Bru persk zpravodaj. mesto.cz SRPEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz SRPEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK"

Transkript

1 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj Přejeme všem našim občanům příjemné prožití dovolené, dětem radostný zbytek prázdnin SRPEN mesto.cz

2 2 INFORMACE Z RADNICE Z jednání zastupitelstva města Dne 19. června se uskutečnilo 15. zasedání zastupitelstva města, na jehož začátku zastupitelé vzali na vědomí zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města. Následným bodem jednání bylo projednání účetní závěrky města Brušperka k 31. prosinci 2012, závěrečného účtu města Brušperka a jeho příspěvkových organizací za rok Povinnost schvalování účetních závěrek obcí a jimi zřízených příspěvkových organizací zavedla novela zákona o účetnictví, účinná k 1. září Je to specifická účetní kategorie, která nemá přímou vazbu na závěrečný účet obce. Její součástí jsou i výsledky hospodaření města a jeho příspěvkových organizací, které za rok 2012 byly následující: Účetní jednotka Výnosy Náklady Výsledek hospodaření Město Brušperk ,77 Kč ,16 Kč ,61 Kč Základní škola V. M ,15 Kč ,64 Kč ,51 Kč Základní umělecká škola ,60 Kč ,64 Kč ,96 Kč Mateřská škola ,77 Kč ,77 Kč 0,00 Kč Domov pro seniory Ondráš ,76 Kč ,76 Kč 0,00 Kč V červencovém Brušperském zpravodaji byla již podána informace k závěrečnému účtu našeho města za rok 2012 s tím, že radní jej doporučili zastupitelstvu ke schválení a přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb. Ke schválení zastupitelům jej také doporučil finanční výbor zastupitelstva, který jej projednal na červnovém zasedání. Zastupitelé předložený návrh závěrečného účtu schválili, přijali opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků vyplývajících ze závěru Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města Brušperka za rok Kontrolnímu a finančnímu výboru uložili prověřit odstranění těchto chyb a nedostatků. Zastupitelé města dále rozhodli o prodeji dvou stavebních pozemků ve vlastnictví města v lokalitě Pastevník. Jeden pozemek byl prodán za cenu 850 Kč/m 2 a druhý za cenu 907 Kč/m 2. V tomto případě měli o koupi stejného pozemku zájem dva kupci. Vzhledem k tomu, že nikdo z nich neměl zájem o koupi jiného pozemku, došlo na nabídku vyšší ceny formou obálkové metody. V souvislosti se záměrem vybudovat chodník podél silnice II/486 v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Luční po zastávku Chamrád ve směru na Fryčovice zastupitelé rozhodli o uzavření budoucí smlouvy darovací s Moravskoslezským krajem, jenž je majitelem předmětného pozemku, aby město mohlo pokračovat na vyřizování stavebního povolení. Ředitel Základní umělecké školy Brušperk (ZUŠ), Mgr. BcA. Jan Strakoš požádal o souhlas se změnou názvu ZUŠ na nový název Základní umělecká škola Jožky Matěje Brušperk. Zastupitelé s tímto návrhem souhlasili. Po základní škole, která má ve svém názvu jméno významného rodáka našeho města, tak bude mít i ZUŠ v názvu jméno dalšího významného rodáka města Brušperka. Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice na červnové valné hromadě rozhodlo o zaslání finanční pomoci některé z obcí postižené letošní povodní. Bylo rozhodnuto,

3 že každá obec sdružení přispěje částkou 10 Kč za každého svého občana. Protože v rozpočtu města nebylo s touto částkou počítáno, bylo nutné přijat usnesení o poskytnutí těchto finančních prostředků z rezervy výdajové části rozpočtu. Zastupitelé s tímto rozhodnutím souhlasili a o tom, které obci nebo sdružení obcí bude finanční pomoc zaslána, budou informováni na dalším zasedání zastupitelstva města. Z jednání rady města Červencová 42. schůze rady města byla nezvykle krátká. Radní nejdříve vzali na vědomí kontrolu plnění úkolů a uložili splnění úkolů vyplývajících z 15. zasedání Zastupitelstva města Brušperka. Následně vzali na vědomí stavy na bankovních účtech města, na kterých bylo k datu 3. července 2013 necelých 28 milionů Kč. Na schůzi radní ještě rozhodli o výběru firmy na opravu povrchů místních komunikací. Ze čtyř oslovených firem podala nejvýhodnější nabídku firma TS, a.s., Frýdek Místek. Opravy budou provedeny do konce měsíce srpna. Sadové úpravy před Základní školou V. Martínka měly být dokončeny do konce měsíce června. Dlouhá zima a nepříznivé jarní počasí v době realizace zakázky způsobily zpoždění jejího časového plnění. Proto realizační firma požádala o prodloužení termínu pro dokončení zakázky do 22. července Radní uznali uváděné důvody pro nesplnění původního termínu a schválili dodatek ke smlouvě řešící prodloužení termínu plnění k výše uvedenému datu. Rada města dále projednávala návrh nově zpracovaných cen za pronájem hrobových míst, urnových schránek a ceny vsypu na vsypové loučce. Podle zákona o pohřebnictví musí smlouva o nájmu hrobového místa obsahovat výši nájemného za pronajaté hrobové místo a výši úhrady za služby spojené s nájmem hrobového místa. Dle výměru Ministerstva financí č. 01/2013 je maximální cena za nájem hrobových míst u obcí do 25 tis. obyvatel stanovena ve výši 20 Kč/m 2 /rok. Rada města schválila návrh pro naše město na zvýšení současné ceny ze 7 Kč/m 2 /rok na 10 Kč/m 2 /rok. Podle výše uvedeného výměru patří do seznamu zboží, u něhož se uplatňují regulované ceny i služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním veřejného pohřebiště. Tato cena může obsahovat pouze ekonomicky oprávněné náklady doložené z účetnictví. V našem městě výdaje za služby na 1 m 2 činí 40,99 Kč. Protože tuto cenu za služby s nájmem spojené nelze překročit, ale nemusí být dosažena ani její vypočtená výše, bylo doporučeno navýšit cenu z dosavadních 30 Kč/m 2 /rok na 35 Kč/m 2 /rok. Nová cena za hrobové místo za 1 rok o průměrné výměře 5,76 m 2 tak činí 258 Kč. Protože tlecí doba na našem veřejném pohřebišti byla okresním hygienikem stanovena na dobu 13 let, jsou smlouvy na nájem hrobového místa i urnových schránek uzavírány na tuto dobu. Cena za 13 let pronájmu hrobového místa tak činí Kč. Na stejnou dobu pronájmu urnové schránky byla radními schválena cena Kč a za provedení vsypu jedné urny na vsypové loučce ve výši 700 Kč. K pronájmu lze nabídnout ještě 22 urnových schránek a asi 50 hrobových míst včetně urnových hrobů. Jiří Pasyk, místostarosta Pravidelné odečty vodoměrů v našem městě Na základě smlouvy uzavřené mezi společností Ovod, spol. s r.o. a SmVaK Ostrav, a.s., bude ve dnech 10. až 28. září proveden odečet stavu vašich vodoměrů. Závěrečný odečet vodoměrů se uskuteční ve dnech od 8. do 17. prosince Call centrum SmVaK Ostrava, a.s.:

4 Foto č pokračování na str. 5 4 Úprava okolí Základní školy Vojtěcha Martínka v Brušperku

5 Foto č pokračování fotografií 5

6 Své významné životní jubileum oslaví v měsíci srpnu tito naši občané Vlasta Vyplelová 91 let Ludmila Němcová 86 let Zdeňka Hartmannová 90 let Jan Žourek 85 let Růžena Karasová 89 let Ludmila Pálková 84 let Vlasta Brumovská 89 let Věra Ranochová 83 let Jaromír Recman 88 let Jiří Jurečka 83 let Vojtěška Hubrová 88 let Václav Prokop 83 let Václav Šugárek 88 let Zdenka Glivická 82 let Město Brušperk, Městský úřad Brušperk, Sociální a zdravotní komise Rady města Brušperka přejí všem jubilantům do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu. Vzpomínky Dne 14. července jsme si připomenuli 10. výročí úmrtí pana Zdeňka Neuwirta. Za rodinu, přátele šachisty a ostatní kamarády vzpomínají syn Zdeněk s manželkou. Omlouváme se za neuveřejnění vzpomínky v červencovém vydání BZ. K. Konečná Dne 3. srpna si připomeneme nedožitých 90 let naší maminky, babičky, prababičky paní Anny Blechové. Vzpomínají dcery Dana a Mirka s rodinami. Dne 30. června jsme vzpomenuli 5. výročí úmrtí pana Bedřicha Černého a 11. srpna 20 let od úmrtí paní Olgy Černé. Dcera Olga a syn Zdeněk s rodinami. Dne 15. srpna uplyne 10 let od náhlého úmrtí pana Jiřího Hájka. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. S láskou matka Irena a bratr Pavel s rodinou. Dne 16. srpna uplyne 100 let od narození naší maminky paní Anežky Hillové. Kdo jste ji znali, věnujte jí společně s námi tichou vzpomínku. Synové Vítězslav a Svatopluk s rodinami. Dne 18. srpna uplyne 10 let od úmrtí pana Miroslava Pěluchy. S láskou vzpomínají manželka a synové s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. V měsíci červnu jsme se rozloučili s panem Milanem Masopustem, paní Anežkou Orságovou a paní Věrou Vítkovou. Bezplatná právní poradna pro občany Brušperka je v zasedací místnosti městského úřadu v úterý 13. a 27. srpna od 15 do hodin. 6

7 Ze života města Na ulici Gruntovní byl v měsíci červnu vybudován nový kanalizační i vodovodní řad. Vlastníkem kanalizační sítě a vodovodního řadu je fa SmVak Ostrava, a.s., která stavbu provedla a také financovala. Po ukončení prací dostala ulice nový živičný povrch. Na jeho financování se částečně podílelo i město Brušperk. Práce v povodí Ondřejnice Čistírna odpadních vod v Brušperku byla uvedena do provozu dne 31. srpna V současné době byla zahájena na Hukvaldech výstavba kanalizačního přivaděče, který bude odvádět splašky do Čistírny odpadních vod v Brušperku. Práce na výstavbě přivaděče pokračují také v obcích Hukvaldy, Rychaltice, Fryčovice a Brušperk. Akce probíhá v rámci Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, které získalo ze Státního fondu životního prostředí České republiky na stavbu dotaci ve výši 220 mil. Kč bez DPH. Časový plán akce je rozvržen na dobu dvaceti čtyř měsíců. Práce na úpravě okolí školy Po náročné rekonstrukci budovy Základní školy Vojtěch Martínka dochází k ukončení prací na parkových úpravách okolí školy. Vysázeny byly nové okrasné stromy, keře, květiny a založeny nové travnaté plochy. V podzimních měsících bude sadová úprava parčíku ukončena výsadbou cibulovin na záhony. Součástí úprav okolí školní budovy bylo i vybudování zahrady pro environmentální výchovu žáků. Ve školním parku bude zcela novým prvkem. Zahrada je rozdělena na čtyři části. Seznámí žáky s léčivými rostlinami, bylinami používanými v kuchyni, rostlinami venkovských zahrad a vřesovišť. Její jednotlivé části budou odděleny žulovými kostkami. Vedle výuky bude zahrada tvořit velmi hezký prvek zahradní architektury podél komunikace. Na její vytvoření získala škola z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí České republiky finanční částku Kč. Mgr. Jaroslava Neuwirthová Mateřský klub Kuřátka S uplynulým školním rokem jsme se rozloučili jízdou vláčkem Podhoráčkem. Celý výlet se velmi vydařil. Děkujeme všem za účast a na spokojené účastníky se budeme těšit od září opět v herně, na dětském hřišti či v blízkém okolí. Verča a Štěpánek Kubjátovi tel Facebook Kuřátka 7

8 Foto č. 09 Rozloučení dětí s mateřskou školou na radnici Mateřský klub Kuřátek na výletě Foto č. 10 8

9 Informace Základní školy V. Martínka v Brušperku V prázdninovém vydání zpravodaje každoročně přinášíme malé ohlédnutí za uplynulým školním rokem. Jako obvykle budou podrobnosti ve výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2012/13 zveřejněny na webových stránkách školy v měsíci září. Na konci školního roku bylo ve škole evidováno 339 žáků. Hodnocení na vysvědčení dává žákům i jejich rodičům informaci o tom, kolik úsilí do svého vzdělanostního rozvoje vložili a do jaké míry zvládli výstupy definované vzdělávacím programem. Občas se stává, že někomu jeho vysvědčení neudělá radost, a tak je na místě zamyslet se nad tím, co pro dosažení lepších výsledků udělal a jak velkou pomoc a podporu od rodičů měl. Při pohledu do statistiky školy ale předpokládám, že většina žáků je se svými výsledky spokojena a přeji jim, aby stejných či ještě lepších výsledků dosáhli i v dalších letech. Pokud vás tedy rodiče za krásné vysvědčení chválili, poděkujte jim za pomoc a podporu, kterou vám po celý školní rok poskytovali. Celkový průměrný prospěch žáků školy byl 1,45, z toho 1. stupeň 1,21 a 2. stupeň 1,64. Průměrná absence na žáka byla 44 hodiny. S vyznamenáním prospělo celkem 231 žáků. Neprospěli 3 žáci. I v uplynulém školním roce jsme se připojili k několika projektům ověřujícím výsledky vzdělávání. Pilotního testování žáků 5. a 9. tříd, které organizuje pro ministerstvo Česká školní inspekce, bude pokračovat i v dalších letech, zúčastnili jsme se projektu Gepard, připravený společností SCIO, který je zaměřen na informační gramotnost žáků. Páťáci a deváťáci byli zapojeni do projektu Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj. Cílem projektu je zlepšení výsledků žáků. Podrobné výsledky v souhrnné podobě zveřejníme ve výroční zprávě. Uspořádali jsme dvě významné akce říjen Brunofest 2012, prosinec Den otevřených dveří. Únorová kontrola České školní inspekce naši školu v mnoha ohledech hodnotila jako příkladnou. Z mnoha soutěží připomínám úspěch v dopravní soutěži BESIP, kde jsme v okresním kole zvítězili a v krajském se umístili na pěkném 5. místě. Úspěchem je též 19. místo v krajském kole Dějepisné olympiády. Nejvýše dosaženou metou byla účast v národním kole soutěže Mladý zahrádkář. Pochvalu ředitele školy obdrželi 5. A Marek Vidlička za 1. místo v okresním kole a za reprezentaci školy v národním kole soutěže Mladý zahrádkář 8. A Ondřej Homola za 1. místo v okresním kole dopravní soutěže BESIP 8. A František Vantuch za 1. místo v okresním kole dopravní soutěže BESIP 8. A Lenka Dittrichová za 1. místo v okresním kole soutěže BESIP, za reprezentaci školy ve sportu a za reprezentaci školy a města 8. A Veronika Gromnicová za reprezentaci školy v matematických soutěžích, ve sportu, za 1. místo v okresním kole dopravní soutěže BESIP 9. A Daniel Mičan za 19. místo v krajském kole Dějepisné olympiády Rád bych poděkoval všem příznivcům školy za jejich podporu a pomoc v uplynulém školním roce, zároveň přeji všem pěkný zbytek prázdnin a těším se na další spolupráci. Slavnostní zahájení školního roku se koná v pondělí 2. září v 9 h v sále školy. Obvyklá mše bude v 7.30 h v chrámu sv. Jiří. Školní družina bude v provozu 3. září od 7.30 do h. Mgr. Aleš Vyvial, ředitel školy 9

10 Ohlédnutí za uplynulým školním rokem Základní umělecké školy v Brušperku Vstupujeme do druhého prázdninového měsíce, kdy školní lavice stále zejí prázdnotou a děti čerpají síly do nového školního roku. Pojďme se ještě ohlédnout za uplynulým školním rokem 2012/13. Školu navštěvovalo 373 žáků, 295 v hudebním a 78 ve výtvarném oboru. Výuku zajišťovalo 20 pedagogů, o provoz školy se starali 2 správní zaměstnanci. Výuka tradičně probíhala nejen v kmenové budově školy, ale i na pracovištích ve Staré Vsi n. Ondřejnicí, Fryčovicích a na Hukvaldech. V květnu tohoto roku provedla Česká školní inspekce kontrolu a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného naší školou. Výsledky zjištění jsou výborné a inspekční zpráva je k nahlédnutí na internetových stránkách školy. Ze zprávy uvádím a vyzdvihuji zejména to, že všichni pedagogové svým vzděláním vyhovují požadavkům na odbornou kvalifikaci. Uplynulý školní rok byl též ve znamení zásadních změn, nejen materiálních, ale i vzdělávacích škola se přestěhovala do upravených prostor bývalého dětského domova, od 1. července 2012 přebírá zřizovatelskou funkci školy město Brušperk, dochází k výměně vedení školy a v neposlední řadě škola začala po několikaleté přípravě vyučovat podle vlastního školního vzdělávacího programu. S těmito změnami se v září otevřela zvědavým žákům a studentům. Z tváří bylo snadné vyčíst nadšení z velkých barevných učeben, rozsáhlých prostor ozdobených pracemi žáků výtvarného oboru a z nového koncertního sálu. Všichni si na nové prostory rychle zvykli a již 7. prosince, kdy proběhl Den otevřených dveří, nikdo nepoznal, že jsme se teprve před několika měsíci zabydlovali. Prostory školy jsou čisté a esteticky upravené. Jsou na nich bohatě prezentovány práce žáků výtvarného oboru, které jsou pravidelně obměňovány. Prostředí školy působí příjemným a vkusným dojmem. Během roku jsme také uvedli v život logo školy a nové webové stránky. Akce školy proběhly v souladu s plánem roční činnosti. V průběhu školního roku žáci vystupovali na 19 veřejných předehrávkách pro rodiče, absolventi na třech absolventských koncertech. Bylo uspořádáno několik koncertů pro okolní základní školy, mateřské školy a seniory. Žáci naší školy také pravidelně vystupovali na vernisážích v Galerii Chagall v Národním domě a jiných akcích. Uměleckou úroveň dosažených vzdělávacích výsledků školy dokládá pravidelná účast v okresních a krajských kolech soutěží ZUŠ. Mezi mimořádná ocenění patří téměř každoroční umístění žáků hudebního oboru v ústředních kolech soutěží ZUŠ. V letošním roce se Trio zobcových fléten ve složení A. Piskořová, D. Dostál a I. Demlová umístilo na 2. místě v ústředním kole, což potvrzuje vysokou úroveň kvality výuky žáků. Z dalších vynikajících úspěchů zmiňuji klavírní duo Alžběta Šimíčková a Martin Hýl, které obhájilo prvenství z minulého ročníku v soutěži Dvořákův Lipník a navíc získalo titul absolutní vítěz celé soutěže. Tři žáci výtvarného oboru úspěšně vykonali talentovou zkoušku na střední umělecké školy a byli přijati. V květnu se někteří žáci účastnili tzv. plenéru, což je třídenní krajinářský kurz v přírodě spojený s výtvarně laděnými aktivitami. V červnu žáci a vyučující výtvarného oboru připravili pro veřejnost výstavu s názvem Elce, pelce, kotrmelce aneb Tajuplný krasohled. Rozsáhlé prostory školních chodeb pravidelně obměňovali svými pracemi. Bližší informace o úspěších našich žáků a fotografie z výstavy naleznete na Všem žákům i kolegům děkuji za úspěšný minulý školní rok a přeji jim hodně síly, zdraví a neutuchajícího nadšení pro nadcházející školní rok. Mgr. Jan Strakoš, ředitel školy 10

11 Program na podporu výměny kotlů na tuhá paliva v Moravskoslezském kraji pokračuje Dotační program Ministerstva životního prostředí a Moravskoslezského kraje je zaměřen na podporu výměny kotlů pro vytápění domácností za modernější kotle produkující méně emisí. Prostřednictvím programu je poskytována dotace těm domácnostem, které vymění ručně plněné kotle na tuhá paliva (uhlí, dřevo) za nízkoemisní plně automatické kotle na uhlí nebo biomasu (peletky) nebo jejich kombinaci. Cílem dotačního programu je snížení úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji, kde je silné zatížení znečišťujícími látkami pocházejícími z průmyslu, dopravy a malých spalovacích zdrojů v domácnostech. Domácí topeniště přispívají celou třetinou emisí ke znečištění ovzduší v kraji, přestože uhlím zde topí 10,1 % domácností a dřevem 2,9 % domácností. Tuhými palivy topí zhruba 63 tis. domácností. Dle emisních bilancí ČHMÚ bylo v roce 2010 z domácností v Moravskoslezském kraji vypuštěno více než 1 tis. tun tuhých znečišťujících látek. Zavedením tohoto dotačního programu se předpokládá snížení vysoké zátěže obyvatel zapříčiněné právě tuhými znečišťujícími látkami z lokálních topenišť. V domácích kotlích na tuhá paliva lidé často spalují nekvalitní paliva, příp. i odpady. Automatické podavače optimalizují množství a způsob využití paliva zejména z toho důvodu, že eliminují druh používaného paliva a díky samostatnému a průběžnému zásobování vzniká i menší množství tuhých znečišťujících látek, neboť většina těchto látek je vytvářena právě při zahájení procesu spalování. Rada kraje svým usnesením č. 18/1406 ze dne 20. června 2013 schválila vyhlášení dotačního programu 1. Společná výzva Ministerstva životního prostředí ČR a Moravskoslezského kraje Společný program na podporu výměny kotlů. Vyhlašovatelem Programu je Ministerstvo životního prostředí ČR a Moravskoslezský kraj. Poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj a Státní fond životního prostředí ČR. Žádost o dotaci včetně příloh lze podat v jednom podepsaném originále v českém jazyce na adrese podacího místa: Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117, Ostrava Žádosti o dotaci se podávají osobně nebo prostřednictvím poštovních služeb v zalepené obálce označené v souladu s podmínkami vyhlášené výzvy. Ukončení příjmu žádostí dne 29. listopadu 2013 (nebo v den vyčerpání alokace, nastane-li tento den dříve). Podrobné podmínky, žádosti a přílohy k dotačnímu programu 1. Společné výzvy MŽP a MSK jsou zveřejněny na webových stránkách Moravskoslezského kraje, Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí České republiky. MěÚ Brušperk, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí, zdroj Moravskoslezský kraj 11

12 Srdečně Vás zveme na besedu na téma JAK TOPIT LÉPE aneb čistěji, úsporněji, pohodlněji. Středa 18. září v 18 h v sále Národního domu. Program bude upřesněn v příštím čísle BZ. Sledujte také stránky Včelařský rok Podletí Včelařský rok se liší od roku kalendářního. Zatímco občanský rok začíná 1. lednem, včelařský rok již v srpnu. Je to tzv. podletí, období po vytočení posledního medu. Do tohoto období spadá zakrmení včelstev cukerným roztokem. Přílivem většího množství zásob ubývají prázdné buňky pro plodování a tím začneme omezovat matku v dalším intenzivním kladení. Včasným doplňováním zimních zásob vytváříme vhodné podmínky k omezení plodování včelstev. Při krmení používáme krmítka podle konstrukce úlů. V tomto období se včely intenzivně připravují na zimní období, propolisem utěsňují díry v úlech, líhnou se dlouhověké včely, které přečkají zimní období a žijí i několik měsíců. Včelař rovněž provádí první přeléčení včelstev proti varroáze. Mgr. et Bc. Petr Juřák, předseda ZO ČSV Brušperk OREL Jednota Brušperk, Kadlčákova župa pořádá v neděli 11. srpna MÍSTNÍ ORELSKOU POUŤ Program: 9.30 h mše svatá v chrámu sv. Jiří za živé a zemřelé Orly a jejich příznivce, poté setkání na faře, hodnocení činnosti za uplynulé období, společný oběd. Srdečně zve výbor Orla!!! POZOR!!! NEMÁTE ČAS NA ÚKLID? BEZ OBAV! Zajistíme úklid domácností REKLAMA ÚKLID_OSMINA vytírání, vysávání, STRANY utírání prachu. Po domluvě možné mytí nádobí a oken, úklid sociálních prostor, žehlení, věšení prádla, sekání trávy, hlídání seniorů a dětí, nákupy. V případě zájmu o jakoukoli z výše uvedených služeb, mne prosím, neváhejte kontaktovat na telefonním čísle Manželský pár HLEDÁ PRONÁJEM v Brušperku a okolí (1+1 nebo 2+1). Telefon: p. Helena Cimbliarakisová, Dráhy 405, Brušperk.

13 GALERIE VÝTVARNÉHO CENTRA CHAGALL v Brušperku zve na výstavu obrazů Kateřiny PROKOPOVÉ a Barbory FRISCHEROVÉ Výstava potrvá do 11. září PAMÁTNÍK VOJTĚCHA MARTÍNKA Stálá expozice o životě a díle brušperského rodáka a spisovatele. Součástí Památníku je také expozice věnovaná dalším významným rodákům. Přijměte pozvání do Národního domu, kde byla rozšířena výzdoba chodby o historické fotografie, které město získalo ze Státního okresního archivu ve Frýdku Místku, tzv. Vhledy do brušperské minulosti. Otevřeno: úterý až pátek h, sobota h, neděle h. Vstup volný. Alena Stodolová, galeristka LETNÍ KINO V BRUŠPERKU Film: Okresní přebor Poslední zápas Pepika Hnátka (komedie ČR 2012) Pátek škvárové hřiště Brušperk Začátek ve 20 h, promítáme od 21 h Vstupné: 40 Kč V případě nepříznivého počasí se promítání ruší. Pořádá Kulturní komise města Brušperka, SDH Brušperk Kulturní komise města Brušperka Vás srdečně zve na POŘAD PLNÝ PSINY LIBORA PANTŮČKA Neděle 4. srpna od h v zahradní restauraci Na Letné (v případě nepříznivého počasí v sále). Vstupné 50 Kč 13

14 SK BRUŠPERK Do jarní části sezóny jsme nastupovali s cílem udržet si přední příčky tabulky s vidinou postupu do Krajského přeboru. Jarní příprava se díky velmi dlouhé zimě protáhla, a tak první mistrovský zápas jsme hráli proti plánu o měsíc později. O to více mohl trenér Dostalík své svěřence prověřit při přátelských zápasech a na těchto utkáních si vyzkoušet i přestupující hráče z dorostu. Nejvíce se z mladých nadějí prosadili Tonda Ručka, Lukáš Staněk a navrátilec Ondřej Kunz. V jarní části jsme dělali radost divákům především doma, kdy jsme ani jednou neprohráli a celkově jsme za celý ročník doma ochutnali hořkost porážky pouze jednou, a to na podzim s Vendryní. Tento soupeř s námi bojoval celé jaro o postupové první místo. Na to jsme bohužel díky malému klopýtnutí v Dolní Lutyni a Šenově nedosáhli, a tak nám patří pro tuto sezónu krásné 2. místo s 48 body a skóre 54 : 30. Toto umístění se pro nás stalo postupové, pro brušperskou kopanou historickým okamžikem. Brušperk ještě nikdy ve své 70leté historii tak vysokou soutěž nehrál. Krajský přebor je tak k našemu výročí krásným dárkem. SK Brušperk má i své ženské družstvo. Nutno podotknout, že hráčky podávaly na jaře velmi pěkné výsledky, především doma svou hrou bavily čím dál tím více fanoušků. V tabulce se nakonec umístily na 7. místě s 38 body, skóre 63:61. Odměnou za celoroční práci jim bylo společné soustředění v Itálii. Největší zastoupení v brušperské kopané má naše mládež. Vychováváme přes 100 mladých nadějí. Největší počet fotbalistů má přípravka, která již po několikáté obhájila 1. místo v Brušperské lize. Další umístění naší mládeže (ve všech případech Krajský přebor): Mladší žáci: 7. místo ze bodů Starší žáci: 11. místo ze bodů Mladší dorost: 2. místo ze bodů Starší dorost: 10. místo ze bodů V průběhu července začala všem družstvům letní příprava a v novém ročníku 2013/14 budou bojovat v těchto soutěžích Moravskoslezského kraje: MUŽI Krajský přebor, ŽENY MS Divize, sk.a, DOROST Krajská soutěž, ŽÁCI Krajský přebor MISTROVSKÁ UTKÁNÍ srpen Muži Krajský přebor so 10.8., 17 h Rýmařov SK Brušperk, bus 13 h so 17.8., 17 h SK Brušperk MFK Vítkovice so 24.8., 17 h Odra Petřkovice SK Brušperk so 31.8., 17 h SK Brušperk Heřmanice Dorost Krajská soutěž ne 18.8., 10 h SK Brušperk Dolní Lutyně ne 25.8., h Petrovice SK Brušperk (dopravu upřesníme) ne 1.9., 10 h SK Brušperk Fryčovice Žáci Krajský přebor ne 25.8., 9 h st., h ml. Nový Jičín SK Brušperk, bus 7 h so 31.8., 9 h st., h ml. SK Brušperk Baník Albrechtice Ženy Divize, sk. A: ne 25.8., 15 h SK Brušperk Nové Sady PŘIPRAVUJEME: sobota 14. září OSLAVY 70 LET činnosti SK BRUŠPERK (od 9 h). Bližší informace v příštím čísle BZ. Lukáš Makúch 14

15 REKLAMA VOLLCANO CELÁ STRANA 15

16 REKLAMA NEXTNET CELÁ STRANA 16

17 REKLAMA PILA MATEJ CELÁ STRANA Reklama _ strany Chrastina na výšku Reklama _ strany Sylmar na výšku Reklama _ strany Půjčovna nářadí na výšku Reklama _ strany Radana na výšku 17

18 REKLAMA POLOVINA STRANY Kanclíř REKLAMA _ STRANY Sylmar na výšku REKLAMA _ STRANY Převod DVD 18

19 REKLAMA POLOVINA STRANY Radana REKLAMA POLOVINA STRANY 123 stěhování 19

20 Příroda se probouzí, v lesích se rodí nový život, a proto vstupuj i ty člověče se stejně posvátným obdivem k tomu věčnému koloběhu života. Nelámej, netrhej, nenič! Milovníci přírody pozor, aby les a jeho obyvatelé zbytečně neoznačili člověka za škodnou! Obecní les nebo obecní skládka! Při své pravidelné lovecké pochůzce v měsíci červnu jsem zjistil, že si nějaký uvědomělý občan zaměnil náš Obecní les se skládkou. Zbavil se zde svého stavebního odpadu viz foto str. 21. Na této černé skládce se nacházela cihlová suť, plasty, lepenka, elektro instalace. Vše, co do lesa naprosto nepatří! Je velmi smutné, jak tento člověk náš Obecní les znehodnotil a poškodil. Tato černá skládka byla na náklady našeho Mysliveckého sdružení Brušperk již odklizena firmou Jan Slabý. Jako myslivecký hospodář vyzývám všechny naše občany, aby v případě zjištění jakékoliv osoby nebo firmy, které černou skládku vytvářejí, toto okamžitě oznámili na Policii Brušperk. Odpad odvážejme na místa k tomu určená a neničme si naši krásnou přírodu! Ivo Dlouhý, hospodář Mysliveckého sdružení Brušperk SBĚR NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ Městský úřad v Brušperku oznamuje občanům, že ve spolupráci s firmou Marius Pedersen, a.s., bude v sobotu 10. srpna proveden sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácností. Křižovatka Dr. Martínka, K Pastevníku h Kotelna u ZŠ V. Martínka, ul. Sportovní h U Cvekova mostu, ul. Družstevní h Křižovatka Krmelínská, Staroveská h Ul. Borošínská, u kříže h Ul. Dráhy, u telefonní budky h V uvedené době BUDE MOCI KAŽDÝ OBČAN BEZPLATNĚ ODEVZDAT na uvedených místech odpady následujícího sortimentu: olejové automobilové filtry plechovky se zbytky barev monočlánky autobaterie zářivky, výbojky znečištěné láhve a sklo od chemikálií zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky staré kosmetické přípravky staré léky vyjeté motorové oleje ředidla, mořidla, rozpouštědla, lepidla plastové obaly a nádoby od škodlivin olejem, vazelínou, barvami znečištěné textilie fotochemikálie ojeté pneumatiky obaly od sprejů televizory rádia ledničky domácí elektrospotřebiče matrace WC mísy umyvadla koberce linolea kočárky křesla gauče atd. PŘIJÍMÁN NEBUDE klasický železný šrot, stavební suť, sklo, papír, vyseparované plasty. Jelikož tyto sběry jsou v našem městě organizovány každoročně třikrát, není důvod, aby některé z těchto odpadů končily v popelnicích, kamnech, anebo dokonce ve volné přírodě. Věříme, že každý z Vás, kdo takovéto odpady vlastní, využije výhodné příležitosti a akce se zúčastní. Za přispění k ochraně životního prostředí Vám děkuje MěÚ Brušperk a Marius Pedersen, a.s. Ing. Petr Urbanec, tajemník MěÚ 20

21 Foto č. 11, 12 Černá skládka odpadů. Čeho je civilizovaný člověk schopen! 21

22 Klub seniorů Brušperk plán na měsíc srpen Pá h Výdej objednaných jídel D. Kubinová Ne h Pořad plný psiny, písniček a překvapení s Liborem Pantůčkem D. Kubinová Po h Schůzka seniorů zdravotního střediska M. Dlouhá Po h Schůze výboru D. Kubinová Čt h Autobusový zájezd Polsko Chalupki M. Kuchařová Po h Schůze výboru s důvěrníky D. Kubinová Pá h Posezení s účastníky zájezdu D. Kubinová do Poděbrad L. Cigánková V měsíci září připravujeme jednodenní zájezd do okolí. Klub otevřen po pá h. Změna programu vyhrazena, nutno sledovat vývěsní skříňku. 20 let Klubu seniorů v Brušperku Klub důchodců v Brušperku byl založen 16. prosince 1992, kdy se sešli první zájemci a spolu s pracovníky MěÚ vypracovali Stanovy pro činnost. Do jeho vedení byl navržen JUDr. Leopold Hartmann. Na počátku roku 1993 byli přijímáni noví členové a 24. února 1993 byla svolána první členská schůze s počtem 60 členů. Zpestřením bylo hudební vystoupení Mgr. Zdeňka Hlubka a jako pohoštění dostali členové koblihy. Na schůzi byl rovněž schválen výbor Klubu. O členství ze strany našich občanů nastal rekordní zájem. Ke konci roku se počet zvýšil na 391 členů. V přízemí budovy radnice získal Klub dvě místnosti s kuchyní, které však vyžadovaly náročnou úpravu. Díky obětavé práci členů se to podařilo a 20. dubna 1993 došlo ke slavnostnímu otevření klubových místností, které slouží dodnes. Se vzrůstajícím počtem členů se rozšířila i jeho činnost. Byly organizovány návštěvy divadla v Ostravě, jednodenní zájezdy do okolí. V lednu 1995 náhle odešel předseda Klubu JUDr. Leopold Hartmann a s jeho odchodem i velký počet členů výboru. Na výroční schůzi 16. února 1995 byl zvolen nový výbor. Předsedou Klubu se stal pan Josef Nálepa. V tomto období se činnost rozšířila o zájezdy na burzu do Polského Těšína. Díky obětavosti manželů Kučerových jsme uskutečnili několik týdenních zájezdů s velmi bohatým programem. Pro zlepšení našeho zdraví jsme dvakrát za měsíc navštěvovali plavecký bazén v Novém Jičíně, později v Klimkovicích. Pro uchování zážitků z akcí byla založena klubová kronika. Naši členové, muzikanti, 22

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

VRBA. VRBA propagační LULV

VRBA. VRBA propagační LULV p VRBA propagační LULV VRBA Ročník XXIV. ČÍSLO 71 17. září 2015 NEPERIODICKÉ PERIODIKUM LAŠSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, o. s. Vážení, dnes dostáváte VRBU č.71, která je informační, hlavně o budoucí činnosti LULV

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz. Přejeme našim občanům ČERVENEC 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz. Přejeme našim občanům ČERVENEC 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj Přejeme našim občanům slunnou a příjemnou dovolenou, dětem radostné prázdniny ČERVENEC 2013 www.brusperk mesto.cz INFORMACE Z RADNICE Z jednání rady města Na červnové

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Vzpomeňte na zesnulé...

Vzpomeňte na zesnulé... VyDáVá město BrušPerk Vzpomeňte na zesnulé... LISTOPAD 2014 www.brusperk mesto.cz 2 Výsledky voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. 11. října 2014 v Brušperku Výsledky voleb do Senátu Parlamentu

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

U S N E S E N Í 13. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 29.4.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 65/2015

U S N E S E N Í 13. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 29.4.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 65/2015 U S N E S E N Í 13. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 65/2015 V Soběšovicích dne 30.4.2015 Zpracoval : Valošková Petra Přehled přijatých usnesení

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

U S N E S E N Í 10. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 18.3.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 53/2015

U S N E S E N Í 10. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 18.3.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 53/2015 U S N E S E N Í 10. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 53/2015 V Soběšovicích dne 19.3.2015 Zpracoval : Valošková Petra Přehled přijatých usnesení

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček účast od 18.10 hodin Dále přítomno: 4 občané, dle prezenční

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji Ing. Marek Bruštík Hrotovice, 24.10.2014 Obsah Princip kotlíkové dotace Proč se zaměřujeme na výměnu starých kotlů? Proč motivovat

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK. Bru persk zpravodaj ZÁŘÍ 2013. www.brusperk mesto.cz

VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK. Bru persk zpravodaj ZÁŘÍ 2013. www.brusperk mesto.cz VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj ZÁŘÍ 2013 www.brusperk mesto.cz 2 INFORMACE Z RADNICE Z jednání rady města V měsíci srpnu se uskutečnily dvě schůze rady města. Ta první, v pořadí 43., byla svolána

Více

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD.

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením par.

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10)

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) -Přítomni: L. Daenemarková, R.Šorsák, J.Žižka, M.Žižka = členové Zastupitelstva obce

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5 KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Soňa Lejsková,

Více

RO 81. VÝTAH z USNESENÍ z 81. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 18. 11. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 81. VÝTAH z USNESENÍ z 81. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 18. 11. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 81. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice poskytované

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

MĚSTO TRUTNOV - RADA MĚSTA Lesy a parky Trutnov s. r. o. Ceník - pohřebnictví (ceny jsou uvedeny bez DPH)

MĚSTO TRUTNOV - RADA MĚSTA Lesy a parky Trutnov s. r. o. Ceník - pohřebnictví (ceny jsou uvedeny bez DPH) MĚSTO TRUTNOV - RADA MĚSTA Lesy a parky Trutnov s. r. o. Ceník - pohřebnictví (ceny jsou uvedeny bez DPH) ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 7 (účinnost od 1.1.2013) Vydává Lesy a parky Trutnov s. r. o. Schváleno RM, usnesení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7 KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Havířová

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín. Kontrola usnesení: z 14. schůze Rady obce Hukvaldy,

Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín. Kontrola usnesení: z 14. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 14. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 18. 07. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: ZO 3/71 Úkoly uložené 3. zasedáním Zastupitelstva

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 05. listopadu 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : omluveni : Ing. Jan Hýbl,

Více

VydáVá město BRušpERk. Všem našim spoluobčanům přejeme příjemnou a slunnou dovolenou ČERVENEC 2014. www.brusperk mesto.cz

VydáVá město BRušpERk. Všem našim spoluobčanům přejeme příjemnou a slunnou dovolenou ČERVENEC 2014. www.brusperk mesto.cz VydáVá město BRušpERk Všem našim spoluobčanům přejeme příjemnou a slunnou dovolenou ČERVENEC 2014 www.brusperk mesto.cz I N F O R M A C E Z R A D N I C E Z jednání rady města Na červnové schůzi rady města

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz BŘEZEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK MÍSTNÍ REFERENDUM O VÝSTAVBĚ KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V BRUŠPERKU

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz BŘEZEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK MÍSTNÍ REFERENDUM O VÝSTAVBĚ KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V BRUŠPERKU VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj MÍSTNÍ REFERENDUM O VÝSTAVBĚ KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V BRUŠPERKU SOBOTA 16. BŘEZNA 2013 OD 8.00 DO 21.00 HODIN BŘEZEN 2013 www.brusperk mesto.cz Informace o

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více