Finanční management podniku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční management podniku"

Transkript

1 PROVOZNÍ EKONOMIE Finanční management podniku Výstavba v areálu Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích měla původně stát pouze zhruba 800 milionů Kč, v průběhu let se ale vyšplhala až na současných 5 miliard Kč. Projektanti nárůst ceny vysvětlují tím, že oproti původně plánované výstavbě ubytovny sester postaví ještě hotel, konferenční centrum, bazén, parkoviště a novou kapli. Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. Zdroj: , PODNIK CPM, PERT, Ganttův diagram Podnik je ve své podstatě systém s cílovým chováním. 1. Stanovení cílů podniku 2. Organizace činností 3. Systém řízení vedoucí k dosažení cílů ISO (International Standard of Organization) EMS (Environmental Management Systém) Základní předpoklad fungování podniku: Založení, fungování a likvidace podniku vyžadují spotřebu výrob. činitelů, čemuž odpovídá: pohyb peněz pohyb kapitálu Každé rozhodnutí managementu se tedy týká: pohybu peněz naturální stránky výroby NUTNOST ŘÍDIT: PENĚŽNÍ ČINITELE VĚCNÉ ČINITELE

2 Finanční plán Finanční toky plynoucí z dokladu Rozpočet struktura výnosů a nákladů (podle druhů) objem nákladů a výnosů (dle druhů; v čase) přiřaditelnost výnosů k výkonům plnění rozpočtu (objem, časový harmonogram termíny, př. Ganttův diagram) Rozpočet PLÁNOVANÝ vs. SKUTEČNÝ Důvody neplnění objemu rozpočtu: Důvody neplnění časového harmonogramu: a) nerealistický nebo nenaplněný plán a) špatná organizace práce b) mimořádné a neočekávané události b) technologické problémy c) vícepráce c) nesplnitelné časové limity d) jiné důvody d) jiné důvody FAKTURA dodavatele 1: cena bez DPH = Kč DPH = 190 Kč cena s DPH = Kč DUZP: 12. ledna 2008 Datum splatnosti: 26. ledna 2008!!! Nastavení splatnosti faktury!!! TOK 1: + do 26. ledna 1190 Kč (příjem od odběratele) TOK 2: - do 25. února 190 Kč (odvod DPH státu) ÚČETNÍ EVIDENCE, ÚČETNICTVÍ dělení nákladů a výnosů podle DRUHŮ v účetní osnově (účetní evidence) Možnosti financování podniku: Účetní osnova: Třída 0: Dlouhodobý majetek (položky rozvahy: A účty) Třída 1: Zásoby (rozvaha: A účty) Třída 2: Finanční účty (rozvaha: A a P účty) Třída 3: Zúčtovací vztahy (rozvaha: A a P účty) Třída 4: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky (rozvaha: P účty) Třída 5: Náklady (výhradně položky VZZ) Třída 6: Výnosy (výhradně položky VZZ) Třída 7: Závěrkové a podrozvahové účty Třída 8 a 9: Vnitropodnikové účetnictví syntetické vs. analytické účty FINANCOVÁNÍ VNITŘNÍ VNĚJŠÍ Z VLASTNÍCH ZDROJŮ Z CIZÍCH ZDROJŮ a) zisk b) rezervy c) jiné zdroje a) akcie b) podíly a) úvěry.. bank, dodavatelů aj. b) dlužní úpisy c) leasing, aj. MANAŽERSKÉ SLEDOVÁNÍ dělení nákladů podle druhů na PŘÍMÉ a REŽIJNÍ náklady (viz. ROZPOČET) stanovení sazby režie provozní / výrobní (S RV resp. S RP ) sazba režie správní (S RS ) sazba zisku (S Z ) dělení nákladů na náklady FIXNÍ a VARIABILNÍ K zajištění finanční stability podniku je potřeba analyzovat: a) hospodářské stránky činností podniku a) hospodářské stránky činností podniku b) vztahy podnikových financí k daňové a bankovní soustavě V tržním prostředí se vytvořil prostor pro umisťování volných finančních prostředků v cenných papírech a finančních investicích.

3 Úkoly finančního řízení podniku: Peněžní toky na úrovni podniku zahrnují proces: TVORBY peněžních prostředků a kapitálu vytvoření zisku pro běžné i mimořádné potřeby podniku POUŽÍVÁNÍ peněžních prostředků a kapitálu ROZDĚLOVÁNÍ peněžních prostředků a kapitálu,, tzn. jejich alokace dividendy, reinvestice Vždy existují alternativy tvorby a použití peněžních prostředků, proto podnik posuzuje: RIZIKA vs. EFEKTIVNOST (výnosy) Finanční řízení a rozhodování podniku vychází z podnikové STRATEGIE, současně ji však podstatným způsobem ovlivňuje a modifikuje. Faktory ovlivňující finanční řízení podniku: faktor času zjišťuje se budoucí hodnota peněz (tzv. úrokování): současná hodnota peněz (tzv. diskontování) BH = SH ( 1+ i) 1 SH = BH ( 1 + i ) n n kde: BH... budoucí hodnota SH... současná hodnota i... úroková míra, diskontní sazba (!!! Inflace) n... doba úročení faktor rizika (tj. faktory ovlivňující výši rizika) nedokonalá znalost budoucnosti nebezpečí, že výnosy nebudou získány v dostatečné výši vysoké riziko př.: snížení rizika - vytvoření investičního portfolia vysoká požadovaná výnosnost NÁKLADY vs. VÝDAJE VÝNOSY vs. PŘÍJMY HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK vs. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Rozdíly těchto veličin vychází z časového a věcného přístupu k fungování podniku. NÁKLADY jsou pouze v peněžní formě vyjádřená spotřeba výrobních faktorů VÝDAJE jsou uskutečnění (realizování) plateb za možnost disponovat s nimi VÝNOSY jsou v peněžní formě vyjádřené uskutečněné výkony PŘÍJMY jsou uskutečněné (realizované) platby za jejich prodej ROZVAHA: výkaz sestavený k určitému okamžiku VÝSLEDOVKA (VZZ): výkaz sestavený za určité období (náklady a výnosy za období) VÝKAZ CF: výkaz sestavený za určité období (přehled fin. toků za období) HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK je rozdíl výnosů a nákladů v určitém období STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ je objem hotovostních a bezhotovostních finančních prostředků, které jsou momentálně k dispozici

4 ROZVAHA (Aktiva) - účetní výkaz, z něhož na straně aktiv vyčteme majetkovou strukturu podniku a) stálá aktiva b) oběžná aktiva POMĚROVÉ UKAZATELE PRO STRANU AKTIV podíl majetku na jmění firmy (majetková struktura) oběžný majetek (oběžná aktiva) stálý majetek (stálá aktiva) + aktiva celkem aktiva celkem struktura dlouhodobého hmotného majetku pozemky budovy a stavby stroje a zařízení jiný DHM opravné položky DHM celkem = 1 DHM celkem DHM celkem DHM celkem DHM celkem = 1 Poznámka: stroje / DHM celkem = 0,8 třeba stroje staré a nepotřebné; potřeba dále analyzovat! podíl zásob na oběžném majetku zásoby (7.) materiál (7.1) zásoby NV (7.2) zás. hot.výr. (7.3) = + + OM (oběžná aktiva) OM (oběžná aktiva) OM (oběžná aktiva) OM (oběžná aktiva) Poznámka: Pokud podnik nemá NV, tak hned prodává (fakturuje), nevyrábí, nebo prodává (stavbu) po částech. ROZVAHA (Pasiva) - účetní výkaz, z něhož na straně pasiv vyčteme kapitálovou strukturu podniku kapitálová struktura POMĚROVÉ UKAZATELE PRO STRANU PASIV vlastní kapitál cizí kapitál + Celková pasiva Celková pasiva = 1 tj. Kvóta vlastního kapitálu (KVK) + Zadluženost (Z) = 1 a) vlastní zdroje b) cizí zdroje zadluženost vlastního kapitálu (ZVK) vlastní kapitál cizí kapitál kvóta vlastního kapitálu (KVK) nosný ukazatel pro stranu pasiv zadluženost vlastního kapitálu (ZVK) nemám moc cizího kapitálu? (když ZVK < 0,2 podnik je asi podfinancován, když ZVK > 0,8 nízká rentabilita vlast. kap.) Poznámka: Pokud je většina cizích zdrojů v krátkodobých závazcích, možná vyrábí firma na zálohy. Nastaly by problémy, pokud by se změnil režim plateb. Musím se podívat do účetnictví na účet 324 Přijaté zálohy.

5 ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT (tzv. VÝSLEDOVKA) NÁKLADY vs. VÝNOSY Working capital (WC), tj. pracovní kapitál = krytí oběžných aktiv vlastními zdroji WC = oběžná aktiva - krátkodobé závazky Potřeba pracovního kapitálu: - čím kratší je obratový cyklus peněz, tím méně pracovního kapitálu potřebuji - důležité zajistit jej zejména v důležitých okamžicích fungování firmy (např. v začátku podnikání) WC = obratový cyklus peněz x 1denní náklady Poznámka: Nemám-li pracovní kapitál, financuji krátkodobými zdroji dlouhodobé prostředky Alokace zisků Cash flow (tj. peněžní tok) Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: krytí ztráty minulých let tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání) navýšení kapitálu Se zbytkem můžeme: vyplatíme dividendy nebo podíly vlastníků ponecháme nerozdělený zisk Rozdělení hospodářského výsledku: viz. Výkaz zisků a ztrát cash flow vyjadřuje pohyb peněžních prostředků (přírůstek, úbytek) podniku v souvislosti s jeho ekonomickou činností za určité období cash flow vychází z peněžních příjmů a výdajů (ne z výnosů a nákladů) cash flow zahrnuje peněžní příjmy a výdaje, související se změnami: a) oběžného majetku b) fixního majetku c) finančního majetku d) vlastního i cizího kapitálu zjišťuje se kvůli věcnému i časovému nesouladu mezi: a) náklady a výdaji b) výnosy a příjmy c) ziskem a stavem peněžních prostředků Pro připomenutí: vlastní jmění = základní jmění + kap. fondy + fondy ze zisku + HV

6 Výkaz cash flow nejmladší finanční výkaz první pokusy o jeho sestavení vznikaly na konci 19. stol. (USA), v Evropě samostatný vývoj (60. léta v Německu), v ČR součástí účetní závěrky od 1994 Účel výkazu: Poskytovat informace investorům, věřitelům a veřejnosti o: schopnosti podniku vytvářet finanční přebytky schopnost podniku splácet závazky a vyplácet dividendy schopnost podniku financovat investice interními zdroji rozporu mezi ziskem a finančními toky účincích investičních a finančních procesů na finanční situaci podniku Sestavení výkazu cash-flow - forma Výkazu CF není legislativně předepsána - provádí se několika metodami: PŘÍMÁ metoda pomocí sledování jednotlivých příjmů a výdajů podniku za dané období (hodně pracné, zdlouhavé) NEPRAVÁ PŘÍMÁ metoda na základě nákladů a výnosů korigovaných na příjmy a výdaje NEPŘÍMÁ metoda na základě zisku za běžné období korigovaného o změny položek rozvahy (nejpoužívanější metoda) Souhrnným cílem sledování CF ve firmě je: popsat stav a identifikovat jeho příčiny napomáhat řešit finanční problémy Výkaz cash flow Rozvaha

7 Ukazatele poměrové (viz. dříve) rozdílové (př.: rozdíl veličiny mezi dvěma stavy) souhrnné: - Likvidita - Kapitálová struktura - Obratovost - Rentabilita Ukazatele se seskupují se do jednotlivých skupin: 1. ukazatele finanční situace 2. ukazatele aktivity 3. ukazatele výnosnosti 4. ukazatele tržní hodnoty ukazatele finanční stability ukazatele vyjadřující produkčnost firmy Likvidita 1. ukazatele finanční situace (I.) schopnost dostát závazkům v tomto okamžiku Likvidnost jak rychle jsme schopni získat peníze ( = návratnost peněz vložených do majetku) likvidita okamžiková (L1) = likvidita běžná (L2) = finanční stabilita (L3) = Poznámka: X1 (tj. peníze + krátkodobé cenné papíry) krátkodobé závazky X2 (tj. x1 + zásoby) krátkodobé závazky X3 (tj. x2 + pohledávky) krátkodobé závazky L1 = 0,2 0,5.. malá vypovídací schopnost (jde jen o peníze); L1<0,2.. nemám peníze; nákupy konce roku L1 klesá, L2 roste L2 = 0,5 1 (1,5)..pokud L1 = L2, jde o hotovostní platby L3 = 1(1,5) 2(2,5).. jde o bohatou firmu, peníze vázané v zásobách zadluženost zadluženost = Ukazatele finanční situace (II.) cizí zdroje celková aktiva Optimální zadluženost: dle míry zisku, stability inkasa, odvětví, úvěrových podmínek, dalších podmínek krytí úroků = zisk před úroky a zdaněním úroky ukazatel pro měření finanční páky = celkové zdroje vlastní zdroje 2. ukazatele aktivity (tzv. obratovost) Obratovost se počítá vzhledem k tržbám či nákladům: k nákladům se počítají zásoby, pohledávky, stálá aktiva Obrat = Doba obratu [dny] = tržby (resp. náklady) poměřovaná veličina 360 Určení potřebné výše pracovního kapitálu: Množství pracovního kapitálu (working capital = WC) je možné stanovit s pomocí tvz. obratového cyklu peněz: O

8 a) DOBA OBRATU ZÁSOB průměrná doba od nákupu materiálu do jeho prodeje průměrná zásoba doba obratu zásob = tržby / ukazatele výnosnosti Rentabilita (= výnosnost).. forma míry zisku b) DOBA OBRATU POHLEDÁVEK doba od fakturace výrobků do jejich inkasa pohledávky doba obratu pohledávek = tržby / 360 c) DOBA ODKLADU PLATEB... doba mezi nákupem materiálu a práce a platbou za ně rentabilita celkového vloženého kapitálu rentabilita vlastního kapitálu rentabilita odbytu rentabilita nákladů R = zisk poměřovaná veličina doba odkladu plateb = závazky (dluhy dod.) tržby / 360 Rentabilita nákladů = čistý zisk náklady průměrnázásoba pohledávky dluhy dodavatelům obratovýcykluspeněz = + /dny tržby/360 tržby/360 tržby/360 Výnosnost celkových aktiv (ROA) = (Return on Assets) Výnosnost vlastního kapitálu (ROE) = (Return on Equity) čistý zisk aktiva čistý zisk vlastní jmění = Z T CA x x T CA VJ Du Pont diagram rentability cekového vloženého kapitálu ROE Du Pont pyramida 4. souhrnné ukazatele (rychlý postup finanční analýzy) ROA Celková aktiva/vlastní jmění znázorňuje závislost rentability vlastního jmění na: ziskovém rozpětí Rychlý test Altmanův index finančního zdraví Ziskové rozpětí Tržby Obrat x celkových aktiv Obrat stálých aktiv Stálá aktiva Obrat oběžných aktiv 1,00 : Cizí zdroje : : Tržby : Oběžná aktiva obratu celkových Cizí aktiv zdroje/vlastní jmění poměru celkových aktiv k vlastnímu jmění Vlastní jmění RYCHLÝ TEST 1. krok: KVK = Vlastní kapitál / Pasiva celkem 2. krok: CF v % podnikového výkonu (CF / výkony z VZZ) 3. krok: rentabilita celkového kapitálu = ZUD / bilanční součet VYPOVÍDÁ O: kapitálová síla finanční výkonnost výnosnost 4. krok: doba splácení dluhu v letech = (cizí kapitál likvidní prostředky) / roční CF zadlužení Zisk : Tržby

9 Altmanův index finančního zdraví velké firmy: A = 1,2 X1+ 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1 X5 Dále: 1. Vyhodnotit podle stupnice situaci podniku u všech 4 ukazatelů (známky 1 5) 2. sečíst hodnocení u ukazatele č. 1 a ukazatele č Sečíst hodnocení u ukazatele č. 2 a ukazatele č Komentář k finanční stabilitě podniku 5. Komentář k výnosové situaci podniku malé firmy: A = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,42 X4 + 0,987 X5 Kde: X1 = WC / celková aktiva X2 = nerozdělený zisk / celková aktiva X3 = ZUD / celková aktiva X4 = VK / CK X5 = T / celková aktiva Když: A > 2,9 (firma je OK) A = 1,2 2,9 (zvýšená pozornost) A < 1,2 (ohrožení) Postup výpočtu Altmanova indexu 1. Sestavím finanční výkazy 2. Vypočtu si X1 až X5 pro: a) běžné období b) minulé období 3. Zjistím hodnotu Altmanova indexu 4. Zjistím, u jakých X došlo k výrazné změně oproti minulému období 5. Tyto složky indexu analyzuji podrobněji Osnova analytické zprávy o ekonomické situaci podniku Řádný postup: 1) Popis firmy 2) Analýza likvidity 3) Analýza KVK 4) Rentabilita 5) Obratovost 6) Rozvoj firmy 7) Jaké údaje bych ještě potřeboval? 8) Zhodnocení silných a slabých stránek firmy (SWOT) 6. Sestavím zprávu analytika

10 Řízení cash flow Funkce peněz ve firmě: transakční zajišťuje platební styk a úhradu závazků investiční mohou být hodnotou, která přináší odměnu (nejčastěji úrok) Plánování CF: Sestavování perspektivního (budoucího) výkazu CF a optimalizaci vztahu mezi zdroji peněz a jejich užitím tak, aby byla zajištěna finanční stabilita firmy. Řízení zdrojů peněžních prostředků zahrnuje: Řízení kapitálové struktury a její optimalizaci Rozhodování o investičních akcích Oblast řízení hotovosti Ovlivňování vývoje peněžních prostředků: Řízení těch oblastí, které do vývoje peněžních prostředků zasahují: Vázanost aktiv zásob, pohledávek, dlouhodobého majetku Vázanost zdrojů peněžních prostředků vlastní zdroje, cizí dlouhé i krátké zdroje DĚKUJI ZA POZORNOST

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 1. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU, ZÁKLADNÍ METODY A JEJICH UŽITÍ 2 2. ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH 2 3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC: 3 4. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC:

Více

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU OSNOVA: 1. Finanční řízení a jeho základní úkoly 2. Finanční analýza 3. Finanční plánování 4. Čas a riziko ve finančním řízení 5. Strategické finanční rozhodování 6. Krátkodobé

Více

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios)

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) 3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) Jsou základem finanční analýzy a pomocí nich můžeme podniky mezi sebou navzájem porovnávat. Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejběžněji používanou technikou

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční analýza konkrétního podniku Financial analysis of concrete company Jakub Langmeier Plzeň 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Právní úprava účetnictví

Právní úprava účetnictví Zákon o účetnictví Právní úprava účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Financial analysis of the company Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

Financial Analysis of the real Enterprise

Financial Analysis of the real Enterprise ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční analýza konkrétního podniku Financial Analysis of the real Enterprise Eva Fialová Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Economic analysis of company Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Petra ŠTAMFESTOVÁ Autor:

Více

FINANČNÍ A NÁKLADOVÁ INFORMATIKA

FINANČNÍ A NÁKLADOVÁ INFORMATIKA Katedra informatiky a výpočetní techniky Soubor textů k přednáškám z předmětu FIE FINANČNÍ A NÁKLAOVÁ INFORMATIKA Část 1. Pavel Nový Tematický obsah přednášek 1. Informační systém firmy, rozdělení a tok

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

Finanční analýza firmy Milan Lipš

Finanční analýza firmy Milan Lipš Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Finanční analýza firmy Milan Lipš Bakalářská práce Autor: Tomáš Lipš Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Jiří Kudera, CSc.

Více

FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY ČINNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY ČINNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU " II FINANCNÍ ANALÝZA PODNIKU Financní analýza je oblast, která predstavuje významnou soucást komplexu financního rízení podniku, nebot zajištuje zpetnou vazbu mezi predpokládaným efektem rídících rozhodnutí

Více

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání 1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání Podnik Soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání Cílem je vyrábět výrobky nebo poskytovat služby za účelem dosažení zisku Využívá přírodní

Více

Finanční management I

Finanční management I Finanční management I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉHO PODNIKU

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉHO PODNIKU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉHO PODNIKU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Finanční analýza Finanční analýza Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Eva Kislingerová Vysoká škola ekonomická v Praze 2004 1-2 Účel finanční analýzy Odpověď na otázku jak podnik naplňuje smysl své existence

Více