Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice"

Transkript

1 Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice Zůstatek účtu k Příjmy rozp. skut. členské příspěvky neinv.dotace kraj příjem z reklamy(čsad) dividendy (ČSAD) ostatní příjmy (úroky) Přijaté příspěvek SMO ČR (meziobecní spolupráce) Celkem Výdaje Ostatní osobní výdaje (dohody) Nákup dlouhodobého maj Odpočinkové sety, kolostavy, mapové stojany Služby pošt Služby peněžních ústavů Ostatní služby zpracování map, publikace Příspěvek SMOJK Dar obcím Chelčice, Cehnice Příspěvky obcím (aut. zastávky) Mzdové náklady (meziobecní spolupráce) Celkem Zůstatek účtu k Příloha: Výsledek přezkumu hospodaření za rok 2013: Zveřejněno současně na webových stránkách. Vyvěšeno: Sejmuto: v.r. Pavel Šípek podpis, razítko obce Obec Velká Turná Místostarosta obce Velká Turná Pavel Šípek

2 INEKS INEKS, spol. s r.o. auditorskd a rldetnf firma d. oprdvndnf KA er Bl napoiena na BDO Audit s.r.o. Povdtekd 358, Strakoniee Tel.frax: $trakonice, 2. kv6tna 2014 Rozd lovnik: Vftisk d. 1-2: SMOOS V$tisk 6. 3: INEKS spot. s r.o IHEKS, spol. s r.o., 8 sidbm Pov6lrlt{ 358, Strchonir, zapacna v obt*rodrfm refrtlfku vedendhs Krajsffi soudem v Geskich Bud6jovicfch ddn G, \rtolka 2814, ldo: 4s207756

3 auditorskd a ridetni firma d. oprdvn6ni KA en et Poviliskd 358, Strakonice Tel./fax: quick.cz r. tdenttftkacni uonle Auditorsk6 spoleenost INEKS, spol. s r.o. PovdZske 3SB Strakonice c.oprdvnent Xn en et Zapsanl do obchodnfho rejstilku vedeneho Krajskfm soudem v eesklich Bud6joviclch,dne pod spisovou znadkou C 2g14 byla na z6kladt5 smluvniho ujedndni povdiena,aby provedla piezkoum6ni hospodaienl svazku mdst a obcf okresu strakonice za rok Piezkoumdni hospodaienl Svazku mdst a obcf okresu Strakonice za rok 2013 bylo provedeno v souladu se zakonem 42ot2oo4 uzemnlch samosprdvnfch o ptezkoumdvdni"). sb. o piezkoumavanf celk0 a dobrovolnfch svazk0 obci (dale jen,,z6kon Ndzev fzemniho celku Svazek m6st a obci okresffi Jm6na a funkce kontroloru Velk6 ndmesti 2, 3BG Ot Strakonice Ing. Miloslav Hrilka, auditor Ing. Pavel Prekop, auditor Kontrolovanou obec zastupov-al Bc. Karasovi, pi. Dubovi Misto uskutedn6ni piezkumu M6sto Strakonice a sidlo auoitorsfe Doba provedeni piezkoumfni s pieru5enim Datum vyhotoveni zpr6vy Z.S.. ZO14 INEKS, spol. s r.o., se sidlem PovdZskd 358, Strakonice, zapsdna v obchodnim rejstfiku veden6ho Krajshfm soudem v eeskfch Buddjovicich oddft G, vlozka 2814, teo: +gzozzso

4 auditorskd a Idetni firma d. oprdvndnf KA dn et Povdiskd 358, Strakonice Tel./fax: ; II. PREZKOUMANi 1. UVOD Tato zpreva je zpracov6na v souladu s $10 z6kona c S., o piezkoum6nf hospodaienl uzemnich samospravnfch celkfl a dobrovolnych svazkfi obc[. Pii provdd6ni piezkumu auditor vychazi s $12 vf5e uveden6ho z6kona. Tato zpr6va se ptedav6 jako ndvrh zpravy o vfsledku ptezkoumdni hospodateni. K tomuto ndvrhu mdte prdvo podat pisemne stanovisko do 30 pracovnlch dnfr od pied6nf ndvrhu. Stanovisko je treba dorudit auditorovi. Pokud nevyuzijete sv6 prdvo na n6mitku, povazujte tuto zpr6vu za Zprdvu o vlisledku piezkoumdni hospodaien i. 2. pneouer pnezkoutvtar.ri NlZe jsou uvedeny ridaje tfkajici se jednotlivfch polozek piedm6tu piezkoumani v ndvaznosti na g3 Zdkona o piezkoumdni Piedm6t piezkoumani dle $2, odst. 1, pism. a) - g) Pln6ni piijmfi a vfdaju rozpo6tu veetn6 pen6inich operaci, tikajicich se rozpodtovfch prostiedkti Svazek mdst a obcl okresu Strakonice hospodaril v roce 2013 se schvdlenfm rozpodtem. Rozpodet SMOOS byl schvdlen Valnou hromadou SMOOS dne iako vyrovnanv s piumy a vlidaji ve vyi5i 75 tis. Kc. Po ripravdch cinily rozpodtovan6 piijmy tis. K6, rozpodtovan6 vfdaje tis. Kc. Skutedne piljmy dosdhly v1i5e tis.kd, skutednd vfdaje cinily tis. Kd. Piebytek ve ui5i 776 tis. Kd bude pouzit na financovdni v pii$tich letech. Zm6ny ve vi5i piijm& i dotaci jsou zpfrsobeny piijatfmi dotacemi. Niklady a vinosy podnikatelsk6innosti rizemniho celku SMOOS neprovozuje hospoddiskou cinnost. INEKS, spol. s r.o., se sfdlem PovdZskd 358, Strakonice, zapsdna v obchodnfm rejstilku veden6ho Krajshim soudem v ieshfch Bud6jovicich oddil C, vlozka 2814, leo: +gzozzso

5 auditorskd a ridetni firma d. oprdvn6nf KA er et Povdiskd 358, Strakonice Tel.ltax:389 gz4 g7g E-mait: Pen6ini operace tikajici se sdruienych prostfedkt ZaOne transakce 6i podklady ohledn6 sdruzenlich prostiedkir nebyly v roce 2013 zjisteny. Finandni operace tfkajici se cizich zdrojri V prfrbehu roku 2013 nebyly cerpdny Zddne 0v6ry ani jine pfrjdky a nejsou vykazov6ny Zddne dlouhodob6 z6v azky. Vytictovfinl a vypor6dani vztahri ke stitnimu rozpoetu, rozpoetrim krajri, k rozpoctrim obci, k jinfm rozpoetfim, ke stitnim fondrlm a dal5lm osobf m. SMOOS cerpal dotace od Jihodeskdho kraje na akci,,turistickd a obdanskd vybavenost obcl SMOOS ll" ve vi5i 585 tis. Kd na,,servis informadnich poradenskiich a marketingovfch sluzeb ve vfsi150 tis. Kd. Pri provad6ni ptezkoumdv6ni dodrzenf podminek derpdni dotaci nebyly zjisteny nedostatky, 2.2Piedmdt piezkoum6ni dle 92, odst.2 pism. a) - h) a) Naklddini a hospodaieni s majetkem ve vlastnictvi SMOOS V roce 2013 bylo zji5tdno, Ze SMOOS zaiadil do majetku drobnf dlouhodobf majetek ve vf5i 236 tis. K6, jednalo se piedev5im o vybaveninformadnlch bodfi, mapov6 stojany a odpodinkov6 bloky. b) Nakl6dini a hospodaieni s majetkem statu, s nimi hospodaii fizemni celek Pro ptezkum nebyla v roce 2013 u Svazku zji5tena n6plfl k tomuto ustanoveni zdkona. c) ZadAvAni a uskute6ftovani vefejnich zakazek V roce 2013 nebylo vyhldseno Zddne vfberovfch tlzeni na veiejne zakilzky. INEKS, spol. s r.o., se sidlem PovdZskd 358, Strakonice, zapsdna v obchodn[m rejstiiku vedendho Krajslgim soudem v eeskich Bud6jovicfch oddil C, vloika 2814, tco: +gzozzso

6 auditorskd a fdetni firma d. oprdvn6nf KA er et Povdiskd 358, Strakonice Tel./fax: ; quick.cz d) Stav pohledivek a zavazkfi a naklidini s nimi SMOOS tidtuje o pohleddvkach a zavazeich v okamziku piijeti nebo odesldni faktury. Dodavatelsk6 faktury jsou zapsfny do knihy faktur, pied6ny k doplndni rozpodtov6 skladby a ke schvdleni vdcn6 sprivnosti. Stav zavazkit a pohleddvek je nulovy, pouze na fdtu 37a ie vykdzdn zavazek z titulu piijate zalohy na dotaci od J6. kraje, kterd nebyla do data zdv6rky vypoi6dina. e) Ru6eni za zhvazky fyzickfch a pravnickfch osob SMOOS neru6i za zlvazky fyzickfch ani prdvnickfch osob. Mzdy SMOOS nema Zddne zam6stnance, pr6ce jsou provadeny na zdklad6 dohod o provedeni price. Piezkoumdnim bylo zji5t6no, Ze odm6ny za rok 2013 byly vyplaceny v souladu s uzavienfmi smlouvami. g) ticetnicwi veden6 rizemnim celkem Ucetnictvi SMOOS je vedeno v souladu s vyhlaskou 410/2009, kterou se provddeji n6kter6 ustanoveni zdkona /1991 Sb., o ridetnictvi. Zirstatek bezn6ho u6tu byl odsouhlasen, souhlasil s vipisem k U6etni z6v6rka za rok 2012 byla schv6lena Radou svazku dne z.zzilven zpnavy o vfsledku pnezxoumani nospodareni Na z6klad6 n6mi proveden6ho piezkoumdni hospodaienl SMOOS za rok 2013 jsme nezjistili Zddnou skute6nost, kter6 by n6s vedla k piesved6eni, Ze ptezkoum6vane hospodateni neni ve vsech vyznamnfch (materialnich) ohledech v souladu s hledisky piezkoumdvani hospodafeni uvedenfmi vfse. Z6kon c. 420t2OQg Sb,, o piezkoumdvani hospodaieni f zemnich samospr6vnfch celkfr ve zneni pozd6j5ich piedpisfr, stanovi, abychom ve zpr6v6 uvedli zdv6r podle ustanoveni $10 odst. 2 pism. d) a odst. 3 citovaneho zdkona. Toto ustanoveni vyzaduje, abychom ve sv6 zprdve uvedli, zda pfi piezkoum6ni hospodaieni byly zjist6ny chyby a nedostatky a v dem INEKS, spol. s r.o., se sidlem Povdiskd 358, Strakonice, zaps6na v obchodnim rejstliku veden6ho Krajshim soudem v Ceskich Buddjovicich oddil G, vlozka 2814, teo: +A2OZZSO

7 auditorskd a ddetni firma d. oprdvn6ni KA 6R et Povd2skd 358, Strakonice Tel./fax: quick.cz piipadn6 spoelvaly, a to bez ohledu na jejich vfznamnost (materialistu) a jejich vztah k hospoda enl SMOOS jako celku. Pti piezkoumdni hospodaieni SMOOS za rok 2}lgjsme nezjistili viznamn6 chyby a nedostatky. INEKS, spol. s r.o. d. oprdvneni 81 tdrni auditor. Miloslav Hfilka d. oprdvn6nf 304 INEKS, spol. s r.o., se sidlem Povdlskd 358, Strakonice, zapsdna v obchodnfm rejstiiku veden6ho Krajskfm soudem v desh.ich Bud6jovicich oddfl C, vloika 2814,1eO: +AZAzSG

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2009

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2009 hospodaření obce Močovice za rok 2009 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 17.3.2010 Strana 2 (celkem 7) osvědčeníč.375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 bylo provedeno v souladu se

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

SVAZEK OBCI CISTA ODRA 'Nanii sti 3, 739 11 FRY DLANT NAI) OSTRAVICI

SVAZEK OBCI CISTA ODRA 'Nanii sti 3, 739 11 FRY DLANT NAI) OSTRAVICI SVAZEK OBCI CISTA ODRA 'Nanii sti 3, 739 11 FRY DLANT NAI) OSTRAVICI Zaverecny ucet Svazku obci Cista Odra za rok 2011 Udaje o organizaci: Nazev: Svazek obci Cista Odra Sidlo: Namesti 3, 739 11 Frydlant

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Příjmy: Název: MIKROREGION TŘEBÍČSKO, dobrovolný svazek obcí, IČ: 70939641, se sídlem: Masarykovo nám. č. p. 116/6, 674 01 Třebíč 1 Závěrečný účet za rok 2014 Neinvestiční přijaté dotace od obcí - členské

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

D O B R O V O L N Ý S V A Z E K O B C Í H O L I C K A Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

D O B R O V O L N Ý S V A Z E K O B C Í H O L I C K A Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T D O B R O V O L N Ý S V A Z E K O B C Í H O L I C K A Holubova 1, 534 14 Holice IČO: 709 63 355 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T D O B R O V O L N É H O S V A Z K U O B C Í H O L I C K A Z A R O K 2 0 1 4 Předkládá:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0232/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7. 11. 2013, 17.

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Mikroregion Radyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 69970122 název Mikroregion Radyně ulice, č.p. Masarykovo nám. 121 obec Starý Plzenec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014 Elektronický podpis - 13.2.2015 KUMSX01GJUD2 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

Krajsky ufad Zlmskeho kraje

Krajsky ufad Zlmskeho kraje Krajsky ufad Zlmskeho kraje Odbor Kancetef feditele OddSlenf kontrolnf Obec Luzna Luzna 230 75611 Vala ska Polanka datum 19.4.2013 povsfena urednf osoba Ing. Antonin Putala fcislo jednacf KUZL 531/2013

Více

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění

Více