Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne 24. 2. 2013"

Transkript

1 1 Zpráva o činnosti organizace Domov pro seniory příspěvková organizace Sokolnice Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, za rok 2012 Sokolnice dne

2 2 Obsah: I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace str. 3 I. 1. Management str. 3 I. 2. Sociální a výchovná péče str. 7 I. 3. Zdravotní péče a rehabilitace str. 14 I. 4. Provozní činnosti str. 17 II. Plnění úkolů v personální oblasti str. 21 III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření str. 27 III. 1. Výnosy str. 27 III. 2. Náklady str. 29 III. 3. Finanční majetek str. 33 III. 4. Pohledávky a závazky str. 34 III. 5. Dotace a příspěvky str. 35 III. 6. Investice str. 37 III. 7. Doplňková činnost str. 37 IV. Autoprovoz str. 38 V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem str. 39 VI. Komentář k tab. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů str. 42 VII. Kontrolní činnost str. 44 VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků str. 46 Závěr str. 46

3 3 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace I. 1. Management Údaje o organizaci: Název organizace: Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Zámecká 57, Sokolnice Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Krajský úřad, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno Údaje o vedoucích pracovnících Ředitel Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace: MVDr. Petr Nováček kontakt: tel , fax, tel , Zástupce ředitele, hlavní účetní: Ing. Naděžda Ustohalová, kontakt: tel , Vedoucí zdravotnického a ošetřovatelského úseku: Ivana Mácová, Kontakt: tel , Vedoucí provozního úseku: RNDr. Petr Hájek Kontakt: tel , Vedoucí sociálně-aktivizačního úseku: Mgr. Eva Stiborová Kontakt: tel , Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, má zaregistrovány a poskytuje dvě pobytové sociální služby, domov pro seniory a domov se zvláštním režimem.

4 4 Optimalizace kvality, ekonomiky a rozsahu poskytování sociálních služeb Optimalizace kvality a rozsahu poskytovaných sociálních služeb Od 1. ledna se snížila kapacita služby domov pro seniory z 36 klientů na 26 uživatelů ve prospěch domova se zvláštním režimem, kde se zvýšila kapacita z 84 lůžek na 94 lůžek. Důvodem pro navyšování kapacity ve službě domov se zvláštním režimem je měnící se zdravotní stav evidovaných zájemců o službu, kteří jsou každý rok oslovováni, a budoucích klientů v rámci nově podaných žádostí, kdy ve většině případů jsou zařazováni sociální komisí do domova se zvláštním režimem. Celkový počet uživatelů sociální služby zůstal v domově v počtu 120 osob. Od plánovaného postupného snižování na kvótu 100 vedení domova upustilo, protože tímto krokem by došlo k nutnému navyšování úhradových sazeb za poskytované služby. V současnosti jsme již byli nuceni přistoupit k projednávání úhrad s rodinami 58 uživatelů (1/2 klientů), jejichž příjmy jsou již nedostačující pro úhradu stanovených sazeb. U části smluv se podařilo dojít k dohodě a rodiny budou dorovnávat vzniklý finanční schodek. Tímto krokem jsme částečně zachovali platební schopnost 47 z 58 uživatelů. Nepodařilo se realizovat snížení vícelůžkových pokojů z důvodu nedostatku finančních prostředků. Domov má zpracovány návrhy možnosti realizace provedení úprav, což je spojeno s vyššími finančními náklady. Nejvhodnějším řešením by bylo navýšení lůžkové kapacity výstavbou nového pavilonu nebo sociálních domků, minimálně pro cca klientů, což je počet připadající na jedno oddělení. Tak by došlo k určitému zachování platební schopnosti uživatelů a současně i ke zvýšení QSS, neboť by se mohla zrušit část vícelůžkových ložnic nad tři lůžka. K částečnému nenaplňování standardů kvality dochází právě u standardu č. 2 Ochrany práv uživatelů soc. služby v oblasti soukromí uživatelů na vícelůžkových pokojích, které bylo řešeno instalací teleskopických výsuvných tyčí a lanek se závěsy, k dispozici byly i paravány. Dále byly nainstalovány uzamykatelné zámky na všech pokojích I. a II. oddělení a všem klientům byly na dostupné místo instalovány uzamykatelné bezpečnostní trezory pro možnost ochrany cenností. Počátkem roku byl opraven strop uhelného sklepa pod nádvořím, kam by bylo možné přemístit šatny personálu a současně zkvalitnit péči o pracovníky, z uvolněných prostor vybudovat nové dvoulůžkové pokoje a přestěhovat stávající klienty. Některé šestilůžkové pokoje by tak bylo možno přebudovat na dvoulůžkové. Podmínkou pro uvedenou akci bude obdržení finančních prostředků, o účelovou dotaci na rekonstrukci sklepa v hodnotě cca 2 miliony Kč bylo zažádáno.

5 5 V domově byla podstatným způsobem snížena bariérovost a to rekonstrukcí stávajícího výtahu v hlavní budově. Výtah v současné době splňuje parametry dané normami ČR a EU Nově byl vybudován výstup z výtahu přímo na nádvoří. Tím se zvýšila možnost pobytu mimo budovu imobilních klientů z 1. a 2 oddělení. Bylo provedeno uzavření budovy z vrátnice ovládanými elektronickými vraty a dvěma vchodovými dveřmi, čímž se umožňuje volný pohyb po celém areálu domova uživatelům služby domov se zvláštním režimem. Pro imobilní klienty byly zakoupeny dvě sprchové židle Carino a jedna zvedací hygienická židle Calypso. V rámci zvyšování kvality poskytovaných služeb byl zaveden výběr z hlavních jídel i snídaní při současném poskytování dietního stravování. Pravidelně se uskutečňoval prodej oblečení pro uživatele prostřednictvím drobných obchodníků, klienti měli po celý rok dvakrát týdně k dispozici kantýnu, kde si mohli zakoupit potraviny, hygienické potřeby, tisk a zároveň si posedět u kávy, zákusku či chlebíčku. Všem uživatelům domova sloužil nově vybudovaný klidový koutek na II. oddělení, televizní koutek na I. a III. oddělení, kuřáci za nepříznivého počasí mohli využívat pro ně zřízenou místnost. Bylo využíváno služeb občanského sdružením Rodinná pohoda, jehož pracovníci navštěvují klienty domova a nabízí jim trénink paměti a canisterapii a služeb Doc. Dr. Stanislava Balíka, Ph.D., který poskytoval psychologickou pomoc klientům domova převážně na oddělení se zvláštním režimem v rámci projektu Prevence pro bezpečný návrat postižených Alzheimerovou chorobou. Optimalizace ekonomiky Optimalizace ekonomiky v domově byla zajišťovaná úsporou nákladů při zvyšování kvality služeb. Energetická agentura DEA z Modřic u Brna provedla objektovou analýzu prostor organizace, zmapovala stávající stav a navrhla nízkonákladová opatření vedoucí k úsporám energií. Některá navrhovaná řešení úspory elektřiny byla provedena, s dalšími je počítáno pro následující období. Firma Hartman Rico, a. s. poskytla organizaci supervize bez náhrady nákladů. Využitím této nabídky domov ušetřil cca 70 tisíc Kč. Byla uzavřena smlouva o výpůjčce s Farním úřadem Telnice o pronájmu prostor kaple a zároveň o úhradě spotřeby zemního plynu dle nově nainstalovaných měřidel. Také tímto opatřením byly uspořeny finanční prostředky (cca 30 tis. za rok).

6 6 Vedení organizace zažádalo o finanční prostředky z Evropské unie na revitalizaci zeleně v zámeckém parku v rámci výzvy Regionálního operačního programu Jihovýchod, oblast podpory Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Tato žádost byla schválena, vysoutěžená cena revitalizace parku je Kč vč. DPH, akce bude ukončena Organizace také podala projektový záměr na vybudování naučné stezky a výstavní galerie v zámku v Sokolnicích do operačního programu ROP Jihovýchod v rámci aktuální výzvy, prioritní osa 2 Rozvoj udržitelnosti cestovního ruchu, oblast podpory FIŠE Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. Projekt domova byl přijat s výhradou a organizace od realizace akce upustila z důvodu příliš malé naděje na úspěch v porovnání s vynaloženými náklady. Od byly zvýšeny úhrady za pobyt uživatelů v souladu se zvýšením cen komodit. Prezentace domova Domov prezentuje poskytování služby na webových stránkách, které jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány a které představují činnost zaměstnanců a uživatelů. Zájemci o poskytované služby zde najdou prvotní informace. Na webové stránky domova dále odkazují webové stránky města Újezd u Brna, obce Sokolnice a okolních blízkých obcí, dále veřejné portály: v tištěné podobě: Adresář sociálních služeb JmK, Adresář poskytovatelé sociálních služeb ve správním obvodu města Šlapanice, Zlaté stránky, Éter, Sokolnický zpravodaj, informační letáky domova, Zámecký zpravodaj, v odborných časopisech Sestra, časopis Papoušci. Domov vzájemně spolupracuje s obcemi Telnice, Újezd u Brna, Sokolnice a dalšími sociálními zařízeními - Domovem pro seniory Tuřany, Domovem pro seniory Brno - Věstonická, DPS a Penzionem v Újezdě u Brna, Senior point, Sokolnický dům o. p. s., Mohyla míru Austerlitz o.p.s., Základními školami Sokolnice, Dambořice a Těšany, Vyšší odbornou školou zdravotnickou Brno, Vyšší odbornou školou sociálně právní Brno, Křesťanskými sbory, firmou Hartmann. Byly natištěny propagační letáčky domova s informacemi o poskytované službě pro domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Měsíčně byl vydáván Zámecký zpravodaj vytvářený zaměstnanci a uživateli. Dále byl vytvořen kalendář domova ve formátu A 3, který je i propagačním materiálem, zároveň si jej mohou za výrobní cenu koupit uživatelé sociálních služeb i zaměstnanci domova. K dobré prezentaci domova patří další propagační

7 7 materiály jako pohlednice, DVD a CD nosiče, fotoalbum domova a výrobky klientů prezentované na různých společenských a kulturních akcích v domově i mimo něj. Mezi další propagační akce lze zařadit dny otevřených dveří, předvánoční posezení s dodavateli a spolupracovníky organizace, dožínkové slavnosti, které byly konané spolu s OS Sokolnický dům, slavnostní koncert v novém altánu a další. Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů Organizace přijala několik finančních neúčelových darů v hodnotě cca 136 tisíc Kč, účelový dar ve výši 4 tisíce Kč, účelovou dotaci na opravu komunikace ve výši 10 tisíc Kč. Dále bylo po schválení Radou JMK přijato několik věcných darů. Dary byly přijaty od fyzických osob, právnických osob. Jejích vyčíslení je uvedeno v oddílu VI. Přehled o čerpání a užití fondů. Mimořádné události Během roku se nevyskytla žádná mimořádná událost. I. 2. Sociální a výchovná péče Kapacita zařízení, počet příjmů a ukončení pobytu, žádosti o umístění, informace o pořadníku schválená kapacita zařízení 120 klientů kapacita zařízení k sledovaného roku 120 klientů z toho domov se zvláštním režimem 94 klientů domov pro seniory 26 klientů z toho v ošetřovatelské péči 97 klientů Služba domov pro seniory [počet uživatelů] Kapacita zařízení k sledovaného roku 26 Počet klientů (imobilních) upoutaných na lůžko 2 Mobilních klientů za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek 17 Počet klientů, jejichž zdravotní stav vyžadoval nákladnější stravování 10 Obložnost v % 101, 62 Evidenční počet neuspokojených žadatelů o sociální službu k Počet příjmů k Zemřelo k Propuštěno k Průměrný věk uživatelů ve sledovaném období 79,4

8 8 Služba domov se zvláštním režimem [počet uživatelů] Kapacita zařízení k sledovaného roku 94 Počet klientů (imobilních) trvale upoutaných na lůžko 31 Mobilních klientů za pomoci druhé osoby či technických pomůcek 25 Počet klientů, jejichž zdravotní stav vyžadoval nákladnější stravování 46 Obložnost v % 99,20 Evidenční počet neuspokojených žadatelů o sociální službu k Počet příjmů k Zemřelo k Propuštěno k Průměrný věk uživatelů ve sledovaném období 81,7 Celková obložnost v organizaci byla 99,73 %. Kapacita zařízení byla 120 klientů. Tento stav byl během roku stále dodržován. V letošním roce nebylo žádáno u Krajského úřad Jihomoravského kraje o změnu registrace sociálních služeb. Sociální služba zůstala beze změny. Věková struktura uživatel Věková struktura uživatel [počet uživatelů] let let let let 41 nad 95 let 1 Průměrný věk uživatelů: 81,2 let Úroveň poskytovaných služeb - úhrada za služby Úhrada za služby byla poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Výše úhrady byla sjednaná ve smlouvě o poskytování sociální služby, kterou uzavírá poskytovatel sociální služby s uživatelem. Ubytování v domově pro seniory bylo zajištěno Ubytování domky č. 146 a 147 [počet uživatelů] pokoje senioři zvláštní režim jednolůžkový 9 2 dvoulůžkový 0 4 třílůžkový 0 1

9 9 Ubytování v hlavní budově [počet uživatelů] pokoje senioři zvláštní režim jednolůžkový 0 1 dvoulůžkový 2 4 třílůžkový 0 4 čtyřlůžkový 0 2 pětilůžkový 1 2 šestilůžkový 3 3 sedmilůžkový 0 2 V hlavní budově jsou všechny pokoje vybaveny polohovacími lůžky, signalizačním zařízením pro přivolání ošetřovatelského personálu, nočními stolky. Každý klient má skříň na osobní prádlo s uzamykatelným trezorkem a s možností uzamčení samotné skříně. Na pokojích je televizní přijímač, jídelní stůl se židlemi. Mezi jednotlivými lůžky jsou teleskopické výsuvné závěsy. Na vícelůžkových pokojích jsou pokoje přepaženy ocelovými lanky, na kterých jsou zavěšeny závěsy pro zajištění větší intimity a soukromí každého klienta na pokoji. Klienti si mohou přinést drobné předměty, které jsou pro ně významné a mají k nim citové pouto. Koupelny jsou vybaveny bezbariérovou vanou, sprchovým koutem a moderním sociálním zařízením s protiskluzovou podlahou nebo podložkami. Koupelna je vybavena závěsy pro intimitu každého z uživatelů. Na koupelnových dveřích jsou cedule s možností volby volno/obsazeno. Na obou domcích jsou pokoje vybaveny skříní s uzamykatelným trezorem uvnitř, jídelním stolem, židlemi, lůžkem, nočním stolkem, policí na knihy, televizním přijímačem. Společná kuchyňka je zařízena kuchyňskou linkou, lednicí, rychlovarnou konvicí. Klienti si mohou pokoj dovybavit menším nábytkem (po předchozí dohodě s ředitelem domova) nebo drobnými předměty. Na domku Bílý dům byla poskytována služba na jednolůžkových pokojích se samostatným sociálním zařízením a sprchovým koutem. Na domku Hájenka byla poskytována služba v jednolůžkových až třílůžkových pokojích, sociální zařízení a sprchový kout jsou na každém patře. V roce 2012 byla úhrada za stravu a ubytování změněna. Od bylo provedeno navýšení úhrady za stravu o 6,- Kč na den za klienta a od bylo provedeno navýšení úhrady za ubytování o 3,- Kč až 20,- Kč na domcích a 15,- Kč v hlavní budově. Skutečné měsíční náklady na ubytování uživatele služby domov pro seniory Kč 4 932,- Skutečná úhrada Kč 4 459,- Skutečné měsíční náklady na ubytování už. služby domov se zvláštním režimem Kč 4 932,- Skutečná úhrada Kč 3 780,-

10 10 (Propočteno ze skutečných výnosů a nákladů, náklady na ubytování zahrnují přímé a režijní náklady na střediska úklid, prádelna, opravy, drobný majetek a další.) Stravování V domově byla poskytována celodenní strava jako součást komplexní péče o uživatele sociální služby. Celodenní stravování zahrnovalo snídani, oběd, večeři a dvě vedlejší jídla. Dieta diabetická zahrnovala snídani, oběd, večeři a tři vedlejší jídla. Dietní strava byla podávána na základě doporučení příslušného lékaře a podle zdravotního stavu upravována. Stravování probíhalo v souladu se zásadami správné výživy, s ohledem na věk, zdravotní stav strávníků a podle stravovacích jednotek. Při stravování se dbalo na kulturu stolování. Náklady na stravování (stravovací jednotka, režie) od 1. února 2012: stravovací jednotka: strava normální 75,- Kč/den, režijní náklady: 66,- Kč strava dietní 75,- Kč/den, režijní náklady: 68,- Kč strava diabetická 75,- Kč/den, režijní náklady: 75,- Kč celodenní strava normální: 141,- Kč/den celodenní strava šetřící: 143,- Kč/den celodenní strava diabetická: 150,- Kč/ den Skutečné měsíční náklady na stravu uživatele služby domov pro seniory Kč 4 577,- Skutečná úhrada Kč 4 325,- Skutečné měsíční náklady na stravu už. služby domov se zvláštním režimem Kč 4 577,- Skutečná úhrada Kč 4 236,- (Propočteno ze skutečných výnosů a nákladů, náklady zahrnují přímé nepřímé náklady střediska stravování.) Jídelní lístek byl vypracováván v souladu se zásadami zdravé výživy, pravidelně konzultován a odsouhlasen odpovědnými pracovníky. Výbor uživatelů se scházel 1x za 2 měsíce a projednávaly se zde mimo jiné připomínky, návrhy a podněty k podávané stravě, aktivizaci v zařízení od klientů z jednotlivých oddělení. Výbor uživatelů tvořili klienti, sociální pracovnice, eventuelně vedoucí zdravotnického a ošetřovatelského úseku a aktivizační pracovnice nebo klíčová pracovnice. Od března 2012 změnily sociální pracovnice prostory na Výbor uživatelů z důvodu lepší dostupnosti uživatelům. Po dohodě s klienty se začal Výbor uživatelů konat na pokoji jednoho oddělení. Každý Výbor uživatelů se konal na jiném pokoji a na jiném oddělení, aby měli možnost se účastnit všichni uživatelé, kteří mají zájem. Tento způsob se velice osvědčil a vede i k lepší

11 11 integraci uživatelů z každého oddělení. Výbor uživatelů začal navštěvovat značný počet klientů. Ostatní služby pro klienty Klientům byly poskytovány fakultativní služby dle jejich přání a využití. Byla zajištěna pedikúra, kadeřnice, holič, kantýna, kuřárna, možnost využití návštěvní místnosti, půjčování knih v knihovně, možnost využití internetu a Skype v knihovně, rehabilitaci, aktivizační programy, možnost kulturního vyžití, prodej oblečení. Návštěvy nebyly časově omezené, v případě zhoršení zdravotního stavu klienta byla návštěva po předchozí domluvě možná kdykoliv. Standardy kvality Pozornost byla věnována plnění standardů kvality sociálních služeb, jejichž cílem je neustálé zkvalitňování služeb v péči o klienta. Každoročně jsou prováděny revize standardů. Jednotlivé standardy byly projednávány na setkání Komise pro tvorbu a koordinaci standardů, poté dány k připomínkování všem zaměstnancům a změny, návrhy a podněty zaznamenány a standard uložen u sociálních pracovnic a na každém oddělení k nahlédnutí. Každý ze zaměstnanců po seznámení se s obsahem daného standardu stvrdil tuto skutečnost svým podpisem na poslední zadní straně dokumentu. Klienti mají k dispozici na nástěnkách na odděleních dokumenty týkající se informací o poskytované sociální službě, podávání stížností, práv klientů a pravidel poskytované služby. Klíčový pracovník pravidelně informuje klienty o standardech a jejich obsahu, o možnosti a způsobu podávání stížností, ale také i o nouzových a havarijních situacích, které mohou v domově nastat, aby uživatel věděl, jak se má v dané situaci zachovat. Během roku 2012 proběhlo několik konzultačních návštěv pracovníků projektu Gerontologické a organizační supervize s realizačním týmem organizačního rozvoje domova, který provádí hodnocení organizace formou sebehodnotícího dotazníku, na kterém se podílí většina pracovníků domova. Do sebehodnocení organizace byly zahrnuty také další zdroje jako klient, rodinný příslušník a zaměstnanec. V červnu 2012 bylo dokončeno sebehodnocení organizace a poté probíhaly realizace oblasti rozvoje, které vyplynuly ze sebehodnocení organizace, například reminiscenční koutek na I., II. i III. oddělení. V říjnu 2012 Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace se přihlásila k certifikaci Vážka, která proběhne v únoru následujícího roku.

12 12 Domov v rámci konzultačních návštěv pracovníků Gerontologické a organizační supervize projevil zájem zapojit se do programu Bon Appettit, který je zaměřený na individuální přístup při stolování a stravování klientů. Semináře o programu proběhnou v následujícím roce. V prosinci bylo organizaci oznámeno Úřadem práce České republiky Krajskou pobočkou Brno, že v únoru 2013 proběhne v domově třídenní inspekce poskytované sociální služby. Inspekce se bude týkat poskytované sociální služby Domov pro seniory. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: Cílem naší organizace bylo věnovat stále větší pozornost komplexní péči a pohodlí našich klientů - uživatelů sociální služby. Prioritou bylo zdokonalení péče především o imobilní klienty a snažit se jim nabídnout takovou škálu činností, která jim co nejvíce vyhovovala. Kromě toho pokračovala spolupráce domova s místní samosprávou, mateřskou a základní školou i s občanskými organizacemi, neboť trvalá sociální integrace klientů je důležitým parametrem zachování kvality života. Mimo pravidelných aktivizačních činností na každém oddělení měli klienti možnost se zúčastnit i nových celodomovních aktivit: - vánoční koncert v kostele v Telnici, - výlet na Mohylu míru, - výlet k rybníku Balaton, - výlet do cukrárny v Otnicích, - návštěva dětského divadelního představení TJ Sokol Žatčany, - hudební odpoledne k MDŽ, - výlet na zabíjačkové speciality, - ochutnávka zeleného piva, - hudební odpoledne Pálení čarodějnic, - slavnostní otevření altánu v zámeckém parku a naučné stezky MZLU - návštěva akce Strom života v Brně, - účast na soutěži seniorů v pétanque v Hodoníně, - soutěž v pétanque se členy občanského sdružení Sokolnický dům, - projížďka v bryčce tažené koněm v zámeckém parku, - slavnostní odhalení pamětní desky Obětem válek Austerlitz, o.p.s. u vstupu do zámku, - Dožínková slavnost, - koncert žesťového orchestru, - návštěva pěveckého sboru seniorů z Adamova,

13 13 - Babské hody návštěva žen v krojích na jednotlivých odděleních, - hudební vystoupení dvojice Duomino, - přednášky na různá témata Kamčatští medvědi, Práva seniorů, projekt Seniorpoint, - zpěv lidových písniček s klavírem, - předčítání ze Starého zákona - Biblické příběhy. - akce Sportujeme společně - ve spolupráci s místními základními školami, - Vynášení Morany -pásmo dětí mateřské školy v zámeckém parku, - společný úklid zámeckého parku ve spolupráci s dětmi ZŠ Sokolnice a MŠ Újezd z Brna. Stále oblíbenějším se stal domovní Zámecký zpravodaj, prostřednictvím kterého je zajištěna větší informovanost klientů nejen o změnách, které se jich dotýkají, ale i o společenských a kulturních událostech v domově a okolí. Někteří klienti i zaměstnanci se stali jeho pravidelnými přispěvateli. Velice úspěšně pokračuje spolupráce s dobrovolníky z Křesťanských sborů z Brna a z občanského sdružení Sokolnický dům. Zapojili jsme se do projektu JmK SENIORPOINT, prostřednictvím kterého mají naši klienti i jejich rodinní příslušníci možnost získávat komplexní informace ze všech oblastí sociálního života. Seniorpoint bude sloužit také všem občanům Sokolnic a okolí jako informační centrum pro seniory a jeho zaměstnanci budou poskytovat informační servis pravidelně 1x měsíčně. Dobrá spolupráce se zřizovatelem byla podpořena naší pravidelnou účastí a prezentací domova na jím pořádaných akcích. Účast managementu domova na četných přednáškách, školeních, veletrzích a setkáních vedoucích pracovníků byla dobrou příležitostí pro konzultace v oblasti dalšího rozvoje domova a aktivní informovanost. V rámci spolupráce s ostatními zařízeními sociálních služeb JmK byl zaměstnanci organizace navštíven Domov pro seniory v Jevišovicích a Zámeček Střelice, domov pro osoby se zdravotním postižením. Náš domov uzavřel dohodu o spolupráci s Domovem pro seniory Holásecká v Brně-Tuřanech, městem Újezd u Brna a obcí Telnice. Na základě této smlouvy probíhají vzájemné návštěvy kulturních a společenských akcí, výměna poznatků a zkušeností pro sdílení tzv. dobré praxe. Pravidelné výměny personálu, konzultace v oblasti řízení, sociální práce, stravování, péče a aktivizačních činností je možností pro inovativní postupy, které se osvědčily v jiných zařízeních. V návaznosti na nově zaváděné aktivity probíhá i vzdělávání zaměstnanců cílené na realizované činnosti.

14 14 I. 3. Zdravotní péče a rehabilitace Vykazování výkonů za zdravotnickou péči, zajištění lékařské péče. Klientům byla poskytovaná komplexní ošetřovatelská a rehabilitační péče dle jejich aktuálního zdravotního stavu. Byl vytvořen individuální plán ošetřovatelské péče. Tým pracovnic v přímé péči pracoval s klienty podle konceptu bazální stimulace a v této oblasti se bude dál vzdělávat. Pracovnici v přímé péči se zaměřili na vzdělávání v oblasti paliativní péče. Lékařskou péči dvakrát týdně zajišťoval praktický lékař, který podle potřeby vystavoval doporučení na nutná odborná vyšetření u specialistů, předpisy léků, poukazy na ortopedické a léčebné pomůcky, poukazy na pomůcky pro inkontinenci a ordinoval zdravotní péči hrazenou zdravotní pojišťovnou. Mimo stanovenou dobu se v případě nutnosti dostavil na zavolání ošetřujícího personálu. V nočních hodinách a v akutních případech službu konající zaměstnanec přivolal lékařskou pohotovost. Dále do zařízení docházeli odborní lékaři - neurolog, psychiatr, dentista, dermatolog. Ve zdravotnických zařízeních se během roku léčilo 11 uživatelů služby domov pro seniory (350 dnů) a 28 uživatelů služby domov se zvláštním režimem (652 dnů), kteří byli hospitalizování ve FN u sv. Anny na II. interně, ve FN Bohunice na infekční klinice, v Psychiatrické léčebně Černovice, v nemocnici Milosrdných bratří. Dne byla provedena v organizaci revize ze ZPMV. Výsledkem kontroly bylo odmítnutí úhrady za aplikace léčebné terapie per os ve výši ,35 Kč. Vedení domova s tímto zjištěním nesouhlasí a podalo námitku. Ze strany zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra byla námitka odmítnuta. Ředitel domova k reviznímu zjištění podá návrh na zahájení smírčího řízení, případně přistoupit i k nejzazšímu kroku, soudnímu sporu, neboť se domnívá, že velká část zamítnutých plateb byla odejmuta neoprávněně. Spolupráce s VZP byla v loňském roce nedobrá, neboť i přes neakceptaci úhradového dodatku ZP postupovala jako by byl dodatek podepsán a krátila úhrady za indikované a následně poskytnuté zdravotnické výkony. Vedení domova se rozhodlo po neúspěšných výzvách toto jednání napadnout a řešit soudní cestou (viz. výnosy za tržby od zdravotních pojišťoven za výkony poskytované zdravotní péče). Výskyt dekubitů, prevence Jakákoliv trvalá nehybnost vystavuje klienta vzniku dekubitu. Komplexní ošetřovatelská péče o imobilní klienty byla zaměřená zejména na prevenci dekubitů, u rizikových klientů byla používána hodnotící metoda podle Nortonové. V rámci prevence se používaly polohovací

15 15 lůžka a pomůcky k prevenci proleženin. U rizikových klientů dle ordinace lékaře byl podáván vitamin D. Pracovnice v přímé péči pracovaly podle standardů: prevence vzniku dekubitu, zásady polohování, úprava lůžka, péče o hygienu, výživa klienta. Aby byla péče o klienty s dekubity účinná, je třeba, aby se personál neustále vzdělával. Tržby od zdravotních pojišťoven v roce za poskytnutí zdravotní péče u jednotlivých zdravotních pojišťoven Kapitola všeobecná sestra v sociálních službách číslo VZP ZPMV OZP VOZP název kódu kódu Zavedení nebo ukončení odborné zdravotní péče, administrativní činnost , ,30 812, ,50 Ošetřovatelská intervence , , , ,30 Komplex - odběr biologického materiálu ,00 18,00 9,00 27,00 Aplikace léčebné terapie , ,50 652,50 Příprava a aplikace ordinované infúzní terapie ,00 461,70 513,00 51,30 Aplikace inhalační léčebné terapie, oxygenoterapie Péče o ránu , , , ,40 Komplex - klysma, laváže, ošetření permanentních katetrů , , ,00 Zavádění nasogastrické sondy 6633 Komplex - vyšetření stavu pacienta přístrojovou technikou ,00 Nácvik a zaučování aplikace inzulínu 6637 Ošetření stomií ,60 Bonifikační kód za práci zdravotní sestry od 22-6 hod Bonifikační kód za práci zdravotní sestry v době pracovního volna , , , ,20 Celkem tržby od zdravotní pojišťovny , , , ,20 regulace výkonů (krácení), snížení tržeb 0, ,35 0,00 0,00 Celkem tržby od ZP po regulaci , , , ,20

16 16 Vykazování fakturované částky Pojišťovna Součet VZP 15,1 15,9 16,2 13,9 16,8 17,9 17,5 20,5 69,7 58,4 52,9 59,0 373, VOZP 11,8 11,2 18,3 16,3 12,3 11,1 9,6 11,6 10,5 10,4 9,7 10,6 143, OZP bank a pojišťoven 0,0 1,4 6,0 5,9 2,1 5,4 6,1 9,4 15,8 13,7 15,4 18,4 99, ZP MV 16,6 19,5 28,2 26,7 22,3 24,5 35,4 36,6 44,3 40,8 43,6 40,0 378,5 Celkem: 43,5 48,0 68,7 62,8 53,5 58,9 68,6 78,1 140,3 123,3 121,6 128,0 995,3 Hodnoty jsou v tisících Kč Rehabilitace V rámci fyzioterapie se personál zaměřoval na celkovou aktivaci organismu našich klientů, posílení samostatnosti a soběstačnosti. Jeho snahou bylo zlepšení koordinace a dynamiky pohybu uživatelů, udržování a rozvíjení jejich stávající tělesné zdatnosti a motorické funkce, preventivní předcházení nežádoucím sekundárním změnám, zvýšení psychomotorické aktivity. Dle aktuálního zdravotního stavu byla klientům poskytována individuální nebo skupinová rehabilitační péče (aktivní cvičení, pasivní cvičení, dechová a cévní gymnastika, kondiční cvičení, polohování, relaxační techniky, SRT, BS). V co největší možné míře bylo používáno různých rehabilitačních a kompenzačních pomůcek (chodítka, berle, pedálové trenažéry, polohovací a posilovací pomůcky, termopolštářky).

17 17 Nedílnou součástí rehabilitace byla i fyzikální terapie (elektroterapie, magnetoterapie, fototerapie, termoterapie, mechanoterapie). Fyzioterapeuti úzce spolupracovali s pracovníky aktivizačního úseku. Jakýkoliv zdravotní problém klientů byl konzultován s praktickým nebo s odborným lékařem. Restriktivní opatření Tato opatření nebyla v domově používána. Na vlastní žádost uživatele služeb, kterou stvrdil podpisem, mohou být z důvodu jeho bezpečnosti a obavy z pádu použity zábrany, které jsou součástí výbavy polohovacího lůžka. Domov pro seniory má vypracovaný Provozní řád protiepidemický, který byl schválen číslo jednací: 4441/2007/BM/HOK/De. Předložená změna provozního řádu byla vypracována v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcího předpisu vyhl. MZ ČR č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. S provozním řádem byli seznámeni všichni zaměstnanci. Kontrola dodržování provozního řádu byla zajištěna vedoucí zdravotnického úseku. I. 4. Provozní činnosti a) Specifikace a popis provozních činností Provozní úsek byl tvořen stravovacím provozem, prádelnou, údržbou, úklidem, šicí dílnou a vrátnicí. Pracovní kolektivy byly stabilizované. Provozní pracovníky řídil vedoucí provozu. Stravovací provoz Ve stravovacím provozu byla šesti pracovníky připravována strava pro klienty i zaměstnance. Kvalita stravovacího provozu byla na vysoké úrovni, připravovala se strava normální, šetřící, diabetická a kombinace stravy diabetické a šetřící. Klienti domova a zaměstnanci měli možnost výběru z hlavních jídel, dále je možnost výběru snídaní a příloh u večeře. Strava byla objednávána elektronicky. Stravovací provoz byl vybaven kvalitní technologií, disponoval určitou rezervou a možnostmi dalšího diferencování stravy. Ve stravovacím provozu byl pořízen nerezový pracovní stůl a vozík, nové osvětlení ve všech prostorách kuchyně a výdejny stravy, všechny prostory byly nově vymalovány. Zaměstnanci pracovali tak, aby byly dodrženy podmínky systému kritických bodů zdravotní nezávadnosti HACCP, byly používány jednorázové ochranné pomůcky při přípravě a výdeji stravy.

18 18 Provoz prádelny V prádelně a mandlovně bylo práno a žehleno veškeré prádlo uživatelů a pracovní oděvy zaměstnanců, dále záclony, závěsy, potahy, deky. Prádelna i mandlovna jsou vybaveny pěti pračkami a sušičkami na 5 kg prádla, jednou průmyslovou pračkou a dvěma velkými sušičkami. Počátkem roku byly zvětšeny a upraveny prostory prádelny tak, aby lépe vyhovovaly požadavkům tohoto provozu a dále byly v prádelně a žehlírně provedeny potřebné instalační práce. Technologie bude postupně obnovovaná. Provoz prádelny zajišťovaly dvě zaměstnankyně, v přilehlé šicí dílně opravovala prádlo, šila záclony, potahy, a závěsy švadlena, která pracovala na úvazek 0,5 (úspora oproti minulým obdobím úvazek švadleny byl 1,0). Denně bylo vypráno asi 119 kg prádla, uživatelé měli možnost v rámci fakultativní služby nechat si osobní prádlo prát samostatně. Prádlo bylo žehleno ručně a mandlováno na dvou mandlovacích strojích. Počátkem roku byl zvětšen prostor prádelny a opraveno topení. Byl zpracován návrh rekonstrukce prostor prádelny tak, aby lépe vyhovoval hygienickým normám. V následujícím období bude dopracována cenová relace pro provedení modernizace provozu. Provoz údržby: Údržba objektu a zařízení byla zajišťována dvěma zaměstnanci, kterým pomáhá jeden uklízeč, který pracuje na úvazek 0,5. Hlavním úkolem údržby bylo udržování nemovitého a movitého majetku organizace v provozuschopném stavu, provádění údržby a oprav přilehlých objektů, pozemků, technického a dalšího zařízení a vybavení. Údržba a oprava majetku v loňském roce byla prováděna vlastními zaměstnanci a odbornými firmami. Provoz úklidu Na tomto úseku pracovalo šest zaměstnanců, kteří zajišťovali úklid tří oddělení, dvou vilek a dalších provozních prostor kromě provozu kuchyně. Zaměstnanci úklidu udržují veškeré prostory ve vzorném pořádku při optimálním čerpání úklidových a dezinfekčních prostředků a při zachování co nejdelší životnosti svěřeného majetku (např. voskování podlah inpregnovacími přípravky). Zaměstnanci se řídili stanoveným harmonogramem práce. Byli povinni používat dezinfekční a čistící přípravky dle příslušné směrnice a dle sanitačního řádu. Provoz vrátnice zajišťovalo pět vrátných na úvazek 0,95. Tito zaměstnanci měli stanoven harmonogram práce na ostrahu objektu.

19 19 Náklady na provozní činnost Stravování, úklid a praní prádla byly poskytovány vlastní činností, zaměstnanci pracovali na základě pracovní smlouvy, což vyhovovalo potřebám organizace. Během roku byly systematicky sledovány náklady na jmenované provozní úseky. Pokud se jedná o přímé náklady, byly uváděny náklady na čistící a dezinfekční prostředky, potraviny, přímé mzdy a zákonné pojištění, dlouhodobý hmotný a nehmotný a drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, dále náklady na energie, likvidace odpadů, náklady za telefonní hovory, odpisy a další. Režijní náklady byly rozpočítány na jednotlivá střediska dle úvazku zaměstnanců. Mezi režijní náklady patří mzdové náklady THP, ale i pradlen, údržbářů a úklidu včetně zákonného pojištění, jednotlivé služby (poplatky, softwarové práce, náklady na telefonní hovory, mobilní telefony, internet, poštovné, komunální odpad, programátorské práce, stočné revize), energie (zemní plyn a elektřina), celkové odpisy, materiálové náklady (kancelářské potřeby, propagační materiál, dezinfekční a úklidové, PHM aj.). Režijní náklady, které jsou rozpočítávány na střediska, jsou vždy ty, které zůstanou po odečtení přímých nákladů (odpisy, údržba softwaru, programátorské práce, čistící a úklidové prostředky a další). Prádelna Do celkových přímých nákladů prádelny se promítaly osobní náklady zaměstnanců prádelny, náklady na elektřinu, plyn, vodné a stočné, spotřeba čistících a pracích prostředků, spotřeba osobních ochranných pracovních prostředků, odpis budovy, praček, mandlů a sušiček. Způsob režijních nákladů je popsán v předešlém odstavci. Do režijních nákladů byly započítány platy a zákonné odvody THP, údržba, stravování a úklidu. VK vysokým nákladům za praní prádla přispěla stavební oprava prádelny a servis techniky v prádelně. Tyto pravidelné kontroly od firmy Miele byly zrušeny a nahrazeny servisním pracovníkem na zavolání, čímž budou uspořeny finanční prostředky nejméně ve výši cca 65 tisíc Kč na tomto úseku. Stravovací provoz Do přímých nákladů se promítaly osobní náklady zaměstnanců kuchyně a úvazkem 0,9 i skladnice, náklady na elektřinu, energie, vodné a stočné, spotřeba čisticích prostředků, spotřeba osobních ochranných pracovních prostředků, odpisy prostor kuchyně, přípravny a výdejny stravy, skladů potravin a jídelny, kuchyňského zařízení, likvidace biologického odpadu z kuchyně, náklady na drobný majetek. Bylo vyrobeno kusů stravovacích jednotek za rok a obědů pro zaměstnance a cizí strávníky.

20 20 Kapacita při současném strojním vybavení kuchyně lze zvýšit až na 105 tisíc kusů celodenní stravy za rok. Úklid Na tomto úseku je započítán i venkovní úklid. Režijní náklady na platy obsahují náklady na platy THP a pradlen. Přímé náklady jsou náklady na komunální odpad, čistící a úklidové prostředky, OOPP. Nepřímé náklady obsahují bankovní poplatky, softwarové práce, náklady na telefonní hovory, kancelářské potřeby, odpisy, programátorské práce, likvidaci ostatních odpadů, revize a další. ve vlastní Praní prádla režii Celkové náklady Kč Vyprané množství kg Náklady na vyprání 1 kg prádla Kč 41 Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii) kg ve vlastní Stravování režii Celkové náklady stravovacího provozu za rok (přímé a režijní náklady) Kč Náklady na jednu stravovací jednotku Kč 154 Počet vyrobených stravovacích jednotek za rok ks Celkové náklady na obědy zaměstnanců a cizích (potraviny) Kč Počet obědů celkem (zaměstnanci a cizí) ks Náklady na 1 oběd celkem Kč 88 z toho cena potravin Kč 25 ve vlastní Úklid režii Celkové náklady přímé na nepřímé Kč Plocha úklidová cca m Náklady na 1 m 2 uklízené plochy/rok K

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

Směrnice ředitele č. 2/15

Směrnice ředitele č. 2/15 Směrnice ředitele č. 2/15 Ceníky placených služeb uživatele pro rok 2015 Stručný obsah Ceníky placených služeb uživatele pro rok 2015 Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ (hrazeno z příjmu uživatele) část A TYP POKOJE I. II. III. IV. V. POPIS POKOJE Jednolůžkový ošetřovatelské oddělení Jednolůžkový pečovatelské oddělení

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011 Příloha č. 8 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST školní rok 2010/2011 Příloha č. 6 Ročního

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických

Více

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 1 / 2 Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 V Ý N O S Y H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Výnosy SÚ AÚ skutečnost skutečnost Tržby za vlastní

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Příloha č. 16 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - Náklady N Á K L A D Y Příloha č. 2 Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace SÚ 2013 1) 2014 2) 4) 2013 1) 2014 2) Náklady v tis.kč Spotřebované

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Organizační řád. Domov Sluneční dvůr p.o., Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí. Preambule

Organizační řád. Domov Sluneční dvůr p.o., Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí. Preambule Organizační řád Domov Sluneční dvůr p.o., Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí Preambule Domov Sluneční dvůr, poskytovatel sociálních služeb, poskytuje služby ženám s mentálním postižením od věku 26-ti let do

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MIKULOV, ŠKOLNÍ 1 Školní 184/1, PSČ 692 01 Mikulov, tel./fax. 519 510 134 Číslo organizace 4333 Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 Mikulov, 19.2.2009 Zpracovala : Hana Hyčková ekonom

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace sídlo: Polní 378, 354 91 Lázně Kynžvart IČ: 71175237 zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Plán činnosti na rok 2013

Plán činnosti na rok 2013 Plán činnosti na rok 2013 Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Pavla Drabinová, ředitelka organizace 1 Název zařízení Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

Vnitřní pravidla pro kolektivní soužití Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

Vnitřní pravidla pro kolektivní soužití Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Vnitřní pravidla pro kolektivní soužití Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Vnitřní pravidla pro kolektivní soužití upravují vzájemné vztahy mezi uživateli,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory) Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, Odry, 742 35 Tel.: 556 730 133, www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Smlouva o poskytnutí služby sociální

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Zpracoval: Ing. Chlebek Jaroslav leden 2013 ředitel penzionu OBSAH 1)Vyhodnocení

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 Školní jídelna Kojetín příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 2 Počet zapsaných strávníků v roce 2010 947 strávníků v roce 2011 852strávníků

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647

Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 Výroční zpráva Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 2013 Obsah: 1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. POPIS REALIZACE SLUŽBY ORGANIZAČNÍ

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/ paní..... (jméno a příjmení) narozen/a.. (datum narození)

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

Výroční zpráva organizace DOMOV DOLNÍ CETNO, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Výroční zpráva organizace DOMOV DOLNÍ CETNO, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov Dolní Cetno, poskytovatel sociálních služeb, 294 30 Dolní Cetno 28, IČ: 00874728 Výroční zpráva organizace DOMOV DOLNÍ CETNO, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB za rok 2014 Obsah: 1. Plnění úkolů v oblasti

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TACHOV

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TACHOV www.csstachov.cz 2 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TACHOV 3 Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace poskytuje sociální služby v těchto zařízeních: Domov pro seniory PANENSKÁ, Panenská 2068,

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005 Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2005 - 1 - Roční zpráva je vypracovaná ve smyslu vyhlášky č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005, kterou se stanoví

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008 www.domovjedli.cz

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Hodonín, únor 2009 1 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování DOMOV PRO SENIORY KLIMKOVICE příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844 Domácí řád Poslání Domov pro seniory Klimkovice poskytuje bezpečné a důstojné zázemí

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(paní) Bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel rodné číslo: a 2. Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

MANEMI o.p.s. DŮM DOBRÉ VŮLE ŽÁRY

MANEMI o.p.s. DŮM DOBRÉ VŮLE ŽÁRY MANEMI o.p.s. DŮM DOBRÉ VŮLE ŽÁRY Výroční zpráva za rok 2012 1 2 OBSAH I. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY. 4 II. ORGANIZACE A JEJÍ POSLÁNÍ.... 5 III. DŮM DOBRÉ VŮLE ŽÁRY...5 IV. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ÚSEK...6 V.

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více