DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ASPEKTY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ASPEKTY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ASPEKTY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Flat owners associations Tax and accounting aspects Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Jarmila FOJTÍKOVÁ Autor: Jana CIHLÁŘOVÁ Brno, duben 2008

2 Jméno a příjmení autora: Jana Cihlářová Název diplomové práce: Daňové a účetní aspekty společenství vlastníků jednotek Název práce v angličtině: Flat owners associations Tax and accounting aspects Katedra: Veřejné ekonomie Vedoucí diplomové práce: Ing. Jarmila Fojtíková Rok obhajoby: 2008 Anotace Předmětem diplomové práce Daňové a účetní aspekty společenství vlastníků jednotek je analýza účetního režimu společenství vlastníků jednotek a jeho vývoje způsobeného změnami v právních předpisech. Dále se tato práce zabývá analýzou daňového režimu společenství vlastníků jednotek jako neziskové právnické osoby a porovnáním daňového režimu neziskové a ziskové organizace na příkladu společenství vlastníků jednotek a bytového družstva. V závěrečných kapitolách jsou analyzovány účetní a daňové aspekty konkrétních společenství vlastníků jednotek. Annotation The goal of the submitted thesis: Flat owners associations tax and accounting aspects is analysis of accounting regime of Flat owners associations and its development due to legislation changes. Furthermore the thesis analyses tax regime Flat owners associations as not-for-profit organization. It also compares tax regime of not-for-profit organizations with the one of profit organizations by way of example of Flat owners association and Housing cooperative. In the last chapters there is analysis of accounting and tax aspects of concrete cases of flat owners associations. Klíčová slova Společenství vlastníků jednotek, neziskové organizace, účetnictví, legislativní změny, daně, ziskové organizace, bytové družstva. Keywords Flat owners associations, not-for-profit organizations, accounting, legislation changes, taxation, profit organizations, housing cooperatives.

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Daňové a účetní aspekty společenství vlastníků jednotek vypracovala samostatně pod vedením Ing. Jarmila Fojtíková a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 29. dubna 2008 vlastnoruční podpis autora

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Jarmile Fojtíkové za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěla k vypracování této diplomové práce. Dále děkuji za poskytnutí informací a účetních údajů paní Radmile Schätzelové, předsedkyni výboru Společenství vlastníků jednotek Bednářova 1B, panu Jiřímu Hamerníkovi, bývalému předsedovi výboru Společenství vlastníků jednotek Haškova 5-15 a paní Jaroslavě Skuhrovcové, člence výboru naposled jmenovaného společenství vlastníků jednotek.

5 Obsah ÚVOD PRÁVNÍ ÚPRAVA SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK VZNIK PŘEDMĚT ČINNOSTI ORGÁNY STANOVY PRÁVA A POVINNOSTI SHRNUTÍ ÚČETNÍ REŽIM SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK VÝVOJ ÚČETNÍHO REŽIMU Období od do Období od do Období od do Období od Zhodnocení vývoje právní úpravy společenství ÚČETNÍ REŽIM PLATNÝ V SOUČASNÉ DOBĚ Příspěvek na úhradu správy domu Služby spojené s užíváním bytu Opravy a technické zhodnocení Majetek společenství Náklady a výnosy společenství Výsledek hospodaření SHRNUTÍ DAŇOVÝ REŽIM SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Porovnání s bytovým družstvem OSTATNÍ DANĚ A POROVNÁNÍ SPOLEČENSTVÍ S BYTOVÝM DRUŽSTVEM Daň z příjmů fyzických osob Daň z přidané hodnoty Daň z pozemků a ze staveb Daň z převodu nemovitosti, daň dědická a darovací Silniční daň Spotřební daně SHRNUTÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BEDNÁŘOVA 1B ÚČETNÍ REŽIM A JEHO VÝVOJ DAŇOVÝ REŽIM Postup zdanění společenství - neziskové organizace Postup zdanění bytového družstva ziskové organizace SHRNUTÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HAŠKOVA

6 5.1 ÚČETNÍ REŽIM A JEHO VÝVOJ DAŇOVÝ REŽIM Postup zdanění společenství neziskové organizace Postup zdanění bytového družstva ziskové organizace SHRNUTÍ...70 ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY PŘÍLOHY Seznam tabulek a schémat Tabulka č. 1: Registrovaný počet společenství vlastníků jednotek a jeho vývoj v jednotlivých letech...13 Tabulka č. 2: Jeden z navržených postupů účtování o zálohách na správu, na služby a na technické zhodnocení...27 Schéma č. 1: Obecné dopady vlastnictví majetku ve společenství...29 Tabulka č. 3: Porovnání dopadů zkráceného způsobu účtování a nezkráceného způsobu...30 Tabulka č. 4: Posouzení rozdílu příjmů a výdajů vyplývající z poslání společenství...35 Tabulka č. 5: Zkrácený postup při výpočtu daně z příjmů právnických osob aplikovaný na společenství vlastníků jednotek...37 Tabulka č. 6: Příklad postupu zdanění příjmů společenství daní z příjmů právnické osoby - zadání...37 Tabulka č. 7: Příklad postupu zdanění příjmů společenství daní z příjmů právnické osoby - výpočet...38 Tabulka č. 8: Schéma výpočtu daně z příjmů právnických osob u podnikatelských a nepodnikatelských subjektů s důrazem na jejich rozdíly v aplikaci na společenství a bytové družstvo...40 Tabulka č. 9: Společenství a bytové družstvo a jejich vztah k ostatním daním...47 Tabulka č. 10: Porovnání účtových rozvrhů sestavených na základě účtových osnov pro podnikatele a pro nevýdělečné organizace Schéma č. 2: Vyúčtování záloh oproti skutečným nákladům...54 Tabulka č. 11: Převod výše nákladů do výnosů v roce Tabulka č. 12: Dopad převodu nákladů do výnosů na výsledek hospodaření...56 Schéma č. 3: Vyúčtování záloh oproti skutečným nákladům (od )...57 Tabulka č. 13: Výpočet daňové povinnosti u společenství za sledované roky (v Kč)...58 Tabulka č. 14: Výpočet daňové povinnosti u bytového družstva za sledované roky (v Kč)...60 Tabulka č. 15: Porovnání výše základu daně a daně z příjmů právnických osob společenství a bytového družstva - na příkladu Společenství Bednářova 1B...62 Tabulka č. 16: Rozdíl při zúčtování záloh na správu určených na úhradu odměn členů orgánů společenství...65 Schéma č. 4: Roční zúčtování záloh na služby...65 Tabulka č. 17: Výpočet daňové povinnosti u společenství za sledované roky (v Kč)...67 Tabulka č. 18: Výpočet daňové povinnosti u bytového družstva za sledované roky (v Kč)...69 Tabulka č. 19: Porovnání výše daně z příjmů právnických osob společenství a bytového družstva - na příkladu Společenství Haškova Tabulka č. 20: Daňové pásma, mezní sazby daně a průměrné daňové zatížení daně z příjmů fyzických osob platné v roce

7 Tabulka č. 21: Srovnání daně z pronájmu společných prostor u bytového družstva a vlastníků bytů v letech Seznam příloh Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek...79 Příloha č. 2: Vývoj účetního úpravy společenství vlastníků jednotek Příloha č. 3: Struktura záloh vlastníků jednotek...81 Příloha č. 4: Přehled jednotlivých druhů příjmů a jejich posouzení z hlediska zdanění...82 Příloha č. 5: Srovnání společenství vlastníků jednotek a bytového družstva s ohledem na jejich účetní režimy...83 Příloha č. 6: Snížení průměrného daňového zatížení daní z příjmů právnických osob díky využití odečitatelné položky určené pro neziskové organizace...84 Příloha č. 7: Účtový rozvrh Společenství vlastníků jednotek domu Bednářova 1B ( )...85 Příloha č. 8: Nejčastější účetní případy a způsob jejich zaúčtování u Společenství Bednářova 1B...86 Příloha č. 9: Účtový rozvrh Společenství vlastníků jednotek domu Bednářova 1B (po změně firmy zpracovávající účetnictví, tj. od )...87 Příloha č. 10: Rozdílný způsob vedení účetnictví díky změně účetní firmy...87 Příloha č. 11: Nejčastější účetní případy a způsob jejich zaúčtování ve Společenství vlastníků Haškova

8 Úvod Bydlení je důležitou součástí života každého člověka a potřeba bydlet se právem řadí mezi základní potřeby. Tato potřeba je uspokojována různými formami. Jednou z forem bydlení je bydlení vlastnické, a to buď ve vlastním domě nebo bytě. Právní úprava bytového vlastnictví u nás nemá příliš dlouhou tradici. Vlastnictví bytů bylo v našem právním řádu poprvé zakotveno zákonem č. 52/1966 Sb. (Zákon o osobním vlastnictví k bytům). Před účinností tohoto zákona bylo možné nabývat do vlastnictví pouze celé domy. 1 Výše jmenovaný zákon měl v praxi jen omezené využití 2 a v roce 1994 byl nahrazen novým zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům (dále jen zákon o vlastnictví bytů ). Tento nový zákon byl důležitý hlavně pro dokončení převodu družstevních bytů v rámci probíhající transformace bytových družstev (zahájené zákonem č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových vztahů v družstvech tzv. transformačním zákonem) a pro privatizaci obecního bytového fondu. 3 Zákon o vlastnictví bytů se vztahuje pouze na budovy, ve kterých jsou alespoň dva byty nebo dva samostatné nebytové prostory nebo alespoň jeden byt a jeden samostatný nebytový prostor. Byty a nebytové prostory jsou označeny tímto zákonem jako jednotky, které jsou v rámci tohoto zákona chápány jako reálně vymezené části domu, které mohou být předmětem vlastnictví, popř. i převodu vlastnictví - prodeje. Vlastník bytu je současně podílovým spoluvlastníkem společných částí domu. Společné části domu jsou určené pro společné užívání a jsou to části budovy, které nebyly vymezeny jako bytové nebo nebytové prostory. Mezi společné části domu patří např. základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkóny, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výměníky tepla a rozvody vody, kanalizace, plynu, elektřiny, vzduchotechniky, dále výtahy, hromosvody, společné antény, příslušenství a společná zařízení domu ( 2, písm. g) Zákona o vlastnictví bytů). Tato právní forma vlastnictví bytu spojeného se spoluvlastnictvím společných částí domu je obecně známa v mnoha zemích západní Evropy a Severní Ameriky pod pojmem condominium (česky kondominium) a byla využita nejenom v České republice, ale také 1 HORÁK, M., JANEČKOVÁ, J. Vlastnictví bytů a nebytových prostorů, s Získat byt do vlastnictví bylo možné jen výstavbou nových domů, převodem státního bytu nebo převodem, popř. přechodem bytu, který je již ve vlastnictví jiného občana. 3 FIALA, J. Bytové vlastnictví v České republice, s. 9. 8

9 v řadě dalších středoevropských a východoevropských zemích. 4 U společných částí domu vyvstává nutnost jejich správy, oprav a údržby, na kterých se musí podílet všichni spoluvlastníci. Tyto činnosti nemohou být vykonávány každým vlastníkem bytu zvlášť, je proto za tímto účelem nutný vznik jediného subjektu. Z toho důvodu zákon o vlastnictví bytů zavedl do našeho právního řádu v roce 2000 novou a specifickou právnickou osobu společenství vlastníků jednotek. Od té doby vzniklo mnoho společenství vlastníků jednotek různých velikostí. Navíc se předpokládá, že vlivem pokračující privatizace obecních domů, odkupování družstevních bytů a výstavbou nových bytů prodávaných do osobního vlastnictví bude jejich počet nadále narůstat. Z tohoto důvodu se mi zdá tato téma velmi aktuální. Odborná literatura týkající se společenství vlastníků jednotek se zabývá několika oblastmi. Jednou je charakteristika společenství vlastníků jednotek jako právnické osoby a jeho právní úpravy vyplývající ze zákona o vlastnictví bytů a další oblastí je účetní a daňová problematika společenství. Mezi autory těchto odborných publikací patří např. Marta Neplechová nebo Zuzana Toufarová. V zahraniční literatuře se můžeme setkat také např. s doporučeními pro zavedení institutu vlastnictví bytů na principu kondominia do právních řádů zemí střední a východní Evropy 5 nebo jsou na příkladu společenství vlastníků jednotek aplikovány některé teoretické koncepty, např. tragédie společného vlastnictví. 6 Tato diplomová práce se zaměří na účetnictví a zdanění společenství vlastníků jednotek. Specifický charakter společenství s sebou přinesl počáteční nejasnosti ohledně povahy činností vykonávaných touto právnickou osobou, které se odrazily také na způsobu vedení účetnictví. Způsob vedení účetnictví prošel za dobu existence této právnické osoby v našem právním řádu jistým vývojem, který bude v této práci zmapován. Při analýze daňového režimu se nebudu věnovat jeho vývoji, ale srovnání se zdaněním ziskových společností. V rámci privatizace obecního bytového fondu mohly být zakládány družstva, nebo právnické osoby jiných právních forem, za účelem odkoupení bytového domu a zajištění jeho následné správy a provozu. Z tohoto pohledu se dají považovat za alternativu ke společenství vlastníků 4 UNITED NATIONS, ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE, Guidelines on condominium ownership of housing for countries in transition, s UNITED NATIONS, ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE, Guidelines on condominium ownership of housing for countries in transition 6 SCOTT, CH. E., DERRICK, F.W., KOLBRE, E. The challenge of the commons: Estonian housing privatization 9

10 jednotek. Po vyjasnění neziskového charakteru společenství vlastníků jednotek se na společenství začala vztahovat účetní a daňový režim odpovídající neziskovým organizacím. Přitom zakládaná bytová družstva jsou účetními a daňovými předpisy vnímána jako ziskové subjekty. Tato diplomová práce se zaměří na analýzu účetního režimu společenství vlastníků jednotek ve vazbě na zhodnocení dopadu změn v právních předpisech a na analýzu daňového režimu společenství vlastníků jednotek a jeho srovnání se zdaněním ziskové organizace se stejným předmětem činnosti bytového družstva. Posledním cílem je aplikace na konkrétní společenství vlastníků jednotek. Hypotéza diplomové práce zní: Pro právnické osoby zabývající se správou, provozem a údržbou bytových domů je finančně výhodnější právní forma společenství vlastníků jednotek, která podléhá režimu zdanění neziskových organizací, než právní forma bytového družstva s režimem zdanění ziskových organizací. Diplomová práce je rozdělena do 6 kapitol. V první kapitole popíši právní úpravu společenství vlastníků jednotek vyplývající ze zákona o vlastnictví bytů. Stručně se zmíním o vývoji společenství jako právní formy, dále popíši vznik, předmět činnosti, orgány, práva a povinnosti členů a společenství. V druhé kapitole se věnuji účetnímu režimu společenství, jeho vývoji a způsobu vedení účetnictví v současné době. Třetí kapitola je zaměřena na daňový režim společenství a jeho srovnání s bytovým družstvem. Většina pozornosti směřuje k dani z příjmů právnických osob, ale zmíněny jsou i ostatní daně. V posledních dvou kapitolách je analýza způsobu vedení účetnictví a zdanění konkrétních společenství vlastníků jednotek. Je rozebrán způsob účtování a jeho změny a následně je zhodnoceno do jaké míry byly způsobeny změnami v účetních předpisech. Pro porovnání zdanění společenství s bytovým družstvem přistoupím k úpravě účetních údajů společenství, tak aby odpovídaly účtování u bytového družstva s kalkulovaným nájemným. Při zpracování této diplomové práce použiji metodu analýzy, srovnání a syntézy. 10

11 1 Právní úprava společenství vlastníků jednotek Zákon o vlastnictví bytů prošel za dobu své existence významným legislativním vývojem, což se projevilo také na společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ), které je tímto zákonem upraveno. Už při samotné tvorbě zákona o vlastnictví bytů na začátku 90. let bylo zvažováno vytvoření společenství jako právnické osoby, jejímiž členy by byli povinně všichni vlastníci bytů v domě, a která by řešila záležitosti týkající se tohoto domu jako celku a jeho společných částí. Nakonec bylo společenství zákonem o vlastnictví bytů zavedeno, ale v podstatně jiné podobě. Původní znění zákona o vlastnictví bytů nepřiznalo společenství postavení společnosti s právní subjektivitou 7, proto nemohlo zajistit samotný výkon správy a muselo si pro tento účel zvolit správce. Tím mohla být i právnická osoba (např. družstvo, občanské sdružení, společnost s ručeným omezeným aj.), kterou vlastníci bytů pro tento účel založili. Zákon o vlastnictví bytů tímto způsobem dal vlastníkům volnost při volbě způsobu zajištění správy domu. Postupem času se začaly projevovat nevýhody takto pojatého společenství vlastníků jednotek a tímto způsobem zajištěné správy. V případě vytvořené společnosti pro správu domu bylo problémem hlavně dobrovolné členství. Pokud společenství nezaložilo zvláštní právnickou osobu pro výkon správy a rozhodlo se pro jiného správce, který vykonával svou činnost na základě smlouvy o správě, bylo obtížné vyřešit zastupování vlastníků správcem při jednání se třetími osobami. Tyto praktické problémy se odrazily v novele 8 zákona o vlastnictví bytů z roku 2000, která znamenala návrat k původně zamýšlené formě společenství vlastníků jednotek. Na základě této novely získalo společenství právní subjektivitu a charakter specifické právnické osoby, která do té doby v našem právním řádu neexistovala. 9 Mezi specifické rysy společenství jako právnické osoby patří: Účelovost vzniku účelem společenství je zajištění správy společných částí domu a další činnosti, které připouští zákon o vlastnictví bytů. Nezávislost vzniku společenství na vůli vlastníků jednotek pokud jsou naplněny zákonné podmínky vzniku společenství, vzniká společenství přímo ze zákona a není zapotřebí jakýkoliv projev vůle ze strany vlastníků. 7 Z toho vyplývá nezpůsobilost vystupovat v právních vztazích svým jménem a nést z nich majetkovou odpovědnost. 8 Zákon č. 103/2000 Sb. s účinností od SCHÖDELBAUEROVÁ, P., ČÁP. J. Společenství vlastníků jednotek a jeho stanovy, s

12 Nezávislost vzniku a zániku členství ve společenství na vůli vlastníků jednotek členství je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky, tzn. členem společenství se automaticky stává každý vlastník jednotky. Zákonem určený předmět činnosti společenství činnost společenství je omezena zákonem a nemůže být vykonávána ve větším rozsahu než stanoví zákon. Zákonem určený rozsah právních úkonů společenství právní úkony společenství musí být vázány na zákonem omezený předmět činnosti. Zákonem omezená vlastnická práva společenství může nabývat majetek do vlastnictví pouze k účelům, pro které bylo společenství zřízeno. 10 Novela zákona o vlastnictví bytů z roku 2000 znamenala zlom v pojetí společenství a z velké části vyřešila problémy původního znění zákona o vlastnictví bytů. Sama ovšem nebyla zcela bezproblémová. Společenství jako nově vzniklý druh právnické osoby bylo na základě této novely zapisováno do obchodního rejstříku. Tím se na společenství začal vztahovat režim podnikatelů ve smyslu obchodního zákoníku, i když ve své podstatě má povahu neziskové společnosti (jejím hlavním účelem je zajištění správy společných částí domu ve spoluvlastnictví majitelů bytů, ne dosažení zisku). Tento nedostatek odstranila další novela 11 zákona o vlastnictví bytů z roku Ta mimo jiné stanovila, že se společenství vlastníků jednotek má zapisovat do samostatného rejstříku, čímž odmítla posuzování společenství jako ziskového subjektu a naopak zvýraznila jeho neziskový charakter. 12 Obě výše uvedené novely zákona o vlastnictví bytů se zásadním způsobem projevily na současné úpravě společenství, tak jak je popsána dále. Na druhou stranu existuje také určitá skupina společenství vlastníků bytů, která se i nadále řídí původním zněním zákona o vlastnictví bytů před účinností obou novel. V praxi je tedy nutné odlišit dvě formy společenství vlastníků jednotek: společenství vlastníků jednotek bez právní subjektivity, společenství vlastníků jednotek s právní subjektivitou. 10 HOLEJŠOVSKÝ, J., NEPLECHOVÁ, M., OLIVOVÁ, K. Společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů z pohledu právního, daňového, účetního a katastru nemovitostí, s Zákon č. 451/2001 Sb. 12 SCHÖDELBAUEROVÁ, P., ČÁP. J. Společenství vlastníků jednotek a jeho stanovy, s

13 Společenství bez právní subjektivity existuje na základě 9 odst. 4 zákona o vlastnictví bytů. Toto společenství existuje pouze v případech, kdy jsou splněny současně následující podmínky: původním vlastníkem budovy bylo bytové družstvo 13, k převodu první jednotky na člena družstva došlo před (účinnost novely zákona o vlastnictví bytů z roku 2000), bytové družstvo plní povinnosti správce a plnilo je již v době účinnosti novely zákona v roce 2000, družstvo má na společných částech domu větší než čtvrtinový spoluvlastnický podíl; v případě, že tento podíl poklesne pod tuto hranici, vzniká společenství s právní subjektivitou. Společenství bez právní subjektivity se řídí zákonem o vlastnictví bytů platným před účinností novely tohoto zákona z roku Toto společenství tedy není právnickou osobou, nezapisuje se do žádného rejstříku, neschvaluje stanovy a neplatí pro ně ani vzorové stanovy vydané nařízením vlády. Liší se vznik společenství, ručení za závazky společenství i způsob výkonu správy. Přesná úprava je uvedena v 9, 11 a 15, odst. 2 zákona o vlastnictví bytů platného před účinností novely provedené zákonem č. 103/2000 Sb. 14 Společenství s právní subjektivitou, je tedy právnická osoba, tak jak ji upravuje zákon o vlastnictví bytů v posledním znění včetně obou zásadních novel. Její vznik, předmět činnosti a orgány jsou podrobněji popsány níže. Tato diplomová práce se dále bude věnovat pouze společenství s právní subjektivitou. Tabulka č. 1: Registrovaný počet společenství vlastníků jednotek a jeho vývoj v jednotlivých letech Roky Počet registrovaných společenství vlastníků jednotek Pramen: Čtvrtletní výkaz o pohybu agendy obchodního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností, nadačního rejstříku a rejstříku společenství vlastníků jednotek, Ministerstvo spravedlnosti, dostupné z: <http://portal.justice.cz/ms/ms.aspx?j=33&o=23&k=399&d=35828>, upraveno autorkou. (Pozn.:V uvedeném prameni je rejstříková kniha společenství vlastníků jednotek označena písmenem S.) 13 Jedná se o tři druhy bytových družstev: stavební bytové družstvo, lidové bytové družstvo a družstvo vzniklé vyčleněním z původního družstva. Jejich přesnější charakteristika je uvedena v 24, odst. 1 a 2, 29 zákona o vlastnictví bytů. 14 ČÁP, J. Dvě vzájemně odlišné formy SVJ v praxi, Společenství vlastníků jednotek aktuálně, 2/2006, s

14 Výše uvedená tabulka přináší další možný pohled na vývoj společenství vlastníků jednotek, a to na vývoj jejich celkového počtu v České republice. Tabulka vychází z údajů rejstříku společenství vlastníků jednotek. Nutno ovšem podotknout, že uvedená čísla nemusí zcela odpovídat realitě, a to ze dvou důvodů. Některá společenství nemusela splnit svou zákonnou povinnost a nepodala návrh na zápis do rejstříku společenství. Druhým důvodem je existence společenství vlastníků jednotek bez právní subjektivity, které se do tohoto rejstříku nezapisují. Další vývoj právní úpravy společenství ve velké míře závisí na schválení dlouho připravovaného a očekávaného zákona o vlastnictví bytů. Pokud bude tento zákon schválen, měl by nabýt účinnosti od Očekává se od něj, že umožní hladší fungování společenství vlastníků jednotek zvláště v domech s velkým počtem bytů Vznik Podle zákona o vlastnictví bytů vzniká společenství jako právnická osoba pouze v následujících případech: 1. V domě s nejméně pěti jednotkami, přičemž alespoň tři jsou ve vlastnictví různých osob ( 9 odst. 3 zákona o vlastnictví bytů) vznik je vázán k okamžiku, kdy je poslednímu ze třech vlastníků doručena listina osvědčující vlastnictví jednotky obsahující doložku o zápisu vlastnictví do katastru nemovitostí. 2. Spoluvlastnický podíl družstva na společných částech domu klesl na méně než jednu čtvrtinu, v případech předchozí existence společenství vlastníků jednotek bez právní subjektivity ( 9 odst. 4 zákona o vlastnictví bytů) vznik společenství je spojen s prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly družstvu doručeny listiny potvrzující tuto skutečnost. 3. Ke dni 1. července 2000 vzniklo společenství, pokud byly splněny podmínky uvedené v bodě č. 1 již před účinností zákona č. 103/2000 Sb., tj. právě do 1. července 2000 a do tohoto data byly také doručeny listiny, které to dokazují. 15 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ, Návrh nové právní úpravy vlastnictví bytů ve znění předloženém vládě, dostupné z: <http:// 14

15 Nejsou-li splněny tyto podmínky, společenství nevznikne. Ve všech zmíněných případech dochází ke vzniku přímo ze zákona. Dochází k němu i bez projevení vůle a bez jakéhokoliv činnosti vlastníků jednotek (tj. bez jakékoliv zakladatelské smlouvy). Ke vzniku není zapotřebí ani zápis do rejstříku, ke kterému je obvykle vázán vznik právnických osob jiných právních forem. Zápis do rejstříku je sice povinný, ale má spíše informativní charakter. Přesné zjištění dne vzniku je důležité proto, že od tohoto dne vznikají společenství práva a povinnosti, včetně povinnosti vést účetnictví Předmět činnosti Vymezení předmětu činnosti společenství je důležité, protože může vykonávat práva a zavazovat se, tedy např. nabývat majetek a uzavírat smlouvy, jen v rámci zákonem umožněných činností. Jiné činnosti společenství nejsou dovoleny. Z novely zákona o vlastnictví bytů provedené zákonem č. 451/2001 Sb. s účinností od 31. prosince 2001, je již zřejmé, že společenství nemůže podnikat ve smyslu 2 odst. 2 obchodního zákoníku, tedy zákona č. 513/1991 Sb. 17 Přesný výčet činností v podmínkách konkrétního společenství je uveden v jeho stanovách. Mezi činnosti společenství umožněné zákonem o vlastnictví bytů ( 9, odst. 1) patří: Správa, provoz a opravy domu, resp. společných částí domu (v zákoně shrnuto pod legislativní zkratku správa domu ), jelikož správa, provoz a opravy jednotlivých bytů jsou svěřeny jejich vlastníkům. Cílem je zajistit řádné a bezpečné užívání celého domu a provozuschopnost jeho technických zařízení. Do správy patří také péče o pozemek, zajištění řízení a administrativy celého společenství, vedení účetnictví a finančního hospodaření. Další činnosti v rozsahu zákona (např. uzavírání smluv o pojištění domu, pronájmu jednotek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek, sjednání zástavního práva k bytu, podání návrhu na prodej jednotky k soudu, zajištění dodávky služeb spojených s užíváním bytů elektrické energie, plynu, vody, tepla atd.). 16 HOLEJŠOVSKÝ, J., NEPLECHOVÁ, M., OLIVOVÁ, K. Společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů z pohledu právního, daňového, účetního a katastru nemovitostí, s Podnikání se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. 15

16 Činnosti související s provozováním společných částí domu, které slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám (např. kotelna dodávající teplo i do jiných bytových domů). 18 Správu a s ní související činnosti vykonávají společenství sama nebo mohou smluvně zajistit jejich výkon (celý nebo alespoň část) prostřednictvím třetí osoby tzv. správce, kterým může být např. bytové družstvo. 1.3 Orgány Zákon o vlastnictví bytů v 9 odst. 7 stanovuje povinné orgány společenství: shromáždění ( 9 odst a 11 zákona o vlastnictví bytů), výbor nebo pověřeného vlastníka v případě nezvolení výboru ( 9 odst zákona o vlastnictví bytů). Shromáždění je nejvyšším orgánem a je složeno ze všech členů společenství. Schůze shromáždění se koná minimálně jednou ročně a je svolávána na podnět výboru (popř. pověřeného vlastníka) nebo vlastníky bytů mající alespoň jednu čtvrtinu hlasů. Při hlasování rozhoduje velikost spoluvlastnických podílů vlastníků bytů na společných částech domu. Shromáždění je usnášeníschopné v případě, že jsou přítomni vlastníci s většinou hlasů. Rozhodnutí shromáždění je obvykle přijato nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Zákon o vlastnictví bytů ovšem stanoví záležitosti, které musí být schváleny kvalifikovanou většinou hlasů. Například způsob rozúčtování cen služeb schvaluje shromáždění tříčtvrtinovou většinou přítomných vlastníků jednotek. První shromáždění musí být svoláno původním vlastníkem domu ve lhůtě 60 dnů od vzniku společenství. Úkolem prvního shromáždění je schválení stanov a zvolení orgánů. Na shromáždění musí být přítomen notář, který formou notářského zápisu osvědčí jeho průběh. Nesejde-li se první shromáždění nebo nejsou-li schváleny stanovy platí vzorové stanovy, které jsou přílohou nařízení vlády č. 371/2004 Sb. V případě nezvolení orgánů, vykonává jejich pravomoc většinový vlastník nebo původní vlastníci. Výbor je statutární a výkonný orgán společenství. Je oprávněný rozhodovat ve věcech, které nespadají do působnosti shromáždění nebo jiného orgánu. Zajišťuje například vedení 18 HOLEJŠOVSKÝ, J., NEPLECHOVÁ, M., OLIVOVÁ, K. Společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů z pohledu právního, daňového, účetního a katastru nemovitostí, s

17 účetnictví, sestavení účetní závěrky a předkládá účetní závěrku ke schválení shromáždění. Dále realizuje rozhodnutí shromáždění a jedná za společenství vlastníků navenek. 19 Výbor má minimálně tři členy. Členové výboru jsou voleni z řad vlastníků bytů shromážděním a jejich funkční období může být nanejvýš pětileté. Stanovy mohou v rámci ustanovení zákona o vlastnictví bytů počet členů, funkční období a působnost rozhodování výboru upravit. Kromě povinných může společenství vytvořit také dobrovolné orgány, např. kontrolní komisi. Práva a povinnosti těchto orgánů spolu se způsobem jejich svolávání musí být uvedeny ve stanovách. 1.4 Stanovy Stanovy jsou základním dokumentem společenství. Zákon o vlastnictví bytů v 9 odst. 14 vyjmenovává povinné náležitosti stanov: sídlo a název společenství, předmět činnosti společenství, kterým je správa domu, orgány společenství, jejich práva a povinnosti a způsob jejich svolávání, práva a povinnosti členů společenství, způsob úhrady nákladů spojených se správou domu, způsob nakládaní s majetkem. Do doby nabytí účinnosti vlastních stanov, se řídí společenství podle vzorových stanov, které jsou přílohou nařízení vlády č. 322/2000. Od 1. července 2004 platí jejich nová verze vydaná nařízením vlády 371/2004 Sb. Vzorové stanovy neobsahují pouze zákonem předepsané náležitosti, ale také další ustanovení a mohou se stát dobrým příkladem pro tvorbu stanov společenství. 1.5 Práva a povinnosti Práva a povinnosti členů společenství vlastníků jednotek vycházejí taktéž z ustanovení zákona o vlastnictví bytů a ve větší míře mají být upřesněny ve stanovách společenství. Ze zákona 19 HOLEJŠOVSKÝ, J., NEPLECHOVÁ, M., OLIVOVÁ, K. Společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů z pohledu právního, daňového, účetního a katastru nemovitostí, s. 69,

18 a ze stanov vyplývá řada nejrůznějších povinností a práv vztahující se k vlastnictví bytu a spoluvlastnictví společných částí. Z hlediska účetnictví je důležitá povinnost člena společenství finančně se podílet na činnosti společenství - správě, provozu a opravách společných částí domu, ale i na správě pozemku podle velikosti svého spoluvlastnického podílu ( 15 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů). Způsob jeho vypočítání je uveden v 8 zákona o vlastnictví bytů. Podle tohoto ustanovení je spoluvlastnický podíl určen poměrem velikosti podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v domě. Pokud se všichni vlastníci dohodnou, mohou se náklady rozpočítat i podle jiného klíče než je velikost spoluvlastnických podílů. Kromě toho je povinností člena společenství platit služby spojené s užíváním jeho bytu a další náklady plynoucí z činnosti společenství. Mezi povinnosti vlastníků bytů patří také ručení za závazky společenství podle velikosti spoluvlastnického podílu. Právům a povinnostem členů společenství odpovídají na druhé straně práva a povinnosti společenství jako právnické osoby realizované statutárními orgány, např. právo rozhodovat o způsobu rozúčtování 20 - rozdělení nákladů společenství na jednotlivé členy a s tím spojená povinnost toto rozúčtování provést Shrnutí V této úvodní kapitole jsem se věnovala popisu společenství vlastníků jednotek jako specifické právnické osoby vzniklé na základě zákona o vlastnictví bytu. Specifická povaha společenství nachází svůj odraz i ve způsobu účtování a zdanění. Byl popsán vznik společenství, neboť je k němu vázán vznik povinnosti vést účetnictví. Rozsah činností společenství zase hodně napovídá o možných účetních případech. Na doplnění jsou v závěru krátce zmíněny orgány společenství a práva a povinnosti členů. 20 U služeb spojených s užívání bytu může být rozhodováno o jejich rozúčtování pouze není-li upraveno zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu. Např. vyhláškou č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele nebo cenový výměr Ministerstva financí č. 01/2002, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rozúčtování ceny pitné vody. 21 HOLEJŠOVSKÝ, J., NEPLECHOVÁ, M., OLIVOVÁ, K. Společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů z pohledu právního, daňového, účetního a katastru nemovitostí, s

19 2 Účetní režim společenství vlastníků jednotek 2.1 Vývoj účetního režimu Se vznikem společenství vlastníků jednotek jako právnické osoby je spojena povinnost vést účetnictví podle platných právních předpisů, přičemž je nutné vzít v úvahu zcela specifický charakter této právnické osoby. Na základě ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví ) je společenství považováno za účetní jednotku a je tudíž povinno vést účetnictví v souladu s tímto zákonem a dalšími účetními předpisy, a to ode dne svého vzniku až do svého zániku. Od roku 2000, kdy na základě novely zákona o vlastnictví bytů došlo ke vzniku společenství jako právnické osoby, prošel způsob vedení účetnictví společenství četnými změnami v souvislosti s novelizacemi zákona o účetnictví i zákona o vlastnictví bytů. Přehledu změn v oblasti účetnictví společenství se budu v této podkapitole věnovat více, přičemž ve velké míře naváži na již popsaný vývoj společenství vlastníků jednotek v kapitole č Období od do Dne nabyla účinnosti novela zákona o vlastnictví bytů provedená zákonem č. 103/2000. Tato novela přinesla změnu charakteru společenství. Společenství se na jejím základě stalo novým typem právnické osoby zapisované do obchodního rejstříku. Nejasnosti ohledně způsobu vedení účetnictví řešilo Ministerstvo financí vydáním Sdělení k účtování společenství vlastníků jednotek právnické osoby dle zákona č. 103/2000 Sb., uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 11/2001 (dále jen Sdělení č. 48 ). Z něho jasně vyplývalo, že z titulu povinného zápisu do obchodního rejstříku, a jelikož žádný zákon nestanovil jinak, povede společenství vlastníků jednotek podvojné účetnictví podle účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele, tzn. podle Opatření Federálního ministerstva financí č.j. V/20 100/1992. Tato skutečnost vyvolávala velkou nevoli a diskuse, jelikož povaha společenství odpovídá spíše neziskové organizaci, zvlášť pokud se zabývá pouze správou domu. V případě, že společenství vlastníků jednotek založilo podle původního znění zákona o vlastnictví bytů právnickou osobu určenou ke správě společných částí domu, nastala po vzniku společenství jako právnické osoby situace, kdy vedle sebe existují dvě právnické 19

20 osoby a současně také dvě účetní jednotky s naprosto stejným účelem. Z toho vyplývá nutnost ukončit činnost původně založené právnické osoby likvidací a v rámci účetnictví převést zůstatky rozvahových účtů do zahajovací rozvahy společenství Období od do Nespokojené hlasy, které zpochybňovaly podnikatelský charakter společenství vlastníků jednotek, našly odezvu prostřednictvím novely zákona o vlastnictví bytů provedené zákonem č. 451/2001 Sb., která nabyla účinnosti dnem Díky této novele byl upřesněn charakter činnosti společenství vlastníků jednotek a bylo již jednoznačně určeno, že společenství vlastníků jednotek nemůže podnikat. Vyřešena byla i zavádějící povinnost zápisu do obchodního rejstříku. Místo do obchodního rejstříku se společenství zapisuje do speciálního rejstříku, který je určený pouze této právnické formě do rejstříku společenství vlastníků jednotek. V souvislosti s touto novelizací vydalo Ministerstvo financí Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb. (o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, čj. 281/55 462/2002 (dále jen Sdělení č. 46) uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 5-6/2002. V tomto sdělení na základě změn v zákoně o vlastnictví bytu bylo společenství zařazeno mezi poplatníky, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání ( 18 odst. 3 a 4, 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů), což znamená mezi neziskové organizace. Pokud se společenství vlastníků jednotek rozhodlo vést podvojné účetnictví, tak nejpozději k muselo být zpracováváno podle účetních předpisů upravujících způsob vedení účetnictví nevýdělečných organizací, tzn. vedle zákona č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, také prováděcí vyhláškou zákona o účetnictví vyhláškou č. 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v podvojném účetnictví. Pokud některé případy nebyly upraveny touto vyhláškou, použily se postupy určené Opatřením Ministerstva financí č.j. 283/76 102/2000, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace ve znění pozdějších předpisů (tj. Opatření čj. 283/77 225/2001). 22 NEPLECHOVÁ, M. Účetnictví pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek od A do Z, s.108 a

ÚČTOVÁNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK A JEJICH SPECIFIKA

ÚČTOVÁNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK A JEJICH SPECIFIKA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ÚČTOVÁNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK A JEJICH

Více

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika a management Forma studia: prezenční Školní

Více

Občanská sdružení v daňovém a účetním režimu neziskových organizací

Občanská sdružení v daňovém a účetním režimu neziskových organizací Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika 1*1*1*1*1*1*1' o T m\ i ÍÓB\ I Občanská sdružení v daňovém a účetním režimu neziskových organizací Civic associations in

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část 50 Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Stávající právní úprava vlastnictví bytů a její zhodnocení Současná právní úprava vlastnictví bytů navazuje na předpoklady vytvořené v 125 odst. 1 občanského zákoníku,

Více

Společenství vlastníků jednotek Mgr. Petra Suchánková, Mgr. Martin Soukup

Společenství vlastníků jednotek Mgr. Petra Suchánková, Mgr. Martin Soukup http://pravniradce.ihned.cz/prirucka Společenství vlastníků jednotek Mgr. Petra Suchánková, Mgr. Martin Soukup 12 2003 Bytové vlastnictví a vlastnictví samostatně určených nebytových prostor je dnes v

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

Masarykova univerzita ZJEDNODUŠENÉ PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ U NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ

Masarykova univerzita ZJEDNODUŠENÉ PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ U NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika ZJEDNODUŠENÉ PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ U NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Hana Jurajdová

Více

REZERVY, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ POJETÍ

REZERVY, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ POJETÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika REZERVY, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ POJETÍ Provision, accounting and tax conception Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Eva HÝBLOVÁ,

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Účetnictví bytových družstev

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

Specifika účtování majetku v obcích

Specifika účtování majetku v obcích SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Specifika účtování majetku v obcích BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a daňová specifika hospodaření církevních organizací Accounting and tax specifics of management of church organizations Irena Doksanská

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM

Více

V roce 2012 vydal Petr Otáhal, s. r. o. Jiráskova 490, 738 01 Frýdek Místek

V roce 2012 vydal Petr Otáhal, s. r. o. Jiráskova 490, 738 01 Frýdek Místek Petr Otáhal, s. r. o. 2012 PRÁVO A BYDLENÍ sborník vydaný v rámci realizace projektu s názvem Rozvoj znalostí v oblasti problematiky Právo a bydlení klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních

Více

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ 2011 ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM Autor:

Více

Uveřejňování dlužníků

Uveřejňování dlužníků Vyšlo 21. 9. 2012 9/2012 VERLAG DASHÖFER Aktuální informace, tipy a praktická doporučení pro bezproblémové vedení společenství vlastníků jednotek Uveřejňování dlužníků Stále častěji se setkáváme s dotazy

Více

Pro účely tohoto zákona se rozumí

Pro účely tohoto zákona se rozumí Zákon č. 72/1994 Sb., ze dne 24. března 1994 kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví

Více

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Lidové bytové družstvo Praha 3 2009 Obsah: Společenství vlastníků jednotek..... 2 Shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství..

Více

Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY. Martina Bujáčková, DiS

Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY. Martina Bujáčková, DiS Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY Martina Bujáčková, DiS Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá převodem daňové evidence na účetnictví v Římskokatolické farnosti

Více

VLIV ZMĚN OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A JEJICH DAŇOVÝ DOPAD NA NEZISKOVÉ ORGANIZACE

VLIV ZMĚN OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A JEJICH DAŇOVÝ DOPAD NA NEZISKOVÉ ORGANIZACE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES VLIV ZMĚN OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A JEJICH DAŇOVÝ DOPAD

Více

SPECIFIKA NÁJMU KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ

SPECIFIKA NÁJMU KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFIKA NÁJMU KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

M E T O D I K A. Obsah: Úvod 4

M E T O D I K A. Obsah: Úvod 4 M E T O D I K A pro uplatnění zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (zákon o podpoře výstavby družstevních

Více

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE A V NĚMECKU

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE A V NĚMECKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE A V NĚMECKU Accounting and tax aspects of businesses individuals

Více

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 2014 11. vydání Průběžná aktualizace na www.wolterskluwer.cz/obchod Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 536 Odpovědná redaktorka:

Více

Leasing účetní a daňové dopady

Leasing účetní a daňové dopady Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Leasing účetní a daňové dopady Diplomová práce Autor: Bc. Renata Křičková Finance, finanční obchody Vedoucí práce: Ing.

Více

Důvodová zpráva I. Obecná část a) Stávající právní úprava vlastnictví bytů a její zhodnocení

Důvodová zpráva I. Obecná část a) Stávající právní úprava vlastnictví bytů a její zhodnocení Důvodová zpráva I. Obecná část a) Stávající právní úprava vlastnictví bytů a její zhodnocení Východiskem právní úpravy vlastnictví bytů a nebytových prostorů je občanský zákoník, který obsahuje v 118 úpravu

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

ÚČTOVÁNÍ O VLASTNÍM KAPITÁLU PODLE ČESKÝCH A MEZINÁRODNÍCH PRAVIDEL

ÚČTOVÁNÍ O VLASTNÍM KAPITÁLU PODLE ČESKÝCH A MEZINÁRODNÍCH PRAVIDEL Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ÚČTOVÁNÍ O VLASTNÍM KAPITÁLU PODLE ČESKÝCH A MEZINÁRODNÍCH PRAVIDEL Recognition of Equity According to Czech and International Rules

Více