Krajský úřad Zlínského

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajský úřad Zlínského"

Transkript

1 Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Huštěnovice Huštěnovice Babice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 23. února 2015 Ing. Jana Brázdilová KUZL 181/2014 KŘ KUSP 181/2014 KŘ Zpráva č.167/2014/kř o výsledku přezkoumání hospodaření obce Huštěnovice, IČ: za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: (dílčí přezkoumání) (konečné přezkoumání) na základě zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Kontrola byla zahájena dne v 8.00 hodin předáním pověření ke kontrole a ukončena dne v hodin vrácením vyžádaných podkladů a dokumentů ke kontrole. Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Huštěnovice, Huštěnovice Babice Přezkoumání vykonali: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Jana Brázdilová kontrolor: Věra Burešová Obec Huštěnovice starosta: účetní: zastupovali: Aleš Richtr Milada Obalová Krajský úřad Zlínského tř. Tomáše Bati 21, Zlín kraje IČ: tel.: , fax: podateln kr-zlinsky.cz,

2 A. Přezkoumané písemnosti Druh písemnosti Návrh rozpočtu Popis písemnosti Návrh rozpočtu na rok 2014 byl zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu od do na úřední desce obce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Byl navržen v příjmech podle druhů příjmů (daňové, nedaňové, dotace) ve výši ,- Kč, ve výdajích podle paragrafů ve výši ,- Kč, financování ve výši ,- Kč. Pravidla rozpočtového provízoria Byla stanovena a schválena zastupitelstvem obce dne příjmy a výdaje kalendářního měsíce nesmí překročit 1/12 objemu příjmů a výdajů rozpočtu schváleného pro rok Výjimku tvoří pouze přijaté transfery a daňové příjmy. Budou hrazeny pouze nutné výdaje nezbytné pro zajištění běžného provozu, vyplývající z již dříve uzavřených smluv a závazků a v měsíci lednu bude PO MŠ poskytnuta záloha ve výši 200 tis. Kč. Celkové výdaje po konsolidaci za rok 2013 byly vykázány ve výši ,87 Kč. Vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2014 byl schválen dne , mohly být do tohoto data čerpány výdaje dle rozpočtového provizoria ve výši ,57 Kč/měsíc ( ,87: 12) V lednu 2014 dle předloženého výkazu FIN 2-12 byly čerpány celkové výdaje ve výši ,62 Kč, ke konci února byly vykázány ve výši ,25 Kč. Z výše uvedeného vyplývá, že obec nepřekročila výdaje stanovené rozpočtovým provizoriem. Rozpočtová opatření Do byly provedeny čtyři změny rozpočtu a to rozpočtovým opatřením: č. 1/ navýšení příjmů o 7.856,- Kč, výdajů o ,- Kč, financování ,- Kč. ZO schváleno dne č. 2/ navýšení příjmů o ,- Kč, výdajů o ,- Kč, schváleno starostou obce dne č. 3/ navýšení výdajů o 4.955,- Kč, ZO schváleno dne č. 4/ navýšení příjmů o ,- Kč, výdajů o ,- Kč, schváleno starostou obce dne Změny byly zaneseny do výkazu FIN 2-12 M sestaveného k bez rozdílů. Do byly provedeny ještě čtyři změny rozpočtu: č. 5/ jednalo se o přesuny na straně výdajů mezi 3117,3412 a 2212, celkový objem výdajů zůstal nezměněn. RO č. 5/2014 schváleno usnesením 27 na zasedání ZO dne č. 6/ jednalo se o navýšení příjmů o ,- Kč (dotace na volby do OZ) a navýšení výdajů o ,- Kč, schváleno starostou obce dne č. 7/ jednalo se o navýšení příjmů o ,24 Kč a navýšení výdajů o ,24 Kč, schváleno ZO dne č. 8/ jednalo se o navýšení příjmů o ,44 Kč, schváleno starostou dne V průběhu roku 2014 došlo k navýšení příjmů o částku ,68 Kč a k navýšení výdajů o částku ,24 Kč. Veškeré změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu FIN 2-12 M sestaveného k , nebyly zjištěny rozdíly. 2

3 Rozpočtový výhled Schválený rozpočet Rozpočtový výhled byl předložen na roky Projednán a schválen byl usnesením zastupitelstva obce dne Obsahoval souhrnné údaje o příjmech (daňových, nedaňových, kapitálových a přijatých dotací), výdajích (běžných, kapitálových, ve výdajích byl rozpočtován i příspěvek PO). Rozpočet na rozpočtový rok 2014 byl projednán a schválen usnesením za dne jako schodkový (rozpočtové příjmy celkem ve výši ,- Kč, rozpočtové výdaje celkem ve výši ,- Kč, financování pol ve výši ,- Kč). Byl zpracován u příjmů podle jednotlivých druhů příjmů a ve výdajích podle platné rozpočtové skladby dle OdPa). Neprodleně po schválení byl proveden rozpis rozpočtu podle podrobné rozpočtové skladby a shodně se schváleným rozpočtem byl zanesen do finančního výkazu FIN 2-12 M. Závaznými ukazateli byly schváleny příjmy ve výši ,- Kč, výdaje ve výši ,- Kč. Schodek rozpočtu bude kryt zůstatkem na bankovních účtech. za zároveň dne schválilo oprávnění starosty k úpravě závazných ukazatelů schváleného rozpočtu: - přijetí účelově určených dotací, příspěvků a darů na straně příjmů a výdajů, čerpání mimořádných výdajů v rozsahu 1% schválených výdajů pro rok 2014, daň z příjmu právnických osob na straně příjmů a výdajů. Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím Ve schváleném rozpočtu na rok 2014 byl schválen neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci (dále jen PO) - "Základní škola a mateřská škola Huštěnovice" ve výši ,- Kč ( 3117 pol. 5331). Dne obec písemně sdělila PO výši závazného ukazatele ( ,- Kč příspěvek na činnost, ,- Kč příspěvek na opravu fasády a střechy). V rámcí schváleného rozpočtového opatření Č. 1 byl navýšen příspěvek o částku ,- Kč na částku ,- Kč. Do byl zaslán na účet PO neínvestiční příspěvek ve výši ,- Kč (pol. 5331). Do byla výše neinvestičního příspěvku změněna dvakrát: - rozpočtovým opatřením Č. 5/2014 o částku ,- Kč (jednalo se o navýšení příspěvku na opravu fasády budovy ZŠ - vícepráce) - rozpočtovým opatřením Č. 7/2014 o částku 502,- Kč (jednalo se o vratku příspěvku na odpisy) Závěrečný účet Uvedené změny v příspěvku zřízené PO provedené ve druhé polovině roku 2014 byly písemně sděleny PO - předloženo písemné sdělení ze dne a ze dne Neinvestiční příspěvek zřízené PO byl v roce 2014 v celkové výši ,- Kč zaslán v plné výši ( 3117 pol. 5331). Závěrečný účet obce za rok 2013 obsahoval údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a tvorbě a použití fondů. V závěrečném účtu bylo provedeno zhodnocení finančního hospodaření zřízené PO ZŠ a MŠ. Součástí závěrečného účtu byla i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok Návrh závěrečného účtu, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, byl zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu od do na úřední desce a v elektronické podobě způsobem zaručujícím dálkový přístup. Spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodařeni za uplynulý kalendářní rok byl projednán a schválen usnesením zastupítelstva obce dne Projednání bylo uzavřeno vyjádřením - bez výhrad. 3

4 Bankovní výpis V roce 2014 účtovala obec na následujících bankovních účtech: - č /0100 vedený u KS'(ZSU) - zůstatek činil ,95 Kč (ověřeno na el. SV č. 178), a odpovídal zůstatku na účtu v hlavní knize. - č /0710 vedený u ČNS (SU) - zůstatek činil 9 680,85 Kč (ověřeno na SV č. 14), odpovídal zůstatku na účtu v hlavní knize. - č /0710 vedený u ČNS (SU) - zůstatek činil 76,60 Kč (ověřeno na SV č. 13), a odpovídal zůstatku na účtu v hlavní knize. - č /0100 vedený u KS (ZSU) - zůstatek činil ,11 Kč (ověřeno na SV č. 2) a odpovídal zůstatku na účtu v hlavní knize. - č /0100 vedený u KS (sociální fond) - zůstatek činil ,00 Kč (ověřeno na el. SV č. 26) a odpovídal zůstatku na účtu v hlavní knize. Zůstatky bankovních účtů byly doloženy dokladovou inventarizací, nebyly zjištěny rozdíly. Dohoda o hmotné odpovědnosti Kontrole byla předložena dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne , která byla uzavřena s paní účetní obce. Předmětem dohody bylo přijetí odpovědnosti za svěřené hodnoty, tj. za hotovost a ceniny. Dohoda o hmotné odpovědnosti byla uzavřena v souladu s 252 zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění. Evidence majetku Majetek Obce Huštěnovice je evidován v programu KEO-majetek. DDNM je evidován na účtu 018 v ocenění od Kč do Kč. DDHM je evidován na účtu 028 v ocenění od Kč do Kč. Předmětem kontroly byly dle HUK přírůstky a úbytky na účtech, které se uskutečnily v roce nebyly zjištěny nedostatky. Účet 018- Drobný dl. nehmotný majetek ve výši ,30 Kč (oprávky v plné výši na účtu 078) - přírůstek ve výši 18041,00 Kč (IČ Keo 04 Majetek, IČ 660 Keo 04 Mzdy). Účet 019- Ostatní dl. nehmotný majetek ve výši ,00 Kč - územní plán obce pořízený v roce 2011, (oprávky ve výši ,00 Kč na účtu 079) - nebylo účtováno o přírůstku ani úbytku. Účet 021- Stavby ve výši ,50 Kč (oprávky ve výši ,00 Kč na účtu 081) - přírůstek ve výši ,00 Kč (IČ zpevněná plocha pro kontejnery u KD ve výši ,00 Kč). Účet 022- Samostatné movité věci ve výši ,70 Kč (oprávky ve výši ,30 Kč na účtu 082) - přírůstek ve výši ,00 Kč (IČ 657 Traktor AGT hodnota ve stejné výši jako přírůstek). Účet 028- Drobný dl. hmotný majetek ve výši ,26 Kč (oprávky v plné výši na účtu 088) - přírůstek ve výši ,50 Kč (např.: VS na pozemku 12000,- Kč, napájecí zdroj 1 633,50 Kč, fotoap. CANON 3937,- Kč, laminátor 1 924,-, PC včetně oper. Programů ,- Kč, monitor LG 3 849,- Kč. Úbytek ve výši 3 151,00 Kč (jednalo se o nefunkční bezsáčkový vysavač ve výši 2 011,- Kč a nefunkční napájecí adaptér ve výši 1 140,- Kč) Účet 031- Pozemky ve výši ,08 Kč - přírůstek ve výši ,39 Kč Uednalo se bezúplatné nabití, směnná smlouva, označení VS). Evidence pozemků doložena tabulkou - "Seznam parcel", která obsahovala Č. parcely, výměru v m2, ocenění v Kč a označení pozemku (jiná plocha, zahrada, lesní pozemky, stavební pozemky, atd.) s vyznačením VS. A úbytek ve výši ,90 Kč Uednalo se o prodeje pozemků, směnnou smlouvu, věcná břemena) Účet Kulturní předměty ve výši ,00 Kč - (jednalo se o obrazy). Nedošlo k pří růstu ani úbytku. Účet 042- Nedokončený dl. hmotný majetek ve výši ,90 Kč (evidována např. projekt chodníku ke hřbitovu, zatavovací studie RD, studie využití sport. areálu atd.) 4

5 V roce 2014 bylo proúčtováno: na straně MO účtu 042 celkem ,- Kč: ,- Kč jednalo se o směnnou smlouvu ŘSD 24200,- Kč jednalo se o projekt "Rekreačně sportovní areál" ,- Kč jednalo se o rekonstrukci chodníků ,- Kč jednalo se o zpevněnou plochu pod kontejnery u KD ,- Kč jednalo se o nákup traktoru AGT na straně Dal účtu 042 celkem ,00 Kč: ,- Kč jednalo se o směnnou smlouvu ŘSD ,- Kč jednalo se o nákup traktoru AGT ,- Kč jednalo se o zpevněnou plochu pod kontejnery u KD Účet 063- Dluhové cenné papíry držené do splatnosti ve výši ,00 Kč (evidovány spořící státní dluhopisy) - přírůstek ve výši ,00 Kč (změna počtu cenných papírů). Účet Ostatní dlouhodobý finanční majetek ve výši ,00 Kč (evidována "Hromadná akcie SVaK") - nebylo účtováno o přírůstku ani úbytku. Účet Pokladna ve výši 2 838,- Kč. Provedena řádná fyzická inventura, doloženo výčetkou platidel a pokladním deníkem za období 12/2004. Účet Ceniny ve výši ,- Kč. Provedena řádná fyzická inventura, doloženo výčetkou seznamem cenin (stravenek dle jejich nominálních hodnot) za období 12/2004. Účet 132- Zboží na skladě ve výši 619,52 Kč. Jednalo se o stolní kalendáře. Účet 902- Jiný drobný dl. hmotný majetek ve výši 1,- Kč (evidován veřejný internet - PC vč. myši klávesnice a monitoru, tiskárna, čtečka čárových kódů). Účet 903- Ostatní majetek ve výši ,56 Kč (majetek svěřený do správy PO). V roce 2014 navýšení hodnoty o celkovou částku ,00 Kč. Účet 924- Dlh. podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou - sml. o výpůjče ve výši ,00 Kč (kompostéry na základě smlouvy o výpůjčce od prosince 2013). Účet 966- Dlh. podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku - smlouvy o výpůjčce ve výši ,56 Kč (kompostéry na základě smlouvy o výpůjčce). Evidence pohledávek Obec Huštěnovice evidovala k následující pohledávky. Dlouhodobé pohledávky k obec neeviduje. Krátkodobé pohledávky ve výši ,24 Kč na účtech: Účet Odběratelé ve výši ,- Kč. Doloženo Smlouvou o zřízení věcného břemene, a dvěma fakturami, ověřeno na knihu vydaných faktur. Účet 314- Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši ,- Kč - záloha na plyn, el. energii, doloženo inventurním soupisem. Účet Jiné pohledávky z hlavní činnosti ve výši ,00 Kč (korekce ve výši ,30 Kč na účtu 192) - poplatky za odvoz odpadu rok a poplatek za psy za rok 2014, doloženo seznamem neplatičů. Účet Dohadné účty aktivní ve výši ,24 Kč - dotace SFDI, revitalizace krajiny, dotace na volby EP, dotace na volby do OZ, revitalizace krajiny. Stavy pohledávek byly doloženy dokladovou inventarizací a byly odsouhlaseny na stavy v HUK a rozvaze za období 12/ bez rozdílu. Evidence poplatků Evidence poplatků je vedena pomocí PC pomocí tabulky v Excelu. Zde je vedena evidence dle čísel popisných, osob trvale přihlášených, výše ročního poplatku, výše úhrady a datum uhrazeni. Evidence psů je vedena ručně dle evidenčních karet a také v tabulce Excel, kde jsou údaje za platbu a majitele psa dle čísel popisných. 5

6 Kontrolou výkazu Fin 2-12 sestaveného k bylo zjištěno, že v případě poplatků za komunální odpad (pol. 1340) bylo vybráno ,- Kč a v případě poplatků za psy (pol. 1341) bylo vybráno 9 410,- Kč. K byla evidována pohledávka na účtu 315 ve výši ,- Kč (jednalo se o nezaplacený poplatek za svoz TKO již od roku 2005 do současnosti). Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Evidence závazků Obec Huštěnovice evidovala k následující závazky: Dlouhodobé závazky ve výši ,58 Kč na účtech: Účet 455- Dlouhodobé přijaté zálohy ve výši 500,00 Kč - jednalo se o přijatou zálohu na VB (Smlouva o smlouvě budoucí - p. Šenkeříková). Účet 472- Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery ve výši ,58 Kč - dotace SFŽP + MŽP (revitalizace veřejné zeleně), dotace SFDI - chodníky. U všech nebylo doposud potvrzeno vyúčtování. Krátkodobé závazky ve výši ,51 Kč na účtech: Účet Dodavatelé ve výši ,27 Kč - jednalo se 15 neuhrazených faktur se splatností v roce 2015 (z toho 2 přeplatky za vodu), doloženo kopiemi faktur. Účet 324 Krátkodobé přijaté zálohy ve výši 400,00 Kč - přijatá platba za prodej pozemku. Účet Zaměstnanci ve výši ,00 Kč. Účet Sociální zabezpečení ve výši ,00 Kč. Účet Zdravotní pojištění ve výši ,00 Kč. Účet Jiné přímé daně ve výši ,00 Kč. Účet Krátkodobé přijaté zálohy na transfery ve výši ,24 Kč - dotace na pořízení traktoru, dotace na volby do EP, dotace na volby do za. Účet Dohadné účty pasivní ve výši ,00 Kč - záloha na plyn, el. energii. Stavy závazků byly doloženy dokladovou inventarizací a byly odsouhlaseny na stavy v HUK a rozvaze za období 12/ bez rozdílu. Faktura Hlavní kniha Vystavené faktury byly zpracovány v programu KEO-W. K fakturám byly doloženy likvidační lístky s podpisy správce rozpočtu, příkazce operace a hlavní účetní. Přijaté faktury byly zařazeny v samostatných šanonech. K přijatým fakturám byly přiloženy likvidační Ifstky, obsahující podpisy příkazce operace (starosty) správce rozpočtu a hlavní účetní včetně předpisu účtování závazku a rozpočtovou skladbou při úhradě. Současně byly k přijatým fakturám doloženy protokoly o provedení předběžné řídící kontroly. Byla provedena namátková kontrola faktur za měsíc listopad - prosinec, nebyly zjištěny nedostatky. Hlavní kniha byla sestavena v programu KEO-W za období 12/2014 ze dne a obsahovala obraty a zůstatky jednotlivých analytických účtů za období leden - prosinec 2014, obsahovala předepsané náležitosti dle ustanovení 13, odst. 2 zák. o účetnictví Č. 563/1991 Sb., v platném znění. Konečné zůstatky syntetických účtů odpovídaly zůstatkům v rozvaze sestavené za období 12/2014. Inventurní soupis majetku a závazků Starosta obce stanovil dne Plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce Huštěnovíce za rok 2014 ke dni Uvedený plán obsahoval termíny provedení fyzické i dokladové inventury, dále bylo stanoveno složení ústřední inventarizační komise a dvou dílčích inventarizačních komisí. Proškolení členů inventarizační komise proběhlo dne doloženo dokladem o proškolení členů a předsedů inventarizačních komisí a jejich podpisové vzory. 6

7 Klasifikace: chráněný dokument Ústřední inventarizační komise vyhotovila dne "Inventarizační zprávu za rok 2014", která obsahovala časový a věcný průběh inventarizace, způsob provedení inventarizace, doloženf provedených inventur, inventarizační rozdíly - nebyly zjištěny. Přílohou zprávy byl seznam všech inventurních soupisů a jednotlivé inventurní soupisy dle seznamu včetně souvisejících příloh. Inventarizační zprávu schválil starosta obce dne Inventurní soupisy byly vyhotoveny v analytickém členění jednotlivých syntetických účtů a byly podepsány členy inventarizační komise a hmotně odpovědným pracovníkem. Rozsah provedené inventarizace odpovídal vyhlášce č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění. Kniha došlých faktur Kniha došlých faktur byla sestavena dne v programu KEO-W, obsahovala všechny potřebné náležitosti. V roce 2014 zaevidovala obec celkem 276 přijatých faktur pod Č až Do nebyly uhrazeny 16celkem dodavatelské faktury (z toho jedno vyúčtování zálohy a dva dobropisy), které měly splatnost v lednu Odsouhlaseno na rozvahu, HUK za období 12/2014 a inventurní soupis účtu 321. Neuhrazené faktury činily celkem ,27 Kč. Kniha odeslaných faktur Kniha odeslaných faktur byla sestavena dne vedena v programu KEO-W a obsahovala všechny potřebné náležitosti. Obec vystavila v roce 2014 celkem 26 faktur pod Č až Obec k evidovala pohledávky ve výši ,00 Kč, ověřeno na rozvahu a HUK za období 12/2014. Jednalo se o 3 nezaplacené vystavené faktury, které byly řádně doloženy k inventarizaci. Odměňování členů zastupitelstva Byla provedena kontrola odměňování členů zastupitelstva za rok Výše vyplacených odměn dle mzdových listů byla v souladu s "Přílohou Č. 1 k nařízení vlády Č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev", ve znění pozdějších předpisů. V roce 2014 byly vyplaceny odměny členům zastupitelstva v celkové výši ,00 Kč. Zastupitelstvo obce mělo 9 členů: uvolněný starosta (os. Č. 110), 2 neuvolnění místostarostové (os. Č. 001 a os. Č. 113) po volbách jeden neuvolněný mfstostarosta (os. Č. 001),2 předsedové výborů (os. Č. 076 a os. Č. 111, nové ZO os. Č. 009, os. Č. 37) a a 4 členové zastupitelstva ( os. Č. 023, os. Č. 008, os. Č. 112, os. Č. 124, nové ZO os. Č. 020, os. Č. 58, os. Č. 76, os Č. 112,). Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. Pokladní doklad Za rok 2014 bylo vystaveno 1160 pokladních dokladů (č až ). Formální a věcná správnost byla na všech dokladech potvrzena podpisovými záznamy odpovědných osob. Nákupy proplacené přes pokladnu byly doloženy prvotními doklady, které obsahovaly předepsané náležitosti dle ustanovení 11 zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (paragony, prodejkami za hotové). Byla provedena kontrola prvotních pokladních dokladů od Č a od Č (červen 2014 a listopad 2014). Rozpočtová skladba byla přiřazená bezchybně, namátkovou kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Dále byly namátkově kontrolovány výběry hotovosti z BÚ v návaznosti na přijetí peněz do pokladny a naopak odvod hotovosti z pokladny na BÚ. Rozdíly nebyly zjištěny. Limit pokladnf hotovosti byl stanoven ve výši ,- Kč. Měsíčně byl dokládán Protokol o provedení předběžné řídící kontrole v souladu se zákonem 320/2001 Sb. a vyhláškou 416/2004 Sb., v platném znění. 7

8 Klasifikace: chráněný dokument Pokladní (deník) kniha Pokladní deník byl zpracováván programem KEO-W. Počáteční stav k činil 8268,00 Kč. Konečný zůstatek pokladní hotovosti byl každý měsíc převáděn do počátečního stavu v následujícím období. Zůstatek hotovosti k v pokladním deníku činil 2838,00 Kč byl ověřen na HUK a rozvahu za období 12/2014 a pol (PS KS 2 838= pol, 8901 ve výši 5 430,- Kč) Příloha rozvahy Kontrole byla předložena "Příloha" sestavena k v programu KEO-W ze dne V části A. 3 byly uvedeny informace o: odpisování DM, přijatých zálohách na transfery, územním plánu, DDHM, DDNM, peněžních fondech, oceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou, dani z příjmu PO a o účetním způsobu účtování u zásob. V části A. 4 byl uveden na podrozvahovém účtu 902 "Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek" ve výši 1,00 Kč (veřejný internet obcím), na účtu 903 "Ostatní majetek" ve výši ,56 Kč (majetek svěřený PO), na účtu 924 "DI. podm. pohledávky z důvodu uživ. maj. j. osobou na zákl. sml. o výpůjčce" ve výši ,00 Kč (365 ks kompostérů předaných občanům na základě "Smluv o výpůjčce a darovací") na účtu 966 "DI. podmíněné závazek z důvodu užívání ciz. maj. na zákl. sml. o výpůjčce" ve výši ,00 Kč (365 ks kompostérů vypůjčených od Sdružení obcí pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti "8abicko" na základě "Smlouvy o výpůjčce a darovací" ze dne ). V části F byl přehled o hospodaření se sociálním fondem - zůstatek ve výši ,28 Kč odpovídal zůstatku na účtu 419 v rozvaze. V části "G. Stavby" byly členěny dle jednotlivých druhů a v části "H. Pozemky" dle jednotlivých typů - odpovídaly zůstatkům příslušných analytických účtů v HUK. Rozvaha Ke kontrole byla předložena "Rozvaha" sestavena k v programu KEO-W ze dne Aktiva ve výši ,13 Kč (netto) odpovídala pasivům. Stálá aktiva byla ve výši ,74 Kč (brutto). Došlo ke korekci stálých aktiv ,16 Kč na účtu 018,019,021,022 a 028. Výsledek hospodaření roku 2013 byl převeden na účet "Výsledek hosp. předch. účetní období rok 2013" ve výši ,61 Kč v souladu s ČÚS č. 701 bod 6.2. a 6.3. Účtový rozvrh Účtový rozvrh platný pro rok 2014 byl sestaven programem KEO-W v členění dle syntetických a analytických účtů a obsahoval náležitosti dle ustanovení 14 zákona o účetnictví 563/1991 Sb., v platném znění. Výkaz pro hodnocení rozpočtu plnění Ke kontrole byl předložen "Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M" sestavený k v programu KEO-W ze dne Kontrolou výkazu bylo zjištěno, že skutečné celkové příjmy obce po konsolidaci (konsolidace příjmů ve výši ,00 Kč) činily ,68 Kč - což bylo 100 % UR. Z toho daňové příjmy ve výši ,47 Kč, nedaňové příjmy ve výši ,97 Kč, přijaté transfery ve výši ,24 Kč a kapitálové příjmy ve výši ,00 Kč. Předmětem kontroly byly následující kapitálové příjmy: pol ve výši ,00 Kč (prodej pozemků) Skutečné celkové výdaje obce po konsolidaci (konsolidace výdajů ve výši ,00 Kč) činily ,21 Kč - což bylo 70,65 % UR. Z toho běžné výdaje ve výši ,21 Kč a kapitálové výdaje ve výši ,00 Kč. Předmětem kontroly byly následujlcf kapitálové výdaje: pol ve výši ,00 Kč (Traktor AGT 860) pol ve výši ,00 Kč (projekt rekonstrukce chodníků) 8

9 Klasifikace: chráněný dokument pot ve výši ,00 Kč (rekonstrukce kotelny) pot ve výši 24200,00 Kč (projekt Rekreačně sportovní areál) pot ve výši ,00 Kč (zpevněná plocha pro kontejnery u Ků) pot ve výši 17919,00 Kč (úhrada podflu neuznatelných nákladů za projektovou dokumentaci na akci "Zlepšeni systému povodňové slutby a preventivní protipovodňové ochrany města Staré Město a obcí Staroměstska) Ke konci roku skončilo hospodaření obce se saldem příjmů a výdajů po konsolidaci ve výši ,47 Kč. Závazné ukazatele na straně příjmů ani výdajů nebyly překročeny. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci ,47 Kč + poč. stav účtů k ,32 Kč - pol (zůstatek pokladny) ,00 Kč = konečný stav účtů k ,79 Kč odpovídal součtu zůstatku na účtu 231 a 236 v rozvaze a hlavní knize za období 12/2014. Obec Huštěnovice měla rozpočtované finanční prostředky na 5212 "Ochrana obyvatelstva" pot, 5901 "nespecifikované rezervy" v souladu s 25 zákona Č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, v platném znění. Byla provedena kontrola údajů uvedených na výnosových účtech ve vztahu k příslušným příjmovým položkám účetního výkazu Fin 2-12 M: - účet 681-DPFO ve výši ,59 Kč odpovídal součtu položek , - účet 682-DPPO ve výši ,32 Kč odpovídal součtu položek , - účet 684-DPH ve výši ,- Kč odpovídal položce účet 686-Sdíl.majetk.daně ve výši ,79 Kč odpovídal položce účet 688-Sdíl.daně a poplatky ve výši ,77 Kč odpovídal součtu položek Kontrolou nebyly zjištěny rozdíly. Výkaz zisku a ztráty Kontrole byl předložen "Výkaz zisku a ztráty" sestaven k programem KEO-W ze dne Obec Huštěnovice nevykazuje hospodářskou činnost. Náklady ve výši ,18 Kč a výnosy ve výši ,83 Kč. Výsledek hospodaření běžného účetního období ve výši ,65 Kč odpovídal výsledku hospodaření v rozvaze na straně pasiv (část Clil. 1.) za období 12/2014. Výsledek hospodaření před zdaněním ve výši ,65 Kč. Daň z příjmů (SU 591) ve výši ,- Kč odpovídal pot ve výkazu FIN 2-12M a 6399 pol Rozvaha zřízených příspěvkových organizací Kontrole byla předložena "Rozvaha" zřízené příspěvkové organizace (dále jen PO) - Základní a mateřská škola Huštěnovice sestavena k v programu KEO-W ze dne Aktiva ve výši ,37 Kč odpovídala pasivům. Stálá aktiva netto ve výši ,15 Kč. Došlo ke korekci stálých aktiv o ,41 Kč na účtech 018, 021,022 a 028. Zůstatek běžného účtu (SU 241) činil ,94 Kč a zůstatek účtu FKSP (SU 243) činil 6 261,78 Kč. V "Příloze" v části F. byl uveden Fond kulturních a sociálních potřeb, Fond rezervní a Fond investiční u všech fondů byla sledována tvorba fondu, čerpání fondu a konečný stav. V části "G. Stavby" byla vyčíslena hodnota budovy školy ve výši ,60 Kč. V části "H. Pozemky" byla vyčíslena hodnota pozemků ve výši ,35 Kč. Výkazy byly podepsány odpovědnou osobou a statutárním orgánem v souladu s 18 odst. 2 písmo f) zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací Ke kontrole byl předložen "Výkaz zisku a ztráty" zřízené příspěvkové organizace (dále jen PO) - Základní škola a mateřská škola Huštěnovice sestaven k v programu KEO-W. PO v roce 2014 nevykazovala hospodářskou činnost. Náklady ve výši ,64 Kč, výnosy ve výši 9

10 ,49 Kč a výsledek hospodaření ve výši 4 872,85 Kč - odpovídal zůstatku v rozvaze na straně pasiv v části Clil. 1 Výsledek hospodaření běžného účetního období. Výkaz byl podepsán odpovědnou osobou a statutárním orgánem v souladu s 18 odst. 2 písmo f) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán V roce 2014 nedošlo ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace - Základní škola a mateřská škola Huštěnovice. Zřizovací listina byla uzavřena dne K poslední změně došlo Dodatkem č. 1 uzavřeným dne Účetní odpisový plán PO na rok 2014 schválilo ZO dne roční odpis ve výši ,- Kč, finanční prostředky budou poukázány zřizovatelem na účet PO. ZO zároveň nařídilo odvod zpět zřizovateli ve lhůtě do 30ti dnů po obdržení (toto bylo PO sděleno písemně dne ). Rozpočtovým opatřením č. 7/2014, které schválilo ZO dne schválilo ZO upravený odpisový plán pro zřízenou PO a to ve výši Kč. K byl vykázán zůstatek na účtu 551 "Odpisy dl. majetku" ve výši 93358,- Kč. Zastupitelstvo obce dne schválilo hospodářský výsledek PO za rok 2013 a souhlasilo s převedením celého zisku ve výši ,32 Kč do rezervního fondu (kontrola proběhla na "Přílohu PO" vyhotovenou k , část F. - tvorba fondu ze zlepšeného VH ve stejné výši). Darovací smlouvy Namátkově vybráno: Dne uzavřena Darovací smlouva na částku 4.955,- Kč (obec dárce). Finančn í prostředky poskytnuty na opravu hodin, kdy oprava byla vynucena úderem blesku do věže kostela. Dne uzavřena Darovací smlouva na bezplatný převod pozemků p. č. 1142/1 a p. č. 1044/37 (obec obdarovaná). Cena převáděných pozemků činí 2.055,- Kč celkem. Zápis proveden do katastru , právní účinky vkladu ke dni Dohody o provedení práce Namátkově: Dne byla uzavřena DPP na částku 816,- Kč za kompletaci a vkládání hlasovacích lístků voličům pro volby do EP. Dne byly uzavřeny 2 DPP na částky 2 x 1.428,- Kč za distribuci hlasovacích lístků voličům - volby EP. Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Obec Huštěnovice přijala v roce 2014 následující transfery: pol ve výši ,00 Kč - ÚZ ve výši ,00 Kč na zajištění výdajů vzniklých obcím s konáním voleb do Obecního zastupitelstva a do Senátu Parlamentu ČR. Čerpání probíhalo na OdPa 6115 ve výši ,63 Kč Uznatelné náklady: pol v celkové výši 18416,00 Kč, z toho 15700,- Kč odměny členů volební komise, dohoda na roznos lístků a obálkování ve výši 2716,- Kč. pol v celkové výši 2 254,57 Kč - kancelářské potřeby, poměrná část toneru (doklady , , ). pol v celkové výši 2 524,06 Kč - doloženo fakturou za údržbu dat, volební zpracování, příprava PC pro volby, volební seznamy. Pol v celkové výši 192,- Kč - doloženo výdajovým pokladním dokladem č a cestovními příkazy. Pol v celkové výši 5 599,- Kč, pod UZ proúčtováno správně jen 2 144,- Kč (faktura , , , , , , , ) 10

11 Celkem bylo pod UZ vyčerpáno ,63 Kč, vratka 6 969,37 Kč bude do státního rozpočtu odeslána v rámci finančního vypořádání. - ÚZ ve výši ,- Kč na zajištění výdajů vzniklých obcím s konáním voleb do Evropského parlamentu. Přijetí dotace bylo zaneseno do rozpočtu na základě rozpočtového opatření Č. 2/2014. Čerpání probíhalo na OdPa 6117 ve výši ,38 Kč. Uznatelné náklady: pol v celkové výši ,00 z toho odměny členům volební komise 8 300,- Kč a roznos lístků včetně obálkování 3.672,- Kč (3 DPP), pol ve výši 2.951,38 Kč = kancelářské potřeby, čistící potřeby (celkem faktura 1.979,- Kč, pod ÚZ 749,88 Kč, faktura celkem 1.809,-, pod ÚZ 904,50 Kč, VPD Č. 510 celkem 232,- Kč, pod ÚZ 175,- Kč, VPD Č. 523 celkem 36,- Kč, VPD Č. 526 na 887,- Kč, VPD Č. 525 na 199,- Kč nákup USB) pol ve výši 110,- Kč, VPD Č. 577 pol ve výši 817,- Kč, faktura celkem 2.100,- Kč, z toho pod ÚZ 804,- Kčproúčtováno v červenci 2014 (6x67,-x2). Ve výkazu zaúčtovány doklady na občerstvení, které nebudou účtovány pod daným ÚZ v celkové výši 817,- Kč. Celkem bylo pod UZ vyčerpáno ,38 Kč, vratka 7.162,62 Kč bude do státního rozpočtu odeslána v rámci finančního vypořádání. pol ve výši ,- Kč na zajištění výkonu státní správy pol ve výši ,24 Kč investiční transfer ze SR - dotace ze SFL:P na akci "Pořízení stroje na úklid silničních komunikací za účelem snížení prašnosti v obci Huštěnovice". Předloženo Rozhodnutí o poskytnutí dotace od ML:P ze dne Dle uvedené smlouvy byly celkové výdaje ve výši ,- Kč, z toho nezpůsobilé výdaje ,- Kč, způsobilé výdaje ,- Kč. Podpora: Dotace FS ,25 Kč Dotace SR ,- KčVlastní zdroje ,75 Kč Přijetí dotace bylo prověřeno na účet vedený u ČNB - výpis Č. 12 ze dne kdy byla zaslána dotace ve dvou částkách: 74323,99 Kč (SR), a" ,25 Kč (FS), obě připsány na účet ČNB dne Čerpání dotace ověřeno na fakturu Č (IČ ) ze dne od firmy REHOS, s.r.o. na dodávku Traktoru AGT 860 za cenu ,00 Kč vč. DPH. Smlouvy o dílo Namátkově vybrána: Obec uzavřela dne Smlouvu o dílo s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy, kde předmětem díla bylo zpracování dokumentace a zajištění průběhu zadávacího řízení, dle zákona o veřejných zakázkách Č. 137/2006 Sb. Na projekt s názvem "Snížení prašnosti - Huštěnovice". Dle článku VI. Byla stanovena celková cena díla částkou ,- Kč bez DPH. Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) Namátkově kontrolováno: Obec uzavřela dne Kupní smlouvu č s firmou REHOS, s.r.o. na dodávkučistícího stroje na úklid komunikací a to vše včetně příslušenství. Dle čl. III. byla stanovena cena dodání zboží ve výši ,- Kč, včetně DPH. Ujednaná cena zboží byla dodržena - předložena faktura Č ze dne na stejnou částku za dodávku traktoru AGT 860. Předmětem kontroly byly následující smlouvy týkající se převodu majetku, které Obec Huštěnovice uzavřela v roce 2014, namátková kontrola proběhla u následujících smluv: 11

12 1. Kupní smlouva uzavřena dne s panem Dvořáčkem. Předmětem smlouvy byl prodej části parcel č. 935/5-9 o celkové výměře 48 m2 za dohodnutou kupní cenu ve výši 4.800,- Kč. Záměr na prodej pozemku byl zveřejněn na úřední desce obce od do Prodej pozemku byl schválen zastupitelstvem obce dne Zápis do katastru nemovitostí proveden dne Kupní cena byla zaplacena v hotovosti dne doklad č Kupní smlouva uzavřena dne s panem Zemkem. Předmětem smlouvy byl prodej části parcel č. 935/4 o celkové výměře 30 m2 za dohodnutou kupní cenu ve výši 3.000,- Kč. Záměr na prodej pozemku byl zveřejněn na úřední desce obce od do Prodej pozemku byl schválen zastupitelstvem obce dne Zápis do katastru nemovitostí proveden dne Kupní cena byla zaplacena v hotovosti dne doklad č Kupní smlouva byla uzavřena dne s panem Havalou. Předmětem smlouvy byl prodej části parcel č. 87/3 o celkové výměře 4 m2 za dohodnutou kupní cenu ve výši 400,- Kč. Záměr na prodej pozemku byl zveřejněn na úřední desce obce od Prodej pozemku byl schválen zastupitelstvem obce dne Zápis do kata str u nemovitostí nebyl do konce roku 2014 proveden. Kupní cena byla zaplacena v hotovosti dne doklad č Vklad do katastru byl proveden až v roce 2015 ( ) - doloženo Vyrozuměním o provedeném vkladu do katastru. 4. Kupní smlouva uzavřena dne s paní Křivákovou. Předmětem smlouvy byl prodej parcel č. 1379/94 o celkové výměře 60 m2 a p.č. 1379/95 o celkové výměře 28 m2 za dohodnutou kupní cenu ve výši 17776,- Kč. Záměr na prodej pozemku byl zveřejněn na úřední desce obce od do Prodej pozemku byl schválen zastupitelstvem obce dne , usnesením č. 25, bodem č. 15. Zápis do katastru nemovitostí proveden dne Kupní cena byla zaplacena v hotovosti dne doklad č Kupní smlouva uzavřena dne s panem Slavíkem a paní Slavíkovou. Předmětem smlouvy byl prodej parcel č. 1379/97 o celkové výměře 148 m2 a p.č. 1379/98 o celkové výměře 32 m2 za dohodnutou kupní cenu ve výši 36360,- Kč. Záměr na prodej pozemku byl zveřejněn na úřední desce obce od do Prodej pozemku byl schválen zastupitelstvem obce dne , usnesením č. 25, bodem č. 16. Zápis do katastru nemovitostí proveden dne Kupní cena byla zaplacena v hotovosti dne doklad č Kupní smlouva uzavřena dne s panem Adamčíkem. Předmětem smlouvy byl prodej parcel č. 57/2 o celkové výměře 33 m2 za dohodnutou kupní cenu ve výši 7 590,- Kč. Záměr na prodej pozemku byl zveřejněn na úřední desce obce od do Prodej pozemku byl schválen zastupitelstvem obce dne , usnesením č. 27m, bodem č. 3. Zápis do katastru nemovitostí proveden dne Kupní cena byla zaplacena v hotovosti dne doklad č Směnná smlouva: Směnná smlouva ze dne uzavřená s ŘSD ČR, státní PO. Jednalo se o směnu pozemků, obec odevzdala pozemky: p.č. 424/9, p.č. 524/12, p.č. 524/13, p.č. 780/4. ŘSD předalo obci pozemky: p.č. 557/38, p.č. 557/39, p.č. 557/44, p.č. 557/49, p.č. 557/50 a p.č. 557/51. 12

13 Smlouvy o přijetí Obec Huštěnovice neuzavřela do žádnou smlouvu o úvěru. úvěru Smlouvy o půjčce Obec Huštěnovice neuzavřela do žádnou smlouvu o půjčce. Smlouvy o ručení Smlouvy o věcných břemenech Obec Huštěnovice neuzavřela do žádnou smlouvu u ručení. V roce 2014 byly namátkově předloženy: Dne byla uzavřena Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti (obec oprávněná). Oprávněný zřídil na pozemku p. Č. 895/8 chodník. VB je zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu v celkové výši ,- Kč + DPH. Záloha byla obcí již uhrazena v roce 2012 ve výši ,- Kč vč. DPH. Návrh na vklad byl proveden , zápis byl proveden v katastru nemovitosti dne , právní účinky zápisu ke dni Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene byla uzavřena dne schválena usnesením ZO dne Dne byla uzavřena Smlouva o zřízení věcného břemene Č. OT /001 (obec povinná), zatržené pozemky p. Č. 935/4, 935/1 a 935/9, VB sjednáno jako časově neomezené a zaniká v případech stanovených zákonem, za jednorázovou úplatu 2.000,- Kč. Zápis byl proveden v katastru nemovitosti dne , právní účinky zápisu ke dni Smlouva schválena usnesením ZO dne Dne byla uzavřena Smlouva o zřízení věcného břemene Č. OT /001 (obec povinná), zatižený pozemek p. Č. 281/3, VB sjednáno jako časově neomezené a zaniká v případech stanovených zákonem, za jednorázovou úplatu 2.000,- Kč. Zápis byl proveden v katastru nemovitosti dne , právní účinky zápisu ke dni Smlouva schválena usnesením ZO dne Dne byla uzavřena Smlouva Č /029 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - zatížený pozemek 1078/40 a 1079/6. ZO schváleno dne VB za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč. Obec jako budoucí povinný. Dne byla uzavřena Smlouva Č /003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - zatížený pozemek 1379/79. ZO schváleno dne VB za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč. Obec jako budoucí povinný. Dne byla uzavřena Smlouva Č /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - zatfžený pozemek 1022/5, 1022/4, 1022/23, 1025/4 v k.ú. Huštěnovice. ZO schválilo dne , usnesením Č. 26. VB za jednorázovou úplatu 2 000,- Kč. Obec jako budoucí povinný. Smlouvy ostatní Obci vykonává činnosti nařízené Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním vyplývající ze zákona Č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona Č. 100/2010 Sb. a vyhlášky ze dne 24. listopadu 2011, o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí stavební odbor města Uherské Hradiště. Veřejnoprávní smlouva nebyla uzavřena. Smlouvy zástavní Obec Huštěnovice neuzavřela do žádnou zástavní smlouvu. Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem Evidence zveřejňování záměrů byla v obci vedena v samostatném šanonu (chronologicky založeno). Více v odstavci Smlouvy o převodu majetku (koupi, prodeji). 13

14 Vnitřní předpis a Obec do aktualizovala tyto směrnice: směrnice Směrnici Č. 1 o zabezpečení zákona o finanční kontrole, účinnost od Směrnici Č. 2 vnitřní organizační směrnice, účinnost od (majetek evidován od hodnoty 1.000,- Kč na účtu 018 i 028) Směrnici Č. 3 o cestovních náhradách, účinnost od Směrnici Č. 4 spisový a skartační řád, účinnost od Směrnici Č. 5 organizační řád, účinnost od Směrnici Č. 6 podpisový řád, účinnost od Směrnici Č. 7 pro provedení inventarizace majetku a závazků, je účinná od Směrnici Č. 8 o odepisování dlouhodobého majetku (stanoven rovnoměrný čtvrtletní odpis), bude aktualizována od z důvodu přepočtu zbytkové hodnoty majetku. Směrnici Č. 9 o schvalování účetní závěrky, účinná od Výsledky kontrol zřízených organizací Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení Kontrola hospodařená příspěvkové organizace - ZŠ a MŠ Huštěnovice byla provedena ve dnech Předmětem kontroly bylo hospodařená PO za rok při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. Do se uskutečnily 3 veřejná zasedání zastupitelstva obce (dne ; ; ). O průběhu zasedání zastupitelstva byly pořízeny zápisy, které podepsal starosta a ověřovatelé. K zápisům ze zasedání zastupitelstva byly doloženy výpisy z unesení a prezenční listiny. Zastupitelstvo obce mimo jiné schválilo např.: výši neinvestičních a členských příspěvků neziskovým organizacím, výsledky výběrových řízení na PD - rekonstrukce chodníků a sportovně rekreačního areálu rozpočtová opatřeni prodeje pozemků hospodaření ZŠ a MŠ, závěrečný účet obce za rok 2013 a účetní závěrku obce a PO ZŠ a MŠ zřízení věcného břemene, aj. Do se uskutečnily další 4 veřejná zasedání zastupitelstva obce, a to dne 30.7., 17.9.,5.11. (ustavujícízastupitelstvo obce) a K zápisům ze zasedání zastupitelstva obce byly doloženy prezenční listiny a výpisy usnesení. Zápisy ze zasedání obsahovaly předepsané náležitosti v souladu s 95 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Zprávy o plnění přijatých opatření (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) - pravidla tvorby a použití Písemná informace o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Huštěnovice za rok 2013 nebyla přezkoumávajícímu orgánu podána, jelikož nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Obec Huštěnovice měla zřízený peněžní fond - sociální fond. Fond se řídil vyhotovenými Pravidly pro hospodaření se sociálním fondem ze dne Pro potřeby sociálního fondu byl zřízen samostatný účet u KB a.s. Tvorba Sociálního fondu (dále jen SF): příděl byl stanoven v roční výši ,- Kč nevyčerpaný zůstatek SF z předešlého roku připsané úroky na samostatný účet fondu 14

15 Byla provedena kontrola okruhu účtu : počáteční stav k Kč + tvorba ve výši 22001,74 Kč (Oa ) - čerpání Kč (MO ) = konečný stav k ve výši ,28 Kč odpovídal zůstatku bankovního účtu (236) sociálního fondu a konečnému stavu fondu v "Příloze" v části F. V roce 2014 bylo čerpáno na: - penzijní připojištění ( Kč). - poplatky bance ( Kč). - osobní konta ( Kč), Čerpání do v celkové výši 19065,00 Kč. Právo provádění Provedenou kontrolou hospodaření obce se obec nezbavuje odpovědnosti za dalších kontrol správnost účetních dokladů a není omezeno právo provádění dalších kontrol. Účetní závěrka Účetní závěrka obce sestavená ke dni byla schválena usnesením zastupitelstva obce dne doloženo Protokolem o schvalování účetní závěrky. Účetní závěrka PO ZŠ a MŠ sestavená k byla schválena zastupitelstvem obce dne B. Zjištění I. Předmět přezkoumání, u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územnímí celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo e) ručení za závazky fyzických a právnických osob. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku. 15

16 Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem. Zákon Č. 420/2004 Sb. 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem. II. Při di/čim přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. III. Při konečném přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písmo b) a písmo c) zákona č. 420/2004 Sb. C. Závěr I. Odstraňování chyb a nedostatků Pfi pfezkoumání hospodafení za pfedchozf roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky, pfípadně tyto chyby a nedostatky byly napraveny. II. Při přezkoumání hospodaření obce Huštěnovice za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky [ 10 odst. 3 písmo a) zákona Č. 420/2004 Sb.]. III. Nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodaření obce Huštěnovice za rok 2014 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písmo b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku b) podíl závazků na rozpočtu územního celku c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 1,37 % 1,93 % 0,00 % Huštěnovice dne 23. února 2015 i Ing. Jana Brázdilová kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis... y.. Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání. Aleš Richtr, starosta obce Huštěnovice, prohlašuje, že v kontrolovaném období územní celek nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady. Zprávu převzal a s obsahem byl seznámen dne Aleš Richtr starosta 1 x obdrží: Obec Huštěnovice 1 x obdrží: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, oddělení kontrolní 16

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 321/2012 KUSP 321/2013 KŘ Zpráva

Více

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 879/2012 KUSP 879/2012 KŘ

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

Zpráva č. 249/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Haluzice, IČ: 00837288 za rok 2012

Zpráva č. 249/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Haluzice, IČ: 00837288 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Haluzice Haluzice 19 763 24 Vlachovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 29.5.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 36632/2012 KUSP 36632/2012

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Jestřabí Jestřabí 1 763 33 Štítná nad Vláří datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová

Více

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára Štítná nad Vláří- Popov 72 763 33 Štítná nad Vláří- Popov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 22.5.2013

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 11. března 2015 jako jednorázové přezkoumání obce Smrček IČ: 15054209 Přezkoumání hospodaření

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/54423/2013/KŘ-K/7152 Č.j.: KU OK 9128/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Krajský úřad Zllnského kraje

Krajský úřad Zllnského kraje Krajský úřad Zllnského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 68704 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje 1 1,,c:::;>,;,:,'U,..... Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 687 04 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30.

Více

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Morkovský region Město Morkovice-Slížany 115 768 33 Kroměříž datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2015 Ing. Ivo Lejsal

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 se uskutečnilo ve dnech: 17.2.20\4 na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

vyřazení majetku s uvedením důvodu vyřazení.

vyřazení majetku s uvedením důvodu vyřazení. Kniha došlých faktur vyřazení majetku s uvedením důvodu vyřazení. Dále byla provedena inventarizace i na účtech: 403 "Transfery na pořízení dl. majetku" ve výši 23 541 071,00 Kč Předmětem inventarizace

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 24484/2011 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Čakov,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 se uskutečnilo ve dnech: 11.1.2013 11.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc c-: LI..-. O~e ~J?v.2l/ ~(i{/.!.a~' d._ 9...1:.,LL'?3 IVyfizen.(),:nr 9. 9,1p-?3 Čís. ic:d.4/ý16113phf... i? _ Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ SpZn.: KÚOK/54841/2012/KŘ-K/7450 Č.j.: KUOK 4995/2013

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slavkovský

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/74077/2011/KŘ-K/7220 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 13236/2012 Počet stran: 7 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Vysoká Srbská, IČ: 00273228 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 084969/2012/KUSK 003186/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání LHOTA IČ: 00237001 za rok 2012 hospodaření obce Přezkoumání se uskutečnilo dne: 29.5.2013

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 Přezkoumání 7.1.2013-22.5.2013 se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR O D D.Ě LEN I PŘE Z K U M U A MET O D I K Y H O S POD A Ř E N [ O B C I č.j.: KUJCK 13 631/2010 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013. Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 079052/2013/KUSK 181091/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v JEDOMELICE IČ: 00234460 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLEN[ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č-j KUJCK 15898f2012 OEKO-PŘ stejnopis Č 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Habří,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují, IČ: 00273279 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo 7.10.2010 10.2.2011 ve dnech: na základě zákona

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. I.: I' Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ 1I2857/20111KUSK Čj.: 00316I/2012/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE

Více

SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE. IČ: 00238597 za rok 2011

SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE. IČ: 00238597 za rok 2011 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE IČ: 00238597 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly L I B E R E C K Ý K R A J K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly Obecní úřad Plavy čp. 186 p. Věra Mužíčková, starostka 468 46 Plavy Váš dopis ze dne: Vaše čj./zn. Naše čj.značka:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva č. 63/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldřichovice, IČ: 00568678 za rok 2011

Zpráva č. 63/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldřichovice, IČ: 00568678 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Oldřichovice Oldřichovice 86 763 61 Napajedla datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 11.4.2012 Mgr. Marie Ostrožíková KUZL 855/2012 KUSP

Více

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ IČ: 00235024 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Lukavec u Hořic, IČ: 00271781 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2011 Přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013 I Krajsk" úřad Středočeského kraje... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 072211/2013/KUSK 000613/20 14/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE IČ: 00240001 za

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Svatava IČ: 00573141

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Jasenná, IČ: 00272736 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

/_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf

/_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf I /_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf i Obecní úřad ŘEPNtKY ' Ocs.c dne:!jotl. {i; Čislo dop~~ zásilky: Zpracovatel. -p. Ukládací zr.,» PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor I Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 2.10.2012 14.2.2013 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Soběraz, IČ: 00578576 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Libňatov, IČ: 00278084 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2014 Přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010 Zborovská 11 15021 Praha5 SpZn: Čj.: SZ 03802312010IKUSK 007555/20111KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY IČ: 00235571 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLENí PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 12201/2012 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Okrouhlá

Více

Zpráva č. 71/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Poteč, IČ: 00568694 za rok 2011

Zpráva č. 71/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Poteč, IČ: 00568694 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Poteč Poteč 12 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2012 Mgr. Marie Ostrožíková KUZL 889/2012 KUSP 889/2012

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE. IČ: 00640212 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE. IČ: 00640212 za rok 2013 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. : I Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 077920/2013/KUSK 102165/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE IČ: 00640212 za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 056849/2013/KU K Čj.: 121698/2013/KUSK Stejnopis č.!; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE IČ: 00473481 za rok 2013 Přezkoumání 27.9.2013 27.3.2014

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KRENEK. IČ: 00236985 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KRENEK. IČ: 00236985 za rok 2013 Zborovská 11 150 2] Praha 5 SpZn: Čj. SZ 08167012013/KUSK 005753/2014/KUSK Stejnopis č. ;L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v KRENEK IČ: 00236985 za rok 2013 Přezkoumání 2l.5.2014 se uskutečnilo

Více

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE IČ: 00509868 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINARE. IČ: 00236578 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINARE. IČ: 00236578 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ_069439/2012/KUSK 00175612013/KUSK Stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 'V VINARE IČ: 00236578 za rok 2012 Přezkoumání 28.2.2013 se uskutečnilo

Více

Zápisy zastupitelstva usnesení

Zápisy zastupitelstva usnesení Zápisy zastupitelstva usnesení z o poskytnutí bezúročné půjčky ze sociálního fondu ve výši 50 tis. K - usnesením Č. 11/12 ze dne 14. 5. 2012 půjčku ve výši 20 tis. Kč paní Pavolové ze sociálního fondu.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014 Elektronický podpis - 3.4.2015 KUMSX01H9R1G Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Obec Lhotka. Lhotka č. 11, 588 56 Telč

Obec Lhotka. Lhotka č. 11, 588 56 Telč Obec Lhotka Lhotka č. 11, 588 56 Telč Závěrečný účet za rok 2011 - ve zkráceném rozsah u vkč Občané mají možnost nahlédnout do originálních výkazů FIN 2-12M, ROZVAHA, výkaz ZISKU A ZTRÁT a PŘÍLOHA v plném

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Úpa, IČ: 71211721 za rok 2014 Přezkoumání se

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce HŘIMĚŽDICE. Ič: 00242268 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce HŘIMĚŽDICE. Ič: 00242268 za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 090270/2013/KUSK 003395120 14/KUSK Stejnopis č. / Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce HŘIMĚŽDICE Ič: 00242268 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR FINANČNÍ KONTROLY Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_085827/2010/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 006785/2011/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/12/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 10.9.2012 a 23.1.2013

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí 1866, IČ: 69860947 za rok 2014 Přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8.9.2011 24.1.2012 na základě zákona č.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Libňatov, IČ: 00278084 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Krajsk' úřad Středočeskěho.. kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 075979/2012/KUSK 00152112013/KUSK Stejnopis č.!2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVY IČ: 00233005 za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012 Krajsk" úřad Středočeského krai e.:..... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 04091212012IKUSK Čj.: 000139/2013IKU K Stejnopis č. :2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC IČ: 00473715 za

Více

i. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

i. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument i. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní OSO Sdružení měst a obcí Východní Moravy třída Tomáše Bati 5146 76001 Zlín datum pověřená úřední

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENI PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 29627/2013-0EKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Dvory,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2010 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK - 0137/10/Vob Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 2.3.2011 na základě

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více