Č.j.: S324/ /2006/510-MO V Brně dne 22. ledna 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č.j.: S324/2006-22476/2006/510-MO V Brně dne 22. ledna 2007"

Transkript

1 V Brně dne 22. ledna 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., ve správním řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, zahájeném dne na základě návrhu ze dne , jehož účastníky jsou: statutární město Brno, IČ: , se sídlem Dominikánské náměstí 1/196, Brno, zastoupené Romanem Onderkou, primátorem, jako zadavatel, obchodní společnost GORDIC spol. s r. o., IČ: , se sídlem Erbenova 4, Jihlava, za niž jedná Ing. Jaromír Řezáč, jednatel, zastoupená na základě plné moci ze dne JUDr. Milanem Zápotočným, advokátem, se sídlem Telečská 7, Jihlava, jako navrhovatel, obchodní společnost IDS Scheer ČR, s. r. o., IČ: , se sídlem Vídeňská 55, Brno, za niž jedná Ing. Jiří Hejduk, jednatel, jíž byla veřejná zakázka přidělena. v nadlimitní veřejné zakázce Agendový informační systém statutárního města Brna zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno na centrální adrese dne pod ev. č a v Úředním věstníku Evropské unie dne v č. 93/2006 pod ev. č. 2006/S , rozhodl podle 101 odst. 1 cit. zákona o veřejných zakázkách, takto: I. Zadavatel statutární město Brno, IČ: , se sídlem Dominikánské náměstí 1/196, Brno nesplnil povinnost stanovenou v 62 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb. v návaznosti na 8

2 odst. 3 vyhlášky č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, ve znění vyhlášky č. 137/2005 Sb., když při hodnocení nabídek v kritériích hodnocení procesní přístup a metodiky realizace dílčích částí plnění a harmonogram nehodnotil nabídky uchazečů postupem, který stanoví cit. prováděcí vyhláška, avšak tento postup neovlivnil pořadí nabídek. II. Podle 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., a podle 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, se výše jmenovanému zadavateli ukládá: uhradit náklady řízení ve výši 1 000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Náklady řízení jsou splatné do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo /0710, variabilní symbol Od ů vodn ě n í Statutární město Brno, IČ: , se sídlem Dominikánské náměstí 1/196, Brno, zastoupené Romanem Onderkou, primátorem (dále jen zadavatel ), uveřejnilo podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb. (dále jen zákon ), v informačním systému o veřejných zakázkách dne pod ev. č a v Úředním věstníku Evropské unie dne v č. 93/2006 pod ev. č. 2006/S , oznámení otevřeného řízení za účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky Agendový informační systém statutárního města Brna. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne vyplývá, že nabídka předložená uchazečem IDS Scheer ČR, s. r. o., IČ: , se sídlem Vídeňská 55, Brno, za niž jedná Ing. Jiří Hejduk, jednatel (dále jen uchazeč IDS Scheer ), která splňuje všechny zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách byla hodnotící komisí hodnocena jako nejvhodnější a hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu s jmenovaným uchazečem. Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky dne Proti rozhodnutí zadavatele ze dne o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku Agendový informační systém statutárního města Brna jehož oznámení obchodní společnost GORDIC spol. s r. o., IČ: , se sídlem Erbenova 4, Jihlava, za niž jedná Ing. Jaromír Řezáč, jednatel, zastoupená na základě plné moci ze dne JUDr. Milanem Zápotočným, advokátem, se sídlem Telečská 7, Jihlava (dále jen navrhovatel ), obdržela dne , podal navrhovatel dopisem ze dne námitky, které zadavatel obdržel dne a kterým po přezkoumání jejich oprávněnosti nevyhověl rozhodnutím ze dne , které navrhovatel obdržel dle dodejky dne Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne

3 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ). Dnem , kdy Úřad obdržel uvedený návrh, bylo podle 96 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ). Obsah podstatných částí návrhu, jeho doplnění ze dne , stanoviska uchazeče IDS Scheer ze dne a stanoviska zadavatele ze dne je uveden níže, vždy v příslušné části tohoto odůvodnění. zadavatel, Účastníky správního řízení podle 99 zákona jsou: navrhovatel, uchazeč IDS Scheer, jemuž byla veřejná zakázka přidělena. Dne obdržel orgán dohledu od zadavatele kompletní dokumentaci o zadání předmětné veřejné zakázky. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. S324/ /2006/510-MO ze dne Současně Úřad usnesením č. j. S324/ /2006/510-MO ze dne účastníkům řízení stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. Dne Úřad umožnil právnímu zástupci navrhovatele nahlédnout do správního spisu vedeného pod č. j. S324/2006. Úřad přezkoumal na základě ust. 96 a následujících zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace, předložených stanovisek navrhovatele, zadavatele, uchazeče IDS Scheer a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel při zadávání veřejné zakázky Agendový informační systém statutárního města Brna nesplnil povinnost stanovenou v 62 odst. 3 zákona v návaznosti na 8 odst. 3 vyhlášky č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, ve znění vyhlášky č. 137/2005 Sb. (dále jen vyhláška ), když při hodnocení nabídek v kritériích hodnocení procesní přístup a metodiky realizace dílčích částí plnění a harmonogram nehodnotil nabídky uchazečů postupem, který stanoví vyhláška, přičemž tento postup neovlivnil pořadí nabídek, k čemuž uvádí následující rozhodné skutečnosti. K problematice rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky ust. 65 odst. 2 zákona Argumentace navrhovatele: Navrhovatel ve svém návrhu ze dne mj. uvádí, že zadavatel je povinen v rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uvést nejen důvody přidělení veřejné zakázky, ale rovněž i zdůvodnění odmítnutí ostatních uchazečů, což zadavatel neučinil. Z uvedeného 3

4 důvodu se navrhovatel domnívá, že zadavatel nepostupoval při hodnocení nabídek transparentně, neboť nehodnotil nabídku vybraného uchazeče ve vztahu k ostatním podaným nabídkám. Navrhovatel rovněž namítá, že dne , kdy se dostavil k zadavateli, neměl zadavatel k dispozici celou zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, nýbrž pouze její část, přičemž zbývající část zprávy o posouzení a hodnocení nabídek byla po cca 90 minutách zadavateli zaslána elektronicky z advokátní kanceláře ROWAN LEGAL, sdružení advokátů, která se podílela na zpracování zadávací dokumentace. Z uvedené skutečnosti navrhovatel dovozuje, že zprávu o posouzení a hodnocení nabídek nezpracovala komise pro posouzení a hodnocení nabídek, nýbrž zástupci advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Argumentace zadavatele: Zadavatel k námitce navrhovatele ve svém stanovisku ze dne uvádí, že se ve svém rozhodnutí velmi podrobně zabýval veškerými důvody a okolnostmi, které jej vedly k výběru nejvhodnější nabídky, a to v rámci všech zadavatelem stanovených dílčích hodnotících kritérií včetně jejich případných subkritérií. U každého uvedeného hodnotícího kritéria je tak v rozhodnutí uvedena buď jeho absolutní číselná hodnota vyplývající z nabídky vybraného uchazeče nebo subjektivně hodnocených kritérií, obsáhlé odůvodnění hodnocení nabídky vybraného uchazeče. Z odůvodnění rozhodnutí dle názoru zadavatele vyplývají a jsou jednoznačně logicky dovoditelné i důvody, pro které byli ostatní uchazeči odmítnuti, resp. proč nabídky těchto uchazečů byly hodnoceny jako méně výhodné pro zadavatele. V některých konkrétních bodech odůvodnění uvedeného v rozhodnutí jsou pak výslovně uvedena konkrétní srovnání, v čem je řešení nabídnuté vybraným uchazečem horší, či naopak lepší než plnění nabídnuté ze strany navrhovatele. Dle názoru zadavatele není pravdivé ani tvrzení navrhovatele, že zadavatel nepostupoval při hodnocení nabídek transparentně, když nehodnotil nabídku uchazeče IDS Scheer ve vztahu k ostatním nabídkám. Samotným účelem právní úpravy ve vztahu k fázi zadávacího řízení po učinění rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky je umožnit neúspěšným dodavatelům získat informace o tom, z jakých důvodů jejich nabídka nebyla úspěšná, resp. nebyla zadavatelem vyhodnocena jako nejvýhodnější, a jak byla jejich nabídka hodnocena. Tento účel je pak naplněn nejen v potřebě podrobného odůvodnění rozhodnutí, ale zejména v řádném zpracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, ze které budou zřejmé skutečnosti související s hodnocením nabídek a do které mají všichni uchazeči možnost nahlédnout. O tom ostatně vypovídá i skutečnost, že nová právní úprava veřejných zakázek, která zohledňuje dlouhodobou a ustálenou rozhodovací praxi vnitrostátních i komunitárních rozhodovacích orgánů, obsažená v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, již klade zcela zásadní důraz na obsah zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, nikoliv tak na obsah rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Základním postulátem však zůstává možnost uchazeče seznámit se s podrobnými důvody hodnocení své nabídky ve vztahu k ostatním nabídkám. Tuto možnost navrhovatel nepochybně měl již z obsáhle zpracovaného odůvodnění rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky, přičemž rovněž využil své možnost nahlédnout do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořídit si její kopii. Při zpracování svého návrhu tedy měl oba rozhodné dokumenty k dispozici a prokazatelně tak věděl, jak byla jeho nabídka hodnocena ve vztahu k ostatním nabídkám. To ostatně vyplývá i z obsáhlosti jeho podání. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek uvádí zcela jednoznačné a podrobné vzájemné porovnání výhodnosti jednotlivých nabídek z pohledu jednotlivých hodnotících kritérií stanovených zadavatelem. I když délka odůvodnění nemůže být samozřejmě rozhodujícím hlediskem, je zřejmé, že odůvodnění hodnocení jde zcela nad rámec běžného odůvodnění prováděného v jiných zadávacích řízeních, když je rozvedeno na několika 4

5 stranách do potřebných detailů, přičemž je plně přezkoumatelné. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a zpráva o posouzení a hodnocení nabídek obsahuje velmi podrobné a precizní odůvodnění zcela v souladu s ustanoveními 63 odst. 1 zákona, resp. 65 odst. 2 zákona. Námitka navrhovatele směřující proti transparentnosti zadávacího řízení a přezkoumatelnosti postupu zadavatele při výběru nejvhodnější nabídky je dle názoru zadavatele zcela účelová. Je zřejmé, že zadavatel dostál svým zákonným povinnostem, když transparentnost celého procesu hodnocení je zachycena ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek (rovněž v protokolech o jednání hodnotící komise), přičemž zadavatel se s hodnocením hodnotící komise pro jeho kvalifikovanost ztotožnil. Přes obecnou formulaci námitek navrhovatele lze uvést, že hodnotící komise se v rámci hodnocení nabídek jednotlivých uchazečů zabývala zcela konkrétními údaji a skutečnostmi uvedenými v těchto nabídkách, což ostatně bylo následně promítnuto i do rozhodnutí a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. Argument navrhovatele ohledně obecného a neúplného rozsahu odůvodnění rozhodnutí je pro zadavatele zcela nepřijatelný. Pokud se týká námitky, že v sídle zadavatele nebyla pro zástupce navrhovatele okamžitě k dispozici zpráva o posouzení a hodnocení nabídek s tím, že byla následně dodána z advokátní kanceláře ROWAN LEGAL, sdružení advokátů (dále jen ROWAN LEGAL ), zadavatel konstatuje, že má s ROWAN LEGAL řádně uzavřenou smlouvu za účelem právní podpory při realizaci zadávacího řízení. Na základě této smlouvy a dohody mezi zadavatelem a ROWAN LEGAL, archivuje ROWAN LEGAL až do konce zadávacího řízení veškerou dokumentaci se zadávacím řízením související tak, aby ji po jeho ukončení zcela kompletní předala zadavateli k archivaci dle požadavků zákona. S tím souvisí i poskytnutí zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zástupci navrhovatele, kdy zpráva o posouzení a hodnocení nabídek byla zasílána zadavateli z ROWAN LEGAL prostřednictvím faxu a spojení bylo z technických důvodů přerušeno právě v době, kdy zástupce navrhovatele požádal o nahlédnutí do zprávy. Následně tedy bylo nutné zprávu o posouzení a hodnocení nabídek převést do elektronické podoby a zaslat ji k rukám zadavatele prostřednictvím elektronické pošty. Tím bylo zapříčiněno navrhovatelem namítané prodlení s předložením zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. Po vyřešení technických problémů bylo zástupci navrhovatele umožněno nahlédnout do kompletní zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a učinit si její kopii v souladu s ustanovením 63 odst. 2 zákona. ROWAN LEGAL veškerou dokumentaci týkající se předmětné veřejné zakázky uschovává u sebe a archivuje pro její předání zadavateli po skončení zadávacího řízení. To se týká i zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, kterou ROWAN LEGAL pro uvedené účely obdržel od zadavatele již vypracovanou a opatřenou podpisy členů hodnotící komise. Skutečnost, že nabídka navrhovatele splňuje požadované vlastnosti stejně jako nabídka uchazeče IDS Scheer nesvědčí než o tom, že navrhovatel podal nabídku, která byla v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými zadavatelem. Je také třeba poukázat na skutečnost, že v rozhodnutí zadavatel odůvodňuje výběr vybraného uchazeče a v žádném případě pouze bez dalšího nekonstatuje vlastnosti řešení nabídnutého uchazečem IDS Scheer. Navrhovatel pak sotva může bez znalosti nabídky uchazeče IDS Scheer relevantně posoudit výhodnost své nabídky vůči nabídce tohoto uchazeče. Výběr nejvhodnější nabídky není založen na pouhém zjištění, zda nabízené plnění splňuje veškeré zadavatelem požadované vlastnosti. Zadavatel totiž nejvhodnější nabídku vybírá na základě vzájemného propojení těchto vlastností v příslušném nabízeném plnění a na základě komplexnosti nabízeného plnění z hlediska hodnotících kritérií. Z tohoto důvodu nemůže navrhovatel z poznatku, že jeho nabídka splňuje požadované vlastnosti uvedené jako důvod pro výběr nabídky vybraného uchazeče, dovozovat jakékoliv dopady na výsledek hodnocení nabídek. 5

6 Argumentace uchazeče IDS Scheer: Zadavatel, resp. jím ustanovená hodnotící komise hodnotí nabídky dle dílčích hodnotících kritérií stanovených v zadávacích podmínkách. Stejně tomu bylo i v šetřeném případě, jak vyplývá z rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Uchazeč IDS Scheer poukazuje na zjevnou účelovost této námitky navrhovatele. Dle názoru uchazeče IDS Scheer námitka navrhovatele směřuje proti skutečnostem, které jsou mimo rámec přezkumné činnosti Úřadu. Závěry Úřadu k problematice rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky ust. 65 odst. 2 zákona: Ustanovení 65 odst. 2 zákona stanoví, že rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky uchazeči vybranému podle 65 odst. 1 zadavatel zašle neprodleně ostatním uchazečům, nebyli-li ze zadávacího řízení vyloučeni. V rozhodnutí zadavatel uvede identifikační údaje o vybraném uchazeči včetně osobních údajů v rozsahu uvedeném v 60 odst. 1 zákona. Dále zadavatel uvede z nabídky ty údaje, které byly předmětem hodnocení podle stanovených kritérií, včetně odůvodnění zadání veřejné zakázky tomuto uchazeči a odmítnutí ostatních uchazečů. Součástí rozhodnutí musí být vyhodnocení pořadí nabídek ostatních uchazečů. Jestliže rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky neodpovídá pořadí nabídek podle hodnocení hodnotící komise, musí být součástí rozhodnutí zdůvodnění tohoto postupu. Úřad po přezkoumání předložené dokumentace konstatuje, že rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky č. j. 0/06/00848 ze dne má všechny zákonem stanovené náležitosti, jak požaduje ustanovení 65 odst. 2 zákona. Zadavatel v uvedeném rozhodnutí mj. uvedl identifikační údaje o vybraném uchazeči včetně osobních údajů v rozsahu dle 60 odst. 1 zákona. Součástí rozhodnutí je i vyhodnocení nabídek ostatních uchazečů, kteří se umístili v dalším pořadí. Zadavatel v rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky uvedl všechny podstatné údaje z nabídky vybraného uchazeče, které byly předmětem hodnocení nabídek v souladu se zveřejněnými kritérii hodnocení. U každého posuzovaného kritéria hodnocení je podrobně uvedeno, z jakého důvodu je řešení nabízené uchazečem IDS Scheer pro zadavatele nejvhodnější, příp. zadavatel porovnává řešení uvedené v nabídce uchazeče IDS Scheer s nabídkami ostatních uchazečů, včetně výhod a nevýhod jednotlivých řešení. Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky rovněž obsahuje výslednou tabulku hodnocení s uvedením celkových bodových hodnot nabídek uchazečů dle jednotlivých kritérií hodnocení, celkové bodové ohodnocení nabídek uchazečů a odpovídající pořadí nabídek. Z předložené dokumentace Úřad rovněž zjistil, že se zadavatel v šetřeném případě plně ztotožnil s hodnocením komise pro posouzení a hodnocení nabídek, včetně stanoveného pořadí. Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky dále obsahuje podrobné a precizně zpracované odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky ve vztahu k jednotlivým dílčím kritériím hodnocení. V uvedeném rozhodnutí je dle jednotlivých kritérií hodnocení buď přímo uvedeno srovnání nabídky uchazeče IDS Scheer a odmítnutých uchazečů nebo je zdůvodněno, proč nabídka uchazeče IDS Scheer je v daném kritériu hodnocení hodnocena jako nejvýhodnější. Z rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky jsou tak zřejmé důvody zadavatele jak pro přidělení veřejné zakázky uchazeči IDS Scheer, tak i důvody pro odmítnutí ostatních uchazečů (včetně navrhovatele). Pokud měli uchazeči dojem, že rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky není z jejich pohledu dostatečně podrobné, měli možnost nahlédnout do vlastní zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, s jejímiž závěry se zadavatel zcela ztotožnil. Úřad zjistil, že v uvedené 6

7 zprávě o posouzení a hodnocení nabídek jsou velmi podrobně porovnávány jednotlivé parametry z nabídek uchazečů, a to ve vztahu ke všem konkrétním dílčím kritériím hodnocení. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek je tedy zřejmé slovní porovnání jednotlivých parametrů nabízených agendových informačních systémů statutárního města Brna (dále jen systém ), přičemž vždy následuje odpovídající bodové ohodnocení. Uchazeči po nahlédnutí do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek tak mají možnost získat podrobné informace o výhodách a nevýhodách jimi nabízených systémů z pohledu zadavatele, ve všech jednotlivých dílčích kritériích hodnocení. Do zprávy měl možnost nahlédnout i navrhovatel, který svého práva využil dne Na doplnění Úřad uvádí, že současná právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách již zadavatelům veřejných zakázek neukládá, aby v rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky odůvodňoval odmítnutí uchazečů, kterým nebyla veřejná zakázka přidělena. Úřad nepovažuje za porušení zákona, pokud ROWAN LEGAL, se kterým má zadavatel uzavřenou smlouvu za účelem právní podpory při realizaci zadávacího řízení, u sebe v průběhu zadávacího procesu uchovává dokumentaci o zadání předmětné veřejné zakázky. Rovněž i technické potíže při předávání dokumentace při nahlížení do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek navrhovatelem, nelze považovat za porušení zákona, neboť i přes uvedené technické problémy na straně zadavatele, měl navrhovatel možnost nahlédnout do kompletní zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, a nebyl tak na svém právu nikterak krácen. Úřad se neztotožňuje s tvrzením navrhovatele, že skutečnost, že ROWAN LEGAL u sebe v průběhu zadávacího procesu uchovával zprávu o posouzení a hodnocení nabídek znamená, že hodnocení nabídek neprováděli jednotliví členové komise pro posouzení a hodnocení nabídek, nýbrž osoby z ROWAN LEGAL. Skutečnost, že zadavatel po dobu průběhu zadávání veřejné zakázky uchovával dokumentaci u ROWAN LEGAL, nemá spojitost s tím, kdo prováděl posuzování a hodnocení nabídek. Rovněž ani navrhovatel nepředložil žádný relevantní důkaz, že by vlastní hodnocení nabídek prováděl někdo jiný, než členové hodnotící komise řádně jmenovaní zadavatelem, kteří zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne potvrdili svými podpisy. Na základě výše uvedeného Úřad neshledal v postupu zadavatele při zadávání předmětné veřejné zakázky porušení ustanovení 65 odst. 2 zákona. K problematice hodnocení nabídek ust. 63 odst. 1 zákona v návaznosti na 25 odst. 1 zákona Argumentace navrhovatele: Dle názoru navrhovatele je hodnocení nabídek ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek zaměřeno pouze na obecné teoretické charakteristiky funkčnosti systému, které však ve většině případů nejsou spojeny s uvedením konkrétních technických řešení, na základě kterých byla požadovaná funkčnost dosažena. Naopak ve velké míře jsou požívány odkazy na určité typy technologií a produktů, aniž bylo konkrétně uvedeno, proč hodnotící komise tento, zpravidla obecně známý, rozšířený nebo uznávaný typ ve vztahu k použití jiného, srovnatelného typu v ostatních nabídkách. Vzhledem k charakteru a rozsahu systému nelze pouze porovnávat všechny parametry systému v jednotlivých nabídkách, ale způsob hodnocení komise. Postup komise, která konkrétní parametry systému téměř nesrovnávala, 7

8 nelze považovat za transparentní, který by vypovídal skutečnému rozdílu v dosažených funkčních řešeních systému uvedených v jednotlivých nabídkách. Navrhovatel uvádí, že při hodnocení nabídek dle dílčího kritéria hodnocení Způsob plnění veřejné zakázky, subkritérium V) zadavatel odůvodnil nabídku IDS Scheer tím, že tento uchazeč využívá pro propojení systému na GISMB jako svého subdodavatele společnost T-Mapy spol. s r. o. (tj. autora GISMB), což lépe zaručí propojení obou systémů. Takové hodnocení nabídky dle navrhovatele představuje přímé porušení zásady stejného zacházení se všemi uchazeči a zákazu diskriminace, neboť přímo zvýhodňuje určitého dodavatele. Navrhovatel ve své nabídce předložil potvrzení společnosti T-Mapy spol. s r. o., ve kterém je potvrzena možnost integrace systému navrhovatele s technologiemi, aplikacemi a mapovými podklady provozovanými společností T-Mapy spol. s r. o., a to cestou přímého a obousměrného propojení agend. Navrhovatel se tudíž domnívá, že jeho nabídka byla v uvedeném ohledu zcela srovnatelná s nabídkou uchazeče IDS Scheer. Při hodnocení nabídek dle dílčího kritéria hodnocení Způsob plnění veřejné zakázky, subkritérium VI) zadavatel nabídku uchazeče IDS Scheer odůvodnil tím, že se jedná o mezinárodně osvědčený, výkonný a škálovatelný systém SAP BI, který lépe vyhovuje požadavkům zadavatele svojí univerzálností a otevřeností ke spolupráci s dalšími systémy. Přestože rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a tedy i systému závisí na potřebách zadavatele, navrhovatel neakceptuje odůvodnění zadavatele, které upřednostňuje systém IDS Scheer na základě uvedených obecných pojmů, kterými lze charakterizovat i systémy jiné, jako např. systém Microstrategy 8, který použil navrhovatel. Uvedené vyplývá i ze srovnávací studie, kterou navrhovatel doložil jako součást svých námitek. Zadavatel dle navrhovatele měl uvést konkrétní technické parametry systému nabízeného uchazečem IDS Scheer, ze kterých by bylo zřejmé, proč zadavatel tento systém upřednostnil před systémy konkurenčních dodavatelů. Dle názoru navrhovatele zadavatel argumentoval při hodnocení jednotlivých subkritérií prvního kritéria hodnocení zjevně vedlejšími a podružnými skutečnostmi, které netvoří hlavní obsahovou náplň jednotlivých subkritérií. Navrhovatel se domnívá, že při hodnocení nabídek se v široké míře uplatnilo subjektivní hodnocení jednotlivých členů hodnotící komise, neboť chyběla objektivní měřítka pro porovnání jednotlivých nabídek a široce nastavených kritérií hodnocení. Zadavatel nevytvořil prostor pro podání odlišných nabídek rozšířením požadavků na technickou specifikaci produktů a nespecifikoval hodnotící kritéria ve vztahu k požadované funkčnosti, avšak zobecnil a rozšířil hodnotící kritéria tak, aby uchazeči mohli podávat produkty technicky odlišné při zachování určité shodné úrovně funkčnosti. Navrhovatel se domnívá, že zadavatel použil diskriminační způsob hodnocení nabídek, poněvadž mu bylo vytýkáno, že nepoužil ve své nabídce obecně známý a rozšířený prvek, přičemž navrhovatel použil ty prvky, které byly přímo uzpůsobené potřebám zadavatele. Argumentace zadavatele: Nabídky uchazečů byly hodnoceny podle všech dílčích hodnotících kritérií (a subkritérií), které zadavatel stanovil jednak v oznámení zadávacího řízení a rovněž v zadávací dokumentaci k předmětné veřejné zakázce. Takové hodnocení přitom zcela odpovídá požadavku 62 odst. 1 zákona, který stanoví, že hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle kritérií stanovených v oznámení otevřeného nebo užšího řízení. V případě zadávání veřejné zakázky podle ekonomické výhodnosti nabídky je hodnotící komise povinna zohlednit jednotlivá dílčí kritéria a jejich váhu. Způsob hodnocení nabídek realizovaný hodnotící komisí tak byl jediný možný a zcela v souladu se zákonem. 8

9 K jednotlivým navrhovatelem namítaným bodům, které mají vztah k otázce odůvodnění některých dílčích hodnocení hodnotící komise lze konstatovat, že zadavatel přezkoumal kompletní postup hodnotící komise z pohledu jednotlivých požadavků zákona. Zadavatel tak přezkoumával postup hodnotící komise vztahující se k dodržení hodnotících kritérií, resp. hodnocení pouze podle stanovených hodnotících kritérií, a řádného odůvodnění takovéhoto hodnocení. V tomto ohledu neshledal zadavatel ze strany hodnotící komise jakékoliv porušení zákonem stanovených postupů a s hodnocením hodnotící komise se ztotožnil. Pokud se týká samotných myšlenkových pochodů jednotlivých členů hodnotící komise při hodnocení nabídek, není zadavatel oprávněn (a ani schopen) se jimi zabývat. Zadavatel nepřezkoumával a nepřezkoumává úvahy členů hodnotící komise, ale pouze vycházel a vychází z řádných výstupů hodnotící komise při potřebném zohlednění dodržení zákonem stanoveného rámce, v němž tyto úvahy probíhají, a rovněž dostatečnost odůvodnění takovýchto úvah členů hodnotící komise. Námitky navrhovatele, uváděné v jeho návrhu, právě v souvislosti s těmito úvahami členů hodnotící komise je třeba považovat za zcela irelevantní a účelově vznesené. Dle názoru zadavatele bylo hodnocení provedeno hodnotící komisí v souladu se zákonem a bylo rovněž ve více než dostatečné míře odůvodněno. Navíc v souvislosti s veřejnou zakázkou je vždy rozhodující konkrétní potřeba zadavatele a jeho subjektivní pohled na výhodnost určitého nabízeného plnění. Jestliže tedy určitá společnost hodnotí konkrétní plnění lépe, nemůže to v žádném případě automaticky znamenat, že toto plnění vyhovuje lépe zcela specifickým požadavkům zadavatele na plnění požadované v konkrétní veřejné zakázce. Současně je vhodné připomenout, že hodnotící komise se skládala z kvalifikovaných osob, tedy odborníků v oblasti IT. Přesvědčení navrhovatele o podání výhodnější nabídky v rámci kritéria hodnocení Způsob plnění veřejné zakázky, subkritérium VI) je toliko jeho soukromým názorem. S ohledem na výsledky hodnocení je totiž třeba konstatovat, že řádně ustanovená a nezávislá odborná hodnotící komise při svém hodnocení dospěla k odlišnému názoru, než je názor navrhovatele, a sice, že nabídka uchazeče IDS Scheer je v tomto subkritériu pro zadavatele výhodnější. Navíc je třeba dodat, že četnost referencí vztahujících se k navrhovatelem nabízenému plnění nelze v žádném případě hodnotit v rámci hodnotících kritérií. Reference mohou mít svůj význam jedině ve fázi posouzení splnění kvalifikace uchazečem, jestliže zadavatel takovéto kvalifikační kritérium v zadávacích podmínkách stanoví. V žádném případě však nesmí být kvalifikační kritérium (počet či rozsah referencí) součástí hodnocení nabídek. Ohledně námitky navrhovatele vůči uplatnění subjektivního hlediska při hodnocení nabídek lze konstatovat, že právě u tzv. subjektivních hodnotících kritérií, které zadavatel rovněž do hodnotících kritérií z důvodu svých ekonomických potřeb zahrnul, se musí uplatnit subjektivní pohled jednotlivých členů hodnotící komise, neboť v rámci subjektivních kritérií nelze daný parametr nabídky objektivně změřit, zvážit, spočítat či jinak matematicky vyjádřit v absolutních hodnotách. Členové hodnotící komise tedy v těchto případech ani jinak hodnotit nemohli. 9

10 Námitka navrhovatele, že z důvodu chybějících objektivních měřítek pro srovnání jednotlivých nabídek a široce nastavených hodnotících kritérií v zadávací dokumentaci nelze ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek nebo rozhodnutí ověřit adekvátnost hodnocení ve vazbě na konkrétní technické parametry v jednotlivých nabídkách, je zcela subjektivní a účelová a nemá jakoukoliv oporu v zadávacích podmínkách. Proces hodnocení nabídek v případě hodnocení podle základního kritéria ekonomické výhodnosti nabídek (podle tohoto kritéria byly hodnoceny nabídky v rámci předmětné veřejné zakázky) je klíčovým prvkem v procesu výběru nejvhodnější nabídky. Z tohoto důvodu je tedy také třeba klást značný důraz na stanovení jednotlivých hodnotících kritérií, podle kterých mají být nabídky hodnoceny. Jestliže se tedy zadavatel rozhodne pro hodnocení nabídek na základě ekonomické výhodnosti, měl by především dbát na vymezení základních, rozhodujících požadavků tak, aby celkový počet kritérií byl přiměřený rozsahu veřejné zakázky a umožňoval přehledné a jednoznačné hodnocení nabídek. S ohledem na výše uvedené tak zadavatel musí předem zvážit, jaké parametry nabídek jsou pro něj s ohledem na předmět veřejné zakázky nejpodstatnější. Na základě takového uvážení by pak měl stanovit dílčí kritéria pro zadání veřejné zakázky. Takto stanovená kritéria musí být s ohledem na požadavek transparentnosti a nediskriminace stanovena předem, a to v zadávací dokumentaci či v oznámení zadávacího řízení včetně jejich váhy s tím, že zadavatel je nemůže poté libovolně měnit. Zadavatel je dále povinen stanovit kritéria hodnocení v souladu s požadavkem transparentnosti tak, aby uchazeči, kteří se rozhodnou pro účast v zadávacím řízení za účelem získání veřejné zakázky, byli reálně schopni předložit konkrétní nabídky a mohli si předem vytvořit o způsobu hodnocení včetně obsahu jednotlivých kritérií dostatečnou představu (a to bez ohledu na skutečnost, zda jsou tato kritéria rozdělena do navazujících subkritérií nebo dalších podrobnějších úrovní). Jednotlivá hodnotící kritéria, resp. jejich obsah, tedy musí být zadavatelem stanovena tak, aby uchazečům bylo jasné, jak má vypadat nabídka, aby v daných kritériích vyhověla podmínkám předmětného řízení. Jsouli kritéria stanovena příliš obecně, je u těchto kritérií nutné stanovit případně další podkritéria (subkritéria), která by jejich obsah jednoznačně specifikovala. Jak vyplývá ze zadávacích podmínek veřejné zakázky a dalšího procesu zejména ve fázi hodnocení nabídek, je zřejmé, že výše uvedené zásady byly zadavatelem bezezbytku naplněny. Zadavatel zcela podrobným a zřejmým způsobem vymezil na několika stranách hodnotící kritéria v zadávacích podmínkách s ohledem na své legitimní ekonomické potřeby, které vyplývají z účelu zadávání veřejné zakázky a plnění řádné role zadavatele jakožto územně samosprávného celku, přičemž tyto legitimní potřeby nelze zpochybňovat. Pro bližší a jasnou představu uchazečů o tom, co bude předmětem hodnocení, provedl zadavatel další specifikaci určitých dílčích hodnotících kritérií (zcela v souladu s rozhodovací praxí Úřadu) formou subkritérií a těmto subkritériím navíc přidělil z důvodu vyšší transparentnosti a vyloučení případné námitky diskriminace i konkrétní procentní váhu. Vhodnost a dostatečnou specifikaci hodnotících kritérií stanovených zadavatelem pro předmětnou veřejnou zakázku lze pak dovodit rovněž ze skutečnosti, že hodnotící komise byla v rámci hodnocení jednotlivých nabídek schopna efektivně dle takto stanovených hodnotících kritérií příslušné hodnocené části nabídek uchazečů vzájemně porovnávat. Navíc není zcela zřejmé, proč navrhovatel nepodal námitky proti vadně vymezeným hodnotícím kritériím již ve fázi, kdy se o těchto kritériích a jejich podrobném obsahu dověděl, tj. po obdržení zadávací dokumentace. Takto je zřejmé, že se v tomto ohledu jedná o účelový krok, tj. zpochybnění procesu na jeho konci v situaci, kdy nabídka navrhovatele nebyla vybrána jako nejvhodnější. 10

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Č.j.: VZ/S 145/05-152/4300/05-AB V Brně dne 30. září 2005 Úřad pro ochranu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12.

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. února 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30.6.2004

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 *UOHSX003FM5X* UOHSX003FM5X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno Toto usnesení nabylo právní moci dne 17.12.2008. Usnesení Č. j.s390/2006/vz-22728/2008/540/mk V Brně dne 27. listopadu 2008 Úřad pro

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 17.4.2002 ve smyslu ustanovení

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S16/2011/VZ-3716/2011/520/JMa V Brně dne: 11. 3. 2011

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S16/2011/VZ-3716/2011/520/JMa V Brně dne: 11. 3. 2011 *UOHSX003GTHJ* UOHSX003GTHJ USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S16/2011/VZ-3716/2011/520/JMa V Brně dne: 11. 3. 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005OLH9* UOHSX005OLH9 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R260/2013/VZ-3741/2014/310/TNo Brno 21. února 2014 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 30. 8. 2013 (doručeném

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s500/2012/vz-2307/2013/522/vfr Brno 5. února 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s500/2012/vz-2307/2013/522/vfr Brno 5. února 2013 *UOHSX004PCQV* UOHSX004PCQV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s500/2012/vz-2307/2013/522/vfr Brno 5. února 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S608/2013/VZ-4707/2014/511/MOn Brno 11. března 2014 ODŮVODNĚNÍ

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S608/2013/VZ-4707/2014/511/MOn Brno 11. března 2014 ODŮVODNĚNÍ *UOHSX005HZ6L* UOHSX005HZ6L USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S608/2013/VZ-4707/2014/511/MOn Brno 11. března 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Rozhodnutí změnilo rozhodnutí č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV ze dne 28.4.2006. Rozhodnutí nabyla právní moci dne 25.7.2006.

Rozhodnutí změnilo rozhodnutí č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV ze dne 28.4.2006. Rozhodnutí nabyla právní moci dne 25.7.2006. Rozhodnutí změnilo rozhodnutí č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV ze dne 28.4.2006. Rozhodnutí nabyla právní moci dne 25.7.2006. Č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV V Brně dne 23. června 2006 Úřad pro ochranu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Č.j.: S 307-R/99-1650/140/OŠ V Praze dne 18.1.2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 24.11.

Č.j.: S 307-R/99-1650/140/OŠ V Praze dne 18.1.2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 24.11. Č.j.: S 307-R/99-1650/140/OŠ V Praze dne 18.1.2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 24.11.1999 na návrh uchazeče Ing. Vladimíra Slabého, podnikajícího pod obchodním

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999

Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999 Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 8. 7. 1999 podle ustanovení 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Tř.kpt.Jaroše 7, 604 55 Brno *uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Usnesení Č. j. ÚOHS-S5/2009/VZ-967/2009/540/MAL V Brně dne 2. února 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH)

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH) Směrnice rady č. 01/2015 pro zadávání zakázek malého rozsahu Rada města Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, směrnici č. 01/2015 Zadávání veřejných

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Základní škola SEVER, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.: 14a/2006 Spisový znak: A Změny: 7.4.2008, 1.7.2012 Účinnost od:1.9.2006 Počet příloh:

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Prvky publicity Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Veřejná zakázka: Integrační nástroje, vstupní a výstupní subsystém zadávaná

Více

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení Město Benešov nad Ploučnicí Vnitřní směrnice č. 1/2014 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST PRVNÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Tato směrnice v plném rozsahu nahrazuje vnitřní směrnici

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16.2.2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení PŘÍLOHA III Směrnice MŽP č. 8/2015 pro poskytování finančních prostředků v rámci programu MŽP Likvidace škod po živelních pohromách, podprogramu MŽP Povodně 2013 Zadávací řízení Opatření podporovaná v

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX00515MZ* UOHSX00515MZ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S222/2013/VZ-8112/2013/523/Krk Brno 2. května 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Věc: Rozhodnutí k námitkám ve veřejné zakázce

Věc: Rozhodnutí k námitkám ve veřejné zakázce Věc: Rozhodnutí k námitkám ve veřejné zakázce Výběr správce bytového a nebytového majetku ve vlastnictví města Ostrov Dne 14. 2. 2013 obdržel zadavatel město Ostrov, se sídlem Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov

Více

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O NÁMITKÁCH UCHAZEČE

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O NÁMITKÁCH UCHAZEČE ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O NÁMITKÁCH UCHAZEČE Ing. Vladimír Rusina., IČ: 885 07 882 dle 111 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ NA NADLIMITNÍ VEŘEJNOU

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Pořízení techniky na snížení prašnosti

Pořízení techniky na snížení prašnosti PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust.

Více

VZ/S 22/04-151/1388/03-IŠ V Brně dne 23. března 2004

VZ/S 22/04-151/1388/03-IŠ V Brně dne 23. března 2004 V Brně dne 23. března 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 23. 1. 2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996

Více

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 4. 6. 2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011 *UOHSX003K90C* UOHSX003K90C ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust.

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového zákona zpracovaný

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Zajištění úklidových služeb Vítkov. Národní muzeum, příspěvková organizace zřízená MK. GORDION, s.r.o.

Zajištění úklidových služeb Vítkov. Národní muzeum, příspěvková organizace zřízená MK. GORDION, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zajištění úklidových služeb Vítkov 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky

Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky dle ustanovení 85 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

Více

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen PPVD) a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota zakázky: Lhůta pro podávání nabídek: Zahraniční stáže žáků

Více

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Rozdělení předmětu VZ v rozporu se zákonem Veřejný zadavatel ve stejném čase

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

*UOHSX0044J9G* UOHSX0044J9G

*UOHSX0044J9G* UOHSX0044J9G *UOHSX0044J9G* UOHSX0044J9G Číslo jednací: Vyřizuje/linka/fax: V Brně dne: ÚOHS-P900/2011/VZ-4823/2012/940/PZa Mgr. Zatloukal/kl. 360/fax 115 11.4.2012 Výsledek šetření podnětu Úřad pro ochranu hospodářské

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota zakázky: Lhůta pro podávání nabídek: Zahraniční stáže žáků

Více

Č. j. VZ/S188/04-151/6077/04-Va V Brně dne 24. listopadu 2004

Č. j. VZ/S188/04-151/6077/04-Va V Brně dne 24. listopadu 2004 Č. j. VZ/S188/04-151/6077/04-Va V Brně dne 24. listopadu 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 6. 10. 2004 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Výběrové řízení na dodavatele služeb pro zajištění konferenčních prostor Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0039

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Zadávací dokumentace zadavatel: CEJIZA, s.r.o.

Zadávací dokumentace zadavatel: CEJIZA, s.r.o. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: POSKYTNUTÍ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Štěpánská 15 120 00 Praha 2 V Praze dne 17. ledna 2012 Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı podle 110

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko veřejné zakázky Veřejná zakázka Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko Zadavatel: sídlem: IČ / DIČ: právní forma: zastoupen: Královehradecký kraj Pivovarské

Více

Konference Veřejné zakázky v praxi

Konference Veřejné zakázky v praxi Konference Veřejné zakázky v praxi Velká novela zákona o veřejných zakázkách 11. října 2011 Hotel Holiday Inn, Kongres centrum Praha Proces veřejných zakázek a poznatky ze zadávání v praxi Současná platná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills příloha č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills článek 1 Základní údaje o zadavateli Zadavatel: EKOBAL, s.r.o. Adresa: Hráského 1906/3, Praha 4 IČ: 496

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s ust. 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Identifikace zadavatele: Statutární město Ostrava sídlem: Prokešovo

Více

40/2015 Sb. ZÁKON. ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů. Čl.

40/2015 Sb. ZÁKON. ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů. Čl. 40/2015 Sb. ZÁKON ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

Č. j.: S 62-R/01-481/140/Ná V Praze dne 28. 5. 2001

Č. j.: S 62-R/01-481/140/Ná V Praze dne 28. 5. 2001 Č. j.: S 62-R/01-481/140/Ná V Praze dne 28. 5. 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném dne 18. 4. 2001 ve smyslu ustanovení 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 3, 89 Lysá nad Labem 35 510 44 35 55 066; e mail: kopecky@mestolysa.cz Č. j. V Lysé nad Labem 3. 11. 014 Vyřizuje: Ing. Vladimír Kopecký

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S504/2011/KO-19144/2011/530/KSt V Brně dne: 20. ledna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S504/2011/KO-19144/2011/530/KSt V Brně dne: 20. ledna 2012 *UOHSX003WUGP* UOHSX003WUGP ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S504/2011/KO-19144/2011/530/KSt V Brně dne: 20. ledna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 24

Více

Úspora energie opakované řízení

Úspora energie opakované řízení PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 24/2009-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK podle 80 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK podle 80 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK podle 80 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Veřejná zakázka: Sdružené dodávky elektrické energie pro FNKV 1. Evidenční

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice V Morkovicích 5.2.2015 Vážená paní, vážený pane, Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 22.1.2009 č. j.: 30/90310/09 Za věcnou stránku odpovídá: Mgr. Josef Sobotka, Hana Blažková Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast daní odpovídá: - Za oblast

Více

zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické 1 Předmět úpravy

zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické 1 Předmět úpravy Vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, ve znění vyhlášky č. 137/2005 Sb. Účinnost vyhlášek: vyhláška

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s469/2014/vz-11259/2015/542/rni Brno 11. května 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s469/2014/vz-11259/2015/542/rni Brno 11. května 2015 *UOHSX006QWZF* UOHSX006QWZF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s469/2014/vz-11259/2015/542/rni Brno 11. května 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 odst.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek Příloha č. 5 Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Nákup hardwarového a softwarového vybavení Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0722 Název projektu: Vlastními

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 65/2011-111 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Veřejná zakázka - část A

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Veřejná zakázka - část A 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Veřejná zakázka - část A Zahraniční pobyty pro ZŠ Katusice Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56. 2275 Název projektu:

Více

DODATEČNÉ INFORAMCE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

DODATEČNÉ INFORAMCE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 Sdružení zadavatelů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně se sídlem Pekařská 664/53, 656 91 Brno, IČ: 00159816 a Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace se sídlem nám.

Více

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - Královehradecký kraj

Odůvodnění veřejné zakázky. Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - Královehradecký kraj Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - Královéhradecký kraj Zadavatel: sídlem: IČ / DIČ: právní forma: zastoupen: Královehradecký kraj Pivovarské

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zajištění zahraničního jazykového kurzu pro učitele (1) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1191 Název projektu:

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel veřejné zakázky: Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace Písek 184, 739 84 IČ 750 26 937 Pověřená osoba: Název veřejné zakázky: RECTE.CZ, s.r.o. Matiční 730/3, 702 00 Ostrava

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více