Základní škola Rakovského v Praze 12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Rakovského v Praze 12"

Transkript

1 Základní škola Rakovského v Praze 12 Š K O L N Í Ř Á D pro škol. rok Škola je výchovná a vzdělávací instituce, kde se všichni zúčastnění chovají tak, aby mezi nimi nedocházelo k nedorozumění, vzájemně se tolerují a jednají čestně, pravdivě a zodpovědně a vytvářejí příznivou pracovní atmosféru nutnou pro splnění požadavků na ni kladených. Podmínkou vzájemného soužití je dodržování pravidel daných školním řádem. Obecná část: Práva dítěte: - Dítě má právo na vzdělání v případě nemoci má žák právo na odklad zkoušení a na pomoc při doplňování učiva. - Žák trpící zdravotními potížemi má právo požádat ředitelku školy prostřednictvím písemné žádosti rodičů a na základě lékařského doporučení o úlevy, případně o uvolnění z hodin TV. - Žák má právo konzultovat po domluvě s vyučujícím konkrétní otázky a problémy učiva. - Žák má právo vhodnou formou požádat vyučujícího o opravné přezkoušení. - Dítě má právo na svobodu projevu, jehož forma a obsah by se ovšem neměly dotýkat osobnosti jiných lidí, na svobodu myšlení a vyznání. - Děti musí být chráněny před vlivy návykových látek (drog, alkoholu, kouření) a nesmí být využívány při jejich distribuci. Při zjištění kouření cigaret, pití alkoholu a užívání omamných látek budou: 1. vyrozuměni rodiče, případně Policie ČR 2. žáci potrestáni sníženou známkou z chování - Děti mají právo na odpočinek a volný čas, na hru a oddechové činnosti jejich věku. Povinnosti žáka ZŠ: - Žák je povinen dodržovat ve škole pravidla slušného chování v jednání s vyučujícími, s dospělými osobami ve škole i se spolužáky (pozdrav, slušná forma dotazu, prosby, námitky, poděkování). - Žák je povinen dbát pokynů pedagogických pracovníků i ostatních zaměstanaců školy, a tak chránit zdraví své i ostatních spolužáků.

2 - Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas (tj. tak, aby v 7:55 hod. byl již ve třídě na svém místě a připraven na vyučování) a účastnit se činností organizovaných školou. Pozdní příchody do školy i na hodinu jsou považovány za porušení školního řádu a při opakování přestupku budou trestány, pokud dítě nemá ke zpoždění objektivní důvody. - Žák je povinen se po vstupu do budovy v šatně přezout do vhodné obuvi. - Každému žáku od ročníku je poskytnuta šatní skříňka. Žák za zálohu 20 Kč dostává klíček, za který zodpovídá podobně jako za skříňku. Při případném přestupu na jinou školu klíč odevzdává a je mu vrácena záloha. V případě potřeby má škola právo požádat žáka o přestěhování jeho osobních věcí do jiné skříňky, kterou škola přidělí. Žák je v takovém případě povinen pokynu uposlechnout a svoje věci za dohledu pracovníka školy přemístit. Při ztrátě klíče pořídí žák nový na své náklady. Žák také hradí škody, které budou případně na skříňce způsobeny a následně opraveny školou. - Žák je povinen zacházet s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržovat své místo, třídu a ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek školy, svůj i spolužáků před poškozením. Každé poškození neprodleně nahlásí vyučujícímu, případně jinému zaměstnanci školy. Úmyslné poškození znamená účast viníka nebo zákonného zástupce na odstranění škod. - Žáci mají povinnost nosit do školy učebnice a školní potřeby. Jestliže některou z pomůcek, případně domácí úkol zapomenou, omlouvají se vyučujícímu na začátku hodiny. Opakované zapomínání úkolů a pomůcek je postihováno opatřeními k posílení kázně. - Žák nesmí nosit do školy zbraně, ani jiné předměty, které by mohly způsobit zranění. - Žák nesmí nosit do školy cenné předměty, větší finanční částky, mobilní telefon musí být ve vyučování vypnutý za jeho ztrátu škola neručí. - Žák nesmí kouřit, pít alkohol a užívat jiné návykové látky, ani je nesmí mít u sebe. - Žák nesmí ničit cizí i školní majetek, krást, podvádět, týrat zvířata. Přihlížení a zatajování je u těchto činů také nepřípustné. - Žák nesmí nikomu ubližovat, urážet jeho důstojnost, zesměšňovat ani šikanovat. - V případě úrazu či nevolnosti je žák (spolužák) povinen toto neprodleně oznámit nejbližšímu učiteli nebo jinému pracovníku školy, podobně ohlásí vyučujícímu i ztrátu. - Žákovská knížka je majetkem školy a úřední doklad, kdokoli z pedagogického sboru ji může na žákovi vyžadovat, žák ji má na lavici připravenou na každou hodinu, ztráta ŽK je závažným přestupkem (žák si koupí novou a je potrestán napomenutím třídního učitele). - Žák nesmí během vyučování opustit třídu, ani budovu školy bez vědomí a souhlasu třídního učitele, případně vyučujících. - Žák nesmí bez souhlasu vyučujícího otevírat okna a manipulovat se žaluziemi, z oken nesmí nic vyhazovat. - Rvačka ani jiný způsob ubližování druhému není řešením sporu. - Bez svolení majitele si nelze brát ani půjčovat cizí věci.

3 Organizace vyučování: - Příchod žáci přicházejí do školy v době od 7:40 do 7:55 hodin, přezují se a odloží si ve své šatně. V 7:55 již musí být ve třídě na svém místě a připravit se na vyučování. Ve stejné době se také uzavírá prostor šaten. - Zvonění: 0. hodina 7:00-7:45 příprava na vyučování 7:55 1. hodina 8:00-8:45 příprava na vyučování 9:00 2. hodina 9:05-9:50 3. hodina 10:00-10:45 4. hodina 11:00-11:45 5. hodina 11:55-12:40 6. hodina 12:50-13:55 7. hodina 13:45-14:30 8. hodina 14:40-15:20 9. hodina 15:35-16:20 - Po zvonění je žák připraven na výuku. - Po příchodu a odchodu učitele zdraví žáci povstáním, stejně tak při vstupu jiné dospělé osoby, při pohybu po budově žáci zdraví hlasitým pozdravem, při organizovaném přechodu celé třídy zdraví nahlas jen první dvojice, ostatní děti pak jen pokývnutím hlavy. - Nedostaví-li se vyučující do 5 minut do hodiny, zástupce třídy ho vyhledá, pokud není úspěšný, oznámí to vedení školy. - Třídní knihu přináší do první hodiny vyučující, vyučující poslední hodiny ji vrací do sborovny, do zbývajících hodin přenáší TK k tomu určená služba,podobně jako do dělených hodin, za zápis do TK odpovídá vyučující. Organizace přestávek: - Přestávky využívají žáci k přechodu do učebny na další vyučovací hodinu, ke svačině, kterou mají mj. možnost zakoupit ve školním bufetu, k relaxaci, k použití WC, k rozhovoru se spolužáky a k přípravě na hodinu. Po chodbách přecházejí ukázněně, dbají na bezpečnost svou i svých spolužáků - Větrání tříd probíhá podle potřeby a pouze za přítomnosti pedagoga, žákům je zakázáno manipulovat s okny a žaluziemi, sedat nebo stoupat na skříňky pod okny, případně na jiný nábytek. - Bez vyučujícího není žákům dovolen vstup do tělocvičen, odborných pracoven, kabinetů a kanceláří. - Do všech místností vstupují žáci až po zaklepání a vyzvání ke vstupu. - Úřední hodiny v kanceláři hospodářky jsou pro žáky v době hlavní přestávnky, případně po vyučování.

4 Ukončení vyučování: - Po skončení vyučování žáci pod dohledem vyučujícího uklidí třídu, zvednou židle a smažou tabuli. - Vyučující dohlédne na zavření oken, zamkne třídu a odvede žáky do prostoru šaten a obědvající žáky do ŠJ. - Všichni žáci v šatnách a ve ŠJ dbají pokynů paní šatnářky a dozoru. - Z bezpečnostních důvodů není dovoleno zdržovat se po skončení vyučování v budově školy, vyjímku tvoří pobyt ve školní družině a účast na zájmové činnosti v prostorách školy. - Na odpolední vyučování přicházejí žáci do budovy nejdříve 5 minut před koncem předcházející hodiny a ke třídě mohou až po jejím závěrečném zvonění. - Do školní jídelny přicházejí žáci v doprovodu vyučujícího po poslední hodině, respektují pedagogy vykonávající dozor, pracovnice ŠJ a pravidla slušného chování. - Není dovoleno vynášet nádobí z jídelny. Třídní samospráva: - Každá třída si zvolí zástupce, kteří pak mají právo zastupovat třídu na jednáních s vedením školy i s pedagogy a kteří pomáhají třídnímu učiteli v organizačních věcech. - Třídní učitel může zvolit i další zástupce pro různé oblasti života třídy (sport, kultura, finance, studium aj.) - Třídní učitel také určuje žáky, kteří odpovídají za pořádek ve třídě, v šatně, za TK, za květiny apod. Služba určená vždy na týden zodpovídá za smazanou tabuli, za křídu a houbu v učebně. Závady řeší s vyučujícím. Spolupráce s rodiči: - Průběžné informace o prospěchu a chování žáků se rodiče dozvídají při pravidelné kontrole ŽK, kterou potvrzují svým podpisem nebo parafou. - Další důležité informace o životě školy, nejen o chování a prospěchu dětí, se rodičům dostávají na pravidelných třídních schůzkách a v konzultačních hodinách oznámených v ŽK. - K návštěvě školy mohou rodiče využít kterýkoliv jiný vhodný termín, ovšem nejlépe po předběžné domluvě s učitelem. - Rodiče jsou písemně informováni o slabém prospěchu a kázeňských opatřeních, které přijala ped. rada na svých zasedáních. - Škola poskytuje rodičům poradu o volbě povolání prostřednictvím výchovné poradkyně v jejích konzultačních hodinách (po domluvě). - Škola poskytuje rodičům poradu a pomoc při problémech, které se vztahují k výchovným a vzdělávacím otázkám jejich dětí, prostřednictvím třídních učitelů,

5 výchovné poradkyně, protidrogového koordinátora a Pedagogicko-psychologické poradny aj. - Škola poskytuje rodičům poradu a pomoc při problémech, které se vztahují k výchovným a vzdělávacím otázkám jejich dětí prostřednictvím třídních učitelů, výchovné poradkyně, metodika školní prevence a školní psycholožky. - Škola jako výchovně vzdělávací zařízení může po vyhodnocení situace k řešení problému přizvat organizaci zajišťující odborné řešení. Rodiče žáků budou v případě zájmu seznámeni s výsledky. - Rodiče jsou ze zákona povinni dbát o řádnou docházku dítěte do školy, dbají na jeho domácí přípravu do školy a na to, aby žák nosil do školy věci potřebné do vyučování. - Rodiče jsou povinni každou absenci dítěte ve škole řádně a včas omluvit (školský zákon č. 561/2004 sb.) Omlouvání absence žáka: a) předem známou absenci oznamuje žák učiteli ústně nebo písemně formou žádosti rodičů o uvolnění, b) rodiče omlouvají škole absenci dítěte nejpozději do 72 hodin (ústně nebo písemně), V obou případech musí být absence písemně omluvena v ŽK nejpozději do 1 dne po návratu žáka do školy! - V odůvodněných případech si může škola vyžádat lékařské potvrzení. - Jestliže žák reprezentuje školu a není přítomen na vyučování, je zapsán v TK jako nepřítomný, ale v poznámce je reprezentace školy a hodiny se do součtu zameškaných hodin nepočítají. - Pokud se žák neúčastní školní akce mimo budovu školy, zapojí se do vyučování v náhradním třídním kolektivu. Uvolňování žáka z vyučování: - Bez písemné žádosti rodičů nemůže být žák uvolněn! - Pokud má být žák uvolněn z vyučování pro nevolnost, musí si ho rodiče nebo jejich zástupci ve škole na telefonickou výzvu osobně vyzvednout Doporučujeme tedy děti se zdravotními obtížemi do školy raději neposílat. - Na žádost o jednorázové uvolnění z vyučování uvádějí rodiče kromě běžných formulací ještě doložku, že po opuštění budovy školy přebírají za dítě odpovědnost oni. - Na žádost rodičů může být žák uvolněn z výuky i v době mimo prázdniny na dobu kratší 1 týdne uvolňuje třídní učitel, na dobu 1 týdne a více uvolňuje na základě písemné žádosti a vyjádření třídního učitele ředitelka školy. V takovém případě má žák povinnost zameškané učivo doplnit.

6 Klasifikace: - Všichni vyučující se řídí klasifikačním řádem. - K hodnocení chování využívají všech dostupných prostředků odměn i trestů. - Pochvaly: a) písemnou nebo ústní formou od vyučujícího b) písemnou formou od třídního učitele c) písemnou formou ředitelkou školy d) písemnou pochvalou ředitelkou školy s věcným darem - Prostředky k posílení kázně: a) ústní napomenutí (drobný přestupek) b) zvláštní pohovor s vyučujícím nebo třídním učitelem c) písemné napomenutí třídního učitele d) důtka třídního učitele e) důtka ředitele školy f) jednání výchovné komise 3. stupeň z chování bude bez předchozích opatření udělen za zvláště závažné přestupky: - šikanování - úmyslné ublížení na zdraví s následky - distribuce drog - úmyslné ničení školního zařízení, majetku spolužáků - závažné krádeže - hrubé a vulgární vystupování k pedagogům a pracovníkům školy - při opětovné zjištění kouření cigaret, pití alkoholu a užívání omamných látek V Praze dne 1. září 2009

名人风云录_九_.doc

名人风云录_九_.doc ...1...9...16 H R...17...22 M...24 N...29...38 J...40...45...48...53...57...68...71...80...83 W.K....85...92... 100 I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Více

SB 綱 領 : (1) 消 防 服 務 管 制 人 員 : 就 年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 中, 當 局 提 到 年 度 內, 消 防 處 會 啟 用 啟 德 新 建 並 設 有 救 護 設 施 的 消 防 局, 請 告 知 有 關

SB 綱 領 : (1) 消 防 服 務 管 制 人 員 : 就 年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 中, 當 局 提 到 年 度 內, 消 防 處 會 啟 用 啟 德 新 建 並 設 有 救 護 設 施 的 消 防 局, 請 告 知 有 關 SB233 4865 綱 領 : (3) 救 護 服 務 管 制 人 員 : 處 方 表 示, 在 2013-14 年 度 會 啟 用 救 護 信 息 宣 傳 車, 以 繼 續 加 強 宣 傳 教 育 市 民 適 當 地 使 用 緊 急 救 護 服 務, 其 詳 情 及 為 何? 提 問 人 : 陳 家 洛 議 員 救 護 信 息 宣 傳 車 於 2013 年 年 初 投 入 服 務, 消 防 處

Více

中餐烹調丙級95.6.27.doc

中餐烹調丙級95.6.27.doc 076029103013 92 12 2 93 3 9 93 9 7 93 10 22 94 11 2 95 6 29 ...1...2...3...26...32...34 3 6 6 6 () 6 () () () () () 1 () () () () 2 () 1 () 2 3 07602-910301 ( ) 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Více

中餐烹調乙級940930.doc

中餐烹調乙級940930.doc 076029102013 93 3 9 93 9 7 94 3 14 94 11 2 95 6 29 ...1...2...3...6...9...11...17 4 7 7 7 () 6 () () () () () 1 2 1 2 3 07602-910201 1. 2. 3. 4. 5. 6. 4 07602-910202 1. 2. 3. 5 07602-910203 1. 2. 3. 4.

Více

大 台 北 與 桃 竹 苗 地 區 北 得 拉 曼 巨 木 步 道 新 竹 縣 尖 石 鄉 鎮 西 堡 巨 木 群 步 道 新 竹 縣 尖 石 鄉 鳥 嘴 山 登 山 步 道 苗 栗 縣 泰 安 鄉 加 里 山 登 山 步 道 苗 栗 縣 南 庄 鄉

大 台 北 與 桃 竹 苗 地 區 北 得 拉 曼 巨 木 步 道 新 竹 縣 尖 石 鄉 鎮 西 堡 巨 木 群 步 道 新 竹 縣 尖 石 鄉 鳥 嘴 山 登 山 步 道 苗 栗 縣 泰 安 鄉 加 里 山 登 山 步 道 苗 栗 縣 南 庄 鄉 地 區 步 道 名 稱 蘇 花 古 道 : 大 南 澳 越 嶺 段 困 難 度 分 級 長 度 ( 公 里 ) 2 4.1 宜 蘭 縣 南 澳 鄉 南 澳 古 道 1 3.0 宜 蘭 縣 南 澳 鄉 拳 頭 姆 自 然 步 道 1 1.3 宜 蘭 縣 三 星 鄉 林 務 局 台 灣 百 條 推 薦 步 道 交 通 與 路 況 位 置 交 通 指 南 路 況 註 記 管 理 單 位 步 道 口 位 於

Více

(Microsoft Word - 3\271\375\246\321\257R.doc)

(Microsoft Word - 3\271\375\246\321\257R.doc) 東 野 圭 吾 短 篇 集 3 一 徹 老 爹 得 知 母 親 生 下 的 是 男 寶 寶 時, 我 打 從 心 底 感 到 開 心, 因 為 這 代 表 我 終 於 能 夠 逃 離 那 悲 慘 的 生 活 了 而 父 親 的 喜 悅 肯 定 是 遠 勝 於 我 的 母 親 在 產 房 時, 父 親 和 我 在 家 中 等 候 當 我 轉 告 他 醫 院 來 電 報 喜, 他 立 刻 如 健 美 選

Více

p-2.indd

p-2.indd 2 第 一 篇 睽 違 1342 年, 陳 元 光 終 於 回 到 老 家 開 漳 聖 王 陳 元 光 回 老 家 活 動, 是 開 漳 聖 王 聖 像 自 台 灣 啟 程 回 固 始 老 家, 讓 1342 年 自 固 始 出 發 前 往 閩 南 漳 洲, 其 後 英 靈 飄 洋 渡 海 來 到 台 灣 的 開 漳 聖 王, 再 回 到 原 始 出 生 地 固 始, 形 成 一 個 圓 滿 的 迴

Více

TV 2005 92 1. 2. 3. 4. 5. 3 1 6 1 10 10 30 94 11 23 12 2 736 97 4 2.3 3 28.7 1-2 18.4 2-3 17.2 3 28.7 12.7 5 2.3 10 2 17 5 3 1-2 22.6 2 2-3 3-4 4-5 17.6 15.4 10.1 5 18 2.8 17 3 4 54.8 26.9 26.1 17.6 13.3

Více

“关于北京重点高校在校生回乡就业意愿调查问卷”

“关于北京重点高校在校生回乡就业意愿调查问卷” 0 目 一 前 言...1 1.1 调 研 背 景 及 调 研 目 的...1 1.1.1 调 研 背 景 北 京 就 业 形 势 及 大 环 境 下 的 回 乡 就 业 趋 势...1 1.1.2 调 研 目 的 北 京 市 重 点 高 校 在 校 生 的 回 乡 就 业 意 愿...1 1.2 调 研 方 法 及 成 果 概 述...1 二 调 研 数 据 和 分 析...2 2.1 基 本

Více

《拍案惊奇》(中)

《拍案惊奇》(中) ! " # $! +"+ ###########!"" ##########!!$ ##########!$% " ##########!&! ############!%$ ########## $ " ########### $"( ########## $)* +,+ $$$$$$$$$$$!"# $$$$$$$$$$$!%& $$$$$$$$$$$!# $$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$

Více

目 录

目    录 本 科 计 划 (2015) 东 北 师 范 大 教 务 处 编 印 东 北 师 范 大 本 科 计 划 目 录 东 北 师 范 大 本 科 专 设 置... 1 东 北 师 范 大 关 于 订 本 科 计 划 的 指 导 性 意 见... 3 关 于 订 本 科 计 划 的 具 体 要 求 和 说 明... 8 东 北 师 范 大 通 识 教 育 必 目 录... 10 东 北 师 范 大 通 识

Více

中文核心期刊要目总览-(2004年版) 简明目录

中文核心期刊要目总览-(2004年版) 简明目录 中 文 核 心 期 刊 要 目 总 览 (2004 年 版 ) 简 明 目 录 第 一 编 第 二 编 第 三 编 第 四 编 第 五 编 第 六 编 第 七 编 哲 学 社 会 学 政 治 法 律 军 事 经 济 文 化 教 育 历 史 自 然 科 学 医 药 卫 生 农 业 科 学 工 业 技 术 第 一 编 哲 学 社 会 学 政 治 法 律 军 事 A/K 综 合 性 人 文 社 会 科 学

Více

国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见

国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见 国 务 院 关 于 创 新 重 点 领 域 投 融 资 机 制 鼓 励 社 会 投 资 的 指 导 意 见 国 发 2014 60 号 各 省 自 治 区 直 辖 市 人 民 政 府, 国 务 院 各 部 委 各 直 属 机 构 : 为 推 进 经 济 结 构 战 略 性 调 整, 加 强 薄 弱 环 节 建 设, 促 进 经 济 持 续 健 康 发 展, 迫 切 需 要 在 公 共 服 务 资 源

Více

民政局九十六年度施政目標與重點

民政局九十六年度施政目標與重點 嘉 義 縣 議 會 第 18 屆 第 2 次 定 期 會 嘉 義 縣 政 府 各 局 處 105 年 度 施 政 目 標 與 重 點 目 錄 壹 民 政 處 1 貳 教 育 處 6 參 經 濟 發 展 處 23 肆 建 設 處 27 伍 水 利 處 31 陸 農 業 處 及 家 畜 疾 病 防 治 所 34 柒 地 政 處 43 捌 新 聞 行 銷 處 45 玖 行 政 處 47 壹 拾 綜 合 規

Více

深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 公 司 管 理 部 : 根 据 贵 部 2016 年 4 月 7 日 出 具 的 关 于 对 四 川 环 能 德 美 科 技 股 份 有 限 公 司 的 重 组 问 询 函 ( 创 业 板 许 可 类 重 组 问 询 函 2016 第 23 号 ), 四 川

深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 公 司 管 理 部 : 根 据 贵 部 2016 年 4 月 7 日 出 具 的 关 于 对 四 川 环 能 德 美 科 技 股 份 有 限 公 司 的 重 组 问 询 函 ( 创 业 板 许 可 类 重 组 问 询 函 2016 第 23 号 ), 四 川 证 券 代 码 :300425 证 券 简 称 : 环 能 科 技 上 市 地 点 : 深 圳 证 券 交 易 所 四 川 环 能 德 美 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 深 圳 证 券 交 易 所 关 于 对 四 川 环 能 德 美 科 技 股 份 有 限 公 司 的 重 组 问 询 函 的 回 复 签 署 日 期 : 二 〇 一 六 年 四 月 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 公

Více

中文核心期刊目录

中文核心期刊目录 中 文 核 心 期 刊 目 录 总 览 (2011 新 ) 中 文 核 心 期 刊 目 录 总 览 由 中 国 知 网 中 国 术 期 刊 网 和 北 京 大 图 书 馆 期 刊 工 作 研 究 会 联 合 发 布 中 文 核 心 期 刊 目 录 1996 年 推 出 中 文 核 心 期 刊 目 录 总 览 ( 第 二 版 ), 2000 年 推 出 中 文 核 心 期 刊 目 录 总 览 ( 第

Více

期 李 海 青 等 : 生 物 安 全 性 白 藜 芦 醇 合 成 酶 表 达 载 体 的 构 建 及 水 稻 遗 传 转 化 子 植 物 中 作 为 植 物 处 于 恶 劣 环 境 下 或 遭 到 病 原 体 侵 害 时, 植 物 自 身 分 泌 的 一 种 可 抵 御 病 菌 感 染 的 抗 菌

期 李 海 青 等 : 生 物 安 全 性 白 藜 芦 醇 合 成 酶 表 达 载 体 的 构 建 及 水 稻 遗 传 转 化 子 植 物 中 作 为 植 物 处 于 恶 劣 环 境 下 或 遭 到 病 原 体 侵 害 时, 植 物 自 身 分 泌 的 一 种 可 抵 御 病 菌 感 染 的 抗 菌 华 北 农 学 报 ( ): - 生 物 安 全 性 白 藜 芦 醇 合 成 酶 表 达 载 体 的 构 建 及 水 稻 遗 传 转 化, 李 海 青, 柳 絮, 王 庆 国,, 姚 方 印, 刘 炜 (. 山 东 省 农 业 科 学 院 高 新 技 术 研 究 中 心, 山 东 省 作 物 遗 传 改 良 与 生 物 技 术 重 点 实 验 室, 山 东 济 南 ;. 农 业 部 黄 淮 海 作

Více

Ps22Pdf

Ps22Pdf (CIP). - :,2002.10 ( ) ISBN 7-5385 - 2095-3... - - -.D669.68 CIP (2002)070781 124 0431-5647211 32 (8801230 ) 12 2002 10 1 1 ISBN 7-5385 - 2095-3\G1282 :20.00 ;, ( )!,,, 21 ( )?? ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), (

Více

Ph m V N 中国药师 年第 卷第 期 Ch 学基础首先是开放性药物可直接经口 鼻给予 其次是应 连整个产品设计紧凑携带使用方便此外减速网也被认为 答性它富含的感受器和药物受体能对体内外刺激作出应答 是可用于降低药物微粒速度从而减少其惯性嵌顿的一种结 反射从而对调节气道的张力有重要作用 第三是吸

Ph m V N 中国药师 年第 卷第 期 Ch 学基础首先是开放性药物可直接经口 鼻给予 其次是应 连整个产品设计紧凑携带使用方便此外减速网也被认为 答性它富含的感受器和药物受体能对体内外刺激作出应答 是可用于降低药物微粒速度从而减少其惯性嵌顿的一种结 反射从而对调节气道的张力有重要作用 第三是吸 www 综 述 h C d H bpg V Bu M d H D h mb w h m u h d m d A D m ASFT SHT hhc A h d m d d b w h d d h u m AmJC O MWD KM A h M m k DSS h d m d w h u m d G w h b m k O G u ud G O L M u F Th d m d du d F C A u

Více

世界科技研究与发展 厂 FE EL 型实验室 H计 梅特勒 托利多仪器上海 H敏感 时间控释 OCDD 从而提高结肠定位 材料 制备 有限公司 释药的可靠性 材料 滚转包衣基本工艺参数 盐酸小檗碱对照品 中国药品生物制品检定所 盐酸小 年 月 热风干燥温度 适当升高干燥温度 可有效 檗碱原料药 哈药

世界科技研究与发展 厂 FE EL 型实验室 H计 梅特勒 托利多仪器上海 H敏感 时间控释 OCDD 从而提高结肠定位 材料 制备 有限公司 释药的可靠性 材料 滚转包衣基本工艺参数 盐酸小檗碱对照品 中国药品生物制品检定所 盐酸小 年 月 热风干燥温度 适当升高干燥温度 可有效 檗碱原料药 哈药 世界科技研究与发展 第 卷 第 期 年 月 页 WORLDCI TECH R D V N J 盐酸小檗碱结肠定位包衣片的制备工艺和体外释放研究 刘 欣 薛红梅 王建明 高月娟 黑龙江中医药大学药学院 哈尔滨 摘 要 目的 用丙烯酸树脂水分散体包衣技术制备 H敏感 时间控释型盐酸小檗碱结肠定位包衣片 评价其体外释药特性 方 法 采用滚转包衣机多层薄膜包衣技术制备结肠定位包衣片 以羟丙甲纤维素 HPMC作为隔离层

Více

中国药师 年第 卷第 期 C P m V N 左金丸源自元代 丹溪心法 的火方 由黄连和 型在线脱气机 S L A型自动进样器 CTO A型 吴茱萸两味药按照 的比例组成 近年来的现 柱温箱 日本 S m 公司 BPD型电子天平 代药理学研究表明 左金丸具有调节中枢 抑杀幽门 德国赛多利斯集团 BR

中国药师 年第 卷第 期 C P m V N 左金丸源自元代 丹溪心法 的火方 由黄连和 型在线脱气机 S L A型自动进样器 CTO A型 吴茱萸两味药按照 的比例组成 近年来的现 柱温箱 日本 S m 公司 BPD型电子天平 代药理学研究表明 左金丸具有调节中枢 抑杀幽门 德国赛多利斯集团 BR 研究论文 www 基于细胞色素 P 的左金丸体外药物相互作用研究 龚睿林 吕春明 石美智 郭澄 韩永龙 上海交通大学附属第六人民医院药剂科 上海 摘 要 目的 探讨左金丸对人肝细胞色素 P 的 CYPA C C C D A亚型的体外抑制作用 方法 左金丸 黄连和吴茱萸的水提物分别与 CYPA C C C D A A亚型的 种混合探针底物在人肝微粒体中共同孵育后 串联质谱法 LC MS MS同时测定这

Více

西夏学第五辑16.doc

西夏学第五辑16.doc 西 夏 学 第 8 辑 2011 年 10 月 XixiaStudies, Oct. 2011, Vol.8 俄 藏 黑 水 城 文 献 辽 代 高 僧 海 山 思 孝 著 作 考 冯 国 栋 李 辉 摘 要 : 本 文 考 察 了 俄 藏 黑 水 城 文 献 中 辽 代 高 僧 思 孝 的 作 品, 认 为 TK323 中 的 往 生 净 土 偈 及 TK132 慈 觉 禅 师 劝 化 集 中 所

Více

SL137BML

SL137BML 韩青辰 毕业于南京大学中文 系 中国作家协会会员 出版长篇小说 LOVE 天 长 地 久 爱 就 爱 了 山 诱 水 印 守 口 如 瓶 飞翔 哪怕翅膀断了心 等 曾获冰心儿童文学新作 奖大奖 陈伯吹儿童文学奖 新世纪儿童文学奖 儿 童 文 学 小 说 奖 少 年 文 艺 好作品奖等奖项 蓝星传奇 班长上台 最后一个灵魂 芦花小旗 野鸽子 著 我们之间 韩青辰 童年的云彩 / 门缝里的童年 并非青梅竹马

Více

3 2010 9 20 25 ...1..4.... 4.... 5... 7 9.. 41.. 42.... 42 2008 2010 9 20 25 Cu-Ni-Pt-Pd-Cr-Ti-V 22 130 630 300 IAGOD 1 973 l. ( ) 2 3 2. ( ) 3. E-mail kchhy2010@gmail.com 13910520152 13578875758 13154370506

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303136303430312D30363330AECAA662A473A6E8A1E3B874A661A4ADBB4FA473A142B6B3A9A3A5DBB85DA142B3FDA466C272A5ACA142A5ADBBBBA56AABB0B54CC1CAAAABA44BA4E94D55>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303136303430312D30363330AECAA662A473A6E8A1E3B874A661A4ADBB4FA473A142B6B3A9A3A5DBB85DA142B3FDA466C272A5ACA142A5ADBBBBA56AABB0B54CC1CAAAABA44BA4E94D55> 晉 在 山 西 ~ 聖 地 五 臺 山 雲 岡 石 窟 壺 口 瀑 布 平 遙 古 城 無 購 物 八 日 山 西 晉 商 繁 榮 輝 煌 的 榮 耀, 是 精 雕 細 刻 的 大 院 文 化, 走 進 山 西, 走 進 歷 史, 走 進 文 化 ; 黃 河 水 的 奔 騰, 五 臺 山 的 佛 國 傳 奇, 鐵 打 般 的 古 堡, 風 情 萬 種 的 晉 祠, 晉 北 長 城 的 朱 顏 改,

Více

(CIP) 50 / :, I SB N 50 : : : : : : : (027 ) : : : : / 32 : : : : : I SBN : (, )

(CIP) 50 / :, I SB N 50 : : : : : : : (027 ) : : : : / 32 : : : : : I SBN : (, ) (CIP) 50 / :, I SB N 50 : : : : : : 430074 : (027 )87542624 : : : : 850 1168 1/ 32 : : : 2001 1 : 2001 1 : I SBN 7 5609 : (, ) 50,, 50 50,,,,,,, 50, 50, : 1999 10 50 50 50 :,,,,,,,,,, 50,,,, 50, 50,, 50,

Více

Microsoft Word - 農業發展局

Microsoft Word - 農業發展局 桃 園 縣 議 會 第 17 屆 第 7 次 定 期 會 桃 園 縣 政 府 農 業 發 展 局 工 作 報 告 報 告 人 : 曾 榮 鑑 局 長 中 華 民 國 102 年 4 月 目 錄 前 言 P3 壹 現 階 段 重 要 工 作 執 行 情 形 P4 一 農 務 工 作 二 植 物 保 護 工 作 三 漁 牧 工 作 四 輔 導 工 作 五 農 地 管 理 工 作 六 動 物 防 疫 工

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0B9FAC6B9D0ADB2C3CEAFBBE1CDA8D1B631342E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0B9FAC6B9D0ADB2C3CEAFBBE1CDA8D1B631342E646F63> 中 国 乒 乓 球 协 会 裁 判 委 员 会 通 讯 邮 箱 :ph6437.163.com 2015(5) 总 第 14 期 2015 年 12 月 14 日 全 国 乒 乓 球 裁 判 长 培 训 班 在 筑 举 办 2015 年 12 月 26-29 日 全 国 乒 乓 球 裁 判 长 培 训 班 在 贵 州 省 贵 阳 市 中 共 贵 阳 市 委 党 校 举 办 此 次 培 训 是 由 中

Více

- - - α - - - - - - - - - - - - - - - - - α - - - - - -

- - - α - - - - - - - - - - - - - - - - - α - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - α - - - - - - - - - - - - - - - - - α - - - - - - - - - α - - - - - - - - - - - - - - - - λ - - - - μ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

雲林縣政府各單位工作報告

雲林縣政府各單位工作報告 壹 民 政 部 門 壹 民 政 部 門 甲 自 治 行 政 一 內 政 部 村 里 集 會 所 活 動 中 心 興 建 及 修 繕 計 畫,101 年 度 內 政 部 核 定 補 助 本 縣 20 案, 補 助 經 費 1,979 萬 元 ; 另 本 府 自 籌 款 計 109 萬 9,000 元, 合 計 總 經 費 2,088 萬 9,000 元 正 二 內 政 部 消 防 署 避 難 收 容

Více

<C7E0B2DDB5D8B5DACAAEC6DA2DB5DAD2BBB0E6>

<C7E0B2DDB5D8B5DACAAEC6DA2DB5DAD2BBB0E6> 简 讯 8 月 25 至 26 日, 海 淀 教 堂 韩 占 慧 牧 师 带 领 成 人 主 日 学, 在 京 郊 组 织 题 为 祈 祷 的 手 夏 令 营 会 9 月 5 日 海 淀 堂 第 四 期 义 工 培 训 班 正 式 开 课, 培 训 班 为 期 三 年, 学 习 时 间 为 每 周 三 上 午 9:00-11:30, 主 要 学 习 内 容 为 基 本 要 道 宣 道 法 与 释 经

Více

石 家 庄 石 家 庄 恒 翼 电 子 有 限 公 司 河 北 省 石 家 庄 市 民 族 路 69 号 颐 高 数 码 广 场 三 楼 3109 室 0311-87221411 石 家 庄 石 家 庄 三 合 办 公 设 备 有 限 公 司 河 北 省 石 家 庄 中 山 东 路 126 号 (

石 家 庄 石 家 庄 恒 翼 电 子 有 限 公 司 河 北 省 石 家 庄 市 民 族 路 69 号 颐 高 数 码 广 场 三 楼 3109 室 0311-87221411 石 家 庄 石 家 庄 三 合 办 公 设 备 有 限 公 司 河 北 省 石 家 庄 中 山 东 路 126 号 ( 城 市 名 称 地 址 电 话 北 京 北 京 北 佳 兴 科 科 贸 有 限 公 司 北 京 市 朝 阳 区 建 外 南 郎 家 园 1 号 大 北 写 字 楼 309 室 和 311 室 010-65660406 北 京 北 京 冬 雪 天 地 数 码 科 技 有 限 公 司 北 京 市 朝 阳 区 和 平 里 西 苑 20 号 楼 豪 威 家 园 B 座 14 层 400-810-1526 北

Více

臺 南 市 108 510 彰 化 縣 0 1 雲 林 縣 0 3 嘉 義 縣 0 6 嘉 義 市 0 1 高 雄 市 0 29 合 計 108 550 1. 臺 南 市 永 康 區 國 光 5 街 2 號 16 層 大 樓 ( 維 冠 金 龍 ) 倒 塌, 死 亡 108 人 男 55 人 女 5

臺 南 市 108 510 彰 化 縣 0 1 雲 林 縣 0 3 嘉 義 縣 0 6 嘉 義 市 0 1 高 雄 市 0 29 合 計 108 550 1. 臺 南 市 永 康 區 國 光 5 街 2 號 16 層 大 樓 ( 維 冠 金 龍 ) 倒 塌, 死 亡 108 人 男 55 人 女 5 0206 地 震 災 害 應 變 處 置 報 告 第 15 報 壹 地 震 資 料 ( 資 料 來 源 : 中 央 氣 象 局 ) 報 告 單 位 : 中 央 災 害 應 變 中 心 資 料 統 計 截 止 時 間 :2016/02/13 09:00 105 年 2 月 6 日 凌 晨 3 時 57 分, 於 北 緯 22.93 度, 東 經 120.54 度, 即 在 屏 東 縣 政 府 北 偏

Více

untitled

untitled 201521 201460 201460 201512 1. 2 2. 3. 3 4. 4 5. 6. TOT 5 8 7. 20142020 PPP 8. 6 9. BTBOT BOOT G206 G228 S709 S908 S202 S207 10. 5 5 11. 7 12. 13. 8 14. 15. 9 16. 10 17. 11 12 13 PPP 14 2015 9 29 15 2015

Více

青藏鐵路8天

青藏鐵路8天 南 疆 神 秘 大 峽 谷 博 斯 騰 湖 塔 克 拉 瑪 干 大 沙 漠 和 田 卡 拉 庫 里 湖 喀 什 13 日 本 行 程 2013.05.01 起 適 用 揹 起 歡 喜 行 囊, 迎 接 璀 璨 陽 光! 行 程 特 色 行 程 內 容 最 豐 富 一 次 看 完 新 疆 奇 境 美 景 完 全 不 會 留 下 遺 憾 暢 遊 庫 車 - 天 山 神 秘 大 峽 谷, 壯 麗 的 景

Více

c111-0812065.pm

c111-0812065.pm 土 改 與 中 共 執 政 地 位 的 確 立 羅 平 漢 中 國 大 陸 的 土 地 改 革 運 動 是 分 兩 個 階 段 進 行 的 第 一 階 段 為 1946 至 1949 年, 主 要 是 在 老 解 放 區 進 行 土 改 ; 第 二 階 段 為 1950 至 1952 年, 主 要 是 在 新 解 放 區 進 行 土 地 改 革 運 動 對 於 中 國 共 產 黨 執 政 地 位 的

Více

<4D F736F F D20B2C4A4BBB3B920ADB9AB7EBDC3A5CDA4CEB0EAA5C1C0E7BE692E646F63>

<4D F736F F D20B2C4A4BBB3B920ADB9AB7EBDC3A5CDA4CEB0EAA5C1C0E7BE692E646F63> 食 衛 生 及 國 民 營 養 169 第 六 章 食 衛 生 及 國 民 營 養 第 一 節 餐 飲 衛 生 管 理 近 年 來 工 商 發 達 國 民 經 濟 條 件 生 活 質 日 益 提 昇, 工 業 化 的 社 會 環 境, 飲 食 習 慣 的 改 變 造 成 外 食 人 口 與 日 俱 增, 隨 著 消 費 層 次 的 提 高, 吃 由 充 飢 而 成 為 一 種 享 受, 要 求 可

Více

1989 7 2 1952 522 3 1 1976 241 1920 227 1981 422 1931 9 8 1985 380 7 8 251 1931 136 137 1958 92 . 1932 39 1961 243 1962 1 313 1947 11 1 5 21 1981 1 374 375 1 2 1939 8 15 367 1981 5 526 458 526 458

Více

关于2014年一级建造师《建筑工程管理与实务》科目的直播说明

关于2014年一级建造师《建筑工程管理与实务》科目的直播说明 2014 年 一 级 建 造 师 建 筑 工 程 管 理 与 实 务 科 目 新 教 材 颁 布 直 播 内 容 2014 年 一 级 建 造 师 新 教 材 已 于 近 日 颁 布, 这 是 自 2004 年 开 考 以 来 的 第 四 版 教 材, 对 于 今 年 报 名 参 加 考 试 的 学 员 来 说, 集 中 关 心 的 问 题 : 有 什 么 变 化? 如 何 学 习? 如 何 应 考?

Více

神召會康樂中學創校已迄四十二載,感謝上帝的眷祐,其中有數不盡的恩典

神召會康樂中學創校已迄四十二載,感謝上帝的眷祐,其中有數不盡的恩典 20 300 11.7( 14.079.29) 89.9% 28.6% 148(77.8%) 133(70.4%) ( )101 2 (53.2%) 14 63(33.3%)60 ( 14 ) 2A3B1C 1A3B3C 4B3C 100 100 98.5 98.5 98.4 95.3 95.3 94.3 90.2 88.9 88.4 82.0 78.4 75.0 72.4 67.0 72.4 82.4

Více

室外给水设计规范

室外给水设计规范 室 外 给 水 设 计 规 范 1 工 程 设 计 1.1 水 量 水 质 和 水 压 室 外 给 水 设 计 规 范 GBJ13-86 2.0.3 生 活 饮 用 水 的 水 质, 必 须 符 合 国 家 现 行 的 有 关 标 准 的 要 求 当 按 建 筑 层 数 确 定 生 活 饮 用 水 管 网 上 的 最 小 服 务 水 头 时, 一 层 为 10m, 二 层 为 12m, 二 层 以

Více

瘋 繩 綁 -- 我 的 鞋 帶 不 鬆 綁 一 摘 要 鞋 帶 的 綁 法 很 多 種, 我 們 平 常 並 不 在 意, 但 是 掉 鞋 帶 這 件 小 事 卻 常 常 影 響 到 我 們, 除 了 浪 費 時 間, 還 會 造 成 運 動 阻 礙, 甚 至 危 害 安 全 所 以, 我 們 決

瘋 繩 綁 -- 我 的 鞋 帶 不 鬆 綁 一 摘 要 鞋 帶 的 綁 法 很 多 種, 我 們 平 常 並 不 在 意, 但 是 掉 鞋 帶 這 件 小 事 卻 常 常 影 響 到 我 們, 除 了 浪 費 時 間, 還 會 造 成 運 動 阻 礙, 甚 至 危 害 安 全 所 以, 我 們 決 中 華 民 國 第 四 十 八 屆 中 小 學 科 學 展 覽 會 作 品 說 明 書 國 小 組 生 活 與 應 用 科 學 科 佳 作 080822 瘋 繩 綁 -- 我 的 鞋 帶 不 鬆 綁 學 校 名 稱 : 臺 北 縣 樹 林 市 三 多 國 民 小 學 作 者 : 指 導 老 師 : 小 六 林 家 羽 小 六 陳 聖 斌 胡 世 銘 許 志 文 小 六 王 彥 蘋 小 五 黃 紹 誠

Více

定 条 件 下 ( 如 当 机 体 抵 抗 力 降 低 的 时 候 ), 对 人 和 畜 禽 表 现 出 寄 生 性 的 病 原 作 用, 这 类 微 生 物 称 为 条 件 病 原 微 生 物 病 原 微 生 物 引 起 疫 病 的 能 力 取 决 于 它 的 病 原 性 和 毒 力 它 能 在

定 条 件 下 ( 如 当 机 体 抵 抗 力 降 低 的 时 候 ), 对 人 和 畜 禽 表 现 出 寄 生 性 的 病 原 作 用, 这 类 微 生 物 称 为 条 件 病 原 微 生 物 病 原 微 生 物 引 起 疫 病 的 能 力 取 决 于 它 的 病 原 性 和 毒 力 它 能 在 采 精 环 节 精 液 污 染 控 制 单 庆 宁 ( 宁 夏 灵 农 畜 牧 发 展 有 限 公 司 万 头 猪 场, 宁 夏 750402) 摘 要 : 本 文 概 述 了 精 液 污 染 及 其 分 类 着 重 论 述 了 培 育 抗 病 能 力 强 的 猪 体 才 是 预 防 和 控 制 病 原 微 生 物 的 根 本 途 径, 也 是 防 控 精 液 内 源 性 污 染 的 根 本 措 施

Více

「高鐵局97年年報」綱要(草案)

「高鐵局97年年報」綱要(草案) 壹 高 速 鐵 路 建 設 一 前 言 高 速 鐵 路 計 畫 係 採 民 間 投 資 興 建 方 式 辦 理, 一 方 面 係 為 減 輕 政 府 財 務 負 擔, 使 政 府 預 算 可 以 做 更 廣 泛 的 運 用, 另 一 方 面 則 是 為 引 進 企 業 效 率 及 創 意, 創 造 更 優 質 的 公 共 基 礎 建 設 交 通 部 與 台 灣 高 速 鐵 路 股 份 有 限 公 司

Více

Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ ~ Ⅲ μ 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1

Více

Feinika FM mm 0 1 mm Ø 58 mm Käfer Feinika KM mm 0 1 mm Ø 40 mm Käfer FM 1000/5 S mm 0 5 mm Ø

Feinika FM mm 0 1 mm Ø 58 mm Käfer Feinika KM mm 0 1 mm Ø 40 mm Käfer FM 1000/5 S mm 0 5 mm Ø M 2 T 0 10 mm Ø 58 mm DIN 878 KM 4/5 T M 2/30 T 0 30 mm Ø 58 mm Käfer 1.0200.9.0014 0 5 mm Ø 40 mm DIN 878 / Feinika FM 1101 0.001 mm 0 1 mm Ø 58 mm Käfer 0.0500.9.0010 Feinika KM 1101 0.001 mm 0 1 mm

Více

Untitled

Untitled 339_1 339_2 339_3 cd 1 2 339_4 339_5 339_6 339_7 339_8 3 339_9 339_10 4 5 339_11 fh fi ze fu 339_21 339_22 339_23 339_24 6 339_25 339_26 7 339_27 339_28 8 339_29 9 339_30 339_31 10 339_32 339_33 11 339_34

Více

国 学 经 典 通 俗 读 本 中 国 中 铁 四 局 集 团 前 言 中 华 文 明 源 远 流 长 国 学 经 典 灿 若 群 星 遨 游 在 中 华 文 明 的 长 河 里 是 一 种 心 灵 的 洗 涤 翱 翔 在 国 学 经 典 的 天 空 里 是 一 份 精 神 的 超 越 国 学 包 括 中 国 一 切 固 有 的 思 想 文 化 学 说 是 中 华 民 族 优 秀 传 统 文 化

Více

2013 年 度 本 科 教 学 质 量 报 告 二 〇 一 四 年 十 月 三 十 日 引 言 引 言 天 津 理 工 大 学 是 一 所 以 工 为 主, 工 理 结 合, 工 理 管 文 艺 等 学 科 协 调 发 展 的 多 科 性 大 学, 属 天 津 市 地 方 管 理 学 校 前 身 为 天 津 理 工 学 院, 始 建 于 1979 年 1996 年, 与 原 天 津 大 学 分

Více

刻 领 会 习 近 平 总 书 记 七 一 和 来 宁 视 察 重 要 讲 话 精 神, 组 织 开 展 专 题 学 习 讨 论 1876 次 各 部 门 ( 单 位 ) 党 委 ( 党 组 ) 班 子 成 员 到 所 在 党 支 部 讲 党 课 892 次, 基 层 党 支 部 书 记 讲 专 题

刻 领 会 习 近 平 总 书 记 七 一 和 来 宁 视 察 重 要 讲 话 精 神, 组 织 开 展 专 题 学 习 讨 论 1876 次 各 部 门 ( 单 位 ) 党 委 ( 党 组 ) 班 子 成 员 到 所 在 党 支 部 讲 党 课 892 次, 基 层 党 支 部 书 记 讲 专 题 内 部 刊 物 注 意 保 存 宁 夏 组 织 工 作 中 共 宁 夏 区 委 组 织 部 办 公 室 第 94 期 2016 年 8 月 12 日 按 :8 月 2 日, 傅 兴 国 同 志 出 席 全 区 两 学 一 做 学 习 教 育 工 作 推 进 会 并 作 重 要 讲 话 会 上, 区 直 机 关 工 委 银 川 市 固 原 市 平 罗 县 盐 池 县 海 原 县 的 负 责 同 志 交

Více

4399小游戏大全网易《天下3(微博)》同人创作再次发力

4399小游戏大全网易《天下3(微博)》同人创作再次发力 4399 小 游 戏 大 全 网 易 天 下 3( 微 博 ) 同 人 创 作 再 次 发 力 130 http://www.gusexp.com 4399 小 游 戏 大 全 网 易 天 下 3( 微 博 ) 同 人 创 作 再 次 发 力 不 翻 越 栏 杆 现 在 要 培 养 大 才 太 容 易 了 2. 横 穿 公 路 要 走 斑 马 线, 赌 博 游 戏 机 照 理 说, 听 听 7k7k

Více

80 30 40 60 70 80 60 30 40 50 80 7 3 1 50 70 8 30 40 70 80 1985 1 3 50 1 2 52 7 52 3 16 11 3 2 52 8 8 9 1 80 80 7 8 80 4 10 6 10 1985 1 3 1 19 87 2 17 62 3 19 64 67 1 3 1 3 33 4 5 7 2 3 7 13 50 8 2 4 70

Více

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 5 四 附 录... 7 2 / 17

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 5 四 附 录... 7 2 / 17 公 司 代 码 :600401 公 司 简 称 :*ST 海 润 海 润 光 伏 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 一 季 度 报 告 1 / 17 目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 5 四 附 录... 7 2 / 17 一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董

Více

石油大学(北京)

石油大学(北京) 大 學 生 安 全 教 育 參 考 資 料 1 對 大 學 生 進 行 安 全 教 育 的 必 要 性 第 一 篇 遵 紀 守 法 篇 第 1 章 安 全 教 育 大 學 生 活 對 於 每 一 位 莘 莘 學 子 來 說 都 是 一 段 美 好 而 又 難 忘 的 時 光 而 這 一 切 從 頭 開 始 的 時 候, 不 大 容 易 被 同 學 們 重 視 的 往 往 是 安 全 問 題 安 全

Více

(Microsoft Word - \262\246\267~\302\247\263\365\245Z_ \256\325\260\310\263\370\247i_last version.doc)

(Microsoft Word - \262\246\267~\302\247\263\365\245Z_ \256\325\260\310\263\370\247i_last version.doc) 目 錄 本 校 大 事 記 (2007-2012)... 3-4 校 務 報 告 (1) 班 級 結 構 及 學 生 人 數... 5 (2) 教 職 員... 5 (3) 管 理 與 組 織... 6-7 3.1 校 本 管 理 3.2 教 師 專 業 發 展 3.3 教 職 員 評 鑑 3.4 校 園 建 設 3.5 資 訊 科 技 (4) 學 與 教... 7-15 4.1 課 程 4.1.1

Více

: (),,, (CIP) /. :, 2002.11 21 ISBN 7-5045 - 3715-2... - - - : - - - : -. TU767 CIP (2002)090133 ( 1 : 100029) : * 787 1092 16 23.5 583 2003 2 1 2003

: (),,, (CIP) /. :, 2002.11 21 ISBN 7-5045 - 3715-2... - - - : - - - : -. TU767 CIP (2002)090133 ( 1 : 100029) : * 787 1092 16 23.5 583 2003 2 1 2003 : (),,, (CIP) /. :, 2002.11 21 ISBN 7-5045 - 3715-2... - - - : - - - : -. TU767 CIP (2002)090133 ( 1 : 100029) : * 787 1092 16 23.5 583 2003 2 1 2003 2 1 : : 38.00 : 64929211 : 64911190 : http : / / www.

Více

SB142 ( 問 題 編 號 :2852) (3) 救 護 服 務 此 問 題 出 自 : 卷 1 第 215 頁 ( 如 適 用 者 ) 問 題 ( 議 員 問 題 編 號 :40): 1. 按 消 防 處 的 目 標, 救 護 車 應 能 夠 在 12 分 鐘 內 抵 達 現 場 本 年 的

SB142 ( 問 題 編 號 :2852) (3) 救 護 服 務 此 問 題 出 自 : 卷 1 第 215 頁 ( 如 適 用 者 ) 問 題 ( 議 員 問 題 編 號 :40): 1. 按 消 防 處 的 目 標, 救 護 車 應 能 夠 在 12 分 鐘 內 抵 達 現 場 本 年 的 SB141 ( 問 題 編 號 :1009) (2) 防 火 工 作 此 問 題 出 自 : 卷 1 第 212 頁 ( 如 適 用 者 ) 問 題 ( 議 員 問 題 編 號 :42): 消 防 安 全 ( 建 築 物 ) 條 例 ( 第 572 章 ) 是 針 對 火 災 的 危 險, 向 某 些 種 類 的 綜 合 用 途 建 築 物 及 住 用 建 築 物 的 佔 用 人 使 用 人 和 訪

Více

2

2 2 3 02 03 04 1 劳 动 者 画 像 性 别 与 年 龄 分 布 涉 诉 劳 动 者 中, 男 性 人 数 为 女 性 人 数 的 近 两 倍, 明 显 多 于 女 性 ; 男 性 劳 动 者 中 40-50 岁 年 龄 段 的 占 比 最 高, 女 性 劳 动 者 中 30-40 岁 年 龄 段 的 占 比 最 高 * 40% 36% 65% 23% 35% 15% 24% 13% 38%

Více

目 第 一 部 分 2015 届 毕 业 生 的 基 本 情 况... 4 一 2015 届 毕 业 生 构 成 比 例... 4 ( 一 ) 毕 业 生 总 数... 4 ( 二 ) 毕 业 生 男 女 构 成 比 例... 4 ( 三 ) 汉 族 毕 业 生 和 少 数 民 族 毕 业 生 构

目 第 一 部 分 2015 届 毕 业 生 的 基 本 情 况... 4 一 2015 届 毕 业 生 构 成 比 例... 4 ( 一 ) 毕 业 生 总 数... 4 ( 二 ) 毕 业 生 男 女 构 成 比 例... 4 ( 三 ) 汉 族 毕 业 生 和 少 数 民 族 毕 业 生 构 中 央 民 族 大 学 2015 年 度 就 业 创 业 质 量 报 告 中 央 民 族 大 学 2015 年 12 月 1 目 第 一 部 分 2015 届 毕 业 生 的 基 本 情 况... 4 一 2015 届 毕 业 生 构 成 比 例... 4 ( 一 ) 毕 业 生 总 数... 4 ( 二 ) 毕 业 生 男 女 构 成 比 例... 4 ( 三 ) 汉 族 毕 业 生 和 少 数

Více

untitled

untitled 7 7 7 10 7 13~15 ~ 7 27 ~8 7 8 20~21 5 7 45 10 07:30 07:30~07:40 ) 07:40~07:50 07:50~08:25 12:00~12:30 12:30~13:10 67 20 16:0517:00 5 ( 1 5 ( 1 ) 4 歷 1 2 ( 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 104 異 1. 2. 3.

Více

untitled

untitled [] [] [] 15.1 1 2 Cu 2+ 2e=Cu Zn 2+ 2e=Zn 2H + 2eH 2 Cu2e=Cu 2+ Ni2e=Ni 2+ 2OH 2e=H 2 O 1/2O 2 2Cl 2e=Cl 2 1 1. 2. 15.2 z+ ze l H 3 O + e 2 1 H 2 O 2a H 2 O e 2 1 OH 2b O 2 2H 2 O 4e4OH 3 z+ ze 4 z+ (zh)e

Více

55

55 A n n u a l C o n f e r e n c e F o r u m 200529 11 VOL.29 NO.11 NOV.2005 54 CITY PLANNING REVIEW 55 A n n u a l C o n f e r e n c e F o r u m 200529 11 VOL.29 NO.11 NOV.2005 56 CITY PLANNING REVIEW 57

Více

云锡肺癌高发研究进展

云锡肺癌高发研究进展 云 南 个 旧 现 场 介 绍 1 姚 树 祥 2 黄 绍 锵 3 常 润 生 黄 玉 辉 4 姚 明 鉴 5 乔 友 林 第 一 节 一 般 情 况 一 地 理 地 貌 与 矿 产 资 源 ( 一 ) 地 理 地 貌 云 南 省 个 旧 市 位 于 云 南 省 南 部, 红 河 北 岸, 北 回 归 线 横 贯 市 区 北 郊, 东 与 蒙 自 县 接 壤, 南 隔 红 河, 与 元 阳 金 平

Více

( ) 1. HCO - 3 ( OH - ) ( 1.3) 2. ( 1.4) -64-

( ) 1. HCO - 3 ( OH - ) ( 1.3) 2. ( 1.4) -64- -63- (antagonism) Berger(1962) 21 11 3 9 ph 0.1% 0.1% 0.1mg/kg ( ) 1. HCO - 3 ( OH - ) ( 1.3) 2. ( 1.4) -64- ( 1.5) 3. CO 2 +K + Ca 2+ + N 4 1.3 H+ K + Ca 2+ NH 4+ +4 H 2 O CO 2 +HCO - 3 K + K + HCO -

Více

序 号 收 费 项 目 收 费 范 围 收 费 标 准 1 2 3 4 5 6 大 学 英 语 四 六 级 考 试 报 名 费 在 职 攻 读 硕 士 学 位 全 国 联 考 费 高 等 教 育 考 试 报 名 费 ( 含 成 人 高 校 ) 高 等 教 育 考 试 考 试 费 ( 含 成 人 高

序 号 收 费 项 目 收 费 范 围 收 费 标 准 1 2 3 4 5 6 大 学 英 语 四 六 级 考 试 报 名 费 在 职 攻 读 硕 士 学 位 全 国 联 考 费 高 等 教 育 考 试 报 名 费 ( 含 成 人 高 校 ) 高 等 教 育 考 试 考 试 费 ( 含 成 人 高 2015 年 秋 季 复 旦 大 学 教 育 收 费 公 示 表 - 本 科 生 序 号 收 费 项 目 收 费 范 围 收 费 标 准 1 普 通 高 校 学 费 一 般 专 业 5000 元 / 人 2 普 通 高 校 学 费 热 门 专 业 5500 元 / 人 3 普 通 高 校 学 费 医 学 专 业 6500 元 / 人 4 普 通 高 校 学 费 艺 术 专 业 10000 元 / 人

Více

é SI 12g C = 6 12 = 1 H2( g) + O2( g) H2O( l) + 286kJ ( 1) 2 1 1 H 2( g) + O2( g) H2O( l) H = 286kJ mol ( 2) 2 1 N 2 ( g) + O2( g) NO 2 ( g) 34kJ 2 1 1 N 2 ( g) + O2( g) NO 2 ( g) H = + 34kJ mol 2 1 N

Více

3

3 2015 年 5 月 26 日 今 日 风 险 度 上 证 指 数 100 深 证 指 数 90 国 企 改 革 : 国 资 委 25 项 措 施 指 导 地 方 国 企 改 革 日 信 板 块 水 利 基 建 : 三 部 委 推 水 利 建 设 PPP 试 点 化 工 板 块 : 下 游 需 求 旺 盛 加 库 存 偏 低 利 好 化 工 指 数 开 门 收 七 盘 件 价 涨 跌 幅 (%) 上

Více

产 科 麻 醉 指 南 推 荐 剖 宫 产 常 规 采 用 椎 管 内 麻 [ ] 醉, 全 身 麻 醉 (, ) 用 于 产 科 易 发 生 胎 儿 窒 息, 所 以 目 前 主 要 用 于 有 椎 管 内 麻 醉 禁 忌 证 的 产 妇 全 麻 产 科 中 新 生 儿 的 安 全 问 题 一 直

产 科 麻 醉 指 南 推 荐 剖 宫 产 常 规 采 用 椎 管 内 麻 [ ] 醉, 全 身 麻 醉 (, ) 用 于 产 科 易 发 生 胎 儿 窒 息, 所 以 目 前 主 要 用 于 有 椎 管 内 麻 醉 禁 忌 证 的 产 妇 全 麻 产 科 中 新 生 儿 的 安 全 问 题 一 直 中 国 病 理 生 理 杂 志, ( ): - [ 文 章 编 号 ] - ( ) - - 全 身 麻 醉 对 脐 血 乳 酸 以 及 胎 盘 体 视 学 的 影 响 段 善 娥, 张 清 德 ( 暨 南 大 学 附 属 第 一 医 院 麻 醉 科,, 彭 雪 梅, 高 雪 松 产 科, 广 东 广 州 ) [ 摘 要 ] 目 的 : 通 过 研 究 全 身 麻 醉 ( ) 与 腰 硬 联 合 麻

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20323031362D30323020C6BDB0B2D2F8D0D0B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE32303136C4EAB5DAD2BBBCBEB6C8B1A8B8E620323031362D30342D3231>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20323031362D30323020C6BDB0B2D2F8D0D0B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE32303136C4EAB5DAD2BBBCBEB6C8B1A8B8E620323031362D30342D3231> 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 一 重 要 提 示 1.1 本 行 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.2 本 行 第 九 届 董 事

Více

prd.PDF

prd.PDF 2000 4 29 ( ) 1999 ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd PRD 1 2 3 4 1 1994 1996 2 1999 5.49 1999 5 1.91 4200 1999 91% 6357 3 10.6 20.3 1999 4453 260 1999 4627 401 3 1999 6 426,311,940.45

Více

forcast report.PDF

forcast report.PDF [2001]526 2001 9 30 2000 12 31 1999 12 31 1998 12 31 2001 19 2000 1999 1998 2001 19 2000 2001 9 30 2000 12 31 1999 12 31 1998 12 31 2001 19 2000 1999 1998 2001 19 2000 12001 9 30 2000 12 31 1999 12 31

Více

Microsoft Word - P-K08-007流通標準作業程序V9

Microsoft Word - P-K08-007流通標準作業程序V9 1. 目 的 : 為 使 經 登 錄 分 編 後 之 圖 書 資 料 能 迅 速 有 效 地 進 行 圖 書 流 通 作 業, 故 訂 立 圖 書 借 還 及 相 關 作 業 標 準 程 序, 使 讀 者 及 承 辦 人 員 可 資 依 循 2. 範 圍 : 本 校 教 職 員 工 學 生 校 友 校 外 人 士 3. 定 義 : 無 4. 權 責 : 4.1. 典 閱 組 流 通 及 圖 書 分

Více

8:30-21:00 9:00-21:00 365, 9:00-21:00 8:30-17:00 9:00-17:00 8:30-21: :00-21:00 9:00-16:00 8:30-17:00 9:00-17:00 9:00-16:00 8:30-17:00 9:00-17:

8:30-21:00 9:00-21:00 365, 9:00-21:00 8:30-17:00 9:00-17:00 8:30-21: :00-21:00 9:00-16:00 8:30-17:00 9:00-17:00 9:00-16:00 8:30-17:00 9:00-17: 2003 2004 : :.., SDI : http://www.las.ac.cn 24- : 086-010-82623303 8:30-21:00 9:00-21:00 365, 9:00-21:00 8:30-17:00 9:00-17:00 8:30-21:00 1990 9:00-21:00 9:00-16:00 8:30-17:00 9:00-17:00 9:00-16:00 8:30-17:00

Více

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院 報 名 規 則 : I. 保 送 教 師 資 格 : 香 港 舞 蹈 總 會 主 辦 二 零 一 六 年 秋 季 趣 學 堂 幼 兒 舞 蹈 課 程 評 核 報 名 及 規 則 ( 請 於 報 名 前 詳 細 閱 讀 整 份 文 件 ) 學 生 必 須 由 認 可 教 師 保 送 參 加 評 核, 而 以 下 為 認 可 教 師 的 資 格 : i. 持 有 由 香 港 舞 蹈 總 會 頒 發 之

Více

目 录 一 市 场 表 现... 4 二 行 业 相 关 数 据 跟 踪... 5 三 要 闻... 8 四 重 点 公 司 动 态... 12 五 投 资 建 议... 16 六 风 险 提 示... 16 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 声 明 部 分 2

目 录 一 市 场 表 现... 4 二 行 业 相 关 数 据 跟 踪... 5 三 要 闻... 8 四 重 点 公 司 动 态... 12 五 投 资 建 议... 16 六 风 险 提 示... 16 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 声 明 部 分 2 15-08 15-09 15-10 15-11 15-12 16-01 16-02 16-03 16-04 16-05 16-06 16-07 行 业 研 究 : 周 报 (2016.8.22~2016.8.28) 周 报 (2016.8.22~2016.8.28) 市 场 表 现 上 周 (2016.8.22~2016.8.28) 传 媒 ( 中 信 ) 板 块 涨 跌 幅 为 -1.91%, 分

Více

LJY164.S72

LJY164.S72 第 3 章 肉 用 牛 生 产 技 术 本 章 提 要 本 章 主 要 介 绍 了 肉 用 牛 品 种, 肉 用 牛 的 体 型 外 貌 特 征 及 选 择 方 法, 繁 殖 母 牛 的 饲 养 管 理 技 术, 重 点 介 绍 了 肉 用 牛 的 肥 育 技 术 学 完 本 章, 要 求 了 解 优 良 肉 用 牛 品 种 特 征 和 育 肥 牛 的 选 择 要 求, 掌 握 肉 用 牛 生 产

Více

生 命 的 终 止 是 人 生 必 经 的 阶 段, 然 而 辞 世 后 的 世 界, 却 是 我 们 一 无 所 知 的 你 对 死 亡 感 到 好 奇 吗? 你 想 不 想 知 道 濒 临 死 亡 的 真 实 情 境? 你 相 不 相 信 的 确 有 人 经 历 过 死 亡, 却 又 起 死 回

生 命 的 终 止 是 人 生 必 经 的 阶 段, 然 而 辞 世 后 的 世 界, 却 是 我 们 一 无 所 知 的 你 对 死 亡 感 到 好 奇 吗? 你 想 不 想 知 道 濒 临 死 亡 的 真 实 情 境? 你 相 不 相 信 的 确 有 人 经 历 过 死 亡, 却 又 起 死 回 DEATH S DOOR( 生 死 之 门 ) 网 页 版 http://deaths-door.book.fixfate.com 琴. 芮 特 旭 目 录 第 一 章 何 谓 DNE... 2 第 二 章 光 芒 的 启 示... 8 第 三 章 NDE 遍 及 世 界... 10 第 四 章 名 人 的 濒 死 经 历... 15 第 五 章 我 的 亲 身 体 验... 20 第 六 章 世

Více

46800 40000 6800 8 [450 1000 50 330 2000 180000 750 450 750 800 50000 ( 2200 200) 2 9600 5 2 2 2 50 000 50 000 12 000 5 5 4 50 000 20 000 120007 200 2000 2 4400 4 2 50 000 2 000 12800 15 2 4 50000

Více

北京交通大学

北京交通大学 北 京 交 通 大 学 2013 年 度 本 科 教 学 质 量 报 告 2014 年 10 月 目 录 一 本 科 教 育 基 本 情 况... 3 ( 一 ) 学 校 概 况 与 发 展 目 标... 3 1. 学 校 概 况... 3 2. 发 展 目 标... 5 ( 二 ) 办 学 定 位 与 培 养 目 标... 5 1. 办 学 定 位... 5 2. 培 养 目 标... 5 ( 三

Více

雅思写作应试教程(终稿).doc

雅思写作应试教程(终稿).doc CIP ) /. :,2001.8 ( : 2) ISBN 7-5308 - 3032-3...- TV - 092 CIP ( 2001) 11633 : : : : 189 3 000 20 ( 0 22 ) 2730 631 4 * 787 10 92 1/ 16 2 4. 75 10 392 0 00 2 001 8 1 200 1 8 1 : 11 00 0 : 88. 00 1 8 8

Více

2004版中文核心期刊要目总览

2004版中文核心期刊要目总览 1 2004 AK 1 2.3 4 5 6 7 8 9 10 11.12.13 14. 15 16 17 18 19 20 21. 22.23 24. 25 26 27 28.29 30 31 32.33. 34.35 36.. 37 38. 39 40. 41. 42 43 44 45 46 47.48 49 50.51. 52 53.54 55. 56 57. 58. 59. 60. 61 62

Více

zt

zt ################## ################### ################## ################## ################## ################# ################### ################# ################## ################### ##################

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CEC2D6DDD2BDBFC6B4F3D1A732303133C4EAB6C8B1BEBFC6BDCCD1A7D6CAC1BFC4EAB6C8B1A8B8E6323031342D31302D32342E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CEC2D6DDD2BDBFC6B4F3D1A732303133C4EAB6C8B1BEBFC6BDCCD1A7D6CAC1BFC4EAB6C8B1A8B8E6323031342D31302D32342E646F63> 温 州 医 科 大 学 本 科 教 学 质 量 报 告 (2013 年 ) 二 一 四 年 十 月 目 录 一 学 校 概 况 2 二 本 科 教 育 基 本 情 况 4 2.1 学 校 办 学 指 导 思 想 4 2.2 本 科 专 业 设 置 情 况 4 2.3 本 科 生 生 源 质 量 情 况 6 三 师 资 与 教 学 条 件 10 3.1 师 资 队 伍 数 量 及 结 构 情 况 10

Více

目 录 一 关 于 本 次 股 票 发 行 符 合 豁 免 申 请 核 准 条 件 的 意 见... 3 二 关 于 公 司 治 理 规 范 性 的 意 见... 3 三 关 于 公 司 是 否 规 范 履 行 了 信 息 披 露 义 务 的 意 见... 4 四 关 于 本 次 股 票 发 行 对

目 录 一 关 于 本 次 股 票 发 行 符 合 豁 免 申 请 核 准 条 件 的 意 见... 3 二 关 于 公 司 治 理 规 范 性 的 意 见... 3 三 关 于 公 司 是 否 规 范 履 行 了 信 息 披 露 义 务 的 意 见... 4 四 关 于 本 次 股 票 发 行 对 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 北 京 体 育 之 窗 文 化 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 合 法 合 规 的 意 见 主 办 券 商 重 庆 市 江 北 区 桥 北 苑 8 号 二 零 一 五 年 十 二 月 目 录 一 关 于 本 次 股 票 发 行 符 合 豁 免 申 请 核 准 条 件 的 意 见... 3 二 关 于 公 司 治 理 规 范 性 的 意 见...

Více

untitled

untitled Vol.265 FisheriesExtension 9710 FISHERIES EXTENSION FISHERIES EXTENSION NO. 265 CONTENTS 04 06 08 / 18 / 23 / 30 / 36 / 40 / 42 / 44 2008 / W3http://www.fa.gov.tw ethic@ms1.fa.gov.tw 0800-082594 07813-6208

Více

至 臻 建 设 欢 畅 同 道

至 臻 建 设 欢 畅 同 道 至 臻 建 设 欢 畅 同 道 至 臻 建 设 欢 畅 同 道 卷 首 语 严 字 当 头 实 字 落 地 文 / 童 德 功 5 月 25 日, 集 团 党 委 书 记 李 静 同 志 带 头 为 集 团 本 部 和 二 级 单 位 全 体 领 导 干 部 上 党 课, 对 集 团 三 严 三 实 专 题 教 育 进 行 动 员, 并 对 专 题 教 育 的 重 点 任 务 目 标 要 求 和 具

Více

<463A5CB9A4D7F75CC5C5B0E65C32303133C4EAB6C8B1A8B8E628B7A2B8C4CEAF295C352E32325C32303133C4EAB6C8B1A8B8E6B8C42E646F63>

<463A5CB9A4D7F75CC5C5B0E65C32303133C4EAB6C8B1A8B8E628B7A2B8C4CEAF295C352E32325C32303133C4EAB6C8B1A8B8E6B8C42E646F63> 2013 年 度 宁 波 市 节 能 环 保 产 业 发 展 报 告 节 能 环 保 产 业 工 作 团 队 2013 年, 我 市 坚 决 贯 彻 落 实 国 家 和 省 市 关 于 发 展 战 略 新 兴 产 业 的 工 作 部 署, 根 据 关 于 加 快 培 育 和 发 展 战 略 性 新 兴 产 业 的 若 干 意 见 ( 甬 党 发 2012 147 号 ), 制 定 了 宁 波 市 节

Více

新光綜合醫療保險附約條款樣本

新光綜合醫療保險附約條款樣本 新 光 人 壽 綜 合 醫 療 保 險 附 約 條 款 樣 本 ( 本 條 款 僅 供 參 考 )( 本 附 約 須 附 加 訂 約 始 生 效 力 ) 主 要 給 付 項 目 :1. 住 院 保 險 金 2. 手 術 保 險 金 本 商 品 經 本 公 司 合 格 簽 署 人 員 檢 視 其 內 容 業 已 符 合 一 般 精 算 原 則 及 保 險 法 令, 惟 為 確 保 權 益, 基 於 保

Více

600231 122087 11 2012-006 2012 3 6 2012 3 4 9 9 2012 2 26 2012 2 29 [2011]41 2011 1 1 2011 2008 1,319 1,319 1 2011 1 1 2008 329.76 329.76 2011 10 1 2011 2011 738.55 9 0 0 2012 3 7 2 2012 2 26 [2011]41

Více

重點 一 強化河濱高灘地管理營運 打造安全優質樂活空間 一 大臺北都會公園計畫 二 河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程 三 新北市河濱公園自行車道串接計畫 四 新北市深化河濱公園計畫 二 推動河川區排整治及水岸景觀改善 一 河川區排規劃 二 瓦磘溝整治計畫用地競價收購及簡易綠美化 三 本府辦理河川

重點 一 強化河濱高灘地管理營運 打造安全優質樂活空間 一 大臺北都會公園計畫 二 河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程 三 新北市河濱公園自行車道串接計畫 四 新北市深化河濱公園計畫 二 推動河川區排整治及水岸景觀改善 一 河川區排規劃 二 瓦磘溝整治計畫用地競價收購及簡易綠美化 三 本府辦理河川 陸 水 利 局 重點 一 強化河濱高灘地管理營運 打造安全優質樂活空間 一 大臺北都會公園計畫 二 河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程 三 新北市河濱公園自行車道串接計畫 四 新北市深化河濱公園計畫 二 推動河川區排整治及水岸景觀改善 一 河川區排規劃 二 瓦磘溝整治計畫用地競價收購及簡易綠美化 三 本府辦理河川水利及區域排水改善治理工程及用地建設及維護 四 新北市河川環境營造及改善工程 五 流域綜合治理計畫

Více

接 地 ( 首 批 9 个 ) 湖 南 省 唯 一 的 国 家 级 出 口 加 工 区 然 后 我 们 走 访 了 位 于 长 沙 附 近 的 一 些 下 游 加 工 类 企 业 二 企 业 的 生 产 流 程 和 原 材 料 的 构 成 在 这 里, 我 们 走 访 了 数 家 郴 州 当 地 的

接 地 ( 首 批 9 个 ) 湖 南 省 唯 一 的 国 家 级 出 口 加 工 区 然 后 我 们 走 访 了 位 于 长 沙 附 近 的 一 些 下 游 加 工 类 企 业 二 企 业 的 生 产 流 程 和 原 材 料 的 构 成 在 这 里, 我 们 走 访 了 数 家 郴 州 当 地 的 报 告 周 期 : 报 告 类 别 : 4 月 17 日 专 题 / 调 研 分 析 师 信 息 : 刘 潇 闫 伟 021-65227130 期 货 走 基 层 之 湖 南 有 色 调 研 记 调 研 时 间 :2012 年 4 月 9 日 -4 月 13 日 一 前 言 2012 年 是 中 国 期 货 市 场 发 展 之 路 上 的 又 一 个 大 年, 新 品 种 推 出 与 创 新 业 务

Více

项 工 作 任 务 ( 一 ) 坚 持 有 路 必 养, 养 必 优 良 理 念, 持 续 提 升 陇 南 公 路 品 质 我 局 通 过 不 断 摸 索 和 借 鉴 省 内 外 高 速 公 路 养 护 管 理 先 进 经 验, 认 真 履 行 监 管 及 代 养 职 责, 使 G75 线 武 罐

项 工 作 任 务 ( 一 ) 坚 持 有 路 必 养, 养 必 优 良 理 念, 持 续 提 升 陇 南 公 路 品 质 我 局 通 过 不 断 摸 索 和 借 鉴 省 内 外 高 速 公 路 养 护 管 理 先 进 经 验, 认 真 履 行 监 管 及 代 养 职 责, 使 G75 线 武 罐 省 陇 南 公 路 管 理 局 二 届 一 次 职 工 代 表 暨 工 会 会 员 代 表 大 会 材 料 之 一 紧 扣 四 个 全 面 战 略 布 局 建 养 管 收 同 步 推 进 抢 抓 6873 交 通 突 破 机 遇 打 造 陇 南 五 型 公 路 局 二 届 一 次 职 工 代 表 暨 工 会 会 员 代 表 大 会 行 政 工 作 报 告 李 福 林 2016 年 2 月 29 日

Více

目 录 第 1 章 招 标 公 告... 3 第 2 章 招 标 内 容... 6 第 3 章 投 标 须 知... 7 3.1 总 则... 7 3.2 投 标 人 资 格... 8 3.3 招 标 文 件 的 澄 清 和 修 改... 9 3.4 投 标 文 件 的 编 制 要 求... 9 3

目 录 第 1 章 招 标 公 告... 3 第 2 章 招 标 内 容... 6 第 3 章 投 标 须 知... 7 3.1 总 则... 7 3.2 投 标 人 资 格... 8 3.3 招 标 文 件 的 澄 清 和 修 改... 9 3.4 投 标 文 件 的 编 制 要 求... 9 3 政 府 采 购 招 标 文 件 投 标 前 请 认 真 阅 读 本 文 件 项 目 名 称 : 毕 节 市 卫 生 学 校 整 体 实 验 室 采 购 项 目 编 号 :BJZC-2014-044 号 采 购 方 式 : 公 开 招 标 毕 节 市 公 共 资 源 交 易 中 心 二 一 四 年 五 月 1 目 录 第 1 章 招 标 公 告... 3 第 2 章 招 标 内 容... 6 第 3

Více

环评报告书

环评报告书 国 环 评 证 乙 字 第 1918 号 苏 州 国 际 物 流 城 市 快 速 通 道 一 期 工 程 环 境 影 响 报 告 书 ( 简 本 ) 委 托 单 位 : 苏 州 国 际 物 流 快 速 通 道 建 设 有 限 公 司 编 制 单 位 : 江 苏 省 交 通 科 学 研 究 院 股 份 有 限 公 司 二 0 一 三 年 一 月 本 简 本 内 容 由 江 苏 省 交 通 科 学 研

Více

- ( ) 2012 ( )

- ( ) 2012 ( ) - ( ) 2012 2013 03 - ( ) 2012 ( ) 2012 12 31 10 0.7 0 1 - ( ) 2012...1...5...7...9...16...18...26...27...33...34...99 2 - ( ) 2012 2012 3 - ( ) 2012 2013 4 - ( ) 2012 000715 - ( ) ZHONGXING SHENYANG COMMERCIAL

Více

1 2 abc 3 4 (2) 5 6 7 8 9 50 p.h. 50 50 p.h. 50 10 50 P.H. 50.c.c 50 P.H. 50c.c 11 19 37 12 30 40 50 30 40 50 13 14 15 CH 3 COONa 16 17 18 MgSO 4 19 20 ; 21 1 10 2 40 50 60 70 80 3 22 23 1. 2. 3. --- 1997

Více