ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013"

Transkript

1 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZUC ( / ) Obec Horní Maršov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni Údaje o organizaci identifikační číslo název Obec Horní Maršov ulice, č.p. Bertholdovo náměstí 102 obec Horní Maršov PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fa WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje h27m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8

2 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZUC ( / ) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Tet Daňové příjmy Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost ,16 Nedaňové příjmy ,16 Kapitálové příjmy Přijaté transfery ,00 Příjmy celkem ,32 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost , , ,25 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 111 Daně z příjmů fyzických osob , Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmu právnických osob za obce Daně z příjmů právnických osob ,01 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů , Daň z přidané hodnoty , Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku ,16 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu , Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa , Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj , , , , Místní poplatky z vybraných činností a služeb , Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís , Ostatní odvody z vybraných činností a služeb , Správní poplatky Správní poplatky Daně a poplatky z vybraných činností a služeb , Daň z nemovitostí , Daně z majetku ,18 15 Majetkové daně , , , ,00 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 211 Příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 213 Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt , , , , ,10 Příjmy z úroků (část) ,32 Výnosy z finančního majetku , ,22 Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Přijaté sankční platby ,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů , Přijaté neinvestiční dary , Přijaté pojistné náhrady , h27m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8

3 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZUC ( / ) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 232 Ostatní nedaňové příjmy 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost , , , , ,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí , Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) , Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku , Ostatní kapitálové příjmy ,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) , ,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů , Ostatní neinv.přij.transf.od rozp.úz. úrovně Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně , Převody z rozpočtových účtů , Převody z vlastních fondů ,00 41 Neinvestiční přijaté transfery , Inv.přij.transf.ze státních fondů Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně Investiční přijaté transfery 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) Příjmy celkem (třídy ) h27m43s , , , ,32 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8

4 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZUC ( / ) II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Tet Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost , , ,30 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost , Platy , Ostatní osobní výdaje , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , Ostatní platby za provedenou práci , Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění , Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist , Ochranné pomůcky , Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup materiálu , Úroky vlastní , , , , , Úroky a ostatní finanční výdaje 5151 Studená voda 5152 Teplo 5154 Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva , Nákup vody, paliv a energie , Služby pošt , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů , Nájemné , Konzultační, poradenské a právní služby , Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , Nákup služeb , Opravy a udržování , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Pohoštění 517 Ostatní nákupy 5191 Zaplacené sankce Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) Neinvestiční nákupy a související výdaje 5222 Neinv.transf.občanským sdružením Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím , , ,00 Věcné dary Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary , , , ,40 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím ,40 Neinvestiční transfery obcím h27m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8

5 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZUC ( / ) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5336 Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 5339 Neinvestiční transfery cizím PO Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost , , Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím Převody vlastním rozpočtovým účtům , Převody vlastním fondům , Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům ,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp , Náhrady mezd v době nemoci , , , , Náhrady placené obyvatelstvu 5492 Dary obyvatelstvu 5493 Účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery obyvatelstvu , Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené , Ostatní neinvestiční výdaje ,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje ,00 5 Běžné výdaje (třída 5) , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dloudodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby , Stroje, přístroje a zařízení , Nákup dlouhod.hmotného maj.jinde nezařazený 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 6130 Pozemky 613 Pozemky ,00 61 Investiční nákupy a související výdaje ,60 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) , , , Výdaje celkem (třída 5+6) Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) h27m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o , , ,00 strana 5 / 8

6 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZUC ( / ) III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) , , , , ,98 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé Obrat Konečný stav k Změna stavu bankovních účtů , , , , , , , , V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Tet Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Umělecká díla a předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Dlužné cenné papíry držené do splatnosti Ostatní dlouhodobý finanční majetek h27m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8

7 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZUC ( / ) VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav , , , , , , , , , , , , , , , , ,00- Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Zboží Zboží na skladě Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odběratelům VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Tet Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Převody z rozpočtových účtů Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Převody vlastním rozpočtovým účtům Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost , , , ,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka tet Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan dotace od Úřadu práce 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6122 Stroje, přístroje a zařízení hasič.auto 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5169 Nákup ostatních služeb kompenzace ztráty na daních 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6122 Stroje, přístroje a zařízení Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emi 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5171 Opravy a udržování 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5171 Opravy a udržování Program restaurování movitých kulturních památek 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 6122 Stroje, přístroje a zařízení Dotace z Fondu 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění prezidentské volby 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb h27m43s Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8

8 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZUC ( / ) VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka tet Rozpočet upr. (Příjmy) Pohoštění Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) ,20 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Digitálně podepsáno Jméno: Ing. Pavel Mrázek Datum: :31:37 Ing. Libuše Karpíšková Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Ing. Libuše Karpíšková Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Ing. Pavel Mrázek Podpisový záznam statutárního zástupce h27m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8

9 Závěrečný účet obce Horní Maršov za rok 2013 doplňující údaje Zůstatek na běžném účtu k ,61 Obec Horní Maršov má tyto úvěry - zůstatek k ,88 Komerční banka a.s. Teplofikace Komerční banka a.s. Teplofikace Česká spořitelna a.s. Byty čp. 241,242 Česká spořitelna a.s. Topení ZŠ ,88 Finanční vypořádání HV příspěvkové organizace obce bylo schváleno radou obce dne usnesení č. 02/02/14, bod 2. Hospodářský výsledek činil celkem ,82 Kč. Součástí tohoto závěrečného účtu jsou: 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Horní Maršov za r Přezkoumání bylo provedeno Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, na základě písemné žádosti obce v souladu s ust. 42 odst.1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 2. Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace. Vyvěsil: Ing. Pavel Mrázek, starosta Sejmuto :

10 KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: V10 ČJ: 17778/EK/2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Horní Maršov, IČ: za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Místo provedení přezkoumání: Obec Horní Maršov Horní Maršov Horní Maršov Zástupci za Obec: - Ing. Pavel Mrázek - starosta - Ing. Libuše Karpíšková - účetní - Ing. Petr Skalský - tajemník Přezkoumání zahrnovalo ověření provedené výběrovým způsobem s přihlédnutím k významnosti: - dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření ÚSC, - souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, - dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, - věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Lenka Sedláčková - kontroloři: Věra Gilková Světlana Hrivňáková Ing. Jana Minářová Pivovarské nám Hradec Králové tel.:

11 A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Horní Maršov - byly přezkoumány následující písemnosti: Druh písemnosti Návrh rozpočtu Rozpočtová opatření Rozpočtový výhled Schválený rozpočet Závěrečný účet Bankovní výpis Popis písemnosti Návrh rozpočtu obce na rok 2013 byl vhodným způsobem zveřejněn po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce. Ve smyslu 16 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byly provedeny změny rozpočtu rozpočtovými opatřeními č. 1-4 schváleného v zastupitelstvu dne , , a Obec má sestavený rozpočtový výhled na období let , v ZO schváleno dne Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2013 dne Rozpočet byl v ZO schválen jako přebytkový ve výši ,- Kč příjmů a ve výši ,- Kč výdajů. Financování ve výši ,- Kč. Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce a to s výhradou dne Návrh závěrečného účtu obce za rok 2012 byl vhodným způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce zároveň schválilo účetní závěrku. Obec má zřízeny 4 bankovní účty: - u KB č. ú /0100 pouť, zůstatek k činí ,60 Kč, - u KB č. ú /0100, zůstatek k činí ,99 Kč, - u ČS č. ú /0800, zůstatek k činí ,18 Kč, - u ČNB č. ú /0710, zůstatek k činí ,84 Kč. Obec má zřízen termínovaný vklad: Evidence poplatků Inventurní soupis majetku a závazků Pivovarské nám Hradec Králové - u ČS, č. ú /0800, zůstatek k činí ,- Kč. Místní poplatky jsou vedeny v sešitě a v PC. Inventarizace majetku a závazků byla provedena k Dále byly ověřeny dílčí inventury na výkaz Úč OÚPO 3-02 Rozvaha územních samosprávných celků a vykazované zůstatky souhlasí na tyto dílčí inventury. Inventarizace je doložena řádnou inventarizační zprávou. Vzhledem k tomu, že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku obce, nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventurních rozdílů v této oblasti. tel.:

12 Kniha došlých faktur Kniha odeslaných faktur Odměňování členů zastupitelstva Kniha došlých faktur je řádně vedena v PC. Kniha odeslaných faktur je řádně vedena v PC. Byla provedena kontrola stanovení výše odměn za výkon funkce členům zastupitelstva (období leden - prosinec). Dále bylo zjištěno, že byla členovi zastupitelstva schválena odměna ode dne Uvedený člen ZO se odměny vzdal vzhledem k tomu, že je příslušníkem bezpečnostního sboru. Dle zák. č. 361/2003 Sb. a vnitřních předpisů Policie ČR může uvedenou funkci člena ZO vykonávat pouze bezplatně. Z uvedeného důvodu mu odměna, byť byla schválena, není vyplácena. Pokladní doklad Byly kontrolovány pokladní doklady za měsíc červen a listopad Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zatřídění podle rozpočtové skladby. Pokladní doklady mají patřičné náležitosti, jsou doloženy paragony a jsou shodné se zápisem v pokladní knize. Pokladní kniha (deník) Pokladní kniha je řádně vedena. Rozvaha Závěrka byla přezkoušena na stavy účtů v rozvaze sestavené k Byl ověřen soulad stavů účtů vykazovaných v Rozvaze územních samosprávných celků (Úč OÚPO 3-02) se stavy majetku, pohledávek a závazků dle výsledku inventarizace. Počáteční stav účtu Dotace na pořízení investičního majetku činil ,26 Kč. Konečný stav účtu 403 k činí ,55 Kč. Korekce účtů Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek byla vytvořena ve správné výši. Korekce dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku byla provedena. Byly provedeny opravné položky k účtu Odběratelé ve výši ,- Kč. Výsledek hospodaření na rozvahovém účtu 493 vykazuje ztrátu ve výši ,41 Kč. Účetní doklad Byly kontrolovány účetní doklady za měsíc červen a listopad Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zatřídění podle rozpočtové skladby. Výkaz pro hodnocení plnění Byl předložen výkaz FIN 2-12 sestavený ke dni rozpočtu a Výkaz zisku a ztráty Byl předložen výkaz zisku a ztráty sestavený ke dni a Darovací smlouvy Obec uzavřela několik darovacích smluv. Předmětem kontroly byla darovací smlouva pro Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory Sever, Brontosaurus Krkonoše. Výše daru byla stanovena na částku ,- Kč. Dar je vázaný a byl poskytnut pro zajištění oslav akcí pro veřejnost v roce Pořádané oslavy: Doteky, dar ve výši ,- Kč, Martinská slavnost, dar ve výši 2 000,- Kč a Vánoční pobejtek, dar ve výši Pivovarské nám Hradec Králové tel.:

13 5 000,- Kč. Dále byla přeložena darovací smlouva s KHK, na základě které obec obdržela dar ve výši ,- Kč na opravu zasažené a poškozené komunikace z důvodu povodní. Vyúčtování daru musí být na KHK doručeno nejpozději do Smlouva byla uzavřena dne Obec jako obdarovaný uzavřela darovací smlouvu opět s KHK na dar ve výši ,- Kč. Dar byl poskytnut za účelem zmírnění a odstranění škod způsobených povodněmi. Obec přeložila Darovací smlouvu se Svazkem obcí Východní Krkonoše, na základě které obec obdržela dar ve výši ,- Kč na pomoc obcím a občanům postižených povodněmi v červnu Smlouva byla uzavřena dne Obec poskytla dle darovací smlouvy dar ve výši 3 400,- Kč Šipkovému klubu Stará hora. Dar je určen na činnost klubu. Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Obec uzavřela darovací smlouvu Městskou knihovnou Trutnov na poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů ve výši 5 500,- Kč. Radou obce byla smlouva o dotaci schválena dne Příjmy obce byly v roce 2013 posíleny o další účelové dotace: - z KÚ na volbu prezidenta ve výši ,- Kč, ÚZ 98008, dotace byla čerpána ve výši ,- Kč, nevyčerpaná část dotace ve výši 6 125,- Kč byla poukázána na účet KÚ dne , dotace nebyla předmětem kontroly, - z KÚ na volby do poslanecké sněmovny ve výši ,- Kč, ÚZ 98071, dotace byla čerpána ve výši ,20 Kč, nevyčerpaná část dotace ve výši 2 203,80 Kč byla poukázána na účet KÚ dne , dotace nebyla předmětem kontroly, - z ÚP neinvestiční dotaci ve výši ,- Kč (ÚZ 13234) a ve výši ,- Kč (ÚZ 13101) na aktivní politiku zaměstnanosti, - na kompenzaci ztrát obec obdržela dotaci výši ,- Kč (ÚZ 15291), dotace nepodléhá vyúčtování, - z KHK dle smlouvy č. RG/2013/029-SDH/MV/PO neinvestiční dotaci na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů ve výši ,- Kč, dotace byla určena na opravy poškozené techniky a opravy nebo nákup nezbytných věcných prostředků, termín realizace byl dle smlouvy stanoven od do , předložení vyúčtování dotace bylo stanoveno na den ; dotace byla vyčerpána v plné výši, obec předložila Vyúčtování - závěrečnou zprávu, která byla odeslána poskytovateli dne ; obec obdržela dne potvrzení z KHK, kde kraj konstatuje, Pivovarské nám Hradec Králové tel.:

14 že nemá k vyúčtování námitky a považuje jej za ukončené, - z KHK dle smlouvy č. RG/2013/076-SDH/MV/3 neinvestiční dotaci na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů ve výši ,- Kč, z toho na věcné vybavení částku 5 000,- Kč, na odbornou přípravu 2 440,- Kč a na uskutečněný zásah 6 286,- Kč, termín realizace byl dle smlouvy stanoven od do , předložení vyúčtování dotace bylo stanoveno na den ; dotace byla vyčerpána v plné výši, obec předložila Vyúčtování - závěrečnou zprávu, která byla odeslána poskytovateli dne ; obec obdržela dne potvrzení z KHK, kde kraj konstatuje, že nemá k vyúčtování námitky a považuje jej za ukončené, - z Ministerstva vnitra investiční dotaci ve výši ,- Kč na projekt "Cisternová automobilová stříkačka", ÚZ 14931, celkové náklady projektu činily ,- Kč, realizace projektu byla stanovena maimálně do dne , předložení dokumentace závěrečného vyúčtování bylo stanoveno maimálně do dne , obec předložila závěrečné vyhodnocení akce poskytovatelem ze dne , kde bylo konstatováno, že akce splnila svůj cíl a nebyly zjištěny odchylky, - z Ministerstva kultury neinvestiční dotaci ve výši ,- Kč na projekt "Obnova movité kulturní památky hlavní oltář - polychromovaná socha sv. Jana Nepomuckého" dle rozhodnuti č.j. MK 23497/2013, příspěvek tvořil ma. 80 % z nákladů vynaložených na obnovu, dotace musí být vyčerpána nejpozději do , termín předložení závěrečného vyúčtování projektu byl stanoven na den , celkové náklady činily ,- Kč, dotace činila cca 60 % celkových nákladů, vyúčtování dotace bylo odesláno poskytovateli dne , - z Ministerstva kultury na projekt "Obnova nemovité kulturní památky - kašna v Horním Maršově" neinvestiční dotaci ve výši ,- Kč dle rozhodnutí MK 30759/2013 OPP, příspěvek tvořil ma. 65 % z nákladů vynaložených na obnovu, dotace musí být vyčerpána nejpozději do , termín předložení závěrečného vyúčtování projektu byl stanoven na den , celkové náklady projektu činily ,- Kč, dotace činila cca 52 % celkových nákladů, vyúčtování dotace bylo odesláno poskytovateli dne , - z Ministerstva průmyslu a obchodu na projekt "Rekonstrukce VO v obci Horní Maršov" investiční dotaci ve výši ,- Kč dle rozhodnutí č. 122D , dotaci obec obdržela na účet dne , výdaje byly uskutečněny v roce 2012 ve výši ,- Kč, celkové náklady projektu činily ,80 Kč; závěrečná zpráva byla odeslána poskytovateli dne ; celkové vyhodnocení akce bude provedeno ke dni po provedení odečtů elektrické energie - ze SFŽP investiční dotaci ve výši ,- Kč (5 % Pivovarské nám Hradec Králové tel.:

15 Smlouvy nájemní z celkových nákladů projektu) dle smlouvy č a MŽP ve výši ,- Kč (85 % z celkových nákladů projektu) dle rozhodnutí č.115d na projekt "Snížení prašnosti v Horním Maršově", celkové náklady projektu by měly činit dle smlouvy částku ve výši ,- Kč, realizace projektu byla poskytovatelem stanovena do dne maimálně; předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce bylo stanoveno maimálně do dne Obec pronajímá nebytové prostory, byty a pozemky. V roce 2013 byla uzavřela nájemní smlouva s fyzickou osobou na dvojgaráž na st. p. č. 130 o výměře m2 v k.ú. Horní Maršov. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Záměr byl řádně zveřejněn. Dále byla předmětem nájemní smlouva na byt č. 3 v čp. 39 na pozemku st. p. č. 208 v k.ú. Horní Maršov na dobu určitou do s možností prodloužení o jeden rok v případě řádného a včasného placení nájmu. Měsíční nájemné bylo stanoveno ve výši 6 300,- Kč. Obec uzavřela nájemní smlouvu s fyzickou osobou. Předmětem nájmu je pozemková parcela č. 168/1 o výměře 232 m2 v k.ú. Horní Maršov. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou za roční nájemné ve výš 399,- Kč. Záměr byl řádně zveřejněn. Předmětem kontroly byla dále smlouva na pronájem bytu v čp. 3 fyzické osobě na dobu určitou do Pokud budou dodrženy povinnosti vyplývající ze smlouvy bude smlouva prodloužena do Nájemné činí 7 500,- Kč měsíčně. Smlouva na pronájem bytu byla schválena v radě obce dne Dále byla předmětem kontroly smlouva o pronájmu pozemkové parcely č. 129 o výměře 61 m2 a 27/1 o výměře 14 m2 v k.ú. Temný Důl. Smlouva byla uzavřena dne na dobu neurčitou. Roční nájemné bylo stanoveno na částku 1 155,- Kč. Uzavření smlouvy bylo schváleno radou obce dne Záměr byl řádně zveřejněn. Smlouvy o převodu majetku Pokud se týká působnosti zastupitelstva obce v majetkové (koupě, prodej, směna, oblasti, došlo k uzavření smlouvy mezi obcí převod) a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatném převodu nemovitostí č. 37/512/2013 na pozemkové parcely č. 297/24, 297/33, 297/34 v k.ú. Temný Důl, k uzavření kupní smlouvy s firmou ČEZ Teplárenská, a.s. na prodej teplovodní soustavy o celkové délce m. Teplovodní soustavu prodala obec za vzájemně dohodnutou cenu ,- Kč bez DPH na základě vystavené faktury. Cena Horkovodu - primární rozvod byla v majetku na účtu 021 vedena v částce ,51 Kč a oprávky činily ke dni vyřazení ,- Kč. Účetní zůstatková cena v době odpisu Pivovarské nám Hradec Králové tel.:

16 činila ,51 Kč. Dále došlo k uzavření kupní smlouvy s firmou Lesy České republiky, s.p. na stavbu na st.p.č. 65 v k.ú. Dolní Alběřice. Kupní cena byla stanovena na ,- Kč. Kaple byla zařazena do majetku. Smlouvy o přijetí úvěru Obec uzavřela kupní smlouvy s fyzickou osobou na p.č. 149 v k.ú. Temný Důl. Cena byla stanovena znaleckým posudkem na ,- Kč. KB Náchod poskytla obci v roce 2003 ve výši ,- Kč na dofinancování teplofikace obce, poslední splátka Úvěr je zajištěn Smlouvou o poskytnutí zajištění registrační číslo , kdy zajištěním se rozumí krycí blankosměnka. Úvěr k doplacen. ČS poskytla obci v roce 2003 hypoteční úvěr ve výši ,- Kč na akci Výstavba dvou byt. domů, úrok 5,68 % p. a., měsíční anuitní splátky pro období platnosti pevné úrokové sazby ,- Kč, datum splatnosti Peněžní závazek je zajištěn zástavním právem k budově čp. 241 a 242 se st. p. č. 127, 128. Uvedený hypoteční úvěr byl refinancován níže uvedenou smlouvou. Smlouvy o věcných břemenech Pivovarské nám Hradec Králové ČS poskytla obci úvěr ve výši ,- Kč na základě Smlouvy o úvěru č ze dne na financování projektu "Výstavba bytových domů čp. 241, 242 v Horním Maršově. Výše úrokové sazby činí 2,16 % p.a. Období úrokové sazby je stanoveno 5 let. Úvěr dle smlouvy bude splácen pravidelnými měsíčními anuitními splátkami se splatností vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce ve výši ,- Kč (pro úrokové období). První splátka bude uhrazena dne , poslední splátka bude uhrazena dne Úvěr je zajištěn zástavním právem k nemovitostem (viz zástavní smlouva) a zástavním právem k pohledávkám vyplývající z pojištění nemovitosti. V ZO schváleno dne Zůstatek účtu 451 k činí ,88 Kč. Obec uzavřela smlouvu o zřízení věcného břemene pro společnost Energo Plus CZ o.p.s. na parc. č. 565/3, 574/1 a 561 pro k.ú. Horní Maršov a dále parc. č. 17/2, 145/5 a 168/1 pro k.ú. Maršov III. Věcné břemeno je sjednáno za jednorázovou úplatu ve výši 1 000,- Kč. Obec uzavřela smlouvu o zřízení věcného břemene pro společnost ČEZ Distribuce, a.s. k zajištění práv ke stavbě zařízení distribuční soustavy pro čp. 50, 51, 52. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene byla stanovena na částku ,- Kč včetně DPH. Obec uzavřela smlouvu o zřízení věcného břemene pro společnost ČEZ Distribuce, a.s. na parcele č. 266/1 v k.ú. tel.:

17 Smlouvy o výpůjčce Smlouvy ostatní Smlouvy zástavní Dokumentace k veřejným zakázkám Výsledky kontrol zřízených organizací Pivovarské nám Hradec Králové Horní Lysečiny. Věcné břemeno je sjednáno za jednorázovou úplatu ve výši 1 560,- Kč včetně DPH. Obec uzavřela smlouvu o výpůjčce se společností S-Firma s.r.o. na dvě sběrné nádoby (klecové kontejnery), které jsou určeny ke zpětnému odběru elektrozařízení. Smlouva byla uzavřena na dobu pronájmu na nebytové prostory a pozemky Očistného centra s výše uvedenou firmou anebo do ukončení smluvního vztahu s firmou Asekol s.r.o. Obec uzavřela smlouvu o prémiovém vkladu s automatickým opakováním (revolvingem) s Českou spořitelnou a.s.. Obec získává za každých 12 měsíců prémii. Prémiové období je rozděleno na 12 rozhodných období. Pro každé rozhodné období je stanoveno rozhodné pásmo na základě směnného kurzu. Výše vkladu byla stanovena na částku ,- Kč. Odměna za uložení se skládá ze směnného kurzu a prémie. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s tím, že prémiové období končí vždy Schváleno v zastupitelstvu obce dne Obec požádala Ministerstvo financí dne o úpis spořících státních dluhopisů v celkové hodnotě ,- Kč. Zároveň byla uzavřena s Českou spořitelnou, a.s. smlouva o investičních službách v souvislosti nákupem dluhopisů ze dne Dluhopis byl emitován dne Datum splatnosti státního dluhopisu je V zastupitelstvu obce byl převod schválen až dne a v tento den již byla částka 6 mil. Kč odepsána z účtů obce. Obec uzavřela v souvislosti s poskytnutím úvěru Smlouvu o zastavení nemovitosti č. ZN/10561/13/LCD dne (vklad do KN dne ), kdy předmětem smlouvy je zastavení nemovitostí budova č.p. 241 na poz. č. st. 127, budova č.p. 242 na poz. č. st. 128, pozemek č. st. 127 a pozemek č. st. 128 oba v k.ú. Horní Maršov. Byla provedena kontrola dodržování zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. K byly realizovány veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Výměna oken v bytových domech č.p. 188, 189 a 39", "Nátěry střech Obec Horní Maršov" a, "Výměna poměrových vodoměrů". Dále byly realizovány veřejné zakázky v režimu zákona s názvem "Cisternová automobilová stříkačka", "Snížení prašnosti v Horním Maršově" a "Protipovodňová opatření - výstražný systém". Předmětem kontroly byla veřejná zakázka malého rozsahu "Výměna oken v bytových domech č.p. 188, 189 a 39". Obec má zpracovanou směrnici o veřejných zakázkách. Obec předložila protokol o veřejnosprávní kontrole Základní školy a Mateřské školy Horní Maršov. Kontrolu provedla firma ON-OK Libina s.r.o..bylo kontrolováno období přelom roku 2012/2013 a Kontrola byla provedena dne Nebyly zjištěny vážné nedostatky. Pouze bylo doporučeno při uzavírání smluv dbát na úplnou a přesnou identifikaci tel.:

18 smluvních stran. Zápisy z jednání rady včetně Byly předloženy zápisy z jednání rady obce vč. usnesení ze dne usnesení , , , , , , , , , , , , , , , , a Zápisy z jednání Byly předloženy zápisy z jednání zastupitelstva vč. usnesení zastupitelstva včetně ze dne , , , , usnesení a B. Zjištění ze závěrečného (jednorázového) přezkoumání Při přezkoumání hospodaření - Obec Horní Maršov nebyly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky. byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky: Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku Právní předpis: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky 14 odst zařazení dlouhodobého hmotného majetku nesouhlasilo s okamžikem uvedení do stavu způsobilého k užívání o Kontrolou inventarizace bylo zjištěno, že bylo zařazeno do majetku obce (účet 021) technické zhodnocení budovy tělocvičny aniž by byla akce dokončena. Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 29 odst. 1 - Územní celek inventarizací nezjistil skutečný stav majetku a závazků. o Kontrolou inventarizace bylo zjištěno, že účty 021, 042, 031, 389, 374, 381, 383, 385, 388, 401, 403 a 472 neodpovídají skutečnosti. 30 odst. 4 - Při provádění inventarizace k rozhodnému dni nebylo zjišťování skutečného stavu dokončeno podle účetních záznamů, prokazujících přírůstky a úbytky majetku a závazků, které nastaly mezi tímto dnem a rozvahovým dnem. o Kontrolou majetkových účtů (021, 022 a 028) bylo zjištěno, že počáteční stav vedený v evidenci majetku neodpovídá počátečnímu stavu vedenému v účetnictví (rozvaze) k Pivovarské nám Hradec Králové tel.:

19 C. Plnění opatření Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky: Právní předpis: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky 14 - Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy "Dlouhodobý hmotný majetek". (napraveno) o Kontrolou inventarizace bylo zjištěno, že účet Samostatné movité věci a soubory movitých věcí obsahuje položky s hodnotou nižší (tj. 40 tis. Kč), než je stanoveno zákonem (párty stan). - Kontrolou inventarizace bylo zjištěno, že uvedený nedostatek se již nevyskytuje. Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 25 - Složky majetku a závazků územního celku nebyly správně oceněny. (napraveno) o Kontrolou kupní smlouvy ze dne , kdy obec nakoupila do svého vlastnictví pozemek č. 454/50 v k.ú. Horní Maršov, bylo zjištěno, že byl pozemek do účetní evidence zaveden v chybné výši, tj ,- Kč, mělo být ,Kč. - Kontrolou kupních smluv k bylo zjištěno, že uvedený nedostatek se již nevyskytuje. 30 odst. 1 - Skutečné stavy majetku a závazků nebyly zaznamenány v inventurních soupisech. (nenapraveno) o Kontrolou inventarizace bylo zjištěno, že účet 042 neodpovídá skutečnosti (obsahuje i nedokončený majetek, který byl již zařazen na účet 021). - Kontrolou inventarizace bylo zjištěno, že uvedený nedostatek přetrvává. 4 odst. 8 - Územní celek nedodržoval stanovené postupy při vedení účetnictví. (napraveno) o Kontrolou kupní smlouvy na pozemek č. 393, st. p. č. 54 a 75 bylo zjištěno, že část kupní ceny byla uhrazena v roce 2011, nebyla podchycena na žádném závazkovém účtu, ale byla proúčtována do výnosů roku 2011, přičemž měla být výnosem roku 2012, jelikož v tomto roce byla uzavřena kupní smlouva. - Kontrolou kupních smluv k bylo zjištěno, že je účtováno v souladu s platnými právními předpisy. 4 odst. 8 - Územní celek nedodržoval stanovené postupy při vedení účetnictví. (napraveno) o Kontrolou inventarizace byl zjištěn zůstatek na účtu Peníze na cestě, který měl být proúčtován na pohledávkový účet Ostatní krátkodobé pohledávky (účtování o mylných platbách - pojistné na ZP). o Dále bylo zjištěno, že na účtu Krátkodobé přijaté zálohy jsou evidovány částky odpovídající kaucím dle nájemních smluv v celkové výši ,- Kč. Správně mělo být podchyceno na účtu Závazky s dělené správy a kaucí. Pivovarské nám Hradec Králové tel.:

20 - Kontrolou inventarizace bylo zjištěno, že uvedený nedostatek se již nevyskytuje. 4 odst. 8 - Územní celek nedodržoval stanovené postupy při vedení účetnictví. (napraveno) o Kontrolou zaúčtování pokladních dokladů bylo zjištěno, že VPD č je zaúčtován jako přijatá záloha na účet 324, dle stvrzenky se však jednalo o doplatek vyúčtování roku 2011 vč. chybné rozpočtové skladby (zaúčtováno 2111, správně mělo být 2324). - Kontrolou účetnictví za měsíc červen 2013 bylo zjištěno, že uvedený nedostatek se již nevyskytuje. Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky. b) při dílčím přezkoumání byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky: Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 11 odst. 1 písm. c) - Účetní doklady neobsahovaly peněžní částku nebo informaci o ceně nebo vyjádření množství. (napraveno) o Kontrolou účetnictví bylo zjištěno, že některé faktury neobsahují informaci o vyjádření množství (rozpis), např. fakt. č. 26/2013 ve výši 9 680,- Kč od firmy Jiránek Zdeněk, fakt.č ve výši ,- Kč od firmy HONZA ELEKTRO a fakt. č. 3 ve výši ,- Kč od firmy Pavel Tomm a další. - Územní celek uvedený nedostatek odstranil, což bylo doloženo uvedenými fakturami, kdy tyto faktury byly doplněny o předepsané náležitosti Ocenění majetku a závazků územního celku reálnou hodnotou nebylo provedeno. (napraveno) o Při prodeji dlouhodobého hmotného majetku (horkovod) a části pozemku č. 187/3 nebylo provedeno ocenění reálnou hodnotou. - Byl předložen účetní doklad č ze dne , kterým byla reálná hodnota doúčtována. 4 odst. 8 - Územní celek nedodržoval stanovené postupy při vedení účetnictví. (napraveno) o Kontrolou účetnictví bylo zjištěno, že územní celek zakoupil drobný dlouhodobý majetek ve výši ,- Kč v měsíci červnu, který podléhá účetní evidenci, avšak do této evidence byl zaúčtován až v měsíci září. - Kontrolou faktury ev. č. 109 ve výši 3 134,- Kč bylo zjištěno, že uvedený majetek byl zaveden do účetní evidence v den přijetí faktury. Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky. Pivovarské nám Hradec Králové tel.:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Bohuslavice u Zlína ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283789 název Obec Bohuslavice u Zlína ulice, č.p. 185 obec Bohuslavice u

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 28.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OBEC VELINY ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274542 název OBEC VELINY ulice, č.p. VELINY ČP. 60 obec VELINY PSČ, pošta 534 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ludíkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 47884550 název Obec Ludíkov ulice, č.p. Čp. 84 obec Ludíkov PSČ, pošta 680 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 OÚ Halenkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 10.03.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283932 název OÚ Halenkovice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Halenkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283932 název OÚ Halenkovice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Myslibořice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00289949 název Obec Myslibořice ulice, č.p. Myslibořice 14 obec Myslibořice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Tatobity ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 276197 název Obec Tatobity ulice, č.p. č.p. 85 obec Tatobity PSČ, pošta 512 53 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0D5 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obecní úřad Miřkov 49 26827-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572659 název Obecní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Kneznice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.05.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271683 název Obec Kneznice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nemyceves ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 13.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271870 název Obec Nemyceves ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Liboš ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 17.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00635758 název Obec Liboš ulice, č.p. Liboš 82 obec Liboš PSČ, pošta 78313 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OU Cernousy 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672084 název OU Cernousy 2015 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 OBEC NIVNICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00291170 název OBEC NIVNICE ulice, č.p. Sídliště 1000 obec Nivnice PSČ, pošta 687 51 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Hlohová ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00478547 název Obec Hlohová ulice, č.p. 58 obec Hlohová PSČ, pošta 345 61 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Brniště ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 4.4.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260401 název Obec Brniště ulice, č.p. Brniště 102 obec Brniště PSČ, pošta 47129 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Soberaz ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 10.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578576 název Obec Soberaz ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ubislavice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 26.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00272264 název Obec Ubislavice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Licence: DFZO XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012) Obec Bečice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00512524 název Obec Bečice ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Kobyly 2028 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672017 název Obec Kobyly 2028 ulice, č.p. Kobyly č.p. 9 obec Kobyly PSČ, pošta 463

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Licence: D0JK XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Městys Buchlovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.06.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290866 název Městys Buchlovice

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dalešice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 43256201 název Obec Dalešice ulice, č.p. Dalešice 67 obec Dalešice PSČ, pošta 46802 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Veselí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 15.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274569 název Obec Veselí ulice, č.p. Veselí 68 obec Přelouč PSČ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obecni urad Podkopna Lhota 05 53 ju RO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 11.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00544493 název Obecni urad Podkopna Lhota 05 53 ju RO ulice,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nadějkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00249891 název Obec Nadějkov ulice, č.p. Náměstí Prokopa Chocholouška 6 obec Nadějkov

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 OÚ Chotovice 4024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00831590 název OÚ Chotovice 4024 ulice, č.p. Chotovice 8 obec Nový Bor PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Slatina ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 25.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00264377 název Obec Slatina ulice, č.p. čp.50 obec Slatina PSČ, pošta 410 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D53C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Bukovina N Á V R H ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 23.11.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00532096 název Obec Bukovina

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Močerady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572578 název Obec Močerady ulice, č.p. 50 obec Močerady PSČ, pošta 345 61 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dyjice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 09.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 42634679 název Obec Dyjice ulice, č.p. 20 obec Dyjice PSČ, pošta 588 56 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Janské Lázně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 17.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277967 název Město Janské Lázně ulice, č.p. náměstí Svobody 273 obec Janské Lázně

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Neurazy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, č.p. čp. 61 obec Neurazy PSČ, pošta 33501 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 20.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578398 název Obec Kostelec ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Licence: DA9G XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Oú Tachov 4053 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 14.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 49864009 název Oú Tachov 4053 ulice,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Obec Loučim ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572624 název Obec Loučim ulice, č.p. čp.2 obec Loučim PSČ, pošta 345 06 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Čečovice 16 25728-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572314 název Obec Čečovice 16 25728-321 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Málkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00509752 název Obec Málkov ulice, č.p. Málkov 1 obec PSČ, pošta 26701 Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0V6 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 27.05.2010 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Svojkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00373931 název Obec Svojkovice ulice, č.p. obec Svojkovice PSČ, pošta 588 56 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obecní úřad Tučapy =711. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 04.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00362506 název Obecní úřad Tučapy =711. ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Obec Oldřichovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 09.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00568678 název Obec Oldřichovice ulice, č.p. Oldřichovice 86 obec Oldřichovice PSČ,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chlístovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 17.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 236110 název Obec Chlístovice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Městys Větrný Jeníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 09.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00286842 název Městys Větrný Jeníkov ulice, č.p. č. p. 5 obec Větrný Jeníkov PSČ,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Bukovka ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273422 název Obec Bukovka ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: DM4L XCRGBZUC / ZUC (24012008 / 01012008) Obec Vohančice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v ) Údaje o organizaci identifikační číslo 00366013 název Obec Vohančice ulice, č.p. Vohančice 29 obec Vohančice

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: D0V6 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Obec Rakousy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 26.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 276049 název Obec Rakousy ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Holenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00275727 název Obec Holenice ulice, č.p. čp. 71 obec Holenice PSČ, pošta 506 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Šárovcova Lhota ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 15.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578614 název Obec Šárovcova Lhota ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Veselí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274569 název Obec Veselí ulice, č.p. Veselí 68 obec Přelouč PSČ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 OU Cernousy 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 16.03.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672084 název OU Cernousy 2015 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Licence: DESA XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015) Obec Lukavec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00271781 název Obec Lukavec ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Šilheřovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00300730 název Obec Šilheřovice ulice, č.p. Střední 305 obec Šilheřovice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Myslkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 12.03.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00667048 název Obec Myslkovice ulice, č.p. Myslkovice 59 obec Myslkovice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kalhov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00373753 název Obec Kalhov ulice, č.p. č.p. 50 obec Kalhov PSČ, pošta 588 42 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Dráchov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 13.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 252221 název Obec Dráchov ulice, č.p. obec Dráchov PSČ, pošta 392 01 Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Kovač ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578401 název Obec Kovač ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Oú ždírec 4060 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00673463 název Oú ždírec 4060 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Svojek ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 09.03.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 276171 název Obec Svojek ulice, č.p. Svojek č.p. 1 obec Svojek PSČ, pošta 50791 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Neratov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580686 název Obec Neratov ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Ždírec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00673463 název Obec Ždírec ulice, č.p. Obecní úřad 7 obec Ždírec PSČ, pošta 47201 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Červená Třemešná ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 05.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578291 název Obec Červená Třemešná ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Krkonoše - svazek měst a obcí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 06.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70157898 název Krkonoše - svazek měst a obcí ulice, č.p. Zámek 1 obec

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 OÚ Kobyly 2028 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 21.03.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672017 název OBEC Kobyly 2028 ulice, č.p. Kobyly č.p. 9 obec Kobyly PSČ, pošta 463

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Staré Jesenčany ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274313 název Obec Staré Jesenčany ulice, č.p. obec Staré Jesenčany PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Jílové u Držkova ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 08.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00525529 název Obec Jílové u Držkova ulice, č.p. Jílové 100 obec Jílové u Držkova

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Šárovcova Lhota ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 31.05.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578614 název Obec Šárovcova Lhota ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Městys Stařeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2010 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290491 název Městys Stařeč ulice, č.p. Jakubské nám. 50 obec Stařeč PSČ, pošta 675 22

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Vrbice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 22.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, č.p. čp. 25 obec Vrbice PSČ, pošta 507 03 Kontaktní údaje

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2015

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2015 Licence: DESA XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015) Obec Kněžnice NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2015 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00271683 název Obec Kněžnice ulice, č.p. obec PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Lipec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 01.03.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00473715 název Obec Lipec ulice, č.p. čp. 83 obec Lipec PSČ, pošta 281 26 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Dešná ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 25.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00568520 název Obec Dešná ulice, č.p. 88 obec Dešná PSČ, pošta 763 15 Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Radovesnice II ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 14.03.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, č.p. Radovesnice II 215 obec Radovesnice

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Stropešín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 26.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, č.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSČ, pošta 675 55

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Radovesnice II ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, č.p. Radovesnice II 215 obec Radovesnice

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Komárov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 15.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00568597 název Obec Komárov ulice, č.p. Komárov 124 obec Napajedla PSČ, pošta 763 61 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Hlavečník ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 04.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273554 název Obec Hlavečník ulice, č.p. obec Hlavečník PSČ, pošta 533 15 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Místo ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 25.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 262048 název Obec Místo ulice, č.p. Místo 81 obec Místo PSČ, pošta 431 58 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Příkrý 5046 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 28.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00276022 název OÚ Příkrý 5046 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Brloh ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 17.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273384 název Obec Brloh ulice, č.p. obec Přelouč PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 OBEC TŘEBOSICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580643 název OBEC TŘEBOSICE ulice, č.p. Třebosice 12 obec Třebosice PSČ, pošta 530

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Černíkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00253286 název Obec Černíkov ulice, č.p. 20 obec Černíkov PSČ, pošta 345 06 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Kojetice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 29.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00289612 název Obec Kojetice ulice, č.p. Kojetice 131 obec Kojetice PSČ, pošta 67523 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Komárov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00568597 název Obec Komárov ulice, č.p. Komárov 124 obec Napajedla PSČ, pošta 763 61 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Dalešice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 43256201 název Obec Dalešice ulice, č.p. Dalešice 67 obec Dalešice PSČ, pošta 46802 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Licence: D249 XCRGBZUC / ZUC (23062014 / 07062012) Městys Větrný Jeníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00286842 název Městys Větrný

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chvalíkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00849685 název Obec Chvalíkovice ulice, č.p. České školy 11 obec Chvalíkovice PSČ,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Drahobudice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00665096 název Obec Drahobudice ulice, č.p. Drahobudice 51 obec Zásmuky PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Bělá ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00534650 název Obec Bělá ulice, č.p. Bělá 150 obec Bělá PSČ, pošta 74723 Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Čečovice 16 25728-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572314 název Obec Čečovice 16 25728-321 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: DA59 XCRGBZUC / ZUC (24012008 / 01012008) Obec Bukovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 01.05.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00637726 název Obec Bukovice ulice,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Nemyceves ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 06.05.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271870 název Obec Nemyceves ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Svazek obcí Novoborska ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 11.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 68955057 název Svazek obcí Novoborska ulice, č.p. nám. Míru 1 obec Nový Bor PSČ,

Více