Vzdělávání seniorů v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávání seniorů v ČR"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Vzdělávání seniorů v ČR Sociální práce Vypracovala: Eva Grohová Vedoucí práce: Jarmila Viplaková Čelákovice 2011

2 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem absolventskou práci na téma Vzdělávání seniorů v ČR vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. V Brandýse nad Labem dne Eva Grohová 2

3 Poděkování: Ráda bych touto cestou poděkovala Jarmile Viplakové, za odborné vedení absolventské práce, za cenné rady, připomínky a podporu, kterou mi poskytovala po dobu psaní této práce. Také velký dík patří všem dotazovaným respondentům, kteří mi obětovali svůj čas a byli ochotni se podělit o svoje zkušenosti a názory. Ráda bych také poděkovala své rodině za podporu a trpělivost po celou dobu studia na VOŠ MILLS, Čelákovice. 3

4 Obsah ÚVOD 7 1 CÍL ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Hlavní cíl Dílčí cíle 9 2 TEORETICKÁ ČÁST Senior Senior a stárnutí Gerontologie Gerontologie jako vědní obor Hlavní části gerontologie Obsah sociální gerontologie Hlavní cíl gerontologie Důchod - nový život Důležité kontakty seniorů dle J. Cimického Zdravý stres Senioři a jejich postavení v české společnosti Senioři jako okrajová skupina společnosti Chudoba Samota Osamělost Demografický vývoj Starší a mladší generace vedle sebe Mezigenerační solidarita Pojem sendvičová generace Ageismus Společnost pro všechny věkové skupiny Druhá kariéra budoucí generace Dokumenty, které vedly k myšlenkám vzdělávání seniorů Základní priority opatření ve vztahu k seniorům Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až Gerontagogika Edukační aktivity spojené se seniory Edukace seniorů Preseniorská edukace seniorů 32 4

5 ROSA Proseniorská edukace seniorů Věkový mainstreaming Vzdělávání Celoživotní vzdělávání Koncepce celoživotního vzdělávání (učení) 36 [www.au3v.vutbr.cz, 7] Typy vzdělávání Formální vzdělávání Neformální vzdělávání Informální vzdělávání Vzdělávání seniorů Vzdělávací programy pro seniory Historický vývoj vzdělávání seniorů Asociace Univerzit Třetího Věku (AU3V) Univerzita třetího věku (U3V) Historický vývoj U3V Cíl a poslání univerzity třetího věku Pozitiva a negativa U3V Školy či instituce, které zajišťují činnost U3V Další místa pro vzdělávání seniorů 46 3 Praktická část Dotazník Dramaturgie dotazníku Vyhodnocení dotazníkového šetření METODOLOGICKÁ ČÁST EMPIRICKÁ ZJIŠTĚNÍ A JEJICH INTERPRETACE Základní charakteristiky výběrového souboru Výzkumné otázky dotazníku a jejich vyhodnocení Praxe v Domově s pečovatelskou službou Stará Boleslav Charakteristika zařízení Cílová skupina Projekt Nestárneme zrajeme k moudrosti VLASTNÍ PRAXE V DPS STARÁ BOLESLAV 72 4 DISKUSE 75 ZÁVĚR 79 SUMMARY 82 5

6 BIBLIOGRAFIE 83 PŘÍLOHY 86 6

7 Úvod Stáří je nevyhnutelnou perspektivou každého z nás. Kdo nezemře mlád, ten se stáří nevyhne. Člověk by měl být na něj připraven. V dnešní době se o stáří hodně mluví a píše. Je to proto, že struktura společnosti se výrazně mění. Stárnoucích a starých lidí na celém světě stále více přibývá a naopak se rodí méně dětí. Mladí mají zdraví, sílu, schopnosti a možnosti, především po ekonomické stránce. Staří lidé byli také mladí, za to teď ve stáří jsou částečně, zcela nebo potencionálně nesoběstační. A proto potřebují ochranu a pomoc ze strany mladých lidí. Ale bohužel, v dnešní době a společnosti mladí lidé diskriminují lidi staré. Proč je tomu tak? Že by se mladí báli stáří? Nedokážou si představit, že se jednou také ocitnou ve stáří? Nechtějí si připustit, že stárnou? Téma mé absolventské práce je Vzdělávání seniorů v ČR. Toto téma jsem si vybrala z několika důvodů: poslední dobou se v naší společnosti vzdělávání seniorů stává více aktuálním tématem, stále více dnešních seniorů má zájem o toto vzdělávání. Jeden ze zajímavých důvodů také je, že o tomto tématu doposud nevyšlo dostatečné množství literatury. Co se týče samotného vzdělávání seniorů, zajímá mě, o jaké obory mají senioři zájem; jaká je jejich motivace ke vzdělávání; jaké instituce podporují vzdělávání seniorů, také co znamená pojem Univerzita třetího věku a v neposlední řadě jaký je historický vývoj vzdělávání seniorů u nás v ČR. Doufám, že prostřednictvím této absolventské práce se mi podaří zmapovat nejen postoje, ale i názory seniorů, kteří se vzdělávají. Pro vypracování absolventské práce budu získávat informace z dostupné literatury, také zjišťovat informace z internetu, dále z rozhovorů seniorů z domova s pečovatelskou službou (DPS) ze Staré Boleslavi a seniorů z Brandýsa nad Labem Staré Boleslavi a okolí, kteří se vzdělávají. Na konec tohoto úvodu si pokládám otázky: Mohou se senioři bez problému vzdělávat? Mají síly na vzdělávání ve vyšším věku? 7

8 Vzdělávají se více muži či ženy? Jak sami senioři vnímají své vzdělávání se? Jaká je jejich motivace a důvody vzdělávat se? Věřím, že je to jeden z kroků, jak se více přiblížit ke starým lidem v dnešní době, hlavně ze strany mladých lidí. 8

9 1 Cíl absolventské práce 1.1 Hlavní cíl Zjistit, jaká jsou pozitiva vzdělávání seniorů v ČR a jaké jsou jeho možnosti. 1.2 Dílčí cíle Vysvětlit pojem senior. Definovat pojem vzdělávání seniorů. Vypracovat přehled historického vývoje vzdělávání seniorů v ČR. Zjistit, jaké jsou důvody a motivace seniorů ke vzdělávání. Zmapovat postavení seniorů v naší společnosti. Získat informace, o jaké obory mají senioři zájem. Shromáždit informace o tom, jaké školy a instituce podporují vzdělávání seniorů. Popsat Univerzitu třetího věku. Vypracovat a vyhodnotit dotazník. 9

10 2 Teoretická část 2.1 Senior V nedávné době byl pojem senior používán pro osoby starší 60 let. Tato hranice se v poslední době stále častěji posouvá na 65 let. Ve společnosti je někdy ztotožňován s rolí důchodce, ačkoliv to není úplně přesné Senior a stárnutí Stáří bylo dříve soukromou tragédií člověka, dnes je sociálním jevem L. Rosenmayer Obecné dělení seniorského věku: rané stáří (60-74 let, mladí senioři), vlastní stáří (75-89 let, staří senioři), dlouhověkost (90 a více let, velmi staří senioři). *ŠERÁK, 2009, s. 183] Pro označení začátku stáří neboli mezního věku, většina gerontologů (badatelů studujících stárnutí), pokládají hodnoty mezi lety. V období mezního věk dochází k psychologickým a fyzickým změnám. Většina lidí začne vykazovat příznaky stárnutí. Někteří gerontologové dělí stáří na: mladší stáří (65-75 let), pokročilé stáří (75 a více let). 10

11 Ačkoli řada badatelů se rozchází v konkrétních mezních letech, tak jsou přesvědčeni například o tom, že pokročilé stáří začíná osmdesátým věkem. Zajímavá je Burnsidova kategorizace která dělí stáří na: mladé stáří (60-69 let), zralé stáří (70-79 let), pokročilé stáří (80-89 let), velmi pokročilé stáří (90-99 let). Existuje ještě další varianta, která rozděluje lidi starší 65 let na kategorie třetího věku a čtvrtého věku. Třetí věk označuje aktivní a nezávislý život ve stáří, zatímco čtvrtý věk znamená období, kdy je člověk při zajišťování základních potřeb odkázán na druhé. [STUART-HAMILTON, 1999, s ] Známky stárnutí mohou být jak tělesné, tak duševní a jsou posuzovány měřítky biologického věku (tělesný stav, který se projevuje tělesným vývojem). [STUART-HAMILTON, 1999] 11

12 2.2 Gerontologie Gerontologie jako vědní obor Pojem gerontologie (z řec. slova geron, gerontos = starý člověk, stařec a logos = nauka). Je to věda o stárnutí a stáří. Tato věda zkoumá hlavně příčiny, mechanismy, zákonitosti a projevy stárnutí. Vypracovává různé vědecké podklady pro zdravé stárnutí a stáří, tyto podklady se týkají i komplexní péče o staré občany. Gerontologie je věda integrovaná, interdisciplinární a komplexní. Poznatky a metody využívá z různých vědních oblastí například z biologie, lékařství, sociologie, psychologie aj. Má i své specifické metody. Jednou z nich je vědecký experiment tzv. experimentální gerontologie. Využívá se k získávání nových poznatků a k jejich ověřování ve všech oblastech gerontologie (patří sem například klinický, společenský, biologický experiment) Hlavní části gerontologie Gerontologii lze rozdělit na tři části: teoretická gerontologie teoretické základy pro péči o starého člověka klinická gerontologie zabývá se stárnoucím a starým člověkem v nemoci a zdraví sociální gerontologie zkoumá a studuje vzájemné vztahy mezi společností a populací vyššího věku 12

13 2.2.3 Obsah sociální gerontologie Snaží se řešit otázky demografického stárnutí (jaký je jeho vývoj, důsledky, kritéria); sociální ekonomické situace seniorů (hmotné zabezpečení, jaké jsou možnosti při pracovním uplatnění); společenského prostředí (bytové poměry, péče o domácnost); také se snaží řešit problematiku sociologickou a sociálně psychologickou ve vztahu ke stáří a stárnutí (rodinné vztahy, problematika osamělosti, sociální izolace, sociální kontakty, chování a postoje seniorů ale i postoje veřejnosti ke starým lidem, aktivity ve stáří); aspekty sociálně lékařské a sociální psychologické v poskytování komplexní péče o seniory (sociální služby, sociální práce, formy a způsoby ústavní péče či terénní péče, výchova ke zdravému stáří a stárnutí apod.); zabývá se i právními a etickými aspekty v péči o staré občany a problematikou stáří (příprava na stáří) Hlavní cíl gerontologie Hlavní cíl gerontologie spočívá v předcházení předčasnému, patologickému a urychlenému stárnutí. Snaha o zdravé stáří a stárnutí, aktivní život, prodlužování soběstačnosti až do pozdního věku, zlepšování kvality života starších lidí. *ZAVÁZALOVÁ,

14 2.3 Důchod - nový život Člověk má vědět, co bude dělat, až nebude moci dělat to, co dělá dosud. Ferguson Senioři jako celek netvoří homogenní skupinu. V odborné literatuře jsou popisovány takové vlastnosti, které jsou typické pro tuto skupinu. Uvádějí se často negativní rysy, které obvykle bývají primární příčinou sociální exkluze a diskriminace seniorů. Patří sem např.: ohrožení chudobou, zdravotní omezení, nezaměstnanost, obtížné zvládání moderních technologií, sociální a prostorová izolace, diskriminace, předsudky, systémová segregace, ageismus. Bohužel podle některých analýz jsou tyto jevy potvrzeny. Například se uvádí, že v ČR žije přes 7% důchodců, kteří jsou pod hranicí chudoby. Další údaj uvádí, že z celkového počtu nezaměstnaných tvoří osoby starší 50 let celou jednu čtvrtinu. Tak se senioři stávají celospolečenským problémem. Takové problémy jsou probírány a uváděny v denním a odborném tisku a to je pozitivní. Protože intenzivní medializace napomáhá změnám přístupů při řešení takových problémů. *ŠERÁK, Nebývá vždycky snadné vyrovnat se s odchodem do důchodu. Pro někoho může toto období představovat období plné nejistot, prázdnoty a úzkostí. Na druhou stranu odchod do důchodu se také týká nového uspořádání života. Také se dá konstatovat, že se jedná o zlom, který označuje konec jednoho období a začátek dalšího období. PhDr. Eva Jarolímová z pražského Gerontologického centra radí, že je vhodné připravovat se na odchod do důchodu postupně, a to zhruba od padesátého roku věku. Podle ní se příprava týká úpravy životosprávy a dostatku pohybu, společně s budováním sociální sítě. Patří sem také zájmy a koníčky, které člověk dosud provozoval, a v důchodu je může dál rozvinout, popřípadě může začít s novými zálibami, což bývá obtížnější. 14

15 Člověk by měl myslet i na úpravu svého bytu či domu. Podle Evy Jarolímové je vhodné například pořídit si bezpečný sprchový kout s madly, nebo odstranit domácí spotřebiče, které jsou již zastaralé, dokud má člověk k dispozici finanční zdroje. Známý český psychiatr Jan Cimický říká, že nejdůležitější v tomto období je neopouštět svoje zájmy a záliby, protože člověku ubývá energie a síly k otevírání nových věcí. Proto je potřeba věnovat se tomu, co zbylo Důležité kontakty seniorů dle J. Cimického kontakt s přáteli jelikož s postupem času člověku přátelé ubývají, tak o to více by si jich měl člověk vážit, kontakt s přírodou patří sem sport, procházky, výlety apod. Cílem je nezůstat v izolaci svého bytu či domu, kontakt s kulturou a uměním týká se divadla, koncertů, výtvarných výstav ale i sledování televize, četba knih apod. Zde se jedná o tzv. kulturní nadstavbu, která člověka vyzdvihuje a tím i člověk zapomene na stres a deprese. *GENERACE, č. 1, Zdravý stres Podle Cimického je stres pro důchodce velmi důležitý. Samotný člověk se musí naučit tento stres proměnit v tzv. eustres. Jedná se o takový stres (zvládnutý stres), který má člověk ve své moci. To znamená, že by si měl člověk plánovat věci, vytvářet si plnohodnotný program a ten dodržovat. A když toto všechno senior zvládne, tak ta náhlá změna týkající se vstupu do důchodu s člověkem vůbec nezamává a psychicky se nezhroutí. Senior jako člověk už musí uvažovat trochu jinak. Nejdůležitější je, aby si vůbec nepřipouštěl relativitu času. 15

16 Podle psychologů je důležité nepoddávat se předčasně stáří. Jsou lidé, kteří přijmou status staršího člověka tím, že rezignují na vztahy, na veškerou činnost a prostě se tomu poddají, a to je opravdu zbytečné. Mnoho lidí má takovou představu, že odchod do důchodu představuje vstup do stáří, odchod ze zaměstnání a tím souvisí i zařazení do skupiny starých lidí. U člověka, který ztratí svou profesi, je to stejné jakoby ztratil i svou identitu. Člověk se musí s touto realitou vyrovnat a přijmout ji. Při nástupu do důchodu není nutné přerušit své zaměstnání. Naopak by měli mít senioři možnost pracovat i v důchodovém věku, byt na zkrácený pracovní úvazek a s dostatečnými přestávkami. O tom je přesvědčena Eva Jarolímová, která dodává, že právě starší lidé mohou své mladší spolupracovníky v pracovním procesu obohatit svými celoživotními zkušenostmi, vědomostmi, svou invencí a rozvážností, které kompenzují pomalejší duševní tempo. V tomto věku má každý člověk svůj druh i způsob práce, své tempo, zájmy, představy a také různé možnosti. Pro někoho je nepřijatelné a nepředstavitelné přestat pracovat v důchodu, jiný má představu spojenou s tím, že důchod představuje volnější pracovní tempo. Důležité je smysluplné naplnění volného času v důchodu. Hlavně potřeba být užitečný je významná potřeba každého z nás. Smysluplného naplnění volného času se může týkat hlídání vnoučat, práce na zahrádce, výpomoc a podpora dětem, kontakty s přáteli a sousedy, ale i kontakty se seniorskými organizacemi apod. Na lidské zdraví (jak somatické tak i psychické) má pozitivní vliv aktivní životní styl v důchodovém věku. Se vstupem do důchodu nastává ještě další problém, který se týká finančních prostředků, respektive poměrně se ztenčí finanční tok peněz. V tomto období lidé nemají již tak vysoké nároky. Více se snaží přilepšit svým dětem a vnoučatům. Dochází i ke snížení schopnosti velkého nakupování. Stává se, že člověka ovládne strašlivé trauma z finanční nedostatečnosti, ale také strach z nemoci. Senioři se většinou obávají, že budou závislí na někom druhém. Nejhorší obavou a představou pro seniora je strach z toho, že se stane přítěží, říká Jan Cimický. *PEŠKOVÁ, Generace, 2008, č

17 2.4 Senioři a jejich postavení v české společnosti V současné době je známo, že česká populace je na samotném prahu procesu demografického stárnutí (i podle projektů a analýz ČSÚ). Souhlasím s panem Rabušicem, který říká: stále více lidí žije déle. *RABUŠIC, 1999, s. 18+ Současná úroveň vědomostí o zdraví a schopnosti současné lékařské vědy přispívají k tomu, že smrt před devadesátým rokem života je předčasná. Širší skupiny obyvatel se dožívají stále vyššího věku. I když se jedná o pozitivní fenomén, tak i přesto začal být v laické i odborné veřejnosti vnímán jako problém, který se týká lékařského zabezpečení a dalších sociálních problémů, kde stojí otázka Kdo to všechno finančně zajistí? *PETŘKOVÁ, RABUŠIC, Lidé z kategorie seniorů v ČR tvoří 18,4% (1,88 milionu) populace. Za 30 let bude v seniorském věku podle některých prognóz každý třetí obyvatel. Poklesne pozvolně poměrné zastoupení dětí (až o jednu čtvrtinu) a zdvojnásobí se počet seniorů. Budou mít na to vliv především poválečné ročníky, které začnou překračovat seniorskou věkovou hranici v nejbližší době a nebude to kompenzováno se zvýšenou natalitou. *ŠERÁK, Senioři jako okrajová skupina společnosti Existuje řada mýtů o seniorech, což se podepisuje i na jejich životě. Jeden z přetrvávajících častých omylů o stáří tvrdí, že senior je člověk nemocný, chudý, 17

18 nepotřebný a osamělý. Senioři ale takové tvrzení s veřejností nesdílí. Tyto tři fenomény zdraví člověka, sociální kontakty a finanční zdroje jsou velmi důležité pro uspokojení základních životních potřeb ze života člověka, to platí hlavně i v důchodu. Senioři jsou skupinou, která je vytlačována na okraj společnosti. Je také důležité podotknout, že sami čeští senioři nevytvářejí svými projevy sebevědomou a vitální skupinu, ale představují i seniory, kteří neumí smysluplně využít svůj volný čas k naplnění svých zájmů a zálib, na které nebyl dříve čas prostor kvůli pracovnímu vytížení. Zdravotní stav je hlavně předpokladem toho, že budou mít před sebou ještě dlouhé období života, prožijí svá seniorská léta bez zdravotních problémů, což jim umožní vykonávat takové aktivity, z nichž potom vyplývá pocit seberealizace a pocit spokojenosti. Finanční zdroje zase vytvářejí podmínky k tomu, aby se tyto veškeré aktivity mohly uskutečnit. Sociální kontakty ať již z okruhu rodiny či přátel vytvářejí zázemí pro takové kontakty, bez nichž je lidský život nemyslitelný. Otázkou stále zůstává, zda jsou skutečně čeští senioři nemocní, osamělí a chudí? *PETŘKOVÁ, RABUŠIC, Chudoba Zde souhlasím s názorem autora Rabušice, že chudoba českých seniorů není velkým problémem, z hlediska současného českého standardu životní úrovně. Naopak, senioři jsou nepřehlédnutelnou vitální skupinou v současné české společnosti, která obsahuje i sociální potenci. Jedná se o takovou skupinu, která je úplně jiná, než ji vidí ti, kteří do této skupiny nepatří. Dnešní lidé ve věku 65 let jsou lidé, kteří by ještě na počátku minulého století byli již dvacet let po smrti a právě dnešní senioři jsou většinou plni svěžesti, činorodosti a aktivity. Vždyť i naše sociální politika má v sobě zabudovaný určitý mechanismus, který brání tomu, aby se senior nepropadl do chudoby tzv. pod hranici životního minima. *PETŘKOVÁ,

19 2.4.3 Samota Člověk může v každém věku nalézt oporu nejen mezi činorodými vrstevníky, ale i svým aktivním zapojením do studia či dobrovolnické práce. Měli bychom být navzájem citliví i k osamělosti lidí kolem nás to znamená nabídnout rozhovor, sousedský zájem, jistotu kontaktu v případě životní krize, při kalamitních situacích či při náhlém zhoršení zdraví. Existují systémy nouzové signalizace, kde se můžeme informovat na příslušném obecním úřadě nebo u seniorských organizací kvůli pocitu bezpečí zejména u starých osamělých lidí. Když se člověka zmocní beznaděj, deprese, apatie, neměl by se obávat vyhledat odborníka např. psychoterapeuta v poradně pro rodinu, či v krizovém centru, které fungují v každém větším městě. *REVUE 50plus, č. 3, Osamělost Analýza sociálních kontaktů ukazuje, že senioři nejsou osamělí ani izolovaní. Podle výzkumu, který proběhl v roce 1996, se ukazují příznivé výsledky. Pouze 8% respondentů důchodců uvedlo, že nemají vedle sebe žádnou blízkou osobu, 50% respondentů mělo 1-3 osoby, 37% mělo 4-10 osob a pouhých 5% mělo více než 10 blízkých osob. Celkem 73% respondentů uvedlo, že se scházejí se svými přáteli minimálně jednou za týden. *PETŘKOVÁ,

20 2.5 Demografický vývoj Ve starém Řecku a Římě se v této době lidé nedožívali věku přesahující 25 let. V 16. století byla v Evropě průměrná délka života stejná. Až kolem roku 1825 se lidé dožívali kolem 30 věku a v 19. století se hranice pohybovala kolem 40 roku života. V roce 1940 představoval průměrný věk 50 let. *HAŠKOVCOVÁ, Dnešní situace v ČR, která se týká struktury obyvatelstva, se zásadně neliší od situace v ostatních vyspělých zemích. V poválečných letech v Evropě i v Americe byl typický relativně nízký podíl seniorů. Existovala hlavně vysoká úmrtnost především v důsledku světových válek i celkové struktury zaměstnanosti. Taková situace se netýkala jen seniorů, ale i samotných dětí což zavinila klesající natalita. Například naše ČR a další jiné země se snažila řešit natalitu populačními explozemi, tzv. baby boomy, ale nakonec tento trend se nepodařilo vykompenzovat. Pro toto období bylo i znakem neobvykle vysoký počet ekonomicky aktivních osob v dospělém věku. Tato situace se v posledních letech v ČR rázem obrátila v pravý opak: z toho vyplývá takový výsledek, že se zvyšuje počet seniorů (nízký počet dětí se vůbec nemění) a ještě k tomu kontinuálně ubývá jedinců ve středním věku. Když se dnešní trendy ve společnosti zachovají, tak naroste mezi lety podíl seniorů ve světové populaci celkem o 225%. V roce 2050 by v Evropě měli senioři tvořit až 53% populace tj. nejvýraznější stárnutí v Evropě. Dnes dochází nejen k prodlužování průměrného věku obyvatel, ale rodí se stále méně dětí u většinové populace. Tyto všechny aspekty a poznatky předpovídají stárnutí společnosti, které bude představovat především závažné sociální a ekonomické problémy. Negativně se to určitě projeví v nabídce na pracovním trhu, v systému zdravotní péče a hlavně v efektivnosti důchodového systému. *ŠERÁK,

21 2.6 Starší a mladší generace vedle sebe Mezigenerační solidarita Dnešní staří lidé daleko méně žijí v rodinách svých potomků. Ke svým stárnoucím rodičům se často chovají jejich dospělé děti spíš neuctivě, než tomu bylo dříve. V dřívějších dobách se o staré lidi staraly samy rodiny, zatímco dnes se rodina i příbuzní tohoto závazku zříkají. Což není správné už jen proto, že se tím oslabují rodinné vazby a vztahy ve prospěch individuálního života každého člena rodiny. Existuje skutečnost, kde obě generace nežijí spolu a přitom se vztah nezhoršil, ale naopak se zlepšila jejich finanční a majetková situace obou generací. Je to věc individuální. *PŘIDALOVÁ, Senior Revue, 2006, č Pojem sendvičová generace Dle výzkumů, více než polovina lidí nad 60 let, kteří se nemohou o sebe sami postarat, potvrzují, že jim pomáhají pravidelně jejich děti a třetina z nich to tak činí každý den. Asi polovina lidí starších 60 let by dala přednost tomu, kdyby mohla prožít své stáří v domácím prostředí za pomoci dětí a s využitím sociálních služeb, které by jim byli v domácnosti poskytovány. Stárnoucí rodiče mají obavy z toho, že budou svým dětem jen na obtíž, ale zároveň od svých dětí očekávají, že se o ně do jisté míry nějakým způsobem postarají. Senioři si jsou také vědomi toho, jak je v dnešní době těžké sladit pravidelnou pomoc s požadavky zaměstnání. Na druhou stranu jsou zde i obavy, které trápí dospělé děti. Přestože by rádi pomohly svým rodičům, kromě nejistoty se bojí role pečovatele, kterou by měly zvládnout po odborné stránce a pak nejvíce mají strach z nároků na jejich zaměstnání s potřebami rodičů. Z tohoto důvodu se generaci dětí kolem 50 let říká sendvičová generace - tzn. že jsou sevřeni mezi péčí o svou rodinu, potřebami svých stárnoucích rodičů a zaměstnáním. *PŘIDALOVÁ, Senior Revue, 2006, č

22 2.6.3 Ageismus Tento pojem začínají používat sociální vědy od 60. let 20. století. Týká se věkové diskriminace, která se dotýká především starší populace. Společnost si začíná uvědomovat problém mezigenerační solidarity. Téměř polovina obyvatelstva (45%) vnímá stárnutí populace s obavami. Až čtvrtina občanů hodnotí dnešní trendy (zvyšování počtu seniorů, rození málo dětí atd.) jako velmi špatné. Celkový negativní vztah mladší generace k seniorům může mít za příčinu životní styl moderní společnosti, kde je vše zaměřeno na výkon a úspěch. *ŠERÁK, Společnost pro všechny věkové skupiny Jelikož si sama společnost začíná uvědomovat nebezpečí, které vychází z těchto krizových aspektů, postupně navrhuje aktivity směřující ke stabilizaci aktuální situace a k marginalizaci negativních faktorů. Kromě toho se mění i nabídky vzdělávacích příležitostí a možností pro populaci osob v postproduktivním věku. Vzdělávání seniorů bylo dříve motivováno primárně snahou o zvyšování důstojnosti a kvality života. Například pod patronací OSN v roce 1999 byl tento rok vyhlášen jako rok seniorů a jeho mottem byl slogan Společnost pro všechny věkové skupiny Druhá kariéra budoucí generace Dnes jsou v popředí spíše ekonomické aspekty. V dnešní společnosti je považována aktivní práce se seniory za společenskou nutnost. Pak se mluví o tzv. druhé kariéře. Ta spočívá v tom, že budoucí generace zaměstnanců bude muset zůstat v pracovním procesu až do vysokého věku, aby se zachoval poměr mezi produktivní a neproduktivní složkou obyvatelstva. V médiích se aktuálně diskutuje o hranici pro vstup do důchodu 22

23 kolem 70 let. Do důchodu odcházejí často osoby, které jsou fyzicky i duševně zdravé, vysoce kvalifikované, ale kvůli věku pak musejí vstoupit do důchodu. Více seniorů přiznává, že odešli do důchodu proti své vůli a někteří jsou i takového názoru, že by své poslední zaměstnání mohli vykonávat i nadále. *ŠERÁK,

24 2.7 Dokumenty, které vedly k myšlenkám vzdělávání seniorů Například Charta základních práv EU z roku 2000, v článku 25 deklaruje, že Unie uznává a respektuje práva seniorů na důstojný život, nezávislost a účast na společenském a kulturním životě. (str. 187, ŠERÁK, 2009) V roce 1982 pod záštitou OSN proběhlo zasedání prvního Světového shromáždění o stárnutí ve Vídni (další taková zasedání proběhla v letech 1992 a 2002). Světová zdravotní organizace (WHO) se také zabývá ve svém projektu Zdraví pro 21. století otázkou kvality života seniorů. Je to jeden z podstatných úkolů této organizace. Z těchto všech dokumentů lze vyvodit určité priority Základní priority opatření ve vztahu k seniorům zajištěnost (uspokojení základních biologických potřeb), autonomie (uspokojení potřeby, která se týká samotného rozhodování se), participace (uspokojení potřeby spočívá v zapojení se do společenských procesů), důstojnost (například respekt společnosti), seberealizace (provádění vlastních zájmů). Pozornost ke starším občanům byla v ČR věnována již před rokem 1989, to potvrzují například Zásady péče o staré občany z roku 1977 nebo Program přípravy na stáří v ČSSR do roku 1990 (1983), Národní akční plán sociálního začleňování na léta a Národní program přípravy na stárnutí (2002). Ten vychází z doporučení, které jsou obsaženy v různých mezinárodních dokumentech a strategiích. Cílem tohoto programu je: vytvoření příznivého celospolečenského 24

25 klimatu a podmínek pro řešení problematiky stárnutí a seniorů. (str , ŠERÁK, 2009) Tento program je hlavně zaměřen na podporu seniorů v následujících oblastech jejich života: etické principy (16 opatření), přirozené sociální prostředí (9 opatření), pracovní aktivity (17 opatření), hmotné zajištění (7 opatření), zdravý životní styl a kvalita života (10 opatření), zdravotní péče (8 opatření), komplexní sociální služby (17 opatření), společenské aktivity (11 opatření), vzdělávání (14 opatření), bydlení (5 opatření). *ŠERÁK, 2009, str. 188] Z toho vyplývá, že oblast vzdělávání je rozdělena a rozpracována do čtrnácti samostatných opatření, které myšlenkově vycházejí z konceptu celoživotního vzdělávání. Dnešní senioři v porovnání se svými předchůdci projevují stále větší aktivity, mají širokou škálu zájmů a jsou na tom i lépe ve financování svého zabezpečení. Podle údajů Mezinárodní asociace seniorů (SAI) lidé jako spotřebitelé nad 50 let vlastní ve vyspělých zemích až 75% národního bohatství a uskutečňuji cca 50% všech nákupů zboží charakteru střednědobého až dlouhodobého. Velkou roli zde hraje i rozpad tradičních vícegeneračních rodin, kde automaticky senioři získaly role dědečka nebo babičky. Dnešní senioři neboli senioři moderní doby naplňují svůj čas cestováním, 25

26 vzděláváním, společenskými aktivitami. Proto se senioři stávají v poslední době atraktivním a významným hospodářským fenoménem. Stále více narůstá nabídka služeb pro seniory. *ŠERÁK, 2009] Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 Tento program byl přijat v lednu v roce Mezi opatření sem patří uplatňování výše uvedených principů v jednotlivých oblastech, posuzování politiky a opatření z hlediska jejich dopadu na starší osoby. Klade se důraz na zabránění diskriminace věku a ochranu lidských práv. Tento program se řídí hlavním heslem: Kvalita života ve stáří. Mezi základní principy tohoto programu patří: Celoživotní přístup Tento princip se nezaměřuje jen na specifická rizika kritických fází života, ale i na specifické potřeby lidí různého věku. Klade důraz na prevenci a přijímá různá opatření k nápravě a kompenzaci již vzniklých poruch a rizik. Celoživotní princip jako princip lze uplatnit v oblasti zdraví, vzdělávání, bydlení, hmotného zabezpečení, zaměstnatelnosti nebo sociální participace. Partnerství vlády a samosprávy Tento princip slouží pro dosažení podmínek pro zdravé, důstojné a aktivní stáří. Místní a regionální samospráva ovlivňuje kvalitu a dostupnost dopravy, bezpečnost, bydlení, sociálních a zdravotních služeb, kulturních či volnočasových aktivit apod. Úloha vlády spočívá v podpoře a spolupráci se samosprávou při realizování stanovených cílů. Důležité je zohledňování rozdílů a specifických potřeb jednotlivých regionů naší země. 26

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s.

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Sídlo: Kunětická 2, Praha 2, 120 00 Poštovní adresa: U Průhonu 7a 170 00 Praha 7 info@alternativaplus.cz poradna@alternativaplus.cz tel.: +420 777 564 332 skype:

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Dokument: Návrh Místního akčního plánu 20. listopadu 2010 Originál: Česky Praha: 2. Místní akční plán STÁŘÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ACTIVE A.G.E. Urbact II Tematická síť - 1 - Obsah Obsah... 2 1. Úvod...

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

Program obnovy rodiny a komunitní role knihoven

Program obnovy rodiny a komunitní role knihoven Program obnovy rodiny a komunitní role knihoven Seminář Komunální informatorium- aneb rodina a venkov Novosedly nad Nežárkou, 11. 12. 7. 2013 Mgr. Zuzana Ježková, Národní knihovna ČR Veřejné knihovny

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy.

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy. Poslání: "Podporujeme seniory zachovávat důstojný život a soběstačnost." Domov pro seniory Posláním Domova pro seniory je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností zejména

Více

Konflikt generací mladí proti starým?

Konflikt generací mladí proti starým? Konflikt generací mladí proti starým? Martin POTŮČEK Předseda odborné komise pro důchodovou reformu Vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy Praha Vystoupení

Více

Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech

Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech "MĚSTO, KTERÉ (SI) TVOŘÍME Město více generací/sociální aspekty městského rozvoje Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech Mgr. Marcela Janečková Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče

Více

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5 Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6, ičo: 70875316 Zřizovací listina MHMP schválena usnesením ZHMP č. 6/25 ze dne 28.4.2011 Etický kodex

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

ANNA KK, o. s. Závodní 353/88, budova B/127, 360 05 Karlovy Vary

ANNA KK, o. s. Závodní 353/88, budova B/127, 360 05 Karlovy Vary Strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 Karlovarský kraj Obsah Úvod... 3 Oblasti strategie... 3 Celoživotní učení... 4 Zdravé stárnutí... 5 Pracovní podmínky - agemanagement,

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Kvalita života ve stáří

Kvalita života ve stáří Kvalita života ve stáří Národní program přípravy na stárnutí na období 2008 až 2012 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní principy... 4 3 Strategické priority... 9 4 Aktivní stárnutí...9 5 Prostředí a komunita

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

TOTEM regionální dobrovolnické centrum

TOTEM regionální dobrovolnické centrum TOTEM regionální dobrovolnické centrum Posláním TOTEM RDC je vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti 1999 2014 DLOUHODOBÉ CÍLE A LINIE

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ OBECNÝ CÍL SOCIÁLNÍ POLITIKY A JEHO NAPLŇOVÁNÍ Hlavním úkolem je čelit sociálním a ekonomickým ohrožením, s nimiž lidé v průběhu svého života se setkávají a dále vytvářet

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě Co dále? Dalším krokem projektu SHARE 50+ v Evropě v roce 2008 a 2009 je sběr a připojení dat životní historie respondentů k již existující databázi

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. FUNKCE RODINY: biologická výchovná citová

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Michal Šerák Ilona Štorová Lenka Klímová Michaela Kostelníková 4.11.2014 1

Michal Šerák Ilona Štorová Lenka Klímová Michaela Kostelníková 4.11.2014 1 AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE Michal Šerák Ilona Štorová Lenka Klímová Michaela Kostelníková 4.11.2014 1 OBSAH A. Pojem AM, vývoj konceptu AM, demografický vývoj v ČR B. Pracovní schopnost, Dům pracovní

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Sociální stárnutí, životní změny

Sociální stárnutí, životní změny Sociální stárnutí, životní změny Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Ladislava Ulrychová Stáří je ztráta životního programu

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

Tisková zpráva. Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost"

Tisková zpráva. Konference Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost Tisková zpráva Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost" čtvrtek 28. 3. 2013 v Mladé Boleslavi areál Vysoké školy Škoda Auto a.s. a Vzdělávacího střediska Na Karmeli Vzdělávací agentura

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ PROJEKT METR (Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024) Konference

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob zasedání projektu EU Zdraví bez hranic Základní pojmy I stáří označení pro pozdní fáze ontogeneze kalendářní stáří jednoznačné, ale nepostihuje

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA

Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA Praha: 1. Místní akční plán STÁŘÍ A EKONOMIKA ACTIVE A.G.E. Urbact II Tematická síť Dokument: Návrh Místního akčního plánu Vytvořeno: 20. ledna 2010 Originál: Česky Obsah 1. Úvod...- 2-2. Praha: město

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Learn.Empowerment Samořízené studium pro nezaměstnané osoby s nedostatečnou kvalifikací Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Shrnutí Jak mohou být inovativní výstupy

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola Autoři kapitol: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 4, 6, 7 PhDr. Martin Cipro, kap. 4 Mgr. Tereza Francová Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3 PhDr. Emilie Franková,

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Nutriční asistent Nutriční asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Životní způsob (1) Relativně stabilní forma života člověka, konkrétní; se svým historickým vývojem Činnost,

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více