DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ASPEKTY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ASPEKTY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ASPEKTY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Flat owners associations Tax and accounting aspects Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Jarmila FOJTÍKOVÁ Autor: Jana CIHLÁŘOVÁ Brno, duben 2008

2 Jméno a příjmení autora: Jana Cihlářová Název diplomové práce: Daňové a účetní aspekty společenství vlastníků jednotek Název práce v angličtině: Flat owners associations Tax and accounting aspects Katedra: Veřejné ekonomie Vedoucí diplomové práce: Ing. Jarmila Fojtíková Rok obhajoby: 2008 Anotace Předmětem diplomové práce Daňové a účetní aspekty společenství vlastníků jednotek je analýza účetního režimu společenství vlastníků jednotek a jeho vývoje způsobeného změnami v právních předpisech. Dále se tato práce zabývá analýzou daňového režimu společenství vlastníků jednotek jako neziskové právnické osoby a porovnáním daňového režimu neziskové a ziskové organizace na příkladu společenství vlastníků jednotek a bytového družstva. V závěrečných kapitolách jsou analyzovány účetní a daňové aspekty konkrétních společenství vlastníků jednotek. Annotation The goal of the submitted thesis: Flat owners associations tax and accounting aspects is analysis of accounting regime of Flat owners associations and its development due to legislation changes. Furthermore the thesis analyses tax regime Flat owners associations as not-for-profit organization. It also compares tax regime of not-for-profit organizations with the one of profit organizations by way of example of Flat owners association and Housing cooperative. In the last chapters there is analysis of accounting and tax aspects of concrete cases of flat owners associations. Klíčová slova Společenství vlastníků jednotek, neziskové organizace, účetnictví, legislativní změny, daně, ziskové organizace, bytové družstva. Keywords Flat owners associations, not-for-profit organizations, accounting, legislation changes, taxation, profit organizations, housing cooperatives.

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Daňové a účetní aspekty společenství vlastníků jednotek vypracovala samostatně pod vedením Ing. Jarmila Fojtíková a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 29. dubna 2008 vlastnoruční podpis autora

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Jarmile Fojtíkové za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěla k vypracování této diplomové práce. Dále děkuji za poskytnutí informací a účetních údajů paní Radmile Schätzelové, předsedkyni výboru Společenství vlastníků jednotek Bednářova 1B, panu Jiřímu Hamerníkovi, bývalému předsedovi výboru Společenství vlastníků jednotek Haškova 5-15 a paní Jaroslavě Skuhrovcové, člence výboru naposled jmenovaného společenství vlastníků jednotek.

5 Obsah ÚVOD PRÁVNÍ ÚPRAVA SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK VZNIK PŘEDMĚT ČINNOSTI ORGÁNY STANOVY PRÁVA A POVINNOSTI SHRNUTÍ ÚČETNÍ REŽIM SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK VÝVOJ ÚČETNÍHO REŽIMU Období od do Období od do Období od do Období od Zhodnocení vývoje právní úpravy společenství ÚČETNÍ REŽIM PLATNÝ V SOUČASNÉ DOBĚ Příspěvek na úhradu správy domu Služby spojené s užíváním bytu Opravy a technické zhodnocení Majetek společenství Náklady a výnosy společenství Výsledek hospodaření SHRNUTÍ DAŇOVÝ REŽIM SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Porovnání s bytovým družstvem OSTATNÍ DANĚ A POROVNÁNÍ SPOLEČENSTVÍ S BYTOVÝM DRUŽSTVEM Daň z příjmů fyzických osob Daň z přidané hodnoty Daň z pozemků a ze staveb Daň z převodu nemovitosti, daň dědická a darovací Silniční daň Spotřební daně SHRNUTÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BEDNÁŘOVA 1B ÚČETNÍ REŽIM A JEHO VÝVOJ DAŇOVÝ REŽIM Postup zdanění společenství - neziskové organizace Postup zdanění bytového družstva ziskové organizace SHRNUTÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HAŠKOVA

6 5.1 ÚČETNÍ REŽIM A JEHO VÝVOJ DAŇOVÝ REŽIM Postup zdanění společenství neziskové organizace Postup zdanění bytového družstva ziskové organizace SHRNUTÍ...70 ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY PŘÍLOHY Seznam tabulek a schémat Tabulka č. 1: Registrovaný počet společenství vlastníků jednotek a jeho vývoj v jednotlivých letech...13 Tabulka č. 2: Jeden z navržených postupů účtování o zálohách na správu, na služby a na technické zhodnocení...27 Schéma č. 1: Obecné dopady vlastnictví majetku ve společenství...29 Tabulka č. 3: Porovnání dopadů zkráceného způsobu účtování a nezkráceného způsobu...30 Tabulka č. 4: Posouzení rozdílu příjmů a výdajů vyplývající z poslání společenství...35 Tabulka č. 5: Zkrácený postup při výpočtu daně z příjmů právnických osob aplikovaný na společenství vlastníků jednotek...37 Tabulka č. 6: Příklad postupu zdanění příjmů společenství daní z příjmů právnické osoby - zadání...37 Tabulka č. 7: Příklad postupu zdanění příjmů společenství daní z příjmů právnické osoby - výpočet...38 Tabulka č. 8: Schéma výpočtu daně z příjmů právnických osob u podnikatelských a nepodnikatelských subjektů s důrazem na jejich rozdíly v aplikaci na společenství a bytové družstvo...40 Tabulka č. 9: Společenství a bytové družstvo a jejich vztah k ostatním daním...47 Tabulka č. 10: Porovnání účtových rozvrhů sestavených na základě účtových osnov pro podnikatele a pro nevýdělečné organizace Schéma č. 2: Vyúčtování záloh oproti skutečným nákladům...54 Tabulka č. 11: Převod výše nákladů do výnosů v roce Tabulka č. 12: Dopad převodu nákladů do výnosů na výsledek hospodaření...56 Schéma č. 3: Vyúčtování záloh oproti skutečným nákladům (od )...57 Tabulka č. 13: Výpočet daňové povinnosti u společenství za sledované roky (v Kč)...58 Tabulka č. 14: Výpočet daňové povinnosti u bytového družstva za sledované roky (v Kč)...60 Tabulka č. 15: Porovnání výše základu daně a daně z příjmů právnických osob společenství a bytového družstva - na příkladu Společenství Bednářova 1B...62 Tabulka č. 16: Rozdíl při zúčtování záloh na správu určených na úhradu odměn členů orgánů společenství...65 Schéma č. 4: Roční zúčtování záloh na služby...65 Tabulka č. 17: Výpočet daňové povinnosti u společenství za sledované roky (v Kč)...67 Tabulka č. 18: Výpočet daňové povinnosti u bytového družstva za sledované roky (v Kč)...69 Tabulka č. 19: Porovnání výše daně z příjmů právnických osob společenství a bytového družstva - na příkladu Společenství Haškova Tabulka č. 20: Daňové pásma, mezní sazby daně a průměrné daňové zatížení daně z příjmů fyzických osob platné v roce

7 Tabulka č. 21: Srovnání daně z pronájmu společných prostor u bytového družstva a vlastníků bytů v letech Seznam příloh Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek...79 Příloha č. 2: Vývoj účetního úpravy společenství vlastníků jednotek Příloha č. 3: Struktura záloh vlastníků jednotek...81 Příloha č. 4: Přehled jednotlivých druhů příjmů a jejich posouzení z hlediska zdanění...82 Příloha č. 5: Srovnání společenství vlastníků jednotek a bytového družstva s ohledem na jejich účetní režimy...83 Příloha č. 6: Snížení průměrného daňového zatížení daní z příjmů právnických osob díky využití odečitatelné položky určené pro neziskové organizace...84 Příloha č. 7: Účtový rozvrh Společenství vlastníků jednotek domu Bednářova 1B ( )...85 Příloha č. 8: Nejčastější účetní případy a způsob jejich zaúčtování u Společenství Bednářova 1B...86 Příloha č. 9: Účtový rozvrh Společenství vlastníků jednotek domu Bednářova 1B (po změně firmy zpracovávající účetnictví, tj. od )...87 Příloha č. 10: Rozdílný způsob vedení účetnictví díky změně účetní firmy...87 Příloha č. 11: Nejčastější účetní případy a způsob jejich zaúčtování ve Společenství vlastníků Haškova

8 Úvod Bydlení je důležitou součástí života každého člověka a potřeba bydlet se právem řadí mezi základní potřeby. Tato potřeba je uspokojována různými formami. Jednou z forem bydlení je bydlení vlastnické, a to buď ve vlastním domě nebo bytě. Právní úprava bytového vlastnictví u nás nemá příliš dlouhou tradici. Vlastnictví bytů bylo v našem právním řádu poprvé zakotveno zákonem č. 52/1966 Sb. (Zákon o osobním vlastnictví k bytům). Před účinností tohoto zákona bylo možné nabývat do vlastnictví pouze celé domy. 1 Výše jmenovaný zákon měl v praxi jen omezené využití 2 a v roce 1994 byl nahrazen novým zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům (dále jen zákon o vlastnictví bytů ). Tento nový zákon byl důležitý hlavně pro dokončení převodu družstevních bytů v rámci probíhající transformace bytových družstev (zahájené zákonem č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových vztahů v družstvech tzv. transformačním zákonem) a pro privatizaci obecního bytového fondu. 3 Zákon o vlastnictví bytů se vztahuje pouze na budovy, ve kterých jsou alespoň dva byty nebo dva samostatné nebytové prostory nebo alespoň jeden byt a jeden samostatný nebytový prostor. Byty a nebytové prostory jsou označeny tímto zákonem jako jednotky, které jsou v rámci tohoto zákona chápány jako reálně vymezené části domu, které mohou být předmětem vlastnictví, popř. i převodu vlastnictví - prodeje. Vlastník bytu je současně podílovým spoluvlastníkem společných částí domu. Společné části domu jsou určené pro společné užívání a jsou to části budovy, které nebyly vymezeny jako bytové nebo nebytové prostory. Mezi společné části domu patří např. základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkóny, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výměníky tepla a rozvody vody, kanalizace, plynu, elektřiny, vzduchotechniky, dále výtahy, hromosvody, společné antény, příslušenství a společná zařízení domu ( 2, písm. g) Zákona o vlastnictví bytů). Tato právní forma vlastnictví bytu spojeného se spoluvlastnictvím společných částí domu je obecně známa v mnoha zemích západní Evropy a Severní Ameriky pod pojmem condominium (česky kondominium) a byla využita nejenom v České republice, ale také 1 HORÁK, M., JANEČKOVÁ, J. Vlastnictví bytů a nebytových prostorů, s Získat byt do vlastnictví bylo možné jen výstavbou nových domů, převodem státního bytu nebo převodem, popř. přechodem bytu, který je již ve vlastnictví jiného občana. 3 FIALA, J. Bytové vlastnictví v České republice, s. 9. 8

9 v řadě dalších středoevropských a východoevropských zemích. 4 U společných částí domu vyvstává nutnost jejich správy, oprav a údržby, na kterých se musí podílet všichni spoluvlastníci. Tyto činnosti nemohou být vykonávány každým vlastníkem bytu zvlášť, je proto za tímto účelem nutný vznik jediného subjektu. Z toho důvodu zákon o vlastnictví bytů zavedl do našeho právního řádu v roce 2000 novou a specifickou právnickou osobu společenství vlastníků jednotek. Od té doby vzniklo mnoho společenství vlastníků jednotek různých velikostí. Navíc se předpokládá, že vlivem pokračující privatizace obecních domů, odkupování družstevních bytů a výstavbou nových bytů prodávaných do osobního vlastnictví bude jejich počet nadále narůstat. Z tohoto důvodu se mi zdá tato téma velmi aktuální. Odborná literatura týkající se společenství vlastníků jednotek se zabývá několika oblastmi. Jednou je charakteristika společenství vlastníků jednotek jako právnické osoby a jeho právní úpravy vyplývající ze zákona o vlastnictví bytů a další oblastí je účetní a daňová problematika společenství. Mezi autory těchto odborných publikací patří např. Marta Neplechová nebo Zuzana Toufarová. V zahraniční literatuře se můžeme setkat také např. s doporučeními pro zavedení institutu vlastnictví bytů na principu kondominia do právních řádů zemí střední a východní Evropy 5 nebo jsou na příkladu společenství vlastníků jednotek aplikovány některé teoretické koncepty, např. tragédie společného vlastnictví. 6 Tato diplomová práce se zaměří na účetnictví a zdanění společenství vlastníků jednotek. Specifický charakter společenství s sebou přinesl počáteční nejasnosti ohledně povahy činností vykonávaných touto právnickou osobou, které se odrazily také na způsobu vedení účetnictví. Způsob vedení účetnictví prošel za dobu existence této právnické osoby v našem právním řádu jistým vývojem, který bude v této práci zmapován. Při analýze daňového režimu se nebudu věnovat jeho vývoji, ale srovnání se zdaněním ziskových společností. V rámci privatizace obecního bytového fondu mohly být zakládány družstva, nebo právnické osoby jiných právních forem, za účelem odkoupení bytového domu a zajištění jeho následné správy a provozu. Z tohoto pohledu se dají považovat za alternativu ke společenství vlastníků 4 UNITED NATIONS, ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE, Guidelines on condominium ownership of housing for countries in transition, s UNITED NATIONS, ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE, Guidelines on condominium ownership of housing for countries in transition 6 SCOTT, CH. E., DERRICK, F.W., KOLBRE, E. The challenge of the commons: Estonian housing privatization 9

10 jednotek. Po vyjasnění neziskového charakteru společenství vlastníků jednotek se na společenství začala vztahovat účetní a daňový režim odpovídající neziskovým organizacím. Přitom zakládaná bytová družstva jsou účetními a daňovými předpisy vnímána jako ziskové subjekty. Tato diplomová práce se zaměří na analýzu účetního režimu společenství vlastníků jednotek ve vazbě na zhodnocení dopadu změn v právních předpisech a na analýzu daňového režimu společenství vlastníků jednotek a jeho srovnání se zdaněním ziskové organizace se stejným předmětem činnosti bytového družstva. Posledním cílem je aplikace na konkrétní společenství vlastníků jednotek. Hypotéza diplomové práce zní: Pro právnické osoby zabývající se správou, provozem a údržbou bytových domů je finančně výhodnější právní forma společenství vlastníků jednotek, která podléhá režimu zdanění neziskových organizací, než právní forma bytového družstva s režimem zdanění ziskových organizací. Diplomová práce je rozdělena do 6 kapitol. V první kapitole popíši právní úpravu společenství vlastníků jednotek vyplývající ze zákona o vlastnictví bytů. Stručně se zmíním o vývoji společenství jako právní formy, dále popíši vznik, předmět činnosti, orgány, práva a povinnosti členů a společenství. V druhé kapitole se věnuji účetnímu režimu společenství, jeho vývoji a způsobu vedení účetnictví v současné době. Třetí kapitola je zaměřena na daňový režim společenství a jeho srovnání s bytovým družstvem. Většina pozornosti směřuje k dani z příjmů právnických osob, ale zmíněny jsou i ostatní daně. V posledních dvou kapitolách je analýza způsobu vedení účetnictví a zdanění konkrétních společenství vlastníků jednotek. Je rozebrán způsob účtování a jeho změny a následně je zhodnoceno do jaké míry byly způsobeny změnami v účetních předpisech. Pro porovnání zdanění společenství s bytovým družstvem přistoupím k úpravě účetních údajů společenství, tak aby odpovídaly účtování u bytového družstva s kalkulovaným nájemným. Při zpracování této diplomové práce použiji metodu analýzy, srovnání a syntézy. 10

11 1 Právní úprava společenství vlastníků jednotek Zákon o vlastnictví bytů prošel za dobu své existence významným legislativním vývojem, což se projevilo také na společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ), které je tímto zákonem upraveno. Už při samotné tvorbě zákona o vlastnictví bytů na začátku 90. let bylo zvažováno vytvoření společenství jako právnické osoby, jejímiž členy by byli povinně všichni vlastníci bytů v domě, a která by řešila záležitosti týkající se tohoto domu jako celku a jeho společných částí. Nakonec bylo společenství zákonem o vlastnictví bytů zavedeno, ale v podstatně jiné podobě. Původní znění zákona o vlastnictví bytů nepřiznalo společenství postavení společnosti s právní subjektivitou 7, proto nemohlo zajistit samotný výkon správy a muselo si pro tento účel zvolit správce. Tím mohla být i právnická osoba (např. družstvo, občanské sdružení, společnost s ručeným omezeným aj.), kterou vlastníci bytů pro tento účel založili. Zákon o vlastnictví bytů tímto způsobem dal vlastníkům volnost při volbě způsobu zajištění správy domu. Postupem času se začaly projevovat nevýhody takto pojatého společenství vlastníků jednotek a tímto způsobem zajištěné správy. V případě vytvořené společnosti pro správu domu bylo problémem hlavně dobrovolné členství. Pokud společenství nezaložilo zvláštní právnickou osobu pro výkon správy a rozhodlo se pro jiného správce, který vykonával svou činnost na základě smlouvy o správě, bylo obtížné vyřešit zastupování vlastníků správcem při jednání se třetími osobami. Tyto praktické problémy se odrazily v novele 8 zákona o vlastnictví bytů z roku 2000, která znamenala návrat k původně zamýšlené formě společenství vlastníků jednotek. Na základě této novely získalo společenství právní subjektivitu a charakter specifické právnické osoby, která do té doby v našem právním řádu neexistovala. 9 Mezi specifické rysy společenství jako právnické osoby patří: Účelovost vzniku účelem společenství je zajištění správy společných částí domu a další činnosti, které připouští zákon o vlastnictví bytů. Nezávislost vzniku společenství na vůli vlastníků jednotek pokud jsou naplněny zákonné podmínky vzniku společenství, vzniká společenství přímo ze zákona a není zapotřebí jakýkoliv projev vůle ze strany vlastníků. 7 Z toho vyplývá nezpůsobilost vystupovat v právních vztazích svým jménem a nést z nich majetkovou odpovědnost. 8 Zákon č. 103/2000 Sb. s účinností od SCHÖDELBAUEROVÁ, P., ČÁP. J. Společenství vlastníků jednotek a jeho stanovy, s

12 Nezávislost vzniku a zániku členství ve společenství na vůli vlastníků jednotek členství je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky, tzn. členem společenství se automaticky stává každý vlastník jednotky. Zákonem určený předmět činnosti společenství činnost společenství je omezena zákonem a nemůže být vykonávána ve větším rozsahu než stanoví zákon. Zákonem určený rozsah právních úkonů společenství právní úkony společenství musí být vázány na zákonem omezený předmět činnosti. Zákonem omezená vlastnická práva společenství může nabývat majetek do vlastnictví pouze k účelům, pro které bylo společenství zřízeno. 10 Novela zákona o vlastnictví bytů z roku 2000 znamenala zlom v pojetí společenství a z velké části vyřešila problémy původního znění zákona o vlastnictví bytů. Sama ovšem nebyla zcela bezproblémová. Společenství jako nově vzniklý druh právnické osoby bylo na základě této novely zapisováno do obchodního rejstříku. Tím se na společenství začal vztahovat režim podnikatelů ve smyslu obchodního zákoníku, i když ve své podstatě má povahu neziskové společnosti (jejím hlavním účelem je zajištění správy společných částí domu ve spoluvlastnictví majitelů bytů, ne dosažení zisku). Tento nedostatek odstranila další novela 11 zákona o vlastnictví bytů z roku Ta mimo jiné stanovila, že se společenství vlastníků jednotek má zapisovat do samostatného rejstříku, čímž odmítla posuzování společenství jako ziskového subjektu a naopak zvýraznila jeho neziskový charakter. 12 Obě výše uvedené novely zákona o vlastnictví bytů se zásadním způsobem projevily na současné úpravě společenství, tak jak je popsána dále. Na druhou stranu existuje také určitá skupina společenství vlastníků bytů, která se i nadále řídí původním zněním zákona o vlastnictví bytů před účinností obou novel. V praxi je tedy nutné odlišit dvě formy společenství vlastníků jednotek: společenství vlastníků jednotek bez právní subjektivity, společenství vlastníků jednotek s právní subjektivitou. 10 HOLEJŠOVSKÝ, J., NEPLECHOVÁ, M., OLIVOVÁ, K. Společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů z pohledu právního, daňového, účetního a katastru nemovitostí, s Zákon č. 451/2001 Sb. 12 SCHÖDELBAUEROVÁ, P., ČÁP. J. Společenství vlastníků jednotek a jeho stanovy, s

13 Společenství bez právní subjektivity existuje na základě 9 odst. 4 zákona o vlastnictví bytů. Toto společenství existuje pouze v případech, kdy jsou splněny současně následující podmínky: původním vlastníkem budovy bylo bytové družstvo 13, k převodu první jednotky na člena družstva došlo před (účinnost novely zákona o vlastnictví bytů z roku 2000), bytové družstvo plní povinnosti správce a plnilo je již v době účinnosti novely zákona v roce 2000, družstvo má na společných částech domu větší než čtvrtinový spoluvlastnický podíl; v případě, že tento podíl poklesne pod tuto hranici, vzniká společenství s právní subjektivitou. Společenství bez právní subjektivity se řídí zákonem o vlastnictví bytů platným před účinností novely tohoto zákona z roku Toto společenství tedy není právnickou osobou, nezapisuje se do žádného rejstříku, neschvaluje stanovy a neplatí pro ně ani vzorové stanovy vydané nařízením vlády. Liší se vznik společenství, ručení za závazky společenství i způsob výkonu správy. Přesná úprava je uvedena v 9, 11 a 15, odst. 2 zákona o vlastnictví bytů platného před účinností novely provedené zákonem č. 103/2000 Sb. 14 Společenství s právní subjektivitou, je tedy právnická osoba, tak jak ji upravuje zákon o vlastnictví bytů v posledním znění včetně obou zásadních novel. Její vznik, předmět činnosti a orgány jsou podrobněji popsány níže. Tato diplomová práce se dále bude věnovat pouze společenství s právní subjektivitou. Tabulka č. 1: Registrovaný počet společenství vlastníků jednotek a jeho vývoj v jednotlivých letech Roky Počet registrovaných společenství vlastníků jednotek Pramen: Čtvrtletní výkaz o pohybu agendy obchodního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností, nadačního rejstříku a rejstříku společenství vlastníků jednotek, Ministerstvo spravedlnosti, dostupné z: <http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?j=33&o=23&k=399&d=35828>, upraveno autorkou. (Pozn.:V uvedeném prameni je rejstříková kniha společenství vlastníků jednotek označena písmenem S.) 13 Jedná se o tři druhy bytových družstev: stavební bytové družstvo, lidové bytové družstvo a družstvo vzniklé vyčleněním z původního družstva. Jejich přesnější charakteristika je uvedena v 24, odst. 1 a 2, 29 zákona o vlastnictví bytů. 14 ČÁP, J. Dvě vzájemně odlišné formy SVJ v praxi, Společenství vlastníků jednotek aktuálně, 2/2006, s

14 Výše uvedená tabulka přináší další možný pohled na vývoj společenství vlastníků jednotek, a to na vývoj jejich celkového počtu v České republice. Tabulka vychází z údajů rejstříku společenství vlastníků jednotek. Nutno ovšem podotknout, že uvedená čísla nemusí zcela odpovídat realitě, a to ze dvou důvodů. Některá společenství nemusela splnit svou zákonnou povinnost a nepodala návrh na zápis do rejstříku společenství. Druhým důvodem je existence společenství vlastníků jednotek bez právní subjektivity, které se do tohoto rejstříku nezapisují. Další vývoj právní úpravy společenství ve velké míře závisí na schválení dlouho připravovaného a očekávaného zákona o vlastnictví bytů. Pokud bude tento zákon schválen, měl by nabýt účinnosti od Očekává se od něj, že umožní hladší fungování společenství vlastníků jednotek zvláště v domech s velkým počtem bytů Vznik Podle zákona o vlastnictví bytů vzniká společenství jako právnická osoba pouze v následujících případech: 1. V domě s nejméně pěti jednotkami, přičemž alespoň tři jsou ve vlastnictví různých osob ( 9 odst. 3 zákona o vlastnictví bytů) vznik je vázán k okamžiku, kdy je poslednímu ze třech vlastníků doručena listina osvědčující vlastnictví jednotky obsahující doložku o zápisu vlastnictví do katastru nemovitostí. 2. Spoluvlastnický podíl družstva na společných částech domu klesl na méně než jednu čtvrtinu, v případech předchozí existence společenství vlastníků jednotek bez právní subjektivity ( 9 odst. 4 zákona o vlastnictví bytů) vznik společenství je spojen s prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly družstvu doručeny listiny potvrzující tuto skutečnost. 3. Ke dni 1. července 2000 vzniklo společenství, pokud byly splněny podmínky uvedené v bodě č. 1 již před účinností zákona č. 103/2000 Sb., tj. právě do 1. července 2000 a do tohoto data byly také doručeny listiny, které to dokazují. 15 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ, Návrh nové právní úpravy vlastnictví bytů ve znění předloženém vládě, dostupné z: <http:// 14

15 Nejsou-li splněny tyto podmínky, společenství nevznikne. Ve všech zmíněných případech dochází ke vzniku přímo ze zákona. Dochází k němu i bez projevení vůle a bez jakéhokoliv činnosti vlastníků jednotek (tj. bez jakékoliv zakladatelské smlouvy). Ke vzniku není zapotřebí ani zápis do rejstříku, ke kterému je obvykle vázán vznik právnických osob jiných právních forem. Zápis do rejstříku je sice povinný, ale má spíše informativní charakter. Přesné zjištění dne vzniku je důležité proto, že od tohoto dne vznikají společenství práva a povinnosti, včetně povinnosti vést účetnictví Předmět činnosti Vymezení předmětu činnosti společenství je důležité, protože může vykonávat práva a zavazovat se, tedy např. nabývat majetek a uzavírat smlouvy, jen v rámci zákonem umožněných činností. Jiné činnosti společenství nejsou dovoleny. Z novely zákona o vlastnictví bytů provedené zákonem č. 451/2001 Sb. s účinností od 31. prosince 2001, je již zřejmé, že společenství nemůže podnikat ve smyslu 2 odst. 2 obchodního zákoníku, tedy zákona č. 513/1991 Sb. 17 Přesný výčet činností v podmínkách konkrétního společenství je uveden v jeho stanovách. Mezi činnosti společenství umožněné zákonem o vlastnictví bytů ( 9, odst. 1) patří: Správa, provoz a opravy domu, resp. společných částí domu (v zákoně shrnuto pod legislativní zkratku správa domu ), jelikož správa, provoz a opravy jednotlivých bytů jsou svěřeny jejich vlastníkům. Cílem je zajistit řádné a bezpečné užívání celého domu a provozuschopnost jeho technických zařízení. Do správy patří také péče o pozemek, zajištění řízení a administrativy celého společenství, vedení účetnictví a finančního hospodaření. Další činnosti v rozsahu zákona (např. uzavírání smluv o pojištění domu, pronájmu jednotek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek, sjednání zástavního práva k bytu, podání návrhu na prodej jednotky k soudu, zajištění dodávky služeb spojených s užíváním bytů elektrické energie, plynu, vody, tepla atd.). 16 HOLEJŠOVSKÝ, J., NEPLECHOVÁ, M., OLIVOVÁ, K. Společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů z pohledu právního, daňového, účetního a katastru nemovitostí, s Podnikání se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. 15

16 Činnosti související s provozováním společných částí domu, které slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám (např. kotelna dodávající teplo i do jiných bytových domů). 18 Správu a s ní související činnosti vykonávají společenství sama nebo mohou smluvně zajistit jejich výkon (celý nebo alespoň část) prostřednictvím třetí osoby tzv. správce, kterým může být např. bytové družstvo. 1.3 Orgány Zákon o vlastnictví bytů v 9 odst. 7 stanovuje povinné orgány společenství: shromáždění ( 9 odst a 11 zákona o vlastnictví bytů), výbor nebo pověřeného vlastníka v případě nezvolení výboru ( 9 odst zákona o vlastnictví bytů). Shromáždění je nejvyšším orgánem a je složeno ze všech členů společenství. Schůze shromáždění se koná minimálně jednou ročně a je svolávána na podnět výboru (popř. pověřeného vlastníka) nebo vlastníky bytů mající alespoň jednu čtvrtinu hlasů. Při hlasování rozhoduje velikost spoluvlastnických podílů vlastníků bytů na společných částech domu. Shromáždění je usnášeníschopné v případě, že jsou přítomni vlastníci s většinou hlasů. Rozhodnutí shromáždění je obvykle přijato nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Zákon o vlastnictví bytů ovšem stanoví záležitosti, které musí být schváleny kvalifikovanou většinou hlasů. Například způsob rozúčtování cen služeb schvaluje shromáždění tříčtvrtinovou většinou přítomných vlastníků jednotek. První shromáždění musí být svoláno původním vlastníkem domu ve lhůtě 60 dnů od vzniku společenství. Úkolem prvního shromáždění je schválení stanov a zvolení orgánů. Na shromáždění musí být přítomen notář, který formou notářského zápisu osvědčí jeho průběh. Nesejde-li se první shromáždění nebo nejsou-li schváleny stanovy platí vzorové stanovy, které jsou přílohou nařízení vlády č. 371/2004 Sb. V případě nezvolení orgánů, vykonává jejich pravomoc většinový vlastník nebo původní vlastníci. Výbor je statutární a výkonný orgán společenství. Je oprávněný rozhodovat ve věcech, které nespadají do působnosti shromáždění nebo jiného orgánu. Zajišťuje například vedení 18 HOLEJŠOVSKÝ, J., NEPLECHOVÁ, M., OLIVOVÁ, K. Společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů z pohledu právního, daňového, účetního a katastru nemovitostí, s

17 účetnictví, sestavení účetní závěrky a předkládá účetní závěrku ke schválení shromáždění. Dále realizuje rozhodnutí shromáždění a jedná za společenství vlastníků navenek. 19 Výbor má minimálně tři členy. Členové výboru jsou voleni z řad vlastníků bytů shromážděním a jejich funkční období může být nanejvýš pětileté. Stanovy mohou v rámci ustanovení zákona o vlastnictví bytů počet členů, funkční období a působnost rozhodování výboru upravit. Kromě povinných může společenství vytvořit také dobrovolné orgány, např. kontrolní komisi. Práva a povinnosti těchto orgánů spolu se způsobem jejich svolávání musí být uvedeny ve stanovách. 1.4 Stanovy Stanovy jsou základním dokumentem společenství. Zákon o vlastnictví bytů v 9 odst. 14 vyjmenovává povinné náležitosti stanov: sídlo a název společenství, předmět činnosti společenství, kterým je správa domu, orgány společenství, jejich práva a povinnosti a způsob jejich svolávání, práva a povinnosti členů společenství, způsob úhrady nákladů spojených se správou domu, způsob nakládaní s majetkem. Do doby nabytí účinnosti vlastních stanov, se řídí společenství podle vzorových stanov, které jsou přílohou nařízení vlády č. 322/2000. Od 1. července 2004 platí jejich nová verze vydaná nařízením vlády 371/2004 Sb. Vzorové stanovy neobsahují pouze zákonem předepsané náležitosti, ale také další ustanovení a mohou se stát dobrým příkladem pro tvorbu stanov společenství. 1.5 Práva a povinnosti Práva a povinnosti členů společenství vlastníků jednotek vycházejí taktéž z ustanovení zákona o vlastnictví bytů a ve větší míře mají být upřesněny ve stanovách společenství. Ze zákona 19 HOLEJŠOVSKÝ, J., NEPLECHOVÁ, M., OLIVOVÁ, K. Společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů z pohledu právního, daňového, účetního a katastru nemovitostí, s. 69,

18 a ze stanov vyplývá řada nejrůznějších povinností a práv vztahující se k vlastnictví bytu a spoluvlastnictví společných částí. Z hlediska účetnictví je důležitá povinnost člena společenství finančně se podílet na činnosti společenství - správě, provozu a opravách společných částí domu, ale i na správě pozemku podle velikosti svého spoluvlastnického podílu ( 15 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů). Způsob jeho vypočítání je uveden v 8 zákona o vlastnictví bytů. Podle tohoto ustanovení je spoluvlastnický podíl určen poměrem velikosti podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v domě. Pokud se všichni vlastníci dohodnou, mohou se náklady rozpočítat i podle jiného klíče než je velikost spoluvlastnických podílů. Kromě toho je povinností člena společenství platit služby spojené s užíváním jeho bytu a další náklady plynoucí z činnosti společenství. Mezi povinnosti vlastníků bytů patří také ručení za závazky společenství podle velikosti spoluvlastnického podílu. Právům a povinnostem členů společenství odpovídají na druhé straně práva a povinnosti společenství jako právnické osoby realizované statutárními orgány, např. právo rozhodovat o způsobu rozúčtování 20 - rozdělení nákladů společenství na jednotlivé členy a s tím spojená povinnost toto rozúčtování provést Shrnutí V této úvodní kapitole jsem se věnovala popisu společenství vlastníků jednotek jako specifické právnické osoby vzniklé na základě zákona o vlastnictví bytu. Specifická povaha společenství nachází svůj odraz i ve způsobu účtování a zdanění. Byl popsán vznik společenství, neboť je k němu vázán vznik povinnosti vést účetnictví. Rozsah činností společenství zase hodně napovídá o možných účetních případech. Na doplnění jsou v závěru krátce zmíněny orgány společenství a práva a povinnosti členů. 20 U služeb spojených s užívání bytu může být rozhodováno o jejich rozúčtování pouze není-li upraveno zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu. Např. vyhláškou č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele nebo cenový výměr Ministerstva financí č. 01/2002, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rozúčtování ceny pitné vody. 21 HOLEJŠOVSKÝ, J., NEPLECHOVÁ, M., OLIVOVÁ, K. Společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů z pohledu právního, daňového, účetního a katastru nemovitostí, s

19 2 Účetní režim společenství vlastníků jednotek 2.1 Vývoj účetního režimu Se vznikem společenství vlastníků jednotek jako právnické osoby je spojena povinnost vést účetnictví podle platných právních předpisů, přičemž je nutné vzít v úvahu zcela specifický charakter této právnické osoby. Na základě ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví ) je společenství považováno za účetní jednotku a je tudíž povinno vést účetnictví v souladu s tímto zákonem a dalšími účetními předpisy, a to ode dne svého vzniku až do svého zániku. Od roku 2000, kdy na základě novely zákona o vlastnictví bytů došlo ke vzniku společenství jako právnické osoby, prošel způsob vedení účetnictví společenství četnými změnami v souvislosti s novelizacemi zákona o účetnictví i zákona o vlastnictví bytů. Přehledu změn v oblasti účetnictví společenství se budu v této podkapitole věnovat více, přičemž ve velké míře naváži na již popsaný vývoj společenství vlastníků jednotek v kapitole č Období od do Dne nabyla účinnosti novela zákona o vlastnictví bytů provedená zákonem č. 103/2000. Tato novela přinesla změnu charakteru společenství. Společenství se na jejím základě stalo novým typem právnické osoby zapisované do obchodního rejstříku. Nejasnosti ohledně způsobu vedení účetnictví řešilo Ministerstvo financí vydáním Sdělení k účtování společenství vlastníků jednotek právnické osoby dle zákona č. 103/2000 Sb., uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 11/2001 (dále jen Sdělení č. 48 ). Z něho jasně vyplývalo, že z titulu povinného zápisu do obchodního rejstříku, a jelikož žádný zákon nestanovil jinak, povede společenství vlastníků jednotek podvojné účetnictví podle účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele, tzn. podle Opatření Federálního ministerstva financí č.j. V/20 100/1992. Tato skutečnost vyvolávala velkou nevoli a diskuse, jelikož povaha společenství odpovídá spíše neziskové organizaci, zvlášť pokud se zabývá pouze správou domu. V případě, že společenství vlastníků jednotek založilo podle původního znění zákona o vlastnictví bytů právnickou osobu určenou ke správě společných částí domu, nastala po vzniku společenství jako právnické osoby situace, kdy vedle sebe existují dvě právnické 19

20 osoby a současně také dvě účetní jednotky s naprosto stejným účelem. Z toho vyplývá nutnost ukončit činnost původně založené právnické osoby likvidací a v rámci účetnictví převést zůstatky rozvahových účtů do zahajovací rozvahy společenství Období od do Nespokojené hlasy, které zpochybňovaly podnikatelský charakter společenství vlastníků jednotek, našly odezvu prostřednictvím novely zákona o vlastnictví bytů provedené zákonem č. 451/2001 Sb., která nabyla účinnosti dnem Díky této novele byl upřesněn charakter činnosti společenství vlastníků jednotek a bylo již jednoznačně určeno, že společenství vlastníků jednotek nemůže podnikat. Vyřešena byla i zavádějící povinnost zápisu do obchodního rejstříku. Místo do obchodního rejstříku se společenství zapisuje do speciálního rejstříku, který je určený pouze této právnické formě do rejstříku společenství vlastníků jednotek. V souvislosti s touto novelizací vydalo Ministerstvo financí Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb. (o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, čj. 281/55 462/2002 (dále jen Sdělení č. 46) uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 5-6/2002. V tomto sdělení na základě změn v zákoně o vlastnictví bytu bylo společenství zařazeno mezi poplatníky, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání ( 18 odst. 3 a 4, 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů), což znamená mezi neziskové organizace. Pokud se společenství vlastníků jednotek rozhodlo vést podvojné účetnictví, tak nejpozději k muselo být zpracováváno podle účetních předpisů upravujících způsob vedení účetnictví nevýdělečných organizací, tzn. vedle zákona č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, také prováděcí vyhláškou zákona o účetnictví vyhláškou č. 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v podvojném účetnictví. Pokud některé případy nebyly upraveny touto vyhláškou, použily se postupy určené Opatřením Ministerstva financí č.j. 283/76 102/2000, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace ve znění pozdějších předpisů (tj. Opatření čj. 283/77 225/2001). 22 NEPLECHOVÁ, M. Účetnictví pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek od A do Z, s.108 a

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Bytové družstvo Kamenice Sídliště II 26, Kamenice, PSČ je zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl DR, vložka 2943

Bytové družstvo Kamenice Sídliště II 26, Kamenice, PSČ je zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl DR, vložka 2943 Bytové družstvo Kamenice Sídliště II 26, Kamenice, PSČ 251 68 je zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl DR, vložka 2943 Směrnice o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových

Více

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice č. 2/2013 Zastupitelstva města Vlašimi Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Zastupitelstvo

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ č. 257

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ č. 257 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2001 3. volební období USNESENÍ č. 257 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí ze 48. schůze dne 12. září 2001 Návrh poslanců Zuzky

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Vlastnictví bytů zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů rozhodování společenství vlastníků jednotek

Vlastnictví bytů zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů rozhodování společenství vlastníků jednotek Vlastnictví bytů zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů rozhodování společenství vlastníků jednotek Pavla Schödelbauerová Ministerstvo pro místní rozvoj Listopad 2012 www.mmr.cz Společenství vlastníků

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení 1. Vlastníci jednotek zakládají podle ust. 9 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Jednoduché účetnictví. Hana Jurajdová

Jednoduché účetnictví. Hana Jurajdová Jednoduché účetnictví Hana Jurajdová Účetnictví Jednoduché (účetnictví?) Podvojné Výdaje a Příjmy Základ daně Tok finančních prostředků Knihy: peněžní deník, evidence Náklady a Výnosy Zobrazení skutečnosti

Více

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

Byty v katastru nemovitostí

Byty v katastru nemovitostí Byty v katastru nemovitostí Ing. Květa Olivová 23. dubna 2008 Související právní předpisy Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 265/1992 Sb.,

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

podrobněji upravujícími

podrobněji upravujícími ÚČETNÍ SMĚRNICE PRO SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM PKH 950 A 951 podrobněji upravujícími Pravidla pro přispívání vlastníků jednotek na náklady opravy a udržování společných částí domu a na úhradu služeb (Pravidla

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 76 Finanční zpravodaj 1/2014 67 Změna Českého účetního standardu č. 401 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

České účetní standardy

České účetní standardy č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Standard upravuje Bod 3. Účtový rozvrh Bod 4. Syntetické účty a analytické účty Bod 5. Podrozvahové účty Bod 6. Účetní zápisy Bod 7. Vnitroorganizační účetnictví

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Obsah. Právo. Část I. Díl 1. Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000. Díl 2

Obsah. Právo. Část I. Díl 1. Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000. Díl 2 Obsah Část I Právo Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000 Občanská sdružení KAPITOLA 1 Obecné principy... 1002 kapitola 2 Vznik občanského sdružení... 1003 2.1 Návrh na registraci... 1005 2.2

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: 1. Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

P Ř Í L O H A. Základní teze k prováděcím předpisům

P Ř Í L O H A. Základní teze k prováděcím předpisům P Ř Í L O H A Základní teze k prováděcím předpisům 1. Základní teze k připravovanému návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991

Více

1. Oběh účetních dokladů

1. Oběh účetních dokladů ÚČETNÍ SMĚRNICE PRO, SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ MOCHOVSKÁ 521-525. podrobněji upravujícími Pravidla pro přispívání vlastníků jednotek na náklady na opravy a udržování společných částí domu a na úhradu služeb

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Prohlášení. vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

Prohlášení. vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s.

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Stanovy spolku Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Čl. I Název a sídlo Název: Spolek přátel Chaberské školy, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Praha IČ: 024 68 689 Registrovaný ve spolkovém rejstříku vedeném

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část Převodový můstek 1 Převodový můstek Zákonný rámec: Český účetní standard č. 702 Příloha k ČÚS č. 702 2 Český účetní standard č. 702 Otevírání a uzavírání účetních knih 3. Postup

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu.

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část Zákon o účetnictví OBSAH I. Právní rámec účetnictví státu - Vybrané účetní jednotky - Zákon o účetnictví a vyhláška 410/2009 - České účetní standardy - Technická a inventarizační

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6 Příloha k účetní závěrce Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160, Praha 6 I. Obecné údaje Název: Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154 1160 Sídlo: Vondroušova 1154-1160, 163 00 Praha

Více

Vyhláška č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání

Vyhláška č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání Vyhláška č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání Právní úprava Zákon č. 563/1991 Sb.,o účetnictví Vyhláška č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Účty a zásady účtování na účtech Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Vzorové S t a n o v y s p o l e č e n s t v í v l a s t n í k ů j e d n o t e k

Vzorové S t a n o v y s p o l e č e n s t v í v l a s t n í k ů j e d n o t e k Vzorové S t a n o v y s p o l e č e n s t v í v l a s t n í k ů j e d n o t e k Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Společenství pro dům čp. zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví. ulice..

Více

Stanovy Společenství pro dům Řipská 6/1445

Stanovy Společenství pro dům Řipská 6/1445 Stanovy Společenství pro dům Řipská 6/1445 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Vydáno: červenec 2016 Číslo: 2/2016 Vydává: odbor vnitřního auditu a kontroly Magistrátu

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společenství Holešovice 869 Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Název: Společenství Holešovice 869 Sídlo: Osadní 869/30, Praha 7 Holešovice, 170 00 Právní forma: společenství vlastníků jednotek IČO: 282

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2010 Název, sídlo a právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka Prohlášení vlastníka Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské části Praha 10 k smluvnímu jednání oprávněn Mgr. David Ekstein,

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ OBEC TLUČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ Zastupitelstvo obce Tlučná se na svém zasedání ze dne 12.03.2015 usnesením č. 5 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v nevýdělečných organizacích dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví nevýdělečných organizací Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

III. 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

III. 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného z družstevních bytů a družstevních garáží a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a družstevních garáží. I Předmět úpravy Tato pravidla

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Transfery Strana 341 Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA Úprava a organizace bytových družstev 1. Vymezení bytového družstva 3. Uspokojování bytových potřeb 4. Členství, společné členství manželů 5. Samosprávy družstev 6. Převod

Více

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP Projekt BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 je spolufinancován z Evropské unie.

Více

Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka

Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3216 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.09.2010 Účinnost od : 22.09.2010 Platnost do: Zpracoval:

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OBJEKTU BYDLENÍ ZAHRADNÍČKOVA Č. P. 1220

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OBJEKTU BYDLENÍ ZAHRADNÍČKOVA Č. P. 1220 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OBJEKTU BYDLENÍ ZAHRADNÍČKOVA Č. P. 1220 I. Název společenství a sídlo Název společenství: Společenství vlastníků objektu bydlení Zahradníčkova č. p. 1220 Sídlo společenství:

Více

Český účetní standard č. 703 Transfery

Český účetní standard č. 703 Transfery Český účetní standard č. 703 Transfery Obsah: I. Vymezení pojmů. 1 II. Obecné postupy účtování o transferech. 3 III. Některé postupy účtování...5 Zprostředkovatel.5 Poskytovatel 6 Příjemce.10 Transfery

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek (, zák.č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Stanovy společenství vlastníků jednotek (, zák.č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Stanovy společenství vlastníků jednotek (, zák.č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Název: Společenství vlastníků jednotek Napajedla 1622 Sídlo: Na Kapli 1622, 763 61 Napajedla ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1 S T A N O V Y Centrum mezistátních úhrad čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Zdravotní pojišťovny působící v České republice vytvářejí Centrum mezistátních úhrad, které plní úkoly styčného orgánu pro provádění

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více