OBSAH ÚVOD ČÁST PRVÁ OBECNÉ OTÁZKY PRÁVA OCHRANY SPOTŘEBITELE... 17

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH ÚVOD... 15 ČÁST PRVÁ OBECNÉ OTÁZKY PRÁVA OCHRANY SPOTŘEBITELE... 17"

Transkript

1 OBSAH ÚVOD ČÁST PRVÁ OBECNÉ OTÁZKY PRÁVA OCHRANY SPOTŘEBITELE Kapitola I. Právo ochrany spotřebitele Oddíl 1. Obecné poznámky a historický vývoj Oddíl 2. Ochrana spotřebitele v mezinárodním právu veřejném Pojem mezinárodní právo veřejné Specifikace pramenů mezinárodního práva veřejného Mezinárodní smlouva Mezinárodní obyčej Obecné zásady právní Vztah mezinárodního práva veřejného k ochraně spotřebitele Pro ČR závazné mezinárodní smlouvy týkající se problematiky ochrany spotřebitele Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na straně jedné a evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé Úmluva o ochraně lidských práv 2.4 a základních svobod Mezinárodní pakt o občanských a politických právech Úmluva o mezinárodní železniční dopravě (COTIF) Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě Oddíl 3. Ochrana spotřebitele v komunitárním evropském právu Ochrana zdraví a bezpečnost spotřebitele Ochrana hospodářských zájmů spotřebitele, zvláštní problémy spotřebitelských smluv, informovanost spotřebitele, procesní ochrana spotřebitele Hodnotící zprávy a ochrana spotřebitele

2 Oddíl 4. Předmět a systém práva ochrany spotřebitele Oddíl 5. Prameny práva ochrany spotřebitele Oddíl 6. Ústavní základy práva ochrany spotřebitele Oddíl 7. Zásady práva ochrany spotřebitele Ústavněprávní zásady práva ochrany spotřebitele Občanskoprávní zásady práva ochrany spotřebitele Správněprávní zásady ochrany spotřebitele Trestněprávní zásady ochrany spotřebitele Kapitola II. Organizace veřejnoprávní ochrany spotřebitele Oddíl 1. Institucionální zajištění ochrany spotřebitele Oddíl 2. Orgány státní správy Ústřední orgány státní správy činné v oblasti ochrany spotřebitele Orgány státní správy činné v oblasti ochrany spotřebitele Orgány státní správy spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká obchodní inspekce Živnostenské úřady Puncovní úřad Státní energetická inspekce Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Orgány státní správy spadající pod Ministerstvo zemědělství ČR Státní zemědělská a potravinářská inspekce Česká plemenářská inspekce Státní veterinární správa České republiky Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Orgány státní správy spadající pod Ministerstvo zdravotnictví ČR Orgány ochrany veřejného zdraví Ministerstvo informatiky ČR Český telekomunikační úřad Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

3 Kapitola III. Právní odpovědnost při ochraně spotřebitele Oddíl 1. Soukromoprávní aspekty odpovědnosti při ochraně spotřebitele Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu podle ZOŠV Subjekty odpovědnosti za škodu Výrobek a vada výrobku Zproštění se odpovědnosti Úprava odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku v komunitárním právu a Spolkové republice Německo Obecná odpovědnost za škody podle občanského zákoníku Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu Spoluodpovědnost za způsobenou škodu a zavinění poškozeného Odpovědnost za škodu způsobenou zaviněným protiprávním úkonem Odpovědnost za škodu na věcech vnesených a odložených Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku Společná ustanovení o náhradě škody, jejím obsahu, rozsahu a způsobu Škoda způsobená na věcech a majetku Škoda způsobená na zdraví Závazky z bezdůvodného obohacení Náhrada škody podle obchodního zákoníku Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu Obsah, rozsah a způsob náhrady škody podle obchodního zákoníku Procesněprávní úprava postupu při domáhání se náhrady škody a jiných nároků Oddíl 2. Správněprávní odpovědnost při ochraně spotřebitele Správněprávní odpovědnost za přestupky Správněprávní odpovědnost za tzv. jiné správní delikty

4 2.3 Správněprávní odpovědnost za přestupky proti spotřebiteli Přestupky na úseku podnikání Přestupky na úseku zdravotnictví Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi Přestupky na úseku porušování průmyslových práv a porušování práv k obchodní firmě Správněprávní odpovědnost za jiné správní delikty spáchané proti spotřebiteli Česká obchodní inspekce Živnostenské úřady Státní zemědělská a potravinářská inspekce Orgány ochrany veřejného zdraví Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Oddíl 3. Trestněprávní aspekty odpovědnosti při ochraně spotřebitele Obecné skutkové podstaty trestných činů proti spotřebiteli Neoprávněné podnikání Poškozování spotřebitele Zvláštní skutkové podstaty trestných činů proti spotřebiteli Neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry Nekalá soutěž Porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu Šíření toxikomanie Šíření nakažlivé choroby Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými potřebami Nedovolená výroba lihu Podávání alkoholických nápojů mládeži Porušování tajemství dopravovaných zpráv Ostatní skutkové podstaty trestných činů proti spotřebiteli

5 ČÁST DRUHÁ Hmotněprávní úprava práva ochrany spotřebitele Kapitola IV. Ochrana spotřebitele podle občanského zákoníku Oddíl 1. Obecná úprava relevantních skutečností pro ochranu spotřebitele podle obecné části občanského zákoníku Občanskoprávní a spotřebitelský vztah Subjekty občanskoprávních, resp. spotřebitelských vztahů Předmět občanskoprávních vztahů Obsah občanskoprávních vztahů Právní úkony Vznik právního úkonu Náležitosti právního úkonu Obsah právních úkonů Následky právních úkonů Oddíl 2. Spotřebitelské smlouvy Obecná ustanovení spotřebitelských smluv Pojem spotřebitelské smlouvy Všeobecná pravidla pro spotřebitelské smlouvy Všeobecná pravidla pro spotřebitelské smlouvy očima evropských právních úprav Spolková republika Německo Francie Velká Británie Rakousko Švédsko Finsko Dánsko Belgie Nizozemsko Španělsko Smlouvy sjednávané na dálku, distanční smlouvy Smlouvy uzavírané mimo provozovnu Úprava podle českého právního řádu

6 2.4 2 Úprava podle jednotlivých národních právních úprav Spolková republika Německo Francie Velká Británie Rakousko Švédsko Finsko Dánsko Nizozemsko Španělsko Portugalsko Zvláštní ustanovení o ochraně spotřebitele při uzavírání smlouvy o užívání budovy nebo její části na časový úsek Oddíl 3. Obecné otázky závazkového práva Vznik a prvky závazků Změna závazků Změny v subjektu právního vztahu Změny v předmětu a obsahu závazků Zánik závazků Zánik závazků jednostranným právním úkonem Zánik závazků dvoustranným právním úkonem Zánik závazků právní událostí Zánik závazků složenou právní skutečností Zánik závazků jiným způsobem Zajištění závazků Smluvní pokuta Ručení Dohoda o srážkách ze mzdy Zajištění závazku převodem práva Zajištění závazku postoupením pohledávky Uznání dluhu Zástavní právo Zadržovací právo Oddíl 4. Nejčastěji používané typy spotřebitelských smluv Spotřebitelské smlouvy podle občanského zákoníku Kupní smlouva

7 Obecná kupní smlouva Vepodlejší ujednání v kupní smlouvě Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě Smlouva o dílo Obecná úprava smlouvy o dílo Zvláštní úprava zhotovení věci na zakázku Zvláštní úprava smlouvy o opravě a úpravě věci Nájemní smlouva Obecná úprava nájemní smlouvy Nájem bytů Nájem obytných místností v zařízeních určených k trvalému bydlení Podnájem bytu Nájem a podnájem nebytových prostor Podnikatelský nájem movitých věcí Příkazní smlouva Obecná příkazní smlouva Smlouva o obstarání věci Smlouva o obstarání prodeje věci Smlouva o úschově Smlouva o ubytování Smlouvy o přepravě Smlouva o přepravě osob Smlouva o přepravě nákladu Smlouva o vkladu Vklady na vkladních knížkách Vkladní listy a jiné formy vkladů Pojistná smlouva Pojištění majetku Pojištění osob Pojištění odpovědnosti za škodu Cestovní smlouva Pro spotřebitele relevantní smlouvy podle obchodního zákoníku Smlouva o úvěru

8 Smlouva o úvěru podle obchodního zákoníku Zvláštní úprava spotřebitelského úvěru Smlouva o inkasu Smlouva o bankovním uložení věci Smlouva o běžném účtu Smlouva o vkladovém účtu Kapitola V. Ochrana spotřebitele podle obchodního zákoníku Oddíl 1. Ochrana spotřebitele a veřejné seznamy podnikatelů Živnostenský rejstřík Obchodní rejstřík Oddíl 2. Ochrana spotřebitele a hospodářská soutěž Obecná úprava hospodářské soutěže Právní ochrana před nedovoleným omezováním hospodářské soutěže Dohody narušující soutěž Zneužívání dominantního postavení na trhu Spojování soutěžitelů Nekalá soutěž Generální klauzule Klamavá reklama Úprava klamavé reklamy v českém právním řádu Úprava klamavé reklamy v právu ES Úprava klamavé reklamy podle jednotlivých národních úprav Spolková republika Německo Francie Velká Británie Rakousko Švédsko Finsko Dánsko Nizozemí Belgie Lucembursko Španělsko

9 Portugalsko Itálie Klamavé označení zboží a služeb Vyvolání nebezpečí záměny Parazitování na pověsti Podplácení Zlehčování Srovnávací reklama Porušení obchodního tajemství Ohrožování zdraví a životního prostředí Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži Subjekt aktivně legitimovaný Jednotlivé právní prostředky ochrany před nekalosoutěžním jednáním Legitimace k uplatnění jednotlivých nároků Subjekt pasivně legitimovaný Obrácení důkazního břemene Zákaz kumulace žalob a vyloučení veřejnosti Kapitola VI. Ochrana spotřebitele a vybrané hmotněprávní normy správního práva Ochrana spotřebitele Živnostenské podnikání Metrologie Ochrana veřejného zdraví Péče o zdraví lidu Léčiva Cenová regulace Rozhlasové a televizní vysílání Regulace reklamy Ochrana označení původu a zeměpisných označení Vinohradnictví a vinařství Ochrana chmele Líh Ochrana před alkoholismem Potravinářské a tabákové výrobky Zemědělství Oběh osiva a sadby

10 Veterinární péče Šlechtění, plemenitba a evidence hospodářských zvířat Krmiva Obecná bezpečnost výrobků Technické požadavky na výrobky Ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů Puncovnictví a zkoušení drahých kovů Odpady Obaly Telekomunikace Banky Družstevní záložny Pojišťovny Penzijní připojištění Slovo závěrem Zusammenfassung Použité zkratky Přehled právních předpisů Zákony Právní předpisy nižší právní síly Směrnice ES WEBOVÉ STRÁNKY EVROPSKÉ SPOTŘEBITELSKÉ ORGANIZACE POUŽITÁ LITERATURA REJSTŘÍK

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I Obsah ČÁST I DÍL I Občanské právo hmotné Občanské právo a občanský zákoník Kapitola 1 Pojem občanského práva................................ 3 Kapitola 2 Metoda občanskoprávní regulace........................

Více

Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře

Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře Seite 1 von 47 Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře FULSOFT REPORT 01 / 2014 Tradičně bývá 1. ledna změn více, ale tentokrát se jedná o rekordní počet - bylo novelizováno

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2007 Brno Prosinec 2007 Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou druhý, aktualizovaný Přehled legislativy pro neziskové organizace, který je vytvořen

Více

ZÁKLADY PRÁVA II. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ZÁKLADY PRÁVA II. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZÁKLADY PRÁVA II Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Jiří Lehký, Mgr. Petr Pruš, Studijní

Více

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Učební texty Doc. JUDr. Jiří Ježek, CSc., doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc., JUDr. David Štros, JUDr. Jiří Čermák, JUDr.

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Občanské sdružení přátel povodí Labe (žadatel) Kongresové centrum ILF, a.s. (vzdělávací subjekt) LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Změna: 34/1970 Sb. Změna: 147/1970 Sb. Změna: 125/1973 Sb. Změna:

Více

2/1969 Sb. ZÁKON. České národní rady

2/1969 Sb. ZÁKON. České národní rady 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Změna: 34/1970 Sb. Změna: 147/1970 Sb. Změna: 125/1973 Sb. Změna:

Více

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1 Použité zkratky zákonů Úvod XIII XV Kapitola první Ochrana softwaru 1 1.1 Vymezení základní terminologie 2 1.1.1 Počítačový program 2 1.1.2 Duševní vlastnictví 4 1.1.3 Autorské právo 7 1.2 Exkurz do mezinárodní

Více

1 Pojetí obchodního práva a jeho vztah k občanskému právu

1 Pojetí obchodního práva a jeho vztah k občanskému právu POSTUPOVÁ ZKOUŠKA OBCHODNÍ PRÁVO Obsah Obsah Obsah... 2 1 Pojetí obchodního práva a jeho vztah k občanskému právu... 3 2 Prameny obchodního práva včetně pramenů komunitárních, zvláštnosti aplikace a interpretace

Více

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku Právní formy podnikání - Osobní vlastnictví - Partnerství - Kapitálová společnost - Formy vlastnictví - Druh závazků - Výše zakladatelských nákladů - Doba trvání podnikání - Možnost přenosu práv - Kapitálová

Více

Vûstník vlády. pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí. Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH:

Vûstník vlády. pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí. Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH: Vûstník vlády pro orgány krajû, okresní úfiady a orgány obcí Ročník 2 Vydán 25. července 2002 Částka 4 OBSAH: 5. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k integraci dětí a žáků se speciálními

Více

POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA

POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA jedno/dvě z právních odvětví kořeny v římském právu soukromoprávní charakter OP převaha dispozitivních norem smluvní autonomie subsidiarita a specialita perspektivy vývoje OP ČLENĚNÍ

Více

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. OBCHODNÍ PRÁVO

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. OBCHODNÍ PRÁVO JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. OBCHODNÍ PRÁVO Základní literatura: Švarc a kol.: Základy obchodního práva. Vydavatelství a nakladatelství A. Čeněk, s.r.o., Plzeň 2009 Obchodní zákoník, ÚZ Občanský zákoník,

Více

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády Obsah I ČÁSTI Pohledávka DÍL I Pohledávka a její příslušenství Kapitola 1 Pohledávka - pojem 3 Vzor č. 1 Žaloba na určení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního úkonu) 11 Kapitola 2 Příslušenství

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Základy práva. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy univerzity

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Základy práva. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Základy práva JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy univerzity VUT, březen 2010, Brno Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16]

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16] Vzor citace: Kameník, P., Hrabánková, M., Orlová, M. Živnostenský zákon. Zákon o živnostenských úřadech. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. 404 s. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kameník,

Více

STUDIJNÍ OPORA MODULU PRÁVNÍ ASPEKTY V PODNIKÁNÍ. Ing. Michal Červinka, Ph.D. Ing. Soňa Krčová. JUDr. Zuzana Lokajová. Ing.

STUDIJNÍ OPORA MODULU PRÁVNÍ ASPEKTY V PODNIKÁNÍ. Ing. Michal Červinka, Ph.D. Ing. Soňa Krčová. JUDr. Zuzana Lokajová. Ing. STUDIJNÍ OPORA MODULU PRÁVNÍ ASPEKTY V PODNIKÁNÍ Ing. Michal Červinka, Ph.D. Ing. Soňa Krčová JUDr. Zuzana Lokajová Ing. Václav Polok Doc.ing.Jindřich Ujec, CSc. JUDr. Martin Válek Ostrava 2012 Název:

Více

LEGAL UPDATE září říjen 2005

LEGAL UPDATE září říjen 2005 LEGAL UPDATE září říjen 2005 PŘEHLED LEGISLATIVNÍCH ZMĚN ZÁŘÍ ŘÍJEN 2005 Nové zákony Zákon o veřejných výzkumných institucích Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích Zákon o finančních konglomerátech

Více

Úplné znění zákona. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele

Úplné znění zákona. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele Úplné znění zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Obor: Veřejnosprávní činnost Společná část maturitní zkoušky Povinné zkoušky:

Více

I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1

I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 OBCHODNĚPRÁVNÍ VZTAHY A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY 1. Co vyjadřuje pojem způsobilost k právním jednáním nebo též způsobilost k právním úkonům? a) způsobilost k odpovědnosti

Více

1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku)

1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku) 1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku) O českém právním systému a obecně i o celém kontinentálním právu lze říci, že se jedná o psané právo, protože za prameny

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně)

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Základy práva Učební texty k semináři Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) Datum: 12. 3. 2010 Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích

Více