Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická"

Transkript

1 Masná 1493/8, Ostrava, tel.: Název zakázky : Zlín - SOC - aktualizace rozptylové studie Číslo úkolu : Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Zpracoval: Ing. Radim Seibert Autorizovaná osoba dle 15, odst. 1, písm. d), zákona č.86/2002 Sb., v platném znění, autorizace č.j. 3398a/820/07/DK ze dne Schválil: Ing. Radim Ptáček, Ph.D. ředitel společnosti Ostrava, leden 2008 Výtisk č. 1 FOS-2/9 Zaveden integrovaný systém řízení ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005

2 OBSAH: 1. VSTUPNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ZDROJE Zdroje znečišťování ovzduší Druh znečišťujících látek Emisní charakteristiky OBECNÁ CHARAKTERISTIKA LOKALITY KLIMATICKÉ A METEOROLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY ÚZEMÍ IMISNÍ CHARAKTERISTIKA LOKALITY METODIKA VÝPOČTU METODA, TYP MODELU REFERENČNÍ BODY TERÉN IMISNÍ LIMITY VÝSTUPNÍ ÚDAJE TYP VYPOČTENÝCH CHARAKTERISTIK METODIKA VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ KARTOGRAFICKÁ INTERPRETACE VÝSLEDKŮ DISKUSE VÝSLEDKŮ Souhrn vypočtených údajů Plošné rozložení koncentrací Srovnání s imisními limity Závěr a doporučení

3 OBSAH PŘÍLOHOVÉ ČÁSTI: Mapové znázornění lokality a dotčeného okolí: Příloha č. 1.1 Situace zájmové lokality Příloha č. 1.2 Situace lokality podél trasy přepravy zemin v období výstavby záměru Mapové přílohy pro hodnocení situace při provozu záměru: Příloha č.2.1 Průměrný roční imisní příspěvek oxidu dusičitého stav v roce 2010 Příloha č.2.2 Nejvyšší hodinový imisní příspěvek oxidu dusičitého stav v roce 2010 Příloha č.3.1 Průměrný roční imisní příspěvek suspendovaných částic PM 10 stav v roce 2010 Příloha č.3.2 Nejvyšší 24-hodinový imisní příspěvek suspendovaných částic PM 10 stav v roce 2010 Příloha č.4 Průměrný roční imisní příspěvek benzo(a)pyrenu stav v roce 2010 Příloha č.5 Průměrný roční imisní příspěvek benzenu stav v roce 2010 Mapové přílohy pro hodnocení vlivu na imisní situaci v důsledku dopravního zatížení při výstavbě záměru: Příloha č.6.1 Průměrný roční imisní příspěvek oxidu dusičitého - stav v roce 2008 bez realizace záměru Příloha č.6.2 Průměrný roční imisní příspěvek oxidu dusičitého - stav v roce 2008 při výstavbě záměru Příloha č.7.1 Nejvyšší hodinový imisní příspěvek oxidu dusičitého - stav v roce 2008 bez realizace záměru Příloha č.7.2 Nejvyšší hodinový imisní příspěvek oxidu dusičitého - stav v roce 2008 při výstavbě záměru Příloha č.8.1 Průměrný roční imisní příspěvek suspendovaných částic PM 10 - stav v roce 2008 bez realizace záměru Příloha č.8.2 Průměrný roční imisní příspěvek suspendovaných částic PM 10 - stav v roce 2008 při výstavbě záměru Příloha č.9.1 Nejvyšší 24-hodinový imisní příspěvek suspendovaných částic PM 10 - stav v roce 2008 bez realizace záměru Příloha č.9.2 Nejvyšší 24-hodinový imisní příspěvek suspendovaných částic PM 10 - stav v roce 2008 při výstavbě záměru Příloha č.10.1 Průměrný roční imisní příspěvek benzo(a)pyrenu - stav v roce 2008 bez realizace záměru Příloha č.10.2 Průměrný roční imisní příspěvek benzo(a)pyrenu - stav v roce 2008 při výstavbě záměru Příloha č.11 Osvědčení o autorizaci 3

4 SEZNAM TABULEK: Společenské a obchodní centrum Zlín Březnická Tabulka č. 1 Použité intenzity dopravy charakterizující stávající stav (dopravní data za rok 2005)... 7 Tabulka č. 2 Intenzity dopravy charakterizující stav v roce 2010 bez realizace SOC... 7 Tabulka č. 3 Intenzity dopravy charakterizující stav v roce 2010 po realizaci SOC... 8 Tabulka č. 4 Intenzity dopravy charakterizující stav v roce 2008 bez realizace SOC... 8 Tabulka č. 5 Intenzity dopravy charakterizující stav v roce 2008 při výstavbě SOC... 8 Tabulka č. 6 Použité hmotnostní toky sledovaných polutantů z provozu na parkovišti... 9 Tabulka č. 7 Imisní limity dle Nařízení vlády č. 597/2006 Sb Tabulka č. 8 Imisní příspěvky z hodnocených zdrojů znečišťování ovzduší před a po realizaci záměru Tabulka č. 9 Imisní příspěvky z hodnocených zdrojů znečišťování ovzduší před a při výstavbě SOC Tabulka č. 10 Podíl příspěvku znečištění spojeného s provozem SOC a imisního limitu.. 17 Tabulka č. 11 Podíl příspěvku znečištění spojeného s výstavbou SOC a imisního limitu. 18 POUŽITÁ LITERATURA A PODKLADY: [1] CENTROPROJEKT a.s. Zlín, DÚR pro stavbu "Společensko obchodní centrum - Březnická", Souhrnná zpráva, březen 2007 [2] EKOLA group, spol. s r.o., Společensko obchodní centrum Březnická, Akustická studie, Hluk z navýšení dopravy na I/49, listopad 2007 [3] AZ GEO, s.r.o., Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická, Rozptylová studie, červen 2007 [4] ATELIÉR DPK, s.r.o., Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace, říjen 2007 [5] RNDr. Vladimír Suk, Společensko obchodní centrum Březnická Zlín, Vliv hluku z výstavby a provozu, Hluková studie, leden 2008 [6] Centroprojekt, a.s. Zlín, Údaje o akustických parametrech VZT a chlazení ROZDĚLOVNÍK: Výtisk č.1-9 Výtisk č.10 Regionální centrum EIA s.r.o. AZ GEO, s.r.o. 4

5 1. VSTUPNÍ ÚDAJE Předkládaná aktualizace rozptylové studie byla vypracována společností AZ GEO, s.r.o. (zhotovitel) pro Regionální centrum EIA s.r.o. (objednatel) pro využití v procesu EIA na základě objednávky ze dne Navazuje na dokument "Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická, Rozptylová studie" (AZ GEO, s.r.o., červen 2007). Výše uvedená rozptylová studie je aktualizována v návaznosti na tyto skutečnosti (zohledněny jsou především požadavky uvedené v závěru zjišťovacího řízení): 1) na základě dopravního průzkumu provedeného v roce 2006 byly upřesněny odhady navýšení dopravy v důsledku provozu Společenského a obchodního centra (dále jen SOC) na stávajících okolních komunikacích a projektované jednosměrné komunikaci spojující ulice Březnická a U Zimního stadionu; 2) byla upřesněna poloha výduchů vzduchotechniky sloužící k větrání podzemních garáží; 3) vyvstal požadavek na zhodnocení imisního zatížení v období výstavby SOC. Předmětem předchozí výše uvedené rozptylové studie bylo zhodnocení imisních příspěvků, které jsou působeny stávající automobilovou dopravou v okolí plánovaného umístění SOC (v přílohách označeno jako stávající stav. Tyto výstupy jsou v zásadě stále platné (možné odchylky maximálně pouze v návaznosti na předpokládanou obecně rostoucí intenzitu dopravy), proto se předkládaná rozptylová studie zabývá pouze aktualizací hodnocení imisní situace v období výstavby a provozu záměru CHARAKTERISTIKA ZDROJE Jedná se o stavbu nového společenského a zábavního centra s podzemním dvoupodlažním parkovištěm pro osobní automobily s kapacitou 600 parkovacích míst. Stavba bude umístěna ve Zlíně, zájmová lokalita je vymezena ulicemi Mostní, Březnická, U zimního stadionu a z jihu stávající sportovní halou. Umístění zájmové lokality je patrné přílohy č.1.1. Příjezd a odjezd z parkoviště bude veden z ulice Březnická (2 rampy, připojovací pruh pro sjezd na parkoviště) a z ulice U zimního stadionu (celkem 3 rampy). Na ulici U zimního stadionu budou na výjezdové rampy navazovat 2 jízdní pruhy, které budou pokračovat ke křižovatce ulic Březnická a Mostní. Méně významná část dopravy bude vedena po projektované jednosměrné komunikaci spojující ulici Březnickou a U Zimního stadionu Zdroje znečišťování ovzduší Zdroje znečišťování ovzduší budou následující: bodové zdroje výduchy nuceného větrání podzemního parkoviště; liniové zdroje navýšení intenzity dopravy na okolních komunikacích související s výstavbou a provozem společenského a zábavního centra; plošné zdroje - jedná se o plochu staveniště při výstavbě SOC, která se bude vyznačovat především emisemi prachu ze zeminy a výfukovými emisemi ze stavebních mechanizmů. S ohledem na intenzivní automobilový provoz na okolních komunikacích, především na ulici Březnická, bude imisní příspěvek výfukových emisí ze stavebních strojů nevýznamný. 5

6 Potenciálně velmi významné dopady na ovzduší je možno očekávat v případě prašnosti ze zemin. Ta bude mít charakter sekundární prašnosti (závislost na klimatických podmínkách a zejména na přijatých opatřeních k omezování vývinu prachu) a nelze ji tudíž zahrnout do předkládané rozptylové studie. Plošnými zdroji se v návaznosti na výše uvedené skutečnosti předkládaná rozptylová studie blíže nezabývá. Bodové zdroje Na střeše SOC bude umístěno celkem 12 výduchů ze vzduchotechnických jednotek sloužících k odsávání podzemního parkoviště. Automobilový provoz v podzemním parkovišti bude tvořen převážně osobními automobily. Pro výpočet emisních charakteristik byl přijat předpoklad, že podzemním parkovištěm projede 3230 vozidel denně (údaj odpovídající dopravnímu přitížení vypočtenému v posouzení dopravního napojení [4], cca o 8% nižší hodnota oproti původní rozptylové studii [3]). Předpokládaná denní doba provozu společenského a zábavního centra je 12 hodin. Liniové zdroje Pro možnost srovnání stávající imisní situace se situací při výstavbě a provozu záměru byly v předkládané rozptylové studii zohledněny předpokládaně nejvýznamnější stávající zdroje znečišťování ovzduší v okolí, tzn. automobilová doprava na přilehlých komunikacích. V návaznosti na disponibilní data o intenzitě dopravy lze předpokládat, že rozhodně nejvyšší intenzitu provozu lze z okolních komunikací očekávat na frekventované silnici I/49 (Tř. Tomáše Bati) a méně významně na ulici Březnická. Předpokládaná intenzita dopravy na ostatních silničních komunikacích v blízkosti zájmové lokality je podstatně nižší, proto byly do rozptylové studie zahrnuty pouze výše jmenované silnice. Údaje o stávající intenzitě dopravy na těchto komunikacích byly převzaty z databáze Ředitelství silnic a dálnic ČR. Vzhledem ke skutečnosti, že data byla získána sčítáním dopravy v roce 2005, byla pro výpočet budoucích koncentrací (rok 2008 při výstavbě, resp při provozu SOC) provedena korekce intenzity dopravy (nárůst intenzity o 2.1 %/rok), tak, aby nedošlo k podhodnocení budoucích imisních dopadů. Údaje o intenzitě dopravy při výstavbě byly odhadnuty na základě objemu zeminy m 3, kterou bude nutno přemístit v průběhu zemních prací při jejich trvání 2 měsíce. Z těchto údajů je možno předpokládat při použití souprav dopravní přitížení silnice Zlín - Březnice 244 jízdami těžkých nákladních vozidel denně. Jako údaje o dopravním přitížení při provozu SOC byla použita data z dopravně inženýrského posouzení záměru [4]. Pro účely modelování rozptylu znečištění z liniových zdrojů bylo předpokládáno, že dopravní přitížení okolí SOC bude činit 3230 vozidel denně, z toho 90 % vozidel bude přijíždět a odjíždět po Březnické ulici ze/do směru centrum (z toho cca 70 % směr centrum a 30 % směr Otrokovice), zbylých 10 % příjezdů/odjezdů se uvažuje po Březnické ze/do směru Březnice. Výpočet dále uvažuje, že 60 % vozidel přijíždějících od centra využije vjezd z ulice U Zimního stadionu, 30 % vjede do areálu přímo vjezdem z Březnické. Byl přijat obvyklý předpoklad, že intenzitu dopravy při dopravní špičce, která byla předpokládána při výpočtu nejvyšších hodinových koncentrací, charakterizuje 2.4-násobek průměrné hodinové intenzity dopravy. Výjimkou je přitížení vyvolané odvozem výkopové zeminy, kdy bylo předpokládáno, že odvoz se uskutečňuje rovnoměrně po dobu 8 hodin denně. 6

7 Použité intenzity dopravy jsou uvedeny v následujících tabulkách. Pro přehlednost uvádíme i tabulku č.1 převzatou z původní rozptylové studie [3] s údaji, ze kterých byly vypočteny imisní příspěvky charakterizující současný stav. Tabulka č. 1 Použité intenzity dopravy charakterizující stávající stav (dopravní data za rok 2005) Ulice Tř. T. Bati, od Otrokovic před křiž. s Březnickou Tř. T. Bati, od křiž. s Březnickou dále do centra Zlína Č. sčítacího úseku nákladní osobní celkem Štěfánikova, od Tř. T. Bati Březnická od Tř. T. Bati po stávající spotrovní halu Březnická od stávající spotrovní haly dále směr Březnice Tabulka č. 2 Intenzity dopravy charakterizující stav v roce 2010 bez realizace SOC Ulice nákladní osobní celkem projektovaná jednosměrná komunikace a dále po U Zimního stadionu po vjezd do SOC Mostní od křiž s Březnickou a dále U Zimního stadionu po vjezd do SOC Tř. T. Bati, od Otrokovic před křiž. s Březnickou Tř. T. Bati, od Otrokovic mezi křiž. s Březnickou a křiž. se Štefánikovou Tř. T. Bati, od křiž. se Štefánikovou dále do centra Štěfánikova, od Tř. T. Bati Březnická od Tř. T. Bati po křiž. s Mostní Březnická od stávající spotrovní haly dále směr Březnice Březnická, mezi křiž. s Mostní a křiž. s Nad Ovčírnou V

8 Tabulka č. 3 Intenzity dopravy charakterizující stav v roce 2010 po realizaci SOC Ulice nákladní osobní celkem projektovaná jednosměrná komunikace a dále po U Zimního stadionu po vjezd do SOC Mostní od křiž s Březnickou a dále U Zimního stadionu po vjezd do SOC Tř. T. Bati, od Otrokovic před křiž. s Březnickou Tř. T. Bati, od Otrokovic mezi křiž. s Březnickou a křiž. se Štefánikovou Tř. T. Bati, od křiž. se Štefánikovou dále do centra Štěfánikova, od Tř. T. Bati Březnická od Tř. T. Bati po křiž. s Mostní Březnická od stávající spotrovní haly dále směr Březnice Březnická, mezi křiž. s Mostní a křiž. s Nad Ovčírnou V Tabulka č. 4 Intenzity dopravy charakterizující stav v roce 2008 bez realizace SOC Trasa nákladní osobní celkem silnice Zlín - Březnice v úseku od SOC po konec katastrálního území obce Březnice Tabulka č. 5 Intenzity dopravy charakterizující stav v roce 2008 při výstavbě SOC Trasa nákladní osobní celkem silnice Zlín - Březnice v úseku od SOC po konec katastrálního území obce Březnice

9 Druh znečišťujících látek Významnější výstupy do ovzduší budou tvořeny pouze výfukovými plyny z automobilové dopravy (tuhé emise, NO x, SO 2, CO, benzen, PAU a další látky). V období výstavby bude v blízkém okolí záměru dominantní pravděpodobně sekundární prašnost z plochy staveniště. Z hlediska ovlivnění imisní situace budou v návaznosti na předpokládanou intenzitu provozu na okolních komunikacích a parkovišti potenciálně významné zejména oxidy dusíku, tuhé emise a PAU vázané na prachové částice. Emise ostatních látek budou pravděpodobně v podmínkách zájmové lokality ve vztahu k imisním limitům a zdraví člověka málo významné Emisní charakteristiky Použité emisní charakteristiky liniových zdrojů vycházejí z emisních faktorů motorových vozidel publikovaných MŽP ČR. Použity byly emisní faktory pro cílový rok Podélný sklon vozovky pro určení emisních faktorů byl vypočten samostatně pro jednotlivé segmenty liniových zdrojů z digitálního modelu terénu pomocí GIS. Rychlost vozidel nezbytná pro určení emisních faktorů byla pro každý segment liniového zdroje vypočtena interpolací mezi manuálně zadanými body, ve kterých byla rychlost odhadnuta (v místech odhadovaných nejnižších a nejvyšších rychlostí - obvykle křižovatky, ostrá zakřivení silnic a naopak středy rovných úseků), rovněž v prostředí GIS. Na základě emisních faktorů a výše uvedené intenzity provozu byly vypočteny hmotnostní toky kontaminantů z jednotlivých segmentů liniových zdrojů do ovzduší. V následující tabulce jsou uvedeny hmotnostní toky použité pro provoz na parkovišti a na výstupu z bodových zdrojů - výduchů větrání parkoviště. Předpokládaná průměrná rychlost pohybu vozidel na parkovišti byla 5 km/h. Do výpočtu nebyla zahrnuta sekundární prašnost z dopravy. Tabulka č. 6 Použité hmotnostní toky sledovaných polutantů z provozu na parkovišti NO 2 (g/km) PM 10 (g/km) B(a)P (µg/km) benzen (g/km) Emisní faktor benzín 3.80E E E E-03 Emisní faktor diesel 1.53E E E E-03 Emisní faktor vážený průměr* 4.85E E E E-03 NO 2 (g/s) PM 10 (g/s) B(a)P (µ/s) benzen (g/s) Celkový hmotnostní tok z garáží** 1.17E E E E-04 Hmotnostní tok z 1 výduchu nuceného větrání 9.78E E E E-05 * předpoklad 30 % vozidel s dieselovým pohonem a 70 % vozidel na benzín ** při předpokládané délce trasy pro průjezd garážemi 300 m a době provozu 12 hodin denně K zajištění nuceného větrání podzemního parkoviště je navrženo celkem 12 výduchů. 9

10 Pro výpočet rozptylu znečišťujících látek v ovzduší z bodových zdrojů (odvětrání podzemního parkoviště) byly použity tyto další emisní charakteristiky (parametry vzduchotechnických zařízení byly specifikovány společností CENTROPROJEKT a.s.): Výška emise nad terénem 22 m Množství vzdušiny / 1 výduch m 3 /s Teplota vzdušiny 15 C Průměr výduchu Rychlost odpadní vzdušiny Doba provozu za den 1 m 6.34 m/s 12 hodin Roční využití zdroje 100% Hmotnostní toky škodlivin z liniových zdrojů jsou pro velký rozsah k dispozici v digitální podobě u zpracovatele. Ostatní emisní charakteristiky liniových zdrojů byly následující: Délka úseků liniových zdrojů Výška emise nad terénem Šířka liniového zdroje Doba provozu za den 10 m při provozu SOC (okolní komunikace) 15 m při modelování etapy výstavby záměru (silnice Zlín - Březnice) 2 m 7.0 m obousměrné silnice, 3.5 m jednosměrné 24 hodin Roční využití zdroje 100% 1.2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA LOKALITY Charakteristika lokality v blízkém okolí záměru je popsána v předchozí rozptylové studii [3]. V rámci předkládané aktualizace je proto obsahem této kapitoly pouze popis lokality v okolí trasy odvozu výkopových zemin (okolí silnice Zlín - Březnice). Terén v okolí předmětné silnice je kopcovitý. Trasa přepravy po výjezdu ze staveniště směřuje cca 2,2 km dlouhým strmým stoupáním k lesnímu hřbitovu a osadě Dolní Paseky, kde překonává hřbet a následně již trasa přepravy klesá do obce Březnice. Dále pokračuje pozvolné klesání údolím směrem k Bohuslavicím. Převýšení silnice ve stoupání ze Zlína je cca 160 m. Obytná zástavba se v bezprostřední blízkosti trasy přepravy zemin nachází poblíž osad Dolní Paseky a Záhutí a v obci Březnice. Graficky je situace trasy přepravy znázorněna v příloze č KLIMATICKÉ A METEOROLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY ÚZEMÍ Klimatické a meteorologické charakteristiky použité k vypracování aktualizace rozptylové studie jsou shodné s údaji uvedenými v původní rozptylové studii [3] IMISNÍ CHARAKTERISTIKA LOKALITY Imisní charakteristika lokality je posouzena v původní rozptylové studii [3] a v zásadě je stále platná. Nejvíce zasaženo je ovzduší v okolí navrženého SOC prašností sledovanou jako suspendované částice PM10 a benzo(a)pyrenem, který s touto frakcí tuhých znečišťujících látek 10

11 úzce souvisí. V těchto parametrech jsou již v současnosti v okolí výrazně překračovány imisní limity. Ostatní polutanty sledované na území města Zlína jsou v okolí zájmové lokality ve vztahu k platným imisním limitům s výraznou rezervou plněny. Předkládaná aktualizace rozptylové studie se v návaznosti na výše uvedené podrobněji zabývá pouze imisní situací v okolí přepravní trasy zemin směrem k obci Březnice, která je do rozptylové studie nově zahrnuta. Žádné stanice imisního monitoringu, na základě kterých by bylo možno posoudit současné průměrné nebo krátkodobé imisní koncentrace, se poblíž přepravní trasy nevyskytují. S ohledem na příměstský až venkovský charakter oblasti nelze vycházet z údajů získaných na stanicích ČHMÚ situovaných ve Zlíně (stanice ZZLN a ZZLT, viz [3]). Na základě ročenky ČHMÚ za rok 2006 lze v posuzované oblasti předpokládat následující imisní charakteristiky: průměrná roční koncentrace NO 2 < 25 µg/m 3 ; průměrná roční koncentrace PM 10 = µg/m 3 v blízkosti města, dále (za hřebenem v údolí obce Březnice) µg/m 3 ; 36. nejvyšší 24-hodinová koncentrace PM 10 = µg/m 3 v blízkosti staveniště, za městem současné imisní koncentrace klesají na µg/m 3 ; průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu = 1-2 ng/m 3 v blízkosti staveniště, za městem současné imisní koncentrace klesají na 0,6-1,0 ng/m 3 ; průměrná roční koncentrace benzenu < 2 µg/m 3. S ohledem na fakt, že nejhorší imisní situace z hlediska místně problémových polutantů (PM 10 a benzo(a)pyren) nastávají v době inverzí a vzhledem k reliéfu terénu se domnívám, že v současnosti může docházet k překračování imisních limitů PM 10 a benzo(a)pyrenu v okolí navržené přepravní trasy v úseku až cca 1,7 km od staveniště (než silnice opustí údolí mezi Tlustou horou a Barabášem, které zabraňuje intenzivnějšímu promíchávání vzduchu). 2. METODIKA VÝPOČTU 2.1. METODA, TYP MODELU K vlastnímu výpočtu byl použit model SYMOS 97 a stejná metodika jako ke zpracování původní rozptylové studie [3], ve které je uveden její stručný popis REFERENČNÍ BODY Referenční body byly uspořádány v pravidelné čtvercové síti. Výška všech referenčních bodů byla 1,5 m nad terénem. Síť referenčních bodů je zobrazena v přílohách č.1.1 a č.1.2. Tabelární přehled referenčních bodů a jejich souřadnic je k dispozici v digitální podobě. Období provozu SOC V případě modelování období provozu SOC pokrývaly oblast o rozloze 1 x 1 km. Záměr byl situován přibližně uprostřed této sítě. Velikost kroku sítě byla 50 m s tím, že pro dosažení přesnějších výsledků byla tato pravidelná síť doplněna dalšími referenčními body ve vzdálenosti 30 m od modelovaných liniových zdrojů. S ohledem na omezení použitého rozptylového modelu byla 11

12 ze souboru referenčních bodů vyloučena všechna místa bližší modelovaným zdrojům než 30 m. Celkem bylo použito 424 referenčních bodů. Období výstavby SOC Modelová oblast byla stanovena dle průběhu přepravní trasy výkopových zemin. Zahrnovala plochu 9,29 km2. Referenční body byly uspořádány v pravidelné čtvercové síti s krokem 100 m s tím, že podél hodnoceného liniového zdroje byla síť ve vzdálenosti 45 m doplněna dalšími referenčními body (omezení podhodnocení koncentrací v blízkém okolí silnice). Všechny referenční body bližší modelovaným zdrojům než 45 m byly s ohledem na stabilitu použitého výpočtu z pravidelné sítě vyloučeny. Celkem bylo použito 830 referenčních bodů TERÉN K modelovým výpočtům byl použit digitální model terénu odvozený z veřejně přístupných dat získaných v rámci projektu X-SAR/SRTM (data z radarového snímkování povrchu Země uskutečněného v roce 2000). Použitým souřadnicovým systémem byl S-JTSK IMISNÍ LIMITY Platné imisní limity pro cílový rok 2008 a 2010 (při zohlednění mezí tolerance) tvoří následující tabulku. Tabulka č. 7 Imisní limity dle Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Jednotka Přípustná četnost překročení / rok Imisní limity pro ochranu zdraví lidí SO 2 1 hodina µg/m 3 24 SO 2 24 hodin µg/m 3 3 CO max. denní 8-mi hodinový průměr mg/m 3 - PM hodin µg/m 3 35 PM 10 1 rok µg/m 3 - NO 2 1 hodina µg/m 3 18 NO 2 1 rok µg/m 3 - benzen 1 rok 7 5 µg/m 3 - Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace SO 2 kalendářní rok a zimní období µg/m 3 - NO x 1 rok µg/m 3 - Cílové imisní limity pro ochranu zdraví lidí benzo(a)pyren 1 rok 1 1 ng/m 3-12

13 3. VÝSTUPNÍ ÚDAJE 3.1. TYP VYPOČTENÝCH CHARAKTERISTIK Rozsah modelovaných kontaminantů je dán vytipováním látek s předpokládanou nejvýznamnější emisí do ovzduší s přihlédnutím k polutantům, které vykazují již v současnosti vysoké imisní koncentrace. Pro zajištění možnosti srovnání vypočtených hodnot s imisními limity byl výpočet v programu SYMOS 97 proveden pro charakteristiky, které mají stanoven imisní limit. Ve výpočtech byly zohledněny imisní příspěvky vyplývající nejen z výstavby a provozu navrženého záměru, ale i stávající imisní příspěvky z okolních liniových zdrojů. K imisním příspěvkům charakterizujícím situaci před realizací záměru byly přičteny imisní příspěvky vyvolané přepravou zemin (období výstavby SOC), resp. dopravou spojenou s následným provozem záměru (období provozu SOC). Vypočteny byly následující charakteristiky: a) období provozu SOC NO 2 - nejvyšší hodinový a průměrný roční příspěvek koncentrací po realizaci záměru; PM 10 - nejvyšší 24-hodinový a průměrný roční příspěvek koncentrací po realizaci záměru; benzo(a)pyren průměrný roční imisní příspěvek po realizaci záměru; benzen - průměrný roční imisní příspěvek po realizaci záměru. b) období výstavby SOC NO 2 - nejvyšší hodinový a průměrný roční příspěvek koncentrací před a při výstavbě; PM 10 - nejvyšší 24-hodinový a průměrný roční příspěvek koncentrací před a při výstavbě; benzo(a)pyren průměrný roční imisní příspěvek před a při výstavbě. Imisní příspěvky ostatních kontaminantů, které budou v menší míře hodnocenými zdroji znečišťování rovněž emitovány, budou v poměru k platným imisním limitům nižší než v případě výše uvedených hodnocených znečišťujících látek. Vzhledem k vypočteným imisním příspěvkům výše uvedených hodnocených polutantů je proto zřejmé, že významné vlivy na ovzduší ani konflikt s imisními limity u ostatních látek nelze očekávat. Oxidy dusíku vyjádřené jako NO x, ač jsou emitovány automobilovou dopravou velmi významně, modelovány nebyly, protože se předmětné území nenachází v oblastech, kde je vymezen imisními limit k ochraně ekosystémů a vegetace METODIKA VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ Nejistota určení imisního pozadí blízkého okolí lokality (viz kapitola 1.4) je v daném případě podstatně (většinou řádově) vyšší než velikost vypočtených imisních příspěvků z navržených nových zdrojů. V návaznosti na přítomnost řady liniových zdrojů lze očekávat plošně značně proměnlivou stávající imisní zátěž. Obvykle používaný způsob predikce budoucích imisních koncentrací, tj. součet stávajících imisních koncentrací s vypočtenými imisními příspěvky, proto v tomto konkrétním případě považuji za zavádějící. 13

14 Aby bylo možno vyhodnotit dopady záměru na imisní situaci i přes výše uvedené nejistoty odhadu stávajícího imisního pozadí, byly vypočteny: 1) imisní příspěvky ze stávající automobilové dopravy na hodnocených komunikacích - jsou vypočteny v předchozí rozptylové studii [3]) 2) imisní příspěvky z automobilové dopravy a bodových zdrojů po realizaci záměru (součet vlivu stávajícího dopravního zatížení, přitížení komunikací po realizaci záměru a výduchů větrání navrženého podzemního parkoviště). Tento přístup umožňuje dle mého názoru dobře porovnat stávající a budoucí stav a tím i lepší vyhodnocení skutečných vlivů záměru na ovzduší než součet s imisním pozadím odhadovaným za použití údajů z imisního měření, které má v daném případě omezenou reprezentativnost KARTOGRAFICKÁ INTERPRETACE VÝSLEDKŮ Grafický výstup z modelu, který tvoří přílohovou část předkládané rozptylové studie, byl získán gridováním hodnot vypočtených v referenčních bodech (regulární spline). K tomuto účelu byl využit geografický informační systém GRASS. Veškeré vypracované mapy jsou součástí příloh a reprezentují koncentrace ve výšce 1,5 m nad zemí. Předkládaná aktualizace rozptylové studie zahrnuje následující mapové výstupy: a) období provozu SOC (přílohy č. 1.1, č. 2 až č. 5) NO 2 - nejvyšší hodinový a průměrný roční příspěvek koncentrací po realizaci záměru; PM 10 - nejvyšší 24-hodinový a průměrný roční příspěvek koncentrací po realizaci záměru; benzo(a)pyren průměrný roční imisní příspěvek po realizaci záměru; benzen - průměrný roční imisní příspěvek po realizaci záměru. b) období výstavby SOC (přílohy č. 1.2, č. 6 až č. 10.2) NO 2 - nejvyšší hodinový a průměrný roční příspěvek koncentrací před a při výstavbě; PM 10 - nejvyšší 24-hodinový a průměrný roční příspěvek koncentrací před a při výstavbě; benzo(a)pyren průměrný roční imisní příspěvek před a při výstavbě DISKUSE VÝSLEDKŮ Souhrn vypočtených údajů Srovnání stávajícího stavu a období provozu SOC Nejvyšší vypočtené hodnoty imisního příspěvku modelovaných polutantů a lokalizace dosaženého maxima tvoří následující tabulku. Hodnoty pro stávající stav jsou převzaty z předchozí rozptylové studie [3]. 14

15 Tabulka č. 8 Imisní příspěvky z hodnocených zdrojů znečišťování ovzduší před a po realizaci záměru Kontaminant Doba průměrování Imisní příspěvek Jednotka X (S-JTSK) Y (S-JTSK) Stávající stav - nejvyšší imisní příspěvek NO 2 1 rok 1.70 µg/m NO 2 1 hodina 29.5 µg/m PM 10 1 rok 0.45 µg/m PM hodin 2.68 µg/m benzen 1 rok µg/m benzo(a)pyren 1 rok 0.77 pg/m Po realizaci záměru - nejvyšší imisní příspěvek NO 2 1 rok 3.63 µg/m NO 2 1 hodina µg/m PM 10 1 rok 0.78 µg/m PM hodin 4.88 µg/m benzen 1 rok µg/m benzo(a)pyren 1 rok 3.35 pg/m Nejvyšší nárůst koncentrace NO 2 1 rok 3.0 µg/m NO 2 1 hodina 72 µg/m PM 10 1 rok 0.54 µg/m PM hodin 2.7 µg/m benzen 1 rok µg/m benzo(a)pyren 1 rok 3.0 pg/m Ze srovnání modelových výsledků reprezentujících stávající stav a situaci po realizaci záměru vyplývá, že velmi významný nárůst oproti stávajícímu stavu lze očekávat v případě příspěvků NO 2 na Třídě Tomáše Bati. V případě nejvyšších hodinových koncentrací se bude jednat o několik desítek µg/m 3, u průměrných ročních koncentrací o první jednotky µg/m 3. Celý nárůst imisních koncentrací není způsoben pouze navýšením dopravy v souvislosti s realizací záměru, ale také přirozeným zvýšením počtu vozidel v období od roku 2005 (referenční rok pro stávající stav) do roku 2010 (referenční rok pro stav po realizaci záměru), které by nastalo i bez provozu záměru. Zřejmě se zde projeví i důsledek vyššího zatížení křižovatky Tř. T. Bati s Březnickou, kudy bude projíždět 90 % vozidel směřujících k SOC a zpět. Na základě studia reliéfu terénu v blízkosti tohoto ohniska znečištění ovzduší se domnívám, že na výrazném vypočteném zvýšení imisních koncentrací se pravděpodobně významně podílí nejistota modelování. Je totiž pravděpodobné, že interpolací nadmořských výšek z digitálního modelu terénu byly odečteny v původní rozptylové studii a její předkládané aktualizaci nestejné nadmořské výšky a tím i odlišný podélný sklon vozovky v okolí tohoto ohniska koncentrací (vliv vyšších emisí při vyšším sklonu, dostupné emisní faktory motorových vozidel jsou definovány pouze s minimálním krokem 2% sklonu). Při vysoké 15

16 intenzitě dopravy na této komunikaci se na imisním zatížení výrazně projeví i malé odchylky v podélném sklonu vozovky. Nárůst imisních koncentrací u PM 10 bude o desetiny µg/m 3 v případě ročních koncentrací až první jednotky µg/m 3 v případě 24-hodinových koncentrací. Koncentrace ostatních polutantů vzrostou zcela nevýznamně - benzo(a)pyrenu řádově o jednotky pg/m 3, benzenu o setiny µg/m 3. Srovnání stávajícího stavu a období výstavby SOC Nejvyšší vypočtené hodnoty imisního příspěvku modelovaných polutantů a lokalizace dosaženého maxima v okolí předpokládané trasy přepravy výkopových zemin tvoří následující tabulku. Tabulka č. 9 Imisní příspěvky z hodnocených zdrojů znečišťování ovzduší před a při výstavbě SOC Kontaminant Doba průměrování Imisní příspěvek Jednotka X (S-JTSK) Y (S-JTSK) Stávající stav - nejvyšší imisní příspěvek NO 2 1 rok µg/m NO 2 1 hodina 4.63 µg/m PM 10 1 rok µg/m PM hodin µg/m benzo(a)pyren 1 rok pg/m Po realizaci záměru - nejvyšší imisní příspěvek NO 2 1 rok µg/m NO 2 1 hodina 5.66 µg/m PM 10 1 rok µg/m PM hodin µg/m benzo(a)pyren 1 rok pg/m Nejvyšší nárůst koncentrace NO 2 1 rok µg/m NO 2 1 hodina 1.08 µg/m PM 10 1 rok µg/m PM hodin µg/m benzo(a)pyren 1 rok pg/m Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že vlivy přepravy výkopové zeminy v průběhu výstavby SOC na kvalitu ovzduší budou zanedbatelné. Největší nárůst imisní koncentrace oproti stavu bez realizace záměru lze očekávat u nejvyšších hodinových koncentrací NO 2. Jedná se o hodnoty okolo 1 µg/m 3. Nárůst imisních koncentrací dalších hodnocených polutantů bude ještě nejméně o 1 řád nižší Plošné rozložení koncentrací Plošné rozložení koncentrací je znázorněno v mapových přílohách č.2.1 až č

17 Srovnání období stávajícího stavu a provozu SOC V současnosti je imisemi nejsilněji zasaženo okolí Třídy Tomáše Bati. Tento stav přetrvá i po realizaci záměru. Změny v plošném rozložení koncentrací sledovaných látek po realizaci záměru budou málo významné a soustředí se především do blízkého okolí společenského a zábavního centra, především podél přilehlého úseku ulice Březnická a na úseku ulice Mostní v blízkosti křižovatky s Březnickou. Jedná se o oblast městské obytné zástavby. Srovnání stávajícího stavu a období výstavby SOC Největší ovlivnění kvality ovzduší v okolí silnice Zlín - Březnice lze na základě provedených výpočtů předpokládat v oblastech největšího sklonu vozovky. Jedná se o úsek silnice přibližně na úrovni sportovní haly ve Zlíně, následně před pravotočivou zatáčkou před místní částí Kameniska a cca 850 m za křižovatkou u lesního hřbitova. Maximální krátkodobé koncentrace se vyznačují dílčími maximy cca 300 m za sportovní halou, v okolí pravotočivé zatáčky před místní částí Kameniska, kde dosahují absolutně nejvyšších hodnot, dále v okolí křižovatky u lesního hřbitova a cca 850 m za ní. Nejvyšší zvýšení imisních koncentrací v důsledku emisí z dopravy v období výstavby SOC lze očekávat v oblastech bez obytné zástavby Srovnání s imisními limity Srovnání období stávajícího stavu a provozu SOC Na základě tabulky č.8 lze konstatovat, že ve vztahu k platným imisním limitům lze očekávat významnější zvýšení imisních koncentrací pouze v případě krátkodobých koncentrací oxidu dusičitého, méně významně u ročních koncentrací NO 2 a v případě nejvyšších 24-hodinových koncentrací suspendovaných částic PM 10. V případě ostatních sledovaných kontaminantů bude nárůst imisních koncentrací cca 1% imisního limitu nebo méně. Očekávanou situaci dokumentuje následující tabulka. Tabulka č. 10 Podíl příspěvku znečištění spojeného s provozem SOC a imisního limitu Kontaminant Doba průměrování Maximální nárůst imisní koncentrace / imisní limit NO 2 1 rok 7,5% NO 2 1 hodina 36% PM 10 1 rok 1,4% PM hodin 5,4% benzen 1 rok 1,2% benzo(a)pyren 1 rok 0,3% Ve vztahu k imisním limitům dojde k významnějšímu zhoršení imisní situace v souvislosti s provozem záměru pouze z hlediska oxidu dusičitého, a to zejména jeho hodinových koncentrací. Vzhledem ke stávajícímu odhadu imisního pozadí, které se v blízkosti frekventované komunikace (údaje ze stanice imisního monitoringu ČHMÚ ZZLT) pohybuje okolo 120 µg/m 3 v případě 17

18 absolutních hodinových maxim a okolo 30 µg/m 3, nemůže provoz navrženého SOC způsobit překračování imisního limitu NO 2. K překračování imisních limitů bude stejně jako v současnosti i nadále docházet v případě PM 10 a benzo(a)pyrenu, vliv záměru na celkové imisní zatížení těmito kontaminanty však bude málo významný. Stávající velmi špatnou imisní situaci z hlediska těchto kontaminantů proto provoz posuzovaného záměru významně nezhorší. V případě dalších polutantů nemůže mít realizace záměru na imisní koncentrace téměř žádný vliv. Imisní zátěž je a i po realizaci záměru bude rozhodující měrou způsobena jinými zdroji znečištění na území města, významně se na ní podílí stávající intenzivní automobilová doprava na Třídě Tomáše Bati a zejména obtížně stanovitelná sekundární prašnost obvyklá v městském prostředí. Srovnání stávajícího stavu a období výstavby SOC Příspěvky znečištění ovzduší způsobené přepravou zeminy budou ve srovnání s imisními limity velmi nízké. Jsou dokumentovány následující tabulkou. Tabulka č. 11 Podíl příspěvku znečištění spojeného s výstavbou SOC a imisního limitu Kontaminant Doba průměrování Maximální nárůst imisní koncentrace / imisní limit NO 2 1 rok 0,08% NO 2 1 hodina 0,49% PM 10 1 rok 0,03% PM hodin 0,21% benzo(a)pyren 1 rok 0,007% Navýšení imisních koncentrací v důsledku přepravy zeminy vytěžené při stavbě SOC bude z hlediska všech sledovaných kontaminantů nižší než 1 % imisního limitu. Ke zhoršení imisní situace v důsledku výstavby záměru nedojde Závěr a doporučení Předkládaný dokument aktualizuje dříve zpracovanou rozptylovou studii (AZ GEO, s.r.o.", Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická, Rozptylová studie", červen 2007) v návaznosti na následující skutečnosti a požadavky: 1) na základě dopravního průzkumu provedeného v roce 2006 byly upřesněny odhady navýšení dopravy v důsledku provozu Společenského a obchodního centra (dále jen SOC) na stávajících okolních komunikacích a projektované jednosměrné komunikaci spojující ulice Březnická a U Zimního stadionu; 2) byla upřesněna poloha výduchů vzduchotechniky sloužící k větrání podzemních garáží; 3) vyvstal požadavek na zhodnocení imisního zatížení v období výstavby SOC. Hlavní závěry rozptylové studie pro období provozu SOC je možno shrnout do následujících bodů: 18

19 1) Ovzduší v okolí navrženého obchodního centra je a i po realizaci záměru bude imisně zatíženo zejména v důsledku provozu na stávajících komunikacích (Tř. Tomáše Bati, méně významně i ulice Březnická). 2) Provoz obchodního centra může ovlivnit imisní koncentrace pouze v blízkém okolí budovy společenského a zábavního centra a v blízkosti komunikací, po nichž bude vedena doprava ke společenskému a obchodnímu centru. Největší nárůst lze očekávat v případě nejvyšších hodinových koncentrací oxidu dusičitého. 3) Provoz navrženého společenského a obchodního centra nemůže způsobit překračování imisních limitů. Již v současnosti jsou v okolí lokality překračovány imisní limity suspendovaných částic PM 10 a benzo(a)pyrenu. Z hlediska těchto polutantů však bude vliv provozu záměru na ovzduší málo významný (maximálně nárůst 5,4 % imisního limitu v případě nejvyšších 24-hodinových koncentrací PM 10 ). Imisní situace proto nebude z hlediska těchto místně nejvíce problémových kontaminantů významně zhoršena. Imisní limity ostatních sledovaných kontaminantů budou i nadále plněny. 4) Na základě očekávané velikosti vlivu realizace záměru na ovzduší lze předpokládat, že dopady záměru na lidskou populaci v místě nejbližší obytné zástavby budou málo významné. Závěry rozptylové studie pro období výstavby SOC jsou následující: 1) Přeprava zeminy bude působit imisní zátěž pouze v blízkém okolí komunikace Zlín - Březnice. Dosah vlivu emisí ze stávající dopravy na této komunikaci a z přepravy zeminy je významnější do vzdálenosti cca 100 m od komunikace, okrajově zasahuje až do cca 200 m. 2) Největší imisní zátěž je nutno za současné situace i při výstavbě SOC očekávat v okolí největšího podélného sklonu vozovky (přibližně na úrovni sportovní haly ve Zlíně, cca 300 m za ní směrem z města, před pravotočivou zatáčkou před místní částí Kameniska a cca 850 m za křižovatkou u lesního hřbitova, již v klesání k Březnici). 3) Příspěvky znečištění ovzduší způsobené přepravou zeminy budou ve srovnání s imisními limity velmi nízké. Navýšení imisních koncentrací v důsledku přepravy zeminy vytěžené při stavbě SOC bude z hlediska všech sledovaných kontaminantů nižší než 1 % imisního limitu. Ke zhoršení imisní situace v důsledku výstavby záměru nedojde. 4) Obytná zástavba se v oblastech nejvíce ovlivněných emisemi ze stávající dopravy a přepravy zemin při výstavbě nevyskytuje. Dopady na lidskou populaci spojené se znečištěním ovzduší proto nelze předpokládat. V rozptylové studii není zohledněna sekundární prašnost, která je obecně jakýmikoliv modelovými výpočty obtížně postižitelná (silně závisí na pokryvu terénu a klimatických podmínkách). Jedná se přitom o faktor, který v městských podmínkách zásadním způsobem ovlivňuje imisní situaci z hlediska tuhých znečišťujících látek a polycyklických aromatických uhlovodíků. Koncentrace těchto látek přitom představuje na lokalitě zásadní problém (koncentrace PM 10 a benzo(a)pyrenu již v současnosti výrazně překračují imisní limity). Zejména v období výstavby může záměr významnou měrou přispívat k neúnosnému zvýšení prašnosti v blízké obytné zástavbě. Doporučuji proto zaměřit se na omezování vývinu prachu jak ve fázi projektové přípravy akce, tak i při vlastní výstavbě (návrh postupu výstavby s důrazem na dosažení co nejmenší současně obnažené plochy zemin, opatření spočívající v kropení nebo krytí povrchů, zejména na trasách pojezdu nákladních vozidel - vzhledem k bezprostřední blízkosti obytné zástavby předpokládám v letních měsících potřebu téměř nepřetržitého zkrápění). S ohledem na pokračující negativní trend 19

20 vzestupu imisních koncentrací těchto polutantů ve všech aglomeracích a městech České republiky považuji za velmi vhodné trvat na tradičním charakteru Zlína, jakožto města s vysokým zastoupením zeleně. Finální stavba SOC by měla v maximální možné míře využívat stálé i mobilní zeleně (snižuje rychlost proudění a brání tak vznosu usazených částic, zachytává již suspendované částice) a omezovat velikost zpevněných ploch. Realizace podzemního parkoviště se z tohoto pohledu jeví jako velmi přínosná. 20

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - Společenské a OC-rozptylová studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Rozptylová studie a odhad ovlivnění imisní situace v okolí stavby Zpracovatel : Ing. Jiří Jedlička Autorizovaná osoba

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Vypracoval: Ing. Martin Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 728 951 312; e-mail: farmprojekt@gmail.com

Více

Rozptylová studie č. 159/14

Rozptylová studie č. 159/14 . Počet listů : 20 Počet výtisků : 3 Zakázka č. : 571 Rozptylová studie č. 159/14 Zákazník: Ecological Consulting a.s. Na Střelnici 48 779 00 Olomouc - Lazce Název a místo zdroje: Revitalizace trati Čelákovice

Více

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo:

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo: Územní plám města Liberec - návrh Rozptylová studie Zpracoval: Spolupráce: Mgr. Radomír Smetana (držitel osvědčení o autorizaci podle zákona č. 86/2002 Sb., č.osvědčení 2358a/740/03 z 4. 8. 2003, prodlouženo

Více

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Rozptylová studie pro záměr OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Listopad 2007 Zpracovatel: RNDr. J. Novák Lesní 34 460 01 Liberec 1 IČ 460 11 731 osvědčení o autorizaci č. 1568a/740/06/DK telefon

Více

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Autobusové nádraží Rozptylová studie Akce: Stavebník: Dopravní Terminál Semily Autobusové nádraží Dokumentace pro územní řízení Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Projektant: Ing. arch. Ivan Lejčar

Více

TESCO LETŇANY ETAPA V.

TESCO LETŇANY ETAPA V. TESCO LETŇANY ETAPA V. Zpracovatel: Ing. Martin Vejr, Křešínská 412, 262 23 Jince Tel.: 607 863 335 mvejr@centrum.cz E-mail: Září 2011 TESCO LETŇANY - ETAPA V. strana 2 z 26 Obsah strana 1. Úvod 3 2. Podklady

Více

Technická zpráva č. 0805/011

Technická zpráva č. 0805/011 Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina Technická zpráva č. 0805/011 Vypracoval:................... Ing. Vladimír Závodský autorizace ke zpracování rozptylových studií č. 300275a/740/05/06

Více

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" lokalita Drasty v rámci stavby č. 6963

Více

Průmyslová zóna Přestanov Chabařovice EUROFORM

Průmyslová zóna Přestanov Chabařovice EUROFORM Průmyslová zóna Přestanov Chabařovice EUROFORM Rozptylová studie Příloha H2 Název stavby: PZPCH - EUROFORM Investor: Obchodní společnost EUROFORM spol. s r.o. Malá Štupartská 634/7 110 00 Praha 1 Zpracoval:

Více

KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ A AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU s. r. o. ATEM Ateliér ekologických modelů, s.r.o. Mgr. Jan Karel PODMÍNKY UPLATNĚNÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ V PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

Více

Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE. Ing. Marcela Skříčková. Hradec Králové, duben 2015 Arch. č. 102/15

Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE. Ing. Marcela Skříčková. Hradec Králové, duben 2015 Arch. č. 102/15 Zadavatel: Zásobování teplem Jilemnice, s.r.o., Jana Weisse 1219, 514 01 Jilemnice Zpracovatel: EMPLA AG spol. s r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracovala:

Více

PROVOZ FINALIZACE PRAVČICE Wiegel Pravčice žárové zinkování s.r.o.

PROVOZ FINALIZACE PRAVČICE Wiegel Pravčice žárové zinkování s.r.o. PROVOZ FINALIZACE PRAVČICE Wiegel Pravčice žárové zinkování s.r.o. PŘÍSPĚVKOVÁ ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno dle 17 zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění p.p. Zpracoval: Mgr. Jakub Bucek Autorizace

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání opatření obecné povahy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání opatření obecné povahy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání opatření obecné povahy Obecní úřad Hradiště v souladu s ustanovením 25 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání Opatření obecné

Více

KOPŘIVNICE Územní plán Doplnění posouzení vlivů dle zák. č. 100/2001 Sb. (březen 2008)

KOPŘIVNICE Územní plán Doplnění posouzení vlivů dle zák. č. 100/2001 Sb. (březen 2008) AQUATEST a. s. Geologická 4, 152 00 Praha 5 IČO 44 79 48 43 zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189 Pracoviště: divize Slezsko, Masná 10, 702 00 Ostrava Kód zakázky:

Více

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Autor RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Blok BK14 - Sekundární prašnost Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

Datum: 12. 12. 2008. Zakázka číslo: 08/1109. Počet stran: 32. Výtisk číslo:

Datum: 12. 12. 2008. Zakázka číslo: 08/1109. Počet stran: 32. Výtisk číslo: Logistický areál Březhrad Rozptylová studie Zpracoval: Spolupráce: Mgr. Radomír Smetana (držitel osvědčení o autorizaci podle zákona č. 86/2002 Sb., č.osvědčení 2358a/740/03 z 4. 8. 2003, prodlouženo dne

Více

Mgr. Fialová Mgr. Fialová RNDr. Grúz RNDr. Bosák v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel:

Mgr. Fialová Mgr. Fialová RNDr. Grúz RNDr. Bosák v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Doplňující údaje: 0 12/2012 1.vydání Mgr. Fialová Mgr. Fialová RNDr. Grúz RNDr. Bosák v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: MALOCH spol.

Více

UFA INVESTMENT s.r.o. Výroba polystyrenu Kladno Kladno - Kročehlavy. Rozptylová studie

UFA INVESTMENT s.r.o. Výroba polystyrenu Kladno Kladno - Kročehlavy. Rozptylová studie oznamovatel a investor UFA INVESTMENT s.r.o. záměr Výroba polystyrenu Kladno Kladno - Kročehlavy Rozptylová studie k dokumentaci EIA záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění a podle 11 odst.

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií Lenka Janatová Český hydrometeorologický ústav Ústí nad Labem Oddělení modelování a expertíz, OOČO Hradec

Více

P O S U D E K. Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova. o vlivech záměru. na životní prostředí

P O S U D E K. Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova. o vlivech záměru. na životní prostředí P O S U D E K o vlivech záměru Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 3 INFORMACE O LOKALITĚ, KTEROU PROJEKT ŘEŠÍ...

1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 3 INFORMACE O LOKALITĚ, KTEROU PROJEKT ŘEŠÍ... 1 Obsah 1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 NÁZEV PROJEKTU/ŽADATEL... 6 MÍSTO REALIZACE... 6 NÁZEV KRAJE... 6 NÁZEV MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU...

Více

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně. Souhrn

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně. Souhrn Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně Souhrn Zpracovatel: DHV CR, spol. s r.o. ve spolupráci s Vysokou školou báňskou technickou univerzitou Ostrava Praha listopad 2007 Program ke zlepšení kvality

Více

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI Říjen 2011 O B S A H MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2. INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ... 6 2.1. Charakteristika

Více

Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR)

Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Faktory větrné eroze povrchu hald Nízké rychlosti větru špatné rozptylové podmínky, ale

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Dolní Chabry B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Dolní Chabry B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI Říjen 2011 O B S A H MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2. INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ... 6 2.1. Charakteristika zdrojů,

Více

Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Přerov

Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Přerov CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Přerov () Závěrečné shrnutí ZADAVATEL: MĚSTO PŘEROV ZPRACOVAL: EKOTOXA OPAVA s.r.o. AUTORSKÝ KOLEKTIV:

Více

PROJEKT. Snížení imisní zátěže na území města Broumova. Studie proveditelnosti

PROJEKT. Snížení imisní zátěže na území města Broumova. Studie proveditelnosti PROJEKT Snížení imisní zátěže na území města Broumova Studie proveditelnosti Listopad 2011 OBSAH Manažerské shrnutí 1. Základní informace 2. Informace o řešené lokalitě 2.1. Charakteristika zdrojů, jejichž

Více

Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník

Územní studie Pod Akátovou alejí Jistebník Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník Obsah kompletního elaborátu: Textová a tabulková část Grafická část 01. HLAVNÍ VÝKRES - KOORDINACE 1:2000 A2 02. DOPRAVA 1:1000 A1 03. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1:1000

Více

Je větrná růžice potřeba pro zpracování rozptylové studie?

Je větrná růžice potřeba pro zpracování rozptylové studie? Je větrná růžice potřeba pro zpracování rozptylové studie? Mgr. Ondřej Vlček Bc. Hana Škáchová Oddělení modelování a expertíz Úsek ochrany čistoty ovzduší, ČHMÚ Ochrana ovzduší ve státní správě, Hustopeče

Více

Modelování imisí v dopravě

Modelování imisí v dopravě Abstract Modelování imisí v dopravě Jiří Jedlička*, Jiří Dufek, Vladimir Adamec, Jiri Huzlik Transport Research Centre, Lisenska 33a, 63600 Brno, Czech Republic * Corresponding author: jedlicka@cdv.cz

Více

Územní studie Třeboň, Na Kopečku srpen 2014 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zakázka č.: 14063 Z1 Zpracoval: Ing. Pavel Dvořák Zodpovědný projektant: Autorizace

Více

Rozptylová studie případová studie RNDr Josef Keder, CSc.

Rozptylová studie případová studie RNDr Josef Keder, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Rozptylová studie případová studie RNDr Josef Keder, CSc. Rozptylová studie Rozptylové studie popisují pomocí výsledků

Více

OZNÁMENÍ O VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ve smyslu 6 zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 3. k citovanému zákonu.

OZNÁMENÍ O VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ve smyslu 6 zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 3. k citovanému zákonu. Ing. Josef Konečný ENVIPROTEKO Šrámkova 481, 763 02 Zlín 4 tel.: +420 577103578, + 420 577938376 fax.:+420 577103578, e-mail: enviproteko @ avonet.cz OZNÁMENÍ O VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ve smyslu

Více

Víceúrovňové parkoviště Milánská 409-420

Víceúrovňové parkoviště Milánská 409-420 Víceúrovňové parkoviště Milánská 409-420 Rozptylová studie Zpracovatel: RNDr. Marcela Zambojová držitel autorizace ke zpracování rozptylových studií uděleného Ministerstvem životního prostředí ČR (č. j.

Více

Kapitola 11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Kapitola 11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY PRO DOKUMENTACI STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Schváleno: MD OPK, č.j. 498/06-120-RS/1 ze dne

Více

PROJEKT REVITALIZACE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISŠTE SOKOLOV

PROJEKT REVITALIZACE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISŠTE SOKOLOV PROJEKT REVITALIZACE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISŠTE SOKOLOV OZNÁMENÍ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů RNDr. Martin Kubeš Březen 2007

Více

DÁLNICE D1, STAVBA 01191 STARÝ LÍSKOVEC BRNO, JIH; MÚK BRNO, CENTRUM

DÁLNICE D1, STAVBA 01191 STARÝ LÍSKOVEC BRNO, JIH; MÚK BRNO, CENTRUM ČÍSLO ZAKÁZKY: 10/08/107 DÁLNICE D1, STAVBA 01191 STARÝ LÍSKOVEC BRNO, JIH; MÚK BRNO, CENTRUM DOKUMENTACE DLE 8 ZÁKONA Č. 100/2001 SB. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Projektová kancelář pro dopravní

Více

ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 2015

ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 2015 ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 215 215 Obsah 1 Úvod... 2 2 Imisní limity... 3 3 Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích... 4 3.1 Suspendované částice PM 1,

Více

Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně Souhrn

Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně Souhrn Český hydrometeorologický ústav, pobočka Plzeň Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně Souhrn Zpracovatel: ČHMÚ pobočka Plzeň Plzeň 2010 Úvod Cílem dokumentu Aktualizace program ke

Více

Hluková studie. aktualizovaná studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203

Hluková studie. aktualizovaná studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Ing. Aleš Jiráska Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Hluková studie aktualizovaná studie Objednatel: EMPLA spol. s r.o. Za Škodovkou 305 503 11 Hradec Králové Posuzovaný objekt: Větrné

Více

Vývoj úrovně znečištění ovzduší: minulost, současnost RNDr. Leona Matoušková, Ph.D.

Vývoj úrovně znečištění ovzduší: minulost, současnost RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Vývoj úrovně znečištění ovzduší: minulost, současnost RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. 50. léta: Historii sledování úrovní

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ.

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ. S STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ Červen 2013 O B S A H M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í... 3 1. ZÁKLADNÍ

Více

Případová studie (Karviná)

Případová studie (Karviná) Případová studie (Karviná) B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha Znečištění ovzduší a legislativa Vývoj kritérií řízení kvality venkovního ovzduší v ČR Do roku hygienický předpis č. z roku, doporučené nejvyšší

Více

SO 101 Rekonstrukce silnice

SO 101 Rekonstrukce silnice Most 72/ Medový Újezd (SO 0 Rekonstrukce silnice) OBSAH: SO 0 Rekonstrukce silnice IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2. Stavba... 2.2 Objednatel... 2.3 Zhotovitel dokumentace... 2 2 ÚVOD... 3 3 ŘEŠENÍ DOPRAVY PO

Více

OBCHODNÍ DŮM OSTRAVA DUBINA

OBCHODNÍ DŮM OSTRAVA DUBINA OBCHODNÍ DŮM OSTRAVA DUBINA Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.) Zpracovatel

Více

Metronom Business Centrum, parc.č. 2928, 2930, 2945, k.ú. Stodůlky

Metronom Business Centrum, parc.č. 2928, 2930, 2945, k.ú. Stodůlky HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Studio acht, s.r.o. Lenka Venclová Za Zámečkem 746/3 158 00 Praha 5 - Jinonice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1415962/2012/1/OZP/VI

Více

Program zlepšování kvality ovzduší, zóna CZ02 Střední Čechy 78

Program zlepšování kvality ovzduší, zóna CZ02 Střední Čechy 78 Tabulka 33: Úplná emisní bilance v členění dle přílohy 2 zákona, zóna CZ02 Střední Čechy, rok 2011 Emise znečišťujících látek Zóna/aglomerace Skupina zdrojů Specifikace skupiny PM 2,5 PM 10 NO x SO 2 VOC

Více

Mgr. Peterková Mgr. Peterková RNDr. Grúz RNDr. Bosák v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil

Mgr. Peterková Mgr. Peterková RNDr. Grúz RNDr. Bosák v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Doplňující údaje: 0 10/2007 1.vydání Mgr. Peterková Mgr. Peterková RNDr. Grúz RNDr. Bosák v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: KRR Architektura

Více

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 Bezpečné cesty do školy 2015 STUDIE Zodp. projektant: Profese: Vypracovala: Kontroloval: Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA doprava Dita Zemanová Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA Umístění stavby: Praha 8 - Ďáblice

Více

PODZEMNÍ GARÁŽE V AREÁLU ZŠ PORUBSKÁ V OSTRAVĚ PORUBĚ

PODZEMNÍ GARÁŽE V AREÁLU ZŠ PORUBSKÁ V OSTRAVĚ PORUBĚ PODZEMNÍ GARÁŽE V AREÁLU ZŠ PORUBSKÁ V OSTRAVĚ PORUBĚ Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle přílohy č. 3 k zákonu č.

Více

Kvalita ovzduší na území Statutárního města Opava

Kvalita ovzduší na území Statutárního města Opava Kvalita ovzduší na území Statutárního města Opava Obsah Vybrané základní pojmy Shrnutí Úvod Hlavní znečišťující látky jejich charakteristika Monitorování ovzduší Výsledky měření - AIMS Opava-Kateřinky

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 11. 2012 Č.j.: 96007/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. ROZPTYLOVÁ STUDIE. č. E/3795/2013

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. ROZPTYLOVÁ STUDIE. č. E/3795/2013 TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. ROZPTYLOVÁ STUDIE č. E/3795/2013 Rozšíření CZT a výstavba zdroje tepla na biomasu v Budišově nad Budišovkou Zadavatel: Vypracoval: Město Budišov nad

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 7. 1. 2011 Číslo jednací: 189906/2010/KUSK Spisová značka SZ_189906/2010/KUSK Vyřizuje: Mgr. Lucie Tučková / l. 773 Značka OŽP/Tuč ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb.,

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ Červen 2009 SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ EKOLA group, spol. s r.o. Dodatek k akustické studii Podklad k dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí EKOLA group, spol. s

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 1. 2015 Č.j.: 42/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako příslušný správní orgán podle ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále

Více

Závěr zjišťovacího řízení

Závěr zjišťovacího řízení HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí Váš dopis zn. Č. j. Vyřizuje/linka Datum MHMP 2140893/2015/EIA/986/Nov Ing. Novotný/4278 16.12.2015 Sp. zn. Počet listů/příloh

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO Jan Losík červenec 2012 2 Zpracovatel: Mgr.

Více

Závěrečná zpráva leden 2012

Závěrečná zpráva leden 2012 Závěrečná zpráva leden 2012 Obsah: I. IDENTIFIKACE A SPECIFIKACE... 3 II. DESKRIPCE LOKALITY... 3 III. PODKLADY POUŽITÉ PRO TUTO ZPRÁVU... 3 IV. PLATNÁ LEGISLATIVA V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠÍ... 4 V. POUŽITÉ

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa 1 Identifikační údaje... 2 1.1 Stavba... 2 1.2 Investor... 2 1.3 Projektant... 2 2 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště... 3 3 Obvod staveniště a zařízení staveniště... 3 4 Návrh postupu a provádění

Více

Návrh oboustranných odpočívek Sulkov s výstavbou Truckparků na dálnici D5 v km 91,3

Návrh oboustranných odpočívek Sulkov s výstavbou Truckparků na dálnici D5 v km 91,3 Návrh oboustranných odpočívek Sulkov s výstavbou Truckparků na dálnici D5 v km 91,3 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Zpracoval:

Více

SPOLEČENSKO OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ

SPOLEČENSKO OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ DIVIZE MORAVA LUCEMBURSKÉHO 229, 686 01 UH. HRADIŠTĚ TEL/FAX : 572 550 572, MOBIL : 775 112 769 E m a i l : e k o l a. u h @ e k o l a g r o u p. c z S Í D L O : M I S T R O V S K Á 4, 1 0 8 0 0 P R A

Více

Silniční okruh kolem Prahy, stavby 518 a 519 Ruzyně - Suchdol

Silniční okruh kolem Prahy, stavby 518 a 519 Ruzyně - Suchdol HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor životního prostředí MŽP ČR Ing. Miloslav Kuklík ředitel odboru výkonu státní správy 1 Podskalská 19 128 00 Praha Č.j.:MHMP-082378/OŽP/VI/2000/2001

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 76226/2012/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 14.11.2012

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 76226/2012/OZP/Fr Mgr. Fryš/564 602 504 14.11.2012 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

SEA DOKUMENTACE PŘÍLOHY

SEA DOKUMENTACE PŘÍLOHY SEA DOKUMENTACE Strategické posouzení vlivů na životní prostředí koncepčních materiálů Moravskoslezského kraje Program snižování emisí a imisí Územní energetická koncepce Plán odpadového hospodářství Surovinová

Více

Oznámení záměru. zpracované dle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a č. 163/2006 Sb.

Oznámení záměru. zpracované dle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a č. 163/2006 Sb. Oznámení záměru zpracované dle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a č. 163/2006 Sb. * Rychlostní silnice R 49 stavba 4903 Lípa - Pozděchov

Více

Úloha KHS v ochraně ovzduší konference NCONZO Brno, 2.10.2009

Úloha KHS v ochraně ovzduší konference NCONZO Brno, 2.10.2009 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Úloha KHS v ochraně ovzduší konference NCONZO Brno, 2.10.2009 MUDr. Helena Šebáková Ing.Jaroslav Kubina Ing.Miroslava Rýparová helena.sebakova@khsova.cz

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Čj.: KUOK 40723/2016 Olomouc 29. 4. 2016 SpZn: KÚOK/26105/2016/OŽPZ/7232 Vyřizuje: Ing. Zdeňka Kotrášová,

Více

EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Králové

EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Králové EMPLA AG spol. s. r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostředí a zdraví Posouzení Územního plánu Prosečné z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001

Více

Aktualizace části Studie proveditelnosti nízkoemisní zóny v podmínkách hl. m. Prahy. Manažerská zpráva

Aktualizace části Studie proveditelnosti nízkoemisní zóny v podmínkách hl. m. Prahy. Manažerská zpráva Aktualizace části Studie proveditelnosti nízkoemisní zóny v podmínkách hl. m. Prahy Manažerská zpráva Brno, srpen 2015 Aktualizace části Studie proveditelnosti nízkoemisní zóny v podmínkách hl. m. Prahy

Více

Oznámení záměru. zpracované dle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a č. 163/2006 Sb.

Oznámení záměru. zpracované dle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a č. 163/2006 Sb. Oznámení záměru zpracované dle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a č. 163/2006 Sb. * Rychlostní silnice R 49 stavba 4902.2 Fryšták - Lípa

Více

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti 1.Identifikace provozovatele (žadatele) Biosolid, s.r.o. Kostelanská 2128 686 03 Staré Město IČ : 26136830 2.Popis zařízení a přehled případných hlavních variant

Více

ZPRACOVÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE REFERENČNÍM MODELEM SYMOS S UVEDENÍM PŘÍPADOVÉ STUDIE. RNDr Josef Keder, CSc.

ZPRACOVÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE REFERENČNÍM MODELEM SYMOS S UVEDENÍM PŘÍPADOVÉ STUDIE. RNDr Josef Keder, CSc. ZPRACOVÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE REFERENČNÍM MODELEM SYMOS S UVEDENÍM PŘÍPADOVÉ STUDIE RNDr Josef Keder, CSc. Gaussovský model základní pojmy Metodika výpočtu - základní rovnice rovnice pro plynné látky rovnice

Více

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 2 1.2 STAVEBNÍK NEBO OBJEDNATEL STAVBY...

Více

VÝPOČET očekávané úrovně zatížení území obce Tuřany hlukem ze silniční dopravy a z provozoven k využití v návrhu Územního plánu

VÝPOČET očekávané úrovně zatížení území obce Tuřany hlukem ze silniční dopravy a z provozoven k využití v návrhu Územního plánu Ing. Zdeněk Zapletal Křenická 2254/9 100 00 Praha 10 Tel. 274783064 Mobil: +420 604 352525 E-mail: zapletal2@volny.cz VÝPOČET očekávané úrovně zatížení území obce Tuřany hlukem ze silniční dopravy a z

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 156674/2015 Sp. zn.: S - JMK 137717/2015 OŽP/Sal Vyřizuje/linka Bc. Salnek/2637 Brno 09.12.2015

Více

PŘELOŽKA SILNICE II/154 A ŽELEZNIČNÍ TRATI V TŘEBONI VČETNĚ NAPOJENÍ NA SILNICI I/34, 2. ETAPA

PŘELOŽKA SILNICE II/154 A ŽELEZNIČNÍ TRATI V TŘEBONI VČETNĚ NAPOJENÍ NA SILNICI I/34, 2. ETAPA PŘELOŽKA SILNICE II/154 A ŽELEZNIČNÍ TRATI V TŘEBONI VČETNĚ NAPOJENÍ NA SILNICI I/34, 2. ETAPA STUDIE PROVEDITELNOSTI C.2.2 PŘEDBĚŽNÁ EMISNÍ STUDIE 0 červenec 2013 INVEK s.r.o., Vinohrady 998/46, 639

Více

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice Objednatel: Statutární Město Teplice Náměstí Svobody 2/2 41501 Teplice Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice SO 01 Parkovací záliv SO 02 Přeložka veřejného osvětlení Dokumentace pro vydání rozhodnutí

Více

1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a hlavních cílech řešení 1 1.2 Postup práce 1 2. Vyhodnocení územní studie 9 3. Závěr 11

1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a hlavních cílech řešení 1 1.2 Postup práce 1 2. Vyhodnocení územní studie 9 3. Závěr 11 Obsah str. 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a hlavních cílech řešení 1 1.2 Postup práce 1 2. Vyhodnocení územní studie 9 3. Závěr 11 Příloha: Zápisy z jednání, stanoviska 1. ÚVOD 1.1 Údaje o zadání a hlavních

Více

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Katastrální území : Kraj : Okres : Stupeň : Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová 0,923-2,926km Novostavba

Více

OZNÁMENÍ EIA zpracované dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. 410/11051. Doplňující údaje:

OZNÁMENÍ EIA zpracované dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. 410/11051. Doplňující údaje: Doplňující údaje: 0 05/2011 1.vydání Mgr. Plešková Mgr. Plešková RNDr. Grúz RNDr. Bosák, MBA v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: Ing.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJŇUJE

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJŇUJE Platný podpis V Praze dne 14. července 2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 a výzva k uplatnění připomínek

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 14. 12. 2010 Č.j.: 109260/ENV/10 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

ROZHODNUTÍ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. Výstavba závodu kovových střížek MONEA COIN TECHNOLOGY s.r.o.

ROZHODNUTÍ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. Výstavba závodu kovových střížek MONEA COIN TECHNOLOGY s.r.o. Praha: 12. 1. 2016 Praha: Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 15. 6. 2016 079221/2016/KUSK SZ_073794/2016/KUSK/5 Žák / 257280-539, zak@kr-s.cz OŽP/Zk dle rozdělovníku ROZHODNUTÍ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO

Více

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY Silnice I/34 stavba Božejov Ondøejov Pelhøimov Pelhøimov, západní obchvat (výhled) Pelhøimov infografika S34-Bozejov-Ondrejov-Pelhrimov-131111 køižovatka TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY Myslotín Ondøejov III/11252

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.j.: 24441/ENV/16 V Praze dne 14. dubna 2016 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako příslušný správní orgán podle ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA BISKUPSKÁ OSTRAVA

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA BISKUPSKÁ OSTRAVA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA BISKUPSKÁ OSTRAVA Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.)

Více

Výkaz výměr Příloha č.f.2.3. číslo Staničení Vzdál.prof. Výkopy Násypy hutněná zemina Svahování výkopů Svahování násypů Sejmutí ornice tl. 20 cm Úprava pláně profilu km m m 2 m 2 m 3 m 2 m 2 m 3 m m m

Více

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V OSTRAVĚ podrobné hodnocení lokality Rýmařov. 1 www.zuova.cz

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V OSTRAVĚ podrobné hodnocení lokality Rýmařov. 1 www.zuova.cz 1 OBSAH 1. Úvod 3 2. Vzorkování imisí 4 3. Emisní inventura 13 4. Modelové výpočty pro stanovení původců znečištění 17 5. Závěr 21 6. Přílohy 22 2 1. Úvod Kvalita ovzduší, nejen v Moravskoslezském kraji,

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ V: TEORIE A PRAXE 3.-5. listopadu 2009, Hotel Gomel, České Budějovice 1

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ V: TEORIE A PRAXE 3.-5. listopadu 2009, Hotel Gomel, České Budějovice 1 Modelování příčin zhoršené kvality ovzduší na Ostravsku a vliv možných řešení Doc. Ing. Petr Jančík, PhD. Ing. Irena Pavlíková OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ V: TEORIE A PRAXE 3.-5. listopadu 2009, Hotel

Více

Regulační plán NEVEKLOV SÝKOREC

Regulační plán NEVEKLOV SÝKOREC Regulační plán NEVEKLOV SÝKOREC I. NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Město Neveklov Stupeň : DÚR Regulační plán Neveklov Sýkorec Číslo paré: Dílčí projekt: Urbanistické a souhrnné řešení Zpracovatel: Ing.arch.DášaTůmová

Více

Akustická studie č. 34/13

Akustická studie č. 34/13 Počet listů: 21 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 86 Akustická studie č. 34/13 Zákazník: greiner packaging slušovice s.r.o. Greinerova 54, 763 15 Slušovice Název záměru: Místo záměru: VYSOKOREGÁLOVÝ SKLAD SLUŠOVICE

Více

Studie cyklistické stezky Nový Jičín

Studie cyklistické stezky Nový Jičín Studie cyklistické stezky Nový Jičín Objednatel: Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín IČ: 00298212 Zhotovitel: UDIMO, spol. s r.o. Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava IČ: 44740069 Ostrava,

Více