Bru persk zpravodaj. mesto.cz SRPEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz SRPEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK"

Transkript

1 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj Přejeme všem našim občanům příjemné prožití dovolené, dětem radostný zbytek prázdnin SRPEN mesto.cz

2 2 INFORMACE Z RADNICE Z jednání zastupitelstva města Dne 19. června se uskutečnilo 15. zasedání zastupitelstva města, na jehož začátku zastupitelé vzali na vědomí zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města. Následným bodem jednání bylo projednání účetní závěrky města Brušperka k 31. prosinci 2012, závěrečného účtu města Brušperka a jeho příspěvkových organizací za rok Povinnost schvalování účetních závěrek obcí a jimi zřízených příspěvkových organizací zavedla novela zákona o účetnictví, účinná k 1. září Je to specifická účetní kategorie, která nemá přímou vazbu na závěrečný účet obce. Její součástí jsou i výsledky hospodaření města a jeho příspěvkových organizací, které za rok 2012 byly následující: Účetní jednotka Výnosy Náklady Výsledek hospodaření Město Brušperk ,77 Kč ,16 Kč ,61 Kč Základní škola V. M ,15 Kč ,64 Kč ,51 Kč Základní umělecká škola ,60 Kč ,64 Kč ,96 Kč Mateřská škola ,77 Kč ,77 Kč 0,00 Kč Domov pro seniory Ondráš ,76 Kč ,76 Kč 0,00 Kč V červencovém Brušperském zpravodaji byla již podána informace k závěrečnému účtu našeho města za rok 2012 s tím, že radní jej doporučili zastupitelstvu ke schválení a přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb. Ke schválení zastupitelům jej také doporučil finanční výbor zastupitelstva, který jej projednal na červnovém zasedání. Zastupitelé předložený návrh závěrečného účtu schválili, přijali opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků vyplývajících ze závěru Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města Brušperka za rok Kontrolnímu a finančnímu výboru uložili prověřit odstranění těchto chyb a nedostatků. Zastupitelé města dále rozhodli o prodeji dvou stavebních pozemků ve vlastnictví města v lokalitě Pastevník. Jeden pozemek byl prodán za cenu 850 Kč/m 2 a druhý za cenu 907 Kč/m 2. V tomto případě měli o koupi stejného pozemku zájem dva kupci. Vzhledem k tomu, že nikdo z nich neměl zájem o koupi jiného pozemku, došlo na nabídku vyšší ceny formou obálkové metody. V souvislosti se záměrem vybudovat chodník podél silnice II/486 v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Luční po zastávku Chamrád ve směru na Fryčovice zastupitelé rozhodli o uzavření budoucí smlouvy darovací s Moravskoslezským krajem, jenž je majitelem předmětného pozemku, aby město mohlo pokračovat na vyřizování stavebního povolení. Ředitel Základní umělecké školy Brušperk (ZUŠ), Mgr. BcA. Jan Strakoš požádal o souhlas se změnou názvu ZUŠ na nový název Základní umělecká škola Jožky Matěje Brušperk. Zastupitelé s tímto návrhem souhlasili. Po základní škole, která má ve svém názvu jméno významného rodáka našeho města, tak bude mít i ZUŠ v názvu jméno dalšího významného rodáka města Brušperka. Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice na červnové valné hromadě rozhodlo o zaslání finanční pomoci některé z obcí postižené letošní povodní. Bylo rozhodnuto,

3 že každá obec sdružení přispěje částkou 10 Kč za každého svého občana. Protože v rozpočtu města nebylo s touto částkou počítáno, bylo nutné přijat usnesení o poskytnutí těchto finančních prostředků z rezervy výdajové části rozpočtu. Zastupitelé s tímto rozhodnutím souhlasili a o tom, které obci nebo sdružení obcí bude finanční pomoc zaslána, budou informováni na dalším zasedání zastupitelstva města. Z jednání rady města Červencová 42. schůze rady města byla nezvykle krátká. Radní nejdříve vzali na vědomí kontrolu plnění úkolů a uložili splnění úkolů vyplývajících z 15. zasedání Zastupitelstva města Brušperka. Následně vzali na vědomí stavy na bankovních účtech města, na kterých bylo k datu 3. července 2013 necelých 28 milionů Kč. Na schůzi radní ještě rozhodli o výběru firmy na opravu povrchů místních komunikací. Ze čtyř oslovených firem podala nejvýhodnější nabídku firma TS, a.s., Frýdek Místek. Opravy budou provedeny do konce měsíce srpna. Sadové úpravy před Základní školou V. Martínka měly být dokončeny do konce měsíce června. Dlouhá zima a nepříznivé jarní počasí v době realizace zakázky způsobily zpoždění jejího časového plnění. Proto realizační firma požádala o prodloužení termínu pro dokončení zakázky do 22. července Radní uznali uváděné důvody pro nesplnění původního termínu a schválili dodatek ke smlouvě řešící prodloužení termínu plnění k výše uvedenému datu. Rada města dále projednávala návrh nově zpracovaných cen za pronájem hrobových míst, urnových schránek a ceny vsypu na vsypové loučce. Podle zákona o pohřebnictví musí smlouva o nájmu hrobového místa obsahovat výši nájemného za pronajaté hrobové místo a výši úhrady za služby spojené s nájmem hrobového místa. Dle výměru Ministerstva financí č. 01/2013 je maximální cena za nájem hrobových míst u obcí do 25 tis. obyvatel stanovena ve výši 20 Kč/m 2 /rok. Rada města schválila návrh pro naše město na zvýšení současné ceny ze 7 Kč/m 2 /rok na 10 Kč/m 2 /rok. Podle výše uvedeného výměru patří do seznamu zboží, u něhož se uplatňují regulované ceny i služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním veřejného pohřebiště. Tato cena může obsahovat pouze ekonomicky oprávněné náklady doložené z účetnictví. V našem městě výdaje za služby na 1 m 2 činí 40,99 Kč. Protože tuto cenu za služby s nájmem spojené nelze překročit, ale nemusí být dosažena ani její vypočtená výše, bylo doporučeno navýšit cenu z dosavadních 30 Kč/m 2 /rok na 35 Kč/m 2 /rok. Nová cena za hrobové místo za 1 rok o průměrné výměře 5,76 m 2 tak činí 258 Kč. Protože tlecí doba na našem veřejném pohřebišti byla okresním hygienikem stanovena na dobu 13 let, jsou smlouvy na nájem hrobového místa i urnových schránek uzavírány na tuto dobu. Cena za 13 let pronájmu hrobového místa tak činí Kč. Na stejnou dobu pronájmu urnové schránky byla radními schválena cena Kč a za provedení vsypu jedné urny na vsypové loučce ve výši 700 Kč. K pronájmu lze nabídnout ještě 22 urnových schránek a asi 50 hrobových míst včetně urnových hrobů. Jiří Pasyk, místostarosta Pravidelné odečty vodoměrů v našem městě Na základě smlouvy uzavřené mezi společností Ovod, spol. s r.o. a SmVaK Ostrav, a.s., bude ve dnech 10. až 28. září proveden odečet stavu vašich vodoměrů. Závěrečný odečet vodoměrů se uskuteční ve dnech od 8. do 17. prosince Call centrum SmVaK Ostrava, a.s.:

4 Foto č pokračování na str. 5 4 Úprava okolí Základní školy Vojtěcha Martínka v Brušperku

5 Foto č pokračování fotografií 5

6 Své významné životní jubileum oslaví v měsíci srpnu tito naši občané Vlasta Vyplelová 91 let Ludmila Němcová 86 let Zdeňka Hartmannová 90 let Jan Žourek 85 let Růžena Karasová 89 let Ludmila Pálková 84 let Vlasta Brumovská 89 let Věra Ranochová 83 let Jaromír Recman 88 let Jiří Jurečka 83 let Vojtěška Hubrová 88 let Václav Prokop 83 let Václav Šugárek 88 let Zdenka Glivická 82 let Město Brušperk, Městský úřad Brušperk, Sociální a zdravotní komise Rady města Brušperka přejí všem jubilantům do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu. Vzpomínky Dne 14. července jsme si připomenuli 10. výročí úmrtí pana Zdeňka Neuwirta. Za rodinu, přátele šachisty a ostatní kamarády vzpomínají syn Zdeněk s manželkou. Omlouváme se za neuveřejnění vzpomínky v červencovém vydání BZ. K. Konečná Dne 3. srpna si připomeneme nedožitých 90 let naší maminky, babičky, prababičky paní Anny Blechové. Vzpomínají dcery Dana a Mirka s rodinami. Dne 30. června jsme vzpomenuli 5. výročí úmrtí pana Bedřicha Černého a 11. srpna 20 let od úmrtí paní Olgy Černé. Dcera Olga a syn Zdeněk s rodinami. Dne 15. srpna uplyne 10 let od náhlého úmrtí pana Jiřího Hájka. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. S láskou matka Irena a bratr Pavel s rodinou. Dne 16. srpna uplyne 100 let od narození naší maminky paní Anežky Hillové. Kdo jste ji znali, věnujte jí společně s námi tichou vzpomínku. Synové Vítězslav a Svatopluk s rodinami. Dne 18. srpna uplyne 10 let od úmrtí pana Miroslava Pěluchy. S láskou vzpomínají manželka a synové s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. V měsíci červnu jsme se rozloučili s panem Milanem Masopustem, paní Anežkou Orságovou a paní Věrou Vítkovou. Bezplatná právní poradna pro občany Brušperka je v zasedací místnosti městského úřadu v úterý 13. a 27. srpna od 15 do hodin. 6

7 Ze života města Na ulici Gruntovní byl v měsíci červnu vybudován nový kanalizační i vodovodní řad. Vlastníkem kanalizační sítě a vodovodního řadu je fa SmVak Ostrava, a.s., která stavbu provedla a také financovala. Po ukončení prací dostala ulice nový živičný povrch. Na jeho financování se částečně podílelo i město Brušperk. Práce v povodí Ondřejnice Čistírna odpadních vod v Brušperku byla uvedena do provozu dne 31. srpna V současné době byla zahájena na Hukvaldech výstavba kanalizačního přivaděče, který bude odvádět splašky do Čistírny odpadních vod v Brušperku. Práce na výstavbě přivaděče pokračují také v obcích Hukvaldy, Rychaltice, Fryčovice a Brušperk. Akce probíhá v rámci Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, které získalo ze Státního fondu životního prostředí České republiky na stavbu dotaci ve výši 220 mil. Kč bez DPH. Časový plán akce je rozvržen na dobu dvaceti čtyř měsíců. Práce na úpravě okolí školy Po náročné rekonstrukci budovy Základní školy Vojtěch Martínka dochází k ukončení prací na parkových úpravách okolí školy. Vysázeny byly nové okrasné stromy, keře, květiny a založeny nové travnaté plochy. V podzimních měsících bude sadová úprava parčíku ukončena výsadbou cibulovin na záhony. Součástí úprav okolí školní budovy bylo i vybudování zahrady pro environmentální výchovu žáků. Ve školním parku bude zcela novým prvkem. Zahrada je rozdělena na čtyři části. Seznámí žáky s léčivými rostlinami, bylinami používanými v kuchyni, rostlinami venkovských zahrad a vřesovišť. Její jednotlivé části budou odděleny žulovými kostkami. Vedle výuky bude zahrada tvořit velmi hezký prvek zahradní architektury podél komunikace. Na její vytvoření získala škola z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí České republiky finanční částku Kč. Mgr. Jaroslava Neuwirthová Mateřský klub Kuřátka S uplynulým školním rokem jsme se rozloučili jízdou vláčkem Podhoráčkem. Celý výlet se velmi vydařil. Děkujeme všem za účast a na spokojené účastníky se budeme těšit od září opět v herně, na dětském hřišti či v blízkém okolí. Verča a Štěpánek Kubjátovi tel Facebook Kuřátka 7

8 Foto č. 09 Rozloučení dětí s mateřskou školou na radnici Mateřský klub Kuřátek na výletě Foto č. 10 8

9 Informace Základní školy V. Martínka v Brušperku V prázdninovém vydání zpravodaje každoročně přinášíme malé ohlédnutí za uplynulým školním rokem. Jako obvykle budou podrobnosti ve výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2012/13 zveřejněny na webových stránkách školy v měsíci září. Na konci školního roku bylo ve škole evidováno 339 žáků. Hodnocení na vysvědčení dává žákům i jejich rodičům informaci o tom, kolik úsilí do svého vzdělanostního rozvoje vložili a do jaké míry zvládli výstupy definované vzdělávacím programem. Občas se stává, že někomu jeho vysvědčení neudělá radost, a tak je na místě zamyslet se nad tím, co pro dosažení lepších výsledků udělal a jak velkou pomoc a podporu od rodičů měl. Při pohledu do statistiky školy ale předpokládám, že většina žáků je se svými výsledky spokojena a přeji jim, aby stejných či ještě lepších výsledků dosáhli i v dalších letech. Pokud vás tedy rodiče za krásné vysvědčení chválili, poděkujte jim za pomoc a podporu, kterou vám po celý školní rok poskytovali. Celkový průměrný prospěch žáků školy byl 1,45, z toho 1. stupeň 1,21 a 2. stupeň 1,64. Průměrná absence na žáka byla 44 hodiny. S vyznamenáním prospělo celkem 231 žáků. Neprospěli 3 žáci. I v uplynulém školním roce jsme se připojili k několika projektům ověřujícím výsledky vzdělávání. Pilotního testování žáků 5. a 9. tříd, které organizuje pro ministerstvo Česká školní inspekce, bude pokračovat i v dalších letech, zúčastnili jsme se projektu Gepard, připravený společností SCIO, který je zaměřen na informační gramotnost žáků. Páťáci a deváťáci byli zapojeni do projektu Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj. Cílem projektu je zlepšení výsledků žáků. Podrobné výsledky v souhrnné podobě zveřejníme ve výroční zprávě. Uspořádali jsme dvě významné akce říjen Brunofest 2012, prosinec Den otevřených dveří. Únorová kontrola České školní inspekce naši školu v mnoha ohledech hodnotila jako příkladnou. Z mnoha soutěží připomínám úspěch v dopravní soutěži BESIP, kde jsme v okresním kole zvítězili a v krajském se umístili na pěkném 5. místě. Úspěchem je též 19. místo v krajském kole Dějepisné olympiády. Nejvýše dosaženou metou byla účast v národním kole soutěže Mladý zahrádkář. Pochvalu ředitele školy obdrželi 5. A Marek Vidlička za 1. místo v okresním kole a za reprezentaci školy v národním kole soutěže Mladý zahrádkář 8. A Ondřej Homola za 1. místo v okresním kole dopravní soutěže BESIP 8. A František Vantuch za 1. místo v okresním kole dopravní soutěže BESIP 8. A Lenka Dittrichová za 1. místo v okresním kole soutěže BESIP, za reprezentaci školy ve sportu a za reprezentaci školy a města 8. A Veronika Gromnicová za reprezentaci školy v matematických soutěžích, ve sportu, za 1. místo v okresním kole dopravní soutěže BESIP 9. A Daniel Mičan za 19. místo v krajském kole Dějepisné olympiády Rád bych poděkoval všem příznivcům školy za jejich podporu a pomoc v uplynulém školním roce, zároveň přeji všem pěkný zbytek prázdnin a těším se na další spolupráci. Slavnostní zahájení školního roku se koná v pondělí 2. září v 9 h v sále školy. Obvyklá mše bude v 7.30 h v chrámu sv. Jiří. Školní družina bude v provozu 3. září od 7.30 do h. Mgr. Aleš Vyvial, ředitel školy 9

10 Ohlédnutí za uplynulým školním rokem Základní umělecké školy v Brušperku Vstupujeme do druhého prázdninového měsíce, kdy školní lavice stále zejí prázdnotou a děti čerpají síly do nového školního roku. Pojďme se ještě ohlédnout za uplynulým školním rokem 2012/13. Školu navštěvovalo 373 žáků, 295 v hudebním a 78 ve výtvarném oboru. Výuku zajišťovalo 20 pedagogů, o provoz školy se starali 2 správní zaměstnanci. Výuka tradičně probíhala nejen v kmenové budově školy, ale i na pracovištích ve Staré Vsi n. Ondřejnicí, Fryčovicích a na Hukvaldech. V květnu tohoto roku provedla Česká školní inspekce kontrolu a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného naší školou. Výsledky zjištění jsou výborné a inspekční zpráva je k nahlédnutí na internetových stránkách školy. Ze zprávy uvádím a vyzdvihuji zejména to, že všichni pedagogové svým vzděláním vyhovují požadavkům na odbornou kvalifikaci. Uplynulý školní rok byl též ve znamení zásadních změn, nejen materiálních, ale i vzdělávacích škola se přestěhovala do upravených prostor bývalého dětského domova, od 1. července 2012 přebírá zřizovatelskou funkci školy město Brušperk, dochází k výměně vedení školy a v neposlední řadě škola začala po několikaleté přípravě vyučovat podle vlastního školního vzdělávacího programu. S těmito změnami se v září otevřela zvědavým žákům a studentům. Z tváří bylo snadné vyčíst nadšení z velkých barevných učeben, rozsáhlých prostor ozdobených pracemi žáků výtvarného oboru a z nového koncertního sálu. Všichni si na nové prostory rychle zvykli a již 7. prosince, kdy proběhl Den otevřených dveří, nikdo nepoznal, že jsme se teprve před několika měsíci zabydlovali. Prostory školy jsou čisté a esteticky upravené. Jsou na nich bohatě prezentovány práce žáků výtvarného oboru, které jsou pravidelně obměňovány. Prostředí školy působí příjemným a vkusným dojmem. Během roku jsme také uvedli v život logo školy a nové webové stránky. Akce školy proběhly v souladu s plánem roční činnosti. V průběhu školního roku žáci vystupovali na 19 veřejných předehrávkách pro rodiče, absolventi na třech absolventských koncertech. Bylo uspořádáno několik koncertů pro okolní základní školy, mateřské školy a seniory. Žáci naší školy také pravidelně vystupovali na vernisážích v Galerii Chagall v Národním domě a jiných akcích. Uměleckou úroveň dosažených vzdělávacích výsledků školy dokládá pravidelná účast v okresních a krajských kolech soutěží ZUŠ. Mezi mimořádná ocenění patří téměř každoroční umístění žáků hudebního oboru v ústředních kolech soutěží ZUŠ. V letošním roce se Trio zobcových fléten ve složení A. Piskořová, D. Dostál a I. Demlová umístilo na 2. místě v ústředním kole, což potvrzuje vysokou úroveň kvality výuky žáků. Z dalších vynikajících úspěchů zmiňuji klavírní duo Alžběta Šimíčková a Martin Hýl, které obhájilo prvenství z minulého ročníku v soutěži Dvořákův Lipník a navíc získalo titul absolutní vítěz celé soutěže. Tři žáci výtvarného oboru úspěšně vykonali talentovou zkoušku na střední umělecké školy a byli přijati. V květnu se někteří žáci účastnili tzv. plenéru, což je třídenní krajinářský kurz v přírodě spojený s výtvarně laděnými aktivitami. V červnu žáci a vyučující výtvarného oboru připravili pro veřejnost výstavu s názvem Elce, pelce, kotrmelce aneb Tajuplný krasohled. Rozsáhlé prostory školních chodeb pravidelně obměňovali svými pracemi. Bližší informace o úspěších našich žáků a fotografie z výstavy naleznete na Všem žákům i kolegům děkuji za úspěšný minulý školní rok a přeji jim hodně síly, zdraví a neutuchajícího nadšení pro nadcházející školní rok. Mgr. Jan Strakoš, ředitel školy 10

11 Program na podporu výměny kotlů na tuhá paliva v Moravskoslezském kraji pokračuje Dotační program Ministerstva životního prostředí a Moravskoslezského kraje je zaměřen na podporu výměny kotlů pro vytápění domácností za modernější kotle produkující méně emisí. Prostřednictvím programu je poskytována dotace těm domácnostem, které vymění ručně plněné kotle na tuhá paliva (uhlí, dřevo) za nízkoemisní plně automatické kotle na uhlí nebo biomasu (peletky) nebo jejich kombinaci. Cílem dotačního programu je snížení úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji, kde je silné zatížení znečišťujícími látkami pocházejícími z průmyslu, dopravy a malých spalovacích zdrojů v domácnostech. Domácí topeniště přispívají celou třetinou emisí ke znečištění ovzduší v kraji, přestože uhlím zde topí 10,1 % domácností a dřevem 2,9 % domácností. Tuhými palivy topí zhruba 63 tis. domácností. Dle emisních bilancí ČHMÚ bylo v roce 2010 z domácností v Moravskoslezském kraji vypuštěno více než 1 tis. tun tuhých znečišťujících látek. Zavedením tohoto dotačního programu se předpokládá snížení vysoké zátěže obyvatel zapříčiněné právě tuhými znečišťujícími látkami z lokálních topenišť. V domácích kotlích na tuhá paliva lidé často spalují nekvalitní paliva, příp. i odpady. Automatické podavače optimalizují množství a způsob využití paliva zejména z toho důvodu, že eliminují druh používaného paliva a díky samostatnému a průběžnému zásobování vzniká i menší množství tuhých znečišťujících látek, neboť většina těchto látek je vytvářena právě při zahájení procesu spalování. Rada kraje svým usnesením č. 18/1406 ze dne 20. června 2013 schválila vyhlášení dotačního programu 1. Společná výzva Ministerstva životního prostředí ČR a Moravskoslezského kraje Společný program na podporu výměny kotlů. Vyhlašovatelem Programu je Ministerstvo životního prostředí ČR a Moravskoslezský kraj. Poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj a Státní fond životního prostředí ČR. Žádost o dotaci včetně příloh lze podat v jednom podepsaném originále v českém jazyce na adrese podacího místa: Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117, Ostrava Žádosti o dotaci se podávají osobně nebo prostřednictvím poštovních služeb v zalepené obálce označené v souladu s podmínkami vyhlášené výzvy. Ukončení příjmu žádostí dne 29. listopadu 2013 (nebo v den vyčerpání alokace, nastane-li tento den dříve). Podrobné podmínky, žádosti a přílohy k dotačnímu programu 1. Společné výzvy MŽP a MSK jsou zveřejněny na webových stránkách Moravskoslezského kraje, Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí České republiky. MěÚ Brušperk, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí, zdroj Moravskoslezský kraj 11

12 Srdečně Vás zveme na besedu na téma JAK TOPIT LÉPE aneb čistěji, úsporněji, pohodlněji. Středa 18. září v 18 h v sále Národního domu. Program bude upřesněn v příštím čísle BZ. Sledujte také stránky Včelařský rok Podletí Včelařský rok se liší od roku kalendářního. Zatímco občanský rok začíná 1. lednem, včelařský rok již v srpnu. Je to tzv. podletí, období po vytočení posledního medu. Do tohoto období spadá zakrmení včelstev cukerným roztokem. Přílivem většího množství zásob ubývají prázdné buňky pro plodování a tím začneme omezovat matku v dalším intenzivním kladení. Včasným doplňováním zimních zásob vytváříme vhodné podmínky k omezení plodování včelstev. Při krmení používáme krmítka podle konstrukce úlů. V tomto období se včely intenzivně připravují na zimní období, propolisem utěsňují díry v úlech, líhnou se dlouhověké včely, které přečkají zimní období a žijí i několik měsíců. Včelař rovněž provádí první přeléčení včelstev proti varroáze. Mgr. et Bc. Petr Juřák, předseda ZO ČSV Brušperk OREL Jednota Brušperk, Kadlčákova župa pořádá v neděli 11. srpna MÍSTNÍ ORELSKOU POUŤ Program: 9.30 h mše svatá v chrámu sv. Jiří za živé a zemřelé Orly a jejich příznivce, poté setkání na faře, hodnocení činnosti za uplynulé období, společný oběd. Srdečně zve výbor Orla!!! POZOR!!! NEMÁTE ČAS NA ÚKLID? BEZ OBAV! Zajistíme úklid domácností REKLAMA ÚKLID_OSMINA vytírání, vysávání, STRANY utírání prachu. Po domluvě možné mytí nádobí a oken, úklid sociálních prostor, žehlení, věšení prádla, sekání trávy, hlídání seniorů a dětí, nákupy. V případě zájmu o jakoukoli z výše uvedených služeb, mne prosím, neváhejte kontaktovat na telefonním čísle Manželský pár HLEDÁ PRONÁJEM v Brušperku a okolí (1+1 nebo 2+1). Telefon: p. Helena Cimbliarakisová, Dráhy 405, Brušperk.

13 GALERIE VÝTVARNÉHO CENTRA CHAGALL v Brušperku zve na výstavu obrazů Kateřiny PROKOPOVÉ a Barbory FRISCHEROVÉ Výstava potrvá do 11. září PAMÁTNÍK VOJTĚCHA MARTÍNKA Stálá expozice o životě a díle brušperského rodáka a spisovatele. Součástí Památníku je také expozice věnovaná dalším významným rodákům. Přijměte pozvání do Národního domu, kde byla rozšířena výzdoba chodby o historické fotografie, které město získalo ze Státního okresního archivu ve Frýdku Místku, tzv. Vhledy do brušperské minulosti. Otevřeno: úterý až pátek h, sobota h, neděle h. Vstup volný. Alena Stodolová, galeristka LETNÍ KINO V BRUŠPERKU Film: Okresní přebor Poslední zápas Pepika Hnátka (komedie ČR 2012) Pátek škvárové hřiště Brušperk Začátek ve 20 h, promítáme od 21 h Vstupné: 40 Kč V případě nepříznivého počasí se promítání ruší. Pořádá Kulturní komise města Brušperka, SDH Brušperk Kulturní komise města Brušperka Vás srdečně zve na POŘAD PLNÝ PSINY LIBORA PANTŮČKA Neděle 4. srpna od h v zahradní restauraci Na Letné (v případě nepříznivého počasí v sále). Vstupné 50 Kč 13

14 SK BRUŠPERK Do jarní části sezóny jsme nastupovali s cílem udržet si přední příčky tabulky s vidinou postupu do Krajského přeboru. Jarní příprava se díky velmi dlouhé zimě protáhla, a tak první mistrovský zápas jsme hráli proti plánu o měsíc později. O to více mohl trenér Dostalík své svěřence prověřit při přátelských zápasech a na těchto utkáních si vyzkoušet i přestupující hráče z dorostu. Nejvíce se z mladých nadějí prosadili Tonda Ručka, Lukáš Staněk a navrátilec Ondřej Kunz. V jarní části jsme dělali radost divákům především doma, kdy jsme ani jednou neprohráli a celkově jsme za celý ročník doma ochutnali hořkost porážky pouze jednou, a to na podzim s Vendryní. Tento soupeř s námi bojoval celé jaro o postupové první místo. Na to jsme bohužel díky malému klopýtnutí v Dolní Lutyni a Šenově nedosáhli, a tak nám patří pro tuto sezónu krásné 2. místo s 48 body a skóre 54 : 30. Toto umístění se pro nás stalo postupové, pro brušperskou kopanou historickým okamžikem. Brušperk ještě nikdy ve své 70leté historii tak vysokou soutěž nehrál. Krajský přebor je tak k našemu výročí krásným dárkem. SK Brušperk má i své ženské družstvo. Nutno podotknout, že hráčky podávaly na jaře velmi pěkné výsledky, především doma svou hrou bavily čím dál tím více fanoušků. V tabulce se nakonec umístily na 7. místě s 38 body, skóre 63:61. Odměnou za celoroční práci jim bylo společné soustředění v Itálii. Největší zastoupení v brušperské kopané má naše mládež. Vychováváme přes 100 mladých nadějí. Největší počet fotbalistů má přípravka, která již po několikáté obhájila 1. místo v Brušperské lize. Další umístění naší mládeže (ve všech případech Krajský přebor): Mladší žáci: 7. místo ze bodů Starší žáci: 11. místo ze bodů Mladší dorost: 2. místo ze bodů Starší dorost: 10. místo ze bodů V průběhu července začala všem družstvům letní příprava a v novém ročníku 2013/14 budou bojovat v těchto soutěžích Moravskoslezského kraje: MUŽI Krajský přebor, ŽENY MS Divize, sk.a, DOROST Krajská soutěž, ŽÁCI Krajský přebor MISTROVSKÁ UTKÁNÍ srpen Muži Krajský přebor so 10.8., 17 h Rýmařov SK Brušperk, bus 13 h so 17.8., 17 h SK Brušperk MFK Vítkovice so 24.8., 17 h Odra Petřkovice SK Brušperk so 31.8., 17 h SK Brušperk Heřmanice Dorost Krajská soutěž ne 18.8., 10 h SK Brušperk Dolní Lutyně ne 25.8., h Petrovice SK Brušperk (dopravu upřesníme) ne 1.9., 10 h SK Brušperk Fryčovice Žáci Krajský přebor ne 25.8., 9 h st., h ml. Nový Jičín SK Brušperk, bus 7 h so 31.8., 9 h st., h ml. SK Brušperk Baník Albrechtice Ženy Divize, sk. A: ne 25.8., 15 h SK Brušperk Nové Sady PŘIPRAVUJEME: sobota 14. září OSLAVY 70 LET činnosti SK BRUŠPERK (od 9 h). Bližší informace v příštím čísle BZ. Lukáš Makúch 14

15 REKLAMA VOLLCANO CELÁ STRANA 15

16 REKLAMA NEXTNET CELÁ STRANA 16

17 REKLAMA PILA MATEJ CELÁ STRANA Reklama _ strany Chrastina na výšku Reklama _ strany Sylmar na výšku Reklama _ strany Půjčovna nářadí na výšku Reklama _ strany Radana na výšku 17

18 REKLAMA POLOVINA STRANY Kanclíř REKLAMA _ STRANY Sylmar na výšku REKLAMA _ STRANY Převod DVD 18

19 REKLAMA POLOVINA STRANY Radana REKLAMA POLOVINA STRANY 123 stěhování 19

20 Příroda se probouzí, v lesích se rodí nový život, a proto vstupuj i ty člověče se stejně posvátným obdivem k tomu věčnému koloběhu života. Nelámej, netrhej, nenič! Milovníci přírody pozor, aby les a jeho obyvatelé zbytečně neoznačili člověka za škodnou! Obecní les nebo obecní skládka! Při své pravidelné lovecké pochůzce v měsíci červnu jsem zjistil, že si nějaký uvědomělý občan zaměnil náš Obecní les se skládkou. Zbavil se zde svého stavebního odpadu viz foto str. 21. Na této černé skládce se nacházela cihlová suť, plasty, lepenka, elektro instalace. Vše, co do lesa naprosto nepatří! Je velmi smutné, jak tento člověk náš Obecní les znehodnotil a poškodil. Tato černá skládka byla na náklady našeho Mysliveckého sdružení Brušperk již odklizena firmou Jan Slabý. Jako myslivecký hospodář vyzývám všechny naše občany, aby v případě zjištění jakékoliv osoby nebo firmy, které černou skládku vytvářejí, toto okamžitě oznámili na Policii Brušperk. Odpad odvážejme na místa k tomu určená a neničme si naši krásnou přírodu! Ivo Dlouhý, hospodář Mysliveckého sdružení Brušperk SBĚR NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ Městský úřad v Brušperku oznamuje občanům, že ve spolupráci s firmou Marius Pedersen, a.s., bude v sobotu 10. srpna proveden sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácností. Křižovatka Dr. Martínka, K Pastevníku h Kotelna u ZŠ V. Martínka, ul. Sportovní h U Cvekova mostu, ul. Družstevní h Křižovatka Krmelínská, Staroveská h Ul. Borošínská, u kříže h Ul. Dráhy, u telefonní budky h V uvedené době BUDE MOCI KAŽDÝ OBČAN BEZPLATNĚ ODEVZDAT na uvedených místech odpady následujícího sortimentu: olejové automobilové filtry plechovky se zbytky barev monočlánky autobaterie zářivky, výbojky znečištěné láhve a sklo od chemikálií zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky staré kosmetické přípravky staré léky vyjeté motorové oleje ředidla, mořidla, rozpouštědla, lepidla plastové obaly a nádoby od škodlivin olejem, vazelínou, barvami znečištěné textilie fotochemikálie ojeté pneumatiky obaly od sprejů televizory rádia ledničky domácí elektrospotřebiče matrace WC mísy umyvadla koberce linolea kočárky křesla gauče atd. PŘIJÍMÁN NEBUDE klasický železný šrot, stavební suť, sklo, papír, vyseparované plasty. Jelikož tyto sběry jsou v našem městě organizovány každoročně třikrát, není důvod, aby některé z těchto odpadů končily v popelnicích, kamnech, anebo dokonce ve volné přírodě. Věříme, že každý z Vás, kdo takovéto odpady vlastní, využije výhodné příležitosti a akce se zúčastní. Za přispění k ochraně životního prostředí Vám děkuje MěÚ Brušperk a Marius Pedersen, a.s. Ing. Petr Urbanec, tajemník MěÚ 20

21 Foto č. 11, 12 Černá skládka odpadů. Čeho je civilizovaný člověk schopen! 21

22 Klub seniorů Brušperk plán na měsíc srpen Pá h Výdej objednaných jídel D. Kubinová Ne h Pořad plný psiny, písniček a překvapení s Liborem Pantůčkem D. Kubinová Po h Schůzka seniorů zdravotního střediska M. Dlouhá Po h Schůze výboru D. Kubinová Čt h Autobusový zájezd Polsko Chalupki M. Kuchařová Po h Schůze výboru s důvěrníky D. Kubinová Pá h Posezení s účastníky zájezdu D. Kubinová do Poděbrad L. Cigánková V měsíci září připravujeme jednodenní zájezd do okolí. Klub otevřen po pá h. Změna programu vyhrazena, nutno sledovat vývěsní skříňku. 20 let Klubu seniorů v Brušperku Klub důchodců v Brušperku byl založen 16. prosince 1992, kdy se sešli první zájemci a spolu s pracovníky MěÚ vypracovali Stanovy pro činnost. Do jeho vedení byl navržen JUDr. Leopold Hartmann. Na počátku roku 1993 byli přijímáni noví členové a 24. února 1993 byla svolána první členská schůze s počtem 60 členů. Zpestřením bylo hudební vystoupení Mgr. Zdeňka Hlubka a jako pohoštění dostali členové koblihy. Na schůzi byl rovněž schválen výbor Klubu. O členství ze strany našich občanů nastal rekordní zájem. Ke konci roku se počet zvýšil na 391 členů. V přízemí budovy radnice získal Klub dvě místnosti s kuchyní, které však vyžadovaly náročnou úpravu. Díky obětavé práci členů se to podařilo a 20. dubna 1993 došlo ke slavnostnímu otevření klubových místností, které slouží dodnes. Se vzrůstajícím počtem členů se rozšířila i jeho činnost. Byly organizovány návštěvy divadla v Ostravě, jednodenní zájezdy do okolí. V lednu 1995 náhle odešel předseda Klubu JUDr. Leopold Hartmann a s jeho odchodem i velký počet členů výboru. Na výroční schůzi 16. února 1995 byl zvolen nový výbor. Předsedou Klubu se stal pan Josef Nálepa. V tomto období se činnost rozšířila o zájezdy na burzu do Polského Těšína. Díky obětavosti manželů Kučerových jsme uskutečnili několik týdenních zájezdů s velmi bohatým programem. Pro zlepšení našeho zdraví jsme dvakrát za měsíc navštěvovali plavecký bazén v Novém Jičíně, později v Klimkovicích. Pro uchování zážitků z akcí byla založena klubová kronika. Naši členové, muzikanti, 22

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 14.4.2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Šárka Kočová, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Mimořádná podpora

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9.

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. INFOKANÁL HUKVALDY Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. Vysílání Janáček 12/2010 od 1:00,5:00,9:00,13:00,17:00,21:00 hodin Vysílání TV Mikroregiony 33/2010 od 2:00,6:00,10:00,14:00,18:00,22:00 hodin Den

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

1. VÝZVA. Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí

1. VÝZVA. Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí 1. VÝZVA Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí VYHLAŠUJÍ SPOLEČNOU VÝZVU k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů. Cílem Společného programu

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U s n e s e n í ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Kancelář tajemnice 30/1.1 Žádost o úpravu rozpočtu doporučuje

Více

4. VÝZVA. Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí

4. VÝZVA. Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí 4. VÝZVA Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí VYHLAŠUJÍ SPOLEČNOU VÝZVU k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů. Cílem Společného programu

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

U S N E S E N Í 13. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 29.4.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 65/2015

U S N E S E N Í 13. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 29.4.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 65/2015 U S N E S E N Í 13. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 65/2015 V Soběšovicích dne 30.4.2015 Zpracoval : Valošková Petra Přehled přijatých usnesení

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD.

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením par.

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Dne: 1.10.2009 Přítomni: Výbor KRPŠ (p.holzmannová, p.koudelková, p.valčuhová, p.nitschová, p. Zlámalová) p.kanisová, p.langrová, p.vojáček Omluveni:

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013 Z Á P I S 14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 25. 3. 2013 Přítomno : 12 (omluvili se: Petr Purmenský, David Bajer a Martin Pospěch) Občanů : 6 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Adresa: Obec Smilovice, Smilovice čp. 13 Telefon

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis. Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Lukáš Frýdek Eva Gréeová Martin Hřebačka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ Obec Dobšín Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ Přítomni: Jaroslav Černý, Lenka Bočková, Jiří Čech, Václav Červinka, Filip Hájek, Jaroslav

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 406/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 407/13rm schvaluje

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Motejlová, Mgr. Gabriela Fišarová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Slovo starostky obce

Slovo starostky obce Září 2013 ČÍSLO 9 Slovo starostky obce Vážení spoluobčané, v pondělí dne 2. září 2013 jsme společně s paní ředitelkou, pedagogy a žáky zahájili nový školní rok 2013/2014. Do lavic v první třídě usedlo

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Fischer, Kořán, Najman, Papež, Roubal, Sekyra Omluveni: pp. Horek, Chabr, Navrátilová, Škývara Nepřítomni: p.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 20. 07. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Duchajová, Červenka, Gutová, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. Omluveni: Barbier, Hlava, Chvoj po bodu

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPI1W Čj.: MSK 23979/2015 Sp. zn.: KON/17692/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Zápis z 19. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 19. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Bubeníková, Mgr. Petra Kašparová, Mgr. Zuzana Šídlová, Alena Losová, Bc. Barbora Hlobeňová,

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Zápis č.8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 3.8. 2015

Zápis č.8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 3.8. 2015 Zápis č.8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 3.8. 2015 Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová,, Květa Křivánková, Dana Vyštejnová, Petr Velich Milan Hlavatý, Omluveni:

Více