MIMOŇ KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém města Mimoň zakončený čistírnou odpadních vod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MIMOŇ KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém města Mimoň zakončený čistírnou odpadních vod"

Transkript

1 MIMOŇ KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém města Mimoň zakončený čistírnou odpadních vod Majitel kanalizace : Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice Přítkovská 16(), +1,,0 Teplice Dne : razítko, podpis: Ing. František Pácalt generální ředitel a předseda představenstva SVS a.s. Teplice Provozovatel kanalizace : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice závod Ústí nad Labem Masarykova 36(, Ústí nad Labem Dne : razítko, podpis: Ing. Švec Ladislav ředitel závodu Ústí nad Labem

2 KANALIZAČNÍ ŘÁD č. KŘ 0)/ 2002 pro kanalizační systém Mimoň zakončený ČOV Návrh kanalizačního řádu předložil provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu firma Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. se sídlem v Teplicích, závod Ústí nad Labem Okresnímu úřadu v České Lípě, Referátu životního prostředí ZÁZNAM O PLATNOSTI KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Schválen podle 39 zák. č. Sb., o vodovodech a kanalizacích rozhodnutím OkÚ v České Lípě, Referátu životního prostředí č.j.:.. ze dne. Na dobu od : do:. Razítko a podpis schvalujícího vodoprávního úřadu: 2

3 PŘEDMĚTEM TOHOTO KANALIZAČNÍHO ŘÁDU JE STANOVENÍ podmínek napojení producentů odpadních vod na předmětný kanalizační systém. nejvyšší přípustné míry znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvyššího přípustného množství těchto vod dalších podmínek provozu kanalizačního systému 3

4 KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém města Mimoň zakončený ČOV, jehož majitelem je SVS a.s. Teplice a provozovatelem je a.s. Severočeské vodovody a kanalizace Teplice, závod Ústí Nad Labem I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tento kanalizační řád se vztahuje na jednotný kanalizační systém Mimoň zakončený ČOV, jehož majitelem je SVS a.s. Teplice a provozovatelem je a.s. Severočeské vodovody a kanalizace Teplice, závod Ústí nad Labem. Provozovatelem dešťových uličních vpustí a všech s nimi souvisejících zařízení je město Mimoň. Kanalizační systém je zakončený ČOV, která sestává z hrubého předčištění v majetku SVS a.s. Teplice a v provozování a.s. Severočeské vodovody a kanalizace Teplice, závod Ústí nad Labem. Navazující technologie čištění - stabilizační nádrže sdoplňkovou aerací je v majetku a provozování Velkovýkrmen a.s., Zákupy. 2. Tento kanalizační řád vychází ze zákona č. 27+/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o změně některých zákonů, prováděcí vyhlášky Ministerstva zemědělství č.+2(/2001 Sb., zákona č. 2,+/2001 Sb., vodní zákon a ostatních souvisejících zákonů, předpisů a norem, jejichž rozhodující výčet je uveden v příloze č. 1. II. DEFINICE POJMŮ 3. Kanalizace pro veřejnou potřebu, kanalizační přípojky, odpadní vody, druhy znečištění a ostatní odborné termíny, užívané v tomto kanalizačním řádu definují příslušné zákony, směrnice a normy, jejichž rozhodující výčet podává příloha č. 1 tohoto kanalizačního řádu. III. PROVOZOVÁNÍ KANALIZAC Í +. Provozovatelem předmětného kanalizačního systému je a.s. Severočeské vodovody a kanalizace Teplice, závod Ústí nad Labem Idále jen provozovatelj. Provozovatel zajišťuje opravy a údržbu kanalizačních přípojek, které jsou na tento systém napojeny a uloženy v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství.,. Provozovatelem odvodnění pozemku, vnitřní kanalizace stavby a zařízení sloužícímu k předchozímu čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace pro veřejnou potřebu je vlastník Ipřípadně správcej pozemku nebo stavby připojené na kanalizační systém. IDefinice kanalizačních přípojek a jejich vlastnictví je definováno 3 zákona č.27+/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.j 6. Provozovatelem kanalizačních systémů pro veřejnou potřebu a zařízení s jednoúčelovým zaměřením je správce zařízení, pro které jednoúčelové kanalizační systémy a zařízení slouží. +

5 7. Provozovatel kanalizačního systému pro veřejnou potřebu je oprávněn vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimi se kanalizace nachází za účelem plnění povinností spojených s provozováním kanalizace. IV. NAPOJENÍ NA KANALIZACI PRO VEŘEJNOU POTŘEBU (. Každé napojení na kanalizační systém je podmíněno souhlasem provozovatele kanalizace. ). Napojení na kanalizační systém pro veřejnou potřebu se provádí kanalizačními přípojkami. Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Pro zřizování, provozování, a financování kanalizačních přípojek platí zvláštní předpisy. Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila. 10. O napojení kanalizační přípojky z nemovitosti nebo zařízení na veřejný kanalizační systém požádá zájemce provozovatele kanalizace přihláškou, vybavenou náležitostmi stanovenými stavebním řádem a dalšími podmínkami, které určí provozovatel kanalizace. Toto platí také pro stavební úpravy stávajících kanalizačních přípojek, pro změnu užívání objektu nebo jeho části. Činnost při přípravě a realizaci kanalizačních přípojek je provozovatelem zajišťována v souladu s ISO )001. Pro napojení na kanalizační systém může provozovatel kanalizace stanovit další podmínky. 11. Obec může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné Iviz. odst. ( 3 zák. č. 27+/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchj. Pro zřízení, napojení a provozování kanalizační přípojky potom platí ustanovení uvedená v tomto kanalizačním řádu. 12. Každý producent odpadních vod má právo být připojen Ipo dohodě s provozovatelemj na kanalizační systém pro veřejnou potřebu, pokud splní podmínky stanovené zákonem č. 2,+/2001 Sb. a platným kanalizačním řádem. V. VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VEŘEJNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU 13. Do kanalizačního systému pro veřejnou potřebu mohou být vypouštěny pouze odpadní vody v míře znečištění a v množství stanoveným kanalizačním řádem. 1+. Ukazatele přípustné míry znečištění odpadních vod uvedené v odstavci 1, platí pro všechny producenty odpadních vod napojené na námi provozovaný stokový systém, není-li v příloze č.+ tohoto kanalizačního řádu v případě jednotlivých producentů odpadních průmyslových vod stanoveno jinak. Ukazatele přípustné míry znečištění odpadních průmyslových vod jsou stanovovány individuálně s ohledem na kapacitu ČOV nebo přípustné zatížení kanalizační sítě na jednotlivých výustích.,

6 A5. Ukazatele přípustné míry znečištění pro odpadní vody vypouštěné do námi provozovaného kanalizačního systému zakončeného ČOV Ukazatele Požadované Jednotka hodnoty Chem. spotřeba O 2, CHSK Cr (00 mg. l -1 Biochem. spotřeba O 2, BSK, +00 mg. l -1 Nerozpuštěné látky, NL 3,0 mg. l -1 Fosfor celkový, P celk ( mg. l -1 ph 6-) + Amoniakální dusík, N- NH + +0 mg. l -1 Dusík celkový, N celk,, mg. l -1 Rozpuštěné anorg. soli, RAS mg. l Sírany, SO mg. l -1 Chloridy, Cl - 1,0 mg. l -1 Fluoridy, F - 2,+ mg. l -1 Tenzidy anionaktivní, PAL-A,,0 mg. l -1 Extrahovatelné látky, EL,0 mg. l -1 Nepolární extrahovatelné látky, NEL, mg. l -1 Kyanidy celkové, CN - celk. 0,2 mg. l -1 Kyanidy toxické, CN - tox 0,0, mg. l -1 Fenoly veškeré, FN-c 1,0 mg. l -1 Celkové železo, Fe 10 mg. l -1 Rtuť, Hg 0,01 mg. l -1 Nikl, Ni 0,1 mg. l -1 Měď, Cu 0,1 mg. l -1 Chrom celkový, Cr celk. 0,1 mg. l -1 Chrom šestimocný, Cr 6+. 0,0, mg. l -1 Olovo, Pb 0,1 mg. l -1 Arzén, As 0,0, mg. l -1 Zinek, Zn 1,0 mg. l -1 Selen, Se 0,01 mg. l -1 Molybden, Mo 0,01 mg. l -1 Kobalt, Co 0,01 mg. l -1 Kadmium, Cd 0,01 mg. l -1 Stříbro Ag 0,1 mg. l -1 Vanad V 0,0, mg. l -1 Adsorb. org. halogen.uhlovodíky AOX 0,, mg. l -1 Celková objemová aktivita alfa 1 Bq. l -1 Barva spektrofotometricky spektr.absorpční koeficient Hg nm spektr.absorpční koeficient Hg nm spektr.absorpční koeficient Hg nm,,, 3,, 2,, m- 1 Teplota 30 C 6

7 16. Koncentrace ukazatelů znečištění odpadních vod se stanovuje z kontrolního vzorku. Typ vzorku a doba odběru se volí tak, aby kontrolní vzorek co nejlépe charakterizoval vypouštěné odpadní vody a jejich vliv na kanalizační systém. Koncentrace sledovaných ukazatelů bude stanovena laboratoří, vlastnící Osvědčení o správné činnosti laboratoře a zveřejněné ve věstníku Ministerstva životního prostředí Ioblast platnosti osvědčení laboratoře obsahuje sledované ukazatelej nebo laboratoří akreditovanou Českým institutem pro akreditaci a zveřejněnou ve věstníku Ministerstva životního prostředí Ipředmětem akreditace laboratoře jsou sledované ukazatelej. 17. Koncentrace ukazatelů znečištění odpadních vod se stanovuje z kontrolního vzorku Iviz. bod 1( tohoto kanalizačního řáduj odebíraného v místě napojení kanalizační přípojky do kanalizace pro veřejnou potřebu. Pokud v tomto místě není odběr vzorků možný, určí provozovatel veřejné kanalizace společně s producentem náhradní místo vzorkování tak, aby se jednalo vždy o místo, kterým protéká odpadní voda stejného složení jako na vyústění přípojky do kanalizace pro veřejnou potřebu. Typ vzorku odpadních vod a jeho rozsah určí provozovatel kanalizace Ipísemným vyjádřením, smlouvou o vypouštění odpadních vod případně jejím dodatkemj. V případě, že odpadní vody před vypouštěním do kanalizace potřebují k dodržení přípustné míry znečištění stanovené tímto kanalizačním řádem předchozí čištění, určuje místo odběru, typ a rozsah vzorku odpadních vod včetně způsobu měření množství vypouštěných odpadních vod vodoprávní úřad povolením vydaným dle 1( odst. 3. zák. č. 27+/2001 Sb. 1(. Koncentrace ukazatelů znečištění pro uliční nečistoty splachované do veřejné kanalizace za deště dešťovými vpustmi se zjišťuje ve slévaném vzorku nejméně ze tří stejných podílů během celého trvání odtoku dešťových vod jednoho deště do veřejné kanalizace. Přítomnost a množství těchto látek se zjišťuje těsně před vstupem kanalizační přípojky do stokové sítě. 1). Kontrolu kvality a množství odpadních vod vypouštěných do kanalizačního systému provádí provozovatel kanalizace. 20. Provozovatel nahlásí odběrateli začátek kontrolního odběru vzorku odpadních vod..odběratel může být odběru přítomen. Provozovatel nabídne část odebraného vzorku nutnou k zajištění paralelního rozboru odběrateli. O odběru vzorku sepíše provozovatel s odběratelem protokol Iviz. 26 vyhl. +2(/2001J. 21. Jsou- li mezi provozovatelem a odběratelem rozpory ve věci rozborů vzorků odpadních vod, provádí rozbor kontrolních odebraných vzorků odpadní vody kontrolní laboratoř stanovená zvláštním správním předpisem I )2 zák. č. 2,+/2001 Sb.J. 22. Specifické ukazatele znečištění odpadních vod vypouštěných od producentů do kanalizace pro veřejnou potřebu, které nejsou uvedeny ve výčtu limitů přípustného znečištění Iviz. bod 1, tohoto kanalizačního řáduj musí splňovat ustanovení nařízení vlády č. (2/)) Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod, pokud není tímto kanalizačním řádem stanoveno jinak. 23. V případech zvláštních a odůvodněných může po schválení vodohospodářským orgánem učinit provozovatel výjimku v limitech, uvedených v odstavci 1, za předpokladu, že budou splněny požadavky na: - rovnoměrné vypouštění odpadních vod s maximálním množstvím jejich odtoků - vypouštění odpadních vod jen v určitých hodinách, v určité koncentraci nebo bilanční výši, v určité maximální velikosti jejich odtoků nebo popřípadě v kombinaci těchto způsobů - vypouštění odpadních vod vurčitém období Inapř. vegetačním, kampaňovém, zimním, po dobu rekonstrukce, přestavby apod.j 7

8 - poměr ředění vzhledem k množství odpadních vod protékajících kanalizací a jejich míře znečištění - způsob, úroveň a technické možnosti čištění odpadních vod na ČOV - nařízení vlády č. (2/1))) Sb. 2+. Případné změny ve složení a množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu jsou producenti povinni projednat s provozovatelem kanalizace, a to aniž by k tomu byli vyzváni. Vypouštění odpadních vod v rozporu s podmínkami stanovenými platným kanalizačním řádem je definováno jako neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace I 10 zák. č. 27+/2001 Sb.J. 2,. Odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných látek, jejichž výčet je uveden v příloze č.1 zákona č. 2,+/2001 Sb., o vodách, může producent vypouštět do kanalizace pouze na základě povolení vodoprávního úřadu I 16 zák. č. 2,+/2001 Sb.J. 26. Případné změny ve složení a množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu jsou producenti povinni projednat s provozovatelem kanalizace, a to aniž by k tomu byli vyzváni. Vypouštění odpadních vod v rozporu s podmínkami stanovenými platným kanalizačním řádem je definováno jako neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace I 10 zák. č. 27+/2001 Sb.J. 27. Do veřejného kanalizačního systému nesmí být vypouštěny nebo jinak přepravovány následující látky a škodliviny: - látky ohrožující zdraví a bezpečnost obsluhovatelů stokové sítě, obyvatelstva, dále látky způsobující nadměrný zápach, nebo možnost vzniku infekce - látky radioaktivní, infekční - látky narušující materiály stokové sítě, ČOV nebo jiných objektů na kanalizaci - látky způsobující provozní závady nebo poruchy na stokové síti či jejím průtoku, případně ohrožující provoz ČOV - látky hořlavé, výbušné, těkavé, dusivé popř. látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo toxické směsi - látky jinak nezávadné, které ale smísením s jinými látkami, které se mohou v kanalizaci vyskytnout, tvoří látky jedovatého charakteru nebo jinak nebezpečné látky - biologicky nerozložitelné tenzidy - pesticidy, jedy, látky omamné a žíraviny - kejda nebo močůvka z chovu domácího nebo hospodářského zvířectva, obsahy septiků a žump - sole použité v období zimní údržby komunikací v množství přesahujícím ve vzorku hodnotu ukazatele RAS stanovenou tímto kanalizačním řádem 2(. V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy Iviz. 1( odst. + zák. č. 27+/2001 Sb.J. 2). Fakturace stočného se řídí zvláštními předpisy, které nejsou tímto kanalizačním řádem dotčeny. VI. KONTROLA ODPADNÍCH VOD 30. Při kontrole průtoku a jakosti odpadních vod, vypouštěných do kanalizačních systémů pro veřejnou potřebu na něž se vztahuje tento kanalizační řád, se vychází z platných norem ČSN a ISO norem pro vzorkování odpadních a zvláštních vod. (

9 31. Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu měří odběratel svým měřícím zařízením, a to v případě, že má zajištěnu dodávku vody z jiného nebo z více zdrojů kromě vodovodu pro veřejnou potřebu. Umístění a typ měřícího zařízení se určí ve smlouvě uzavřené mezi odběratelem a provozovatelem. Měřící zařízení podléhá úřednímu ověření podle zvláštních předpisů a toto ověřování zajišťuje na své náklady odběratel. Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu je oprávněn průběžně kontrolovat funkčnost a správnost měřícího zařízení a odběratel je povinen umožnit provozovateli přístup k tomuto měřícímu zařízení. 32. Producent odpadních Izvláštních vodj je povinen umožnit provozovateli kanalizace vstup do svých nemovitostí a zařízení za účelem provedení inspekční kontroly odpadních vod a provozů, ze kterých odpadní vody pocházejí, případně kodebrání vzorku odpadní vody vypouštěné producentem do kanalizace. Dále je producent odpadních vod povinen na vyžádání předložit provozovateli kanalizace výsledky kontrolních rozborů kvality vypouštěných vod prováděných producentem. 33. Při prokázaní neoprávněného vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu dle ) odst. 6 zák. č.27+/2001 Sb. je provozovatel oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod do doby než pomine důvod přerušení nebo omezení. 3+. Neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je definováno 10 odst.2 zák. č.27+/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. VII. HAVÁRIE 3+. Jakékoliv havárie na zařízení producenta odpadních vod, které by mohly mít nežádoucí dopad na kanalizační systém pro veřejnou potřebu nebo na funkci ČOV, jakož i vniknutí nežádoucích látek do kanalizace, je producent povinen neprodleně ohlásit provozovateli kanalizace, vodoprávnímu úřadu a dispečinku příslušného správce Povodí. 3,. Vyrovnání škod z titulu havárií uvedených v odstavci 23 a úniku nežádoucích látek do kanalizace se řídí obchodním zákoníkem č.,13/1))1 Sb Opatření při haváriích a poruchách kanalizace při mimořádných situacích na kanalizačním systému jsou přílohou č.+ tohoto kanalizačního řádu. VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 37. Tímto kanalizačním řádem se ruší všechny dříve vydané kanalizační řády na předmětný kanalizační systém. 3(. Producent, který poruší ustanovení tohoto kanalizačního řádu, zodpovídá za veškeré škody, které z titulu tohoto porušení vzniknou provozovateli kanalizace a je povinen ve smyslu hospodářského zákoníku provozovatele odškodnit. 3). Organizace, která zemními pracemi, úpravou povrchů vozovek nebo jinou činností poškodí stokovou síť a objekty na ní vybudované, je povinna provozovatele odškodnit ve výši nákladů na uvedení zařízení do původního stavu. +0. Nedílnou součástí tohoto kanalizačního řádu jsou: Příloha č.1: Údaje o popisu území, včetně technického popisu kanalizačního systému dle 2+ písm.a, b dle vyhl. č. +2(/2001 Sb. Příloha č.2: Údaje o ČOV a vodním recipientu dle 2+ písm. d, e vyhl. +2(/2001 Sb. )

10 Příloha č.3: Kontrola míry znečištění odpadních vod Příloha č.+: Stanovení přípustné míry znečištění odpadních vod pro vyjmenované průmyslové producenty dle bodu 23 tohoto kanalizačního řádu a dle 2+ písm. g vyhl. +2(/2001 Sb. Příloha č.,: Havarijní opatření na stokové síti Příloha č.6: Seznam zákonů, předpisů a norem souvisejících s tímto kanalizačním řádem Příloha č.7: Mapová příloha dle 2+ písm. c vyhl. č. +2(/2001 Sb. Příloha č.a: Popis území a technický popis stokové sítě Charakteristika obce: Město Mimoň má cca. 6 (00 obyvatel. Jedná se soustředěnou zástavbu městského typu. Obec leží jihovýchodně od České Lípy v údolních nivách vodotečí Panenský potok a Ploučnice. Průmysl: tiskárna Ralsko Inenapojena na kanalizaci pro veřejnou potřebuj, Mitop a.s. Itextilní výrobaj, Falcon a.s. Ivýroba nábytkuj, Mitex s.r.o. Išití oděvů,nenapojena na kanalizaci pro veřejnou potřebuj, Rukavičářské závody Inenapojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebuj, Velkovýkrmny a.s. Gigant Ivlastní MB ČOV, stabilizační nádržej, jatka Izatím nenapojena na kanalizaci pro veřejnou potřebu, napojení je připravovánoj. Stávající kanalizační stoková síť v městě je jednotná. Vybudováním nového kanalizačního sběrače včetně nové centrální ČOV Mimoň Ihrubé předčištěníj s dočištěním ve stabilizačních nádrží byly v roce 2002 vyřazeny z provozu dvě lokální ČOV a současně byly podchyceny na tento kanalizační systém stoky s jednotlivými vyústěními do potoka, čímž vznikl ucelený kanalizační systém jednotné kanalizace pro město Mimoň. Realizací stavby se snížila míra znečištění vodotečí v dané oblasti Ploučnice a Panenského potoka, nejedná se o vodárenské toky. V kanalizačním systému města v současné době zůstaly nepřepojené na centrální systém čištění stoky zakončené výustmi Kozinovo náměstí a Baarova v provozování Severočeských vodovodů a kanalizací a.s., závod Ústí nad Labem. Na tento systém nezakončený ČOV je zpracován samostatný kanalizační řád. V současné době činí celkový počet obyvatel Mimoně nenapojených na centrální systém čištění cca. (60. Jedná se o odkanalizování převážně RD do vodotečí s čištěním odpadních vod v mechanicko - biologických septicích nebo do jímek na vyvážení. Základní hydrologické údaje Průměrný úhrn srážek v roce - 621,+ mm Průměrný odtokový koeficient - 0,3 Cíle kanalizačního řádu : - neohrozit jakost recipientů v povodí kanalizace a podzemních vod v dané lokalitě - neohrozit kvalitu stokové sítě včetně provozu ČOV - dosažení maximální účinnosti čištění odpadních vod - využití kapacitních možností sítě - zaručení maximální bezpečnosti zaměstnanců provozujících kanalizaci pro veřejnou potřebu Technický popis stokové sítě Celkový počet obyvatel obce - 6 7(6 10

11 Na jednotný kanalizační systém zakončený ČOV je napojeno, (27 obyvatel Jednotná stoková síť - celková délka 23 6)2 m Výtlačné kanalizační řady m Gravitační část kanalizace ( m )31 ks kanalizačních přípojek - celková délka 7 (+2 m Průměrný odběr vody na osobu a den l Hlavní kostru stokové sítě tvoří nově vybudovaný kanalizační sběrač s třemi čerpacími stanicemi a třemi kanalizačními výtlaky. Výtlak kanalizačního sběrače je zakončený ČOV, která sestává z hrubého předčištění a stabilizačních nádrží vmajetku a v provozování Velkovýkrmen Zákupy a.s.. Kanalizační sběrač je z převážné části gravitační. Čerpací stanice ČS I, II a III mají bezpečnostní přepady do Ploučnice. Na páteřní kanalizační sběrač je napojeno jedenáct rozvětvených gravitačních sběračů s šesti odlehčovacími komorami. Ze dvou odlehčovacích komor OK- A1I Pertoltická ul.j a OK - A2 ILužická ul.j jsou odváděny dešťové vody do Panenského potoka z dalších čtyř odlehčovacích komor OK-G, OK-D, OK-C a OK B jsou dešťové vody odváděny do Ploučnice. Do kmenové stoky jsou napojeny následující rozvětvené gravitační sběrače. Jedná se o sběrač s odlehčovací komorou OK-G, který podchycuje odpadní vody ze sídliště Letná., rozvětvenou stoku s odlehčovací komorou OK-D, která odvádí odpadní vody ze sídliště Ralsko, další rozvětvenou stoku s OK- C, která podchycuje odpadní vody z lokality Tyršova náměstí a náměstí J. Fučíka a částí přilehlých ulic a stoka B s odlehčovací komorou OK-B, která podchycuje odpadní vody ze sídliště U nemocnice a částí přilehlých ulic. Dále je do kanalizačního sběrače bez odlehčení napojeno dalších sedm rozvětvených stok z ulic Hraničářská, Žitavská, části Náměstí 1.máje, Poštovní, Mlýnská, Nádražní, Okrouhlická a jejich spádových přilehlých území. 11

12 Příloha č.2: Údaje o ČOV a vodním recipientu Údaje o ČOV: ČOV Mimoň je tvořena linkou hrubého předčištění Fontana R. Jedná se o zařízení pro mechanické čištění odpadních vod. Sestává ze samočistících česlí, lisu na shrabky, lapáku písku s provzdušňováním a lapáku tuků. Navazující technologii čištění tvoří stabilizační nádrže s doplňkovou aerací. Stabilizační nádrže jsou v majetku a v provozování Velkovýkrmen a.s., Zákupy. Povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod do toku Ploučnice ze stabilizačních nádrží je vydáno na jejich provozovatele. Projektovaná kapacita ČOV: Množství odpadních vod : (100 EO průměrný bezdeštný denní průtok : 1(,3 l.s -1 ; 6,,( m 3.h -1 ; 1,7),, m 3.d -1 maximální bezdeštný denní průtok : 23,2 l.s -1 ; (3,, m 3.h -1 ; 2 00+,( m 3.d -1 Q dešť. = Q čerpané. - 70,, l.s -1 ; 2,3,( m 3.h -1 Předpokládaná kvalita odpadních vod z objektu hrubého předčištění: BSK, 20, mg/l 32+ kg/d CHSK cr +10 mg/l 6+( kg/d NL 1(, mg/l 2)2 kg/d N NH mg/l,6 kg/d N celk.,1 mg/l (1 kg/d P celk ) mg/l 1, kg/d Počet připojených obyvatel a počet připojených EO:, (27 obyvatel, 6,36 EO ČOV - hrubé předčištění, odtok : Skutečný průtok: vyhodnoceno z období zkušebního provozu: prosinec 2001 srpen ,+ l/s,2 m 3 /hod 1 2+( m 3 /den 37 ),, m 3 /měsíc +,,,20 m 3 /rok Znečištění v BSK, : 1+3 mg/l max.,)7 mg/l 17) kg/den 6,,3 t/rok Znečištění v NL: 1(2 mg/l max.,++ mg/l 227 kg/den (2,) t/rok Znečištění v CHSKcr: 270 mg/l max. ((6 mg /l 337 kg/den 123 t/rok 12

13 Znečištění v NH + : 36,, mg/l max. 6( mg /l +,,6 kg/den 16,6 t/rok Znečištění Pcelk.: 6,, mg/l max. ),( mg /l (,0 kg/den 2,) t/rok Způsob řešení oddělení dešťových vod : Odlehčení dešťových vod je řešeno odlehčovacími komorami, které jsou součástí kanalizačního systému města Mimoně. U odlehčovacích komor OK-B a OK-A2 je průtok regulován pomocí škrtících regulačních šoupat. Odtok z ostatních odlehčovacích komor není regulován a je dán maximální kapacitou navrženého odtokového potrubí. K samovolné regulaci dochází při vzdutí odpadní vody v kanalizaci přepadem v čerpacích stanicích. Údaje o poměru ředění splaškových vod na přepadech odlehčovacích komor do vodního recipientu: Odlehčovací komory kanalizačního systému Mimoň jsou navrženy s poměrem řeďení splaškových vod - 1: + Skutečný poměr ředění splaškových vod na přepadech odlehčovacích komor ověřený za období zkušebního provozu - 1: + Součástí stavby ČOV je obtok stabilizačních nádrží Igravitační stoka k odvedení předčištěných odpadních vod z hrubého předčištění do vodoteče mimo stabilizační nádržej a obtok objektu hrubého předčištění Ivýtlak převedení odpadních vod mimo objekt hrubého předčištění přímo do stoky a dále do stabilizačních nádržíj. Údaje o vodním recipientu v místě vypouštění odpadních vod : kvalitativní hodnocení, průtokové poměry Tok : Ploučnice Hydr. č. povodí: Kvalita vody v toku BSK 5 CHSK Mn NL N-NH 4 + 3,+ mg /l ),, mg /l 22 mg /l 0,, mg /l Q 355 tok (30 l/s Tok : Panenský potok Hydr. č. povodí: , Kvalita vody v toku BSK 5 CHSK Mn NL N-NH 4 + 2,7 mg /l,,6 mg /l 1(,+ mg/l 0,2 mg /l 13

14 Q 355 tok 320 l/s Příloha č. 3 Kontrola míry znečištění odpadních vod Kontrolu množství a jakosti odpadních vod v rámci provozu kanalizačního systému města Mimoň zajišťuje provozovatel ČOV Ihrubého předčištěníj v souladu se schváleným vzorkovacím plánem dle vyhlášky MZe č. +2(/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 27+/2001 o vodovodech a kanalizacích. Kontrola jakosti odpadních vod se provádí na odtoku z objektu hrubého předčištění. Kontrola vypouštěného množství je monitorována u jednotlivých čerpacích stanic kanalizačního systému města Mimoně indukčními průtokoměry na výtlacích. Údaj množství čerpaných odpadních vod zčsov I se shoduje s množstvím odpadních vod vypouštěných z objektu hrubého předčištění do stabilizačních nádrží. Kontrolu jakosti a množství odpadních vod vypouštěných ze stabilizačních nádrží do toku Ploučnice zajišťuje majitel a provozovatel Velkovýkrmny Zákupy na základě platného vodoprávního povolení. Kontrolu množství a jakosti průmyslových odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu zajišťuje odběratel vukazatelích a v četnosti daných platným vodoprávním povolením a vyhláškou č. +2(/2001 Sb.. Jedná se zejména o průmyslové odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění dle kanalizačního řadu potřebují předchozí čištění před vypouštěním do kanalizace pro veřejnou potřebu. Plán kontroly míry znečištění odpadních vod Při provozu ČOV- hrubé předčištění je nutné sledovat složení odpadní a předčištěné odpadní vody v souladu se vzorkovacím plánem zpracovaným dle vyhlášky č. +2(/2001 Sb. a nařízení vlády č. (2/1))). 1+

15 Příloha č. 4: Stanovení přípustné míry znečištění odpadních vod pro vyjmenované průmyslové producenty Všichni známí producenti průmyslových odpadních vod napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu v kanalizačním systému města Mimoň vyhovují přípustným koncentračním limitů, které jsou uvedeny v odstavci č. 1, tohoto kanalizačního řádu. 1,

16 Příloha č. 5 : Havarijní opatření na stokové síti při havarijním nebo mimořádném stavu Případné poruchy nebo havárie jsou hlášeny v první řadě provozovateli. Provozovatel podává hlášení dle vyhodnocení situace dále příslušným orgánům Ivodoprávní úřad, správce toku, hasiči, policie apod.j. Telefonní kontakty jsou uvedeny v odstavci této přílohy - hlášení mimořádných událostí. Provozovatel postupuje při likvidaci poruchy nebo havárie dle provozního řádu a odpovídá za uvedení kanalizace pro veřejnou potřebu do provozu. Náklady spojené s odstraněním poruchy nebo havárie hradí viník. Havarijní nebo mimořádný stav může nastat: A) závadou na zařízení a) na okové íi - zejména při porušení a ucpání oky Opatření - při havarijním přepadu znečištění přes hranu dešťového oddělovače informovat příslušného pracovníka a zajistit odstranění ucpávky, případně poruchy na stoce b) na objekech ČSOV a ČOV - zejména při výpadku el. proudu, při poruchách echnologického zařízení Opatření informovat a.s. SčE, požádat uživatele kanalizace pro veřejnou potřebu o snížení množství vypouštěné vody, odstavit porouchané zařízení, využít rezervní zařízení a zajistit opravu 2) zhoršenou kvalitou odpadních vod - přítomností ropných produktů v odpadních vodách - zjištěním látek v odpadních vodách, které není povoleno vypouštět do kanalizace Opatření: u provozovatele poškozeného zařízení zamezit dalšímu odtoku ropných látek do kanalizace, v území postiženém havárií se utěsní dešťové vpusti provedou se terénní úpravy Ivykopání stružek apod.j, které umožní odvedení uniklých ropných látek tak, aby nevnikaly do kanalizace, k zachycení ropných látek vniklých do kanalizace se umístí ve vhodných objektech kanalizační sítě Ioddělovací komory, výtok do toku apod.j norné stěny odstranění ropných látek se provede v případě malého množství - vybráním nádobou, u většího množství - odčerpáním vhodným čerpadlem, zachycením v sorbentu, který se po zachycení ropných produktů mechanicky odstraní Ilikvidace zachycených ropných látek, 16

17 případně jejich směsí se sorbentem může být likvidována pouze firmou oprávněnou nakládat s nebezpečným odpademj při provádění havarijních opatření je nutno spolupracovat s hasičským sborem, správcem toku, vodoprávním úřadem, policií, eventuelně s hygienickou službou Při práci uvnitř kanalizace je nutné dbát zvýšené opatrnosti, neboť hrozí nebezpečí výbuchu. Vlastní likvidační práce zajišťuje ten, kdo havárii způsobil a spolupracuje s ním osoba pověřená provozovatelem. Při zjištění látek, které do stokové sítě nepatří Ioddíl V. bod 27 - seznam látek, které není možno vypouštět do veřejné kanalizacej, je provozovatel povinen postupovat ve spolupráci s orgány místních úřadů, vodoprávními úřady, správcem toku, hasiči, policií eventuelně s hygienickou službou. Provozovatel musí zajistit vzorkování přítoku na ČOV a skladování vzorků, vyslat pracovníky na odběr vzorků z kanalizace pro veřejnou potřebu a pomocí uzlových bodů na stokové síti zjistit zdroj znečištění a následně vynaložit maximální úsilí k likvidaci zdroje znečištění. 3) průchodem velkých vod v řece Ploučnici Při průtoku velkých vod může dojít k zatopení kanalizace vlivem zpětného vzdutí. Po opadnutí velkých vod je nutno vyčistit odlehčovací komory. Většina objektů je chráněna zpětnými klapkami. Objekty a zařízení ČOV - hrubého předčištění jsou osazeny nad úrovní Q100 řeky Ploučnice - 273,00. HLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ V případě vzniku jakékoliv mimořádné události vprovozu stokové sítě, která by mohla mít za následek ohrožení provozu kanalizace a provozu ČOV a následné ohrožení jakosti předčištěné odpadní vody, se tato skutečnost hlásí : Provozovatel kanalizace a hrubého předčištění Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice Call centrum tel. +17 (0( 111 závod Ústí nad Labem, dispečink tel. +7, provoz kanalizace Česká Lípa tel. +(7,21,21 provoz ČOV Česká Lípa tel. +(7,31 1,7 dispečink Česká Lípa tel. +(7 ( středisko Mimoň tel.+(7 (6+ 21) Provozovatel stabilizačních nádrží Velkovýkrmny Zákupy, ČOV GIGANT tel. +(7 ( Pomoc při naléhavém řešení a havarijních stavech Policie ČR tel. +(7 ( Vodoprávní úřad tel. +(7 ((, 360 Povodí Ohře s.p. Chomutov tel. +(7 (2+,72 dispečink tel , ČIŽP Ústí nad Labem tel. +7,,00 +6) Hasiči Mimoň tel. +(7 ( Hasiči Česká Lípa tel. +(7, Hygienická stanice tel. +(7 (26 (2( Severočeská energetika a.s. tel. +(7 ((3 11, 17

18 Lékařská služba první pomoci ČL tel. +(7,21 +,, Zdravotní středisko Mimoň tel. +(7 (62 2,0 Tísňové volání: Hasiči tel. 1,0 Záchranná lékařská služba tel. 1,, Policie tel. 1,( Příloha č. 6 : Seznam zákonů, předpisů a norem, souvisejících s kanalizačním řádem 1. Zákon č. 2,+/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů Ivodní zákonj 2. Nařízení vlády ČR č. (2/1))) Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění odpadních vod 3. Zákon č. 27+/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů Izákon o vodovodech a kanalizacíchj +. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. +2(/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 27+/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů,. Směrnice č /(06/OSS MLVH ČSR pro vypracování návrhů kanalizačních řádů - částka 16/1)7, Sb. ISměrnice uveřejněná ve věstníku MLVH ČSR, částka (, ročník 1)7,J 6. Zákon č.,0/1)76 Sb. o územním plánování a stavebním řádu Istavební zákonj, ve znění pozdějších předpisů Iúplné znění po novele 1))(J 7. Zákon č.1(,/2001 Sb., o odpadech (. Vyhláška MLVH ČSR č. 6/1)77 Sb. o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod ). Obchodní zákoník č.,13/1))1 Sb. ve znění pozdějších předpisů 10. ČSN 7, kontrola odpadních a zvláštních vod 11. ČSN 7, 3+1, - ochrana vody před ropnými látkami-objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování 12. ČSN 7, ochrana povrchových a podzemních vod před znečištěním při dopravě ropy a ropných látek silničními vozidly 13. ČSN (3 0)16 - Ochrana vody před ropnými látkami. Doprava ropných látek potrubím 1+. ČSN (3 0)17 - Ochrana vod před ropnými látkami, kanalizace a čištění zaolejovaných vod 1,. ČSN 7, stokové sítě a kanalizační přípojky. 16. ČSN 7, kontrola jakosti povrchových vod. 17. ČSN 7, posuzování jakosti povrchové vody a způsob její klasifikace. 1(. TNV 7, 6)11 provozní řád kanalizace 1). ČSN vnitřní kanalizace 20. ON 73 6,72 - stanovenie merných kriviek prietokov vybudovaných meracích žlabov 1(

19 21. ČSN projektování čistíren městských odpadních vod Příloha č. 7 : Mapová příloha Hlavní producenti odpadních vod : 1. Mitop a.s., Pertoltická 1+2, Mimoň 2. Falcon a.s., Hvězdovská 6++, Mimoň Producenti s možností vzniku havarijního znečištění : 1. Mitop a.s., Pertoltická 1+2, Mimoň 2. Falcon a.s., Hvězdovská 6++, Mimoň 3. Čerpací stanice Benzina a.s., Žitavská, Mimoň +. Autoopravna Pražák Jan, Pertoltická 133, Mimoň,. Servis BMP, autoservis nám. 1.máje +,, Mimoň 6. Autoservis Pražská 173, Mimoň 7. Technické služby města Mimoň, V lukách ),/+, Mimoň IautodílnaJ (. Autoopravna, Miroslav Havel, Pražská 173, Mimoň ). Autoopravna, Javůrek, Malá 33, Mimoň 10. Vojenská ubytovací správa Litoměřice, Okrouhlická Iautopark, autodílnyj Přehled ČOV a předčistících zařízení odběratelů : 1. Mitop a.s., Pertoltická 1+2, Mimoň, průmyslová ČOV 2. Falcon a.s., Hvězdovská 6++, Mimoň, ( septiků, odlučovač tuků, vychlazovací jímka 3Č. Domov důchodců, Pražská 27+/1, Mimoň, septik, odlučovač tuků +Č. Taras s.r.o., Vranovská 6+(/I, Mimoň, dva odlučovače ropných látek,č. Edeka, Husova, Mimoň, lapač tuků,idva odlučovače ropných látek do PloučniceJ 6Č. Restaurace, ul. Mírová č.p. 13,/III, Mimoň, septik, lapač tuků Výčet ostatních stávajících septiků pro další objekty v Mimoni není součástí tohoto přehledu. Místa pro měření a odběr vzorků : 1)

20 Množství odpadních vod - je průběžně monitorováno indukčními průtokoměry u jednotlivých ČSOV M1. Kvalita odpadních vod - přítok a odtok z objektu hrubého předčištění Odlehčovací komory a výustní objekty : Kanalizační výusti - K7 Kozinovo náměstí K 12 Baarova Odlehčovací komory OKA- 1, OK- A2, OK-B, OK- C, OK-D, OK-G 20

Ralsko KANALIZAČNÍ ŘÁD

Ralsko KANALIZAČNÍ ŘÁD Ralsko KANALIZAČNÍ ŘÁD pro kanalizační systém části oe Hradčany - Sídliště zakončený ČOV Sigma Hradčany Vlastník kanalizae : Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice Přítkovská 16&', )1* *0 Teplice

Více

VELKÝ LUH KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro kanalizační systém obce Velký Luh zakončený čistírnou odpadních vod

VELKÝ LUH KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro kanalizační systém obce Velký Luh zakončený čistírnou odpadních vod VELKÝ LUH KANALIZAČNÍ ŘÁD pro kanalizační systém obce Velký Luh zakončený čistírnou odpadních vod Majitel kanalizace : Obec Velký Luh Velký Luh čp.22, 351 34 Skalná Identifikační číslo IČ:00883603 Dne

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE Identifikační číslo majetkové evidence Kanalizace : 5206-655104-00272710-3/1 leden 2015 Stránka 1 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení

Více

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa,

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce NENKOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Borohrádek OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního

Více

stokové sítě obce VĚTEŘOV

stokové sítě obce VĚTEŘOV Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce VĚTEŘOV POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce SUDOMĚŘICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

ZAHRÁDKY KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro oddílný kanalizační systém Zahrádky zakončený čistírnou odpadních vod Zahrádky

ZAHRÁDKY KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro oddílný kanalizační systém Zahrádky zakončený čistírnou odpadních vod Zahrádky ZAHRÁDKY KANALIZAČNÍ ŘÁD pro oddílný kanalizační systém Zahrádky zakončený čistírnou odpadních vod Zahrádky ZAHRÁDKY KANALIZAČNÍ ŘÁD pro oddílný kanalizační systém Zahrádky zakončený čistírnou odpadních

Více

JEŘEBÍ KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro podtlakový kanalizační systém oe Jestřeí zakončený čistírnou odpadníh vod Staré Splavy

JEŘEBÍ KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro podtlakový kanalizační systém oe Jestřeí zakončený čistírnou odpadníh vod Staré Splavy JEŘEBÍ KANALIZAČNÍ ŘÁD pro podtlakový kanalizační systém oe Jestřeí zakončený čistírnou odpadníh vod Staré Splavy Vlastník kanalizae : Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplie Přítkovská 16%&, (1)

Více

CHOTINĚVES KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro oddílný kanalizační systém obce Chotiněves zakončený čistírnou odpadních vod Chotiněves

CHOTINĚVES KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro oddílný kanalizační systém obce Chotiněves zakončený čistírnou odpadních vod Chotiněves CHOTINĚVES KANALIZAČNÍ ŘÁD pro oddílný kanalizační systém obce Chotiněves zakončený čistírnou odpadních vod Chotiněves Chotiněves KANALIZAČNÍ ŘÁD pro oddílný kanalizační systém obce Chotiněves zakončený

Více

Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí IČ: 27236846, DIČ: CZ27236846

Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí IČ: 27236846, DIČ: CZ27236846 Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí IČ: 27236846, DIČ: CZ27236846 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY (Dále jen VOP) 1. Společná ustanovení 1. Pokud

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LHOTKA

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LHOTKA KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE LHOTKA (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) září 2015 OBSAH 1. Titulní

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD DOLNÍ BOJANOVICE. stokové sítě obce

KANALIZAČNÍ ŘÁD DOLNÍ BOJANOVICE. stokové sítě obce Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce DOLNÍ BOJANOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Podhrad

KANALIZAČNÍ ŘÁD. veřejné stokové sítě obce Podhrad KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné stokové sítě obce Podhrad OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu str. 2 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu str. 3 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Základní ustanovení pro napojování na veřejnou kanalizaci. / dále jen KŘ /

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Základní ustanovení pro napojování na veřejnou kanalizaci. / dále jen KŘ / KANALIZAČNÍ ŘÁD / dále jen KŘ / Kanalizační řád je dokument, kterým jsou stanoveny podmínky a pravidla pro připojování producentů odpadních vod na veřejnou kanalizaci. V rámci podmínek jsou stanoveny přípustné

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Kostelec n. Orl.

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Kostelec n. Orl. KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Kostelec n. Orl. OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN 2007 Aktualizace kanalizačního řádu SRPEN 2013 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané

Více

DOKSY KANALIZAČNÍ ŘÁD

DOKSY KANALIZAČNÍ ŘÁD DOKSY KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Staré Splavy a oddílný kanalizační systém Doksy zakončený čistírnou odpadních vod Doksy Staré Splavy Doksy KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační

Více

Kanalizační řád. stokové sítě města. HODONÍN a obce ROHATEC

Kanalizační řád. stokové sítě města. HODONÍN a obce ROHATEC Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín Kanalizační řád stokové sítě města HODONÍN a obce ROHATEC POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových

Více

OBCE RAČICE - PÍSTOVICE

OBCE RAČICE - PÍSTOVICE Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. Brněnská 13, 682 01 Vyškov IČ: 49454587 KANALIZAČNÍ ŘÁD veřejné kanalizace OBCE RAČICE - PÍSTOVICE září 2014 Investor: Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. Schválil:

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV (zpracovaného podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto

Více

Rumburk, Varnsdorf KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém měst Rumburk a Varnsdorf zakončený čistírnou odpadních vod ve Varnsdorfu

Rumburk, Varnsdorf KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém měst Rumburk a Varnsdorf zakončený čistírnou odpadních vod ve Varnsdorfu Rumburk, Varnsdorf KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém měst Rumburk a Varnsdorf zakončený čistírnou odpadních vod ve Varnsdorfu (podle zákona č. 2742 Sb., o vodovodec% a kanal&zacíc% pro veřejnou

Více

Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. jako provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu odpovídá za kvalitu

Více

PRO VEŘEJNOU KANALIZACI VODOCHODY-HOŠTICE

PRO VEŘEJNOU KANALIZACI VODOCHODY-HOŠTICE KANALIZAČNÍ ŘÁD PRO VEŘEJNOU KANALIZACI VODOCHODY-HOŠTICE VLASTNÍK A PROVOZOVATEL INFRASTRUKTURY: Obec Vodochody zastoupená starostou Václavem Aronem Průběžná 50 250 69 Vodochody Verze: 3/2014 Datum zpracování:

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE TUCHLOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE TUCHLOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE TUCHLOVICE leden 2015 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování

Více

OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu... 4 2.2 Cíle kanalizačního řádu...

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE MALÉ KYŠICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE MALÉ KYŠICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE MALÉ KYŠICE leden 2015 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování

Více

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce OSKAVA

Kanalizační řád veřejné kanalizace obce OSKAVA Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace obce OSKAVA ( k.ú. Oskava, Nemrlov,Mostkov ) Zpracovatel kanalizačního řádu: Šumperská provozní

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Šatavsko, svazek obcí Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice

Šatavsko, svazek obcí Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice Šatavsko, svazek obcí Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice právnická osoba zapsaná v rejstříku svazků, vedeného u Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Registru zájmových sdružení právnických osob, pod registračním

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE ŽLUNICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE ŽLUNICE KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZACE ŽLUNICE (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) ČERVEN 2013 zak. č. 001-13 1 leden

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu města Lišov Červenec 2014 výtisk č. 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD Lišov Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: město LIŠOV Kanalizační stoky - Identifikační číslo

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA ČERNOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA ČERNOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA ČERNOVICE (zpracovaného podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) Březen 2004

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD CHOUSTNÍK PŘEDBOŘ, KAJETÍN. kanalizace pro veřejnou potřebu obce. a jeho částí. říjen 2013 výtisk č. 4

KANALIZAČNÍ ŘÁD CHOUSTNÍK PŘEDBOŘ, KAJETÍN. kanalizace pro veřejnou potřebu obce. a jeho částí. říjen 2013 výtisk č. 4 KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu obce CHOUSTNÍK a jeho částí PŘEDBOŘ, KAJETÍN říjen 2013 výtisk č. 4 KANALIZAČNÍ ŘÁD Choustník a jeho částí Předboř, Kajetín Majitel kanalizace pro veřejnou

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE ŽELIV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE ŽELIV KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE ŽELIV zpracováno podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu březen 2004 OBSAH

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ obce Loděnice Vlastník kanalizace pro veřejnou potřebu: Obec Loděnice Husovo náměstí čp.4 267 12 Loděnice u Berouna Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Zpracovatel

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu obce Horní Stropnice a připojených částí Dobrá voda a Hojná Voda Červen 2011 výtisk č. 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD HORNÍ STROPNICE Majitel kanalizace pro veřejnou

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu Bavorovice, Munice, Purkarec (připojené části města Hluboká nad Vltavou) listopad 2014 výtisk č. 4 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD Bavorovice, Munice,Purkarec Majitel

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD PŘEŠTICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD PŘEŠTICE KANALIZAČNÍ ŘÁD PŘEŠTICE Majitel veřejné kanalizace: město Přeštice Kanalizační stoky - Identifikační číslo majetkové evidence: 3210-735256-257125-3/1 Čistírna odpadních vod - Identifikační číslo majetkové

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu obce Přední Výtoň květen 2013 výtisk č. 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD PŘEDNÍ VÝTOŇ Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: obec Přední Výtoň Kanalizační stoky - Identifikační

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JZ2XJ* Čj: MSK 84038/2015 Sp. zn.: ŽPZ/15289/2015/Pta 209.1 V50 Vyřizuje: Mgr. Petr Ptašek

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

Kanalizační řád stokové sítě Obce Čisovice

Kanalizační řád stokové sítě Obce Čisovice stokové sítě Obce Čisovice Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Mostníkovská 255 266 41 Beroun www.vakberoun.cz e-mail: vakberoun@vakberoun.cz Titulní list Název

Více

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY Příloha č. 9 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY ČÁST 1 MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH VODA S TECHNOLOGIÍ ÚPRAVY (ÚPRAVNA

Více

1. V 5 odst. 3 se za slova odváděním, vkládají slova akumulací nebo, slova, popřípadě jiným zneškodňováním se zrušují.

1. V 5 odst. 3 se za slova odváděním, vkládají slova akumulací nebo, slova, popřípadě jiným zneškodňováním se zrušují. III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

OBSAH. 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního řádu

OBSAH. 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního řádu á á Č Č č ířá É Í Ě ě í Ř í é ě é í č í ě í č í í ě í č í á í í í áě ě Čí í ž š ě ž í í ě í á í č í á š ě š Č ě á š ě Í Ť ě š ě Ž í š á í ú í á č á é ě ě á ť á í á ě í ě ší í á é í ě ě ě á á á í ě í ě

Více

OBEC Banín KANALIZAČNÍ

OBEC Banín KANALIZAČNÍ OBEC Banín KANALIZAČNÍ ŘÁD Listopad 2013 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního

Více

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 9. února 2007 Sp. Zn. ORVZŽP/1160/2006 Č. j. KULK/79093/2006 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje

Více

ROZHODNUTÍ. o vydání integrovaného povolení pro zařízení ČOV MESIT provozovatele MESIT reality spol. s r.o.

ROZHODNUTÍ. o vydání integrovaného povolení pro zařízení ČOV MESIT provozovatele MESIT reality spol. s r.o. Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT reality spol. s r.o. Sokolovská 573 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ IDS: dtjmb5b datum 16. prosince 2015 oprávněná úřední osoba

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003 61 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu města Třeboň a místní části Holičky, Břilice červen 2014 výtisk č.1 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD pro Třeboň, Holičky a Břilice Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu:

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE PLÁSTOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE PLÁSTOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE PLÁSTOVICE (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) Chudenín 30, 340 22 Nýrsko

Více

Kanalizační řád stokové sítě obce Rožnov

Kanalizační řád stokové sítě obce Rožnov KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE ROŽNOV podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu) Zpracovatel: VODA CZ SERVICE

Více

Smlouva o odvádění splaškových odpadních vod č.

Smlouva o odvádění splaškových odpadních vod č. Smlouva o odvádění splaškových odpadních vod č. I. Smluvní strany Obec Pavlovice (vlastník a provozovatel kanalizace) Pavlovice 18, 258 01 Vlašim IČO: 00508471 zastoupená starostou obce Ing. Janem Dufalou

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu obce LIBOŠ a místní část KRNOV

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu obce LIBOŠ a místní část KRNOV KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu obce LIBOŠ a místní část KRNOV Stránka 1 z 24 OBSAH 1. Titulní list 2. Záznamy o platnosti Kanalizačního řádu 3. Úvodní ustanovení Kanalizačního řádu 4.

Více

TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Strana/celkem stran: 2/36 Vydání č.: 4 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění vod do kanalizační sítě pro veřejnou potřebu statutárního města Ostrava.

Více

OZNÁMENÍ OBCE TŘEBICHOVICE//SVINAŘOV O PODMÍNKÁCH ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD A POPLATKU ZA STOČNÉ

OZNÁMENÍ OBCE TŘEBICHOVICE//SVINAŘOV O PODMÍNKÁCH ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD A POPLATKU ZA STOČNÉ OZNÁMENÍ OBCE TŘEBICHOVICE//SVINAŘOV O PODMÍNKÁCH ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD A POPLATKU ZA STOČNÉ v katastru obce Třebichovice//Svinařov v souladu s platnými právními předpisy a Kanalizačním řádem ČOV Třebichovice.

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STRÁŽNICE PETROV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STRÁŽNICE PETROV Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD STRÁŽNICE PETROV POZN. Toto je verze kanalizačního řádu určená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti Vodovody

Více

Obec Olšany. Kanalizační řád. Obec Olšany. Provozovatel: Olšany, Olšany 66, 683 01 Rousínov IČ: 00368067. Ing. Tomáš Reli.

Obec Olšany. Kanalizační řád. Obec Olšany. Provozovatel: Olšany, Olšany 66, 683 01 Rousínov IČ: 00368067. Ing. Tomáš Reli. Obec Olšany Kanalizační řád Provozovatel: Obec Olšany Olšany, Olšany 66, 683 01 Rousínov IČ: 00368067 Vypracoval: Ing. Tomáš Reli Datum: září 2015 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení

Více

obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064

obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064 obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064 výroba Desná č.p. 142, 468 61 Desná v Jiz. horách /fax 483 383 497, 483 383 229, 602 101 663 OBSAH OBSAH... 1 ZÁKLADNÍ

Více

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. V souladu s 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí

Více

Kanalizační řád Kanalizační řád je k dispozici v sídle provozovatele a rovněž u příslušného vodoprávního úřadu.

Kanalizační řád Kanalizační řád je k dispozici v sídle provozovatele a rovněž u příslušného vodoprávního úřadu. Informace provozovatele ve smyslu 36 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění. Informace o rozsahu zmocnění předaných vlastníkem vodovodu nebo kanalizace provozovateli.

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 30. ledna 2004 Č. j.: KULK/3506/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD OKOVÉ ÍĚ MĚA HRÁDEK NAD NIOU

KANALIZAČNÍ ŘÁD OKOVÉ ÍĚ MĚA HRÁDEK NAD NIOU KANALIZAČNÍ ŘÁD OKOVÉ ÍĚ MĚA HRÁDEK NAD NIOU 1.1 OBAH 1.1 OBSAH... 2 2. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 3. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 3.1 VYBRANÉ POVINOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

Podniková norma PRE, PREdi a PREm OCHRANA VOD

Podniková norma PRE, PREdi a PREm OCHRANA VOD Strana: 1/8 Zpracoval: Marek Libotovský G 32 100 Bezpečnost práce a životní prostředí Schválil: 30. 4. 2015 Petra Holubcová vedoucí sekce G 32 000 Lidské zdroje, 28. 4. 2015 Milan Hampl ředitel PREdi,

Více

61_2003_Sb. 61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003

61_2003_Sb. 61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003 61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a

Více

PROVOZNÍ ŘÁD KANALIZACE TĚŠETICE A ÚSTÍN

PROVOZNÍ ŘÁD KANALIZACE TĚŠETICE A ÚSTÍN PROVOZNÍ ŘÁD KANALIZACE SVAZKU OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN Listopad 2015 Stránka 1 Obsah Titulní list provozního řádu kanalizace... 4 Aktualizace a doplnění provozního řádu... 4 Úvodní ustanovení... 5 Projektová

Více

KANALIZAČNÍ R O Z T O K Y

KANALIZAČNÍ R O Z T O K Y KANALIZAČNÍ ŘÁD R O Z T O K Y U K Ř I V O K L Á T U KANALI ZA Č NÍ Č. 03 / 2003 Ř ÁD pro oddílný kanalizační systém s čistírnou odpadních vod Roztoky u Křivoklátu, jehož majitelem je Obec Roztoky jakožto

Více

Podmínky pro uzavírání písemných smluv o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem

Podmínky pro uzavírání písemných smluv o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem Obec Strážkovice, Strážkovice 95, 374 01 Trhové Sviny, IČ: 00245461 Podmínky pro uzavírání písemných smluv o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem I. Úvodní ustanovení 1. Vzájemný vztah

Více

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí. Intenzifikace. čistírny odpadních vod Choceň

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí. Intenzifikace. čistírny odpadních vod Choceň Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí Intenzifikace čistírny odpadních vod Choceň Údaje o čistírně odpadních vod a kanalizací pro veřejnou potřebu Choceň

Více

S m l o u v a o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č.

S m l o u v a o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. S m l o u v a o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/200 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále

Více

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Mgr. Zdeněk Šíma Ing. Mgr. Bohumír Šraut Dílčí úkoly hydrochemického monitoringu vody v oblasti Cínovce

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Liberec 29. října 2008 Č. j.: KULK/59542/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí nám. T. G. Masaryka 42/3 Břeclav, 690 81 Číslo jednací: MUBR 84240/2013 V Břeclavi dne: 10. 2. 2014 Spisová značka: MUBR-S 84240/2013 OŽP/Bi Vyřizuje:Bílková

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 28. června 2011 Sp. Zn. OŽPZ 165/2011 Č. j. KULK 3657/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Strana/celkem stran: 2/40 Vydání č.: 5 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění vod do kanalizační sítě pro veřejnou potřebu statutárního města Ostrava.

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE NECHVALICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE NECHVALICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE NECHVALICE IČME: 2123-702587-00242829-3/1 E K O V A K s. r. o. Sídlo: U Pivovaru 1889 263 01 Dobříš Kanceláře a laboratoř: Komenského nám. 412 263 01 Dobříš IČ: 247 28

Více

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k.7.0 do částky 80/0 Sb. a 34/0 Sb.m.s. Obsah a text 6/003 Sb. - poslední stav textu 6/003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. ledna 003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových

Více

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI STAVEBNÍ POVOLENÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí 17.listopadu 14

Více

K A N A L I Z A Č N Í Ř Á D K O L Í N

K A N A L I Z A Č N Í Ř Á D K O L Í N K A N A L I Z A Č N Í Ř Á D pro veřejnou kanalizaci města K O L Í N Vlastník veřejné kanalizace: Město KOLÍN Provozovatel veřejné kanalizace: VODOS s.r.o. Legerova 21 KOLÍN III Zpracováno: duben 2002 Strana:1

Více

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Kód části obce PRVK: Název části obce: Kód části obce PRVK: IČOB obce obce ÚIR: B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. PODKLADY Dotazník k PRVK Informace OÚ Velichovky

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 15. ledna 2009 Č. j.: KULK/1845/2009 Sp. zn.: ORVZŽP 1442/2008 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / linka Datum S-MHMP-1210900/2012 Č.j. MHMP- 1417791/2012/OOP-II/R- 258/Fi

Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / linka Datum S-MHMP-1210900/2012 Č.j. MHMP- 1417791/2012/OOP-II/R- 258/Fi HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ dle rozdělovníku Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / linka Datum S-MHMP-1210900/2012 Č.j. MHMP- 1417791/2012/OOP-II/R- 258/Fi

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Semanín. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Semanín. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Semanín Kód části obce PRVK: 3611.5301.078.01 Název obce: Semanín Kód obce (IČOB): 14715 (555240) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1279 (5301) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53011 Název

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

CZ051.3608.5104.0083 Paseky nad Jizerou.0083.01 Paseky nad Jizerou

CZ051.3608.5104.0083 Paseky nad Jizerou.0083.01 Paseky nad Jizerou CZ051.3608.5104.0083 Paseky nad Jizerou.0083.01 Paseky nad Jizerou identifikační číslo obce 11820 kód obce 11820 PODKLADY 1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Semily, PIK Vítek, 2000 2. Provozní

Více

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Obsah přednášky legislativa, pojmy zdroje znečištění ukazatele znečištění způsoby likvidace odpadních

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-0232/2011/Ko MUBN-1788/2011/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

Obec Žleby, Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby IČ:00236691, DIČ:CZ00236691

Obec Žleby, Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby IČ:00236691, DIČ:CZ00236691 Všeobecné podmínky odvádění odpadních vod dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v platném znění, příslušných prováděcích předpisů a občanského

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 20. listopadu 2009 Spis: OŽPZ 955/2009 Č. j.: KULK 68633/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok - uvést příslušný rok, za který je zpráva

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu města Vimperk a připojené místní části Hrabice květen 2013 výtisk č. 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD VIMPERK Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: město Vimperk Kanalizační

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Stokování

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Stokování Stokování Stokování Základní podmínka zajištění hygienických podmínek životního prostředí obyvatel především měst. Účelem je odvedení tekutých opadů pomocí soustavného stokového systému a jejich následná

Více