Č.j.: S324/ /2006/510-MO V Brně dne 22. ledna 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č.j.: S324/2006-22476/2006/510-MO V Brně dne 22. ledna 2007"

Transkript

1 V Brně dne 22. ledna 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., ve správním řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, zahájeném dne na základě návrhu ze dne , jehož účastníky jsou: statutární město Brno, IČ: , se sídlem Dominikánské náměstí 1/196, Brno, zastoupené Romanem Onderkou, primátorem, jako zadavatel, obchodní společnost GORDIC spol. s r. o., IČ: , se sídlem Erbenova 4, Jihlava, za niž jedná Ing. Jaromír Řezáč, jednatel, zastoupená na základě plné moci ze dne JUDr. Milanem Zápotočným, advokátem, se sídlem Telečská 7, Jihlava, jako navrhovatel, obchodní společnost IDS Scheer ČR, s. r. o., IČ: , se sídlem Vídeňská 55, Brno, za niž jedná Ing. Jiří Hejduk, jednatel, jíž byla veřejná zakázka přidělena. v nadlimitní veřejné zakázce Agendový informační systém statutárního města Brna zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno na centrální adrese dne pod ev. č a v Úředním věstníku Evropské unie dne v č. 93/2006 pod ev. č. 2006/S , rozhodl podle 101 odst. 1 cit. zákona o veřejných zakázkách, takto: I. Zadavatel statutární město Brno, IČ: , se sídlem Dominikánské náměstí 1/196, Brno nesplnil povinnost stanovenou v 62 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb. v návaznosti na 8

2 odst. 3 vyhlášky č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, ve znění vyhlášky č. 137/2005 Sb., když při hodnocení nabídek v kritériích hodnocení procesní přístup a metodiky realizace dílčích částí plnění a harmonogram nehodnotil nabídky uchazečů postupem, který stanoví cit. prováděcí vyhláška, avšak tento postup neovlivnil pořadí nabídek. II. Podle 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., a podle 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, se výše jmenovanému zadavateli ukládá: uhradit náklady řízení ve výši 1 000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Náklady řízení jsou splatné do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo /0710, variabilní symbol Od ů vodn ě n í Statutární město Brno, IČ: , se sídlem Dominikánské náměstí 1/196, Brno, zastoupené Romanem Onderkou, primátorem (dále jen zadavatel ), uveřejnilo podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb. (dále jen zákon ), v informačním systému o veřejných zakázkách dne pod ev. č a v Úředním věstníku Evropské unie dne v č. 93/2006 pod ev. č. 2006/S , oznámení otevřeného řízení za účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky Agendový informační systém statutárního města Brna. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne vyplývá, že nabídka předložená uchazečem IDS Scheer ČR, s. r. o., IČ: , se sídlem Vídeňská 55, Brno, za niž jedná Ing. Jiří Hejduk, jednatel (dále jen uchazeč IDS Scheer ), která splňuje všechny zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách byla hodnotící komisí hodnocena jako nejvhodnější a hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu s jmenovaným uchazečem. Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky dne Proti rozhodnutí zadavatele ze dne o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku Agendový informační systém statutárního města Brna jehož oznámení obchodní společnost GORDIC spol. s r. o., IČ: , se sídlem Erbenova 4, Jihlava, za niž jedná Ing. Jaromír Řezáč, jednatel, zastoupená na základě plné moci ze dne JUDr. Milanem Zápotočným, advokátem, se sídlem Telečská 7, Jihlava (dále jen navrhovatel ), obdržela dne , podal navrhovatel dopisem ze dne námitky, které zadavatel obdržel dne a kterým po přezkoumání jejich oprávněnosti nevyhověl rozhodnutím ze dne , které navrhovatel obdržel dle dodejky dne Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne

3 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ). Dnem , kdy Úřad obdržel uvedený návrh, bylo podle 96 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ). Obsah podstatných částí návrhu, jeho doplnění ze dne , stanoviska uchazeče IDS Scheer ze dne a stanoviska zadavatele ze dne je uveden níže, vždy v příslušné části tohoto odůvodnění. zadavatel, Účastníky správního řízení podle 99 zákona jsou: navrhovatel, uchazeč IDS Scheer, jemuž byla veřejná zakázka přidělena. Dne obdržel orgán dohledu od zadavatele kompletní dokumentaci o zadání předmětné veřejné zakázky. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. S324/ /2006/510-MO ze dne Současně Úřad usnesením č. j. S324/ /2006/510-MO ze dne účastníkům řízení stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. Dne Úřad umožnil právnímu zástupci navrhovatele nahlédnout do správního spisu vedeného pod č. j. S324/2006. Úřad přezkoumal na základě ust. 96 a následujících zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace, předložených stanovisek navrhovatele, zadavatele, uchazeče IDS Scheer a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel při zadávání veřejné zakázky Agendový informační systém statutárního města Brna nesplnil povinnost stanovenou v 62 odst. 3 zákona v návaznosti na 8 odst. 3 vyhlášky č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, ve znění vyhlášky č. 137/2005 Sb. (dále jen vyhláška ), když při hodnocení nabídek v kritériích hodnocení procesní přístup a metodiky realizace dílčích částí plnění a harmonogram nehodnotil nabídky uchazečů postupem, který stanoví vyhláška, přičemž tento postup neovlivnil pořadí nabídek, k čemuž uvádí následující rozhodné skutečnosti. K problematice rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky ust. 65 odst. 2 zákona Argumentace navrhovatele: Navrhovatel ve svém návrhu ze dne mj. uvádí, že zadavatel je povinen v rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uvést nejen důvody přidělení veřejné zakázky, ale rovněž i zdůvodnění odmítnutí ostatních uchazečů, což zadavatel neučinil. Z uvedeného 3

4 důvodu se navrhovatel domnívá, že zadavatel nepostupoval při hodnocení nabídek transparentně, neboť nehodnotil nabídku vybraného uchazeče ve vztahu k ostatním podaným nabídkám. Navrhovatel rovněž namítá, že dne , kdy se dostavil k zadavateli, neměl zadavatel k dispozici celou zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, nýbrž pouze její část, přičemž zbývající část zprávy o posouzení a hodnocení nabídek byla po cca 90 minutách zadavateli zaslána elektronicky z advokátní kanceláře ROWAN LEGAL, sdružení advokátů, která se podílela na zpracování zadávací dokumentace. Z uvedené skutečnosti navrhovatel dovozuje, že zprávu o posouzení a hodnocení nabídek nezpracovala komise pro posouzení a hodnocení nabídek, nýbrž zástupci advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Argumentace zadavatele: Zadavatel k námitce navrhovatele ve svém stanovisku ze dne uvádí, že se ve svém rozhodnutí velmi podrobně zabýval veškerými důvody a okolnostmi, které jej vedly k výběru nejvhodnější nabídky, a to v rámci všech zadavatelem stanovených dílčích hodnotících kritérií včetně jejich případných subkritérií. U každého uvedeného hodnotícího kritéria je tak v rozhodnutí uvedena buď jeho absolutní číselná hodnota vyplývající z nabídky vybraného uchazeče nebo subjektivně hodnocených kritérií, obsáhlé odůvodnění hodnocení nabídky vybraného uchazeče. Z odůvodnění rozhodnutí dle názoru zadavatele vyplývají a jsou jednoznačně logicky dovoditelné i důvody, pro které byli ostatní uchazeči odmítnuti, resp. proč nabídky těchto uchazečů byly hodnoceny jako méně výhodné pro zadavatele. V některých konkrétních bodech odůvodnění uvedeného v rozhodnutí jsou pak výslovně uvedena konkrétní srovnání, v čem je řešení nabídnuté vybraným uchazečem horší, či naopak lepší než plnění nabídnuté ze strany navrhovatele. Dle názoru zadavatele není pravdivé ani tvrzení navrhovatele, že zadavatel nepostupoval při hodnocení nabídek transparentně, když nehodnotil nabídku uchazeče IDS Scheer ve vztahu k ostatním nabídkám. Samotným účelem právní úpravy ve vztahu k fázi zadávacího řízení po učinění rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky je umožnit neúspěšným dodavatelům získat informace o tom, z jakých důvodů jejich nabídka nebyla úspěšná, resp. nebyla zadavatelem vyhodnocena jako nejvýhodnější, a jak byla jejich nabídka hodnocena. Tento účel je pak naplněn nejen v potřebě podrobného odůvodnění rozhodnutí, ale zejména v řádném zpracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, ze které budou zřejmé skutečnosti související s hodnocením nabídek a do které mají všichni uchazeči možnost nahlédnout. O tom ostatně vypovídá i skutečnost, že nová právní úprava veřejných zakázek, která zohledňuje dlouhodobou a ustálenou rozhodovací praxi vnitrostátních i komunitárních rozhodovacích orgánů, obsažená v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, již klade zcela zásadní důraz na obsah zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, nikoliv tak na obsah rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Základním postulátem však zůstává možnost uchazeče seznámit se s podrobnými důvody hodnocení své nabídky ve vztahu k ostatním nabídkám. Tuto možnost navrhovatel nepochybně měl již z obsáhle zpracovaného odůvodnění rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky, přičemž rovněž využil své možnost nahlédnout do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořídit si její kopii. Při zpracování svého návrhu tedy měl oba rozhodné dokumenty k dispozici a prokazatelně tak věděl, jak byla jeho nabídka hodnocena ve vztahu k ostatním nabídkám. To ostatně vyplývá i z obsáhlosti jeho podání. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek uvádí zcela jednoznačné a podrobné vzájemné porovnání výhodnosti jednotlivých nabídek z pohledu jednotlivých hodnotících kritérií stanovených zadavatelem. I když délka odůvodnění nemůže být samozřejmě rozhodujícím hlediskem, je zřejmé, že odůvodnění hodnocení jde zcela nad rámec běžného odůvodnění prováděného v jiných zadávacích řízeních, když je rozvedeno na několika 4

5 stranách do potřebných detailů, přičemž je plně přezkoumatelné. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a zpráva o posouzení a hodnocení nabídek obsahuje velmi podrobné a precizní odůvodnění zcela v souladu s ustanoveními 63 odst. 1 zákona, resp. 65 odst. 2 zákona. Námitka navrhovatele směřující proti transparentnosti zadávacího řízení a přezkoumatelnosti postupu zadavatele při výběru nejvhodnější nabídky je dle názoru zadavatele zcela účelová. Je zřejmé, že zadavatel dostál svým zákonným povinnostem, když transparentnost celého procesu hodnocení je zachycena ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek (rovněž v protokolech o jednání hodnotící komise), přičemž zadavatel se s hodnocením hodnotící komise pro jeho kvalifikovanost ztotožnil. Přes obecnou formulaci námitek navrhovatele lze uvést, že hodnotící komise se v rámci hodnocení nabídek jednotlivých uchazečů zabývala zcela konkrétními údaji a skutečnostmi uvedenými v těchto nabídkách, což ostatně bylo následně promítnuto i do rozhodnutí a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. Argument navrhovatele ohledně obecného a neúplného rozsahu odůvodnění rozhodnutí je pro zadavatele zcela nepřijatelný. Pokud se týká námitky, že v sídle zadavatele nebyla pro zástupce navrhovatele okamžitě k dispozici zpráva o posouzení a hodnocení nabídek s tím, že byla následně dodána z advokátní kanceláře ROWAN LEGAL, sdružení advokátů (dále jen ROWAN LEGAL ), zadavatel konstatuje, že má s ROWAN LEGAL řádně uzavřenou smlouvu za účelem právní podpory při realizaci zadávacího řízení. Na základě této smlouvy a dohody mezi zadavatelem a ROWAN LEGAL, archivuje ROWAN LEGAL až do konce zadávacího řízení veškerou dokumentaci se zadávacím řízením související tak, aby ji po jeho ukončení zcela kompletní předala zadavateli k archivaci dle požadavků zákona. S tím souvisí i poskytnutí zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zástupci navrhovatele, kdy zpráva o posouzení a hodnocení nabídek byla zasílána zadavateli z ROWAN LEGAL prostřednictvím faxu a spojení bylo z technických důvodů přerušeno právě v době, kdy zástupce navrhovatele požádal o nahlédnutí do zprávy. Následně tedy bylo nutné zprávu o posouzení a hodnocení nabídek převést do elektronické podoby a zaslat ji k rukám zadavatele prostřednictvím elektronické pošty. Tím bylo zapříčiněno navrhovatelem namítané prodlení s předložením zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. Po vyřešení technických problémů bylo zástupci navrhovatele umožněno nahlédnout do kompletní zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a učinit si její kopii v souladu s ustanovením 63 odst. 2 zákona. ROWAN LEGAL veškerou dokumentaci týkající se předmětné veřejné zakázky uschovává u sebe a archivuje pro její předání zadavateli po skončení zadávacího řízení. To se týká i zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, kterou ROWAN LEGAL pro uvedené účely obdržel od zadavatele již vypracovanou a opatřenou podpisy členů hodnotící komise. Skutečnost, že nabídka navrhovatele splňuje požadované vlastnosti stejně jako nabídka uchazeče IDS Scheer nesvědčí než o tom, že navrhovatel podal nabídku, která byla v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými zadavatelem. Je také třeba poukázat na skutečnost, že v rozhodnutí zadavatel odůvodňuje výběr vybraného uchazeče a v žádném případě pouze bez dalšího nekonstatuje vlastnosti řešení nabídnutého uchazečem IDS Scheer. Navrhovatel pak sotva může bez znalosti nabídky uchazeče IDS Scheer relevantně posoudit výhodnost své nabídky vůči nabídce tohoto uchazeče. Výběr nejvhodnější nabídky není založen na pouhém zjištění, zda nabízené plnění splňuje veškeré zadavatelem požadované vlastnosti. Zadavatel totiž nejvhodnější nabídku vybírá na základě vzájemného propojení těchto vlastností v příslušném nabízeném plnění a na základě komplexnosti nabízeného plnění z hlediska hodnotících kritérií. Z tohoto důvodu nemůže navrhovatel z poznatku, že jeho nabídka splňuje požadované vlastnosti uvedené jako důvod pro výběr nabídky vybraného uchazeče, dovozovat jakékoliv dopady na výsledek hodnocení nabídek. 5

6 Argumentace uchazeče IDS Scheer: Zadavatel, resp. jím ustanovená hodnotící komise hodnotí nabídky dle dílčích hodnotících kritérií stanovených v zadávacích podmínkách. Stejně tomu bylo i v šetřeném případě, jak vyplývá z rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Uchazeč IDS Scheer poukazuje na zjevnou účelovost této námitky navrhovatele. Dle názoru uchazeče IDS Scheer námitka navrhovatele směřuje proti skutečnostem, které jsou mimo rámec přezkumné činnosti Úřadu. Závěry Úřadu k problematice rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky ust. 65 odst. 2 zákona: Ustanovení 65 odst. 2 zákona stanoví, že rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky uchazeči vybranému podle 65 odst. 1 zadavatel zašle neprodleně ostatním uchazečům, nebyli-li ze zadávacího řízení vyloučeni. V rozhodnutí zadavatel uvede identifikační údaje o vybraném uchazeči včetně osobních údajů v rozsahu uvedeném v 60 odst. 1 zákona. Dále zadavatel uvede z nabídky ty údaje, které byly předmětem hodnocení podle stanovených kritérií, včetně odůvodnění zadání veřejné zakázky tomuto uchazeči a odmítnutí ostatních uchazečů. Součástí rozhodnutí musí být vyhodnocení pořadí nabídek ostatních uchazečů. Jestliže rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky neodpovídá pořadí nabídek podle hodnocení hodnotící komise, musí být součástí rozhodnutí zdůvodnění tohoto postupu. Úřad po přezkoumání předložené dokumentace konstatuje, že rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky č. j. 0/06/00848 ze dne má všechny zákonem stanovené náležitosti, jak požaduje ustanovení 65 odst. 2 zákona. Zadavatel v uvedeném rozhodnutí mj. uvedl identifikační údaje o vybraném uchazeči včetně osobních údajů v rozsahu dle 60 odst. 1 zákona. Součástí rozhodnutí je i vyhodnocení nabídek ostatních uchazečů, kteří se umístili v dalším pořadí. Zadavatel v rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky uvedl všechny podstatné údaje z nabídky vybraného uchazeče, které byly předmětem hodnocení nabídek v souladu se zveřejněnými kritérii hodnocení. U každého posuzovaného kritéria hodnocení je podrobně uvedeno, z jakého důvodu je řešení nabízené uchazečem IDS Scheer pro zadavatele nejvhodnější, příp. zadavatel porovnává řešení uvedené v nabídce uchazeče IDS Scheer s nabídkami ostatních uchazečů, včetně výhod a nevýhod jednotlivých řešení. Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky rovněž obsahuje výslednou tabulku hodnocení s uvedením celkových bodových hodnot nabídek uchazečů dle jednotlivých kritérií hodnocení, celkové bodové ohodnocení nabídek uchazečů a odpovídající pořadí nabídek. Z předložené dokumentace Úřad rovněž zjistil, že se zadavatel v šetřeném případě plně ztotožnil s hodnocením komise pro posouzení a hodnocení nabídek, včetně stanoveného pořadí. Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky dále obsahuje podrobné a precizně zpracované odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky ve vztahu k jednotlivým dílčím kritériím hodnocení. V uvedeném rozhodnutí je dle jednotlivých kritérií hodnocení buď přímo uvedeno srovnání nabídky uchazeče IDS Scheer a odmítnutých uchazečů nebo je zdůvodněno, proč nabídka uchazeče IDS Scheer je v daném kritériu hodnocení hodnocena jako nejvýhodnější. Z rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky jsou tak zřejmé důvody zadavatele jak pro přidělení veřejné zakázky uchazeči IDS Scheer, tak i důvody pro odmítnutí ostatních uchazečů (včetně navrhovatele). Pokud měli uchazeči dojem, že rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky není z jejich pohledu dostatečně podrobné, měli možnost nahlédnout do vlastní zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, s jejímiž závěry se zadavatel zcela ztotožnil. Úřad zjistil, že v uvedené 6

7 zprávě o posouzení a hodnocení nabídek jsou velmi podrobně porovnávány jednotlivé parametry z nabídek uchazečů, a to ve vztahu ke všem konkrétním dílčím kritériím hodnocení. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek je tedy zřejmé slovní porovnání jednotlivých parametrů nabízených agendových informačních systémů statutárního města Brna (dále jen systém ), přičemž vždy následuje odpovídající bodové ohodnocení. Uchazeči po nahlédnutí do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek tak mají možnost získat podrobné informace o výhodách a nevýhodách jimi nabízených systémů z pohledu zadavatele, ve všech jednotlivých dílčích kritériích hodnocení. Do zprávy měl možnost nahlédnout i navrhovatel, který svého práva využil dne Na doplnění Úřad uvádí, že současná právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách již zadavatelům veřejných zakázek neukládá, aby v rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky odůvodňoval odmítnutí uchazečů, kterým nebyla veřejná zakázka přidělena. Úřad nepovažuje za porušení zákona, pokud ROWAN LEGAL, se kterým má zadavatel uzavřenou smlouvu za účelem právní podpory při realizaci zadávacího řízení, u sebe v průběhu zadávacího procesu uchovává dokumentaci o zadání předmětné veřejné zakázky. Rovněž i technické potíže při předávání dokumentace při nahlížení do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek navrhovatelem, nelze považovat za porušení zákona, neboť i přes uvedené technické problémy na straně zadavatele, měl navrhovatel možnost nahlédnout do kompletní zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, a nebyl tak na svém právu nikterak krácen. Úřad se neztotožňuje s tvrzením navrhovatele, že skutečnost, že ROWAN LEGAL u sebe v průběhu zadávacího procesu uchovával zprávu o posouzení a hodnocení nabídek znamená, že hodnocení nabídek neprováděli jednotliví členové komise pro posouzení a hodnocení nabídek, nýbrž osoby z ROWAN LEGAL. Skutečnost, že zadavatel po dobu průběhu zadávání veřejné zakázky uchovával dokumentaci u ROWAN LEGAL, nemá spojitost s tím, kdo prováděl posuzování a hodnocení nabídek. Rovněž ani navrhovatel nepředložil žádný relevantní důkaz, že by vlastní hodnocení nabídek prováděl někdo jiný, než členové hodnotící komise řádně jmenovaní zadavatelem, kteří zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne potvrdili svými podpisy. Na základě výše uvedeného Úřad neshledal v postupu zadavatele při zadávání předmětné veřejné zakázky porušení ustanovení 65 odst. 2 zákona. K problematice hodnocení nabídek ust. 63 odst. 1 zákona v návaznosti na 25 odst. 1 zákona Argumentace navrhovatele: Dle názoru navrhovatele je hodnocení nabídek ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek zaměřeno pouze na obecné teoretické charakteristiky funkčnosti systému, které však ve většině případů nejsou spojeny s uvedením konkrétních technických řešení, na základě kterých byla požadovaná funkčnost dosažena. Naopak ve velké míře jsou požívány odkazy na určité typy technologií a produktů, aniž bylo konkrétně uvedeno, proč hodnotící komise tento, zpravidla obecně známý, rozšířený nebo uznávaný typ ve vztahu k použití jiného, srovnatelného typu v ostatních nabídkách. Vzhledem k charakteru a rozsahu systému nelze pouze porovnávat všechny parametry systému v jednotlivých nabídkách, ale způsob hodnocení komise. Postup komise, která konkrétní parametry systému téměř nesrovnávala, 7

8 nelze považovat za transparentní, který by vypovídal skutečnému rozdílu v dosažených funkčních řešeních systému uvedených v jednotlivých nabídkách. Navrhovatel uvádí, že při hodnocení nabídek dle dílčího kritéria hodnocení Způsob plnění veřejné zakázky, subkritérium V) zadavatel odůvodnil nabídku IDS Scheer tím, že tento uchazeč využívá pro propojení systému na GISMB jako svého subdodavatele společnost T-Mapy spol. s r. o. (tj. autora GISMB), což lépe zaručí propojení obou systémů. Takové hodnocení nabídky dle navrhovatele představuje přímé porušení zásady stejného zacházení se všemi uchazeči a zákazu diskriminace, neboť přímo zvýhodňuje určitého dodavatele. Navrhovatel ve své nabídce předložil potvrzení společnosti T-Mapy spol. s r. o., ve kterém je potvrzena možnost integrace systému navrhovatele s technologiemi, aplikacemi a mapovými podklady provozovanými společností T-Mapy spol. s r. o., a to cestou přímého a obousměrného propojení agend. Navrhovatel se tudíž domnívá, že jeho nabídka byla v uvedeném ohledu zcela srovnatelná s nabídkou uchazeče IDS Scheer. Při hodnocení nabídek dle dílčího kritéria hodnocení Způsob plnění veřejné zakázky, subkritérium VI) zadavatel nabídku uchazeče IDS Scheer odůvodnil tím, že se jedná o mezinárodně osvědčený, výkonný a škálovatelný systém SAP BI, který lépe vyhovuje požadavkům zadavatele svojí univerzálností a otevřeností ke spolupráci s dalšími systémy. Přestože rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a tedy i systému závisí na potřebách zadavatele, navrhovatel neakceptuje odůvodnění zadavatele, které upřednostňuje systém IDS Scheer na základě uvedených obecných pojmů, kterými lze charakterizovat i systémy jiné, jako např. systém Microstrategy 8, který použil navrhovatel. Uvedené vyplývá i ze srovnávací studie, kterou navrhovatel doložil jako součást svých námitek. Zadavatel dle navrhovatele měl uvést konkrétní technické parametry systému nabízeného uchazečem IDS Scheer, ze kterých by bylo zřejmé, proč zadavatel tento systém upřednostnil před systémy konkurenčních dodavatelů. Dle názoru navrhovatele zadavatel argumentoval při hodnocení jednotlivých subkritérií prvního kritéria hodnocení zjevně vedlejšími a podružnými skutečnostmi, které netvoří hlavní obsahovou náplň jednotlivých subkritérií. Navrhovatel se domnívá, že při hodnocení nabídek se v široké míře uplatnilo subjektivní hodnocení jednotlivých členů hodnotící komise, neboť chyběla objektivní měřítka pro porovnání jednotlivých nabídek a široce nastavených kritérií hodnocení. Zadavatel nevytvořil prostor pro podání odlišných nabídek rozšířením požadavků na technickou specifikaci produktů a nespecifikoval hodnotící kritéria ve vztahu k požadované funkčnosti, avšak zobecnil a rozšířil hodnotící kritéria tak, aby uchazeči mohli podávat produkty technicky odlišné při zachování určité shodné úrovně funkčnosti. Navrhovatel se domnívá, že zadavatel použil diskriminační způsob hodnocení nabídek, poněvadž mu bylo vytýkáno, že nepoužil ve své nabídce obecně známý a rozšířený prvek, přičemž navrhovatel použil ty prvky, které byly přímo uzpůsobené potřebám zadavatele. Argumentace zadavatele: Nabídky uchazečů byly hodnoceny podle všech dílčích hodnotících kritérií (a subkritérií), které zadavatel stanovil jednak v oznámení zadávacího řízení a rovněž v zadávací dokumentaci k předmětné veřejné zakázce. Takové hodnocení přitom zcela odpovídá požadavku 62 odst. 1 zákona, který stanoví, že hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle kritérií stanovených v oznámení otevřeného nebo užšího řízení. V případě zadávání veřejné zakázky podle ekonomické výhodnosti nabídky je hodnotící komise povinna zohlednit jednotlivá dílčí kritéria a jejich váhu. Způsob hodnocení nabídek realizovaný hodnotící komisí tak byl jediný možný a zcela v souladu se zákonem. 8

9 K jednotlivým navrhovatelem namítaným bodům, které mají vztah k otázce odůvodnění některých dílčích hodnocení hodnotící komise lze konstatovat, že zadavatel přezkoumal kompletní postup hodnotící komise z pohledu jednotlivých požadavků zákona. Zadavatel tak přezkoumával postup hodnotící komise vztahující se k dodržení hodnotících kritérií, resp. hodnocení pouze podle stanovených hodnotících kritérií, a řádného odůvodnění takovéhoto hodnocení. V tomto ohledu neshledal zadavatel ze strany hodnotící komise jakékoliv porušení zákonem stanovených postupů a s hodnocením hodnotící komise se ztotožnil. Pokud se týká samotných myšlenkových pochodů jednotlivých členů hodnotící komise při hodnocení nabídek, není zadavatel oprávněn (a ani schopen) se jimi zabývat. Zadavatel nepřezkoumával a nepřezkoumává úvahy členů hodnotící komise, ale pouze vycházel a vychází z řádných výstupů hodnotící komise při potřebném zohlednění dodržení zákonem stanoveného rámce, v němž tyto úvahy probíhají, a rovněž dostatečnost odůvodnění takovýchto úvah členů hodnotící komise. Námitky navrhovatele, uváděné v jeho návrhu, právě v souvislosti s těmito úvahami členů hodnotící komise je třeba považovat za zcela irelevantní a účelově vznesené. Dle názoru zadavatele bylo hodnocení provedeno hodnotící komisí v souladu se zákonem a bylo rovněž ve více než dostatečné míře odůvodněno. Navíc v souvislosti s veřejnou zakázkou je vždy rozhodující konkrétní potřeba zadavatele a jeho subjektivní pohled na výhodnost určitého nabízeného plnění. Jestliže tedy určitá společnost hodnotí konkrétní plnění lépe, nemůže to v žádném případě automaticky znamenat, že toto plnění vyhovuje lépe zcela specifickým požadavkům zadavatele na plnění požadované v konkrétní veřejné zakázce. Současně je vhodné připomenout, že hodnotící komise se skládala z kvalifikovaných osob, tedy odborníků v oblasti IT. Přesvědčení navrhovatele o podání výhodnější nabídky v rámci kritéria hodnocení Způsob plnění veřejné zakázky, subkritérium VI) je toliko jeho soukromým názorem. S ohledem na výsledky hodnocení je totiž třeba konstatovat, že řádně ustanovená a nezávislá odborná hodnotící komise při svém hodnocení dospěla k odlišnému názoru, než je názor navrhovatele, a sice, že nabídka uchazeče IDS Scheer je v tomto subkritériu pro zadavatele výhodnější. Navíc je třeba dodat, že četnost referencí vztahujících se k navrhovatelem nabízenému plnění nelze v žádném případě hodnotit v rámci hodnotících kritérií. Reference mohou mít svůj význam jedině ve fázi posouzení splnění kvalifikace uchazečem, jestliže zadavatel takovéto kvalifikační kritérium v zadávacích podmínkách stanoví. V žádném případě však nesmí být kvalifikační kritérium (počet či rozsah referencí) součástí hodnocení nabídek. Ohledně námitky navrhovatele vůči uplatnění subjektivního hlediska při hodnocení nabídek lze konstatovat, že právě u tzv. subjektivních hodnotících kritérií, které zadavatel rovněž do hodnotících kritérií z důvodu svých ekonomických potřeb zahrnul, se musí uplatnit subjektivní pohled jednotlivých členů hodnotící komise, neboť v rámci subjektivních kritérií nelze daný parametr nabídky objektivně změřit, zvážit, spočítat či jinak matematicky vyjádřit v absolutních hodnotách. Členové hodnotící komise tedy v těchto případech ani jinak hodnotit nemohli. 9

10 Námitka navrhovatele, že z důvodu chybějících objektivních měřítek pro srovnání jednotlivých nabídek a široce nastavených hodnotících kritérií v zadávací dokumentaci nelze ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek nebo rozhodnutí ověřit adekvátnost hodnocení ve vazbě na konkrétní technické parametry v jednotlivých nabídkách, je zcela subjektivní a účelová a nemá jakoukoliv oporu v zadávacích podmínkách. Proces hodnocení nabídek v případě hodnocení podle základního kritéria ekonomické výhodnosti nabídek (podle tohoto kritéria byly hodnoceny nabídky v rámci předmětné veřejné zakázky) je klíčovým prvkem v procesu výběru nejvhodnější nabídky. Z tohoto důvodu je tedy také třeba klást značný důraz na stanovení jednotlivých hodnotících kritérií, podle kterých mají být nabídky hodnoceny. Jestliže se tedy zadavatel rozhodne pro hodnocení nabídek na základě ekonomické výhodnosti, měl by především dbát na vymezení základních, rozhodujících požadavků tak, aby celkový počet kritérií byl přiměřený rozsahu veřejné zakázky a umožňoval přehledné a jednoznačné hodnocení nabídek. S ohledem na výše uvedené tak zadavatel musí předem zvážit, jaké parametry nabídek jsou pro něj s ohledem na předmět veřejné zakázky nejpodstatnější. Na základě takového uvážení by pak měl stanovit dílčí kritéria pro zadání veřejné zakázky. Takto stanovená kritéria musí být s ohledem na požadavek transparentnosti a nediskriminace stanovena předem, a to v zadávací dokumentaci či v oznámení zadávacího řízení včetně jejich váhy s tím, že zadavatel je nemůže poté libovolně měnit. Zadavatel je dále povinen stanovit kritéria hodnocení v souladu s požadavkem transparentnosti tak, aby uchazeči, kteří se rozhodnou pro účast v zadávacím řízení za účelem získání veřejné zakázky, byli reálně schopni předložit konkrétní nabídky a mohli si předem vytvořit o způsobu hodnocení včetně obsahu jednotlivých kritérií dostatečnou představu (a to bez ohledu na skutečnost, zda jsou tato kritéria rozdělena do navazujících subkritérií nebo dalších podrobnějších úrovní). Jednotlivá hodnotící kritéria, resp. jejich obsah, tedy musí být zadavatelem stanovena tak, aby uchazečům bylo jasné, jak má vypadat nabídka, aby v daných kritériích vyhověla podmínkám předmětného řízení. Jsouli kritéria stanovena příliš obecně, je u těchto kritérií nutné stanovit případně další podkritéria (subkritéria), která by jejich obsah jednoznačně specifikovala. Jak vyplývá ze zadávacích podmínek veřejné zakázky a dalšího procesu zejména ve fázi hodnocení nabídek, je zřejmé, že výše uvedené zásady byly zadavatelem bezezbytku naplněny. Zadavatel zcela podrobným a zřejmým způsobem vymezil na několika stranách hodnotící kritéria v zadávacích podmínkách s ohledem na své legitimní ekonomické potřeby, které vyplývají z účelu zadávání veřejné zakázky a plnění řádné role zadavatele jakožto územně samosprávného celku, přičemž tyto legitimní potřeby nelze zpochybňovat. Pro bližší a jasnou představu uchazečů o tom, co bude předmětem hodnocení, provedl zadavatel další specifikaci určitých dílčích hodnotících kritérií (zcela v souladu s rozhodovací praxí Úřadu) formou subkritérií a těmto subkritériím navíc přidělil z důvodu vyšší transparentnosti a vyloučení případné námitky diskriminace i konkrétní procentní váhu. Vhodnost a dostatečnou specifikaci hodnotících kritérií stanovených zadavatelem pro předmětnou veřejnou zakázku lze pak dovodit rovněž ze skutečnosti, že hodnotící komise byla v rámci hodnocení jednotlivých nabídek schopna efektivně dle takto stanovených hodnotících kritérií příslušné hodnocené části nabídek uchazečů vzájemně porovnávat. Navíc není zcela zřejmé, proč navrhovatel nepodal námitky proti vadně vymezeným hodnotícím kritériím již ve fázi, kdy se o těchto kritériích a jejich podrobném obsahu dověděl, tj. po obdržení zadávací dokumentace. Takto je zřejmé, že se v tomto ohledu jedná o účelový krok, tj. zpochybnění procesu na jeho konci v situaci, kdy nabídka navrhovatele nebyla vybrána jako nejvhodnější. 10

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 *UOHSX003HIC0* UOHSX003HIC0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S1061/2014/VZ-9177/2015/522/DMa Brno 13. dubna 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S1061/2014/VZ-9177/2015/522/DMa Brno 13. dubna 2015 *UOHSX006QCU0* UOHSX006QCU0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S1061/2014/VZ-9177/2015/522/DMa Brno 13. dubna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Transparency International - Česká republika Projekt: Transparentní veřejné zakázky Koordinátor

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R81,82/2010/VZ-1829/2011/310/EKu V Brně dne: 22.

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R81,82/2010/VZ-1829/2011/310/EKu V Brně dne: 22. *UOHSX003EROO* UOHSX003EROO PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R81,82/2010/VZ-1829/2011/310/EKu V Brně dne: 22. března 2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 23. 6.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s469/2014/vz-11259/2015/542/rni Brno 11. května 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s469/2014/vz-11259/2015/542/rni Brno 11. května 2015 *UOHSX006QWZF* UOHSX006QWZF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s469/2014/vz-11259/2015/542/rni Brno 11. května 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 odst.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Afs 42/2012-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, soudkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudce

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005PLBQ* UOHSX005PLBQ PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R207/2013/VZ-7352/2014/310/MLr Brno 7. dubna 2014 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 16. 7. 2013, doručeném

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S551/2011/VZ-8180/2012/550/SWa V Brně dne 11. července 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S551/2011/VZ-8180/2012/550/SWa V Brně dne 11. července 2012 *UOHSX00488N7* UOHSX00488N7 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S551/2011/VZ-8180/2012/550/SWa V Brně dne 11. července 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PRO VYKLÁDÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z HLEDISKA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V POSTAVENÍ DOTOVANÉHO ZADAVATELE Obsah 1 Úvodní slovo... 1 2 Pojmy zadávání veřejných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2010/VZ-4508/2010/520/EMa V Brně dne: 29. června 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2010/VZ-4508/2010/520/EMa V Brně dne: 29. června 2010 *uohsx001o960* UOHSX001O960 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S61/2010/VZ-4508/2010/520/EMa V Brně dne: 29. června 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Pro nadlimitní zakázky veřejného zadavatele Podle právního stavu k 1. 4. 2012 1 Obsah A. Schéma postupu zadávání veřejné zakázky... 4 1. Úvodní poznámky...

Více

Zákon o veřejných zakázkách a jeho aplikace do IS/ICT promítnutí do metodiky výběru dodavatele

Zákon o veřejných zakázkách a jeho aplikace do IS/ICT promítnutí do metodiky výběru dodavatele Zákon o veřejných zakázkách a jeho aplikace do IS/ICT promítnutí do metodiky výběru dodavatele Červenková Marie, Polanský Ondřej Katedra informačních technologií VŠE Abstrakt Tato práce se zabývá vztahem

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004QM77* UOHSX004QM77 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.: ÚOHS-S196,259,303/2012/VZ- 3491/2013/511/MOn Brno 25. února 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006L1XJ* UOHSX006L1XJ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S858/2014/VZ-26132/2014/523/ASo Brno 9. prosince 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jako orgán příslušný

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005F99Y* UOHSX005F99Y ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S459/2013/VZ-22958/2013/523/OPi Brno 26. listopadu 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Staroměstské

Více

STĚŽUJTE SI V PRAVÝ ČAS! Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil návod pro podnikatele, jimž bylo kvůli diskriminačním praktikám ve veřejných zakázkách zabráněno v účasti ve veřejné soutěži na zahraničních

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY Pro Asociaci Public Relations Agentur připravila advokátní kancelář ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Obsah 1. Úvod... 3 2. Předmět veřejné

Více

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K. t a k t o : Žalobce n e m á právo na náhradu nákladů řízení. Odůvodnění:

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K. t a k t o : Žalobce n e m á právo na náhradu nákladů řízení. Odůvodnění: 29 Af 43/2012-108 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Zuzany Bystřické a soudců Mgr. Petra Pospíšila a JUDr.

Více

Nový zákon o veřejných zakázkách IV.

Nový zákon o veřejných zakázkách IV. Nový zákon o veřejných zakázkách IV. V závěrečné části našeho seriálu se budeme věnovat krokům, následujícím po vypsání veřejné zakázky až do uzavření smlouvy či zrušení zadávacího řízení. Hodnotící komise

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

Veřejné zakázky v ROP Severozápad aneb čeho se vyvarovat

Veřejné zakázky v ROP Severozápad aneb čeho se vyvarovat Veřejné zakázky v ROP Severozápad aneb čeho se vyvarovat 1 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad ZÁKLADNÍ POJMY Zadavatel Subjekt, který zadává zakázku. Veřejný zadavatel Stát, kraj,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S498/2013/VZ-24005/2013/521/VSt Brno 9. prosince 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S498/2013/VZ-24005/2013/521/VSt Brno 9. prosince 2013 *UOHSX005D7RK* UOHSX005D7RK ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S498/2013/VZ-24005/2013/521/VSt Brno 9. prosince 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ 1 2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ Informační list 1/2013 ÚŘAD PRO OCHRANU hospodářské soutěže Obsah Úvodní slovo předsedy.... 3 Operativní zadávání veřejných zakázek souvisejících s živelní pohromou....

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 15.12.2014 Čj. ČTÚ-53 370/2014-603

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 15.12.2014 Čj. ČTÚ-53 370/2014-603 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 15.12.2014 Čj. ČTÚ-53 370/2014-603 Na základě rozkladu, který podala dne 17. 7. 2014 obchodní společnost PPL CZ s.r.o., IČO

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R45/2012/VZ-13457/2012/310/PMo V Brně dne 19. července 2012

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R45/2012/VZ-13457/2012/310/PMo V Brně dne 19. července 2012 *UOHSX004AO0K* UOHSX004AO0K PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R45/2012/VZ-13457/2012/310/PMo V Brně dne 19. července 2012 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 2. 3.

Více