Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Upravená verze ke zveřejnění Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Hlubočky konaného dne 8. července 2009 v zasedací místnosti OÚ Jednání začalo v 17:00 hodin Ukončeno bylo v 22:45 hodin Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č.1) Program: dle pozvánky (příloha č.2) Průběh jednání: Přítomno: 8 členů, 3 omluveni, 4 se dostavili později k bodu 1: Zahájení. Starosta v hodin zahájil zasedání ZO a konstatoval, že zasedání ZO bylo řádně svoláno a informace o konání ZO byla vyvěšena na ÚD OÚ dne , dále konstatoval, že je přítomno 8 členů ZO, 4 členové se dostaví později (Mgr. Šiška, ing. Drábek, pan Hrbek a MUDr. Prášil) a 3 členové jsou omluveni (pí. Ponikelská, pan Tylich a Krajčovič), tudíž, že je ZO usnášeníschopné. Zapisovatelkou zápisu byla určena paní Ivana Benešová. k bodu 2: Určení ověřovatelů zápisu. Starosta vyzval členy ZO, aby předložili návrh na ověřovatele zápisu. Byli navrženi pánové Stojmenov a Bystroň, po těchto předložených návrzích ZO hlasovalo: Usnesení:ZO určuje ověřovatele zápisu: p. Michala Stojmenova p. Josefa Bystroně k bodu 3: Volba návrhové komise. Starosta vyzval členy ZO, aby předložili návrh na složení návrhové komise. ZO po předložení návrhů schválilo toto složení: Usnesení: ZO volí návrhovou komisi: p. Ivoš Filípek předseda p. ing. Ladislav Zaoral člen p. R Dr. Miroslav Dosoudil člen V 17:08 hodin se dostavil Mgr. Šiška, počet členů ZO vzrostl na 9. Hlasování: 8-pro, 1-se zdržel Starosta dále konstatoval, že zápis z minulého zasedání ZO byl k nahlédnutí, byl řádně ověřen ověřovateli. K zápisu nebyly vzneseny připomínky a proto se považuje za schválený. V 17:09 hodin se dostavil pan ing. Drábek, počet členů vzrostl na 10. Zápis z 27. zasedání ZO-ke zveřejnění - 1

2 k bodu 4: Program (příloha č. 2) Starosta vyzval členy ZO k připomínkám. Paní Zetková konstatovala, že v materiálech není její návrh ohledně povodní. V 17:10 hodin se dostavil pan Hrbek, počet členů vzrostl na 11. Tajemnice odpověděla paní Zetkové, že jí napsala. Starosta dodal, že se k tomuto vyjádří v bodě diskuse. Starosta vyzval ke hlasování o programu. Usnesení: ZO schvaluje program zasedání ZO a ukládá vést jednání dle tohoto schváleného programu. Hlasování: 10-pro, 1-se zdržel k bodu 5: Kontrola plnění usnesení (příloha č.3) Starosta vyzval členy ZO k diskusi. Pan Hrbek vznesl dotaz na zprávy o činnosti OP. Místostarosta odpověděl, že pan Osoba je nyní na dovolené a až přijde, tak tato zpráva bude. Místostarosta dotaz na 21. ZO bod 8/b,c, dále 25.ZO bod 20/c tyto body by měly být již vyřazeny z důvodu jejich splnění. Pan Hrbek dotaz na 17. ZO odkup podílů pozemků z důvodů výstavby cyklostezky. Starosta odpověděl, že část se již vykoupila a ještě dnes probíhala jednání a součástí ZO potom bude ještě revokace některých pozemků, ale to vše potom přednese paní Prášilová. Vzdálil se Mgr. Šiška, počet členů klesl na 10. Mgr. Prstková dotaz na 16. ZO pan P.. Místostarosta odpověděl, že obec konečně dostala přesné zaměření pozemků. Dále dodal, že s panem P. budou probíhat ještě další jednání a že je ještě možná jedna varianta, že bude zasaženo do zahrádek u domu čp Obec se však snaží raději domluvit s panem P.. Dostavil se Mgr. Šiška, počet členů vzrostl na 11. Pan Hrbek mluvil s panem P. a ten mu řekl, že to nepřipustí. Místostarosta dodal, že je to šprajc pana P. mladšího, i když pan P. sdělil jen přes moji mrtvolu. Bc. Pastorová dotaz na 22. ZO bod 5/d havarijní místa v obci seznam. Ing. Polzer - odpověděl,že v současné době ještě není dodělán, dobíhají PD a jak to vše bude, tak bude dodělán i seznam s finančním vyčíslením. Ing. Zaoral konstatoval, že mělo být stanoveno pořadí důležitosti s odhadem nákladů. Ing. Polzer odpověděl, že seznam s vyčíslením nákladů již členové ZO obdrželi dříve. Místostarosta navrhl upřednostnit havarijní místa u občanů obce. Paní Zetková dotaz na parkovací místa v obci, konkrétně u pí. T.. Ing. Polzer odpověděl, že dotaz byl prověřen, cena dobudování parkovacích míst by byla za cca ,--Kč. V současné době na tomto parkovišti stojí 2 řidiči (a jsou k dispozici 3 místa), po úpravě by tam bylo 6 míst. Záleží na členech ZO zda schválí rozpočtové opatření. Místostarosta navrhl udělat stání spíše k J.než k T.. Paní Zetková k tomu dodala, že jí bylo řečeno, že toto by stálo tak 1 mil. Kč. Ing. Polzer konstatoval, že by to v tomto místě stání nebylo vhodné, vzhledem k občanům, kteří v této části bydlí a výjezdům z garáží. Ing. Polzer konstatoval, že v rámci kontroly plnění usnesení je bod bioodpad a ať se členové ZO k němu vyjádří. Místostarosta k tomuto dodal, že by to bylo zkušebně na 2 měsíce. Pan Stojmenov dotaz kam se bude dávat štěpka? Občané ji kupují za drahý peníz. Ať ji obec nabídne občanům, protože ji stejně bude muset někde za peníze ukládat. Zápis z 27. zasedání ZO-ke zveřejnění - 2

3 Ing. Polzer dodal, že je tam zkušební doba na 2 měsíce a po té se vše vyhodnotí cenově. Místostarosta přečetl usnesení. Usnesení: ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.zo dále schvaluje svoz bioodpadu ve zkušebním termínu od do včetně separace přebytečných štěpků a ukládá vystavit objednávku firmě REMIT. k bodu 6: Pozemky (příloha č. 4) a) Starosta seznámil přítomné s níže předloženým materiálem o pozemcích v obci. Uzavření smlouvy na pronájem části o výměře 91 m 2 pozemku parc.č.715 zahrada v katastrálním území Hlubočky s paní M. D. s účinností od 15.července 2009 za účelem užívání zahrádky. Cena nájmu 1,-Kč/m 2 /rok, za rok ,- Kč. Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy na pronájem části o výměře 91 m 2 pozemku parc.č.715 zahrada v katastrálním území Hlubočky s paní M.D.s účinností od 15.července 2009 za účelem užívání zahrádky. Cena nájmu 1,-Kč/m 2 /rok, za rok ,- Kč a ukládá smlouvu podepsat. b) Uzavření smlouvy na pronájem části o výměře 20 m 2 pozemku parc.č.1409 travní porost v katastrálním území Hlubočky s panem P. F. s účinností od 15.července 2009 za účelem umístění kotce pro psy. Cena nájmu 1,-Kč/m 2 /rok, za rok ,-Kč. Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy na pronájem části o výměře 20 m 2 pozemku parc.č.1409 travní porost v katastrálním území Hlubočky s panem P. F. s účinností od 15.července 2009 za účelem umístění kotce pro psy. Cena nájmu 1,-Kč/m 2 /rok, za rok ,-Kč a ukládá smlouvu podepsat. c) Uzavření smlouvy na pronájem pozemku parc.č.49 travní porost o výměře 137 m 2 v katastrálním území Hlubočky s panem J. Č. s účinností od 15.července 2009 za účelem užívání zahrádky u rodinného domu. Cena nájmu 1,-Kč/m 2 /rok, za rok ,-Kč. Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy na pronájem pozemku parc.č.49 travní porost o výměře 137 m 2 v katastrálním území Hlubočky s panem J. Č. s účinností od 15.července 2009 za účelem užívání zahrádky u rodinného domu. Cena nájmu min.1,- Kč/m 2 /rok, za rok ,-Kč a ukládá smlouvu podepsat. d) Žádost pana D.H. V. o pronájem části pozemku parc.č.1247/1 ost.plocha v katastrálním území Hlubočky za účelem ochrany objektu prodejny na sídlišti v Mar.Údolí (obtěžování klepáním na okna, nárazy kopacích míčů na zeď ze sousedního hřiště) a zároveň o povolení oplocení pronajatého pozemku drátěným pletivem o výšce 2 m. Usnesení: ZO schvaluje záměr pronájmu části o výměře 63 m 2 pozemku parc.č.1247/1 ost.plocha v katastrálním území Hlubočky, účel zabezpečení objektu, cena min.2,- Kč/m 2 /rok a ukládá záměr zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Hlasování: 10-pro, 1-se zdržel e) Žádost pana J. V. o pronájem části o výměře 130 m 2 pozemku parc.č. 715 zahrada v kat.území Hlubočky. Zápis z 27. zasedání ZO-ke zveřejnění - 3

4 Usnesení: ZO schvaluje záměr pronájmu části o výměře 130 m 2 pozemku parc.č.715 zahrada v k.ú.hlubočky, účel zahrádka, cena min.1,-kč/m 2 /rok a ukládá záměr zveřejnit způsobem v obci obvyklým. Hlasování. 10-pro, 1-se zdržel f) Žádost pana J.D. o souhlas s uložením kabelové přípojky na parc.č.316 v k.ú.posluchov. Jedná se o kabel ke studni pro napájení dobytka. Usnesení: ZO souhlasí s uložením kabelové přípojky na pozemek parc.č.316 v k.ú.posluchov za předpokladu, že žadatelé předloží PD na přeložku kabelu, která bude respektovat stávající stav sítí a budoucí záměry (vodovod, kanalizace) a ukládá rozhodnutí ZO sdělit žadateli. Hlasování: 10-pro, 1-se zdržel g) Oznámení pana M. Ř. o ukončení nájmu pozemků u rekreační chaty evid.č.092 v Hrubé Vodě dohodou z důvodu prodeje chaty jinému majiteli. Usnesení: ZO schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu pozemků parc.č.703 zast.plocha o výměře 28 m 2 a parc.č.704 louka o výměře 116 m 2 v kat.území Hrubá Voda s panem M. Ř. ke dni a ukládá realizovat. Hlasování. všemi přítomnými hlasy pro. h) Žádost paní J. B.o pronájem pozemků parc.č. parc.č.703 zast.plocha o výměře 28 m 2 a parc.č.704 louka o výměře 116 m 2 v kat.území Hrubá Voda za účelem užívání u rekreační chaty evid.č.092 v k.ú.hrubá Voda. Usnesení. ZO schvaluje záměr pronájmu pozemků parc.č. parc.č.703 zast.plocha o výměře 28 m 2 a parc.č.704 louka o výměře 116 m 2 v kat.území Hrubá Voda za účelem užívání u rekreační chaty, cena pronájmu min.10,-kč/m 2 /rok a ukládá zveřejnit. i) Na základě zveřejněného záměru výpůjčky pozemku parc.č.2417/1 travní porost v kat.území Hlubočky (záměr schválen ZO č.25 dne ) se přihlásili: -Vzájemně prospěšné sdružení majitelů chat osady Suchý Žleb -O. V. a - manželé PaedDr.K. M. a Ing.O. M. Žádosti viz příloha. Starosta znovu připomněl členům ZO důvody, ke znovu předložení tohoto bodu. Proběhla diskuse, kde se členové ZO rozhodovali komu tento pozemek vypůjčit. Vzdálil se ing. Drábek, počet členů klesl na 10. Pan Stojmenov navrhl výpůjčku vzájemně prospěšnému sdružení majitelů chat osady Suchý Žleb za účelem hřiště. Ing. Polzer konstatoval, že ve výpůjčce by měla být nějaká podmínka doby výpůjčky. Dostavil se ing. Drábek, počet členů vzrostl na 11. Starosta nechal by to tak, jak to je, je tam uvedena doba neurčitá. Ing. Zaoral dodal, že v žádosti osady je uvedena doba 10 let. Starosta vyzval k přečtení usnesení s tím, že smlouva se upraví dodatkem podle potřeb žádosti o dotaci. Usnesení: ZO schvaluje výpůjčku pozemku parc.č.2417/1 travní porost o výměře 396 m 2 v k.ú.hlubočky vzájemně prospěšnému sdružení majitelů chat osady Suchý Žleb na dobu neurčitou. Hlasování: 10-pro, 1-se zdržel Zápis z 27. zasedání ZO-ke zveřejnění - 4

5 j) Na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku parc.č.2814/39 travní porost o výměře 321 m 2 v k.ú.hlubočky se přihlásili: -RNDr.M. D. -manželé M. Š. a L. Š., kteří nabízí cenu 85,-Kč/m 2 (o 5,-Kč vyšší) -manželé R. O. a S. O. Starosta vyzval místostarostu, aby s tímto bodem seznámil členy ZO a odešel, počet členů klesl na 10. Místostarosta předal slovo tajemnici. Pan Hrbek navrhl prodat za nejvyšší cenu. Proběhla diskuse, kdy členové ZO debatovali nad způsobem prodeje. Paní Š. konstatovala, že to pochopila tak, že může nabídnout cenu. Dostavil se starosta, počet členů vzrostl na 11. Místostarosta navrhl hlasovat jednotlivě o každém žadateli. Usnesení: ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č.2814/39 travní porost o výměře 321 m 2 v k.ú.hlubočky s panem RNDr. M. D. za cenu 85 Kč/m2 a ukládá sepsat kupní smlouvu. Hlasování: 5-pro, 2-proti, 3-se zdržel = usnesení nebylo přijato Usnesení: ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č.2814/39 travní porost o výměře 321 m 2 v k.ú.hlubočky s manžely M. Š.a L. Š. za cenu85kč/m2 a ukládá sepsat kupní smlouvu. Hlasování: 9-pro, 1-se zdržel, 1- nehlasoval Ing. Polzer vznesl dotaz, zda se má do záměru psát, že se bude pronajímat za nejvyšší cenu Mgr. Šiška odpověděl, že prozatím ne, že by to nechal tak. O dalších návrzích se již nehlasovalo. k) Paní L. R. o souhlas se zvýšením záloh na služby v provozovně holičství-kadeřnictví v domě čp.180 v Hlubočkách o 500,-Kč, tj. na 1700,-Kč/měsíc od měsíce 7/2009. Usnesení: ZO schvaluje uzavření dodatku č.4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s paní L. R. a zvýšením záloh na služby v provozovně holičství-kadeřnictví v domě čp.180 v Hlubočkách o 500,-Kč, tj. na 1700,-Kč/měsíc od měsíce 7/2009 a ukládá dodatek podepsat. l) V roce 1996 pronajala Obec Hlubočky Lesní správě Hlubočky část o výměře 100 m 2 pozemku parc.č.1331 (dříve 58/1 a 58/3) ost.plocha v k.ú.hlubočky (ohrada správy majetku) za účelem parkování 1 traktoru a 1 vlečky, cena nájmu byla dohodnuta 500,- Kč/měsíc. V současné době jsou zaparkovány v ohradě 2 traktory a 3 vlečky. Odbor SMV navrhuje: -Souhlasit se záborem větší plochy (pro stávající 2 traktory a 3 vlečky) na úkor ploch využívaných obcí a zvýšit nájemné na 500,-Kč/kus, tj ,-Kč/měsíc. Získané nájemné bude každým rokem investováno do zlepšení vzhledu ohrady (kvalitní oplocení, zeleň, vydláždění apod.) -podat výpověď z nájmu pozemku a využívat celou plochu ohrady obcí. Ing. Drábek upozornil, že v této záležitosti nebude hlasovat, že je podjatý. Dále dodal, že se cítí být ukřivděn, jelikož lesní správa vždy udržovala s obcí dobré vztahy. Byla slušnost přijít za ním a domluvit se a ne to rovnou dávat do ZO k projednání. V současné době navrhuje, aby zůstala zachována původní nájemní smlouva s tím, že vyklidí přebytečné stroje. Zápis z 27. zasedání ZO-ke zveřejnění - 5

6 Ing. Polzer konstatoval, že kdyby byla funkční RO, tak to řeší RO a ta by to s lesní správou projednala. Ing. Drábek znovu poukazuje na neserióznost jednání. Ing. Polzer znovu celou záležitost členům ZO vysvětlil. Upřednostňuje ať je prostor v ohradě volný a pokud tam lesy chtějí parkovat své stroje, tak ať za to platí. Mělo by to být pro všechny stejné. Místostarosta dal protinávrh, ať lesy vyklidí nadbytečné stroje a nájem zůstane stejný. Proběhla delší diskuse. Pan Stojmenov navrhl stáhnout. Ing. Drábek nechce tento bod stahovat, chce, aby se to vyřešilo. Ing. Polzer konstatoval, že nájemní smlouva je uzavřena již od roku 1996 za tu dobu se zvýšily ceny, ale lesům zůstal pronájem stejný. Mgr.Šiška dodal, že chápe zvýšení cen, ale myslí si, že by se to mělo zohlednit. Starosta konstatoval, že když ing. Drábek dá příslib, že v ohradě zůstane pouze 1 traktor a 1 vlečka, tak, že zůstane nájem stejný. Ing. Drábek zavázal se, že v ohradě zůstane 1 traktor, 1 vlečka a radlice, kterou obec někdy používá. Starosta po další diskusi navrhl tento bod stáhnout, aby zůstala v platnosti stará smlouva. Usnesení: ZO schvaluje stažení tohoto bodu z programu zasedání ZO. Hlasování: 8-pro, 2-se zdrželi, 1-nehlasoval m) Revokace usnesení ZO č.26, bod 6a) odkup dílů b o výměře 4 m 2 z pozemku parc.č.458/24 ost.plocha, e o výměře 6 m 2 z pozemku parc.č.458/21 ost.plocha, f o výměře 8 m 2 z pozemku parc.č.458/20 ost.plocha, g o výměře 2 m 2 z pozemku parc.č.458/19 ost.plocha, r o výměře 5 m 2 z pozemku parc.č.422/1 ost.plocha od manželů S. K. a D. K. za cenu 7.500,-Kč. V 18:15 hodin se dostavil MUDr. Prášil, počet členů vzrostl na 12. Paní Prášilová upozornila, že body m) a n) jsou totožné, a že by se mohlo o nich hlasovat společně. Usnesení: ZO revokuje usnesení ZO č.26, bod 6a) odkup dílů b o výměře 4 m 2 z pozemku parc.č.458/24 ost.plocha, e o výměře 6 m 2 z pozemku parc.č.458/21 ost.plocha, f o výměře 8 m 2 z pozemku parc.č.458/20 ost.plocha, g o výměře 2 m 2 z pozemku parc.č.458/19 ost.plocha, r o výměře 5 m 2 z pozemku parc.č.422/1 ost.plocha od manželů S. K. a D. K. za cenu 7.500,-Kč. n) Schválení odkupu dílů b o výměře 4 m 2 z pozemku parc.č.458/24 ost.plocha, e o výměře 6 m 2 z pozemku parc.č.458/21 ost.plocha a r o výměře 5 m 2 z pozemku parc.č.422/1 ost.plocha od manželů S. K. a D. K. za cenu 4.500,-Kč, dílů f o výměře 8 m 2 z pozemku parc.č.458/20 ost.plocha, g o výměře 2 m 2 z pozemku parc.č.458/19 ost.plocha od paní Mgr.M. V. za cenu 6.000,- Kč. Usnesení: ZO schvaluje odkup dílů b o výměře 4 m 2 z pozemku parc.č.458/24 ost.plocha, e o výměře 6 m 2 z pozemku parc.č.458/21 ost.plocha a r o výměře 5 m 2 z pozemku parc.č.422/1 ost.plocha od manželů S. K. a D. K. za cenu 4.500,-Kč, dílů f o výměře 8 m 2 z pozemku parc.č.458/20 ost.plocha, g o výměře 2 m 2 z pozemku parc.č.458/19 ost.plocha od paní Mgr.M. V. za cenu 6.000,- Kč. Hlasování o bodech m) a n): 11-pro, 1-nehlasoval Zápis z 27. zasedání ZO-ke zveřejnění - 6

7 o) Žádost pana J. S. o odkoupení zastavěné plochy chaty evid.č.025 parc.č.1101 zast.plocha o výměře 38 m 2 v k.ú.hrubá Voda. Usnesení: ZO schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č.1101 zast.plocha o výměře 38 m 2 v k.ú.hrubá Voda, min.cena 130,-Kč/m 2 a ukládá záměr zveřejnit. p) Žádost pana J. K. o zpracování nového znaleckého posudku na bytovou jednotku č.442/2 a snížení kupní ceny. Místostarosta konstatoval, že pana K. zná, jelikož bydlí u nich v domě, původně tento byt chtěla koupit paní S., ale té to ZO neschválilo. Cenu by nesnižoval. Mgr. Šiška konstatoval, že nebrání panu K., aby si nechal udělat znalecký posudek, ale bude ho platit on. Místostarosta dodal, že do příště by mělo být nachystáno nějaké usnesení. Usnesení: ZO zamítá žádost pana J. K. o zpracování nového znaleckého posudku na BJ č.p.442/2 a ukládá rozhodnutí sdělit žadateli. q) Žádost paní M. H. -o stanovení ceny za pronájem studny Koráb v Posluchově (studna je dle jejich sdělení majetkem rodiny J. /10 spoluvlastníků/ a stojí částečně na jejich pozemku parc.č.164 v k.ú.posluchov, -nebo navrhují bezplatný odběr pitné vody z vodovodu Posluchov pro 4 sourozence, kteří vodu odebírají. Paní Prášilová seznámila s výsledkem jednání u kterého byl i místostarosta. Paní H. si představuje vyšší pronájem. Mgr. Šiška vznesl dotaz, zda se ví, čí ta studna je. Paní Prášilová odpověděla, že obce není, ale obec se o ni celá léta stará. Obec jim navrhovala, ať se o tu studnu starají ti spoluvlastníci, ale to nechtěli. Usnesení: ZO nevyhovuje žádosti paní M. H. a ukládá sdělit rozhodnutí ZO žadatelce. r) Odbor SMV navrhuje navýšení ceny nájmu nebytových prostor obce, které jsou uskutečňovány v rámci ekonomické činnosti Obce Hlubočky o DPH dle zákona č.235/2004 Sb., v platném znění s platností od K tomuto bodu podala vysvětlení paní Vláčilová. Starosta po diskusi navrhl tento bod schválit. Usnesení: ZO schvaluje navýšení ceny nájmu nebytových prostor obce, které jsou uskutečňovány v rámci ekonomické činnosti Obce Hlubočky o DPH dle zákona č.235/2004 Sb., v platném znění s platností od Hlasování: 11-pro, 1-se zdržel. s) Žádost manželů J. N. a L. N. o vydání souhlasu s umístěním celodřevěné pergoly k posezení o rozměrech 3 x 4 m na pronajatém pozemku část parc.č. 710 zahrada v k.ú. Hlubočky. Paní Zetková zda je to odstranitelná stavba. Mgr. Prstková ano, nemá pevné základy. Místostarosta nemá se schválením problém, neboť ničemu nebrání a je nelogické, aby ji rozebrali a zase složili a že stejně ta stavba již stojí. Mgr. Prstková více členy ZO seznámila s touto žádostí. Zápis z 27. zasedání ZO-ke zveřejnění - 7

8 Usnesení: ZO souhlasí s umístěním pergoly o rozměrech 3 x 4 m na části pozemku parc.č.710 zahrada v k.ú.hlubočky, který je pronajat manželům J. a L. N.,za předpokladu, že se bude jednat o stavbu bez pevných základů. Hlasování: 10-pro, 2-se zdrželi. k bodu 7: SMV (příloha č. 5) Ing. Polzer seznámil členy ZO s níže uvedenými body. a) ZO byl předložen návrh na schválení neoprávněného užívání bytu J. B., které k skončila nájemní smlouva. Paní B. byla vyzvána, aby byt do předala. Na základě její žádosti odbor žádá o schválení neoprávněného užívání výše uvedeného bytu do Místostarosta konstatoval, že je tam divný vztah. Bydlí tam cizí lidé, nic by neprodlužoval. Ing. Polzer dodal, že běží nějaký termín na vystěhování a proto do této doby požaduje odbor neoprávněné užívání. Pan Stojmenov vložil by do usnesení slovo částku za neoprávněné užívání. Usnesení: ZO schvaluje měsíční částku ve výši Kč 2.807,- (z toho záloha na služby Kč1038,-) za neoprávněné užívání bytu p. B. J.. Jedná se o byt č. 9 o velikosti 3+1 a částka je na období 7-9/2009 a dále schvaluje podání žaloby na vyklizení bytu. ZO ukládá rozhodnutí ZO sdělit paní B. a právnímu zástupci obce. Hlasování: 10-pro, 2-se zdrželi. b) ZO bylo seznámeno s návrhem na vyklizení bytu pro pana D. H. a paní R. H., kdy výpověď nabyla platnosti k a nájemce byl vyzván k předání bytu. Byt však nepředal a proto odbor žádá ZO o schválení návrhu na soudní vyklizení bytu a schválení částky za neoprávněné užívání bytu do doby vyklizení. Paní H. k tomuto dodala, že manžel dostal výpověď z práce a ona rovněž má zaměstnání vždy jen na dobu určitou. Momentálně jsou ve finanční krizi. Dluh se budou snažit co nejdříve uhradit, vzali si i půjčku. Prosila ZO, aby ještě dostali šanci, že je to poprvé. Znovu dodala, že jsou již 3 roky bez stálého zaměstnání a celou domácnost zabezpečují z jednoho platu. Mgr. Šiška konstatoval, že je tam dluh ,--Kč a k měl skončit nájem. Pan Hrbek dotaz do kdy jsou schopni to zaplatit? Paní H. budou se snažit co nejdříve. Paní Zetková dotaz jestli je to poprvé co neplatili. Paní H. je to poprvé, jsou teď bez práce. Mgr. Šiška navrhl, že dnes by řekl na ZO termín, do kdy to zaplatí. Pan Stojmenov schválil by návrh odboru s tím, že by posunul účinnost. Starosta schválil by částku za neoprávněné užívání bytu a pokud to nebude uhrazeno, tak se ZO vrátí k první části návrhu a bude postupovat dle něho. Pokud by byl problém, tak se v srpnu schválí soudní výpověď. Usnesení: ZO schvaluje měsíční částku ve výši Kč 1.729,- (z toho zálohu na služby Kč 927,-) za neoprávněné užívání bytu č. 1, Hlubočky, Fučíkova 66 o velikosti 1+1 panem H. D. paní H.R., do doby předání bytu obci a ukládá rozhodnutí ZO sdělit manželům H.. c) ZO byl předložen návrh na přidělení bytu v domě zvláštního určení v Hlubočkách, Olomoucká čp Jedná se o byt č. 7, velikosti 0+1, kdy původní uživatel tohoto bytu zemřel. Mgr. Prstková dodala, že se na tom pracuje, ale není to tak jednoduché. Zápis z 27. zasedání ZO-ke zveřejnění - 8

9 Usnesení: ZO ukládá Sociální, bytové a školské komisi provést výběr uchazečů o byt v domě ZÚ a současně ukládá předložit návrh na jednání ZO. d) ZO byl předložen návrh na schválení částky za neoprávněné užívání bytu paní K. M., kdy paní M. byla dána výpověď z bytu k a byla rovněž vyzvána, aby byt předala. Byt však nebyl převzat z důvodu špatného stavu a nutného vyklizení věcí, které tam zůstaly. Proto odbor navrhuje schválení částky za neoprávněné užívání a dále o schválení sepsání splátkového kalendáře na částku splátky 1.000,--Kč/měsíčně. Pan Hrbek 1.000,--Kč měsíčně je málo, tak to bude dlouho trvat než ten dluh zaplatí, navrhl 3.000,--Kč. Pan Stojmenov nechal by původní částku 1.000,--Kč/měsíčně. Usnesení: ZO schvaluje měsíční částku ve výši Kč 3.177,-( z toho za služby Kč1.038,-) za neoprávněné užívání bytu č. 1, o velikosti 3+1 za měsíce červen, červenec 2009 paní M.K., a dále schvaluje sepsání splátkového kalendáře na částku ,--Kč s navrhovanou částkou splátky 1.000,-- Kč/měsíčně a ukládá rozhodnutí ZO sdělit paní M.. Hlasování: 11-pro, 1-se zdržel e) ZO byla předložena žádost ZŠ Hlubočky Ves, která požádala o výpůjčku sálu v KD Mar.Údolí na den z důvodu pořádání diskotéky. Starosta konstatoval, že jednal s ředitelkou ZŠ, ať si příště veškeré takové akce již dopředu zapracuje do rozpočtu. Usnesení: ZO schvaluje výpůjčku předsálí v KD Mar.Údolí na den v době od 19:30 do 02:00 pro SRPŠ při ZŠ Hlubočky za účelem pořádání diskotéky a ukládá rozhodnutí Zo sdělit žadateli. f) ZO byla předložena žádost ZŠ Hlubočky Ves, která požádala o výpůjčku sálu v KD Mar.Údolí na den z důvodu pořádání diskotéky pro děti ZŠ. Usnesení: ZO schvaluje výpůjčku sálu v KD Mar.Údolí na den v době od 9:00 do 12:00 pro ZŠ Hlubočky, IČ: , za účelem pořádání diskotéky pro děti ZŠ Hlubočky a ukládá sepsat s žadatelem smlouvu o výpůjčce. g) ZO byla předložena žádost ZŠ Hlubočky Ves, která požádala o výpůjčku sálu v KD Mar.Údolí na den z důvodu pořádání III. společenského plesu SRPŠ. Pan Hrbek navrhl pronájem za 1.000,--Kč. Starosta schválil by využití sálu a předsálí. Vzdálila se Mgr. Prstková, počet členů klesl na 11. Usnesení: ZO schvaluje využití sálu, předsálí a soc. zařízení v KD Mar.Údolí na den pro SRPŠ při ZŠ Hlubočky za účelem pořádání III. společenského plesu při SRPŠ a ukládá rozhodnutí ZO sdělit žadateli. Hlasování: 11-pro h) ZO byl znovu předložen záměr pronájmu NP v KD Mar.Údolí vinárna a to z důvodu, že došlo k technické chybě (původní záměr nebyl vyvěšen na ÚD obce byl pouze na internetu). Usnesení: h1) ZO schvaluje zveřejnění záměru pronájmu NP v KD MÚ 94m2 vinárny a 78 m2 kuchyně za min. cenu Kč 250/m2/měsíc na dobu na dobu neurčitou za účelem využití občanské vybavenosti, skladové prostory apod. ZO ukládá záměr zveřejněni od po dobu 15-ti dnů na ÚD. Zápis z 27. zasedání ZO-ke zveřejnění - 9

10 Hlasování: 10-pro, 1-se zdržel Dále ing. Polzer navrhl, aby se schválila komise pro výběr v navrženém složení. Byl vznesen návrh - místo Mgr. Šišky paní Zetková. Bc. Pastorová požaduje zaslat em podnikatelské záměry uchazečů. Starosta odpověděl, že to bude součástí materiálů. Usnesení: h2) ZO jmenuje takto složení komise pro doporučení zájemce o pronájem NP v KD MÚ vinárna + kuchyň a ukládá provést písemné jmenování: RNDr.Dosoudil, pan Filípek, pan Stojmenov, pí.zetková a pí.klementová a ukládá na dalším zasedání ZO předložit materiály potřebné ke schválení smlouvy. Hlasování: 9-pro, 2-se zdrželi. Dostavila se paní Zetková, počet členů vzrostl na 12. ch) Na základě podnětu redakční rady Zpravodaje Obce Hlubočky byl ZO předložen návrh na zvýšení ceny tištěného Zpravodaje obce ze stávajících 3,-Kč na 5,-Kč včetně DPH. Pan Hrbek namítal, že cena stejně nerozhoduje, zpravodaj vychází 1x za 2 měsíce. Navrhl ať třeba stojí 10,-Kč, ale aby byl vydáván v barevném provedení. Bc. Pastorová nechala by těch 5,-Kč. Usnesení: ZO schvaluje zvýšení ceny Zpravodaje Obce Hlubočky na 5,--Kč včetně DPH s účinností od a ukládá zvýšení oznámit redakční radě. Hlasování: 8-pro, 4-se zdrželi i) ZO byl předložen návrh na schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou REMIT, s.r.o. Šternberk, ve kterém se bude jednat o změny ceny za nakládání s odpady z jednotkových cen Kč/km na paušální ceny svozového dne. Pan Stojmenov vznesl dotaz zda je to v souladu s výběrovým řízením. Ing. Polzer odpověděl, že ano, úspora bude cca ,--Kč. Mgr. Šiška konstatoval, že si není jistý, zda návrh smlouvy je úplně totožný s původní předloženou smlouvou. Ing. Polzer k tomuto dodal, že dnes před jednáním ZO dostali již nový dodatek i včetně úprav. Usnesení: ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou REMIT s.r.o. Šternberk, Uničovská 64,, IČ: , ve věci změny ceny za nakládání s odpady z jednotkových cen Kč/km na paušální ceny svozového dne a ukládá dodatek uzavřít. Hlasování: 10-pro, 2-se zdrželi j) ZO byl předložen ke schválení Dodatek ke Smlouvě o dílo na akci Oprava nábřežních zdí toku Trnava s firmou JR Stavby, Olomouc. Usnesení: ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou JR Stavby, s.r.o., na akci Oprava nábřežní zdi toku Trnava a ukládá Dodatek č. 1 zpracovat a odsouhlasit právním zástupcem obce a tento Dodatek č. 1 uzavřít. k) Ing. Polzer informoval členy ZO, že na obec přišla žádost manželů J. o projednání změny v pokynech zpracování ÚP. Pan J. k tomuto dodal, že koupil pozemek v dobré víře pro stavbu RD (jedná se objekt bývalé vodárny nad ulicí Havlíčkovou). V současné době tento pozemek byl z ÚP vyřazen, nyní už z toho občanská vybavenost nebude, protože ÚP to zablokoval, proto žádá o řešení. Paní Zetková vznesla dotaz, jaký byl účel využití ve stavebním povolení. Pan J. stavební povolení dostal pouze na vybudování přípojek. Zápis z 27. zasedání ZO-ke zveřejnění - 10

11 Pan Hrbek konstatoval ať se změna schválí, protože se stejně pořád dělají nějaké úpravy a výjimky. Ing. Zaoral konstatoval, že ÚP respektoval zájmy obce, ale ne všech ostatních. Pokud to ničemu nebrání, tak by to schválil. Ing. Polzer dodal, že původně tento pozemek v ÚP byl, ale po zásahu obce vypadl. Tajemnice dodala, že objekt byl zdevastovaný a že pokud to pan Jurka opraví, tak to bude jedině ku prospěchu. Pan Stojmenov konstatoval, že pořád někdo chodí a žádá o změny v ÚP. Bc. Pastorová - konstatovala, že minule se povolovala změna na Posluchově, nevidí důvod proč by se to nemohlo schválit. Brzy přijde doba, kdy se ÚP dokončí a změny se už povolovat nebudou. Teď by to schválila. Ing. Zaoral konstatoval, že ÚP je pořád živý materiál. Bude se s ním pracovat pořád, protože i když se jednou dodělá a schválí, tak pokud přijde nějaký návrh na změnu, tak se bude potom projednávat ÚP znovu a znovu se bude chystat nový ÚP. Ing. Polzer k připomínce pana Stojmenova dodal, že se ozývají občané, kteří neměli možnost zasáhnout do změn, které navrhla obec a jichž se to bezprostředně tyto změny dotkly.. Bohužel na tyto změny přijdou až na stavebním úřadě až si přijdou vyřizovat povolení. Proběhla delší diskuse. Pan Stojmenov celkově není proti, ale jde mu o to, jak dlouho se ještě ÚP bude dodělávat. Ing. Polzer odpověděl, že pro architektku platí smlouva a tam je termín, který zůstane zachován (jedná se o 5 měsíců od uzavření smlouvy). Bc. Pastorová vznesla dotaz, kdy vyprší ta lhůta 5 měsíců. Ing. Polzer odpověděl, že v září, říjnu. Pan Stojmenov konstatoval, že tedy říjen je definitivní výstup. Ing. Polzer - dodal, že schválení změny nemá vliv na dokončení ÚP. V 19:50 hodin vyhlásil starosta přestávku. Ve 20:05 hodin zasedání ZO pokračovalo. Usnesení: ZO schvaluje doplnění usnesení z 23.zasedání ZO ze dne v bodě 5 písmeno b) o parcelu č a 1926 v lokalitě plochy B22 a ukládá tuto změnu sdělit ing.šnyrchové. Hlasování: 10-pro, 2-se zdrželi l,m,n) ZO byly předloženy ke schválení návrhy Smluv o dílo s vítěznými firmami na akce Odstavná plocha u ZS, Rekonstrukce MK v Hrubé Vodě a Dokončení úprav asfaltového hřiště v Mar.Údolí. Ing. Polzer dodal, že je trochu problém s financemi, je potřeba,aby si členové materiál pořádně prostudovali. Navrhl, že v této fázi by materiál měli vzít pouze na vědomí, že se nic nestane když se to teď v ZO neschválí. U dokončení úprav asfaltového hřiště v Mar.Údolí jde však o čas, jelikož jde o podporu z programu Leader. Starosta upozornil, že redukce lokality B22 byla provedena z důvodu, že pozemky mimo současné zahrádky neodpovídají charakteru Br (změna využití z rekreace na bydlení) Usnesení k bodu n): ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou STRABAG, a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, IČ: na akci provedení stavebních prací Dokončení asfaltového hřiště na sídlišti Mar.Údolí a ukládá smlouvu podepsat. Usnesení k bodu m): ZO schvaluje stažení tohoto bodu z programu zasedání ZO. Pan Stojmenov konstatoval, že 1 mil. Kč na vybudování parkoviště u ZS je mnoho. Zápis z 27. zasedání ZO-ke zveřejnění - 11

12 Ing. Polzer k tomuto dodal, že projekt vycházel z občanské vybavenosti a nyní je potřeba k ZS mít parkoviště. Mělo být 17 míst, ale nakonec jich bude jen 12 včetně příjezdové cesty. Bc. Pastorová konstatovala, že stání u ZS je v současné době opravdu kritické. Místostarosta navrhl, že by se ještě mělo jednat s projektantem a vítěznou firmou o snížení nákladů a to tím, že by se vybudovalo pouze 10 míst. Ing. Zaoral navrhl, že by se mělo zkusit jednat s Moravií o tom, aby uvolnila pár míst na svém parkovišti. Místostarosta k tomuto dodal, že Moravie občany na své parkoviště nepustí. Mgr. Šiška navrhl, že by se měla dát oficiální žádost do Moravie na ředitele, zda by neumožnili k dispozici cca 10 parkovacích míst pro ZS. Bc. Pastorová navrhla napsat tuto žádost přímo na Slovince ne na generálního. Ing. Zaoral k tomuto dodal, že obcházet generálního ředitele by nebylo vhodné. Pan Bystroň dodal, že parkoviště pro Moravii je předimenzované. Pan Hrbek vyzval starostu, ať zahájí jednání s Moravií, aby obec ušetřila. Ing. Drábek rovněž se vyjádřil, že by obec měla nějakým způsobem v této záležitosti jednat, jelikož situace je opravdu neúnosná. Pan Stojmenov navrhl jednat s Moravií ale rovněž i postavit parkoviště za rozumnou cenu. Bc. Pastorová dotaz na rekonstrukci MK v Hrubé Vodě, kterého úseku se to týká a jak je dlouhý. Ing. Polzer odpověděl, že je to úsek za S. směrem k panu P., je to cca 95 m. Ing. Drábek vyzval členy ZO k zamyšlení co je důležitější, zda parkování u ZS nebo oprava MK v Hrubé Vodě, kde se jedná jen o 2 rodiny. Místostarosta vedl jednání s rodinami, které tam bydlí a ti sami řekli, že za takovou cenu tu rekonstrukci nechtějí. Usnesení k bodu l:) ZO ukládá starostovi obce jednat s projektantem a firmou MODOS o snížení nákladů na realizaci parkoviště a současně jednat se zástupci MORA Moravie s.r.o. o možnosti parkování na jejich parkovišti.. Pan Hrbek seznámil členy ZO s tím, že dnešním dnem mu končí výpůjčka vinárny, ale ještě nebyl vybrán nový nájemce, tak žádá členy ZO o novou krátkodobou výpůjčku do doby určení vítěze. Proběhla diskuse. Usnesení: ZO schvaluje výpůjčku NP vinárna v KD MÚ panu Josefu Hrbkovi, na dobu od do Hlasování: 9-pro, 1-se zdržel, 1-nehlasoval k bodu 8: Rozpočtová opatření (příloha č. 6) Paní Vláčilová seznámila členy ZO a občany s níže uvedenými rozpočtovými opatřeními. a) zvýšit rozpočet o částku ,- Kč, v příjmech 8115 (zůstatek min.let), ve výdajích 6409/5364 (vratka dotace za platy VPP za 9/08 úřadu práce ) Hlasování: 11-pro, 1-se zdržel b) převést rozpočtové prostředky ve výši ,- Kč na 3745/51367 ( veřejná zeleň nákup strunové sekačky ) z 3745/6122 ( veřejná zeleň úspora na nákupu sekacího stroje) Hlasování: 11-pro, 1-se zdržel Zápis z 27. zasedání ZO-ke zveřejnění - 12

13 c) zvýšit rozpočet o částku ,- Kč, v příjmech na pol.4122 (dotace z MV ČR), ve výdajích na 5512/5021,5031,5032,5019,5039 (Hasiči Dukla výdaje na odbornou přípravu a zabezpečení akceschopnosti JPO II.) Hlasování: všemi přítomnými hlasy pro d) zvýšit rozpočet o částku ,-Kč v příjmech pol (dotace z ÚP), ve výdajích na 3745/5011,5031,5032,5424 (platy VPP). k bodu 9: Žádost o převedení financí v MŠ Mar.Údolí (příloha č. 7) S touto žádostí seznámil členy ZO starosta. Starosta vyzval k diskusi, poté když žádná neproběhla nechal přečíst usnesení. Usnesení: ZO schvaluje převod finančních prostředků ve výši ,-Kč z rezervního fondu do fondu investičního a ukládá rozhodnutí ZO sdělit ředitelce MŠ. k bodu 10: Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Mar.Údolí (příloha č. 8) Starosta seznámil členy ZO s žádostí MŠ Mar.Údolí o povolení výjimky z počtu dětí v jednotlivých odděleních pro rok 2009/2010 takto: I. oddělení: z 24 dětí do 28 dětí II. oddělení: z 24 dětí do 28 dětí III.oddělení: z 24 dětí do 28 dětí Usnesení: ZO schvaluje MŠ Hlubočky-Mar.Údolí pro školní rok 2009/2010 výjimku z počtu dětí pro I., II. a III. oddělení z 24 dětí na 28 dětí a ukládá rozhodnutí ZO sdělit ředitelce MŠ Mar.Údolí. k bodu 11: Smlouva o užití prostředků na základě příspěvku z grant. systému (příloha č. 9) Starosta seznámil členy ZO s předloženým materiálem. Pan Stojmenov mělo by tam být uvedeno na který je to rok, nebo to popř. vypustit. Pan Hrbek upozornil na opravu v bodě 8) slovo obecní noviny nahradit zpravodaj obce. K tomuto tématu proběhla delší diskuse. Usnesení: ZO schvaluje znění smlouvy o využití příspěvku z grantového systému s připomínkami. Hlasování: 8-pro, 4-se zdrželi k bodu 12: Informační radar a kamerový systém (příloha č. 10) Místostarosta seznámil členy ZO s předloženým materiálem, kdy po posouzení parametrů a technické části všech nabídek byla vybrána firma Fofrnet, s.r.o. Olomouc. Dále dodal, že smlouva s touto firmou byla konzultována i s právním zástupcem obce. Ing. Zaoral dotaz co je předmětem smlouvy. Místostarosta dodávka a instalace 3 kamer v obci a to na místech 1 u ZŠ Mar.Údolí, 1 na sportovišti v Dukle a 1 u ZŠ Hlubočky. Tyto kamery budou umístěny na pevno. Záznam se po určité době smaže a natáčí se znovu. Ukazatel rychlosti je prozatím jeden, ale do budoucna Zápis z 27. zasedání ZO-ke zveřejnění - 13

14 by jich mělo být po obci více. Tento jeden co obec obdrží je zadarmo.součástí tohoto ukazatele je i minikamera. Ing. Zaoral 1 kamera by měla být u zdravotního střediska, kde je bankomat. Místostarosta ví o tom. Mgr. Prstková dotaz, kde bude umístěn ten ukazatel rychlosti. Místostarosta na kritickém místě, např. u školy, je však vybráno více míst, protože je přenosný. Usnesení: ZO schvaluje uzavření Smlouvy na dodávku informačních radarů a kamerových systémů z programu ROP s firmou FOFRNET, s.r.o, a ukládá smlouvu podepsat. k bodu 13: Jednací řád úprava (příloha č. 11) Starosta zahájil k tomuto bodu diskusi. Pan Hrbek námitka k 4, bod 2) předkládání materiálů na ZO písemně. Pan Stojmenov navrhl do budoucna připravit korespondenčního hlasování. Mgr. Prstková - dotaz jak řeší JŘ videozáznamy ( 14) Starosta vysvětlil k čemu videozáznam vlastně slouží. Mgr. Prstková konstatovala, zda tedy pokud by měla připomínku, jestli by mohla záznam shlédnout. Tajemnice odpověděla, že bohužel ne. Na toto mají nárok pouze orgány činné v trestním řízení. Mgr. Prstková konstatovala, že je to tedy potom k ničemu. Pan Stojmenov - všichni ti, kdo jsou na ZO by měli dát k nahrávání písemný souhlas. Starosta dodal, zda tedy tyto záznamy nahrávat. Bc. Pastorová odpověděla, že nenahrávat. Tajemnice dodala, že musí být souhlas všech přítomných. Pan Stojmenov vyzval, aby úřad zjistil, za jakých podmínek se může nahrávat zasedání ZO. Mgr. Prstková k tomuto ještě dodala jaká opatření musí být zavedena ve školách, pokud je tam kamera. Mgr. Šiška konstatoval, že když se záznam nedá použít, tak ať se tedy zasedání nenahrává. Usnesení: ZO bere na vědomí předložený koncept jednacího řádu ZO a ukládá elektronickou verzi poslat k připomínkování členům ZO. Hlasování: 11-pro, 1-se zdržel k bodu 14: Žádost o poskytnutí příspěvku z grantového systému (příloha č. 12) Starosta seznámil členy ZO s předloženým materiálem. Ve 21:25 hodin odešel ze zasedání ZO pan Bystroň a již se nevrátil, počet členů ZO klesl na 11. Proběhla diskuse na téma kolik financí přidělit. Mgr. Šiška rozporoval samotný tiskopis, na kterém žádosti přicházejí, je velmi složitý. Myslí si, že by to tak vůbec nemělo být. Usnesení: a) ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši Kč pro Sdružení rodičů při ZUŠ Žerotín Olomouc, a ukládá rozhodnutí ZO sdělit žadateli a sepsat smlouvu o příspěvku. Hlasování: 11-pro b) ZO schvaluje rozpočtové opatření ve výši Kč takto převést fin. prostředky z 3392 pol5493 na 6409 pol.5229 s určením finanční příspěvek SR při ZUŠ Žerotín, Olomouc. Hlasování: 11-pro Zápis z 27. zasedání ZO-ke zveřejnění - 14

15 k bodu 15: Vyhláška o dani z nemovitosti (příloha č. 13) Starosta seznámil členy ZO s předloženým materiálem. Dále ještě dodal, že ze získaných prostředků by obec mohla pokrýt například zimní údržbu. Údaje, ze kterých vycházel jsou z roku Paní Zetková dotaz na cenu za zimní údržbu v obci. Pan Hrbek co si zjistil tak cca ,--Kč, letos to bude třeba ,--Kč Ing. Polzer v ceně však nejsou uvedeny odpisy na techniku a mzdy. Paní Zetková kolik bude stát údržba až bude obec udržovat vše. Pan Hrbek pokud to bude obec dělat, tak už to musí být vše zapracované a obec bude muset mít vše pořádně uklizeno. Bc. Pastorová toto komentovala s tím, že v zákoně je uvedeno, že obec je povinna pouze zmírňovat následky zimy Starosta na úklid přibude spousta chodníků. Bc. Pastorová dodala, že ty už přibyly od Starosta ví to, ale doposud si to lidé uklízeli ještě sami. Místostarosta dotaz, do kdy musí být vyhláška schválena. Paní Prášilová do srpna. Pan K. komentoval úklid sněhu s tím, že z chodníků se sníh odhrne na cestu a poté projede pluh a sníh je zpátky na chodníku. Ing. Zaoral dotaz zda je vůbec možné technicky tu údržbu zajistit. Ing. Polzer odpověděl, že se chystají opatření, ale bude zapotřebí zakoupit ještě další stroj. Dále dodal, že už dnes se provádí údržba téměř všech chodníků. Ing. Zaoral namítá, že nemá všechny potřebné informace k tomu, aby se navýšení daní schválilo. Navrhl však koeficient 2. Mgr. Šiška dal protinávrh stáhnout z programu. Hlasování: 6-pro, 4-se zdrželi, 1-proti Starosta navrhl koeficient 2 Hlasování: 4-pro, 3-se zdrželi, 4-proti Mgr. Šiška znovu protinávrh stáhnout z programu. Usnesení: ZO schvaluje stažení tohoto bodu programu zasedání ZO. Hlasování: 10-pro, 1-proti k bodu 16: Odměny členům redakční rady (příloha č. 14) Starosta seznámil členy ZO s předloženým návrhem. Před hlasování se vzdálil starosta, počet členů ZO klesl na 10. Usnesení: ZO schvaluje odměny redakční radě za červnové číslo Zpravodaje obce Hlubočky ve výši: Bc. P.K ,-Kč Mgr. K. Š ,-Kč a ukládá realizovat vyplacení. Hlasování: 8-pro, 2-se zdrželi k bodu 17: Úkol pro KV žádost o prošetření (příloha č. 15) Místostarosta dotaz o co přesně jde. Paní Zetková je to úkol pro KV, ať celou záležitost prošetří. Dostavil se starosta, počet členů vzrostl na 11. Zápis z 27. zasedání ZO-ke zveřejnění - 15

16 Usnesení: ZO ukládá kontrolnímu výboru prošetřit stavbu a likvidaci mostu přes vodoteč u Čechoslávie a chodníku. Hlasování: 9-pro, 2-se zdrželi k bodu 18: Zápisy z komisí (příloha č. 16) ZO byly předloženy zápisy z jednání likvidační komise a komise školské, sociální a bytové. Usnesení: a) ZO bere na vědomí zápis z jednání likvidační komise ze dne Mgr. Prstková podala členům ZO informace k přidělení bytu v DPS. Dále se komise zabývala dopisem 2 mladých lidí, kteří jsou občany obce, mají malé dítě a nemají kde bydlet. Dodala, že na toto by měl reagovat starosta. Komise s tímto nemůže nic dělat, protože RO rozhodla, že se uvolněné byty nebudou přidělovat. Ať se starosta k tomuto dopisu vyjádří. Starosta odpověděl, že poradní orgán je komise a od ní by měl vzejít nějaký názor. Ve 22:00 hodin odešel ze zasedání ZO ing. Drábek a již se nevrátil, počet členů klesl na 10. Mgr. Prstková na dopis by se mělo odpovědět, komise s tím nic dělat nebude. Usnesení: b) ZO bere na vědomí zápis z jednání Komise sociální, školské a bytové ze dne k bodu 19: Schválení smlouvy a firmy na dětské hřiště (příloha č. 17) Tento materiál byl součástí řešení bodů v SMV bod 7/n. k bodu 20: Diskuse: (příloha č. 18) a) Paní Prášilová seznámila členy ZO ještě s dalšími body t,u,v, které se týkaly pozemků. t) Firma Divize Enpro Přerov, která provádí projektové práce pro ČEZ na akci elektrifikace Smilov - umístění zemního kabelu NN, venkovního vedení NN a 14 sloupů, oznámila, že došlo při projekčních pracích k prodloužení zemního kabelu pro napojení chat oproti původnímu návrhu. Smlouva o zřízení věcného břemene bude však v souladu s uzavřenou smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB (parcely budou totožné jako v této smlouvě). Usnesení: ZO bere na vědomí změnu projektu spočívající v prodloužení zemního kabelu přes parc.č.29 v k.ú.hrubá Voda. u) Revokace usnesení ZO č.26 bod 6a) odkup dílu m o výměře 2 m 2 z pozemku parc.č.458/12 ost.plocha od paní H.Š. za cenu 600,-Kč. Usnesení: ZO revokuje usnesení ZO č.26 bod 6a) odkup dílu m o výměře 2 m 2 z pozemku parc.č.458/12 ost.plocha od paní H. Š. za cenu 600,-Kč. Hlasování: 10-pro v) Schválení odkupu dílu m o výměře 2 m 2 z pozemku parc.č.458/12 ost.plocha od paní H.Š. za cenu 1.200,-Kč. Usnesení: ZO schvaluje odkupu dílu m o výměře 2 m 2 z pozemku parc.č.458/12 ost.plocha od paní H. Š. za cenu 1.200,-Kč. Hlasování: 10-pro b) Mgr. Prstková navrhla dát do usnesení, že ZO pověřuje komisi vyřešením problému s bydlením pro ty 2 mladé občany. Ing. Zaoral nekomplikoval by usnesení a řešil by to tak, jak Mgr. řekla. Bc. Pastorová dotaz kolik je volných bytů v těch domech IV. kategorie. Zápis z 27. zasedání ZO-ke zveřejnění - 16

17 Ing. Polzer odpověděl, že tak 6-7 bytů. Bc. Pastorová dotaz co s nimi bude obec dělat. Místostarosta odpověděl, že tyto domy chce obec prodat. Pan B. konstatoval, že v dubnu byla schválena dotace na opravu kostela a ing. Zaoral řekl, že arcibiskupství dostalo 15 milionů a na opravu kostela si mohli požádat arcibiskupství o příspěvek. Pan B. osobně mluvil s panem H. a ten řekl, že to není pravda co ing. Zaoral řekl, a že ing Zaoralovi zavolá a ten to musí napravit. Ing. Zaoral odpověděl, že nic napravovat nebude, že je to jeho názor a že pan H. není občanem a on si může říkat co chce. Pan Hrbek zjistil, že byl na obec doručen dopis z úřadu práce na vrácení dotace na VPP a co že to tedy je. Starosta součástí materiálů bylo i vyjádření odboru finančního k této záležitosti. Starosta znovu objasnil jak k tomuto došlo. Místostarosta tenisový klub Hlubočky dal žádost, kterou rozdal členům ZO, aby se na ni podívali. V současné chvíli by však tento materiál vzal pouze na vědomí a do dalšího ZO by nechal zpracovat návrh smlouvy. Bc. Pastorová vznesla dotaz na pojištění ( v souvislosti s žádostí tenisového klubu). Mgr. Šiška odpověděl. Bc. Pastorová dotaz na ceník pro užívání umělého hřiště. Místostarosta odpověděl, že TK nebylo stanoveno nic. Bc. Pastorová dotaz - kam půjdou finance z činnosti tenis. klubu. Mgr. Šiška odpověděl - do rozpočtu tenisového klubu. Proběhla delší diskuse. Usnesení: a) ZO bere na vědomí podmínky výpůjčky sportovního areálu v Hlubočkách Dukle, které zpracoval Tenisový klub Hlubočky a ukládá na příští zasedání ZO nachystat návrh smlouvy. Hlasování: 8-pro, 2-se zdrželi Starosta vyzval k dalším dotazům v rámci bodu diskuse. Pan Hrbek upozornil, že u zapáku chybí koš. Starosta odpověděl, že to bude zařízeno. Paní Zetková navrhla, že by se měla vykonat sbírka pro obce postižené povodní a mělo by se to dát na konto této obce. Pan Hrbek sám napsal nějaké obci, že jim osobně fyzicky pomůže, ale nikdo se neozval. Dále konstatoval, že žádné peníze na konto cizí obci dávat nebude. Paní Zetková navrhla dát ,-Kč např. obci Kunín (převést to na konto obce). Ing. Polzer namítal, že obec pořád na někoho přispívá, pokud by se to vše sečetlo, tak se za to mohlo udělat to parkoviště. Starosta konstatoval, že připomínka je dobrá (myslí tím ty finance na postiženou obec), ale ať se udělá sbírka pro naše občany zavede se nějaké konto, kde budou finance určené právě pro tyto situace. I v naší obci byli občané postiženi. Dále dodal, že by nechal tyto prostředky jako rezervu na odstranění škod na pozemcích, které byly do ÚP zařazeny jako stavební a byly nyní pod vodou. Paní Zetková dotaz na stavbu inž. sítí v lokalitě nad sídlištěm v Mar.Údolí, dále jak se bude tato akce financovat a co zadávací dokumentace a výběrové řízení na stavbu. Starosta odpověděl, že vše bude dle zákona. Ing. Polzer k tomu ještě dodal, že financování se stejně musí schválit v ZO. Bc. Pastorová konstatovala, že to tedy bude nejdříve až v srpnu, kdy je ZO. Potom 2 měsíce na schválení firmy na úvěr a další, takže letos už tam zájemci o ty pozemky nic neudělají. Zápis z 27. zasedání ZO-ke zveřejnění - 17

18 Místostarosta podal členům ZO a občanům informace k povodním v naší obce, a navrhl na toto uvolnit z rozpočtu nějaké finance. Usnesení: ZO schvaluje částku na odstranění povodňových škod v Obci Hlubočky a ukládá nachystat rozpočtové opatření. Hlasování: 10-pro A jelikož již nebyly vzneseny žádné dotazy starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ZO ve 22:45 hodin ukončil. Osobní údaje kupujících jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí v zápisu na obecním úřadě. Ověrovatelé zápisu: p. Michal Stojmenov... p. Josef Bystroň... RNDr. Miroslav Dosoudil starosta Obce Hlubočky Zápis z 27. zasedání ZO-ke zveřejnění - 18

19 Zápis z 27. zasedání ZO-ke zveřejnění - 19

20 Zápis z 27. zasedání ZO-ke zveřejnění - 20

21 Zápis z 27. zasedání ZO-ke zveřejnění - 21

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková, p.k.schwarz, p.d.skanderová,

Více

Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č.1) Program: dle pozvánky (příloha č.2) Průběh jednání: Přítomno: 9 členů, 3 omluveni, 3 se dostaví později

Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č.1) Program: dle pozvánky (příloha č.2) Průběh jednání: Přítomno: 9 členů, 3 omluveni, 3 se dostaví později 25.2.2010 Upravená verze ke zveřejnění Zápis z 35. zasedání Zastupitelstva obce Hlubočky konaného dne 24. února 2010 v zasedací místnosti OÚ Jednání začalo v 17:00 hodin Ukončeno bylo ve 20:05 hodin Přítomni:

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

頴 睄 睄 睊 睊 睊 k bodu 1: 蘟 k bodu 2: Zápis z 17. zasedání ZO-ke zveřejnění - 1 Upravená verze ke zveřejnění Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce Hlubočky konaného dne 23. října 2008 v zasedací místnosti

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

頴 瞃 虒 k bodu 1: 蘟 蘟 蘟 k bodu 2: Zápis z 20. zasedání ZO-ke zveřejnění - 1 8 26.1.2009 Upravená verze ke zveřejnění Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Hlubočky konaného dne 21. ledna 2009 v zasedací

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 25. března 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 25. března 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 25. března 2009 Starosta přivítal přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p.p.drda, p.b.wolf, p.d.skanderová, p.l.ludvík, p.m.topinková,

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský, Jana Effenbergerová,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22. května 2008

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22. května 2008 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22. května 2008 Místostarosta p.k.koch přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.k.koch, p.l.ludvík, p.j.cikhardtová, p.k.schwarz, p.m.topinková,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009 Ověřitelé: M. Žabková, O. Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, 9 přítomných zastupitelů Zápis ze dne 19.10.2009

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

ZÁPIS č. 7/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 24.7. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 24.7. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 24.7. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 19 z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Veřejné zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO)

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 36. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Ivana Bechová Přítomni:

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 7. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 02. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O B E C B Ř E Z I N A Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 4 / 2015 ze dne 30.3.2015 09.04.2003 Z Á P I S Z J E D N Á N Í Přítomni: Metoděj Pánek, Eva Opltová, Martin Burda, Vít Šnévajs Omluven: Lucie

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Obec Sviny Čj.10 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 radní - MVDr. Tomáš Vlach 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

v zasedací místnosti OÚ čp.46.

v zasedací místnosti OÚ čp.46. Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 7.10. 2010 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.5/10 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, ing. Dragoun Jiří, Poslušný

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 17.08.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 17.08.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 17.08.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 17.8.2015 Program: 1.! Řešení dodávky energií 2.! Otevírání obálek prodej pozemku parc.č. st.

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej pozemku

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 5.5.2010 v 19.30 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 5.5.2010 v 19.30 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 5.5.2010 v 19.30 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: 10 členů zastupitelstva obce 17 občanů Omluveni: p. Michaela Valešová, p. Pavel

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášení schopné Zapisovatel: ing. Vladimír

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky N Á V R H P R O G R A M U

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky N Á V R H P R O G R A M U ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Ing.

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Zápis 9. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 6.8. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 9. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 6.8. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 9. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 6.8. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský, Kateřina Čápová,

Více

Zápis ze 16. veřejné zasedání ZO Nový Malín

Zápis ze 16. veřejné zasedání ZO Nový Malín Zápis ze 16. veřejné zasedání ZO Nový Malín konaného dne 17. 12. 2009 1 Pozn.: Zveřejněná je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 ( Havránková, Pokorný) Hosté: p. 0 Zahájení Starostka obce přivítala členy

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Havířová

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 12/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

Program 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 31. 12. 2012 v 15,00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Eva Gréeová Pavel Šrámek Jaroslav

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici

Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2014, konané dne 10. 9. 2014 ve Vlasenici ORG 1.1 Přítomni: p. Houška, p. Krejča, p. Dohnal, p. Kubíček, pí. Kosová, pí. Langová, pí. Zahradníková Omluven: Přítomno

Více

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu. Zápis z jednání ZO Předslavice 30.1.2015 Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení dvou ověřovatelů zápisu 3. Projednání inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2014 4. Návrh na rozpočtové opatření

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 konaného dne 10. ledna 2013 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: DiS. Luboš Berger, Ing. Leoš Bláha,

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 17.9.2008 v kavárně nad hasičskou zbrojnicí v Ludgeřovicích

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 17.9.2008 v kavárně nad hasičskou zbrojnicí v Ludgeřovicích U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 17.9.2008 v kavárně nad hasičskou zbrojnicí v Ludgeřovicích 1. ZO schválilo program jednání včetně návrhu starosty obce vypustit

Více

Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012

Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012 Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 4. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Zápis č. 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 12. 5. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 12. 5. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 12. 5. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Starosta zahájil zasedání zastupitelstva Obcí Tuklaty a Tlustovousy v 18.05 hod., přivítal

Více