Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne 24. 2. 2013"

Transkript

1 1 Zpráva o činnosti organizace Domov pro seniory příspěvková organizace Sokolnice Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, za rok 2012 Sokolnice dne

2 2 Obsah: I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace str. 3 I. 1. Management str. 3 I. 2. Sociální a výchovná péče str. 7 I. 3. Zdravotní péče a rehabilitace str. 14 I. 4. Provozní činnosti str. 17 II. Plnění úkolů v personální oblasti str. 21 III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření str. 27 III. 1. Výnosy str. 27 III. 2. Náklady str. 29 III. 3. Finanční majetek str. 33 III. 4. Pohledávky a závazky str. 34 III. 5. Dotace a příspěvky str. 35 III. 6. Investice str. 37 III. 7. Doplňková činnost str. 37 IV. Autoprovoz str. 38 V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem str. 39 VI. Komentář k tab. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů str. 42 VII. Kontrolní činnost str. 44 VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků str. 46 Závěr str. 46

3 3 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace I. 1. Management Údaje o organizaci: Název organizace: Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Zámecká 57, Sokolnice Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Krajský úřad, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno Údaje o vedoucích pracovnících Ředitel Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace: MVDr. Petr Nováček kontakt: tel , fax, tel , Zástupce ředitele, hlavní účetní: Ing. Naděžda Ustohalová, kontakt: tel , Vedoucí zdravotnického a ošetřovatelského úseku: Ivana Mácová, Kontakt: tel , Vedoucí provozního úseku: RNDr. Petr Hájek Kontakt: tel , Vedoucí sociálně-aktivizačního úseku: Mgr. Eva Stiborová Kontakt: tel , Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, má zaregistrovány a poskytuje dvě pobytové sociální služby, domov pro seniory a domov se zvláštním režimem.

4 4 Optimalizace kvality, ekonomiky a rozsahu poskytování sociálních služeb Optimalizace kvality a rozsahu poskytovaných sociálních služeb Od 1. ledna se snížila kapacita služby domov pro seniory z 36 klientů na 26 uživatelů ve prospěch domova se zvláštním režimem, kde se zvýšila kapacita z 84 lůžek na 94 lůžek. Důvodem pro navyšování kapacity ve službě domov se zvláštním režimem je měnící se zdravotní stav evidovaných zájemců o službu, kteří jsou každý rok oslovováni, a budoucích klientů v rámci nově podaných žádostí, kdy ve většině případů jsou zařazováni sociální komisí do domova se zvláštním režimem. Celkový počet uživatelů sociální služby zůstal v domově v počtu 120 osob. Od plánovaného postupného snižování na kvótu 100 vedení domova upustilo, protože tímto krokem by došlo k nutnému navyšování úhradových sazeb za poskytované služby. V současnosti jsme již byli nuceni přistoupit k projednávání úhrad s rodinami 58 uživatelů (1/2 klientů), jejichž příjmy jsou již nedostačující pro úhradu stanovených sazeb. U části smluv se podařilo dojít k dohodě a rodiny budou dorovnávat vzniklý finanční schodek. Tímto krokem jsme částečně zachovali platební schopnost 47 z 58 uživatelů. Nepodařilo se realizovat snížení vícelůžkových pokojů z důvodu nedostatku finančních prostředků. Domov má zpracovány návrhy možnosti realizace provedení úprav, což je spojeno s vyššími finančními náklady. Nejvhodnějším řešením by bylo navýšení lůžkové kapacity výstavbou nového pavilonu nebo sociálních domků, minimálně pro cca klientů, což je počet připadající na jedno oddělení. Tak by došlo k určitému zachování platební schopnosti uživatelů a současně i ke zvýšení QSS, neboť by se mohla zrušit část vícelůžkových ložnic nad tři lůžka. K částečnému nenaplňování standardů kvality dochází právě u standardu č. 2 Ochrany práv uživatelů soc. služby v oblasti soukromí uživatelů na vícelůžkových pokojích, které bylo řešeno instalací teleskopických výsuvných tyčí a lanek se závěsy, k dispozici byly i paravány. Dále byly nainstalovány uzamykatelné zámky na všech pokojích I. a II. oddělení a všem klientům byly na dostupné místo instalovány uzamykatelné bezpečnostní trezory pro možnost ochrany cenností. Počátkem roku byl opraven strop uhelného sklepa pod nádvořím, kam by bylo možné přemístit šatny personálu a současně zkvalitnit péči o pracovníky, z uvolněných prostor vybudovat nové dvoulůžkové pokoje a přestěhovat stávající klienty. Některé šestilůžkové pokoje by tak bylo možno přebudovat na dvoulůžkové. Podmínkou pro uvedenou akci bude obdržení finančních prostředků, o účelovou dotaci na rekonstrukci sklepa v hodnotě cca 2 miliony Kč bylo zažádáno.

5 5 V domově byla podstatným způsobem snížena bariérovost a to rekonstrukcí stávajícího výtahu v hlavní budově. Výtah v současné době splňuje parametry dané normami ČR a EU Nově byl vybudován výstup z výtahu přímo na nádvoří. Tím se zvýšila možnost pobytu mimo budovu imobilních klientů z 1. a 2 oddělení. Bylo provedeno uzavření budovy z vrátnice ovládanými elektronickými vraty a dvěma vchodovými dveřmi, čímž se umožňuje volný pohyb po celém areálu domova uživatelům služby domov se zvláštním režimem. Pro imobilní klienty byly zakoupeny dvě sprchové židle Carino a jedna zvedací hygienická židle Calypso. V rámci zvyšování kvality poskytovaných služeb byl zaveden výběr z hlavních jídel i snídaní při současném poskytování dietního stravování. Pravidelně se uskutečňoval prodej oblečení pro uživatele prostřednictvím drobných obchodníků, klienti měli po celý rok dvakrát týdně k dispozici kantýnu, kde si mohli zakoupit potraviny, hygienické potřeby, tisk a zároveň si posedět u kávy, zákusku či chlebíčku. Všem uživatelům domova sloužil nově vybudovaný klidový koutek na II. oddělení, televizní koutek na I. a III. oddělení, kuřáci za nepříznivého počasí mohli využívat pro ně zřízenou místnost. Bylo využíváno služeb občanského sdružením Rodinná pohoda, jehož pracovníci navštěvují klienty domova a nabízí jim trénink paměti a canisterapii a služeb Doc. Dr. Stanislava Balíka, Ph.D., který poskytoval psychologickou pomoc klientům domova převážně na oddělení se zvláštním režimem v rámci projektu Prevence pro bezpečný návrat postižených Alzheimerovou chorobou. Optimalizace ekonomiky Optimalizace ekonomiky v domově byla zajišťovaná úsporou nákladů při zvyšování kvality služeb. Energetická agentura DEA z Modřic u Brna provedla objektovou analýzu prostor organizace, zmapovala stávající stav a navrhla nízkonákladová opatření vedoucí k úsporám energií. Některá navrhovaná řešení úspory elektřiny byla provedena, s dalšími je počítáno pro následující období. Firma Hartman Rico, a. s. poskytla organizaci supervize bez náhrady nákladů. Využitím této nabídky domov ušetřil cca 70 tisíc Kč. Byla uzavřena smlouva o výpůjčce s Farním úřadem Telnice o pronájmu prostor kaple a zároveň o úhradě spotřeby zemního plynu dle nově nainstalovaných měřidel. Také tímto opatřením byly uspořeny finanční prostředky (cca 30 tis. za rok).

6 6 Vedení organizace zažádalo o finanční prostředky z Evropské unie na revitalizaci zeleně v zámeckém parku v rámci výzvy Regionálního operačního programu Jihovýchod, oblast podpory Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny. Tato žádost byla schválena, vysoutěžená cena revitalizace parku je Kč vč. DPH, akce bude ukončena Organizace také podala projektový záměr na vybudování naučné stezky a výstavní galerie v zámku v Sokolnicích do operačního programu ROP Jihovýchod v rámci aktuální výzvy, prioritní osa 2 Rozvoj udržitelnosti cestovního ruchu, oblast podpory FIŠE Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. Projekt domova byl přijat s výhradou a organizace od realizace akce upustila z důvodu příliš malé naděje na úspěch v porovnání s vynaloženými náklady. Od byly zvýšeny úhrady za pobyt uživatelů v souladu se zvýšením cen komodit. Prezentace domova Domov prezentuje poskytování služby na webových stránkách, které jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány a které představují činnost zaměstnanců a uživatelů. Zájemci o poskytované služby zde najdou prvotní informace. Na webové stránky domova dále odkazují webové stránky města Újezd u Brna, obce Sokolnice a okolních blízkých obcí, dále veřejné portály: v tištěné podobě: Adresář sociálních služeb JmK, Adresář poskytovatelé sociálních služeb ve správním obvodu města Šlapanice, Zlaté stránky, Éter, Sokolnický zpravodaj, informační letáky domova, Zámecký zpravodaj, v odborných časopisech Sestra, časopis Papoušci. Domov vzájemně spolupracuje s obcemi Telnice, Újezd u Brna, Sokolnice a dalšími sociálními zařízeními - Domovem pro seniory Tuřany, Domovem pro seniory Brno - Věstonická, DPS a Penzionem v Újezdě u Brna, Senior point, Sokolnický dům o. p. s., Mohyla míru Austerlitz o.p.s., Základními školami Sokolnice, Dambořice a Těšany, Vyšší odbornou školou zdravotnickou Brno, Vyšší odbornou školou sociálně právní Brno, Křesťanskými sbory, firmou Hartmann. Byly natištěny propagační letáčky domova s informacemi o poskytované službě pro domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Měsíčně byl vydáván Zámecký zpravodaj vytvářený zaměstnanci a uživateli. Dále byl vytvořen kalendář domova ve formátu A 3, který je i propagačním materiálem, zároveň si jej mohou za výrobní cenu koupit uživatelé sociálních služeb i zaměstnanci domova. K dobré prezentaci domova patří další propagační

7 7 materiály jako pohlednice, DVD a CD nosiče, fotoalbum domova a výrobky klientů prezentované na různých společenských a kulturních akcích v domově i mimo něj. Mezi další propagační akce lze zařadit dny otevřených dveří, předvánoční posezení s dodavateli a spolupracovníky organizace, dožínkové slavnosti, které byly konané spolu s OS Sokolnický dům, slavnostní koncert v novém altánu a další. Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů Organizace přijala několik finančních neúčelových darů v hodnotě cca 136 tisíc Kč, účelový dar ve výši 4 tisíce Kč, účelovou dotaci na opravu komunikace ve výši 10 tisíc Kč. Dále bylo po schválení Radou JMK přijato několik věcných darů. Dary byly přijaty od fyzických osob, právnických osob. Jejích vyčíslení je uvedeno v oddílu VI. Přehled o čerpání a užití fondů. Mimořádné události Během roku se nevyskytla žádná mimořádná událost. I. 2. Sociální a výchovná péče Kapacita zařízení, počet příjmů a ukončení pobytu, žádosti o umístění, informace o pořadníku schválená kapacita zařízení 120 klientů kapacita zařízení k sledovaného roku 120 klientů z toho domov se zvláštním režimem 94 klientů domov pro seniory 26 klientů z toho v ošetřovatelské péči 97 klientů Služba domov pro seniory [počet uživatelů] Kapacita zařízení k sledovaného roku 26 Počet klientů (imobilních) upoutaných na lůžko 2 Mobilních klientů za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek 17 Počet klientů, jejichž zdravotní stav vyžadoval nákladnější stravování 10 Obložnost v % 101, 62 Evidenční počet neuspokojených žadatelů o sociální službu k Počet příjmů k Zemřelo k Propuštěno k Průměrný věk uživatelů ve sledovaném období 79,4

8 8 Služba domov se zvláštním režimem [počet uživatelů] Kapacita zařízení k sledovaného roku 94 Počet klientů (imobilních) trvale upoutaných na lůžko 31 Mobilních klientů za pomoci druhé osoby či technických pomůcek 25 Počet klientů, jejichž zdravotní stav vyžadoval nákladnější stravování 46 Obložnost v % 99,20 Evidenční počet neuspokojených žadatelů o sociální službu k Počet příjmů k Zemřelo k Propuštěno k Průměrný věk uživatelů ve sledovaném období 81,7 Celková obložnost v organizaci byla 99,73 %. Kapacita zařízení byla 120 klientů. Tento stav byl během roku stále dodržován. V letošním roce nebylo žádáno u Krajského úřad Jihomoravského kraje o změnu registrace sociálních služeb. Sociální služba zůstala beze změny. Věková struktura uživatel Věková struktura uživatel [počet uživatelů] let let let let 41 nad 95 let 1 Průměrný věk uživatelů: 81,2 let Úroveň poskytovaných služeb - úhrada za služby Úhrada za služby byla poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Výše úhrady byla sjednaná ve smlouvě o poskytování sociální služby, kterou uzavírá poskytovatel sociální služby s uživatelem. Ubytování v domově pro seniory bylo zajištěno Ubytování domky č. 146 a 147 [počet uživatelů] pokoje senioři zvláštní režim jednolůžkový 9 2 dvoulůžkový 0 4 třílůžkový 0 1

9 9 Ubytování v hlavní budově [počet uživatelů] pokoje senioři zvláštní režim jednolůžkový 0 1 dvoulůžkový 2 4 třílůžkový 0 4 čtyřlůžkový 0 2 pětilůžkový 1 2 šestilůžkový 3 3 sedmilůžkový 0 2 V hlavní budově jsou všechny pokoje vybaveny polohovacími lůžky, signalizačním zařízením pro přivolání ošetřovatelského personálu, nočními stolky. Každý klient má skříň na osobní prádlo s uzamykatelným trezorkem a s možností uzamčení samotné skříně. Na pokojích je televizní přijímač, jídelní stůl se židlemi. Mezi jednotlivými lůžky jsou teleskopické výsuvné závěsy. Na vícelůžkových pokojích jsou pokoje přepaženy ocelovými lanky, na kterých jsou zavěšeny závěsy pro zajištění větší intimity a soukromí každého klienta na pokoji. Klienti si mohou přinést drobné předměty, které jsou pro ně významné a mají k nim citové pouto. Koupelny jsou vybaveny bezbariérovou vanou, sprchovým koutem a moderním sociálním zařízením s protiskluzovou podlahou nebo podložkami. Koupelna je vybavena závěsy pro intimitu každého z uživatelů. Na koupelnových dveřích jsou cedule s možností volby volno/obsazeno. Na obou domcích jsou pokoje vybaveny skříní s uzamykatelným trezorem uvnitř, jídelním stolem, židlemi, lůžkem, nočním stolkem, policí na knihy, televizním přijímačem. Společná kuchyňka je zařízena kuchyňskou linkou, lednicí, rychlovarnou konvicí. Klienti si mohou pokoj dovybavit menším nábytkem (po předchozí dohodě s ředitelem domova) nebo drobnými předměty. Na domku Bílý dům byla poskytována služba na jednolůžkových pokojích se samostatným sociálním zařízením a sprchovým koutem. Na domku Hájenka byla poskytována služba v jednolůžkových až třílůžkových pokojích, sociální zařízení a sprchový kout jsou na každém patře. V roce 2012 byla úhrada za stravu a ubytování změněna. Od bylo provedeno navýšení úhrady za stravu o 6,- Kč na den za klienta a od bylo provedeno navýšení úhrady za ubytování o 3,- Kč až 20,- Kč na domcích a 15,- Kč v hlavní budově. Skutečné měsíční náklady na ubytování uživatele služby domov pro seniory Kč 4 932,- Skutečná úhrada Kč 4 459,- Skutečné měsíční náklady na ubytování už. služby domov se zvláštním režimem Kč 4 932,- Skutečná úhrada Kč 3 780,-

10 10 (Propočteno ze skutečných výnosů a nákladů, náklady na ubytování zahrnují přímé a režijní náklady na střediska úklid, prádelna, opravy, drobný majetek a další.) Stravování V domově byla poskytována celodenní strava jako součást komplexní péče o uživatele sociální služby. Celodenní stravování zahrnovalo snídani, oběd, večeři a dvě vedlejší jídla. Dieta diabetická zahrnovala snídani, oběd, večeři a tři vedlejší jídla. Dietní strava byla podávána na základě doporučení příslušného lékaře a podle zdravotního stavu upravována. Stravování probíhalo v souladu se zásadami správné výživy, s ohledem na věk, zdravotní stav strávníků a podle stravovacích jednotek. Při stravování se dbalo na kulturu stolování. Náklady na stravování (stravovací jednotka, režie) od 1. února 2012: stravovací jednotka: strava normální 75,- Kč/den, režijní náklady: 66,- Kč strava dietní 75,- Kč/den, režijní náklady: 68,- Kč strava diabetická 75,- Kč/den, režijní náklady: 75,- Kč celodenní strava normální: 141,- Kč/den celodenní strava šetřící: 143,- Kč/den celodenní strava diabetická: 150,- Kč/ den Skutečné měsíční náklady na stravu uživatele služby domov pro seniory Kč 4 577,- Skutečná úhrada Kč 4 325,- Skutečné měsíční náklady na stravu už. služby domov se zvláštním režimem Kč 4 577,- Skutečná úhrada Kč 4 236,- (Propočteno ze skutečných výnosů a nákladů, náklady zahrnují přímé nepřímé náklady střediska stravování.) Jídelní lístek byl vypracováván v souladu se zásadami zdravé výživy, pravidelně konzultován a odsouhlasen odpovědnými pracovníky. Výbor uživatelů se scházel 1x za 2 měsíce a projednávaly se zde mimo jiné připomínky, návrhy a podněty k podávané stravě, aktivizaci v zařízení od klientů z jednotlivých oddělení. Výbor uživatelů tvořili klienti, sociální pracovnice, eventuelně vedoucí zdravotnického a ošetřovatelského úseku a aktivizační pracovnice nebo klíčová pracovnice. Od března 2012 změnily sociální pracovnice prostory na Výbor uživatelů z důvodu lepší dostupnosti uživatelům. Po dohodě s klienty se začal Výbor uživatelů konat na pokoji jednoho oddělení. Každý Výbor uživatelů se konal na jiném pokoji a na jiném oddělení, aby měli možnost se účastnit všichni uživatelé, kteří mají zájem. Tento způsob se velice osvědčil a vede i k lepší

11 11 integraci uživatelů z každého oddělení. Výbor uživatelů začal navštěvovat značný počet klientů. Ostatní služby pro klienty Klientům byly poskytovány fakultativní služby dle jejich přání a využití. Byla zajištěna pedikúra, kadeřnice, holič, kantýna, kuřárna, možnost využití návštěvní místnosti, půjčování knih v knihovně, možnost využití internetu a Skype v knihovně, rehabilitaci, aktivizační programy, možnost kulturního vyžití, prodej oblečení. Návštěvy nebyly časově omezené, v případě zhoršení zdravotního stavu klienta byla návštěva po předchozí domluvě možná kdykoliv. Standardy kvality Pozornost byla věnována plnění standardů kvality sociálních služeb, jejichž cílem je neustálé zkvalitňování služeb v péči o klienta. Každoročně jsou prováděny revize standardů. Jednotlivé standardy byly projednávány na setkání Komise pro tvorbu a koordinaci standardů, poté dány k připomínkování všem zaměstnancům a změny, návrhy a podněty zaznamenány a standard uložen u sociálních pracovnic a na každém oddělení k nahlédnutí. Každý ze zaměstnanců po seznámení se s obsahem daného standardu stvrdil tuto skutečnost svým podpisem na poslední zadní straně dokumentu. Klienti mají k dispozici na nástěnkách na odděleních dokumenty týkající se informací o poskytované sociální službě, podávání stížností, práv klientů a pravidel poskytované služby. Klíčový pracovník pravidelně informuje klienty o standardech a jejich obsahu, o možnosti a způsobu podávání stížností, ale také i o nouzových a havarijních situacích, které mohou v domově nastat, aby uživatel věděl, jak se má v dané situaci zachovat. Během roku 2012 proběhlo několik konzultačních návštěv pracovníků projektu Gerontologické a organizační supervize s realizačním týmem organizačního rozvoje domova, který provádí hodnocení organizace formou sebehodnotícího dotazníku, na kterém se podílí většina pracovníků domova. Do sebehodnocení organizace byly zahrnuty také další zdroje jako klient, rodinný příslušník a zaměstnanec. V červnu 2012 bylo dokončeno sebehodnocení organizace a poté probíhaly realizace oblasti rozvoje, které vyplynuly ze sebehodnocení organizace, například reminiscenční koutek na I., II. i III. oddělení. V říjnu 2012 Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace se přihlásila k certifikaci Vážka, která proběhne v únoru následujícího roku.

12 12 Domov v rámci konzultačních návštěv pracovníků Gerontologické a organizační supervize projevil zájem zapojit se do programu Bon Appettit, který je zaměřený na individuální přístup při stolování a stravování klientů. Semináře o programu proběhnou v následujícím roce. V prosinci bylo organizaci oznámeno Úřadem práce České republiky Krajskou pobočkou Brno, že v únoru 2013 proběhne v domově třídenní inspekce poskytované sociální služby. Inspekce se bude týkat poskytované sociální služby Domov pro seniory. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: Cílem naší organizace bylo věnovat stále větší pozornost komplexní péči a pohodlí našich klientů - uživatelů sociální služby. Prioritou bylo zdokonalení péče především o imobilní klienty a snažit se jim nabídnout takovou škálu činností, která jim co nejvíce vyhovovala. Kromě toho pokračovala spolupráce domova s místní samosprávou, mateřskou a základní školou i s občanskými organizacemi, neboť trvalá sociální integrace klientů je důležitým parametrem zachování kvality života. Mimo pravidelných aktivizačních činností na každém oddělení měli klienti možnost se zúčastnit i nových celodomovních aktivit: - vánoční koncert v kostele v Telnici, - výlet na Mohylu míru, - výlet k rybníku Balaton, - výlet do cukrárny v Otnicích, - návštěva dětského divadelního představení TJ Sokol Žatčany, - hudební odpoledne k MDŽ, - výlet na zabíjačkové speciality, - ochutnávka zeleného piva, - hudební odpoledne Pálení čarodějnic, - slavnostní otevření altánu v zámeckém parku a naučné stezky MZLU - návštěva akce Strom života v Brně, - účast na soutěži seniorů v pétanque v Hodoníně, - soutěž v pétanque se členy občanského sdružení Sokolnický dům, - projížďka v bryčce tažené koněm v zámeckém parku, - slavnostní odhalení pamětní desky Obětem válek Austerlitz, o.p.s. u vstupu do zámku, - Dožínková slavnost, - koncert žesťového orchestru, - návštěva pěveckého sboru seniorů z Adamova,

13 13 - Babské hody návštěva žen v krojích na jednotlivých odděleních, - hudební vystoupení dvojice Duomino, - přednášky na různá témata Kamčatští medvědi, Práva seniorů, projekt Seniorpoint, - zpěv lidových písniček s klavírem, - předčítání ze Starého zákona - Biblické příběhy. - akce Sportujeme společně - ve spolupráci s místními základními školami, - Vynášení Morany -pásmo dětí mateřské školy v zámeckém parku, - společný úklid zámeckého parku ve spolupráci s dětmi ZŠ Sokolnice a MŠ Újezd z Brna. Stále oblíbenějším se stal domovní Zámecký zpravodaj, prostřednictvím kterého je zajištěna větší informovanost klientů nejen o změnách, které se jich dotýkají, ale i o společenských a kulturních událostech v domově a okolí. Někteří klienti i zaměstnanci se stali jeho pravidelnými přispěvateli. Velice úspěšně pokračuje spolupráce s dobrovolníky z Křesťanských sborů z Brna a z občanského sdružení Sokolnický dům. Zapojili jsme se do projektu JmK SENIORPOINT, prostřednictvím kterého mají naši klienti i jejich rodinní příslušníci možnost získávat komplexní informace ze všech oblastí sociálního života. Seniorpoint bude sloužit také všem občanům Sokolnic a okolí jako informační centrum pro seniory a jeho zaměstnanci budou poskytovat informační servis pravidelně 1x měsíčně. Dobrá spolupráce se zřizovatelem byla podpořena naší pravidelnou účastí a prezentací domova na jím pořádaných akcích. Účast managementu domova na četných přednáškách, školeních, veletrzích a setkáních vedoucích pracovníků byla dobrou příležitostí pro konzultace v oblasti dalšího rozvoje domova a aktivní informovanost. V rámci spolupráce s ostatními zařízeními sociálních služeb JmK byl zaměstnanci organizace navštíven Domov pro seniory v Jevišovicích a Zámeček Střelice, domov pro osoby se zdravotním postižením. Náš domov uzavřel dohodu o spolupráci s Domovem pro seniory Holásecká v Brně-Tuřanech, městem Újezd u Brna a obcí Telnice. Na základě této smlouvy probíhají vzájemné návštěvy kulturních a společenských akcí, výměna poznatků a zkušeností pro sdílení tzv. dobré praxe. Pravidelné výměny personálu, konzultace v oblasti řízení, sociální práce, stravování, péče a aktivizačních činností je možností pro inovativní postupy, které se osvědčily v jiných zařízeních. V návaznosti na nově zaváděné aktivity probíhá i vzdělávání zaměstnanců cílené na realizované činnosti.

14 14 I. 3. Zdravotní péče a rehabilitace Vykazování výkonů za zdravotnickou péči, zajištění lékařské péče. Klientům byla poskytovaná komplexní ošetřovatelská a rehabilitační péče dle jejich aktuálního zdravotního stavu. Byl vytvořen individuální plán ošetřovatelské péče. Tým pracovnic v přímé péči pracoval s klienty podle konceptu bazální stimulace a v této oblasti se bude dál vzdělávat. Pracovnici v přímé péči se zaměřili na vzdělávání v oblasti paliativní péče. Lékařskou péči dvakrát týdně zajišťoval praktický lékař, který podle potřeby vystavoval doporučení na nutná odborná vyšetření u specialistů, předpisy léků, poukazy na ortopedické a léčebné pomůcky, poukazy na pomůcky pro inkontinenci a ordinoval zdravotní péči hrazenou zdravotní pojišťovnou. Mimo stanovenou dobu se v případě nutnosti dostavil na zavolání ošetřujícího personálu. V nočních hodinách a v akutních případech službu konající zaměstnanec přivolal lékařskou pohotovost. Dále do zařízení docházeli odborní lékaři - neurolog, psychiatr, dentista, dermatolog. Ve zdravotnických zařízeních se během roku léčilo 11 uživatelů služby domov pro seniory (350 dnů) a 28 uživatelů služby domov se zvláštním režimem (652 dnů), kteří byli hospitalizování ve FN u sv. Anny na II. interně, ve FN Bohunice na infekční klinice, v Psychiatrické léčebně Černovice, v nemocnici Milosrdných bratří. Dne byla provedena v organizaci revize ze ZPMV. Výsledkem kontroly bylo odmítnutí úhrady za aplikace léčebné terapie per os ve výši ,35 Kč. Vedení domova s tímto zjištěním nesouhlasí a podalo námitku. Ze strany zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra byla námitka odmítnuta. Ředitel domova k reviznímu zjištění podá návrh na zahájení smírčího řízení, případně přistoupit i k nejzazšímu kroku, soudnímu sporu, neboť se domnívá, že velká část zamítnutých plateb byla odejmuta neoprávněně. Spolupráce s VZP byla v loňském roce nedobrá, neboť i přes neakceptaci úhradového dodatku ZP postupovala jako by byl dodatek podepsán a krátila úhrady za indikované a následně poskytnuté zdravotnické výkony. Vedení domova se rozhodlo po neúspěšných výzvách toto jednání napadnout a řešit soudní cestou (viz. výnosy za tržby od zdravotních pojišťoven za výkony poskytované zdravotní péče). Výskyt dekubitů, prevence Jakákoliv trvalá nehybnost vystavuje klienta vzniku dekubitu. Komplexní ošetřovatelská péče o imobilní klienty byla zaměřená zejména na prevenci dekubitů, u rizikových klientů byla používána hodnotící metoda podle Nortonové. V rámci prevence se používaly polohovací

15 15 lůžka a pomůcky k prevenci proleženin. U rizikových klientů dle ordinace lékaře byl podáván vitamin D. Pracovnice v přímé péči pracovaly podle standardů: prevence vzniku dekubitu, zásady polohování, úprava lůžka, péče o hygienu, výživa klienta. Aby byla péče o klienty s dekubity účinná, je třeba, aby se personál neustále vzdělával. Tržby od zdravotních pojišťoven v roce za poskytnutí zdravotní péče u jednotlivých zdravotních pojišťoven Kapitola všeobecná sestra v sociálních službách číslo VZP ZPMV OZP VOZP název kódu kódu Zavedení nebo ukončení odborné zdravotní péče, administrativní činnost , ,30 812, ,50 Ošetřovatelská intervence , , , ,30 Komplex - odběr biologického materiálu ,00 18,00 9,00 27,00 Aplikace léčebné terapie , ,50 652,50 Příprava a aplikace ordinované infúzní terapie ,00 461,70 513,00 51,30 Aplikace inhalační léčebné terapie, oxygenoterapie Péče o ránu , , , ,40 Komplex - klysma, laváže, ošetření permanentních katetrů , , ,00 Zavádění nasogastrické sondy 6633 Komplex - vyšetření stavu pacienta přístrojovou technikou ,00 Nácvik a zaučování aplikace inzulínu 6637 Ošetření stomií ,60 Bonifikační kód za práci zdravotní sestry od 22-6 hod Bonifikační kód za práci zdravotní sestry v době pracovního volna , , , ,20 Celkem tržby od zdravotní pojišťovny , , , ,20 regulace výkonů (krácení), snížení tržeb 0, ,35 0,00 0,00 Celkem tržby od ZP po regulaci , , , ,20

16 16 Vykazování fakturované částky Pojišťovna Součet VZP 15,1 15,9 16,2 13,9 16,8 17,9 17,5 20,5 69,7 58,4 52,9 59,0 373, VOZP 11,8 11,2 18,3 16,3 12,3 11,1 9,6 11,6 10,5 10,4 9,7 10,6 143, OZP bank a pojišťoven 0,0 1,4 6,0 5,9 2,1 5,4 6,1 9,4 15,8 13,7 15,4 18,4 99, ZP MV 16,6 19,5 28,2 26,7 22,3 24,5 35,4 36,6 44,3 40,8 43,6 40,0 378,5 Celkem: 43,5 48,0 68,7 62,8 53,5 58,9 68,6 78,1 140,3 123,3 121,6 128,0 995,3 Hodnoty jsou v tisících Kč Rehabilitace V rámci fyzioterapie se personál zaměřoval na celkovou aktivaci organismu našich klientů, posílení samostatnosti a soběstačnosti. Jeho snahou bylo zlepšení koordinace a dynamiky pohybu uživatelů, udržování a rozvíjení jejich stávající tělesné zdatnosti a motorické funkce, preventivní předcházení nežádoucím sekundárním změnám, zvýšení psychomotorické aktivity. Dle aktuálního zdravotního stavu byla klientům poskytována individuální nebo skupinová rehabilitační péče (aktivní cvičení, pasivní cvičení, dechová a cévní gymnastika, kondiční cvičení, polohování, relaxační techniky, SRT, BS). V co největší možné míře bylo používáno různých rehabilitačních a kompenzačních pomůcek (chodítka, berle, pedálové trenažéry, polohovací a posilovací pomůcky, termopolštářky).

17 17 Nedílnou součástí rehabilitace byla i fyzikální terapie (elektroterapie, magnetoterapie, fototerapie, termoterapie, mechanoterapie). Fyzioterapeuti úzce spolupracovali s pracovníky aktivizačního úseku. Jakýkoliv zdravotní problém klientů byl konzultován s praktickým nebo s odborným lékařem. Restriktivní opatření Tato opatření nebyla v domově používána. Na vlastní žádost uživatele služeb, kterou stvrdil podpisem, mohou být z důvodu jeho bezpečnosti a obavy z pádu použity zábrany, které jsou součástí výbavy polohovacího lůžka. Domov pro seniory má vypracovaný Provozní řád protiepidemický, který byl schválen číslo jednací: 4441/2007/BM/HOK/De. Předložená změna provozního řádu byla vypracována v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcího předpisu vyhl. MZ ČR č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. S provozním řádem byli seznámeni všichni zaměstnanci. Kontrola dodržování provozního řádu byla zajištěna vedoucí zdravotnického úseku. I. 4. Provozní činnosti a) Specifikace a popis provozních činností Provozní úsek byl tvořen stravovacím provozem, prádelnou, údržbou, úklidem, šicí dílnou a vrátnicí. Pracovní kolektivy byly stabilizované. Provozní pracovníky řídil vedoucí provozu. Stravovací provoz Ve stravovacím provozu byla šesti pracovníky připravována strava pro klienty i zaměstnance. Kvalita stravovacího provozu byla na vysoké úrovni, připravovala se strava normální, šetřící, diabetická a kombinace stravy diabetické a šetřící. Klienti domova a zaměstnanci měli možnost výběru z hlavních jídel, dále je možnost výběru snídaní a příloh u večeře. Strava byla objednávána elektronicky. Stravovací provoz byl vybaven kvalitní technologií, disponoval určitou rezervou a možnostmi dalšího diferencování stravy. Ve stravovacím provozu byl pořízen nerezový pracovní stůl a vozík, nové osvětlení ve všech prostorách kuchyně a výdejny stravy, všechny prostory byly nově vymalovány. Zaměstnanci pracovali tak, aby byly dodrženy podmínky systému kritických bodů zdravotní nezávadnosti HACCP, byly používány jednorázové ochranné pomůcky při přípravě a výdeji stravy.

18 18 Provoz prádelny V prádelně a mandlovně bylo práno a žehleno veškeré prádlo uživatelů a pracovní oděvy zaměstnanců, dále záclony, závěsy, potahy, deky. Prádelna i mandlovna jsou vybaveny pěti pračkami a sušičkami na 5 kg prádla, jednou průmyslovou pračkou a dvěma velkými sušičkami. Počátkem roku byly zvětšeny a upraveny prostory prádelny tak, aby lépe vyhovovaly požadavkům tohoto provozu a dále byly v prádelně a žehlírně provedeny potřebné instalační práce. Technologie bude postupně obnovovaná. Provoz prádelny zajišťovaly dvě zaměstnankyně, v přilehlé šicí dílně opravovala prádlo, šila záclony, potahy, a závěsy švadlena, která pracovala na úvazek 0,5 (úspora oproti minulým obdobím úvazek švadleny byl 1,0). Denně bylo vypráno asi 119 kg prádla, uživatelé měli možnost v rámci fakultativní služby nechat si osobní prádlo prát samostatně. Prádlo bylo žehleno ručně a mandlováno na dvou mandlovacích strojích. Počátkem roku byl zvětšen prostor prádelny a opraveno topení. Byl zpracován návrh rekonstrukce prostor prádelny tak, aby lépe vyhovoval hygienickým normám. V následujícím období bude dopracována cenová relace pro provedení modernizace provozu. Provoz údržby: Údržba objektu a zařízení byla zajišťována dvěma zaměstnanci, kterým pomáhá jeden uklízeč, který pracuje na úvazek 0,5. Hlavním úkolem údržby bylo udržování nemovitého a movitého majetku organizace v provozuschopném stavu, provádění údržby a oprav přilehlých objektů, pozemků, technického a dalšího zařízení a vybavení. Údržba a oprava majetku v loňském roce byla prováděna vlastními zaměstnanci a odbornými firmami. Provoz úklidu Na tomto úseku pracovalo šest zaměstnanců, kteří zajišťovali úklid tří oddělení, dvou vilek a dalších provozních prostor kromě provozu kuchyně. Zaměstnanci úklidu udržují veškeré prostory ve vzorném pořádku při optimálním čerpání úklidových a dezinfekčních prostředků a při zachování co nejdelší životnosti svěřeného majetku (např. voskování podlah inpregnovacími přípravky). Zaměstnanci se řídili stanoveným harmonogramem práce. Byli povinni používat dezinfekční a čistící přípravky dle příslušné směrnice a dle sanitačního řádu. Provoz vrátnice zajišťovalo pět vrátných na úvazek 0,95. Tito zaměstnanci měli stanoven harmonogram práce na ostrahu objektu.

19 19 Náklady na provozní činnost Stravování, úklid a praní prádla byly poskytovány vlastní činností, zaměstnanci pracovali na základě pracovní smlouvy, což vyhovovalo potřebám organizace. Během roku byly systematicky sledovány náklady na jmenované provozní úseky. Pokud se jedná o přímé náklady, byly uváděny náklady na čistící a dezinfekční prostředky, potraviny, přímé mzdy a zákonné pojištění, dlouhodobý hmotný a nehmotný a drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, dále náklady na energie, likvidace odpadů, náklady za telefonní hovory, odpisy a další. Režijní náklady byly rozpočítány na jednotlivá střediska dle úvazku zaměstnanců. Mezi režijní náklady patří mzdové náklady THP, ale i pradlen, údržbářů a úklidu včetně zákonného pojištění, jednotlivé služby (poplatky, softwarové práce, náklady na telefonní hovory, mobilní telefony, internet, poštovné, komunální odpad, programátorské práce, stočné revize), energie (zemní plyn a elektřina), celkové odpisy, materiálové náklady (kancelářské potřeby, propagační materiál, dezinfekční a úklidové, PHM aj.). Režijní náklady, které jsou rozpočítávány na střediska, jsou vždy ty, které zůstanou po odečtení přímých nákladů (odpisy, údržba softwaru, programátorské práce, čistící a úklidové prostředky a další). Prádelna Do celkových přímých nákladů prádelny se promítaly osobní náklady zaměstnanců prádelny, náklady na elektřinu, plyn, vodné a stočné, spotřeba čistících a pracích prostředků, spotřeba osobních ochranných pracovních prostředků, odpis budovy, praček, mandlů a sušiček. Způsob režijních nákladů je popsán v předešlém odstavci. Do režijních nákladů byly započítány platy a zákonné odvody THP, údržba, stravování a úklidu. VK vysokým nákladům za praní prádla přispěla stavební oprava prádelny a servis techniky v prádelně. Tyto pravidelné kontroly od firmy Miele byly zrušeny a nahrazeny servisním pracovníkem na zavolání, čímž budou uspořeny finanční prostředky nejméně ve výši cca 65 tisíc Kč na tomto úseku. Stravovací provoz Do přímých nákladů se promítaly osobní náklady zaměstnanců kuchyně a úvazkem 0,9 i skladnice, náklady na elektřinu, energie, vodné a stočné, spotřeba čisticích prostředků, spotřeba osobních ochranných pracovních prostředků, odpisy prostor kuchyně, přípravny a výdejny stravy, skladů potravin a jídelny, kuchyňského zařízení, likvidace biologického odpadu z kuchyně, náklady na drobný majetek. Bylo vyrobeno kusů stravovacích jednotek za rok a obědů pro zaměstnance a cizí strávníky.

20 20 Kapacita při současném strojním vybavení kuchyně lze zvýšit až na 105 tisíc kusů celodenní stravy za rok. Úklid Na tomto úseku je započítán i venkovní úklid. Režijní náklady na platy obsahují náklady na platy THP a pradlen. Přímé náklady jsou náklady na komunální odpad, čistící a úklidové prostředky, OOPP. Nepřímé náklady obsahují bankovní poplatky, softwarové práce, náklady na telefonní hovory, kancelářské potřeby, odpisy, programátorské práce, likvidaci ostatních odpadů, revize a další. ve vlastní Praní prádla režii Celkové náklady Kč Vyprané množství kg Náklady na vyprání 1 kg prádla Kč 41 Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii) kg ve vlastní Stravování režii Celkové náklady stravovacího provozu za rok (přímé a režijní náklady) Kč Náklady na jednu stravovací jednotku Kč 154 Počet vyrobených stravovacích jednotek za rok ks Celkové náklady na obědy zaměstnanců a cizích (potraviny) Kč Počet obědů celkem (zaměstnanci a cizí) ks Náklady na 1 oběd celkem Kč 88 z toho cena potravin Kč 25 ve vlastní Úklid režii Celkové náklady přímé na nepřímé Kč Plocha úklidová cca m Náklady na 1 m 2 uklízené plochy/rok K

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4 OBSAH I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4 strana I.1. Management 4 Základní údaje o organizaci, vedení, změny 4 Organizační schéma 5 Optimalizace sluţby 5 Pozitivní prezentace 6 Mimorozpočtové

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Nové Hvězdlice 25.2.2013 Mgr. Pavel Ševela ředitel

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46

Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46 Obsah: Slovo úvodem 3 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace.. 5 1.Sociální péče... 5 a) kapacita zařízení, počet klientů.. 5 b) evidenční počet neuspokojených žadatelů o službu... 5 c) počet

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2 Budova Zámeček Předkládá: Mgr. Jiřinka Kubalčíková Název: Zámeček Střelice, příspěvková organizace Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

Obsah: IV. Autoprovoz... 40. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem... 41

Obsah: IV. Autoprovoz... 40. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem... 41 Obsah: I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace..................... 3-10 1. Sociální péče............................................ 3 a) kapacita zařízení, počet klientů, obložnost....................

Více

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 1 Název organizace : Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace (Do 30.6.2011 Ústav sociální péče pro mládež Jeseník, příspěvková

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov

Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov Výroční zpráva za rok 2009 Vyškov 11. 3. 2010 Jana P á t k o v á ředitelka SSV, p. o. Základní informace Název příspěvkové organizace:

Více

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Obsah: 1 Domov seniorů 7 2 Domov se zvláštním režimem 8 3 Pečovatelská služba 8 4 Žadatelé o pobytovou službu 8 5 Poskytované služby 9 6 Rozdělení příspěvků na péči 9

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Obsah: str. 3 str. 4 str. 7 str. 13 str. 16 str. 20 str. 24 str. 27 str. 29 str. 32 str. 36 str. 37 Základní údaje Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Více

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková,

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková, ZPRÁVA VÝROČNÍ ROK 2012 DOMOV ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1 289 34 ROŽĎALOVICE předkládá Miroslava Zajíčková, zástupce ředitelky 1 Únor 2013 OBSAH: I. A. Plnění úkolů

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013

Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok Úvodní slovo Vážení přátelé, zaměstnanci, klienti a všichni, kdo se o dění ve Středisku sociálních služeb zajímáte, jsem potěšena,

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 V Loučce, leden 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov pro seniory Loučka, příspěvková

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více