většinový vlastník nebo původní vlastníci. Výbor je statutární a výkonný orgán společenství. Je oprávněný rozhodovat ve věcech, které nespadají do působnosti shromáždění nebo jiného orgánu. Zajišťuje například vedení 18 HOLEJŠOVSKÝ, J., NEPLECHOVÁ, M., OLIVOVÁ, K. Společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů z pohledu právního, daňového, účetního a katastru nemovitostí, s

17 účetnictví, sestavení účetní závěrky a předkládá účetní závěrku ke schválení shromáždění. Dále realizuje rozhodnutí shromáždění a jedná za společenství vlastníků navenek. 19 Výbor má minimálně tři členy. Členové výboru jsou voleni z řad vlastníků bytů shromážděním a jejich funkční období může být nanejvýš pětileté. Stanovy mohou v rámci ustanovení zákona o vlastnictví bytů počet členů, funkční období a působnost rozhodování výboru upravit. Kromě povinných může společenství vytvořit také dobrovolné orgány, např. kontrolní komisi. Práva a povinnosti těchto orgánů spolu se způsobem jejich svolávání musí být uvedeny ve stanovách. 1.4 Stanovy Stanovy jsou základním dokumentem společenství. Zákon o vlastnictví bytů v 9 odst. 14 vyjmenovává povinné náležitosti stanov: sídlo a název společenství, předmět činnosti společenství, kterým je správa domu, orgány společenství, jejich práva a povinnosti a způsob jejich svolávání, práva a povinnosti členů společenství, způsob úhrady nákladů spojených se správou domu, způsob nakládaní s majetkem. Do doby nabytí účinnosti vlastních stanov, se řídí společenství podle vzorových stanov, které jsou přílohou nařízení vlády č. 322/2000. Od 1. července 2004 platí jejich nová verze vydaná nařízením vlády 371/2004 Sb. Vzorové stanovy neobsahují pouze zákonem předepsané náležitosti, ale také další ustanovení a mohou se stát dobrým příkladem pro tvorbu stanov společenství. 1.5 Práva a povinnosti Práva a povinnosti členů společenství vlastníků jednotek vycházejí taktéž z ustanovení zákona o vlastnictví bytů a ve větší míře mají být upřesněny ve stanovách společenství. Ze zákona 19 HOLEJŠOVSKÝ, J., NEPLECHOVÁ, M., OLIVOVÁ, K. Společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů z pohledu právního, daňového, účetního a katastru nemovitostí, s. 69,

18 a ze stanov vyplývá řada nejrůznějších povinností a práv vztahující se k vlastnictví bytu a spoluvlastnictví společných částí. Z hlediska účetnictví je důležitá povinnost člena společenství finančně se podílet na činnosti společenství - správě, provozu a opravách společných částí domu, ale i na správě pozemku podle velikosti svého spoluvlastnického podílu ( 15 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů). Způsob jeho vypočítání je uveden v 8 zákona o vlastnictví bytů. Podle tohoto ustanovení je spoluvlastnický podíl určen poměrem velikosti podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v domě. Pokud se všichni vlastníci dohodnou, mohou se náklady rozpočítat i podle jiného klíče než je velikost spoluvlastnických podílů. Kromě toho je povinností člena společenství platit služby spojené s užíváním jeho bytu a další náklady plynoucí z činnosti společenství. Mezi povinnosti vlastníků bytů patří také ručení za závazky společenství podle velikosti spoluvlastnického podílu. Právům a povinnostem členů společenství odpovídají na druhé straně práva a povinnosti společenství jako právnické osoby realizované statutárními orgány, např. právo rozhodovat o způsobu rozúčtování 20 - rozdělení nákladů společenství na jednotlivé členy a s tím spojená povinnost toto rozúčtování provést Shrnutí V této úvodní kapitole jsem se věnovala popisu společenství vlastníků jednotek jako specifické právnické osoby vzniklé na základě zákona o vlastnictví bytu. Specifická povaha společenství nachází svůj odraz i ve způsobu účtování a zdanění. Byl popsán vznik společenství, neboť je k němu vázán vznik povinnosti vést účetnictví. Rozsah činností společenství zase hodně napovídá o možných účetních případech. Na doplnění jsou v závěru krátce zmíněny orgány společenství a práva a povinnosti členů. 20 U služeb spojených s užívání bytu může být rozhodováno o jejich rozúčtování pouze není-li upraveno zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu. Např. vyhláškou č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele nebo cenový výměr Ministerstva financí č. 01/2002, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rozúčtování ceny pitné vody. 21 HOLEJŠOVSKÝ, J., NEPLECHOVÁ, M., OLIVOVÁ, K. Společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů z pohledu právního, daňového, účetního a katastru nemovitostí, s

19 2 Účetní režim společenství vlastníků jednotek 2.1 Vývoj účetního režimu Se vznikem společenství vlastníků jednotek jako právnické osoby je spojena povinnost vést účetnictví podle platných právních předpisů, přičemž je nutné vzít v úvahu zcela specifický charakter této právnické osoby. Na základě ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví ) je společenství považováno za účetní jednotku a je tudíž povinno vést účetnictví v souladu s tímto zákonem a dalšími účetními předpisy, a to ode dne svého vzniku až do svého zániku. Od roku 2000, kdy na základě novely zákona o vlastnictví bytů došlo ke vzniku společenství jako právnické osoby, prošel způsob vedení účetnictví společenství četnými změnami v souvislosti s novelizacemi zákona o účetnictví i zákona o vlastnictví bytů. Přehledu změn v oblasti účetnictví společenství se budu v této podkapitole věnovat více, přičemž ve velké míře naváži na již popsaný vývoj společenství vlastníků jednotek v kapitole č Období od do Dne nabyla účinnosti novela zákona o vlastnictví bytů provedená zákonem č. 103/2000. Tato novela přinesla změnu charakteru společenství. Společenství se na jejím základě stalo novým typem právnické osoby zapisované do obchodního rejstříku. Nejasnosti ohledně způsobu vedení účetnictví řešilo Ministerstvo financí vydáním Sdělení k účtování společenství vlastníků jednotek právnické osoby dle zákona č. 103/2000 Sb., uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 11/2001 (dále jen Sdělení č. 48 ). Z něho jasně vyplývalo, že z titulu povinného zápisu do obchodního rejstříku, a jelikož žádný zákon nestanovil jinak, povede společenství vlastníků jednotek podvojné účetnictví podle účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele, tzn. podle Opatření Federálního ministerstva financí č.j. V/20 100/1992. Tato skutečnost vyvolávala velkou nevoli a diskuse, jelikož povaha společenství odpovídá spíše neziskové organizaci, zvlášť pokud se zabývá pouze správou domu. V případě, že společenství vlastníků jednotek založilo podle původního znění zákona o vlastnictví bytů právnickou osobu určenou ke správě společných částí domu, nastala po vzniku společenství jako právnické osoby situace, kdy vedle sebe existují dvě právnické 19

20 osoby a současně také dvě účetní jednotky s naprosto stejným účelem. Z toho vyplývá nutnost ukončit činnost původně založené právnické osoby likvidací a v rámci účetnictví převést zůstatky rozvahových účtů do zahajovací rozvahy společenství Období od do Nespokojené hlasy, které zpochybňovaly podnikatelský charakter společenství vlastníků jednotek, našly odezvu prostřednictvím novely zákona o vlastnictví bytů provedené zákonem č. 451/2001 Sb., která nabyla účinnosti dnem Díky této novele byl upřesněn charakter činnosti společenství vlastníků jednotek a bylo již jednoznačně určeno, že společenství vlastníků jednotek nemůže podnikat. Vyřešena byla i zavádějící povinnost zápisu do obchodního rejstříku. Místo do obchodního rejstříku se společenství zapisuje do speciálního rejstříku, který je určený pouze této právnické formě do rejstříku společenství vlastníků jednotek. V souvislosti s touto novelizací vydalo Ministerstvo financí Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb. (o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, čj. 281/55 462/2002 (dále jen Sdělení č. 46) uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 5-6/2002. V tomto sdělení na základě změn v zákoně o vlastnictví bytu bylo společenství zařazeno mezi poplatníky, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání ( 18 odst. 3 a 4, 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů), což znamená mezi neziskové organizace. Pokud se společenství vlastníků jednotek rozhodlo vést podvojné účetnictví, tak nejpozději k muselo být zpracováváno podle účetních předpisů upravujících způsob vedení účetnictví nevýdělečných organizací, tzn. vedle zákona č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, také prováděcí vyhláškou zákona o účetnictví vyhláškou č. 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v podvojném účetnictví. Pokud některé případy nebyly upraveny touto vyhláškou, použily se postupy určené Opatřením Ministerstva financí č.j. 283/76 102/2000, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace ve znění pozdějších předpisů (tj. Opatření čj. 283/77 225/2001). 22 NEPLECHOVÁ, M. Účetnictví pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek od A do Z, s.108 a

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014 Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ČU Společenství vlastníků jednotek pro dům : č.p. 595, 596, 597 a 598 zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví:

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM Č. P. [ ], ULICE [ ] [ČÍSLA ORIENTAČNÍ], LYSÁ NAD LABEM

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM Č. P. [ ], ULICE [ ] [ČÍSLA ORIENTAČNÍ], LYSÁ NAD LABEM STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM Č. P. [ ], ULICE [ ] [ČÍSLA ORIENTAČNÍ], LYSÁ NAD LABEM 1 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, vzniklou

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. Článek I Základní ustanovení

Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. Článek I Základní ustanovení Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Článek I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Základní pojmy

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Základní pojmy Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice upravuje Čl. I Předmět úpravy

Více

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu.

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část Zákon o účetnictví OBSAH I. Právní rámec účetnictví státu - Vybrané účetní jednotky - Zákon o účetnictví a vyhláška 410/2009 - České účetní standardy - Technická a inventarizační

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6 Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 76 Finanční zpravodaj 1/2014 67 Změna Českého účetního standardu č. 401 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Makovského 1177, Praha 6

Stanovy společenství vlastníků jednotek Makovského 1177, Praha 6 Stanovy společenství vlastníků jednotek Makovského 1177, Praha 6 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou,

Více

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména ustanovení 2430 a násl. a dále ve smyslu ustanovení 1189 a násl. občanského

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Základní pojmy účetnictví nevýdělečných organizací

Základní pojmy účetnictví nevýdělečných organizací Základní pojmy účetnictví nevýdělečných organizací Osnova 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví 2. Vyhláška 504/2002 Sb. 3. České účetní standardy 401-414 4. Předmět účetnictví 5. Období vedení účetnictví

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON OBSAH : A) Označení budovy B) Popis jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Stanoní spoluvlastnických podílů

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví

Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví Usnesením první schůze vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, konaném dne 15.5.2001, v souladu s 9 a násl. Zákona č.72/1994

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Příloha č. 1 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Článek I Název a sídlo společenství (1) Název: Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nabytí nemovitých věcí 1 Předmět daně Tato daň je novinkou od roku 2014, kdy nahradila daň z převodu nemovitostí Právně ukotvena Zákonným opatřením senátu č. 340/2013 Sb., které také zrušilo zákon

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

STANOVY společenství vlastníků jednotek

STANOVY společenství vlastníků jednotek STANOVY společenství vlastníků jednotek (dále jen jako stanovy ) Strana 1 z 16 Část první Základní ustanovení Článek I Vznik, název a sídlo společenství 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství")

Více

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství )

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Současný stav úpravy honebního společenstva

Současný stav úpravy honebního společenstva Současný stav úpravy honebního společenstva Založení honebního společenstva ( 19 zákona č. 449/2001 Sb., dále jen zákon o myslivosti ) Návrh na založení spolu s návrhem na uznání společenstevní honitby

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky

STANOVY Společenství vlastníků jednotek Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky Stanovy SVJ Dominova 1/10 STANOVY Společenství vlastníků jednotek Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky Název: Společenství vlastníků jednotek Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky. Sídlo:

Více

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu Aktuální informace str. 1 Centrální systém účetních informací státu Novela zákona o účetnictví provedená zákonem č. 304/2008 Sb. zařadila do zákona podmínky pro zjišťování účetních záznamů pro potřeby

Více

STANOVY společenství vlastníků jednotek

STANOVY společenství vlastníků jednotek STANOVY společenství vlastníků jednotek (dále jen jako stanovy ) Strana 1 z 16 Část první Základní ustanovení Článek I Vznik, název a sídlo společenství 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství")

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

378/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

378/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ 378/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, Změna: 126/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb.

Více

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1 S T A N O V Y Centrum mezistátních úhrad čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Zdravotní pojišťovny působící v České republice vytvářejí Centrum mezistátních úhrad, které plní úkoly styčného orgánu pro provádění

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále

Více

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE Patrik Svoboda, Hana Bohušová Anotace: Zaúčtování odložené daně

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společenství Holešovice 869 Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Název: Společenství Holešovice 869 Sídlo: Osadní 869/30, Praha 7 Holešovice, 170 00 Právní forma: společenství vlastníků jednotek IČO: 282

Více

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE ZAPSANÉHO SPOLKU ZALOŽENÉHO PODLE ZÁKONA Č.89/2012 SB. Čl. I. Základní ustanovení 1. Slavoj Litoměřice zapsaný spolek (dále jen Slavoj) je dobrovolným samosprávným spolkem sportovních

Více

1 27.8.2009 ÚČETNÍ METODIKA. C I H E L N A, družstvo

1 27.8.2009 ÚČETNÍ METODIKA. C I H E L N A, družstvo 1 27.8.2009 ÚČETNÍ METODIKA C I H E L N A, družstvo 2 27.8.2009 Účetní metodika slouží k popisu účtů a významu jejich použití ve společnosti CIHELNA družstvo. Jednotlivé účty nesou název a náplň, případně

Více

Finanční řízení vazby na účetnictví a daně

Finanční řízení vazby na účetnictví a daně INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Finanční řízení vazby na účetnictví a daně Učební texty k semináři Autor: Ing. Jiří Vrba auditor, soudní znalec ředitel společnosti AUDITIA, spol. sr.o., a znaleckého ústavu,

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

S T A N O V Y společenství vlastníků jednotek

S T A N O V Y společenství vlastníků jednotek (dále též Stanovy) S T A N O V Y společenství vlastníků jednotek Čl. I. Název a sídlo společenství vlastníků jednotek 1. Název: Společenství vlastníků jednotek domu Brno, Svatoplukova 5, 7, č. p. 3966,

Více

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ 2 NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo bylo založeno v roce 1964 za účelem správy a výstavby bytových jednotek v oblasti Brno sever. Po roce 1989 bylo mezi

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část Převodový můstek 1 Převodový můstek Zákonný rámec: Český účetní standard č. 702 Příloha k ČÚS č. 702 2 Český účetní standard č. 702 Otevírání a uzavírání účetních knih 3. Postup

Více

Organizační směrnice č. 31/2012/SŘ. O účetnictví

Organizační směrnice č. 31/2012/SŘ. O účetnictví Organizační směrnice č. 31/2012/SŘ O účetnictví Čj.: SŠNM/2281/2012 Podklady připravil: Jitka Hybešová, hlavní účetní V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012 Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ STANOVY společenství vlastníků bytových jednotek SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ 254-258 se sídlem Praha 9, Křivoklátská 254 Ve znění změn a doplňků schválených shromážděními, konanými dne 4.3.2005 a

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více