Projekt Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/ je součástí IPRM Ústí nad Labem Centrum.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0074 je součástí IPRM Ústí nad Labem Centrum."

Transkript

1 Situace vzdělávání seniorů v Ústeckém kraji Abstrakt Článek mapuje situaci vzdělávání seniorů v Ústeckém kraji, přináší přehled možností, relevanci vzdělávání seniorů z hlediska populačního rozložení obyvatel kraje a postoje veřejnosti ke vzdělávání seniorů s důrazem na vzdělávání seniorů v rámci univerzit třetího věku (U3V). Cílem je předložit komentované výsledky dotazníkového šetření, jehož základními hypotézami bylo za prvé obyvatelé Ústeckého kraje ví, co je U3V a za druhé - obyvatelé Ústeckého kraje smýšlí o U3V, respektive o vzdělávání seniorů jak pozitivně tak negativně. Klíčová slova Vzdělávání seniorů, univerzita třetího věku, Ústecký kraj Úvod S ohledem na předpokládané projekce populačního vývoje České republiky je již dnes jisté, že počet seniorů se zvětšil a bude i do budoucna narůstat a i přes relativně vysoký podíl pracujících seniorů je ekonomicky neúnosné, aby tato početná skupina obyvatelstva zůstávala neaktivní (ve všech významech tohoto slova). Navíc v souvislosti s celospolečenským vývojem a populačním vývojem je nutné a společensky prospěšné, aby senioři neodcházeli do důchodu, nestávali se postproduktivní věkovou skupinou, ale změnily své zařazení. Cílem je, aby senioři nebyli na obtíž, ale naopak i nadále, tak jak tomu bylo v minulosti, působily v rodině, potažmo v celé společnosti jako starší moudřejší. Je potřeba, aby předávali v rámci mezigeneračního učení své znalosti. Jednou z možností jak zajistit aktivní prožívání vlastního stáří a změnu sebevnímání i vnímání seniora ze strany společnosti je

2 vzdělávání a sebevzdělávání. Vzdělávání přináší seniorům možnost využívat mozkovou kapacitu a cvičit se. Přináší pocit sebeuspokojení z dosažených dílčích úspěchů, poskytuje pozitivní náhled na budoucnost. Pakliže se vzdělávání odehrává organizovaně ve skupinách, velkým benefitem je sociální začlenění jedinců mezi podobně smýšlející vrstevníky. Vytváří se nové sítě, kamarádské i jiné vztahy, zvyšuje se pocit vlastní hodnoty a důležitosti. Senioři získávají rutinu, harmonogram účelné vyplnění času. I mezi odborníky, ale zvláště mezi laickou veřejností se však najdou i tací, kteří vzdělávání seniorů považují za zbytečné, neúčelné, plýtvající veřejným rozpočtem atd. Pro zjištění postojů obyvatel Ústeckého kraje ke vzdělávání seniorů bylo provedeno rozsáhlé dotazníkové šetření, a to celkem dvakrát srpen až říjen 2011 a listopad až březen 2013/2014. V rámci prvního šetření bylo zvoleno jako reprezentativní vzorek město Ústí nad Labem, kde byly na 15 místech umístěny urny, ke každé 50 dotazníků v tištěné podobě. Z důvodu velmi nízkého počtu participujících respondentů bylo šetření provedeno v roce 2013/2014 znovu, v kombinované formě tištěných papírových dotazníků a v elektronické podobě. Vzorek byl pro druhé šetření rozšířen na obyvatele Ústeckého kraje. V následujícím textu přinášíme výběr z prvého a rozbor druhého šetření, dále pak popis situace vzdělávání seniorů s důrazem na vzdělávání seniorů na univerzitách v České republice, potažmo v Ústeckém kraji, a porovnání situace s postojem veřejnosti. Vzdělávání seniorů v České republice Vzdělávání seniorů má v rozvinutých státech světa svoje pevné místo, nejinak tomu je i v České republice. Ekonomicky vyspělé státy na jednu stranu cítí mnohdy nevyužitý potenciál seniorů a zároveň tuší i problémy, které může způsobit neexistence koncepční a rozvíjející se práce s touto věkovou skupinou v době, kdy stejně tak jako vyspělé státy i Česká republika v posledních letech prochází tzv. Západoevropským modelem reprodukčního chování.

3 Výsledkem je populační pyramida ve tvaru antické vázy (od nejmladšího k nejstaršímu) či ve tvaru jehličnatého stromu (od nejstaršího k nejmladšímu). Cílová skupina Univerzit třetího věku (U3V), které jsou největším poskytovatelem vzdělávání seniorů, se v čase zvětšuje, stejně tak jako narůstá počet účastníků jednotlivých U3V v ČR. Kromě Univerzit třetího věku organizovaných českými univerzitami, vysokými školami i soukromými školami terciární sféry, je vzdělávání seniorů nabízeno i Akademiemi třetího věku, Domovy důchodců/seniorů, Kluby důchodců/seniorů/aktivního stáří, zdravotnickými zařízeními, atd. Vzdělávání seniorů nehledě na pořádající organizaci je podporováno ze strany státu jak finančně tak ideově, např. v Národním programu přípravy na stáří , dokumentu Ministerstva práce a sociálních věcí, se uvádí, že vzdělávání seniorů i vzdělávání preseniorské a proseniorské je ideálním prostředím, které vychovává společnost, aby chápala staré lidi jako osoby s nezaměnitelnými a jedinečnými možnostmi na osobní vývoj, ze kterého profituje společnost jako celek (MPSV, 2014). V navazujícím Národním programu přípravy na stárnutí na období let (Kvalita života ve stáří) se pak v článku 8 Participace a lidská práva v sekci 8.1. píše: Důležité je podpořit participaci seniorů na vzdělávacích, kulturních a společenských aktivitách a dále v sekci 8.3.: Významným zdrojem aktivního života jsou vzdělávací, zájmové a volnočasové aktivity. Vzdělávání zvyšuje adaptabilitu a přispívá ke zvládání sociálních a společenských změn, včetně zavádění moderních komunikačních a informačních technologií. Vzdělávání nabízí možnost orientace na nové perspektivy a hodnoty, stimuluje občanské aktivity, má pozitivní vliv na zdraví a zabraňuje sociálnímu vyloučení (MPSV, 2014).

4 Vzdělávání seniorů v Ústeckém kraji Ačkoli je obyvatelstvo Ústeckého kraje v poměru s ostatními kraji ČR relativně mladé, jak ukazuje následující graf, je o vzdělávání seniorů velký zájem. Graf 1 Průměrný věk k Česká republika (zdroj dat ČSÚ, 2014). V cílové skupině 50+ se k podle Českého statistického úřadu nacházelo v Ústeckém kraji osob (k již osob). V rámci jednotlivých věkových skupin (hranice pro přijetí do U3V UJEP pro rok 2012 posunuta na 50+), (hranice pro přijetí do U3V UJEP před rokem 2012), dále dle Příhody (1974) let (časné stáří, stárnutí, senescence), let (vlastní stáří, kmetství, sénum) a více než 90 let (dlouhověkost, patriarchum) (PŘÍHODA, 1974) bylo k složení obyvatel Ústeckého kraje k : let osob, mužů a žen; let osob, mužů a žen; let osob, mužů a žen; let osob, mužů a žen; a ve věku osob, 469 mužů a 1570 žen. Největším poskytovatelem vzdělávání pro všechny tyto osoby je v Ústeckém kraji Univerzita třetího věku při Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (U3V

5 UJEP) a pobočkami v Litoměřicích a Kadani, dále pak Univerzita třetího věku při Vysoké škole finanční a správní v Mostě (U3V VŠFS) a pobočka U3V Českého vysokého učení technického v Děčíně a v Chomutově. Vzdělávání seniorů zajišťují stejně tak jako jinde v republice kurzy i městské knihovny, základní či střední školy, městská kulturní střediska, kluby seniorů či domovy důchodců, ale třeba i jazykové školy nabízející kurzy právě pro starší generaci. Postoje k seniorskému vzdělávání v Ústeckém kraji Jak již bylo zmíněno výše, v České republice je vzdělávání seniorů podporováno, jak ze strany vlády České republiky, tak ze strany nadnárodních organizací jako je Evropská unie, Světová zdravotnická organizace a jiné. Mezi lidmi ovšem stále panuje mnohdy názor, že vzdělávání seniorů je vyhazování peněz, protože stejně brzy umřou a nejsou schopni se cokoli naučit, protože si nic nezapamatují a že by měli dělat lepší věci, jako je např. hlídat vnoučata. Pro zjištění situace v Ústeckém kraji bylo provedeno dvoufázové dotazníkové šetření. Dotazník byl sestaven za pomoci doc. Mothejzíkové, a to jako kombinace otevřených (nestrukturovaných) položek a uzavřených (strukturovaných) položek s následujícími hypotézami: 1. obyvatelstvo Ústeckého kraje ví, co je Univerzita třetího věku 2. obyvatelstvo Ústeckého kraji smýšlí o Univerzitě třetího věku jak pozitivně tak negativně První dotazníkové šetření proběhlo ve dnech až na reprezentativním vzorku obyvatel města Ústí nad Labem. Celkem bylo rozdáno 750 dotazníků (50 dotazníků ke každé z 15 uren umístěných v čekárnách různých lékařských specializací) a vrátilo se 30 vyplněných dotazníků, 98 prázdných dotazníků a 622 dotazníků se ztratilo. Výsledky

6 bohužel nejsou kvůli nízkému počtu respondentů validní. Uvádíme tedy pouze vybrané příspěvky: K otázce: Víte, co je Univerzita třetího věku (dále jen U3V)? Z celkového počtu 30 ti osob, 25 osob odpovědělo kladně (z toho 3x byla poskytnuta definice, 1x ano (alespoň zevrubně) a 1x ano, ovšem vyučující musí všem vysvětlit: největší zločin pro lidstvo je peněžní systém. Musí se definitivně celosvětově bez hlasování zrušit, vše zadarmo! Politiky (vyžírky) a peníze nikdy lidstvo nepotřebuje k životu. Myslete potřebně vzdělanci! Zbývající odpovědi byly: 1x ne a 4x pole nevyplněno. Obecně se tedy dá předpokládat, že povědomí o Univerzitě třetího věku existuje, tj. že hypotéza č. 1 Obyvatelstvo města Ústí nad Labem ví, co je Univerzita třetího věku je pravdivá. K otázce Co si o U3V myslíte v pozitivním slova smyslu? se respondenti vyjádřili veskrze kladně ke všem bodům, mnohdy bez udání priority. Jako odpověď s nejvyšší prioritou si zvolilo: - smysluplné trávení volného času: 7 osob - možnost navázání nových kontaktů (přátelství): 3 osoby - účinný nástroj k dalšímu vzdělávání (sebevzdělávání se) na univerzitní úrovni: 9 osob - způsob jak neztratit kontakt se současným děním a vývojem: 10 osob - vhodná rutina a řád do každodenních/týdenních/měsíčních aktivit: 4 osoby K otázce Co si o U3V myslíte v negativním slova smyslu? se pak většina respondentů nevyjádřila vůbec, nebo opět vyjádřila pozitivní či neutrální postoj k U3V, což dokládají i následující vybrané úryvky: Pozitivní či neutrální postřehy: - je to dobrý nápad, jak udržovat seniory aktivní a udržovat mozkovou činnost v činnosti

7 - velmi prospěšné pro seniory, více takových aktivit, aby si pořád procvičovali mozkové buňky - zvědavost, smysluplný život - myslím, že U3V naplňuje všechny sféry zájmů, neboť nabídka jednotlivých oborů je velmi široká a zajímavá - počítače, jazyky, historie - výběr kursů je široký, lidé se mají vzdělávat v každém věku - možnost vzdělávání ve více tématech, uzpůsobení podmínek cílové skupině - U3V udržuje v "aktivitě", což může potažmo snížit náklady na zdravotní péči o ně - výchova seniorů k obraně a ochraně, a aby nebyli důvěřiví Negativní postřehy: - poplatky za absolvování U3V se neustále zvyšují. Pro dojíždějící z jiných míst se studium dost prodraží - Nic se nesmí dělat pro peníze, vždy se musí pracovat vysoce kvalitně, odborně a podle potřeb!!! Žádný byznys nikdy nikde a bude všem výborně! - veřejnost nemá dostatek informací o U3V - malé povědomí právě mezi seniory, informace přes internet mnohdy nedostupné pro seniory (horší kvalita zraku, absence PC v rodině apod.) Ačkoli je tedy vzorek dat malý, dá se předpokládat, že obyvatelstvo města Ústí nad Labem má na U3V převážně pozitivní názor a jako nejcennější vidí, že U3V zabraňuje ztrátě kontaktu se současným děním, a hypotéza č. 2 je tedy nepravdivá. Obyvatelé Ústeckého kraje nesmýšlí o U3V negativně.

8 V druhém dotazníkovém šetření bylo k datu odevzdáno 411 dotazníků, ze kterých bylo pro vyhodnocení 22 vyloučeno z důvodu vulgarity výrazů a nesmyslnosti odpovědí. V následujícím textu přinášíme detailní rozbor získaných dat z 389 odpovědních archů. Charakteristika respondentů Věk Věk Procento Počet % % % % % a více 0% 0 nevyplněno 1 Věk respondentů je rovnoměrně rozložen na skupinu 0-49 let 51% a 50+ (věk pro přijetí na U3V UJEP) 49%. Mezi cílovou skupinou pro U3V, stejně tak jako mezi účastníky U3V UJEP nejzastoupenější skupinou jsou osoby mezi lety. Pohlaví Pohlaví Procento Počet žena 72% 279 muž 28% 109 nevyplněno 1 Dotazníku se zúčastnilo více žen, než mužů.

9 Nejvyšší dosažené vzdělání Vzdělání Procento Počet ZŠ 7% 26 SŠ 56% 218 VOŠ 5% 21 VŠ bakalářské 12% 47 VŠ magisterské a vyšší 20% 77 Dotazníkové šetření se zúčastnili lidé vzdělaní, a to osoby s maturitou v 56% a s vyšším vzděláním ve 37%. Bydliště Primární cílovou skupinou dotazníkového šetření bylo obyvatelstvo Ústeckého kraje, vzhledem k volnému přístupu k elektronické formě dotazníku skrze internet, jsou mezi respondenty zástupci i jiných krajů a ojedinělé odpovědi ze zahraničí. Kraj/Stát Procento Počet Ústecký 83% 313 Jihočeský 0% 1 Jihomoravský 3% 10 Karlovarský 1% 3 Liberecký 2% 8 Moravskoslezský 2% 7 Olomoucký 1% 4

10 Pardubický 0% 1 Plzeňský 1% 4 Hlavní město Praha 4% 15 Středočeský 1% 2 Vysočina 1% 2 Zlínský 0% 1 Slovensko 1% 2 Velká Británie 1% 2 nevyplněno 14 Osobní vztah k U3V Výsledkem otázek: 8. Navštěvujete nebo navštěvoval/a jste U3V? 9. Znáte někoho, kdo navštěvuje nebo navštěvoval U3V? 10. Prosím, napište jakékoli další postřehy související s U3V, či se vzděláváním seniorů. je, že ačkoli odpovídající ve většině případů nenavštěvují/nenavštěvovali U3V, znají někoho, kdo ano, což je ve shodě se zjištěním, že obyvatelstvo Ústeckého kraje ví, co U3V je a převážně o U3V smýšlí pozitivně, či neutrálně (viz první fáze dotazníkového šetření výše a druhá fáze dotazníkového šetření níže). otázka č. 8 otázka č. 9 prázdné 8 prázdné 7 ne 279 ne 179 ano 102 ano 203

11 Hypotézy 1. obyvatelstvo Ústeckého kraje ví, co je Univerzita třetího věku 2. obyvatelstvo Ústeckého kraje smýšlí o Univerzitě třetího věku jak pozitivně tak negativně 3. obyvatelstvo Ústeckého kraje se učí cizí jazyky i v pozdějším věku Rozbor dat První hypotéza byla jednoznačně potvrzena, když celých 87% obyvatel Ústeckého kraje odpovědělo, že U3V zná a vysvětlilo poslání U3V například těmito slovy: poskytuje možnost vzdělání lidem v důchodovém věku. není časově náročná jako VŠ, ani nevede k získání titulu Univerzita pro starší ročníky možnost dalšího vzdělávání pro věkem pokročilé

12 K druhé hypotéze se měli respondenti vyjádřit pomocí známek k jednotlivým výpovědím, a to od jedné do pěti, tedy od nejvíc souhlasím, po nejméně souhlasím. Pozitiva Prázdné Odpovědělo Průměr smysluplné trávení volného času ,36 možnosti navázání nových kontaktů ,61 účinný nástroj k dalšímu vzdělávání ,81 způsob jak neztratit kontakt ,69 vhodná rutina a řád ,19 Negativa Prázdné Odpovědělo Průměr zajišťuje vzdělávání pouze úzké skupině ,38 hloupost, která je navíc placena z daní ,38 nesmysl, senioři už se nic nového nenaučí ,54 kvalita učitelů nízký ,22 staří lidé by spíše měli hlídat vnoučata ,43 Z výše uvedených tabulek vyplývá, stejně jako u první fáze dotazníkového šetření, že obyvatelé Ústeckého kraje smýšlí o U3V pozitivně, případně neutrálně. S negativními výrok y v převážné většině nesouhlasí. Třetí hypotéza souvisí s odborným zaměřením autora na výzkum specifických aspektů výuky cizích jazyků u seniorů. Respondenti byli dotázáni na sérii otázek, jejichž cílem bylo zjistit, zda se osoby 50+ učí cizí jazyky (ať už pokračují v celoživotním učení, či s cizím jazykem začínají) a jak se jejich postoj k cizím jazyků a k učení se cizím jazykům liší od mladších. V následujícím textu uvádíme přehled celkových odpovědí bez rozboru do věkových skupin,

13 jelikož získaná data vyžadují detailní rozbor, který je jak časově tak prostorově náročný, než aby mohl být obsažen v článku tohoto typu a rozsahu. 11. Učíte se nějaký cizí jazyk/nějaké cizí jazyky? prázdné 7 ne % ano % 12. Učil/a jste se cizí jazyky již v minulosti? prázdné 8 ne 21 6% ano % 13. Navštěvujete v současné době kurz/ kurzy cizích jazyků? prázdné 11 ne % ano 92 24% 14. Pakliže jste v otázce 13 odpověděli NE, proč nenavštěvujete kurz/y cizích jazyků? prázdné 109 již ovládám 29 10% finance 98 35% zdraví 22 8%

14 čas % jiné % 15. Pakliže jste v otázce 13 odpověděli ANO, co Vám v současné době na výuce cizích jazyků činí největší potíže? Známkujte: 1-žádné potíže, 2-drobné obtíže, 3-neutrální postoj, 4-velké potíže, 5-vůbec nezvládám) Prázdné Odpovědělo Průměr gramatika ,67 sl. zásoba ,44 poslech ,67 mluvení ,85 čtení ,07 psaní ,46

15 16. Pokud něco nezvládáte, určete důvod? Počet Procento prázdné 212 malá hodinová dotace 37 21% osobnost učitele 22 12% neadekvátní obsah výuky 28 16% problém s pamětí 65 37% způsob výuky 50 28% problém s domácí přípravou 72 41% jiné 33 19% 17. V čem jste se po dobu vzdělávání cizímu jazyku/cizích jazyků zlepšili? Počet Procento prázdné 157 gramatika % sl. zásoba % poslech 90 39% mluvení % čtení % psaní 80 34% 18. Jakým tématům ve výuce cizího jazyka/cizích jazyků dáváte přednost? Obecně respondenti nejvíce uváděli, že dávají přednost tématům, která jsou konkrétní, vztahující se k reálnému životu, soudobá, praktická, jako např. filmy, hudba, společenské dění, atd.

16 19. Následující typy aktivit v rámci výuky cizího jazyka/cizích jazyků oznámkujte: 1- nejvíce vyhovuje, 2- spíše vyhovuje, 3- neutrální postoj, 4 - spíše nevyhovuje, 5- nevyhovuje. Prázdné Odpovědělo Průměr čtení s porozuměním ,85 poslech s porozuměním ,16 převádění ,86 nahrazování ,59 doplňování tvarů podle vzoru ,2 doplňování tvarů bez vzoru ,6 volba spr. odpovědi ,19 přiřazování ,2 opravování chybných tvarů ,77 překlad z mateřského jazyka ,45 překlad z cizího jazyka ,1 popis ,16 konverzace ,86 dramatizace textu ,19 příprava vlastního textu ,6 písemné testování ,61 ústní testování ,63

17 Závěr Ze tří předem položených hypotéz, byla jedna shledána jako pravdivá, jedna nepravdivá a jedna prozatím nezkoumána. Ukázalo se, že v České republice a v Ústeckém kraji je pro obyvatele pokročilejšího věku značné množství příležitostí dále se vzdělávat, například na popsaných univerzitách třetího věku. V dotazníkovém šetření pak vyšlo najevo, že lidé o této formě vzdělání ví, znají ji a smýšlí o ní pozitivně. Výzkum výuku cizích jazyků u osob 50+ není prozatím dokončen a na tomto poli čeká vědce ještě mnoho práce, zvlášť když není v současné době ustálena ani vědní disciplína, která by se právě vzděláváním seniorů zabývala. Pokusy o zavedení takové disciplíny byly již učiněny a máme tu tedy pojmy jako geragogika, gerontopedagogika, educational gerontology, a jiné. Je ovšem nezbytně nutné prodiskutovat její případné vymezení od andragogiky. Domníváme se, že teprve existence obecného vědního základu umožní další detailní výzkum v rámci jednotlivých oborů včetně cizích jazyků.

18 Bibliografie ADAMEC, Petr a KRYŠTOF, David (eds.) Univerzity třetího věku na vysokých školách. Brno : munipress, AU3V Internetový zpravodaj. Asociace univerzit třetího věku. [Online] ČSÚ. Statistická ročenka. Český statistický úřad. [Online] [Citace: 15. únor 2014.] ČSÚ. Věkové složení obyvatelstva Ústeckého kraje a jeho okresů. Český statistický úřad. [Online] [Citace: 15. únor 2014.] kresu_k_31_12_2010 HELPNET.CZ Univerzity třetího věku. Helpnet.cz. [Online] KOUTSKÁ, Iva Vzdělávání seniorů v ČR a v Ústeckém kraji. Regional Development and Planning. 2011, Sv. Issue 3, stránky MPSV. Národním programu přípravy na stáří Ministerstvo práce a sociálních věcí. [Online] [Citace: 7. únor 2014.] MPSV. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období [Online] [Citace: 7. únor 2014.] Ministerstvo práce a sociálních věcí. MÜHLPACHR, Pavel Gerontopedagoka. Brno : Masarykova univerzita, PETŘKOVÁ, Anna a ČORNAČIČOVÁ, Rozália Gerontagogika: Úvod do teorie a praxe edukace seniorů. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, SPČR Věková struktura obyvatelstva k Svaz průmyslu a dopravy ČR. [Online]

19 ŠAŠEK, Miloslav Struktura obyvatelstva a regionální rozvoj. Jelenia Gór : Akademia Ekonomiczna, ŠERÁK, Michal Zájmové vzdělávání dospělých. Praha : Portál, 2009.

20 Přílohy Dotazník k doktorskému studiu Didaktiky konkrétního jazyka Vážená paní, vážený pane, dovoluji si Vás tímto požádat o spolupráci na chystané odborné vědecké práci. Údaje, které mi vyplněním následujícího dotazníku poskytnete, jsou pro mě velmi cenné a budou zpracovány v rámci dizertační práce doktorského studia Univerzity Karlovy. Dotazník je anonymní. Samozřejmě nemusíte odpovídat na všechny otázky, ale čím více postřehů vepíšete, tím cennější informací pro mě budou. 1. Prosím, uveďte svůj věk (Zakroužkujte.) a) 0 49 b) c) d) e)75 89 d) 90 a více 2. Pohlaví (Podtrhněte.) žena/muž 3. Nejvyšší dosažené vzdělání (Zakroužkujte.) a) ZŠ b) SŠ c) VOŠ d) VŠ bakalářské e) VŠ magisterské a vyšší 4. Bydliště (obec) 5. Víte, co je Univerzita třetího věku (dále jen U3V)? a) ano vepište stručně, co je U3V b) ne

21 6. Co si o U3V myslíte v pozitivním slova smyslu? (Známkujte: 1 souhlasím, 2 spíše souhlasím, 3 neutrálnívztah, 4 spíše nesouhlasím, 5-nesouhlasím).. smysluplné trávení volného času.. možnost navázání nových kontaktů (přátelství). účinný nástroj k dalšímu vzdělávání (sebevzdělávání se) na univerzitní úrovni. způsob jak neztratit kontakt se současným děním a vývojem. vhodná rutina a řád do každodenních/týdenních/měsíčních aktivit 7. Co si o U3V myslíte v negativním slova smyslu?(známkujte:1 souhlasím, 2 spíše souhlasím, 3 neutrálnívztah, 4 spíše nesouhlasím, 5-nesouhlasím) zajišťuje vzdělávání pouze úzké skupině (vyloučeni sociálně slabší z důvodu hrazení poplatků, zdravotně postižení kvůli neexistenci bezbariérových přístupů, ) hloupost, která je navíc placena z daní pracujících nesmysl, senioři už se prý nic nového nenaučí kvalita učitelů U3V je nízká a pokud jde o mne, už se nic nového učit nepotřebuji a nechci, domnívám se, že už za život znám dost. staří lidé by spíše měli hlídat vnoučata, nebo dělat něco rozumnějšího, než někde vysedávat v posluchárnách 8. Navštěvujete nebo navštěvoval/a jste U3V? a) ano uveďte důvod/y. b) ne 9. Znáte někoho, kdo navštěvuje nebo navštěvoval U3V?

22 a) ano uveďte počet osob. b) ne 10. Prosím, napište jakékoli další postřehy související s U3V, či se vzděláváním seniorů Učíte se nějaký cizí jazyk/nějaké cizí jazyky? a) ano vepište jaký/é b) ne 12. Učil/a jste se cizí jazyky již v minulosti? a) ano vepište, kde a jaké.. b) ne 13. Navštěvujete v současné době kurz/kurzy cizích jazyků? a) ano vepište pořádající instituci b) ne 14. Pakliže jste v otázce 13 odpověděli NE, proč nenavštěvujete kurz/y cizích jazyků? a) cizí jazyk/y již ovládám b) finance c) zdraví d) čas e) jiné. 15. Pakliže jste v otázce 13 odpověděli ANO, co Vám v současné době na výuce cizích jazyků činí největší potíže?známkujte: 1-žádné potíže, 2-drobné obtíže, 3-neutrální postoj, 4-velké potíže, 5-vůbec nezvládám). gramatika..slovní zásoba..poslech.. mluvení..čtení..psaní

23 16. Pokud něco nezvládáte, určete důvod? a) malá hodinová dotace b) osobnost učitele c) neadekvátní obsah výuky d) problém s pamětí e) způsob výuky f) problém s domácí přípravou g) jiné vepište. 17. V čem jste se po dobu vzdělávání cizímu jazyku/cizích jazyků zlepšili? a) gramatika b) slovní zásoba c) poslech d) mluvení e) čtení f) psaní 18. Jakým tématům ve výuce cizího jazyka/cizích jazyků dáváte přednost? 19. Následující typy aktivitv rámci výuky cizího jazyka/cizích jazyků oznámkujte: 1- nejvíce vyhovuje, 2- spíše vyhovuje, 3- neutrální postoj, 4-spíše nevyhovuje, 5-nevyhovuje VZOR X čtení s porozuměním poslech s porozuměním převádění (např. z činného rodu do trpného, z první osoby do třetí, ) nahrazování (např. ve větě mám ráda kočku použijte jiná zvířata, ) doplňování správných tvarů podle vzoru, s nápovědou (např. slovo v závorce, ) doplňování správných tvarů bez vzoru

24 volba správné odpovědi (např. a/b/c, pravda/lež, podtržení, ) přiřazování (např. slova stejného významu, odpovědí podle popisu ) opravování chybných tvarů překlad z mateřského jazyka do jazyka cizího překlad z cizího jazyka do jazyka mateřského popis (např. obrázku, ) konverzace (např. rozhovor, ) dramatizace textu (např. recitace, scénka, divadlo, ) příprava vlastního textu písemné testování ústní testování U3V v Ústeckém kraji: Ústí nad Labem + Litoměřice, Kadaň (u3v.ujep.cz), Most (http://www.vsfs.cz/?id=1478-univerzita-3.-veku)

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Magisterská diplomová práce Bc. Daniela

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Kateřina Kamrádková

Více

AKTIVNÍ FORMY STUDIA JAKO MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

AKTIVNÍ FORMY STUDIA JAKO MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ AKTIVNÍ FORMY STUDIA JAKO MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jarmila Hřebíčková Souhrn: Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně jsme (v rámci zpracování bakalářské práce) zrealizovali průzkum s cílem zjistit, jaká

Více

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Bakalářská diplomová práce Libuše Jelínková Vedoucí práce:

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ VE VYBRANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ

VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ VE VYBRANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROMAN JEŽEK VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ VE VYBRANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ OLOMOUC 2013 VEDOUCÍ PRÁCE: MGR. DAGMAR

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Klára Janoušková, Radim Kvasnička ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Senioři v komunitní knihovně

Senioři v komunitní knihovně Senioři v komunitní knihovně Metodický materiál Masarykova veřejná knihovna Vsetín Leden 2008 Helena Gajdušková, Marie Pokorná, Kateřina Janošková, Hana Pekárková, Alena Zubková, Zuzana Ježková 1 Obsah:

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 RADKA RONEŠOVÁ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 RADKA RONEŠOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 RADKA RONEŠOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: sociálních studií a speciální pedagogiky Bakalářský studijní

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

Deskripce a analýza možností zajišťování praktického vyučování a další spolupráce ekonomických a technických středních škol a firem v Ústeckém kraji

Deskripce a analýza možností zajišťování praktického vyučování a další spolupráce ekonomických a technických středních škol a firem v Ústeckém kraji Deskripce a analýza možností zajišťování praktického vyučování a další spolupráce ekonomických a technických středních škol a firem v Ústeckém kraji závěrečná zpráva k projektu Fakulta sociálně ekonomická

Více

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav zdraví dětí a mládeže Jana Nedbalová Kvalita základních škol z hlediska podpory zdraví Quality primary schools from standpoints supports health Bakalářská

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 513. Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření projektu REFLEX v České republice

Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 513. Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření projektu REFLEX v České republice Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 513 Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření projektu REFLEX v České republice Září 2007 Obsah 1 Úvod do problematiky... 4 1.1 Účast na projektu REFLEX...

Více

Stav výuky soudobých dějin

Stav výuky soudobých dějin Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních režimů Výzkumná zpráva 25.6.2012 Obsah strana Metodika 3 Hlavní zjištění 8 Detailní analýza 11 Výuka dějepisu 12 Učitelé 20 Kontext výuky 23 Žáci

Více

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Brožura je součástí projektu Třetí kariéra zaměřeného na podporu celoživotního vzdělávání a na zlepšení podmínek na trhu práce pro cílovou skupinu 50+.

Více

Jaroslava Kubátová a kol.

Jaroslava Kubátová a kol. 1 UNIVERZITA PALACKÉHO VÝZNAMNÝ EKONOMICKÝ SUBJEKT REGIONU Jaroslava Kubátová a kol. 2 UP významný ekonomický subjekt regionu V roce 2009 byl na UP řešen rozvojový projekt MŠMT Posílení ekonomického významu

Více

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch Projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0341 Komplexní inovace oboru cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava Závěrečná zpráva z

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti

Vzdělávání dospělých v ČR. Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti Vzdělávání dospělých v ČR Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti Na rozdíl od civilizované Evropy si zatím o významu vzdělávání dospělých dokážeme pouze hezky povídat,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012 Název projektu: Kultura aktivního stáří v programech měst a obcí MSK s využitím ICT Číslo projektu: Hlavní řešitel projektu: Spoluřešitelé

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Úvod 4. Faktory ovlivňující využívání denní péče o děti 5

Úvod 4. Faktory ovlivňující využívání denní péče o děti 5 SPOLEČNĚ O.P.S. Úvod 4 Studie dostupnosti Faktory ovlivňující využívání denní péče o děti 5 Věk dítěte 5 o děti v JMK Mezigenerační výpomoc 6 Vzdělání matky 6 Finanční situace rodiny 6 Pestrost nabídky

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková Studijní a pracovní záměry absolventů středních škol se zdravotním postižením Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2010 OBSAH

Více

VÝZKUMNÁ STUDIE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI

VÝZKUMNÁ STUDIE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI VÝZKUMNÁ STUDIE Individuální šetření potřeb v cílové skupině realizováno v rámci projektu VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI Zpracovalo: Sdružení pro vzdělávání komunit, o.s. březen 2010 Materiál

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více