ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331"

Transkript

1 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je příspěvková organizace, IČO Zřizovatelem je od Zlínský kraj. Sídlí v Bojkovicích, ve čtvrti 1. máje 715 (vlastníkem budovy je od září 2008 Zlínský kraj, který ji převzal na základě darovací smlouvy od Města Bojkovice včetně pozemků p.č. st zastavěná plocha a p.č. 163/6 - zahrada). V letech proběhla plánovaná roční rekonstrukce budovy školy vlastníkem budovy Zlínským krajem. Od začátku školního roku 2010/2011 probíhá výuka ve zrekonstruovaných prostorách budovy ZUŠ Bojkovice, což umožnilo rozšíření činnosti jednotlivých oborů školy a zároveň provádění doplňkové činnosti. Rok 2012 byl druhým rokem, kdy celoročně proběhl chod školy v prostorách budovy po její rekonstrukci. S ní souvisí zvýšení provozních nákladů (např. na energie, revize, ostrahu objektu), které se s nově vznikajícími skutečnosti neustále vyvíjí a ovlivňují skladbu plánovaných rozpočtů. Ředitelem organizace je Bc. Eva Regináčová. Základní umělecká škola poskytovala v roce 2012 základy vzdělávání v oboru hudebním, výtvarném, dramatickém a tanečním. V roce 1999 bylo zřízeno odloučené pracoviště školy pobočka ve Starém Hrozenkově, s výukou hudebního oboru a od září roku 2009 též oboru výtvarného. Ve školním roce 2012/2013 má škola celkem 344 žáků, z toho v hudebním oboru individuálním 181 žáků. Kolektivní výuku hudebního oboru navštěvuje 14 žáků, výtvarný obor 113 žáků, literárně-dramatický obor 10 žáků a taneční obor 26 žáků. V roce 2012 vyučovalo v hlavní činnosti ZUŠ Bojkovice 10,090 pedagogických pracovníků, provoz školy v hlavní činnosti zajišťovalo 1,25 provozních pracovníků, v doplňkové činnosti 0,050 provozních pracovníků. 1. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU PRO ROK 2012 v Kč neinvestiční: schválený rozpočet upravený rozpočet Platy pedagogů , ,00 Ostatní osobní náklady pedagogů , ,00 Platy nepedagogů , ,00 Ostatní osobní náklady nepedagogů , ,00 ONIV přímé , ,00 ONIV provozní , ,00 NIV ostatní 0,00 0,00 Celkem , ,00 investiční: schválený rozpočet upravený rozpočet 1

2 dotace od zřizovatele 0,00 0,00 dotace ze státního rozpočtu 0,00 0,00 dotace v rámci ROP 0,00 0,00 dotace ze státních fondů 0,00 0,00 Celkem 0,00 0,00 Odvod z investičního fondu: , ,00 Usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č.0581/z18/11 ze dne byl v rámci rozpočtu Zlínského kraje na rok 2012 schválen příspěvek na provoz ve výši Kč ,00. Usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0709/Z20/12 ze dne byl schválen závazný objem prostředků na platy pedagogů ve výši Kč ,00, OON pedagogů ve výši Kč ,00, na platy nepedagogů ve výši Kč ,00, OON nepedagogů ve výši Kč ,00 a ONIV přímé ve výši Kč ,00. V průběhu roku došlo k těmto úpravám závazných ukazatelů rozpočtu neinvestičních výdajů. Úprava č. 1 ze dne snížení transferu ze SR o Kč ,00, z toho: Platy pedagogů snížení o Kč ,00; OON pedagogů snížení o Kč 4 056,00; Platy nepedagogů snížení o Kč 8 506,00; OON nepedagogů snížení o Kč 794,00; ONIV přímé snížení o Kč ,00. Úprava č. 2 ze dne navýšení transferu ze SR o Kč ,00, z toho: Platy pedagogů navýšení o Kč ,00; ONIV přímé navýšení o Kč 6 300,00. Úprava č. 3 ze dne navýšení transferu ze SR o Kč ,00, z toho: Platy pedagogů navýšení o Kč ,00; OON pedagogů navýšení o Kč 2 076,00; Platy nepedagogů snížení o Kč ,00; OON nepedagogů navýšení o Kč 4 094,00; ONIV přímé navýšení o Kč 9 280,00. Úprava č. 4 ze dne navýšení transferu ze SR o Kč ,00, z toho: Platy pedagogů navýšení o Kč ,00; Platy nepedagogů navýšení o Kč 5 000,00; ONIV přímé navýšení o Kč 5 250,00; Celková upravená výše příspěvku na provoz Kč ,00, byla organizací použita a čerpána ve schválené výši. Závazné ukazatele rozpočtu byly čerpány v souladu s rozpočtem. 2

3 Stanovisko odboru: Závazné ukazatele rozpočtu byly organizací dodrženy. Poskytnuté dotace byly použity na stanovený účel. 2. PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU VYBRANÝCH POLOŽEK NÁKLADŮ A VÝNOSŮ HLAVNÍ ČINNOSTI Přehled o plnění rozpočtu vybraných položek nákladů hlavní činnosti v tis. Kč Skutečnost k Upravený rozpočet 2012 Skutečnost k % plnění rozpočtu /2011 PŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM 4 478, , ,26 101,31 4,78 Z toho: Mzdové prostředky 3 247, , ,42 100,74 5, Platy zaměstnanců 3 127, , ,12 100,77 4, Ostatní platby za provedenou práci 120,40 140,30 140,30 100,00 16,53 Zákonné pojištění a FKSP 1 120, , ,02 100,07 5, Pov.pojistné plac.zam. (mimo 5038) 1 089, , ,20 100,05 5, FKSP 31,27 32,53 32,82 100,90 4,96 Ostatní přímé náklady 109,98 54,19 88,82 163,90-19,24 z toho: 5135 Učebnice, šk.potř. zdarma 0,00 0,00 0, Knihy, učeb.pomůcky mimo DDHM 40,18 0,00 3,36-91, DDHM učební pomůcky 0,00 10,00 47,11 471, Služby školení a vzdělávání 26,17 15,00 2,54 16,93-90, Cestovné, cest.náhrady 18,91 10,00 16,04 160,37-15,18 PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 1 721, , ,19 106,56-6,47 Z toho: 5137 Drobný dlouhod.hmotný majetek 249,97 40,00 65,33 163,32-73,87 z toho: vybavení učeben, laboratoří a kabinetů 0,00 0,00 17,91 pořízení PC 0,00 0,00 0, Materiál, materiál na opravy 126,59 105,00 107,21 102,10-15, Nákup vody,paliv,energie celkem 145,30 231,00 330,52 143,08 127, ,5 Nájemné, nájem za půdu 5,04 5,00 3,78 75,60-25, Ostatní služby 29,74 43,00 26,97 62,72-9,32 z toho: úklid a údržba 0,00 0,00 0,00 údržba SW 9,61 18,00 13, Opravy a udrž.(mimo ISPROFIN) 17,28 10,00 21,23 212,26 22, Odpisy majetku 915,83 909,00 922,64 101,50 0,74 NÁKLADY CELKEM 6 199, , ,45 102,60 1,66 z toho: NIV ESF (UZ 13404, 33006, 33012, 33019, 33030, 33031, 33439) 0,00 0,00 0,00 Celkové náklady organizace v hlavní činnosti k činily Kč ,93, a byly čerpány ve výši 102,60%, tzn., že organizace vykazuje oproti upravenému rozpočtu navýšení nákladů o Kč ,93. Z hlediska čerpání rozpočtu byl nárůst u položek: energie, opravy a udržování, drobný dlouhodobý hmotný majetek, materiál, odpisy. Výše uvedené položky byly čerpány na úkor ostatních položek, které vykazují nedočerpání plánované výše (nájemné a ostatní služby). Náklady na platy byly čerpány ve výši 100,77 % upraveného rozpočtu a ostatní osobní náklady byly čerpány ve výši 100% upraveného rozpočtu. Oproti roku 2011 (Kč ,51) došlo ke zvýšení nákladů o Kč ,42, tj. o 1,66%. 3

4 Přehled o plnění rozpočtu vybraných položek výnosů hlavní činnosti v tis. Kč Skutečnost k Upravený rozpočet 2012 Skutečnost k % plnění rozpočtu /2011 VÝNOSY CELKEM 6 199, , ,45 102,60 1,66 Výnosy z vlastních výkonů 723,13 646,00 756,82 117,15 4,66 z toho: výnosy z prodeje služeb 0,00 0,00 0,00 produktivní práce žáků 0,00 0,00 0,00 stravné 0,00 0,00 0,00 poplatky za ubytování 0,00 0,00 0,00 příspěvek na úhradu nákl.v ZUŠ 721,52 644,00 754,18 117,11 4,53 Výnosy z pronájmu 0,00 0,00 0,00 Čerpání fondů 175,70 30,00 75,31 251,03-57,14 z toho: fond oběžných aktiv, FKSP 1,76 10,00 0,00 0,00-100,00 fond odměn 0,00 0,00 21,09 rezervní fond 173,94 20,00 54,22 271,10-68,83 investiční fond 0,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy z činnosti 2,35 0,00 3,90 66,24 0,00 0,00 0,00 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 5 292, , ,72 100,00 3,18 prostředky SR* 4 396, , ,72 100,00 4,26 prostředky ÚSC** 896,00 877,00 877,00 100,00-2,12 Celkové náklady organizace v hlavní činnosti byly kryty celkovými výnosy ve výši Kč ,93, z toho výnosy z nároků na prostředky SR činily Kč ,00 a prostředky ÚSC činily Kč ,00. Výnosy z vlastních výkonů činily Kč ,00. Organizace zapojila do svého rozpočtu také fondy ve výši Kč ,61 (rezervní fond ve výši Kč ,57 a zapojení peněžních darů do provozu ve výši Kč ,04). Ostatní výnosy byly ve výši Kč 3 900,00 a finanční výnosy Kč 5 696,32. Výnosy byly plněny na 102,60 %, tj. o Kč ,93 více, než bylo v upraveném rozpočtu plánováno. Vyšší plnění bylo dosaženo u příspěvku na úhradu nákladů v ZUŠ, plnění na 117,11% a u zapojení rezervního fondu, plnění na 271,10%. Na vrub nákladů byla zúčtována dohadná položka pasivní za rok 2012 v částce Kč ,00, z toho: Kč 4 517,00 náklady na telefony, internet a zpracování platů za 12/2012; Kč ,00 náklady na elektrickou energii; Kč ,00 náklady na plyn; Kč 3 565,00 náklady na vodné. 381 Náklady příštích období k ve výši Kč 7 770,00 jedná se o náklady roku 2013 vyfakturované v roce 2012 z toho: fa č. 30 aktualizace programu ESET NOD 32 rok 2013 Kč 3 111,00 fa č. 36 poplatek programu Gordic na období 1-3/2013 Kč 1 485,00 fa č. 69 aktualizace programu Klasifikace do 8/2013 Kč 1 080,00 fa č. 70 hostingové služby na období Kč 560,00 fa č. 83 aktualizace programu WINPED Kč 378,00 fa č. 91 doména zus.bojkovice Kč 1 156, Výnosy příštích období k ve výši Kč ,00 jedná se o školné na leden 2013 přijaté v roce

5 Stanovisko odboru: Náklady vykazují v některých položkách vyššího čerpání, než bylo plánováno, čímž došlo k překročení rozpočtu nákladů. Organizace také překročila výnosovou stránku rozpočtu, přičemž nejvýrazněji byly překročeny výnosy u příspěvku na úhradu nákladů v ZUŠ. Úspora některých nákladových položek, zapojení nerozpočtovaných výnosů, prostředků fondů do výnosů pokryly zvýšené náklady, organizace vytvořila v hlavní činnosti vyrovnaný výsledek hospodaření. 3. VYHODNOCENÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Vyhodnocení doplňkové činnosti podle jednotlivých činností za rok 2012 v Kč Činnost Náklady Výnosy Rentabilita */ Výsledek (ziskovost) hospodaření nákladů DČ nájem nebytových prostor a související služby , , ,12 0,92 Celkem za DČ , , ,12 0,92 V doplňkové činnosti organizace provozuje činnosti uvedené v přiložené tabulce. Plánované náklady na rok 2012 byly ve výši Kč ,00, plánované výnosy byly ve výši Kč ,00. Skutečné výnosy dosáhly částky Kč ,00 a skutečné náklady činily Kč ,88. Zisk z doplňkové činnosti byl vykázán ve výši Kč ,12. Stanovisko odboru: Doplňková činnost je provozována se ziskem. Výsledek hospodaření ve výši Kč ,12 bude využit ve prospěch hlavní činnosti. Rentabilita nákladů doplňkové činnosti 0,92 %. 4. VYHODNOCENÍ DOSAŽENÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Výsledek hospodaření za rok 2012 vykazuje organizace ve výši Kč ,12, z toho z hlavní činnosti Kč 0,00 a z doplňkové činnosti Kč ,12. V souladu s 30 a 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů organizace n a v r h u j e v případě schválení výsledku hospodaření za rok 2012, přidělení zlepšeného výsledku hospodaření ve výši: Kč 0,00 do fondu odměn; Kč ,12 do rezervního fondu. 5

6 Stanovisko odboru: Organizace vykázala celkový zlepšený výsledek hospodaření ve výši Kč ,12, zisk je vykazován v doplňkové činnosti. Návrh organizace na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření dosaženého za hodnocený rok je zřizovatelem doporučen ke schválení: Kč 0,00 do fondu odměn; Kč ,12 do rezervního fondu. Po přídělu výsledku hospodaření do rezervního fondu, který bude pak ve výši Kč ,71, doporučujeme organizaci zapojit finanční prostředky do provozu nebo posílit investiční fond. 5. ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A MZDOVÝCH NÁKLADŮ Název organizace: 3 ZUŠ Bojkovice Objem mzdových nákladů a jednotliv. složek platu k hlavní činnost Tabulka č. 4 v tis. Kč v Kč č. Schválený Upravený 4. čtvrtletí Čerpání % plnění Nevyčerpáno řádku Ukazatel rozpočet rozpočet 2012 celkem skut./rozpočet k UR za období Mzdové náklady celkem 3 466, , ,00 0,00 z toho: Účelová dotace 0 0,00 2 Ostatní osobní náklady 138, , ,00 0,00 3 Prostředky na platy 3 327, , ,00 0,00 v tom: 4 platové tarify (ř.0109) ,00 0,00 5 náhrady platu (ř.0110) ,00 0,00 6 osobní příplatky (ř.0111) ,00 0,00 7 odměny (ř.0112) ,00 0,00 8 příplatky za vedení (ř.0113) ,00 0,00 9 zvláštní příplatky (ř.0114) ,00 0,00 10 přespočetné hodiny (ř.0131) ,00 0,00 11 platy za přesčasy (ř. 0116) ,00 0,00 12 ostatní příplatky (ř.0117) ,00 0,00 13 z fondu odměn (ř.0119) ,00 0,00 14 z ostatních zdrojů (ř.0120) ,00 0,00 15 z ESF (ř.0132) 0 0 0,00 0,00 16 smluvní platy (ř.0134) 0 0 0,00 0,00 17 Počty přep. pracovníků celkem 12,89 11,30 11,34 11,34 18 % nemocnosti 0,00 0,00 Organizaci byl RZK schválen závazný objem prostředků na platy ve výši Kč ,00 a ostatních osobních nákladů ve výši Kč ,00. Závazné objemy mzdových prostředků byly dodrženy. Pro rok 2012 byl pro ZUŠ Bojkovice ve schváleném rozpočtu přepočtený počet zaměstnanců 12,89. V závazných ukazatelích rozpočtu 2012 z 16. dubna 2012 byl přepočtený počet zaměstnanců ve výši 11,30, v upraveném rozpočtu z 10. prosince 2012 je přepočtený počet zaměstnanců rovněž 11,30 a skutečnost k je průměrný přepočtený počet zaměstnanců ve výši 11,34. V rozdílu mezi rozpočtovanou a skutečnou výši přepočteného počtu zaměstnanců se promítá zajištění výuky v hudebním oboru v období měsíců ledna až června 2012 dohodami o pracovní činnosti, kterou měli čtyři pedagogičtí pracovníci. V ZUŠ Bojkovice je v roce 2012 je skutečná výše průměrného platu o Kč 85,00 nižší oproti předpokládanému průměrnému platu podle závazných ukazatelů v upraveném rozpočtu. 6

7 V malé základní umělecké škole s širokou škálou nabídky výuky hry na hudební nástroje i jiné obory je výuka z důvodu zajištění odbornosti zajišťována pedagogy s kratšími pracovními úvazky. Tuto situaci vystihuje i rozdíl mezi výší průměrného přepočteného počtu zaměstnanců (11,34) a jejich skutečným fyzickým stavem k pracovníků (průměrný fyzický stav pracovníků roku 2012 je 19,58 od ledna do června 2012 měli čtyři pedagogičtí pracovníci dohodu o pracovní činnosti, od září mají pracovní smlouvy s krátkými úvazky, proto je nižší průměrný fyzický stav pracovníků oproti skutečnému fyzickému stavu pracovníků k ). V průběhu roku 2012 bylo ukončeno šest pracovních poměrů (jeden pracovní poměr nepedagogický pracovník), z toho tři pracovní poměry na dobu určitou k , současně byly k ukončeny dohody o pracovní činnosti pedagogických pracovníků na dobu určitou (výuka hudby čtyři pracovníci). Nových pracovních poměrů bylo v průběhu roku 2012 uzavřeno devět (jeden pracovní poměr nepedagogický pracovník), z toho osm v měsíci září Jedná se o pedagogické pracovníky s kratšími pracovními úvazky. V měsíci září nebyly uzavírány dohody o pracovní činnosti pro pedagogické pracovníky. K je jedna pracovnice na rodičovské dovolené. Procento fluktuace trvale činných pracovníků je 0,14. V roce 2012 bylo v ZUŠ Bojkovice % pracovní neschopnosti 2,59 % za 366 kalendářních dnů - jedná se o 2 pracovní neschopnosti ( 612,57hodin nemoci). V roce 2012 bylo v ZUŠ Bojkovice odpracováno hodin V doplňkové činnosti ZUŠ Bojkovice byl za období roku 2012 přepočtený stav pracovníků 0,050, vyplaceno bylo Kč 8 986,00. Jedná se o úklid a zpracování ekonomické agendy. Stanovisko odboru: Organizace v roce 2012 mzdové závazné ukazatele dodržela. Limit prostředků na platy pedagogů, limit prostředků na platy nepedagogů, limit prostředků na OON pedagogů a limit prostředků na OON nepedagogů byly plně vyčerpány. Průměrný plat pedagogů činil Kč ,00 a ve srovnání s rokem 2011 byl o Kč 2 201,00 vyšší. Průměrný plat nepedagogů činil Kč ,00 a ve srovnání s rokem 2011 byl o Kč 3 030,00 vyšší. Stav pracovníků se meziročně snížil o cca 0,3 pracovníka, i přes nárůst žáků z důvodu úpravy organizace práce. 6. VYHODNOCENÍ PROVEDENÝCH OPRAV Organizace v návaznosti na schválený rozpočet předložila plán oprav ve výši Kč ,00. Plán oprav byl skutečně čerpán ve výši Kč ,00, což je plnění 212,26 %. Opravy byly zaměřeny na opravy hudebních nástrojů a drobnou údržbu. Opravy byly hrazeny z vlastních zdrojů. Plánované náklady na opravy byly překročeny. 7

8 7. HOSPODAŘENÍ S PROSTŘEDKY PENĚŽNÍCH FONDŮ ORGANIZACE Tvorba a čerpání fondů v roce 2012 (v Kč) Stav k Tvorba v r Čerpání v r Stav k Fond odměn ,00 0, ,00 0,00 FKSP , , , ,51 Investiční fond , , , ,48 Rezervní fond (413) , , , ,59 Rezervní fond (414) 3 605, , , ,12 O použití a tvorbě fondů vypovídá výše uvedený přehled. Investiční fond: Plán tvorby a použití investičního fondu byl schválen RZK, jeho poslední změna byla projednána dne usnesením č. 0252/R08/12. Stav IF k činil Kč ,48. Z vlastních zdrojů (odpisů z hmotného a nehmotného majetku) získala organizace Kč ,00. Oproti plánu byly odpisy navýšeny o Kč 996,00. Použití fondu ve výši Kč ,00 (z toho Kč ,00 bylo na základě usnesení ZZK č. 0581/Z18/12 ze dne odvedeno do rozpočtu Zlínského kraje) bylo v souladu se schválenými změnami čerpání investičního fondu. IF k vykazoval zůstatek Kč ,48 a byl plně kryt účtem FKSP: Stav FKSP byl k ve výši Kč ,56. V průběhu roku 2012 byl zdrojem fondu základní příděl ve výši 1 % z vyplacených mezd v hlavní i doplňkové činnosti ve výši Kč ,95. Užití fondu na příspěvek na penzijní připojištění Kč ,00 a peněžní dary při životních výročích Kč 4 000,00. FKSP vykazoval k zůstatek ve výši Kč ,51. Mezi finančními prostředky na účtu k FKSP (243) a fondem FKSP byl k vykazován rozdíl ve výši Kč 17,19, který představoval nepřevedený příděl do fondu a nepřevedené bankovní poplatky za prosinec. Rezervní fond (413): Stav RF byl k ve výši Kč ,57. Zdrojem fondu byl převod VH z roku 2011 ve výši Kč ,59. Čerpání rezervního fondu ve výši Kč ,57 na rozvoj hlavní činnosti. Stav RF k vykazoval zůstatek Kč ,59 a byl plně kryt účtem Rezervní fond (414): Stav RF byl k ve výši Kč 3 605,16. Zdrojem fondu byly dary ve výši Kč ,00. Čerpání rezervního fondu ve výši Kč ,04 na rozvoj hlavní činnosti. Stav RF k vykazoval zůstatek Kč 4 349,12 a byl plně kryt účtem Fond odměn: Stav FO k byl ve výši Kč ,00. Byl čerpán na odměny ve výši Kč ,00. Fond odměn k vykazoval zůstatek ve výši Kč 0,00. 8

9 Stanovisko odboru: Fondy byly tvořeny a čerpány v souladu s jejich schválenými a předloženými plány. Na základě usnesení ZZK č. 0581/Z18/11 ze dne byly odvedeny prostředky IF do rozpočtu Zlínského kraje ve výši Kč ,00. K byly uvedené peněžní fondy kryty finančními prostředky bankovních účtů. Dále byl vykazován rozdíl u FKSP, v souvislosti s proúčtování zákonného přídělu a čerpání za měsíc prosinec, které bude skutečně naplněno a kryto až v měsíci lednu PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ ORGANIZACE Stav pohledávek organizace k činil Kč ,69, z toho zálohy představují Kč ,00. Organizace nevykazuje pohledávky po lhůtě splatnosti. V roce 2012 nebyl proveden odpis nedobytné pohledávky v souladu s podmínkami ve zřizovací listině. Stav závazků organizace k činil Kč ,69, všechny byly ve lhůtě splatnosti. Jedná se o: Účet 321 dodavatelé Kč ,00; Účet 324 přijaté zálohy Kč ,00; Účet 331 mzdy Kč 480,00; Účet 333 ostatní závazky Kč ,00; Účet 336 odvody Kč ,00; Účet 342 zálohová a srážková daň Kč ,00; Účet 384 výnosy příštích období Kč ,00; Účet 389 dohadné účty Kč ,00; Účet 378 ostatní závazky Kč 19,69. Stanovisko odboru: Pohledávky a závazky organizace souhlasí se stavem v rozvaze ke dni Dle předloženého soupisu se jedná o pohledávky ve lhůtě splatnosti. Stav finančních prostředků na provozním bankovním účtu k ve výši Kč ,50, pokladní hotovost ve výši Kč 3 140,00 a zohlednění zaplacení pohledávek zajišťují finanční krytí závazků organizace, které jsou ve výši Kč , STAV ZÁSOB A CENIN Organizace k nevykazuje stav zásob. Na účtu 263 ceniny je k vykazován zůstatek ve výši Kč 150,00. Jedná se o hodnotu poštovních známek. Stanovisko odboru: Stav zásob a cenin souhlasí se stavem v rozvaze k

10 10. ČERPÁNÍ NA VYBRANÝCH NÁKLADOVÝCH ÚČTECH (541, 542, 547, 557) Na účtech 541, 542, 547, 557 je vykazován k nulový zůstatek. 11. PŘEHLED NEDOKONČENÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU Na účtu 041 není k vykazován žádný zůstatek. Na účtu 042 není k vykazován žádný zůstatek. 12. PŘEHLED INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ, INVESTIČNÍCH POŽADAVKŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V roce 2012 nebyly v organizaci realizovány žádné investiční záměry. 13. PŘEHLED O NAJATÉM A PRONAJATÉM NEMOVITÉM MAJETKU ORGANIZACE Organizace v roce 2012 pronajímala prostory (sál školy s příslušenstvím, bar ve vestibulu, nahrávací studio) v doplňkové činnosti, ze kterých v roce 2012 získala příjmy ve výši Kč ,00. Organizace v roce 2012 využívala najatý klavír zapůjčený od Českého hudebního fondu Brno pro zajištění své činnosti, za který v roce 2012 vynaložila Kč 3 780, VYHODNOCENÍ PROJEKTŮ - EU Škola v roce 2012 nerealizovala žádné projekty EU. 15. PROVEDENÉ KONTROLY ORGANIZACE V roce 2012 proběhly následující kontroly: Kontrola hospodaření provedená Zlínským krajem - Veřejnosprávní kontrola - namátková kontrola hospodaření za rok 2011 včetně prověrky přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému - ve dnech provedená pracovnicemi Krajského úřadu Zlínského kraje, odborem Kanceláře ředitele. Při kontrole byly zjištěny pouze drobné nedostatky. Kontrola výkonu činností provedená Zlínským krajem kontrola BOZP a PO dne Kontrola zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců a bezpečnost a ochrana zdraví žáků a další zvláštní předpisy o bezpečnosti práce. Při kontrole byl zjištěn drobný nedostatek aktuálně nebyly provedeny revize drobných spotřebičů. Další kontroly provedené jinými kontrolními orgány OSSZ Uherské Hradiště dne Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. 10

11 16. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE Neinvestiční náklady na žáka Rok 2011 Náklady na žáka v Kč přímé provozní Kč Kč Kč počet žáků Celkové náklady 6 199, , ,62 342, , ,98 Pokryto dotací 5 292, ,34 896,00 342, , ,88 Kryto vlastními výnosy 907,38 81,76 825,62 342,00 239, ,09 Rok 2012 Sumář Sumář náklady celkem náklady celkem Nárůst v tis. Nárůst v tis. Kč přímé přímé Nárůst v tis. Nárůst v tis. Kč Náklady na žáka v Kč přímé provozní Celkové náklady 6 302,45 101,66% 102, ,26 104,78% 214, ,19 93,53% -111,43 351, , ,44 Pokryto dotací 5 460,72 103,18% 168, ,72 104,26% 187,38 877,00 97,88% -19,00 351, , ,58 Kryto vlastními výnosy 841,73 92,76% -65,65 108,54 132,75% 26,78 733,19 88,80% -92,43 351,00 309, ,86 provozní provozní Nárůst v tis. Nárůst v tis. Kč Přepočtený Přepočtený počet žáků Pokud posuzujeme náklady organizace, v přepočtu na žáka činí: - celkové přímé náklady Kč ,26, z toho kryto dotací Kč ,03; - celkové provozní náklady Kč 4 587,44, z toho kryto dotací Kč 2 498,58; oproti roku celkové přímé náklady na 1 žáka se zvýšily o Kč 274,40; - celkové provozní náklady na 1 žáka se snížily o Kč 446,54. Oproti roku 2011 se neinvestiční náklady na žáka mírně- provozní náklady snížily a přímé náklady zvýšily. Vyšší provozní náklady na žáka v předchozím roce byly způsobeny čerpáním účelově určeného finančního daru od SYNOT TIP,a.s. Uherské Hradiště v objemu Kč ,00 (vybavení jeviště a hlediště koncertního sálu školy). 17. CELKOVÉ HODNOCENÍ ORGANIZACE Řádná účetní závěrka byla sestavena v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoveným způsobem předložena zřizovateli a dle vyhlášky MF č. 383/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o účetních záznamech v technické formě předána do centrálního systému účetních informací státu. K dosažení co nejvěrnějšího zobrazení skutečnosti N a V k organizace použila při roční uzávěrce časové rozlišení nákladů a výnosů a dohadné účty aktivní a pasivní. Data účetní závěrky byla předána včas. Na základě kontroly závěrky nebyly zjištěny rozdíly kontrolovaných vazeb účetnictví. Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) k byly zaslány ve stanoveném termínu a předepsaném rozsahu. Vazby jednotlivých účetních výkazů byly dodrženy a nevykazovaly rozdíly. Zpráva o hospodaření byla (nebyla) předložena dle pokynu odboru. Komentáře k jednotlivým bodům jsou dostačující. Na základě kontroly údajů byly provedeny drobné opravy. Celková ekonomická situace organizace je hodnocena podle jednotlivých bodů tohoto vypracovaného stanoviska. Hodnocení celoroční spolupráce a přístupu organizace velmi dobrá spolupráce, termíny jsou dodržovány, organizace předkládá materiály dle požadované struktury, evidence je analyticky členěna, jednání vstřícné, kvalitně zpracované podklady. 11

12 ZÁVĚR V rámci hodnocení finančního hospodaření organizace odbor školství mládeže a sportu doporučuje, aby zlepšený výsledek hospodaření organizace vykázaný k ve výši Kč ,12 byl převeden do rezervního fondu. Stanovisko bylo zpracováno na základě účetních dat, vyhodnocení ekonomických ukazatelů a předložených rozborů hospodaření organizace v souladu s usnesením RZK č. 0085/R02/13 ze dne Tímto stanoviskem nejsou dotčena práva kontrolních orgánů provádět revizi výsledků hospodaření a ověřovat, zda údaje vykázané v účetních výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním. Ve Zlíně dne: Zpracoval: Věra Stuchlíková Za odbor školství vedoucí odboru: PhDr. Stanislav Minařík Podpis: S vypracovaným hodnotícím stanoviskem byl seznámen zástupce organizace dne : Podpis: Stanovisko bude předloženo RZK na jednání dne radním za oblast školství, PaedDr. Petrem Navrátilem. 12

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 C. Příspěvkové organizace ostatní přímo řízené organizace... 11 1. Principy rozpisu OPŘO...

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

Rozbor hospodaření za rok 2014

Rozbor hospodaření za rok 2014 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 25

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 25 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Státní správa... 2 1.1 Česká školní inspekce... 2 2. Ostatní organizační složky státu... 6 2.1 Vysokoškolské sportovní centrum... 6 C. Příspěvkové organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Státní správa... 2 1.1 MŠMT vlastní úřad... 2 1.2 Česká školní inspekce... 5 2. Ostatní organizační složky státu... 9 2.1 Vysokoškolské sportovní centrum...

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818/1a, Karviná Hranice ISO 16016 Netolerované rozměry dle ISO 2768 - mk Veškeré drsnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje o pracovnících školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba Poruba,, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 214 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě - Porubě 26

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě-Porubě 14.02.2014 A.Základní

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá: RNDr.

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více