ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331"

Transkript

1 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je příspěvková organizace, IČO Zřizovatelem je od Zlínský kraj. Sídlí v Bojkovicích, ve čtvrti 1. máje 715 (vlastníkem budovy je od září 2008 Zlínský kraj, který ji převzal na základě darovací smlouvy od Města Bojkovice včetně pozemků p.č. st zastavěná plocha a p.č. 163/6 - zahrada). V letech proběhla plánovaná roční rekonstrukce budovy školy vlastníkem budovy Zlínským krajem. Od začátku školního roku 2010/2011 probíhá výuka ve zrekonstruovaných prostorách budovy ZUŠ Bojkovice, což umožnilo rozšíření činnosti jednotlivých oborů školy a zároveň provádění doplňkové činnosti. Rok 2012 byl druhým rokem, kdy celoročně proběhl chod školy v prostorách budovy po její rekonstrukci. S ní souvisí zvýšení provozních nákladů (např. na energie, revize, ostrahu objektu), které se s nově vznikajícími skutečnosti neustále vyvíjí a ovlivňují skladbu plánovaných rozpočtů. Ředitelem organizace je Bc. Eva Regináčová. Základní umělecká škola poskytovala v roce 2012 základy vzdělávání v oboru hudebním, výtvarném, dramatickém a tanečním. V roce 1999 bylo zřízeno odloučené pracoviště školy pobočka ve Starém Hrozenkově, s výukou hudebního oboru a od září roku 2009 též oboru výtvarného. Ve školním roce 2012/2013 má škola celkem 344 žáků, z toho v hudebním oboru individuálním 181 žáků. Kolektivní výuku hudebního oboru navštěvuje 14 žáků, výtvarný obor 113 žáků, literárně-dramatický obor 10 žáků a taneční obor 26 žáků. V roce 2012 vyučovalo v hlavní činnosti ZUŠ Bojkovice 10,090 pedagogických pracovníků, provoz školy v hlavní činnosti zajišťovalo 1,25 provozních pracovníků, v doplňkové činnosti 0,050 provozních pracovníků. 1. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU PRO ROK 2012 v Kč neinvestiční: schválený rozpočet upravený rozpočet Platy pedagogů , ,00 Ostatní osobní náklady pedagogů , ,00 Platy nepedagogů , ,00 Ostatní osobní náklady nepedagogů , ,00 ONIV přímé , ,00 ONIV provozní , ,00 NIV ostatní 0,00 0,00 Celkem , ,00 investiční: schválený rozpočet upravený rozpočet 1

2 dotace od zřizovatele 0,00 0,00 dotace ze státního rozpočtu 0,00 0,00 dotace v rámci ROP 0,00 0,00 dotace ze státních fondů 0,00 0,00 Celkem 0,00 0,00 Odvod z investičního fondu: , ,00 Usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č.0581/z18/11 ze dne byl v rámci rozpočtu Zlínského kraje na rok 2012 schválen příspěvek na provoz ve výši Kč ,00. Usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0709/Z20/12 ze dne byl schválen závazný objem prostředků na platy pedagogů ve výši Kč ,00, OON pedagogů ve výši Kč ,00, na platy nepedagogů ve výši Kč ,00, OON nepedagogů ve výši Kč ,00 a ONIV přímé ve výši Kč ,00. V průběhu roku došlo k těmto úpravám závazných ukazatelů rozpočtu neinvestičních výdajů. Úprava č. 1 ze dne snížení transferu ze SR o Kč ,00, z toho: Platy pedagogů snížení o Kč ,00; OON pedagogů snížení o Kč 4 056,00; Platy nepedagogů snížení o Kč 8 506,00; OON nepedagogů snížení o Kč 794,00; ONIV přímé snížení o Kč ,00. Úprava č. 2 ze dne navýšení transferu ze SR o Kč ,00, z toho: Platy pedagogů navýšení o Kč ,00; ONIV přímé navýšení o Kč 6 300,00. Úprava č. 3 ze dne navýšení transferu ze SR o Kč ,00, z toho: Platy pedagogů navýšení o Kč ,00; OON pedagogů navýšení o Kč 2 076,00; Platy nepedagogů snížení o Kč ,00; OON nepedagogů navýšení o Kč 4 094,00; ONIV přímé navýšení o Kč 9 280,00. Úprava č. 4 ze dne navýšení transferu ze SR o Kč ,00, z toho: Platy pedagogů navýšení o Kč ,00; Platy nepedagogů navýšení o Kč 5 000,00; ONIV přímé navýšení o Kč 5 250,00; Celková upravená výše příspěvku na provoz Kč ,00, byla organizací použita a čerpána ve schválené výši. Závazné ukazatele rozpočtu byly čerpány v souladu s rozpočtem. 2

3 Stanovisko odboru: Závazné ukazatele rozpočtu byly organizací dodrženy. Poskytnuté dotace byly použity na stanovený účel. 2. PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU VYBRANÝCH POLOŽEK NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI Přehled o plnění rozpočtu vybraných položek nákladů hlavní činnosti v tis. Kč Skutečnost k Upravený rozpočet 2012 Skutečnost k % plnění rozpočtu /2011 PŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM 4 478, , ,26 101,31 4,78 Z toho: Mzdové prostředky 3 247, , ,42 100,74 5, Platy zaměstnanců 3 127, , ,12 100,77 4, Ostatní platby za provedenou práci 120,40 140,30 140,30 100,00 16,53 Zákonné pojištění a FKSP 1 120, , ,02 100,07 5, Pov.pojistné plac.zam. (mimo 5038) 1 089, , ,20 100,05 5, FKSP 31,27 32,53 32,82 100,90 4,96 Ostatní přímé náklady 109,98 54,19 88,82 163,90-19,24 z toho: 5135 Učebnice, šk.potř. zdarma 0,00 0,00 0, Knihy, učeb.pomůcky mimo DDHM 40,18 0,00 3,36-91, DDHM učební pomůcky 0,00 10,00 47,11 471, Služby školení a vzdělávání 26,17 15,00 2,54 16,93-90, Cestovné, cest.náhrady 18,91 10,00 16,04 160,37-15,18 PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 1 721, , ,19 106,56-6,47 Z toho: 5137 Drobný dlouhod.hmotný majetek 249,97 40,00 65,33 163,32-73,87 z toho: vybavení učeben, laboratoří a kabinetů 0,00 0,00 17,91 pořízení PC 0,00 0,00 0, Materiál, materiál na opravy 126,59 105,00 107,21 102,10-15, Nákup vody,paliv,energie celkem 145,30 231,00 330,52 143,08 127, ,5 Nájemné, nájem za půdu 5,04 5,00 3,78 75,60-25, Ostatní služby 29,74 43,00 26,97 62,72-9,32 z toho: úklid a údržba 0,00 0,00 0,00 údržba SW 9,61 18,00 13, Opravy a udrž.(mimo ISPROFIN) 17,28 10,00 21,23 212,26 22, Odpisy majetku 915,83 909,00 922,64 101,50 0,74 NÁKLADY CELKEM 6 199, , ,45 102,60 1,66 z toho: NIV ESF (UZ 13404, 33006, 33012, 33019, 33030, 33031, 33439) 0,00 0,00 0,00 Celkové náklady organizace v hlavní činnosti k činily Kč ,93, a byly čerpány ve výši 102,60%, tzn., že organizace vykazuje oproti upravenému rozpočtu navýšení nákladů o Kč ,93. Z hlediska čerpání rozpočtu byl nárůst u položek: energie, opravy a udržování, drobný dlouhodobý hmotný majetek, materiál, odpisy. Výše uvedené položky byly čerpány na úkor ostatních položek, které vykazují nedočerpání plánované výše (nájemné a ostatní služby). Náklady na platy byly čerpány ve výši 100,77 % upraveného rozpočtu a ostatní osobní náklady byly čerpány ve výši 100% upraveného rozpočtu. Oproti roku 2011 (Kč ,51) došlo ke zvýšení nákladů o Kč ,42, tj. o 1,66%. 3

4 Přehled o plnění rozpočtu vybraných položek výnosů hlavní činnosti v tis. Kč Skutečnost k Upravený rozpočet 2012 Skutečnost k % plnění rozpočtu /2011 VÝNOSY CELKEM 6 199, , ,45 102,60 1,66 Výnosy z vlastních výkonů 723,13 646,00 756,82 117,15 4,66 z toho: výnosy z prodeje služeb 0,00 0,00 0,00 produktivní práce žáků 0,00 0,00 0,00 stravné 0,00 0,00 0,00 poplatky za ubytování 0,00 0,00 0,00 příspěvek na úhradu nákl.v ZUŠ 721,52 644,00 754,18 117,11 4,53 Výnosy z pronájmu 0,00 0,00 0,00 Čerpání fondů 175,70 30,00 75,31 251,03-57,14 z toho: fond oběžných aktiv, FKSP 1,76 10,00 0,00 0,00-100,00 fond odměn 0,00 0,00 21,09 rezervní fond 173,94 20,00 54,22 271,10-68,83 investiční fond 0,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy z činnosti 2,35 0,00 3,90 66,24 0,00 0,00 0,00 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 5 292, , ,72 100,00 3,18 prostředky SR* 4 396, , ,72 100,00 4,26 prostředky ÚSC** 896,00 877,00 877,00 100,00-2,12 Celkové náklady organizace v hlavní činnosti byly kryty celkovými výnosy ve výši Kč ,93, z toho výnosy z nároků na prostředky SR činily Kč ,00 a prostředky ÚSC činily Kč ,00. Výnosy z vlastních výkonů činily Kč ,00. Organizace zapojila do svého rozpočtu také fondy ve výši Kč ,61 (rezervní fond ve výši Kč ,57 a zapojení peněžních darů do provozu ve výši Kč ,04). Ostatní výnosy byly ve výši Kč 3 900,00 a finanční výnosy Kč 5 696,32. Výnosy byly plněny na 102,60 %, tj. o Kč ,93 více, než bylo v upraveném rozpočtu plánováno. Vyšší plnění bylo dosaženo u příspěvku na úhradu nákladů v ZUŠ, plnění na 117,11% a u zapojení rezervního fondu, plnění na 271,10%. Na vrub nákladů byla zúčtována dohadná položka pasivní za rok 2012 v částce Kč ,00, z toho: Kč 4 517,00 náklady na telefony, internet a zpracování platů za 12/2012; Kč ,00 náklady na elektrickou energii; Kč ,00 náklady na plyn; Kč 3 565,00 náklady na vodné. 381 Náklady příštích období k ve výši Kč 7 770,00 jedná se o náklady roku 2013 vyfakturované v roce 2012 z toho: fa č. 30 aktualizace programu ESET NOD 32 rok 2013 Kč 3 111,00 fa č. 36 poplatek programu Gordic na období 1-3/2013 Kč 1 485,00 fa č. 69 aktualizace programu Klasifikace do 8/2013 Kč 1 080,00 fa č. 70 hostingové služby na období Kč 560,00 fa č. 83 aktualizace programu WINPED Kč 378,00 fa č. 91 doména zus.bojkovice Kč 1 156, Výnosy příštích období k ve výši Kč ,00 jedná se o školné na leden 2013 přijaté v roce

5 Stanovisko odboru: Náklady vykazují v některých položkách vyššího čerpání, než bylo plánováno, čímž došlo k překročení rozpočtu nákladů. Organizace také překročila výnosovou stránku rozpočtu, přičemž nejvýrazněji byly překročeny výnosy u příspěvku na úhradu nákladů v ZUŠ. Úspora některých nákladových položek, zapojení nerozpočtovaných výnosů, prostředků fondů do výnosů pokryly zvýšené náklady, organizace vytvořila v hlavní činnosti vyrovnaný výsledek hospodaření. 3. VYHODNOCENÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Vyhodnocení doplňkové činnosti podle jednotlivých činností za rok 2012 v Kč Činnost Náklady Výnosy Rentabilita */ Výsledek (ziskovost) hospodaření nákladů DČ nájem nebytových prostor a související služby , , ,12 0,92 Celkem za DČ , , ,12 0,92 V doplňkové činnosti organizace provozuje činnosti uvedené v přiložené tabulce. Plánované náklady na rok 2012 byly ve výši Kč ,00, plánované výnosy byly ve výši Kč ,00. Skutečné výnosy dosáhly částky Kč ,00 a skutečné náklady činily Kč ,88. Zisk z doplňkové činnosti byl vykázán ve výši Kč ,12. Stanovisko odboru: Doplňková činnost je provozována se ziskem. Výsledek hospodaření ve výši Kč ,12 bude využit ve prospěch hlavní činnosti. Rentabilita nákladů doplňkové činnosti 0,92 %. 4. VYHODNOCENÍ DOSAŽENÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Výsledek hospodaření za rok 2012 vykazuje organizace ve výši Kč ,12, z toho z hlavní činnosti Kč 0,00 a z doplňkové činnosti Kč ,12. V souladu s 30 a 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů organizace n a v r h u j e v případě schválení výsledku hospodaření za rok 2012, přidělení zlepšeného výsledku hospodaření ve výši: Kč 0,00 do fondu odměn; Kč ,12 do rezervního fondu. 5

6 Stanovisko odboru: Organizace vykázala celkový zlepšený výsledek hospodaření ve výši Kč ,12, zisk je vykazován v doplňkové činnosti. Návrh organizace na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření dosaženého za hodnocený rok je zřizovatelem doporučen ke schválení: Kč 0,00 do fondu odměn; Kč ,12 do rezervního fondu. Po přídělu výsledku hospodaření do rezervního fondu, který bude pak ve výši Kč ,71, doporučujeme organizaci zapojit finanční prostředky do provozu nebo posílit investiční fond. 5. ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A MZDOVÝCH NÁKLADŮ Název organizace: 3 ZUŠ Bojkovice Objem mzdových nákladů a jednotliv. složek platu k hlavní činnost Tabulka č. 4 v tis. Kč v Kč č. Schválený Upravený 4. čtvrtletí Čerpání % plnění Nevyčerpáno řádku Ukazatel rozpočet rozpočet 2012 celkem skut./rozpočet k UR za období Mzdové náklady celkem 3 466, , ,00 0,00 z toho: Účelová dotace 0 0,00 2 Ostatní osobní náklady 138, , ,00 0,00 3 Prostředky na platy 3 327, , ,00 0,00 v tom: 4 platové tarify (ř.0109) ,00 0,00 5 náhrady platu (ř.0110) ,00 0,00 6 osobní příplatky (ř.0111) ,00 0,00 7 odměny (ř.0112) ,00 0,00 8 příplatky za vedení (ř.0113) ,00 0,00 9 zvláštní příplatky (ř.0114) ,00 0,00 10 přespočetné hodiny (ř.0131) ,00 0,00 11 platy za přesčasy (ř. 0116) ,00 0,00 12 ostatní příplatky (ř.0117) ,00 0,00 13 z fondu odměn (ř.0119) ,00 0,00 14 z ostatních zdrojů (ř.0120) ,00 0,00 15 z ESF (ř.0132) 0 0 0,00 0,00 16 smluvní platy (ř.0134) 0 0 0,00 0,00 17 Počty přep. pracovníků celkem 12,89 11,30 11,34 11,34 18 % nemocnosti 0,00 0,00 Organizaci byl RZK schválen závazný objem prostředků na platy ve výši Kč ,00 a ostatních osobních nákladů ve výši Kč ,00. Závazné objemy mzdových prostředků byly dodrženy. Pro rok 2012 byl pro ZUŠ Bojkovice ve schváleném rozpočtu přepočtený počet zaměstnanců 12,89. V závazných ukazatelích rozpočtu 2012 z 16. dubna 2012 byl přepočtený počet zaměstnanců ve výši 11,30, v upraveném rozpočtu z 10. prosince 2012 je přepočtený počet zaměstnanců rovněž 11,30 a skutečnost k je průměrný přepočtený počet zaměstnanců ve výši 11,34. V rozdílu mezi rozpočtovanou a skutečnou výši přepočteného počtu zaměstnanců se promítá zajištění výuky v hudebním oboru v období měsíců ledna až června 2012 dohodami o pracovní činnosti, kterou měli čtyři pedagogičtí pracovníci. V ZUŠ Bojkovice je v roce 2012 je skutečná výše průměrného platu o Kč 85,00 nižší oproti předpokládanému průměrnému platu podle závazných ukazatelů v upraveném rozpočtu. 6

7 V malé základní umělecké škole s širokou škálou nabídky výuky hry na hudební nástroje i jiné obory je výuka z důvodu zajištění odbornosti zajišťována pedagogy s kratšími pracovními úvazky. Tuto situaci vystihuje i rozdíl mezi výší průměrného přepočteného počtu zaměstnanců (11,34) a jejich skutečným fyzickým stavem k pracovníků (průměrný fyzický stav pracovníků roku 2012 je 19,58 od ledna do června 2012 měli čtyři pedagogičtí pracovníci dohodu o pracovní činnosti, od září mají pracovní smlouvy s krátkými úvazky, proto je nižší průměrný fyzický stav pracovníků oproti skutečnému fyzickému stavu pracovníků k ). V průběhu roku 2012 bylo ukončeno šest pracovních poměrů (jeden pracovní poměr nepedagogický pracovník), z toho tři pracovní poměry na dobu určitou k , současně byly k ukončeny dohody o pracovní činnosti pedagogických pracovníků na dobu určitou (výuka hudby čtyři pracovníci). Nových pracovních poměrů bylo v průběhu roku 2012 uzavřeno devět (jeden pracovní poměr nepedagogický pracovník), z toho osm v měsíci září Jedná se o pedagogické pracovníky s kratšími pracovními úvazky. V měsíci září nebyly uzavírány dohody o pracovní činnosti pro pedagogické pracovníky. K je jedna pracovnice na rodičovské dovolené. Procento fluktuace trvale činných pracovníků je 0,14. V roce 2012 bylo v ZUŠ Bojkovice % pracovní neschopnosti 2,59 % za 366 kalendářních dnů - jedná se o 2 pracovní neschopnosti ( 612,57hodin nemoci). V roce 2012 bylo v ZUŠ Bojkovice odpracováno hodin V doplňkové činnosti ZUŠ Bojkovice byl za období roku 2012 přepočtený stav pracovníků 0,050, vyplaceno bylo Kč 8 986,00. Jedná se o úklid a zpracování ekonomické agendy. Stanovisko odboru: Organizace v roce 2012 mzdové závazné ukazatele dodržela. Limit prostředků na platy pedagogů, limit prostředků na platy nepedagogů, limit prostředků na OON pedagogů a limit prostředků na OON nepedagogů byly plně vyčerpány. Průměrný plat pedagogů činil Kč ,00 a ve srovnání s rokem 2011 byl o Kč 2 201,00 vyšší. Průměrný plat nepedagogů činil Kč ,00 a ve srovnání s rokem 2011 byl o Kč 3 030,00 vyšší. Stav pracovníků se meziročně snížil o cca 0,3 pracovníka, i přes nárůst žáků z důvodu úpravy organizace práce. 6. VYHODNOCENÍ PROVEDENÝCH OPRAV Organizace v návaznosti na schválený rozpočet předložila plán oprav ve výši Kč ,00. Plán oprav byl skutečně čerpán ve výši Kč ,00, což je plnění 212,26 %. Opravy byly zaměřeny na opravy hudebních nástrojů a drobnou údržbu. Opravy byly hrazeny z vlastních zdrojů. Plánované náklady na opravy byly překročeny. 7

8 7. HOSPODAŘENÍ S PROSTŘEDKY PENĚŽNÍCH FONDŮ ORGANIZACE Tvorba a čerpání fondů v roce 2012 (v Kč) Stav k Tvorba v r Čerpání v r Stav k Fond odměn ,00 0, ,00 0,00 FKSP , , , ,51 Investiční fond , , , ,48 Rezervní fond (413) , , , ,59 Rezervní fond (414) 3 605, , , ,12 O použití a tvorbě fondů vypovídá výše uvedený přehled. Investiční fond: Plán tvorby a použití investičního fondu byl schválen RZK, jeho poslední změna byla projednána dne usnesením č. 0252/R08/12. Stav IF k činil Kč ,48. Z vlastních zdrojů (odpisů z hmotného a nehmotného majetku) získala organizace Kč ,00. Oproti plánu byly odpisy navýšeny o Kč 996,00. Použití fondu ve výši Kč ,00 (z toho Kč ,00 bylo na základě usnesení ZZK č. 0581/Z18/12 ze dne odvedeno do rozpočtu Zlínského kraje) bylo v souladu se schválenými změnami čerpání investičního fondu. IF k vykazoval zůstatek Kč ,48 a byl plně kryt účtem FKSP: Stav FKSP byl k ve výši Kč ,56. V průběhu roku 2012 byl zdrojem fondu základní příděl ve výši 1 % z vyplacených mezd v hlavní i doplňkové činnosti ve výši Kč ,95. Užití fondu na příspěvek na penzijní připojištění Kč ,00 a peněžní dary při životních výročích Kč 4 000,00. FKSP vykazoval k zůstatek ve výši Kč ,51. Mezi finančními prostředky na účtu k FKSP (243) a fondem FKSP byl k vykazován rozdíl ve výši Kč 17,19, který představoval nepřevedený příděl do fondu a nepřevedené bankovní poplatky za prosinec. Rezervní fond (413): Stav RF byl k ve výši Kč ,57. Zdrojem fondu byl převod VH z roku 2011 ve výši Kč ,59. Čerpání rezervního fondu ve výši Kč ,57 na rozvoj hlavní činnosti. Stav RF k vykazoval zůstatek Kč ,59 a byl plně kryt účtem Rezervní fond (414): Stav RF byl k ve výši Kč 3 605,16. Zdrojem fondu byly dary ve výši Kč ,00. Čerpání rezervního fondu ve výši Kč ,04 na rozvoj hlavní činnosti. Stav RF k vykazoval zůstatek Kč 4 349,12 a byl plně kryt účtem Fond odměn: Stav FO k byl ve výši Kč ,00. Byl čerpán na odměny ve výši Kč ,00. Fond odměn k vykazoval zůstatek ve výši Kč 0,00. 8

9 Stanovisko odboru: Fondy byly tvořeny a čerpány v souladu s jejich schválenými a předloženými plány. Na základě usnesení ZZK č. 0581/Z18/11 ze dne byly odvedeny prostředky IF do rozpočtu Zlínského kraje ve výši Kč ,00. K byly uvedené peněžní fondy kryty finančními prostředky bankovních účtů. Dále byl vykazován rozdíl u FKSP, v souvislosti s proúčtování zákonného přídělu a čerpání za měsíc prosinec, které bude skutečně naplněno a kryto až v měsíci lednu PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ ORGANIZACE Stav pohledávek organizace k činil Kč ,69, z toho zálohy představují Kč ,00. Organizace nevykazuje pohledávky po lhůtě splatnosti. V roce 2012 nebyl proveden odpis nedobytné pohledávky v souladu s podmínkami ve zřizovací listině. Stav závazků organizace k činil Kč ,69, všechny byly ve lhůtě splatnosti. Jedná se o: Účet 321 dodavatelé Kč ,00; Účet 324 přijaté zálohy Kč ,00; Účet 331 mzdy Kč 480,00; Účet 333 ostatní závazky Kč ,00; Účet 336 odvody Kč ,00; Účet 342 zálohová a srážková daň Kč ,00; Účet 384 výnosy příštích období Kč ,00; Účet 389 dohadné účty Kč ,00; Účet 378 ostatní závazky Kč 19,69. Stanovisko odboru: Pohledávky a závazky organizace souhlasí se stavem v rozvaze ke dni Dle předloženého soupisu se jedná o pohledávky ve lhůtě splatnosti. Stav finančních prostředků na provozním bankovním účtu k ve výši Kč ,50, pokladní hotovost ve výši Kč 3 140,00 a zohlednění zaplacení pohledávek zajišťují finanční krytí závazků organizace, které jsou ve výši Kč , STAV ZÁSOB A CENIN Organizace k nevykazuje stav zásob. Na účtu 263 ceniny je k vykazován zůstatek ve výši Kč 150,00. Jedná se o hodnotu poštovních známek. Stanovisko odboru: Stav zásob a cenin souhlasí se stavem v rozvaze k

10 10. ČERPÁNÍ NA VYBRANÝCH NÁKLADOVÝCH ÚČTECH (541, 542, 547, 557) Na účtech 541, 542, 547, 557 je vykazován k nulový zůstatek. 11. PŘEHLED NEDOKONČENÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU Na účtu 041 není k vykazován žádný zůstatek. Na účtu 042 není k vykazován žádný zůstatek. 12. PŘEHLED INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ, INVESTIČNÍCH POŽADAVKŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V roce 2012 nebyly v organizaci realizovány žádné investiční záměry. 13. PŘEHLED O NAJATÉM A PRONAJATÉM NEMOVITÉM MAJETKU ORGANIZACE Organizace v roce 2012 pronajímala prostory (sál školy s příslušenstvím, bar ve vestibulu, nahrávací studio) v doplňkové činnosti, ze kterých v roce 2012 získala příjmy ve výši Kč ,00. Organizace v roce 2012 využívala najatý klavír zapůjčený od Českého hudebního fondu Brno pro zajištění své činnosti, za který v roce 2012 vynaložila Kč 3 780, VYHODNOCENÍ PROJEKTŮ - EU Škola v roce 2012 nerealizovala žádné projekty EU. 15. PROVEDENÉ KONTROLY ORGANIZACE V roce 2012 proběhly následující kontroly: Kontrola hospodaření provedená Zlínským krajem - Veřejnosprávní kontrola - namátková kontrola hospodaření za rok 2011 včetně prověrky přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému - ve dnech provedená pracovnicemi Krajského úřadu Zlínského kraje, odborem Kanceláře ředitele. Při kontrole byly zjištěny pouze drobné nedostatky. Kontrola výkonu činností provedená Zlínským krajem kontrola BOZP a PO dne Kontrola zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců a bezpečnost a ochrana zdraví žáků a další zvláštní předpisy o bezpečnosti práce. Při kontrole byl zjištěn drobný nedostatek aktuálně nebyly provedeny revize drobných spotřebičů. Další kontroly provedené jinými kontrolními orgány OSSZ Uherské Hradiště dne Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. 10

11 16. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE Neinvestiční náklady na žáka Rok 2011 Náklady na žáka v Kč přímé provozní Kč Kč Kč počet žáků Celkové náklady 6 199, , ,62 342, , ,98 Pokryto dotací 5 292, ,34 896,00 342, , ,88 Kryto vlastními výnosy 907,38 81,76 825,62 342,00 239, ,09 Rok 2012 Sumář Sumář náklady celkem náklady celkem Nárůst v tis. Nárůst v tis. Kč přímé přímé Nárůst v tis. Nárůst v tis. Kč Náklady na žáka v Kč přímé provozní Celkové náklady 6 302,45 101,66% 102, ,26 104,78% 214, ,19 93,53% -111,43 351, , ,44 Pokryto dotací 5 460,72 103,18% 168, ,72 104,26% 187,38 877,00 97,88% -19,00 351, , ,58 Kryto vlastními výnosy 841,73 92,76% -65,65 108,54 132,75% 26,78 733,19 88,80% -92,43 351,00 309, ,86 provozní provozní Nárůst v tis. Nárůst v tis. Kč Přepočtený Přepočtený počet žáků Pokud posuzujeme náklady organizace, v přepočtu na žáka činí: - celkové přímé náklady Kč ,26, z toho kryto dotací Kč ,03; - celkové provozní náklady Kč 4 587,44, z toho kryto dotací Kč 2 498,58; oproti roku celkové přímé náklady na 1 žáka se zvýšily o Kč 274,40; - celkové provozní náklady na 1 žáka se snížily o Kč 446,54. Oproti roku 2011 se neinvestiční náklady na žáka mírně- provozní náklady snížily a přímé náklady zvýšily. Vyšší provozní náklady na žáka v předchozím roce byly způsobeny čerpáním účelově určeného finančního daru od SYNOT TIP,a.s. Uherské Hradiště v objemu Kč ,00 (vybavení jeviště a hlediště koncertního sálu školy). 17. CELKOVÉ HODNOCENÍ ORGANIZACE Řádná účetní závěrka byla sestavena v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoveným způsobem předložena zřizovateli a dle vyhlášky MF č. 383/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o účetních záznamech v technické formě předána do centrálního systému účetních informací státu. K dosažení co nejvěrnějšího zobrazení skutečnosti N a V k organizace použila při roční uzávěrce časové rozlišení nákladů a výnosů a dohadné účty aktivní a pasivní. Data účetní závěrky byla předána včas. Na základě kontroly závěrky nebyly zjištěny rozdíly kontrolovaných vazeb účetnictví. Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) k byly zaslány ve stanoveném termínu a předepsaném rozsahu. Vazby jednotlivých účetních výkazů byly dodrženy a nevykazovaly rozdíly. Zpráva o hospodaření byla (nebyla) předložena dle pokynu odboru. Komentáře k jednotlivým bodům jsou dostačující. Na základě kontroly údajů byly provedeny drobné opravy. Celková ekonomická situace organizace je hodnocena podle jednotlivých bodů tohoto vypracovaného stanoviska. Hodnocení celoroční spolupráce a přístupu organizace velmi dobrá spolupráce, termíny jsou dodržovány, organizace předkládá materiály dle požadované struktury, evidence je analyticky členěna, jednání vstřícné, kvalitně zpracované podklady. 11

12 ZÁVĚR V rámci hodnocení finančního hospodaření organizace odbor školství mládeže a sportu doporučuje, aby zlepšený výsledek hospodaření organizace vykázaný k ve výši Kč ,12 byl převeden do rezervního fondu. Stanovisko bylo zpracováno na základě účetních dat, vyhodnocení ekonomických ukazatelů a předložených rozborů hospodaření organizace v souladu s usnesením RZK č. 0085/R02/13 ze dne Tímto stanoviskem nejsou dotčena práva kontrolních orgánů provádět revizi výsledků hospodaření a ověřovat, zda údaje vykázané v účetních výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním. Ve Zlíně dne: Zpracoval: Věra Stuchlíková Za odbor školství vedoucí odboru: PhDr. Stanislav Minařík Podpis: S vypracovaným hodnotícím stanoviskem byl seznámen zástupce organizace dne : Podpis: Stanovisko bude předloženo RZK na jednání dne radním za oblast školství, PaedDr. Petrem Navrátilem. 12

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014 Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu zpracoval(a):

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2005 Gymnázium J.A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského čp. 169 IČ: 603 717 57 Uherský Brod, PSČ

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013 Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu zpracoval(a):

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele za kalendářní rok 2008

Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele za kalendářní rok 2008 IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele 1.1. Výnosy z hlavní a doplňkové i 1.2. Náklady z hlavní a doplňkové i 1.3. Výsledek hospodaření organizace 1.4. Hospodaření s peněžními

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2006 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského č.p. 169 IČ: 603 717 57 Uherský brod,

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Přesný název organizace - podle platné zřizovací listiny: Adresa sídla zpracovatele: Dům zahraniční spolupráce Adresa poštovní: IČ: Bankovní spojení: 613639 Na Poříčí

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Inspekční zpráva Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Hradec Králové, 17. listopadu 1212 PSČ 500 02 Identifikátor školy: 600 024

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 321/2012 KUSP 321/2013 KŘ Zpráva

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 4 věc:.2012 Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 dopad na rozpočet: Ne zpracoval: Jitka Sottnerová, DiS.,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola Psáry, okres Praha - západ ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát Inspekční zpráva Základní škola Psáry, okres Praha - západ Dolní Jirčany 12, 252 44 Psáry Identifikátor školy: 600 053 423 Termín konání tematické

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 1 Základní škola Rousínov, okres Vyškov Habrovanská 312/3, Rousínov 683 01 příspěvková organizace IČO 46270906 Rozbor hospodaření za rok 2013 Obsah : 1) Úvod 2) Výsledek hospodaření 3) Skutečné výdaje

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 30. 4. 2015

Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 30. 4. 2015 Karel Pítro - kontrolor, IČ: 866 89 186, se sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov Tel. 776 860 494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz, schneide@wo.cz Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 30. 4.

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 -

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 - Účetní jednotka: - 1 - Městys Moravská Nová Ves náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363 Účetní období: 2011 Závěrečný účet sestavený dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-37/15-S Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 Přílohy : 1. Obecné informace 2. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.018, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 16.5.2014 9:27:18 DOLOŽKA KE ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU Zveřejnění dle 17, odst. 6

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Číslo řádku. a b 2 3 4 5. Číslo řádku

Číslo řádku. a b 2 3 4 5. Číslo řádku MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Organizace odešle výkaz elektronicky do 15. kalendářního dne

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 Přezkoumání 7.1.2013-22.5.2013 se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu O b e c O p a t o v i c e l Návrh závěrečného účtu za rok 2013 1 Podle 17 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů (v Kč) 1. Údaje o plnění příjmů a

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0092/12/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 19. 2. 2013 na základě zákona

Více

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník .po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 Účet Název V období Konečný stav NÁKLADY 501002 Čistící a úklidové prostředky

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2015 11:27:26 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův

Více

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb....

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb.... Obsah Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příloha č. 1...117 Příloha č. 2... 149 Příloha č. 3... 168 Příloha č. 4... 169 Příloha č. 5... 170 Příloha č. 6... 192 Příloha č. 7... 193 Příklady

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více