ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331"

Transkript

1 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je příspěvková organizace, IČO Zřizovatelem je od Zlínský kraj. Sídlí v Bojkovicích, ve čtvrti 1. máje 715 (vlastníkem budovy je od září 2008 Zlínský kraj, který ji převzal na základě darovací smlouvy od Města Bojkovice včetně pozemků p.č. st zastavěná plocha a p.č. 163/6 - zahrada). V letech proběhla plánovaná roční rekonstrukce budovy školy vlastníkem budovy Zlínským krajem. Od začátku školního roku 2010/2011 probíhá výuka ve zrekonstruovaných prostorách budovy ZUŠ Bojkovice, což umožnilo rozšíření činnosti jednotlivých oborů školy a zároveň provádění doplňkové činnosti. Rok 2012 byl druhým rokem, kdy celoročně proběhl chod školy v prostorách budovy po její rekonstrukci. S ní souvisí zvýšení provozních nákladů (např. na energie, revize, ostrahu objektu), které se s nově vznikajícími skutečnosti neustále vyvíjí a ovlivňují skladbu plánovaných rozpočtů. Ředitelem organizace je Bc. Eva Regináčová. Základní umělecká škola poskytovala v roce 2012 základy vzdělávání v oboru hudebním, výtvarném, dramatickém a tanečním. V roce 1999 bylo zřízeno odloučené pracoviště školy pobočka ve Starém Hrozenkově, s výukou hudebního oboru a od září roku 2009 též oboru výtvarného. Ve školním roce 2012/2013 má škola celkem 344 žáků, z toho v hudebním oboru individuálním 181 žáků. Kolektivní výuku hudebního oboru navštěvuje 14 žáků, výtvarný obor 113 žáků, literárně-dramatický obor 10 žáků a taneční obor 26 žáků. V roce 2012 vyučovalo v hlavní činnosti ZUŠ Bojkovice 10,090 pedagogických pracovníků, provoz školy v hlavní činnosti zajišťovalo 1,25 provozních pracovníků, v doplňkové činnosti 0,050 provozních pracovníků. 1. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU PRO ROK 2012 v Kč neinvestiční: schválený rozpočet upravený rozpočet Platy pedagogů , ,00 Ostatní osobní náklady pedagogů , ,00 Platy nepedagogů , ,00 Ostatní osobní náklady nepedagogů , ,00 ONIV přímé , ,00 ONIV provozní , ,00 NIV ostatní 0,00 0,00 Celkem , ,00 investiční: schválený rozpočet upravený rozpočet 1

2 dotace od zřizovatele 0,00 0,00 dotace ze státního rozpočtu 0,00 0,00 dotace v rámci ROP 0,00 0,00 dotace ze státních fondů 0,00 0,00 Celkem 0,00 0,00 Odvod z investičního fondu: , ,00 Usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č.0581/z18/11 ze dne byl v rámci rozpočtu Zlínského kraje na rok 2012 schválen příspěvek na provoz ve výši Kč ,00. Usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0709/Z20/12 ze dne byl schválen závazný objem prostředků na platy pedagogů ve výši Kč ,00, OON pedagogů ve výši Kč ,00, na platy nepedagogů ve výši Kč ,00, OON nepedagogů ve výši Kč ,00 a ONIV přímé ve výši Kč ,00. V průběhu roku došlo k těmto úpravám závazných ukazatelů rozpočtu neinvestičních výdajů. Úprava č. 1 ze dne snížení transferu ze SR o Kč ,00, z toho: Platy pedagogů snížení o Kč ,00; OON pedagogů snížení o Kč 4 056,00; Platy nepedagogů snížení o Kč 8 506,00; OON nepedagogů snížení o Kč 794,00; ONIV přímé snížení o Kč ,00. Úprava č. 2 ze dne navýšení transferu ze SR o Kč ,00, z toho: Platy pedagogů navýšení o Kč ,00; ONIV přímé navýšení o Kč 6 300,00. Úprava č. 3 ze dne navýšení transferu ze SR o Kč ,00, z toho: Platy pedagogů navýšení o Kč ,00; OON pedagogů navýšení o Kč 2 076,00; Platy nepedagogů snížení o Kč ,00; OON nepedagogů navýšení o Kč 4 094,00; ONIV přímé navýšení o Kč 9 280,00. Úprava č. 4 ze dne navýšení transferu ze SR o Kč ,00, z toho: Platy pedagogů navýšení o Kč ,00; Platy nepedagogů navýšení o Kč 5 000,00; ONIV přímé navýšení o Kč 5 250,00; Celková upravená výše příspěvku na provoz Kč ,00, byla organizací použita a čerpána ve schválené výši. Závazné ukazatele rozpočtu byly čerpány v souladu s rozpočtem. 2

3 Stanovisko odboru: Závazné ukazatele rozpočtu byly organizací dodrženy. Poskytnuté dotace byly použity na stanovený účel. 2. PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU VYBRANÝCH POLOŽEK NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI Přehled o plnění rozpočtu vybraných položek nákladů hlavní činnosti v tis. Kč Skutečnost k Upravený rozpočet 2012 Skutečnost k % plnění rozpočtu /2011 PŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM 4 478, , ,26 101,31 4,78 Z toho: Mzdové prostředky 3 247, , ,42 100,74 5, Platy zaměstnanců 3 127, , ,12 100,77 4, Ostatní platby za provedenou práci 120,40 140,30 140,30 100,00 16,53 Zákonné pojištění a FKSP 1 120, , ,02 100,07 5, Pov.pojistné plac.zam. (mimo 5038) 1 089, , ,20 100,05 5, FKSP 31,27 32,53 32,82 100,90 4,96 Ostatní přímé náklady 109,98 54,19 88,82 163,90-19,24 z toho: 5135 Učebnice, šk.potř. zdarma 0,00 0,00 0, Knihy, učeb.pomůcky mimo DDHM 40,18 0,00 3,36-91, DDHM učební pomůcky 0,00 10,00 47,11 471, Služby školení a vzdělávání 26,17 15,00 2,54 16,93-90, Cestovné, cest.náhrady 18,91 10,00 16,04 160,37-15,18 PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 1 721, , ,19 106,56-6,47 Z toho: 5137 Drobný dlouhod.hmotný majetek 249,97 40,00 65,33 163,32-73,87 z toho: vybavení učeben, laboratoří a kabinetů 0,00 0,00 17,91 pořízení PC 0,00 0,00 0, Materiál, materiál na opravy 126,59 105,00 107,21 102,10-15, Nákup vody,paliv,energie celkem 145,30 231,00 330,52 143,08 127, ,5 Nájemné, nájem za půdu 5,04 5,00 3,78 75,60-25, Ostatní služby 29,74 43,00 26,97 62,72-9,32 z toho: úklid a údržba 0,00 0,00 0,00 údržba SW 9,61 18,00 13, Opravy a udrž.(mimo ISPROFIN) 17,28 10,00 21,23 212,26 22, Odpisy majetku 915,83 909,00 922,64 101,50 0,74 NÁKLADY CELKEM 6 199, , ,45 102,60 1,66 z toho: NIV ESF (UZ 13404, 33006, 33012, 33019, 33030, 33031, 33439) 0,00 0,00 0,00 Celkové náklady organizace v hlavní činnosti k činily Kč ,93, a byly čerpány ve výši 102,60%, tzn., že organizace vykazuje oproti upravenému rozpočtu navýšení nákladů o Kč ,93. Z hlediska čerpání rozpočtu byl nárůst u položek: energie, opravy a udržování, drobný dlouhodobý hmotný majetek, materiál, odpisy. Výše uvedené položky byly čerpány na úkor ostatních položek, které vykazují nedočerpání plánované výše (nájemné a ostatní služby). Náklady na platy byly čerpány ve výši 100,77 % upraveného rozpočtu a ostatní osobní náklady byly čerpány ve výši 100% upraveného rozpočtu. Oproti roku 2011 (Kč ,51) došlo ke zvýšení nákladů o Kč ,42, tj. o 1,66%. 3

4 Přehled o plnění rozpočtu vybraných položek výnosů hlavní činnosti v tis. Kč Skutečnost k Upravený rozpočet 2012 Skutečnost k % plnění rozpočtu /2011 VÝNOSY CELKEM 6 199, , ,45 102,60 1,66 Výnosy z vlastních výkonů 723,13 646,00 756,82 117,15 4,66 z toho: výnosy z prodeje služeb 0,00 0,00 0,00 produktivní práce žáků 0,00 0,00 0,00 stravné 0,00 0,00 0,00 poplatky za ubytování 0,00 0,00 0,00 příspěvek na úhradu nákl.v ZUŠ 721,52 644,00 754,18 117,11 4,53 Výnosy z pronájmu 0,00 0,00 0,00 Čerpání fondů 175,70 30,00 75,31 251,03-57,14 z toho: fond oběžných aktiv, FKSP 1,76 10,00 0,00 0,00-100,00 fond odměn 0,00 0,00 21,09 rezervní fond 173,94 20,00 54,22 271,10-68,83 investiční fond 0,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy z činnosti 2,35 0,00 3,90 66,24 0,00 0,00 0,00 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 5 292, , ,72 100,00 3,18 prostředky SR* 4 396, , ,72 100,00 4,26 prostředky ÚSC** 896,00 877,00 877,00 100,00-2,12 Celkové náklady organizace v hlavní činnosti byly kryty celkovými výnosy ve výši Kč ,93, z toho výnosy z nároků na prostředky SR činily Kč ,00 a prostředky ÚSC činily Kč ,00. Výnosy z vlastních výkonů činily Kč ,00. Organizace zapojila do svého rozpočtu také fondy ve výši Kč ,61 (rezervní fond ve výši Kč ,57 a zapojení peněžních darů do provozu ve výši Kč ,04). Ostatní výnosy byly ve výši Kč 3 900,00 a finanční výnosy Kč 5 696,32. Výnosy byly plněny na 102,60 %, tj. o Kč ,93 více, než bylo v upraveném rozpočtu plánováno. Vyšší plnění bylo dosaženo u příspěvku na úhradu nákladů v ZUŠ, plnění na 117,11% a u zapojení rezervního fondu, plnění na 271,10%. Na vrub nákladů byla zúčtována dohadná položka pasivní za rok 2012 v částce Kč ,00, z toho: Kč 4 517,00 náklady na telefony, internet a zpracování platů za 12/2012; Kč ,00 náklady na elektrickou energii; Kč ,00 náklady na plyn; Kč 3 565,00 náklady na vodné. 381 Náklady příštích období k ve výši Kč 7 770,00 jedná se o náklady roku 2013 vyfakturované v roce 2012 z toho: fa č. 30 aktualizace programu ESET NOD 32 rok 2013 Kč 3 111,00 fa č. 36 poplatek programu Gordic na období 1-3/2013 Kč 1 485,00 fa č. 69 aktualizace programu Klasifikace do 8/2013 Kč 1 080,00 fa č. 70 hostingové služby na období Kč 560,00 fa č. 83 aktualizace programu WINPED Kč 378,00 fa č. 91 doména zus.bojkovice Kč 1 156, Výnosy příštích období k ve výši Kč ,00 jedná se o školné na leden 2013 přijaté v roce

5 Stanovisko odboru: Náklady vykazují v některých položkách vyššího čerpání, než bylo plánováno, čímž došlo k překročení rozpočtu nákladů. Organizace také překročila výnosovou stránku rozpočtu, přičemž nejvýrazněji byly překročeny výnosy u příspěvku na úhradu nákladů v ZUŠ. Úspora některých nákladových položek, zapojení nerozpočtovaných výnosů, prostředků fondů do výnosů pokryly zvýšené náklady, organizace vytvořila v hlavní činnosti vyrovnaný výsledek hospodaření. 3. VYHODNOCENÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Vyhodnocení doplňkové činnosti podle jednotlivých činností za rok 2012 v Kč Činnost Náklady Výnosy Rentabilita */ Výsledek (ziskovost) hospodaření nákladů DČ nájem nebytových prostor a související služby , , ,12 0,92 Celkem za DČ , , ,12 0,92 V doplňkové činnosti organizace provozuje činnosti uvedené v přiložené tabulce. Plánované náklady na rok 2012 byly ve výši Kč ,00, plánované výnosy byly ve výši Kč ,00. Skutečné výnosy dosáhly částky Kč ,00 a skutečné náklady činily Kč ,88. Zisk z doplňkové činnosti byl vykázán ve výši Kč ,12. Stanovisko odboru: Doplňková činnost je provozována se ziskem. Výsledek hospodaření ve výši Kč ,12 bude využit ve prospěch hlavní činnosti. Rentabilita nákladů doplňkové činnosti 0,92 %. 4. VYHODNOCENÍ DOSAŽENÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Výsledek hospodaření za rok 2012 vykazuje organizace ve výši Kč ,12, z toho z hlavní činnosti Kč 0,00 a z doplňkové činnosti Kč ,12. V souladu s 30 a 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů organizace n a v r h u j e v případě schválení výsledku hospodaření za rok 2012, přidělení zlepšeného výsledku hospodaření ve výši: Kč 0,00 do fondu odměn; Kč ,12 do rezervního fondu. 5

6 Stanovisko odboru: Organizace vykázala celkový zlepšený výsledek hospodaření ve výši Kč ,12, zisk je vykazován v doplňkové činnosti. Návrh organizace na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření dosaženého za hodnocený rok je zřizovatelem doporučen ke schválení: Kč 0,00 do fondu odměn; Kč ,12 do rezervního fondu. Po přídělu výsledku hospodaření do rezervního fondu, který bude pak ve výši Kč ,71, doporučujeme organizaci zapojit finanční prostředky do provozu nebo posílit investiční fond. 5. ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A MZDOVÝCH NÁKLADŮ Název organizace: 3 ZUŠ Bojkovice Objem mzdových nákladů a jednotliv. složek platu k hlavní činnost Tabulka č. 4 v tis. Kč v Kč č. Schválený Upravený 4. čtvrtletí Čerpání % plnění Nevyčerpáno řádku Ukazatel rozpočet rozpočet 2012 celkem skut./rozpočet k UR za období Mzdové náklady celkem 3 466, , ,00 0,00 z toho: Účelová dotace 0 0,00 2 Ostatní osobní náklady 138, , ,00 0,00 3 Prostředky na platy 3 327, , ,00 0,00 v tom: 4 platové tarify (ř.0109) ,00 0,00 5 náhrady platu (ř.0110) ,00 0,00 6 osobní příplatky (ř.0111) ,00 0,00 7 odměny (ř.0112) ,00 0,00 8 příplatky za vedení (ř.0113) ,00 0,00 9 zvláštní příplatky (ř.0114) ,00 0,00 10 přespočetné hodiny (ř.0131) ,00 0,00 11 platy za přesčasy (ř. 0116) ,00 0,00 12 ostatní příplatky (ř.0117) ,00 0,00 13 z fondu odměn (ř.0119) ,00 0,00 14 z ostatních zdrojů (ř.0120) ,00 0,00 15 z ESF (ř.0132) 0 0 0,00 0,00 16 smluvní platy (ř.0134) 0 0 0,00 0,00 17 Počty přep. pracovníků celkem 12,89 11,30 11,34 11,34 18 % nemocnosti 0,00 0,00 Organizaci byl RZK schválen závazný objem prostředků na platy ve výši Kč ,00 a ostatních osobních nákladů ve výši Kč ,00. Závazné objemy mzdových prostředků byly dodrženy. Pro rok 2012 byl pro ZUŠ Bojkovice ve schváleném rozpočtu přepočtený počet zaměstnanců 12,89. V závazných ukazatelích rozpočtu 2012 z 16. dubna 2012 byl přepočtený počet zaměstnanců ve výši 11,30, v upraveném rozpočtu z 10. prosince 2012 je přepočtený počet zaměstnanců rovněž 11,30 a skutečnost k je průměrný přepočtený počet zaměstnanců ve výši 11,34. V rozdílu mezi rozpočtovanou a skutečnou výši přepočteného počtu zaměstnanců se promítá zajištění výuky v hudebním oboru v období měsíců ledna až června 2012 dohodami o pracovní činnosti, kterou měli čtyři pedagogičtí pracovníci. V ZUŠ Bojkovice je v roce 2012 je skutečná výše průměrného platu o Kč 85,00 nižší oproti předpokládanému průměrnému platu podle závazných ukazatelů v upraveném rozpočtu. 6

7 V malé základní umělecké škole s širokou škálou nabídky výuky hry na hudební nástroje i jiné obory je výuka z důvodu zajištění odbornosti zajišťována pedagogy s kratšími pracovními úvazky. Tuto situaci vystihuje i rozdíl mezi výší průměrného přepočteného počtu zaměstnanců (11,34) a jejich skutečným fyzickým stavem k pracovníků (průměrný fyzický stav pracovníků roku 2012 je 19,58 od ledna do června 2012 měli čtyři pedagogičtí pracovníci dohodu o pracovní činnosti, od září mají pracovní smlouvy s krátkými úvazky, proto je nižší průměrný fyzický stav pracovníků oproti skutečnému fyzickému stavu pracovníků k ). V průběhu roku 2012 bylo ukončeno šest pracovních poměrů (jeden pracovní poměr nepedagogický pracovník), z toho tři pracovní poměry na dobu určitou k , současně byly k ukončeny dohody o pracovní činnosti pedagogických pracovníků na dobu určitou (výuka hudby čtyři pracovníci). Nových pracovních poměrů bylo v průběhu roku 2012 uzavřeno devět (jeden pracovní poměr nepedagogický pracovník), z toho osm v měsíci září Jedná se o pedagogické pracovníky s kratšími pracovními úvazky. V měsíci září nebyly uzavírány dohody o pracovní činnosti pro pedagogické pracovníky. K je jedna pracovnice na rodičovské dovolené. Procento fluktuace trvale činných pracovníků je 0,14. V roce 2012 bylo v ZUŠ Bojkovice % pracovní neschopnosti 2,59 % za 366 kalendářních dnů - jedná se o 2 pracovní neschopnosti ( 612,57hodin nemoci). V roce 2012 bylo v ZUŠ Bojkovice odpracováno hodin V doplňkové činnosti ZUŠ Bojkovice byl za období roku 2012 přepočtený stav pracovníků 0,050, vyplaceno bylo Kč 8 986,00. Jedná se o úklid a zpracování ekonomické agendy. Stanovisko odboru: Organizace v roce 2012 mzdové závazné ukazatele dodržela. Limit prostředků na platy pedagogů, limit prostředků na platy nepedagogů, limit prostředků na OON pedagogů a limit prostředků na OON nepedagogů byly plně vyčerpány. Průměrný plat pedagogů činil Kč ,00 a ve srovnání s rokem 2011 byl o Kč 2 201,00 vyšší. Průměrný plat nepedagogů činil Kč ,00 a ve srovnání s rokem 2011 byl o Kč 3 030,00 vyšší. Stav pracovníků se meziročně snížil o cca 0,3 pracovníka, i přes nárůst žáků z důvodu úpravy organizace práce. 6. VYHODNOCENÍ PROVEDENÝCH OPRAV Organizace v návaznosti na schválený rozpočet předložila plán oprav ve výši Kč ,00. Plán oprav byl skutečně čerpán ve výši Kč ,00, což je plnění 212,26 %. Opravy byly zaměřeny na opravy hudebních nástrojů a drobnou údržbu. Opravy byly hrazeny z vlastních zdrojů. Plánované náklady na opravy byly překročeny. 7

8 7. HOSPODAŘENÍ S PROSTŘEDKY PENĚŽNÍCH FONDŮ ORGANIZACE Tvorba a čerpání fondů v roce 2012 (v Kč) Stav k Tvorba v r Čerpání v r Stav k Fond odměn ,00 0, ,00 0,00 FKSP , , , ,51 Investiční fond , , , ,48 Rezervní fond (413) , , , ,59 Rezervní fond (414) 3 605, , , ,12 O použití a tvorbě fondů vypovídá výše uvedený přehled. Investiční fond: Plán tvorby a použití investičního fondu byl schválen RZK, jeho poslední změna byla projednána dne usnesením č. 0252/R08/12. Stav IF k činil Kč ,48. Z vlastních zdrojů (odpisů z hmotného a nehmotného majetku) získala organizace Kč ,00. Oproti plánu byly odpisy navýšeny o Kč 996,00. Použití fondu ve výši Kč ,00 (z toho Kč ,00 bylo na základě usnesení ZZK č. 0581/Z18/12 ze dne odvedeno do rozpočtu Zlínského kraje) bylo v souladu se schválenými změnami čerpání investičního fondu. IF k vykazoval zůstatek Kč ,48 a byl plně kryt účtem FKSP: Stav FKSP byl k ve výši Kč ,56. V průběhu roku 2012 byl zdrojem fondu základní příděl ve výši 1 % z vyplacených mezd v hlavní i doplňkové činnosti ve výši Kč ,95. Užití fondu na příspěvek na penzijní připojištění Kč ,00 a peněžní dary při životních výročích Kč 4 000,00. FKSP vykazoval k zůstatek ve výši Kč ,51. Mezi finančními prostředky na účtu k FKSP (243) a fondem FKSP byl k vykazován rozdíl ve výši Kč 17,19, který představoval nepřevedený příděl do fondu a nepřevedené bankovní poplatky za prosinec. Rezervní fond (413): Stav RF byl k ve výši Kč ,57. Zdrojem fondu byl převod VH z roku 2011 ve výši Kč ,59. Čerpání rezervního fondu ve výši Kč ,57 na rozvoj hlavní činnosti. Stav RF k vykazoval zůstatek Kč ,59 a byl plně kryt účtem Rezervní fond (414): Stav RF byl k ve výši Kč 3 605,16. Zdrojem fondu byly dary ve výši Kč ,00. Čerpání rezervního fondu ve výši Kč ,04 na rozvoj hlavní činnosti. Stav RF k vykazoval zůstatek Kč 4 349,12 a byl plně kryt účtem Fond odměn: Stav FO k byl ve výši Kč ,00. Byl čerpán na odměny ve výši Kč ,00. Fond odměn k vykazoval zůstatek ve výši Kč 0,00. 8

9 Stanovisko odboru: Fondy byly tvořeny a čerpány v souladu s jejich schválenými a předloženými plány. Na základě usnesení ZZK č. 0581/Z18/11 ze dne byly odvedeny prostředky IF do rozpočtu Zlínského kraje ve výši Kč ,00. K byly uvedené peněžní fondy kryty finančními prostředky bankovních účtů. Dále byl vykazován rozdíl u FKSP, v souvislosti s proúčtování zákonného přídělu a čerpání za měsíc prosinec, které bude skutečně naplněno a kryto až v měsíci lednu PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ ORGANIZACE Stav pohledávek organizace k činil Kč ,69, z toho zálohy představují Kč ,00. Organizace nevykazuje pohledávky po lhůtě splatnosti. V roce 2012 nebyl proveden odpis nedobytné pohledávky v souladu s podmínkami ve zřizovací listině. Stav závazků organizace k činil Kč ,69, všechny byly ve lhůtě splatnosti. Jedná se o: Účet 321 dodavatelé Kč ,00; Účet 324 přijaté zálohy Kč ,00; Účet 331 mzdy Kč 480,00; Účet 333 ostatní závazky Kč ,00; Účet 336 odvody Kč ,00; Účet 342 zálohová a srážková daň Kč ,00; Účet 384 výnosy příštích období Kč ,00; Účet 389 dohadné účty Kč ,00; Účet 378 ostatní závazky Kč 19,69. Stanovisko odboru: Pohledávky a závazky organizace souhlasí se stavem v rozvaze ke dni Dle předloženého soupisu se jedná o pohledávky ve lhůtě splatnosti. Stav finančních prostředků na provozním bankovním účtu k ve výši Kč ,50, pokladní hotovost ve výši Kč 3 140,00 a zohlednění zaplacení pohledávek zajišťují finanční krytí závazků organizace, které jsou ve výši Kč , STAV ZÁSOB A CENIN Organizace k nevykazuje stav zásob. Na účtu 263 ceniny je k vykazován zůstatek ve výši Kč 150,00. Jedná se o hodnotu poštovních známek. Stanovisko odboru: Stav zásob a cenin souhlasí se stavem v rozvaze k

10 10. ČERPÁNÍ NA VYBRANÝCH NÁKLADOVÝCH ÚČTECH (541, 542, 547, 557) Na účtech 541, 542, 547, 557 je vykazován k nulový zůstatek. 11. PŘEHLED NEDOKONČENÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU Na účtu 041 není k vykazován žádný zůstatek. Na účtu 042 není k vykazován žádný zůstatek. 12. PŘEHLED INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ, INVESTIČNÍCH POŽADAVKŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V roce 2012 nebyly v organizaci realizovány žádné investiční záměry. 13. PŘEHLED O NAJATÉM A PRONAJATÉM NEMOVITÉM MAJETKU ORGANIZACE Organizace v roce 2012 pronajímala prostory (sál školy s příslušenstvím, bar ve vestibulu, nahrávací studio) v doplňkové činnosti, ze kterých v roce 2012 získala příjmy ve výši Kč ,00. Organizace v roce 2012 využívala najatý klavír zapůjčený od Českého hudebního fondu Brno pro zajištění své činnosti, za který v roce 2012 vynaložila Kč 3 780, VYHODNOCENÍ PROJEKTŮ - EU Škola v roce 2012 nerealizovala žádné projekty EU. 15. PROVEDENÉ KONTROLY ORGANIZACE V roce 2012 proběhly následující kontroly: Kontrola hospodaření provedená Zlínským krajem - Veřejnosprávní kontrola - namátková kontrola hospodaření za rok 2011 včetně prověrky přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému - ve dnech provedená pracovnicemi Krajského úřadu Zlínského kraje, odborem Kanceláře ředitele. Při kontrole byly zjištěny pouze drobné nedostatky. Kontrola výkonu činností provedená Zlínským krajem kontrola BOZP a PO dne Kontrola zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců a bezpečnost a ochrana zdraví žáků a další zvláštní předpisy o bezpečnosti práce. Při kontrole byl zjištěn drobný nedostatek aktuálně nebyly provedeny revize drobných spotřebičů. Další kontroly provedené jinými kontrolními orgány OSSZ Uherské Hradiště dne Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. 10

11 16. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE Neinvestiční náklady na žáka Rok 2011 Náklady na žáka v Kč přímé provozní Kč Kč Kč počet žáků Celkové náklady 6 199, , ,62 342, , ,98 Pokryto dotací 5 292, ,34 896,00 342, , ,88 Kryto vlastními výnosy 907,38 81,76 825,62 342,00 239, ,09 Rok 2012 Sumář Sumář náklady celkem náklady celkem Nárůst v tis. Nárůst v tis. Kč přímé přímé Nárůst v tis. Nárůst v tis. Kč Náklady na žáka v Kč přímé provozní Celkové náklady 6 302,45 101,66% 102, ,26 104,78% 214, ,19 93,53% -111,43 351, , ,44 Pokryto dotací 5 460,72 103,18% 168, ,72 104,26% 187,38 877,00 97,88% -19,00 351, , ,58 Kryto vlastními výnosy 841,73 92,76% -65,65 108,54 132,75% 26,78 733,19 88,80% -92,43 351,00 309, ,86 provozní provozní Nárůst v tis. Nárůst v tis. Kč Přepočtený Přepočtený počet žáků Pokud posuzujeme náklady organizace, v přepočtu na žáka činí: - celkové přímé náklady Kč ,26, z toho kryto dotací Kč ,03; - celkové provozní náklady Kč 4 587,44, z toho kryto dotací Kč 2 498,58; oproti roku celkové přímé náklady na 1 žáka se zvýšily o Kč 274,40; - celkové provozní náklady na 1 žáka se snížily o Kč 446,54. Oproti roku 2011 se neinvestiční náklady na žáka mírně- provozní náklady snížily a přímé náklady zvýšily. Vyšší provozní náklady na žáka v předchozím roce byly způsobeny čerpáním účelově určeného finančního daru od SYNOT TIP,a.s. Uherské Hradiště v objemu Kč ,00 (vybavení jeviště a hlediště koncertního sálu školy). 17. CELKOVÉ HODNOCENÍ ORGANIZACE Řádná účetní závěrka byla sestavena v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoveným způsobem předložena zřizovateli a dle vyhlášky MF č. 383/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o účetních záznamech v technické formě předána do centrálního systému účetních informací státu. K dosažení co nejvěrnějšího zobrazení skutečnosti N a V k organizace použila při roční uzávěrce časové rozlišení nákladů a výnosů a dohadné účty aktivní a pasivní. Data účetní závěrky byla předána včas. Na základě kontroly závěrky nebyly zjištěny rozdíly kontrolovaných vazeb účetnictví. Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) k byly zaslány ve stanoveném termínu a předepsaném rozsahu. Vazby jednotlivých účetních výkazů byly dodrženy a nevykazovaly rozdíly. Zpráva o hospodaření byla (nebyla) předložena dle pokynu odboru. Komentáře k jednotlivým bodům jsou dostačující. Na základě kontroly údajů byly provedeny drobné opravy. Celková ekonomická situace organizace je hodnocena podle jednotlivých bodů tohoto vypracovaného stanoviska. Hodnocení celoroční spolupráce a přístupu organizace velmi dobrá spolupráce, termíny jsou dodržovány, organizace předkládá materiály dle požadované struktury, evidence je analyticky členěna, jednání vstřícné, kvalitně zpracované podklady. 11

12 ZÁVĚR V rámci hodnocení finančního hospodaření organizace odbor školství mládeže a sportu doporučuje, aby zlepšený výsledek hospodaření organizace vykázaný k ve výši Kč ,12 byl převeden do rezervního fondu. Stanovisko bylo zpracováno na základě účetních dat, vyhodnocení ekonomických ukazatelů a předložených rozborů hospodaření organizace v souladu s usnesením RZK č. 0085/R02/13 ze dne Tímto stanoviskem nejsou dotčena práva kontrolních orgánů provádět revizi výsledků hospodaření a ověřovat, zda údaje vykázané v účetních výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním. Ve Zlíně dne: Zpracoval: Věra Stuchlíková Za odbor školství vedoucí odboru: PhDr. Stanislav Minařík Podpis: S vypracovaným hodnotícím stanoviskem byl seznámen zástupce organizace dne : Podpis: Stanovisko bude předloženo RZK na jednání dne radním za oblast školství, PaedDr. Petrem Navrátilem. 12

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh Obec Kruh Kruh 165, 514 01 Jilemnice P R O T O K O L o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o veřejné kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2OO4

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2OO4 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě Způsob hospodaření: Příspěvková organizace Zlínského kraje IČO: 60371757 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2OO4 Ředitel organizace: RNDr. Karel Radil Vypracoval: Ing.

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle 17, předkládá Město Oloví k projednání závěrečný

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Obsah: 1. Úvod 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace 3. Hlavní finanční ukazatele 4. Investiční

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014 Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu zpracoval(a):

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Karlovice Sídlo: Karlovice 143, 793 23 Karlovice Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel školy Obec Karlovice Ředitel

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč)

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 532/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 486 ze dne 25.06.2014 Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, zřízené městskou částí Praha

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 25.2.2015 Projednáno školskou radou dne: 27.2.2015 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5

Více

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 765 za Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, 413 01 Roudnice nad Labem Z p r á v a o výsledku kontroly roční účetní závěrky za rok 2012 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín, 411 86 Bechlín

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 216 1 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele... 4 4. Investiční výdaje... 5 5. Neinvestiční

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2012 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 DNE: 19.9.216 JEDNACÍ ČÍSLO: 777/216/POSSM NÁZEV: Materiál dle pravidel ANOTACE: Materiál v souladu

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 24.2.2016 Projednáno školskou radou dne:25.2 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace:

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 VII. Účetní závěrka Ústeckého kraje k

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 VII. Účetní závěrka Ústeckého kraje k Účetní uzávěrka Ústeckého kraje je sestavena k rozvahovému dni 31. 12. 2012 dle 18 a 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní závěrka je zpracována v souladu s vyhláškou

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb Příspěvková organizace Stará Voda 125 353 01 Mariánské Lázně IČO: 70995796 Č. j. : 09/12 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 Přehled článků:

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015 Komentář k hospodaření organizace v roce Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1. 7. 2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní

Více

O B E C R A D S L A V I C E Radslavice 91, PSČ

O B E C R A D S L A V I C E Radslavice 91, PSČ NÁVRH Závěrečný účet obce za rok 2014 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Radslavice návrh na závěrečný účet obce za r. 2014: 1) Plnění příjmů

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2005 Gymnázium J.A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského čp. 169 IČ: 603 717 57 Uherský Brod, PSČ

Více

Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 7 odst. 1 j) Vyhlášky 15/2005 Sb.

Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 7 odst. 1 j) Vyhlášky 15/2005 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek 7 odst. 1 j) Vyhlášky 15/2005 Sb. PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2009-2010 podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník .po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 Účet Název V období Konečný stav NÁKLADY 501002 Čistící a úklidové prostředky

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK NÁVRH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK NÁVRH OBEC HOSTIŠOVÁ, Hostišová 100, 763 01, IČ: 00568562 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2015 - NÁVRH dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2013 Závěrečný účet obce je sestaven v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Úplná

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013 Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu zpracoval(a):

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR Soubor: 4437_Příloha 1a_k bodu IV._2A HSHMP_Dopln_udaje 2014 k Příloze č. 1, bodu IV., odseku 2A Ministerstvo zdravotnictví ČR Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

Pravidla doplňkové činnosti příspěvkových organizací, zřízených MČ P/7 na rok 2015

Pravidla doplňkové činnosti příspěvkových organizací, zřízených MČ P/7 na rok 2015 Příloha č. 8 k usnes. R MČ č. /15 z 2015, Z MČ č. /15 z.2015 Pravidla doplňkové činnosti příspěvkových organizací, zřízených MČ P/7 na rok 2015 1. Z důvodu lepšího využití všech svých hospodářských možností

Více

Komentář k rozboru hospodaření 2016

Komentář k rozboru hospodaření 2016 Základní škola Klatovy, Tolstého 765 Komentář k rozboru hospodaření Základní škola Klatovy, Tolstého 765 vykazuje k 30. 6. hospodářský výsledek 39 tis. Kč. V hlavní činnosti je hospodářský výsledek - 42

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

PŘÍLOHA. Mateřská škola Hrubčice. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: Název:

PŘÍLOHA. Mateřská škola Hrubčice. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: Název: A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 75021501 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mateřská škola Hrubčice Účetní jednotka

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012 V Mostě dne: 22.2.2013 Mgr. Roman Ziegler ředitel školy Zpracovala: Kasperová Drahoslava,

Více