Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne 24. 2. 2013"

Transkript

1 1 Zpráva o činnosti organizace Domov pro seniory příspěvková organizace Sokolnice Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, za rok 2012 Sokolnice dne

2 2 Obsah: I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace str. 3 I. 1. Management str. 3 I. 2. Sociální a výchovná péče str. 7 I. 3. Zdravotní péče a rehabilitace str. 14 I. 4. Provozní činnosti str. 17 II. Plnění úkolů v personální oblasti str. 21 III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření str. 27 III. 1. Výnosy str. 27 III. 2. Náklady str. 29 III. 3. Finanční majetek str. 33 III. 4. Pohledávky a závazky str. 34 III. 5. Dotace a příspěvky str. 35 III. 6. Investice str. 37 III. 7. Doplňková činnost str. 37 IV. Autoprovoz str. 38 V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem str. 39 VI. Komentář k tab. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů str. 42 VII. Kontrolní činnost str. 44 VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků str. 46 Závěr str. 46

3 3 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace I. 1. Management Údaje o organizaci: Název organizace: Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Zámecká 57, Sokolnice Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Krajský úřad, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno Údaje o vedoucích pracovnících Ředitel Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace: MVDr. Petr Nováček kontakt: tel , fax, tel , Zástupce ředitele, hlavní účetní: Ing. Naděžda Ustohalová, kontakt: tel , Vedoucí zdravotnického a ošetřovatelského úseku: Ivana Mácová, Kontakt: tel , Vedoucí provozního úseku: RNDr. Petr Hájek Kontakt: tel , Vedoucí sociálně-aktivizačního úseku: Mgr. Eva Stiborová Kontakt: tel , Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, má zaregistrovány a poskytuje dvě pobytové sociální služby, domov pro seniory a domov se zvláštním režimem.

4 4 Optimalizace kvality, ekonomiky a rozsahu poskytování sociálních služeb Optimalizace kvality a rozsahu poskytovaných sociálních služeb Od 1. ledna se snížila kapacita služby domov pro seniory z 36 klientů na 26 uživatelů ve prospěch domova se zvláštním režimem, kde se zvýšila kapacita z 84 lůžek na 94 lůžek. Důvodem pro navyšování kapacity ve službě domov se zvláštním režimem je měnící se zdravotní stav evidovaných zájemců o službu, kteří jsou každý rok oslovováni, a budoucích klientů v rámci nově podaných žádostí, kdy ve většině případů jsou zařazováni sociální komisí do domova se zvláštním režimem. Celkový počet uživatelů sociální služby zůstal v domově v počtu 120 osob. Od plánovaného postupného snižování na kvótu 100 vedení domova upustilo, protože tímto krokem by došlo k nutnému navyšování úhradových sazeb za poskytované služby. V současnosti jsme již byli nuceni přistoupit k projednávání úhrad s rodinami 58 uživatelů (1/2 klientů), jejichž příjmy jsou již nedostačující pro úhradu stanovených sazeb. U části smluv se podařilo dojít k dohodě a rodiny budou dorovnávat vzniklý finanční schodek. Tímto krokem jsme částečně zachovali platební schopnost 47 z 58 uživatelů. Nepodařilo se realizovat snížení vícelůžkových pokojů z důvodu nedostatku finančních prostředků. Domov má zpracovány návrhy možnosti realizace provedení úprav, což je spojeno s vyššími finančními náklady. Nejvhodnějším řešením by bylo navýšení lůžkové kapacity výstavbou nového pavilonu nebo sociálních domků, minimálně pro cca klientů, což je počet připadající na jedno oddělení. Tak by došlo k určitému zachování platební schopnosti uživatelů a současně i ke zvýšení QSS, neboť by se mohla zrušit část vícelůžkových ložnic nad tři lůžka. K částečnému nenaplňování standardů kvality dochází právě u standardu č. 2 Ochrany práv uživatelů soc. služby v oblasti soukromí uživatelů na vícelůžkových pokojích, které bylo řešeno instalací teleskopických výsuvných tyčí a lanek se závěsy, k dispozici byly i paravány. Dále byly nainstalovány uzamykatelné zámky na všech pokojích I. a II. oddělení a všem klientům byly na dostupné místo instalovány uzamykatelné bezpečnostní trezory pro možnost ochrany cenností. Počátkem roku byl opraven strop uhelného sklepa pod nádvořím, kam by bylo možné přemístit šatny personálu a současně zkvalitnit péči o pracovníky, z uvolněných prostor vybudovat nové dvoulůžkové pokoje a přestěhovat stávající klienty. Některé šestilůžkové pokoje by tak bylo možno přebudovat na dvoulůžkové. Podmínkou pro uvedenou akci bude obdržení finančních prostředků, o účelovou dotaci na rekonstrukci sklepa v hodnotě cca 2 miliony Kč bylo zažádáno.

5 5 V domově byla podstatným způsobem snížena bariérovost a to rekonstrukcí stávajícího výtahu v hlavní budově. Výtah v současné době splňuje parametry dané normami ČR a EU Nově byl vybudován výstup z výtahu přímo na nádvoří. Tím se zvýšila možnost pobytu mimo budovu imobilních klientů z 1. a 2 oddělení. Bylo provedeno uzavření budovy z vrátnice ovládanými elektronickými vraty a dvěma vchodovými dveřmi, čímž se umožňuje volný pohyb po celém areálu domova uživatelům služby domov se zvláštním režimem. Pro imobilní klienty byly zakoupeny dvě sprchové židle Carino a jedna zvedací hygienická židle Calypso. V rámci zvyšování kvality poskytovaných služeb byl zaveden výběr z hlavních jídel i snídaní při současném poskytování dietního stravování. Pravidelně se uskutečňoval prodej oblečení pro uživatele prostřednictvím drobných obchodníků, klienti měli po celý rok dvakrát týdně k dispozici kantýnu, kde si mohli zakoupit potraviny, hygienické potřeby, tisk a zároveň si posedět u kávy, zákusku či chlebíčku. Všem uživatelům domova sloužil nově vybudovaný klidový koutek na II. oddělení, televizní koutek na I. a III. oddělení, kuřáci za nepříznivého počasí mohli využívat pro ně zřízenou místnost. Bylo využíváno služeb občanského sdružením Rodinná pohoda, jehož pracovníci navštěvují klienty domova a nabízí jim trénink paměti a canisterapii a služeb Doc. Dr. Stanislava Balíka, Ph.D., který poskytoval psychologickou pomoc klientům domova převážně na oddělení se zvláštním režimem v rámci projektu Prevence pro bezpečný návrat postižených Alzheimerovou chorobou. Optimalizace ekonomiky Optimalizace ekonomiky v domově byla zajišťovaná úsporou nákladů při zvyšování kvality služeb. Energetická agentura DEA z Modřic u Brna provedla objektovou analýzu prostor organizace, zmapovala stávající stav a navrhla nízkonákladová opatření vedoucí k úsporám energií. Některá navrhovaná řešení úspory elektřiny byla provedena, s dalšími je počítáno pro následující období. Firma Hartman Rico, a. s. poskytla organizaci supervize bez náhrady nákladů. Využitím této nabídky domov ušetřil cca 70 tisíc Kč. Byla uzavřena smlouva o výpůjčce s Farním úřadem Telnice o pronájmu prostor kaple a zároveň o úhradě spotřeby zemního plynu dle nově nainstalovaných měřidel. Také tímto opatřením byly uspořeny finanční prostředky (cca 30 tis. za rok).

6 6 Vedení organizace zažádalo o finanční prostředky z Evropské unie na revitalizaci zeleně v zámeckém parku v rámci výzvy Regionálního operačního programu Jihovýchod, oblast podpory Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Tato žádost byla schválena, vysoutěžená cena revitalizace parku je Kč vč. DPH, akce bude ukončena Organizace také podala projektový záměr na vybudování naučné stezky a výstavní galerie v zámku v Sokolnicích do operačního programu ROP Jihovýchod v rámci aktuální výzvy, prioritní osa 2 Rozvoj udržitelnosti cestovního ruchu, oblast podpory FIŠE Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. Projekt domova byl přijat s výhradou a organizace od realizace akce upustila z důvodu příliš malé naděje na úspěch v porovnání s vynaloženými náklady. Od byly zvýšeny úhrady za pobyt uživatelů v souladu se zvýšením cen komodit. Prezentace domova Domov prezentuje poskytování služby na webových stránkách, které jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány a které představují činnost zaměstnanců a uživatelů. Zájemci o poskytované služby zde najdou prvotní informace. Na webové stránky domova dále odkazují webové stránky města Újezd u Brna, obce Sokolnice a okolních blízkých obcí, dále veřejné portály: v tištěné podobě: Adresář sociálních služeb JmK, Adresář poskytovatelé sociálních služeb ve správním obvodu města Šlapanice, Zlaté stránky, Éter, Sokolnický zpravodaj, informační letáky domova, Zámecký zpravodaj, v odborných časopisech Sestra, časopis Papoušci. Domov vzájemně spolupracuje s obcemi Telnice, Újezd u Brna, Sokolnice a dalšími sociálními zařízeními - Domovem pro seniory Tuřany, Domovem pro seniory Brno - Věstonická, DPS a Penzionem v Újezdě u Brna, Senior point, Sokolnický dům o. p. s., Mohyla míru Austerlitz o.p.s., Základními školami Sokolnice, Dambořice a Těšany, Vyšší odbornou školou zdravotnickou Brno, Vyšší odbornou školou sociálně právní Brno, Křesťanskými sbory, firmou Hartmann. Byly natištěny propagační letáčky domova s informacemi o poskytované službě pro domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Měsíčně byl vydáván Zámecký zpravodaj vytvářený zaměstnanci a uživateli. Dále byl vytvořen kalendář domova ve formátu A 3, který je i propagačním materiálem, zároveň si jej mohou za výrobní cenu koupit uživatelé sociálních služeb i zaměstnanci domova. K dobré prezentaci domova patří další propagační

7 7 materiály jako pohlednice, DVD a CD nosiče, fotoalbum domova a výrobky klientů prezentované na různých společenských a kulturních akcích v domově i mimo něj. Mezi další propagační akce lze zařadit dny otevřených dveří, předvánoční posezení s dodavateli a spolupracovníky organizace, dožínkové slavnosti, které byly konané spolu s OS Sokolnický dům, slavnostní koncert v novém altánu a další. Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů Organizace přijala několik finančních neúčelových darů v hodnotě cca 136 tisíc Kč, účelový dar ve výši 4 tisíce Kč, účelovou dotaci na opravu komunikace ve výši 10 tisíc Kč. Dále bylo po schválení Radou JMK přijato několik věcných darů. Dary byly přijaty od fyzických osob, právnických osob. Jejích vyčíslení je uvedeno v oddílu VI. Přehled o čerpání a užití fondů. Mimořádné události Během roku se nevyskytla žádná mimořádná událost. I. 2. Sociální a výchovná péče Kapacita zařízení, počet příjmů a ukončení pobytu, žádosti o umístění, informace o pořadníku schválená kapacita zařízení 120 klientů kapacita zařízení k sledovaného roku 120 klientů z toho domov se zvláštním režimem 94 klientů domov pro seniory 26 klientů z toho v ošetřovatelské péči 97 klientů Služba domov pro seniory [počet uživatelů] Kapacita zařízení k sledovaného roku 26 Počet klientů (imobilních) upoutaných na lůžko 2 Mobilních klientů za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek 17 Počet klientů, jejichž zdravotní stav vyžadoval nákladnější stravování 10 Obložnost v % 101, 62 Evidenční počet neuspokojených žadatelů o sociální službu k Počet příjmů k Zemřelo k Propuštěno k Průměrný věk uživatelů ve sledovaném období 79,4

8 8 Služba domov se zvláštním režimem [počet uživatelů] Kapacita zařízení k sledovaného roku 94 Počet klientů (imobilních) trvale upoutaných na lůžko 31 Mobilních klientů za pomoci druhé osoby či technických pomůcek 25 Počet klientů, jejichž zdravotní stav vyžadoval nákladnější stravování 46 Obložnost v % 99,20 Evidenční počet neuspokojených žadatelů o sociální službu k Počet příjmů k Zemřelo k Propuštěno k Průměrný věk uživatelů ve sledovaném období 81,7 Celková obložnost v organizaci byla 99,73 %. Kapacita zařízení byla 120 klientů. Tento stav byl během roku stále dodržován. V letošním roce nebylo žádáno u Krajského úřad Jihomoravského kraje o změnu registrace sociálních služeb. Sociální služba zůstala beze změny. Věková struktura uživatel Věková struktura uživatel [počet uživatelů] let let let let 41 nad 95 let 1 Průměrný věk uživatelů: 81,2 let Úroveň poskytovaných služeb - úhrada za služby Úhrada za služby byla poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Výše úhrady byla sjednaná ve smlouvě o poskytování sociální služby, kterou uzavírá poskytovatel sociální služby s uživatelem. Ubytování v domově pro seniory bylo zajištěno Ubytování domky č. 146 a 147 [počet uživatelů] pokoje senioři zvláštní režim jednolůžkový 9 2 dvoulůžkový 0 4 třílůžkový 0 1

9 9 Ubytování v hlavní budově [počet uživatelů] pokoje senioři zvláštní režim jednolůžkový 0 1 dvoulůžkový 2 4 třílůžkový 0 4 čtyřlůžkový 0 2 pětilůžkový 1 2 šestilůžkový 3 3 sedmilůžkový 0 2 V hlavní budově jsou všechny pokoje vybaveny polohovacími lůžky, signalizačním zařízením pro přivolání ošetřovatelského personálu, nočními stolky. Každý klient má skříň na osobní prádlo s uzamykatelným trezorkem a s možností uzamčení samotné skříně. Na pokojích je televizní přijímač, jídelní stůl se židlemi. Mezi jednotlivými lůžky jsou teleskopické výsuvné závěsy. Na vícelůžkových pokojích jsou pokoje přepaženy ocelovými lanky, na kterých jsou zavěšeny závěsy pro zajištění větší intimity a soukromí každého klienta na pokoji. Klienti si mohou přinést drobné předměty, které jsou pro ně významné a mají k nim citové pouto. Koupelny jsou vybaveny bezbariérovou vanou, sprchovým koutem a moderním sociálním zařízením s protiskluzovou podlahou nebo podložkami. Koupelna je vybavena závěsy pro intimitu každého z uživatelů. Na koupelnových dveřích jsou cedule s možností volby volno/obsazeno. Na obou domcích jsou pokoje vybaveny skříní s uzamykatelným trezorem uvnitř, jídelním stolem, židlemi, lůžkem, nočním stolkem, policí na knihy, televizním přijímačem. Společná kuchyňka je zařízena kuchyňskou linkou, lednicí, rychlovarnou konvicí. Klienti si mohou pokoj dovybavit menším nábytkem (po předchozí dohodě s ředitelem domova) nebo drobnými předměty. Na domku Bílý dům byla poskytována služba na jednolůžkových pokojích se samostatným sociálním zařízením a sprchovým koutem. Na domku Hájenka byla poskytována služba v jednolůžkových až třílůžkových pokojích, sociální zařízení a sprchový kout jsou na každém patře. V roce 2012 byla úhrada za stravu a ubytování změněna. Od bylo provedeno navýšení úhrady za stravu o 6,- Kč na den za klienta a od bylo provedeno navýšení úhrady za ubytování o 3,- Kč až 20,- Kč na domcích a 15,- Kč v hlavní budově. Skutečné měsíční náklady na ubytování uživatele služby domov pro seniory Kč 4 932,- Skutečná úhrada Kč 4 459,- Skutečné měsíční náklady na ubytování už. služby domov se zvláštním režimem Kč 4 932,- Skutečná úhrada Kč 3 780,-

10 10 (Propočteno ze skutečných výnosů a nákladů, náklady na ubytování zahrnují přímé a režijní náklady na střediska úklid, prádelna, opravy, drobný majetek a další.) Stravování V domově byla poskytována celodenní strava jako součást komplexní péče o uživatele sociální služby. Celodenní stravování zahrnovalo snídani, oběd, večeři a dvě vedlejší jídla. Dieta diabetická zahrnovala snídani, oběd, večeři a tři vedlejší jídla. Dietní strava byla podávána na základě doporučení příslušného lékaře a podle zdravotního stavu upravována. Stravování probíhalo v souladu se zásadami správné výživy, s ohledem na věk, zdravotní stav strávníků a podle stravovacích jednotek. Při stravování se dbalo na kulturu stolování. Náklady na stravování (stravovací jednotka, režie) od 1. února 2012: stravovací jednotka: strava normální 75,- Kč/den, režijní náklady: 66,- Kč strava dietní 75,- Kč/den, režijní náklady: 68,- Kč strava diabetická 75,- Kč/den, režijní náklady: 75,- Kč celodenní strava normální: 141,- Kč/den celodenní strava šetřící: 143,- Kč/den celodenní strava diabetická: 150,- Kč/ den Skutečné měsíční náklady na stravu uživatele služby domov pro seniory Kč 4 577,- Skutečná úhrada Kč 4 325,- Skutečné měsíční náklady na stravu už. služby domov se zvláštním režimem Kč 4 577,- Skutečná úhrada Kč 4 236,- (Propočteno ze skutečných výnosů a nákladů, náklady zahrnují přímé nepřímé náklady střediska stravování.) Jídelní lístek byl vypracováván v souladu se zásadami zdravé výživy, pravidelně konzultován a odsouhlasen odpovědnými pracovníky. Výbor uživatelů se scházel 1x za 2 měsíce a projednávaly se zde mimo jiné připomínky, návrhy a podněty k podávané stravě, aktivizaci v zařízení od klientů z jednotlivých oddělení. Výbor uživatelů tvořili klienti, sociální pracovnice, eventuelně vedoucí zdravotnického a ošetřovatelského úseku a aktivizační pracovnice nebo klíčová pracovnice. Od března 2012 změnily sociální pracovnice prostory na Výbor uživatelů z důvodu lepší dostupnosti uživatelům. Po dohodě s klienty se začal Výbor uživatelů konat na pokoji jednoho oddělení. Každý Výbor uživatelů se konal na jiném pokoji a na jiném oddělení, aby měli možnost se účastnit všichni uživatelé, kteří mají zájem. Tento způsob se velice osvědčil a vede i k lepší

11 11 integraci uživatelů z každého oddělení. Výbor uživatelů začal navštěvovat značný počet klientů. Ostatní služby pro klienty Klientům byly poskytovány fakultativní služby dle jejich přání a využití. Byla zajištěna pedikúra, kadeřnice, holič, kantýna, kuřárna, možnost využití návštěvní místnosti, půjčování knih v knihovně, možnost využití internetu a Skype v knihovně, rehabilitaci, aktivizační programy, možnost kulturního vyžití, prodej oblečení. Návštěvy nebyly časově omezené, v případě zhoršení zdravotního stavu klienta byla návštěva po předchozí domluvě možná kdykoliv. Standardy kvality Pozornost byla věnována plnění standardů kvality sociálních služeb, jejichž cílem je neustálé zkvalitňování služeb v péči o klienta. Každoročně jsou prováděny revize standardů. Jednotlivé standardy byly projednávány na setkání Komise pro tvorbu a koordinaci standardů, poté dány k připomínkování všem zaměstnancům a změny, návrhy a podněty zaznamenány a standard uložen u sociálních pracovnic a na každém oddělení k nahlédnutí. Každý ze zaměstnanců po seznámení se s obsahem daného standardu stvrdil tuto skutečnost svým podpisem na poslední zadní straně dokumentu. Klienti mají k dispozici na nástěnkách na odděleních dokumenty týkající se informací o poskytované sociální službě, podávání stížností, práv klientů a pravidel poskytované služby. Klíčový pracovník pravidelně informuje klienty o standardech a jejich obsahu, o možnosti a způsobu podávání stížností, ale také i o nouzových a havarijních situacích, které mohou v domově nastat, aby uživatel věděl, jak se má v dané situaci zachovat. Během roku 2012 proběhlo několik konzultačních návštěv pracovníků projektu Gerontologické a organizační supervize s realizačním týmem organizačního rozvoje domova, který provádí hodnocení organizace formou sebehodnotícího dotazníku, na kterém se podílí většina pracovníků domova. Do sebehodnocení organizace byly zahrnuty také další zdroje jako klient, rodinný příslušník a zaměstnanec. V červnu 2012 bylo dokončeno sebehodnocení organizace a poté probíhaly realizace oblasti rozvoje, které vyplynuly ze sebehodnocení organizace, například reminiscenční koutek na I., II. i III. oddělení. V říjnu 2012 Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace se přihlásila k certifikaci Vážka, která proběhne v únoru následujícího roku.

12 12 Domov v rámci konzultačních návštěv pracovníků Gerontologické a organizační supervize projevil zájem zapojit se do programu Bon Appettit, který je zaměřený na individuální přístup při stolování a stravování klientů. Semináře o programu proběhnou v následujícím roce. V prosinci bylo organizaci oznámeno Úřadem práce České republiky Krajskou pobočkou Brno, že v únoru 2013 proběhne v domově třídenní inspekce poskytované sociální služby. Inspekce se bude týkat poskytované sociální služby Domov pro seniory. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: Cílem naší organizace bylo věnovat stále větší pozornost komplexní péči a pohodlí našich klientů - uživatelů sociální služby. Prioritou bylo zdokonalení péče především o imobilní klienty a snažit se jim nabídnout takovou škálu činností, která jim co nejvíce vyhovovala. Kromě toho pokračovala spolupráce domova s místní samosprávou, mateřskou a základní školou i s občanskými organizacemi, neboť trvalá sociální integrace klientů je důležitým parametrem zachování kvality života. Mimo pravidelných aktivizačních činností na každém oddělení měli klienti možnost se zúčastnit i nových celodomovních aktivit: - vánoční koncert v kostele v Telnici, - výlet na Mohylu míru, - výlet k rybníku Balaton, - výlet do cukrárny v Otnicích, - návštěva dětského divadelního představení TJ Sokol Žatčany, - hudební odpoledne k MDŽ, - výlet na zabíjačkové speciality, - ochutnávka zeleného piva, - hudební odpoledne Pálení čarodějnic, - slavnostní otevření altánu v zámeckém parku a naučné stezky MZLU - návštěva akce Strom života v Brně, - účast na soutěži seniorů v pétanque v Hodoníně, - soutěž v pétanque se členy občanského sdružení Sokolnický dům, - projížďka v bryčce tažené koněm v zámeckém parku, - slavnostní odhalení pamětní desky Obětem válek Austerlitz, o.p.s. u vstupu do zámku, - Dožínková slavnost, - koncert žesťového orchestru, - návštěva pěveckého sboru seniorů z Adamova,

13 13 - Babské hody návštěva žen v krojích na jednotlivých odděleních, - hudební vystoupení dvojice Duomino, - přednášky na různá témata Kamčatští medvědi, Práva seniorů, projekt Seniorpoint, - zpěv lidových písniček s klavírem, - předčítání ze Starého zákona - Biblické příběhy. - akce Sportujeme společně - ve spolupráci s místními základními školami, - Vynášení Morany -pásmo dětí mateřské školy v zámeckém parku, - společný úklid zámeckého parku ve spolupráci s dětmi ZŠ Sokolnice a MŠ Újezd z Brna. Stále oblíbenějším se stal domovní Zámecký zpravodaj, prostřednictvím kterého je zajištěna větší informovanost klientů nejen o změnách, které se jich dotýkají, ale i o společenských a kulturních událostech v domově a okolí. Někteří klienti i zaměstnanci se stali jeho pravidelnými přispěvateli. Velice úspěšně pokračuje spolupráce s dobrovolníky z Křesťanských sborů z Brna a z občanského sdružení Sokolnický dům. Zapojili jsme se do projektu JmK SENIORPOINT, prostřednictvím kterého mají naši klienti i jejich rodinní příslušníci možnost získávat komplexní informace ze všech oblastí sociálního života. Seniorpoint bude sloužit také všem občanům Sokolnic a okolí jako informační centrum pro seniory a jeho zaměstnanci budou poskytovat informační servis pravidelně 1x měsíčně. Dobrá spolupráce se zřizovatelem byla podpořena naší pravidelnou účastí a prezentací domova na jím pořádaných akcích. Účast managementu domova na četných přednáškách, školeních, veletrzích a setkáních vedoucích pracovníků byla dobrou příležitostí pro konzultace v oblasti dalšího rozvoje domova a aktivní informovanost. V rámci spolupráce s ostatními zařízeními sociálních služeb JmK byl zaměstnanci organizace navštíven Domov pro seniory v Jevišovicích a Zámeček Střelice, domov pro osoby se zdravotním postižením. Náš domov uzavřel dohodu o spolupráci s Domovem pro seniory Holásecká v Brně-Tuřanech, městem Újezd u Brna a obcí Telnice. Na základě této smlouvy probíhají vzájemné návštěvy kulturních a společenských akcí, výměna poznatků a zkušeností pro sdílení tzv. dobré praxe. Pravidelné výměny personálu, konzultace v oblasti řízení, sociální práce, stravování, péče a aktivizačních činností je možností pro inovativní postupy, které se osvědčily v jiných zařízeních. V návaznosti na nově zaváděné aktivity probíhá i vzdělávání zaměstnanců cílené na realizované činnosti.

14 14 I. 3. Zdravotní péče a rehabilitace Vykazování výkonů za zdravotnickou péči, zajištění lékařské péče. Klientům byla poskytovaná komplexní ošetřovatelská a rehabilitační péče dle jejich aktuálního zdravotního stavu. Byl vytvořen individuální plán ošetřovatelské péče. Tým pracovnic v přímé péči pracoval s klienty podle konceptu bazální stimulace a v této oblasti se bude dál vzdělávat. Pracovnici v přímé péči se zaměřili na vzdělávání v oblasti paliativní péče. Lékařskou péči dvakrát týdně zajišťoval praktický lékař, který podle potřeby vystavoval doporučení na nutná odborná vyšetření u specialistů, předpisy léků, poukazy na ortopedické a léčebné pomůcky, poukazy na pomůcky pro inkontinenci a ordinoval zdravotní péči hrazenou zdravotní pojišťovnou. Mimo stanovenou dobu se v případě nutnosti dostavil na zavolání ošetřujícího personálu. V nočních hodinách a v akutních případech službu konající zaměstnanec přivolal lékařskou pohotovost. Dále do zařízení docházeli odborní lékaři - neurolog, psychiatr, dentista, dermatolog. Ve zdravotnických zařízeních se během roku léčilo 11 uživatelů služby domov pro seniory (350 dnů) a 28 uživatelů služby domov se zvláštním režimem (652 dnů), kteří byli hospitalizování ve FN u sv. Anny na II. interně, ve FN Bohunice na infekční klinice, v Psychiatrické léčebně Černovice, v nemocnici Milosrdných bratří. Dne byla provedena v organizaci revize ze ZPMV. Výsledkem kontroly bylo odmítnutí úhrady za aplikace léčebné terapie per os ve výši ,35 Kč. Vedení domova s tímto zjištěním nesouhlasí a podalo námitku. Ze strany zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra byla námitka odmítnuta. Ředitel domova k reviznímu zjištění podá návrh na zahájení smírčího řízení, případně přistoupit i k nejzazšímu kroku, soudnímu sporu, neboť se domnívá, že velká část zamítnutých plateb byla odejmuta neoprávněně. Spolupráce s VZP byla v loňském roce nedobrá, neboť i přes neakceptaci úhradového dodatku ZP postupovala jako by byl dodatek podepsán a krátila úhrady za indikované a následně poskytnuté zdravotnické výkony. Vedení domova se rozhodlo po neúspěšných výzvách toto jednání napadnout a řešit soudní cestou (viz. výnosy za tržby od zdravotních pojišťoven za výkony poskytované zdravotní péče). Výskyt dekubitů, prevence Jakákoliv trvalá nehybnost vystavuje klienta vzniku dekubitu. Komplexní ošetřovatelská péče o imobilní klienty byla zaměřená zejména na prevenci dekubitů, u rizikových klientů byla používána hodnotící metoda podle Nortonové. V rámci prevence se používaly polohovací

15 15 lůžka a pomůcky k prevenci proleženin. U rizikových klientů dle ordinace lékaře byl podáván vitamin D. Pracovnice v přímé péči pracovaly podle standardů: prevence vzniku dekubitu, zásady polohování, úprava lůžka, péče o hygienu, výživa klienta. Aby byla péče o klienty s dekubity účinná, je třeba, aby se personál neustále vzdělával. Tržby od zdravotních pojišťoven v roce za poskytnutí zdravotní péče u jednotlivých zdravotních pojišťoven Kapitola všeobecná sestra v sociálních službách číslo VZP ZPMV OZP VOZP název kódu kódu Zavedení nebo ukončení odborné zdravotní péče, administrativní činnost , ,30 812, ,50 Ošetřovatelská intervence , , , ,30 Komplex - odběr biologického materiálu ,00 18,00 9,00 27,00 Aplikace léčebné terapie , ,50 652,50 Příprava a aplikace ordinované infúzní terapie ,00 461,70 513,00 51,30 Aplikace inhalační léčebné terapie, oxygenoterapie Péče o ránu , , , ,40 Komplex - klysma, laváže, ošetření permanentních katetrů , , ,00 Zavádění nasogastrické sondy 6633 Komplex - vyšetření stavu pacienta přístrojovou technikou ,00 Nácvik a zaučování aplikace inzulínu 6637 Ošetření stomií ,60 Bonifikační kód za práci zdravotní sestry od 22-6 hod Bonifikační kód za práci zdravotní sestry v době pracovního volna , , , ,20 Celkem tržby od zdravotní pojišťovny , , , ,20 regulace výkonů (krácení), snížení tržeb 0, ,35 0,00 0,00 Celkem tržby od ZP po regulaci , , , ,20

16 16 Vykazování fakturované částky Pojišťovna Součet VZP 15,1 15,9 16,2 13,9 16,8 17,9 17,5 20,5 69,7 58,4 52,9 59,0 373, VOZP 11,8 11,2 18,3 16,3 12,3 11,1 9,6 11,6 10,5 10,4 9,7 10,6 143, OZP bank a pojišťoven 0,0 1,4 6,0 5,9 2,1 5,4 6,1 9,4 15,8 13,7 15,4 18,4 99, ZP MV 16,6 19,5 28,2 26,7 22,3 24,5 35,4 36,6 44,3 40,8 43,6 40,0 378,5 Celkem: 43,5 48,0 68,7 62,8 53,5 58,9 68,6 78,1 140,3 123,3 121,6 128,0 995,3 Hodnoty jsou v tisících Kč Rehabilitace V rámci fyzioterapie se personál zaměřoval na celkovou aktivaci organismu našich klientů, posílení samostatnosti a soběstačnosti. Jeho snahou bylo zlepšení koordinace a dynamiky pohybu uživatelů, udržování a rozvíjení jejich stávající tělesné zdatnosti a motorické funkce, preventivní předcházení nežádoucím sekundárním změnám, zvýšení psychomotorické aktivity. Dle aktuálního zdravotního stavu byla klientům poskytována individuální nebo skupinová rehabilitační péče (aktivní cvičení, pasivní cvičení, dechová a cévní gymnastika, kondiční cvičení, polohování, relaxační techniky, SRT, BS). V co největší možné míře bylo používáno různých rehabilitačních a kompenzačních pomůcek (chodítka, berle, pedálové trenažéry, polohovací a posilovací pomůcky, termopolštářky).

17 17 Nedílnou součástí rehabilitace byla i fyzikální terapie (elektroterapie, magnetoterapie, fototerapie, termoterapie, mechanoterapie). Fyzioterapeuti úzce spolupracovali s pracovníky aktivizačního úseku. Jakýkoliv zdravotní problém klientů byl konzultován s praktickým nebo s odborným lékařem. Restriktivní opatření Tato opatření nebyla v domově používána. Na vlastní žádost uživatele služeb, kterou stvrdil podpisem, mohou být z důvodu jeho bezpečnosti a obavy z pádu použity zábrany, které jsou součástí výbavy polohovacího lůžka. Domov pro seniory má vypracovaný Provozní řád protiepidemický, který byl schválen číslo jednací: 4441/2007/BM/HOK/De. Předložená změna provozního řádu byla vypracována v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcího předpisu vyhl. MZ ČR č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. S provozním řádem byli seznámeni všichni zaměstnanci. Kontrola dodržování provozního řádu byla zajištěna vedoucí zdravotnického úseku. I. 4. Provozní činnosti a) Specifikace a popis provozních činností Provozní úsek byl tvořen stravovacím provozem, prádelnou, údržbou, úklidem, šicí dílnou a vrátnicí. Pracovní kolektivy byly stabilizované. Provozní pracovníky řídil vedoucí provozu. Stravovací provoz Ve stravovacím provozu byla šesti pracovníky připravována strava pro klienty i zaměstnance. Kvalita stravovacího provozu byla na vysoké úrovni, připravovala se strava normální, šetřící, diabetická a kombinace stravy diabetické a šetřící. Klienti domova a zaměstnanci měli možnost výběru z hlavních jídel, dále je možnost výběru snídaní a příloh u večeře. Strava byla objednávána elektronicky. Stravovací provoz byl vybaven kvalitní technologií, disponoval určitou rezervou a možnostmi dalšího diferencování stravy. Ve stravovacím provozu byl pořízen nerezový pracovní stůl a vozík, nové osvětlení ve všech prostorách kuchyně a výdejny stravy, všechny prostory byly nově vymalovány. Zaměstnanci pracovali tak, aby byly dodrženy podmínky systému kritických bodů zdravotní nezávadnosti HACCP, byly používány jednorázové ochranné pomůcky při přípravě a výdeji stravy.

18 18 Provoz prádelny V prádelně a mandlovně bylo práno a žehleno veškeré prádlo uživatelů a pracovní oděvy zaměstnanců, dále záclony, závěsy, potahy, deky. Prádelna i mandlovna jsou vybaveny pěti pračkami a sušičkami na 5 kg prádla, jednou průmyslovou pračkou a dvěma velkými sušičkami. Počátkem roku byly zvětšeny a upraveny prostory prádelny tak, aby lépe vyhovovaly požadavkům tohoto provozu a dále byly v prádelně a žehlírně provedeny potřebné instalační práce. Technologie bude postupně obnovovaná. Provoz prádelny zajišťovaly dvě zaměstnankyně, v přilehlé šicí dílně opravovala prádlo, šila záclony, potahy, a závěsy švadlena, která pracovala na úvazek 0,5 (úspora oproti minulým obdobím úvazek švadleny byl 1,0). Denně bylo vypráno asi 119 kg prádla, uživatelé měli možnost v rámci fakultativní služby nechat si osobní prádlo prát samostatně. Prádlo bylo žehleno ručně a mandlováno na dvou mandlovacích strojích. Počátkem roku byl zvětšen prostor prádelny a opraveno topení. Byl zpracován návrh rekonstrukce prostor prádelny tak, aby lépe vyhovoval hygienickým normám. V následujícím období bude dopracována cenová relace pro provedení modernizace provozu. Provoz údržby: Údržba objektu a zařízení byla zajišťována dvěma zaměstnanci, kterým pomáhá jeden uklízeč, který pracuje na úvazek 0,5. Hlavním úkolem údržby bylo udržování nemovitého a movitého majetku organizace v provozuschopném stavu, provádění údržby a oprav přilehlých objektů, pozemků, technického a dalšího zařízení a vybavení. Údržba a oprava majetku v loňském roce byla prováděna vlastními zaměstnanci a odbornými firmami. Provoz úklidu Na tomto úseku pracovalo šest zaměstnanců, kteří zajišťovali úklid tří oddělení, dvou vilek a dalších provozních prostor kromě provozu kuchyně. Zaměstnanci úklidu udržují veškeré prostory ve vzorném pořádku při optimálním čerpání úklidových a dezinfekčních prostředků a při zachování co nejdelší životnosti svěřeného majetku (např. voskování podlah inpregnovacími přípravky). Zaměstnanci se řídili stanoveným harmonogramem práce. Byli povinni používat dezinfekční a čistící přípravky dle příslušné směrnice a dle sanitačního řádu. Provoz vrátnice zajišťovalo pět vrátných na úvazek 0,95. Tito zaměstnanci měli stanoven harmonogram práce na ostrahu objektu.

19 19 Náklady na provozní činnost Stravování, úklid a praní prádla byly poskytovány vlastní činností, zaměstnanci pracovali na základě pracovní smlouvy, což vyhovovalo potřebám organizace. Během roku byly systematicky sledovány náklady na jmenované provozní úseky. Pokud se jedná o přímé náklady, byly uváděny náklady na čistící a dezinfekční prostředky, potraviny, přímé mzdy a zákonné pojištění, dlouhodobý hmotný a nehmotný a drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, dále náklady na energie, likvidace odpadů, náklady za telefonní hovory, odpisy a další. Režijní náklady byly rozpočítány na jednotlivá střediska dle úvazku zaměstnanců. Mezi režijní náklady patří mzdové náklady THP, ale i pradlen, údržbářů a úklidu včetně zákonného pojištění, jednotlivé služby (poplatky, softwarové práce, náklady na telefonní hovory, mobilní telefony, internet, poštovné, komunální odpad, programátorské práce, stočné revize), energie (zemní plyn a elektřina), celkové odpisy, materiálové náklady (kancelářské potřeby, propagační materiál, dezinfekční a úklidové, PHM aj.). Režijní náklady, které jsou rozpočítávány na střediska, jsou vždy ty, které zůstanou po odečtení přímých nákladů (odpisy, údržba softwaru, programátorské práce, čistící a úklidové prostředky a další). Prádelna Do celkových přímých nákladů prádelny se promítaly osobní náklady zaměstnanců prádelny, náklady na elektřinu, plyn, vodné a stočné, spotřeba čistících a pracích prostředků, spotřeba osobních ochranných pracovních prostředků, odpis budovy, praček, mandlů a sušiček. Způsob režijních nákladů je popsán v předešlém odstavci. Do režijních nákladů byly započítány platy a zákonné odvody THP, údržba, stravování a úklidu. VK vysokým nákladům za praní prádla přispěla stavební oprava prádelny a servis techniky v prádelně. Tyto pravidelné kontroly od firmy Miele byly zrušeny a nahrazeny servisním pracovníkem na zavolání, čímž budou uspořeny finanční prostředky nejméně ve výši cca 65 tisíc Kč na tomto úseku. Stravovací provoz Do přímých nákladů se promítaly osobní náklady zaměstnanců kuchyně a úvazkem 0,9 i skladnice, náklady na elektřinu, energie, vodné a stočné, spotřeba čisticích prostředků, spotřeba osobních ochranných pracovních prostředků, odpisy prostor kuchyně, přípravny a výdejny stravy, skladů potravin a jídelny, kuchyňského zařízení, likvidace biologického odpadu z kuchyně, náklady na drobný majetek. Bylo vyrobeno kusů stravovacích jednotek za rok a obědů pro zaměstnance a cizí strávníky.

20 20 Kapacita při současném strojním vybavení kuchyně lze zvýšit až na 105 tisíc kusů celodenní stravy za rok. Úklid Na tomto úseku je započítán i venkovní úklid. Režijní náklady na platy obsahují náklady na platy THP a pradlen. Přímé náklady jsou náklady na komunální odpad, čistící a úklidové prostředky, OOPP. Nepřímé náklady obsahují bankovní poplatky, softwarové práce, náklady na telefonní hovory, kancelářské potřeby, odpisy, programátorské práce, likvidaci ostatních odpadů, revize a další. ve vlastní Praní prádla režii Celkové náklady Kč Vyprané množství kg Náklady na vyprání 1 kg prádla Kč 41 Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii) kg ve vlastní Stravování režii Celkové náklady stravovacího provozu za rok (přímé a režijní náklady) Kč Náklady na jednu stravovací jednotku Kč 154 Počet vyrobených stravovacích jednotek za rok ks Celkové náklady na obědy zaměstnanců a cizích (potraviny) Kč Počet obědů celkem (zaměstnanci a cizí) ks Náklady na 1 oběd celkem Kč 88 z toho cena potravin Kč 25 ve vlastní Úklid režii Celkové náklady přímé na nepřímé Kč Plocha úklidová cca m Náklady na 1 m 2 uklízené plochy/rok K

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/8 Obsah

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne 24. 2. 2014

Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne 24. 2. 2014 1 Zpráva o činnosti organizace Domov pro seniory příspěvková organizace Sokolnice Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, za rok 2013 Sokolnice dne 24. 2. 2014 2 Obsah I. Plnění úkolů v oblasti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice 253 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253

Více

Ekonomika ošetřovatelské péče v sociálních službách rok Jiří Procházka únor 2015

Ekonomika ošetřovatelské péče v sociálních službách rok Jiří Procházka únor 2015 Ekonomika ošetřovatelské péče v sociálních službách rok 2015 Jiří Procházka únor 2015 Legislativa k financování zdravotní péče v PZSS Financování odbornost 913 - vyhláška MZČR č.134/1998 Sb. o seznamu

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2015

Zpráva o hospodaření v roce 2015 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2015 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 Domov na hradě Rychmburk domov se zvláštním režimem 539 74 Předhradí 17 Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 IDENTIFIKACE ORGANIZACE: Název: Právní forma: Sídlo: Domov na hradě Rychmburk příspěvková

Více

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY Jindřichohradecko Bývalý okres Jindřichův Hradec Nyní správní území obcí Jindřichův Hradec, Třeboň a Dačice Oblast s málo rozvinutým

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese:

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese: Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S. K. Neumanna 842/2 se sídlem: Přísečnická 456/6 431 91 Vejprty Služba je poskytována na adrese:

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2011 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze 1 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Účastnící smlouvy

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

FORMULÁŘ B POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

FORMULÁŘ B POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ NÁZEV ŽADATELE: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Domovy se zvláštním režimem NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

FORMULÁŘ B POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

FORMULÁŘ B POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ NÁZEV ŽADATELE: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Domov pro seniory NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Příloha č. 16 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - Náklady N Á K L A D Y Příloha č. 2 Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace SÚ 2013 1) 2014 2) 4) 2013 1) 2014 2) Náklady v tis.kč Spotřebované

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

Rozpočet služby, uznatelné náklady na co, je možné finanční podporu prostřednictvím kraje žádat (dotace od MPSV)

Rozpočet služby, uznatelné náklady na co, je možné finanční podporu prostřednictvím kraje žádat (dotace od MPSV) Rozpočet služby, uznatelné náklady na co, je možné finanční podporu prostřednictvím kraje žádat (dotace od MPSV) Finanční prostředky lze použít pouze na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním základních

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 Brno, únor 2011 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

Město Česká Lípa 1.verze návrhu rozpočtu na rok rozpočet 2012 k v tis.kč

Město Česká Lípa 1.verze návrhu rozpočtu na rok rozpočet 2012 k v tis.kč 1.verze návrhu rozpočtu na rok 2013 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2013 V návrhu rozpočtu na rok 2013 byly ponechány nejnižší možné částky na pokrytí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Tato zpráva je vytvořena

Více

Základní informace o poskytovateli služeb a jeho činnosti

Základní informace o poskytovateli služeb a jeho činnosti Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace Základní informace o poskytovateli služeb a jeho činnosti Identifikační údaje organizace Název organizace : Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov důchodců Velké

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2005 V roce 2005 jsme provedli 3 rozpočtové změny: viz. přiložené dokumenty 1) Rozpočtová změna č. 1

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Český Brod 8.3.2010 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis služby

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK NÁVRH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK NÁVRH OBEC HOSTIŠOVÁ, Hostišová 100, 763 01, IČ: 00568562 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2015 - NÁVRH dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

70 Sociální rehabilitace

70 Sociální rehabilitace Analýza výsledků benchmarkingového porovnávání 70 Sociální rehabilitace Ing. Stanislav Kocourek srpen 2011 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více