Bru persk zpravodaj. mesto.cz SRPEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz SRPEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK"

Transkript

1 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj Přejeme všem našim občanům příjemné prožití dovolené, dětem radostný zbytek prázdnin SRPEN mesto.cz

2 2 INFORMACE Z RADNICE Z jednání zastupitelstva města Dne 19. června se uskutečnilo 15. zasedání zastupitelstva města, na jehož začátku zastupitelé vzali na vědomí zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města. Následným bodem jednání bylo projednání účetní závěrky města Brušperka k 31. prosinci 2012, závěrečného účtu města Brušperka a jeho příspěvkových organizací za rok Povinnost schvalování účetních závěrek obcí a jimi zřízených příspěvkových organizací zavedla novela zákona o účetnictví, účinná k 1. září Je to specifická účetní kategorie, která nemá přímou vazbu na závěrečný účet obce. Její součástí jsou i výsledky hospodaření města a jeho příspěvkových organizací, které za rok 2012 byly následující: Účetní jednotka Výnosy Náklady Výsledek hospodaření Město Brušperk ,77 Kč ,16 Kč ,61 Kč Základní škola V. M ,15 Kč ,64 Kč ,51 Kč Základní umělecká škola ,60 Kč ,64 Kč ,96 Kč Mateřská škola ,77 Kč ,77 Kč 0,00 Kč Domov pro seniory Ondráš ,76 Kč ,76 Kč 0,00 Kč V červencovém Brušperském zpravodaji byla již podána informace k závěrečnému účtu našeho města za rok 2012 s tím, že radní jej doporučili zastupitelstvu ke schválení a přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb. Ke schválení zastupitelům jej také doporučil finanční výbor zastupitelstva, který jej projednal na červnovém zasedání. Zastupitelé předložený návrh závěrečného účtu schválili, přijali opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků vyplývajících ze závěru Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města Brušperka za rok Kontrolnímu a finančnímu výboru uložili prověřit odstranění těchto chyb a nedostatků. Zastupitelé města dále rozhodli o prodeji dvou stavebních pozemků ve vlastnictví města v lokalitě Pastevník. Jeden pozemek byl prodán za cenu 850 Kč/m 2 a druhý za cenu 907 Kč/m 2. V tomto případě měli o koupi stejného pozemku zájem dva kupci. Vzhledem k tomu, že nikdo z nich neměl zájem o koupi jiného pozemku, došlo na nabídku vyšší ceny formou obálkové metody. V souvislosti se záměrem vybudovat chodník podél silnice II/486 v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Luční po zastávku Chamrád ve směru na Fryčovice zastupitelé rozhodli o uzavření budoucí smlouvy darovací s Moravskoslezským krajem, jenž je majitelem předmětného pozemku, aby město mohlo pokračovat na vyřizování stavebního povolení. Ředitel Základní umělecké školy Brušperk (ZUŠ), Mgr. BcA. Jan Strakoš požádal o souhlas se změnou názvu ZUŠ na nový název Základní umělecká škola Jožky Matěje Brušperk. Zastupitelé s tímto návrhem souhlasili. Po základní škole, která má ve svém názvu jméno významného rodáka našeho města, tak bude mít i ZUŠ v názvu jméno dalšího významného rodáka města Brušperka. Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice na červnové valné hromadě rozhodlo o zaslání finanční pomoci některé z obcí postižené letošní povodní. Bylo rozhodnuto,

3 že každá obec sdružení přispěje částkou 10 Kč za každého svého občana. Protože v rozpočtu města nebylo s touto částkou počítáno, bylo nutné přijat usnesení o poskytnutí těchto finančních prostředků z rezervy výdajové části rozpočtu. Zastupitelé s tímto rozhodnutím souhlasili a o tom, které obci nebo sdružení obcí bude finanční pomoc zaslána, budou informováni na dalším zasedání zastupitelstva města. Z jednání rady města Červencová 42. schůze rady města byla nezvykle krátká. Radní nejdříve vzali na vědomí kontrolu plnění úkolů a uložili splnění úkolů vyplývajících z 15. zasedání Zastupitelstva města Brušperka. Následně vzali na vědomí stavy na bankovních účtech města, na kterých bylo k datu 3. července 2013 necelých 28 milionů Kč. Na schůzi radní ještě rozhodli o výběru firmy na opravu povrchů místních komunikací. Ze čtyř oslovených firem podala nejvýhodnější nabídku firma TS, a.s., Frýdek Místek. Opravy budou provedeny do konce měsíce srpna. Sadové úpravy před Základní školou V. Martínka měly být dokončeny do konce měsíce června. Dlouhá zima a nepříznivé jarní počasí v době realizace zakázky způsobily zpoždění jejího časového plnění. Proto realizační firma požádala o prodloužení termínu pro dokončení zakázky do 22. července Radní uznali uváděné důvody pro nesplnění původního termínu a schválili dodatek ke smlouvě řešící prodloužení termínu plnění k výše uvedenému datu. Rada města dále projednávala návrh nově zpracovaných cen za pronájem hrobových míst, urnových schránek a ceny vsypu na vsypové loučce. Podle zákona o pohřebnictví musí smlouva o nájmu hrobového místa obsahovat výši nájemného za pronajaté hrobové místo a výši úhrady za služby spojené s nájmem hrobového místa. Dle výměru Ministerstva financí č. 01/2013 je maximální cena za nájem hrobových míst u obcí do 25 tis. obyvatel stanovena ve výši 20 Kč/m 2 /rok. Rada města schválila návrh pro naše město na zvýšení současné ceny ze 7 Kč/m 2 /rok na 10 Kč/m 2 /rok. Podle výše uvedeného výměru patří do seznamu zboží, u něhož se uplatňují regulované ceny i služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním veřejného pohřebiště. Tato cena může obsahovat pouze ekonomicky oprávněné náklady doložené z účetnictví. V našem městě výdaje za služby na 1 m 2 činí 40,99 Kč. Protože tuto cenu za služby s nájmem spojené nelze překročit, ale nemusí být dosažena ani její vypočtená výše, bylo doporučeno navýšit cenu z dosavadních 30 Kč/m 2 /rok na 35 Kč/m 2 /rok. Nová cena za hrobové místo za 1 rok o průměrné výměře 5,76 m 2 tak činí 258 Kč. Protože tlecí doba na našem veřejném pohřebišti byla okresním hygienikem stanovena na dobu 13 let, jsou smlouvy na nájem hrobového místa i urnových schránek uzavírány na tuto dobu. Cena za 13 let pronájmu hrobového místa tak činí Kč. Na stejnou dobu pronájmu urnové schránky byla radními schválena cena Kč a za provedení vsypu jedné urny na vsypové loučce ve výši 700 Kč. K pronájmu lze nabídnout ještě 22 urnových schránek a asi 50 hrobových míst včetně urnových hrobů. Jiří Pasyk, místostarosta Pravidelné odečty vodoměrů v našem městě Na základě smlouvy uzavřené mezi společností Ovod, spol. s r.o. a SmVaK Ostrav, a.s., bude ve dnech 10. až 28. září proveden odečet stavu vašich vodoměrů. Závěrečný odečet vodoměrů se uskuteční ve dnech od 8. do 17. prosince Call centrum SmVaK Ostrava, a.s.:

4 Foto č pokračování na str. 5 4 Úprava okolí Základní školy Vojtěcha Martínka v Brušperku

5 Foto č pokračování fotografií 5

6 Své významné životní jubileum oslaví v měsíci srpnu tito naši občané Vlasta Vyplelová 91 let Ludmila Němcová 86 let Zdeňka Hartmannová 90 let Jan Žourek 85 let Růžena Karasová 89 let Ludmila Pálková 84 let Vlasta Brumovská 89 let Věra Ranochová 83 let Jaromír Recman 88 let Jiří Jurečka 83 let Vojtěška Hubrová 88 let Václav Prokop 83 let Václav Šugárek 88 let Zdenka Glivická 82 let Město Brušperk, Městský úřad Brušperk, Sociální a zdravotní komise Rady města Brušperka přejí všem jubilantům do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu. Vzpomínky Dne 14. července jsme si připomenuli 10. výročí úmrtí pana Zdeňka Neuwirta. Za rodinu, přátele šachisty a ostatní kamarády vzpomínají syn Zdeněk s manželkou. Omlouváme se za neuveřejnění vzpomínky v červencovém vydání BZ. K. Konečná Dne 3. srpna si připomeneme nedožitých 90 let naší maminky, babičky, prababičky paní Anny Blechové. Vzpomínají dcery Dana a Mirka s rodinami. Dne 30. června jsme vzpomenuli 5. výročí úmrtí pana Bedřicha Černého a 11. srpna 20 let od úmrtí paní Olgy Černé. Dcera Olga a syn Zdeněk s rodinami. Dne 15. srpna uplyne 10 let od náhlého úmrtí pana Jiřího Hájka. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. S láskou matka Irena a bratr Pavel s rodinou. Dne 16. srpna uplyne 100 let od narození naší maminky paní Anežky Hillové. Kdo jste ji znali, věnujte jí společně s námi tichou vzpomínku. Synové Vítězslav a Svatopluk s rodinami. Dne 18. srpna uplyne 10 let od úmrtí pana Miroslava Pěluchy. S láskou vzpomínají manželka a synové s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. V měsíci červnu jsme se rozloučili s panem Milanem Masopustem, paní Anežkou Orságovou a paní Věrou Vítkovou. Bezplatná právní poradna pro občany Brušperka je v zasedací místnosti městského úřadu v úterý 13. a 27. srpna od 15 do hodin. 6

7 Ze života města Na ulici Gruntovní byl v měsíci červnu vybudován nový kanalizační i vodovodní řad. Vlastníkem kanalizační sítě a vodovodního řadu je fa SmVak Ostrava, a.s., která stavbu provedla a také financovala. Po ukončení prací dostala ulice nový živičný povrch. Na jeho financování se částečně podílelo i město Brušperk. Práce v povodí Ondřejnice Čistírna odpadních vod v Brušperku byla uvedena do provozu dne 31. srpna V současné době byla zahájena na Hukvaldech výstavba kanalizačního přivaděče, který bude odvádět splašky do Čistírny odpadních vod v Brušperku. Práce na výstavbě přivaděče pokračují také v obcích Hukvaldy, Rychaltice, Fryčovice a Brušperk. Akce probíhá v rámci Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, které získalo ze Státního fondu životního prostředí České republiky na stavbu dotaci ve výši 220 mil. Kč bez DPH. Časový plán akce je rozvržen na dobu dvaceti čtyř měsíců. Práce na úpravě okolí školy Po náročné rekonstrukci budovy Základní školy Vojtěch Martínka dochází k ukončení prací na parkových úpravách okolí školy. Vysázeny byly nové okrasné stromy, keře, květiny a založeny nové travnaté plochy. V podzimních měsících bude sadová úprava parčíku ukončena výsadbou cibulovin na záhony. Součástí úprav okolí školní budovy bylo i vybudování zahrady pro environmentální výchovu žáků. Ve školním parku bude zcela novým prvkem. Zahrada je rozdělena na čtyři části. Seznámí žáky s léčivými rostlinami, bylinami používanými v kuchyni, rostlinami venkovských zahrad a vřesovišť. Její jednotlivé části budou odděleny žulovými kostkami. Vedle výuky bude zahrada tvořit velmi hezký prvek zahradní architektury podél komunikace. Na její vytvoření získala škola z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí České republiky finanční částku Kč. Mgr. Jaroslava Neuwirthová Mateřský klub Kuřátka S uplynulým školním rokem jsme se rozloučili jízdou vláčkem Podhoráčkem. Celý výlet se velmi vydařil. Děkujeme všem za účast a na spokojené účastníky se budeme těšit od září opět v herně, na dětském hřišti či v blízkém okolí. Verča a Štěpánek Kubjátovi tel Facebook Kuřátka 7

8 Foto č. 09 Rozloučení dětí s mateřskou školou na radnici Mateřský klub Kuřátek na výletě Foto č. 10 8

9 Informace Základní školy V. Martínka v Brušperku V prázdninovém vydání zpravodaje každoročně přinášíme malé ohlédnutí za uplynulým školním rokem. Jako obvykle budou podrobnosti ve výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2012/13 zveřejněny na webových stránkách školy v měsíci září. Na konci školního roku bylo ve škole evidováno 339 žáků. Hodnocení na vysvědčení dává žákům i jejich rodičům informaci o tom, kolik úsilí do svého vzdělanostního rozvoje vložili a do jaké míry zvládli výstupy definované vzdělávacím programem. Občas se stává, že někomu jeho vysvědčení neudělá radost, a tak je na místě zamyslet se nad tím, co pro dosažení lepších výsledků udělal a jak velkou pomoc a podporu od rodičů měl. Při pohledu do statistiky školy ale předpokládám, že většina žáků je se svými výsledky spokojena a přeji jim, aby stejných či ještě lepších výsledků dosáhli i v dalších letech. Pokud vás tedy rodiče za krásné vysvědčení chválili, poděkujte jim za pomoc a podporu, kterou vám po celý školní rok poskytovali. Celkový průměrný prospěch žáků školy byl 1,45, z toho 1. stupeň 1,21 a 2. stupeň 1,64. Průměrná absence na žáka byla 44 hodiny. S vyznamenáním prospělo celkem 231 žáků. Neprospěli 3 žáci. I v uplynulém školním roce jsme se připojili k několika projektům ověřujícím výsledky vzdělávání. Pilotního testování žáků 5. a 9. tříd, které organizuje pro ministerstvo Česká školní inspekce, bude pokračovat i v dalších letech, zúčastnili jsme se projektu Gepard, připravený společností SCIO, který je zaměřen na informační gramotnost žáků. Páťáci a deváťáci byli zapojeni do projektu Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj. Cílem projektu je zlepšení výsledků žáků. Podrobné výsledky v souhrnné podobě zveřejníme ve výroční zprávě. Uspořádali jsme dvě významné akce říjen Brunofest 2012, prosinec Den otevřených dveří. Únorová kontrola České školní inspekce naši školu v mnoha ohledech hodnotila jako příkladnou. Z mnoha soutěží připomínám úspěch v dopravní soutěži BESIP, kde jsme v okresním kole zvítězili a v krajském se umístili na pěkném 5. místě. Úspěchem je též 19. místo v krajském kole Dějepisné olympiády. Nejvýše dosaženou metou byla účast v národním kole soutěže Mladý zahrádkář. Pochvalu ředitele školy obdrželi 5. A Marek Vidlička za 1. místo v okresním kole a za reprezentaci školy v národním kole soutěže Mladý zahrádkář 8. A Ondřej Homola za 1. místo v okresním kole dopravní soutěže BESIP 8. A František Vantuch za 1. místo v okresním kole dopravní soutěže BESIP 8. A Lenka Dittrichová za 1. místo v okresním kole soutěže BESIP, za reprezentaci školy ve sportu a za reprezentaci školy a města 8. A Veronika Gromnicová za reprezentaci školy v matematických soutěžích, ve sportu, za 1. místo v okresním kole dopravní soutěže BESIP 9. A Daniel Mičan za 19. místo v krajském kole Dějepisné olympiády Rád bych poděkoval všem příznivcům školy za jejich podporu a pomoc v uplynulém školním roce, zároveň přeji všem pěkný zbytek prázdnin a těším se na další spolupráci. Slavnostní zahájení školního roku se koná v pondělí 2. září v 9 h v sále školy. Obvyklá mše bude v 7.30 h v chrámu sv. Jiří. Školní družina bude v provozu 3. září od 7.30 do h. Mgr. Aleš Vyvial, ředitel školy 9

10 Ohlédnutí za uplynulým školním rokem Základní umělecké školy v Brušperku Vstupujeme do druhého prázdninového měsíce, kdy školní lavice stále zejí prázdnotou a děti čerpají síly do nového školního roku. Pojďme se ještě ohlédnout za uplynulým školním rokem 2012/13. Školu navštěvovalo 373 žáků, 295 v hudebním a 78 ve výtvarném oboru. Výuku zajišťovalo 20 pedagogů, o provoz školy se starali 2 správní zaměstnanci. Výuka tradičně probíhala nejen v kmenové budově školy, ale i na pracovištích ve Staré Vsi n. Ondřejnicí, Fryčovicích a na Hukvaldech. V květnu tohoto roku provedla Česká školní inspekce kontrolu a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného naší školou. Výsledky zjištění jsou výborné a inspekční zpráva je k nahlédnutí na internetových stránkách školy. Ze zprávy uvádím a vyzdvihuji zejména to, že všichni pedagogové svým vzděláním vyhovují požadavkům na odbornou kvalifikaci. Uplynulý školní rok byl též ve znamení zásadních změn, nejen materiálních, ale i vzdělávacích škola se přestěhovala do upravených prostor bývalého dětského domova, od 1. července 2012 přebírá zřizovatelskou funkci školy město Brušperk, dochází k výměně vedení školy a v neposlední řadě škola začala po několikaleté přípravě vyučovat podle vlastního školního vzdělávacího programu. S těmito změnami se v září otevřela zvědavým žákům a studentům. Z tváří bylo snadné vyčíst nadšení z velkých barevných učeben, rozsáhlých prostor ozdobených pracemi žáků výtvarného oboru a z nového koncertního sálu. Všichni si na nové prostory rychle zvykli a již 7. prosince, kdy proběhl Den otevřených dveří, nikdo nepoznal, že jsme se teprve před několika měsíci zabydlovali. Prostory školy jsou čisté a esteticky upravené. Jsou na nich bohatě prezentovány práce žáků výtvarného oboru, které jsou pravidelně obměňovány. Prostředí školy působí příjemným a vkusným dojmem. Během roku jsme také uvedli v život logo školy a nové webové stránky. Akce školy proběhly v souladu s plánem roční činnosti. V průběhu školního roku žáci vystupovali na 19 veřejných předehrávkách pro rodiče, absolventi na třech absolventských koncertech. Bylo uspořádáno několik koncertů pro okolní základní školy, mateřské školy a seniory. Žáci naší školy také pravidelně vystupovali na vernisážích v Galerii Chagall v Národním domě a jiných akcích. Uměleckou úroveň dosažených vzdělávacích výsledků školy dokládá pravidelná účast v okresních a krajských kolech soutěží ZUŠ. Mezi mimořádná ocenění patří téměř každoroční umístění žáků hudebního oboru v ústředních kolech soutěží ZUŠ. V letošním roce se Trio zobcových fléten ve složení A. Piskořová, D. Dostál a I. Demlová umístilo na 2. místě v ústředním kole, což potvrzuje vysokou úroveň kvality výuky žáků. Z dalších vynikajících úspěchů zmiňuji klavírní duo Alžběta Šimíčková a Martin Hýl, které obhájilo prvenství z minulého ročníku v soutěži Dvořákův Lipník a navíc získalo titul absolutní vítěz celé soutěže. Tři žáci výtvarného oboru úspěšně vykonali talentovou zkoušku na střední umělecké školy a byli přijati. V květnu se někteří žáci účastnili tzv. plenéru, což je třídenní krajinářský kurz v přírodě spojený s výtvarně laděnými aktivitami. V červnu žáci a vyučující výtvarného oboru připravili pro veřejnost výstavu s názvem Elce, pelce, kotrmelce aneb Tajuplný krasohled. Rozsáhlé prostory školních chodeb pravidelně obměňovali svými pracemi. Bližší informace o úspěších našich žáků a fotografie z výstavy naleznete na Všem žákům i kolegům děkuji za úspěšný minulý školní rok a přeji jim hodně síly, zdraví a neutuchajícího nadšení pro nadcházející školní rok. Mgr. Jan Strakoš, ředitel školy 10

11 Program na podporu výměny kotlů na tuhá paliva v Moravskoslezském kraji pokračuje Dotační program Ministerstva životního prostředí a Moravskoslezského kraje je zaměřen na podporu výměny kotlů pro vytápění domácností za modernější kotle produkující méně emisí. Prostřednictvím programu je poskytována dotace těm domácnostem, které vymění ručně plněné kotle na tuhá paliva (uhlí, dřevo) za nízkoemisní plně automatické kotle na uhlí nebo biomasu (peletky) nebo jejich kombinaci. Cílem dotačního programu je snížení úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji, kde je silné zatížení znečišťujícími látkami pocházejícími z průmyslu, dopravy a malých spalovacích zdrojů v domácnostech. Domácí topeniště přispívají celou třetinou emisí ke znečištění ovzduší v kraji, přestože uhlím zde topí 10,1 % domácností a dřevem 2,9 % domácností. Tuhými palivy topí zhruba 63 tis. domácností. Dle emisních bilancí ČHMÚ bylo v roce 2010 z domácností v Moravskoslezském kraji vypuštěno více než 1 tis. tun tuhých znečišťujících látek. Zavedením tohoto dotačního programu se předpokládá snížení vysoké zátěže obyvatel zapříčiněné právě tuhými znečišťujícími látkami z lokálních topenišť. V domácích kotlích na tuhá paliva lidé často spalují nekvalitní paliva, příp. i odpady. Automatické podavače optimalizují množství a způsob využití paliva zejména z toho důvodu, že eliminují druh používaného paliva a díky samostatnému a průběžnému zásobování vzniká i menší množství tuhých znečišťujících látek, neboť většina těchto látek je vytvářena právě při zahájení procesu spalování. Rada kraje svým usnesením č. 18/1406 ze dne 20. června 2013 schválila vyhlášení dotačního programu 1. Společná výzva Ministerstva životního prostředí ČR a Moravskoslezského kraje Společný program na podporu výměny kotlů. Vyhlašovatelem Programu je Ministerstvo životního prostředí ČR a Moravskoslezský kraj. Poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj a Státní fond životního prostředí ČR. Žádost o dotaci včetně příloh lze podat v jednom podepsaném originále v českém jazyce na adrese podacího místa: Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117, Ostrava Žádosti o dotaci se podávají osobně nebo prostřednictvím poštovních služeb v zalepené obálce označené v souladu s podmínkami vyhlášené výzvy. Ukončení příjmu žádostí dne 29. listopadu 2013 (nebo v den vyčerpání alokace, nastane-li tento den dříve). Podrobné podmínky, žádosti a přílohy k dotačnímu programu 1. Společné výzvy MŽP a MSK jsou zveřejněny na webových stránkách Moravskoslezského kraje, Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí České republiky. MěÚ Brušperk, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí, zdroj Moravskoslezský kraj 11

12 Srdečně Vás zveme na besedu na téma JAK TOPIT LÉPE aneb čistěji, úsporněji, pohodlněji. Středa 18. září v 18 h v sále Národního domu. Program bude upřesněn v příštím čísle BZ. Sledujte také stránky Včelařský rok Podletí Včelařský rok se liší od roku kalendářního. Zatímco občanský rok začíná 1. lednem, včelařský rok již v srpnu. Je to tzv. podletí, období po vytočení posledního medu. Do tohoto období spadá zakrmení včelstev cukerným roztokem. Přílivem většího množství zásob ubývají prázdné buňky pro plodování a tím začneme omezovat matku v dalším intenzivním kladení. Včasným doplňováním zimních zásob vytváříme vhodné podmínky k omezení plodování včelstev. Při krmení používáme krmítka podle konstrukce úlů. V tomto období se včely intenzivně připravují na zimní období, propolisem utěsňují díry v úlech, líhnou se dlouhověké včely, které přečkají zimní období a žijí i několik měsíců. Včelař rovněž provádí první přeléčení včelstev proti varroáze. Mgr. et Bc. Petr Juřák, předseda ZO ČSV Brušperk OREL Jednota Brušperk, Kadlčákova župa pořádá v neděli 11. srpna MÍSTNÍ ORELSKOU POUŤ Program: 9.30 h mše svatá v chrámu sv. Jiří za živé a zemřelé Orly a jejich příznivce, poté setkání na faře, hodnocení činnosti za uplynulé období, společný oběd. Srdečně zve výbor Orla!!! POZOR!!! NEMÁTE ČAS NA ÚKLID? BEZ OBAV! Zajistíme úklid domácností REKLAMA ÚKLID_OSMINA vytírání, vysávání, STRANY utírání prachu. Po domluvě možné mytí nádobí a oken, úklid sociálních prostor, žehlení, věšení prádla, sekání trávy, hlídání seniorů a dětí, nákupy. V případě zájmu o jakoukoli z výše uvedených služeb, mne prosím, neváhejte kontaktovat na telefonním čísle Manželský pár HLEDÁ PRONÁJEM v Brušperku a okolí (1+1 nebo 2+1). Telefon: p. Helena Cimbliarakisová, Dráhy 405, Brušperk.

13 GALERIE VÝTVARNÉHO CENTRA CHAGALL v Brušperku zve na výstavu obrazů Kateřiny PROKOPOVÉ a Barbory FRISCHEROVÉ Výstava potrvá do 11. září PAMÁTNÍK VOJTĚCHA MARTÍNKA Stálá expozice o životě a díle brušperského rodáka a spisovatele. Součástí Památníku je také expozice věnovaná dalším významným rodákům. Přijměte pozvání do Národního domu, kde byla rozšířena výzdoba chodby o historické fotografie, které město získalo ze Státního okresního archivu ve Frýdku Místku, tzv. Vhledy do brušperské minulosti. Otevřeno: úterý až pátek h, sobota h, neděle h. Vstup volný. Alena Stodolová, galeristka LETNÍ KINO V BRUŠPERKU Film: Okresní přebor Poslední zápas Pepika Hnátka (komedie ČR 2012) Pátek škvárové hřiště Brušperk Začátek ve 20 h, promítáme od 21 h Vstupné: 40 Kč V případě nepříznivého počasí se promítání ruší. Pořádá Kulturní komise města Brušperka, SDH Brušperk Kulturní komise města Brušperka Vás srdečně zve na POŘAD PLNÝ PSINY LIBORA PANTŮČKA Neděle 4. srpna od h v zahradní restauraci Na Letné (v případě nepříznivého počasí v sále). Vstupné 50 Kč 13

14 SK BRUŠPERK Do jarní části sezóny jsme nastupovali s cílem udržet si přední příčky tabulky s vidinou postupu do Krajského přeboru. Jarní příprava se díky velmi dlouhé zimě protáhla, a tak první mistrovský zápas jsme hráli proti plánu o měsíc později. O to více mohl trenér Dostalík své svěřence prověřit při přátelských zápasech a na těchto utkáních si vyzkoušet i přestupující hráče z dorostu. Nejvíce se z mladých nadějí prosadili Tonda Ručka, Lukáš Staněk a navrátilec Ondřej Kunz. V jarní části jsme dělali radost divákům především doma, kdy jsme ani jednou neprohráli a celkově jsme za celý ročník doma ochutnali hořkost porážky pouze jednou, a to na podzim s Vendryní. Tento soupeř s námi bojoval celé jaro o postupové první místo. Na to jsme bohužel díky malému klopýtnutí v Dolní Lutyni a Šenově nedosáhli, a tak nám patří pro tuto sezónu krásné 2. místo s 48 body a skóre 54 : 30. Toto umístění se pro nás stalo postupové, pro brušperskou kopanou historickým okamžikem. Brušperk ještě nikdy ve své 70leté historii tak vysokou soutěž nehrál. Krajský přebor je tak k našemu výročí krásným dárkem. SK Brušperk má i své ženské družstvo. Nutno podotknout, že hráčky podávaly na jaře velmi pěkné výsledky, především doma svou hrou bavily čím dál tím více fanoušků. V tabulce se nakonec umístily na 7. místě s 38 body, skóre 63:61. Odměnou za celoroční práci jim bylo společné soustředění v Itálii. Největší zastoupení v brušperské kopané má naše mládež. Vychováváme přes 100 mladých nadějí. Největší počet fotbalistů má přípravka, která již po několikáté obhájila 1. místo v Brušperské lize. Další umístění naší mládeže (ve všech případech Krajský přebor): Mladší žáci: 7. místo ze bodů Starší žáci: 11. místo ze bodů Mladší dorost: 2. místo ze bodů Starší dorost: 10. místo ze bodů V průběhu července začala všem družstvům letní příprava a v novém ročníku 2013/14 budou bojovat v těchto soutěžích Moravskoslezského kraje: MUŽI Krajský přebor, ŽENY MS Divize, sk.a, DOROST Krajská soutěž, ŽÁCI Krajský přebor MISTROVSKÁ UTKÁNÍ srpen Muži Krajský přebor so 10.8., 17 h Rýmařov SK Brušperk, bus 13 h so 17.8., 17 h SK Brušperk MFK Vítkovice so 24.8., 17 h Odra Petřkovice SK Brušperk so 31.8., 17 h SK Brušperk Heřmanice Dorost Krajská soutěž ne 18.8., 10 h SK Brušperk Dolní Lutyně ne 25.8., h Petrovice SK Brušperk (dopravu upřesníme) ne 1.9., 10 h SK Brušperk Fryčovice Žáci Krajský přebor ne 25.8., 9 h st., h ml. Nový Jičín SK Brušperk, bus 7 h so 31.8., 9 h st., h ml. SK Brušperk Baník Albrechtice Ženy Divize, sk. A: ne 25.8., 15 h SK Brušperk Nové Sady PŘIPRAVUJEME: sobota 14. září OSLAVY 70 LET činnosti SK BRUŠPERK (od 9 h). Bližší informace v příštím čísle BZ. Lukáš Makúch 14

15 REKLAMA VOLLCANO CELÁ STRANA 15

16 REKLAMA NEXTNET CELÁ STRANA 16

17 REKLAMA PILA MATEJ CELÁ STRANA Reklama _ strany Chrastina na výšku Reklama _ strany Sylmar na výšku Reklama _ strany Půjčovna nářadí na výšku Reklama _ strany Radana na výšku 17

18 REKLAMA POLOVINA STRANY Kanclíř REKLAMA _ STRANY Sylmar na výšku REKLAMA _ STRANY Převod DVD 18

19 REKLAMA POLOVINA STRANY Radana REKLAMA POLOVINA STRANY 123 stěhování 19

20 Příroda se probouzí, v lesích se rodí nový život, a proto vstupuj i ty člověče se stejně posvátným obdivem k tomu věčnému koloběhu života. Nelámej, netrhej, nenič! Milovníci přírody pozor, aby les a jeho obyvatelé zbytečně neoznačili člověka za škodnou! Obecní les nebo obecní skládka! Při své pravidelné lovecké pochůzce v měsíci červnu jsem zjistil, že si nějaký uvědomělý občan zaměnil náš Obecní les se skládkou. Zbavil se zde svého stavebního odpadu viz foto str. 21. Na této černé skládce se nacházela cihlová suť, plasty, lepenka, elektro instalace. Vše, co do lesa naprosto nepatří! Je velmi smutné, jak tento člověk náš Obecní les znehodnotil a poškodil. Tato černá skládka byla na náklady našeho Mysliveckého sdružení Brušperk již odklizena firmou Jan Slabý. Jako myslivecký hospodář vyzývám všechny naše občany, aby v případě zjištění jakékoliv osoby nebo firmy, které černou skládku vytvářejí, toto okamžitě oznámili na Policii Brušperk. Odpad odvážejme na místa k tomu určená a neničme si naši krásnou přírodu! Ivo Dlouhý, hospodář Mysliveckého sdružení Brušperk SBĚR NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ Městský úřad v Brušperku oznamuje občanům, že ve spolupráci s firmou Marius Pedersen, a.s., bude v sobotu 10. srpna proveden sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácností. Křižovatka Dr. Martínka, K Pastevníku h Kotelna u ZŠ V. Martínka, ul. Sportovní h U Cvekova mostu, ul. Družstevní h Křižovatka Krmelínská, Staroveská h Ul. Borošínská, u kříže h Ul. Dráhy, u telefonní budky h V uvedené době BUDE MOCI KAŽDÝ OBČAN BEZPLATNĚ ODEVZDAT na uvedených místech odpady následujícího sortimentu: olejové automobilové filtry plechovky se zbytky barev monočlánky autobaterie zářivky, výbojky znečištěné láhve a sklo od chemikálií zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky staré kosmetické přípravky staré léky vyjeté motorové oleje ředidla, mořidla, rozpouštědla, lepidla plastové obaly a nádoby od škodlivin olejem, vazelínou, barvami znečištěné textilie fotochemikálie ojeté pneumatiky obaly od sprejů televizory rádia ledničky domácí elektrospotřebiče matrace WC mísy umyvadla koberce linolea kočárky křesla gauče atd. PŘIJÍMÁN NEBUDE klasický železný šrot, stavební suť, sklo, papír, vyseparované plasty. Jelikož tyto sběry jsou v našem městě organizovány každoročně třikrát, není důvod, aby některé z těchto odpadů končily v popelnicích, kamnech, anebo dokonce ve volné přírodě. Věříme, že každý z Vás, kdo takovéto odpady vlastní, využije výhodné příležitosti a akce se zúčastní. Za přispění k ochraně životního prostředí Vám děkuje MěÚ Brušperk a Marius Pedersen, a.s. Ing. Petr Urbanec, tajemník MěÚ 20

21 Foto č. 11, 12 Černá skládka odpadů. Čeho je civilizovaný člověk schopen! 21

22 Klub seniorů Brušperk plán na měsíc srpen Pá h Výdej objednaných jídel D. Kubinová Ne h Pořad plný psiny, písniček a překvapení s Liborem Pantůčkem D. Kubinová Po h Schůzka seniorů zdravotního střediska M. Dlouhá Po h Schůze výboru D. Kubinová Čt h Autobusový zájezd Polsko Chalupki M. Kuchařová Po h Schůze výboru s důvěrníky D. Kubinová Pá h Posezení s účastníky zájezdu D. Kubinová do Poděbrad L. Cigánková V měsíci září připravujeme jednodenní zájezd do okolí. Klub otevřen po pá h. Změna programu vyhrazena, nutno sledovat vývěsní skříňku. 20 let Klubu seniorů v Brušperku Klub důchodců v Brušperku byl založen 16. prosince 1992, kdy se sešli první zájemci a spolu s pracovníky MěÚ vypracovali Stanovy pro činnost. Do jeho vedení byl navržen JUDr. Leopold Hartmann. Na počátku roku 1993 byli přijímáni noví členové a 24. února 1993 byla svolána první členská schůze s počtem 60 členů. Zpestřením bylo hudební vystoupení Mgr. Zdeňka Hlubka a jako pohoštění dostali členové koblihy. Na schůzi byl rovněž schválen výbor Klubu. O členství ze strany našich občanů nastal rekordní zájem. Ke konci roku se počet zvýšil na 391 členů. V přízemí budovy radnice získal Klub dvě místnosti s kuchyní, které však vyžadovaly náročnou úpravu. Díky obětavé práci členů se to podařilo a 20. dubna 1993 došlo ke slavnostnímu otevření klubových místností, které slouží dodnes. Se vzrůstajícím počtem členů se rozšířila i jeho činnost. Byly organizovány návštěvy divadla v Ostravě, jednodenní zájezdy do okolí. V lednu 1995 náhle odešel předseda Klubu JUDr. Leopold Hartmann a s jeho odchodem i velký počet členů výboru. Na výroční schůzi 16. února 1995 byl zvolen nový výbor. Předsedou Klubu se stal pan Josef Nálepa. V tomto období se činnost rozšířila o zájezdy na burzu do Polského Těšína. Díky obětavosti manželů Kučerových jsme uskutečnili několik týdenních zájezdů s velmi bohatým programem. Pro zlepšení našeho zdraví jsme dvakrát za měsíc navštěvovali plavecký bazén v Novém Jičíně, později v Klimkovicích. Pro uchování zážitků z akcí byla založena klubová kronika. Naši členové, muzikanti, 22

Vzpomeňte na zesnulé...

Vzpomeňte na zesnulé... VyDáVá město BrušPerk Vzpomeňte na zesnulé... LISTOPAD 2014 www.brusperk mesto.cz 2 Výsledky voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. 11. října 2014 v Brušperku Výsledky voleb do Senátu Parlamentu

Více

95 let uplynulo od připojení osad Antonínov a Borošín k městu Brušperk SRPEN 2015. www.brusperk mesto.cz

95 let uplynulo od připojení osad Antonínov a Borošín k městu Brušperk SRPEN 2015. www.brusperk mesto.cz VydáVá město BRušPERk 95 let uplynulo od připojení osad Antonínov a Borošín k městu Brušperk SRPEN 2015 www.brusperk mesto.cz 2 I n f o r m a c e z r a d n i c e Z jednání zastupitelstva města Dne 24.

Více

Bru persk zpravodaj. Přejeme všem našim občanům veselé Velikonoce. www.brusperk mesto.cz DUBEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK

Bru persk zpravodaj. Přejeme všem našim občanům veselé Velikonoce. www.brusperk mesto.cz DUBEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj Příroda se probouzí do nového života Přejeme všem našim občanům veselé Velikonoce a slunné jarní dny DUBEN 2013 www.brusperk mesto.cz Vážení občané, v sobotu 16.

Více

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz. Přejeme našim občanům ČERVENEC 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz. Přejeme našim občanům ČERVENEC 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj Přejeme našim občanům slunnou a příjemnou dovolenou, dětem radostné prázdniny ČERVENEC 2013 www.brusperk mesto.cz INFORMACE Z RADNICE Z jednání rady města Na červnové

Více

Informace z radnice Výsledky voleb do zastupitelstva města Brušperk

Informace z radnice Výsledky voleb do zastupitelstva města Brušperk LISTOPAD 2006 ZDARMA Číslo 11 Informace z radnice Výsledky voleb do zastupitelstva města Brušperk Ve volbách do zastupitelstva města Brušperk konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2006 byly zjištěny tyto výsledky.

Více

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz ŘÍJEN 2013. Sobota 12. aï pondûlí 14. fiíjna 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz ŘÍJEN 2013. Sobota 12. aï pondûlí 14. fiíjna 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj U P ÍLEÎITOSTI 50. V ROâÍ âeského SVAZU ZAHRÁDKÁ Ò V BRU PERKU vás zveme na ZAHRÁDKÁ SK JARMARK spojen s V STAVOU OVOCE, ZELENINY A KVùTIN Sobota 12. aï pondûlí

Více

Brušperský zpravodaj. Nastává podzim

Brušperský zpravodaj. Nastává podzim Brušperský zpravodaj Nastává podzim INFORMACE Z RADNICE Z jednání 13., 14. a 15. schůze rady města V červencovém čísle Brušperského zpravodaje byla uvedena informace o výběru firmy BD STAV MORAVA s.r.o.

Více

LEDEN 2006 ZDARMA Číslo 1 PF 2006

LEDEN 2006 ZDARMA Číslo 1 PF 2006 LEDEN 2006 ZDARMA Číslo 1 Tříkrálová sbírka 2006 Vážení spoluobčané, stalo se již tradicí, že Česká Katolická charita pořádá začátkem roku celostátní akci Tříkrálovou sbírku. Dobrovolnická Charita Brušperk

Více

Květen měsíc lásky, měsíc mariánský.

Květen měsíc lásky, měsíc mariánský. KVĚTEN 2008 ZDARMA Číslo 5 Rada města Brušperk zve občany k UCTĚNÍ PAMÁTKY padlých a umučených občanů města za II. světové války. U pomníku obětí na ul. Dr. Martínka a u základní školy položíme věnce v

Více

Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Všem našim občanům přejeme úspěšný rok 2011. Leden 2011. www.brusperk-mesto.cz

Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Všem našim občanům přejeme úspěšný rok 2011. Leden 2011. www.brusperk-mesto.cz Vydává město Brušperk Všem našim občanům přejeme úspěšný rok 2011 Leden 2011 www.brusperk-mesto.cz Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám. Tak se zpívá v kterési vánoční koledě. Nedávno mi při nahlédnutí

Více

Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Maminkám k svátku. Květen 2010. www.brusperk-mesto.cz

Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Maminkám k svátku. Květen 2010. www.brusperk-mesto.cz Vydává město Brušperk Brušperský zpravodaj Maminkám k svátku Květen 2010 www.brusperk-mesto.cz 2 INFORMACE Z RADNICE Rada města Brušperk zve občany K UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝCH A UMUČENÝCH OBČANŮ MĚSTA za

Více

Velikonoční koncert v kostele sv. Jiří v Brušperku

Velikonoční koncert v kostele sv. Jiří v Brušperku DUBEN 2001 Číslo 4 zdarma Já jsem malej koledníček, já k vám jdu, dáte-li mi pár vajíček, rád vezmu: nemáte-li červeny, dejte bíly, však vám za ně slepička snese jiny. Velikonoce jsou svátky jara, vítáním

Více

Teprve ke konci dubna zaútočilo

Teprve ke konci dubna zaútočilo ÚNOR 2003 ZDARMA Číslo 2 Teprve ke konci dubna zaútočilo jaro zplna na tiché městečko. Akáty, stojící po vyšší straně náměstí (neboť náměstí je oblé, povídá se mezi posměváčky, že právě ono je středem

Více

Ráj domova. Informace z radnice. 1. červen DEN DĚTÍ. ČERVEN 2003 ZDARMA Číslo 6. Významné dny v měsíci červnu. Pranostika

Ráj domova. Informace z radnice. 1. červen DEN DĚTÍ. ČERVEN 2003 ZDARMA Číslo 6. Významné dny v měsíci červnu. Pranostika ČERVEN 2003 ZDARMA Číslo 6 Ráj domova Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě! Jen se, děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu zvířátek, kolik ptáků, ptáčátek! Kolik je tu dobrých

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2 Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2014 ROČNÍK XXIV ČÍSLO 281 ZDARMA Přibyslavský kaleidoskop str. 2 Vyplatily se soutěže na výběr dodavatele elektrických energií? str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 3 ročník XXI. 3. 2. 2012 zdarma Prvním litvínovským

Více

Občasník č. 3 Září 2010

Občasník č. 3 Září 2010 Občasník č. 3 Září 2010 28. říjen Státní svátek výročí vzniku samostatného československého státu Svatováclavský chorál Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha! Kriste,

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ duben 2010 V souvislosti se Světelským oltářem je třeba připomenout i jeho dárce adamovskému kostelu, zakladatele a mecenáše kostela, školy a fary, knížete Aloise z Lichtensteina. Připomíná

Více

Šilheřovický zpravodaj. Červen 2013

Šilheřovický zpravodaj. Červen 2013 Šilheřovický zpravodaj Červen 2013 ÚVODNÍ SLOVO Vážení občané, dovolte mi, abych Vás v červnovém vydání našeho obecního Zpravodaje blíže seznámila alespoň s těmi nejdůležitějšími investičními i neinvestičními

Více

ZPRAVODAJ. Rostislav Kožušník, starosta

ZPRAVODAJ. Rostislav Kožušník, starosta ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 97 vyšel 12. 8. 2009 jů. A potřebujete-li být hluční, dojděte prosím za vaším sousedem, jestli mu náhodou nepřijedou známí. Posezení u grilu pod pergolou nejde totiž se sekačkou

Více

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního Kde najdete tu svou? Kunčice p. O. Frýdlant nad Ostravicí Bílá, St. Hamry Pržno Baška Malenovice Pstruží Lhotka, Metylovice Ostravice Čeladná Janovice Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 1 str. 2, 3, 4

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

DUBEN 2006. Příjemné prožití velikonočních svátků, a ať Vás koledníci dostatečně omladí, přeje redakce.

DUBEN 2006. Příjemné prožití velikonočních svátků, a ať Vás koledníci dostatečně omladí, přeje redakce. DUBEN 2006 T radice velikonoční pomlázky je velice stará. Zmiňuje se o ní Konrád Waldhauser, pražský kazatel žijící ve 14. století. O velikonočním pondělí a úterý se prý šlehali manželé a milenci a ospalci

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 127 www.repiste.eu Veřejné projednání přípravy výstavby splaškové kanalizace v Řepištích Obec Řepiště zve

Více