Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014"

Transkript

1 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK KUSP 37954/2014 IAK Zpráva č. 169/2014/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: (dílčí přezkoumání) (konečné přezkoumání) na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Kontrola byla zahájena dne v 8.00 hodin předáním pověření ke kontrole a ukončena dne v hodin vrácením vyžádaných podkladů a dokumentů ke kontrole. Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Hvozdná, Hlavní Hvozdná Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Jaroslav Císař Obec Hvozdná zastupovali: starosta: účetní: Miroslav Válek Šárka Vrlová Krajský úřad Zlínského kraje IČ: tř. Tomáše Bati 21, tel.: , fax: Zlín

2 A. Přezkoumané písemnosti Druh písemnosti Návrh rozpočtu Popis písemnosti Navrhovaný rozpočet obce Hvozdná pro rok 2014 byl zpracován podle ustanovení vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, v platném znění. Jednotlivé příjmy a výdaje tohoto navrhovaného rozpočtu byly členěny dle jednotlivých paragrafů a položek (položka 1111 až 4116) citované vyhlášky s uvedením konkrétní výše plánované finanční částky, paragrafy a položky navrhovaného rozpočtu byly slovně popsány. Navrhované investiční akce obce a plánované dotace spolkům v obci v roce 2014 byly součástí předkládaného návrhu rozpočtu. Příjmy byly navrženy ve výši ,- Kč (položka ,- Kč) a výdaje ve výši ,- Kč (položka ,- Kč). Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn a předložen k připomínkování na úřední desce obce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup ve dnech až (ověřeno na archiv elektronické úřední desky obce a na údaj dokumentu schváleného rozpočtu). Pravidla rozpočtového provizoria Rozpočet na rok 2014 obce Hvozdná nebyl schválen před 1. lednem roku 2014, z tohoto důvodu se rozpočtové hospodaření obce do schválení rozpočtu roku 2014 řídilo pravidly rozpočtového provizoria, která byla schválena obecním zastupitelstvem na jeho zasedání dne zápis 5/2013, bod 6/5/2013. Zastupitelstvo obce schválilo, že rozpočtové hospodaření obce v době rozpočtového provizoria se bude pro zajištění jeho plynulosti řídit schváleným rozpočtem roku Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Kontrolou výkazu Fin 2-12 k bylo zjištěno, že výdaje po konsolidaci k tomuto datu činily ,11 Kč, což bylo 7,28 % skutečného rozpočtu výdajů roku 2013 (rozpočet schválený ,- Kč). Rozpočtové provizorium bylo dodrženo. Rozpočtová opatření Za hodnocené období do zastupitelstvo obce Hvozdná projednalo a schválilo 1 rozpočtové opatření schváleného rozpočtu: - rozpočtová změna č. 1 byla projednána a schválena obecním zastupitelstvem dne (usnesení č. 2/2014, bod č. 6/2/2014). Na straně příjmů byl schválený rozpočet zvýšen na paragrafu 2119 příjem z úhrad podle horního zákona o ,- Kč, byla zapracována do rozpočtu položka 1122 Daň z příjmu PO za obec za rok 2013 v částce ,- Kč, byla zvýšena položka 1351 Odvod z loterií a podobných her o ,- Kč a zvýšena položka 4116 Ostatní přijaté neinvestiční transfery ze SR (dotace na VPP) o ,- Kč. Ve výdajích byl zapracován příspěvek Nemocnici Mil. bratří ve výši 2 000,- Kč a byl zahrnut výdaj opravy chodníku na položce 5171 v částce ,- Kč. Dále došlo k zapojení finančních prostředků z minulých let (položka 8115) ve výši ,- Kč. Příjmy rozpočtu se zvýšily o ,- Kč, výdaje se zvýšily o ,- Kč. Financování rozpočtu se zvýšilo o ,- Kč. Ve II. pololetí 2014 zastupitelstvo obce Hvozdná projednalo a schválilo dvě rozpočtová opatření schváleného rozpočtu. Byly to tyto změny rozpočtu: - rozpočtová změna č. 2 byla projednána a schválena obecním zastupitelstvem dne (usnesení č. 4/2014, bod č. 3/2014). Na straně příjmů byl schválený rozpočet zvýšen na paragrafu 4111 Ostatní přijaté 2

3 transfery z VPS SR o ,- Kč (dotace na volby do EP) a 4116 Neinvestiční přijaté transfery ze SR o ,- Kč (dotace ÚP na VPP), zvýšena položka 4216 Ostatní přijaté transfery ze SR (dotace SFŽP - "Přírodní zahrada") o ,- Kč a bylo zahrnuto zvýšení příjmů rozpočtu v nižších částkách. Výdaje schváleného rozpočtu byly zvýšeny o ,- Kč ( 1032 Služby lesa, 3113 ZŠ). Příjmy rozpočtu se zvýšily o ,- Kč, výdaje se zvýšily o ,- Kč a byla snížena položka 8115 o ,- Kč. Financování rozpočtu se snížilo o ,- Kč. - rozpočtová změna č. 3 byla projednána a schválena obecním zastupitelstvem dne (usnesení č. 5/2014, bod č. 5/2014). Na straně příjmů byl schválený rozpočet zvýšen na paragrafu 4111 Ostatní přijaté transfery z VPS SR o ,- Kč (dotace na volby do zastupitelstva obce) a 4116 Neinvestiční přijaté transfery ze SR o ,- Kč (dotace ÚP na VPP), zvýšena položka 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů (dotace na hospodaření v lesích) o ,- Kč a bylo zahrnuto zvýšení příjmů rozpočtu v nižších částkách. Výdaje schváleného rozpočtu byly zvýšeny o ,- Kč ( 1032 Služby lesa, 6115 volby do zastupitelstev atd). Příjmy rozpočtu se zvýšily o ,- Kč, výdaje se zvýšily o ,- Kč a byla snížena položka 8115 o ,- Kč. Financování rozpočtu se snížilo o ,- Kč. Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne udělilo pravomoc radě obce ke schválení rozpočtového opatření č. 4 (konečná úprava rozpočtu za rok 2014). Tato rozpočtová změna byla schválená radou obce dne rozpočtová změna č. 4 - na straně příjmů byl schválený rozpočet zvýšen na paragrafu 4116 Neinvestiční přijaté transfery ze SR o ,- Kč (dotace ÚP na VPP) a byly zvýšeny položky 4113 a 4216 Příspěvky ze SF a ze SR (dotace na varovný systém) o ,- Kč a ,- Kč,- a dále bylo zahrnuto zvýšení příjmů rozpočtu daňových položek a také došlo ke zvýšení příjmů jiných položek. Výdaje schváleného rozpočtu byly zvýšeny podle skutečnosti rok Příjmy rozpočtu se zvýšily o ,- Kč, výdaje se zvýšily o ,- Kč a byla snížena položka 8115 o ,- Kč. Financování rozpočtu se snížilo o ,- Kč. Celkově byly zvýšeny příjmy rozpočtu 2014 o ,- Kč a výdaje rozpočtu roku 2014 o částku ,- Kč. Současně financování rozpočtu činilo ,- Kč. Konsolidace příjmů a výdajů byla hodnoceném roce ve výši ,- Kč. Rozpočtový výhled Rozpočtový výhled na rok 2014 obce Hvozdná byl schválen zastupitelstvem obce dne (rozpočtový výhled na roky ) a obsahoval základní souhrnné ukazatele ve smyslu 3, odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (daňové, nedaňové příjmy a přijaté úvěry a půjčky, běžné a investiční výdaje, splátky půjček a úvěrů). Součástí rozpočtového výhledu byl seznam plánovaných investičních akcí na uvedené období. Schválený rozpočet Rozpočet obce Hvozdná na rok 2014 byl projednán a schválen obecním zastupitelstvem dne (usnesení č. 1/2014, bod č. 4/1/2014). Byly provedeny některé úpravy rozpočtu, příjmy rozpočtu byly schváleny ve výši ,- Kč a výdaje rozpočtu ve výši ,- Kč. Tento rozpočet byl sestaven a schválen jako schodkový, kdy schodek schváleného rozpočtu činil ,- Kč a byl kryt finančními prostředky z minulých let (zůstatek běžného účtu k činil ,- Kč). Po schválení rozpočtu byl proveden jeho rozpis podle položek a paragrafů platné rozpočtové skladby a byl shodně uveden ve sloupci I Výkazu pro hodnocení 3

4 plnění rozpočtu (Fin 2-12 M). Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím Ve schváleném rozpočtu na rok 2014 byl schválen neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci (dále jen PO) na 3113 pol ve výši ,00 Kč. Po jeho schválení v zastupitelstvu obce dne byla výše příspěvku na provoz dne oznámena písemně této příspěvkové organizaci. K byl zřizované PO zaslán příspěvek na provoz ve výši ,- Kč, což činilo 50,00 % schváleného rozpočtu. Kontrolou za rok 2014 bylo zjištěno, že neinvestiční příspěvek na provoz zřízené PO byl organizaci poukázán ve výši ,- Kč, tedy ve výši schváleného rozpočtu. Závěrečný účet Návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku o přezkoumání hospodaření Obce Hvozdná za rok 2013 byl schválen zastupitelstvem obce dne usnesením č. 2/2014, bodem č. 4/2/2014, a to bez výhrad. Tento závěrečný účet obsahoval údaje podle 17, odst. 2, 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Kontrola konstatuje dodržení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce obce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup ve dnech Zveřejnění závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bylo ověřeno na základě archívu elektronické desky a dle evidence dokumentů na kamenné úřední desce obce. Zastupitelstvo obce Hvozdná schválilo účetní závěrku za rok 2013 (hospodaření obce za rok 2013) na svém zasedání dne (usnesení č. 2/2014, bod 4/2/2014), tak jak ukládá vyhláška MF ČR č. 220/2013 Sb. Bankovní výpis K obec vedla tyto běžné a úvěrové účty:. běžný účet u Československé obchodní banky ve Zlíně č /0300 (běžný účet obce ), jehož zůstatek k činil ,00 Kč,. běžný účet u Československé obchodní banky ve Zlíně č /0300 (běžný účet - víceúčelové hřiště ), kdy zůstatek k činil ,54 Kč,. běžný účet u Československé obchodní banky ve Zlíně č /0300 (Fond oprav Domu s pečovatelskou službou ), kdy zůstatek k činil ,72 Kč,. běžný účet u České spořitelny ve Zlíně č /0800 (účet sloužící k úhradě splátek úvěru a poplatků z úvěru ), kdy zůstatek k činil ,75 Kč,. běžný účet u Komerční banky ve Zlíně č /0100 (231 20) se zůstatkem k ve výši ,53 Kč. K obec zřídila účet č /0710 u České národní banky Praha, pobočka Brno s názvem Dotace ÚSC. K činil stav tohoto účtu ,55 Kč a byl shodný se zůstatkem výpisu běžného účtu a rovnal se hodnotě finančních prostředků účtu HÚK obce. Celkový stav účtu 231 Základní běžný účet ÚSC ve výši ,09 Kč uvedený v HÚK obce se rovnal částce tohoto účtu rozvahy. 4

5 Dále obec vedla své úvěrové účty:. úvěrový účet "vodovod" - tento úvěr byl ke dni v plné výši splacen,. úvěrový účet "přístavba MŠ a stavební úpravy ZŠ" - dlužná částka k ,- Kč. Celkový stav účtu 451 Dlouhodobé úvěry byl k ve výši ,- Kč. Uvedená hodnota byly totožná s vykázanými zůstatkem úvěrového účtu v rozvaze obce i v hlavní účetní knize. K obec vedla tyto běžné a úvěrové účty:. běžný účet u Československé obchodní banky ve Zlíně č /0300 (běžný účet obce ), jehož zůstatek k činil ,46 Kč,. běžný účet u Československé obchodní banky ve Zlíně č /0300 (běžný účet - víceúčelové hřiště ), kdy zůstatek k činil ,02 Kč,. běžný účet u Československé obchodní banky ve Zlíně č /0300 (Fond oprav Domu s pečovatelskou službou ), kdy zůstatek k činil ,34 Kč,. běžný účet u České spořitelny ve Zlíně č /0800 (účet sloužící k úhradě splátek úvěru a poplatků z úvěru ), kdy zůstatek k činil ,24 Kč,. běžný účet u Komerční banky ve Zlíně č /0100 (231 20) se zůstatkem k ve výši ,30 Kč. K obec zřídila účet č /0710 u České národní banky Praha, pobočka Brno s názvem Dotace ÚSC. K činil stav tohoto účtu ,46 Kč a byl shodný se zůstatkem výpisu účtu č. 33 ze dne a rovnal se hodnotě finančních prostředků účtu HÚK obce. Celkový stav účtu 231 Základní běžný účet ÚSC ve výši ,82 Kč uvedený v HÚK obce se rovnal částce tohoto účtu rozvahy. Dále obec vedla své úvěrové účty:. úvěrový účet "vodovod" - dlužná částka k ,- Kč, tento úvěr byl splacen úvěrový účet "přístavba MŠ a stavební úpravy ZŠ" - dlužná částka k činila ,- Kč. Celkový stav účtu 451 Dlouhodobé úvěry byl k ve výši ,- Kč. Uvedené hodnoty byly totožné s vykázanými zůstatky jmenovaných účtů v rozvaze obce i v hlavní účetní knize. Dohoda o hmotné odpovědnosti Dohodu o hmotné odpovědnosti za hotovost v pokladně má uzavřenu účetní obce ze dne Tato dohoda obsahuje předepsané náležitosti podle platných právních předpisů. Dohoda o hmotné odpovědnosti za hodnoty svěřené k vyúčtování je rovněž řádně sepsána i s administrativní pracovnicí obce ze dne (návrat po mateřské dovolené). Dohoda obsahuje náležitosti podle platných právních předpisů. Předmětem dohod bylo přijetí odpovědnosti za svěřené hodnoty, tj. za hotovost a ceniny. Dohody o hmotné odpovědnosti byly uzavřeny v souladu s 252 zákona 5

6 č. 262/2006 Sb., v platném znění. Za rok 2014 nedošlo k žádným změnám uvedených dohod. Evidence majetku Majetek obce je veden počítačovým programem firmy TRIÁDA Praha. Majetek byl v obci veden odpovídajícím způsobem, který zajišťuje přehled o stavu přírůstků i úbytků majetku obce. Kontrole byla předložena hlavní účetní kniha a rozvaha, ve kterých byly zachyceny stavy a pohyby na jednotlivých majetkových účtech, ke kterým došlo k Majetek obce je rozdělen v souladu se směrnicí o majetku a o jeho evidenci, která byla schválena zastupitelstvem obce a je v platnosti od V hodnoceném roce 2014 došlo k nárůstu hodnoty dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku obce o majetek uvedený v "Přehledu položek aktivního majetku", kde byl uveden datum pořízení hmotného a nehmotného majetku. Uvedené přehledy byly součástí inventurních soupisů majetkových účtů. Evidence pohledávek Za I. pololetí roku 2014 obec řádně evidovala své jednotlivé krátkodobé pohledávky v částce ,05 Kč a dlouhodobé pohledávky ve výši ,- Kč v souladu s platnými právními předpisy. V rozvaze obce k byly evidovány pohledávky krátkodobého charakteru na účtu 311 Odběratelé ve výši ,05 Kč (vytvořena opravná položka ve výši 2 070,- Kč), na účtu 314 Poskytnuté krátkodobé zálohy (zálohy na plyn a elektrickou energii) ve výši ,- Kč, na účtu 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti v částce 8 950,- Kč (vytvořena opravná položka ve výši 6 230,-- Kč), účet 342 Jiné přímé daně byl ve výši 4 932,- Kč a účet 388 Dohadné účty aktivní činil ,- Kč. Dlouhodobá pohledávka k na účtu Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé byla k vedena ve výši ,- Kč. Nedostatkem bylo že částka ,- Kč nebyla dle usnesení ZO (usnesení z roku 2013) odúčtována a přeúčtována na příspěvek. Odúčtování částky bylo provedeno koncem září 2014, tedy stav tohoto účtu činil ,- Kč. Podrobná kontrola evidence pohledávek bude provedena při konečném přezkoumání hospodaření obce za rok Krátkodobé pohledávky byly vedeny v souladu s právními předpisy. K evidovala obec následující krátkodobé pohledávky v celkové částce Kč:. účet Odběratelé ve výši ,- Kč - doloženo evidencí KOF a přehledem pohledávek, který je součástí inventarizace 2014), opravné položky ve výši 2 115,- Kč,. účet Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši ,- Kč (zálohy na plyn, elektrickou energii a jiné zálohy),. účet Jiné pohledávky z hlavní činnosti ve výši 8 950,- Kč (neuhrazené místní poplatky za komunální odpad ve výši 8 950,- Kč), opravné položky ve výši 7 620,- Kč (doloženo inv. soupisem),. účet Dohadné účty aktivní ve výši ,- Kč.. účet Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé ve výši ,- Kč - půjčka MAS Vizovicko a Slušovicko ve výši ,- Kč (popsaná půjčka v auditu za I. pololetí 2014). Jiné pohledávky krátkodobého a dlouhodobého charakteru obec neevidovala. 6

7 Evidence poplatků Evidenci poplatků vedla obec počítačově, a to dle čísel popisných jednotlivých domů. Místní poplatky jsou vybírány do pokladny obce, příp. na běžný účet obce, předpis pohledávek byl prováděn dle stavu k na počátku účetního období. Výběr místních poplatků se řídil platnou obecní vyhláškou č. 2/2012 (komunální odpad) a č. 2/2011 (místní poplatky), které byly schváleny zasedáním obecního zastupitelstva. Za hodnocené období byly zjištěny nedoplatky u poplatku ze psů ve výši 300,- Kč a u poplatku za komunální odpad v částce 8 950,- Kč (opravné položky byly ve výši 7 620,- Kč). Na dlužné částky byly v roce 2014 poplatníkům řádně zaslány upomínky a také bylo vymáhání některých pohledávek předáno právníkovi. Evidence závazků K byly evidovány krátkodobé a dlouhodobé závazky obce. Krátkodobých závazků obec evidovala za ,67 Kč - účet 321 Dodavatelé ,67 Kč, účet 324 Krátkodobé přijaté zálohy ,- Kč, účet 331 Zaměstnanci ,- Kč, účet 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům 2 432,- Kč, účet 336 Sociální zabezpečení ,- Kč, účet 337 Zdravotní pojištění ,- Kč, účet 343 DPH ,- Kč. Dále účet 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce byl vykázán částkou ,- Kč, účet 349 Závazky k vybraným vládním institucím ,- Kč, účet 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery ve výši ,- Kč, účet 389 Dohadné účty pasivní ve výši ,- Kč a účet 378 Ostatní krátkodobé závazky v částce 3 666,- Kč. Dlouhodobé závazky byly složeny z dlužné částky dlouhodobého úvěru - účet ve výši ,- Kč a z dlouhodobých přijatých záloh - účet 455 ve výši ,- Kč. Podrobná kontrola evidence závazků bude provedena při konečném přezkoumání hospodaření obce za rok Jednotlivé krátkodobé závazky byly řádně evidovány v souladu s právními předpisy. K evidovala obec následující krátkodobé závazky v celkové výši ,11 Kč:. účet Dodavatelé ve výši ,61 Kč (neuhrazené dodavatelské faktury byly vedeny jako neuhrazené v knize došlých faktur),. účet Krátkodobé přijaté zálohy ve výši ,- Kč (přijaté zálohy z DPS),. účet Zaměstnanci ve výši ,- Kč (mzdy za XII/2013),. účet Jiné závazky vůči zaměstnancům ve výši 2 720,- Kč (stravenky),. účet Zúčtování s institucemi SZ a ZP ve výši ,- Kč,. účet Výnosy příštích období ve výši ,- Kč,. účet Dohadné účty pasivní ve výši ,50 Kč. účet Ostatní krátkodobé závazky ve výši 5 805,- Kč (pojištění Kooperativa IV. Q 2014).. účet Dlouhodobé úvěry byly evidovány ve výši ,- Kč,. účet Dlouhodobé přijaté zálohy evidovány ve výši ,- Kč (smlouvy o spolupodílení se na nákladech výstavby ZTV).. Jiné závazky krátkodobého a dlouhodobého charakteru obec neevidovala. Faktura Vystavené faktury byly zpracovány v programu TRIÁDA. K těmto fakturám za provedené práce a poskytnuté služby obcí byly doloženy likvidační lístky s 7

8 podpisem účetní obce, rovněž na těchto likvidačních lístcích je uvedeno účtování pohledávky. U přijatých faktur nebyly zjištěny nedostatky. Přijaté faktury byly zařazeny v samostatném šanonu. K přijatým fakturám byly přiloženy likvidační lístky, obsahující podpisy příkazce operace (starosty) - uvedeno vždy v razítku společně s účelem vynaložení finančních prostředků, správce rozpočtu a hlavní účetní včetně předpisu účtování závazku a rozpočtovou skladbou při úhradě. Byla provedena kontrola přiřazené rozpočtové skladby u faktur č až nedostatky nebyly zjištěny. Faktury, které byly přijaty i vydány za II. pololetí roku 2014, byly opatřeny likvidačním lístkem s předpisem účtování, podpisy oprávněných osob (příkazce operace, hlavní účetní) a číslem z knihy došlých i vydaných faktur. Příkazce operace (starosta obce) potvrzoval správnost faktury svým podpisem v k tomu určenému razítku. Předkontace faktury byla uváděna na likvidačním lístku. Provedenou kontrolu faktur za měsíc říjen 2014 (fa č. KDF ) bylo zjištěno, že obsahují náležitosti podle platných právních předpisů. Hlavní kniha Hlavní kniha byla sestavena v programu TRIÁDA za období 6/2014 ze dne a obsahovala obraty a zůstatky jednotlivých analytických účtů. Konečné zůstatky syntetických účtů odpovídaly zůstatkům v rozvaze sestavené za období 6/2014 ze dne (byla provedena namátková kontrola). K obsahovala hlavní kniha (analytická rozvaha ze dne ) rovněž předepsané náležitosti dle ustanovení 13 zákona o účetnictví. Kontrolou HUK za rok 2014 nebyly zjištěny formální ani věcné chyby. Inventurní soupis majetku a závazků Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne (usnesení 6.1/5/2014) Plán inventur a složení inventarizační komise k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků za rok Provedení inventarizační prací se řídilo Směrnicí o inventarizaci majetku a závazků č. 16, která je v platnosti od Kontrole byly předloženy inventurní soupisy majetku, pohledávek a závazků, které obsahují předepsané náležitosti (inventarizační soupisy položek dle umístění, podpisy členů komisí (členové inv. komise na inv. soupisech nepodepsali tyto soupisy - č ), atd.) a rovněž byla předložena dokladová inventura jednotlivých účtů. Dále byl předložen podpisový vzor členů inventarizačních komisí a zápis o jejich proškolení na rok Protokoly o vyřazení majetku jsou rovněž součástí písemností inventarizace za rok 2014 a obsahovaly potřebné náležitosti k vyřazení majetku. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Kontrole byla taktéž předložena Inventarizační zpráva, která v plném rozsahu zhodnotila průběh inventarizace. Je konstatováno, že nebyly zjištěny žádné rozdíly. Celkové zhodnocení inventur za rok 2014 bude provedeno nejbližším zasedáním zastupitelstva obce. Kniha došlých faktur Kniha došlých faktur byla sestavena ručně a obsahovala všechny potřebné náležitosti. V I. pololetí roku 2014 zaevidovala obec celkem 285 přijatých faktur. Byla předložena kniha došlých faktur za celý hodnocený rok 2014, která byla vedena ručně i počítačově. K obec evidovala 582 dodavatelských faktur. Kontrolou bylo zjištěno, že k bylo evidováno neuhrazených faktur za ,61 Kč těchto faktur, což bylo v souladu s evidencí KDF a s inventurním soupisem č

9 Kniha odeslaných faktur Kniha odeslaných faktur byla vedena ručně a obsahovala předepsané náležitosti. Obec vystavila v I. pololetí roku 2014 celkem 285 faktur pod č. 001 až 285. K byla předložena kniha odeslaných faktur (pohledávek), která byla vedena účetní obce ručním a počítačovým způsobem. Bylo zjištěno, že obec evidovala za kontrolované období 582 vystavených faktur a hodnota neuhrazených pohledávek činila dle účtu rozvahy částku ,- Kč (účet odběratelské faktury, předpis za vodu 2015, stočné). Rozpis jednotlivých pohledávek neuhrazených odběratelských faktur byl uveden jako příloha inventarizačního soupisu č. 18 obce k Předpis plateb za vodu je třeba provádět v roce, kterého se platby týkají z důvodu navýšení účtu 311 v rozvaze obce, čímž došlo k porušení bodu 6.3 ČÚS 701. Mzdová agenda Mzdovou agendu obce vykonává účetní obce počítačovým programem firma MRP Slušovice, včetně odvodů pojištění a odvodů daně. Zaměstnanci obce Hvozdná je účetní, technický pracovník, administrativní pracovnice, pracovník obce (údržbář) a uklízečka obecního úřadu. Platové výměry jsou součástí jejich pracovních smluv. Plat jmenovaných je stanoven v souladu s nařízením vlády o platových poměrech ve veřejných službách a veřejné správě. Odměňování členů zastupitelstva Byla provedena namátková kontrola odměňování členů zastupitelstva za I. pololetí roku Výše vyplacených odměn dle mzdových listů byla v souladu s "Přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.", o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. V I. pololetí roku 2014 byly vyplaceny odměny členům zastupitelstva v celkové výši Kč. Zastupitelstvo obce mělo 15 členů: uvolněný starosta, neuvolněný místostarosta, 3 členové rady a 10 členů zastupitelstva. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. Kontrole byly předloženy mzdové listy členů zastupitelstva Namátkově bylo kontrolováno jejich odměňování za měsíc říjen a prosinec 2014 a bylo zjištěno, že zastupitelům byly vyplaceny v souladu s Nařízením vlády č. 37/2003 Sb., ve smyslu změny č. 375/2010 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Odměny pro členy nově zvoleného zastupitelstva byly schváleny ustavujícím zasedáním zastupitelstva obce dne (usnesení 6.1/4/2014). Nebyly zjištěny chyby a odměny byly stanoveny dle uvedeného nařízení vlády. Pokladní doklad Za I. pololetí roku 2014 bylo vystaveno 552 pokladních dokladů (č. 001 až 552). Formální a věcná správnost byla na všech dokladech potvrzena podpisovými záznamy odpovědných osob. Nákupy proplacené přes pokladnu byly doloženy prvotními doklady, které obsahovaly předepsané náležitosti dle ustanovení 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (paragony, prodejkami za hotové). Byla provedena kontrola prvotních pokladních dokladů od č. 490 do č červen 2014). Rozpočtová skladba byla přiřazená bezchybně. Obec vede evidenci poštovních známek (nákup a spotřebu) v pomocném sešitku. K činil účet 263-ceniny v HUK 6 606,- Kč. Byla provedena namátková kontrola proplacených cestovních náhrad za 9

10 období od do , bez nedostatků. Příjmy a výdaje finančních prostředků v hotovosti za II. pololetí 2014 byly doloženy příjmovými a výdajovými pokladními doklady, ke kterým byly přiloženy paragony, stvrzenky apod. Zaúčtování jednotlivých dokladů bylo přehledně provedeno dokladem "Účtování pokladního dokladu", kde bylo mj. uvedeno účtování podle rozpočtové skladby. Předložené pokladní doklady obsahovaly náležitosti dle ustanovení 11 zákona o účetnictví včetně schvalovacích podpisů příslušných odpovědných pracovníků a příjemců či vkladatelů hotovosti. Kontrolou věcné a formální správnosti pokladních dokladů za měsíc 12/2014 nebyly zjištěny nedostatky. Pokladní kniha (deník) Pokladní deník byl zpracováván ručně. Měsíční soupisy provedených pokladních operací byly zakládány spolu s pokladními doklady. Počáteční stav k činil 0,- Kč a konečný zůstatek pokladní hotovosti byl každý měsíc převáděn do počátečního stavu v následujícím období. Zůstatek hotovosti k v pokladním deníku ve výši 1 200,- Kč byl ověřen na HUK a rozvahu za období 6/2014. K obec zaevidovala příjmů a výdajů pokladny obce. Při likvidaci pokladních dokladů za rok 2014 bylo postupováno jak je uvedeno v bodě Pokladní doklady, což bylo v souladu s příslušnými právními předpisy. Pokladní kniha byla vedena ručně administrativní pracovnicí obce a jednotlivé kopie listů pokladní knihy byly vždy založeny za každý měsíc spolu s účetními doklady (stvrzenky, paragony apod.). Kontrolou za uvedené období nebylo zjištěno závad. Zůstatek účtu 261 Pokladna k byl nulový (ověřeno v HÚK a rozvaze obce). Příloha rozvahy Kontrole byla předložena "Příloha" sestavena k v programu TRIÁDA ze dne :25.:23 hod.. V části A. 4 byl uveden na podrozvahovém účtu 902 "Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek" ve výši ,60 Kč a na účtu 903 "Ostatní majetek" ve výši ,70 Kč (majetek svěřený PO). V části F byl přehled o hospodaření se sociálním fondem - zůstatek ve výši ,00 Kč odpovídal zůstatku na účtu 419 v rozvaze. V části G. byly stavby členěny dle jednotlivých druhů a v části H. pozemky dle jednotlivých typů - odpovídaly zůstatkům příslušných analytických účtů v HUK. Součástí účetní závěrky k byla i předepsaná Příloha (za období 12/2014 ze dne v 12:02:14 hod.). Součástí Přílohy byl také podrobný rozpis staveb, jejich korekce a pozemků podle analytického členění těchto účtů. Výše majetku obce (budovy a pozemky) v členění G.1 - G.6 a H.1 - H.6 byla shodná se stavem účtů rozvahy obce 021 a 031. Dále byl v příloze uveden Jiný majetek účetní jednotky (účty 902 a 903). Tato příloha rovněž obsahovala doplňující informace k položkám rozvahy, výkazu zisku a ztráty a doplňující informace k peněžním účtům účetní jednotky. V části F byl přehled o hospodaření se sociálním fondem - zůstatek ve výši ,00 Kč odpovídal zůstatku na účtu 419 v rozvaze. Kontrolou tohoto účetního výkazu ke dni bylo zjištěno, že hodnota staveb a pozemků uvedená v příloze (bod G a H) nebyla shodná s částkami vykázanými v rozvaze obce k Rozvaha Účetní výkaz "Rozvaha" byl sestaven k v programu TRIÁDA ze dne :43:08 hod. Aktiva netto ve výši ,67 Kč odpovídala pasivům. Stálá aktiva činila částku ve výši ,53 Kč (netto). Došlo ke korekci stálých aktiv o ,81 Kč na účtu 018, 019, 021, 022 a

11 Podrobná kontrola majetku, jeho přírůstků a úbytků a dalších stavů rozvahových účtů bude podrobně popsána v návaznosti na inventarizaci majetku a závazků za rok K sestavila obec Rozvahu jako součást řádné účetní závěrky k tomuto datu (rozvaha ze dne , hod.). Kontrolou předložené Rozvahy ze dne bylo zjištěno, že obsahovala všechny předepsané náležitosti a byla sestavena dle nabídky účetního programu TRIÁDA. Za hodnocený rok aktiva brutto činila ,66 Kč a stálá aktiva netto celkem ,53 Kč a rovnala se pasivům netto celkem. Počáteční stavy jednotlivých rozvahových účtů k byly shodné s údaji rozvahy obce k Kontrolou některých rozvahových účtů bylo zjištěno:. soupisy majetkových účtů byly vedeny dle stavu na evidenčních účtech (soupis majetku byl na inventurních soupisech č. 1-15), byl předložen přehled přírůstků a úbytků (doloženy vyřazovací protokoly) majetku dle druhů, který byl nedílnou součástí provedené inventarizace majetku a závazků,. účet 042 Nedokončený dlouhodobý majetek činil ,- Kč (doloženo inventurním soupisem č. 11 tohoto účtu),. účet 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek činil ,04 Kč (akcie VaK, podílové listy),. účet 261 Ceniny činil ,- Kč (stravenky a známky),. odpisy dlouhodobého majetku obce činily celkovou částku ,31 Kč. Hodnota odpisů staveb ve výši ,- Kč byla shodná s částkou uvedenou v příloze Rozvahy v části G a rovněž celková hodnota pozemků v části H přílohy (částka ve výši ,50 Kč) se rovnala částce v rozvaze obce. Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku činily ,71 Kč, odpisy drobného DHM ,40 Kč (byl zjištěn rozdíl ve výši ,- Kč - nebylo odepsáno) a odpisy samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí ,20 Kč. Odpisy v roce 2014 byly prováděny dle předloženého odpisového plánu ročně a na základě Směrnice o odepisování dlouhodobého majetku č. 17, která je platná od Účtový rozvrh Předložený aktuální účtový rozvrh platný pro rok 2014 obsahoval náležitosti dle zákona o účetnictví. Byl rozdělen podle účetní skupiny účtové osnovy v členění na syntetický účet, analytický účet a název účtu. Kontrolou nebyly shledány nedostatky. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Ke kontrole byl předložen "Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M" sestavený k v programu TRIÁDA. Kontrolou výkazu bylo zjištěno, že skutečné celkové příjmy obce po konsolidaci (konsolidace příjmů ve výši ,00 Kč) k činily ,76 Kč, což bylo 57,75 % UR. Z toho daňové příjmy byly ve výši ,59 Kč, nedaňové příjmy ve výši ,17 Kč, přijaté transfery ve výši ,00 Kč a kapitálové příjmy ve výši ,00 Kč. Skutečné celkové výdaje obce po konsolidaci (konsolidace výdajů ve výši ,00 Kč) k činily ,72 Kč, což bylo 48,82 % UR. Z toho běžné výdaje ve výši ,72 Kč a kapitálové výdaje ve výši ,00 Kč. Předmětem kontroly byly následující kapitálové výdaje: pol ve výši ,00 Kč (přírodní zahrada MŠ Hvozdná), pol ve výši ,00 Kč (zřízení chodníku u školy), 11

12 pol ve výši ,00 Kč (nákup pozemků - hřbitov), pol ve výši ,00 Kč (nákup pozemků). K skončilo hospodaření obce se saldem příjmů a výdajů po konsolidaci ve výši ,04 Kč. Obec Hvozdná měla rozpočtované finanční prostředky na 5212 "Ochrana obyvatelstva" pol "nespecifikované rezervy" v souladu se zákonem č. 118/2011 Sb., o krizovém řízení, v platném znění. Kontrolou uvedených údajů v účetním výkaze Fin 2-12 M (Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a regionálních rad), který byl sestaven k ze dne bylo zjištěno, že skutečné celkové příjmy po konsolidaci obce dosáhly výše ,37 Kč, což bylo 99,99 % rozpočtu upraveného, a to:. daňové příjmy činily ,29 Kč a byly složeny z daní a poplatků (položky 1111 až 1511 rozpočtové skladby),. nedaňové příjmy činily ,77 Kč a byly např. tvořeny příjmy z poskytování výrobků a služeb (obecní les) ve výši ,98 Kč, z příjmů z pitné vody v částce ,- Kč, z příjmů z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (nebytové hospodářství) ve výši ,- Kč, z provozování kabelové televize ,- Kč, příjmy z odvádění a čištění odpadních vod ,- Kč, z příjmů z pronájmu pečovatelského domu ve výši ,- Kč a z dalších příjmů v nižších částkách,. kapitálové příjmy ve výši ,- Kč byly tvořeny příspěvky na budování IS (vodovod) v hodnotě ,- Kč, na budování IS (kanalizace) v částce ,- Kč.. přijaté transfery činily celkem ,31 Kč a byly složeny za rok 2014 následovně: - neinvestiční přijaté transfery ze SR z VPS SR (položka 4111) ve výši ,- Kč, - neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV (položka 4112) ve výši ,- Kč, - ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (položka 4116) ve výši ,- Kč, - neinvestiční přijaté transfery od krajů (položka 4122) ve výši ,- Kč, - převody z rozpočtových účtů (položka 4134) ve výši ,- Kč, - investiční přijaté transfery ze státních fondů (položka 4213) ve výši ,80 Kč, - ostatní přijaté transfery ze SR (položka 4216) ve výši ,51 Kč. Celkové výdaje obce po konsolidaci činily ,47 Kč (96,42 % UR). Byly financovány běžné výdaje obce v celkové hodnotě ,47, např. opravy a udržování obecního majetku (např. opravy cest za ,- Kč, opravy rozhlasu a TKR v obci za ,93 Kč atd.) a další běžné výdaje. Kapitálové výdaje byly v období roku 2014 čerpány celkově ve výši ,- Kč, z toho za ,- Kč bylo provedeno zřízení chodníku u školy za ,- Kč, přepojení stoky za ,- Kč, výstavba přírodní zahrady za Kč. Dále byla provedena digitalizace HPS za ,- Kč, pořízena klimatizace pro MŠ za ,- Kč a zakoupeny pozemky na hřbitov za ,- Kč (odúčtováno ,- Kč - příspěvek na nákup pozemku od obce Ostrata) a byl také uskutečněn další nákup pozemků za ,- Kč. Konsolidace příjmů a výdajů činila ,- Kč. K skončilo hospodaření obce Hvozdná kladným saldem příjmů a výdajů po konsolidaci ve výši ,90 Kč. 12

13 Výkaz zisku a ztráty Kontrolou účetního výkazu "Výkaz zisku a ztráty" sestaveného za období 6/2014 programem TRIÁDA ze dne :56:56 hod. bylo zjištěno, že obec nevykazuje hospodářskou činnost. Náklady v hodnoceném období činily ,39 Kč a výnosy byly vykázány ve výši ,49 Kč. By vykázán kladný výsledek hospodaření běžného účetního období ve výši ,10 Kč, který odpovídal výsledku hospodaření na účtu 493 v rozvaze za období 6/2014. Byla provedena namátková kontrola vazby výnosových účtů z daní a poplatků (účet 682, 684, 686) s jednotlivými příjmovými položkami účetního výkazu FIN 2-12 M, kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Jako součást účetní závěrky k byl ke kontrole předložen výkaz zisku a ztráty obce, ze dne v 11:56:34 hod. Kontrolou údajů uvedených v tomto výkaze bylo zjištěno, že výnosy celkem činily částku ,48 Kč a náklady celkem částku ,05 Kč. Výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2014 dosáhl kladnou částku ve výši ,43 Kč a byl shodný s údajem v rozvaze obce na syntetickém účtu 493. Byla rovněž provedena namátková kontrola vazby některých výnosových účtů z daní a poplatků (účet 681, 682, 684 a 686) s jednotlivými příjmovými položkami účetního výkazu FIN 2-12 M. Kontrolou návaznosti údajů uvedených ve Fin 2-12 a výkazem zisku a ztrát k bylo zjištěno, že hodnoty položek 1111, 1112 a 1113 (součet) se nerovná hodnotě účtu 681 VZZ. Stejně tak není shodná hodnota položky 1121 a 1122 (součet) s účtem 682 VZZ a také hodnota položky 1211 se nerovná účtu 684 a hodnota položky 1511 není shodná s účtem 686. Tímto byla porušena vyhláška 410/2009 Sb., v platném znění, 68, odst. 1 a 2. Rozvaha zřízených příspěvkových organizací K byla zpracována rozvaha zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hvozdná. Základní vazba, tj. souhlas aktiv a pasiv, činila ,82 Kč a byl shodný k uvedenému datu. Výsledek hospodaření zřízené PO za rok 2013 ve výši ,17 Kč byl projednán a schválen zastupitelstvem obce dne (bod č. 5.2/2014 usnesení č. 02/2014). Výsledek hospodaření byl převeden do fondu odměn organizace ve výši 5 000,- Kč a do rezervního fondu v částce 5 259,17 Kč. Kontrolou účtů 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH a 411 Fond odměn bylo zjištěno, že do byl převod finančních prostředků tak jak je uvedeno, zaúčtován. Předložená rozvaha k byla zpracována podle platných právních předpisů programem firmy COMPEX Zlín. Základní vazba, tj. souhlas aktiv a pasiv netto činil ,19 Kč a byl shodný k uvedenému datu. Odpisy k uvedenému datu činily ,10 Kč a byly složeny z odpisů DNHM ve výši ,80 Kč, odpisů DDM ve výši ,60 Kč a odpisů samostatných movitých věcí ve výši ,70 Kč.. Byly vykázány fondy organizace:. Fond odměn (účet 411) ve výši ,- Kč,. Fond kulturních a sociálních potřeb (účet 412) ve výši ,80 Kč,. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (účet 413) ve výši 9 255,50 Kč,. Fond reprodukce majetku, investiční fond (účet 416) ve výši ,30 Kč. Výkaz zisku a ztráty zřízených Rovněž byl zpracován výkaz zisku a ztráty zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hvozdná v souladu s platnými právními předpisy. Výsledek hospodaření 13

14 příspěvkových organizací k byl ve výši ,82 Kč uveden na účtu 493 Výsledek hospodaření běžného účetního období rozvahy organizace. V hlavní činnosti byl vykázán HV ve výši ,82 Kč a v hospodářské činnosti 370,- Kč. Zpracovaný a předložený výkaz zisku a ztráty k byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy. Výsledek hospodaření k byl ve výši 7 511,05 Kč uveden na účtu 493 Výsledek hospodaření běžného účetního období rozvahy organizace. V hlavní činnosti organizace vykázala ztrátu v částce -621,59 Kč a z hospodářské činnosti zisk ve výši 8 132,64 Kč. Výsledek hospodaření za rok 2013 byl schválen zastupitelstvem obce na jeho zasedání dne (usnesení č. 5/1/2014). VH ve výši ,17 Kč byl na základě uvedeného usnesení převeden do rezervního fondu organizace ve výši 5 259,17 Kč a do Fondu odměn ve výši 5 000,- Kč. Kontrolou účtu 413 Rezervní fond ze zlepšeného VH a 411 Fond odměn rozvahy PO bylo zjištěno, že převod se uskutečnil dle platných právních předpisů. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Hvozdná byla schválena zastupitelstvem obce rovněž dne usnesení č. 5.1/2/2014. Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán Obec Hvozdná je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hvozdná, Hlavní č. 19, Hvozdná, identifikační číslo Obec usnesením zastupitelstva ze dne schválila zřizovací listinu této příspěvkové organizace, která byla změněna dodatkem č. 1 ze dne , dodatkem č. 2 ze dne a dodatkem č. 3 ze dne Ve zřizovací listině je příspěvkové organizaci povolena doplňková činnost a jsou vyjmenovány jednotlivé okruhy této činnosti. V hodnoceném období nebyla provedena žádná změna zřizovací listiny. Darovací smlouvy V hodnoceném období obec poskytla na základě darovací smlouvy peněžní dar ve výši 2 000,- Kč Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích k provozování nestátního zdravotnického zařízení. Poskytnutí daru bylo schváleno radou obce. Na základě darovací smlouvy ze dne obdržela obec Hvozdná peněžní dar ve výši 1 000,- Kč s určením použití těchto finančních prostředků k financování vybavení nové hasičárny. Podle darovací smlouvy ze dne obdržela obec Hvozdná finanční příspěvek od obce Ostrata ve výši ,- Kč s určením použití těchto finančních prostředků k zakoupení pozemku s určením na případné kapacitní rozšíření hřbitova. Smlouva byla schválena usnesením ZO Hvozdná 7.8/5/2013. Dohody o pracovní činnosti Obec Hvozdná podle vyjádření účetní obce neuzavírala v roce 2014 dohody o pracovní činnosti. Dohody o provedení práce Za hodnocený rok obec uzavírala dohody o provedení práce k vykonávání různých činností pro potřeby obce (správa a údržba rybníku, práce pro obec, obsluha sběrného dvora, distribuce volebních lístků atd.). Uzavřené dohody byly vyhotoveny písemně a obsahovaly požadované náležitosti. Pracovní smlouvy včetně platových Byly uzavřeny pracovní smlouvy se zaměstnanci obce (účetní, administrativní pracovnice, technický pracovník, údržbář a uklízečka). Pracovní smlouvy byly 14

15 výměrů předloženy a obsahují patřičné náležitosti. Platové výměry byly součástí pracovních smluv, kdy platy byly stanoveny podle nařízení vlády 564/2006 Sb. v platném znění a souvisejících předpisů. Dále byla uzavřena pracovní smlouva pracovníkem na základě dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací ze dne Platový výměr byl taktéž součástí pracovní smlouvy, zpracovaný dle uvedeného nařízení vlády. Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím Obec Hvozdná v roce 2013 poskytla příspěvky na činnost spolkům a občanským sdružením v obci. Příspěvky na činnost byly schváleny jednáním obecního zastupitelstva a bylo poskytnuto: ,- Kč SDH Hvozdná, ,- Kč Mysliveckému sdružení Vrchovina Hvozdná, ,- Kč TJ Sokol Hvozdná, ,- Kč Českému svazu chovatelů Hvozdná, ,- Kč SK Tenis Hvozdná, ,- Kč Kroužku divadelních ochotníků Hvozdná, ,- Kč ČZS Hvozdná, ,- Kč Valašskému názoru ve Hvozdné, ,- Kč Klubu důchodců Hvozdná Tyto příspěvky byly schváleny v rámci rozpočtu obce dne Kontrola čerpání těchto příspěvků byla provedena kontrolním výborem obce (zápis č. 2/2015) dne s výsledkem splnění podmínek stanovených smlouvami a doložením využití finančních prostředků. Byly zjištěny drobné nedostatky, které budou nebo již byly při kontrole odstraněny. Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Obec Hvozdná měla uzavřeny dohody o vytvoření pracovních příležitostí rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. ZZL-VN-114/2014 a č. ZZL- VN-116/2014. Jednalo se o zmíněné dohody se 2 pracovníky, kterým byla vytvořena pracovní místa v období od do a od do V II. pololetí 2014 byla uzavřena tato dohoda č. ZLA-VN- 368/2014 ze dne s 1 pracovníkem, kterému bylo vytvořeno pracovní místo v období od do Za období roku 2014 do obdržela obec celkově na výše uvedené pracovní příležitosti částku ,- Kč. Součástí této částky byly i finanční prostředky, které byly poskytnuty na základě dohod, uzavřených ve II. pololetí Příjem a výdaje finančních prostředků od úřadu práce byly řádně označeny účelovým znakem K zajištění výdajů vzniklých obci v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu byla obci poskytnuta neinvestiční dotace ze SR ve výši ,- Kč. Příjem a výdaje finančních prostředků byly řádně označeny účelovým znakem Bylo vyčerpáno ,- Kč. Výdaje byly čerpány následovně: položka 5021 ostatní osobní výdaje komise), položka 5139 nákup materiálu j n. potřeby), položka 5169 nákup ostatních služeb služby) položka 5173 cestovné položka 5175 pohoštění ,- Kč (6 členů 3 135,- Kč (kancelářské 847,- Kč (softwarové 583,- Kč 792,- Kč. 15

16 Jednotlivé výdaje byly doloženy řádnými účetními doklady a jejich kontrolou nebylo zjištěno závad. K zajištění výdajů vzniklých obci v souvislosti s volbami do zastupitelstev obcí byla obci poskytnuta neinvestiční dotace ze SR ve výši ,- Kč. Příjem a výdaje finančních prostředků byly řádně označeny účelovým znakem Bylo vyčerpáno ,- Kč a částka 9 717,- Kč byla dne vrácena na účet Krajského úřadu ve Zlíně. Výdaje byly čerpány následovně: položka 5021 ostatní osobní výdaje položka 5137 DDHM položka 5139 nákup materiálu j n. položka 5173 cestovné ,- Kč (6 členů volební komise), 975,- Kč (volební urna), 2 929,- Kč (kancelářské potřeby), 2 617,- Kč. Jednotlivé výdaje byly doloženy řádnými účetními doklady a jejich kontrolou nebyly zjištěny závady. Kontrolou výdajů voleb do zastupitelstva obce bylo zjištěno, že výdaje na občerstvení komise bylo chybně účtováno na položku 5173, správně mělo být na položce Také kontrolou zaúčtování přijatých dotací na volby do rozpočtu po změnách, byly chybně uvedeny částku těchto přijatých dotací. Na základě Smluv o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích ze dne 2. a poskytl Zlínský kraj neinvestiční příspěvky ,- Kč. Příjem i výdaje dotace byly označeny UZ Podle předloženého Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne byla poskytnuta dotace z OPŽP ve výši ,60 Kč a ze státních fondů v částce ,80 Kč na realizaci akce "Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovacího a vyrozumívacího systému pro obec Hvozdná". Příjem i výdaje dotace byly označeny UZ a Faktury, kterými byly uhrazeny uvedené částky byly doloženy (seznam dokladů z účetnictví obce). Smlouvy nájemní V I. pololetí 2014 uzavřela obec tyto nájemní smlouvy: - se ZOD DELTA Štípa, kdy byla obcí pronajata budova (sklad nehořlavých materiálů). Smlouva byla uzavřena písemně s platností od obec pronajala na dobu neurčitou s platností od část pozemků ve vlastnictví obce nájemci tyto pozemky za podmínek uvedených ve smlouvě ze dne obec pronajala na dobu neurčitou s platností od část pozemků ve vlastnictví obce nájemci tyto pozemky za podmínek uvedených ve smlouvě ze dne Ve II. pololetí 2014 dle sdělení účetní obce nebyly nájemní smlouvy uzavírány. Uvedené nájemní smlouvy jsou uzavřeny písemně podle platných právních předpisů. Smlouvy o dílo V hodnoceném období roku 2014 (I. pololetí) byly uzavírány Smlouvy o dílo mezi obcí a zhotoviteli sjednaných prací. Byly předloženy smlouvy o dílo např. na 16

17 provedení stavebního díla "MŠ Hvozdná - přírodní zahrada" ze dne a dodatek č. 1 k této smlouvě ze dne , dále s firmou RM GAS Hvozdná na provedení opravy kanalizace atd. Smlouvy byly uzavřeny písemně ve smyslu platného Obchodního zákoníku. Ve II. pololetí byly rovněž uzavírány tyto dohody, např. "Vybudování varovného a vyrozumívacího systému v obci" Digitální povodňový plán obce" atd. Na jiné jednotlivé realizované akce obcí Hvozdná byly písemně uzavřeny další smlouvy o dílo, které byly uloženy v evidenci těchto smluv na obecním úřadě. Namátkově byly kontrolovány uzavřené dohody a nebylo zjištěno závad. Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) Za I. pololetí 2014 obec zakoupila do svého vlastnictví pozemek na základě kupní smlouvy ze dne za cenu ,- Kč. Nákup pozemku byl schválen usnesením č /2013obecního zastupitelstva ze dne Tento pozemek byl zakoupen k rozšíření hřbitova. Byl uzavřena smlouva o poskytnutí finančního příspěvku mezi obcí Hvozdná a Ostrata z důvodu užívání hřbitova oběma obcemi. Z tohoto důvodu cena za pozemek byla rozpočítána podle počtu obyvatel a obec Hvozdná uhradila ,- Kč a obec Ostrata ,- Kč. Uvedená smlouva byla uzavřena Dále obec Hvozdná zakoupila pozemky v hodnotě ,- Kč a ,- Kč. Nákup pozemků byl schválen usnesením č. 4.1/2014obecního zastupitelstva ze dne a usnesením OZ 7.1/4/2013 ze dne Uvedené kupní smlouvy jsou uzavřeny písemně podle platných právních předpisů. Ve II. pololetí zakoupila obec klimatizaci pro MŠ Hvozdná v hodnotě ,- Kč. Smlouvy o směně nebo o převodu majetku v roce 2014 obec neuzavřela. Smlouvy o přijetí úvěru Za kontrolované období do neuzavřela obec Hvozdná žádnou smlouvu o přijetí úvěru. Smlouvy o půjčce V období obec neuzavřela žádnou smlouvu o poskytnutí nebo přijetí půjčky. Smlouvy o ručení V kontrolovaném roce 2014 obec neuzavřela žádnou smlouvu o ručení. Smlouvy o věcných břemenech V kontrolovaném období do obec uzavřela smlouvu o zřízení věcného břemena č. OT /001 ze dne mezi obcí a E.ON Distribuce ČB, která byla uzavřena písemně s uvedením všech potřebných náležitostí a byla založena v příslušné dokumentaci smluv na obecním úřadě. Smlouvy byly schváleny jednáním OZ dne (bod 3.4/1/2014). Ve II. pololetí byla uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí a firmou E.ON Distribuce ČB a schváleny jednáním OZ dne (bod 7.1/3 až 7.3/3/2014). Smlouvy byly uzavřena písemně s uvedením všech potřebných náležitostí a byla založena v příslušné dokumentaci smluv na obecním úřadě. Dne schválilo zastupitelstvo obce (bod 7.11/5/201 smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí a firmou RWE GasNet Ústí nad Labem. Smlouva byla uzavřena písemně s uvedením všech potřebných náležitostí a byla založena 17

18 v příslušné dokumentaci smluv na obecním úřadě. Smlouvy zástavní Smlouva zástavní nebyla v roce 2014 obcí uzavřena. Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem V hodnoceném období dávala obec na vědomí záměr o nakládání s majetkem obce i státu formou vyvěšení na úřední desce obce i na úřední desce elektronické. Namátkově byly ověřeny některé zveřejněné záměry o nakládání s majetkem obce dle předložené evidence dokumentů na elektronické úřední desce, nebyly zjištěny nedostatky. Zveřejnění na elektronické úřední desce bylo doloženo výpisem z této úřední desky. Dokumentace k veřejným zakázkám V I. pololetí 2014 provedla obec Hvozdná veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem zakázky "MŠ Hvozdná - přírodní zahrada". Na základě výzvy (byla zveřejněna na úřední desce obce ve dnech ) k podání nabídky podala nabídku 1 firma, která byla vybrána jako zhotovitel uvedené veřejné zakázky. Jelikož se jednalo o opakované řízení, byl zadavatel v souladu s pokyny pro žadatele a příjemce podpory OPŽP v případě, že obdrží ve lhůtě pro podání nabídek méně než tři nabídky i v novém zadávacím řízení, oprávněn zrušit nebo uzavřít smlouvu s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, případně jedinou nabídku. Zadavatel vybral nabídku firmy ARBOREA Březová s. r. o. za cenu ,- Kč včetně DPH. Výsledek výběrového řízení byl schválen radou obce dne Veškerá dokumentace této veřejné zakázky byla přehledně vypracována a je založena a archivována na obecním úřadě. Ve II. pololetí 2014 provedla obec Hvozdná veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem zakázky "Digitální povodňový plán - Hvozdná". Na základě výzvy k podání nabídky podalo nabídku 6 firem. Z protokolu z podání a vyhodnocení zakázky vyplývá, že zadavatel vybral nabídku firmy Envipartner Brno. Veškerá dokumentace této veřejné zakázky byla přehledně vypracována a je založena a archivována na obecním úřadě. Dále provedla obec Hvozdná veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem zakázky "Vybudování varovného a vyrozumívacího systému obce Hvozdná". Na základě výzvy (byla zveřejněna na úřední desce obce ve dnech ) k podání nabídky podaly nabídku 3 firmy. Z protokolu z podání a vyhodnocení zakázky vyplývá, že zadavatel vybral nabídku firmy Satturn Holešov. Výsledek výběrového řízení byl schválen radou obce. Veškerá dokumentace této veřejné zakázky byla přehledně vypracována a je založena a archivována na obecním úřadě. Vnitřní předpis a směrnice Kontrole byly předloženy Směrnice č. 1-17, které jsou platné pro hospodaření obce od Tyto směrnice obsahují předepsané náležitosti, např. rozdělení majetku obce, sloužící k jeho evidenci, podpisové vzory odpovědných pracovníků obce, cestovní náhrady, směrnice k DPH, směrnice schvalování účetní závěrky atd. Také byla předložena Směrnice k inventarizaci pohledávek a závazků a Směrnice pro odpisování dlouhodobého majetku obce, které jsou v platnosti od uvedeného data. Uvedená směrnice obsahují potřebné náležitosti a kontrolou nebyly zjištěny závady. Výsledky externích kontrol V I. pololetí roku 2014 nebyly dle sdělení účetní obce provedeny žádné externí kontroly obce. 18

19 Dne provedla VZP ČR ve Zlíně kontrolu plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolou za období od 5/ 2010 do 7/ nebyly zjištěny nedostatky. Dne 11. a provedl Úřad práce, pobočka Zlín kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky (dohody o poskytnutí příspěvku VPP - 3 dohody). Kontrolou za období od do nebyly zjištěny nedostatky. Výsledky kontrol zřízených organizací Veřejnosprávní kontrola na místě za rok 2014 ve zřízené PO obce ZŠ a MŠ Hvozdná se zaměřením na hospodaření této příspěvkové organizace bude dle sdělení účetní obce provedena v dubnu 2014 po schválení výsledku hospodaření za rok 2014 a jeho rozdělení do fondů. Kontrola za rok 2013 se uskutečnila (dle zápisu z uvedeného data). Zápisy z jednání rady včetně usnesení Obec Hvozdná měla pro volební období zvolenou radu obce. Zápisy z jednání rady včetně usnesení jsou přehledně vyhotoveny a založeny dle jednotlivých zasedání. Za I. pololetí roku 2014 se uskutečnilo 13 zasedání rady obce. Zápisy obsahovaly předepsané náležitosti a předmětem jednání a schvalování byly věci spadající do kompetence rady obce ve smyslu ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění. Ve II. pololetí 2014 se uskutečnilo další 12 jednání rady a byly rovněž doloženy výše jmenované dokumenty. Kontrolou usnesení těchto zápisů a usnesení bylo zjištěno, že obsahovaly náležitosti spadající do kompetence zastupitelstva obce ve smyslu ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení Jednání zastupitelstva je přehledně dokumentováno zápisy z jednání a součástí této dokumentace jsou vyhotovená usnesení zastupitelstva. Do se uskutečnila dvě zasedání zastupitelstva obce. Kontrole byly předloženy pozvánky, prezenční listiny, zápisy a usnesení z jednání ZO ze dne a Kontrolou zápisů z jednání a usnesení bylo zjištěno, že obsahovaly náležitosti spadající do kompetence zastupitelstva obce ve smyslu ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Ve II, pololetí se uskutečnila další tři jednání obecního zastupitelstva ( a nové zastupitelstvo a ) a byly rovněž doloženy výše jmenované dokumenty. Kontrolou usnesení těchto zápisů a usnesení bylo zjištěno, že obsahovaly náležitosti spadající do kompetence zastupitelstva obce ve smyslu ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) pravidla tvorby a použití Obec Hvozdná měla zřízený peněžní fond - sociální fond. Fond se řídil vyhotovenými Pravidly pro hospodaření se sociálním fondem ze dne Jednalo se o sociální fond, který byl tvořen základním přídělem ve výši 1 % z hrubých mezd. Stav tohoto účtu k uvedenému datu činil ,- Kč. Byla provedena kontrola okruhu sociálního fondu k : počáteční stav k ,- Kč tvorba za I. pololetí ,- Kč čerpání 6 598,- Kč Zůstatek k Kč Zůstatek sociálního fondu činil k ,- Kč a byl shodný se 19

20 zůstatkem účtu 419 v rozvaze a hlavní knize za období 6/2014. Za kontrolované období (II. pololetí 2014) byl zjištěn totožný stav, jak je již uvedeno. Stav účtu 419 Ostatní fondy činil k ,- Kč a souhlasil se stavem v rozvaze a HÚK obce k Čerpání fondu bylo doloženo prvotními doklady a nebyly zjištěny nedostatky. Nespecifikován Obci vykonává činnosti nařízené Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb. a vyhl. ze dne , o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí stavební odbor ve Slušovicích. Veřejnoprávní smlouva nebyla uzavřena. B. Zjištění I. Předmět přezkoumání, u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku. Zákon č. 420/2004 Sb. 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem. II. Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 20

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 321/2012 KUSP 321/2013 KŘ Zpráva

Více

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 879/2012 KUSP 879/2012 KŘ

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje 1 1,,c:::;>,;,:,'U,..... Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 687 04 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30.

Více

Zpráva č. 249/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Haluzice, IČ: 00837288 za rok 2012

Zpráva č. 249/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Haluzice, IČ: 00837288 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Haluzice Haluzice 19 763 24 Vlachovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 29.5.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 36632/2012 KUSP 36632/2012

Více

Zpráva č. 262/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2012

Zpráva č. 262/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hvozdná 210 763 11 Želechovice nad Dřevnicí datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.3.2013 Ing. Jaroslav Císař KUSP 42625/2012

Více

Krajský úřad Zllnského kraje

Krajský úřad Zllnského kraje Krajský úřad Zllnského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 68704 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka

Více

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára Štítná nad Vláří- Popov 72 763 33 Štítná nad Vláří- Popov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 22.5.2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Morkovský region Město Morkovice-Slížany 115 768 33 Kroměříž datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2015 Ing. Ivo Lejsal

Více

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly L I B E R E C K Ý K R A J K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly Obecní úřad Plavy čp. 186 p. Věra Mužíčková, starostka 468 46 Plavy Váš dopis ze dne: Vaše čj./zn. Naše čj.značka:

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014 Elektronický podpis - 3.4.2015 KUMSX01H9R1G Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 084969/2012/KUSK 003186/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání LHOTA IČ: 00237001 za rok 2012 hospodaření obce Přezkoumání se uskutečnilo dne: 29.5.2013

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Jestřabí Jestřabí 1 763 33 Štítná nad Vláří datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 Přezkoumání 7.1.2013-22.5.2013 se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 se uskutečnilo ve dnech: 17.2.20\4 na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLENí PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 12201/2012 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Okrouhlá

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014 Elektronický podpis - 12.3.2015 KUMSX01H1965 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Vysoká Srbská, IČ: 00273228 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

vyřazení majetku s uvedením důvodu vyřazení.

vyřazení majetku s uvedením důvodu vyřazení. Kniha došlých faktur vyřazení majetku s uvedením důvodu vyřazení. Dále byla provedena inventarizace i na účtech: 403 "Transfery na pořízení dl. majetku" ve výši 23 541 071,00 Kč Předmětem inventarizace

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 2.10.2012 14.2.2013 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Obec Lhotka. Lhotka č. 11, 588 56 Telč

Obec Lhotka. Lhotka č. 11, 588 56 Telč Obec Lhotka Lhotka č. 11, 588 56 Telč Závěrečný účet za rok 2011 - ve zkráceném rozsah u vkč Občané mají možnost nahlédnout do originálních výkazů FIN 2-12M, ROZVAHA, výkaz ZISKU A ZTRÁT a PŘÍLOHA v plném

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 se uskutečnilo ve dnech: 11.1.2013 11.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008. , v. obce ZLATA OLESNICE. Ing. Jana Nováková

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008. , v. obce ZLATA OLESNICE. Ing. Jana Nováková ajský úřaql!~ereckého Odbor kontroly kraje \\\liberec~ý ~ kraj Č.j: LK/238/08/NOV/obce ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008, v obce ZLATA OLESNICE Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK/153/08/Vo/obce Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Přezkoumání se uskutečnilo dne: 12. 2. 2009 na základě zákona

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo 7.10.2010 10.2.2011 ve dnech: na základě zákona

Více

Zpráva č. 157/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Halenkovice, IČ: 00283932 za rok 2014

Zpráva č. 157/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Halenkovice, IČ: 00283932 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Halenkovice Halenkovice 76 763 63 Halenkovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 19. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8.9.2011 24.1.2012 na základě zákona č.

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLEN[ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č-j KUJCK 15898f2012 OEKO-PŘ stejnopis Č 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Habří,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014 Elektronický podpis - 6.2.2015 KUMSX01GCL76 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slavkovský

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/12/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 10.9.2012 a 23.1.2013

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/54423/2013/KŘ-K/7152 Č.j.: KU OK 9128/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014 Elektronický podpis - 13.2.2015 KUMSX01GJUD2 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014 Elektronický podpis - 11.5.2015 KUMSX01HRR RC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují, IČ: 00273279 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

/_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf

/_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf I /_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf i Obecní úřad ŘEPNtKY ' Ocs.c dne:!jotl. {i; Čislo dop~~ zásilky: Zpracovatel. -p. Ukládací zr.,» PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor I Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/74077/2011/KŘ-K/7220 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 13236/2012 Počet stran: 7 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

i. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

i. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument i. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní OSO Sdružení měst a obcí Východní Moravy třída Tomáše Bati 5146 76001 Zlín datum pověřená úřední

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tuřany IČ: 00572811 za

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice

Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice AUDIT KORREKT s.r.o., Tavolníkova 2013, 142 00 Praha 4,Krč, OR MěS Praha oddíl C, vložka 52299 Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice Ověřovaná obec: Příjemce Ověření

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc c-: LI..-. O~e ~J?v.2l/ ~(i{/.!.a~' d._ 9...1:.,LL'?3 IVyfizen.(),:nr 9. 9,1p-?3 Čís. ic:d.4/ý16113phf... i? _ Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ SpZn.: KÚOK/54841/2012/KŘ-K/7450 Č.j.: KUOK 4995/2013

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Jasenná, IČ: 00272736 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 2001/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov,

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 620 000 4 785 110 4 817 735 Nedaňové příjmy třída 2 741 800 1

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 24484/2011 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Čakov,

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Libňatov, IČ: 00278084 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - os Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Uhřice Uhřice 84 76833 Morkovice- Slížany datum 7. dubna 2015 pověřená úřední

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0092/12/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 19. 2. 2013 na základě zákona

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Menhartice

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Menhartice Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJ 20542/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání obce Menhartice hospodaření se sídlem Menhartice 23,67531 Jemnice,

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 11. března 2015 jako jednorázové přezkoumání obce Smrček IČ: 15054209 Přezkoumání hospodaření

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Libňatov, IČ: 00278084 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Lukavec u Hořic, IČ: 00271781 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více