ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014"

Transkript

1 Obec Dubicko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni Údaje o organizaci identifikační číslo název Obec Dubicko ulice, č.p. Velká Strana 56 obec Dubicko PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje h26m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 9

2 I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy , , ,86 Nedaňové příjmy , , ,37 Kapitálové příjmy , , ,00 Přijaté transfery , , ,35 Příjmy celkem , , , Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož , , , Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti , , , Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů , , , Daně z příjmů fyzických osob , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daně z příjmů právnických osob , , ,35 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů , , , Daň z přidané hodnoty , , , Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , ,78 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , , Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 1 000, , Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 000, , Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 2 000, , Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů , , , Poplatek ze psů , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , Poplatek ze vstupného 1 000, Místní poplatky z vybraných činností a služeb , , , Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís , , , Ostatní odvody z vybraných činností a služeb , , , Správní poplatky , , , Správní poplatky , , ,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb , , , Daň z nemovitostí , , , Daně z majetku , , ,83 15 Majetkové daně , , ,83 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 000, , Příjmy z vlastní činnosti , , , Odvody příspěvkových organizací , , , Odvody přebytků organizací s přímým vztahem , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí , , , Příjmy z pronájmu majetku , , , Příjmy z úroků (část) 4 000, , , Výnosy z finančního majetku 4 000, , ,44 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 000, , , Přijaté sankční platby 1 000, , ,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 1 000, , , Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku , , , h26m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 9

3 231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku , , , Přijaté neinvestiční dary 2 000, , Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady , , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 000, ,00 190, Ostatní nedaňové příjmy , , ,89 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy , , , Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org , , , Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub , , , Splátky půjč.prostř.od příspěvk.organizací , , , Spl.půjč.prostř.od zřízených a podob.subjektů , , ,80 24 Přijaté splátky půjčených prostředků , , ,80 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) , , , Příjmy z prodeje pozemků , , , Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) , , ,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů , , ,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) , , ,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) , , , Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp , , Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu , , , Neinv.přij.transf.ze státních fondů 1 800, , , Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu , , , Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 800, , Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 2 800, , Převody z rozpočtových účtů , Převody z vlastních fondů ,18 41 Neinvestiční přijaté transfery , , , Inv.přij.transf.ze státních fondů , , , Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně , , , Investiční přijaté transfery od regionál.rad , , Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně , ,17 42 Investiční přijaté transfery , , ,17 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) , , ,35 Příjmy celkem (třídy ) , , , h26m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 9

4 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje , , ,57 Kapitálové výdaje , , ,31 Výdaje celkem , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní platy 5 141, , Platy , , , Ostatní osobní výdaje , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , , Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené 2 000, , Ostatní platby za provedenou práci , , , Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 7 000, , , Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 1 659, , Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , , Odměny za užití duševního vlastnictví , , Odměny za užití duševního vlastnictví , ,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist , , , Ochranné pomůcky 2 000, , , Léky a zdravotnický materiál 1 000, , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Nákup materiálu , , , Úroky vlastní , , , Úroky a ostatní finanční výdaje , , , Studená voda , , , Teplo 9 000, , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Nákup vody, paliv a energie , , , Služby pošt , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Nájemné 2 000, , Konzultační, poradenské a právní služby 3 000, , , Služby školení a vzdělávání , , , Služby zpracování dat , , Nákup ostatních služeb , , , Nákup služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000, , , Pohoštění , , , Ostatní nákupy jinde nezařazené 8 000, , , Ostatní nákupy , , , Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 4 000, , , Výdaje na dopravní územní obslužnost , , , Věcné dary , , , h26m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 9

5 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary , , ,20 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , , Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem , , , Neinv.transf.občanským sdružením , , , Neinv.transf.církvím a náboženským společ , , , Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím , , ,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím , , , Neinvestiční transfery obcím 2 000, , Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně , , , Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , , , Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím , , , Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů , Převody vlastním rozpočtovým účtům , Převody vlastním fondům , Nákup kolků 1 000, , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd , , , Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 500,00 300, Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům , , ,66 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp , , , Náhrady mezd v době nemoci , , , Náhrady placené obyvatelstvu , , , Dary obyvatelstvu 6 000, , , Účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám 3 000, , , Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu , , , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu , , , Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO , , , Neinv.půjč.prostř.přísp.a podobným organizacím , , ,80 56 Neinvestiční půjčené prostředky , , , Nespecifikované rezervy , , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 3 500, , , Ostatní neinvestiční výdaje , , ,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje , , ,00 5 Běžné výdaje (třída 5) , , , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , , Pořízení dloudodobého nehmotného majetku , , Budovy, haly a stavby , , , Stroje, přístroje a zařízení , , Pořízení dlouhodobého hmotného majetku , , , Pozemky , , , Pozemky , , ,00 61 Investiční nákupy a související výdaje , , , Inv.transf.občanským sdružením , , Inv.transf.neziskovým a podobným organizacím , , Inv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , , Investiční transf.přísp.a podobným organizacím , ,00 63 Investiční transfery , , , Inv.půjč.prostř.občanským sdružením , , , Invest.půjč.prostř.nezisk.a podob.organizacím , , ,00 64 Investiční půjčené prostředky , , ,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) , , ,31 Výdaje celkem (třída 5+6) , , , h26m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 9

6 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) , , , h26m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 9

7 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) , ,09 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) , ,09- Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , , ,41- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) ,71 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,70- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k Obrat Konečný stav k Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC , , , ,56- Běžné účty fondů ÚSC 5 019, , , ,85- Běžné účty celkem , , , ,41- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek 5 019,84 Příjmy celkem ,85 Výdaje celkem ,00 Obrat 1 371,85 Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 6 391,69 Změna stavu 1 371,85- Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , , ,74 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí , , ,69 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,97 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , , ,50 Kulturní předměty , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji , ,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,33 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , ,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , , ,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí , , ,97- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , , h26m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 9

8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě 8 524, , ,10 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 9,00-36,00-45,00- Opravné položky k odběratelům 3 439,00-344, ,43- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 800, , Převody z rozpočtových účtů , Investiční přijaté transfery od regionálních rad , , Neinvestiční transfery obcím 2 000, , Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , , Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů , Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Platy zaměstnanců v pracovním poměru x ,00- x , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x ,00- x , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x ,00- x , Náhrady mezd v době nemoci x 4 300,00- x 4 300, Příspěvek VPP OP LZZ ze SR a ESF , , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 800,00 x 2 800,00 x Ostatní platy x 2 141,00- x 2 141, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 659,00- x 659, , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Opravy a udržování x ,00- x , Obnova nem. kult. památky márnice , , , , Investiční přijaté transfery od regionálních rad ,17 x ,17 x Budovy, haly a stavby x ,27- x , Dotace ROP EÚ Úprava dopr.infr.-revit. VP v Dubick , , , , Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 360,00 x 360,00 x Dotace SZIF mobiliář ve středu obce-a.zast.,inf.sk 360,00 0,00 360,00 0, Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 1 440,00 x 1 440,00 x Dotace SZIF Mobiliář ve středu obce-a.zast.,inf.sk 1 440,00 0, ,00 0, Investiční přijaté transfery ze státních fondů ,00 x ,00 x Dotace SZIF NZ Úpravy veř. prostranství parkoviště ,00 0, ,00 0, Investiční přijaté transfery ze státních fondů ,00 x ,00 x Dotace SZIF EU Úpravy veř. prostranství parkoviště ,00 0, ,00 0, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR ,00 x ,00 x Ostatní osobní výdaje x ,00- x , Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen x 2 000,00- x 1 360, Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 3 000,00- x 2 453, Nákup materiálu j.n. x 4 000,00- x 2 772, Nákup ostatních služeb x 1 000,00- x 1 000, Pohoštění x 2 000,00- x 1 876, Volby do Senátu PČR a ZO 10. a 11. října , , , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR ,00 x ,00 x Ostatní osobní výdaje x ,00- x , Nákup materiálu j.n. x 6 000,00- x 1 355, Nákup ostatních služeb x 1 000,00- x 500, Pohoštění x 2 000,00- x 1 072, Dotace na volby do EP 23.a24. května , , , , h26m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 9

9 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 Přezkoumání hospodaření obce proběhlo na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného dne a na základě výsledku dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného dne Přezkoumání hospodaření vykonali: kontrolor pověřený řízením přezkoumání Ing. Edvín Bullawa a kontrolor Ing. Pavlína Vejrostová. Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu 5 zákona č. 420/2004 Sb. a 4 zákona č. 255/2012 Sb. vydal ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje JUDr. Mag.iur Michal Malacka, Ph.D., MBA. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného dílčího přezkoumání. Závěr zprávy - při přezkoumání hospodaření obce Dubicko za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.) X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 Hospodaření Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace IČ Hospodářský výsledek za rok 2014 Rozdělení Celkem Hlavní činnost Doplňková činnost Hospodářský výsledek 852,51-107,48 959,99 Fond odměn do 80 % 0,00 0,00 0,00 Rezervní fond 852,51 0,00 0,00 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace k nahlédnutí na OÚ. XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Viz. příloha č. 3 Účetní výkazy obce Dubicko - Rozvaha bilance ke dni Výkaz zisku a ztráty ke dni Příloha ke dni Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M ke dni Inventarizační zpráva 2014 Hlavní kniha ke dni k nahlédnutí na OÚ Rozpočet na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem obce Dubicko dne ve výši Příjmy ,80 Kč Výdaje ,80 Kč Financování ,00 Kč V roce 2014 bylo schváleno Rozpočtových opatření. Vyvěšeno na úřední desce: Sejmuto: Schváleno ZO: Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Věra Vernerová Věra Vernerová Mgr. Václav Hampl h26m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9/ 9

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kalhov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00373753 název Obec Kalhov ulice, č.p. č.p. 50 obec Kalhov PSČ, pošta 588 42 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Krkonoše - svazek měst a obcí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 06.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70157898 název Krkonoše - svazek měst a obcí ulice, č.p. Zámek 1 obec

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 Obec Lažany Údaje o organizaci NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 (vkč) zpracovaný dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění identifikační

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 10.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 75122863 název Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Mikroregion Podhůří Mařenky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70875529 název Mikroregion Podhůří Mařenky ulice, č.p. Rokytnice nad Rokytnou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 DSO Mikroreg. Český Ráj 5107 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 69155950 název DSO Mikroregion Český ráj 5107 ulice, č.p. Vyskeř č.p. 88

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 DSO Plyn Kojetice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 68689438 název DSO Plyn Kojetice ulice, č.p. Kojetice 131 obec Kojetice PSČ, pošta

Více

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011 (zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Zpracováno : 9.5.2012 Vyvěšeno : 9.5.2012 Svěšeno : Vypracovala:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Velatice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 16.05.2014 Údaje o organizací identifikační název ulice, č.p. obec PSČ, pošta čislo 00488364 Obec Velatice c.35 Velatice 66405 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DI8A XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 10042015) DSO Lazce 95 MO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 18232493 název DSO Lazce 95 MO ulice,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Mikroregion Radyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 69970122 název Mikroregion Radyně ulice, č.p. Masarykovo nám. 121 obec Starý Plzenec

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D204 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Hukvaldy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00297194 název Obec Hukvaldy ulice, č.p. Hukvaldy 3 obec Hukvaldy

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014 ,,, " "" ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa). I I Svazek obcí "UPA" / IČO 71211721 Adresa -, Kontaktní údaje ulice, č.p. Náměstí T.G. Masaryka 120 obec Červený

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení dobrovolného svazku obcí Hermanomestecko - svazek obcí, IC: 70816166 za rok 2010

Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení dobrovolného svazku obcí Hermanomestecko - svazek obcí, IC: 70816166 za rok 2010 PARDUBCKÝ Krajský úrad Financní odbor KRAJ Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení dobrovolného svazku obcí Hermanomestecko - svazek obcí, C: 70816166 za rok 2010 Prezkoumání se uskutecnilo ve dnech:

Více