1) U KURZU THE INTELIGENCE AND DEVELOPMENT SCALES (IDS) kód: 106/2014, TERMÍN JE ZRUŠEN, NOVÝ TERMÍN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1) U KURZU THE INTELIGENCE AND DEVELOPMENT SCALES (IDS) kód: 106/2014, TERMÍN 8. 4. 2014 JE ZRUŠEN, NOVÝ TERMÍN 22. 4. 2014"

Transkript

1 VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 (aktualizace ke dni ) POZOR ZMĚNA! 1) U KURZU THE INTELIGENCE AND DEVELOPMENT SCALES (IDS) kód: 106/2014, TERMÍN JE ZRUŠEN, NOVÝ TERMÍN ) Nově zařazen kurz VOKS v Novém Jičíně, , kód: 215/2014 O zařazení do vzdělávacího programu budou přihlášení zájemci vyrozuměni tři pracovní dny po uvedené uzávěrce přihlášek. S případnými dotazy se obracejte na organizační garanty Ivanu Biskupovou a Mgr. Natašu Habarta Alešovou Vzdělávací programy začínají v 9.30 hod. (pokud není u termínu konání uveden jiný údaj). DIAGNOSTIKA DIAGNOSTIKA STRUKTURY MATEMATICKÝCH SCHOPNOSTÍ (DISMAS) /Kurz je určen pouze pro psychology a speciální pedagogy, požadujeme předložení kopie diplomu dokládajícího odbornou způsobilost./ počet hodin: Mgr. Pavel Traspe, Mgr. Ivana Skalková 12 (2 dny po 6 hodinách) uzávěrka přihlášek: (kurz je obsazen) kód programu: 100/2014 místo: PPP Hradec Králové, Pospíšilova uzávěrka přihlášek: kód programu: 101/2014 poplatek: odborný garant: 1500,- Kč Mgr. Jakub Toman 1

2 obsah kurzu: seznámení s obecnou problematikou diagnostiky vývoje matematických schopností u dětí a s diagnostickým nástrojem DISMAS, který je na tuto oblast zaměřen. Absolventi kurzu budou znát teoretická východiska, strukturu a jednotlivé části diagnostického nástroje, osvojí si postupy administrace a interpretace výsledků diagnostického vyšetření. Na základě tohoto vyšetření budou schopni stanovit adekvátní navazující reedukační program či jiné doporučení pro další práci s vyšetřeným dítětem. Absolventi kurzu tak získají základní kompetence k používání diagnostického nástroje DISMAS v praxi za účelem diagnostiky vývoje matematických schopností u dětí. Informace k nástroji: Diagnostický nástroj byl vytvořen autory Mgr. Pavlem Traspem a Mgr. Ivanou Skalkovou. Skládá se z pěti subtestů, mapuje rozvoj základních matematických (početních) schopností, které se utvářejí v předškolním věku a na 1. stupni základní školy. Lze jej využít nejen v těchto věkových skupinách, ale i u dětí s obtížemi v matematice na 2. stupni ZŠ. Dovoluje sestavit na podkladě výsledků jeho aplikace úplný reedukační program, a to nejen pro jednotlivce, ale i pro celou skupinu nebo třídu, např. speciální třídu pro žáky se specifickými poruchami učení. Je využitelný pracovníky PPP, SPC a dalších školských a školních zařízení, ale i klinickými psychology. VYTVÁŘENÍ PŘÍBĚHŮ VERBÁLNÍ TEST TVOŘIVOSTI /Kurz je určen pouze pro psychology, požadujeme předložení kopie diplomu dokládajícího odbornou způsobilost./ lektorka: PhDr. Dana Marková počet hodin: začátek v 10 hod. uzávěrka přihlášek: kód programu: 102/2014 poplatek: 600,- Kč odborný garant: PhDr. Světlana Durmeková, Mgr. Jakub Toman obsah kurzu: kurz se věnuje zjišťování míry tvořivosti u dětí od 5 let až do konce prvního stupně základní školy pomocí verbálního testu tvořivosti Vytváření příběhů. Podnětový materiál tvoří obrázky, na jejichž základě děti vytvářejí dva příběhy. Absolventi kurzu jsou seznamováni s teoretickými základy testování tvořivosti, s podnětovým materiálem testu, postupy administrace, používanými interpretačními systémy a ukázkami modelových případů. Test zatím neobsahuje normy standardizace by měla proběhnout v roce Při realizaci kurzu je kladen důraz na aplikaci testu v praxi a jeho interpretační možnosti. Účastníci kurzu získají základní kompetence k používání testu. THE INTELIGENCE AND DEVELOPMENT SCALES (IDS) /Kurz je určen pouze pro psychology./ lektorky: počet hodin: PhDr. Sylva Hönigová (Praha) Mgr. Soňa Baldrmannová, Mgr. Alice Trávníková (Brno) 6 hodin (PhDr. Hönigová) uzávěrka přihlášek: kód programu: 103/2014 2

3 (PhDr. Hönigová) uzávěrka přihlášek: kód programu: 104/ (Mgr. Baldrmannová) uzávěrka přihlášek: kód programu: 105/2014 místo: PPP Kohoutova 4, Brno (Mgr. Baldrmannová) ZRUŠEN, NOVÝ TERMÍN uzávěrka přihlášek: kód programu: 106/2014 místo: PPP Kohoutova 4, Brno (Mgr. Trávníková) uzávěrka přihlášek: kód programu: 107/2014 místo: PPP Kohoutova 4, Brno (Mgr. Trávníková) uzávěrka přihlášek: kód programu: 108/2014 místo: PPP Kohoutova 4, Brno poplatek: 650,- Kč odborný garant: Mgr. Jakub Toman obsah kurzu: Seznámení s problematikou diagnostiky inteligence a obecné vývojové úrovně u dětí a s diagnostickým nástrojem IDS, který je na tyto oblasti zaměřen. Absolventi kurzu budou seznámeni s teoretickými východisky, strukturou a jednotlivými částmi diagnostického nástroje IDS, osvojí si postupy jeho administrace a interpretace výsledků diagnostického vyšetření. Na základě tohoto vyšetření budou absolventi kurzu schopni stanovit adekvátní doporučení pro další práci s vyšetřeným dítětem. Absolventi kurzu tak získají základní kompetence k používání diagnostického nástroje IDS v praxi za účelem diagnostiky vývoje inteligence a obecné vývojové úrovně u dětí. Informace k nástroji: Autoři: Alexandr Grob, Christine S. Meyer, Priska Hagmann-von Arx. Věkové rozmezí: 5 10 let. Administrace: Individuální v rozmezí minut. Nástroj IDS, jehož konstrukce je výrazně inspirována testem Binet-Simon, vyšel původně v Německu v roce Je určen k dětské diagnostice inteligence a obecné vývojové úrovně ve věkovém rozmezí 5 10 let. Ve svých 19 (v české verzi 21) subtestech pokrývá tyto funkční oblasti kognitivní předpoklady, motorické dovednosti, sociálně-emoční kompetence, matematické a jazykové schopnosti a výkonovou motivaci. Hlavní autorkou české adaptace je PhDr. Dana Krejčířová, která původní diagnostický nástroj v české adaptaci doplnila o 2 originální verbální subtesty. BATERIE TESTŮ FONOLOGICKÝCH SCHOPNOSTÍ PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO A RANÉHO ŠKOLNÍHO VĚKU /Kurz je primárně určen pro školní psychology a školní speciální pedagogy. Materiál mohou využít i speciální pedagogové a psychologové z PPP, ale také pedagogové prvního stupně 3

4 základních i speciálních škol, výchovní poradci se zájmem o problematiku vývoje jazykových schopností./ lektorka: Mgr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D. počet hodin: uzávěrka přihlášek: kód programu: 109/ uzávěrka přihlášek: kód programu: 110/2014 poplatek: 650,- Kč odborný garant: Mgr. Jakub Toman obsah kurzu: seznámení s problematikou vývoje jazykových, zejména fonologických schopností u dětí předškolního věku a u dětí na počátku školní docházky a to s důrazem na vztah jazykových schopností a rozvoje počátečního čtení a psaní. Účastníci budou seznámeni s poznatky kognitivní a vývojové psychologie s důrazem na popis předpokladům počátečního čtení a psaní a rizik v oblasti rozvoje gramotnosti, zejména riziku dyslexie. Klíčovým tématem kurzu je problematika diagnostiky fonologických schopností dítěte předškolního a raného školního věku. Účastníci budou seznámeni s obecnými principy administrace testů fonologického povědomí a fonologických procesů a to formou modelových cvičení se zvolenou baterií testů fonologických schopností i praktického tréninku administrace těchto úloh, osvojí si základní principy vyhodnocování i vodítka pro interpretaci výsledků testů fonologických schopností a to ve vazbě na znalost teoretických východisek modelové testové baterie. Absolventi kurzu získají základní kompetence k používání testové baterie pro hodnocení úrovně fonologických schopností dítěte předškolního a raného školního věku, aby mohli samostatně pro účely screeningových šetření zjišťovat rizika dyslexie, opožděného či komplikovaného vývoje fonologických schopností. DIAGNOSTIKA PSYCHOLOGICKÝCH PROJEVŮ ADHD VE ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRAXI /Kurz je určen pouze pro psychology a speciální pedagogy./ MUDr. Pavel Theiner, Ph.D., PhDr. Sylva Hönigová počet hodin: uzávěrka přihlášek: kód programu: 111/ uzávěrka přihlášek: kód programu: 112/2014 poplatek: 720,- Kč odborný garant: Mgr. Jakub Toman 4

5 obsah kurzu: účastníci budou seznámeni se základními informacemi týkajícími se poruchy ADHD, konkrétně budou probrány otázky klasifikace této poruchy, její epidemiologie, etiopatogeneze, klinického obrazu, komorbidity, průběhu, prognózy a terapie. Budou informováni o diagnostice ADHD ve spojitosti s kritérii MKN-10 a DSM-IV, dále jim budou poskytnuty postupy, jak provádět vyšetření a jak vést rozhovor s rodiči dítěte. Dále budou vyškoleni v práci s diagnostickým nástrojem ADHD RS-IV. Tato metoda jim bude detailně popsána, bude jim vysvětlen proces administrace, vyhodnocení a interpretace. Součástí kurzu bude i praktický nácvik práce s nástrojem. Následně bude popsán vztah k legislativnímu vymezení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, možnosti vyrovnávacích a podpůrných opatření pro děti s ADHD a psychologické projevy ADHD ve škole s přihlédnutím k pojetí exekutivních funkcí. Absolvováním daného kurzu účastníci získávají kompetence v práci s metodou ADHD RS-IV. SCREENING PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA POMOCÍ NÁSTROJŮ CAST A CARS /Kurz je určen pouze pro psychology a speciální pedagogy, požadujeme předložení kopie diplomu dokládajícího odbornou způsobilost./ lektorky: MUDr. Iva Dudová, Ph.D., MUDr. Štěpánka Beranová počet hodin: začátek v 10 hod. uzávěrka přihlášek: kód programu: 113/ začátek v 10 hod. uzávěrka přihlášek: kód programu: 114/2014 poplatek: 550,- Kč odborný garant: Mgr. Jakub Toman obsah kurzu: účastníkům budou předány základní informace týkající se poruch autistického spektra (PAS), konkrétně budou probrány otázky klasifikace těchto poruch, jejich epidemiologie, etiopatogeneze, klinického obrazu, komorbidity, průběhu, prognózy a terapie. Dále budou informováni o diagnostice PAS, především budou seznámeni s kritérii MKN-10, bude jim zdůrazněna důležitost role screeningu v časné diagnostice a představeny nástroje používané pro tyto účely v České republice. Následně budou vyškoleni v práci s dvěma diagnostickými nástroji CAST, CARS. Tyto metody jim budou popsány, bude jim vysvětlen proces administrace, vyhodnocení a interpretace. Součástí kurzu bude i praktický nácvik práce s nástroji. Absolvováním daného kurzu účastníci získávají kompetence v práci s metodou CAST a CARS. DIAGNOSTIKA MÍRY ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI. UŽÍVÁNÍ MaTeRS MAPUJÍCÍHO TESTU ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI /Kurz je určen pouze pro psychology a speciální pedagogy, požadujeme předložení kopie diplomu dokládajícího odbornou způsobilost./ 5

6 lektorky: počet hodin: Mgr. Helena Vlčková; Mgr. Simona Poláková 8 hodin začátek v 9 hod. uzávěrka přihlášek: kód programu: 115/ začátek v 9 hod. uzávěrka přihlášek: kód programu: 116/ začátek v 9 hod. uzávěrka přihlášek: kód programu: 117/2014 poplatek: 1020,- Kč odborný garant: Mgr. Jakub Toman obsah kurzu: postupy v diagnostice školní připravenosti u dětí před zahájením povinné školní docházky testem MaTeRS. Test lze charakterizovat jako screeningový (orientační), avšak komplexně postihující aktuální stav ve všech oblastech důležitých pro školní připravenost dítěte. Cílem je vyškolit psychology a speciální pedagogy v administraci a interpretaci výsledků diagnostického nástroje MaTeRS. KURZ SEZNAMUJÍCÍ S UŽÍVÁNÍM TESTU SON-R 2,5 7 /Kurz je určen pro psychology PPP a SPC./ lektorka: PhDr. Dana Marková počet hodin: začátek v 10 hod. uzávěrka přihlášek: kód programu: 118/2014 místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 Prosek poplatek: 800,- Kč odborný garant: PhDr. Mgr. Světlana Durmeková, Ph.D. obsah kurzu: seznámení se základy testu z nabídky Testcentra pro věkovou skupinu 2,5 7 let, který je vhodný pro diagnostiku nadaných dětí, ale rovněž například dětí se sluchovým postižením nebo dětí se sociokulturním znevýhodněním. Jedná se o neverbální testovou baterii složenou ze šesti subtestů. V rámci kurzu budou postupně probrány jednotlivé subtesty, vždy doplněné ilustrativními ukázkami z kazuistik. VÝVOJOVÁ DIAGNOSTIKA DĚTÍ S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM I. /Přednáška je určena zejména pro poradenské pracovníky a pro speciální pedagogy škol a školských zařízení./ 6

7 lektorka: PhDr. Dana Krejčířová, Ph.D. počet hodin: uzávěrka přihlášek: kód programu: 119/2014 poplatek: 900,- Kč odborný garant: Mgr. Adéla Zelenda Kupcová obsah přednášky: metody a postupy vývojové diagnostiky dětí s různými typy postižení se zaměřením na předškolní věk, rozbor vývojového profilu, diagnostika specifických neuropsychických funkcí, možnosti odhadu kognitivního potencionálu, socioemoční vývoj, diferenciální diagnostika, vodítka pro stanovení stimulačních a individuálních vzdělávacích programů. VÝVOJOVÁ DIAGNOSTIKA DĚTÍ S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM II. /Přednáška je určena zejména pro poradenské pracovníky a pro speciální pedagogy škol a školských zařízení./ lektorka: PhDr. Dana Krejčířová, Ph.D. počet hodin: uzávěrka přihlášek: kód programu: 120/2014 poplatek: 900,- Kč odborný garant: Mgr. Adéla Zelenda Kupcová obsah přednášky: metody a postupy vývojové diagnostiky dětí s různými typy postižení se zaměřením na školní věk; strukturované pozorování, facilitovaná herní diagnostika hodnotící schéma. Rozbor vývojového profilu, diagnostika specifických neuropsychických dysfunkcí a jejich důsledků pro školní výuku (centrální poruchy zraku, poruchy řeči, motoriky, pozornosti, exekutivních funkcí); možnosti odhadu kognitivního potenciálu; socioemoční vývoj. Specifické poruchy učení u dětí s kombinovaným postižením. Diferenciální diagnostika (zejména mentální retardace, infantilní autismus, ADHD/LMD). Vodítka ke stanovení stimulačních a komplexních rehabilitačních plánů; otázky alternativní a augmentativní komunikace. Rozbor některých kazuistik (účastníkům je doporučeno připravit si případy z vlastní praxe). DIAGNOSTIKA PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA /Kurz je určen pro poradenské pracovníky škol, PPP, SPC, pro pedagogy speciálních i běžných škol. Účastníci by měli být dobře orientováni v základní problematice autismu./ lektorka: PhDr. Dana Krejčířová počet hodin: uzávěrka přihlášek: kód programu: 121/2014 7

8 poplatek: 1 400,- Kč odborný garant: Mgr. Adéla Zelenda Kupcová obsah kurzu: Časná diagnostika infantilního autismu (vývoj projevů v závislosti na věku a hloubce postižení, screeningové metody, klinická diagnostika, přehled nejužívanějších metod); Diferenciální diagnostika vymezení oproti ostatním vývojovým poruchám, poruchám řeči a učení, mentální retardaci, schizofrenii, schizoidní poruše vývoje osobnosti, obscesivně kompulsivní poruše; diferenciální diagnostika v rámci autistického spektra (desintegrační symbiotické psychosy, Aspergerův syndrom, atypický autismus, sémanticko-pragmatická porucha řeči); Neuropsychický profil (diagnostika autistického kognitivního deficitu a přidružených deficitů a silných stránek, východiska terapie a kognitivní a sociální rehabilitace); Diagnostika sociální kompetence a teorie mysli. DIAGNOSTIKA SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ U ADOLESCENTŮ A DOSPĚLÝCH OSOB /Kurz je určen pro psychology a speciální pedagogy./ lektorky: PhDr. Pavla Cimlerová, Mgr. Eva Chalupová, PaedDr. Daniela Pokorná počet hodin: uzávěrka přihlášek: kód programu: 122/ uzávěrka přihlášek: kód programu: 123/2014 poplatek: 1 300,- Kč odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová obsah kurzu: diagnostická baterie je založena na osmi modulech, které dokážou identifikovat a rozkrýt deficity v gramotnostních dovednostech v adolescentním a dospělém věku. Diagnostická baterie obsahuje nově vytvořené i převzaté diagnostické nástroje s normami pro tuto věkovou kategorii. Kurz seznámí s obecnými zásadami diagnostického procesu specifických poruch učení v adolescentním věku a u dospělých osob, s rozdíly v identifikaci specifické poruchy učení v dětství a v dospělosti, uvedeny budou i hlavní přetrvávající deficity u dospělých dyslektiků. Kurz bude doplněn rozborem konkrétních kazuistik. METODY A POSTUPY: ŽÁK SE SVP PROŠKOLENÍ ODBORNÍKŮ PPP PRO POTŘEBY UZPŮSOBENÍ PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY U ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (zaměření na žáky se specifickými poruchami učení) 8

9 /Určeno pro psychology a speciální pedagogy PPP./ lektorky: PhDr. Pavla Cimlerová, PhDr. Sylva Hönigová a další lektoři počet hodin: uzávěrka přihlášek: kód programu: 200/2014 poplatek: programu je financován prostřednictvím projektu MŠMT odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová obsah kurzu: účastníci získají kompetence k vytváření posudků žáků se specifickými poruchami učení pro přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (zařazování žáků podle specifických potřeb k maturitní zkoušce, diagnostické postupy, vytváření posudků). PROŠKOLENÍ ODBORNÍKŮ SPC PRO POTŘEBY UZPŮSOBENÍ PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY U ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (zaměření na žáky se zdravotním postižením) /Určeno pro psychology a speciální pedagogy SPC./ PaedDr. Pavlína Baslerová, Mgr. Radovan Benda, Mgr. Jana Barvíková, PhDr. Václava Tomická, Ph.D., Mgr. Zuzana Žampachová a další lektoři počet hodin: uzávěrka přihlášek: kód programu: 201-1/2014 zaměření na tělesné postižení 201-2/2014 zaměření na zrakové postižení 201-3/2014 zaměření na sluchové postižení 201-4/2014 zaměření na narušenou komunikační schopnost 201-5/2014 zaměření na poruchy autistického spektra poplatek: programu je financován prostřednictvím projektu MŠMT odborný garant: Mgr. Adéla Zelenda Kupcová obsah kurzu: účastníci získají kompetence k vytváření posudků žáků se zdravotním postižením pro přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (zařazování žáků podle specifických potřeb k maturitní zkoušce, diagnostické postupy, vytváření posudků). POSUDEK ŽÁKŮ S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY, DIDAKTICKÝ TEST A HODNOCENÍ POHLED Z DRUHÉ STRANY /Seminář je určen pro psychology a speciální pedagogy SPC a PPP, kteří již absolvovali proškolení k vystavování posudků pro přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky./ Mgr. Martina Dočekalová; Mgr. Ilona Větrovská; Mgr. Eva 9

10 Lorencovičová; Mgr. Táňa Rašková počet hodin: pro psychology a speciální pedagogy SPC uzávěrka přihlášek: kód programu: / pro psychology a speciální pedagogy PPP uzávěrka přihlášek: kód programu: /2014 poplatek: programu je financován prostřednictvím projektu MŠMT odborný garant: Mgr. Adéla Zelenda Kupcová obsah semináře: budou představeny praktické ukázky upravené testové dokumentace všech kategorií a skupin žáků s PUP MZ. Účastníci se detailněji seznámí se strukturou didaktického testu z hlediska požadavků na úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky. Dále se v praktických ukázkách blíže seznámí s tím, jak je posudek žáka s PUP aplikován na hodnocení písemné práce a s aspekty hodnocení, které zásadním způsobem ovlivňují úspěšnost žáka s PUP u maturitní zkoušky. MOŽNOSTI VYUŽITÍ METOD AUGMENTATIVNÍ A ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE V ZŠ SPECIÁLNÍ /Seminář je určen pro učitele základních škol speciálních, asistenty pedagoga, vychovatele, učitele mateřských škol speciálních, učitele mateřských a základních škol integrujících žáka s těžkou poruchou komunikace v kombinaci s mentálním postižením./ Mgr. Jana Šarounová počet hodin: uzávěrka přihlášek: kód programu: 203/2014 poplatek: 700,- Kč odborný garant: Mgr. Adéla Zelenda Kupcová obsah semináře: účastníci se naučí orientačně posuzovat možnosti jednotlivých žáků v oblasti komunikace a kompetentně spolupracovat na vytváření jejich osobního komunikačního systému, získají přehled o všech dostupných metodách AAK, které jsou vhodné pro žáky ZŠ speciální, seznámí se s konkrétními pomůckami, jejich přípravou a používáním při dorozumívání ve třídě. Prezentace, praktická cvičení, videoukázky. ZÁŽITKOVÝ SEMINÁŘ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH A PODPŮRNÝCH METOD VYUŽÍVANÝCH V MULTISENZORICKÉM PROSTŘEDÍ (SNOEZELEN) /Seminář je určen speciálním pedagogům, učitelům, vychovatelům, asistentům dětí a žáků s těžším kombinovaným postižením vzdělávaných v základních a mateřských školách speciálních, v ÚSP nebo pracovníkům SPC pro žáky s více vadami./ 10

11 lektorky: Mgr. Marcela Jarolímová, Bc. Jana Fajmonová, Miroslava Chovancová počet hodin: uzávěrka přihlášek: kód programu: 204/2014 místo: Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Komenského 64, Nový Jičín poplatek: 1 700,- Kč (v ceně semináře je metodická příručka) odborný garant: Mgr. Adéla Zelenda Kupcová obsah semináře: seznámení účastníků s konceptem snoezelenu, jeho principy, metodami, a účinky. Ověřené postupy používané v tomto prostředí a seznámit s podpůrnými metodami, které se dají využít nejen v multisenzorickém prostředí. Na základě teoretických informací a praktických dovedností, získaných formou vlastních prožitků se naučí základům kojeneckých masáží, míčkování a polohování v konceptu bazální stimulace s doporučeními, jak uvést tyto techniky do každodenní praxe. METODY A TECHNIKY STIMULACE POHYBOVÉHO VÝVOJE A VÝVOJE ORÁLNÍCH FUNKCÍ, HANDLING A POLOHOVÁNÍ ŽÁKŮ S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM /Kurz je určen speciálním pedagogům učitelům, vychovatelům, asistentům dětí a žáků s těžším kombinovaným postižením nebo pracovníkům SPC pro žáky s více vadami./ Mgr. David Ježek, Gabriela Kyselá, Mgr. Marcela Jarolímová počet hodin: uzávěrka přihlášek: kód programu: 205/2014 místo: Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Komenského 64, Nový Jičín poplatek: 1 600,- Kč (v ceně kurzu je metodická příručka) odborný garant: Mgr. Adéla Zelenda Kupcová obsah kurzu: formou přednášek a prožitkových seminářů seznámení se základními zásadami podpory optimálního psychomotorického vývoje žáků s multihandicapem a nabídne jim možnosti využití nových alternativních forem výuky zdravotní tělesné výchovy. Účastníci se naučí základy polohování s využitím běžně dostupných i speciálních pomůcek. Získají základní dovednosti v oblasti manipulace, každodenního handlingu a správného krmení, aby byli schopni zajistit dítěti optimální pracovní polohu pro žádaný školní výkon. Vyzkoušejí si jednoduché podpůrné techniky ke stimulaci pohybového vývoje těžce postižených dětí a budou je schopni aplikovat do struktury hodin tělesné výchovy v rámci individuálního přístupu práce ve skupině i do celého výchovně-vzdělávacího procesu včetně sebeobslužných činností tak, aby neprohlubovali patologii způsobenou základní diagnózou žáka. Na základě teoretických informací a praktických dovedností, získaných formou vlastních prožitků, budou účastníkům zprostředkovány pocity a potřeby dětí s více vadami v každodenním kontaktu při školské praxi. Doporučujeme volné pohodlné oblečení, větší ručník a karimatku na sezení. 11

12 PODPORA ROZVOJE KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ V RIZIKU NARUŠENÉ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI A SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ /Kurz je určen pro pedagogy, kteří pracují s dětmi předškolního a mladšího školního věku a mají zájem získat dovednosti v oblasti základní logopedické péče a jazykové výchovy s využitím nových metod a prostředků k předcházení NKS a SPU./ PaedDr. Zuzana Kaprová, PhDr. Václava Tomická, PhD., Mgr. Marie Sekyrková a další lektoři počet hodin: 120 duben červen 2014 uzávěrka přihlášek: program je obsazen kód programu: 206/2014 místo: Mateřská škola Kytička, Masarykova, Litoměřice poplatek: 8 000,- Kč odborný garant: PaedDr. Zuzana Kaprová obsah kurzu: systém a organizace logopedické péče, ontogeneze řeči, metodika základní logopedické depistáže v předškolním a mladším školním věku, orientační logopedické vyšetření, narušená komunikační schopnost, dyslalie, preventivní a stimulační logopedické programy, rozvoj motoriky, sluchu, rytmicko-pohybová cvičení, pedagogická podpora dětem a žákům s NKS a SPU, dítě s poruchou učení, stimulace poznávacích procesů a školní výkonnosti. Kurz je realizován formou přednášek, seminářů, cvičení a řízených praxí. Bude ukončen praktickou zkouškou a závěrečnými testy. Absolventi kurzu získají osvědčení ke způsobilosti vykonávat preventivní logopedickou péči v souladu s metodickým doporučením č. j / k zabezpečení logopedické péče ve školství. ALTERNATIVNÍ VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ METODY VE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI /Seminář je určen pro výchovné poradce, učitele a vychovatele ZŠ./ lektor: Mgr. Radomír Juřička počet hodin: uzávěrka přihlášek: kód programu: 207/2014 místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 Prosek poplatek: 800,- Kč odborný garant: Mgr. Helena Vlčková obsah semináře: seznámení s aktivizačními vyučovacími metodami, práce žáků se SVP ve skupinách, využití projektového vyučování při práci s žáky se SVP, práce s portfoliem žáka. Využití prvků arteterapie, biblioterapie, dramaterapie v pedagogické práci. Využití techniky (videokonzultace, skype, internet). Práce se slovním hodnocením, význam pedagogického ovlivňování volného času žáků. Cílem je teoretické a praktické seznámení účastníků s alternativními výchovnými a vzdělávacími metodami ve vzdělávání žáků se SVP, posílení pedagogických kompetencí pro využití těchto metod v pedagogickém procesu, včetně volnočasových aktivit. Seminář je interaktivní, součástí jsou příklady dobré praxe, zapojení účastníků do skupinové práce. 12

13 VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA (PAS) /Seminář je určen pro výchovné poradce, školní speciální pedagogy, učitele ZŠ, vychovatele, asistenty pedagoga./ lektor: Mgr. Radomír Juřička počet hodin: 12 (ve dvou blocích po 6 hod.) uzávěrka přihlášek: kód programu: 208/2014 místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 poplatek: 1 100,- Kč odborný garant: Mgr. Helena Vlčková obsah semináře: pervazívní vývojová porucha, triáda poškození, typy poruch autistického spektra, čeho si všímat komunikace, sociální interakce a sociální chování, představivost, zájmy, hra, emoce, adaptabilita, problémy v chování, příklady z praxe. Praktické metody a postupy ve výchově a vzdělávání žáků s PAS pravidla, připravený prostor, základní materiál (volací karty, kreditky, strukturované krabice a další pomůcky), čas (práce s denním režimem, panel denního režimu), motivace (materiální, činnostní, sociální odměny), procesní schémata, symboly. Komplexní péče, plán podpory pro žáka a jeho rodiny, tvorba individuálních vzdělávacích plánů, spolupráce s rodinou, příklady z praxe. Cílem je teoretické a praktické seznámení účastníků s problematikou výchovné a vzdělávací práce s žáky s PAS, osvojení základních pedagogických kompetencí účastníků pro práci s žáky s PAS. Kurz je interaktivní, zapojení účastníků do skupinové práce. SLOVNÍ HODNOCENÍ VE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍM PROCESU /Seminář je určen pro výchovné poradce, školní speciální pedagogy, učitele ZŠ, vychovatele, asistenty pedagoga, odborné pracovníky PPP, SPC./ lektor: Mgr. Radomír Juřička počet hodin: uzávěrka přihlášek: kód programu: 209/2014 místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 poplatek: 450,- Kč odborný garant: Mgr. Helena Vlčková obsah semináře: slovní hodnocení na 1. stupni ZŠ, význam slovního hodnocení pro žáky se SVP, vypovídací hodnota slovního hodnocení, kombinace slovního hodnocení a klasifikace, srovnání slovního hodnocení s klasifikací známkami, výhody, přínos slovního hodnocení, nevýhody, metodika tvorby hodnotícího řádu pro slovní hodnocení, formulace, postup, překonání stereotypů ve školním hodnocení žáků, spolupráce s rodinou, pedagogická osvěta, praktické ukázky tvorby slovního hodnocení, hodnotícího řádu, zpracování návrhu hodnotícího řádu. Cílem je teoretické i praktické seznámení s problematikou slovního hodnocení, výměna zkušeností a diskuse v řešené oblasti, osvojení tvorby slovního hodnocení. Kurz je interaktivní zapojení účastníků do skupinové práce. 13

14 DIAGNOSTIKA A INTERVENCE U ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI CHOVÁNÍ (SPCH) /Workshop je určen pro školní psychology, školní speciální pedagogy, odborné pracovníky PPP a SPC./ lektorka: PhDr. Zdena Michalová, Ph.D. počet hodin: 12 (ve dvou blocích po 6 hod.) uzávěrka přihlášek: kód programu: 210/2014 místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 poplatek: 1 100,- Kč odborný garant: Mgr. Radomír Juřička obsah workshopu: vymezení pojmů, klasifikace poruch chování a jejich charakteristika, specifika diagnostiky poruch chování, etopedická diagnostika, diagnostika poruch chování, specifické dovednosti v oblasti psychologické či speciálně pedagogické intervence. Možnosti intervence u SPCH (pedagogicko-psychologické poradenství, psychoterapie, volnočasové aktivity, vzdělávání, alternativní metody a formy práce, alternativní formy hodnocení chování. DIAGNOSTIKA A INTERVENCE U ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (LMP) /Workshop je určen pro školní psychology, školní speciální pedagogy, odborné pracovníky PPP a SPC./ PaedDr. Petr Petráš, PhDr. Jana Petrášová počet hodin: 12 (ve dvou blocích po 6 hodinách) uzávěrka přihlášek: kód programu: 211/2014 místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 poplatek: 1 200,- Kč odborný garant: Mgr. Helena Vlčková obsah workshopu: psychologická diagnostika MP, speciálně pedagogická diagnostika, diagnostické situace, diagnostické nástroje, diferenciální diagnostika dalších psychických poruch v souvislosti s MP. Možnosti intervence (pedagogicko-psychologické poradenství, práce s rodinou postiženého dítěte/žáka, rodinná terapie, podpůrná opatření, terapeutické přístupy ve speciálně pedagogické péči o děti/žáky s LMP, vzdělávání, volnočasové aktivity). TVORBA, REALIZACE A VYHODNOCOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ U ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (LMP) /Workshop je určen pro školní psychology, školní speciální pedagogy, pedagogy ZŠ./ PaedDr. Petr Petráš, Mgr. Věra Fialová počet hodin:

15 uzávěrka přihlášek: kód programu: 212/2014 místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 - Prosek poplatek: 900,- Kč odborný garant: Mgr. Radomír Juřička obsah workshopu: aktuální vývoj v metodice zpracování IVP, příprava podmínek ve škole (včetně přípravy, vedení a metodické podpory pedagogů školy). Specifika práce s žákem s LMP ve třídě (metody a formy práce, postupy, pomůcky, hodnocení žáků s LMP), tvorba, realizace a vyhodnocování IVP. ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM A JEHO TVORBA /Kurz je určen pro pedagogické pracovníky ZŠ./ lektorky: Mgr. Petra Stonišová, Mgr. Hana Tichá počet hodin: uzávěrka přihlášek: kód programu: 213/ uzávěrka přihlášek: kód programu: 214/2014 poplatek: 800,- Kč odborný garant: PhDr. Gabriela Mikulková obsah kurzu: školní podpůrný program je jedním z možných nástrojů inkluzivního rozvoje školy. Kurz v teoretické části seznámí účastníky s pojmem Školní podpůrný program (dále jen Špp), jeho smyslem, obsahem, přínosem a využitelností v běžné základní škole, která se rozhodla podporovat myšlenku inkluzivního vzdělávání. V praktické části bude detailně popsána modelová struktura Špp, vysvětlena metodika tvorby Špp. Poskytnou se základní informace k samotné tvorbě a zmíní se případná rizika a chyby při tvorbě Špp, která budou vycházet z praktických zkušeností. VOKS VÝMĚNNÝ OBRÁZKOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM aneb jak naučit komunikovat klienty s autismem a klienty s výraznými problémy ve verbální komunikaci /Kurz je určen speciálním pedagogům ze speciálních škol a ze SPC, logopedům, případně dalším zájemcům o danou problematiku z řad pedagogických pracovníků/ lektorky: počet hodin: PhDr. Margita Knapcová, Mgr. Marcela Jarolímová, Mgr. Nataša Habarta Alešová 16 hodin uzávěrka přihlášek: kód programu: 215/

16 místo: ZŠ speciální a Mateřská škola speciální, Komenského 64, Nový Jičín poplatek: 1 700,- Kč odborný garant: Mgr. Adéla Zelenda Kupcová obsah kurzu: Seznámení s metodou VOKS, zaškolení a praktický nácvik jednotlivých lekcí metodiky, ukázky videoprojekce, fotodokumentace, seznámení s materiálem potřebným ke komunikaci (symboly, komunikační knihy, přenosné zásobníky symbolů), ukázka a návod k výrobě pomůcek. Cílem kurzu je proškolit speciální pedagogy a logopedy v metodě VOKS. Metoda je určena především pro klienty s autismem, lze ji využít i pro klienty s výraznějšími problémy ve verbální komunikaci (Downův syndrom, DMO, těžké formy dysfázie). Metodická příručka a kompletní soubor obrázků je součástí ceny kurzovného. METODY A POSTUPY: RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ ZÁKLADNÍ VÝCVIKOVÝ KURZ PRVNÍ POMOC PŘI ŠIKANOVÁNÍ /Kurz je určen pro psychology a speciální pedagogovy, pro pedagogy všech typů škol (zejména pro metodiky školní prevence, výchovné poradce, třídní učitele, pedagogy vedení školy)./ lektor: PaedDr. Michal Kolář počet hodin: a uzávěrka přihlášek: kód programu: 300/2014 poplatek: 2 000,- Kč odborný garant: PhDr. Gabriela Mikulková obsah kurzu: výcvikový a prožitkový kurz vytváří metodický celek, který lze v praxi užitečně použít. První část je zaměřena na přípravu účastníků ve speciální teorii, zejména diferenciální diagnostiku, praxi v poznávání jednotlivých stadií a rozpoznání forem šikanování. V druhé části je probírána metodika první pomoci, osvětlena klasifikaci šesti scénářů a hlavní pozornost je věnována nácvikům: a) Jedenácti kroků při řešení obyčejné počáteční šikany. Uvedená metoda patří do skupiny scénářů, které zvládne škola sama. Jde o základní přístup, jehož zvládnutí umožní pedagogům razantně a bezpečně zastavit většinu typů šikanování. Současně jeho zvládnutí napomůže porozumět dalším variantám první pomoci. b) Krizového scénáře pro výbuch skupinového násilí. Základní kroky musí škola umět udělat sama, protože oběť je bezprostředně ohrožena na zdraví a později je většinou nemožné případ vyšetřit. Cílem kurzu je naučit účastníky poskytnout a ve výjimečně obtížných případech zprostředkovat účinnou a bezpečnou první pomoc při školní šikaně a kyberšikaně. VÝCHOVNÉ PŘÍSTUPY K DĚTEM A MLADISTVÝM VYŽADUJÍCÍM VÝCHOVNĚ LÉČEBNÝ REŽIM /Určeno pro pedagogické pracovníky v zařízeních ÚV, OV a preventivně výchovné péče./ lektor: Mgr. Roman Pavlovský 16

17 počet hodin: uzávěrka přihlášek: kód programu: 301/2014 poplatek: 1.900,- Kč odborný garant: PhDr. Helena Pacnerová obsah kurzu: Kurz poskytuje vhled do výchovných strategií a přístupů pedagogického pracovníka k dětem vyžadujícím výchovně léčebný režim v podmínkách ústavní výchovy. Budou řešeny možnosti a hranice profesionální role pomáhajícího v systému ÚV, OV. Dále se bude kurz zaměřovat na popis nežádoucího stylu attachmentu primární rodiny dítěte, způsobů saturace potřeb dítěte a efektivního vztahování se k dětem a mladistvým s rizikovým chováním či psychiatrickým onemocněním v podmínkách ústavní péče. V rámci kurzu bude také tematizována práce s emocemi, motivací, instrumentální agresí a rapty. Při realizaci kurzu bude kladen důraz na praktické nácviky a prožitkovou formu aktivit s následným teoretickým zarámováním tématu. Podporovány budou interaktivní způsoby práce, modelové situace, techniky pro rozvoj sociálních dovedností, diskuse, balintovské skupiny. KONFLIKTY A JEJICH ZVLÁDÁNÍ /Určeno pro pedagogické pracovníky v zařízeních ÚV, OV a preventivně výchovné péče, pro školní psychology a speciální pedagogy./ PhDr. Šárka Dynáková, Ph.D. počet hodin: uzávěrka přihlášek: kód programu: 302/ uzávěrka přihlášek: kód programu: 303/2014 poplatek: 1 300,- Kč odborný garant: Mgr. Adéla Zelenda Kupcová obsah kurzu: předání znalostí a schopností důležitých pro alternativní řešení konfliktů, orientaci v jednotlivých typech konfliktů a možných následných řešeních a intervencích. Kurz rozvíjí komunikační a další sociální kompetence účastníků. Zaměřuje se zejména na tyto dovednosti a schopnosti: obeznámení s kulturou konsensuálního a kompromisního dosahování dohod; identifikování vlastního preferovaného stylu řešení sporů; zvládání spolupracujících forem vyjednávání; optimalizace způsobů jednání s lidmi a prosazování vlastních potřeb, práv a požadavků při současném akceptování a respektování práv ostatních; osvojení si strategií vyjednávání s lidmi, se kterými to jde obtížně, kteří jsou problémoví a zvýšeně konfliktní. Kurz využívá aktivních forem učení, účastníci se vlastní aktivitou podílí na rozvoji náplně kurzu, tvořivým diskutováním o tréninkovém procesu si osvojují žádoucí komunikační dovednosti. Jde tedy o proces učení formou zážitku na sobě samém. 17

18 PROFESNÍ ROZVOJ ÚVOD DO MOTIVAČNÍCH ROZHOVORŮ /Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky zařízení ÚV, OV a preventivně výchovné péče. Na tento kurz navazuje kurz Motivační rozhovory pokračování, který je určen pouze pro absolventy tohoto kurzu./ lektor: PhDr. Jan Soukup, Ph.D. počet hodin: uzávěrka přihlášek: kód programu: 400/2014 poplatek: 1 550,- Kč odborný garant: PhDr. Helena Pacnerová obsah kurzu: seznámení s úspěšnou a rozsáhlým výzkumem ověřenou metodou terapeutické práce s klienty, nazvanou Motivační rozhovory, vyvinutou W. R. Millerem a S. Rolnickem původně pro osoby se závislostí, v širším pojetí pro práci s lidmi, kteří se potřebují změnit. Metoda je založená na teorii změny a zaměřuje se na práci se změnou a způsobem pomoci ke změně chování. Závislost vnímá jako naučené chování, k jehož změně je zapotřebí aktivní spolupráce klientů. Bourá tak jeden ze zaběhaných mýtů o motivaci jako předpokladu ke změně, se kterým klient již k odborníkovi musí přijít a učí odborníky pomoci klientům nejen ke změně, ale v samém počátku k posilování motivace samotnou změnu chtít. Principy této metody lze využít v poradenské praxi v práci s dospělými i dětmi v širokém okruhu poradenské problematiky všude tam, kde je cílem práce změna, její využití nemusí být omezeno pouze na práci s klienty se závislostí. Výcvik bude obsahovat teoretický úvod, na který budou navazovat praktické nácviky. MOTIVAČNÍ ROZHOVORY POKRAČOVÁNÍ /Určeno pro absolventy kurzu Úvod do Motivačních rozhovorů./ lektor: PhDr. Jan Soukup Ph.D. počet hodin: uzávěrka přihlášek: kód programu: 401/2014 poplatek: 1 550,- Kč odborný garant: PhDr. Helena Pacnerová obsah kurzu: navazuje na Úvod do motivačních rozhovorů. Účastníci se zde detailněji seznámí s existencí možných překážek na cestě ke změně a v praktických nácvicích se budou věnovat učení se reflexi a prevenci vzniku překážek, případně zacházení s nimi. Dále projdou výkladem a nácvikem technik vedení rozhovoru, které slouží k udržování a uskutečňování již nastoupených změn u klienta. Celkově tento kurz prohloubí znalosti z úvodního kurzu, poslouží ke zvýšení sebereflexe pro možné překážky procesu ze strany terapeuta, zvýší citlivost pro jednotlivé fáze změny a poskytne účastníkům další nástroje k zacházení s pokročilejšími fázemi změny u klienta. 18

19 SVALOVÁ PROGRESIVNÍ RELAXACE (JACOBSONOVA METODA) /Určeno pro psychology a speciální pedagogy./ lektor: PhDr. Jan Soukup, Ph.D. počet hodin: uzávěrka přihlášek: kód programu: 402/ uzávěrka přihlášek: kód programu: 403/2014 poplatek: 800,- Kč odborný garant: PhDr. Helena Pacnerová obsah kurzu: Svalová progresivní relaxace podle Jacobsona je spolu s autogenním tréninkem jednou ze základních relaxačních metod. Používá se zejména ve zdravotnictví, v terapeutickém prostředí komunit a stacionářů, v zařízeních, kde se pracuje s dětmi. Propojují se v ní poznatky o psychosomatické jednotě organismu s postupy, které umožňují nácvik vědomé, aktivní relaxace. Metoda spočívá v jednoduchých cvicích, jež jsou střídány s fázemi uvolnění, a významnou složkou relaxace je koncentrace pozornosti na změny, které střídavé napínání a uvolňování jednotlivých svalových skupin přináší. Výhodou oproti jiným relaxačním metodám je mimo jiné aktivita cvičícího, což je výhodné např. u neklidných dětí, je méně ohrožující pro ty, kteří se relaxovat bojí nebo to neumí, a snadno se přenáší do běžného života. Cílem kurzu je seznámit účastníky s touto ověřenou a oblíbenou relaxační metodou, a ilustrovat možnosti a meze relaxačních cvičení vůbec. Účastníci si ji vyzkouší sami na sobě, naučí se relaxaci vést, porozumí podmínkám její účinnosti a budou tyto podmínky umět zajistit. Seznámí se s případnými obtížemi a možnostmi jejich řešení, a budou schopni převést nabyté poznatky do vlastní praxe i do vlastního života. KURZY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PSYCHOLOGY A SPECIÁLNÍ PEDAGOGY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ /Kurzy jsou určeny pro absolventy magisterského studia psychologie a speciální pedagogiky, kteří začínají vykonávat praxi ve školství a nemají dosud žádnou nebo jen velmi malou zkušenost z přímé práce s dětmi a žáky./ Úvodní kurzy pro začínající psychology a speciální pedagogy škol, PPP a SPC jsou součástí systematického vzdělávání poradenských pracovníků. Navazují na znalosti a dovednosti získané v pregraduálním studiu a jsou zaměřeny na praktické zvládání základních odborných dovedností psychologa nebo speciálního pedagoga ve škole a v jednotlivých typech školských zařízení. Cílem kurzů a na ně navazujících individuálních stáží je připravit účastníky k samostatnému výkonu nejzákladnějších diagnostických a intervenčních činností. PhDr. Zdeněk Altman, PaedDr. Blanka Bartošová, Mgr. Jiřina Bednářová, Mgr. Jaroslava Budíková, PaedDr. Petr Hanák, Ph.D., PhDr. Jarmila Klégrová, Mgr. Jana Kolářová, Mgr. Věra Kramerová, PhDr. et PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D., Mgr. Radmila Lorencová, PhDr. Václava Masáková, PaedDr. 19

20 Zdena Michalová, Ph.D., Mgr. Jana Mrázková, PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D., PhDr. Hana Palatová, PhDr. Jana Petrášová, Mgr. Kateřina Skalická, PhDr. Ivana Slavíková, PhDr. Václava Tomická, Ph.D. a další počet hodin: uzávěrka přihlášek: kód programu: 404-1/2014 pro začínající psychology PPP a školní psychology 404-2/2014 pro začínající speciální pedagogy PPP a školní speciální pedagogy 404-3/2014 pro začínající speciální pedagogy a psychology v SPC poplatek: na realizaci kurzů je žádáno o dotaci MŠMT prostřednictvím projektu, příspěvek účastníka 1 500,- Kč odborní garanti: PhDr. Ivana Slavíková, PaedDr. Petr Hanák, Ph.D. OBSAHY JEDNOTLIVÝCH KURZŮ: 1) Kurz pro začínající psychology PPP a pro začínající školní psychology Obecná část: poradenský pracovník ve školském systému, etické aspekty práce poradenského pracovníka ve školství, právní zakotvení poradenských služeb, rozhovor s dítětem, dospívajícím, rodiči a učiteli, (anamnestický, diagnostický a poradenský rozhovor). Specializovaná část: psychodiagnostika dětí a žáků různých věkových kategorií, základy psychologické intervence zejména při výukových problémech, školní neúspěšnosti, problémech ve vývoji osobnosti, v sociální adaptaci a při volbě vzdělávací cesty, práce psychologa s třídní skupinou aj. Součástí budou praktické ukázky vedení psychologického vyšetření a poradenské konzultace a rozbor kazuistik z praxe lektorů i účastníků. 2) Kurz pro začínající speciální pedagogy PPP a školní speciální pedagogy Obecná část: obsah shodný s kurzem pro začínající psychology PPP a školní psychology Specializovaná část: speciálně pedagogická diagnostika a náprava SPUCH, tvorba a realizace IVP, práce speciálního pedagoga s výchovnými problémy (etopedická problematika), práce se třídou a učiteli. Seznámení se speciálně pedagogickými intervencemi při řešení nejběžnějších problémů, s nimiž se v poradenství setkáváme, praktické ukázky speciálně pedagogické poradenské práce a rozbor kazuistik z praxe lektorů a účastníků. 3) Kurz pro začínající speciální pedagogy a psychology v SPC Obecná část: speciálně pedagogická centra a jejich místo v poradenském systému, typy SPC a jejich profil, organizace poradenských služeb v krajích, raná péče v SPC, speciálně pedagogická intervence v rodině, koordinace služeb a meziresortní spolupráce, interdisciplinární přístup v poskytované péči, systém komplexní péče, pracovní náplň speciálního pedagoga / psychologa a činnosti vykonávané v SPC, etika práce v SPC, ochrana dat klientů, legislativa a obecně platné předpisy, vedení dokumentace. Specializovaná část: IVP pro děti s postižením, speciálně pedagogická/psychologická diagnostika dětí s různými druhy postižení, podpůrná vzdělávací opatření, intervenční činnosti osvědčené terapie a reedukace pro klienty s různými druhy postižení, komunikace s klienty v SPC, doma, ve škole. Na tyto kurzy navazují individuální stáže na školících pracovištích škol, PPP a SPC vedené zkušenými psychology nebo speciálními pedagogy, kteří jsou certifikovanými školiteli. 20

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ PSYCHOLOGY, ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGY A UČITELE (VP, ŠMP)

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ PSYCHOLOGY, ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGY A UČITELE (VP, ŠMP) VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ PSYCHOLOGY, ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGY A UČITELE (VP, ŠMP) Nabídka Národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

pro 1. pololetí školního roku 2014/ 2015

pro 1. pololetí školního roku 2014/ 2015 Vzdělávací nabídka pro 1. pololetí školního roku 2014/ 2015 Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Praha, 2014 Vzdělávací nabídka

Více

Vzdělávací programy začínají v 9.30 hod. (pokud není u termínu konání uveden jiný údaj).

Vzdělávací programy začínají v 9.30 hod. (pokud není u termínu konání uveden jiný údaj). VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 (aktualizace ke dni 1.

Více

pro 2. pololetí školního roku 2014/ 2015

pro 2. pololetí školního roku 2014/ 2015 Vzdělávací nabídka pro 2. pololetí školního roku 2014/ 2015 Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Praha, 2015 Vzdělávací nabídka

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Upřesňující a doplňující informace k Žádosti o podstatnou změnu

Upřesňující a doplňující informace k Žádosti o podstatnou změnu Příloha č. 1 Diagnostika dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (CZ.1.07/1.2.00/14.0122) Upřesňující a doplňující informace k Žádosti o podstatnou změnu - IDS (The Intelligence and Development

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ 1. ORGANIZACE VÝUKY úprava režimu výuky s využitím relaxačních přestávek PAS PAS úprava režimu výuky s důrazem na individuální práci 1.1.1. 1.1.2.

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Vzdělávací programy začínají v 9.30 hod. (pokud není u termínu konání uveden jiný údaj).

Vzdělávací programy začínají v 9.30 hod. (pokud není u termínu konání uveden jiný údaj). VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 (aktualizace ke dni 21.

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/

Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/ Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 Klíčová aktivita č.3 metodika práce se žákem se zdravotním postižením určená pro učitele žáků s daným

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07/4.1.00/33.0001 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud

Více

Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem

Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem Akreditovaný výcvikový vzdělávací program pod vedením PhDr. Mariny Stejskalové, CSc. Vzdělávací program Výcvikový vzdělávací program je jako

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

MODUL 1: ŽÁK SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI - (žák s LMP, poruchou autistického spektra, se zrakovým a sluchovým postižením)

MODUL 1: ŽÁK SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI - (žák s LMP, poruchou autistického spektra, se zrakovým a sluchovým postižením) MÍSTO KONÁNÍ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta rybářství a ochrany vod Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany, Na Valše 207, 389

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V.

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Pořadatelé: Psychiatrická společnost a její psychoterapeutická sekce Předseda: MUDr. Martin Anders Garanti: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc, Doc.

Více

Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: T)

Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: T) Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: 75-014-T) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče (kód: 75) Týká se povolání:

Více

DIAGNOSTICKO-INTERVENČNÍ NÁSTROJE JAKO PREVENCE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI A PODPORA ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

DIAGNOSTICKO-INTERVENČNÍ NÁSTROJE JAKO PREVENCE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI A PODPORA ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI DIAGNOSTICKO-INTERVENČNÍ NÁSTROJE JAKO PREVENCE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI A PODPORA ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. MAP Místní akční plán

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. MAP Místní akční plán Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra MAP Místní akční plán Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání neboli společné vzdělávání, je založeno na přesvědčení, že všichni žáci mají

Více

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE 8 výukových hodin (akreditace MPSV) 1 500,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky a drobné občerstvení) Jednodenní akreditovaný seminář Specifika

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 412/2006

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Povinné předměty Inkluzivní (speciální) pedagogika Umět vyložit pojmy v oboru speciální pedagogika se zaměřením na inkluzi, inkluzivní vzdělávání

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků

Vzdělávání sociálních pracovníků Vzdělávání sociálních pracovníků Akreditační systém Ministerstva práce a sociálních věcí je ustaven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Systém

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

: Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

: Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Název projektu: Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zkráceně Centrum integrované podpory Registrační číslo projektu:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Budete se podrobněji zabývat zejména novými právními předpisy, které bezprostředně souvisí s provozem škol a školských zařízení.

Budete se podrobněji zabývat zejména novými právními předpisy, které bezprostředně souvisí s provozem škol a školských zařízení. 28. 8. 2012 08:30-12:00 Mgr. Jarka Grosmanová 19. 9. 2012 08:30-12:00 Mgr. Jarka Grosmanová 1. 10. 2012-1. sezení 9. 10. 2012-2. sezení vždy 09:00-16:00 Mgr. Sylvie Doláková Metodická poradna Budete se

Více

Nabídka seminářů pro vaší školu

Nabídka seminářů pro vaší školu Studium k výkonu specializovaných činností Nabídka seminářů pro vaší školu Prevence sociálně patologických jevů v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb. 9 c) Akreditace Č.j.: MŠMT 665/2014-1-121 ZAHÁJENÍ

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

Aktivity pro mateřské školy

Aktivity pro mateřské školy Aktivity pro mateřské školy Školní asistent nezaměňovat s asistentem pedagoga poskytuje základní podporu (nepedagogickou), rozvoj mimoškolních aktivit, podpora při administrativní a organizační činnosti

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ??

VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ?? VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ?? Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané. Jan Ámos Komenský Místo konání : Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, prostory Krajského úřadu Ústeckého

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

DVPP - šablony pro MŠ

DVPP - šablony pro MŠ srpen 2017 Přehled programů DVPP vhodných pro projekty zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ Vzdělávací institut Středočeského kraje již od září 2016 připravuje v pololetních programových

Více

Podpora studentů se speciálními

Podpora studentů se speciálními Podpora studentů se speciálními potřebami při vysokoškolském studiu Inkluzivnívzdělávání, péče o handicapované studenty, RP 2011 PedFUK v Praze, PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. STUDENTI SE SPECIÁLNÍMI

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Činnost speciálněpedagogických center Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Integrace x inkluze při vzdělávání Integrované vzdělávání - diagnostika zdravotního postižení zaměřená primárně na konstatování

Více

Úloha SPC pro PAS. Možnosti speciálně pedagogické péče o děti s PAS

Úloha SPC pro PAS. Možnosti speciálně pedagogické péče o děti s PAS Úloha SPC pro PAS Možnosti speciálně pedagogické péče o děti s PAS Historie SPC Roku 2001 MŠMT ČR v rámci Projektu AUTISMUS vybralo ze 14 krajů ČR 14 krajských koordinátorů na problematiku dg.pas V každém

Více

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání Opatření č. 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-21703/2016-1

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Koordinátoři péče o mimořádně nadané v ČR Od roku 2003 působí v každém kraji ČR krajští koordinátoři péče o nadané

Více

Školní poradenské pracoviště Truhlářská

Školní poradenské pracoviště Truhlářská Školní poradenské pracoviště Truhlářská Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 Standardní činnosti výchovného poradce: A/ Poradenské činnosti: 1)

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

317/2005 Sb. VYHLÁŠKA

317/2005 Sb. VYHLÁŠKA 317/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze d 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Změna: 412/2006 Sb. Změna: 329/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

RAMPS VIP III Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb VIP III

RAMPS VIP III Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb VIP III RAMPS VIP III Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb VIP III Anotace Projekt je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, které jsou poskytovány

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Adresa místa konání: Dům s pečovatelskou službou Tyršova 1359 Poděbrady. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Adresa místa konání: Dům s pečovatelskou službou Tyršova 1359 Poděbrady. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vám nabídli možnost účasti na otevřených vzdělávacích programech, které jsme pro Vás připravili na období duben až červen v Poděbradech. Můžete si vybrat z

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

PROKOM. Zahájení Ukončení

PROKOM. Zahájení Ukončení PROKOM Zahájení - 1. 9. 2016 Ukončení - 28. 2. 2019 5. 10. 2016 1 PROKOM Projekt je zaměřen na podporu inkluzivního vzdělávání a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání pro žáky ze 37 základních škol

Více

317/2005 Sb. VYHLÁŠKA

317/2005 Sb. VYHLÁŠKA 317/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze d 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více