jednání Rady města Ústí nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "jednání Rady města Ústí nad Labem"

Transkript

1 jednání Rady města Ústí nad Labem dne: bod programu: 37 věc: Dodatek č. 5 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Klub seniorů dopad na rozpočet: bez dopadu na rozpočet zpracoval: Hana Podhajská, referent odboru ŠKSS předkládá: PhDr. Jana Műllerová, PhD., vedoucí odboru ŠKSS projednáno: Bc. Jana Bohuňková, náměstkyně primátora Sociálně zdravotní komise dne na vědomí: přizváni k jednání:

2 Návrh na usnesení: Rada města po projednání A) souhlasí s účinností od se zněním dodatku č. 5 ke zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové organizace ze dne , kterým se rozšiřuje a) hlavní předmět činnost organizace o sociální služby: - sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - sociální poradenství b) doplňková činnost organizace o předmět činnosti: - silniční motorová doprava (osobní doprava provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče) B) ukládá 1. Bc. Janě Bohuňkové, náměstkyni primátora a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem T:

3 Na základě jednání Bc. Jany Bohuňkové, náměstkyně primátora s Bc. Dittou Hromádkovou, ředitelkou Pečovatelské služby Ústí nad Labem, předkládá odbor ŠKSS návrh na změnu hlavní a doplňkové činnosti Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové organizace (dále jen PS ÚL). Hlavní předmět činnosti se rozšiřuje o sociální službu: 1) Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (Klub seniorů) PS ÚL provozovala v minulosti tzv. kluby důchodců. Klub důchodců na Střekově byl zdecimovaný povodní v roce 2002 a od té doby nebyl v provozu. Klub důchodců na Masarykově třídě byl provozován až do Změnou zřizovací listiny PS ÚL došlo s účinností od ke zrušení této služby. Aktivizační služby pro seniory následně zajišťoval především Klub Elixír, který byl finančně podporován městem přímo z kapitoly primátora města Ústí nad Labem. K obnovení činnosti klubu seniorů v PS ÚL je třeba: - upravit zřizovací listinu organizace (příloha č. 1 důvodové zprávy) - zajistit vhodné prostory pro aktivizační služby seniorů - zajistit finanční prostředky na pravidelnou činnost Stanovisko ředitelky PS ÚL ke zřízení klubu seniorů: Ústí nad Labem je velké město, kde k sobě lidé nemají blízko, tak jako v malých obcích, a tím dochází, zejména u seniorů, k sociálnímu vyloučení. Následkem toho, že již nejsou zapojeni do pracovního procesu, dochází k výraznému přerušení sociálních vazeb, nedostatku uplatnění, osamělosti a tím ke ztrátě vůle a vůbec i smyslu života. Ztráta smyslu života a pocit bezvýznamnosti se nepříznivě projeví na jejich zdravotním stavu, zhoršený zdravotní stav snižuje jejich soběstačnost, a tím jsou nuceni vyhledat sociální službu. Je prokázáno, že aktivní způsob života prodlužuje dobu, kdy člověk ještě nepotřebuje využívat sociální služby. A právě kluby seniorů jsou místem, kde dochází k zprostředkování sociálního kontaktu nejen s vrstevníky, ale i jinými generacemi, k motivování k aktivnímu životu, a samozřejmě také k částečnému nahrazování registrovaných sociálních služeb využitím vzájemné pomoci. PS ÚL je největším poskytovatelem terénní sociální služby pro seniory a zdravotně postižené v Ústeckém regionu. Máme 30 zaměstnanců a ročně se postaráme o 460 klientů v jejich domácnostech. Naši klienti jsou převážně z řad seniorů, a proto velmi dobře známe jejich životní situaci a potřeby. Plánovaná činnost klubu seniorů: pravidelná setkávání členů klubu (min. 5 x v týdně), včetně zajištění mediátora setkávání vzdělávání seniorů (přednášky, kurzy apod.) zájmové aktivity (ruční práce, výtvarné techniky,...)

4 pohybové a sportovní aktivity (turistika, kondiční cvičení, taneční terapie...) spolupráce se školami propojení generací společným projekty pořádání kulturních akcí akcí, které zvýší prestiž seniorů ve společnosti mezigenerační projekty a spolupráce zapojení seniorů do kulturního a politického dění ve městě, komunitní práce zapojení dobrovolníků a široké veřejnosti do činnosti klubu spolupráce se soukromým sektorem v regionu a vytvoření stabilní sítě sponzorů zajištění informovanosti občanů o všech aktivitách města a rozsáhlé sociální poradenství Pro činnost klubu seniorů byl vybrán prostor v objektu Městských lázní na adrese Panská 1700/23, což je sídlo Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace. Volný prostor (bývalá restaurace) o rozloze cca 140 m 2 je dispozičně vhodný pro tyto účely. Místnosti jsou však ve špatném technickém stavu. Nutné je především provést kompletní rekonstrukci elektroinstalace, dále je třeba provést stavební práce tak, aby byly splněny požadavky KHS pro rekolaudaci. Bez rekonstrukce není pronájem místností možný. Odhad nákladů na rekonstrukci nebyl dosud stanoven. Náklady na vnitřní vybavení klubu seniorů jsou odhadovány na cca 100 tis. Kč. Vybavení by bylo zakoupeno z rozpočtu PS ÚL, avšak organizace nemá prostředky ve svém rozpočtu. Z tohoto důvodu je nutné zahrnout prostředky na vnitřní vybavení klubu seniorů do počátečních nákladů. V návaznosti na schválení dodatku ke zřizovací listině PS ÚL by klub seniorů zahájil činnost od Činnost klubu seniorů je sociální službou dle ustanovení 66 zákona o sociálních službách s názvem sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Dle ustanovení 72 tohoto zákona je tato sociální služba poskytována klientům zdarma. Předpokládané roční náklady na provoz klubu seniorů: prostředky na platy vč. odvodů (2 zaměstnanci) Kč nájem vč. energií Kč materiálové náklady Kč celkem Kč Vyčíslené náklady jsou orientační a mohly by být sníženy v případě využití možných dotačních titulů (Úřad práce, Ústecký kraj, MPSV apod.) či podnájmem dalším proseniorským subjektům. Záměrem PS ÚL je, aby klub seniorů byl v budoucnosti z části samofinancovatelný např. sponzoringem, dobrovolnickou činností a svépomocí členů.

5 Záměr vybudovat klub seniorů byl předložen sociálně zdravotní komisi, která na svém jednání dne přijala toto usnesení: SZK se seznámila s dopisem ředitelky Pečovatelské služby Ústí n. L., p. o., Bc. Ditty Hromádkové a se záměrem zřízení Městského klubu seniorů v prostorách Městských lázní a doporučuje Radě města tento záměr schválit. Hlasování: 6 pro 0 proti 0 se zdržel 2) Sociální poradenství Jednou z činností, které by PS ÚL mohla v prostorách klubu seniorů provádět je sociální poradenství, což je sociální služba dle ustanovení 37 zákona o sociálních službách. Služba se člení na dva typy poradenství a to na základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství viz návrh dodatku č. 5 k ZL v příloze č. 1 důvodové zprávy. Základní sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb. Odborné sociální poradenství, o které je ze strany seniorů zájem, lze poskytovat v případě, že je zařazeno do hlavního předmětu činnosti organizace. Zavedením této služby se k občanům dostanou kompletní informace o všech dostupných sociálních službách v Ústí nad Labem, které mohou řešit jejich tíživou sociální situaci související se ztrátou nebo omezením soběstačnosti těchto osob nebo osob blízkých. Z tohoto důvodu PS ÚL žádá o rozšíření hlavní činnosti o tuto sociální službu. Odborné sociální poradenství je zaměřeno na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob. PS ÚL by službu poskytovala v tzv. poradně pro seniory a poradně pro osoby se zdravotním postižením viz odst. 3 ustanovení 37 zákona o sociálních službách. Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, b) sociálně terapeutické činnosti ( poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání; tato základní činnost může být zajišťována poskytováním poradenství alespoň ve dvou z těchto oblastí ), c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Sociální poradenství je taktéž dle zákona poskytováno bez úhrady nákladů od klientů. PS ÚL neočekává výraznější zvýšení nákladů při poskytování odborného sociálního poradenství, neboť počet zaměstnanců se nebude navyšovat. V souvislosti se zřízením této sociální služby nebude PS ÚL žádat o navýšení svého rozpočtu.

6 Doplňková činnost se rozšiřuje o předmět činnosti: Silniční motorová doprava (osobní doprava provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče) V současné době poskytuje PS ÚL, jako fakultativní činnost dopravu osobním vozidlem k lékaři, na nákupy apod. Tato služba je určena pouze pro klienty a z důvodů zákonného omezení a pojištění odpovědnosti není možné převážet vozidlem osobu, která není klientem nebo zaměstnancem PS ÚL. Do vozidla nelze naložit ani doprovod klienta (např. rodinného příslušníka). Z tohoto důvodu žádá PS ÚL o rozšíření doplňkové činnosti organizace o koncesovanou živnost silniční motorová doprava. V případě, že osobní doprava bude provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče, není podmínkou živnostenského zákona ustanovit v organizaci odpovědného zástupce a není třeba splňovat odbornou způsobilost dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Odbor ŠKSS předkládá návrh dodatku č. 5 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem k odsouhlasení. Po odsouhlasení v RM bude dodatek předložen do ZM ke schválení. Příloha č. 1: Dodatek č. 5 k ZL Pečovatelské služby Ústí nad Labem

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro město Letohrad a okolí

Komunitní plán sociálních služeb pro město Letohrad a okolí Komunitní plán sociálních služeb pro město Letohrad a okolí Platnost 2008 2013 2 Obsah 1 Město Letohrad... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Administrativní členění... 4 1.2 Obyvatelstvo... 4 1.3 Město

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 3. komunitní plán ORP Šlapanice Projekt Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice CZ.1.04/3.1.03/97.00047

Více

PRIORITA 2 ROZVOJ A ZKVALITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH A VZNIK NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Opatření 2.1 Řešení specifických problémů Českých Velenic

PRIORITA 2 ROZVOJ A ZKVALITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH A VZNIK NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Opatření 2.1 Řešení specifických problémů Českých Velenic CÍLOVÁ SKUPINA SENOŘI A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CÍLOVÁ SKUPINA MLÁDEŽ, RODINY S DĚTMI CÍLOVÁ SKUPINA OSTATNÍ OSOBY V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI PRIORITA 1 PODPORA SYSTÉMU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Opatření

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH

Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA KUTNÁ HORA NA OBDOBÍ LET 2014 2016 Městský úřad Kutná Hora Odbor

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015. Název, sídlo a identifikační číslo organizace:

Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015. Název, sídlo a identifikační číslo organizace: Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015 Název, sídlo a identifikační číslo organizace: Název: Domov pod hradem Žampach - příspěvková organizace Sídlo: č.p. 1, Žampach, 564 01 Žamberk

Více

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více

PLÁN ČINNOSTI. Domova Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

PLÁN ČINNOSTI. Domova Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice se sídlem Syllabova 9, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 9, Ostrava - Vítkovice na rok 203 ÚVOD : Domov Sluníčko,Ostrava-Vítkovice,příspěvková

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Proces komunitního plánování je od počátku otevřen všem, kdo

Více

Zásobník projektů. Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008-2011. Autorka: Mgr. Naďa Kratochvílová

Zásobník projektů. Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008-2011. Autorka: Mgr. Naďa Kratochvílová Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Zásobník projektů Komunitní

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele Domova 2. Domov pro seniory Velké Březno v roce 2014

Více

20 let. Městský ústav sociálních služeb Klatovy. pomáháme 1994-2014

20 let. Městský ústav sociálních služeb Klatovy. pomáháme 1994-2014 Městský ústav sociálních služeb Klatovy Městský ústav sociálních služeb Klatovy Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou aktualizovaný katalog služeb poskytovaných Městským ústavem sociálních služeb Klatovy,

Více

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008-2012 Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Úvodní slovo 3 1. Úvod do Komunitního plánování 4 2. Zpracování

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti Vážení, materiál, který se Vám dostává do rukou jako návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 (dále i návrh Akčního plánu MČ P10), je prováděcím dokumentem ke Střednědobému plánu rozvoje

Více

Připomínkovací proces základní informace

Připomínkovací proces základní informace Připomínkovací proces základní informace Příprava procesu březen 2006 Zpracování materiálu Návrh 1.Komunitního plánu sociálních služeb pro 5 cílových skupin péče. Tisk / tvorba CD Návrhu 1.Komunitního

Více

ABSTRAKT PROJEKTŮ. Projekty, které jsou navržené k podpoře: 8 Domov pro seniory Kaplice Podpora provozuschopnosti poskytované sociální služby

ABSTRAKT PROJEKTŮ. Projekty, které jsou navržené k podpoře: 8 Domov pro seniory Kaplice Podpora provozuschopnosti poskytované sociální služby ABSTRAKT PROJEKTŮ Opatření č. 1 Registrované služby dle zákona o sociálních službách, min. částka: 30.000,-, max. částka: 100.000,-, spoluúčast min.: 50% Projekty, které jsou navržené k podpoře: Č. Žadatel

Více

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky 2008-2013 k 15.12.2010 Schváleno: RM dne 2.3.2011 usn. č. 359/2011 ZM dne 10.3.2011 usn. č.

Více

ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU

ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A PŘÍBUZNÝCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU 2010 2015 Obsah: 1. Úvod 4 2. Demogafická struktura 4 3. Proces komunitního

Více

PRIORITA: Podpora soběstačnosti seniorů a jejich setrvání v domácím prostředí

PRIORITA: Podpora soběstačnosti seniorů a jejich setrvání v domácím prostředí PRIORITA: Podpora soběstačnosti seniorů a jejich setrvání v domácím prostředí Podpora soběstačnosti seniorů a jejich setrvání v přirozeném domácím prostředí je cíl, který se objevuje stále častěji a intenzivněji

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

PSYCHOCENTRUM manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace

PSYCHOCENTRUM manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace PSYCHOCENTRUM manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace Pod Příkopem 4, 586 1 Jihlava, tel. 56738855, www. psychocentrum.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A z a r o k 2 8 Pracoviště:

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více