M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009"

Transkript

1 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 Zpracoval: ekonomický odbor Dne:

2 Strana 1 Komentář k plnění rozpočtu Města Litoměřice za rok 2009 Rozpočet obce Města Litoměřice na rok 2009 byl sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů včetně zřízených příspěvkových organizací a schválen Zastupitelstvem města Litoměřice usnesením č. 9/2008 ze dne Byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Rozpočet na rok 2009 byl schválen usnesením Zastupitelstva města Litoměřice č. 9/2008 dne jako vyrovnaný - schodkový v příjmové i výdajové části v absolutní výši tis. Kč, z toho: - běžný rozpočet ve výdajové části v objemu tis. Kč - kapitálový rozpočet ve výdajové části v objemu tis. Kč Do rozpočtu obce Města Litoměřice na rok 2009 byly zahrnuty následující dotace v rámci závazného vztahu ke státnímu rozpočtu v rámci rozp. opatření v průběhu roku 2009 : příspěvek na výkon státní správy ve výši ,5 tis. Kč, z toho: - příspěvek obcím na výkon státní správy v působnosti obce ve výši ,5 tis. Kč - příspěvek na jednotlivé příspěvkové organizace (zj. školství) ve výši tis. Kč - příspěvek na výkon zřizovatel. funkcí Knihovna K. H. Máchy tis. Kč Hlavní část schváleného rozpočtu Města Litoměřice byla kryta účelově vázanými dotacemi v objemu celkem tis. Kč, z toho především: - z Ministerstva práce a sociálních věcí na dávky v hmotné nouzi a příspěvek na péči podle zákona a soc. službách, na domov důchodců, politiku zaměstnanosti v celk. výši tis. Kč, - z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na preventivní programy v celk. výši - 31 tis. Kč, - z Ministerstva pro místní rozvoj na integrační operační programy v celk. výši tis. Kč, - z Ministerstva zemědělství na lesní hosp. v celk. výši 406 tis. Kč, - z Ministerstva životního prostředí na podporu udržování a využívání zdrojů energií v celk. výši tis. Kč, - z Ministerstva vnitra ČR na JSDH, reprodukci majetku jednotky požární ochrany, prevenci kriminality, na služby Czech Point v celk. výši tis. Kč, - z Ministerstva kultury na program MPR a program Setkaná s knihou tis. Kč, - ze Státního fondu životního prostředí na operační programy v celk. výši tis. Kč, - z Úřadu vlády na terénní soc. práci v celk. výši 150 tis. Kč, - ze všeobecné pokladní správy SR na volby do zastup. v obcích a na výdaje zaměstnanců vykonávající soc. služby a soc. právní ochranu dětí v celk. výši tis. Kč, - příspěvky z rozpočtu kraje např. na JSDHO, Litoměřický loutkový festival, mimoškolní výchovu žáků, lékařskou službu první pomoci, zajištění reg. funkcí knihoven tj. v celk. výši tis. Kč, - příspěvky od obcí za dojíždějící žáky a přestup. komise v celk. výši tis. Kč, - příspěvek od Správy úložišť radioaktiv. odpadů v celk. výši tis. Kč. Zdroje zbývající části rozpočtu a to v objemu tis. Kč tvořily zejména prostředky v rámci podílu Města Litoměřice na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, vlastní nedaňové příjmy v objemu ,5 tis. Kč a kapitálové příjmy v objemu tis. Kč a převody z vlastních fondů tis. Kč (hospodářská činnost odd. správy byt. hospodářství). Schválený rozpočet na rok 2009 byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními. V rámci 8 rozpočtových opatření bylo provedeno 573 rozpočtových změn. Poslední rozpočtová opatření byla schválena Radou města Litoměřice dne usnesením č. 9/2009. Celkový objem upraveného rozpočtu k činil v oblasti výdajů tis. Kč, v oblasti příjmů tis. Kč a financování v objemu tis. Kč.

3 Strana 2 Jako financující položky byly do rozpočtu obce Města Litoměřice zapojeny: - zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k tis. Kč, - příděl do sociálního fondu ve výší 2% z hrubých mezd tis. Kč, - příděl do sociálního fondu z minulých let 300 tis. Kč, - příděl do sociálního fondu na penzijní připojištění 554 tis. Kč, - poskytnutý úvěr - Zimní stadion multifunkční hala tis. Kč, - poskytnutý úvěr - Svatostánek českého vinařství tis. Kč, - poskytnutý úvěr na nákup vozidla pro městskou policii 100 tis. Kč, - splátky jistin vozidla pro městskou policií -69 tis. Kč. V rámci upraveného rozpočtu došlo v průběhu roku k navýšení běžných výdajů o tis. Kč na celkový objem tis. Kč a k snížení kapitálových výdajů o tis. Kč na objem tis. Kč. Důvodem navýšení je zejména navýšení dotačních příjmů o ,5 tis. Kč a také zapojení zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech k do rozpočtu ve výši tis. Kč, poskytnuté úvěry ve výši tis. Kč. Bilance příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2009 V rámci skutečně realizovaných příjmů tvořily hlavní část rozpočtu obce Města Litoměřice účelově vázané dotace v objemu ,4 tis. Kč, tj. 37,70 % z celkového objemu skutečných příjmů tis. Kč, z toho především dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši tis. Kč (dotace na dávky hmotné nouzi a přísp. na péči podle zákona a soc. službách aj.). Dále část realizovaných daňových příjmů v objemu tis. Kč, tj. 34,95 % z celkového objemu skutečných příjmů (z toho příjmy v objemu tis. Kč, tj. 30,50 % z celkového objemu skutečných příjmů, tvořily prostředky v rámci podílu obce Města Litoměřice na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní) a vlastní nedaňové příjmy v objemu tis. Kč, tj. 5,26 % a kapitálové příjmy v objemu tis. Kč, tj. 21,62 % z celkového objemu skutečných příjmů. Celkové skutečné výdaje obce za rok 2009 činily tis. Kč, z toho běžné výdaje byly ve výši tis. Kč, tj. 57,16 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši tis. Kč činily 42,84 % celkových výdajů. Tab. (údaje v v tis Kč) A B C D E F G druhové třídění schválený rozpočet 2009 upravený rozpočet k skutečnost k rozdíl 2009 E - D % plnění 1 Celkové příjmy ,61 2 třída 1 - daňové příjmy ,54 3 třída 2 - nedaňové příjmy , ,5 98,95 4 třída 3 - kapitálové příjmy ,21 5 třída 4 - přijaté transfery , ,5 100,00 6 Celkové výdaje ,69 7 třída 5 - běžné výdaje ,14 8 třída 6 - kapitálové výdaje ,84 9 Saldo příjmů a výdajů za rok třída 8 - financování

4 Poměrové zobrazení jednotlivých příjmů za rok 2009 dle skutečností 38,18% 34,95% 21,62% 5,26% třída 1 - daňové příjmy třída 3 - kapitálové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 4 - přijaté dotace Poměrové zobrazení jednotlivých výdajů za rok 2009 dle skutečností 42,84% 57,16% třída 5 - běžné výdaje třída 6 - kapitálové výdaje Rozpočet běžných výdajů nebyl dočerpán. Proti upravenému rozpočtu k bylo dosaženo úspory ve výši tis. Kč, tj. čerpání na 92,14 %. Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán. Proti upravenému rozpočtu k byl nedočerpán o tis. Kč, tj. čerpání na 95,84 %. Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Města Litoměřice za rok 2009 bylo schodkové se saldem ve výši tis. Kč, viz tabulka č. 8. Zůstatek na bank. účtech k činí tis. Kč včetně uložených volných prostředků u ČSOB ( tis. Kč) a úvěru na Zimní stadion ( tis. Kč) a dotací (161 tis. Kč), které v roce 2009 nebyly profinancované a musí se v roce 2010 vrátit do SR. Vratky do státního rozpočtu a do rozpočtu KÚÚK v r ÚZ 4428 Podpora terénní soc. práce ÚZ Prevence kriminality ÚZ Dávky v hmotné nouzi ÚZ Volby do zastup. obcí celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč V porovnání s rokem 2008 daňové příjmy zhruba klesly o tis. Kč, nedaňové příjmy klesly o 856 tis. Kč, kapitálové příjmy se zvýšily o tis. Kč, celkem příjmy se zvýšily o tis. Kč. U výdajů je celkový nárůst běžných výdajů o tis. Kč a kapitálových výdajů o tis. Kč, celkem výdaje o tis. Kč.

5 Strana 4 Vratky do státního rozpočtu a do rozpočtu KÚÚK v r ve výši tis. Kč se týkají dotací, které nebyly do konce roku 2008 vyčerpány a byly vráceny na účet Ústeckého kraje. Tyto finanční prostředky bylo nutné v rámci finančního vypořádání vrátit do státního rozpočtu tj. prostřednictví KÚÚK. ÚZ 3811 Mimoškolní výchova žáků ÚZ 3816 Dny česko-německého přátelství ÚZ 4428 Podpora terénní soc. práce ÚZ13235 Dávky soc. péče ÚZ13306 Dávky v hmotné nouzi celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,50 Kč Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 Města Litoměřice bude předložena k projednání na Zastupitelstvu města Litoměřice do (dle zákona č. 420/2004 Sb).

6 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 8.2 RO (2009) Strana Kapitola Příjmy Výdaje Financování 01 odbor ekonomický , , ,00 02 odbor správní , , ,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče , ,00 0,00 04 odbor správy majetku města a byt , ,00 0,00 05 odbor životního hosp. prostředí 4 016, ,50 0,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví , ,00 0,00 07 odbor - stavební úřad 470,00 161,00 0,00 08 odbor územního rozvoje , , ,00 09 městská policie 2 165, ,00-69,00 23 oddělení obrany a krizového řízení 2 602, ,00 0,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 700,00 125,00 0,00 51 organizační složka lesního 1 200, ,00 0,00 85 odbor dopravy hospodářství a silničního , ,00 0,00 91 oddělení hospodářství projektů a strategií 0, ,00 0,00 5 Celkem , , ,00

7 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana 6 01 KAP odbor ekonomický daň z příjmu práv. osob placená obcí 0, ,00 0, rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 0, ,00 0, TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 0, ,00 0, TSM, PO - mandátní odměna 0, ,50 0, Výstavy - přeplatek nájmu za r bankovní popl. za vedení účtu + cenné papíry KORREKT - přezkum hospodaření r KODAP - daňové poradenství cestovné - zaměstnanci + starosta, místostar FÚ - daň z nemovitostí FÚ - odvod DPH FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0, ,00 0, daň z příjmů PO za obce daň z příjmů FO z kapitál. výnosů daň z příjmů FO ze závislé činnosti daň z příjmů právn. osob daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činn daň z nemovitostí daň z přidané hodnoty Příjm y Výdaje Financování daňové příjmy ,00 0,00 0, odvod výtěžku z provozování loterií místní poplatky z provozování výher. hr. přístrojů poplatek z ubytovací kapacity správní poplatek (VHA) poplatek ze psů , , , , , , , , ,00 140, ,00 520,00 275,00 330,00 96,00 30,00 300,00 21, , místní a správní poplatky 9 035,00 0,00 0, úroky z bankovních účtů 1 800,00 0,00 0, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 5,00 0,00 0, zůstatek na ZBÚ k volné zdroje - Svatostánek českého vinařství volné zdroje - ZS - multifunkční hala volné zdroje - domov důchodců zůstatek na ZBÚ k volné zdroje ,00 0, , poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,00 0,00 0, poplatek za logo a ochrannou známku peněžní plnění nájmu popl. ze vstupné , , ,00 347, , , Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné 6 158,50 0,00 0, Kosař - splátka úvěru (povodně r. 2002) 0,00 0,00 0, TSM, PO - odvod z FRIM 2 560,00 0,00 0, splátky půjček poskytnuté půjčky účel.dot.-techn. obn. byt. f. v obci 295, , , odbor ekonomický , , ,00 02 KAP odbor správní MAS - půjčka Sdružení historických sídel Čech 500,00 27, Svaz měst a obcí ČR Hosp. sociální rada Litoměřicka 58,00 27, Společnost soc. pracovníků 2, Euroregion Labe Český institut interních auditorů Národní síť Zdravých měst ČR MAS (České Středohoří) provozování lodní dopr. na Labi - vyúčtování r přísp. na otevření vyhlídkové věže na Dómě provozování lodní dopravy na Labi členství v A.T.I.C. 295,00 50,00 300,00 4, příspěvky a poplatky sdružením 51, ,00 0, kopírky nad 40 tis. Kč zhodnocení budov nákup auta 120,00 337,00 250, hmotný investiční majetek 0,00 707,00 0, náhrady škod 0,00 20,00 0, Radniční zpravodaj 0,00 542,00 0, výpočetní technika do 40 tis. Kč 51, ,00 60,00 6,00 37,00 22,00 485, ,00

8 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) rozšíření inform. sítě (např. ul. Pekařská 2) tiskárna nad 40 tis. Kč řešitelský servis, registrace domén Triada - konzultace renovace tonerů studie proveditel. na technolog. centrum server HW + SW - data pros spisovou službu programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 103, informační technologie 0, ,00 0, chodba - lavice, registr. skříně lino, opr. WC ženy a chodby registr řidičů ul. Topolčianská - spisovna 0,00 475,00 0, zaměstnanci úřadu - stravné 0, ,00 0, CCR Ltm., PO - přestěhování a dovybavení 0, ,00 0, Litoměřice známé před i za hradbami 0, ,00 0, propagační materiály pro město 250,00 250,00 0, zasedací místnost - oprava omítek opr. služ. aut, kopírek, výtahů opr. budov, vymalování kanceláří průjezd IC - oprava WC prádlo, ubrusy, utěrky, ručníky pap.,obálky,psací potř.,tisk.,tabel. pap.,tonery) ND + mat. na opravu služ. vozidel zákony, tiskopisy, literatura, CD drobný hm. dlouh. majetek (dle požadavků odborů) ochranné oděvy a pomůcky spotřeb.mat., DHDM + opravy 0, ,00 0, myčka, servisní poplatek a jistiny CCS dálniční známky pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ teplo (Topolčianská) vodné, stočné, srážková voda plyn elektrická energie nové karty CCS pohonné hmoty, energie a voda 0, ,00 0, strava, ubytování, parkovné nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo pohřebné + náklady exekuce kolky poštovné konference úklid, čištění čalounění, okna, skartace, stěhování emise, popl. za TV a rádia, inzerce odborné posudky - např. dopravní balné, cestovné firem, ubyt. lektorů, dočas. zam konzultace, práv. zastoup., revize el. + plyn STK, opr. has. přístrojů, FRAMA služby v Topol., PO a BOZ, strav. karty, přihr lékařská preventivní péče semináře, školení, kurzy svědečné kolky - právní zastoupení výbory, komise - odměny (občerstvení) telefony, internet placené práce a služby 0, ,00 0, pojištění cestovní pojištění majetku města pojištění majetku města 0, ,00 0, povinné pojištění úrazové neplnění povin. zaměst. zdravot. postižené pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.) radní a členové zastupitelstva starosta, místostarostové (3) prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, hudební doprovod zámek Ploskovice - nájemné ošatné, výkon nákup květin a tiskopisů svatební obřady 0,00 205,00 0, správní poplatky, legalizace, vidimace Ploskovice - svatební obřady příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. Příjm y 2 390,00 170,00 374,00 Výdaje Financování 400,00 300,00 248,00 850,00 50,00 350,00 200,00 263,00 788,00 120,00 255,00 100,00 90,00 400,00 751,00 240,00 13,00 950,00 42,00 180, ,00 69,00 31,00 15,00 404,00 353,00 260, , ,00 2,00 125,00 15,00 114,00 3, ,00 26, ,00 201,00 120,00 80,00 350,00 70,00 90,00 29,00 900,00 2,00 38,00 35, ,00 5, ,00 290,00 158, , , ,00 32,00 100,00 55,00 18,00

9 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana 8 příjmy dotace od obcí - přestupky Příjm y Výdaje Financování správní poplatky a ostatní příjmy 3 068,00 0,00 0, státní správa státní správa s rozšířenou působ příspěvek na výkon státní správy ,50 0,00 0, KÚÚK - účel. dot. na pojištění vykonávající VS 134, , , účel.dot.-poj. osob vykon. veř.službu 5,00 5,00 0, účel.dot.-veřejně prospěšné práce 34,00 34,00 0,00 5, účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 324,00 324,00 0, účel.dot.-kontakt.míst VS Czech Point 15,00 15,00 0, účel. inv.dot. obcím 0,00 144,00 0, účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích 10,00 10,00 0, účel.neinv. dot. obcím 0,00 1,00 0, účel.dot.na volby do zastup. krajů 25,00 0,00 0, účelové dotace na volby do EU 659,00 659,00 0, odbor správní , ,00 0, fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 300,00 0, rekreace penzijní připojištění splátky půjček příděl (2 % z hrubých mezd) příděl z minulých let příděl - penzijní připojištění poskytnutí půjček 1 150,00 350,00 554, , stravné 677, kulturní akce výročí 281,00 302, sociální fond - tvorba, příspěvky 1 150, , , kancelář starosty a tajemníka MěÚ 1 150, , , neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, inv. přísp. PO 0,00 310,00 0, CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 0, ,00 0,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče granty a příspěvky na sportovní akce vyhodnocení nejlepších sportovců příspěvek sportovcům 300,00 18,00 12, různé výdaje na sport 0,00 330,00 0, TJ Slavoj 0, ,00 0, MS, šampionáty, postižení, Euroregion příspěvek TJ - děti Závod míru juniorů dotace na pronájem ledové plochy dotace sportovním oddílům na činnost TJ Slavoj - FUNKY DANGERS TJ Slavoj - MS ve FISAS Hip Hop 10,00 600,00 50, , ,00 20,00 20, ,00 300,00 554, plavání těhotných žen 15, dot. na činn. a investice sport. odd. 0, ,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0, ,00 0, dotace dětským spol. organizacím 50, granty a přísp. na akce volný čas dětí výdaje na plaveckou školu 100,00 250, výdaje na lyžař. výcvik 7. tříd ZŠ 430, náklady na regionální školství 30, účelové granty pro školství 100, ZŠ B. Němcové - vratka přísp. - lyžař. výcvik 15, ZŠ Havlíčkova - vratka přísp. - lyžař. výcvik 18,00

10 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana NF Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž ZŠ Lingua Universal výročí oslav po totalitě - dar společné provozní výdaje a příspěvky 33,00 970,00 0, příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ 1 504,00 0,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení školství 1 537,00 970,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 1 073, ,00 0, kombinovaný sporák, žehlička, robot 292, inv. přísp. PO 0,00 292,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, odvody ze zisku a jiné odvody od PO 403,00 0,00 0, MŠ Masarykova 30, PO 1 476, ,00 0, KÚÚK - neinv. dot. 417, SoIWin - instal. a provoz solární elektrárny 40, neinv. přísp. PO na provoz 457, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 547,00 0, KÚÚK-účel.dot. - mimoškolní vých.žáků 24,00 42,00 0, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 481, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 634, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 496,00 0, KÚÚK-účel.dot. - mimoškolní vých.žáků 42,00 42,00 0, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 676, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 567, ,00 0, interaktivní tabule 100, inv. přísp. PO 0,00 100,00 0,00 Příjm y Výdaje Financování neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 792,00 0, Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 567, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 581, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 673,00 0, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 581, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 457, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 538,00 0, KÚÚK-účel.dot.-program protidrogové poli 31,00 31,00 0, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 488, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 483, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 687,00 0, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 483, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 233,00 0, neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0, ,00 0, neinv. přísp. věcná režie - soukr. školy 0,00 200,00 0, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 212,00 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264, ,00 0, granty na záchranu malých sakrál. staveb reg Kinoklub ostrov - filmový festival 100,00 50, Agentura Modrý z nebe - Litoměřický masopust 5, A. Richter - výtvarný materiál pro žáky 10, kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom. 286, zasedání ministrů dopravy EU 375, veřejné sochařské sympozium 627, Severočeská st. filharmonie Teplice 5, vypsané granty 600, dotace dětským a mládežnickým aktivitám 250,00 5,00 5,00

11 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana Sborové dny - pěvecké soubory dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0, ,00 0, smlouva s kronikářem Máchovy Litoměřice - podzim Vinařské Litoměřice Česko německý fond budoucnosti - vratka přísp. z r mezinárodní vztahy vítání občánků, zlaté svatby hřbitov - výročí Den evropského dědictví kulturní akce 0,00 747,00 0, fotodokumentace a archivace kulturních památek hroby, sochy revize - kašny, věž, kostel restaurátorské práce P. Marie, Mariánské nám MPR pronájem divadel. prostor (smlouva) 42, ul. Ladova 3 - pronájem prostor Bašta ul. Dominikánská - výzdoba - Rizal - 23,00 216,00 Blumentritt Kostel Všech Svatých - příspěvek 1 000, pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0, ,00 0, VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřad 0,00 80,00 0, výročí oslav po totalitě 292,00 104,00 0, správní popl., pokuty, poj. náhr. 166,00 0,00 0, Biskupství-nájem. sml., umoření půjčky 20,00 20,00 0, vratka dotace r , KÚÚK-účel.dot.- Dny česko-německého přát 0,00 13,00 0, účel.dot. na program regenerace MPR 1 290, ,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 1 768, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, KÚÚK-účel. dot. na zajišt. reg. funkcí k 1 570, ,00 0, odvody ze zisku a jiné odvody od PO 400,00 0,00 0, neúčel. dot. - Knihovna K. H. Máchy 6 997,00 0,00 0, "Knihovna - ostrov a dobrodružství" "Setkání s knihou II." "Setkání s knihou II." "Knihovna - ostrov knih a dobrodružství" účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 15,00 15,00 0, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 8 982, ,00 0, KÚÚK-účel.dot.-V.roč.Litom.lout.fest. 50,00 50,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, nein. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 0,00 140,00 0, neinv. přísp. na kulturní akce, PO 0,00 300,00 0, nebytové prostory - nájemné 3 200, ,00 0, vyúčtování Vinobraní reklama MKZ- Vinobraní 74, ,00 0, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 3 324, ,00 0, oprava památek - vandalství 6, historické památky 0,00 6,00 0, PB - oprava střechy vstupní haly PB - oprava topení výměníkové stanice PB - výměna obkladů a dlažeb osušovny PB - oprava dlažby ochlazovny PB - oprava šatny pro tělesně postižené FS - oprava bytu správce PB - rozšíření sauny + PD Příjm y 10,00 5,00 24,00 50,00 Výdaje Financování 30,00 60,00 100,00 30,00 20,00 289,00 200,00 26,00 22,00 10,00 300,00 100,00 100,00 246,00 5,00 10,00 400,00 250,00 120,00 100,00 135,00 150,00 229,00

12 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana PB - oprava izolace a dlažby bazénku u sauny MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0, ,00 0, ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus ZŠ, MŠ - oprava střech výměny oken a zateplení pláště MŠ a ZŠ - PD vybudování nové MŠ ZŠ a MŠ 0, ,00 0, výměna obkladu a dlažby kuchyně 592, MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438 0,00 592,00 0, MŠ Litoměřice, Nerudova 4 0,00 0,00 0, škrabárna, sklad - výměna dlažby a obkladu 90, MŠ Litoměřice, Baarova 2/374 0,00 90,00 0, MŠ Litoměřice, Alšova 33 0,00 0,00 0, MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 0,00 0,00 0, MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 0,00 0,00 0, oprava schodiště u vchodových dveří 40, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 0,00 40,00 0, oprava říms fasády 249, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0,00 249,00 0, oprava oplocení 200, ZŠ Litoměřice, Masarykova-Svojsíkova 5, 0,00 200,00 0, sportovní haly - oprava sociálního zařízení sportovní hala - výměna PVC hlediště šatny - výměna elektro ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0,00 577,00 0, výměna oken + MIV (havarijní stav) oprava sociálního zařízení ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 0, ,00 0, zateplení fasády sociální zařízení - oprava ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 0, ,00 0, PD bezbariérového vstupu 150, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0,00 150,00 0, oprava střechy (obnova ÚV nástřiku střechy ul. Svojsíkova) CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 0,00 198,00 0, oprava sociálního zařízení rozšíření dětského odd dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0, ,00 0, divadlo - plošina pro vozíčkáře (PD + realizace) divadlo - výměna el. požární signalizace DK - oprava střechy kino - oprava VZT DK - oprava vstupního schodiště MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 0, ,00 0, účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje 92,00 0,00 0, účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje , ,00 0, účel.dot.-oper.program ŽP - NIV 5,00 0,00 0, účel.dot.-oper. program ŽP - IV 1 164, ,00 0, odbor ŠKSaPP, stavební akce , ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, trampolína 150, inv. přísp. PO 0,00 150,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0, ,00 0,00 04 KAP odbor správy majetku města a byt. hosp odhady a geometrické plány kolky (vč. dálk. přístupu do KN) prohlášení vlastníka, advokátní služby výdaje na drobné opr. majetku (oplocení, zdi) neinvestiční příspěvky - podloubí Příjm y Výdaje Financování 43,00 200,00 800,00 333, ,00 180,00 200,00 197,00 978, , ,00 400,00 198, ,00 400,00 127,00 200,00 100,00 93,00 579,00 230,00 40,00 230,00 50,00 10,00

13 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana 12 Příjm Výdaje Financování y odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0,00 560,00 0, Kopřiva (řešen je pouze pozemek) 1 000, zimní stadion pivovar 1 797, , nákup pozemků a nemovitostí 0, ,00 0, daň z převodů nemovitostí 0, ,00 0, energetický audit 0,00 120,00 0, ul. Dukelských hrdinů - ostraha kasáren 0, ,00 0, věcná břemena zahrádky + ČSZ pozemky pod garážemi ostatní pronájmy vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN nájem PF nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) věcná břemena (cyklostezky) nájemné - Radil Daps v.o.s. - vratka za pronájem pozemku stomatologické středisko 100,00 135,00 29,00 350,00 15, nájemné z nemovitostí + ostatní 629,00 213,00 0, prodej pozemků dle předložených žádostí prodej pozemků pod chatkami v zahr. osadách zdravotní středisko U katovny byty 500,00 150, , , prodej pozemků a nemovitostí ,00 0,00 0, OSBH - přestěhování a dovybavení (z HV r. 2008) ul. Revoluční - stavební úpravy 3 246,00 200, výsledek hospodaření OSBH 3 446, ,00 0, odbor správy majetku města a OSBH , ,00 0, přestěhování a dovybavení - odd. byt. ho 0,00 0,00 0, výsledek hospodaření OSBH 0,00 0,00 0, odbor SMM, odd. správy byt. hosp. 0,00 0,00 0,00 05 KAP odbor životního prostředí platby za odvoz separovaného odpadu likvidace černých skládek podzemní kontejnery svoz bioodpadu kontejnerová stání kontejnery na separovaný odpad platby za odvoz nebezpečných odpadů likvidace autovraků provoz SDO a likvidace odpadů platby za odvoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) 2 721,00 100,00 500,00 150,00 550,00 250,00 250,00 50,00 300, , , nakládání s odpady 0, ,00 0, příspěvek na ekologické vytápění - občané příspěvek na solární ohřev TUV - občané členský příspěvek na SONO příspěvek na ekologickou výchovu žáků příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší 20,00 520,00 245,00 155,00 270, příspěvky a ekologická výchova 0, ,00 0, úklid psích exkrementů platby za psy v psím útulku celoplošná deratizace + odchyt holubů úklid uhynulých zvířat 750,00 570,00 300,00 10, ekologické služby (psi, deratizace) 0, ,00 0, vodní hospodářství myslivost lesní hospodářství ovzduší sanace nepovolených skládek odpady ZPF ochrana přírody - ÚSES, VKP ochrana přírody - památné stromy 150,00 65,00 20,00 50,00 100,00 50,00 20,00 100,00 20, státní správa 0,00 575,00 0, poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 0,00 200,00 0, projekty, kolky, poplatky 0,00 5,00 0, ZŠ - solární elektrárna GTE - právní a ekonom. poradenství GTE - technická asistence 15,00 20,00 50,00 6,00 55,00 67,00 50,00 100,00 500,00

14 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana FS GTE + projekt + nutné vedl. výdaje investiční výdaje 0,00 834,00 0, ovzduší, zeleň, odpady poplatky za znečištění ovzduší finan. dar správní poplatky Příjm y 40,00 10,00 6,00 244,00 Výdaje Financování 184, místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 300,00 0,00 0, příspěvek na třídění sběru odpadu 1 800,00 0,00 0, Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 1 500,00 0,00 0, dlouhodobý úvěr - GTE 0,00 0,00 0, prodej dřeva, myslivost, nájemné 10,00 0,00 0, účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 41,00 41,00 0, účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 365,00 365,00 0, odbor životního prostředí 4 016, ,00 0, městská zeleň - investice 0,00 0,00 0, závlahy - průzkumné a projekční práce - realizace projekty okolí Richardu - travnaté plochy obnova trávníků - Družba, Pokratice vánoční strom Mostná hora - jih pasport zeleně - doplnění, aktualizace závlahy - kruhový objezd výsadba dřevin a květin Kocanda - oprava květináčů park Hvězdárna prořezy stromů - výškové práce park Dómský pahorek městská zeleň - údržba 0, ,00 0, odbor životního prostředí, městská zeleň 0, ,00 0, TSM, PO - neivn. přísp. na provoz 0, ,00 0, TSM, PO - mandátní odměna 0,00 137,50 0, odbor životního prostředí,tsm Litoměřice 0, ,50 0,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví KÚÚK-účel. dot.-lék.služba první pomoci 1 230, ,00 0, dozorčí rada + Dny zdraví (2x) inv. příspěvek - zdravot. pomůcky MěN, PO - příspěvky 0, ,00 0, Hospic - příspěvek 0,00 175,00 0, odbor SVaZ, zdravotnictví 1 230, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0,00 925,00 0, Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 0, ,00 0, dotace r finan. vypořádání dotace z r účel.dot.-podpora terénní soc.práce 150,00 160,00 0, gratulace, přednášky, besídky - pohoštění 450,00 150,00 100,00 250,00 50,00 250,00 100,00 50,00 750,00 200,00 700,00 550,00 200,00 30, ,00 150,00 10,00 390, důchodci + zdravotně postižení 0,00 390,00 0, přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra přísp. dechový stacionář 150,00 50, ČČK 0,00 200,00 0, příspěvek a charitativní činnost 0,00 250,00 0, Bethel - centrum Oáza 0,00 160,00 0, Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 0,00 154,00 0, opravy a udržování vozidla provoz služebního auta - nafta elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, ochr. pom.,popl, poj.vozidla 90,00 160,00 30,00

15 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana 14 Příjm Výdaje Financování y provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 280,00 0, Srdíčko - rekonstrukce soc. zařízení - budova Srdíčko - výměna náklad. výtahu - budova investiční výdaje a větší opravy 0, ,00 0, Bethel-Domov na půl cesty-terén.prac. 0,00 190,00 0, náhradní rodinná péče a pěstounská péče 0,00 45,00 0, SKP-Klubíčko-mzda koordinátora 0,00 130,00 0, prevence kriminality - projekt důchodci prevence kriminality 4,00 891,00 0, podpora terénní soc. práce - podíl města 0,00 48,00 0, komunitní plán 0,00 400,00 0, Domov sv. Zdislavy 0,00 150,00 0,00 4, ,00 530, vybavení DD 0, ,00 0, poradenství pro osoby v zadluženosti 0,00 100,00 0, ostatní příjmy umístění v DPS příjmy z činnosti sociálního odboru 317,00 0,00 0, finan. vypořádání dotace z r dotace r dotace r neinv.transfer-dávky soc. péče , ,00 0, dotace r dotace na r finan. vypořádání dotace z r ,00 300, , , , , ,00 738, neinv. transfer -dávky hmotné nouze , ,00 0, KÚÚK-účel.dot.-prevence kriminality 340,00 340,00 0, účel.neinv. dot. obcím 1 398, ,00 0, neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 4 755, ,00 0, odbor SVaZ, sociální věci , ,00 0, DS, ul. Zahradnická - přísp. na mzdy 1 300, DPS, ul. Zahradnická - přísp.na provoz 500, Nový DS - přísp. na mzdy, provoz, obědy 1 590, Azylový dům - přísp. na provoz Azylový dům - přísp. na mzdy Pečovatelská služba - přísp. na mzdy PS: přísp. na provoz (energie, běžné výdaje) 400,00 470, ,00 400, neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, ,00 0, Farní charita - přísp. PS, AD, DD 0, ,00 0, přísp. na provoz 335, přísp. na mzdy 680, neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, ,00 0, Naděje - ubytovna Želetice 0, ,00 0, provozní náklady (energie) dohody včetně zák. pojištění (uklizečka) prostř. na platy a zák. pojistné potraviny neinv.nákl.- čist.a dezinf.prostř.,prádlo,kancl.potřeby,revize 345,00 38, , ,00 183, neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, ,00 0, stravné + režie obědů v JD 1 875,00 0,00 0, os Jídelna důchodců, V. Krajská 4/ , ,00 0, přísp. na provoz - 150,00 energie,ochr.pom.,kancl.potřeby,revize,čist.prostř.,popl., , přísp. na mzdy neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 650,00 0, Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 0,00 650,00 0, provozní náklady (energie) 50, neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) 24,00 16,00

16 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana 15 Příjm Výdaje Financování y neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 90,00 0, Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 90,00 0,00 07 KAP odbor - stavební úřad odborné statické a znalecké posudky 20, PD zabezpečovacích prací a průzkumy Žalhostice - zajištění staveb 20,00 121, PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 161,00 0, správní poplatky a ostatní příjmy 470,00 0,00 0, odbor - stavební úřad 470,00 161,00 0,00 08 KAP odbor územního rozvoje Výstavy s.r.o. - pronájem Eurotelu DSO Libochovany - plynofikace (sml.)-vypořádání r ,00 341, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 424,00 0,00 0, odbor územního rozvoje 424,00 0,00 0, studentské práce 90, autorský dozor 200, inženýrská činnost 500, činnost městského architekta 210, vícetisky, kopírovací práce 50, odborná literatura 30, provozní výdaje a inženýrská činnost 0, ,00 0, komunikace lesopark + hřiště zadávací dokum.(svatostánek) územně plánovací dokumentace studie proveditelnosti k aktual. a údržbě t. mapy územní studie autobusové nádraží fotbalový stadion (hala) aktualizace technické mapy zjednodušené projekty obsluha mapového serveru, aktualizace dat přivaděč II/247 - západní most Miřejovická stráň veřejné osvětlení 500,00 150,00 650,00 400,00 100,00 79,00 600,00 200,00 300,00 500,00 111, ,00 500,00 100, projektové dokumentace 0, ,00 0, pokračování v tvorbě digitální mapy 0,00 200,00 0, účel.dot.-integr.operač.progr. 165,00 0,00 0, účel.dot.-integr.operač.progr. 935,00 0,00 0, odbor ÚR, příprava staveb 1 100, ,00 0, pí. Vašíčková - popel. stání 5, Dómský pahorek 5, ,00 0, poskytnutý úvěr úroky z poskytnutého úvěru I + AD + koordinátor čerpání úvěru 1 500, , , Zimní stadion - multifunkční hala 0, , , domov důchodců - dostavba 0, ,00 0, úroky z poskytnutého úvěru I + AD + koordinátor čerpání úvěru poskytnutý úvěr 50, , , Svatostánek českého vinařství 0, , , parkování na sídlištích - vegetační tvárnice nový chodník od nového mostu k drůbežárně přístřešky BUS, zastávky Kocanda - splátka dodavatel. úvěru Mostná hora - oprava přístupové cesty VO - havarijní výměna sloupů a svítidel ul. Daliborova - oprava VO Kocanda - oprava veřejného osvětlení Miřejovická stráň - vybudování komunikace ul. Švermova, Mrázova, Michal. - úpr. křiž ul. Pod Strání - zpevnění a odvodnění Miřejovická stráň - komunikace, sítě úprava přechodu u pokr. závor ul. Plešivecká - přechod u Rozmarýnu 300,00 525,00 100, , , , ,00 170, , , , ,00 540,00 200, ostatní větší opravy a investiční akce 0, ,00 0, úpr.jižního vstupu do areálu výstaviště-ii.etapa úpr.jižního vstupu do areálu-park.před jižní vstup zpevnění ploch pro vystavovatele ZČ 865,00 399,00 377, , ,00

17 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana oprava WC-2.patro administrativní budovy ZČ Výstavy s. r. o. - opravy a rekonstrukce 0, ,00 0, recyklovaný materiál 0,00 300,00 0, ul. Topolč., Dalimilova - křižovatka Vojtěšské nám. - kruhová křižovatka dětská hřiště - dopadové plochy bezbariérové přístupy sídl. Severozápad - opr. chodníku - litý asfalt ul. Seifertova, Heydukova - oprava schodů ul. Osvobození - přechodové místo - úprava ul. Dlouhá - oprava VO ul. U Trati - opr. hav. stavu příjezd. kom přístavní molo u tenisových kurtů ostatní menší opravy a investiční akce 0, ,00 0, zprovoznění nefunkčních vpustí opravy ochranných nátěrů dětská hřiště - revize EU lávky - opravy a revize oprava parkánového zdiva nákup městského mobiliáře skatepark zábory - rozvod el. energie na veř. prostr havarijní fond informační systém ostatní rekonstrukce a modernizace 0, ,00 0, účel.dot.-poř.a tech.obn.inv. maj.-dd , ,00 0, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 2 394,00 0,00 0, oprava povrchu chodníku po pokládce 0, ,00 0, el. energie veřej. osvětlení města 0, ,00 0, odtahy a likvidace vraků 80, ostatní služby (mimo TSM) 0,00 80,00 0, poplatek za užívání veřejného prostranství 500, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 500,00 0,00 0, odbor ÚR, místní komunikace 500, ,00 0,00 09 KAP městská policie ŠKOFIN - úvěrová sml. - splátka jistin -69, úvěrové smlouvy (2 vozidla) - splátky pojistného 23, provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, ,00-69, investice 0,00 330,00 100, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, PCO a ost. nedaň. příjmy 2 165,00 0,00 0,00 Příjm y 1 580,00 520,00 65,00 Výdaje Financování 2 780,00 400,00 500,00 380,00 500,00 450,00 300,00 150,00 160,00 50,00 350,00 60,00 70,00 350, ,00 200,00 200,00 15,00 500,00 50, odbor ÚR, realizace staveb , , , nájemné - nemovitosti 425, hřbitov - nájem 50, tržby za provoz veřejných WC 120, nájem IVECO 421, drtička 528, Výstavy - vybrané parkovné 850, TSM - ostat. nedaň. příjmy 2 394,00 0,00 0, úvěrové smlouvy (2 vozidla) - splátky úroků dálniční známky, kmitočty plyn studená voda pronájem střelnice telefony, popl. za užívání rad pohonné hmoty opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova) STK, emise, komíny, PCO, MKS školení a vzdělávání (řidiči) leasingové platby - vozidla elektrická energie kolky služby peněžním ústavům knihy poplatek za osvědčení výstroj (uniformy) DHM - (obnova PC, monitory, vybavení) všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) ŠKOFIN - úvěrová smlouva na nákup auta ŠKOFIN - úvěrová smlouva na nákup auta ostat. nedaňové příjmy PCO prodej osobního automobilu 255,00 20,00 10,00 125,00 15,00 6,00 51,00 234,00 254,00 333,00 140,00 79,00 136,00 19,00 4,00 6,00 1,00 274,00 286,00 220,00 330,00 100,00

18 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana 17 Příjm Výdaje Financování y 9000 městská policie 2 165, ,00 31,00 23 KAP oddělení obrany a krizového řízení KÚÚK - účel.dot. - JSDHO 23,00 33,00 0, výstroj, hadice, savice vozidlo MAN 4x4 s výbavou údržba objektů opravy a údržba vozidel pila, vrtačka, stan. přístřešek elektrická energie pohonné hmoty, oleje Filipíny - finan. pomoc - záplavy revize plyn. kotle, el. nářadí, opasků BPR emise, tech. kontroly ND - CAS25, Avia, PPS spotřební materiál (nářadí, mat. na opr. poškozeného) obec Nový Jičín - finan. dar - povodně studená voda plyn Křešice - prodej staršího protipožár. vozidla protipožární ochrana - provozní výdaje 28, ,00 0, refundace mezd (požární zásahy) VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice odměny za údržbu hasící techniky 0,00 77,00 0, KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH 51,00 51,00 0, účel.dot. -repro.maj.jedn.požár.ochr , ,00 0, oddělení obrany a krizového řízení 2 602, ,00 0,00 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad Štětí - kontaktní místo 0,00 100,00 0, správní poplatky a ostatní příjmy 700,00 25,00 0, odbor - obecní živnostenský úřad 700,00 125,00 0,00 51 KAP organizační složka lesního hospodářství energie 32, výkon odborného lesního hospodáře energetická revize geometr. plány - vlastní honitba kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání pohonné hmoty, maziva a zák. poj nájemné za pozemky nájemné honitby Varhošť pojištění vozidel + pohoštění schůze myslivost poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OSLH knihy, tisk, předplatné časopisů turistická vybavenost všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) S-Morava-Leasing - traktor velké nůžky pro vyvětvování kyblík super + super mop traktor Zetor prodlužovací kabely oprava a údržba (revize, údržba hájovny) školení způsobilosti, literatura členské příspěvky + škody zvěří provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, ,00 0, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, prodej dřevní hmoty myslivost 900,00 300,00 50,00 8,00 175, ,00 181,00 1,00 20,00 38,00 1,00 15,00 11,00 1,00 10,00 498,00 117,00 1,00 1,00 2,00 4,00 200,00 7,00 8, prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 200,00 0,00 0, organizační složka Lesní hospodářství 1 200, ,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství údržba svislého dopravního značení 641, údržba vodorovného dopravního značení 278, studie a PD dopravního značení BESIP ul. Na Valech - světelné signalizační zařízení parkovací automaty - servis 200,00 175,00 400,00 209, dopravní značení - změny a údržba 0, ,00 0, pasport místních komunikací (obj.) 0,00 444,00 0, městská hromadná doprava 0, ,00 0,00 28,00 54, ,00 136,00 50,00 76,00 39,00 48,00 18,00 14,00 5,00 50,00 20,00 20,00 27,00 210,00 12,00 45,00 20,00

19 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana 18 Příjm Výdaje Financování y sezónní turist. vláčková doprava 0,00 200,00 0, ostatní nedaň. příjmy(poj. náhrady, platby r. 2008) správní poplatky ZOZ - řidičské oprávnění 2 500, ,00 480, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8 900,00 0,00 0, parkovací automaty 5 500,00 0,00 0, parkovací karty 1 100,00 0,00 0, BUS nádr. - provozování linkové dopravy 1 650,00 0,00 0, odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 91 KAP oddělení projektů a strategií Svatostánek českého vinařství 0, ,00 0, interní grantový systém 0,00 150,00 0, Zdravé město 0,00 315,00 0, studie, šetření projektová příprava 190, , příprava a realizace projektů 0, ,00 0, zabezpečení výběr. řízení 0,00 0,00 0, spoluúčast na projektech 0,00 0,00 0, oddělení projektů a strategií 0, ,00 0,00 Celkem , , ,00

20 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2009 Strana 19 Kap Org Uz SR UR Skut. % SR % UR 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy majetku města a byt. hosp. 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 23 oddělení obrany a krizového řízení 24 odbor - obecní živnostenský úřad 51 organizační složka lesního hospodářství 85 odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 Kč ,00 Kč ,43 Kč 86,32 100, ,00 Kč ,00 Kč ,91 Kč 109,90 100, ,00 Kč ,00 Kč ,83 Kč 291,60 100, ,00 Kč ,00 Kč ,03 Kč 134,60 111, ,00 Kč ,00 Kč ,19 Kč 127,60 100, ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 7997,00 99, ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 134,00 122, ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 136,90 99, ,00 Kč ,00 Kč ,28 Kč 99,07 99,07 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 99, ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 69,28 98, ,00 Kč ,00 Kč ,75 Kč 91,03 75, ,00 Kč ,00 Kč ,45 Kč 108,80 106,00 Plnění / čerpání ,00 Kč ,00 Kč ,87 Kč 135,40 101,60

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015 MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-6/2015 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-6/2015 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E P L N Ě N Í R O Z P O Č T U Z A O B D O B Í 1-9/2014 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-9/2014 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol.,

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015 MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor

Více

Přehled schváleného rozpočtu r. 2008

Přehled schváleného rozpočtu r. 2008 2 / 12 01 KAP Odbor ekonomický 1000 Odbor ekonomický 01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 0,00 18 000,00 0,00 01002 rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 0,00 14 579,00 0,00 01003 TSM, PO - neinv. přísp.

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í projednání ve FV, dne: projednání v ZM, dne: 17.1.2012 (zápis) 26.1.2012 (usnesení zastupitelstva)

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A ROK 2008

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A ROK 2008 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A ROK 2008 Zpracoval: ekonomický odbor Dne: 25. 5. 2009 Strana 1 Rozpočet obce Města Litoměřice na rok 2008 byl sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Přehled schváleného rozpočtu

Přehled schváleného rozpočtu NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 1 / 13 01 KAP odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01.01. rezerva na nepředvídané výdaje 15 308,00 01002 rozpočtová rezerva 0,00 15 308,00 0,00 01.01. bankovní poplatky 01.01.

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 1. RO - (UZM 29.1.2015) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 295 914,50 53 602,00 35 062,00 02 odbor správní 35 487,50 82 614,00 1 978,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2 424,00 143 887,00 0,00 04

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 2. RO - (UZM 26.2.2015) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 295 914,50 53 602,00 35 062,00 02 odbor správní 35 523,50 82 48 1 978,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2 624,00 144 252,00 0,00 04 odbor

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í

Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í projednání ve FV, dne: projednání v ZM, dne: 15.8.2012 (zápis) 23.8.2012 (UZ) ÚZ/ORG kap. 1 - odbor

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 5. RO - (UZM 17.9.2015) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 310 832,50 62 656,00 40 888,00 02 odbor správní 35 943,50 86 072,00 2 073,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 37 402,00 177 267,00 0,00 04

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2013 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2012 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2012 Sejmuto: 14.12.2012 1 Kapitola 01

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (údaje uváděné v tis. Kč) prosinec 2013 Zpracoval: ekonomický odbor SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 1 Kapitola 01 odbor ekonomický

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

v tisících Kč Zemědělství - celkem 1012 1632 příjmy z pronájmu pozemků 2131 414 příjmy z pronájmu nemovitého majetku 2132 1218

v tisících Kč Zemědělství - celkem 1012 1632 příjmy z pronájmu pozemků 2131 414 příjmy z pronájmu nemovitého majetku 2132 1218 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY ZA ROK 2008 v tisících Kč NÁVRH P Ř Í J M Y ORG položka rozpočtu Daňové příjmy - celkem 28722 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2400 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin.

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í projednání ve FV, dne: projednání v ZM, dne: 6.9.2011 (zápis) 15.9.2011 (usnesení zastupitelstva) ÚZ/ORG

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79. celkem příjmy 307 897,86

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79. celkem příjmy 307 897,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79 celkem příjmy 307 897,86 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

Příloha č. 03 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ

Příloha č. 03 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ Příloha č. 03 usnesení ze 03. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 15. prosince 2014 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e : Rozpočet města Stříbra na rok 2015 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 PŘÍJMY (v Kč) Daně a poplatky 24 880 587,01 Splátky půjček od obyv., org. 461 700,00 Dotace na volby prezidenta 61 042,00 Dotace na volby do Parlamentu ČR 96 400,00

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3400,00 3 daň z příjmu FO 200,00 4 daň z příjmu FO - zvl. sazba 200,00 5 daň z příjmu právnic. osob 4500,00 6 daň z

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) PŘÍJMY (v tis. Kč) Daně a poplatky 23036,40 Splátky půjček od obyv., org. 816,80 Dotace ze SR souhrnný dotační vztah 1228,30 Dotace z MPSV na

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

MĚSTO LITOMĚŘICE NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 MĚSTO LITOMĚŘICE NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zpracoval: ekonomický odbor Datum vyvěšení: 8.6.2015 Datum sejmutí: 26.6.2015 Strana 1 Komentář k závěrečnému účtu města Litoměřice za rok 2014 1. Schválený

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 7 400 7 400 daň z příjmů právnických osob 1341 420 420 poplatek ze psů

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3200,00 3 197 424,11 3 daň z příjmu FO sam.

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2013

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2013 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Datum vyvěšení: 20.5.2014 Datum sejmutí: 6.6.2014 Strana 1 Komentář k závěrečnému účtu Města Litoměřice

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4800,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 120,00 4. daň z příjmu

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25.286.000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4.500.000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2015. Rekapitulace příjmů

NÁVRH ROZPOČTU 2015. Rekapitulace příjmů NÁVRH ROZPOČTU 2015 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 224 060,00 nedaňové 8 000,00 přijaté transfery 31 090,00 kapitálové 7 200,00 ostatní 38 260,00 celkem příjmy 308 610,00 Financování 92 412,00 Příjmy

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Schválený rozpočet výdajů - prostředky provozu Města Moravský Krumlov 2012

Schválený rozpočet výdajů - prostředky provozu Města Moravský Krumlov 2012 Schválený rozpočet výdajů - prostředky provozu Města Moravský Krumlov 2012 ( v tis. Kč) Schválený rozpočet 2012 odd. 10 - zemědělství a lesní hospodářství 1014 - ozdravování hospodářských zvířat nákup

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012 Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 web: http://www.mestobustehrad.cz email: meu@mestobustehrad.cz Schválený rozpočet

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 000 1122

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24 celkem příjmy 313 185,81 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011)

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Příjmy - 1111 Daň z př. FO ze ZČ a funkč. požitků 1 700 000-1112 Daň z př. FO ze samost.výděl.činnosti 85 000-1113 Daň z př. FO z kapitál.

Více

Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013

Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013 Závěrečný účet Obce Vřesová za rok 2013 Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013 Rozpočtové hospodaření 2013 Příjmy běžného roku 2013 Daň z příjmu

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Upravený rozpočet po 2. změně k 19.3.2015. Rekapitulace příjmů

Upravený rozpočet po 2. změně k 19.3.2015. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 224 060,00 nedaňové 8 050,00 přijaté transfery 42 765,95 kapitálové 7 200,00 ostatní 38 919,81 celkem příjmy 320 995,76 Financování 123 082,00 Příjmy + financování

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více