Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko"

Transkript

1 MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko V Chotyni dne Závrený úet Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko za rok 2014 Na základ zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot ( 17) svazek obcí souhrnn zpracovává údaje o roním hospodaení do závreného útu. V závreném útu jsou obsaženy údaje o plnní rozpotu píjmu a výdaj v plném lenní podle rozpotové skladby a o dalších finanních operacích, vetn tvorby a použití fond v tak podrobném lenní a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanní hospodaení svazku obcí a hospodaení s jeho majetkem. Návrh závreného útu musí být vhodným zpsobem zveejnn ve všech lenských obcích svazku nejmén po dobu 15 dn ped jeho projednáním v píslušném orgánu svazku obcí. Návrh závreného útu se vyvšuje na úedních deskách v jednotlivých obcích mikroregionu, dále pak na internetových stránkách mikroregionu (viz záhlaví). Tímto oznámením zveejuje Mikroregion Hrádecko Chrastavsko (I: ) návrh Závreného útu Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko za rok 2014 a pipomínky k tomuto návrhu mohou obané uplatnit písemn ve lht do 19. ervna 2015 na adresu: Mikroregion Hrádecko Chrastavsko, Obecní úad Chotyn.p. 163, Hrádek nad Nisou, nebo ústn pímo pi na jednání lenské schze Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko konané dne 23. ervna 2015 v obci Rynoltice, v souladu s uveejnnou pozvánkou. Po projednání a schválení návrhu závreného útu se tento návrh stává Závreným útem Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko za rok 2014 a následn k nmu bude doplnna a piložena Doložka o schválení. Závrený úet Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko za rok 2014 tvoí: 1) Oznámení o zveejnní návrhu Závreného útu Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko za rok ) Závrený úet za rok 2014 ve form tiskové sestavy úetního programu obsahující potebné údaje o roním hospodaení (sestava ke dni obsahující 5 stran). Dále pak obsahuje: Pílohu. 1 závreného útu Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení DSO Mikroregion Hrádecko Chrastavsko za období od do (viz tisková sestava kap. IX.). Zveejuje se bez píloh. Pílohy Zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení jsou k nahlédnutí na kontaktní adrese mikroregionu v úedních hodinách (viz zápatí) nebo po telefonické dohod u pedsedkyn mikroregionu Pílohu. 2 závreného útu Finanní hospodaení zízených právnických osob a hospodaení s jejich majetkem (viz kap. X. tiskové sestavy, nerelevantní) Nezveejuje se. Nerelevantní, Mikroregion Hrádecko Chrastavsko nezizuje žádné právnické osoby Vyvšeno dne: Sejmuto dne: Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko Razítko a podpis: Razítko a podpis: Kontaktní adresa a ostatní informace: ~ 1 ~ Mikroregion Hrádecko Chrastavsko Internet: I: Obecní úad Chotyn.p Banka: eská spoitelna, a.s Hrádek nad Nisou Tel.: íslo útu: /0800

2

3

4

5

6

7 C.J. AUDIT s.r.o. Auditorská spoleènost, èíslo osvìdèení Komory auditorù ÈR Senovážná 86/1, Liberec 12, IÈ Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení DSO Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko za období od do Obsah: Obsah: Úvodní ustanovení Pøedmìt pøezkoumání Hlediska pøezkoumání Definování odpovìdnosti Rámcový rozsah prací Závìr zprávy o výsledku pøezkoumání hospodaøení Další informace Pøílohy zprávy o výsledku hospodaøení:... 6

8 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení C.J.AUDIT s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Pøezkoumání hospodaøení ÚSC za rok 2014 bylo provedeno na základì smlouvy è mezi objednatelem MIKROREGION HRÁDECKO-CHRASTAVSKO, kterého zastupovala pøedsedkynì svazku Jana Mlejnecká a zhotovitelem C.J.AUDIT, s.r.o. - auditorskou spoleèností è. 442, zastoupeným Ing. Jitkou Èernou, oprávnìnou osobou k poskytování auditorských služeb, èíslo osvìdèení Auditorská spoleènost je zapsána v obchodním rejstøíku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka Název DSO: Statutární orgán DSO: MIKROREGION HRÁDECKO-CHRASTAVSKO pøedsedkynì svazku Jana Mlejnecká IÈO: Právní forma Sídlo Místo pøezkoumání: Doba provedení: Dobrovolný svazek obcí námìstí 1.máje 1, Chastava Obecní úøad Chotynì kontroly, zpracování zprávy Pøezkoumání provedla auditorka Ing. Jitka Èerná, èíslo osvìdèení Pedm t pezkoumání Pøedmìtem pøezkoumání jsou podle ustanovení 2 odst. 1 zákona è. 420/2004 Sb., údaje o roèním hospodaøení, tvoøící souèást závìreèného úètu podle 17 odst. 2 a 3 zákona è. 250/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a to: a) plnìní pøíjmù a výdajù rozpoètu vèetnì penìžních operací, týkajících se rozpoètových prostøedkù; b) finanèní operace, týkající se tvorby a použití penìžních fondù; c) náklady a výnosy podnikatelské èinnosti územního celku; d) penìžní operace, týkající se sdružených prostøedkù vynakládaných na základì smlouvy mezi dvìma nebo více územními celky, anebo na základì smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami; e) finanèní operace, týkající se cizích zdrojù ve smyslu právních pøedpisù o úèetnictví; f) hospodaøení a nakládání s prostøedky poskytnutými z Národního fondu a dalšími prostøedky ze zahranièí poskytnutými na základì mezinárodních smluv; g) vyúètování a vypoøádání finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, k rozpoètùm krajù, k rozpoètùm obcí, ke státním fondùm a k dalším osobám. Strana 2

9 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení C.J.AUDIT s.r.o. Pøedmìtem pøezkoumání v souladu s ustanovením 2 zákona è. 420/2004 Sb., jsou dále oblasti: a) nakládání a hospodaøení s majetkem ve vlastnictví územního celku; b) nakládání a hospodaøení s majetkem státu, s nímž hospodaøí územní celek; c) zadávání a uskuteèòování veøejných zakázek, s výjimkou úkonù a postupù pøezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního pøedpisu; d) stav pohledávek a závazkù a nakládání s nimi; e) ruèení za závazky fyzických a právnických osob; f) zastavování movitých a nemovitých vìcí ve prospìch tøetích osob; g) zøizování vìcných bøemen k majetku územního celku; h) úèetnictví vedené územním celkem. 3. Hlediska pezkoumání Pøedmìt pøezkoumání podle ustanovení 3 zákona è. 420/2004 Sb. se ovìøuje z hlediska: a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními pøedpisy, b) souladu hospodaøení s finanèními prostøedky ve srovnání s rozpoètem, c) dodržení úèelu poskytnuté dotace nebo návratné finanèní výpomoci a podmínek jejich použití, d) vìcné a formální správnosti dokladù o pøezkoumávaných operacích. Právní pøedpisy použité pøi pøezkoumání hospodaøení okrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v pøíloze è. 1., která je nedílnou souèástí této zprávy. 4. Definování odpov!dnosti Za hospodaení, které bylo pedm!tem pezkoumání a za jeho zobrazení v ú"etních a finan"ních výkazech, je odpov!dný statutární orgán DSO. Naší úlohou je, na základì provedeného pøezkoumání hospodaøení, vydat zprávu o výsledku pøezkoumání hospodaøení. Pøezkoumání hospodaøení jsme provedli v souladu se zákonem è. 93/2009 Sb., o auditorech, auditorským standardem è. 52 a dalšími relevantními pøedpisy vydanými Komorou auditorù Èeské republiky a s ustanoveními 2, 3 10 a 17 odst. 2 zákona è. 420/2004 Sb., o pøezkoumání hospodaøení územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí. V souladu s tìmito pøedpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést pøezkoumání hospodaøení tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaøení DSO Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko je v souladu s hledisky pøezkoumání hospodaøení (viz bod 3. této zprávy). 5. Rámcový rozsah prací Pøezkoumání hospodaøení bylo naplánováno a provedeno výbìrovým zpùsobem s ohledem na významnost jednotlivých skuteèností tak, aby auditor získal pøimìøenou jistotu pro své vyjádøení. Za úèelem vykonání pøezkoumání hospodaøení DSO byly použity postupy ke shromáždìní dostateèných a vhodných dùkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující pøimìøenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základì jeho odborného úsudku vèetnì vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatkù. Pøi vyhodnocování tìchto rizik auditor bere v úvahu vnitøní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výbìrový zpùsob šetøení a významnost (materialitu) jednotlivých skuteèností. Strana 3

10 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení C.J.AUDIT s.r.o. 6. Závr zprávy o výsledku p ezkoumání hospoda ení 6.1. VYJÁDØENÍ K SOULADU HOSPODAØENÍ S HLEDISKY PØEZKOUMÁNÍ HOSPODAØENÍ Na základ námi provedeného p ezkoumání hospoda ení DSO Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko jsme nezjistili žádnou skute!nost, která by nás vedla k p esvd!ení, že p ezkoumávané hospoda ení není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky p ezkoumání hospoda ení uvedenými v bod 3. této zprávy VYJÁDØENÍ OHLEDNÌ CHYB A NEDOSTATKÙ Zákon è. 420/2004 Sb., o pøezkoumávání hospodaøení územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí, ve znìní pozdìjších pøedpisù, stanoví, abychom ve zprávì uvedli závìr podle ustanovení 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávì o výsledku pøezkoumání hospodaøení uvedli, zda pøi pøezkoumání hospodaøení byly zjištìny chyby a nedostatky a v èem pøípadnì spoèívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaøení DSO Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko jako celku. P i p ezkoumání hospoda ení DSO Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko za rok 2014 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky UPOZORNÌNÍ NA RIZIKA Rizika dle 10 odst. 2 písm. b) zákona 420/2004 Sb. nebyla identifikována PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKÙ NA ROZPOÈTU ÚSC A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU Podíl pohledávek na rozpoètu A Vymezení pohledávek 0,00 B Vymezení rozpoètových pøíjmù ,44 Výpoèet podílu pohledávek na A/Bx100 rozpoètu 0,00% Podíl závazkù na rozpoètu C Vymezení závazkù 0,00 B Vymezení rozpoètových pøíjmù ,44 C/Bx100 Výpoèet podílu závazkù na rozpoètu 0,00% Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku D Vymezení zastaveného majetku 0,00 E Vymezení majetku po výpoèet 0,00 D/Ex100 Výpoèet podílu zastaveného majetku 0,00% Strana 4

11 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení C.J.AUDIT s.r.o. DSO nevlastní žádný majetek. 7. Další informace Tato zpráva nezávislého auditora o provedení pøezkoumání hospodaøení DSO byla vyhotovena ve tøech výtiscích, z nichž dva jsou urèeny pro objednatele, a jeden je urèen k založení do spisu auditora. Všechny výtisky mají platnost originálu. Stanovisko DSO k návrhu zprávy o výsledku pøezkoumání hospodaøení: Vedení DSO Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko bylo seznámeno se zahájením a pr!b"hem p#ezkoumání a souhlasí s p#edloženým návrhem zprávy o výsledku p#ezkoumání. Datum vypracování zprávy: Auditorská spoleènost: Odpovìdný auditor: C.J.AUDIT s.r.o. Ing. Jitka Èerná, Senovážná 86/1, LIBEREC 12 oprávnìní èíslo 1663 oprávnìní èíslo 442 Zpráva projednána se statutárním orgánem DSO dne Zpráva pøedána statutárnímu orgánu DSO dne Podpis pøedsedkynì svazku.. Podpis auditora Strana 5

12 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení C.J.AUDIT s.r.o. 8. Pílohy zprávy o výsledku hospodaení 1. Pøehled právních pøedpisù, jejichž soulad s pøezkoumávaným hospodaøením auditor ovìøil 2. Oznaèení dokladù a jiných materiálù využitých pøi pøezkoumání hospodaøení. 3. Úèetní závìrka k sestavená dne , kterou tvoøí rozvaha, výkaz zisku a ztráty a pøíloha 4. Finanèní výkaz výkaz pro hodnocení plnìní rozpoètu Fin 2-12 sestavený dne Strana 6

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00254819 název Mìsto Nová Role ulice,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více

Příloha č.1 k /3/ZM/2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Příloha č.1 k /3/ZM/2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Příloha č.1 k /3/ZM/2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA za rok 2013 Vyhodnocení podkladů ke schválení účetní závěrky města Třebíč za rok 2013 a doporučení externího auditora zda účetní závěrku schválit či neschválit Provedli

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2009

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2009 hospodaření obce Močovice za rok 2009 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 17.3.2010 Strana 2 (celkem 7) osvědčeníč.375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 bylo provedeno v souladu se

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJOGC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH ÈÍSLO 2/2004 V Ì S T N Í K ÈESKÉHO ZAHRÁDKÁØSKÉHO SVAZU Hospodáøsko-finanèní komise RR ÈZS schválila pro základní organizace ÈZS metodický pokyn pøechodu na podvojné úèetnictví od 1. ledna 2005 ve zjednodušeném

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice. Datum vydání: 1. 4.

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice. Datum vydání: 1. 4. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice Datum vydání: 1. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB s. r.

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ZPRÁVA AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2012

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ZPRÁVA AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2012 Tisk: Z 1659 Příloha č. 10 k usnesení Zastupitelstva HMP č. ze dne 20. 6. 2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ZPRÁVA AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2012 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014 Elektronický podpis - 13.2.2015 KUMSX01GJUD2 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.4.2015 KUMSX01HJO2A Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 045464/2014/KUSK 006676/2015/KUSK Stejnopis č. 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK IČ: 00239526 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Okřínek

Více

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 OMNIPOL a. s. Z p r á v a 2 0 0 0 ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 STRUKTURA

Více