Projekt Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/ je součástí IPRM Ústí nad Labem Centrum.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0074 je součástí IPRM Ústí nad Labem Centrum."

Transkript

1 Situace vzdělávání seniorů v Ústeckém kraji Abstrakt Článek mapuje situaci vzdělávání seniorů v Ústeckém kraji, přináší přehled možností, relevanci vzdělávání seniorů z hlediska populačního rozložení obyvatel kraje a postoje veřejnosti ke vzdělávání seniorů s důrazem na vzdělávání seniorů v rámci univerzit třetího věku (U3V). Cílem je předložit komentované výsledky dotazníkového šetření, jehož základními hypotézami bylo za prvé obyvatelé Ústeckého kraje ví, co je U3V a za druhé - obyvatelé Ústeckého kraje smýšlí o U3V, respektive o vzdělávání seniorů jak pozitivně tak negativně. Klíčová slova Vzdělávání seniorů, univerzita třetího věku, Ústecký kraj Úvod S ohledem na předpokládané projekce populačního vývoje České republiky je již dnes jisté, že počet seniorů se zvětšil a bude i do budoucna narůstat a i přes relativně vysoký podíl pracujících seniorů je ekonomicky neúnosné, aby tato početná skupina obyvatelstva zůstávala neaktivní (ve všech významech tohoto slova). Navíc v souvislosti s celospolečenským vývojem a populačním vývojem je nutné a společensky prospěšné, aby senioři neodcházeli do důchodu, nestávali se postproduktivní věkovou skupinou, ale změnily své zařazení. Cílem je, aby senioři nebyli na obtíž, ale naopak i nadále, tak jak tomu bylo v minulosti, působily v rodině, potažmo v celé společnosti jako starší moudřejší. Je potřeba, aby předávali v rámci mezigeneračního učení své znalosti. Jednou z možností jak zajistit aktivní prožívání vlastního stáří a změnu sebevnímání i vnímání seniora ze strany společnosti je

2 vzdělávání a sebevzdělávání. Vzdělávání přináší seniorům možnost využívat mozkovou kapacitu a cvičit se. Přináší pocit sebeuspokojení z dosažených dílčích úspěchů, poskytuje pozitivní náhled na budoucnost. Pakliže se vzdělávání odehrává organizovaně ve skupinách, velkým benefitem je sociální začlenění jedinců mezi podobně smýšlející vrstevníky. Vytváří se nové sítě, kamarádské i jiné vztahy, zvyšuje se pocit vlastní hodnoty a důležitosti. Senioři získávají rutinu, harmonogram účelné vyplnění času. I mezi odborníky, ale zvláště mezi laickou veřejností se však najdou i tací, kteří vzdělávání seniorů považují za zbytečné, neúčelné, plýtvající veřejným rozpočtem atd. Pro zjištění postojů obyvatel Ústeckého kraje ke vzdělávání seniorů bylo provedeno rozsáhlé dotazníkové šetření, a to celkem dvakrát srpen až říjen 2011 a listopad až březen 2013/2014. V rámci prvního šetření bylo zvoleno jako reprezentativní vzorek město Ústí nad Labem, kde byly na 15 místech umístěny urny, ke každé 50 dotazníků v tištěné podobě. Z důvodu velmi nízkého počtu participujících respondentů bylo šetření provedeno v roce 2013/2014 znovu, v kombinované formě tištěných papírových dotazníků a v elektronické podobě. Vzorek byl pro druhé šetření rozšířen na obyvatele Ústeckého kraje. V následujícím textu přinášíme výběr z prvého a rozbor druhého šetření, dále pak popis situace vzdělávání seniorů s důrazem na vzdělávání seniorů na univerzitách v České republice, potažmo v Ústeckém kraji, a porovnání situace s postojem veřejnosti. Vzdělávání seniorů v České republice Vzdělávání seniorů má v rozvinutých státech světa svoje pevné místo, nejinak tomu je i v České republice. Ekonomicky vyspělé státy na jednu stranu cítí mnohdy nevyužitý potenciál seniorů a zároveň tuší i problémy, které může způsobit neexistence koncepční a rozvíjející se práce s touto věkovou skupinou v době, kdy stejně tak jako vyspělé státy i Česká republika v posledních letech prochází tzv. Západoevropským modelem reprodukčního chování.

3 Výsledkem je populační pyramida ve tvaru antické vázy (od nejmladšího k nejstaršímu) či ve tvaru jehličnatého stromu (od nejstaršího k nejmladšímu). Cílová skupina Univerzit třetího věku (U3V), které jsou největším poskytovatelem vzdělávání seniorů, se v čase zvětšuje, stejně tak jako narůstá počet účastníků jednotlivých U3V v ČR. Kromě Univerzit třetího věku organizovaných českými univerzitami, vysokými školami i soukromými školami terciární sféry, je vzdělávání seniorů nabízeno i Akademiemi třetího věku, Domovy důchodců/seniorů, Kluby důchodců/seniorů/aktivního stáří, zdravotnickými zařízeními, atd. Vzdělávání seniorů nehledě na pořádající organizaci je podporováno ze strany státu jak finančně tak ideově, např. v Národním programu přípravy na stáří , dokumentu Ministerstva práce a sociálních věcí, se uvádí, že vzdělávání seniorů i vzdělávání preseniorské a proseniorské je ideálním prostředím, které vychovává společnost, aby chápala staré lidi jako osoby s nezaměnitelnými a jedinečnými možnostmi na osobní vývoj, ze kterého profituje společnost jako celek (MPSV, 2014). V navazujícím Národním programu přípravy na stárnutí na období let (Kvalita života ve stáří) se pak v článku 8 Participace a lidská práva v sekci 8.1. píše: Důležité je podpořit participaci seniorů na vzdělávacích, kulturních a společenských aktivitách a dále v sekci 8.3.: Významným zdrojem aktivního života jsou vzdělávací, zájmové a volnočasové aktivity. Vzdělávání zvyšuje adaptabilitu a přispívá ke zvládání sociálních a společenských změn, včetně zavádění moderních komunikačních a informačních technologií. Vzdělávání nabízí možnost orientace na nové perspektivy a hodnoty, stimuluje občanské aktivity, má pozitivní vliv na zdraví a zabraňuje sociálnímu vyloučení (MPSV, 2014).

4 Vzdělávání seniorů v Ústeckém kraji Ačkoli je obyvatelstvo Ústeckého kraje v poměru s ostatními kraji ČR relativně mladé, jak ukazuje následující graf, je o vzdělávání seniorů velký zájem. Graf 1 Průměrný věk k Česká republika (zdroj dat ČSÚ, 2014). V cílové skupině 50+ se k podle Českého statistického úřadu nacházelo v Ústeckém kraji osob (k již osob). V rámci jednotlivých věkových skupin (hranice pro přijetí do U3V UJEP pro rok 2012 posunuta na 50+), (hranice pro přijetí do U3V UJEP před rokem 2012), dále dle Příhody (1974) let (časné stáří, stárnutí, senescence), let (vlastní stáří, kmetství, sénum) a více než 90 let (dlouhověkost, patriarchum) (PŘÍHODA, 1974) bylo k složení obyvatel Ústeckého kraje k : let osob, mužů a žen; let osob, mužů a žen; let osob, mužů a žen; let osob, mužů a žen; a ve věku osob, 469 mužů a 1570 žen. Největším poskytovatelem vzdělávání pro všechny tyto osoby je v Ústeckém kraji Univerzita třetího věku při Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (U3V

5 UJEP) a pobočkami v Litoměřicích a Kadani, dále pak Univerzita třetího věku při Vysoké škole finanční a správní v Mostě (U3V VŠFS) a pobočka U3V Českého vysokého učení technického v Děčíně a v Chomutově. Vzdělávání seniorů zajišťují stejně tak jako jinde v republice kurzy i městské knihovny, základní či střední školy, městská kulturní střediska, kluby seniorů či domovy důchodců, ale třeba i jazykové školy nabízející kurzy právě pro starší generaci. Postoje k seniorskému vzdělávání v Ústeckém kraji Jak již bylo zmíněno výše, v České republice je vzdělávání seniorů podporováno, jak ze strany vlády České republiky, tak ze strany nadnárodních organizací jako je Evropská unie, Světová zdravotnická organizace a jiné. Mezi lidmi ovšem stále panuje mnohdy názor, že vzdělávání seniorů je vyhazování peněz, protože stejně brzy umřou a nejsou schopni se cokoli naučit, protože si nic nezapamatují a že by měli dělat lepší věci, jako je např. hlídat vnoučata. Pro zjištění situace v Ústeckém kraji bylo provedeno dvoufázové dotazníkové šetření. Dotazník byl sestaven za pomoci doc. Mothejzíkové, a to jako kombinace otevřených (nestrukturovaných) položek a uzavřených (strukturovaných) položek s následujícími hypotézami: 1. obyvatelstvo Ústeckého kraje ví, co je Univerzita třetího věku 2. obyvatelstvo Ústeckého kraji smýšlí o Univerzitě třetího věku jak pozitivně tak negativně První dotazníkové šetření proběhlo ve dnech až na reprezentativním vzorku obyvatel města Ústí nad Labem. Celkem bylo rozdáno 750 dotazníků (50 dotazníků ke každé z 15 uren umístěných v čekárnách různých lékařských specializací) a vrátilo se 30 vyplněných dotazníků, 98 prázdných dotazníků a 622 dotazníků se ztratilo. Výsledky

6 bohužel nejsou kvůli nízkému počtu respondentů validní. Uvádíme tedy pouze vybrané příspěvky: K otázce: Víte, co je Univerzita třetího věku (dále jen U3V)? Z celkového počtu 30 ti osob, 25 osob odpovědělo kladně (z toho 3x byla poskytnuta definice, 1x ano (alespoň zevrubně) a 1x ano, ovšem vyučující musí všem vysvětlit: největší zločin pro lidstvo je peněžní systém. Musí se definitivně celosvětově bez hlasování zrušit, vše zadarmo! Politiky (vyžírky) a peníze nikdy lidstvo nepotřebuje k životu. Myslete potřebně vzdělanci! Zbývající odpovědi byly: 1x ne a 4x pole nevyplněno. Obecně se tedy dá předpokládat, že povědomí o Univerzitě třetího věku existuje, tj. že hypotéza č. 1 Obyvatelstvo města Ústí nad Labem ví, co je Univerzita třetího věku je pravdivá. K otázce Co si o U3V myslíte v pozitivním slova smyslu? se respondenti vyjádřili veskrze kladně ke všem bodům, mnohdy bez udání priority. Jako odpověď s nejvyšší prioritou si zvolilo: - smysluplné trávení volného času: 7 osob - možnost navázání nových kontaktů (přátelství): 3 osoby - účinný nástroj k dalšímu vzdělávání (sebevzdělávání se) na univerzitní úrovni: 9 osob - způsob jak neztratit kontakt se současným děním a vývojem: 10 osob - vhodná rutina a řád do každodenních/týdenních/měsíčních aktivit: 4 osoby K otázce Co si o U3V myslíte v negativním slova smyslu? se pak většina respondentů nevyjádřila vůbec, nebo opět vyjádřila pozitivní či neutrální postoj k U3V, což dokládají i následující vybrané úryvky: Pozitivní či neutrální postřehy: - je to dobrý nápad, jak udržovat seniory aktivní a udržovat mozkovou činnost v činnosti

7 - velmi prospěšné pro seniory, více takových aktivit, aby si pořád procvičovali mozkové buňky - zvědavost, smysluplný život - myslím, že U3V naplňuje všechny sféry zájmů, neboť nabídka jednotlivých oborů je velmi široká a zajímavá - počítače, jazyky, historie - výběr kursů je široký, lidé se mají vzdělávat v každém věku - možnost vzdělávání ve více tématech, uzpůsobení podmínek cílové skupině - U3V udržuje v "aktivitě", což může potažmo snížit náklady na zdravotní péči o ně - výchova seniorů k obraně a ochraně, a aby nebyli důvěřiví Negativní postřehy: - poplatky za absolvování U3V se neustále zvyšují. Pro dojíždějící z jiných míst se studium dost prodraží - Nic se nesmí dělat pro peníze, vždy se musí pracovat vysoce kvalitně, odborně a podle potřeb!!! Žádný byznys nikdy nikde a bude všem výborně! - veřejnost nemá dostatek informací o U3V - malé povědomí právě mezi seniory, informace přes internet mnohdy nedostupné pro seniory (horší kvalita zraku, absence PC v rodině apod.) Ačkoli je tedy vzorek dat malý, dá se předpokládat, že obyvatelstvo města Ústí nad Labem má na U3V převážně pozitivní názor a jako nejcennější vidí, že U3V zabraňuje ztrátě kontaktu se současným děním, a hypotéza č. 2 je tedy nepravdivá. Obyvatelé Ústeckého kraje nesmýšlí o U3V negativně.

8 V druhém dotazníkovém šetření bylo k datu odevzdáno 411 dotazníků, ze kterých bylo pro vyhodnocení 22 vyloučeno z důvodu vulgarity výrazů a nesmyslnosti odpovědí. V následujícím textu přinášíme detailní rozbor získaných dat z 389 odpovědních archů. Charakteristika respondentů Věk Věk Procento Počet % % % % % a více 0% 0 nevyplněno 1 Věk respondentů je rovnoměrně rozložen na skupinu 0-49 let 51% a 50+ (věk pro přijetí na U3V UJEP) 49%. Mezi cílovou skupinou pro U3V, stejně tak jako mezi účastníky U3V UJEP nejzastoupenější skupinou jsou osoby mezi lety. Pohlaví Pohlaví Procento Počet žena 72% 279 muž 28% 109 nevyplněno 1 Dotazníku se zúčastnilo více žen, než mužů.

9 Nejvyšší dosažené vzdělání Vzdělání Procento Počet ZŠ 7% 26 SŠ 56% 218 VOŠ 5% 21 VŠ bakalářské 12% 47 VŠ magisterské a vyšší 20% 77 Dotazníkové šetření se zúčastnili lidé vzdělaní, a to osoby s maturitou v 56% a s vyšším vzděláním ve 37%. Bydliště Primární cílovou skupinou dotazníkového šetření bylo obyvatelstvo Ústeckého kraje, vzhledem k volnému přístupu k elektronické formě dotazníku skrze internet, jsou mezi respondenty zástupci i jiných krajů a ojedinělé odpovědi ze zahraničí. Kraj/Stát Procento Počet Ústecký 83% 313 Jihočeský 0% 1 Jihomoravský 3% 10 Karlovarský 1% 3 Liberecký 2% 8 Moravskoslezský 2% 7 Olomoucký 1% 4

10 Pardubický 0% 1 Plzeňský 1% 4 Hlavní město Praha 4% 15 Středočeský 1% 2 Vysočina 1% 2 Zlínský 0% 1 Slovensko 1% 2 Velká Británie 1% 2 nevyplněno 14 Osobní vztah k U3V Výsledkem otázek: 8. Navštěvujete nebo navštěvoval/a jste U3V? 9. Znáte někoho, kdo navštěvuje nebo navštěvoval U3V? 10. Prosím, napište jakékoli další postřehy související s U3V, či se vzděláváním seniorů. je, že ačkoli odpovídající ve většině případů nenavštěvují/nenavštěvovali U3V, znají někoho, kdo ano, což je ve shodě se zjištěním, že obyvatelstvo Ústeckého kraje ví, co U3V je a převážně o U3V smýšlí pozitivně, či neutrálně (viz první fáze dotazníkového šetření výše a druhá fáze dotazníkového šetření níže). otázka č. 8 otázka č. 9 prázdné 8 prázdné 7 ne 279 ne 179 ano 102 ano 203

11 Hypotézy 1. obyvatelstvo Ústeckého kraje ví, co je Univerzita třetího věku 2. obyvatelstvo Ústeckého kraje smýšlí o Univerzitě třetího věku jak pozitivně tak negativně 3. obyvatelstvo Ústeckého kraje se učí cizí jazyky i v pozdějším věku Rozbor dat První hypotéza byla jednoznačně potvrzena, když celých 87% obyvatel Ústeckého kraje odpovědělo, že U3V zná a vysvětlilo poslání U3V například těmito slovy: poskytuje možnost vzdělání lidem v důchodovém věku. není časově náročná jako VŠ, ani nevede k získání titulu Univerzita pro starší ročníky možnost dalšího vzdělávání pro věkem pokročilé

12 K druhé hypotéze se měli respondenti vyjádřit pomocí známek k jednotlivým výpovědím, a to od jedné do pěti, tedy od nejvíc souhlasím, po nejméně souhlasím. Pozitiva Prázdné Odpovědělo Průměr smysluplné trávení volného času ,36 možnosti navázání nových kontaktů ,61 účinný nástroj k dalšímu vzdělávání ,81 způsob jak neztratit kontakt ,69 vhodná rutina a řád ,19 Negativa Prázdné Odpovědělo Průměr zajišťuje vzdělávání pouze úzké skupině ,38 hloupost, která je navíc placena z daní ,38 nesmysl, senioři už se nic nového nenaučí ,54 kvalita učitelů nízký ,22 staří lidé by spíše měli hlídat vnoučata ,43 Z výše uvedených tabulek vyplývá, stejně jako u první fáze dotazníkového šetření, že obyvatelé Ústeckého kraje smýšlí o U3V pozitivně, případně neutrálně. S negativními výrok y v převážné většině nesouhlasí. Třetí hypotéza souvisí s odborným zaměřením autora na výzkum specifických aspektů výuky cizích jazyků u seniorů. Respondenti byli dotázáni na sérii otázek, jejichž cílem bylo zjistit, zda se osoby 50+ učí cizí jazyky (ať už pokračují v celoživotním učení, či s cizím jazykem začínají) a jak se jejich postoj k cizím jazyků a k učení se cizím jazykům liší od mladších. V následujícím textu uvádíme přehled celkových odpovědí bez rozboru do věkových skupin,

13 jelikož získaná data vyžadují detailní rozbor, který je jak časově tak prostorově náročný, než aby mohl být obsažen v článku tohoto typu a rozsahu. 11. Učíte se nějaký cizí jazyk/nějaké cizí jazyky? prázdné 7 ne % ano % 12. Učil/a jste se cizí jazyky již v minulosti? prázdné 8 ne 21 6% ano % 13. Navštěvujete v současné době kurz/ kurzy cizích jazyků? prázdné 11 ne % ano 92 24% 14. Pakliže jste v otázce 13 odpověděli NE, proč nenavštěvujete kurz/y cizích jazyků? prázdné 109 již ovládám 29 10% finance 98 35% zdraví 22 8%

14 čas % jiné % 15. Pakliže jste v otázce 13 odpověděli ANO, co Vám v současné době na výuce cizích jazyků činí největší potíže? Známkujte: 1-žádné potíže, 2-drobné obtíže, 3-neutrální postoj, 4-velké potíže, 5-vůbec nezvládám) Prázdné Odpovědělo Průměr gramatika ,67 sl. zásoba ,44 poslech ,67 mluvení ,85 čtení ,07 psaní ,46

15 16. Pokud něco nezvládáte, určete důvod? Počet Procento prázdné 212 malá hodinová dotace 37 21% osobnost učitele 22 12% neadekvátní obsah výuky 28 16% problém s pamětí 65 37% způsob výuky 50 28% problém s domácí přípravou 72 41% jiné 33 19% 17. V čem jste se po dobu vzdělávání cizímu jazyku/cizích jazyků zlepšili? Počet Procento prázdné 157 gramatika % sl. zásoba % poslech 90 39% mluvení % čtení % psaní 80 34% 18. Jakým tématům ve výuce cizího jazyka/cizích jazyků dáváte přednost? Obecně respondenti nejvíce uváděli, že dávají přednost tématům, která jsou konkrétní, vztahující se k reálnému životu, soudobá, praktická, jako např. filmy, hudba, společenské dění, atd.

16 19. Následující typy aktivit v rámci výuky cizího jazyka/cizích jazyků oznámkujte: 1- nejvíce vyhovuje, 2- spíše vyhovuje, 3- neutrální postoj, 4 - spíše nevyhovuje, 5- nevyhovuje. Prázdné Odpovědělo Průměr čtení s porozuměním ,85 poslech s porozuměním ,16 převádění ,86 nahrazování ,59 doplňování tvarů podle vzoru ,2 doplňování tvarů bez vzoru ,6 volba spr. odpovědi ,19 přiřazování ,2 opravování chybných tvarů ,77 překlad z mateřského jazyka ,45 překlad z cizího jazyka ,1 popis ,16 konverzace ,86 dramatizace textu ,19 příprava vlastního textu ,6 písemné testování ,61 ústní testování ,63

17 Závěr Ze tří předem položených hypotéz, byla jedna shledána jako pravdivá, jedna nepravdivá a jedna prozatím nezkoumána. Ukázalo se, že v České republice a v Ústeckém kraji je pro obyvatele pokročilejšího věku značné množství příležitostí dále se vzdělávat, například na popsaných univerzitách třetího věku. V dotazníkovém šetření pak vyšlo najevo, že lidé o této formě vzdělání ví, znají ji a smýšlí o ní pozitivně. Výzkum výuku cizích jazyků u osob 50+ není prozatím dokončen a na tomto poli čeká vědce ještě mnoho práce, zvlášť když není v současné době ustálena ani vědní disciplína, která by se právě vzděláváním seniorů zabývala. Pokusy o zavedení takové disciplíny byly již učiněny a máme tu tedy pojmy jako geragogika, gerontopedagogika, educational gerontology, a jiné. Je ovšem nezbytně nutné prodiskutovat její případné vymezení od andragogiky. Domníváme se, že teprve existence obecného vědního základu umožní další detailní výzkum v rámci jednotlivých oborů včetně cizích jazyků.

18 Bibliografie ADAMEC, Petr a KRYŠTOF, David (eds.) Univerzity třetího věku na vysokých školách. Brno : munipress, AU3V Internetový zpravodaj. Asociace univerzit třetího věku. [Online] ČSÚ. Statistická ročenka. Český statistický úřad. [Online] [Citace: 15. únor 2014.] ČSÚ. Věkové složení obyvatelstva Ústeckého kraje a jeho okresů. Český statistický úřad. [Online] [Citace: 15. únor 2014.] kresu_k_31_12_2010 HELPNET.CZ Univerzity třetího věku. Helpnet.cz. [Online] KOUTSKÁ, Iva Vzdělávání seniorů v ČR a v Ústeckém kraji. Regional Development and Planning. 2011, Sv. Issue 3, stránky MPSV. Národním programu přípravy na stáří Ministerstvo práce a sociálních věcí. [Online] [Citace: 7. únor 2014.] MPSV. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období [Online] [Citace: 7. únor 2014.] Ministerstvo práce a sociálních věcí. MÜHLPACHR, Pavel Gerontopedagoka. Brno : Masarykova univerzita, PETŘKOVÁ, Anna a ČORNAČIČOVÁ, Rozália Gerontagogika: Úvod do teorie a praxe edukace seniorů. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, SPČR Věková struktura obyvatelstva k Svaz průmyslu a dopravy ČR. [Online]

19 ŠAŠEK, Miloslav Struktura obyvatelstva a regionální rozvoj. Jelenia Gór : Akademia Ekonomiczna, ŠERÁK, Michal Zájmové vzdělávání dospělých. Praha : Portál, 2009.

20 Přílohy Dotazník k doktorskému studiu Didaktiky konkrétního jazyka Vážená paní, vážený pane, dovoluji si Vás tímto požádat o spolupráci na chystané odborné vědecké práci. Údaje, které mi vyplněním následujícího dotazníku poskytnete, jsou pro mě velmi cenné a budou zpracovány v rámci dizertační práce doktorského studia Univerzity Karlovy. Dotazník je anonymní. Samozřejmě nemusíte odpovídat na všechny otázky, ale čím více postřehů vepíšete, tím cennější informací pro mě budou. 1. Prosím, uveďte svůj věk (Zakroužkujte.) a) 0 49 b) c) d) e)75 89 d) 90 a více 2. Pohlaví (Podtrhněte.) žena/muž 3. Nejvyšší dosažené vzdělání (Zakroužkujte.) a) ZŠ b) SŠ c) VOŠ d) VŠ bakalářské e) VŠ magisterské a vyšší 4. Bydliště (obec) 5. Víte, co je Univerzita třetího věku (dále jen U3V)? a) ano vepište stručně, co je U3V b) ne

21 6. Co si o U3V myslíte v pozitivním slova smyslu? (Známkujte: 1 souhlasím, 2 spíše souhlasím, 3 neutrálnívztah, 4 spíše nesouhlasím, 5-nesouhlasím).. smysluplné trávení volného času.. možnost navázání nových kontaktů (přátelství). účinný nástroj k dalšímu vzdělávání (sebevzdělávání se) na univerzitní úrovni. způsob jak neztratit kontakt se současným děním a vývojem. vhodná rutina a řád do každodenních/týdenních/měsíčních aktivit 7. Co si o U3V myslíte v negativním slova smyslu?(známkujte:1 souhlasím, 2 spíše souhlasím, 3 neutrálnívztah, 4 spíše nesouhlasím, 5-nesouhlasím) zajišťuje vzdělávání pouze úzké skupině (vyloučeni sociálně slabší z důvodu hrazení poplatků, zdravotně postižení kvůli neexistenci bezbariérových přístupů, ) hloupost, která je navíc placena z daní pracujících nesmysl, senioři už se prý nic nového nenaučí kvalita učitelů U3V je nízká a pokud jde o mne, už se nic nového učit nepotřebuji a nechci, domnívám se, že už za život znám dost. staří lidé by spíše měli hlídat vnoučata, nebo dělat něco rozumnějšího, než někde vysedávat v posluchárnách 8. Navštěvujete nebo navštěvoval/a jste U3V? a) ano uveďte důvod/y. b) ne 9. Znáte někoho, kdo navštěvuje nebo navštěvoval U3V?

22 a) ano uveďte počet osob. b) ne 10. Prosím, napište jakékoli další postřehy související s U3V, či se vzděláváním seniorů Učíte se nějaký cizí jazyk/nějaké cizí jazyky? a) ano vepište jaký/é b) ne 12. Učil/a jste se cizí jazyky již v minulosti? a) ano vepište, kde a jaké.. b) ne 13. Navštěvujete v současné době kurz/kurzy cizích jazyků? a) ano vepište pořádající instituci b) ne 14. Pakliže jste v otázce 13 odpověděli NE, proč nenavštěvujete kurz/y cizích jazyků? a) cizí jazyk/y již ovládám b) finance c) zdraví d) čas e) jiné. 15. Pakliže jste v otázce 13 odpověděli ANO, co Vám v současné době na výuce cizích jazyků činí největší potíže?známkujte: 1-žádné potíže, 2-drobné obtíže, 3-neutrální postoj, 4-velké potíže, 5-vůbec nezvládám). gramatika..slovní zásoba..poslech.. mluvení..čtení..psaní

23 16. Pokud něco nezvládáte, určete důvod? a) malá hodinová dotace b) osobnost učitele c) neadekvátní obsah výuky d) problém s pamětí e) způsob výuky f) problém s domácí přípravou g) jiné vepište. 17. V čem jste se po dobu vzdělávání cizímu jazyku/cizích jazyků zlepšili? a) gramatika b) slovní zásoba c) poslech d) mluvení e) čtení f) psaní 18. Jakým tématům ve výuce cizího jazyka/cizích jazyků dáváte přednost? 19. Následující typy aktivitv rámci výuky cizího jazyka/cizích jazyků oznámkujte: 1- nejvíce vyhovuje, 2- spíše vyhovuje, 3- neutrální postoj, 4-spíše nevyhovuje, 5-nevyhovuje VZOR X čtení s porozuměním poslech s porozuměním převádění (např. z činného rodu do trpného, z první osoby do třetí, ) nahrazování (např. ve větě mám ráda kočku použijte jiná zvířata, ) doplňování správných tvarů podle vzoru, s nápovědou (např. slovo v závorce, ) doplňování správných tvarů bez vzoru

24 volba správné odpovědi (např. a/b/c, pravda/lež, podtržení, ) přiřazování (např. slova stejného významu, odpovědí podle popisu ) opravování chybných tvarů překlad z mateřského jazyka do jazyka cizího překlad z cizího jazyka do jazyka mateřského popis (např. obrázku, ) konverzace (např. rozhovor, ) dramatizace textu (např. recitace, scénka, divadlo, ) příprava vlastního textu písemné testování ústní testování U3V v Ústeckém kraji: Ústí nad Labem + Litoměřice, Kadaň (u3v.ujep.cz), Most (http://www.vsfs.cz/?id=1478-univerzita-3.-veku)

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu POSTOJE K PSYCHOLOGŮM A LÉKAŘŮM Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 28.11-09.12. 2011 Délka průzkumu: 288 hod. Počet respondentů: 454/ validních 400 Vypovídací hodnota: nízká Počet

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání"

Metadata průzkumu Krize a nejistota zaměstnání Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 03. 02. 2010-17. 02. 2010 Délka průzkumu: 336 hod Počet respondentů: 154 Vypovídací hodnota:

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

Postoje k problematice dárcovstvd. rcovství. Praha, březen 2010. Zpracováno pro:

Postoje k problematice dárcovstvd. rcovství. Praha, březen 2010. Zpracováno pro: VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013 Vyhodnocení průzkumu Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) si jako jeden ze svých cílů klade pomoc při rozvoji finanční profese. Zajímají nás aktuální trendy

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Úvod METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Úvod METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Úvod Cílem tohoto dotazníkového šetření bylo zjistit postoje gayů k již schválenému zákonu o registrovaném partrství (dále RP), zda jej respondenti považují za důležitou zákonnou normu,

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv TISKOVÁ ZPRÁVA Mgr. Naděžda Horáková Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129, 221 183 588 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Názory občanů

Více

Stav výuky soudobých dějin Technická zpráva. Ústav pro studium totalitních režimů. 25. června 2012. Fakta na dosah

Stav výuky soudobých dějin Technická zpráva. Ústav pro studium totalitních režimů. 25. června 2012. Fakta na dosah Stav výuky soudobých dějin Technická zpráva Ústav pro studium totalitních režimů 25. června 2012 Fakta na dosah 1 Úvod Na základě dohody mezi Ústavem pro studium totalitních režimů a firmou Factum Invenio

Více

Povědomí o homeopatii

Povědomí o homeopatii Povědomí o homeopatii Průzkum portálu Ordinace.cz mezi pacienty, 2012 a Praha, duben Mgr. Romana Žatecká, šéfredaktorka HOMEOPATIE A ORDINACE.CZ Portál Ordinace.cz realizoval v měsíci dubnu průzkum názorů

Více

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D.

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR 2011 ZLÍN CEED Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. Cíl výzkum Podmínky pracovního uplatnění absolventů škol v ČR se významně za poslední roky změnily a dále se

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE

Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Univerzita Karlova v Praze Katedra marketingové komunikace a PR VLÁDNÍ KOMUNIKACE Jak vypadá česká vládní komunikace? První odborný výzkum v ČR Jeden z cílů: Jak vnímá česká veřejnost komunikaci vlády

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Administrativní pracovník, referent Administrativa

Administrativní pracovník, referent Administrativa Administrativní pracovník, referent Administrativa COPYRIGHT 2010 PROFESIA Obsah Úvod Struktura celého vzorku Výsledky Všeobecné Poskytování finančních a nefinančních benefitů Metodika průzkumu platů Autor

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. Vyhodnocení dotazníkového šetření z listopadu 2014 V listopadu 2014 jsme uskutečnili dotazníkové šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. a mezi jejich rodinnými příslušníky. Cílem

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha. VII. ročník

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha. VII. ročník ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha VII. ročník PRAHA 28. 29. ledna 2014 Ve dnech 28. a 29. ledna 2014 proběhl v areálu Výstaviště Praha Holešovice,

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Hana Pařilová PROJEKT OPTIS PRO FT, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0312 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc Spokojenost se studiem psychologie v kombinované formě na FF UP Olomouc - absolventi studia ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VERZE 1 KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP OLOMOUC Olomouc, prosinec 2009 Název studie: Zadavatel studie:

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název

Více

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 Cíle... 3 Metoda... 3 Odborné konzultace... 5 Validita dat... 5 1 Zjištění... 6 1.1 Počty žáků podle vzdělávacího programu...

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY Závěrečná zpráva Zpracovala: Jana Čihounková Brno 2010 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR svými

Více

Benchmarking a zjišťování spokojenosti uživatelů knihoven. 25.6. 2009 Seč Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Benchmarking a zjišťování spokojenosti uživatelů knihoven. 25.6. 2009 Seč Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Benchmarking a zjišťování spokojenosti uživatelů knihoven 25.6. 2009 Seč Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz 1 Hlavní témata Projekt Benchmarking knihoven v roce 2009 Měření spokojenosti

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti 1. Výsledky průzkumu č. 1 AMSP ČR Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti Zadání průzkumu Průzkum se zaměřil na tři hlavní oblasti: 1) Hodnocení konkurenceschopnosti českých firem a bariér

Více

Geografická struktura odpovědí

Geografická struktura odpovědí ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO PROJEKTU PRO DISPARITY V ČESKÉ REPUBLICE Prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. Technická univerzita v Liberci Hospodářská fakulta Katedra podniková ekonomiky ivan.jac@tul.cz Abstract The paper

Více

2. Druhé kolo veřejné konzultace obdržené podněty, připomínky a doplnění

2. Druhé kolo veřejné konzultace obdržené podněty, připomínky a doplnění Vypořádání připomínek z 2. kola veřejné konzultace k výsledkům mapování existence relevantní infrastruktury pro stanovení podmínek programu na podporu projektů zaměřených na budování přístupových sítí

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

Zpráva z ankety organizací zaměřených na seniory

Zpráva z ankety organizací zaměřených na seniory Zpráva z ankety organizací zaměřených na seniory Číslo aktivity Doc. PhDr. Petr Sak, CSc. Mgr. Karolína Saková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

P A N E L B O O K 2015

P A N E L B O O K 2015 P A N E L B O O K 2015 2 50 000 respondentů v České republice 20 000 respondentů na Slovensku Český a Slovenský národní panel Společnost Český národní panel s působností v České a Slovenské republice byla

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3 Obsah Graf č. 1.:... 3 Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3 Graf 2.:... 3 Srovnání jednotlivých krajů 1.1.2007 31.12.2011:... 3 Přehled počtu vykázání v jednotlivých krajích

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Natálie Jablonská Sušice 34 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Uveďte rok

Více

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav Akademie věd České republiky Jilská 1, 110 00 Praha 1 tel/fax: +420 286 840 129 e-mail: cvvm@soc.cas.cz, www.cvvm.cz POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA

Více

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i.

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Konflikt v Gaze Technické parametry Výzkum: Naše společnost

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

Školský management v perspektivě tří časových rovin

Školský management v perspektivě tří časových rovin Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školský management v perspektivě tří časových rovin PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry 07.06.2012 1 2 Přivítání na konferenci

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Podmínky pro školní TV a volný čas osob se speciálními potřebami. Autor: Ondřej Ješina

Podmínky pro školní TV a volný čas osob se speciálními potřebami. Autor: Ondřej Ješina Podmínky pro školní TV a volný čas osob se speciálními potřebami Autor: Ondřej Ješina Speciální potřeby (SP) Zdravotní postižení (ZdP) Speciální vzdělávací potřeby (SVP) Aplikované pohybové aktivity (APA)

Více

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1 1 Jste: Z následujících možností vyberte jednu. muž žena 2 Jaké je vaše nejvyšší dosažené vysokoškolské vzdělání? bakalářské magisterské, inženýrské doktorantské jiné, napište:... 3 Vaše nejvyšší vysokoškolské

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h v a l u j e USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2003 1. Koncepci

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Praha, 28. 5. 2014 1 Projekt a jeho cíle Popis 2. fáze

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 8 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY Bleskový průzkum STEM pro APKURS V Praze dne. září 4 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu: Zkoumaná populace:

Více

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Zpráva o šetření Září 2010 Mgr. Eva Žilayová 1 Obsah: A) Úvod a metodologická část. 3 (cíl, účel, obsahové

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ

VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ 2011 Poznatky ze šetření požadavků zaměstnavatelů v zemědělství na kvalitu a počet pracovních sil Šetření provedla

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR

SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Tým zhotovitele: Ing. Filip Uhlík Lucie Ženíšková únor 2013 1 Obsah 1 Demografický vývoj

Více

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s.

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. 10 let České republiky v EU ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. Duben 2014 Byl pro vaši firmu vstup České republiky do Evropské unie přínosný? šetření SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Březen 2005 Základní informace Počet respondentů Total (za všechna měřená

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch& Gemius

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch& Gemius SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: Měsíc: Březen 2011 Základní informace Velikost internetové populace ČR 6 105 522 Počet respondentů (zavšechna

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: ekolist.cz Měsíc: Září 9 Základní informace Velikost internetové populace ČR 478 31 Počet respondentů N =4 (zavšechna

Více

Pedagogická fakulta UK v Praze

Pedagogická fakulta UK v Praze Pedagogická fakulta UK v Praze Dotazník pro inovaci studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy A. ÚDAJE O VÁS A1. * Jste: muž žena A2. * V současné době studujete na Pedagogické fakultě UK v bakalářském

Více

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 1. kolo pro šk. rok 2015/16

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 1. kolo pro šk. rok 2015/16 JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 1. kolo pro šk. rok 2015/16 Chcete studovat cizí jazyky v prestižní lokalitě centra Prahy? Využijte možnosti přihlášení nebo přestupu. Gymnaziální školní vzdělávací

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Výstup1 Odhad a popis priorit zdravého stárnutí v regionech - koncepční a strategický podklad pro ekonomicky efektivní programy a projekty

Výstup1 Odhad a popis priorit zdravého stárnutí v regionech - koncepční a strategický podklad pro ekonomicky efektivní programy a projekty Zdravé stárnutí II aktivizace seniorů v regionech Analýza dostupných dat a stanovení priorit pro podporu zdraví v krajích: Praha, Středočeský, Liberecký, Plzeňský, Karlovarský, Moravskoslezský a Jihomoravký

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2002 53 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Zdrojem dat pro tuto aktuální

Více