Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013"

Transkript

1 Závrený úet obce Horní Bekovice za rok 2013 Obec Horní Bekovice, Podipská 13, IO , DI podle 17, odst. 6, zák.. 250/2000 Sb. o rozpotových pravidlech územních rozpot a zákona. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zízení) ve znní pozdjších zmn a doplk zveejuje Závrený úet obce za rok 2013: 1.)Údaje o plnní píjm a výdaj za rok 2013 v tis. K T. Schválený Uprav.rozp. Skutenost % plnní k upravenému rozpoet rozpotu 1 Daové píjmy (dan a popl.) 9 741, , ,96 96,29% 2 Nedaové píjmy 2 553, , ,04 96,92% 3 Kapitálové píjmy , ,31 93,04% 4 Pijaté transfery 3 209, , ,15 70,76% Píjmy celkem , , ,46 86,97% Konsolidace píjm 35, , ,01 99,49% Píjmy po konsolidaci , , ,45 85,47% 5 Bžné výdaje , , ,92 83,70% 6 Kapitálové výdaje 3 170, , ,60 91,60% Výdaje celkem , , ,52 86,18% Konsolidace výdaj 32, , ,01 99,40% VÝDAJE po konsol , , ,51 84,44%

2 ROZBOR HOSPODAENÍ PÍJMY v tis. K Dan a poplatky Pol Para Uz text SR UR Skutenost Da ze závislé innosti 2 066, , , Da z podnikání 254,00 154,00 119, Da srážková 224,00 224,00 210, Da z píjm práv. osob 2 066, , , Da z PO za obec 155,00 687,00 532, Da z pidané hodnoty 4 336, , , Odvody za odntí pdy 0 0 0, Poplatek za provoz KO 0 0 0, Poplatek ze ps 17,00 27,50 27, Poplatek ze užívání ve.prostranství 1,00 1,00 0, Poplatek za provoz.vhp 15,00 15,00 10, Odvod z výtžku prov. loteríí 57,00 57,00 43, Poplatek za provoz.vhp 127,00 244,00 243, Správní poplatky 60,00 60,00 50, Da z nemovitostí 363,00 411,00 410,73 Celkem daové píjmy ( dan a poplatky) 9 741, , ,96 Pijaté transfery ( dotace) Uz text SR UR Skutenost Dotace na volby 16,60 16, dotace na volby 28,00 25,00 25, Dotace na výkon stát. správy 502,00 502,50 502, Dotace z ÚP 200,00 324,00 324, NI. p. dotace od obcí 0 144,00 143, Nl. P. transf. od kraj 0 136,28 136, Pevody z rozp. út 32, , , Inv.p.transf.ze st.fond 0,00 122,55 122, Ost.p.transf.ze st.rozp , , Inv. transfery od kraj 2 447, ,00 0 Celkem pijaté transfery 3 209, , ,15 Nedaové a kapitálové píjmy Celkem za 1012 podnikání a rest. v zem apod. Celkem za 2141 Vnitní obchod Celkem za 2321 Odváp. a ist.odp.vod Celkem za 3392 Zájmová innost v kultue Celkem za 3412 Sportovní zaízení Celkem za 3511innost ordinací pr.. léka Celkem za 3612 Bytové hospodáství Celkem za 3613 Nebytové hospodáství Celkem za 3632 Pohebnictví Celkem za 3636 Územní rozvoj Celkem za 3633 Výstavba a údržba in.sítí 0 127,00 0,00 67,00 67,00 64,44 618,00 618,00 617,74 3,00 3,00 1,00 36,00 36,00 32,87 250,00 254,00 253,88 915,00 937,00 936,85 118,00 125,00 106,92 17,00 35,50 35, ,00 788,31

3 Celkem za 3639 Komunální služby Celkem za 3722 Sbr a odvoz komu. odpad Celkem za 3725 Využívání a zmšk. komun. odpad Celkem za 6171 innost místní správy Celkem za 6310 Píjmy a výdaje z ú. fin.operací Celkem za 6409 Ostatní innost j.n. Celkem nedaové 0 919,00 918,40 362,00 362,00 360,32 84,00 97,00 97,12 5,00 14,00 13,94 78,00 131,00 79,85 0,00 21,00 17, , , ,35 Celkem píjmy , , ,46 VÝDAJE v tis. K text Sch. rozpo. Upr. rozpoet Skutenost Celkem za 1019 Ost.zem.a pot. innosti 5,00 7,00 3,47 Celkem za 2141 Vnitní obchod 19,00 22,00 13,71 Celkem za 2212 Silnice 2 655, , ,98 Celkem za 2219 Ost. záležitosti podz. komunikací 0 34,00 34,12 Celkem za 2321 Odvád. a išt. vod 0,00 5,50 5,50 Celkem za 3111 Pedškolní zaízení 850, ,00 978,37 Celkem za 3113 Základní školy 2 853, , ,65 Celkem za 3314 innosti knihovnické 24,00 25,00 16,53 Celkem za 3341 Rozhlas a televize 9,00 9,00 9,63 Celkem za 3392 Zájmová innost v kultue 36,00 37,00 23,85 Celkem za 3399 Zálež. kultury,církví a sdl. prostedk 84,00 89,00 74,91 Celkem za 3412 Sportovní zaízení 75,00 75,00 68,31 Celkem za 3421 Využití vol. asu dtí a ml. 0 5,00 4,66 Celkem za 3511innost ordinací pr. léka 152,00 154,00 125,54 Celkem za 3612 Bytové hospodáství 356,00 537,00 364,23 Celkem za 3613 Nebytové hospodáství 56,00 80,00 60,56 Celkem za 3631 Veejné osvtlení 230,00 256,00 256,38 Celkem za 3632 Pohebnictví 30,00 30,00 5,78 Celkem za 3633 Výstavba a údržba míst. sítí 1 400, , ,87 Celkem za 3635 Územní plánování 60,00 60,00 42,00 Celkem za 3636 Územní rozvoj 20,00 398,00 393,75 Celkem za 3639 Komunální služby 200,00 417,00 385,39 Celkem za 3669 Ostatní správa v oblasti bydlení 0 2,50 2,62 Celkem za 3721 Sbr a odvoz nebez. odpad 0 5,00 4,59 Celkem za 3722 Sbr a odvoz komu. odpad 649,00 587,00 568,62 Celkem za 3723 Sbr a odvoz ost. odpad 320,00 385,00 380,39 Celkem za 3745 Pée o vzhled obce zele 563, , ,42 Celkem za 4379 Ost. služby v obl. prevence 0 1,00 0,80 Celkem za 5212 Ochrana obyvatelstva 0 50,00 16,16 Celkem za 5299 Ost. zál. civ. pipr.na kriz. st 0 30,00 0,00 Celkem za 5512 Požární ochrana dobr. 154,00 383,1 276,33 Celkem za 6112 Zastupitelstva obcí 904,00 904,00 904,53 Celkem za 6114 Volby do parlamentu 0 11,70 11,47 Celekm za 6118 Volby prezidenta 28,00 28,00 25,18 Celkem za 6171 innost místní správy 2 245, , ,51 Celkem za 6310 Píjmy a výdaje z ú. fin.operací 30,00 30,00 26,07 Celkem za 6320 Pojištní 57,00 57,00 55,75 Celkem za 6330 Pevody vl. fondm 32, , ,01

4 Celkemza 6399 Ostatní fi.operace 98,00 532,00 532,00 Celkem za 6402 Finanní vypoádání min. let 0 7,00 6,88 Celkem za 6409 Ostatní innost j.n. -820,00-192,03 0,00 Celkem výdaje , , ,52 Detailní plnní rozpotu je obsaženo ve Výkaze Fin 2-12 M. Majetek obce tis. K úet majetek ástka 018 DNM 52, Ost.DNM 021 Stavby , Samost. movité vci 3 567, Dr.DHM 1 860, Pozemky 2 183, Poízení DHM 354, Nedokon. DHM 1 812, Ost.DFM , Pohledávky 1 610, Závazky 62,14

5 Hotovost v pokladn k K Bankovní úty : Komerní banka v Roudnici nad Labem : / 0100 BÚ Komerní banka v Roudnici nad Labem : /0100 soc. fond NB Ústí nad Labem : /0710 dotaní úet Celkem ,87 K ,28 K ,05 K ,10 K Sociální fond -tvorba a erpání fondu se ídí vnitním pedpisem, který byl vydán Údaje o stavu majetku obsaženy v Rozvaze ) Hospodáská innost obce Obec neprovozuje žádnou hospodáskou innost 3.) Hospodaení píspvkových organizací Obec má dv píspvkové organizace. Majetek MŠ a ZŠ byl pedán dne , schválené Usnesením zastupitelstva obce.105 do správy MŠ a ZŠ, na základ pedávacího protokolu P.O. fond kulturních rezervní investiní výsledek a soc. poteb fond fond hospod. Základní škola 34,86 111,31 31,05 42,61 Mateská škola 18,06 485,77 228,91 99,10 Roní úetní závrka píspvkových organizací vetn všech zákonem pedepsaných výkaz je založena na OÚ Horní Bekovice. Finanní vypoádání : MŠ Horní Bekovice p.o. - roní úetní závrka schválena dne ZŠ Horní Bekovice p.o.- roní úetní závrka schválena dne

6 4.) Vyútování finanních vztah ke státnímu rozpotu a ostatním rozpotm veejné úrovn Rozpis pijatých dotací a jejich erpání v probhu roku : Dotace byly ádn vyútovány položka Org. ÚZ Poskytovatel Úel Poskytnuto Plnní % SR Volby prezidenta , , SR Volby do PS , , SR Dotace na výkon stát.správy , , ÚP Dotace na VPP , , MŽP R Dotace na zametací stroj , , SFŽP Dotace na zametací stroj , , KÚ Dotace pro hasie , , KÚ Dotace pro hasie , , Dotace pro hasie 4 500, , Obec Spomyšl Za žáky ZŠ 9 120, , Obec ernoušek Za žáky ZŠ , , Obec Kostomlaty Za žáky ZŠ , , Obec Lužec n.vl. Za žáky ZŠ 1 520, , Obec Jevinves Za žáky ZŠ , , Obec Ctinves Za žáky MŠ , , Obec Libkovice Za žáky MŠ , , Obec Mntš Za žáky MŠ 1 520, , Obec Ledice Za žáky MŠ 3 040, , ) Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce za rok 2013 Pezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem 420/2004 Sb.O pezkoumání hospodaení územních samosprávních celk a dobrovolných svazk obcí ve dvou etapách. Pezkoumání bylo provedeno a na základ 42 zákona. 128/2000 Sb.,O obcích. Pezkoumání vykonala : Ing. Jaroslava Šubrtová oprávnná k poskytování auditorských služeb íslo 1250 Na základ smlouvy ze dne mezi Obcí Horní Bekovice a zhotovitelem Ing. Šubrtovou Jaroslavou. Výsledek pezkoumání Na základ provedeného pezkoumání hospodaení Obce Horní Bekovice jsem nezjistila žádnou skutenost, která by m vedla k pesvdení, že pezkoumávané hospodaení není ve všech významných ( materiálních) ohledech v souladu s hledisky pezkoumání hospodaení uvedenými v bod III. této zprávy. Rizika s dopadem na hospodaení Obce Horní Bekovice v budoucnosti nebyla zjištna. Plné znní zprávy o provedeném pezkoumání hospodaení obce za rok 2013 je pílohou. 6/2013 k závrenému útu.

7 6.) Pílohy závreného útu :!" # $ # %& % '()*( + # $ #,&, # $ # -& -. +/+)*0) */(/( +*/ 1 2/+ (/3# /+(/ //*3( Všechny pílohy jsou k nahlédnutí v kancelái OÚ Horní Bekovice. V Horních Bekovicích Vyhotovila : Marcela Kepínská Schválil : Starosta obce Václav Fousek Zveejnní na ÚD vyvšeno : elektronicky : sejmuto : Schváleno ZO dne : usnesení. :

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

#()+ (#( +#,+ + -" %,+" #)'.%'. / 0+ %* + % + '%,+ #(" '( 1 /%.#% 2 '%# 3 $4* 5 2 '(' 67 1 0' :6; < #!6= > # 33 + 363?

#()+ (#( +#,+ + - %,+ #)'.%'. / 0+ %* + % + '%,+ #( '( 1 /%.#% 2 '%# 3 $4* 5 2 '(' 67 1 0' :6; < #!6= > # 33 + 363? &)" + )+ +,+ + -",+" ).., / + + + ",+ +,+ ".+,+ +,++ 1 /.!" $$$ 2 3 $4 5 2 67 8 9 1 :6; 33 + 363? @" 37 !"$&$&& Úední hodiny starosty a místostarostky obce: Steda 18: 2: Úední hodiny hospodáky

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Velatice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 16.05.2014 Údaje o organizací identifikační název ulice, č.p. obec PSČ, pošta čislo 00488364 Obec Velatice c.35 Velatice 66405 Kontaktní

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 214 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 214) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2007 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 OBEC MALETÍN, IČO: 00302988 Maletín, březen 2008 Závěrečný

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města

MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města MĚSTO LETOHRAD Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Město Letohrad vznikl jako samostatný právní subjekt na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Více

Skutečnost-plnění k 31.12.2014

Skutečnost-plnění k 31.12.2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUPENICE ZA ROK 2014 ( 17 ZÁKONA Č. 250/2000 Sb., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ, VE ZNĚNÍ PLATNÝCH PŘEDPISŮ) Strana č. 1 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 'V Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 1.) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Schválený

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

Závěrečný účet obce Střítež za rok 2012

Závěrečný účet obce Střítež za rok 2012 Závěrečný účet obce Střítež za rok 2012 na základě zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá Obec Střítež návrh závěrečného účtu obce za rok 2012 11 Údaje o plnění příjmů

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2014. Závěrečný účet roku 2014 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více