M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009"

Transkript

1 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 Zpracoval: ekonomický odbor Dne:

2 Strana 1 Komentář k plnění rozpočtu Města Litoměřice za rok 2009 Rozpočet obce Města Litoměřice na rok 2009 byl sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů včetně zřízených příspěvkových organizací a schválen Zastupitelstvem města Litoměřice usnesením č. 9/2008 ze dne Byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Rozpočet na rok 2009 byl schválen usnesením Zastupitelstva města Litoměřice č. 9/2008 dne jako vyrovnaný - schodkový v příjmové i výdajové části v absolutní výši tis. Kč, z toho: - běžný rozpočet ve výdajové části v objemu tis. Kč - kapitálový rozpočet ve výdajové části v objemu tis. Kč Do rozpočtu obce Města Litoměřice na rok 2009 byly zahrnuty následující dotace v rámci závazného vztahu ke státnímu rozpočtu v rámci rozp. opatření v průběhu roku 2009 : příspěvek na výkon státní správy ve výši ,5 tis. Kč, z toho: - příspěvek obcím na výkon státní správy v působnosti obce ve výši ,5 tis. Kč - příspěvek na jednotlivé příspěvkové organizace (zj. školství) ve výši tis. Kč - příspěvek na výkon zřizovatel. funkcí Knihovna K. H. Máchy tis. Kč Hlavní část schváleného rozpočtu Města Litoměřice byla kryta účelově vázanými dotacemi v objemu celkem tis. Kč, z toho především: - z Ministerstva práce a sociálních věcí na dávky v hmotné nouzi a příspěvek na péči podle zákona a soc. službách, na domov důchodců, politiku zaměstnanosti v celk. výši tis. Kč, - z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na preventivní programy v celk. výši - 31 tis. Kč, - z Ministerstva pro místní rozvoj na integrační operační programy v celk. výši tis. Kč, - z Ministerstva zemědělství na lesní hosp. v celk. výši 406 tis. Kč, - z Ministerstva životního prostředí na podporu udržování a využívání zdrojů energií v celk. výši tis. Kč, - z Ministerstva vnitra ČR na JSDH, reprodukci majetku jednotky požární ochrany, prevenci kriminality, na služby Czech Point v celk. výši tis. Kč, - z Ministerstva kultury na program MPR a program Setkaná s knihou tis. Kč, - ze Státního fondu životního prostředí na operační programy v celk. výši tis. Kč, - z Úřadu vlády na terénní soc. práci v celk. výši 150 tis. Kč, - ze všeobecné pokladní správy SR na volby do zastup. v obcích a na výdaje zaměstnanců vykonávající soc. služby a soc. právní ochranu dětí v celk. výši tis. Kč, - příspěvky z rozpočtu kraje např. na JSDHO, Litoměřický loutkový festival, mimoškolní výchovu žáků, lékařskou službu první pomoci, zajištění reg. funkcí knihoven tj. v celk. výši tis. Kč, - příspěvky od obcí za dojíždějící žáky a přestup. komise v celk. výši tis. Kč, - příspěvek od Správy úložišť radioaktiv. odpadů v celk. výši tis. Kč. Zdroje zbývající části rozpočtu a to v objemu tis. Kč tvořily zejména prostředky v rámci podílu Města Litoměřice na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, vlastní nedaňové příjmy v objemu ,5 tis. Kč a kapitálové příjmy v objemu tis. Kč a převody z vlastních fondů tis. Kč (hospodářská činnost odd. správy byt. hospodářství). Schválený rozpočet na rok 2009 byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními. V rámci 8 rozpočtových opatření bylo provedeno 573 rozpočtových změn. Poslední rozpočtová opatření byla schválena Radou města Litoměřice dne usnesením č. 9/2009. Celkový objem upraveného rozpočtu k činil v oblasti výdajů tis. Kč, v oblasti příjmů tis. Kč a financování v objemu tis. Kč.

3 Strana 2 Jako financující položky byly do rozpočtu obce Města Litoměřice zapojeny: - zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k tis. Kč, - příděl do sociálního fondu ve výší 2% z hrubých mezd tis. Kč, - příděl do sociálního fondu z minulých let 300 tis. Kč, - příděl do sociálního fondu na penzijní připojištění 554 tis. Kč, - poskytnutý úvěr - Zimní stadion multifunkční hala tis. Kč, - poskytnutý úvěr - Svatostánek českého vinařství tis. Kč, - poskytnutý úvěr na nákup vozidla pro městskou policii 100 tis. Kč, - splátky jistin vozidla pro městskou policií -69 tis. Kč. V rámci upraveného rozpočtu došlo v průběhu roku k navýšení běžných výdajů o tis. Kč na celkový objem tis. Kč a k snížení kapitálových výdajů o tis. Kč na objem tis. Kč. Důvodem navýšení je zejména navýšení dotačních příjmů o ,5 tis. Kč a také zapojení zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech k do rozpočtu ve výši tis. Kč, poskytnuté úvěry ve výši tis. Kč. Bilance příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2009 V rámci skutečně realizovaných příjmů tvořily hlavní část rozpočtu obce Města Litoměřice účelově vázané dotace v objemu ,4 tis. Kč, tj. 37,70 % z celkového objemu skutečných příjmů tis. Kč, z toho především dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši tis. Kč (dotace na dávky hmotné nouzi a přísp. na péči podle zákona a soc. službách aj.). Dále část realizovaných daňových příjmů v objemu tis. Kč, tj. 34,95 % z celkového objemu skutečných příjmů (z toho příjmy v objemu tis. Kč, tj. 30,50 % z celkového objemu skutečných příjmů, tvořily prostředky v rámci podílu obce Města Litoměřice na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní) a vlastní nedaňové příjmy v objemu tis. Kč, tj. 5,26 % a kapitálové příjmy v objemu tis. Kč, tj. 21,62 % z celkového objemu skutečných příjmů. Celkové skutečné výdaje obce za rok 2009 činily tis. Kč, z toho běžné výdaje byly ve výši tis. Kč, tj. 57,16 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši tis. Kč činily 42,84 % celkových výdajů. Tab. (údaje v v tis Kč) A B C D E F G druhové třídění schválený rozpočet 2009 upravený rozpočet k skutečnost k rozdíl 2009 E - D % plnění 1 Celkové příjmy ,61 2 třída 1 - daňové příjmy ,54 3 třída 2 - nedaňové příjmy , ,5 98,95 4 třída 3 - kapitálové příjmy ,21 5 třída 4 - přijaté transfery , ,5 100,00 6 Celkové výdaje ,69 7 třída 5 - běžné výdaje ,14 8 třída 6 - kapitálové výdaje ,84 9 Saldo příjmů a výdajů za rok třída 8 - financování

4 Poměrové zobrazení jednotlivých příjmů za rok 2009 dle skutečností 38,18% 34,95% 21,62% 5,26% třída 1 - daňové příjmy třída 3 - kapitálové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 4 - přijaté dotace Poměrové zobrazení jednotlivých výdajů za rok 2009 dle skutečností 42,84% 57,16% třída 5 - běžné výdaje třída 6 - kapitálové výdaje Rozpočet běžných výdajů nebyl dočerpán. Proti upravenému rozpočtu k bylo dosaženo úspory ve výši tis. Kč, tj. čerpání na 92,14 %. Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán. Proti upravenému rozpočtu k byl nedočerpán o tis. Kč, tj. čerpání na 95,84 %. Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Města Litoměřice za rok 2009 bylo schodkové se saldem ve výši tis. Kč, viz tabulka č. 8. Zůstatek na bank. účtech k činí tis. Kč včetně uložených volných prostředků u ČSOB ( tis. Kč) a úvěru na Zimní stadion ( tis. Kč) a dotací (161 tis. Kč), které v roce 2009 nebyly profinancované a musí se v roce 2010 vrátit do SR. Vratky do státního rozpočtu a do rozpočtu KÚÚK v r ÚZ 4428 Podpora terénní soc. práce ÚZ Prevence kriminality ÚZ Dávky v hmotné nouzi ÚZ Volby do zastup. obcí celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč V porovnání s rokem 2008 daňové příjmy zhruba klesly o tis. Kč, nedaňové příjmy klesly o 856 tis. Kč, kapitálové příjmy se zvýšily o tis. Kč, celkem příjmy se zvýšily o tis. Kč. U výdajů je celkový nárůst běžných výdajů o tis. Kč a kapitálových výdajů o tis. Kč, celkem výdaje o tis. Kč.

5 Strana 4 Vratky do státního rozpočtu a do rozpočtu KÚÚK v r ve výši tis. Kč se týkají dotací, které nebyly do konce roku 2008 vyčerpány a byly vráceny na účet Ústeckého kraje. Tyto finanční prostředky bylo nutné v rámci finančního vypořádání vrátit do státního rozpočtu tj. prostřednictví KÚÚK. ÚZ 3811 Mimoškolní výchova žáků ÚZ 3816 Dny česko-německého přátelství ÚZ 4428 Podpora terénní soc. práce ÚZ13235 Dávky soc. péče ÚZ13306 Dávky v hmotné nouzi celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,50 Kč Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 Města Litoměřice bude předložena k projednání na Zastupitelstvu města Litoměřice do (dle zákona č. 420/2004 Sb).

6 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 8.2 RO (2009) Strana Kapitola Příjmy Výdaje Financování 01 odbor ekonomický , , ,00 02 odbor správní , , ,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče , ,00 0,00 04 odbor správy majetku města a byt , ,00 0,00 05 odbor životního hosp. prostředí 4 016, ,50 0,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví , ,00 0,00 07 odbor - stavební úřad 470,00 161,00 0,00 08 odbor územního rozvoje , , ,00 09 městská policie 2 165, ,00-69,00 23 oddělení obrany a krizového řízení 2 602, ,00 0,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 700,00 125,00 0,00 51 organizační složka lesního 1 200, ,00 0,00 85 odbor dopravy hospodářství a silničního , ,00 0,00 91 oddělení hospodářství projektů a strategií 0, ,00 0,00 5 Celkem , , ,00

7 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana 6 01 KAP odbor ekonomický daň z příjmu práv. osob placená obcí 0, ,00 0, rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 0, ,00 0, TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 0, ,00 0, TSM, PO - mandátní odměna 0, ,50 0, Výstavy - přeplatek nájmu za r bankovní popl. za vedení účtu + cenné papíry KORREKT - přezkum hospodaření r KODAP - daňové poradenství cestovné - zaměstnanci + starosta, místostar FÚ - daň z nemovitostí FÚ - odvod DPH FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0, ,00 0, daň z příjmů PO za obce daň z příjmů FO z kapitál. výnosů daň z příjmů FO ze závislé činnosti daň z příjmů právn. osob daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činn daň z nemovitostí daň z přidané hodnoty Příjm y Výdaje Financování daňové příjmy ,00 0,00 0, odvod výtěžku z provozování loterií místní poplatky z provozování výher. hr. přístrojů poplatek z ubytovací kapacity správní poplatek (VHA) poplatek ze psů , , , , , , , , ,00 140, ,00 520,00 275,00 330,00 96,00 30,00 300,00 21, , místní a správní poplatky 9 035,00 0,00 0, úroky z bankovních účtů 1 800,00 0,00 0, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 5,00 0,00 0, zůstatek na ZBÚ k volné zdroje - Svatostánek českého vinařství volné zdroje - ZS - multifunkční hala volné zdroje - domov důchodců zůstatek na ZBÚ k volné zdroje ,00 0, , poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,00 0,00 0, poplatek za logo a ochrannou známku peněžní plnění nájmu popl. ze vstupné , , ,00 347, , , Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné 6 158,50 0,00 0, Kosař - splátka úvěru (povodně r. 2002) 0,00 0,00 0, TSM, PO - odvod z FRIM 2 560,00 0,00 0, splátky půjček poskytnuté půjčky účel.dot.-techn. obn. byt. f. v obci 295, , , odbor ekonomický , , ,00 02 KAP odbor správní MAS - půjčka Sdružení historických sídel Čech 500,00 27, Svaz měst a obcí ČR Hosp. sociální rada Litoměřicka 58,00 27, Společnost soc. pracovníků 2, Euroregion Labe Český institut interních auditorů Národní síť Zdravých měst ČR MAS (České Středohoří) provozování lodní dopr. na Labi - vyúčtování r přísp. na otevření vyhlídkové věže na Dómě provozování lodní dopravy na Labi členství v A.T.I.C. 295,00 50,00 300,00 4, příspěvky a poplatky sdružením 51, ,00 0, kopírky nad 40 tis. Kč zhodnocení budov nákup auta 120,00 337,00 250, hmotný investiční majetek 0,00 707,00 0, náhrady škod 0,00 20,00 0, Radniční zpravodaj 0,00 542,00 0, výpočetní technika do 40 tis. Kč 51, ,00 60,00 6,00 37,00 22,00 485, ,00

8 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) rozšíření inform. sítě (např. ul. Pekařská 2) tiskárna nad 40 tis. Kč řešitelský servis, registrace domén Triada - konzultace renovace tonerů studie proveditel. na technolog. centrum server HW + SW - data pros spisovou službu programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 103, informační technologie 0, ,00 0, chodba - lavice, registr. skříně lino, opr. WC ženy a chodby registr řidičů ul. Topolčianská - spisovna 0,00 475,00 0, zaměstnanci úřadu - stravné 0, ,00 0, CCR Ltm., PO - přestěhování a dovybavení 0, ,00 0, Litoměřice známé před i za hradbami 0, ,00 0, propagační materiály pro město 250,00 250,00 0, zasedací místnost - oprava omítek opr. služ. aut, kopírek, výtahů opr. budov, vymalování kanceláří průjezd IC - oprava WC prádlo, ubrusy, utěrky, ručníky pap.,obálky,psací potř.,tisk.,tabel. pap.,tonery) ND + mat. na opravu služ. vozidel zákony, tiskopisy, literatura, CD drobný hm. dlouh. majetek (dle požadavků odborů) ochranné oděvy a pomůcky spotřeb.mat., DHDM + opravy 0, ,00 0, myčka, servisní poplatek a jistiny CCS dálniční známky pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ teplo (Topolčianská) vodné, stočné, srážková voda plyn elektrická energie nové karty CCS pohonné hmoty, energie a voda 0, ,00 0, strava, ubytování, parkovné nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo pohřebné + náklady exekuce kolky poštovné konference úklid, čištění čalounění, okna, skartace, stěhování emise, popl. za TV a rádia, inzerce odborné posudky - např. dopravní balné, cestovné firem, ubyt. lektorů, dočas. zam konzultace, práv. zastoup., revize el. + plyn STK, opr. has. přístrojů, FRAMA služby v Topol., PO a BOZ, strav. karty, přihr lékařská preventivní péče semináře, školení, kurzy svědečné kolky - právní zastoupení výbory, komise - odměny (občerstvení) telefony, internet placené práce a služby 0, ,00 0, pojištění cestovní pojištění majetku města pojištění majetku města 0, ,00 0, povinné pojištění úrazové neplnění povin. zaměst. zdravot. postižené pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.) radní a členové zastupitelstva starosta, místostarostové (3) prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, hudební doprovod zámek Ploskovice - nájemné ošatné, výkon nákup květin a tiskopisů svatební obřady 0,00 205,00 0, správní poplatky, legalizace, vidimace Ploskovice - svatební obřady příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. Příjm y 2 390,00 170,00 374,00 Výdaje Financování 400,00 300,00 248,00 850,00 50,00 350,00 200,00 263,00 788,00 120,00 255,00 100,00 90,00 400,00 751,00 240,00 13,00 950,00 42,00 180, ,00 69,00 31,00 15,00 404,00 353,00 260, , ,00 2,00 125,00 15,00 114,00 3, ,00 26, ,00 201,00 120,00 80,00 350,00 70,00 90,00 29,00 900,00 2,00 38,00 35, ,00 5, ,00 290,00 158, , , ,00 32,00 100,00 55,00 18,00

9 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana 8 příjmy dotace od obcí - přestupky Příjm y Výdaje Financování správní poplatky a ostatní příjmy 3 068,00 0,00 0, státní správa státní správa s rozšířenou působ příspěvek na výkon státní správy ,50 0,00 0, KÚÚK - účel. dot. na pojištění vykonávající VS 134, , , účel.dot.-poj. osob vykon. veř.službu 5,00 5,00 0, účel.dot.-veřejně prospěšné práce 34,00 34,00 0,00 5, účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 324,00 324,00 0, účel.dot.-kontakt.míst VS Czech Point 15,00 15,00 0, účel. inv.dot. obcím 0,00 144,00 0, účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích 10,00 10,00 0, účel.neinv. dot. obcím 0,00 1,00 0, účel.dot.na volby do zastup. krajů 25,00 0,00 0, účelové dotace na volby do EU 659,00 659,00 0, odbor správní , ,00 0, fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 300,00 0, rekreace penzijní připojištění splátky půjček příděl (2 % z hrubých mezd) příděl z minulých let příděl - penzijní připojištění poskytnutí půjček 1 150,00 350,00 554, , stravné 677, kulturní akce výročí 281,00 302, sociální fond - tvorba, příspěvky 1 150, , , kancelář starosty a tajemníka MěÚ 1 150, , , neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, inv. přísp. PO 0,00 310,00 0, CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 0, ,00 0,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče granty a příspěvky na sportovní akce vyhodnocení nejlepších sportovců příspěvek sportovcům 300,00 18,00 12, různé výdaje na sport 0,00 330,00 0, TJ Slavoj 0, ,00 0, MS, šampionáty, postižení, Euroregion příspěvek TJ - děti Závod míru juniorů dotace na pronájem ledové plochy dotace sportovním oddílům na činnost TJ Slavoj - FUNKY DANGERS TJ Slavoj - MS ve FISAS Hip Hop 10,00 600,00 50, , ,00 20,00 20, ,00 300,00 554, plavání těhotných žen 15, dot. na činn. a investice sport. odd. 0, ,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0, ,00 0, dotace dětským spol. organizacím 50, granty a přísp. na akce volný čas dětí výdaje na plaveckou školu 100,00 250, výdaje na lyžař. výcvik 7. tříd ZŠ 430, náklady na regionální školství 30, účelové granty pro školství 100, ZŠ B. Němcové - vratka přísp. - lyžař. výcvik 15, ZŠ Havlíčkova - vratka přísp. - lyžař. výcvik 18,00

10 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana NF Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž ZŠ Lingua Universal výročí oslav po totalitě - dar společné provozní výdaje a příspěvky 33,00 970,00 0, příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ 1 504,00 0,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení školství 1 537,00 970,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 1 073, ,00 0, kombinovaný sporák, žehlička, robot 292, inv. přísp. PO 0,00 292,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, odvody ze zisku a jiné odvody od PO 403,00 0,00 0, MŠ Masarykova 30, PO 1 476, ,00 0, KÚÚK - neinv. dot. 417, SoIWin - instal. a provoz solární elektrárny 40, neinv. přísp. PO na provoz 457, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 547,00 0, KÚÚK-účel.dot. - mimoškolní vých.žáků 24,00 42,00 0, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 481, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 634, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 496,00 0, KÚÚK-účel.dot. - mimoškolní vých.žáků 42,00 42,00 0, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 676, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 567, ,00 0, interaktivní tabule 100, inv. přísp. PO 0,00 100,00 0,00 Příjm y Výdaje Financování neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 792,00 0, Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 567, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 581, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 673,00 0, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 581, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 457, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 538,00 0, KÚÚK-účel.dot.-program protidrogové poli 31,00 31,00 0, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 488, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 483, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 687,00 0, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 483, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 233,00 0, neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0, ,00 0, neinv. přísp. věcná režie - soukr. školy 0,00 200,00 0, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 212,00 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264, ,00 0, granty na záchranu malých sakrál. staveb reg Kinoklub ostrov - filmový festival 100,00 50, Agentura Modrý z nebe - Litoměřický masopust 5, A. Richter - výtvarný materiál pro žáky 10, kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom. 286, zasedání ministrů dopravy EU 375, veřejné sochařské sympozium 627, Severočeská st. filharmonie Teplice 5, vypsané granty 600, dotace dětským a mládežnickým aktivitám 250,00 5,00 5,00

11 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana Sborové dny - pěvecké soubory dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0, ,00 0, smlouva s kronikářem Máchovy Litoměřice - podzim Vinařské Litoměřice Česko německý fond budoucnosti - vratka přísp. z r mezinárodní vztahy vítání občánků, zlaté svatby hřbitov - výročí Den evropského dědictví kulturní akce 0,00 747,00 0, fotodokumentace a archivace kulturních památek hroby, sochy revize - kašny, věž, kostel restaurátorské práce P. Marie, Mariánské nám MPR pronájem divadel. prostor (smlouva) 42, ul. Ladova 3 - pronájem prostor Bašta ul. Dominikánská - výzdoba - Rizal - 23,00 216,00 Blumentritt Kostel Všech Svatých - příspěvek 1 000, pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0, ,00 0, VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřad 0,00 80,00 0, výročí oslav po totalitě 292,00 104,00 0, správní popl., pokuty, poj. náhr. 166,00 0,00 0, Biskupství-nájem. sml., umoření půjčky 20,00 20,00 0, vratka dotace r , KÚÚK-účel.dot.- Dny česko-německého přát 0,00 13,00 0, účel.dot. na program regenerace MPR 1 290, ,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 1 768, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, KÚÚK-účel. dot. na zajišt. reg. funkcí k 1 570, ,00 0, odvody ze zisku a jiné odvody od PO 400,00 0,00 0, neúčel. dot. - Knihovna K. H. Máchy 6 997,00 0,00 0, "Knihovna - ostrov a dobrodružství" "Setkání s knihou II." "Setkání s knihou II." "Knihovna - ostrov knih a dobrodružství" účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 15,00 15,00 0, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 8 982, ,00 0, KÚÚK-účel.dot.-V.roč.Litom.lout.fest. 50,00 50,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, nein. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 0,00 140,00 0, neinv. přísp. na kulturní akce, PO 0,00 300,00 0, nebytové prostory - nájemné 3 200, ,00 0, vyúčtování Vinobraní reklama MKZ- Vinobraní 74, ,00 0, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 3 324, ,00 0, oprava památek - vandalství 6, historické památky 0,00 6,00 0, PB - oprava střechy vstupní haly PB - oprava topení výměníkové stanice PB - výměna obkladů a dlažeb osušovny PB - oprava dlažby ochlazovny PB - oprava šatny pro tělesně postižené FS - oprava bytu správce PB - rozšíření sauny + PD Příjm y 10,00 5,00 24,00 50,00 Výdaje Financování 30,00 60,00 100,00 30,00 20,00 289,00 200,00 26,00 22,00 10,00 300,00 100,00 100,00 246,00 5,00 10,00 400,00 250,00 120,00 100,00 135,00 150,00 229,00

12 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana PB - oprava izolace a dlažby bazénku u sauny MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0, ,00 0, ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus ZŠ, MŠ - oprava střech výměny oken a zateplení pláště MŠ a ZŠ - PD vybudování nové MŠ ZŠ a MŠ 0, ,00 0, výměna obkladu a dlažby kuchyně 592, MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438 0,00 592,00 0, MŠ Litoměřice, Nerudova 4 0,00 0,00 0, škrabárna, sklad - výměna dlažby a obkladu 90, MŠ Litoměřice, Baarova 2/374 0,00 90,00 0, MŠ Litoměřice, Alšova 33 0,00 0,00 0, MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 0,00 0,00 0, MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 0,00 0,00 0, oprava schodiště u vchodových dveří 40, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 0,00 40,00 0, oprava říms fasády 249, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0,00 249,00 0, oprava oplocení 200, ZŠ Litoměřice, Masarykova-Svojsíkova 5, 0,00 200,00 0, sportovní haly - oprava sociálního zařízení sportovní hala - výměna PVC hlediště šatny - výměna elektro ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0,00 577,00 0, výměna oken + MIV (havarijní stav) oprava sociálního zařízení ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 0, ,00 0, zateplení fasády sociální zařízení - oprava ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 0, ,00 0, PD bezbariérového vstupu 150, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0,00 150,00 0, oprava střechy (obnova ÚV nástřiku střechy ul. Svojsíkova) CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 0,00 198,00 0, oprava sociálního zařízení rozšíření dětského odd dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0, ,00 0, divadlo - plošina pro vozíčkáře (PD + realizace) divadlo - výměna el. požární signalizace DK - oprava střechy kino - oprava VZT DK - oprava vstupního schodiště MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 0, ,00 0, účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje 92,00 0,00 0, účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje , ,00 0, účel.dot.-oper.program ŽP - NIV 5,00 0,00 0, účel.dot.-oper. program ŽP - IV 1 164, ,00 0, odbor ŠKSaPP, stavební akce , ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, trampolína 150, inv. přísp. PO 0,00 150,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0, ,00 0,00 04 KAP odbor správy majetku města a byt. hosp odhady a geometrické plány kolky (vč. dálk. přístupu do KN) prohlášení vlastníka, advokátní služby výdaje na drobné opr. majetku (oplocení, zdi) neinvestiční příspěvky - podloubí Příjm y Výdaje Financování 43,00 200,00 800,00 333, ,00 180,00 200,00 197,00 978, , ,00 400,00 198, ,00 400,00 127,00 200,00 100,00 93,00 579,00 230,00 40,00 230,00 50,00 10,00

13 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana 12 Příjm Výdaje Financování y odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0,00 560,00 0, Kopřiva (řešen je pouze pozemek) 1 000, zimní stadion pivovar 1 797, , nákup pozemků a nemovitostí 0, ,00 0, daň z převodů nemovitostí 0, ,00 0, energetický audit 0,00 120,00 0, ul. Dukelských hrdinů - ostraha kasáren 0, ,00 0, věcná břemena zahrádky + ČSZ pozemky pod garážemi ostatní pronájmy vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN nájem PF nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) věcná břemena (cyklostezky) nájemné - Radil Daps v.o.s. - vratka za pronájem pozemku stomatologické středisko 100,00 135,00 29,00 350,00 15, nájemné z nemovitostí + ostatní 629,00 213,00 0, prodej pozemků dle předložených žádostí prodej pozemků pod chatkami v zahr. osadách zdravotní středisko U katovny byty 500,00 150, , , prodej pozemků a nemovitostí ,00 0,00 0, OSBH - přestěhování a dovybavení (z HV r. 2008) ul. Revoluční - stavební úpravy 3 246,00 200, výsledek hospodaření OSBH 3 446, ,00 0, odbor správy majetku města a OSBH , ,00 0, přestěhování a dovybavení - odd. byt. ho 0,00 0,00 0, výsledek hospodaření OSBH 0,00 0,00 0, odbor SMM, odd. správy byt. hosp. 0,00 0,00 0,00 05 KAP odbor životního prostředí platby za odvoz separovaného odpadu likvidace černých skládek podzemní kontejnery svoz bioodpadu kontejnerová stání kontejnery na separovaný odpad platby za odvoz nebezpečných odpadů likvidace autovraků provoz SDO a likvidace odpadů platby za odvoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) 2 721,00 100,00 500,00 150,00 550,00 250,00 250,00 50,00 300, , , nakládání s odpady 0, ,00 0, příspěvek na ekologické vytápění - občané příspěvek na solární ohřev TUV - občané členský příspěvek na SONO příspěvek na ekologickou výchovu žáků příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší 20,00 520,00 245,00 155,00 270, příspěvky a ekologická výchova 0, ,00 0, úklid psích exkrementů platby za psy v psím útulku celoplošná deratizace + odchyt holubů úklid uhynulých zvířat 750,00 570,00 300,00 10, ekologické služby (psi, deratizace) 0, ,00 0, vodní hospodářství myslivost lesní hospodářství ovzduší sanace nepovolených skládek odpady ZPF ochrana přírody - ÚSES, VKP ochrana přírody - památné stromy 150,00 65,00 20,00 50,00 100,00 50,00 20,00 100,00 20, státní správa 0,00 575,00 0, poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 0,00 200,00 0, projekty, kolky, poplatky 0,00 5,00 0, ZŠ - solární elektrárna GTE - právní a ekonom. poradenství GTE - technická asistence 15,00 20,00 50,00 6,00 55,00 67,00 50,00 100,00 500,00

14 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana FS GTE + projekt + nutné vedl. výdaje investiční výdaje 0,00 834,00 0, ovzduší, zeleň, odpady poplatky za znečištění ovzduší finan. dar správní poplatky Příjm y 40,00 10,00 6,00 244,00 Výdaje Financování 184, místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 300,00 0,00 0, příspěvek na třídění sběru odpadu 1 800,00 0,00 0, Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 1 500,00 0,00 0, dlouhodobý úvěr - GTE 0,00 0,00 0, prodej dřeva, myslivost, nájemné 10,00 0,00 0, účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 41,00 41,00 0, účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 365,00 365,00 0, odbor životního prostředí 4 016, ,00 0, městská zeleň - investice 0,00 0,00 0, závlahy - průzkumné a projekční práce - realizace projekty okolí Richardu - travnaté plochy obnova trávníků - Družba, Pokratice vánoční strom Mostná hora - jih pasport zeleně - doplnění, aktualizace závlahy - kruhový objezd výsadba dřevin a květin Kocanda - oprava květináčů park Hvězdárna prořezy stromů - výškové práce park Dómský pahorek městská zeleň - údržba 0, ,00 0, odbor životního prostředí, městská zeleň 0, ,00 0, TSM, PO - neivn. přísp. na provoz 0, ,00 0, TSM, PO - mandátní odměna 0,00 137,50 0, odbor životního prostředí,tsm Litoměřice 0, ,50 0,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví KÚÚK-účel. dot.-lék.služba první pomoci 1 230, ,00 0, dozorčí rada + Dny zdraví (2x) inv. příspěvek - zdravot. pomůcky MěN, PO - příspěvky 0, ,00 0, Hospic - příspěvek 0,00 175,00 0, odbor SVaZ, zdravotnictví 1 230, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0,00 925,00 0, Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 0, ,00 0, dotace r finan. vypořádání dotace z r účel.dot.-podpora terénní soc.práce 150,00 160,00 0, gratulace, přednášky, besídky - pohoštění 450,00 150,00 100,00 250,00 50,00 250,00 100,00 50,00 750,00 200,00 700,00 550,00 200,00 30, ,00 150,00 10,00 390, důchodci + zdravotně postižení 0,00 390,00 0, přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra přísp. dechový stacionář 150,00 50, ČČK 0,00 200,00 0, příspěvek a charitativní činnost 0,00 250,00 0, Bethel - centrum Oáza 0,00 160,00 0, Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 0,00 154,00 0, opravy a udržování vozidla provoz služebního auta - nafta elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, ochr. pom.,popl, poj.vozidla 90,00 160,00 30,00

15 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana 14 Příjm Výdaje Financování y provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 280,00 0, Srdíčko - rekonstrukce soc. zařízení - budova Srdíčko - výměna náklad. výtahu - budova investiční výdaje a větší opravy 0, ,00 0, Bethel-Domov na půl cesty-terén.prac. 0,00 190,00 0, náhradní rodinná péče a pěstounská péče 0,00 45,00 0, SKP-Klubíčko-mzda koordinátora 0,00 130,00 0, prevence kriminality - projekt důchodci prevence kriminality 4,00 891,00 0, podpora terénní soc. práce - podíl města 0,00 48,00 0, komunitní plán 0,00 400,00 0, Domov sv. Zdislavy 0,00 150,00 0,00 4, ,00 530, vybavení DD 0, ,00 0, poradenství pro osoby v zadluženosti 0,00 100,00 0, ostatní příjmy umístění v DPS příjmy z činnosti sociálního odboru 317,00 0,00 0, finan. vypořádání dotace z r dotace r dotace r neinv.transfer-dávky soc. péče , ,00 0, dotace r dotace na r finan. vypořádání dotace z r ,00 300, , , , , ,00 738, neinv. transfer -dávky hmotné nouze , ,00 0, KÚÚK-účel.dot.-prevence kriminality 340,00 340,00 0, účel.neinv. dot. obcím 1 398, ,00 0, neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 4 755, ,00 0, odbor SVaZ, sociální věci , ,00 0, DS, ul. Zahradnická - přísp. na mzdy 1 300, DPS, ul. Zahradnická - přísp.na provoz 500, Nový DS - přísp. na mzdy, provoz, obědy 1 590, Azylový dům - přísp. na provoz Azylový dům - přísp. na mzdy Pečovatelská služba - přísp. na mzdy PS: přísp. na provoz (energie, běžné výdaje) 400,00 470, ,00 400, neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, ,00 0, Farní charita - přísp. PS, AD, DD 0, ,00 0, přísp. na provoz 335, přísp. na mzdy 680, neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, ,00 0, Naděje - ubytovna Želetice 0, ,00 0, provozní náklady (energie) dohody včetně zák. pojištění (uklizečka) prostř. na platy a zák. pojistné potraviny neinv.nákl.- čist.a dezinf.prostř.,prádlo,kancl.potřeby,revize 345,00 38, , ,00 183, neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, ,00 0, stravné + režie obědů v JD 1 875,00 0,00 0, os Jídelna důchodců, V. Krajská 4/ , ,00 0, přísp. na provoz - 150,00 energie,ochr.pom.,kancl.potřeby,revize,čist.prostř.,popl., , přísp. na mzdy neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 650,00 0, Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 0,00 650,00 0, provozní náklady (energie) 50, neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) 24,00 16,00

16 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana 15 Příjm Výdaje Financování y neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 90,00 0, Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 90,00 0,00 07 KAP odbor - stavební úřad odborné statické a znalecké posudky 20, PD zabezpečovacích prací a průzkumy Žalhostice - zajištění staveb 20,00 121, PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 161,00 0, správní poplatky a ostatní příjmy 470,00 0,00 0, odbor - stavební úřad 470,00 161,00 0,00 08 KAP odbor územního rozvoje Výstavy s.r.o. - pronájem Eurotelu DSO Libochovany - plynofikace (sml.)-vypořádání r ,00 341, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 424,00 0,00 0, odbor územního rozvoje 424,00 0,00 0, studentské práce 90, autorský dozor 200, inženýrská činnost 500, činnost městského architekta 210, vícetisky, kopírovací práce 50, odborná literatura 30, provozní výdaje a inženýrská činnost 0, ,00 0, komunikace lesopark + hřiště zadávací dokum.(svatostánek) územně plánovací dokumentace studie proveditelnosti k aktual. a údržbě t. mapy územní studie autobusové nádraží fotbalový stadion (hala) aktualizace technické mapy zjednodušené projekty obsluha mapového serveru, aktualizace dat přivaděč II/247 - západní most Miřejovická stráň veřejné osvětlení 500,00 150,00 650,00 400,00 100,00 79,00 600,00 200,00 300,00 500,00 111, ,00 500,00 100, projektové dokumentace 0, ,00 0, pokračování v tvorbě digitální mapy 0,00 200,00 0, účel.dot.-integr.operač.progr. 165,00 0,00 0, účel.dot.-integr.operač.progr. 935,00 0,00 0, odbor ÚR, příprava staveb 1 100, ,00 0, pí. Vašíčková - popel. stání 5, Dómský pahorek 5, ,00 0, poskytnutý úvěr úroky z poskytnutého úvěru I + AD + koordinátor čerpání úvěru 1 500, , , Zimní stadion - multifunkční hala 0, , , domov důchodců - dostavba 0, ,00 0, úroky z poskytnutého úvěru I + AD + koordinátor čerpání úvěru poskytnutý úvěr 50, , , Svatostánek českého vinařství 0, , , parkování na sídlištích - vegetační tvárnice nový chodník od nového mostu k drůbežárně přístřešky BUS, zastávky Kocanda - splátka dodavatel. úvěru Mostná hora - oprava přístupové cesty VO - havarijní výměna sloupů a svítidel ul. Daliborova - oprava VO Kocanda - oprava veřejného osvětlení Miřejovická stráň - vybudování komunikace ul. Švermova, Mrázova, Michal. - úpr. křiž ul. Pod Strání - zpevnění a odvodnění Miřejovická stráň - komunikace, sítě úprava přechodu u pokr. závor ul. Plešivecká - přechod u Rozmarýnu 300,00 525,00 100, , , , ,00 170, , , , ,00 540,00 200, ostatní větší opravy a investiční akce 0, ,00 0, úpr.jižního vstupu do areálu výstaviště-ii.etapa úpr.jižního vstupu do areálu-park.před jižní vstup zpevnění ploch pro vystavovatele ZČ 865,00 399,00 377, , ,00

17 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana oprava WC-2.patro administrativní budovy ZČ Výstavy s. r. o. - opravy a rekonstrukce 0, ,00 0, recyklovaný materiál 0,00 300,00 0, ul. Topolč., Dalimilova - křižovatka Vojtěšské nám. - kruhová křižovatka dětská hřiště - dopadové plochy bezbariérové přístupy sídl. Severozápad - opr. chodníku - litý asfalt ul. Seifertova, Heydukova - oprava schodů ul. Osvobození - přechodové místo - úprava ul. Dlouhá - oprava VO ul. U Trati - opr. hav. stavu příjezd. kom přístavní molo u tenisových kurtů ostatní menší opravy a investiční akce 0, ,00 0, zprovoznění nefunkčních vpustí opravy ochranných nátěrů dětská hřiště - revize EU lávky - opravy a revize oprava parkánového zdiva nákup městského mobiliáře skatepark zábory - rozvod el. energie na veř. prostr havarijní fond informační systém ostatní rekonstrukce a modernizace 0, ,00 0, účel.dot.-poř.a tech.obn.inv. maj.-dd , ,00 0, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 2 394,00 0,00 0, oprava povrchu chodníku po pokládce 0, ,00 0, el. energie veřej. osvětlení města 0, ,00 0, odtahy a likvidace vraků 80, ostatní služby (mimo TSM) 0,00 80,00 0, poplatek za užívání veřejného prostranství 500, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 500,00 0,00 0, odbor ÚR, místní komunikace 500, ,00 0,00 09 KAP městská policie ŠKOFIN - úvěrová sml. - splátka jistin -69, úvěrové smlouvy (2 vozidla) - splátky pojistného 23, provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, ,00-69, investice 0,00 330,00 100, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, PCO a ost. nedaň. příjmy 2 165,00 0,00 0,00 Příjm y 1 580,00 520,00 65,00 Výdaje Financování 2 780,00 400,00 500,00 380,00 500,00 450,00 300,00 150,00 160,00 50,00 350,00 60,00 70,00 350, ,00 200,00 200,00 15,00 500,00 50, odbor ÚR, realizace staveb , , , nájemné - nemovitosti 425, hřbitov - nájem 50, tržby za provoz veřejných WC 120, nájem IVECO 421, drtička 528, Výstavy - vybrané parkovné 850, TSM - ostat. nedaň. příjmy 2 394,00 0,00 0, úvěrové smlouvy (2 vozidla) - splátky úroků dálniční známky, kmitočty plyn studená voda pronájem střelnice telefony, popl. za užívání rad pohonné hmoty opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova) STK, emise, komíny, PCO, MKS školení a vzdělávání (řidiči) leasingové platby - vozidla elektrická energie kolky služby peněžním ústavům knihy poplatek za osvědčení výstroj (uniformy) DHM - (obnova PC, monitory, vybavení) všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) ŠKOFIN - úvěrová smlouva na nákup auta ŠKOFIN - úvěrová smlouva na nákup auta ostat. nedaňové příjmy PCO prodej osobního automobilu 255,00 20,00 10,00 125,00 15,00 6,00 51,00 234,00 254,00 333,00 140,00 79,00 136,00 19,00 4,00 6,00 1,00 274,00 286,00 220,00 330,00 100,00

18 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana 17 Příjm Výdaje Financování y 9000 městská policie 2 165, ,00 31,00 23 KAP oddělení obrany a krizového řízení KÚÚK - účel.dot. - JSDHO 23,00 33,00 0, výstroj, hadice, savice vozidlo MAN 4x4 s výbavou údržba objektů opravy a údržba vozidel pila, vrtačka, stan. přístřešek elektrická energie pohonné hmoty, oleje Filipíny - finan. pomoc - záplavy revize plyn. kotle, el. nářadí, opasků BPR emise, tech. kontroly ND - CAS25, Avia, PPS spotřební materiál (nářadí, mat. na opr. poškozeného) obec Nový Jičín - finan. dar - povodně studená voda plyn Křešice - prodej staršího protipožár. vozidla protipožární ochrana - provozní výdaje 28, ,00 0, refundace mezd (požární zásahy) VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice odměny za údržbu hasící techniky 0,00 77,00 0, KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH 51,00 51,00 0, účel.dot. -repro.maj.jedn.požár.ochr , ,00 0, oddělení obrany a krizového řízení 2 602, ,00 0,00 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad Štětí - kontaktní místo 0,00 100,00 0, správní poplatky a ostatní příjmy 700,00 25,00 0, odbor - obecní živnostenský úřad 700,00 125,00 0,00 51 KAP organizační složka lesního hospodářství energie 32, výkon odborného lesního hospodáře energetická revize geometr. plány - vlastní honitba kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání pohonné hmoty, maziva a zák. poj nájemné za pozemky nájemné honitby Varhošť pojištění vozidel + pohoštění schůze myslivost poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OSLH knihy, tisk, předplatné časopisů turistická vybavenost všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) S-Morava-Leasing - traktor velké nůžky pro vyvětvování kyblík super + super mop traktor Zetor prodlužovací kabely oprava a údržba (revize, údržba hájovny) školení způsobilosti, literatura členské příspěvky + škody zvěří provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, ,00 0, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, prodej dřevní hmoty myslivost 900,00 300,00 50,00 8,00 175, ,00 181,00 1,00 20,00 38,00 1,00 15,00 11,00 1,00 10,00 498,00 117,00 1,00 1,00 2,00 4,00 200,00 7,00 8, prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 200,00 0,00 0, organizační složka Lesní hospodářství 1 200, ,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství údržba svislého dopravního značení 641, údržba vodorovného dopravního značení 278, studie a PD dopravního značení BESIP ul. Na Valech - světelné signalizační zařízení parkovací automaty - servis 200,00 175,00 400,00 209, dopravní značení - změny a údržba 0, ,00 0, pasport místních komunikací (obj.) 0,00 444,00 0, městská hromadná doprava 0, ,00 0,00 28,00 54, ,00 136,00 50,00 76,00 39,00 48,00 18,00 14,00 5,00 50,00 20,00 20,00 27,00 210,00 12,00 45,00 20,00

19 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana 18 Příjm Výdaje Financování y sezónní turist. vláčková doprava 0,00 200,00 0, ostatní nedaň. příjmy(poj. náhrady, platby r. 2008) správní poplatky ZOZ - řidičské oprávnění 2 500, ,00 480, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8 900,00 0,00 0, parkovací automaty 5 500,00 0,00 0, parkovací karty 1 100,00 0,00 0, BUS nádr. - provozování linkové dopravy 1 650,00 0,00 0, odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 91 KAP oddělení projektů a strategií Svatostánek českého vinařství 0, ,00 0, interní grantový systém 0,00 150,00 0, Zdravé město 0,00 315,00 0, studie, šetření projektová příprava 190, , příprava a realizace projektů 0, ,00 0, zabezpečení výběr. řízení 0,00 0,00 0, spoluúčast na projektech 0,00 0,00 0, oddělení projektů a strategií 0, ,00 0,00 Celkem , , ,00

20 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2009 Strana 19 Kap Org Uz SR UR Skut. % SR % UR 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy majetku města a byt. hosp. 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 23 oddělení obrany a krizového řízení 24 odbor - obecní živnostenský úřad 51 organizační složka lesního hospodářství 85 odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 Kč ,00 Kč ,43 Kč 86,32 100, ,00 Kč ,00 Kč ,91 Kč 109,90 100, ,00 Kč ,00 Kč ,83 Kč 291,60 100, ,00 Kč ,00 Kč ,03 Kč 134,60 111, ,00 Kč ,00 Kč ,19 Kč 127,60 100, ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 7997,00 99, ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 134,00 122, ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 136,90 99, ,00 Kč ,00 Kč ,28 Kč 99,07 99,07 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 99, ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 69,28 98, ,00 Kč ,00 Kč ,75 Kč 91,03 75, ,00 Kč ,00 Kč ,45 Kč 108,80 106,00 Plnění / čerpání ,00 Kč ,00 Kč ,87 Kč 135,40 101,60

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

Přehled schváleného rozpočtu

Přehled schváleného rozpočtu NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 1 / 13 01 KAP odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01.01. rezerva na nepředvídané výdaje 15 308,00 01002 rozpočtová rezerva 0,00 15 308,00 0,00 01.01. bankovní poplatky 01.01.

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 Vyvěšeno: Sejmuto: 1 KOMENTÁŘ k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2015 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 22. října 2014 základní údaje

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

Zdroje rozpočtu. Poplatky byly vybrány za rok 2003 v celkové výši Kč 43.650 tis., tj. 106,6 % upraveného

Zdroje rozpočtu. Poplatky byly vybrány za rok 2003 v celkové výši Kč 43.650 tis., tj. 106,6 % upraveného Zdroje rozpočtu Příjmy V roce 2003 byly naplněny příjmy ve výši Kč 1,378.685 tis., tj. 99,6 % upraveného rozpočtu. Podrobný číselný přehled je patrný z tabulky příjmů. Daně představují cca 46 % z celkových

Více

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba:

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba: Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2014 podle zastupitelstvem města schváleného rozpočtu na zasedaní konaném dne 17.12.2013, usnesení č. 535/2013

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

Rozpočet. městské části Praha 3

Rozpočet. městské části Praha 3 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2015 Obsah Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015... 1 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015... 3 Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2015...

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Závěrečný účet města Hranic za rok 2013

Závěrečný účet města Hranic za rok 2013 Závěrečný účet města Hranic za rok 2013 Ú v o d Rozpočet města Hranic na rok 2013 byl schválen dne 13.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. 474/2012 ZM 20. Příjmy byly schváleny ve výši 257.350 tis.

Více

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací K o m e n t á ř k rozborům hospodaření za rok 2010 Města Poličky, příspěvkových organizací školského typu, ostatních příspěvkových organizací a T.E.S.,s.r.o. Komentář

Více

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč)

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč) 1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 201 P Ř Í J M Y - závazné () 10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA Administrace Krajského programu obnovy venkova 2 3,00 Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře

Více

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 1 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry 24 979 000,00 Dlouhodobý úvěr

Více

Komplexní rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2013

Komplexní rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2013 Obsah: 1 Komplexní rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2013 I. Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 Bilance příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013... 2 Rozpočtové příjmy... 2 Rozpočtové výdaje...

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2014 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací K o m e n t á ř k rozborům hospodaření za rok 2012 Města Poličky, příspěvkových organizací školského typu, ostatních příspěvkových organizací a T.E.S.,s.r.o. Komentář

Více

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA NEJDEK ZA LEDEN AŽ PROSINEC 2008

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA NEJDEK ZA LEDEN AŽ PROSINEC 2008 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA NEJDEK ZA LEDEN AŽ PROSINEC 2008 v přílohách: 1) Komentář k výsledku hospodaření města Nejdek za leden až prosinec 2008 2) Sumář - plnění schváleného, popř. upraveného rozpočtu

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu roku 2008 byl schválený rozpočet výdajů 2.033.409 tis. Kč upraven na 2.552.882,22 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 519.473,22 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 286.426,51

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování...

Více