Projekt Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/ je součástí IPRM Ústí nad Labem Centrum.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0074 je součástí IPRM Ústí nad Labem Centrum."

Transkript

1 Situace vzdělávání seniorů v Ústeckém kraji Abstrakt Článek mapuje situaci vzdělávání seniorů v Ústeckém kraji, přináší přehled možností, relevanci vzdělávání seniorů z hlediska populačního rozložení obyvatel kraje a postoje veřejnosti ke vzdělávání seniorů s důrazem na vzdělávání seniorů v rámci univerzit třetího věku (U3V). Cílem je předložit komentované výsledky dotazníkového šetření, jehož základními hypotézami bylo za prvé obyvatelé Ústeckého kraje ví, co je U3V a za druhé - obyvatelé Ústeckého kraje smýšlí o U3V, respektive o vzdělávání seniorů jak pozitivně tak negativně. Klíčová slova Vzdělávání seniorů, univerzita třetího věku, Ústecký kraj Úvod S ohledem na předpokládané projekce populačního vývoje České republiky je již dnes jisté, že počet seniorů se zvětšil a bude i do budoucna narůstat a i přes relativně vysoký podíl pracujících seniorů je ekonomicky neúnosné, aby tato početná skupina obyvatelstva zůstávala neaktivní (ve všech významech tohoto slova). Navíc v souvislosti s celospolečenským vývojem a populačním vývojem je nutné a společensky prospěšné, aby senioři neodcházeli do důchodu, nestávali se postproduktivní věkovou skupinou, ale změnily své zařazení. Cílem je, aby senioři nebyli na obtíž, ale naopak i nadále, tak jak tomu bylo v minulosti, působily v rodině, potažmo v celé společnosti jako starší moudřejší. Je potřeba, aby předávali v rámci mezigeneračního učení své znalosti. Jednou z možností jak zajistit aktivní prožívání vlastního stáří a změnu sebevnímání i vnímání seniora ze strany společnosti je

2 vzdělávání a sebevzdělávání. Vzdělávání přináší seniorům možnost využívat mozkovou kapacitu a cvičit se. Přináší pocit sebeuspokojení z dosažených dílčích úspěchů, poskytuje pozitivní náhled na budoucnost. Pakliže se vzdělávání odehrává organizovaně ve skupinách, velkým benefitem je sociální začlenění jedinců mezi podobně smýšlející vrstevníky. Vytváří se nové sítě, kamarádské i jiné vztahy, zvyšuje se pocit vlastní hodnoty a důležitosti. Senioři získávají rutinu, harmonogram účelné vyplnění času. I mezi odborníky, ale zvláště mezi laickou veřejností se však najdou i tací, kteří vzdělávání seniorů považují za zbytečné, neúčelné, plýtvající veřejným rozpočtem atd. Pro zjištění postojů obyvatel Ústeckého kraje ke vzdělávání seniorů bylo provedeno rozsáhlé dotazníkové šetření, a to celkem dvakrát srpen až říjen 2011 a listopad až březen 2013/2014. V rámci prvního šetření bylo zvoleno jako reprezentativní vzorek město Ústí nad Labem, kde byly na 15 místech umístěny urny, ke každé 50 dotazníků v tištěné podobě. Z důvodu velmi nízkého počtu participujících respondentů bylo šetření provedeno v roce 2013/2014 znovu, v kombinované formě tištěných papírových dotazníků a v elektronické podobě. Vzorek byl pro druhé šetření rozšířen na obyvatele Ústeckého kraje. V následujícím textu přinášíme výběr z prvého a rozbor druhého šetření, dále pak popis situace vzdělávání seniorů s důrazem na vzdělávání seniorů na univerzitách v České republice, potažmo v Ústeckém kraji, a porovnání situace s postojem veřejnosti. Vzdělávání seniorů v České republice Vzdělávání seniorů má v rozvinutých státech světa svoje pevné místo, nejinak tomu je i v České republice. Ekonomicky vyspělé státy na jednu stranu cítí mnohdy nevyužitý potenciál seniorů a zároveň tuší i problémy, které může způsobit neexistence koncepční a rozvíjející se práce s touto věkovou skupinou v době, kdy stejně tak jako vyspělé státy i Česká republika v posledních letech prochází tzv. Západoevropským modelem reprodukčního chování.

3 Výsledkem je populační pyramida ve tvaru antické vázy (od nejmladšího k nejstaršímu) či ve tvaru jehličnatého stromu (od nejstaršího k nejmladšímu). Cílová skupina Univerzit třetího věku (U3V), které jsou největším poskytovatelem vzdělávání seniorů, se v čase zvětšuje, stejně tak jako narůstá počet účastníků jednotlivých U3V v ČR. Kromě Univerzit třetího věku organizovaných českými univerzitami, vysokými školami i soukromými školami terciární sféry, je vzdělávání seniorů nabízeno i Akademiemi třetího věku, Domovy důchodců/seniorů, Kluby důchodců/seniorů/aktivního stáří, zdravotnickými zařízeními, atd. Vzdělávání seniorů nehledě na pořádající organizaci je podporováno ze strany státu jak finančně tak ideově, např. v Národním programu přípravy na stáří , dokumentu Ministerstva práce a sociálních věcí, se uvádí, že vzdělávání seniorů i vzdělávání preseniorské a proseniorské je ideálním prostředím, které vychovává společnost, aby chápala staré lidi jako osoby s nezaměnitelnými a jedinečnými možnostmi na osobní vývoj, ze kterého profituje společnost jako celek (MPSV, 2014). V navazujícím Národním programu přípravy na stárnutí na období let (Kvalita života ve stáří) se pak v článku 8 Participace a lidská práva v sekci 8.1. píše: Důležité je podpořit participaci seniorů na vzdělávacích, kulturních a společenských aktivitách a dále v sekci 8.3.: Významným zdrojem aktivního života jsou vzdělávací, zájmové a volnočasové aktivity. Vzdělávání zvyšuje adaptabilitu a přispívá ke zvládání sociálních a společenských změn, včetně zavádění moderních komunikačních a informačních technologií. Vzdělávání nabízí možnost orientace na nové perspektivy a hodnoty, stimuluje občanské aktivity, má pozitivní vliv na zdraví a zabraňuje sociálnímu vyloučení (MPSV, 2014).

4 Vzdělávání seniorů v Ústeckém kraji Ačkoli je obyvatelstvo Ústeckého kraje v poměru s ostatními kraji ČR relativně mladé, jak ukazuje následující graf, je o vzdělávání seniorů velký zájem. Graf 1 Průměrný věk k Česká republika (zdroj dat ČSÚ, 2014). V cílové skupině 50+ se k podle Českého statistického úřadu nacházelo v Ústeckém kraji osob (k již osob). V rámci jednotlivých věkových skupin (hranice pro přijetí do U3V UJEP pro rok 2012 posunuta na 50+), (hranice pro přijetí do U3V UJEP před rokem 2012), dále dle Příhody (1974) let (časné stáří, stárnutí, senescence), let (vlastní stáří, kmetství, sénum) a více než 90 let (dlouhověkost, patriarchum) (PŘÍHODA, 1974) bylo k složení obyvatel Ústeckého kraje k : let osob, mužů a žen; let osob, mužů a žen; let osob, mužů a žen; let osob, mužů a žen; a ve věku osob, 469 mužů a 1570 žen. Největším poskytovatelem vzdělávání pro všechny tyto osoby je v Ústeckém kraji Univerzita třetího věku při Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (U3V

5 UJEP) a pobočkami v Litoměřicích a Kadani, dále pak Univerzita třetího věku při Vysoké škole finanční a správní v Mostě (U3V VŠFS) a pobočka U3V Českého vysokého učení technického v Děčíně a v Chomutově. Vzdělávání seniorů zajišťují stejně tak jako jinde v republice kurzy i městské knihovny, základní či střední školy, městská kulturní střediska, kluby seniorů či domovy důchodců, ale třeba i jazykové školy nabízející kurzy právě pro starší generaci. Postoje k seniorskému vzdělávání v Ústeckém kraji Jak již bylo zmíněno výše, v České republice je vzdělávání seniorů podporováno, jak ze strany vlády České republiky, tak ze strany nadnárodních organizací jako je Evropská unie, Světová zdravotnická organizace a jiné. Mezi lidmi ovšem stále panuje mnohdy názor, že vzdělávání seniorů je vyhazování peněz, protože stejně brzy umřou a nejsou schopni se cokoli naučit, protože si nic nezapamatují a že by měli dělat lepší věci, jako je např. hlídat vnoučata. Pro zjištění situace v Ústeckém kraji bylo provedeno dvoufázové dotazníkové šetření. Dotazník byl sestaven za pomoci doc. Mothejzíkové, a to jako kombinace otevřených (nestrukturovaných) položek a uzavřených (strukturovaných) položek s následujícími hypotézami: 1. obyvatelstvo Ústeckého kraje ví, co je Univerzita třetího věku 2. obyvatelstvo Ústeckého kraji smýšlí o Univerzitě třetího věku jak pozitivně tak negativně První dotazníkové šetření proběhlo ve dnech až na reprezentativním vzorku obyvatel města Ústí nad Labem. Celkem bylo rozdáno 750 dotazníků (50 dotazníků ke každé z 15 uren umístěných v čekárnách různých lékařských specializací) a vrátilo se 30 vyplněných dotazníků, 98 prázdných dotazníků a 622 dotazníků se ztratilo. Výsledky

6 bohužel nejsou kvůli nízkému počtu respondentů validní. Uvádíme tedy pouze vybrané příspěvky: K otázce: Víte, co je Univerzita třetího věku (dále jen U3V)? Z celkového počtu 30 ti osob, 25 osob odpovědělo kladně (z toho 3x byla poskytnuta definice, 1x ano (alespoň zevrubně) a 1x ano, ovšem vyučující musí všem vysvětlit: největší zločin pro lidstvo je peněžní systém. Musí se definitivně celosvětově bez hlasování zrušit, vše zadarmo! Politiky (vyžírky) a peníze nikdy lidstvo nepotřebuje k životu. Myslete potřebně vzdělanci! Zbývající odpovědi byly: 1x ne a 4x pole nevyplněno. Obecně se tedy dá předpokládat, že povědomí o Univerzitě třetího věku existuje, tj. že hypotéza č. 1 Obyvatelstvo města Ústí nad Labem ví, co je Univerzita třetího věku je pravdivá. K otázce Co si o U3V myslíte v pozitivním slova smyslu? se respondenti vyjádřili veskrze kladně ke všem bodům, mnohdy bez udání priority. Jako odpověď s nejvyšší prioritou si zvolilo: - smysluplné trávení volného času: 7 osob - možnost navázání nových kontaktů (přátelství): 3 osoby - účinný nástroj k dalšímu vzdělávání (sebevzdělávání se) na univerzitní úrovni: 9 osob - způsob jak neztratit kontakt se současným děním a vývojem: 10 osob - vhodná rutina a řád do každodenních/týdenních/měsíčních aktivit: 4 osoby K otázce Co si o U3V myslíte v negativním slova smyslu? se pak většina respondentů nevyjádřila vůbec, nebo opět vyjádřila pozitivní či neutrální postoj k U3V, což dokládají i následující vybrané úryvky: Pozitivní či neutrální postřehy: - je to dobrý nápad, jak udržovat seniory aktivní a udržovat mozkovou činnost v činnosti

7 - velmi prospěšné pro seniory, více takových aktivit, aby si pořád procvičovali mozkové buňky - zvědavost, smysluplný život - myslím, že U3V naplňuje všechny sféry zájmů, neboť nabídka jednotlivých oborů je velmi široká a zajímavá - počítače, jazyky, historie - výběr kursů je široký, lidé se mají vzdělávat v každém věku - možnost vzdělávání ve více tématech, uzpůsobení podmínek cílové skupině - U3V udržuje v "aktivitě", což může potažmo snížit náklady na zdravotní péči o ně - výchova seniorů k obraně a ochraně, a aby nebyli důvěřiví Negativní postřehy: - poplatky za absolvování U3V se neustále zvyšují. Pro dojíždějící z jiných míst se studium dost prodraží - Nic se nesmí dělat pro peníze, vždy se musí pracovat vysoce kvalitně, odborně a podle potřeb!!! Žádný byznys nikdy nikde a bude všem výborně! - veřejnost nemá dostatek informací o U3V - malé povědomí právě mezi seniory, informace přes internet mnohdy nedostupné pro seniory (horší kvalita zraku, absence PC v rodině apod.) Ačkoli je tedy vzorek dat malý, dá se předpokládat, že obyvatelstvo města Ústí nad Labem má na U3V převážně pozitivní názor a jako nejcennější vidí, že U3V zabraňuje ztrátě kontaktu se současným děním, a hypotéza č. 2 je tedy nepravdivá. Obyvatelé Ústeckého kraje nesmýšlí o U3V negativně.

8 V druhém dotazníkovém šetření bylo k datu odevzdáno 411 dotazníků, ze kterých bylo pro vyhodnocení 22 vyloučeno z důvodu vulgarity výrazů a nesmyslnosti odpovědí. V následujícím textu přinášíme detailní rozbor získaných dat z 389 odpovědních archů. Charakteristika respondentů Věk Věk Procento Počet % % % % % a více 0% 0 nevyplněno 1 Věk respondentů je rovnoměrně rozložen na skupinu 0-49 let 51% a 50+ (věk pro přijetí na U3V UJEP) 49%. Mezi cílovou skupinou pro U3V, stejně tak jako mezi účastníky U3V UJEP nejzastoupenější skupinou jsou osoby mezi lety. Pohlaví Pohlaví Procento Počet žena 72% 279 muž 28% 109 nevyplněno 1 Dotazníku se zúčastnilo více žen, než mužů.

9 Nejvyšší dosažené vzdělání Vzdělání Procento Počet ZŠ 7% 26 SŠ 56% 218 VOŠ 5% 21 VŠ bakalářské 12% 47 VŠ magisterské a vyšší 20% 77 Dotazníkové šetření se zúčastnili lidé vzdělaní, a to osoby s maturitou v 56% a s vyšším vzděláním ve 37%. Bydliště Primární cílovou skupinou dotazníkového šetření bylo obyvatelstvo Ústeckého kraje, vzhledem k volnému přístupu k elektronické formě dotazníku skrze internet, jsou mezi respondenty zástupci i jiných krajů a ojedinělé odpovědi ze zahraničí. Kraj/Stát Procento Počet Ústecký 83% 313 Jihočeský 0% 1 Jihomoravský 3% 10 Karlovarský 1% 3 Liberecký 2% 8 Moravskoslezský 2% 7 Olomoucký 1% 4

10 Pardubický 0% 1 Plzeňský 1% 4 Hlavní město Praha 4% 15 Středočeský 1% 2 Vysočina 1% 2 Zlínský 0% 1 Slovensko 1% 2 Velká Británie 1% 2 nevyplněno 14 Osobní vztah k U3V Výsledkem otázek: 8. Navštěvujete nebo navštěvoval/a jste U3V? 9. Znáte někoho, kdo navštěvuje nebo navštěvoval U3V? 10. Prosím, napište jakékoli další postřehy související s U3V, či se vzděláváním seniorů. je, že ačkoli odpovídající ve většině případů nenavštěvují/nenavštěvovali U3V, znají někoho, kdo ano, což je ve shodě se zjištěním, že obyvatelstvo Ústeckého kraje ví, co U3V je a převážně o U3V smýšlí pozitivně, či neutrálně (viz první fáze dotazníkového šetření výše a druhá fáze dotazníkového šetření níže). otázka č. 8 otázka č. 9 prázdné 8 prázdné 7 ne 279 ne 179 ano 102 ano 203

11 Hypotézy 1. obyvatelstvo Ústeckého kraje ví, co je Univerzita třetího věku 2. obyvatelstvo Ústeckého kraje smýšlí o Univerzitě třetího věku jak pozitivně tak negativně 3. obyvatelstvo Ústeckého kraje se učí cizí jazyky i v pozdějším věku Rozbor dat První hypotéza byla jednoznačně potvrzena, když celých 87% obyvatel Ústeckého kraje odpovědělo, že U3V zná a vysvětlilo poslání U3V například těmito slovy: poskytuje možnost vzdělání lidem v důchodovém věku. není časově náročná jako VŠ, ani nevede k získání titulu Univerzita pro starší ročníky možnost dalšího vzdělávání pro věkem pokročilé

12 K druhé hypotéze se měli respondenti vyjádřit pomocí známek k jednotlivým výpovědím, a to od jedné do pěti, tedy od nejvíc souhlasím, po nejméně souhlasím. Pozitiva Prázdné Odpovědělo Průměr smysluplné trávení volného času ,36 možnosti navázání nových kontaktů ,61 účinný nástroj k dalšímu vzdělávání ,81 způsob jak neztratit kontakt ,69 vhodná rutina a řád ,19 Negativa Prázdné Odpovědělo Průměr zajišťuje vzdělávání pouze úzké skupině ,38 hloupost, která je navíc placena z daní ,38 nesmysl, senioři už se nic nového nenaučí ,54 kvalita učitelů nízký ,22 staří lidé by spíše měli hlídat vnoučata ,43 Z výše uvedených tabulek vyplývá, stejně jako u první fáze dotazníkového šetření, že obyvatelé Ústeckého kraje smýšlí o U3V pozitivně, případně neutrálně. S negativními výrok y v převážné většině nesouhlasí. Třetí hypotéza souvisí s odborným zaměřením autora na výzkum specifických aspektů výuky cizích jazyků u seniorů. Respondenti byli dotázáni na sérii otázek, jejichž cílem bylo zjistit, zda se osoby 50+ učí cizí jazyky (ať už pokračují v celoživotním učení, či s cizím jazykem začínají) a jak se jejich postoj k cizím jazyků a k učení se cizím jazykům liší od mladších. V následujícím textu uvádíme přehled celkových odpovědí bez rozboru do věkových skupin,

13 jelikož získaná data vyžadují detailní rozbor, který je jak časově tak prostorově náročný, než aby mohl být obsažen v článku tohoto typu a rozsahu. 11. Učíte se nějaký cizí jazyk/nějaké cizí jazyky? prázdné 7 ne % ano % 12. Učil/a jste se cizí jazyky již v minulosti? prázdné 8 ne 21 6% ano % 13. Navštěvujete v současné době kurz/ kurzy cizích jazyků? prázdné 11 ne % ano 92 24% 14. Pakliže jste v otázce 13 odpověděli NE, proč nenavštěvujete kurz/y cizích jazyků? prázdné 109 již ovládám 29 10% finance 98 35% zdraví 22 8%

14 čas % jiné % 15. Pakliže jste v otázce 13 odpověděli ANO, co Vám v současné době na výuce cizích jazyků činí největší potíže? Známkujte: 1-žádné potíže, 2-drobné obtíže, 3-neutrální postoj, 4-velké potíže, 5-vůbec nezvládám) Prázdné Odpovědělo Průměr gramatika ,67 sl. zásoba ,44 poslech ,67 mluvení ,85 čtení ,07 psaní ,46

15 16. Pokud něco nezvládáte, určete důvod? Počet Procento prázdné 212 malá hodinová dotace 37 21% osobnost učitele 22 12% neadekvátní obsah výuky 28 16% problém s pamětí 65 37% způsob výuky 50 28% problém s domácí přípravou 72 41% jiné 33 19% 17. V čem jste se po dobu vzdělávání cizímu jazyku/cizích jazyků zlepšili? Počet Procento prázdné 157 gramatika % sl. zásoba % poslech 90 39% mluvení % čtení % psaní 80 34% 18. Jakým tématům ve výuce cizího jazyka/cizích jazyků dáváte přednost? Obecně respondenti nejvíce uváděli, že dávají přednost tématům, která jsou konkrétní, vztahující se k reálnému životu, soudobá, praktická, jako např. filmy, hudba, společenské dění, atd.

16 19. Následující typy aktivit v rámci výuky cizího jazyka/cizích jazyků oznámkujte: 1- nejvíce vyhovuje, 2- spíše vyhovuje, 3- neutrální postoj, 4 - spíše nevyhovuje, 5- nevyhovuje. Prázdné Odpovědělo Průměr čtení s porozuměním ,85 poslech s porozuměním ,16 převádění ,86 nahrazování ,59 doplňování tvarů podle vzoru ,2 doplňování tvarů bez vzoru ,6 volba spr. odpovědi ,19 přiřazování ,2 opravování chybných tvarů ,77 překlad z mateřského jazyka ,45 překlad z cizího jazyka ,1 popis ,16 konverzace ,86 dramatizace textu ,19 příprava vlastního textu ,6 písemné testování ,61 ústní testování ,63

17 Závěr Ze tří předem položených hypotéz, byla jedna shledána jako pravdivá, jedna nepravdivá a jedna prozatím nezkoumána. Ukázalo se, že v České republice a v Ústeckém kraji je pro obyvatele pokročilejšího věku značné množství příležitostí dále se vzdělávat, například na popsaných univerzitách třetího věku. V dotazníkovém šetření pak vyšlo najevo, že lidé o této formě vzdělání ví, znají ji a smýšlí o ní pozitivně. Výzkum výuku cizích jazyků u osob 50+ není prozatím dokončen a na tomto poli čeká vědce ještě mnoho práce, zvlášť když není v současné době ustálena ani vědní disciplína, která by se právě vzděláváním seniorů zabývala. Pokusy o zavedení takové disciplíny byly již učiněny a máme tu tedy pojmy jako geragogika, gerontopedagogika, educational gerontology, a jiné. Je ovšem nezbytně nutné prodiskutovat její případné vymezení od andragogiky. Domníváme se, že teprve existence obecného vědního základu umožní další detailní výzkum v rámci jednotlivých oborů včetně cizích jazyků.

18 Bibliografie ADAMEC, Petr a KRYŠTOF, David (eds.) Univerzity třetího věku na vysokých školách. Brno : munipress, AU3V Internetový zpravodaj. Asociace univerzit třetího věku. [Online] ČSÚ. Statistická ročenka. Český statistický úřad. [Online] [Citace: 15. únor 2014.] ČSÚ. Věkové složení obyvatelstva Ústeckého kraje a jeho okresů. Český statistický úřad. [Online] [Citace: 15. únor 2014.] kresu_k_31_12_2010 HELPNET.CZ Univerzity třetího věku. Helpnet.cz. [Online] KOUTSKÁ, Iva Vzdělávání seniorů v ČR a v Ústeckém kraji. Regional Development and Planning. 2011, Sv. Issue 3, stránky MPSV. Národním programu přípravy na stáří Ministerstvo práce a sociálních věcí. [Online] [Citace: 7. únor 2014.] MPSV. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období [Online] [Citace: 7. únor 2014.] Ministerstvo práce a sociálních věcí. MÜHLPACHR, Pavel Gerontopedagoka. Brno : Masarykova univerzita, PETŘKOVÁ, Anna a ČORNAČIČOVÁ, Rozália Gerontagogika: Úvod do teorie a praxe edukace seniorů. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, SPČR Věková struktura obyvatelstva k Svaz průmyslu a dopravy ČR. [Online]

19 ŠAŠEK, Miloslav Struktura obyvatelstva a regionální rozvoj. Jelenia Gór : Akademia Ekonomiczna, ŠERÁK, Michal Zájmové vzdělávání dospělých. Praha : Portál, 2009.

20 Přílohy Dotazník k doktorskému studiu Didaktiky konkrétního jazyka Vážená paní, vážený pane, dovoluji si Vás tímto požádat o spolupráci na chystané odborné vědecké práci. Údaje, které mi vyplněním následujícího dotazníku poskytnete, jsou pro mě velmi cenné a budou zpracovány v rámci dizertační práce doktorského studia Univerzity Karlovy. Dotazník je anonymní. Samozřejmě nemusíte odpovídat na všechny otázky, ale čím více postřehů vepíšete, tím cennější informací pro mě budou. 1. Prosím, uveďte svůj věk (Zakroužkujte.) a) 0 49 b) c) d) e)75 89 d) 90 a více 2. Pohlaví (Podtrhněte.) žena/muž 3. Nejvyšší dosažené vzdělání (Zakroužkujte.) a) ZŠ b) SŠ c) VOŠ d) VŠ bakalářské e) VŠ magisterské a vyšší 4. Bydliště (obec) 5. Víte, co je Univerzita třetího věku (dále jen U3V)? a) ano vepište stručně, co je U3V b) ne

21 6. Co si o U3V myslíte v pozitivním slova smyslu? (Známkujte: 1 souhlasím, 2 spíše souhlasím, 3 neutrálnívztah, 4 spíše nesouhlasím, 5-nesouhlasím).. smysluplné trávení volného času.. možnost navázání nových kontaktů (přátelství). účinný nástroj k dalšímu vzdělávání (sebevzdělávání se) na univerzitní úrovni. způsob jak neztratit kontakt se současným děním a vývojem. vhodná rutina a řád do každodenních/týdenních/měsíčních aktivit 7. Co si o U3V myslíte v negativním slova smyslu?(známkujte:1 souhlasím, 2 spíše souhlasím, 3 neutrálnívztah, 4 spíše nesouhlasím, 5-nesouhlasím) zajišťuje vzdělávání pouze úzké skupině (vyloučeni sociálně slabší z důvodu hrazení poplatků, zdravotně postižení kvůli neexistenci bezbariérových přístupů, ) hloupost, která je navíc placena z daní pracujících nesmysl, senioři už se prý nic nového nenaučí kvalita učitelů U3V je nízká a pokud jde o mne, už se nic nového učit nepotřebuji a nechci, domnívám se, že už za život znám dost. staří lidé by spíše měli hlídat vnoučata, nebo dělat něco rozumnějšího, než někde vysedávat v posluchárnách 8. Navštěvujete nebo navštěvoval/a jste U3V? a) ano uveďte důvod/y. b) ne 9. Znáte někoho, kdo navštěvuje nebo navštěvoval U3V?

22 a) ano uveďte počet osob. b) ne 10. Prosím, napište jakékoli další postřehy související s U3V, či se vzděláváním seniorů Učíte se nějaký cizí jazyk/nějaké cizí jazyky? a) ano vepište jaký/é b) ne 12. Učil/a jste se cizí jazyky již v minulosti? a) ano vepište, kde a jaké.. b) ne 13. Navštěvujete v současné době kurz/kurzy cizích jazyků? a) ano vepište pořádající instituci b) ne 14. Pakliže jste v otázce 13 odpověděli NE, proč nenavštěvujete kurz/y cizích jazyků? a) cizí jazyk/y již ovládám b) finance c) zdraví d) čas e) jiné. 15. Pakliže jste v otázce 13 odpověděli ANO, co Vám v současné době na výuce cizích jazyků činí největší potíže?známkujte: 1-žádné potíže, 2-drobné obtíže, 3-neutrální postoj, 4-velké potíže, 5-vůbec nezvládám). gramatika..slovní zásoba..poslech.. mluvení..čtení..psaní

23 16. Pokud něco nezvládáte, určete důvod? a) malá hodinová dotace b) osobnost učitele c) neadekvátní obsah výuky d) problém s pamětí e) způsob výuky f) problém s domácí přípravou g) jiné vepište. 17. V čem jste se po dobu vzdělávání cizímu jazyku/cizích jazyků zlepšili? a) gramatika b) slovní zásoba c) poslech d) mluvení e) čtení f) psaní 18. Jakým tématům ve výuce cizího jazyka/cizích jazyků dáváte přednost? 19. Následující typy aktivitv rámci výuky cizího jazyka/cizích jazyků oznámkujte: 1- nejvíce vyhovuje, 2- spíše vyhovuje, 3- neutrální postoj, 4-spíše nevyhovuje, 5-nevyhovuje VZOR X čtení s porozuměním poslech s porozuměním převádění (např. z činného rodu do trpného, z první osoby do třetí, ) nahrazování (např. ve větě mám ráda kočku použijte jiná zvířata, ) doplňování správných tvarů podle vzoru, s nápovědou (např. slovo v závorce, ) doplňování správných tvarů bez vzoru

24 volba správné odpovědi (např. a/b/c, pravda/lež, podtržení, ) přiřazování (např. slova stejného významu, odpovědí podle popisu ) opravování chybných tvarů překlad z mateřského jazyka do jazyka cizího překlad z cizího jazyka do jazyka mateřského popis (např. obrázku, ) konverzace (např. rozhovor, ) dramatizace textu (např. recitace, scénka, divadlo, ) příprava vlastního textu písemné testování ústní testování U3V v Ústeckém kraji: Ústí nad Labem + Litoměřice, Kadaň (u3v.ujep.cz), Most (http://www.vsfs.cz/?id=1478-univerzita-3.-veku)

171 hod. nízká. celý dotazník najednou

171 hod. nízká. celý dotazník najednou Metadata průzkumu "Zavedení odloženého školného" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 23. 06. 2010-30. 06. 2010 Délka průzkumu: 171 hod Počet respondentů: 77 Vypovídací hodnota:

Více

METODOLOGIE BREXIT. SANEP s.r.o. kvótní výběr. multiplechoice

METODOLOGIE BREXIT. SANEP s.r.o. kvótní výběr. multiplechoice BREXIT METODOLOGIE TÉMA PRŮZKUMU: REALIZÁTOR: VÝBĚR RESPONDENTŮ: TYP OTÁZEK: BREXIT SANEP s.r.o. kvótní výběr multiplechoice REPREZENTATIVITA: ve věku 18+let Reprezentativní vzorek odpovídá sociodemografickému

Více

Víte o existenci Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS MENDELU)?

Víte o existenci Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS MENDELU)? Image FRRMS - diplomová práce Image FRRMS - diplomová práce Dobrý den, jsem student magisterského studia Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS ME NDE LU)

Více

SVOBODA ZVÍŘAT. Kožešinová zvířata. Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat. Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová

SVOBODA ZVÍŘAT. Kožešinová zvířata. Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat. Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová SVOBODA ZVÍŘAT Kožešinová zvířata Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová 2013 SOUHRN HLAVNÍCH VÝSLEDKŮ Součástí šetření veřejného mínění Centra pro

Více

Rychlý růst vzdělanosti žen

Rychlý růst vzdělanosti žen 3. 11. 2016 Rychlý růst vzdělanosti žen V České republice rapidně roste úroveň formálního vzdělání. Ve věkové skupině 25-64letých v průběhu posledních deseti let počet obyvatel stagnoval, ale počet osob

Více

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Analýza uplatnění absolventů FIM UHK Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Dotazníkové šetření = za 2 let existence má fakulta 534 absolventů = dotazníky distribuovány e-mailem 8 absolventům, kteří se

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

První spontánně jmenovaná škola. Nezná ani s nápovědou 1. Vysoká škola ekonomická v Praze 1 2 3 4. 9. Jiná: (uveďte celý název a město)...

První spontánně jmenovaná škola. Nezná ani s nápovědou 1. Vysoká škola ekonomická v Praze 1 2 3 4. 9. Jiná: (uveďte celý název a město)... Dobrý den, zastupuji výzkumnou agenturu Brand Brothers. Momentálně provádíme výzkum na téma: jak studenti středních škol vnímají vysoké školy s ekonomickým zaměřením. Chtěl bych Vás požádat o zodpovězení

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V Jana Borůvková Anotace: Příspěvek se zabývá vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali absolventi jihlavské U3V. V první části jsou porovnávány odpovědi absolventů jednotlivých

Více

Návrh úpravy rámcových vzdělávacích plánů pro ZŠ. Druh výsledku

Návrh úpravy rámcových vzdělávacích plánů pro ZŠ. Druh výsledku Návrh úpravy rámcových vzdělávacích plánů pro ZŠ Druh výsledku Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele Popis výsledku

Více

Dotazník vzdělávací sekce Sítě MC. Graf 1.1. Dotazníkové šetření vzdělávací sekce Sítě mateřských center o.s. Výsledky 2011

Dotazník vzdělávací sekce Sítě MC. Graf 1.1. Dotazníkové šetření vzdělávací sekce Sítě mateřských center o.s. Výsledky 2011 Dotazník vzdělávací sekce Sítě MC Téma: Hodnocení semináře Zadavatel: vzdělávací sekce Sítě MC, Praha 1, http://www.materska-centra.cz Zpracovatel: Viktorie Kolínská, kolvik@seznam.cz Cíl dotazníku: zmapování

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

Screeningový dotazník specifické poruchy učení

Screeningový dotazník specifické poruchy učení Screeningový dotazník specifické poruchy učení Přečtěte si pozorně následující tvrzení a na uvedené škále označte variantu, která Vás nejlépe vystihuje. Měl/a jste uzpůsobené podmínky konání státní maturitní

Více

Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu NÁZORY ČESKÉ POPULACE NA MAJETKOVÉ ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu NÁZORY ČESKÉ POPULACE NA MAJETKOVÉ ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu NÁZORY ČESKÉ POPULACE NA MAJETKOVÉ ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN NÁZORY POPULACE NA ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

Více

Kandidáti a zvolení zastupitelé ve volbách do zastupitelstev obcí 2014

Kandidáti a zvolení zastupitelé ve volbách do zastupitelstev obcí 2014 6. Aktivity seniorů V této kapitole se budeme zabývat aktivitou seniorů jak ve veřejném životě (angažovanost v podzimních komunálních volbách v roce 214), tak v neveřejném životě (využití informačních

Více

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu Technická zpráva z šetření Překonávání školního neúspěchu v České

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

Sankce EU vůči Rusku. Závěrečná zpráva. Září 2014

Sankce EU vůči Rusku. Závěrečná zpráva. Září 2014 Sankce EU vůči Rusku Závěrečná zpráva Září 2014 Hlavní zjištění 82 % dotázaných ví o sankcích EU vůči Rusku. Častěji jsou informováni muži, lidé nad 0 let, s maturitou nebo VŠ a lidé, kteří se zajímají

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58%

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58% TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o inflaci a reálných příjmech leden 06 Technické parametry

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2014

Občané o stavu životního prostředí květen 2014 oe06 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 20 Technické

Více

METODOLOGIE. TÉMA PRŮZKUMU: Životní úroveň v krajích ČR (září 2016)

METODOLOGIE. TÉMA PRŮZKUMU: Životní úroveň v krajích ČR (září 2016) METODOLOGIE TÉMA PRŮZKUMU: Životní úroveň v krajích ČR (září 2016) REALIZÁTOR: VÝBĚR RESPONDENTŮ: TYP OTÁZEK: REPREZENTATIVITA: SANEP s.r.o. kvótní výběr multiplechoice ve věku 18+ Reprezenta)vní vzorek

Více

Malí podnikatelé v zemědělství

Malí podnikatelé v zemědělství Malí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Rozložení soubor podle zastoupení mužů a žen. Mezi malými zemědělskými podnikateli převládají muži, představují 84% respondentů (viz Příloha 2, graf č.1).

Více

PhDr. Michal Šerák, Ph.D. Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze

PhDr. Michal Šerák, Ph.D. Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze PhDr. Michal Šerák, Ph.D. Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze Podíl populace 65+ ve vybraných regionech % 31,2 31,8 32,9 32,3 30 27,8 26,9 29,7 28,1

Více

Studenti vysokých škol v ČR 1

Studenti vysokých škol v ČR 1 203,5 30,1 220,2 31,2 243,7 33,0 264,8 38,4 44,3 289,5 53,5 316,2 63,6 343,9 73,2 81,7 368,1 88,1 93,0 389,0 396,0 392,1 381,0 93,9 367,9 91,7 347,3 88,1 Studenti vysokých škol v ČR 1 Lidské zdroje ve

Více

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu POSTOJE K PSYCHOLOGŮM A LÉKAŘŮM Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 28.11-09.12. 2011 Délka průzkumu: 288 hod. Počet respondentů: 454/ validních 400 Vypovídací hodnota: nízká Počet

Více

Senioři - sociální skupina ohrožená exekucemi? Sociální ochrana Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i

Senioři - sociální skupina ohrožená exekucemi? Sociální ochrana Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i Senioři - sociální skupina ohrožená exekucemi? Připravila: Jana Vrabcová Sociální ochrana Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i Obsah 1. Úvod 2. Základní přehled a podmínky uvalení exekuce na

Více

Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání"

Metadata průzkumu Krize a nejistota zaměstnání Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 03. 02. 2010-17. 02. 2010 Délka průzkumu: 336 hod Počet respondentů: 154 Vypovídací hodnota:

Více

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Jaroslav Dokoupil Cheb, 02.10.2014 Na ZČU bylo v roce 2013 celkem 128 akreditovaných studijních programů, z toho je 55 bakalářských, 5 magisterských, 37 navazujících

Více

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ 1. ČÁST ÚDAJE PŘI VSTUPU DO PROJEKTU Tento dotazník slouží k zjištění přínosů účasti v projektech financovaných z Operačního programu Zaměstnanost, které jsou

Více

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka or11013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 2 0 129 E-mail: milan.tuček@soc.cas.cz Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých

Více

Anketa mezi návštěvníky Národního parku Šumava

Anketa mezi návštěvníky Národního parku Šumava Anketa mezi návštěvníky Národního parku Šumava Souhrn základních zjištění vyplývajících z ankety uspořádané Hnutím DUHA ve spolupráci se Správou Národního parku Šumava. Sběr dat probíhal od 27. června

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Návrh úpravy rámcových vzdělávacích plánů pro SŠ. Druh výsledku

Návrh úpravy rámcových vzdělávacích plánů pro SŠ. Druh výsledku Návrh úpravy rámcových vzdělávacích plánů pro SŠ Druh výsledku Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele Popis výsledku

Více

Vzdělávání jako výraz jistoty zaměstnání?

Vzdělávání jako výraz jistoty zaměstnání? Vzdělávání jako výraz jistoty zaměstnání? Lenka Hloušková. konference ČAPV Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu Plzeň 5.-7. září 006 Které ze vzdělávacích aspektů působí na

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY V CHRUDIMI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2010 1. Úvod Indikátor ECI B.6 Cesty dětí do školy a zpět hodnotí způsob dopravy

Více

České školství v mezinárodním srovnání Ing. Kateřina Tomšíková

České školství v mezinárodním srovnání Ing. Kateřina Tomšíková České školství v mezinárodním srovnání 2015 Ing. Kateřina Tomšíková OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD Organisation for Economic Co-operation and Development Světová organizace sdružující

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Obrázek č. 9 reklamní plakát

Obrázek č. 9 reklamní plakát Obrázek č. 9 reklamní plakát MĚSTO MÍSTO Dotazník - Řezané květiny Prosím o vyplnění, Vaše odpovědi budou podkladem k diplomové práci. 1) Vaše nejčastější důvody nákupu řezaných květin: vyberte minimálně

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D.

ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR. Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. ZÁJEM O PROFESE STUDENTI SŠ CELÁ ČR 2011 ZLÍN CEED Zpracoval: doc. Ing. Jena Švarcová Ph.D. Cíl výzkum Podmínky pracovního uplatnění absolventů škol v ČR se významně za poslední roky změnily a dále se

Více

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015 V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014 Program prevence kriminality pro rok 2015 Koncepce prevence kriminality KK na léta 2013-2016 Dokument prevence kriminality na

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

ŘÍJEN 2017 VOLEBNÍ POTENCIÁL

ŘÍJEN 2017 VOLEBNÍ POTENCIÁL ŘÍJEN 2017 VOLEBNÍ POTENCIÁL METODOLOGIE TÉMA PRŮZKUMU: REALIZÁTOR: VÝBĚR RESPONDENTŮ: TYP OTÁZEK: Volební potenciál (říjen2017) SANEP s.r.o. kvótní výběr multiplechoice REPREZENTATIVITA: ve věku 18+let

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte!

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! 1.1. Název organizace 0 1.2. 1.3. IČ organizace Právní forma organizace 1.4. ulice, číslo domu Sídlo organizace

Více

Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj. 361 hod. nízká. žádné. celý dotazník najednou

Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj. 361 hod. nízká. žádné. celý dotazník najednou Metadata průzkumu "Cena a kvalita pohonných hmot" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 21. 04. 2010-06. 05. 2010 Délka průzkumu: 361 hod Počet respondentů: 55 Vypovídací hodnota:

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ).

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ). Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2007/2008 činil 154 182, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 133 990

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj. kariérového poradenství

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj. kariérového poradenství Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj 1. Charakteristika kariérového poradenství Výchova k podnikavosti (dále VkP)

Více

Výsledky průzkumu č. 12 AMSP ČR Názory podnikatelů na daňovou reformu

Výsledky průzkumu č. 12 AMSP ČR Názory podnikatelů na daňovou reformu 12. Výsledky průzkumu č. 12 AMSP ČR Názory podnikatelů na daňovou reformu Zadání průzkumu V souvislosti s chystanou daňovou reformou byl proveden průzkum mezi malými a středními podniky a živnostníky v

Více

BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU

BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU konference Regenerace ových domů DYNAMIKA PROMĚN BYDLENÍ BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU Ing.Renata ZDAŘILOVÁ, Ph.D., Ing.Martin FERKO Katedra městského inženýrství Fakulta stavební VŠB Technická

Více

4. ÚHRNNÁ BILANCE DOJÍŽĎKY ZA PRACÍ A DO ŠKOL

4. ÚHRNNÁ BILANCE DOJÍŽĎKY ZA PRACÍ A DO ŠKOL 4. ÚHRNNÁ BILANCE DOJÍŽĎKY ZA PRACÍ A DO ŠKOL Dojížďka za prací je významnou formou prostorové mobility obyvatel. Z analýzy dat o dojížďce za prací vyplynulo: Z celkového počtu 4 735 tis. zaměstnaných

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING. Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová

POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING. Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová Anotace: V letošním akademickém roce provedly autorky již potřetí průzkum mezi studenty I.

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 206 Technické

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti,

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti, Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2013 činil 7,7 % jde celkem o 551 662 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. To představuje nejvyšší počet v novodobé historii České republiky. V

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků Anketa

Vzdělávání sociálních pracovníků Anketa Společnost sociálních pracovníků ČR Vzdělávání sociálních pracovníků Anketa Rok: 2008 Zpracovala: Mgr. Jana Rybaříková A KETA Členové výboru Společnosti sociálních pracovníků ČR se rozhodli, že podají

Více

Graf 1: Počet let pedagogické praxe

Graf 1: Počet let pedagogické praxe Ústav pro informace ve vzdělávání Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání SP KVALITA I 4A2U1 Statistické zpracování výsledků dotazníkového šetření Martin Chvál Praha, prosinec 2005 Sběr dat Sběr dat

Více

FLEXIBOOK 1 : 1. Zpracování výsledků doprovodného výzkumu. Martin Chvál, 3.10.2013

FLEXIBOOK 1 : 1. Zpracování výsledků doprovodného výzkumu. Martin Chvál, 3.10.2013 FLEXIBOOK 1 : 1 Zpracování výsledků doprovodného výzkumu Martin Chvál, 3.10.2013 Hlavní zjištění Učitelům, kteří chtějí využívat tablety ve výuce, by to mělo být umožněno a je dobré je v tom podporovat.

Více

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce)

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Partneři projektu Skupina zaměstnavatelských svazů Slovinska (ZDS), Chorvatska (HUP), Maďarska (MGYOSZ), Rakouska (IV), Slovenska (RÚZ) a

Více

METODOLOGIE. SANEP s.r.o. kvótní výběr. multiplechoice

METODOLOGIE. SANEP s.r.o. kvótní výběr. multiplechoice METODOLOGIE TÉMA PRŮZKUMU: Volební preference (duben 2017) REALIZÁTOR: VÝBĚR RESPONDENTŮ: TYP OTÁZEK: SANEP s.r.o. kvótní výběr multiplechoice REPREZENTATIVITA: ve věku 18+let Reprezentativní vzorek odpovídá

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření

Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření Kvalifikovanost učitelů hlavní výsledky dotazníkového šetření Použitá metodika Výzkumné šetření bylo provedeno ve spolupráci s Ústavem pro informace ve vzdělávání (ÚIV) ve dnech 7. 14. září 2009. Sběr

Více

Výsledky letní návštěvnické ankety u pramenů Vltavy v NP Šumava

Výsledky letní návštěvnické ankety u pramenů Vltavy v NP Šumava Výsledky letní návštěvnické ankety u pramenů Vltavy v NP Šumava Anketu organizovalo Hnutí DUHA a Správa NP a CHKO Šumava na zastávce turistické stezky u Pramenů Vltavy v NP Šumava. Probíhala od 1. července

Více

1. IDENTIFIKACE ŽADATELE (vzdělavatele) Název organizace (vzdělavatele) IČ organizace. Právní forma organizace. Sídlo organizace

1. IDENTIFIKACE ŽADATELE (vzdělavatele) Název organizace (vzdělavatele) IČ organizace. Právní forma organizace. Sídlo organizace k veřejné zakázce Vytvoření informačního systému pro agendu akreditací v rámci projektu Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

Povědomí o homeopatii

Povědomí o homeopatii Povědomí o homeopatii Průzkum portálu Ordinace.cz mezi pacienty, 2012 a Praha, duben Mgr. Romana Žatecká, šéfredaktorka HOMEOPATIE A ORDINACE.CZ Portál Ordinace.cz realizoval v měsíci dubnu průzkum názorů

Více

Miloš Zeman Rok ve funkci

Miloš Zeman Rok ve funkci Miloš Zeman Rok ve funkci Závěrečná zpráva Březen 0 Hlavní zjištění Oproti obdobnému výzkumu 00 dní ve funkci z června 0 si Miloš Zeman mírně pohoršil. V celkové spokojenosti ubylo rozhodně spokojených

Více

Tematický okruh: Inovativní návrhy řešení pro zdravotnictví v oblasti demografické proměny a stárnutí obyvatelstva

Tematický okruh: Inovativní návrhy řešení pro zdravotnictví v oblasti demografické proměny a stárnutí obyvatelstva Závěrečné zasedání projektu EU Zdraví bez hranic Tematický okruh: Inovativní návrhy řešení pro zdravotnictví v oblasti demografické proměny a stárnutí obyvatelstva St. Pölten 27.1.2014 Tematický okruh

Více

Senioři výzva pro knihovny Liberec, 27. května 2014 PhDr. Michal Šerák, Ph.D.

Senioři výzva pro knihovny Liberec, 27. května 2014 PhDr. Michal Šerák, Ph.D. Senioři výzva pro knihovny Liberec, 27. května 2014 PhDr. Michal Šerák, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení Stárnutí není nic jiného než zlozvyk,

Více

2. Kvalita pracovní síly

2. Kvalita pracovní síly 2. Kvalita pracovní síly Kvalita pracovní síly = vzdělání a kvalifikace Úkolem první části této práce bylo ukázat, jak velká je pracovní síla v Jihomoravském kraji či jak se její velikost změnila. Cílem

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. Vyhodnocení dotazníkového šetření z listopadu 2014 V listopadu 2014 jsme uskutečnili dotazníkové šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. a mezi jejich rodinnými příslušníky. Cílem

Více

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané ČR o budoucnosti EU a přijetí eura

Více

KOOPERACE podpora dalšího profesního vzdělávání

KOOPERACE podpora dalšího profesního vzdělávání KOOPERACE podpora dalšího profesního vzdělávání Regionální komunikační a informační workshopy, září-listopad 2015 CÍLE DNEŠNÍHO SETKÁNÍ 1. INFORMACE O PROJEKTU KOOPERACE A JEHO VÝSTUPECH 2. PŘEDSTAVENÍ

Více

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost patří k nejsledovanějším ekonomickým ukazatelům. V České republice však existují minimálně dva ukazatele nezaměstnanosti, první je pravidelně zveřejňován

Více

Tabulka č.1: Počet škol podle krajů

Tabulka č.1: Počet škol podle krajů 2. Základní školy Síť základních škol v České republice je dostatečně hustá, přestože v posledních letech počet základních škol klesá. Ve školním roce 2007/08 bylo v ČR celkem 3 704 základních škol, což

Více

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Cholesterol 2016

Cholesterol 2016 8.3.2016 Cholesterol 2016 METODOLOGIE Sběr dat proběhl prostřednictvím internetového dotazníku (CAWI) na internetovém panelu agentury STEM/MARK. Terénní sběr dat: 26. 2. 3. 3. 2016 Cílová skupina: populace

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Občané o Lisabonské smlouvě

Občané o Lisabonské smlouvě TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Občané o Lisabonské smlouvě Technické parametry

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Hlavní závěry projektu Rychlá šetření 4/2009 Obsah

Hlavní závěry projektu Rychlá šetření 4/2009 Obsah Hlavní závěry projektu Rychlá šetření 4/2009 Obsah A Ochrana člověka za mimořádných událostí... 4 A.1 Celkový postoj k Ochraně člověka za mimořádných situací... 4 A.2 Výuka Ochrany člověka a její formy...

Více

Aktivita A09101: Klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených krizí

Aktivita A09101: Klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených krizí Aktivita A09101: Klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených krizí Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování dopadů hospodářské krize na finanční

Více

Svatby v české společnosti

Svatby v české společnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Svatby v české společnosti Technické parametry Výzkum:

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo

Více

Hodnocení a zkušenosti s elektronickou evidencí tržeb (EET) výzkum obecné populace MML-TGI. Software. Mediální výzkumy.

Hodnocení a zkušenosti s elektronickou evidencí tržeb (EET) výzkum obecné populace MML-TGI. Software. Mediální výzkumy. Mediální výzkumy MML-TGI Software Vývoj technologií Hodnocení a zkušenosti s elektronickou evidencí tržeb (EET) výzkum obecné populace 11. 12. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE

Více

PŘÍLOHY 1) Dotazník 2) Výsledky faktorové analýzy 3) Studentův t-test na rozdíly mezi faktory u žen a faktory u mužů 4) Ukázka elektronického

PŘÍLOHY 1) Dotazník 2) Výsledky faktorové analýzy 3) Studentův t-test na rozdíly mezi faktory u žen a faktory u mužů 4) Ukázka elektronického PŘÍLOHY 1) Dotazník 2) Výsledky faktorové analýzy 3) Studentův t-test na rozdíly mezi faktory u žen a faktory u mužů 4) Ukázka elektronického vyplňování dotazníku 5) Seznam tabulek, grafů a schémat 1)

Více