Vzdělávání seniorů v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávání seniorů v ČR"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Vzdělávání seniorů v ČR Sociální práce Vypracovala: Eva Grohová Vedoucí práce: Jarmila Viplaková Čelákovice 2011

2 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem absolventskou práci na téma Vzdělávání seniorů v ČR vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. V Brandýse nad Labem dne Eva Grohová 2

3 Poděkování: Ráda bych touto cestou poděkovala Jarmile Viplakové, za odborné vedení absolventské práce, za cenné rady, připomínky a podporu, kterou mi poskytovala po dobu psaní této práce. Také velký dík patří všem dotazovaným respondentům, kteří mi obětovali svůj čas a byli ochotni se podělit o svoje zkušenosti a názory. Ráda bych také poděkovala své rodině za podporu a trpělivost po celou dobu studia na VOŠ MILLS, Čelákovice. 3

4 Obsah ÚVOD 7 1 CÍL ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Hlavní cíl Dílčí cíle 9 2 TEORETICKÁ ČÁST Senior Senior a stárnutí Gerontologie Gerontologie jako vědní obor Hlavní části gerontologie Obsah sociální gerontologie Hlavní cíl gerontologie Důchod - nový život Důležité kontakty seniorů dle J. Cimického Zdravý stres Senioři a jejich postavení v české společnosti Senioři jako okrajová skupina společnosti Chudoba Samota Osamělost Demografický vývoj Starší a mladší generace vedle sebe Mezigenerační solidarita Pojem sendvičová generace Ageismus Společnost pro všechny věkové skupiny Druhá kariéra budoucí generace Dokumenty, které vedly k myšlenkám vzdělávání seniorů Základní priority opatření ve vztahu k seniorům Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až Gerontagogika Edukační aktivity spojené se seniory Edukace seniorů Preseniorská edukace seniorů 32 4

5 ROSA Proseniorská edukace seniorů Věkový mainstreaming Vzdělávání Celoživotní vzdělávání Koncepce celoživotního vzdělávání (učení) 36 [www.au3v.vutbr.cz, 7] Typy vzdělávání Formální vzdělávání Neformální vzdělávání Informální vzdělávání Vzdělávání seniorů Vzdělávací programy pro seniory Historický vývoj vzdělávání seniorů Asociace Univerzit Třetího Věku (AU3V) Univerzita třetího věku (U3V) Historický vývoj U3V Cíl a poslání univerzity třetího věku Pozitiva a negativa U3V Školy či instituce, které zajišťují činnost U3V Další místa pro vzdělávání seniorů 46 3 Praktická část Dotazník Dramaturgie dotazníku Vyhodnocení dotazníkového šetření METODOLOGICKÁ ČÁST EMPIRICKÁ ZJIŠTĚNÍ A JEJICH INTERPRETACE Základní charakteristiky výběrového souboru Výzkumné otázky dotazníku a jejich vyhodnocení Praxe v Domově s pečovatelskou službou Stará Boleslav Charakteristika zařízení Cílová skupina Projekt Nestárneme zrajeme k moudrosti VLASTNÍ PRAXE V DPS STARÁ BOLESLAV 72 4 DISKUSE 75 ZÁVĚR 79 SUMMARY 82 5

6 BIBLIOGRAFIE 83 PŘÍLOHY 86 6

7 Úvod Stáří je nevyhnutelnou perspektivou každého z nás. Kdo nezemře mlád, ten se stáří nevyhne. Člověk by měl být na něj připraven. V dnešní době se o stáří hodně mluví a píše. Je to proto, že struktura společnosti se výrazně mění. Stárnoucích a starých lidí na celém světě stále více přibývá a naopak se rodí méně dětí. Mladí mají zdraví, sílu, schopnosti a možnosti, především po ekonomické stránce. Staří lidé byli také mladí, za to teď ve stáří jsou částečně, zcela nebo potencionálně nesoběstační. A proto potřebují ochranu a pomoc ze strany mladých lidí. Ale bohužel, v dnešní době a společnosti mladí lidé diskriminují lidi staré. Proč je tomu tak? Že by se mladí báli stáří? Nedokážou si představit, že se jednou také ocitnou ve stáří? Nechtějí si připustit, že stárnou? Téma mé absolventské práce je Vzdělávání seniorů v ČR. Toto téma jsem si vybrala z několika důvodů: poslední dobou se v naší společnosti vzdělávání seniorů stává více aktuálním tématem, stále více dnešních seniorů má zájem o toto vzdělávání. Jeden ze zajímavých důvodů také je, že o tomto tématu doposud nevyšlo dostatečné množství literatury. Co se týče samotného vzdělávání seniorů, zajímá mě, o jaké obory mají senioři zájem; jaká je jejich motivace ke vzdělávání; jaké instituce podporují vzdělávání seniorů, také co znamená pojem Univerzita třetího věku a v neposlední řadě jaký je historický vývoj vzdělávání seniorů u nás v ČR. Doufám, že prostřednictvím této absolventské práce se mi podaří zmapovat nejen postoje, ale i názory seniorů, kteří se vzdělávají. Pro vypracování absolventské práce budu získávat informace z dostupné literatury, také zjišťovat informace z internetu, dále z rozhovorů seniorů z domova s pečovatelskou službou (DPS) ze Staré Boleslavi a seniorů z Brandýsa nad Labem Staré Boleslavi a okolí, kteří se vzdělávají. Na konec tohoto úvodu si pokládám otázky: Mohou se senioři bez problému vzdělávat? Mají síly na vzdělávání ve vyšším věku? 7

8 Vzdělávají se více muži či ženy? Jak sami senioři vnímají své vzdělávání se? Jaká je jejich motivace a důvody vzdělávat se? Věřím, že je to jeden z kroků, jak se více přiblížit ke starým lidem v dnešní době, hlavně ze strany mladých lidí. 8

9 1 Cíl absolventské práce 1.1 Hlavní cíl Zjistit, jaká jsou pozitiva vzdělávání seniorů v ČR a jaké jsou jeho možnosti. 1.2 Dílčí cíle Vysvětlit pojem senior. Definovat pojem vzdělávání seniorů. Vypracovat přehled historického vývoje vzdělávání seniorů v ČR. Zjistit, jaké jsou důvody a motivace seniorů ke vzdělávání. Zmapovat postavení seniorů v naší společnosti. Získat informace, o jaké obory mají senioři zájem. Shromáždit informace o tom, jaké školy a instituce podporují vzdělávání seniorů. Popsat Univerzitu třetího věku. Vypracovat a vyhodnotit dotazník. 9

10 2 Teoretická část 2.1 Senior V nedávné době byl pojem senior používán pro osoby starší 60 let. Tato hranice se v poslední době stále častěji posouvá na 65 let. Ve společnosti je někdy ztotožňován s rolí důchodce, ačkoliv to není úplně přesné Senior a stárnutí Stáří bylo dříve soukromou tragédií člověka, dnes je sociálním jevem L. Rosenmayer Obecné dělení seniorského věku: rané stáří (60-74 let, mladí senioři), vlastní stáří (75-89 let, staří senioři), dlouhověkost (90 a více let, velmi staří senioři). *ŠERÁK, 2009, s. 183] Pro označení začátku stáří neboli mezního věku, většina gerontologů (badatelů studujících stárnutí), pokládají hodnoty mezi lety. V období mezního věk dochází k psychologickým a fyzickým změnám. Většina lidí začne vykazovat příznaky stárnutí. Někteří gerontologové dělí stáří na: mladší stáří (65-75 let), pokročilé stáří (75 a více let). 10

11 Ačkoli řada badatelů se rozchází v konkrétních mezních letech, tak jsou přesvědčeni například o tom, že pokročilé stáří začíná osmdesátým věkem. Zajímavá je Burnsidova kategorizace která dělí stáří na: mladé stáří (60-69 let), zralé stáří (70-79 let), pokročilé stáří (80-89 let), velmi pokročilé stáří (90-99 let). Existuje ještě další varianta, která rozděluje lidi starší 65 let na kategorie třetího věku a čtvrtého věku. Třetí věk označuje aktivní a nezávislý život ve stáří, zatímco čtvrtý věk znamená období, kdy je člověk při zajišťování základních potřeb odkázán na druhé. [STUART-HAMILTON, 1999, s ] Známky stárnutí mohou být jak tělesné, tak duševní a jsou posuzovány měřítky biologického věku (tělesný stav, který se projevuje tělesným vývojem). [STUART-HAMILTON, 1999] 11

12 2.2 Gerontologie Gerontologie jako vědní obor Pojem gerontologie (z řec. slova geron, gerontos = starý člověk, stařec a logos = nauka). Je to věda o stárnutí a stáří. Tato věda zkoumá hlavně příčiny, mechanismy, zákonitosti a projevy stárnutí. Vypracovává různé vědecké podklady pro zdravé stárnutí a stáří, tyto podklady se týkají i komplexní péče o staré občany. Gerontologie je věda integrovaná, interdisciplinární a komplexní. Poznatky a metody využívá z různých vědních oblastí například z biologie, lékařství, sociologie, psychologie aj. Má i své specifické metody. Jednou z nich je vědecký experiment tzv. experimentální gerontologie. Využívá se k získávání nových poznatků a k jejich ověřování ve všech oblastech gerontologie (patří sem například klinický, společenský, biologický experiment) Hlavní části gerontologie Gerontologii lze rozdělit na tři části: teoretická gerontologie teoretické základy pro péči o starého člověka klinická gerontologie zabývá se stárnoucím a starým člověkem v nemoci a zdraví sociální gerontologie zkoumá a studuje vzájemné vztahy mezi společností a populací vyššího věku 12

13 2.2.3 Obsah sociální gerontologie Snaží se řešit otázky demografického stárnutí (jaký je jeho vývoj, důsledky, kritéria); sociální ekonomické situace seniorů (hmotné zabezpečení, jaké jsou možnosti při pracovním uplatnění); společenského prostředí (bytové poměry, péče o domácnost); také se snaží řešit problematiku sociologickou a sociálně psychologickou ve vztahu ke stáří a stárnutí (rodinné vztahy, problematika osamělosti, sociální izolace, sociální kontakty, chování a postoje seniorů ale i postoje veřejnosti ke starým lidem, aktivity ve stáří); aspekty sociálně lékařské a sociální psychologické v poskytování komplexní péče o seniory (sociální služby, sociální práce, formy a způsoby ústavní péče či terénní péče, výchova ke zdravému stáří a stárnutí apod.); zabývá se i právními a etickými aspekty v péči o staré občany a problematikou stáří (příprava na stáří) Hlavní cíl gerontologie Hlavní cíl gerontologie spočívá v předcházení předčasnému, patologickému a urychlenému stárnutí. Snaha o zdravé stáří a stárnutí, aktivní život, prodlužování soběstačnosti až do pozdního věku, zlepšování kvality života starších lidí. *ZAVÁZALOVÁ,

14 2.3 Důchod - nový život Člověk má vědět, co bude dělat, až nebude moci dělat to, co dělá dosud. Ferguson Senioři jako celek netvoří homogenní skupinu. V odborné literatuře jsou popisovány takové vlastnosti, které jsou typické pro tuto skupinu. Uvádějí se často negativní rysy, které obvykle bývají primární příčinou sociální exkluze a diskriminace seniorů. Patří sem např.: ohrožení chudobou, zdravotní omezení, nezaměstnanost, obtížné zvládání moderních technologií, sociální a prostorová izolace, diskriminace, předsudky, systémová segregace, ageismus. Bohužel podle některých analýz jsou tyto jevy potvrzeny. Například se uvádí, že v ČR žije přes 7% důchodců, kteří jsou pod hranicí chudoby. Další údaj uvádí, že z celkového počtu nezaměstnaných tvoří osoby starší 50 let celou jednu čtvrtinu. Tak se senioři stávají celospolečenským problémem. Takové problémy jsou probírány a uváděny v denním a odborném tisku a to je pozitivní. Protože intenzivní medializace napomáhá změnám přístupů při řešení takových problémů. *ŠERÁK, Nebývá vždycky snadné vyrovnat se s odchodem do důchodu. Pro někoho může toto období představovat období plné nejistot, prázdnoty a úzkostí. Na druhou stranu odchod do důchodu se také týká nového uspořádání života. Také se dá konstatovat, že se jedná o zlom, který označuje konec jednoho období a začátek dalšího období. PhDr. Eva Jarolímová z pražského Gerontologického centra radí, že je vhodné připravovat se na odchod do důchodu postupně, a to zhruba od padesátého roku věku. Podle ní se příprava týká úpravy životosprávy a dostatku pohybu, společně s budováním sociální sítě. Patří sem také zájmy a koníčky, které člověk dosud provozoval, a v důchodu je může dál rozvinout, popřípadě může začít s novými zálibami, což bývá obtížnější. 14

15 Člověk by měl myslet i na úpravu svého bytu či domu. Podle Evy Jarolímové je vhodné například pořídit si bezpečný sprchový kout s madly, nebo odstranit domácí spotřebiče, které jsou již zastaralé, dokud má člověk k dispozici finanční zdroje. Známý český psychiatr Jan Cimický říká, že nejdůležitější v tomto období je neopouštět svoje zájmy a záliby, protože člověku ubývá energie a síly k otevírání nových věcí. Proto je potřeba věnovat se tomu, co zbylo Důležité kontakty seniorů dle J. Cimického kontakt s přáteli jelikož s postupem času člověku přátelé ubývají, tak o to více by si jich měl člověk vážit, kontakt s přírodou patří sem sport, procházky, výlety apod. Cílem je nezůstat v izolaci svého bytu či domu, kontakt s kulturou a uměním týká se divadla, koncertů, výtvarných výstav ale i sledování televize, četba knih apod. Zde se jedná o tzv. kulturní nadstavbu, která člověka vyzdvihuje a tím i člověk zapomene na stres a deprese. *GENERACE, č. 1, Zdravý stres Podle Cimického je stres pro důchodce velmi důležitý. Samotný člověk se musí naučit tento stres proměnit v tzv. eustres. Jedná se o takový stres (zvládnutý stres), který má člověk ve své moci. To znamená, že by si měl člověk plánovat věci, vytvářet si plnohodnotný program a ten dodržovat. A když toto všechno senior zvládne, tak ta náhlá změna týkající se vstupu do důchodu s člověkem vůbec nezamává a psychicky se nezhroutí. Senior jako člověk už musí uvažovat trochu jinak. Nejdůležitější je, aby si vůbec nepřipouštěl relativitu času. 15

16 Podle psychologů je důležité nepoddávat se předčasně stáří. Jsou lidé, kteří přijmou status staršího člověka tím, že rezignují na vztahy, na veškerou činnost a prostě se tomu poddají, a to je opravdu zbytečné. Mnoho lidí má takovou představu, že odchod do důchodu představuje vstup do stáří, odchod ze zaměstnání a tím souvisí i zařazení do skupiny starých lidí. U člověka, který ztratí svou profesi, je to stejné jakoby ztratil i svou identitu. Člověk se musí s touto realitou vyrovnat a přijmout ji. Při nástupu do důchodu není nutné přerušit své zaměstnání. Naopak by měli mít senioři možnost pracovat i v důchodovém věku, byt na zkrácený pracovní úvazek a s dostatečnými přestávkami. O tom je přesvědčena Eva Jarolímová, která dodává, že právě starší lidé mohou své mladší spolupracovníky v pracovním procesu obohatit svými celoživotními zkušenostmi, vědomostmi, svou invencí a rozvážností, které kompenzují pomalejší duševní tempo. V tomto věku má každý člověk svůj druh i způsob práce, své tempo, zájmy, představy a také různé možnosti. Pro někoho je nepřijatelné a nepředstavitelné přestat pracovat v důchodu, jiný má představu spojenou s tím, že důchod představuje volnější pracovní tempo. Důležité je smysluplné naplnění volného času v důchodu. Hlavně potřeba být užitečný je významná potřeba každého z nás. Smysluplného naplnění volného času se může týkat hlídání vnoučat, práce na zahrádce, výpomoc a podpora dětem, kontakty s přáteli a sousedy, ale i kontakty se seniorskými organizacemi apod. Na lidské zdraví (jak somatické tak i psychické) má pozitivní vliv aktivní životní styl v důchodovém věku. Se vstupem do důchodu nastává ještě další problém, který se týká finančních prostředků, respektive poměrně se ztenčí finanční tok peněz. V tomto období lidé nemají již tak vysoké nároky. Více se snaží přilepšit svým dětem a vnoučatům. Dochází i ke snížení schopnosti velkého nakupování. Stává se, že člověka ovládne strašlivé trauma z finanční nedostatečnosti, ale také strach z nemoci. Senioři se většinou obávají, že budou závislí na někom druhém. Nejhorší obavou a představou pro seniora je strach z toho, že se stane přítěží, říká Jan Cimický. *PEŠKOVÁ, Generace, 2008, č

17 2.4 Senioři a jejich postavení v české společnosti V současné době je známo, že česká populace je na samotném prahu procesu demografického stárnutí (i podle projektů a analýz ČSÚ). Souhlasím s panem Rabušicem, který říká: stále více lidí žije déle. *RABUŠIC, 1999, s. 18+ Současná úroveň vědomostí o zdraví a schopnosti současné lékařské vědy přispívají k tomu, že smrt před devadesátým rokem života je předčasná. Širší skupiny obyvatel se dožívají stále vyššího věku. I když se jedná o pozitivní fenomén, tak i přesto začal být v laické i odborné veřejnosti vnímán jako problém, který se týká lékařského zabezpečení a dalších sociálních problémů, kde stojí otázka Kdo to všechno finančně zajistí? *PETŘKOVÁ, RABUŠIC, Lidé z kategorie seniorů v ČR tvoří 18,4% (1,88 milionu) populace. Za 30 let bude v seniorském věku podle některých prognóz každý třetí obyvatel. Poklesne pozvolně poměrné zastoupení dětí (až o jednu čtvrtinu) a zdvojnásobí se počet seniorů. Budou mít na to vliv především poválečné ročníky, které začnou překračovat seniorskou věkovou hranici v nejbližší době a nebude to kompenzováno se zvýšenou natalitou. *ŠERÁK, Senioři jako okrajová skupina společnosti Existuje řada mýtů o seniorech, což se podepisuje i na jejich životě. Jeden z přetrvávajících častých omylů o stáří tvrdí, že senior je člověk nemocný, chudý, 17

18 nepotřebný a osamělý. Senioři ale takové tvrzení s veřejností nesdílí. Tyto tři fenomény zdraví člověka, sociální kontakty a finanční zdroje jsou velmi důležité pro uspokojení základních životních potřeb ze života člověka, to platí hlavně i v důchodu. Senioři jsou skupinou, která je vytlačována na okraj společnosti. Je také důležité podotknout, že sami čeští senioři nevytvářejí svými projevy sebevědomou a vitální skupinu, ale představují i seniory, kteří neumí smysluplně využít svůj volný čas k naplnění svých zájmů a zálib, na které nebyl dříve čas prostor kvůli pracovnímu vytížení. Zdravotní stav je hlavně předpokladem toho, že budou mít před sebou ještě dlouhé období života, prožijí svá seniorská léta bez zdravotních problémů, což jim umožní vykonávat takové aktivity, z nichž potom vyplývá pocit seberealizace a pocit spokojenosti. Finanční zdroje zase vytvářejí podmínky k tomu, aby se tyto veškeré aktivity mohly uskutečnit. Sociální kontakty ať již z okruhu rodiny či přátel vytvářejí zázemí pro takové kontakty, bez nichž je lidský život nemyslitelný. Otázkou stále zůstává, zda jsou skutečně čeští senioři nemocní, osamělí a chudí? *PETŘKOVÁ, RABUŠIC, Chudoba Zde souhlasím s názorem autora Rabušice, že chudoba českých seniorů není velkým problémem, z hlediska současného českého standardu životní úrovně. Naopak, senioři jsou nepřehlédnutelnou vitální skupinou v současné české společnosti, která obsahuje i sociální potenci. Jedná se o takovou skupinu, která je úplně jiná, než ji vidí ti, kteří do této skupiny nepatří. Dnešní lidé ve věku 65 let jsou lidé, kteří by ještě na počátku minulého století byli již dvacet let po smrti a právě dnešní senioři jsou většinou plni svěžesti, činorodosti a aktivity. Vždyť i naše sociální politika má v sobě zabudovaný určitý mechanismus, který brání tomu, aby se senior nepropadl do chudoby tzv. pod hranici životního minima. *PETŘKOVÁ,

19 2.4.3 Samota Člověk může v každém věku nalézt oporu nejen mezi činorodými vrstevníky, ale i svým aktivním zapojením do studia či dobrovolnické práce. Měli bychom být navzájem citliví i k osamělosti lidí kolem nás to znamená nabídnout rozhovor, sousedský zájem, jistotu kontaktu v případě životní krize, při kalamitních situacích či při náhlém zhoršení zdraví. Existují systémy nouzové signalizace, kde se můžeme informovat na příslušném obecním úřadě nebo u seniorských organizací kvůli pocitu bezpečí zejména u starých osamělých lidí. Když se člověka zmocní beznaděj, deprese, apatie, neměl by se obávat vyhledat odborníka např. psychoterapeuta v poradně pro rodinu, či v krizovém centru, které fungují v každém větším městě. *REVUE 50plus, č. 3, Osamělost Analýza sociálních kontaktů ukazuje, že senioři nejsou osamělí ani izolovaní. Podle výzkumu, který proběhl v roce 1996, se ukazují příznivé výsledky. Pouze 8% respondentů důchodců uvedlo, že nemají vedle sebe žádnou blízkou osobu, 50% respondentů mělo 1-3 osoby, 37% mělo 4-10 osob a pouhých 5% mělo více než 10 blízkých osob. Celkem 73% respondentů uvedlo, že se scházejí se svými přáteli minimálně jednou za týden. *PETŘKOVÁ,

20 2.5 Demografický vývoj Ve starém Řecku a Římě se v této době lidé nedožívali věku přesahující 25 let. V 16. století byla v Evropě průměrná délka života stejná. Až kolem roku 1825 se lidé dožívali kolem 30 věku a v 19. století se hranice pohybovala kolem 40 roku života. V roce 1940 představoval průměrný věk 50 let. *HAŠKOVCOVÁ, Dnešní situace v ČR, která se týká struktury obyvatelstva, se zásadně neliší od situace v ostatních vyspělých zemích. V poválečných letech v Evropě i v Americe byl typický relativně nízký podíl seniorů. Existovala hlavně vysoká úmrtnost především v důsledku světových válek i celkové struktury zaměstnanosti. Taková situace se netýkala jen seniorů, ale i samotných dětí což zavinila klesající natalita. Například naše ČR a další jiné země se snažila řešit natalitu populačními explozemi, tzv. baby boomy, ale nakonec tento trend se nepodařilo vykompenzovat. Pro toto období bylo i znakem neobvykle vysoký počet ekonomicky aktivních osob v dospělém věku. Tato situace se v posledních letech v ČR rázem obrátila v pravý opak: z toho vyplývá takový výsledek, že se zvyšuje počet seniorů (nízký počet dětí se vůbec nemění) a ještě k tomu kontinuálně ubývá jedinců ve středním věku. Když se dnešní trendy ve společnosti zachovají, tak naroste mezi lety podíl seniorů ve světové populaci celkem o 225%. V roce 2050 by v Evropě měli senioři tvořit až 53% populace tj. nejvýraznější stárnutí v Evropě. Dnes dochází nejen k prodlužování průměrného věku obyvatel, ale rodí se stále méně dětí u většinové populace. Tyto všechny aspekty a poznatky předpovídají stárnutí společnosti, které bude představovat především závažné sociální a ekonomické problémy. Negativně se to určitě projeví v nabídce na pracovním trhu, v systému zdravotní péče a hlavně v efektivnosti důchodového systému. *ŠERÁK,

21 2.6 Starší a mladší generace vedle sebe Mezigenerační solidarita Dnešní staří lidé daleko méně žijí v rodinách svých potomků. Ke svým stárnoucím rodičům se často chovají jejich dospělé děti spíš neuctivě, než tomu bylo dříve. V dřívějších dobách se o staré lidi staraly samy rodiny, zatímco dnes se rodina i příbuzní tohoto závazku zříkají. Což není správné už jen proto, že se tím oslabují rodinné vazby a vztahy ve prospěch individuálního života každého člena rodiny. Existuje skutečnost, kde obě generace nežijí spolu a přitom se vztah nezhoršil, ale naopak se zlepšila jejich finanční a majetková situace obou generací. Je to věc individuální. *PŘIDALOVÁ, Senior Revue, 2006, č Pojem sendvičová generace Dle výzkumů, více než polovina lidí nad 60 let, kteří se nemohou o sebe sami postarat, potvrzují, že jim pomáhají pravidelně jejich děti a třetina z nich to tak činí každý den. Asi polovina lidí starších 60 let by dala přednost tomu, kdyby mohla prožít své stáří v domácím prostředí za pomoci dětí a s využitím sociálních služeb, které by jim byli v domácnosti poskytovány. Stárnoucí rodiče mají obavy z toho, že budou svým dětem jen na obtíž, ale zároveň od svých dětí očekávají, že se o ně do jisté míry nějakým způsobem postarají. Senioři si jsou také vědomi toho, jak je v dnešní době těžké sladit pravidelnou pomoc s požadavky zaměstnání. Na druhou stranu jsou zde i obavy, které trápí dospělé děti. Přestože by rádi pomohly svým rodičům, kromě nejistoty se bojí role pečovatele, kterou by měly zvládnout po odborné stránce a pak nejvíce mají strach z nároků na jejich zaměstnání s potřebami rodičů. Z tohoto důvodu se generaci dětí kolem 50 let říká sendvičová generace - tzn. že jsou sevřeni mezi péčí o svou rodinu, potřebami svých stárnoucích rodičů a zaměstnáním. *PŘIDALOVÁ, Senior Revue, 2006, č

22 2.6.3 Ageismus Tento pojem začínají používat sociální vědy od 60. let 20. století. Týká se věkové diskriminace, která se dotýká především starší populace. Společnost si začíná uvědomovat problém mezigenerační solidarity. Téměř polovina obyvatelstva (45%) vnímá stárnutí populace s obavami. Až čtvrtina občanů hodnotí dnešní trendy (zvyšování počtu seniorů, rození málo dětí atd.) jako velmi špatné. Celkový negativní vztah mladší generace k seniorům může mít za příčinu životní styl moderní společnosti, kde je vše zaměřeno na výkon a úspěch. *ŠERÁK, Společnost pro všechny věkové skupiny Jelikož si sama společnost začíná uvědomovat nebezpečí, které vychází z těchto krizových aspektů, postupně navrhuje aktivity směřující ke stabilizaci aktuální situace a k marginalizaci negativních faktorů. Kromě toho se mění i nabídky vzdělávacích příležitostí a možností pro populaci osob v postproduktivním věku. Vzdělávání seniorů bylo dříve motivováno primárně snahou o zvyšování důstojnosti a kvality života. Například pod patronací OSN v roce 1999 byl tento rok vyhlášen jako rok seniorů a jeho mottem byl slogan Společnost pro všechny věkové skupiny Druhá kariéra budoucí generace Dnes jsou v popředí spíše ekonomické aspekty. V dnešní společnosti je považována aktivní práce se seniory za společenskou nutnost. Pak se mluví o tzv. druhé kariéře. Ta spočívá v tom, že budoucí generace zaměstnanců bude muset zůstat v pracovním procesu až do vysokého věku, aby se zachoval poměr mezi produktivní a neproduktivní složkou obyvatelstva. V médiích se aktuálně diskutuje o hranici pro vstup do důchodu 22

23 kolem 70 let. Do důchodu odcházejí často osoby, které jsou fyzicky i duševně zdravé, vysoce kvalifikované, ale kvůli věku pak musejí vstoupit do důchodu. Více seniorů přiznává, že odešli do důchodu proti své vůli a někteří jsou i takového názoru, že by své poslední zaměstnání mohli vykonávat i nadále. *ŠERÁK,

24 2.7 Dokumenty, které vedly k myšlenkám vzdělávání seniorů Například Charta základních práv EU z roku 2000, v článku 25 deklaruje, že Unie uznává a respektuje práva seniorů na důstojný život, nezávislost a účast na společenském a kulturním životě. (str. 187, ŠERÁK, 2009) V roce 1982 pod záštitou OSN proběhlo zasedání prvního Světového shromáždění o stárnutí ve Vídni (další taková zasedání proběhla v letech 1992 a 2002). Světová zdravotní organizace (WHO) se také zabývá ve svém projektu Zdraví pro 21. století otázkou kvality života seniorů. Je to jeden z podstatných úkolů této organizace. Z těchto všech dokumentů lze vyvodit určité priority Základní priority opatření ve vztahu k seniorům zajištěnost (uspokojení základních biologických potřeb), autonomie (uspokojení potřeby, která se týká samotného rozhodování se), participace (uspokojení potřeby spočívá v zapojení se do společenských procesů), důstojnost (například respekt společnosti), seberealizace (provádění vlastních zájmů). Pozornost ke starším občanům byla v ČR věnována již před rokem 1989, to potvrzují například Zásady péče o staré občany z roku 1977 nebo Program přípravy na stáří v ČSSR do roku 1990 (1983), Národní akční plán sociálního začleňování na léta a Národní program přípravy na stárnutí (2002). Ten vychází z doporučení, které jsou obsaženy v různých mezinárodních dokumentech a strategiích. Cílem tohoto programu je: vytvoření příznivého celospolečenského 24

25 klimatu a podmínek pro řešení problematiky stárnutí a seniorů. (str , ŠERÁK, 2009) Tento program je hlavně zaměřen na podporu seniorů v následujících oblastech jejich života: etické principy (16 opatření), přirozené sociální prostředí (9 opatření), pracovní aktivity (17 opatření), hmotné zajištění (7 opatření), zdravý životní styl a kvalita života (10 opatření), zdravotní péče (8 opatření), komplexní sociální služby (17 opatření), společenské aktivity (11 opatření), vzdělávání (14 opatření), bydlení (5 opatření). *ŠERÁK, 2009, str. 188] Z toho vyplývá, že oblast vzdělávání je rozdělena a rozpracována do čtrnácti samostatných opatření, které myšlenkově vycházejí z konceptu celoživotního vzdělávání. Dnešní senioři v porovnání se svými předchůdci projevují stále větší aktivity, mají širokou škálu zájmů a jsou na tom i lépe ve financování svého zabezpečení. Podle údajů Mezinárodní asociace seniorů (SAI) lidé jako spotřebitelé nad 50 let vlastní ve vyspělých zemích až 75% národního bohatství a uskutečňuji cca 50% všech nákupů zboží charakteru střednědobého až dlouhodobého. Velkou roli zde hraje i rozpad tradičních vícegeneračních rodin, kde automaticky senioři získaly role dědečka nebo babičky. Dnešní senioři neboli senioři moderní doby naplňují svůj čas cestováním, 25

26 vzděláváním, společenskými aktivitami. Proto se senioři stávají v poslední době atraktivním a významným hospodářským fenoménem. Stále více narůstá nabídka služeb pro seniory. *ŠERÁK, 2009] Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 Tento program byl přijat v lednu v roce Mezi opatření sem patří uplatňování výše uvedených principů v jednotlivých oblastech, posuzování politiky a opatření z hlediska jejich dopadu na starší osoby. Klade se důraz na zabránění diskriminace věku a ochranu lidských práv. Tento program se řídí hlavním heslem: Kvalita života ve stáří. Mezi základní principy tohoto programu patří: Celoživotní přístup Tento princip se nezaměřuje jen na specifická rizika kritických fází života, ale i na specifické potřeby lidí různého věku. Klade důraz na prevenci a přijímá různá opatření k nápravě a kompenzaci již vzniklých poruch a rizik. Celoživotní princip jako princip lze uplatnit v oblasti zdraví, vzdělávání, bydlení, hmotného zabezpečení, zaměstnatelnosti nebo sociální participace. Partnerství vlády a samosprávy Tento princip slouží pro dosažení podmínek pro zdravé, důstojné a aktivní stáří. Místní a regionální samospráva ovlivňuje kvalitu a dostupnost dopravy, bezpečnost, bydlení, sociálních a zdravotních služeb, kulturních či volnočasových aktivit apod. Úloha vlády spočívá v podpoře a spolupráci se samosprávou při realizování stanovených cílů. Důležité je zohledňování rozdílů a specifických potřeb jednotlivých regionů naší země. 26

Senioři výzva pro knihovny Liberec, 27. května 2014 PhDr. Michal Šerák, Ph.D.

Senioři výzva pro knihovny Liberec, 27. května 2014 PhDr. Michal Šerák, Ph.D. Senioři výzva pro knihovny Liberec, 27. května 2014 PhDr. Michal Šerák, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení Stárnutí není nic jiného než zlozvyk,

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

PhDr. Michal Šerák, Ph.D. Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze

PhDr. Michal Šerák, Ph.D. Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze PhDr. Michal Šerák, Ph.D. Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze Podíl populace 65+ ve vybraných regionech % 31,2 31,8 32,9 32,3 30 27,8 26,9 29,7 28,1

Více

Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice. Kamila Svobodová

Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice. Kamila Svobodová Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice Kamila Svobodová Struktura prezentace Demografické stárnutí v ČR od počátku 90. let 20. století a jeho perspektivy do budoucna Důsledky

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Aktuální trendy a otázky preseniorské edukace

Aktuální trendy a otázky preseniorské edukace Aktuální trendy a otázky preseniorské edukace PhDr. Michal Šerák, Ph.D. Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze GERONTAGOGIKA TEORIE UČENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Mezinárodní výzkum dospělých Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PIAAC v České republice a jejich implikace pro veřejné politiky Konference, 27.11.2013 Věra Czesaná,

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Mezinárodní výzkum dospělých Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Věra Czesaná, Národní vzdělávací fond Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Metodologie výzkumu mezigeneračního učení: od otázek k výsledkům

Metodologie výzkumu mezigeneračního učení: od otázek k výsledkům Metodologie výzkumu mezigeneračního učení: od otázek k výsledkům Milada Rabušicová Lenka Kamanová Kateřina Pevná Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta Masarykovy university, Brno Výzkumný projekt

Více

ROLE KNIHOVEN VE VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ

ROLE KNIHOVEN VE VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ ROLE KNIHOVEN VE VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ Konference Vzdělávání 3. věku 17. 2. 2016 Mladá Boleslav Bc. Iveta Novotná, Městská knihovna Chrudim JAKÉ JSOU SOUČASNÉ KNIHOVNY? dostupné, známé, bezpečné, příjemné

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Rodinná politika na úrovni obce. Petra Michalová Národní centrum pro rodinu

Rodinná politika na úrovni obce. Petra Michalová Národní centrum pro rodinu Rodinná politika na úrovni obce Petra Michalová Národní centrum pro rodinu Rodina neexistující konsenzus je základní a nejvýznamnější jednotkou naší společnosti, není soukromou záležitostí jednotlivců,

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Příprava na stárnutí z pohledu vzdělávání seniorů Ivo Rašín Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Demografická tichá revoluce, se může stát trestem za nevšímavost Příprava na vlastní stáří a život

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Konflikt generací mladí proti starým?

Konflikt generací mladí proti starým? Konflikt generací mladí proti starým? Martin POTŮČEK Předseda odborné komise pro důchodovou reformu Vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy Praha Vystoupení

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

VÝZKUM PRIORIT V OBLASTECH OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POHLED KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ. Analytická zpráva

VÝZKUM PRIORIT V OBLASTECH OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POHLED KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ. Analytická zpráva VÝZKUM PRIORIT V OBLASTECH OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POHLED KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ Analytická zpráva Analytická zpráva byla vytvořena ve spolupráci Centra občanského vzdělávání Masarykovy univerzity

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce)

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) Červen 2016 1 Jaké neformální vzdělávání chceme realizovat/podporovat v JmK? 1. Vymezení subjektů poskytujících neformální vzdělávání Definice

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 Obsah Demografický vývoj v České republice Rada vlády pro seniory a stárnutí populace Národní akční plán podporující pozitivního

Více

DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ. Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille

DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ. Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille 1 Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi

Více

Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb. Martin Bednář

Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb. Martin Bednář Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb Martin Bednář Kontext transformace pobytových služeb Rušení ústavní péče a transformace sociálních služeb je soubor činností: nejedná se jen o

Více

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Politika přípravy na stárnutí

Politika přípravy na stárnutí Politika přípravy na stárnutí z pohledu MPSV Stárnutí populace celosvětový problém, je i výzvou - umět správně využít potenciál starších lidí je předpokladem pro zvládnutí problémů spojených se stárnutím

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Konflikt generací mladí proti starým?

Konflikt generací mladí proti starým? Konflikt generací mladí proti starým? Martin POTŮČEK Předseda odborné komise pro důchodovou reformu Vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy Praha Vystoupení

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Služby CRSP: 1)

Více

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Zadavatel: 14.9.2012 1 Cíle projektu Identifikace skutečných potřeb cílové skupiny seniorů v Libereckém kraji

Více

Kvalita života ve stáří

Kvalita života ve stáří M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í C H V Ě C Í Kvalita života ve stáří Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 Kvalita života ve stáří Národní program přípravy

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Zdravotní a existenciální aspekty nástupu dlouhověké společnosti MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.

Zdravotní a existenciální aspekty nástupu dlouhověké společnosti MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. Zdravotní a existenciální aspekty nástupu dlouhověké společnosti MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. Obyvatelé ve věku 90+ v ČR (Kalvach, Burcin, Mikeš, Pavlík, 2004) 1869 1930 1997 2050 Ženy 988 2 400 20

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Školy jako centra celoživotního učení: Specifika a tvorba ŠAP

Školy jako centra celoživotního učení: Specifika a tvorba ŠAP Školy jako centra celoživotního učení: Specifika a tvorba ŠAP Mgr. Petr Paníček Garant intervence Rozvoj škol jako center CŽU Požadavky na plánování a realizaci vzdělávání dospělých Specifika projektování

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Proč je naše školství vnímáno negativně. Tomáš Feřtek, EDUin 17. 10. 2012

Proč je naše školství vnímáno negativně. Tomáš Feřtek, EDUin 17. 10. 2012 Proč je naše školství vnímáno negativně Tomáš Feřtek, EDUin 17. 10. 2012 Výsledky školství v ČR jsou stále horší. Maturitu má už každý. Lidí s technickým vzděláním stále ubývá. Na vysoké školy nastupují

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Stárnoucí populace a nové technologie

Stárnoucí populace a nové technologie Scénáře budoucnosti: Stárnoucí populace a nové technologie Tomáš Michalek, Technologické centrum AV ČR Analýzy a publikace projektu PACITA Národní zpráva ze semináře o možných scénářích vývoje stárnutí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 263/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 255 ze dne 22.04.2015 Koncepce rozvoje spolupráce Městské části Praha 3 s nestátními neziskovými organizacemi na období 2015-2018

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ. Ekonomická situace v ČR se v porovnání se situací před 12 měsíci:

RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ. Ekonomická situace v ČR se v porovnání se situací před 12 měsíci: INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 03/2005 RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativních výzkumu STEM uskutečněného ve dnech. 7. března 2005. Na otázky

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Výrobní podnik při současných tržních podmínkách SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 Osnova tématu: 1. Globální pohled na svět, společnost a ekonomiku

Více

Sociální pedagogika. Úvod

Sociální pedagogika. Úvod Sociální pedagogika Úvod Mladý vědní obor, definice je stále nejednotná U nás je považován za zakladatele Gustav Adolf Lindner (1828 1987) Vyzvedal společenské poslání výchovy výchova pro život společenský,

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

PhDr. Michal Šerák, Ph.D. Univerzita Karlova Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení

PhDr. Michal Šerák, Ph.D. Univerzita Karlova Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení PhDr. Michal Šerák, Ph.D. Univerzita Karlova Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení Považujeme za zcela samozřejmé, že realita celoživotního učení zahrnuje i starší dospělé a seniory.

Více

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Segregace, integrace, inkluze, heterogenita, mnohočetná identita Důvody pro implementaci inkluzivního vzdělávání, základní principy, právní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová Model SRS pro mateřská centra Sympozion Praha 18. 5. 2015 Linda Pačesová Obsah prezentace Model SRS pro mateřská centra: Řetězec řešení Cílová skupina MC Jaké oblasti sociálních problémů řeší MC? Využití

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Přírodně - historická podmíněnost existence lidské společnosti. Kultura jako předpoklad přežití a vývoje společnosti

Přírodně - historická podmíněnost existence lidské společnosti. Kultura jako předpoklad přežití a vývoje společnosti I. Základy lidské společnosti - dokončení II. Sociální vztahy a pospolitosti Rekapitulace Přírodně - historická podmíněnost existence lidské společnosti Základy lidské společnosti - dokončení Kultura jako

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

Univerzity třetího věku

Univerzity třetího věku Univerzity třetího věku Postproduktivní věk (stáří) biologické, kalendářní, sociální senioři: - mladí senioři 65 74 r. - staří senioři 75 84 r. - velmi staří senioři 85 r. a víc Vzdělávání seniorů v ČR

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení 1. Úvod Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,

Více

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Úvod do teorií a metod sociální práce Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Vznik sociální práce Sociální práce, tak jak ji chápeme dnes, se vyvinula zejména v

Více

Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní)

Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní) Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní) aktivita 5.1 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Sociální politika Chudoba a sociální vyloučení Zdravotní politika Vzdělávací politika Sociální služby Sociální pracovník Sociální práce u seniorů Senior v

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

Konference pracovníků DMI 2014

Konference pracovníků DMI 2014 Návrh koncepce domovů mládeže Konference pracovníků DMI 2014 Úvod Neexistuje rámcový vzdělávací program pro DM a návrh koncepce nemá ambice ho ani vytvořit Nevíme o žádném dokumentu, který by konkretizoval

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků 7% 4% 5% 15% 43% 26% do 19 20-49 50-99 100-199 200-499 500 a více FIRMY PODLE ODVĚTVÍ I. odvětví počet % školství 80 13,9

Více