Bru persk zpravodaj. mesto.cz SRPEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz SRPEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK"

Transkript

1 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj Přejeme všem našim občanům příjemné prožití dovolené, dětem radostný zbytek prázdnin SRPEN mesto.cz

2 2 INFORMACE Z RADNICE Z jednání zastupitelstva města Dne 19. června se uskutečnilo 15. zasedání zastupitelstva města, na jehož začátku zastupitelé vzali na vědomí zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města. Následným bodem jednání bylo projednání účetní závěrky města Brušperka k 31. prosinci 2012, závěrečného účtu města Brušperka a jeho příspěvkových organizací za rok Povinnost schvalování účetních závěrek obcí a jimi zřízených příspěvkových organizací zavedla novela zákona o účetnictví, účinná k 1. září Je to specifická účetní kategorie, která nemá přímou vazbu na závěrečný účet obce. Její součástí jsou i výsledky hospodaření města a jeho příspěvkových organizací, které za rok 2012 byly následující: Účetní jednotka Výnosy Náklady Výsledek hospodaření Město Brušperk ,77 Kč ,16 Kč ,61 Kč Základní škola V. M ,15 Kč ,64 Kč ,51 Kč Základní umělecká škola ,60 Kč ,64 Kč ,96 Kč Mateřská škola ,77 Kč ,77 Kč 0,00 Kč Domov pro seniory Ondráš ,76 Kč ,76 Kč 0,00 Kč V červencovém Brušperském zpravodaji byla již podána informace k závěrečnému účtu našeho města za rok 2012 s tím, že radní jej doporučili zastupitelstvu ke schválení a přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb. Ke schválení zastupitelům jej také doporučil finanční výbor zastupitelstva, který jej projednal na červnovém zasedání. Zastupitelé předložený návrh závěrečného účtu schválili, přijali opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků vyplývajících ze závěru Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města Brušperka za rok Kontrolnímu a finančnímu výboru uložili prověřit odstranění těchto chyb a nedostatků. Zastupitelé města dále rozhodli o prodeji dvou stavebních pozemků ve vlastnictví města v lokalitě Pastevník. Jeden pozemek byl prodán za cenu 850 Kč/m 2 a druhý za cenu 907 Kč/m 2. V tomto případě měli o koupi stejného pozemku zájem dva kupci. Vzhledem k tomu, že nikdo z nich neměl zájem o koupi jiného pozemku, došlo na nabídku vyšší ceny formou obálkové metody. V souvislosti se záměrem vybudovat chodník podél silnice II/486 v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Luční po zastávku Chamrád ve směru na Fryčovice zastupitelé rozhodli o uzavření budoucí smlouvy darovací s Moravskoslezským krajem, jenž je majitelem předmětného pozemku, aby město mohlo pokračovat na vyřizování stavebního povolení. Ředitel Základní umělecké školy Brušperk (ZUŠ), Mgr. BcA. Jan Strakoš požádal o souhlas se změnou názvu ZUŠ na nový název Základní umělecká škola Jožky Matěje Brušperk. Zastupitelé s tímto návrhem souhlasili. Po základní škole, která má ve svém názvu jméno významného rodáka našeho města, tak bude mít i ZUŠ v názvu jméno dalšího významného rodáka města Brušperka. Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice na červnové valné hromadě rozhodlo o zaslání finanční pomoci některé z obcí postižené letošní povodní. Bylo rozhodnuto,

3 že každá obec sdružení přispěje částkou 10 Kč za každého svého občana. Protože v rozpočtu města nebylo s touto částkou počítáno, bylo nutné přijat usnesení o poskytnutí těchto finančních prostředků z rezervy výdajové části rozpočtu. Zastupitelé s tímto rozhodnutím souhlasili a o tom, které obci nebo sdružení obcí bude finanční pomoc zaslána, budou informováni na dalším zasedání zastupitelstva města. Z jednání rady města Červencová 42. schůze rady města byla nezvykle krátká. Radní nejdříve vzali na vědomí kontrolu plnění úkolů a uložili splnění úkolů vyplývajících z 15. zasedání Zastupitelstva města Brušperka. Následně vzali na vědomí stavy na bankovních účtech města, na kterých bylo k datu 3. července 2013 necelých 28 milionů Kč. Na schůzi radní ještě rozhodli o výběru firmy na opravu povrchů místních komunikací. Ze čtyř oslovených firem podala nejvýhodnější nabídku firma TS, a.s., Frýdek Místek. Opravy budou provedeny do konce měsíce srpna. Sadové úpravy před Základní školou V. Martínka měly být dokončeny do konce měsíce června. Dlouhá zima a nepříznivé jarní počasí v době realizace zakázky způsobily zpoždění jejího časového plnění. Proto realizační firma požádala o prodloužení termínu pro dokončení zakázky do 22. července Radní uznali uváděné důvody pro nesplnění původního termínu a schválili dodatek ke smlouvě řešící prodloužení termínu plnění k výše uvedenému datu. Rada města dále projednávala návrh nově zpracovaných cen za pronájem hrobových míst, urnových schránek a ceny vsypu na vsypové loučce. Podle zákona o pohřebnictví musí smlouva o nájmu hrobového místa obsahovat výši nájemného za pronajaté hrobové místo a výši úhrady za služby spojené s nájmem hrobového místa. Dle výměru Ministerstva financí č. 01/2013 je maximální cena za nájem hrobových míst u obcí do 25 tis. obyvatel stanovena ve výši 20 Kč/m 2 /rok. Rada města schválila návrh pro naše město na zvýšení současné ceny ze 7 Kč/m 2 /rok na 10 Kč/m 2 /rok. Podle výše uvedeného výměru patří do seznamu zboží, u něhož se uplatňují regulované ceny i služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním veřejného pohřebiště. Tato cena může obsahovat pouze ekonomicky oprávněné náklady doložené z účetnictví. V našem městě výdaje za služby na 1 m 2 činí 40,99 Kč. Protože tuto cenu za služby s nájmem spojené nelze překročit, ale nemusí být dosažena ani její vypočtená výše, bylo doporučeno navýšit cenu z dosavadních 30 Kč/m 2 /rok na 35 Kč/m 2 /rok. Nová cena za hrobové místo za 1 rok o průměrné výměře 5,76 m 2 tak činí 258 Kč. Protože tlecí doba na našem veřejném pohřebišti byla okresním hygienikem stanovena na dobu 13 let, jsou smlouvy na nájem hrobového místa i urnových schránek uzavírány na tuto dobu. Cena za 13 let pronájmu hrobového místa tak činí Kč. Na stejnou dobu pronájmu urnové schránky byla radními schválena cena Kč a za provedení vsypu jedné urny na vsypové loučce ve výši 700 Kč. K pronájmu lze nabídnout ještě 22 urnových schránek a asi 50 hrobových míst včetně urnových hrobů. Jiří Pasyk, místostarosta Pravidelné odečty vodoměrů v našem městě Na základě smlouvy uzavřené mezi společností Ovod, spol. s r.o. a SmVaK Ostrav, a.s., bude ve dnech 10. až 28. září proveden odečet stavu vašich vodoměrů. Závěrečný odečet vodoměrů se uskuteční ve dnech od 8. do 17. prosince Call centrum SmVaK Ostrava, a.s.:

4 Foto č pokračování na str. 5 4 Úprava okolí Základní školy Vojtěcha Martínka v Brušperku

5 Foto č pokračování fotografií 5

6 Své významné životní jubileum oslaví v měsíci srpnu tito naši občané Vlasta Vyplelová 91 let Ludmila Němcová 86 let Zdeňka Hartmannová 90 let Jan Žourek 85 let Růžena Karasová 89 let Ludmila Pálková 84 let Vlasta Brumovská 89 let Věra Ranochová 83 let Jaromír Recman 88 let Jiří Jurečka 83 let Vojtěška Hubrová 88 let Václav Prokop 83 let Václav Šugárek 88 let Zdenka Glivická 82 let Město Brušperk, Městský úřad Brušperk, Sociální a zdravotní komise Rady města Brušperka přejí všem jubilantům do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu. Vzpomínky Dne 14. července jsme si připomenuli 10. výročí úmrtí pana Zdeňka Neuwirta. Za rodinu, přátele šachisty a ostatní kamarády vzpomínají syn Zdeněk s manželkou. Omlouváme se za neuveřejnění vzpomínky v červencovém vydání BZ. K. Konečná Dne 3. srpna si připomeneme nedožitých 90 let naší maminky, babičky, prababičky paní Anny Blechové. Vzpomínají dcery Dana a Mirka s rodinami. Dne 30. června jsme vzpomenuli 5. výročí úmrtí pana Bedřicha Černého a 11. srpna 20 let od úmrtí paní Olgy Černé. Dcera Olga a syn Zdeněk s rodinami. Dne 15. srpna uplyne 10 let od náhlého úmrtí pana Jiřího Hájka. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. S láskou matka Irena a bratr Pavel s rodinou. Dne 16. srpna uplyne 100 let od narození naší maminky paní Anežky Hillové. Kdo jste ji znali, věnujte jí společně s námi tichou vzpomínku. Synové Vítězslav a Svatopluk s rodinami. Dne 18. srpna uplyne 10 let od úmrtí pana Miroslava Pěluchy. S láskou vzpomínají manželka a synové s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. V měsíci červnu jsme se rozloučili s panem Milanem Masopustem, paní Anežkou Orságovou a paní Věrou Vítkovou. Bezplatná právní poradna pro občany Brušperka je v zasedací místnosti městského úřadu v úterý 13. a 27. srpna od 15 do hodin. 6

7 Ze života města Na ulici Gruntovní byl v měsíci červnu vybudován nový kanalizační i vodovodní řad. Vlastníkem kanalizační sítě a vodovodního řadu je fa SmVak Ostrava, a.s., která stavbu provedla a také financovala. Po ukončení prací dostala ulice nový živičný povrch. Na jeho financování se částečně podílelo i město Brušperk. Práce v povodí Ondřejnice Čistírna odpadních vod v Brušperku byla uvedena do provozu dne 31. srpna V současné době byla zahájena na Hukvaldech výstavba kanalizačního přivaděče, který bude odvádět splašky do Čistírny odpadních vod v Brušperku. Práce na výstavbě přivaděče pokračují také v obcích Hukvaldy, Rychaltice, Fryčovice a Brušperk. Akce probíhá v rámci Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, které získalo ze Státního fondu životního prostředí České republiky na stavbu dotaci ve výši 220 mil. Kč bez DPH. Časový plán akce je rozvržen na dobu dvaceti čtyř měsíců. Práce na úpravě okolí školy Po náročné rekonstrukci budovy Základní školy Vojtěch Martínka dochází k ukončení prací na parkových úpravách okolí školy. Vysázeny byly nové okrasné stromy, keře, květiny a založeny nové travnaté plochy. V podzimních měsících bude sadová úprava parčíku ukončena výsadbou cibulovin na záhony. Součástí úprav okolí školní budovy bylo i vybudování zahrady pro environmentální výchovu žáků. Ve školním parku bude zcela novým prvkem. Zahrada je rozdělena na čtyři části. Seznámí žáky s léčivými rostlinami, bylinami používanými v kuchyni, rostlinami venkovských zahrad a vřesovišť. Její jednotlivé části budou odděleny žulovými kostkami. Vedle výuky bude zahrada tvořit velmi hezký prvek zahradní architektury podél komunikace. Na její vytvoření získala škola z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí České republiky finanční částku Kč. Mgr. Jaroslava Neuwirthová Mateřský klub Kuřátka S uplynulým školním rokem jsme se rozloučili jízdou vláčkem Podhoráčkem. Celý výlet se velmi vydařil. Děkujeme všem za účast a na spokojené účastníky se budeme těšit od září opět v herně, na dětském hřišti či v blízkém okolí. Verča a Štěpánek Kubjátovi tel Facebook Kuřátka 7

8 Foto č. 09 Rozloučení dětí s mateřskou školou na radnici Mateřský klub Kuřátek na výletě Foto č. 10 8

9 Informace Základní školy V. Martínka v Brušperku V prázdninovém vydání zpravodaje každoročně přinášíme malé ohlédnutí za uplynulým školním rokem. Jako obvykle budou podrobnosti ve výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2012/13 zveřejněny na webových stránkách školy v měsíci září. Na konci školního roku bylo ve škole evidováno 339 žáků. Hodnocení na vysvědčení dává žákům i jejich rodičům informaci o tom, kolik úsilí do svého vzdělanostního rozvoje vložili a do jaké míry zvládli výstupy definované vzdělávacím programem. Občas se stává, že někomu jeho vysvědčení neudělá radost, a tak je na místě zamyslet se nad tím, co pro dosažení lepších výsledků udělal a jak velkou pomoc a podporu od rodičů měl. Při pohledu do statistiky školy ale předpokládám, že většina žáků je se svými výsledky spokojena a přeji jim, aby stejných či ještě lepších výsledků dosáhli i v dalších letech. Pokud vás tedy rodiče za krásné vysvědčení chválili, poděkujte jim za pomoc a podporu, kterou vám po celý školní rok poskytovali. Celkový průměrný prospěch žáků školy byl 1,45, z toho 1. stupeň 1,21 a 2. stupeň 1,64. Průměrná absence na žáka byla 44 hodiny. S vyznamenáním prospělo celkem 231 žáků. Neprospěli 3 žáci. I v uplynulém školním roce jsme se připojili k několika projektům ověřujícím výsledky vzdělávání. Pilotního testování žáků 5. a 9. tříd, které organizuje pro ministerstvo Česká školní inspekce, bude pokračovat i v dalších letech, zúčastnili jsme se projektu Gepard, připravený společností SCIO, který je zaměřen na informační gramotnost žáků. Páťáci a deváťáci byli zapojeni do projektu Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj. Cílem projektu je zlepšení výsledků žáků. Podrobné výsledky v souhrnné podobě zveřejníme ve výroční zprávě. Uspořádali jsme dvě významné akce říjen Brunofest 2012, prosinec Den otevřených dveří. Únorová kontrola České školní inspekce naši školu v mnoha ohledech hodnotila jako příkladnou. Z mnoha soutěží připomínám úspěch v dopravní soutěži BESIP, kde jsme v okresním kole zvítězili a v krajském se umístili na pěkném 5. místě. Úspěchem je též 19. místo v krajském kole Dějepisné olympiády. Nejvýše dosaženou metou byla účast v národním kole soutěže Mladý zahrádkář. Pochvalu ředitele školy obdrželi 5. A Marek Vidlička za 1. místo v okresním kole a za reprezentaci školy v národním kole soutěže Mladý zahrádkář 8. A Ondřej Homola za 1. místo v okresním kole dopravní soutěže BESIP 8. A František Vantuch za 1. místo v okresním kole dopravní soutěže BESIP 8. A Lenka Dittrichová za 1. místo v okresním kole soutěže BESIP, za reprezentaci školy ve sportu a za reprezentaci školy a města 8. A Veronika Gromnicová za reprezentaci školy v matematických soutěžích, ve sportu, za 1. místo v okresním kole dopravní soutěže BESIP 9. A Daniel Mičan za 19. místo v krajském kole Dějepisné olympiády Rád bych poděkoval všem příznivcům školy za jejich podporu a pomoc v uplynulém školním roce, zároveň přeji všem pěkný zbytek prázdnin a těším se na další spolupráci. Slavnostní zahájení školního roku se koná v pondělí 2. září v 9 h v sále školy. Obvyklá mše bude v 7.30 h v chrámu sv. Jiří. Školní družina bude v provozu 3. září od 7.30 do h. Mgr. Aleš Vyvial, ředitel školy 9

10 Ohlédnutí za uplynulým školním rokem Základní umělecké školy v Brušperku Vstupujeme do druhého prázdninového měsíce, kdy školní lavice stále zejí prázdnotou a děti čerpají síly do nového školního roku. Pojďme se ještě ohlédnout za uplynulým školním rokem 2012/13. Školu navštěvovalo 373 žáků, 295 v hudebním a 78 ve výtvarném oboru. Výuku zajišťovalo 20 pedagogů, o provoz školy se starali 2 správní zaměstnanci. Výuka tradičně probíhala nejen v kmenové budově školy, ale i na pracovištích ve Staré Vsi n. Ondřejnicí, Fryčovicích a na Hukvaldech. V květnu tohoto roku provedla Česká školní inspekce kontrolu a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného naší školou. Výsledky zjištění jsou výborné a inspekční zpráva je k nahlédnutí na internetových stránkách školy. Ze zprávy uvádím a vyzdvihuji zejména to, že všichni pedagogové svým vzděláním vyhovují požadavkům na odbornou kvalifikaci. Uplynulý školní rok byl též ve znamení zásadních změn, nejen materiálních, ale i vzdělávacích škola se přestěhovala do upravených prostor bývalého dětského domova, od 1. července 2012 přebírá zřizovatelskou funkci školy město Brušperk, dochází k výměně vedení školy a v neposlední řadě škola začala po několikaleté přípravě vyučovat podle vlastního školního vzdělávacího programu. S těmito změnami se v září otevřela zvědavým žákům a studentům. Z tváří bylo snadné vyčíst nadšení z velkých barevných učeben, rozsáhlých prostor ozdobených pracemi žáků výtvarného oboru a z nového koncertního sálu. Všichni si na nové prostory rychle zvykli a již 7. prosince, kdy proběhl Den otevřených dveří, nikdo nepoznal, že jsme se teprve před několika měsíci zabydlovali. Prostory školy jsou čisté a esteticky upravené. Jsou na nich bohatě prezentovány práce žáků výtvarného oboru, které jsou pravidelně obměňovány. Prostředí školy působí příjemným a vkusným dojmem. Během roku jsme také uvedli v život logo školy a nové webové stránky. Akce školy proběhly v souladu s plánem roční činnosti. V průběhu školního roku žáci vystupovali na 19 veřejných předehrávkách pro rodiče, absolventi na třech absolventských koncertech. Bylo uspořádáno několik koncertů pro okolní základní školy, mateřské školy a seniory. Žáci naší školy také pravidelně vystupovali na vernisážích v Galerii Chagall v Národním domě a jiných akcích. Uměleckou úroveň dosažených vzdělávacích výsledků školy dokládá pravidelná účast v okresních a krajských kolech soutěží ZUŠ. Mezi mimořádná ocenění patří téměř každoroční umístění žáků hudebního oboru v ústředních kolech soutěží ZUŠ. V letošním roce se Trio zobcových fléten ve složení A. Piskořová, D. Dostál a I. Demlová umístilo na 2. místě v ústředním kole, což potvrzuje vysokou úroveň kvality výuky žáků. Z dalších vynikajících úspěchů zmiňuji klavírní duo Alžběta Šimíčková a Martin Hýl, které obhájilo prvenství z minulého ročníku v soutěži Dvořákův Lipník a navíc získalo titul absolutní vítěz celé soutěže. Tři žáci výtvarného oboru úspěšně vykonali talentovou zkoušku na střední umělecké školy a byli přijati. V květnu se někteří žáci účastnili tzv. plenéru, což je třídenní krajinářský kurz v přírodě spojený s výtvarně laděnými aktivitami. V červnu žáci a vyučující výtvarného oboru připravili pro veřejnost výstavu s názvem Elce, pelce, kotrmelce aneb Tajuplný krasohled. Rozsáhlé prostory školních chodeb pravidelně obměňovali svými pracemi. Bližší informace o úspěších našich žáků a fotografie z výstavy naleznete na Všem žákům i kolegům děkuji za úspěšný minulý školní rok a přeji jim hodně síly, zdraví a neutuchajícího nadšení pro nadcházející školní rok. Mgr. Jan Strakoš, ředitel školy 10

11 Program na podporu výměny kotlů na tuhá paliva v Moravskoslezském kraji pokračuje Dotační program Ministerstva životního prostředí a Moravskoslezského kraje je zaměřen na podporu výměny kotlů pro vytápění domácností za modernější kotle produkující méně emisí. Prostřednictvím programu je poskytována dotace těm domácnostem, které vymění ručně plněné kotle na tuhá paliva (uhlí, dřevo) za nízkoemisní plně automatické kotle na uhlí nebo biomasu (peletky) nebo jejich kombinaci. Cílem dotačního programu je snížení úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji, kde je silné zatížení znečišťujícími látkami pocházejícími z průmyslu, dopravy a malých spalovacích zdrojů v domácnostech. Domácí topeniště přispívají celou třetinou emisí ke znečištění ovzduší v kraji, přestože uhlím zde topí 10,1 % domácností a dřevem 2,9 % domácností. Tuhými palivy topí zhruba 63 tis. domácností. Dle emisních bilancí ČHMÚ bylo v roce 2010 z domácností v Moravskoslezském kraji vypuštěno více než 1 tis. tun tuhých znečišťujících látek. Zavedením tohoto dotačního programu se předpokládá snížení vysoké zátěže obyvatel zapříčiněné právě tuhými znečišťujícími látkami z lokálních topenišť. V domácích kotlích na tuhá paliva lidé často spalují nekvalitní paliva, příp. i odpady. Automatické podavače optimalizují množství a způsob využití paliva zejména z toho důvodu, že eliminují druh používaného paliva a díky samostatnému a průběžnému zásobování vzniká i menší množství tuhých znečišťujících látek, neboť většina těchto látek je vytvářena právě při zahájení procesu spalování. Rada kraje svým usnesením č. 18/1406 ze dne 20. června 2013 schválila vyhlášení dotačního programu 1. Společná výzva Ministerstva životního prostředí ČR a Moravskoslezského kraje Společný program na podporu výměny kotlů. Vyhlašovatelem Programu je Ministerstvo životního prostředí ČR a Moravskoslezský kraj. Poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj a Státní fond životního prostředí ČR. Žádost o dotaci včetně příloh lze podat v jednom podepsaném originále v českém jazyce na adrese podacího místa: Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117, Ostrava Žádosti o dotaci se podávají osobně nebo prostřednictvím poštovních služeb v zalepené obálce označené v souladu s podmínkami vyhlášené výzvy. Ukončení příjmu žádostí dne 29. listopadu 2013 (nebo v den vyčerpání alokace, nastane-li tento den dříve). Podrobné podmínky, žádosti a přílohy k dotačnímu programu 1. Společné výzvy MŽP a MSK jsou zveřejněny na webových stránkách Moravskoslezského kraje, Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí České republiky. MěÚ Brušperk, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí, zdroj Moravskoslezský kraj 11

12 Srdečně Vás zveme na besedu na téma JAK TOPIT LÉPE aneb čistěji, úsporněji, pohodlněji. Středa 18. září v 18 h v sále Národního domu. Program bude upřesněn v příštím čísle BZ. Sledujte také stránky Včelařský rok Podletí Včelařský rok se liší od roku kalendářního. Zatímco občanský rok začíná 1. lednem, včelařský rok již v srpnu. Je to tzv. podletí, období po vytočení posledního medu. Do tohoto období spadá zakrmení včelstev cukerným roztokem. Přílivem většího množství zásob ubývají prázdné buňky pro plodování a tím začneme omezovat matku v dalším intenzivním kladení. Včasným doplňováním zimních zásob vytváříme vhodné podmínky k omezení plodování včelstev. Při krmení používáme krmítka podle konstrukce úlů. V tomto období se včely intenzivně připravují na zimní období, propolisem utěsňují díry v úlech, líhnou se dlouhověké včely, které přečkají zimní období a žijí i několik měsíců. Včelař rovněž provádí první přeléčení včelstev proti varroáze. Mgr. et Bc. Petr Juřák, předseda ZO ČSV Brušperk OREL Jednota Brušperk, Kadlčákova župa pořádá v neděli 11. srpna MÍSTNÍ ORELSKOU POUŤ Program: 9.30 h mše svatá v chrámu sv. Jiří za živé a zemřelé Orly a jejich příznivce, poté setkání na faře, hodnocení činnosti za uplynulé období, společný oběd. Srdečně zve výbor Orla!!! POZOR!!! NEMÁTE ČAS NA ÚKLID? BEZ OBAV! Zajistíme úklid domácností REKLAMA ÚKLID_OSMINA vytírání, vysávání, STRANY utírání prachu. Po domluvě možné mytí nádobí a oken, úklid sociálních prostor, žehlení, věšení prádla, sekání trávy, hlídání seniorů a dětí, nákupy. V případě zájmu o jakoukoli z výše uvedených služeb, mne prosím, neváhejte kontaktovat na telefonním čísle Manželský pár HLEDÁ PRONÁJEM v Brušperku a okolí (1+1 nebo 2+1). Telefon: p. Helena Cimbliarakisová, Dráhy 405, Brušperk.

13 GALERIE VÝTVARNÉHO CENTRA CHAGALL v Brušperku zve na výstavu obrazů Kateřiny PROKOPOVÉ a Barbory FRISCHEROVÉ Výstava potrvá do 11. září PAMÁTNÍK VOJTĚCHA MARTÍNKA Stálá expozice o životě a díle brušperského rodáka a spisovatele. Součástí Památníku je také expozice věnovaná dalším významným rodákům. Přijměte pozvání do Národního domu, kde byla rozšířena výzdoba chodby o historické fotografie, které město získalo ze Státního okresního archivu ve Frýdku Místku, tzv. Vhledy do brušperské minulosti. Otevřeno: úterý až pátek h, sobota h, neděle h. Vstup volný. Alena Stodolová, galeristka LETNÍ KINO V BRUŠPERKU Film: Okresní přebor Poslední zápas Pepika Hnátka (komedie ČR 2012) Pátek škvárové hřiště Brušperk Začátek ve 20 h, promítáme od 21 h Vstupné: 40 Kč V případě nepříznivého počasí se promítání ruší. Pořádá Kulturní komise města Brušperka, SDH Brušperk Kulturní komise města Brušperka Vás srdečně zve na POŘAD PLNÝ PSINY LIBORA PANTŮČKA Neděle 4. srpna od h v zahradní restauraci Na Letné (v případě nepříznivého počasí v sále). Vstupné 50 Kč 13

14 SK BRUŠPERK Do jarní části sezóny jsme nastupovali s cílem udržet si přední příčky tabulky s vidinou postupu do Krajského přeboru. Jarní příprava se díky velmi dlouhé zimě protáhla, a tak první mistrovský zápas jsme hráli proti plánu o měsíc později. O to více mohl trenér Dostalík své svěřence prověřit při přátelských zápasech a na těchto utkáních si vyzkoušet i přestupující hráče z dorostu. Nejvíce se z mladých nadějí prosadili Tonda Ručka, Lukáš Staněk a navrátilec Ondřej Kunz. V jarní části jsme dělali radost divákům především doma, kdy jsme ani jednou neprohráli a celkově jsme za celý ročník doma ochutnali hořkost porážky pouze jednou, a to na podzim s Vendryní. Tento soupeř s námi bojoval celé jaro o postupové první místo. Na to jsme bohužel díky malému klopýtnutí v Dolní Lutyni a Šenově nedosáhli, a tak nám patří pro tuto sezónu krásné 2. místo s 48 body a skóre 54 : 30. Toto umístění se pro nás stalo postupové, pro brušperskou kopanou historickým okamžikem. Brušperk ještě nikdy ve své 70leté historii tak vysokou soutěž nehrál. Krajský přebor je tak k našemu výročí krásným dárkem. SK Brušperk má i své ženské družstvo. Nutno podotknout, že hráčky podávaly na jaře velmi pěkné výsledky, především doma svou hrou bavily čím dál tím více fanoušků. V tabulce se nakonec umístily na 7. místě s 38 body, skóre 63:61. Odměnou za celoroční práci jim bylo společné soustředění v Itálii. Největší zastoupení v brušperské kopané má naše mládež. Vychováváme přes 100 mladých nadějí. Největší počet fotbalistů má přípravka, která již po několikáté obhájila 1. místo v Brušperské lize. Další umístění naší mládeže (ve všech případech Krajský přebor): Mladší žáci: 7. místo ze bodů Starší žáci: 11. místo ze bodů Mladší dorost: 2. místo ze bodů Starší dorost: 10. místo ze bodů V průběhu července začala všem družstvům letní příprava a v novém ročníku 2013/14 budou bojovat v těchto soutěžích Moravskoslezského kraje: MUŽI Krajský přebor, ŽENY MS Divize, sk.a, DOROST Krajská soutěž, ŽÁCI Krajský přebor MISTROVSKÁ UTKÁNÍ srpen Muži Krajský přebor so 10.8., 17 h Rýmařov SK Brušperk, bus 13 h so 17.8., 17 h SK Brušperk MFK Vítkovice so 24.8., 17 h Odra Petřkovice SK Brušperk so 31.8., 17 h SK Brušperk Heřmanice Dorost Krajská soutěž ne 18.8., 10 h SK Brušperk Dolní Lutyně ne 25.8., h Petrovice SK Brušperk (dopravu upřesníme) ne 1.9., 10 h SK Brušperk Fryčovice Žáci Krajský přebor ne 25.8., 9 h st., h ml. Nový Jičín SK Brušperk, bus 7 h so 31.8., 9 h st., h ml. SK Brušperk Baník Albrechtice Ženy Divize, sk. A: ne 25.8., 15 h SK Brušperk Nové Sady PŘIPRAVUJEME: sobota 14. září OSLAVY 70 LET činnosti SK BRUŠPERK (od 9 h). Bližší informace v příštím čísle BZ. Lukáš Makúch 14

15 REKLAMA VOLLCANO CELÁ STRANA 15

16 REKLAMA NEXTNET CELÁ STRANA 16

17 REKLAMA PILA MATEJ CELÁ STRANA Reklama _ strany Chrastina na výšku Reklama _ strany Sylmar na výšku Reklama _ strany Půjčovna nářadí na výšku Reklama _ strany Radana na výšku 17

18 REKLAMA POLOVINA STRANY Kanclíř REKLAMA _ STRANY Sylmar na výšku REKLAMA _ STRANY Převod DVD 18

19 REKLAMA POLOVINA STRANY Radana REKLAMA POLOVINA STRANY 123 stěhování 19

20 Příroda se probouzí, v lesích se rodí nový život, a proto vstupuj i ty člověče se stejně posvátným obdivem k tomu věčnému koloběhu života. Nelámej, netrhej, nenič! Milovníci přírody pozor, aby les a jeho obyvatelé zbytečně neoznačili člověka za škodnou! Obecní les nebo obecní skládka! Při své pravidelné lovecké pochůzce v měsíci červnu jsem zjistil, že si nějaký uvědomělý občan zaměnil náš Obecní les se skládkou. Zbavil se zde svého stavebního odpadu viz foto str. 21. Na této černé skládce se nacházela cihlová suť, plasty, lepenka, elektro instalace. Vše, co do lesa naprosto nepatří! Je velmi smutné, jak tento člověk náš Obecní les znehodnotil a poškodil. Tato černá skládka byla na náklady našeho Mysliveckého sdružení Brušperk již odklizena firmou Jan Slabý. Jako myslivecký hospodář vyzývám všechny naše občany, aby v případě zjištění jakékoliv osoby nebo firmy, které černou skládku vytvářejí, toto okamžitě oznámili na Policii Brušperk. Odpad odvážejme na místa k tomu určená a neničme si naši krásnou přírodu! Ivo Dlouhý, hospodář Mysliveckého sdružení Brušperk SBĚR NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ Městský úřad v Brušperku oznamuje občanům, že ve spolupráci s firmou Marius Pedersen, a.s., bude v sobotu 10. srpna proveden sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácností. Křižovatka Dr. Martínka, K Pastevníku h Kotelna u ZŠ V. Martínka, ul. Sportovní h U Cvekova mostu, ul. Družstevní h Křižovatka Krmelínská, Staroveská h Ul. Borošínská, u kříže h Ul. Dráhy, u telefonní budky h V uvedené době BUDE MOCI KAŽDÝ OBČAN BEZPLATNĚ ODEVZDAT na uvedených místech odpady následujícího sortimentu: olejové automobilové filtry plechovky se zbytky barev monočlánky autobaterie zářivky, výbojky znečištěné láhve a sklo od chemikálií zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky staré kosmetické přípravky staré léky vyjeté motorové oleje ředidla, mořidla, rozpouštědla, lepidla plastové obaly a nádoby od škodlivin olejem, vazelínou, barvami znečištěné textilie fotochemikálie ojeté pneumatiky obaly od sprejů televizory rádia ledničky domácí elektrospotřebiče matrace WC mísy umyvadla koberce linolea kočárky křesla gauče atd. PŘIJÍMÁN NEBUDE klasický železný šrot, stavební suť, sklo, papír, vyseparované plasty. Jelikož tyto sběry jsou v našem městě organizovány každoročně třikrát, není důvod, aby některé z těchto odpadů končily v popelnicích, kamnech, anebo dokonce ve volné přírodě. Věříme, že každý z Vás, kdo takovéto odpady vlastní, využije výhodné příležitosti a akce se zúčastní. Za přispění k ochraně životního prostředí Vám děkuje MěÚ Brušperk a Marius Pedersen, a.s. Ing. Petr Urbanec, tajemník MěÚ 20

21 Foto č. 11, 12 Černá skládka odpadů. Čeho je civilizovaný člověk schopen! 21

22 Klub seniorů Brušperk plán na měsíc srpen Pá h Výdej objednaných jídel D. Kubinová Ne h Pořad plný psiny, písniček a překvapení s Liborem Pantůčkem D. Kubinová Po h Schůzka seniorů zdravotního střediska M. Dlouhá Po h Schůze výboru D. Kubinová Čt h Autobusový zájezd Polsko Chalupki M. Kuchařová Po h Schůze výboru s důvěrníky D. Kubinová Pá h Posezení s účastníky zájezdu D. Kubinová do Poděbrad L. Cigánková V měsíci září připravujeme jednodenní zájezd do okolí. Klub otevřen po pá h. Změna programu vyhrazena, nutno sledovat vývěsní skříňku. 20 let Klubu seniorů v Brušperku Klub důchodců v Brušperku byl založen 16. prosince 1992, kdy se sešli první zájemci a spolu s pracovníky MěÚ vypracovali Stanovy pro činnost. Do jeho vedení byl navržen JUDr. Leopold Hartmann. Na počátku roku 1993 byli přijímáni noví členové a 24. února 1993 byla svolána první členská schůze s počtem 60 členů. Zpestřením bylo hudební vystoupení Mgr. Zdeňka Hlubka a jako pohoštění dostali členové koblihy. Na schůzi byl rovněž schválen výbor Klubu. O členství ze strany našich občanů nastal rekordní zájem. Ke konci roku se počet zvýšil na 391 členů. V přízemí budovy radnice získal Klub dvě místnosti s kuchyní, které však vyžadovaly náročnou úpravu. Díky obětavé práci členů se to podařilo a 20. dubna 1993 došlo ke slavnostnímu otevření klubových místností, které slouží dodnes. Se vzrůstajícím počtem členů se rozšířila i jeho činnost. Byly organizovány návštěvy divadla v Ostravě, jednodenní zájezdy do okolí. V lednu 1995 náhle odešel předseda Klubu JUDr. Leopold Hartmann a s jeho odchodem i velký počet členů výboru. Na výroční schůzi 16. února 1995 byl zvolen nový výbor. Předsedou Klubu se stal pan Josef Nálepa. V tomto období se činnost rozšířila o zájezdy na burzu do Polského Těšína. Díky obětavosti manželů Kučerových jsme uskutečnili několik týdenních zájezdů s velmi bohatým programem. Pro zlepšení našeho zdraví jsme dvakrát za měsíc navštěvovali plavecký bazén v Novém Jičíně, později v Klimkovicích. Pro uchování zážitků z akcí byla založena klubová kronika. Naši členové, muzikanti, 22

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 14.4.2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Šárka Kočová, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Mimořádná podpora

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

1. VÝZVA. Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí

1. VÝZVA. Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí 1. VÝZVA Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí VYHLAŠUJÍ SPOLEČNOU VÝZVU k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů. Cílem Společného programu

Více

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 10/06/2016- ZO U Příloha k usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.6.2016 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Zpráva KV 2. Zpráva

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9.

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. INFOKANÁL HUKVALDY Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. Vysílání Janáček 12/2010 od 1:00,5:00,9:00,13:00,17:00,21:00 hodin Vysílání TV Mikroregiony 33/2010 od 2:00,6:00,10:00,14:00,18:00,22:00 hodin Den

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Strana 1 Č.j. 899/02/2016 konaného dne 19.12.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ladislav

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

4. VÝZVA. Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí

4. VÝZVA. Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí 4. VÝZVA Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí VYHLAŠUJÍ SPOLEČNOU VÝZVU k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů. Cílem Společného programu

Více

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 1/ Kontrola usnesení 34/170 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 7/16 34/171

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Obec Šenov u Nového Jičína VÝPIS Z U S N E S E N Í

Obec Šenov u Nového Jičína VÝPIS Z U S N E S E N Í Obec Šenov u Nového Jičína VÝPIS Z U S N E S E N Í z 12. jednání zastupitelstva obce Šenov u Nového Jičína konaného dne 12. prosince 2016 na Obecním úřadě Šenov u Nového Jičína VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 10.9.2001 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Žibrún, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček, Výprachtický

Více

Z Á P I S č. 2/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety

Z Á P I S č. 2/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety Z Á P I S č. 2/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne 21. 4. 2016 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety Přítomno: 6 členů zastupitelstva obce Rpety dle prezenční listiny

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Návrh usnesení: č. 8/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání zastupitelstva obce.

Návrh usnesení: č. 8/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání zastupitelstva obce. Zápis č.3/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Šípy, které se konalo dne 17. června 2016 v pohostinství v Šípech -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 23.06.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013 Z Á P I S 14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 25. 3. 2013 Přítomno : 12 (omluvili se: Petr Purmenský, David Bajer a Martin Pospěch) Občanů : 6 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne

U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 26. 3. 2014 Bod 1 programu Schválení programu jednání RM Program: 1. Schválení programu jednání RM 2. Námitka pana P. Baštýře k zápisu

Více

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. V roce 2016 zde bylo registrováno 61 cvičenců všech

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 7. 11. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,

Více

Slovo starostky obce

Slovo starostky obce Září 2013 ČÍSLO 9 Slovo starostky obce Vážení spoluobčané, v pondělí dne 2. září 2013 jsme společně s paní ředitelkou, pedagogy a žáky zahájili nový školní rok 2013/2014. Do lavic v první třídě usedlo

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

U S N E S E N Í 3. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích

U S N E S E N Í 3. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích U S N E S E N Í 3. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích V Soběšovicích dne 19.12.2014 Zpracoval : Valošková Petra 1 Přehled přijatých usnesení 3. zasedání Rady obce

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

I. Organizační část I.1 Základní údaje o klubu I.2 Organizační struktura klubu... 4

I. Organizační část I.1 Základní údaje o klubu I.2 Organizační struktura klubu... 4 Výroční zpráva o činnosti za rok 2015 1 Obsah I. Organizační část... 3 I.1 Základní údaje o klubu... 3 I.2 Organizační struktura klubu... 4 I.3 Činnost v roce 2015... 6 I.3.1 Obecně k činnosti klubu...

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni dle prezenční listiny příloha č. 2 Zasedání zastupitelstva obce Tuřany

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U s n e s e n í ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Kancelář tajemnice 30/1.1 Žádost o úpravu rozpočtu doporučuje

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

Omluveni: Neomluveni:

Omluveni: Neomluveni: Zápis č. 1/2013 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 8.1.2013 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: ----------- Neomluveni:

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Dne: 1.10.2009 Přítomni: Výbor KRPŠ (p.holzmannová, p.koudelková, p.valčuhová, p.nitschová, p. Zlámalová) p.kanisová, p.langrová, p.vojáček Omluveni:

Více

Zápis. Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Lukáš Frýdek Eva Gréeová Martin Hřebačka

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD.

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením par.

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013

U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013 Město Trutnov Zpracováno dne : 11.11.2013 U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2013-1214/22 Horská čp. 142 Nebytové prostory

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Vzpomínkovému setkání občanů při příležitosti 70. výročí osvobození naší země a ukončení 2.sv.války

Vzpomínkovému setkání občanů při příležitosti 70. výročí osvobození naší země a ukončení 2.sv.války Vážení občané, Zpravodaj č.2 Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 27.4.2015 V příštích májových dnech si připomeneme 70. výročí ukončení 2. světové války. Byl to nejstrašnější konflikt v dosavadních dějinách

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ Říjen 2016 MĚSTYS LITULTOVICE Noviny městyse vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ TERMÍN 23. října od 10:30 hodin 28. října od 18:00 hodin PŘEHLED NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ

Více

Dotační program Kotlíkové dotace v Obci Ludgeřovice

Dotační program Kotlíkové dotace v Obci Ludgeřovice Dotační program Kotlíkové dotace v Obci Ludgeřovice II. etapa I. Název programu. Kotlíkové dotace II. v Obci Ludgeřovice II. etapa. II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. Vyhlašovatelem programu

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod 2 Informace o organizaci 3 Akce pro děti, žáky a studenty 4 Akce veřejnost 6 Koordinace programu Ekoškola v Moravskoslezském kraji 7 Poděkování 8 2 Úvod Rozchodník, o. s.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Obec Šenov u Nového Jičína VÝPIS Z U S N E S E N Í

Obec Šenov u Nového Jičína VÝPIS Z U S N E S E N Í Obec Šenov u Nového Jičína VÝPIS Z U S N E S E N Í ze 43. jednání Rady obce Šenov u Nového Jičína konaného dne 9. ledna 2016 na Obecním úřadě v Šenově u Nového Jičína VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více