IKS - SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IKS - SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ"

Transkript

1 IKS - SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ Student by měl absolvováním předmětu: 1. Získat teoretické znalosti z oblasti diagnostiky a poradenství. 2. Získat přehled o základních diagnostických metodách a jejich použití. 3. Porozumět výchovným a výukovým problémům žáků a být schopen je orientačně rozpoznat. 4. Mít přehled o poradenských institucích, náplni jejich práce a to především v diagnostické oblasti. 5. Být schopen uplatnit poznatky z oblasti diagnostiky a poradenství ve školní i jiné praxi. Tematické okruhy: 1. Pedagogicko-psychologická diagnostika teoretická východiska. 2. Diagnostický proces východiska, prostředky. 3. Diagnostické metody Diagnostické metody Diagnostika školní zralosti. Odklad školní docházky. 6. SPC, integrace do běžné školy diagnostická činnost, IVP, spolupráce. 7. Školní psycholog a jeho práce. 8. Učitel poradce. Zásady, kompetence. 9. Výuková a výchovná problematika ve škole diagnostika, poradenství. 10. Diagnostika školní třídy, nadaní žáci. 11. Kariérové poradenství, poradny pro volbu povolání, podporované zaměstnávání. 12. Systém poradenství (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně-pedagogická centra, střediska výchovné péče) a navazující poradenské služby. 13. Projektové práce. 1. Pedagogicko-psychologická diagnostika teoretická východiska Ikona5 Dobrý den, vítám Vás u první kapitoly distančního textu předmětu Speciálně pedagogická diagnostika a poradenství. Tento předmět, po absolvování následujícího textu a splnění všech úloh, bude zakončen zkouškou. Ikona1 Nastudování kapitoly umožní vhled do pojmového rámce předmětu, budou vysvětleny základní definice. Ikona2

2 Učební látka z předmětu Systém poradenských zařízení ve speciální pedagogice. PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Ikona5 V úvodu této první kapitoly je třeba podotknout, že se vede určitý spor o terminologii (jak už to bývá v sociálních vědách), zda používat termín pedagogická diagnostika či pedagogickopsychologická diagnostika. Uděláme si v tom trochu pořádek, či ještě více zmatku různými definicemi, proto teoretická kapitolka: Pedagogická diagnostika je speciální pedagogická disciplína, která se zabývá objektivním zjišťováním, posuzováním a hodnocením vnitřních a vnějších podmínek i průběhu a výsledků výchovně vzdělávacího procesu. Na základě daných zjištění potom vyslovujeme prognostické úvahy a navrhujeme pedagogická opatření (Chráska, 1988, 5). Pedagogové mají tendenci mluvit spíše o pedagogické diagnostice (i jako protikladu k psychologické) a zařazovat ji do systému pedagogických věd. Proti tomu psychologové se kloní k pojmu pedagogicko-psychologická diagnostika a za základ považují psychologickou diagnostiku aplikovanou v pedagogické situaci s využitím poznatků nejen z pedagogické psychologie, vývojové psychologie, sociální psychologie, obecné psychologie a psychologie osobnosti, ale i didaktiky, teorie výchovy, speciální pedagogiky a mnoha dalších disciplín (dle potřeb klienta a diagnostikovaného případu). Přikláním se k poznámkám Hrabala (2002), který používá termín pedagogickopsychologická diagnostika. Vychází z toho, že pedagogická diagnostika je v podstatě klasická psychologická diagnostika aplikovaná v pedagogické oblasti. Neupírá pedagogům právo na samostatnou disciplínu, ale za podstatu pedagogické diagnostiky považuje porovnávání činnosti a výkonu žáka s pedagogickou normou a věcnou analýzou předností a chyb reálně výchovou dosažené úrovně rozvoje ve srovnání s cílovou úrovní (s. 16) a upozorňuje na rozdíl mezi běžnou analýzou spojenou s následným hodnocením (běžné v pedagogické praxi) a potřebnou interpretaci výsledku diagnostiky použitím psychologických metod! Jde zejména o zjišťování a hodnocení psychických dispozic a jeho osobnosti. Ikona5 Nechci se pouštět do řešení otázky, jak se má co jmenovat, je jasné, že pro poznání žáka ve výuce je třeba poznatků jak pedagogických, tak i psychologických! Jedná-li seo diagnostiku žáka s určitým postižením, znevýhodněním, hovoříme o termínu SPECIÁLNĚ- PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA. Ikona6e Ještě pro příklad: PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Co zjišťuje v PPP nejčastěji psycholog: Diagnostika schopností o Celková úroveň schopností (IQ)

3 o Míra jednotlivých schopností, např. poměr mezi verbálními a matematickými schopnostmi apod. NEDOPORUČUJE SE INFORMOVAT A UVÁDĚT URČITÉ ČÍSLENÉ VYJÁDŘENÍ IQ, JE TO ZAVÁDĚJÍCÍ!!! DOBRÉ JE UVÁDĚT, NAPŘ. VYSOCE NADPRŮMĚRNÝ VÝKON, UŽŠÍ PRŮMĚR, PODPRŮMĚRNÝ VÝKON. Diagnostika osobnosti o Rysy osobnosti, temperamentové vlastnosti o Vztahy v rodině o Aktuální problémy PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA Zde pro příklad patří výsledky z pozorování žáka při výuce, ve škole (či rozhovor); analýza produktů (slohové práce, výkresy), analýza chyb (odhalení vývojových poruch učení); analýza prospěchu; analýza oblasti motivace žáka, struktura zájmů; sociální začlenění, místo ve skupině apod. Stejně se ale jedná spíše o využití pedagogických dat jako východiska k interpretaci a závěrům nejen z oblasti pedagogické, ale i charakteru psychologického a speciálně pedagogického SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA (SPD) Ikona10 - tvoří součást oboru speciální pedagogiky. - je dynamickým poznávacím procesem zaměřeným na jedince s postižením ve smyslu zjištění jeho významných osobnostních charakteristik. Komplexní poznání osobnosti ve všech jejích složkách, vzájemných vztazích a souvislostech se stává základní podmínkou realizace speciálně pedagogické podpory. Ta z výsledku diagnostického procesu vychází a současně ve svém průběhu vede k zpřesňování a precizaci diagnózy. - speciálně pedagogická diagnostika využívá řadu obecných a speciálních metod. Čerpá ze spolupráce zejména s lékařskými a společenskovědními obory a ve svém působení směřuje ke zmapování zejména těch charakteristik osobnosti, které mají klíčový význam pro další vývoj jedince s postižením a tím i pro jeho prognózu, která ve své optimální formě představuje co možná nejdokonalejší zařazení do společnosti. Ve zkratce: Cílem SPD je co nejdokonalejší poznání člověka s postižením. Zaměřuje se na získání informací o osobnosti jedince, o jeho možnostech v oblasti výchovy a vzdělávání a o prostředí v němž dotyčný žije. SPD se může dělit: dle druhu postižení (SPD surdopedická, etopedická) dle etiologie na kauzální (příčina je známa) a symptomatickou (omezuje se na příznaky) z hlediska časového sledu provádění na vstupní, průběžnou a výstupní z hlediska rozsahu sledovaných cílů na globální, parciální (jen pro určité jevy).

4 Diagnostika diagnóza týmová práce (pedagog, speciální pedagog, psycholog, sociální pracovník, lékař). Speciálně-pedagogická diagnóza = východisko pro pedagogické vedení a působení. Využití SPD: depistáž (včasné rozpoznání a odhalení defektu a zahájení péče) cílevědomé plánování procesu spec. výchovy (uplatnění individuální formy přístupu) zajišťování didaktické a výchovné efektivity; zjišťování předpokladů pro sociální uplatnění VZTAH PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ DIAGNOSTIKY A SPECIÁLNÍ DIAGNOSTIKY (zpracováno z Dittrich, 1993) Ikona6a Co když se ve vaší třídě objeví integrované dítko? S tím byste ale po studiu ATV neměli mít problém, Vy jste Ti erudovaní! Také učitel běžných typů škol by měl mít přehled o základních otázkách postižení a speciální pedagogiky, z důvodu integrace osob s postižením do běžných škol či práce s problémovými žáky PROBLÉMOVÝ ŽÁK výchovné obtíže X výukové obtíže 1) Pomoc žákům s výchovnými obtížemi a) rozhovor vyučujícího, třídního učitele (výchovného poradce, ) s žákem (či spolužáky) b) rozhovor s rodiči (příčina v rodinném či mimoškolním prostředí) dobré pro komplexnost vždy c) přeřazení do jiné třídy d) návrh na přeřazení do specializované třídy (odborné vyšetření) LMD, dyslektické třídy apod. e) přeřazení do výchovného ústavu TO SNAD NE???? Je to v literatuře, ale doufejte, že se toho nezúčastníte jako aktér. 2) Pomoc žákům při výukových obtížích opatření f) zajištění denního režimu žáka za účelem minimalizace vlivu nevhodného prostředí g) lékařské vyšetření, zda není důvodem smyslová vada, psychická porucha, metabolická či endokrinní porucha apod. h) přeřazení do specializované třídy pro děti se specifickými vývojovými poruchami učení (vyšetření) i) dlouhodobě či často nemocné děti vyrovnávací třídy, doučovací skupiny j) zařazení do ZŠ praktické a dalších typů speciálních školpraha: Grada. k) děti ve věku 6 let a PŠV návrh a realizace odložení školní docházky (1 rok) l) návrh na osvobození od povinnosti školní docházky a zajištění individuálního vyučování doma

5 Ikona7 Dittrich, P. (1993). Pedagogicko-psychologická diagnostika. Jinončany: H & H. Hrabal, V. & Hrabal, V. (ml) (2002). Diagnostika. Pedagogickopsychologická diagnostika žáka s úvodem do diagnostické aplikace statistiky. Praha: Karolinum. Pešová, I., & Šmalík, M. (2006). Poradenská psychologie pro děti a mládež. Ikona5 Ve výše uvedené literatuře se dočtete více o teoretických východiscích diagnostiky, i její historii v našich zemích. 2. Diagnostický proces východiska, prostředky Ikona1 Seznámení s diagnostickým procesem, jeho východisky. Budou popsány prostředky diagnostiky. Ikona2 Oprášit znalosti z psychologie vyučované v bakalářském studiu. VÝCHODISKA DIAGNOSTICKÉHO PROCESU Schéma diagnostické činnosti: A) Východiska diagnostického procesu DIAGNOSTICKÁ OTÁZKA X DIAGNOSTIK X HYPOTÉZA 1) Diagnostická otázka (kdo je klient, co se děje, kdy se problém projevuje, kde, jak klient reaguje na problém, proč se problém objevil, )

6 - vymezení, na co se zaměřit, vlastně zakázka klienta (škola specifikuje, proč žáka posílá, rodiče si nevědí s nějakým problémem rady, žák má problém). Zdá se to jednoduché, ale problém, se kterým se přichází, může být pouze zástupná věc, nemusí to být hlavní problém, který klienta trápí. Př. Žák 5. Třídy poslán do PPP na vyšetření pro podezření z dyslexie. Speciálně-pedagogické vyšetření to nepotvrdí, v rozhovoru s matkou zjištěno, že před nástupem do školy chlapec prošel úspěšnou logopedickou nápravou koktavosti. Když však má číst nahlas před třídou, znamená to nadměrný stres, který snižuje kvalitu čtení. (Hadj Moussová, 2002) Otázky, na které by měla být nalezena odpověď: Kdo je klient? (anamnéza osobní, rodinná) Co se děje nebo co se stalo? Jak často se problém projevuje, kdy? Co nejvíce detailů Kdy se problém projevuje, kdy to začalo? Kde se problém projevuje? V jakém prostředí, za jakých situací, s jakými lidmi? Jak klient reaguje na problém, jak ho prožívá? Proč se problém objevuje nebo objevil? 2) Diagnostik (odborník sám, spolupráce) - odbornost, zaměření, osobnost, přístupy k diagnostice - flexibilita, schopnost přizpůsobení se klientovi, situaci 3) Hypotéza (formulace problému + určení dalšího postupu řešení) B) Získávání diagnostických dat METODA X VZOREK CHOVÁNÍ 1) Metoda - pro připomenutí soubor podnětů, kterými vyvoláváme pozorovatelné chování vyšetřovaného. 2) Vzorek chování Získán použitím diagnostické metody (reakce na podnět, výkony, odpovědi nakladené otázky, ) POZOR! Chování a výsledky diagnostiky mohou ovlivnit i další faktory: situace vyšetření, neobvyklost situace pro dítě motivace vyšetřovaného momentální stav volní faktory zázemí dítěte a kulturní souvislosti C) Interpretace diagnostických dat Doposud všechny získané údaje byly podloženy ověřitelným způsobem, zde už jde o vyvozování závěrů z nasbíraných materiálů, z diagnostiky.

7 1) Interpretace - proces objasňování faktů zjištěných diagnostickými metodami - použití dat získaných z více zdrojů 2) Prognóza, závěry pro další působení Ikona5 Předchozí východiska diagnostického procesu lze použít jako pilíře popisu etap diagnostického postupu, čili procesu diagnostiky: ETAPY DIAGNOSTICKÉHO POSTUPU (PROCES) (Dittrich, 1993) 1. Formulace a upřesnění otázky a vstupní (subjektivní) hypotézy formulované klientem či zadavatelem 2. Záměrné a zaměřené získávání diagnostických údajů 3. Zpracování, utřídění, analýza získaných údajů 4. Interpretace a hodnocení 5. Syntéza dat o prostředí i osobnosti 6. Stanovení diagnostického závěru a pedagogického opatření Principy diagnostiky komplexní přístup etiologické hledisko všestrannost longitudinální princip prognostický charakter validita vhodnost zvoleného nástroje Ikona7 Dittrich, P. (1993). Pedagogicko-psychologická diagnostika. Jinončany: H & H. Hadj Moussová, Z., Dublinský, J. a kol. (2002). Diagnostika (Pedagogicko-psychologické poradenství II.). Praha: UK, Pedagogická fakulta. 3. Diagnostické metody 1. Ikona1 Po nastudování kapitoly bude student schopen obecně rozčlenit diagnostické metody do dvou velkých kategorií a popsat klinické diagnostické metody. Ikona2

8 Opět vzpomeňte na psychologii a pedagogiku a jejich státnicové otázky zabývající se metodami diagnostiky. ZÁKLADNÍ DĚLENÍ DIAGNOSTICKÝCH METOD Základní dělení metod v psychologii je dělení na metody klinické a metody testové Klinické nejsou standardizované, lze upravovat na míru klientům Testové metody mají standardní instrukce, postup, vyhodnocení; jedince lze většinou porovnat s normou 1) Klinické metody A) Metody anamnestické. Někdy se o těchto metodách hovoří jako o životopisných nebo biografických (viz Monatová, 2000). Tyto metody nejsou specifické a jsou využívány i v řadě dalších vědních oborů, např. v lékařství, psychologii apod. Představují tedy tzv. obecné metody. Zaměřují se na získávání základních dat a údajů o vyšetřovaném jedinci, jeho rodině a životním prostředí se zřetelem na výskyt patologických úchylek a podmínek vzniku postiženi či poruchy vývoje. Patří sem: rodinná anamnéza (RA) osobní anamnéza (OA) anamnéza životního prostředí katamnéza. Rodinná anamnéza se zaměřuje za zjištění údajů o rodičích, prarodičích, sourozencích, popř. i na postranní linie rodiny se zřetelem na vlivy dědičnosti, ve smyslu výskytu patologických úchylek, sledovaných chorob, vrozených vývojových vad, zvláštních sklonů a nadáni. Sleduje i povahové odchylky a podivínství, výskyt psychických chorob v rodině, abúzu drog a alkoholu, trestnou činnost, suicidální tendence apod. Dále informace o výskytu specifických poruch učeni v rodině apod. Osobní anamnéza zpravidla navazuje na rodinnou a zjišťuje významná data o vyšetřované osobě z období prenatálního, perinatálního a postnatálního, z raného dětství, z období předškolního a školního věku atd. až po současnost. Zkoumá vývoj jedince od počátku až po dnešní stav a velmi často využívá odborných lékařských posudků, které se tykají oblasti vlastního postiženi. Snaží se získat komplexní obraz o jedinci, tj. o jeho fyzickém a psychickém vývoji. Anamnéza životního prostředí souvisí s problematikou socializace dítěte, se schopností navazovat a pěstovat sociální vztahy a plnit různé sociální role. Někdy v této souvislosti hovoříme o vyšetření prostředí. Tyká se rodiny, školy, vrstevníků, u dospělých osob pak i pracovního prostředí a partnerských vztahů. Vždy je však nutno pojímat tyto vztahy ne jako jednostranné, ale jako vzájemnou interakci. Vlivy rodinného a školního prostředí se někdy potencuji, jindy střetávají, a proto je rovněž nelze hodnotit izolovaně.

9 anamnestické údaje zpravidla získáváme z tzv. anamnestického rozhovoru nebo dotazníku, při kterém spolupracujeme zejména s rodiči dítěte. Katamnéza zkoumá situaci, ve které se jedinec ocitá po určitém časovém odstupu od ukončení speciální podpory a hledá příčiny opakovaného objevení nežádoucích projevů (recidivy). Z hlediska speciální pedagogiky lze takto získat vskutku cenné informace o dalším vývoji a životě dítěte, a tak získáme přehled o tom, které vývojové možnosti byly v prostředí jedince realizovány, které ne a proč, k jakým změnám v oblasti postižení došlo, nakolik se potvrdila původní prognóza dalšího vývoje, jak a na kolik se jedinec vyrovnal se svým postižením apod. Kazuistika případová studie Zpracujte rodinnou nebo osobni anamnézu zvoleného žáka. B) Pozorování Pozorování je záměrné, cílevědomé a plánovité sledování smyslově vnímatelných jevů. základní diagnostická metoda, neodmyslitelná součást všech metod dalších nároky na pozorování se liší v souvislosti na cíli diagnostiky a osobnosti poradce řada typů: volné X systematické přímé X nepřímé řada technik: škálování (ratingové techniky), pedagogický deník, pozorovací (kumulativní) karta Pozorování skupiny Pro pozorování dění ve třídě byla vytvořena řada pozorovacích schémat (Mareš, Křivohlavý, 1990). Dva základní typy: 1) Sekvenční modely zachycují pořadí činností jednotlivých účastníků v čase Př. Balesův systém interakční analýzy 2) Relační modely, které zachycují vztahy mezi různými činnostmi jednotlivých účastníků. Př. Flandersova soustava kategorií Pozorování jednotlivce Nejčastěji při rozhovoru, při návštěvě ve třídě, o přestávkách. Na co zaměřit pozorování a co lze vyčíst z pozorovaných znaků: tělesné znaky a vzhled tělesná aktivita obratnost adaptace na prostředí efektivita sociální chování pozornost a motivace

10 řeč C) Rozhovor Typy: 1) řízený (s různými stupni volnosti) - standardizovaný (verbálně předkládaný dotazník) - částečně řízený 2) neřízený rozhovor 3) individuální X skupinový Zásady vedení rozhovoru: 1) empatie 2) autentičnost 3) akceptace Při vedení rozhovoru pro diagnostické účely bývá problematický způsob registrace rozhovoru. Často se využívá audionahrávek, ale bývá rušivé, vždy musíme požádat o svolení k nahrávání. Lze si dělat poznámky naučit se zapisovat jednoslovné poznámky a vytvořit klíč, jindy zaznamenáme doslovné znění, připadá-li nám významné. Při částečně řízeném rozhovoru je většinou připraven záznamový arch s otázkami a prostorem pro zápis. Ikona5 My si ve výuce takový anamnestický rozhovor vyzkoušíme! Otázky kladené v rozhovoru závisí na konkrétním případu, obecně má anamnéza některé stabilní části schéma: Rodinná anamnéza rodina, rodinné a manželské vztahy (např. rozvod, nová rodina); výchovný styl a atmosféra; údaje o otci a matce (věk, povolání, vzdělání, charakteristika); aktivity s rodiči, jak s nimi klient vychází; sourozenci pořadí narození, citové vztahy, favorit v rodině, vztahy rodičů k jednotlivým dětem; další významní lidé v rodině (prarodiče, ). Osobní anamnéza dítěte základní údaje (věk, pohlaví, škola, třída); zdravotní historie těhotenství, porod, nemoci; historie institucionální výchovy, úspěšnost ve škole, adaptovanost, spokojenost, vztah k učitelům a vrstevníkům; sociální historie vývoj, kontakt s lidmi, vývojové jevy v jednotlivých obdobích; schopnosti a povahové vlastnosti dítěte podle rodičů, současný stav a předpokládaný vývoj Současný problém klienta o co jde, kdy to začalo, jak často se vyskytuje, průvodní jevy, co zvyšuje či snižuje intenzitu; předběžná řešení, plány co s tím chce rodina a dítě dělat; dřívější odborné zásahy jaké, kdy, co se dělo, jak to skončilo. Pak následují metody na pomezí, mezi klinickými a testovými (dle stupně volnosti a cíle, pro který se užívají): D) Analýza produktů (výsledků) činnosti (rozbor žákovských prací) - je metodou, která poskytuje informace o stupni osvojení požadovaných vědomostí a dovedností, o některých vlastnostech, zájmech, ale i o určitých obtížích a problémech žáka (např. specifické poruchy učení).

11 Tato metoda se zabývá rozborem hotových žákovských prací. Analyzuje tedy výsledek, výrobek, předmět, dílo. Je poměrně hojně využívanou metodou v procesu edukace. Týká se nejčastěji výrobků v pracovním vyučování, v zájmových kroužcích, dále se zaměřuje na kresby a jiné výtvarné výtvory, slohové práce na daná témata, kde lze pomocí této metody zjišťovat formující vliv rodinného prostředí na žáka, na jeho zájmy, názory, postoje, vytvářející se hodnotovou hierarchii apod. 2. Testové metody Základní dělení na STANDARDIZOVANÉ a NESTANDARDIZOVANÉ Test = zkouška. Testové metody se používají z důvodu, že poskytují v poměrně krátkém časovém úseku množství spolehlivých informací, lze je interpretovat na základě informací v manuálu, test je zpravidla standardizován a obsahuje normy. Různí autoři dále používají různá dělení a strukturaci testových metod. Např.: Dělení dle Svobody (2005): 7. vývojové škály (Gesellova, Bayleyové) 8. testy specifických funkcí a schopností (IQ, ) percepční (dle analyzátorů) pozornosti (Bourdonův, Jiráskův číselný čtverec, ) pamětní testy percepčně motorické (diagnóza poruch chování, učení - ADHD, ADD, LMD) 9. přístrojové metody (audiometr, tapping, počítače, ) Dělení dle Hadj Moussové (2002): 10. Testy inteligence obecné inteligence schopností dovedností úrovně paměti a pozornosti 11. Testy osobnosti Projektivní testy osobnosti Osobnostní dotazníky Motivace, zájmy 12. Kresba zjišťujeme osobnostní charakteristiky; měření IQ dle stupně vývoje kresby (orientační); projektivní kresba; organicita poškození apod. 13. Poradenské baterie soustava testů zaměřených na specifické oblasti (IQ, osobnost, zájmy) Př. Baterie ke zkoumání školní zralosti Baterie k diagnostice specifických vývojových poruch učení 14. Didaktické testy zjišťování vědomostí, výkonové testy

12 mimo standardizovaných testů lze sestavit test pro použití učitelem v konkrétní třídě Diagnostické zkoušky (dle Přinosilové, in Vítková, 2004, s ) se uplatňují zejména u žáků ve výchovně vzdělávacím procesu a jsou zaměřeny na zjišťování a analýzu nedostatků v soustavě poznatků a na základě zjištěných výsledků pak následně na určení nápravného postupu. Cílem je tedy zajistit pomoc žákovi. Zpravidla hovoříme o následujících třech variantách diagnostických zkoušek: ústní zkoušky (zaměřeny na zjištění soustavy vědomostí a úroveň mluvního projevu). písemné zkoušky Písemné zkoušky sledují úroveň osvojení psaní, schopnost vyjadřovat myšlenky písemnou formou a osvojení poznatků z jednotlivých předmětů. Tyto metody posuzují úroveň výkonu žáka, jeho vědomosti v daném předmětu, obsahovou a formální stránku písemného projevu. Důležitá je rovněž analýza chyb, a to zejména tzv. systematických chyb, kterých se žák dopouští vždy, když jde o stejnou nebo analogickou úlohu. Tyto chyby jsou ukazatelem nezvládnutí či neznalosti pravidla (algoritmu) pro řešení určitého typu úkolu. Analýza chyb je mimo jiné důležitá při posuzování specifických poruch učení. praktické zkoušky Praktické zkoušky jsou zaměřeny na zjišťování neverbálních schopností a dovedností. Patří sem zkoušky hrubé a jemné motoriky, laterality, funkce smyslových orgánů apod. 15. Testy se speciálně pedagogickou dominantou 16. Sociogram zjišťování vztahů ve třídě, skupině viz Kap. 10 elearningového textu ÚKOLY SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ DIAGNOSTIKY V JEDNOTLIVÝCH OBDOBÍCH VÝVOJE Diagnostické metody lze také dělit dle období, ve kterém jsou využívány, na metody diagnostiky pro: 17. raný a předškolní věk 18. školní docházku, dospívání 19. dospělost 20. stáří Najděte a vytvořte seznam diagnostických metod používaných specificky ve stáří s jejich stručným popisem. Základní diagnostické situace v dětském věku: Ikona6e HRA KRESBA VYUČOVÁNÍ 1) Analýza hry využití dle vývojového období, druhů hry - sledování při volném hraní, tematické hraní (omezeno tématem či setem hraček)

13 Př. Scénotest (autorka G. Von Staabs; český překlad Šturma, Humpolíček (2001) ) Hra - využití v diagnóze: charakter hry, odraz skutečnosti, úmyslná pozornost, úroveň motoriky, řečového projevu, společenského chování, citové zaujetí (prožívání hry), zájmy dítěte, lateralita, funkce smyslových orgánů apod. Typy her manipulační, tematické, konstruktivní, intelektové, senzorické, napodobivé, slovní, rytmicko-hudební, dramatické Ikona7 Hadj Moussová, Z. (2002). Úvod do speciálního poradenství. Liberec: TU v Liberci. Monetová, L. (2000). Speciálně-pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dětí. Brno: Paido. Staabs, G. von (1991). The Scenotest: a practical technique for understanding unconscious problems and personality structure. Bern: Hans Huber. Šturma, J., & Humpolíček, P. (2001). Scénotest: Praktická metoda pro porozumění neuvědomovaným problémům a struktuře osobnosti. 1. vyd. Praha :Testcentrum, Svoboda, M. (2005). Psychologická diagnostika dospělých. Praha: Portál. Vítková, M. (2004). Integrativní (školní) speciální pedagogika. Základy, teorie, praxe. Brno: MSD. 4. Diagnostické metody 2. Ikona1 Po nastudování kapitoly bude student schopen obecně rozčlenit testové diagnostické metody a získá informace o hlavních oblastech speciálně-pedagogické diagnostiky ve školním věku. Ikona2 Jako v předešlé kapitole vzpomeňte na psychologii a pedagogiku a jejich státnicové otázky zabývající se metodami diagnostiky. TESTOVÉ METODY A JEJICH DĚLENÍ (dle Svobody, 2001) 21. Vývojová diagnostika 22. Testy inteligence 23. Testy speciálních schopností 24. Neuropsychologické metody 25. Projektivní metody m) Verbální n) Grafické o) Metody volby 26. Kresebné metody

14 p) Kresba jako měření úrovně rozumových schopností q) Kresba jako měření úrovně senzomotorických dovedností r) Kresba jako projektivní metoda s) Kresebné testy kreativity 27. Dotazníky t) Jednodimenzionální dotazníky u) Vícedimenzionální dotazníky v) Dotazníky pro rodiče či vychovatele 28. Objektivní testy osobnosti 29. Posuzovací škály Ikona5 Ve výuce si z každé oblasti metod vybereme nějaký příklad a vyzkoušíme použití metody v praxi. Co jsou to projektivní techniky? Definice a k tomu vyjmenujte alespoň 3 názvy projektivních technik. HLAVNÍ OBLASTI SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÉ DIAGNOSTIKY ŠKOLNÍHO VĚKU (dle Přinosilové, in Vítková, 2004, s ) Nejčastěji se zaměřujeme na následující oblasti: oblast motoriky (zahrnuje diagnostiku hrubé a jemné motoriky) oblast grafomotoriky a kresby (významně souvisí s předchozí oblastí) oblast laterality oblast sebeobslužných činností oblast rozumových schopností oblast verbálních schopností a komunikace oblast citového a sociálního vývoje. Diagnostika hrubé a jemné motoriky Diagnostika této oblasti je velmi důležitá vzhledem ke stanovení její vývojové úrovně u různých druhů postižení. Úroveň rozvoje motoriky ovlivňuje schopnosti a dovednosti v rámci dalších diagnosticky sledovaných charakteristik žáka, jako grafomotorika, kresba, soběstačnost v sebeobsluze, rozumové a komunikační schopnosti. To ovlivňuje možnost profesionální orientace žáka, včetně jeho volby a přípravy na výkon povolání. Je nutno si uvědomit vztahy a souvislosti se základním postižením. Tato specifika ve vývoji motoriky jsou určena druhem, stupněm, délkou trvání vady a úrovní její kompenzace. U dětí školního věku navazuje diagnostika této i dalších oblastí na diagnostické poznatky z období raného a předškolního. Klíčovou důležitost zde mají základní pohybové dovednosti (překulování, samostatný sed, kvadrupedální lokomoce, vertikalizace a lokomoce). Celkovou

15 pohyblivost a úroveň hrubé motoriky lze rovněž sledovat v rámci výuky tělesné výchovy a v mimoškolní zájmové sportovní činnosti žáků. V oblasti jemné motoriky rovněž navazujeme na poznatky získané z diagnostiky předchozích vývojových období. V procesu edukace se využívá diagnostická situace pracovního vyučování, kde zájem žáka a jeho dovednosti mohou být pro pedagoga vodítkem budoucího profesního zaměření. Všímáme si jak žák pracuje, jaké jsou jeho pohyby, zda chaotické, nadbytečné, špatně koordinované, zda je úkol pro žáka stresující, protože je nešikovný a ví o tom. Plnění úkolů lze ještě i časově omezit. V období školního věku lze využít zkoušky manuální zručnosti, jako jsou např. Dexterimetr, Šroubky, Vidly apod. Tyto zkoušky sledují koordinaci a rychlost pohybů horních končetin a dají se využít i při diagnostice laterality. Můžeme usuzovat na obratnost a úroveň jemné motoriky při sledování kvality sebeobslužných činností. Oblast motoriky bývá narušena nejen u tělesného či pohybového postižení, ale i při jiných základních vadách (viz. mentální retardace, smyslové vady atd.). Další diagnostické metody pro oblast motoriky: Bruininks- Oseretzky Test of Motor Profi ciency, Orientační test dynamické praxe (OTDP), Test ohýbání drátu. Bližší informace o těchto metodách viz Svoboda, Krejčířová, Vágnerová (2001). Diagnostika grafomotoriky a kresby Předpokladem je dokonalá znalost jejího vývoje v různých věkových obdobích. Vývoj a zvláštnosti kresebného projevu jsou podmíněny psychickými vlastnostmi dítěte i podmínkami prostředí, ve kterém žije. Kresebný projev se tak rozvíjí úměrně k možnostem, které dítěti poskytuje jeho prostředí. Dokonalost a kvalita grafomotorického projevu je ovlivněna úrovní jemné motoriky, zejména možností a dokonalostí úchopu psacího či kresebného nástroje a schopností dítěte přenést z hlavy na papír správnou představu o tvaru a dále pak stupněm zralosti senzomotorické koordinace. Důležitost grafomotoriky a kresby nám potvrzuje i skutečnost, že diagnostika této oblasti je součástí celkové diagnostiky školní zralosti na konci předškolního věku. Dozrávání kresebného projevu na počátku školní docházky odráží zrání percepce schopnost zrakové diferenciace, analýzy, syntézy i rozvoj zkušeností a myšlení. Dítě využívá kresby i k vyjádření svých myšlenek, citů, přání i problémů. Této skutečnosti využívá klinická praxe při aplikaci projektivních kresebných testů. Těchto metod je velmi mnoho, proto odkazuji zájemce na možnost získání podrobnějších informací v publikacích Hadj Moussová, Duplinský a kol., (2002), Svoboda, Krejčířová, & Vágnerová, (2001). Diagnostika laterality Lateralita je projevem dominance jedné z mozkových hemisfér a v praxi se projevuje jako upřednostňování jednoho z párových orgánů. K vyhraňování laterality dochází v průběhu předškolního věku. V praxi se v tomto období můžeme setkávat s projevy tzv. ambidextrie, kdy je dítě šikovné na obě ruce, nebo s tzv. vynucenou změnou laterality v případě postižení vedoucí horní končetiny, jako tomu bývá u dětské mozkové obrny, u amputací nebo u případů s tzv. překříženou lateralitou, kdy jde u oka a ruky o překříženou dominanci. V diagnostice laterality lze jednak využít metody pozorování, vyhodnocování anamnestických údajů, diagnostického zkoušení, a zejména testy laterality. V našich podmínkách je v současné době asi nejužívanější zkouškou Test laterality Z. Matějčka a Z. Žlaba. Známý je též Sovákův test laterality. Tyto metody se dají aplikovat již u dětí předškolního věku.

16 Diagnostika sebeobslužných činností Diagnostika sebeobsluhy velmi úzce souvisí s diagnostikou motoriky i laterality. Sebeobslužné úkony vycházejí z motorických dovedností jak hrubé, tak i jemné motoriky (Přinosilová 1997, s. 53). V období školního věku pokračujeme i v této oblasti v zpřesňování diagnostických poznatků, které jsme získali v období raného a předškolního věku. Pokud je dítě zdravé, mělo by být ve škole již samozřejmě plně samostatné. Problémy v oblasti sebeobslužných činností, jejich kvality a samostatného provádění jsou vázány na různé druhy a hloubku postižení. Nejzávažnější bývají u žáků s tělesným, popř. kombinovaným postižením a u závažnějších stupňů mentální retardace a zrakových vad. Sebeobsluha se týká těchto okruhů činnosti: stravovací sebeobslužné úkony (stolování - jídlo, pití) hygiena (udržování čistoty, mytí, samostatné používání toalety) oblékání a obouvání včetně péče o zevnějšek. Opožďování dítěte v oblasti sebeobsluhy nemusí být nutně důsledkem jen základního postižení, ale často je způsobeno nesprávným výchovným přístupem k dítěti v rámci rodiny, kdy rodiče vykonávají za dítě mnohé činnosti, které by mohlo zvládnout samo. Pokud se jedinci s postižením nepodaří dosáhnout samostatnosti, může to mít pro něj v pozdějším věku negativní důsledky v oblasti sebehodnocení, identity vlastní osobnosti a dalších vývojových kompetencí. Může dojít k regresi ve vývoji, kdy již třeba dospělý jedinec je plně závislý na péči rodiny a je s ním stále jednáno jako s dítětem. V rámci sebeobsluhy zjišťujeme míru samostatnosti, resp. stupeň nutné pomoci ze strany dospělého. Diagnostika oblasti sebeobsluhy se většinou provádí formou porovnávání aktuálního výkonu dítěte s vývojovými normami. K jednotlivým úkonům se v normách přiřazuje chronologický věk, ve kterém by průměrné zdravé dítě mělo dotyčný úkon vykonávat. Tímto porovnáváním zjišťujeme, zda vývoj probíhá normálním způsobem, nebo zda se opožďuje, a jak významně. Diagnostika a nácvik samostatnosti v sebeobsluze je v případě zdravých dětí záležitostí raného a předškolního věku. V období školní docházky je dítě již plně samostatné a také to od něj jeho okolí samozřejmě očekává. V případě dětí s postižením je situace jiná, opět v závislosti na typu a hloubce základní vady. V případě těžkého mentálního, tělesného postižení a kombinovaných vad se velmi často nepodaří dosáhnout úplné samostatnosti a jedinec je trvale v různé míře závislý na pomoci okolí. Z hlediska dalšího života ve společnosti je pro jedince s postižením nesmírně důležité, aby podle svých možností dosáhl buď plné, nebo alespoň částečné samostatnosti v sebeobsluze. Má to vliv na úroveň jeho sebevědomí a sebehodnocení a zkvalitňuje to jeho život i v jiných oblastech. Diagnostika rozumových schopností Tato oblast je zajišťována odborným psychologickým vyšetření inteligence. Diagnostika je zajišťována prostřednictvím standardizovaných inteligenčních testů, které je však třeba pro potřeby jedince s postižením modifikovat, aby byly minimalizovány vlivy postižení, např. v případě zrakově postižených jedinců převést text do bodového písma, zajistit zvětšení testového materiálu, dle potřeby u sluchově postižených zajistit tlumočníka pro znakový jazyk apod. Nadto je třeba zohlednit tu skutečnost, že děti s postižením bývají zvýšeně unavitelné,

17 nesnesou stejnou míru zátěže jako zdravé děti apod. Obecně pro tyto účely vyhovují metody, které nabízejí možnost poměrně rychlého střídání jednotlivých krátkých úkolů a které obsahují hodně praktických úkolů. Problémem může být i nedostatečná motivace dítěte, krátkodobá, snadno odklonitelná pozornost. Ve školním věku se při diagnostice rozumových schopností využívají také didaktické testy a didaktické zkoušení, analýza a hodnocení výsledků činnosti, explorační metody, pozorování apod. Z hlediska diagnostiky tohoto období je také důležité sledování stability školního prospěchu. Výkyvy v prospěchu zpravidla souvisejí s chronickým onemocněním, s dg. lehké mozkové dysfunkce, s emocionální zátěží žáka, ale i s poškozením mozku po úrazu, kdy může jít právě o výrazné zhoršování prospěchu. Diagnostika rozumových schopností je nezbytnou součástí diagnostického procesu u všech typů postižení, neboť je jedním z ukazatelů dalšího vývoje jedince a jeho možností v oblasti výchovy a vzdělávání a tím i uplatnění ve společnosti. Opět viz Svoboda, Krejčířová, & Vágnerová (2001). Diagnostika verbálních schopností a komunikace U zdravých dětí je předpoklad, že před nástupem školní docházky bude jejich řeč na odpovídajícím stupni vývoje. Kromě individuálních rozdílů se v oblasti verbálních schopností a komunikace setkáváme také se zvláštnostmi, které jsou podmíněny druhem postižení. Základem diagnostiky verbálních schopností je navázání kontaktu a získání důvěry a spolupráce dítěte. V rámci diagnostiky se zaměřujeme na aktivní slovní zásobu, ale současně sledujeme i charakteristiky formální stránky řeči - výslovnost, gramatickou stavbu, používání jednotlivých druhů slov, výskyt dysgramatismů apod. Diagnostika orální, zvukové řečise týká pasivní slovní zásoby, kterou odhadujeme z chápání, porozumění a následného provádění slovních příkazů, úkolů, otázek a instrukcí - tedy reakce na výzvy, pochopení slovního výkladu a jeho zpětné reprodukce. Diagnostika plynulosti řeči sleduje tempo, rytmus řeči, přestávky v řeči. V období školního věku se můžeme na počátku školní docházky setkat u dětí, které nemají zkušenost s kolektivem, nenavštěvovaly předškolní zařízení, jsou hůře adaptabilní v novém prostředí a méně jisté, s projevy elektivního mutismu. Dále se ve škole může pedagog dostat do kontaktu s koktavostí, u dětí s ADHD s projevy brebtavosti, u dětí s organickým postižením CNS s dysartrií, u mentálně retardovaných žáků s přetrvávající vícečetnou dyslálií, děti se specifi ckými vývojovými poruchami učení zpravidla trpí artikulační neobratností a vyskytují se u nich specifi cké asimilace. U žáků se sluchovým postižením je narušení komunikace závislé jednak na hloubce vady a dále i na době jejího vzniku (viz. rozdíl mezi pre- a postligválním obdobím). V rámci diagnostiky poruch řeči se uplatňují metody, jako je pozorování, explorační metody (řízený rozhovor), diagnostické zkoušení, anamnestické údaje a logopedické testy. Diagnostika této oblasti je v kompetenci logopedie (proto odkazuji zájemce o podrobnější informace na tento obor speciální pedagogiky) a je úzce propojena s nápravnou péčí. Logoped je proto důležitou a nepostradatelnou osobou v rámci pracovního týmu odborníků zajišťujících komplexní diagnostiku i následnou ucelenou podporu. Diagnostika citového a sociálního vývoje Diagnostika této oblasti vychází z poznatků a údajů získaných pozorováním, exploračními metodami, dramatizací, analýzou a hodnocením výsledků činnosti. Diagnostika citové oblasti je nejčastěji zaměřena na: aktuální citové projevy (vyrovnanost - nevyrovnanost, impulzivita, spontánnost apod.)

18 převažující emoční ladění (labilita nálad, převládající pozitivní či negativní emoční ladění, plačtivost apod.) celkovou úroveň citového vývoje (odpovídající věku, infantilní, nezralý, vyzrálý, odpovídající staršímu věku apod.) lásku k prostředí a rodině (zdrženlivost v citových projevech, přirozenost, strojenost až přehánění, opravdovost apod.) estetické cítění (uspořádání a celková harmonie prostředí, vkus apod.). Vývoj citové oblasti bývá poznamenán specifickými problémy základního postižení např. ve smyslu déletrvající absence v domácím prostředí (pobyt v nemocnici, v lázních, ozdravovně, dříve též v důsledku častější edukace v prostředí internátních typů speciálních škol apod.). Nyní však existuje poměrně rozsáhlá nabídka různých forem vzdělávání pro děti s handicapem, není nutné vždy umísťovat dítě do školy internátního typu. Také léčba v nemocnici či pobyt v lázních počítá s možností doprovodu dítěte blízkou osobou z rodiny. Z hlediska jedinců s postižením je důležitým faktorem tzv. sociabilita, tedy schopnost utvářet a pěstovat mezilidské vztahy. Podílí se na možnostech socializace jedince, tedy na jeho zařazení do společnosti. Z tohoto důvodu je diagnostika sociální oblasti tak významná u všech typů postižení. Se sociabilitou úzce souvisí pojem sociální dimenze postižení (dříve tzv. defektivita). Jedná se o narušení rovnovážného vztahu mezi jedincem a handicapem a tzv. intaktní populací. Na utváření sociability člověka s postižením nejvíce působí (podle Š. Vaška, 1995): vztah k vlastní osobě a postižení vztah k rodičům a širšímu sociálnímu okolí míra potřebnosti sociálních kontaktů míra tolerance jedince s handicapem vůči prostředí tendence k agresivitě úroveň osvojení a ochota dodržovat společenské, morální a právní normy. Úroveň sociability lze sledovat: na základě sebevědomí jedince v podřízenosti vůči autoritě v rozvoji ukázněnosti ve vztazích k ostatním lidem v chování na veřejnosti v základním ladění osobnosti ve smyslu aktivita x pasivita v projevech egocentrismu, negativismu apod. Sociabilitu lze zjišťovat pomocí exploračních metod, pozorování, případovou studií, prostřednictvím diagnostických situací, jako je vyučování, kresba, hra. Další možnost nabízí využití sociometrických metod, které se obvykle využívají v sociálním prostředí školy ke zjišťování sociability žáků, ke zjištění jejich vlivu a postavení ve skupině, obliby v ní apod. Na základě rozboru pak může pedagog stanovit přiměřená výchovná opatření, která se uplatní při didaktické přípravě skupinového vyučování. Ikona7 Přinosilová, D. (2004). Integrativní (školní) speciální pedagogika. Základy, teorie, praxe (2nd. ed.). In M. Vítková (Ed.), Speciálně pedagogická diagnostika jako předpoklad individuální výchovy a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (pp ). Brno: MSD.

19 Poznámka: Ikona10 Vzhledem k tomu, že problematika speciálně pedagogické diagnostiky překračuje svou šíří elearningový text, odkazuji na nabídku doporučené literatury, kde můžete získat podrobnější informace z této oblasti. Ikona7 Dittrich, P. (1992). Pedagogicko-psychologicka diagnostika. Praha: H&H, Hadj Moussová, Z., & Duplinský, J. a kol. (2002). Diagnostika. Pedagogicko-psychologické poradenství II. Praha: UK. Montanová, L. (2000). Speciálně-pedagogická diagnostika z hlediska vývoje děti. Brno: Paido. Přinosilová, D. (1997). Vybrané okruhy speciálně-pedagogické diagnostiky a využiti v praxi. Brno: MU. Sobotková, I. (2001). Psychologie rodiny. Praha: Portál. Svoboda, M. Krejčířová, D., & Vágnerová, M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál. 5. Diagnostika školní zralosti. Odklad školní docházky. Ikona1 Student porozumí diagnostice školní zralosti a významu jejího stanovení jak pro děti bez postižení, tak především ve speciálně-pedagogické diagnostice žáků s postižením. ŠKOLNÍ ZRALOST Školní zralost/ připravenost - dosažení takového stupně vývoje, který umožňuje se zdarem si osvojit školní znalosti a dovednosti. Komplexní jev. Školní zralost bývá chápána jako výsledek biologického procesu zrání CNS a celé dosavadní zkušenosti dítěte. Zahrnuje zralost rozumovou, citovou a sociální. Kromě těchto tří složek hovoříme i o zralosti tělesné, která však obvykle není pro zahájení školní docházky tak významná jako výše uvedené složky. Věk kolem 6 let. L. Monatová (2000) hovoří o vnější a vnitřní připravenosti dítěte pro začlenění do školy. Vnější připravenost chápe jen jako zájem o zevní prostředí vyučování, např. o uspořádání nábytku ve třídě, tabule, obrazy na stěnách, děti ve třídě apod., nebo děti pojímají učení jako hru a úkoly nepovažují za povinné, popř. děti dosud nemají vytvořeny návyky rozumové práce, a proto nedovedou přemýšlet. Tyto děti bývají většinou úspěšné v těch předmětech, které nekladou zvláštní nároky na myšlenkovou činnost. Zpravidla se jedná o výchovy - hudební, výtvarnou, tělesnou apod. Vnitřní připravenost je dle Monatové (2000) důležitým předpokladem úspěšnosti školské edukace a vyjadřuje vlastní způsobilost dítěte ke školní docházce. Tím rozumíme určitou úroveň poznatků, rozumových schopností, ukázněnosti a citových a sociálních vztahů,

20 schopnosti přizpůsobit se v kolektivu a vůči cizí autoritě, mít zájem o získávání nových poznatků a být motivován ke školní práci. Připravenost dítěte pro školu je podle Monatové (2000) součástí pedagogické zralosti, která má podle autorky širší význam než pojem školní zralosti. Pojem pedagogická zralost znamená integraci tělesné i duševní, společenské a výchovné vyspělosti dítěte. Označuje schopnost umět se orientovat ve všech oblastech adekvátně věku a přiměřeně požadavkům, které na ně společnost klade, přijímat a reagovat odpovídajícím způsobem na edukační působení (Monatová, L., 2000, s. 65). Ikona5 Znaky školní zralosti jsou vyjmenovány v následujícím textu, něco jste se už dozvěděli při předcházejícím studiu, více se o jednotlivých oblastech dozvíte v literatuře, hlavně vývojové psychologii. Znaky školní zralosti 1) Zralost tělesná - tělesný vývoj / psychická vyspělost - váha, výška, stav dentice Historicky nejstarší pomůckou (Asie) byla tzv. filipínská míra, tj. schopnost dítěte pravou rukou dosáhnout přes hlavu na lalůček levého ucha (kostní věk, tělesné proporce). 2) Zralost rozumová - diferencované vnímání (percepční zralost), koncentrace pozornosti, logické zapamatování, analytické myšlení, racionální přístup ke skutečnosti, zájem o práci s cílem, dokončení činnosti, zájem o nové poznatky, schopnost chápání a užívání symbolů, koordinace oko-ruka atd. Řeč, motorika. 3) Zralost citová - relativně emociálně stabilní reakce dítěte, využití citové kapacity pro motivované školní zaměstnávání; vytvoření kladného vztahu ke škole (motivační a emociální zralost). Odolnost k frustracím. 4. Sociální zralost - potřeba stýkat se s jinými dětmi, podřídit se konvencím a zájmům skupiny (přiměřeně), podřídit se autoritě učitele, odloučení od rodiny, začlenit se do kolektivu a orientovat se v jednodušších sociálních situacích. Rozdíly chlapci/dívky chlapci ¼ roku pozadu (sociální a pracovní zralost) Podnětnost výchovného prostředí; sociální, emocionální a motivační zralost POŽADAVKY ŠKOLY metody, přístupy, motivace k práci, individuální rozdíly,

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

Speciálně pedagogická diagnostika

Speciálně pedagogická diagnostika Speciálně pedagogická diagnostika pojetí, diagnostika v raném a předškolním věku, diagnostika školní zralosti, přehled základních diagnostických metod ve speciálně pedagogické diagnostice, hlavní oblasti

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Obsah kurzu: 1. Pedagogická diagnostika 2. Pedagogická diagnostika v pedagogické praxi 3. Diagnostika

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19 OBSAH Autoři jednotlivých kapitol..................................... 11 O autorech................................................... 13 Seznam zkratek...............................................

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Psychologická diagnostika

Psychologická diagnostika Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Psychologická diagnostika NMgr. obor Psychologie 1 a Cíle, metody a činnosti psychologické diagnostiky.

Více

Psychologické aspekty školní úspěšnosti

Psychologické aspekty školní úspěšnosti Psychologické aspekty školní úspěšnosti Co ovlivňuje školní úspěšnost vnější faktory učivo učitel a vyuč. metoda celkový kontext vzdělávání vnitřní faktory motivace vědomosti vlastnosti metoda učení biolog.

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Hana Smejkalová Speciální pedagog, psycholog a sociální pracovník by měli tvořit v tomto minimálním zastoupení základní odborný

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Obtíže žáků s učením a chováním III.

Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. (1) Vybrané skupiny žáků s obtížemi v učení a chování Příčiny školního neprospěchu - snížená úroveň rozumových schopností - nerovnoměrné

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ 1. ORGANIZACE VÝUKY úprava režimu výuky s využitím relaxačních přestávek PAS PAS úprava režimu výuky s důrazem na individuální práci 1.1.1. 1.1.2.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

PŘEDŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE TESTY SPECIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ A ZNALOSTÍ

PŘEDŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE TESTY SPECIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ A ZNALOSTÍ PŘEDŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE SON - R (P. J. Tellegen, J. A. Laros, D. Heider, Testcentrum) Věkové určení: 2;5 7 let Čas potřebný k administraci: 50 60 minut Aktuálnost nástroje: Popis testu: Je to

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ DODATEK č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Přehled výzkumných metod

Přehled výzkumných metod Přehled výzkumných metod Kateřina Vlčková Přednášky k Základům pedagogické metodologie PdF MU Brno 1 Definice výzkumné metody Výzkumná metoda Obecný metodologický nástroj k získávání a zpracování dat Systematický

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Koordinátoři péče o mimořádně nadané v ČR Od roku 2003 působí v každém kraji ČR krajští koordinátoři péče o nadané

Více

Název materiálu: Školní zralost Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 13. 05. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Školní zralost Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 13. 05. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP 1. Osobnost dítěte předškolního a školního věku 2. Rodina a její vliv na vývoj dítěte 3. Osobnost pedagoga předškolního a zájmového vzdělávání 4. Institucionální

Více

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Povinné předměty Inkluzivní (speciální) pedagogika Umět vyložit pojmy v oboru speciální pedagogika se zaměřením na inkluzi, inkluzivní vzdělávání

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Činnost speciálněpedagogických center Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Integrace x inkluze při vzdělávání Integrované vzdělávání - diagnostika zdravotního postižení zaměřená primárně na konstatování

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

Téma číslo 5 Základy zkoumání v pedagogice II (metody) Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky

Téma číslo 5 Základy zkoumání v pedagogice II (metody) Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky Téma číslo 5 Základy zkoumání v pedagogice II (metody) Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Teoretická východiska empirického zkoumání pedagogických jevů. Typy výzkumů, jejich různá pojetí. Základní terminologie

Více

ZMĚNY V ŠVP k :

ZMĚNY V ŠVP k : ZMĚNY V ŠVP k 1. 9. 2016: 1. V celém textu se používá terminologie v souladu s právními předpisy (s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení SPU jsou tématem, který je v českém školství neustále aktuální. Pojem poruchy učení označuje skupinu obtíží projevujících se při osvojování čtení, psaní, počítání i ostatních dovednostech.

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM (SPC) Zřízení SPC: 1. 1. 2010 Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo novou zřizovací listinu Speciální základní školy Skuteč, kde bylo nově

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Speciální pedagogika Kód studijního oboru 7506T002 Typ studia navazující magisterský Forma studia kombinovaná Specializace Speciální pedagogika

Více

Pedagogicko psychologická diagnostika. PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D.

Pedagogicko psychologická diagnostika. PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D. Pedagogicko psychologická diagnostika PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D. Základní studijní literatura Svoboda (2010). Psychologická diagnostika dospělých. Portál Úvodní kapitoly cca po stranu 50 plus adekvátní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07/4.1.00/33.0001 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud

Více