M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009"

Transkript

1 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 Zpracoval: ekonomický odbor Dne:

2 Strana 1 Komentář k plnění rozpočtu Města Litoměřice za rok 2009 Rozpočet obce Města Litoměřice na rok 2009 byl sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů včetně zřízených příspěvkových organizací a schválen Zastupitelstvem města Litoměřice usnesením č. 9/2008 ze dne Byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Rozpočet na rok 2009 byl schválen usnesením Zastupitelstva města Litoměřice č. 9/2008 dne jako vyrovnaný - schodkový v příjmové i výdajové části v absolutní výši tis. Kč, z toho: - běžný rozpočet ve výdajové části v objemu tis. Kč - kapitálový rozpočet ve výdajové části v objemu tis. Kč Do rozpočtu obce Města Litoměřice na rok 2009 byly zahrnuty následující dotace v rámci závazného vztahu ke státnímu rozpočtu v rámci rozp. opatření v průběhu roku 2009 : příspěvek na výkon státní správy ve výši ,5 tis. Kč, z toho: - příspěvek obcím na výkon státní správy v působnosti obce ve výši ,5 tis. Kč - příspěvek na jednotlivé příspěvkové organizace (zj. školství) ve výši tis. Kč - příspěvek na výkon zřizovatel. funkcí Knihovna K. H. Máchy tis. Kč Hlavní část schváleného rozpočtu Města Litoměřice byla kryta účelově vázanými dotacemi v objemu celkem tis. Kč, z toho především: - z Ministerstva práce a sociálních věcí na dávky v hmotné nouzi a příspěvek na péči podle zákona a soc. službách, na domov důchodců, politiku zaměstnanosti v celk. výši tis. Kč, - z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na preventivní programy v celk. výši - 31 tis. Kč, - z Ministerstva pro místní rozvoj na integrační operační programy v celk. výši tis. Kč, - z Ministerstva zemědělství na lesní hosp. v celk. výši 406 tis. Kč, - z Ministerstva životního prostředí na podporu udržování a využívání zdrojů energií v celk. výši tis. Kč, - z Ministerstva vnitra ČR na JSDH, reprodukci majetku jednotky požární ochrany, prevenci kriminality, na služby Czech Point v celk. výši tis. Kč, - z Ministerstva kultury na program MPR a program Setkaná s knihou tis. Kč, - ze Státního fondu životního prostředí na operační programy v celk. výši tis. Kč, - z Úřadu vlády na terénní soc. práci v celk. výši 150 tis. Kč, - ze všeobecné pokladní správy SR na volby do zastup. v obcích a na výdaje zaměstnanců vykonávající soc. služby a soc. právní ochranu dětí v celk. výši tis. Kč, - příspěvky z rozpočtu kraje např. na JSDHO, Litoměřický loutkový festival, mimoškolní výchovu žáků, lékařskou službu první pomoci, zajištění reg. funkcí knihoven tj. v celk. výši tis. Kč, - příspěvky od obcí za dojíždějící žáky a přestup. komise v celk. výši tis. Kč, - příspěvek od Správy úložišť radioaktiv. odpadů v celk. výši tis. Kč. Zdroje zbývající části rozpočtu a to v objemu tis. Kč tvořily zejména prostředky v rámci podílu Města Litoměřice na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, vlastní nedaňové příjmy v objemu ,5 tis. Kč a kapitálové příjmy v objemu tis. Kč a převody z vlastních fondů tis. Kč (hospodářská činnost odd. správy byt. hospodářství). Schválený rozpočet na rok 2009 byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními. V rámci 8 rozpočtových opatření bylo provedeno 573 rozpočtových změn. Poslední rozpočtová opatření byla schválena Radou města Litoměřice dne usnesením č. 9/2009. Celkový objem upraveného rozpočtu k činil v oblasti výdajů tis. Kč, v oblasti příjmů tis. Kč a financování v objemu tis. Kč.

3 Strana 2 Jako financující položky byly do rozpočtu obce Města Litoměřice zapojeny: - zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k tis. Kč, - příděl do sociálního fondu ve výší 2% z hrubých mezd tis. Kč, - příděl do sociálního fondu z minulých let 300 tis. Kč, - příděl do sociálního fondu na penzijní připojištění 554 tis. Kč, - poskytnutý úvěr - Zimní stadion multifunkční hala tis. Kč, - poskytnutý úvěr - Svatostánek českého vinařství tis. Kč, - poskytnutý úvěr na nákup vozidla pro městskou policii 100 tis. Kč, - splátky jistin vozidla pro městskou policií -69 tis. Kč. V rámci upraveného rozpočtu došlo v průběhu roku k navýšení běžných výdajů o tis. Kč na celkový objem tis. Kč a k snížení kapitálových výdajů o tis. Kč na objem tis. Kč. Důvodem navýšení je zejména navýšení dotačních příjmů o ,5 tis. Kč a také zapojení zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech k do rozpočtu ve výši tis. Kč, poskytnuté úvěry ve výši tis. Kč. Bilance příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2009 V rámci skutečně realizovaných příjmů tvořily hlavní část rozpočtu obce Města Litoměřice účelově vázané dotace v objemu ,4 tis. Kč, tj. 37,70 % z celkového objemu skutečných příjmů tis. Kč, z toho především dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši tis. Kč (dotace na dávky hmotné nouzi a přísp. na péči podle zákona a soc. službách aj.). Dále část realizovaných daňových příjmů v objemu tis. Kč, tj. 34,95 % z celkového objemu skutečných příjmů (z toho příjmy v objemu tis. Kč, tj. 30,50 % z celkového objemu skutečných příjmů, tvořily prostředky v rámci podílu obce Města Litoměřice na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní) a vlastní nedaňové příjmy v objemu tis. Kč, tj. 5,26 % a kapitálové příjmy v objemu tis. Kč, tj. 21,62 % z celkového objemu skutečných příjmů. Celkové skutečné výdaje obce za rok 2009 činily tis. Kč, z toho běžné výdaje byly ve výši tis. Kč, tj. 57,16 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši tis. Kč činily 42,84 % celkových výdajů. Tab. (údaje v v tis Kč) A B C D E F G druhové třídění schválený rozpočet 2009 upravený rozpočet k skutečnost k rozdíl 2009 E - D % plnění 1 Celkové příjmy ,61 2 třída 1 - daňové příjmy ,54 3 třída 2 - nedaňové příjmy , ,5 98,95 4 třída 3 - kapitálové příjmy ,21 5 třída 4 - přijaté transfery , ,5 100,00 6 Celkové výdaje ,69 7 třída 5 - běžné výdaje ,14 8 třída 6 - kapitálové výdaje ,84 9 Saldo příjmů a výdajů za rok třída 8 - financování

4 Poměrové zobrazení jednotlivých příjmů za rok 2009 dle skutečností 38,18% 34,95% 21,62% 5,26% třída 1 - daňové příjmy třída 3 - kapitálové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 4 - přijaté dotace Poměrové zobrazení jednotlivých výdajů za rok 2009 dle skutečností 42,84% 57,16% třída 5 - běžné výdaje třída 6 - kapitálové výdaje Rozpočet běžných výdajů nebyl dočerpán. Proti upravenému rozpočtu k bylo dosaženo úspory ve výši tis. Kč, tj. čerpání na 92,14 %. Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán. Proti upravenému rozpočtu k byl nedočerpán o tis. Kč, tj. čerpání na 95,84 %. Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Města Litoměřice za rok 2009 bylo schodkové se saldem ve výši tis. Kč, viz tabulka č. 8. Zůstatek na bank. účtech k činí tis. Kč včetně uložených volných prostředků u ČSOB ( tis. Kč) a úvěru na Zimní stadion ( tis. Kč) a dotací (161 tis. Kč), které v roce 2009 nebyly profinancované a musí se v roce 2010 vrátit do SR. Vratky do státního rozpočtu a do rozpočtu KÚÚK v r ÚZ 4428 Podpora terénní soc. práce ÚZ Prevence kriminality ÚZ Dávky v hmotné nouzi ÚZ Volby do zastup. obcí celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč V porovnání s rokem 2008 daňové příjmy zhruba klesly o tis. Kč, nedaňové příjmy klesly o 856 tis. Kč, kapitálové příjmy se zvýšily o tis. Kč, celkem příjmy se zvýšily o tis. Kč. U výdajů je celkový nárůst běžných výdajů o tis. Kč a kapitálových výdajů o tis. Kč, celkem výdaje o tis. Kč.

5 Strana 4 Vratky do státního rozpočtu a do rozpočtu KÚÚK v r ve výši tis. Kč se týkají dotací, které nebyly do konce roku 2008 vyčerpány a byly vráceny na účet Ústeckého kraje. Tyto finanční prostředky bylo nutné v rámci finančního vypořádání vrátit do státního rozpočtu tj. prostřednictví KÚÚK. ÚZ 3811 Mimoškolní výchova žáků ÚZ 3816 Dny česko-německého přátelství ÚZ 4428 Podpora terénní soc. práce ÚZ13235 Dávky soc. péče ÚZ13306 Dávky v hmotné nouzi celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,50 Kč Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 Města Litoměřice bude předložena k projednání na Zastupitelstvu města Litoměřice do (dle zákona č. 420/2004 Sb).

6 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 8.2 RO (2009) Strana Kapitola Příjmy Výdaje Financování 01 odbor ekonomický , , ,00 02 odbor správní , , ,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče , ,00 0,00 04 odbor správy majetku města a byt , ,00 0,00 05 odbor životního hosp. prostředí 4 016, ,50 0,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví , ,00 0,00 07 odbor - stavební úřad 470,00 161,00 0,00 08 odbor územního rozvoje , , ,00 09 městská policie 2 165, ,00-69,00 23 oddělení obrany a krizového řízení 2 602, ,00 0,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 700,00 125,00 0,00 51 organizační složka lesního 1 200, ,00 0,00 85 odbor dopravy hospodářství a silničního , ,00 0,00 91 oddělení hospodářství projektů a strategií 0, ,00 0,00 5 Celkem , , ,00

7 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana 6 01 KAP odbor ekonomický daň z příjmu práv. osob placená obcí 0, ,00 0, rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 0, ,00 0, TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 0, ,00 0, TSM, PO - mandátní odměna 0, ,50 0, Výstavy - přeplatek nájmu za r bankovní popl. za vedení účtu + cenné papíry KORREKT - přezkum hospodaření r KODAP - daňové poradenství cestovné - zaměstnanci + starosta, místostar FÚ - daň z nemovitostí FÚ - odvod DPH FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0, ,00 0, daň z příjmů PO za obce daň z příjmů FO z kapitál. výnosů daň z příjmů FO ze závislé činnosti daň z příjmů právn. osob daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činn daň z nemovitostí daň z přidané hodnoty Příjm y Výdaje Financování daňové příjmy ,00 0,00 0, odvod výtěžku z provozování loterií místní poplatky z provozování výher. hr. přístrojů poplatek z ubytovací kapacity správní poplatek (VHA) poplatek ze psů , , , , , , , , ,00 140, ,00 520,00 275,00 330,00 96,00 30,00 300,00 21, , místní a správní poplatky 9 035,00 0,00 0, úroky z bankovních účtů 1 800,00 0,00 0, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 5,00 0,00 0, zůstatek na ZBÚ k volné zdroje - Svatostánek českého vinařství volné zdroje - ZS - multifunkční hala volné zdroje - domov důchodců zůstatek na ZBÚ k volné zdroje ,00 0, , poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,00 0,00 0, poplatek za logo a ochrannou známku peněžní plnění nájmu popl. ze vstupné , , ,00 347, , , Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné 6 158,50 0,00 0, Kosař - splátka úvěru (povodně r. 2002) 0,00 0,00 0, TSM, PO - odvod z FRIM 2 560,00 0,00 0, splátky půjček poskytnuté půjčky účel.dot.-techn. obn. byt. f. v obci 295, , , odbor ekonomický , , ,00 02 KAP odbor správní MAS - půjčka Sdružení historických sídel Čech 500,00 27, Svaz měst a obcí ČR Hosp. sociální rada Litoměřicka 58,00 27, Společnost soc. pracovníků 2, Euroregion Labe Český institut interních auditorů Národní síť Zdravých měst ČR MAS (České Středohoří) provozování lodní dopr. na Labi - vyúčtování r přísp. na otevření vyhlídkové věže na Dómě provozování lodní dopravy na Labi členství v A.T.I.C. 295,00 50,00 300,00 4, příspěvky a poplatky sdružením 51, ,00 0, kopírky nad 40 tis. Kč zhodnocení budov nákup auta 120,00 337,00 250, hmotný investiční majetek 0,00 707,00 0, náhrady škod 0,00 20,00 0, Radniční zpravodaj 0,00 542,00 0, výpočetní technika do 40 tis. Kč 51, ,00 60,00 6,00 37,00 22,00 485, ,00

8 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) rozšíření inform. sítě (např. ul. Pekařská 2) tiskárna nad 40 tis. Kč řešitelský servis, registrace domén Triada - konzultace renovace tonerů studie proveditel. na technolog. centrum server HW + SW - data pros spisovou službu programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 103, informační technologie 0, ,00 0, chodba - lavice, registr. skříně lino, opr. WC ženy a chodby registr řidičů ul. Topolčianská - spisovna 0,00 475,00 0, zaměstnanci úřadu - stravné 0, ,00 0, CCR Ltm., PO - přestěhování a dovybavení 0, ,00 0, Litoměřice známé před i za hradbami 0, ,00 0, propagační materiály pro město 250,00 250,00 0, zasedací místnost - oprava omítek opr. služ. aut, kopírek, výtahů opr. budov, vymalování kanceláří průjezd IC - oprava WC prádlo, ubrusy, utěrky, ručníky pap.,obálky,psací potř.,tisk.,tabel. pap.,tonery) ND + mat. na opravu služ. vozidel zákony, tiskopisy, literatura, CD drobný hm. dlouh. majetek (dle požadavků odborů) ochranné oděvy a pomůcky spotřeb.mat., DHDM + opravy 0, ,00 0, myčka, servisní poplatek a jistiny CCS dálniční známky pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ teplo (Topolčianská) vodné, stočné, srážková voda plyn elektrická energie nové karty CCS pohonné hmoty, energie a voda 0, ,00 0, strava, ubytování, parkovné nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo pohřebné + náklady exekuce kolky poštovné konference úklid, čištění čalounění, okna, skartace, stěhování emise, popl. za TV a rádia, inzerce odborné posudky - např. dopravní balné, cestovné firem, ubyt. lektorů, dočas. zam konzultace, práv. zastoup., revize el. + plyn STK, opr. has. přístrojů, FRAMA služby v Topol., PO a BOZ, strav. karty, přihr lékařská preventivní péče semináře, školení, kurzy svědečné kolky - právní zastoupení výbory, komise - odměny (občerstvení) telefony, internet placené práce a služby 0, ,00 0, pojištění cestovní pojištění majetku města pojištění majetku města 0, ,00 0, povinné pojištění úrazové neplnění povin. zaměst. zdravot. postižené pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.) radní a členové zastupitelstva starosta, místostarostové (3) prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, hudební doprovod zámek Ploskovice - nájemné ošatné, výkon nákup květin a tiskopisů svatební obřady 0,00 205,00 0, správní poplatky, legalizace, vidimace Ploskovice - svatební obřady příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. Příjm y 2 390,00 170,00 374,00 Výdaje Financování 400,00 300,00 248,00 850,00 50,00 350,00 200,00 263,00 788,00 120,00 255,00 100,00 90,00 400,00 751,00 240,00 13,00 950,00 42,00 180, ,00 69,00 31,00 15,00 404,00 353,00 260, , ,00 2,00 125,00 15,00 114,00 3, ,00 26, ,00 201,00 120,00 80,00 350,00 70,00 90,00 29,00 900,00 2,00 38,00 35, ,00 5, ,00 290,00 158, , , ,00 32,00 100,00 55,00 18,00

9 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana 8 příjmy dotace od obcí - přestupky Příjm y Výdaje Financování správní poplatky a ostatní příjmy 3 068,00 0,00 0, státní správa státní správa s rozšířenou působ příspěvek na výkon státní správy ,50 0,00 0, KÚÚK - účel. dot. na pojištění vykonávající VS 134, , , účel.dot.-poj. osob vykon. veř.službu 5,00 5,00 0, účel.dot.-veřejně prospěšné práce 34,00 34,00 0,00 5, účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 324,00 324,00 0, účel.dot.-kontakt.míst VS Czech Point 15,00 15,00 0, účel. inv.dot. obcím 0,00 144,00 0, účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích 10,00 10,00 0, účel.neinv. dot. obcím 0,00 1,00 0, účel.dot.na volby do zastup. krajů 25,00 0,00 0, účelové dotace na volby do EU 659,00 659,00 0, odbor správní , ,00 0, fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 300,00 0, rekreace penzijní připojištění splátky půjček příděl (2 % z hrubých mezd) příděl z minulých let příděl - penzijní připojištění poskytnutí půjček 1 150,00 350,00 554, , stravné 677, kulturní akce výročí 281,00 302, sociální fond - tvorba, příspěvky 1 150, , , kancelář starosty a tajemníka MěÚ 1 150, , , neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, inv. přísp. PO 0,00 310,00 0, CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 0, ,00 0,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče granty a příspěvky na sportovní akce vyhodnocení nejlepších sportovců příspěvek sportovcům 300,00 18,00 12, různé výdaje na sport 0,00 330,00 0, TJ Slavoj 0, ,00 0, MS, šampionáty, postižení, Euroregion příspěvek TJ - děti Závod míru juniorů dotace na pronájem ledové plochy dotace sportovním oddílům na činnost TJ Slavoj - FUNKY DANGERS TJ Slavoj - MS ve FISAS Hip Hop 10,00 600,00 50, , ,00 20,00 20, ,00 300,00 554, plavání těhotných žen 15, dot. na činn. a investice sport. odd. 0, ,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0, ,00 0, dotace dětským spol. organizacím 50, granty a přísp. na akce volný čas dětí výdaje na plaveckou školu 100,00 250, výdaje na lyžař. výcvik 7. tříd ZŠ 430, náklady na regionální školství 30, účelové granty pro školství 100, ZŠ B. Němcové - vratka přísp. - lyžař. výcvik 15, ZŠ Havlíčkova - vratka přísp. - lyžař. výcvik 18,00

10 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana NF Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž ZŠ Lingua Universal výročí oslav po totalitě - dar společné provozní výdaje a příspěvky 33,00 970,00 0, příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ 1 504,00 0,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení školství 1 537,00 970,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 1 073, ,00 0, kombinovaný sporák, žehlička, robot 292, inv. přísp. PO 0,00 292,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, odvody ze zisku a jiné odvody od PO 403,00 0,00 0, MŠ Masarykova 30, PO 1 476, ,00 0, KÚÚK - neinv. dot. 417, SoIWin - instal. a provoz solární elektrárny 40, neinv. přísp. PO na provoz 457, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 547,00 0, KÚÚK-účel.dot. - mimoškolní vých.žáků 24,00 42,00 0, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 481, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 634, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 496,00 0, KÚÚK-účel.dot. - mimoškolní vých.žáků 42,00 42,00 0, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 676, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 567, ,00 0, interaktivní tabule 100, inv. přísp. PO 0,00 100,00 0,00 Příjm y Výdaje Financování neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 792,00 0, Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 567, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 581, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 673,00 0, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 581, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 457, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 538,00 0, KÚÚK-účel.dot.-program protidrogové poli 31,00 31,00 0, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 488, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 483, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 687,00 0, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 483, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 233,00 0, neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0, ,00 0, neinv. přísp. věcná režie - soukr. školy 0,00 200,00 0, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 212,00 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264, ,00 0, granty na záchranu malých sakrál. staveb reg Kinoklub ostrov - filmový festival 100,00 50, Agentura Modrý z nebe - Litoměřický masopust 5, A. Richter - výtvarný materiál pro žáky 10, kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom. 286, zasedání ministrů dopravy EU 375, veřejné sochařské sympozium 627, Severočeská st. filharmonie Teplice 5, vypsané granty 600, dotace dětským a mládežnickým aktivitám 250,00 5,00 5,00

11 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana Sborové dny - pěvecké soubory dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0, ,00 0, smlouva s kronikářem Máchovy Litoměřice - podzim Vinařské Litoměřice Česko německý fond budoucnosti - vratka přísp. z r mezinárodní vztahy vítání občánků, zlaté svatby hřbitov - výročí Den evropského dědictví kulturní akce 0,00 747,00 0, fotodokumentace a archivace kulturních památek hroby, sochy revize - kašny, věž, kostel restaurátorské práce P. Marie, Mariánské nám MPR pronájem divadel. prostor (smlouva) 42, ul. Ladova 3 - pronájem prostor Bašta ul. Dominikánská - výzdoba - Rizal - 23,00 216,00 Blumentritt Kostel Všech Svatých - příspěvek 1 000, pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0, ,00 0, VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřad 0,00 80,00 0, výročí oslav po totalitě 292,00 104,00 0, správní popl., pokuty, poj. náhr. 166,00 0,00 0, Biskupství-nájem. sml., umoření půjčky 20,00 20,00 0, vratka dotace r , KÚÚK-účel.dot.- Dny česko-německého přát 0,00 13,00 0, účel.dot. na program regenerace MPR 1 290, ,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 1 768, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, KÚÚK-účel. dot. na zajišt. reg. funkcí k 1 570, ,00 0, odvody ze zisku a jiné odvody od PO 400,00 0,00 0, neúčel. dot. - Knihovna K. H. Máchy 6 997,00 0,00 0, "Knihovna - ostrov a dobrodružství" "Setkání s knihou II." "Setkání s knihou II." "Knihovna - ostrov knih a dobrodružství" účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 15,00 15,00 0, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 8 982, ,00 0, KÚÚK-účel.dot.-V.roč.Litom.lout.fest. 50,00 50,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, nein. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 0,00 140,00 0, neinv. přísp. na kulturní akce, PO 0,00 300,00 0, nebytové prostory - nájemné 3 200, ,00 0, vyúčtování Vinobraní reklama MKZ- Vinobraní 74, ,00 0, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 3 324, ,00 0, oprava památek - vandalství 6, historické památky 0,00 6,00 0, PB - oprava střechy vstupní haly PB - oprava topení výměníkové stanice PB - výměna obkladů a dlažeb osušovny PB - oprava dlažby ochlazovny PB - oprava šatny pro tělesně postižené FS - oprava bytu správce PB - rozšíření sauny + PD Příjm y 10,00 5,00 24,00 50,00 Výdaje Financování 30,00 60,00 100,00 30,00 20,00 289,00 200,00 26,00 22,00 10,00 300,00 100,00 100,00 246,00 5,00 10,00 400,00 250,00 120,00 100,00 135,00 150,00 229,00

12 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana PB - oprava izolace a dlažby bazénku u sauny MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0, ,00 0, ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus ZŠ, MŠ - oprava střech výměny oken a zateplení pláště MŠ a ZŠ - PD vybudování nové MŠ ZŠ a MŠ 0, ,00 0, výměna obkladu a dlažby kuchyně 592, MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438 0,00 592,00 0, MŠ Litoměřice, Nerudova 4 0,00 0,00 0, škrabárna, sklad - výměna dlažby a obkladu 90, MŠ Litoměřice, Baarova 2/374 0,00 90,00 0, MŠ Litoměřice, Alšova 33 0,00 0,00 0, MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 0,00 0,00 0, MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 0,00 0,00 0, oprava schodiště u vchodových dveří 40, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 0,00 40,00 0, oprava říms fasády 249, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0,00 249,00 0, oprava oplocení 200, ZŠ Litoměřice, Masarykova-Svojsíkova 5, 0,00 200,00 0, sportovní haly - oprava sociálního zařízení sportovní hala - výměna PVC hlediště šatny - výměna elektro ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0,00 577,00 0, výměna oken + MIV (havarijní stav) oprava sociálního zařízení ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 0, ,00 0, zateplení fasády sociální zařízení - oprava ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 0, ,00 0, PD bezbariérového vstupu 150, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0,00 150,00 0, oprava střechy (obnova ÚV nástřiku střechy ul. Svojsíkova) CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 0,00 198,00 0, oprava sociálního zařízení rozšíření dětského odd dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0, ,00 0, divadlo - plošina pro vozíčkáře (PD + realizace) divadlo - výměna el. požární signalizace DK - oprava střechy kino - oprava VZT DK - oprava vstupního schodiště MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 0, ,00 0, účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje 92,00 0,00 0, účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje , ,00 0, účel.dot.-oper.program ŽP - NIV 5,00 0,00 0, účel.dot.-oper. program ŽP - IV 1 164, ,00 0, odbor ŠKSaPP, stavební akce , ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, trampolína 150, inv. přísp. PO 0,00 150,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0, ,00 0,00 04 KAP odbor správy majetku města a byt. hosp odhady a geometrické plány kolky (vč. dálk. přístupu do KN) prohlášení vlastníka, advokátní služby výdaje na drobné opr. majetku (oplocení, zdi) neinvestiční příspěvky - podloubí Příjm y Výdaje Financování 43,00 200,00 800,00 333, ,00 180,00 200,00 197,00 978, , ,00 400,00 198, ,00 400,00 127,00 200,00 100,00 93,00 579,00 230,00 40,00 230,00 50,00 10,00

13 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana 12 Příjm Výdaje Financování y odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0,00 560,00 0, Kopřiva (řešen je pouze pozemek) 1 000, zimní stadion pivovar 1 797, , nákup pozemků a nemovitostí 0, ,00 0, daň z převodů nemovitostí 0, ,00 0, energetický audit 0,00 120,00 0, ul. Dukelských hrdinů - ostraha kasáren 0, ,00 0, věcná břemena zahrádky + ČSZ pozemky pod garážemi ostatní pronájmy vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN nájem PF nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) věcná břemena (cyklostezky) nájemné - Radil Daps v.o.s. - vratka za pronájem pozemku stomatologické středisko 100,00 135,00 29,00 350,00 15, nájemné z nemovitostí + ostatní 629,00 213,00 0, prodej pozemků dle předložených žádostí prodej pozemků pod chatkami v zahr. osadách zdravotní středisko U katovny byty 500,00 150, , , prodej pozemků a nemovitostí ,00 0,00 0, OSBH - přestěhování a dovybavení (z HV r. 2008) ul. Revoluční - stavební úpravy 3 246,00 200, výsledek hospodaření OSBH 3 446, ,00 0, odbor správy majetku města a OSBH , ,00 0, přestěhování a dovybavení - odd. byt. ho 0,00 0,00 0, výsledek hospodaření OSBH 0,00 0,00 0, odbor SMM, odd. správy byt. hosp. 0,00 0,00 0,00 05 KAP odbor životního prostředí platby za odvoz separovaného odpadu likvidace černých skládek podzemní kontejnery svoz bioodpadu kontejnerová stání kontejnery na separovaný odpad platby za odvoz nebezpečných odpadů likvidace autovraků provoz SDO a likvidace odpadů platby za odvoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) 2 721,00 100,00 500,00 150,00 550,00 250,00 250,00 50,00 300, , , nakládání s odpady 0, ,00 0, příspěvek na ekologické vytápění - občané příspěvek na solární ohřev TUV - občané členský příspěvek na SONO příspěvek na ekologickou výchovu žáků příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší 20,00 520,00 245,00 155,00 270, příspěvky a ekologická výchova 0, ,00 0, úklid psích exkrementů platby za psy v psím útulku celoplošná deratizace + odchyt holubů úklid uhynulých zvířat 750,00 570,00 300,00 10, ekologické služby (psi, deratizace) 0, ,00 0, vodní hospodářství myslivost lesní hospodářství ovzduší sanace nepovolených skládek odpady ZPF ochrana přírody - ÚSES, VKP ochrana přírody - památné stromy 150,00 65,00 20,00 50,00 100,00 50,00 20,00 100,00 20, státní správa 0,00 575,00 0, poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 0,00 200,00 0, projekty, kolky, poplatky 0,00 5,00 0, ZŠ - solární elektrárna GTE - právní a ekonom. poradenství GTE - technická asistence 15,00 20,00 50,00 6,00 55,00 67,00 50,00 100,00 500,00

14 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana FS GTE + projekt + nutné vedl. výdaje investiční výdaje 0,00 834,00 0, ovzduší, zeleň, odpady poplatky za znečištění ovzduší finan. dar správní poplatky Příjm y 40,00 10,00 6,00 244,00 Výdaje Financování 184, místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 300,00 0,00 0, příspěvek na třídění sběru odpadu 1 800,00 0,00 0, Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 1 500,00 0,00 0, dlouhodobý úvěr - GTE 0,00 0,00 0, prodej dřeva, myslivost, nájemné 10,00 0,00 0, účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 41,00 41,00 0, účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 365,00 365,00 0, odbor životního prostředí 4 016, ,00 0, městská zeleň - investice 0,00 0,00 0, závlahy - průzkumné a projekční práce - realizace projekty okolí Richardu - travnaté plochy obnova trávníků - Družba, Pokratice vánoční strom Mostná hora - jih pasport zeleně - doplnění, aktualizace závlahy - kruhový objezd výsadba dřevin a květin Kocanda - oprava květináčů park Hvězdárna prořezy stromů - výškové práce park Dómský pahorek městská zeleň - údržba 0, ,00 0, odbor životního prostředí, městská zeleň 0, ,00 0, TSM, PO - neivn. přísp. na provoz 0, ,00 0, TSM, PO - mandátní odměna 0,00 137,50 0, odbor životního prostředí,tsm Litoměřice 0, ,50 0,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví KÚÚK-účel. dot.-lék.služba první pomoci 1 230, ,00 0, dozorčí rada + Dny zdraví (2x) inv. příspěvek - zdravot. pomůcky MěN, PO - příspěvky 0, ,00 0, Hospic - příspěvek 0,00 175,00 0, odbor SVaZ, zdravotnictví 1 230, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0,00 925,00 0, Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 0, ,00 0, dotace r finan. vypořádání dotace z r účel.dot.-podpora terénní soc.práce 150,00 160,00 0, gratulace, přednášky, besídky - pohoštění 450,00 150,00 100,00 250,00 50,00 250,00 100,00 50,00 750,00 200,00 700,00 550,00 200,00 30, ,00 150,00 10,00 390, důchodci + zdravotně postižení 0,00 390,00 0, přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra přísp. dechový stacionář 150,00 50, ČČK 0,00 200,00 0, příspěvek a charitativní činnost 0,00 250,00 0, Bethel - centrum Oáza 0,00 160,00 0, Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 0,00 154,00 0, opravy a udržování vozidla provoz služebního auta - nafta elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, ochr. pom.,popl, poj.vozidla 90,00 160,00 30,00

15 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana 14 Příjm Výdaje Financování y provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 280,00 0, Srdíčko - rekonstrukce soc. zařízení - budova Srdíčko - výměna náklad. výtahu - budova investiční výdaje a větší opravy 0, ,00 0, Bethel-Domov na půl cesty-terén.prac. 0,00 190,00 0, náhradní rodinná péče a pěstounská péče 0,00 45,00 0, SKP-Klubíčko-mzda koordinátora 0,00 130,00 0, prevence kriminality - projekt důchodci prevence kriminality 4,00 891,00 0, podpora terénní soc. práce - podíl města 0,00 48,00 0, komunitní plán 0,00 400,00 0, Domov sv. Zdislavy 0,00 150,00 0,00 4, ,00 530, vybavení DD 0, ,00 0, poradenství pro osoby v zadluženosti 0,00 100,00 0, ostatní příjmy umístění v DPS příjmy z činnosti sociálního odboru 317,00 0,00 0, finan. vypořádání dotace z r dotace r dotace r neinv.transfer-dávky soc. péče , ,00 0, dotace r dotace na r finan. vypořádání dotace z r ,00 300, , , , , ,00 738, neinv. transfer -dávky hmotné nouze , ,00 0, KÚÚK-účel.dot.-prevence kriminality 340,00 340,00 0, účel.neinv. dot. obcím 1 398, ,00 0, neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 4 755, ,00 0, odbor SVaZ, sociální věci , ,00 0, DS, ul. Zahradnická - přísp. na mzdy 1 300, DPS, ul. Zahradnická - přísp.na provoz 500, Nový DS - přísp. na mzdy, provoz, obědy 1 590, Azylový dům - přísp. na provoz Azylový dům - přísp. na mzdy Pečovatelská služba - přísp. na mzdy PS: přísp. na provoz (energie, běžné výdaje) 400,00 470, ,00 400, neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, ,00 0, Farní charita - přísp. PS, AD, DD 0, ,00 0, přísp. na provoz 335, přísp. na mzdy 680, neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, ,00 0, Naděje - ubytovna Želetice 0, ,00 0, provozní náklady (energie) dohody včetně zák. pojištění (uklizečka) prostř. na platy a zák. pojistné potraviny neinv.nákl.- čist.a dezinf.prostř.,prádlo,kancl.potřeby,revize 345,00 38, , ,00 183, neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, ,00 0, stravné + režie obědů v JD 1 875,00 0,00 0, os Jídelna důchodců, V. Krajská 4/ , ,00 0, přísp. na provoz - 150,00 energie,ochr.pom.,kancl.potřeby,revize,čist.prostř.,popl., , přísp. na mzdy neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 650,00 0, Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 0,00 650,00 0, provozní náklady (energie) 50, neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) 24,00 16,00

16 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana 15 Příjm Výdaje Financování y neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 90,00 0, Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 90,00 0,00 07 KAP odbor - stavební úřad odborné statické a znalecké posudky 20, PD zabezpečovacích prací a průzkumy Žalhostice - zajištění staveb 20,00 121, PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 161,00 0, správní poplatky a ostatní příjmy 470,00 0,00 0, odbor - stavební úřad 470,00 161,00 0,00 08 KAP odbor územního rozvoje Výstavy s.r.o. - pronájem Eurotelu DSO Libochovany - plynofikace (sml.)-vypořádání r ,00 341, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 424,00 0,00 0, odbor územního rozvoje 424,00 0,00 0, studentské práce 90, autorský dozor 200, inženýrská činnost 500, činnost městského architekta 210, vícetisky, kopírovací práce 50, odborná literatura 30, provozní výdaje a inženýrská činnost 0, ,00 0, komunikace lesopark + hřiště zadávací dokum.(svatostánek) územně plánovací dokumentace studie proveditelnosti k aktual. a údržbě t. mapy územní studie autobusové nádraží fotbalový stadion (hala) aktualizace technické mapy zjednodušené projekty obsluha mapového serveru, aktualizace dat přivaděč II/247 - západní most Miřejovická stráň veřejné osvětlení 500,00 150,00 650,00 400,00 100,00 79,00 600,00 200,00 300,00 500,00 111, ,00 500,00 100, projektové dokumentace 0, ,00 0, pokračování v tvorbě digitální mapy 0,00 200,00 0, účel.dot.-integr.operač.progr. 165,00 0,00 0, účel.dot.-integr.operač.progr. 935,00 0,00 0, odbor ÚR, příprava staveb 1 100, ,00 0, pí. Vašíčková - popel. stání 5, Dómský pahorek 5, ,00 0, poskytnutý úvěr úroky z poskytnutého úvěru I + AD + koordinátor čerpání úvěru 1 500, , , Zimní stadion - multifunkční hala 0, , , domov důchodců - dostavba 0, ,00 0, úroky z poskytnutého úvěru I + AD + koordinátor čerpání úvěru poskytnutý úvěr 50, , , Svatostánek českého vinařství 0, , , parkování na sídlištích - vegetační tvárnice nový chodník od nového mostu k drůbežárně přístřešky BUS, zastávky Kocanda - splátka dodavatel. úvěru Mostná hora - oprava přístupové cesty VO - havarijní výměna sloupů a svítidel ul. Daliborova - oprava VO Kocanda - oprava veřejného osvětlení Miřejovická stráň - vybudování komunikace ul. Švermova, Mrázova, Michal. - úpr. křiž ul. Pod Strání - zpevnění a odvodnění Miřejovická stráň - komunikace, sítě úprava přechodu u pokr. závor ul. Plešivecká - přechod u Rozmarýnu 300,00 525,00 100, , , , ,00 170, , , , ,00 540,00 200, ostatní větší opravy a investiční akce 0, ,00 0, úpr.jižního vstupu do areálu výstaviště-ii.etapa úpr.jižního vstupu do areálu-park.před jižní vstup zpevnění ploch pro vystavovatele ZČ 865,00 399,00 377, , ,00

17 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana oprava WC-2.patro administrativní budovy ZČ Výstavy s. r. o. - opravy a rekonstrukce 0, ,00 0, recyklovaný materiál 0,00 300,00 0, ul. Topolč., Dalimilova - křižovatka Vojtěšské nám. - kruhová křižovatka dětská hřiště - dopadové plochy bezbariérové přístupy sídl. Severozápad - opr. chodníku - litý asfalt ul. Seifertova, Heydukova - oprava schodů ul. Osvobození - přechodové místo - úprava ul. Dlouhá - oprava VO ul. U Trati - opr. hav. stavu příjezd. kom přístavní molo u tenisových kurtů ostatní menší opravy a investiční akce 0, ,00 0, zprovoznění nefunkčních vpustí opravy ochranných nátěrů dětská hřiště - revize EU lávky - opravy a revize oprava parkánového zdiva nákup městského mobiliáře skatepark zábory - rozvod el. energie na veř. prostr havarijní fond informační systém ostatní rekonstrukce a modernizace 0, ,00 0, účel.dot.-poř.a tech.obn.inv. maj.-dd , ,00 0, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 2 394,00 0,00 0, oprava povrchu chodníku po pokládce 0, ,00 0, el. energie veřej. osvětlení města 0, ,00 0, odtahy a likvidace vraků 80, ostatní služby (mimo TSM) 0,00 80,00 0, poplatek za užívání veřejného prostranství 500, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 500,00 0,00 0, odbor ÚR, místní komunikace 500, ,00 0,00 09 KAP městská policie ŠKOFIN - úvěrová sml. - splátka jistin -69, úvěrové smlouvy (2 vozidla) - splátky pojistného 23, provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, ,00-69, investice 0,00 330,00 100, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, PCO a ost. nedaň. příjmy 2 165,00 0,00 0,00 Příjm y 1 580,00 520,00 65,00 Výdaje Financování 2 780,00 400,00 500,00 380,00 500,00 450,00 300,00 150,00 160,00 50,00 350,00 60,00 70,00 350, ,00 200,00 200,00 15,00 500,00 50, odbor ÚR, realizace staveb , , , nájemné - nemovitosti 425, hřbitov - nájem 50, tržby za provoz veřejných WC 120, nájem IVECO 421, drtička 528, Výstavy - vybrané parkovné 850, TSM - ostat. nedaň. příjmy 2 394,00 0,00 0, úvěrové smlouvy (2 vozidla) - splátky úroků dálniční známky, kmitočty plyn studená voda pronájem střelnice telefony, popl. za užívání rad pohonné hmoty opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova) STK, emise, komíny, PCO, MKS školení a vzdělávání (řidiči) leasingové platby - vozidla elektrická energie kolky služby peněžním ústavům knihy poplatek za osvědčení výstroj (uniformy) DHM - (obnova PC, monitory, vybavení) všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) ŠKOFIN - úvěrová smlouva na nákup auta ŠKOFIN - úvěrová smlouva na nákup auta ostat. nedaňové příjmy PCO prodej osobního automobilu 255,00 20,00 10,00 125,00 15,00 6,00 51,00 234,00 254,00 333,00 140,00 79,00 136,00 19,00 4,00 6,00 1,00 274,00 286,00 220,00 330,00 100,00

18 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana 17 Příjm Výdaje Financování y 9000 městská policie 2 165, ,00 31,00 23 KAP oddělení obrany a krizového řízení KÚÚK - účel.dot. - JSDHO 23,00 33,00 0, výstroj, hadice, savice vozidlo MAN 4x4 s výbavou údržba objektů opravy a údržba vozidel pila, vrtačka, stan. přístřešek elektrická energie pohonné hmoty, oleje Filipíny - finan. pomoc - záplavy revize plyn. kotle, el. nářadí, opasků BPR emise, tech. kontroly ND - CAS25, Avia, PPS spotřební materiál (nářadí, mat. na opr. poškozeného) obec Nový Jičín - finan. dar - povodně studená voda plyn Křešice - prodej staršího protipožár. vozidla protipožární ochrana - provozní výdaje 28, ,00 0, refundace mezd (požární zásahy) VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice odměny za údržbu hasící techniky 0,00 77,00 0, KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH 51,00 51,00 0, účel.dot. -repro.maj.jedn.požár.ochr , ,00 0, oddělení obrany a krizového řízení 2 602, ,00 0,00 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad Štětí - kontaktní místo 0,00 100,00 0, správní poplatky a ostatní příjmy 700,00 25,00 0, odbor - obecní živnostenský úřad 700,00 125,00 0,00 51 KAP organizační složka lesního hospodářství energie 32, výkon odborného lesního hospodáře energetická revize geometr. plány - vlastní honitba kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání pohonné hmoty, maziva a zák. poj nájemné za pozemky nájemné honitby Varhošť pojištění vozidel + pohoštění schůze myslivost poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OSLH knihy, tisk, předplatné časopisů turistická vybavenost všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) S-Morava-Leasing - traktor velké nůžky pro vyvětvování kyblík super + super mop traktor Zetor prodlužovací kabely oprava a údržba (revize, údržba hájovny) školení způsobilosti, literatura členské příspěvky + škody zvěří provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, ,00 0, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, prodej dřevní hmoty myslivost 900,00 300,00 50,00 8,00 175, ,00 181,00 1,00 20,00 38,00 1,00 15,00 11,00 1,00 10,00 498,00 117,00 1,00 1,00 2,00 4,00 200,00 7,00 8, prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 200,00 0,00 0, organizační složka Lesní hospodářství 1 200, ,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství údržba svislého dopravního značení 641, údržba vodorovného dopravního značení 278, studie a PD dopravního značení BESIP ul. Na Valech - světelné signalizační zařízení parkovací automaty - servis 200,00 175,00 400,00 209, dopravní značení - změny a údržba 0, ,00 0, pasport místních komunikací (obj.) 0,00 444,00 0, městská hromadná doprava 0, ,00 0,00 28,00 54, ,00 136,00 50,00 76,00 39,00 48,00 18,00 14,00 5,00 50,00 20,00 20,00 27,00 210,00 12,00 45,00 20,00

19 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana 18 Příjm Výdaje Financování y sezónní turist. vláčková doprava 0,00 200,00 0, ostatní nedaň. příjmy(poj. náhrady, platby r. 2008) správní poplatky ZOZ - řidičské oprávnění 2 500, ,00 480, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8 900,00 0,00 0, parkovací automaty 5 500,00 0,00 0, parkovací karty 1 100,00 0,00 0, BUS nádr. - provozování linkové dopravy 1 650,00 0,00 0, odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 91 KAP oddělení projektů a strategií Svatostánek českého vinařství 0, ,00 0, interní grantový systém 0,00 150,00 0, Zdravé město 0,00 315,00 0, studie, šetření projektová příprava 190, , příprava a realizace projektů 0, ,00 0, zabezpečení výběr. řízení 0,00 0,00 0, spoluúčast na projektech 0,00 0,00 0, oddělení projektů a strategií 0, ,00 0,00 Celkem , , ,00

20 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2009 Strana 19 Kap Org Uz SR UR Skut. % SR % UR 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy majetku města a byt. hosp. 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 23 oddělení obrany a krizového řízení 24 odbor - obecní živnostenský úřad 51 organizační složka lesního hospodářství 85 odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 Kč ,00 Kč ,43 Kč 86,32 100, ,00 Kč ,00 Kč ,91 Kč 109,90 100, ,00 Kč ,00 Kč ,83 Kč 291,60 100, ,00 Kč ,00 Kč ,03 Kč 134,60 111, ,00 Kč ,00 Kč ,19 Kč 127,60 100, ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 7997,00 99, ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 134,00 122, ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 136,90 99, ,00 Kč ,00 Kč ,28 Kč 99,07 99,07 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 99, ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 69,28 98, ,00 Kč ,00 Kč ,75 Kč 91,03 75, ,00 Kč ,00 Kč ,45 Kč 108,80 106,00 Plnění / čerpání ,00 Kč ,00 Kč ,87 Kč 135,40 101,60

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2009

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2009 1 / 12 01 odbor ekonomický 349 172,00 40 15 25 041,00 02 odbor správní 41 162,00 107 874,00 1 870,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 14 3 111 541,00 0,00 04 odbor správy majetku města a byt.

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 328 859,40 72 662,00 33 7 02 odbor správní 36 136,60 88 59 2 083,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 1 839,00 117 994,00 0,00 04 odbor správy nemovitého majetku

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015 MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-6/2015 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U Z A O B D O B Í 1-9/2014 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-9/2014 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol.,

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015 MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Město Litoměřice SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROK 2007 Příjmy Výdaje Financování

Město Litoměřice SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROK 2007 Příjmy Výdaje Financování 01 KAP. Odbor ekonomický 1000 Odbor ekonomický 01002 rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 0,00 22 7 0,00 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 0,00 15 704,00 0,00 01004 TSM, PO - neinv. přísp. na mzdy 0,00

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Přehled schváleného rozpočtu r. 2008

Přehled schváleného rozpočtu r. 2008 2 / 12 01 KAP Odbor ekonomický 1000 Odbor ekonomický 01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 0,00 18 000,00 0,00 01002 rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 0,00 14 579,00 0,00 01003 TSM, PO - neinv. přísp.

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í projednání ve FV, dne: projednání v ZM, dne: 17.1.2012 (zápis) 26.1.2012 (usnesení zastupitelstva)

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh rozpočtu pro rok 2011. Výpis dle paragrafů, položek a UZ

Návrh rozpočtu pro rok 2011. Výpis dle paragrafů, položek a UZ Návrh rozpočtu pro rok 2011 P Ř Í J M Y Par. Pol. Popis rozpočet návrh ke schválení 0 1111 daň z příjmu FO ZČ 3 500 000 1112 daň z příjmu OSVČ 850 000 1113 daň z příjmů FO z kapitál. 300 000 1121 daň z

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 128 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000-20 000 1113 Daň k příjmů

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A ROK 2008

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A ROK 2008 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A ROK 2008 Zpracoval: ekonomický odbor Dne: 25. 5. 2009 Strana 1 Rozpočet obce Města Litoměřice na rok 2008 byl sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých

Více

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČO 00278742, DIČ CZ00278742 Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y DPFO - závislá činnost 4191900,00 DPFO - SVČ -(sdílená i teritoriální) 810900,00 DPFO - kapitálové

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

Návrh rozpočtu městyse Višňové na rok 2015 Rozpočet 2015

Návrh rozpočtu městyse Višňové na rok 2015 Rozpočet 2015 Návrh rozpočtu městyse Višňové na rok 2015 Rozpočet 2015 P Ř Í J E M V Ý D E J Odpa Pol Uz Md Odpa Pol Uz celkem 1032 5169 Těžba dřeva 30 000 1111 Daň z příjmu fyz.os.ze zav.č.(zaměstnanci) 2 628 600 1112

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012 Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 web: http://www.mestobustehrad.cz email: meu@mestobustehrad.cz Schválený rozpočet

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Návrh rozpočtu městyse Višňové na rok 2015

Návrh rozpočtu městyse Višňové na rok 2015 Návrh rozpočtu městyse Višňové na rok 2015 P Ř Í J E M V Ý D E J Odpa Pol Uz Md Odpa Pol Uz celkem 1032 5169 Těžba dřeva 30 000 1111 Daň z příjmu fyz.os.ze zav.č.(zaměstnanci) 2 628 600 1112 Daň z příjmu

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500

Více

Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014

Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014 Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014 Příjmy par. pol. text návrh 2014 1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti 1112 daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 1113 daň z příjmy fyz. osob z kapitálových

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

Přehled schváleného rozpočtu

Přehled schváleného rozpočtu NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 1 / 13 01 KAP odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01.01. rezerva na nepředvídané výdaje 15 308,00 01002 rozpočtová rezerva 0,00 15 308,00 0,00 01.01. bankovní poplatky 01.01.

Více