Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013"

Transkript

1 Závěrečný účet Obce Stranný pro r Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují účetnictví obcí, stanovují postupy pro předávání účetních a finančních výkazů do centrálního systému účetních informací státu a stanovují obsah a strukturu finančních a účetních výkazů. Jedná se o vyhlášky č. 410/2009 Sb., č. 383/2009 Sb. a č. 449/2009 Sb. a 435/2010 Sb 1) Finanční hospodaření v r A. Rozpočet obce Zastupitelstvo obce schválilo vyrovnaný rozpočet pro rok 2013 dne , který byl v zákonem stanoveném termínu zveřejněn. Rozpočet byl schválen na příjmové i výdajové stránce ve vyši Kč. Dále má obec zpracován rozpočtový výhled na následujících 5 let (příloha č. 1). Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů: rozpočet obce v podrobném členění rozpočtové skladby je uveden v příloze č. 2 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin V roce 2013 byla schválena 3 rozpočtová opatření. V příjmové části se jednalo o: navýšení položek daňových příjmů snížení položek nedaňových příjmů navýšení položek kapitálových příjmů navýšení položek přijatých dotací (+112,62 tis. Kč) (-117,69 tis. Kč) (+217,50 tis. Kč) (+ 68,16 tis. Kč) Ve výdajové části se jednalo o: snížení běžných výdajů snížení kapitálových výdajů (- 178,95 tis. Kč) ( -270 tis. Kč) 1

2 B. Přehled finančního majetku, pohledávek a závazků obce k Rozvaha k příloha č. 3 tohoto zápisu Výkaz Příloha k příloha č. 4 tohoto zápisu Výkaz zisků a ztrát k příloha č. 5 tohoto zápisu Rozvaha Aktiva celkem: ,91 Kč V tom: Stálá aktiva (hmotný a nehmotný majetek): ,-- Kč Oběžná aktiva (zásoby, pohledávky, finanční majetek, zůstatky bankovních účtů): ,91 Kč Pasiva celkem: ,91 Kč V tom: Vlastní zdroje krytí: ,49 Kč vybrané podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace 1. Pohledávky z obchodního styku k : Účetní jednotka nevede pohledávky z obchodního styku, pouze pohledávky za rozpočtové příjmy. 2. Celkové pohledávky mimo záloh na energie: Kč 3. Závazky z obchodního styku k : 0 Kč 4. Účetní jednotka vede podrozvahovou evidenci Poskytování dotací a příspěvků neziskovým a podobným organizacím Obec Stranný poskytla v roce 2013 neinvestiční dotace a příspěvky neziskovým a podobným organizacím v celkové výši 6 505,20 Kč. 2

3 Hodnocení spolupráce mezi obcemi Obec je členem následujících dobrovolných svazků obcí, kam poskytla tyto příspěvky : BENE-BUS (dopravní obslužnost): neinvestiční příspěvek ve výši: ,-- Kč Příjem dotací Obec obdržela v r tyto dotace: Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu na výkon místní správy: ,-- Kč Neinvestiční dotace od Středočeského kraje ,-- Kč na obnovu lesních porostů Dotaci na volby prezidenta ČR a volby do PS Parlamentu ČR Kč ,-- Kč 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách DAŇOVÉ PŘÍJMY 338,00 000,00 620,00 108,44 99,77 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 62,59 98,99 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , ,00 99,82 4-PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 155,91 99,99 CELKEM PŘÍJMY , , ,00 114,09 99, Daňové příjmy - vybrané položky 2013 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Sdílené daně 623,51 000,00 620,00 106,34 99,82 Místní poplatky , , ,00 93,63 99,33 Správní poplatky Daň z nemovitosti , , ,00 121,27 99,81 Ostatní daňové příjmy 5 064, ,00 3

4 Sdílené daně po měsících za rok 2013 Měsíc Leden , , ,04 Únor , , ,04 Březen , , ,85 Duben , , ,29 Květen , , ,39 Červen , , ,76 Červenec , , ,73 Srpen , , ,20 Září , , ,32 Říjen , , ,29 Listopad , , ,64 Prosinec , , ,96 CELKEM , , ,51 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 850,00 83,28 98,79 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,00 CELKEM VÝDAJE , , ,00 69,79 98, Agregované výdaje dle cílových oblastí Řádek 2012 skut % 2013 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon ,00 8, ,00 10,43 Ostatní platby za provedenou práci ,00 1, ,00 2,45 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) ,00 12, ,00 15,14 Mzdové výdaje celkem ,00 23, ,00 28,02 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu ,40 8, ,40 5,86 Nákupy vody, paliv a energie ,00 3, ,00 4,06 Nákup služeb a ostatní nákupy ,97 33, ,55 48,07 Opravy a údržba majetku ,00 3,83 Daně (daň z převodu nemovitostí ) ,00 20, ,00 5,47 Výdaje z finančního vypořádání Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) ,00 0, ,00 1,34 Ostatní provozní výdaje celkem ,37 70, ,95 64,80 4

5 Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům ,60 6, ,20 3,83 Transfery "průtokové" - soc.dávky Transfery na úhradu vlastních nákladů ,00 3,34 Neinvestiční transfery celkem ,60 6, ,20 7,17 Půjčené prostředky CELKEM ,97 100, ,15 100,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb Nákup pozemků Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky Ostatní (studie, ÚP, rezerva ) Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM VÝDAJE CELKEM ,97 100, ,15 100, Závazné ukazatele 2013 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa , ,00 Lesy a zemědělství , , , ,00 Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje , ,00 Vodní hospodářství ,00 Školství ,00 Kultura , ,00 Sport Zájmová činnost Zdravotnictví Bytové hospodářství Veřejné osvětlení , ,00 Pohřebnictví Zásobování teplem , , ,76 5

6 Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady , , ,00 Veřejné prostranství , ,00 Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie , ,00 Zastupitelstvo , ,00 Správa úřadu , , ,19 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky , , , ,20 Ostatní finanční operace 1 000,00 Ostatní nezařazené , ,15 Celkem , ,00 Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) ,48 CELKEM ,48 4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE Rok Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden , , , ,57 Únor , , , ,89 Březen , , , ,48 Duben , , , ,33 Květen , , , ,51 Červen , , , ,05 Červenec , , , ,92 Srpen , , , ,35 Září , , , ,21 Říjen , , , ,77 Listopad , , , ,57 Prosinec , , , ,50 CELKEM , , , ,15 6

7 5. Financování 2013 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ , ,00 101,17 FINANCOVÁNÍ CELKEM , ,00 101,17 6. Monitoring obcí Popis Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) , ,63 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 7. Aktiva celkem , ,36 8. Cizí zdroje , ,42 9. Stav na bankovních účtech celkem , , Úvěry a komunální dluhopisy 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 0,37 0, Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř leté saldo , , Oběžná aktiva , , Krátkodobé závazky , , Celková likvidita ř.16/ř.17 35,99 29,70 *Do řádku 15 vstupují data pouze za roky 2006 až

8 7. Pohledávky k Účet - popis Odběratelé , , , Krátkodobé poskytnuté zá , , , Jiné pohledávky z hl. či , , Daň z přidané hodnoty ,00 CELKEM , , ,00 Z toho: Opravné položky k pohl -547, ,00 8. Závazky k Účet - popis Dodavatelé , ,97 766, Zaměstnanci , , , Zúčt.s inst.soc.zab.a zd 5 096, , , Jiné přímé daně 3 854, , , Daň z přidané hodnoty 2 048, Přijaté zálohy na transf 2 425, ,00 38 CELKEM , ,97 372,42 9. Stav úvěrů a půjček k Účet - název Jmění, upravující položky a fondy k Název fondu Počáteční stav Zůstatek k Jmění účetní jednotky , , Transfery na poříz. dl.majetku , , Oceň.rozdíly při prv.použ.met , , Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období , ,00 CELKEM , ,73 8

9 10.2. Peněžní a ostatní fondy k Název fondu Počáteční stav Zůstatek k Stavy na běžných účtech a termínované vklady k Účet - název Počáteční stav Zůstatek k Základní běžný účet ÚSC , , Základní běžný účet ÚSC 2 552,56 CELKEM , , Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu , , ,00 Od státních fondů Celkem , , , Přehled přijatých dotací v roce 2013 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Prezident. volby , , , ÚD-volby do Parlamentu ČR 9 910, ,00 Celkem ze státního rozpočtu , , , Přehled přijatých dotací v roce 2013 od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Přehled přijatých dotací v r z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů , , Převody z rozpočtových účtů , ,00 9

10 13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2013 Označení Kč Krátkodobé pohledávky (Netto) 2 736,00 Dlouhodobé pohledávky (Netto) Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy ,63 Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) 0, Podíl závazků na rozpočtu v roce 2013 Označení Kč Krátkodobé závazky ,42 Dlouhodobé závazky Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy ,63 Podíl závazků na rozpočtu (v %) 2, Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2013 Označení Kč Zastavený majetek Majetek celkem ,45 Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %) 14. Majetek k Účet - popis 2013 Brutto Korekce Netto Drobný dlouhodobý nehm.m 5 760, , Ostat. dlouhodobý nehm.m , , , Stavby , , , Sam.mov.věci a soubory m , , ,50 10

11 028 - Drobný dlouhodobý hmotný , , Pozemky , , Nedokončený dl. nehmot.m , ,00 CELKEM , , ,00 z toho: oprávky k majetku celkem ,45 2) Kontroly hospodaření obce Obec na základě zákona o obcích požádala o provedení přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly. Přezkoumání se uskutečnilo dne a (příloha č. 6): Závěr z přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Stranný za rok 2013 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů nebyly zjištěny chyby a nedostatky Ve Stranném dne: Zpracovala: Šebová Marie Předkládá: Vojta Karel, starosta obce 11

12 Upozornění pro občany obce: Připomínky k závěrečnému účtu zasílejte písemně (v termínu do 15-ti dnů ode dne vyvěšení) nebo sdělte ústně při nejbližším zasedání zastupitelstva Upozornění pro občany: z důvodu omezené kapacity úřední desky jsou všechny zmiňované přílohy k závěrečnému účtu obce za r k nahlédnutí na Obecním úřadě Strannný Příloha č. 1 Rozpočtový výhled obce Příloha č. 2 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce (40) k Příloha č. 3 Rozvaha obce k Příloha č. 4 Příloha účetní závěrky obce k Příloha č. 5 Výkaz zisku a ztráty k Příloha č. 6 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ze dne Příloha č. 7 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření BENE-BUSu Vyvěšeno na úřední desce: Sejmuto z úřední desky: Schváleno: 12

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 214 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 214) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit

Více

Město Opočno IČO: 00275191. NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč)

Město Opočno IČO: 00275191. NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč) Město Opočno IČO: 00275191 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč) Šárka Škrabalová starostka místostarosta Datum zveřejnění na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu O b e c O p a t o v i c e l Návrh závěrečného účtu za rok 2013 1 Podle 17 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů (v Kč) 1. Údaje o plnění příjmů a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města

MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města MĚSTO LETOHRAD Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Město Letohrad vznikl jako samostatný právní subjekt na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Více

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011 (zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Zpracováno : 9.5.2012 Vyvěšeno : 9.5.2012 Svěšeno : Vypracovala:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2007 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 OBEC MALETÍN, IČO: 00302988 Maletín, březen 2008 Závěrečný

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17, odst. 6 předkládám Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 Rozpočet obce Bravantice na rok 2013 byl schválen

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 'V Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 1.) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Schválený

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2014 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně

Více

Závěrečný účet obce Úžice za rok 2014

Závěrečný účet obce Úžice za rok 2014 Závěrečný účet obce Úžice za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů ze rok 2014 Rozpočet:

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘIPOMÍNKY

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více

OBEC MODRAVA, IČ 00573418

OBEC MODRAVA, IČ 00573418 OBEC MODRAVA, IČ 00573418 Závěrečný účet obce za rok 2014 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Obsah závěrečného účtu:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více