ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012"

Transkript

1 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC ( / ) Město Nová Role ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni Údaje o organizaci identifikační číslo název Město Nová Role ulice, č.p. Chodovská 236 obec Nová Role PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax WWW stránky Doplňující údaje organizace Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne: Schváleno v zastupitelstvu města dne: Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje h56m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 8

2 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC ( / ) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy , , ,97 Nedaňové příjmy , , ,92 Kapitálové příjmy , , ,00 Přijaté transfery , , ,84 Příjmy celkem , , ,73 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož , , , Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti , , , Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů , , , Daně z příjmů fyzických osob , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmu právnických osob za obce , , , Daně z příjmů právnických osob , , ,32 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů , , , Daň z přidané hodnoty , , , Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , ,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , , Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů , , , Poplatek ze psů , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj , Místní poplatky z vybraných činností a služeb , , , Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís , Ostatní odvody z vybraných činností a služeb , Správní poplatky , , , Správní poplatky , , ,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb , , , Daň z nemovitostí , , , Daně z majetku , , ,52 15 Majetkové daně , , ,52 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 1 200, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , Příjmy z vlastní činnosti , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí , , , Příjmy z pronájmu majetku , , , Příjmy z úroků (část) , , , Příjmy z podílů na zisku a dividend , , , Výnosy z finančního majetku , , ,42 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt , , , Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , , Přijaté sankční platby , , ,66 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů , , , Přijaté neinvestiční dary , , Přijaté pojistné náhrady , Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady , , , Neidentifikované příjmy 2 432, h56m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 8

3 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC ( / ) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6 694, Ostatní nedaňové příjmy , , , Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros , , , Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům , , ,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy , , , Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org , , , Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub , , ,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků , , ,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) , , , Příjmy z prodeje pozemků , , , Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí , , , Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) , , , Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku , Ostatní kapitálové příjmy ,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů , , ,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) , , ,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) , , , Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp , , Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu , , , Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu , Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně , , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně , , , Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti , Převody z ostatních vlastních fondů , Převody z rozpočtových účtů , , , Ostatní převody z vlastních fondů , Převody z vlastních fondů , , ,44 41 Neinvestiční přijaté transfery , , , Inv.přij.transf.ze státních fondů , Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně ,40 42 Investiční přijaté transfery ,40 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) , , ,84 Příjmy celkem (třídy ) , , , h56m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 8

4 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC ( / ) II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje , , ,59 Kapitálové výdaje , , ,60 Výdaje celkem , , ,19 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní platy 8 000, , , Platy , , , Ostatní osobní výdaje , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , , Odstupné , , , Ostatní platby za provedenou práci , , , Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , ,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist , , , Potraviny 2 957, Ochranné pomůcky 3 122, Léky a zdravotnický materiál 500,00 500,00 342, Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Nákup materiálu , , , Úroky vlastní , , , Úroky a ostatní finanční výdaje , , , Studená voda , , , Teplo , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Nákup vody, paliv a energie , , , Služby pošt , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Nájemné 3 500, Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání , , , Služby zpracování dat 3 626, Nákup ostatních služeb , , , Nákup služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8 000, , , Pohoštění , , , Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 500, Ostatní nákupy , , , Poskyt.zálohy vnitřním organizačním jednotkám 8 416, Poskytované zálohy vlastní pokladně , Ostatní poskytované zálohy a jistiny 900, Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 1 100, Zaplacené sankce 4 541, h56m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 8

5 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC ( / ) Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) , Věcné dary , , , Ostatní výdaje souv.s neinvestičními nákupy 1 092, Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary , , ,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , , Neinv.transf.občanským sdružením , , , Neinv.transf.společenstvím vlastníků jednotek , , , Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím , , , Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím , , ,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím , , , Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně , Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , , , Neinvestiční transfery cizím PO , , , Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům , Ostatní převody vlastním fondům , , , Převody vlastním fondům , , , Nákup kolků , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům , , ,10 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp , , , Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 5 000, , , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 000, , ,55 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 000, , , Nespecifikované rezervy , , Ost.výdaje z fin.vypořádání minulých let , Ostatní neinvestiční výdaje , , ,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje , , ,00 5 Běžné výdaje (třída 5) , , , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , , , Pořízení dloudodobého nehmotného majetku , , , Budovy, haly a stavby , , , Stroje, přístroje a zařízení , Nákup dlouhod.hmotného maj.jinde nezařazený , , , Pořízení dlouhodobého hmotného majetku , , , Pozemky , , , Pozemky , , ,00 61 Investiční nákupy a související výdaje , , , Inv.tra.nefin.podnik.subjektům-právnic.osobám , Investiční transf.podnikatelským subjektům , Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr , Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně ,00 63 Investiční transfery ,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) , , ,60 Výdaje celkem (třída 5+6) , , ,19 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) , , , h56m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 8

6 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC ( / ) III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , , ,12- Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) , , ,78- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) ,36 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,54- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k Obrat Konečný stav k Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC , , , ,46 Běžné účty fondů ÚSC , , , ,58- Běžné účty celkem , , , ,12- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek ,86 Příjmy celkem , , ,65 Výdaje celkem ,33 Obrat , , ,32 Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) , , ,44 Změna stavu , , ,58- Financování - třída ,74- VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Software , ,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , ,90 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , , ,53 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , , ,69 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,45 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , , ,89 Umělecká díla a předměty , ,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , , ,83 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,89 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rohodujícím vlivem , ,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek , ,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k softwaru , , ,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , , , h56m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 8

7 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC ( / ) VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku , , ,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , , ,50- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí , , ,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , ,45- Materiál Materiál na skladě , , ,00 Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odběratelům , , ,22- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Převody z rozpočtových účtů , , , Ostatní převody z vlastních fondů , Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , Převody vlastním rozpočtovým účtům , Ostatní převody vlastním fondům , , , Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5 060,00 x 5 060,00 x Nákup ostatních služeb x 5 060,00- x , NI dotace z KÚKK - odb. příprava pro JSDH 5 060, , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00 x ,00 x Nákup ostatních služeb x ,00- x 0, Přísp. na vyhotovení lesních hosp.plánů v dig. for , , ,00 0, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x ,00 x Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ x 0,00 x , ,00 0, , , Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 x ,40 x Budovy, haly a stavby x 0,00 x , Dotace cyklostezka SFDI 0,00 0, , , Úroky vlastní x 0,00 x 0, Nákup ostatních služeb x 0,00 x 0, Úvěr SFRB 0,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR ,00 x ,00 x Ostatní osobní výdaje x 0,00 x , Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 5 107, Nákup ostatních služeb x ,00- x 1 423, Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 0,00 x 348, Pohoštění x 0,00 x 3 072, volby do krajských zast , , , ,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č h56m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 8

8 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC ( / ) XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jana Tintěrová, IČ účetní Kateřina Černá, DiS. vedoucí ekonomického odboru Jitka Pokorná starostka města h56m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 8

9 2012 IČ Rozpočet Města Nová Role - vlastní fondy +VHČ Lesní činnost strana 1 č.účtu odvětví položka PZ k 1.1. Tvorba Použití KZ k Název fondu Fond obnovy přivaděče tepla Vřesová roční příděl do fondu úrok na fondu - účet u ČS a. s oprava na horkovodu bankovní poplatky Fond oprav a rozvoje bydlení města roční příděl do fondu převod ze SFRB úrok na fondu - účet u KB , kauce - složené vyplacené bankovní poplatky SFRB splátky úvěrů včetně úroků - SVJ+FO úrok na fondu - účet u KB , splátka jistiny včetně úroku městem bankovní poplatky převod KZ na FORB materiál VHČ služby LES mzdové náklady zákonné sociální, zdravotní pojištění poplatky (SVOL) finanční náklady (pojištění lesa) náklady celkem výnosy z prodeje služeb ostatní výnosy z činnosti úroky na účtě dotace na zalesnění výnosy celkem zisk - ztráta

10

11 2012 IČ Rozpočet Města Nová Role - vlastní fondy strana 2 č.účtu odvětví položka PZ k Tvorba Použití KZ K Název fondu správa RK Norobyt Fond bytového domu A č. p tvorba fondu - příděl použití fondu na opravy a údržbu domu bankovní poplatky úrok na účtu Fond bytového domu B č. p tvorba fondu - příděl použití fondu na opravy a údržbu domu bankovní poplatky úrok na účtu Fond bytového domu C č. p tvorba fondu - příděl použití fondu na opravy a údržbu domu bankovní poplatky úrok na účtu V Nové Roli Sestavila. Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO Vyvěšeno: Sejmuto: Schváleno: změ usn. Jitka Pokorná - starostka

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Zpráva auditora a zápis o přezkoumání hospodaření Město Nová Role se sídlem: Městský úřad Nová Role, Chodovská 236, Nová Role IČ: Přezkoumávané období: od do ,.'

21 Přezkoumání auditora o hospodaření ÚSC Rozsah přezkoumání: Přezkum hospodaření ÚSCí za rozvahové období roku 2012 Rozsah je v souladu s přijatými směrnicemi a obvyklými postupy. Příjemce zprávy: Obchodní jméno: IČ: Sídlo účetní jednotky: Předmět přezkoumání: Účel (důvod)přezkoumání: Statutární orgán. Město Nová Role MÚ Nová Role, Chodovská 236, Nová Role Přezkum účetní závěrky za rozvahové období od do Zákonná povinnost. Zpráva je předávána v souladu s právními předpisy a podmínkami smlouvy. Vymezení odpovědnosti: Za sestavení účetní závěrky je odpovědný statutární orgán a účetní závěrka vyjadřuje stanovisko statutárního orgánu k situaci účetní jednotky. Úlohou auditora je vyjádřit na základě přezkumu vyjádření o účetní závěrce hospodaření svazku obcí. Přezkum byl proveden výběrovým způsobem dle zásady významnosti tak, aby zajišťoval přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Přílohy: Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Příloha k účetní závěrce Datum vyhotovení: Zpráva byla vyhotovena ve čtyřech a zápis ve dvou exemplářích (obsahuje šest stran).

22 Předmět přezkoumání: Přezkoumáno bylo hospodaření ÚSC Město Nová Role, MÚNová Role Chodovská 236, Nová Role, IČ , (dále jen "společnost") za období od do Předmětem přezkoumání bylo ověření informací, prokazujících údaje účetní závěrky a účetních postupů a odhadů použitých vedením společnosti při jejím sestavení. Při ověřování jsem postupoval výběrovým způsobem s ohledem na významnost vykazovaných skutečností. Předmětem přezkoumání bylo ověření těchto dalších údajů a informací: Přezkoumání hospodaření ÚSC rozpočet ÚSC a jeho plnění účetní závěrka za předchozí období zápisy z jednání zastupitelstva ÚSC majetek ÚSC, pohledávky a závazky atd. inventarizace majetku, dokladová inventarizace Obsah přezkoumání: Obsahem bylo ověřit, zda údaje v účetní závěrce jsou spolehlivé, srovnatelné a srozumitelné, zda informace uvedené v účetní závěrce podávají ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví (tj. stavu a pohybu aktiv, závazků, vlastního kapitálu a výsledku hospodaření) a finanční situace účetní jednotky v souladu s platnými zákony a účetními předpisy a zda účetní závěrka je v souladu se zákonnými požadavky.. Součástí přezkoumání je zpráva v které vyjadřuje názor, ke kterému auditor dospěl při přezkoumání hospodaření obce - účetní závěrky, včetně jeho odůvodnění a názor na finanční situaci účetní jednotky, který vychází i z poznatků získaných při ověření významných účetních případů nebo skutečností, které nastaly v období od sestavení účetní závěrky do data zpracování zprávy o přezkoumání. Výsledek přezkoumání formální stránky: l. Údaje výsledovky (výkaz zisku a ztrát) navazují na stavy příslušných účtů tříd 5 a Údaje rozvahy navazují na stavy příslušných účtů tříd 0, 1, 2, 3 a Porovnáním rozvahy a výsledovky bylo zjištěno, že hospodářský výsledek je na obou výkazech shodný. 4. Zůstatky majetkových účtů k byly převedeny do roku 2012 na správné účty účtového rozvrhu sestaveného ve smyslu 14 zákona o účetnictví a vyhlášky č. 410/2010 Sb.. Bilanční kontinuita byla dodržena. 5. Obsahové vymezení účetní závěrky odpovídá 18 zákona o účetnictví a vyhlášky č. 410/2010 Sb.

23 Účetní závěrka je zpracována na předepsaných formulářích rozvaha a výkaz zisku a ztrát. Údaje přílohy navazují na účetní závěrku. Přezkoumání po věcné stránce: 6. Při otevírání a uzavírání účetních knih postupovala účetní jednotka ve smyslu ustanovení 17 zákona o účetnictví a vyhláška 410/2010 Sb.. 7. V účetnictví (v účetní závěrce) společnost respektovala zákaz vzájemného zúčtování majetku a závazků, nákladů a výnosů podle 7 odst. 6 zákona o účetnictví. 8. Společnost respektovala, v souladu s ustanovením 35 zákona o účetnictví, okamžik uskutečnění účetního případu. 9. Společnost použila účty časového rozlišení v aktivech i pasívech rozvahy. 10. Zjištění výsledku hospodaření v účetnictví společnost provedla v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky. 11. Účetní jednotka měla daňovou povinnost vyplývající z ustanovení zákona o daních z příjmů, tvořících složku nákladů účetní jednotky, proto účtovala na účtech v účtové skupině 59 - Daně z příjmů. Společnost neúčtovala o odložené dani. 12. Účetní jednotka netvořila rezervy, jejichž tvorba a použití je stanovena zvláštním zákonem a zohledněna zákonem o daních z příjmů (zákonné rezervy), ani rezervy, jejichž tvorba a použití není zohledněna zákonem o daních z příjmů, o kterých si rozhoduje účetní jednotka sama a o nichž by účtovala v souladu s 26 zákona o účetnictví a 57 prováděcí vyhlášky. 13. Účetní jednotka: Netvořila a neeviduje opravné položky prováděné na vrub nákladů Neeviduje stav zákonných opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení ( 8 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání Neeviduje stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994.( 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání Netvořila opravné položky k nepromlčeným pohledávkám podle 8a zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání Účetní jednotka nepostupovala podle 55 prováděcí vyhlášky - Postup tvorby a použití opravných položek. 14. Účetní jednotka neměla případ, kdy majetek a závazky vyjádřené v cizí měně přepočítala na českou měnu. 15. Skutečné stavy majetku a závazků účetní jednotky byly zjištěny: fyzickou inventurou u hmotného a nehmotného majetku dokladovou inventurou u závazků, pohledávek a ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru. Tyto stavy zaznamenala účetní jednotka v inventurních soupisech. Účetní jednotka tak respektovala 29 a 30 zákona o účetnictví - Inventarizace majetku a závazků. 16. Účetní jednotka neeviduje cenné papíry a podíly v jiných účetních jednotkách. Jejich držbu popsala v příloze k účetní závěrce.

24 17. Účetní jednotka nemá směnky jako cenný papír, které by ocenila při pořízení podle 25 zákona o účetnictví a 48 prováděcí vyhlášky. 18. Účetní jednotka obdržela v ověřovaném účetním období plnění ze státního rozpočtu, z rozpočtů územně samosprávných celků, státních fondů, z grantů přidělených podle zvláštního zákona, z rozpočtu cizího státu, z grantů Evropských společenství či obdobných programů. 19. Společnost neeviduje deriváty, tj. smlouvu, podle které vzniká finanční aktivum této účetní jednotky na straně jedné a finanční závazek jiné účetní jednotky na straně druhé. 20. Společnost provedla účetní závěrku dle harmonogramu zohledňujícího termíny daňových zákonů,a požadavky zákona o účetnictví. Lze proto usuzovat, že účetní záznamy, na jejichž základě byla účetní závěrka sestavena, jsou úplné a správné ve všech významných souvislostech a respektují časové a věcné souvislosti. 21. Stavy bankovních účtů v hlavní knize souhlasí ke stejnému datu se zůstatky oznámenými bankami. 22. Účet Vnitřní zúčtování nevykazuje zůstatek. 23. Společnost ověřila zápisy na příslušných účtech účtové skupiny 34-Zúčtování daní a dotací. Vykázané zůstatky odpovídají závazkům za běžné období. 24. Při oceňování majetku je postupováno v souladu s 24 až 28 zákona o účetnictví. 25. Ve společnosti nedošlo v průběhu ověřovaného období ke změnám na účtu Společnost ověřila závazky vůči státnímu rozpočtu. Přihlédnutí k závěrům předchozích nápravných opatření: 29. Společnost neměla opatření z přezkoumání hospodaření za minulé účetní období. 30. Společnosti nebyla uložena opatření k odstranění nedostatků z jiných vnějších kontrol, jež by se týkala účetnictví. Závěr: 31. Přezkoumání řádné účetní závěrky ÚSC Město Nová Role, se sídlem MÚ Nová Role, Chodovská 236, Nová Role, IČ , je sestavena podle platných norem a navazuje na údaje účetnictví. Navazuje na minulou řádnou účetní závěrku. Předepsané návaznosti byly dodrženy. 32. Na základě výběrového ověření lze předpokládat, že účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví (stavu a pohybu aktiv, závazků, vlastního kapitálu a výsledku hospodaření) a finanční situace účetní jednotky v souladu s platnými zákony a účetními předpisy. Hospodářský výsledek odpovídá vykazovanému stavu aktiv a pasív, ověřovaných inventurami a proúčtovaným nákladům a výnosům. Lze předpokládat, že ověřovaná účetní závěrka je v souladu se zákonnými požadavky. 33. Z tohoto přezkoumání hospodaření svazku obcí nevyplývají žádná opatření. 34. Z jiných vnějších kontrol nevyplynula opatření pro úsek účetnictví.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00254819 název Mìsto Nová Role ulice,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 Obec Lažany Údaje o organizaci NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 (vkč) zpracovaný dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění identifikační

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Krkonoše - svazek měst a obcí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 06.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70157898 název Krkonoše - svazek měst a obcí ulice, č.p. Zámek 1 obec

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kalhov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00373753 název Obec Kalhov ulice, č.p. č.p. 50 obec Kalhov PSČ, pošta 588 42 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011 (zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Zpracováno : 9.5.2012 Vyvěšeno : 9.5.2012 Svěšeno : Vypracovala:

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 10.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 75122863 název Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ulice, č.p.

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice. Datum vydání: 1. 4.

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice. Datum vydání: 1. 4. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice Datum vydání: 1. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB s. r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 04.05.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Mikroregion Podhůří Mařenky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70875529 název Mikroregion Podhůří Mařenky ulice, č.p. Rokytnice nad Rokytnou

Více

Příloha č.1 k /3/ZM/2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Příloha č.1 k /3/ZM/2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Příloha č.1 k /3/ZM/2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA za rok 2013 Vyhodnocení podkladů ke schválení účetní závěrky města Třebíč za rok 2013 a doporučení externího auditora zda účetní závěrku schválit či neschválit Provedli

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Č. j.: LK-0160/14/Gro Přezkoumání hospodaření obce Radimovice za rok

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 DSO Mikroreg. Český Ráj 5107 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 69155950 název DSO Mikroregion Český ráj 5107 ulice, č.p. Vyskeř č.p. 88

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 505/2002 tj.: Sp.l11.: Vyřizuj" Telefon: Fax: E mah: DatlJm: KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava MSK 14911/2010 KON/15698/2009/Smy 113.1 V10

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více