Výstup1 Odhad a popis priorit zdravého stárnutí v regionech - koncepční a strategický podklad pro ekonomicky efektivní programy a projekty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výstup1 Odhad a popis priorit zdravého stárnutí v regionech - koncepční a strategický podklad pro ekonomicky efektivní programy a projekty"

Transkript

1 Zdravé stárnutí II aktivizace seniorů v regionech Analýza dostupných dat a stanovení priorit pro podporu zdraví v krajích: Praha, Středočeský, Liberecký, Plzeňský, Karlovarský, Moravskoslezský a Jihomoravký Úvod Vývoj demografické situace v ČR předpokládá rostoucí podíl stárnoucí ( 50+) a staré populace (80+), která bude postupně ekonomicky neaktivní. Nicméně je to 6 % starých lidí, kteří vyžadují trvalou péči v institucích. Naprostá většina seniorů je schopna sama o sebe se postarat. S rostoucím věkem přibývá fyzických i duševních omezení z důvodů fyziologie stárnutí, ale i vlivem společenských stereotypů, který se odráží na pasivitě samotných starých a stárnoucích lidí, kteří se bojí učení nových dovedností i zapojování do nových aktivit. To se odráží i na přístupu k péči o své zdraví, která se většinou omezuje na pasivní konzumaci předepsaných a často zbytečně a nadbytečně předepsaných léků. Podpora zdraví a zdravotní informace o zdravé výživě mají prokázaný efekt v každém věku. Například fyzická aktivita snižuje pravděpodobnost úrazů a nekouření na prokázaný pozitivní efekt na kardiovaskulární zdraví u lidí, kteří přestali kouřit v až 75 letech. Trénink paměti a další duševní aktivity dokážou zabránit rozvoji demence nebo ho zpomalit. Sociální kontakty a pocit potřebnosti a užitečnosti u starých lidí snižují výskyt deprese a psychiatrických onemocnění. Projekt navazuje na úspěšný projekt PPZ z r Zdravé stárnutí - Implementace evropského projektu v ČR, který vedl k vytvoření regionálních platforem mezioborové spolupráce v oblasti zdravého stárnutí a z jeho hodnocení vyplynul požadavek na opakování projektu po dvou letech. Teoreticky projekt respektuje evropský kontext ( např. dokument Rady EU o stárnutí, který shrnuje závěry posledních 3 předsednické konferencí ( Francie, Česká republika, Švédsko) a kontext národní ( Program Zdraví 21 a Národní program přípravy na stárnutí) Výstup1 Odhad a popis priorit zdravého stárnutí v regionech - koncepční a strategický podklad pro ekonomicky efektivní programy a projekty Hlavní metodou k splnění tohoto cíle bylo vyhledávání dostupných statistických údajů, jejichž pomocí je možné popsat seniorskou populaci k krajích a odhadnout množství potřebných služeb - exitujících a nových a jejich poskytovatelů včetně možností, jak tyto služby 1

2 financovat. Termínem služby je třeba rozumět i aktivity podpory zdraví v nejširším smyslu, tj. aktivity a akce vedoucí k samotnému a informovanému rozhodování o zdravém a aktivním způsobu života a to nejen pasivním přijímaní doporučení, rad a informací, ale i aktivní účastí a rozhodování o způsobu využívání služeb určených pro seniory. Zdroje statistických dat byly doporučeny po konzultaci s ředitelem ÚZISu a byly to především: krajská data zjednodušená aplikace DPS ( horní lišta: aplikace) ( např. Komunitní plány sociálních služeb) ( ročenky a další údaje především za ČR) Sbírané údaje byly poslední dostupné, tj. ve většině případů za rok 2009 Požadovaná data k popisu regionů se vztahovala k demografii ( počty osob ve věkových skupinách 50-64,65-79, 80+, očekávaná délka života při narození a ve věku 65 let, index stáří, nezaměstnanost a zaměstnanost ve výše uvedených věkových skupinách a dle pohlaví, hlavní příčiny úmrtí v regionu. Dále byly sesbírány údaje o zařízeních k kraji pro péči seniory ( léčebny dlouhodobě nemocných, hospice, agentury domácí péče, domovy seniorů a další pečovatelská zařízení) a organizaci k aktivizaci seniorů - např. vzdělávací, reprezentované především Universitami 3. věku, volnočasové, sportovní kulturní a také seniorské organizace Kluby důchodců, jejichž aktivity pro seniory senioři sami připravují. Přesto, že výše uvedené zdroje dat umožňují všechna data požadovaná projektem vyhledat, ne všude se podařilo najít data o zaměstnanosti či nezaměstnanosti dle věku a pohlaví. V podstatě lze konstatovat, že se tato data na regionální úrovni nesledují. Přitom jde o důležitý údaj pro ekonomickou rozvahu nebo hledání rezerv. Navíc, pokud se mluví o starších lidech jako o ekonomické hrozbě pro pracující společnost, jsou údaje o zaměstnanosti či nezaměstnanosti a jejich příčiny důležitým údajem pro zkvalitnění života nejen seniorů či osob v předdůchodovém věku, ale i celé společnosti. Organizace a zařízení pro seniory jsou v naprosté většině zaměřeny na poskytování sociálních služeb ve smyslu zdravotně sociální péče a poradenství. Aktivizační, volnočasové organizace se objevují méně často. Je třeba přiznat, že přehledy organizací, které byly v regionech pořízeny nemusí být kompletní. Pátrání po těchto údajích většinou začínalo na internetu a pokračovalo na sociálních a zdravotních odborech magistrátů a městských úřadů a ne všude skončilo úspěchem. Seznamy organizací buď neexistovaly, nebo je pracovníci nebyli ochotni vyhledat a předat. Proto rozdíly v údajích regionů nejsou způsobeny ani skutečnými rozdíly v existenci či neexistenci těchto 2

3 organizací, ale v administrativním a lidském faktoru na krajských úřadech a okresních městech. Financování projektů a aktivit v krajích je většinou z dotací, především pro organizace vykonávající svou činnost v oblasti sociální či sociálně zdravotní nebo vyplývající ze zákona o sociálních službách. Služby pro invalidní osoby jsou též financovány z dotací krajských úřadů. Aktivizační služby - zdravotně sociální jsou provozovány na základě výběrového řízení - grantů, pokud jsou t toto tématické oblasti vypsány a poskytovány kraji, městy či obcemi na jednorázové projekty. Často jsou to ozdravné pobyty pro seniory. Ovšem často nejsou granty na projekty pro zdravé seniory, tedy mimo oblast sociální či sociálně zdravotní péči vůbec vyhlašovány. Podpora zdraví jako téma pro seniory se objevuje zřídka, především ve větších městech a je omezena na přednáškovou formu či měření antropometrických a biochemických parametrů v rámci dnů zdraví. Problém pasivity a osamělosti se objevuje více mezi seniory žijícími na venkově. Méně nabídek na trávení volného času, vzdělávání nebo zábavu omezuje sociální kontakty a spolu s přetrvávajícími stereotypy o důchodu jako věku, kdy se odpočívá vede k rychlejšímu úbytku fyzických i duševních sil a potenciálu, k omezené pohyblivosti a ztrátě schopností k samostatnému životu. Demografické charakteristiky seniorské populace v krajích Rozdíly v krajích, ve kterých jsme seniorskou a pre-seniorskou populaci popisovaly nejsou velké, nicméně existují. Rozdíly jsou nejen v absolutním počtu seniorů a v procentuálním podílu z celkové populace, ale mezi seniory samotnými. V Jihomoravském kraji žije největší počet žen ve věku nad 80 let, v Moravskoslezském kraji tvoří hlavní skupinu seniorů senioři mladší ve věku let. Rozdíl v počtu žen a mužů v různých věkových seniorských kategoriích se prohlubuje se vzrůstajícím věkem, ale ne pravidelně. Index stáří je důležitým ukazatelem podílu seniorské populace a souvisí s střední délkou života. Mladší kraje dle indexu stáří mají nižší očekávanou délku života. Profily seniorské populace v číslech statistických údajů proto nelze pouze brát na vědomí jako trvalé, neměnné a dané, ale je třeba interpretovat, analyzovat a syntetizovat, vyhledávat rizika, ale i pozitiva a uvědomovat si souvislosti a vývoj. 3

4 Srovnání krajů dle vybraných parametrů: Kraje s nižším indexem stáří než je národní průměr: Karlovarský, Liberecký, Moravskoslezský Kraje s vyšším indexem stáří než je národní průměr: Praha, Středočeský, Plzeňský, Jihomoravský Kraje s nižší očekávanou délkou života než je národní průměr: Středočeský, Karlovarský, Moravskoslezský, Kraje s vyšší očekávanou délkou života než je národní průměr: Praha, Liberecký, Plzeňský, Jihomoravský Kraje s vyšším podílem osob 80+ než je národní průměr: Středočeský, Praha, Liberecký, Plzeňský, Moravskoslezský, Jihomoravský Kraje s nižším podílem osob 80+ než je národní průměr:m Karlovarský Znamená to, že všechny zapojené kraje, vyjma Karlovarského kraje, jsou kraje j nadprůměrným počtem seniorské populace a potřeba řešit demografické změny je nezbytná. Kraje s vyšší mortalitou žen na KVO než je národní průměr: Středočeský, Plzeňský, Moravskoslezský, Jihomoravský Kraje s nižší mortalitou žen na KVO než je národní průměr: Karlovarský, Liberecký, Praha Kraje s vyšší mortalitou mužů na KVO než je národní průměr: Středočeský, Moravskoslezský Kraje s nižší mortalitou mužů než na KVO než je národní průměr: Jihomoravský, Karlovarský, Plzeňský, Liberecký, Praha Středočeský kraj Dle ukazatele indexu stáří, který je značně vyšší než je průměr ČR pro obě pohlaví patří Střžedočeský kraj mezi stárnoucí. Nicméně podíl osob nad 50 let v populaci je mírně pod průměrem ČR ( 34,1 versus 35,8). Podíl osob pre- seniorské nebo předdůchodové populace je důležitý údaj pro predikci nároků na služby poskytované krajem seniorům. Nejedná se jen o zdravotní a sociální služby, ale i aktivizační, zájmové. V populaci let je mírně nižší zastoupení žen oproti národnímu průměru a tato skupina jako celek je méně početná. Podobné je to ve skupinou let co se týče počtu osob i zastoupení dle pohlaví, vzrůstá však podíl žen v této skupině. Lidí nad 80 let je ve Středočeském kraji více než je český průměr ( 3,4 oproti 2,9). Ze stále přetrvávajícího vyššího podílu mužů ve srovnání s národním průměrem, by se mohlo usuzovat, že muži v tomto kraji mají lepší zdraví. Nicméně tomu neodpovídá očekávaná délka života pro muže, který je o 3 roky kratší než pro ČR. Stejně tak i úmrtnost na KVO a novotvary je u mužů vyšší než v ČR, naopak na vnější příčiny, 3. nejčastější příčinu úmrtí umírá téměř o polovinu méně mužů než v průměru v ČR. 4

5 Ženy v kraji umírají častěji na KVO a novotvary než v průměru v ČR. Třetí nejčastější příčina úmrtí pro ženy - nemoci dýchací soustavy jsou naopak méně četnější. Priority pro podporu zdraví: Universální intervence zaměřené na neinfekční onemocnění především KVO a novotvary Cílené intervence na skupiny s vyšším výskytem rizikových faktorů ( kouření, nadváha a další) na základě zjištěných dat Liberecký kraj Indexem stáří patří Liberecký kraj mezi mladé kraje. Populace let je srovnatelná s národním průměrem, skupina let je nižší, avšak lidí nad 80 let je v kraji více než v průměru v ČR. Nízký index stáří není způsoben pouze nižší středovou seniorskou populací, ale i vyšším podílem skupiny pod 14 let. Naděje na dožití v 65 letech a při narození odpovídá průměrným hodnotám pro ČR. Hlavní příčiny úmrtí ( KVO a novotvary) jsou pro obě pohlaví pod národním průměrem. Vyšší jsou třetí příčky: vnější příčiny u mužů a nemoci dýchacího systému u žen jsou mírně vyšší než v ČR. Priority pro podporu zdraví: Intervence zaměřená na prevenci úrazů, zneužívání alkoholu, pracovní podmínky, bezpečnost na silnicích na základě detailních dat a na prevenci kouření u žen. Intervence zdravého životního stylu dětí a mládeže Plzeňský kraj V tomto kraji je 0,6% více lidí ve skupině let, především mužů je více než v průměru v ČR. Populace je zhruba stejně početná jako průměrná národní hodnota, nicméně žen je méně než v ostatních krajích a mužů více. Ve skupině nad 80 let je jak mužů, tak žen vyšší počet než v průměru v ČR. I tak lze říci, že Plzeňský kraj je krajem, kde se daří mužům lépe než jinde dožít nadprůměrného věku. Index stáří je velmi podobný jako průměr ČR, pro Plzeňský kraj tak můžeme označit za dospělý. Očekávaná délka života je pro ženy dokonce o rok vyšší než v národním průměru, pro muže je téměř stejná. 5

6 Tento pozitivní stav nelze vysvětlit úmrtností na KVO a novotvary, která je pro ženy vyšší než v ČR, pro muže pouze úmrtnost na novotvary. Co je specifické pro tento kraj je, že třetí nejčastější příčina úmrtí pro muže nejsou vnější příčiny, ale nemoci dýchacího ústrojí, na které navíc umírá víc mužů v tomto kraji než v průměru v ČR. Toto platí i pro ženy. Priority pro podporu zdraví: Intervenční programy zaměřená na zdravý životní styl a rizikové faktory pro chronická neinfekční onemocnění Zvýšit účast mužů v aktivizačních programech pro seniory Intervenční programy na odvykání a prevenci kouření ve všech generacích, pro muže i ženy Karlovarský kraj Karlovarský kraj je z krajů, které se projektu účastnily, jednoznačně nejmladším dle indexu stáří i procentuálním zastoupením osob ve věku let. Ve skupině osmdesátiletých a starších procento mužů odpovídá národnímu průměru, procento žen je nižší. Lze tedy jistou dávkou zjednodušení, že podobně, jako Plzeňský kraj, je Karlovarsko krajem, kde se muži mohou dožít vysokého věku. Z úmrtnostních tabulek se však zdá, že opak je pravdou. Novotvary a vnější příčiny úmrtí přesahují národní průměr. U žen se to projevuje jen u onemocnění dýchacích cest. Naděje na dožití při narození je v tomto kraji o rok nižší pro obě pohlaví, v 65 letech o necelý rok. Vzhledem k tomu, že populační skupina let je zastoupena tak, jak odpovídá průměru ČR, lze očekávat v příští dekádě zvýšení indexu stáří, způsobené stárnutím populace. Priority pro podporu zdraví Intervence zaměřená na zdravý životní styl a prevenci rizikového chování především u mužů Protikuřácká intervence zaměřená především na ženy a na základě analýzy dat o kouření a kuřáctví k kraji Moravskoslezský kraj Podíl seniorů včetně populace let v Moravskoslezském kraji odpovídá průměru v ČR, stejně tak v další věkové skupině, ale obyvatel nad 80 let zde žije nadprůměrně, jak můžů, tak žen. Index stáří je však mírně nižší než republikový průměr, pravděpodobně pro vyšší procento populace pod 14 let věku. Naděje na dožití v 65 je pro ženy stejná jako v ČR, pro muže o 0,65 roku nižší, očekávaná střední délka 6

7 života při narození je v Moravskoslezském kraji nižší o 1,5 roku pro muže a 0,6 roku pro ženy ve srovnání s údaji pro ČR. Úmrtnost na KVO a vnější příčiny je mírně vyšší než národní průměr u mužů, na novotvary ho nepřevyšuje. U žen je tomu podobně, vyšší úmrtnost na KVO a nižší na novotvary. Nemoci zažívacího ústrojí jako jediné ve sledovaných krajích obsadily třetí příčky úmrtnost žen Moravskoslezského kraje a převyšují průměrné údaje ČR. Priority pro podporu zdraví Intervence podporující zdravý životní styl, zaměřená na snižování rizikových faktorů pro KVO další chronická neinfekční onemocnění Snižování rizikového chování především u mužů Po další podrobnější analýze se zaměřit na intervenci a prevenci v oblasti onemocnění zažívacího traktu včetně diabetu. Jihomoravský kraj Seniorská populace Jihomoravského kraje ve věkové kategorii a 80+ je vyšší než jsou průměrné údaje v ČR, zejména, co se týče podílu žen. Index stáří je logicky vyšší, především pro ženy, ve srovnání s průměrem ČR. Stejně tak naděje na dožití v 65 letech je o rok vyšší pro jihomoravanky než průměrné češky, stejně jako očekávaná délka života při narození. Muži v obou ukazatelích kopírují národní průměr. Muži Jihomoravského kraje umírají na všechny hlavní příčiny smrti ( KVO, novotvary, vnější příčiny) méně než je průměr ČR, ženy ho převyšují v KVO a umírají méně na novotvary nemoci dýchacích cest. Priority pro podporu zdraví Aktivizační programy a projekty zdravého stárnutí pravšechny a cíleně zvyšovat účast mužů Intervence zaměřená na podporu zdravého životního stylu ve všech populacích Praha Praha patří k regionům s nejvyšším absolutním počtem i podílem osob nad 65 i nad 80. Poměr lidí ve skupině let je však o něco nižší než je průměr ČR a tedy by v příští dekádě Praha neměla viditelně stárnout více než jak je nyní, nepředpokládáme-li migraci seniorů ve vyšším věku do 7

8 hlavního města. Počty osob 80+ jsou o dva a půlkrát vyšší než jinde v ČR a platí to pro obě pohlaví. ( 4,7 % v Praze, 1,9% průměr ČR) Index stáří je značně vyšší než národní průměr. Naděje na dožití v 65 letech je u pražských mužů o 1, 3 roky vyšší, pro ženy o 1 rok než jinde v ČR. Očekávaná délka života při narození pro muže dokonce téměř o 2 roky vyšší, pro ženy o necelý 1 rok. Zdá se,že velkoměsto svědčí především mužům. Odpovídá tomu i úmrtnost na hlavní příčiny - KVO, novotvary a vnější příčiny, která je u pražských mužů nižší než je republikový průměr. U žen je mírně nižší úmrtnost pouze na KVO a mírně vyšší úmrtnost na novotvary a nemoci dýchacího ústrojí. Priority pro podporu zdraví: Aktivizační programy pro seniory vyššího věku, důraz na větší zapojení mužů Intervence v oblasti prevence chronických neinfekčních onemocnění pro obě pohlaví, především na ženy. Závěr: Využití dostupných a publikovaných dat k odhadu potřeb určité skupiny populace by neměl být jediným zdrojem stanovení priorit a skutečných potřeb seniorů v dané geografické lokalitě. Analýza těchto dat doplněná znalostmi a zkušenosti konkrétní situace v regionech, výsledky vlastního šetření a studií však může vést k přípravě intervenčních a preventivních programů, které budou ve výsledku ekonomicky i věcně efektivní. Hana Janatová, listopad

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

Na co Češi nejčastěji umírají

Na co Češi nejčastěji umírají Na co Češi nejčastěji umírají Magdaléna Poppová Tisková konference 14. listopadu 2016, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Počet zemřelých dle pohlaví v tis. osob

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel zdravého města JIHLAVA. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel zdravého města JIHLAVA. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města JIHLAVA II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

Analýzy zdravotního stavu obyvatel. pro zdravotní plány města

Analýzy zdravotního stavu obyvatel. pro zdravotní plány města Analýzy zdravotního stavu obyvatel pro zdravotní plány města Seminář: Ukazatele populačního zdraví Praha 30. 3. 2016 MUDr. Stanislav Wasserbauer Ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory veřejného

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel. Zdravého města CHRUDIM. II. část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu obyvatel. Zdravého města CHRUDIM. II. část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel Zdravého města CHRUDIM II. část 2014 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Analýzy zdravotního stavu

Analýzy zdravotního stavu Analýzy zdravotního stavu zkušenosti, možnosti, výhled spolupráce MUDr. Stanislav Wasserbauer MUDr. Miloslav Kodl Státní zdravotní ústav Analýzy zdravotního stavu souhrnný pohled na veřejné zdraví v daném

Více

Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Sociodemografická analýza správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval Institut komunitního rozvoje Na Hradbách 6, 702 00 Ostrava institut@ikor.cz www.ikor.cz 596 138 006 731 462 017 Ing. Dana

Více

DEMOGRAFICKÁ SITUACE V KRAJÍCH ČR (2013)

DEMOGRAFICKÁ SITUACE V KRAJÍCH ČR (2013) DEMOGRAFICKÁ SITUACE V KRAJÍCH ČR (2013) Michaela Němečková Tisková konference, 11. 9. 2014, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Kraje České republiky a jejich počet

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD DEMOGRAFIE SENIORŮ Mgr. Michaela Němečková Stavební fórum, 22. 1. 215, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 www.czso.cz Populace stárne.. je třeba seniorského bydlení? kde se tu vzali?

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Karlovarský kraj je druhý nejmenší z krajů ČR a žije v něm nejméně obyvatel. Karlovarský kraj se rozkládá na 3,3 tis. km 2, což představuje 4,2 % území České republiky a je tak druhým

Více

Tematický okruh: Inovativní návrhy řešení pro zdravotnictví v oblasti demografické proměny a stárnutí obyvatelstva

Tematický okruh: Inovativní návrhy řešení pro zdravotnictví v oblasti demografické proměny a stárnutí obyvatelstva Závěrečné zasedání projektu EU Zdraví bez hranic Tematický okruh: Inovativní návrhy řešení pro zdravotnictví v oblasti demografické proměny a stárnutí obyvatelstva St. Pölten 27.1.2014 Tematický okruh

Více

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Předmluva ke kapitole: Kapitola se zabývá jak zdravotním stavem seniorů, tak náklady na jejich léčbu. První část kapitoly je zaměřena na hospitalizace osob ve věku 5

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Zdrojem dat uváděných v této kapitole jsou publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Zdravotnické ročenky krajů a ČR a Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných

Více

4. Zdravotní péče. Hospitalizovaní v nemocnicích podle věku

4. Zdravotní péče. Hospitalizovaní v nemocnicích podle věku 4. Zdravotní péče Hlavní město Praha je na tom z hlediska zdravotní péče pro mladé lidi velmi dobře. Praha disponuje nadprůměrným počtem lékařů na 1 tisíc mladých lidí ve věku do 18 let, i více než 25

Více

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Mezinárodní konference 4. 5 března 2014, hotel Avanti, Brno Stárnutí obyvatel ČR Nejnovější

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1.1 Sídelní struktura Liberecký kraj.. Území Libereckého kraje k 31. 12. 2011 představovalo 3 163,4 km 2. Administrativně je kraj rozdělen do 4 okresů (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

Kolik paliativní péče je v JMK zapotřebí?

Kolik paliativní péče je v JMK zapotřebí? Kolik paliativní péče je v JMK zapotřebí? Jan Švancara (ÚZIS) Jan.Svancara@uzis.cz Kvantifikace potřeby paliativní péče (příklad) Stárnutí populace Poměr ekonomicky aktivních ku seniorům (PSR) se v České

Více

Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha

Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420 221951420 Struktura Zdraví a vzdělání v České

Více

Preventivní programy zaměřené na stárnoucí populaci

Preventivní programy zaměřené na stárnoucí populaci Preventivní programy zaměřené na stárnoucí populaci aneb Nikdy není pozdě na podporu zdraví Hana Janatová Státní zdravotní ústav, Praha 1 Zdraví Nikdy není pozdě na podporu zdravého stárnutí Není nepřítomnost

Více

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Zadavatel: 14.9.2012 1 Cíle projektu Identifikace skutečných potřeb cílové skupiny seniorů v Libereckém kraji

Více

DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU

DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU Ladislav Průša Abstrakt Stárnutí populace se nedotýká pouze systému důchodového pojištění, ale bezprostředně se dotýká rovněž

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Úmrtnost v České a Slovenské republice a jejich krajích v letech

Úmrtnost v České a Slovenské republice a jejich krajích v letech Úmrtnost v České a Slovenské republice a jejich krajích v letech 1996 2009 XLI. konference ČDS Česko a Slovensko ve společném státě a samostatně, podobnosti a odlišnosti Olomouc 26. 27. května 2011 Ivana

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V Praze žilo k 31.12.1 1 257 158 obyvatel. V devadesátých letech počet obyvatel Prahy klesal, od roku 1 však setrvale roste, i když v období posledních dvou let nižším tempem. Tato změna

Více

ANALÝZY ZDRAVOTNÍHO STAVU obyvatel měst

ANALÝZY ZDRAVOTNÍHO STAVU obyvatel měst Profily zdraví ve městech ANALÝZY ZDRAVOTNÍHO STAVU obyvatel měst MUDr. Stanislav Wasserbauer Státní zdravotní ústav Zdravá Vysočina, o.s. PROFILY ZDRAVÍ souhrnný pohled na stav zdraví ve městě a na faktory

Více

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP)

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Červen 2015 / Závěrečná zpráva z výzkumu pro Diakonii ČCE, Institut důstojného stárnutí / STEM/MARK, a.s. Kvantitativní výzkum Obsah Parametry

Více

Demografická transformace dopady na zdravotní a sociální péči

Demografická transformace dopady na zdravotní a sociální péči Demografická transformace dopady na zdravotní a sociální péči IHS Praha 21 MUDr. Stanislav Vachek stan.vachek@gmail.com Mgr. Tomáš Roubal Schéma vymírání kohorty A- časná dětská úmrtnost téměř mizí B umírání

Více

5. Důchody a sociální služby

5. Důchody a sociální služby 5. Důchody a sociální služby Důchod vyplácený z důchodového pojištění je druh dávky v rámci důchodového systému, na kterou má nárok dle zákona (č. 155/1995 Sb.) každý, kdo splnil podmínku minimální doby

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období OP Zaměstnanost

Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období OP Zaměstnanost Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období 2014-2020 OP Zaměstnanost Centra podpory zdraví (CPZ) hlavní cíle Hlavním cílem projektu je zvýšení dostupnosti zdravotní péče v oblasti prevence nemocí a

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Zdravotní ukazatele obyvatel Krajský úřad, 9.1.215 MUDr. Helena Šebáková, RNDr. Jiří Urbanec, Bc. Eva Kolářová 595 138 2 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Krajský úřad MSK, 9.10.2015

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Krajský úřad MSK, 9.10.2015 Zdravotní ukazatele obyvatel Krajský úřad, 9.1.215 MUDr. Helena Šebáková, RNDr. Jiří Urbanec, Bc. Eva Kolářová 595 138 2 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.11.2002 55 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Kouření je dalším

Více

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR Demografický výhled České republiky a očekávané trendy populačního vývoje Boris Burcin Tomáš Kučera Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie Perspektiva českého

Více

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Předmluva ke kapitole: V této kapitole jsou představeny jednotlivé typy sociálních služeb a jsou zde základní charakteristiky příjemců těchto služeb. Tabulka 27:

Více

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 1. 20 1 Souhrn Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě OECD and the European Commission s report on health

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města JIHLAVA. MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města JIHLAVA. MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města JIHLAVA MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, prosinec 2010 Obsah 1 Úvod. 4

Více

1. Demografické charakteristiky populace seniorů

1. Demografické charakteristiky populace seniorů 1. Demografické charakteristiky populace seniorů Ke konci roku 2014 žilo v Moravskoslezském kraji 1 217 676 osob, z toho 51 % žen. Za posledních deset let se počet obyvatel kraje snížil o 35,5 tis. osob.

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Obyvatelstvo České republiky se v průběhu roku rozrostlo o 15,6 tisíce osob. Přibylo dětí a zejména seniorů. Stárnutí populace České republiky se znovu projevilo

Více

5. Důchody a sociální služby

5. Důchody a sociální služby 5. Důchody a sociální služby Důchodci, důchody Z podkladů České správy sociálního zabezpečení se stavem ke konci roku 214 vyplývá, že v Moravskoslezském kraji pobíralo jen starobní důchod (bez souběhu

Více

REGIONALISTIKA REGIONÁLNÍ ANALÝZA SITUACE ČR

REGIONALISTIKA REGIONÁLNÍ ANALÝZA SITUACE ČR REGIONALISTIKA REGIONÁLNÍ ANALÝZA SITUACE ČR 1 KRITÉRIA ANALÝZY ÚZEMÍ EXOGENNÍ FAKTORY RR (geografická poloha, ekonomika.) ENDOGENNÍ FAKTORY RR (politika krajů, obcí, lidské zdroje.) JAK HODNOTIT ROZVOJ

Více

Nemoci oběhové soustavy v české populaci. Mgr. Michala Lustigová 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy 2013

Nemoci oběhové soustavy v české populaci. Mgr. Michala Lustigová 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy 2013 Nemoci oběhové soustavy v české populaci Mgr. Michala Lustigová 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy 2013 Struktura prezentace Epidemiologická situace v Evropě teoretický rámec zdravotního

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Sociální služby. 1. Sociální služby. Zdroj: MPSV, rok 2013

Sociální služby. 1. Sociální služby. Zdroj: MPSV, rok 2013 Sociální služby 1. Sociální služby K 31. 12. 2013 se na území České republiky nacházelo 3 240 zařízení, která poskytují sociální služby. Kapacita těchto zařízení byla celkem 81 183 míst. Tato zařízení

Více

Zdravotní stav seniorů

Zdravotní stav seniorů Zdravotní stav seniorů 1. Střední délka zdravého života při narození a ve věku 65 let v ČR a vybraných zemích EU Zdroj: Eurostat Střední délka zdravého života vyjadřuje průměrný počet let, jež má osoba

Více

Sociálně ekonomické determinanty zdraví spolupráce k snižování zdravotních

Sociálně ekonomické determinanty zdraví spolupráce k snižování zdravotních Sociálně ekonomické determinanty zdraví spolupráce k snižování zdravotních nerovností Hana Janatová Státní zdravotní ústav This work is part of EQUITY ACTION which has received funding from the European

Více

3. Domácnosti a bydlení seniorů

3. Domácnosti a bydlení seniorů 3. Domácnosti a bydlení seniorů Hodnocení bydlení seniorů je možné pouze na základě výsledků sčítání lidu, domu a bytů (SLDB), které jediné přináší podrobné údaje o ech a úrovni jejich bydlení. Podle výsledků

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

Zhoubný novotvar kolorekta

Zhoubný novotvar kolorekta Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.1.2005 1 Zhoubný novotvar kolorekta Zhoubný novotvar kolorekta patří mezi nejčastější zhoubné novotvary (ZN). V

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika výběrového souboru

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika výběrového souboru Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13.4.2005 10 Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika

Více

Stáří na Zemi. VY_32_INOVACE_Z.1.03 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Stáří na Zemi. VY_32_INOVACE_Z.1.03 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Zdraví a jeho determinanty. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Kamenice 5, Brno

Zdraví a jeho determinanty. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Kamenice 5, Brno Zdraví a jeho determinanty Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Kamenice 5, 625 00 Brno Zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody a nejen nepřítomnost nemoci nebo vady

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7.8.2003 49 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl) V předchozí aktuální

Více

Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 2002

Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15.12.23 8 Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 22 V této aktuální informaci jsou zpracovány údaje o

Více

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012 SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK Tisková konference Praha 21. srpen 2012 ŠPATNÝ ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE nedostatek pohybových aktivit nevyváženost mezi výdejem a příjmem energie nezdravéstravování

Více

Praha, 26.5.2015 Pavel Puff

Praha, 26.5.2015 Pavel Puff MĚŘENÍ INDEXU PRACOVNÍ SCHOPNOSTI VE SKUPINĚ ČEZ Praha, 26.5.2015 Pavel Puff ÚČAST NA MĚŘENÍ ZAPADÁ DO STRATEGIE NAŠÍ ZAMĚSTNAVATELSKÉ ZNAČKY Skupina ČEZ je dobrým a odpovědným zaměstnavatelem Drží slovo

Více

10 Místní části města Kopřivnice

10 Místní části města Kopřivnice 10 Místní části města Kopřivnice Město Kopřivnice je rozděleno pro statistické účely na dvacet základních sídelních jednotek 23, které lze sloučit do čtyř ucelených částí městské sídlo Kopřivnice, přilehlá

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Psychické problémy a psychiatrické diagnózy jako příčiny (ženského) bezdomovectví. MUDr. Martin Hollý, MBA

Psychické problémy a psychiatrické diagnózy jako příčiny (ženského) bezdomovectví. MUDr. Martin Hollý, MBA Psychické problémy a psychiatrické diagnózy jako příčiny (ženského) bezdomovectví MUDr. Martin Hollý, MBA 19.5.2015 Sociální situace Tělesné zdraví Duševní zdraví Prevalence duševních poruch u bezdomovců

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Dlouhodobá péče o seniory v České republice a evropských zemích v kontextu demografického stárnutí

Dlouhodobá péče o seniory v České republice a evropských zemích v kontextu demografického stárnutí Dlouhodobá péče o seniory v České republice a evropských zemích v kontextu demografického stárnutí HANA NERUŠILOVÁ hana.nerusilova@gmail.com Vedoucí diplomové práce: Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Hlavním zdrojem dat o tématu lidské zdroje je Výběrové šetření pracovních sil Velikost pracovní síly ovlivňuje řada faktorů.. Počet obyvatel ve věku 15 a více let rostl, pracovní

Více

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40 J47)

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40 J47) Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J4 J47) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut

Více

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE 4.11. 2014 Age Management: Strategické řízení věkové diverzity ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

Více

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva 196 1965 197 198 199 2 25 21 196 1965 197 198 199 2 25 21 Počet obyvatel (stav k 31.12., v tis.) Počet cizinců (stav k 31.12. v tis.) Podíl z celkového obyvatelstva 1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Zdravé stárnutí - výzva pro Evropu

Zdravé stárnutí - výzva pro Evropu Zdravé stárnutí - výzva pro Evropu MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav 1 Projekt EU Zdravé stárnutí Spolufinancován EK DG SANCO 2003-2007 NIPH Švédsko koordinátor + Česká Republika, Rakousko,

Více

Socioekonomické nerovnosti ve zdraví obyvatel okresů České republiky

Socioekonomické nerovnosti ve zdraví obyvatel okresů České republiky Socioekonomické nerovnosti ve zdraví obyvatel okresů České republiky Šlachtová H. Tomášková H. Polaufová P. Skýbová D. Tomášek I. Fejtková P. Šplíchalová A. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Studie realizovaná

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TÁBOR. MUDr. Stanislav Wasserbauer MUDr. Miloslav Kodl Hana Pokorná

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TÁBOR. MUDr. Stanislav Wasserbauer MUDr. Miloslav Kodl Hana Pokorná Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TÁBOR MUDr. Stanislav Wasserbauer MUDr. Miloslav Kodl Hana Pokorná Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Jihlava, srpen

Více

Tvorba Zdravotního plánu ve městě Litoměřice. PLÁNOVÁNÍ PRO ZDRAVÍ JAK NA TO? PRAHA, Ministerstvo zdravotnictví, 14. října 2008

Tvorba Zdravotního plánu ve městě Litoměřice. PLÁNOVÁNÍ PRO ZDRAVÍ JAK NA TO? PRAHA, Ministerstvo zdravotnictví, 14. října 2008 Tvorba Zdravotního plánu ve městě Litoměřice PLÁNOVÁNÍ PRO ZDRAVÍ JAK NA TO? PRAHA, Ministerstvo zdravotnictví, 14. října 2008 Zdravotní politika města byly shromážděny podklady a data pro zpracování Zdravotního

Více

úp 1, úp 1, úp 1, úp 1, úp 1,72. Podíl věkové skupiny na úhrnné plodnosti (%)

úp 1, úp 1, úp 1, úp 1, úp 1,72. Podíl věkové skupiny na úhrnné plodnosti (%) Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 29) Prezentovaná projekce obyvatelstva České republiky byla vypracována v Oddělení demografické statistiky Českého statistického úřadu v první polovině roku

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Pracovní síla se v kraji snižuje i přes celorepublikový růst Pracovní síla v kraji v roce 9 představovala 9,9 tis. osob. Z dlouhodobého hlediska byla nejvyšší v roce 7, v následujících

Více

Jak jsou řešeny problémové oblasti bezpečnosti?

Jak jsou řešeny problémové oblasti bezpečnosti? Jak jsou řešeny problémové oblasti bezpečnosti? Pro podporu naplnění stanovených strategických cílů vytyčila NSBSP 2020 dílčí cíle pro jednotlivé problémové oblasti ve snížení počtů usmrcených a těžce

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu V průběhu roku 213 pokračoval v České republice proces stárnutí populace. Zvýšil se průměrný věk obyvatel (na 41,5 let) i počet a podíl osob ve věku 65 a více

Více

3.2 Obyvatelstvo podle věku, rodinného stavu a vzdělání

3.2 Obyvatelstvo podle věku, rodinného stavu a vzdělání 3.2 Obyvatelstvo podle věku, rodinného stavu a vzdělání průměrný věk v Jihomoravském kraji se zvyšuje, převyšuje republikový průměr 56 % obyvatel starších 15 let žije v manželství podíl vysokoškolsky vzdělaných

Více

Dlouhodobá stacionární péče ve Švýcarsku

Dlouhodobá stacionární péče ve Švýcarsku Dlouhodobá stacionární péče ve Švýcarsku Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union Dlouhodobá stacionární

Více

Věková struktura obyvatel podle dat sčítání lidu

Věková struktura obyvatel podle dat sčítání lidu 31. 3. 2014 Věková struktura obyvatel podle dat sčítání lidu K základním výstupům ze sčítání lidu patří zjištění věkové struktury obyvatelstva. Ta je výsledkem dlouhodobého demografického vývoje, změn

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Závěr života 75% osob umírá v institucionální péči Volby Informace Kvalita Kompetence Nástroje Role kraje Role kraje, obcí Zjišťování potřeb

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Hospitalizovaní v nemocnicích podle pohlaví a průměrného věku (vybrané diagnózy) v roce ,3 51,6 44,3 40,5. X. Nemoci dýchací soustavy

Hospitalizovaní v nemocnicích podle pohlaví a průměrného věku (vybrané diagnózy) v roce ,3 51,6 44,3 40,5. X. Nemoci dýchací soustavy Průměrný věk Zdravotní služby 1. Hospitalizovaní v nemocnicích Vybrané diagnózy, jsou uvedeny v grafu podle průměrného věku pacientů. Kromě novotvarů a nemocí močové a pohlavní je patrné, že ženy jsou

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj osoby osoby 1. Demografický vývoj Ve městech žijí čtyři pětiny obyvatelstva kraje. Obyvatelstvo kraje Pokles celkového počtu obyvatel pokračoval i v roce.je výsledkem jak přirozeného úbytku, Územní struktura

Více

Program Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období

Program Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období Program Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016-2020 Zdravý Kraj Vysočina od roku 2004: realizuje mezinárodní projekt OSN/WHO Zdravý kraj člen NSZM realizuje místní Agendu 21 od roku 2009 v kategorii

Více

Determinanty vzniku kardiovaskulárních onemocnění v české populaci

Determinanty vzniku kardiovaskulárních onemocnění v české populaci Determinanty vzniku kardiovaskulárních onemocnění v české populaci Michala Lustigová Státní zdravotní ústav XLIII. konference České demografické společnosti, XLIII. konference České demografické společnosti,

Více

Využití a prezentace dat šetření EHIS ČR

Využití a prezentace dat šetření EHIS ČR Využití a prezentace dat šetření EHIS ČR RNDr. Šárka Daňková Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR e-mail:sarka.dankova@uzis.cz http://www.uzis.cz/ehis Zpracování dat Vzhledem k charakteru výběru

Více

Socio-ekonomické determinanty zdraví. MUDr. Kristýna Žejglicová, SZÚ Praha

Socio-ekonomické determinanty zdraví. MUDr. Kristýna Žejglicová, SZÚ Praha Socio-ekonomické determinanty zdraví MUDr. Kristýna Žejglicová, SZÚ Praha Socio-ekonomická nerovnost ve zdraví na začátku 21.století ve všech zemích EU nárůst v posledních desetiletích Lidé s nižším sociálně-ekonomickým

Více

AKTUÁLNÍ ÚKOLY REGIONÁLNÍ POLITIKY NA OBDOBÍ

AKTUÁLNÍ ÚKOLY REGIONÁLNÍ POLITIKY NA OBDOBÍ AKTUÁLNÍ ÚKOLY REGIONÁLNÍ POLITIKY NA OBDOBÍ 2012-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. IVO RYŠLAVÝ Faktory ovlivňující budoucí vývoj regionální politiky v ČR - Omezené finanční zdroje - Změny v

Více