1) U KURZU THE INTELIGENCE AND DEVELOPMENT SCALES (IDS) kód: 106/2014, TERMÍN JE ZRUŠEN, NOVÝ TERMÍN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1) U KURZU THE INTELIGENCE AND DEVELOPMENT SCALES (IDS) kód: 106/2014, TERMÍN 8. 4. 2014 JE ZRUŠEN, NOVÝ TERMÍN 22. 4. 2014"

Transkript

1 VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 (aktualizace ke dni ) POZOR ZMĚNA! 1) U KURZU THE INTELIGENCE AND DEVELOPMENT SCALES (IDS) kód: 106/2014, TERMÍN JE ZRUŠEN, NOVÝ TERMÍN ) Nově zařazen kurz VOKS v Novém Jičíně, , kód: 215/2014 O zařazení do vzdělávacího programu budou přihlášení zájemci vyrozuměni tři pracovní dny po uvedené uzávěrce přihlášek. S případnými dotazy se obracejte na organizační garanty Ivanu Biskupovou a Mgr. Natašu Habarta Alešovou Vzdělávací programy začínají v 9.30 hod. (pokud není u termínu konání uveden jiný údaj). DIAGNOSTIKA DIAGNOSTIKA STRUKTURY MATEMATICKÝCH SCHOPNOSTÍ (DISMAS) /Kurz je určen pouze pro psychology a speciální pedagogy, požadujeme předložení kopie diplomu dokládajícího odbornou způsobilost./ počet hodin: Mgr. Pavel Traspe, Mgr. Ivana Skalková 12 (2 dny po 6 hodinách) uzávěrka přihlášek: (kurz je obsazen) kód programu: 100/2014 místo: PPP Hradec Králové, Pospíšilova uzávěrka přihlášek: kód programu: 101/2014 poplatek: odborný garant: 1500,- Kč Mgr. Jakub Toman 1

2 obsah kurzu: seznámení s obecnou problematikou diagnostiky vývoje matematických schopností u dětí a s diagnostickým nástrojem DISMAS, který je na tuto oblast zaměřen. Absolventi kurzu budou znát teoretická východiska, strukturu a jednotlivé části diagnostického nástroje, osvojí si postupy administrace a interpretace výsledků diagnostického vyšetření. Na základě tohoto vyšetření budou schopni stanovit adekvátní navazující reedukační program či jiné doporučení pro další práci s vyšetřeným dítětem. Absolventi kurzu tak získají základní kompetence k používání diagnostického nástroje DISMAS v praxi za účelem diagnostiky vývoje matematických schopností u dětí. Informace k nástroji: Diagnostický nástroj byl vytvořen autory Mgr. Pavlem Traspem a Mgr. Ivanou Skalkovou. Skládá se z pěti subtestů, mapuje rozvoj základních matematických (početních) schopností, které se utvářejí v předškolním věku a na 1. stupni základní školy. Lze jej využít nejen v těchto věkových skupinách, ale i u dětí s obtížemi v matematice na 2. stupni ZŠ. Dovoluje sestavit na podkladě výsledků jeho aplikace úplný reedukační program, a to nejen pro jednotlivce, ale i pro celou skupinu nebo třídu, např. speciální třídu pro žáky se specifickými poruchami učení. Je využitelný pracovníky PPP, SPC a dalších školských a školních zařízení, ale i klinickými psychology. VYTVÁŘENÍ PŘÍBĚHŮ VERBÁLNÍ TEST TVOŘIVOSTI /Kurz je určen pouze pro psychology, požadujeme předložení kopie diplomu dokládajícího odbornou způsobilost./ lektorka: PhDr. Dana Marková počet hodin: začátek v 10 hod. uzávěrka přihlášek: kód programu: 102/2014 poplatek: 600,- Kč odborný garant: PhDr. Světlana Durmeková, Mgr. Jakub Toman obsah kurzu: kurz se věnuje zjišťování míry tvořivosti u dětí od 5 let až do konce prvního stupně základní školy pomocí verbálního testu tvořivosti Vytváření příběhů. Podnětový materiál tvoří obrázky, na jejichž základě děti vytvářejí dva příběhy. Absolventi kurzu jsou seznamováni s teoretickými základy testování tvořivosti, s podnětovým materiálem testu, postupy administrace, používanými interpretačními systémy a ukázkami modelových případů. Test zatím neobsahuje normy standardizace by měla proběhnout v roce Při realizaci kurzu je kladen důraz na aplikaci testu v praxi a jeho interpretační možnosti. Účastníci kurzu získají základní kompetence k používání testu. THE INTELIGENCE AND DEVELOPMENT SCALES (IDS) /Kurz je určen pouze pro psychology./ lektorky: počet hodin: PhDr. Sylva Hönigová (Praha) Mgr. Soňa Baldrmannová, Mgr. Alice Trávníková (Brno) 6 hodin (PhDr. Hönigová) uzávěrka přihlášek: kód programu: 103/2014 2

3 (PhDr. Hönigová) uzávěrka přihlášek: kód programu: 104/ (Mgr. Baldrmannová) uzávěrka přihlášek: kód programu: 105/2014 místo: PPP Kohoutova 4, Brno (Mgr. Baldrmannová) ZRUŠEN, NOVÝ TERMÍN uzávěrka přihlášek: kód programu: 106/2014 místo: PPP Kohoutova 4, Brno (Mgr. Trávníková) uzávěrka přihlášek: kód programu: 107/2014 místo: PPP Kohoutova 4, Brno (Mgr. Trávníková) uzávěrka přihlášek: kód programu: 108/2014 místo: PPP Kohoutova 4, Brno poplatek: 650,- Kč odborný garant: Mgr. Jakub Toman obsah kurzu: Seznámení s problematikou diagnostiky inteligence a obecné vývojové úrovně u dětí a s diagnostickým nástrojem IDS, který je na tyto oblasti zaměřen. Absolventi kurzu budou seznámeni s teoretickými východisky, strukturou a jednotlivými částmi diagnostického nástroje IDS, osvojí si postupy jeho administrace a interpretace výsledků diagnostického vyšetření. Na základě tohoto vyšetření budou absolventi kurzu schopni stanovit adekvátní doporučení pro další práci s vyšetřeným dítětem. Absolventi kurzu tak získají základní kompetence k používání diagnostického nástroje IDS v praxi za účelem diagnostiky vývoje inteligence a obecné vývojové úrovně u dětí. Informace k nástroji: Autoři: Alexandr Grob, Christine S. Meyer, Priska Hagmann-von Arx. Věkové rozmezí: 5 10 let. Administrace: Individuální v rozmezí minut. Nástroj IDS, jehož konstrukce je výrazně inspirována testem Binet-Simon, vyšel původně v Německu v roce Je určen k dětské diagnostice inteligence a obecné vývojové úrovně ve věkovém rozmezí 5 10 let. Ve svých 19 (v české verzi 21) subtestech pokrývá tyto funkční oblasti kognitivní předpoklady, motorické dovednosti, sociálně-emoční kompetence, matematické a jazykové schopnosti a výkonovou motivaci. Hlavní autorkou české adaptace je PhDr. Dana Krejčířová, která původní diagnostický nástroj v české adaptaci doplnila o 2 originální verbální subtesty. BATERIE TESTŮ FONOLOGICKÝCH SCHOPNOSTÍ PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO A RANÉHO ŠKOLNÍHO VĚKU /Kurz je primárně určen pro školní psychology a školní speciální pedagogy. Materiál mohou využít i speciální pedagogové a psychologové z PPP, ale také pedagogové prvního stupně 3

4 základních i speciálních škol, výchovní poradci se zájmem o problematiku vývoje jazykových schopností./ lektorka: Mgr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D. počet hodin: uzávěrka přihlášek: kód programu: 109/ uzávěrka přihlášek: kód programu: 110/2014 poplatek: 650,- Kč odborný garant: Mgr. Jakub Toman obsah kurzu: seznámení s problematikou vývoje jazykových, zejména fonologických schopností u dětí předškolního věku a u dětí na počátku školní docházky a to s důrazem na vztah jazykových schopností a rozvoje počátečního čtení a psaní. Účastníci budou seznámeni s poznatky kognitivní a vývojové psychologie s důrazem na popis předpokladům počátečního čtení a psaní a rizik v oblasti rozvoje gramotnosti, zejména riziku dyslexie. Klíčovým tématem kurzu je problematika diagnostiky fonologických schopností dítěte předškolního a raného školního věku. Účastníci budou seznámeni s obecnými principy administrace testů fonologického povědomí a fonologických procesů a to formou modelových cvičení se zvolenou baterií testů fonologických schopností i praktického tréninku administrace těchto úloh, osvojí si základní principy vyhodnocování i vodítka pro interpretaci výsledků testů fonologických schopností a to ve vazbě na znalost teoretických východisek modelové testové baterie. Absolventi kurzu získají základní kompetence k používání testové baterie pro hodnocení úrovně fonologických schopností dítěte předškolního a raného školního věku, aby mohli samostatně pro účely screeningových šetření zjišťovat rizika dyslexie, opožděného či komplikovaného vývoje fonologických schopností. DIAGNOSTIKA PSYCHOLOGICKÝCH PROJEVŮ ADHD VE ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRAXI /Kurz je určen pouze pro psychology a speciální pedagogy./ MUDr. Pavel Theiner, Ph.D., PhDr. Sylva Hönigová počet hodin: uzávěrka přihlášek: kód programu: 111/ uzávěrka přihlášek: kód programu: 112/2014 poplatek: 720,- Kč odborný garant: Mgr. Jakub Toman 4

5 obsah kurzu: účastníci budou seznámeni se základními informacemi týkajícími se poruchy ADHD, konkrétně budou probrány otázky klasifikace této poruchy, její epidemiologie, etiopatogeneze, klinického obrazu, komorbidity, průběhu, prognózy a terapie. Budou informováni o diagnostice ADHD ve spojitosti s kritérii MKN-10 a DSM-IV, dále jim budou poskytnuty postupy, jak provádět vyšetření a jak vést rozhovor s rodiči dítěte. Dále budou vyškoleni v práci s diagnostickým nástrojem ADHD RS-IV. Tato metoda jim bude detailně popsána, bude jim vysvětlen proces administrace, vyhodnocení a interpretace. Součástí kurzu bude i praktický nácvik práce s nástrojem. Následně bude popsán vztah k legislativnímu vymezení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, možnosti vyrovnávacích a podpůrných opatření pro děti s ADHD a psychologické projevy ADHD ve škole s přihlédnutím k pojetí exekutivních funkcí. Absolvováním daného kurzu účastníci získávají kompetence v práci s metodou ADHD RS-IV. SCREENING PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA POMOCÍ NÁSTROJŮ CAST A CARS /Kurz je určen pouze pro psychology a speciální pedagogy, požadujeme předložení kopie diplomu dokládajícího odbornou způsobilost./ lektorky: MUDr. Iva Dudová, Ph.D., MUDr. Štěpánka Beranová počet hodin: začátek v 10 hod. uzávěrka přihlášek: kód programu: 113/ začátek v 10 hod. uzávěrka přihlášek: kód programu: 114/2014 poplatek: 550,- Kč odborný garant: Mgr. Jakub Toman obsah kurzu: účastníkům budou předány základní informace týkající se poruch autistického spektra (PAS), konkrétně budou probrány otázky klasifikace těchto poruch, jejich epidemiologie, etiopatogeneze, klinického obrazu, komorbidity, průběhu, prognózy a terapie. Dále budou informováni o diagnostice PAS, především budou seznámeni s kritérii MKN-10, bude jim zdůrazněna důležitost role screeningu v časné diagnostice a představeny nástroje používané pro tyto účely v České republice. Následně budou vyškoleni v práci s dvěma diagnostickými nástroji CAST, CARS. Tyto metody jim budou popsány, bude jim vysvětlen proces administrace, vyhodnocení a interpretace. Součástí kurzu bude i praktický nácvik práce s nástroji. Absolvováním daného kurzu účastníci získávají kompetence v práci s metodou CAST a CARS. DIAGNOSTIKA MÍRY ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI. UŽÍVÁNÍ MaTeRS MAPUJÍCÍHO TESTU ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI /Kurz je určen pouze pro psychology a speciální pedagogy, požadujeme předložení kopie diplomu dokládajícího odbornou způsobilost./ 5

6 lektorky: počet hodin: Mgr. Helena Vlčková; Mgr. Simona Poláková 8 hodin začátek v 9 hod. uzávěrka přihlášek: kód programu: 115/ začátek v 9 hod. uzávěrka přihlášek: kód programu: 116/ začátek v 9 hod. uzávěrka přihlášek: kód programu: 117/2014 poplatek: 1020,- Kč odborný garant: Mgr. Jakub Toman obsah kurzu: postupy v diagnostice školní připravenosti u dětí před zahájením povinné školní docházky testem MaTeRS. Test lze charakterizovat jako screeningový (orientační), avšak komplexně postihující aktuální stav ve všech oblastech důležitých pro školní připravenost dítěte. Cílem je vyškolit psychology a speciální pedagogy v administraci a interpretaci výsledků diagnostického nástroje MaTeRS. KURZ SEZNAMUJÍCÍ S UŽÍVÁNÍM TESTU SON-R 2,5 7 /Kurz je určen pro psychology PPP a SPC./ lektorka: PhDr. Dana Marková počet hodin: začátek v 10 hod. uzávěrka přihlášek: kód programu: 118/2014 místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 Prosek poplatek: 800,- Kč odborný garant: PhDr. Mgr. Světlana Durmeková, Ph.D. obsah kurzu: seznámení se základy testu z nabídky Testcentra pro věkovou skupinu 2,5 7 let, který je vhodný pro diagnostiku nadaných dětí, ale rovněž například dětí se sluchovým postižením nebo dětí se sociokulturním znevýhodněním. Jedná se o neverbální testovou baterii složenou ze šesti subtestů. V rámci kurzu budou postupně probrány jednotlivé subtesty, vždy doplněné ilustrativními ukázkami z kazuistik. VÝVOJOVÁ DIAGNOSTIKA DĚTÍ S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM I. /Přednáška je určena zejména pro poradenské pracovníky a pro speciální pedagogy škol a školských zařízení./ 6

7 lektorka: PhDr. Dana Krejčířová, Ph.D. počet hodin: uzávěrka přihlášek: kód programu: 119/2014 poplatek: 900,- Kč odborný garant: Mgr. Adéla Zelenda Kupcová obsah přednášky: metody a postupy vývojové diagnostiky dětí s různými typy postižení se zaměřením na předškolní věk, rozbor vývojového profilu, diagnostika specifických neuropsychických funkcí, možnosti odhadu kognitivního potencionálu, socioemoční vývoj, diferenciální diagnostika, vodítka pro stanovení stimulačních a individuálních vzdělávacích programů. VÝVOJOVÁ DIAGNOSTIKA DĚTÍ S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM II. /Přednáška je určena zejména pro poradenské pracovníky a pro speciální pedagogy škol a školských zařízení./ lektorka: PhDr. Dana Krejčířová, Ph.D. počet hodin: uzávěrka přihlášek: kód programu: 120/2014 poplatek: 900,- Kč odborný garant: Mgr. Adéla Zelenda Kupcová obsah přednášky: metody a postupy vývojové diagnostiky dětí s různými typy postižení se zaměřením na školní věk; strukturované pozorování, facilitovaná herní diagnostika hodnotící schéma. Rozbor vývojového profilu, diagnostika specifických neuropsychických dysfunkcí a jejich důsledků pro školní výuku (centrální poruchy zraku, poruchy řeči, motoriky, pozornosti, exekutivních funkcí); možnosti odhadu kognitivního potenciálu; socioemoční vývoj. Specifické poruchy učení u dětí s kombinovaným postižením. Diferenciální diagnostika (zejména mentální retardace, infantilní autismus, ADHD/LMD). Vodítka ke stanovení stimulačních a komplexních rehabilitačních plánů; otázky alternativní a augmentativní komunikace. Rozbor některých kazuistik (účastníkům je doporučeno připravit si případy z vlastní praxe). DIAGNOSTIKA PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA /Kurz je určen pro poradenské pracovníky škol, PPP, SPC, pro pedagogy speciálních i běžných škol. Účastníci by měli být dobře orientováni v základní problematice autismu./ lektorka: PhDr. Dana Krejčířová počet hodin: uzávěrka přihlášek: kód programu: 121/2014 7

8 poplatek: 1 400,- Kč odborný garant: Mgr. Adéla Zelenda Kupcová obsah kurzu: Časná diagnostika infantilního autismu (vývoj projevů v závislosti na věku a hloubce postižení, screeningové metody, klinická diagnostika, přehled nejužívanějších metod); Diferenciální diagnostika vymezení oproti ostatním vývojovým poruchám, poruchám řeči a učení, mentální retardaci, schizofrenii, schizoidní poruše vývoje osobnosti, obscesivně kompulsivní poruše; diferenciální diagnostika v rámci autistického spektra (desintegrační symbiotické psychosy, Aspergerův syndrom, atypický autismus, sémanticko-pragmatická porucha řeči); Neuropsychický profil (diagnostika autistického kognitivního deficitu a přidružených deficitů a silných stránek, východiska terapie a kognitivní a sociální rehabilitace); Diagnostika sociální kompetence a teorie mysli. DIAGNOSTIKA SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ U ADOLESCENTŮ A DOSPĚLÝCH OSOB /Kurz je určen pro psychology a speciální pedagogy./ lektorky: PhDr. Pavla Cimlerová, Mgr. Eva Chalupová, PaedDr. Daniela Pokorná počet hodin: uzávěrka přihlášek: kód programu: 122/ uzávěrka přihlášek: kód programu: 123/2014 poplatek: 1 300,- Kč odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová obsah kurzu: diagnostická baterie je založena na osmi modulech, které dokážou identifikovat a rozkrýt deficity v gramotnostních dovednostech v adolescentním a dospělém věku. Diagnostická baterie obsahuje nově vytvořené i převzaté diagnostické nástroje s normami pro tuto věkovou kategorii. Kurz seznámí s obecnými zásadami diagnostického procesu specifických poruch učení v adolescentním věku a u dospělých osob, s rozdíly v identifikaci specifické poruchy učení v dětství a v dospělosti, uvedeny budou i hlavní přetrvávající deficity u dospělých dyslektiků. Kurz bude doplněn rozborem konkrétních kazuistik. METODY A POSTUPY: ŽÁK SE SVP PROŠKOLENÍ ODBORNÍKŮ PPP PRO POTŘEBY UZPŮSOBENÍ PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY U ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (zaměření na žáky se specifickými poruchami učení) 8

9 /Určeno pro psychology a speciální pedagogy PPP./ lektorky: PhDr. Pavla Cimlerová, PhDr. Sylva Hönigová a další lektoři počet hodin: uzávěrka přihlášek: kód programu: 200/2014 poplatek: programu je financován prostřednictvím projektu MŠMT odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová obsah kurzu: účastníci získají kompetence k vytváření posudků žáků se specifickými poruchami učení pro přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (zařazování žáků podle specifických potřeb k maturitní zkoušce, diagnostické postupy, vytváření posudků). PROŠKOLENÍ ODBORNÍKŮ SPC PRO POTŘEBY UZPŮSOBENÍ PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY U ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (zaměření na žáky se zdravotním postižením) /Určeno pro psychology a speciální pedagogy SPC./ PaedDr. Pavlína Baslerová, Mgr. Radovan Benda, Mgr. Jana Barvíková, PhDr. Václava Tomická, Ph.D., Mgr. Zuzana Žampachová a další lektoři počet hodin: uzávěrka přihlášek: kód programu: 201-1/2014 zaměření na tělesné postižení 201-2/2014 zaměření na zrakové postižení 201-3/2014 zaměření na sluchové postižení 201-4/2014 zaměření na narušenou komunikační schopnost 201-5/2014 zaměření na poruchy autistického spektra poplatek: programu je financován prostřednictvím projektu MŠMT odborný garant: Mgr. Adéla Zelenda Kupcová obsah kurzu: účastníci získají kompetence k vytváření posudků žáků se zdravotním postižením pro přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (zařazování žáků podle specifických potřeb k maturitní zkoušce, diagnostické postupy, vytváření posudků). POSUDEK ŽÁKŮ S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY, DIDAKTICKÝ TEST A HODNOCENÍ POHLED Z DRUHÉ STRANY /Seminář je určen pro psychology a speciální pedagogy SPC a PPP, kteří již absolvovali proškolení k vystavování posudků pro přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky./ Mgr. Martina Dočekalová; Mgr. Ilona Větrovská; Mgr. Eva 9

10 Lorencovičová; Mgr. Táňa Rašková počet hodin: pro psychology a speciální pedagogy SPC uzávěrka přihlášek: kód programu: / pro psychology a speciální pedagogy PPP uzávěrka přihlášek: kód programu: /2014 poplatek: programu je financován prostřednictvím projektu MŠMT odborný garant: Mgr. Adéla Zelenda Kupcová obsah semináře: budou představeny praktické ukázky upravené testové dokumentace všech kategorií a skupin žáků s PUP MZ. Účastníci se detailněji seznámí se strukturou didaktického testu z hlediska požadavků na úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky. Dále se v praktických ukázkách blíže seznámí s tím, jak je posudek žáka s PUP aplikován na hodnocení písemné práce a s aspekty hodnocení, které zásadním způsobem ovlivňují úspěšnost žáka s PUP u maturitní zkoušky. MOŽNOSTI VYUŽITÍ METOD AUGMENTATIVNÍ A ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE V ZŠ SPECIÁLNÍ /Seminář je určen pro učitele základních škol speciálních, asistenty pedagoga, vychovatele, učitele mateřských škol speciálních, učitele mateřských a základních škol integrujících žáka s těžkou poruchou komunikace v kombinaci s mentálním postižením./ Mgr. Jana Šarounová počet hodin: uzávěrka přihlášek: kód programu: 203/2014 poplatek: 700,- Kč odborný garant: Mgr. Adéla Zelenda Kupcová obsah semináře: účastníci se naučí orientačně posuzovat možnosti jednotlivých žáků v oblasti komunikace a kompetentně spolupracovat na vytváření jejich osobního komunikačního systému, získají přehled o všech dostupných metodách AAK, které jsou vhodné pro žáky ZŠ speciální, seznámí se s konkrétními pomůckami, jejich přípravou a používáním při dorozumívání ve třídě. Prezentace, praktická cvičení, videoukázky. ZÁŽITKOVÝ SEMINÁŘ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH A PODPŮRNÝCH METOD VYUŽÍVANÝCH V MULTISENZORICKÉM PROSTŘEDÍ (SNOEZELEN) /Seminář je určen speciálním pedagogům, učitelům, vychovatelům, asistentům dětí a žáků s těžším kombinovaným postižením vzdělávaných v základních a mateřských školách speciálních, v ÚSP nebo pracovníkům SPC pro žáky s více vadami./ 10

11 lektorky: Mgr. Marcela Jarolímová, Bc. Jana Fajmonová, Miroslava Chovancová počet hodin: uzávěrka přihlášek: kód programu: 204/2014 místo: Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Komenského 64, Nový Jičín poplatek: 1 700,- Kč (v ceně semináře je metodická příručka) odborný garant: Mgr. Adéla Zelenda Kupcová obsah semináře: seznámení účastníků s konceptem snoezelenu, jeho principy, metodami, a účinky. Ověřené postupy používané v tomto prostředí a seznámit s podpůrnými metodami, které se dají využít nejen v multisenzorickém prostředí. Na základě teoretických informací a praktických dovedností, získaných formou vlastních prožitků se naučí základům kojeneckých masáží, míčkování a polohování v konceptu bazální stimulace s doporučeními, jak uvést tyto techniky do každodenní praxe. METODY A TECHNIKY STIMULACE POHYBOVÉHO VÝVOJE A VÝVOJE ORÁLNÍCH FUNKCÍ, HANDLING A POLOHOVÁNÍ ŽÁKŮ S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM /Kurz je určen speciálním pedagogům učitelům, vychovatelům, asistentům dětí a žáků s těžším kombinovaným postižením nebo pracovníkům SPC pro žáky s více vadami./ Mgr. David Ježek, Gabriela Kyselá, Mgr. Marcela Jarolímová počet hodin: uzávěrka přihlášek: kód programu: 205/2014 místo: Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Komenského 64, Nový Jičín poplatek: 1 600,- Kč (v ceně kurzu je metodická příručka) odborný garant: Mgr. Adéla Zelenda Kupcová obsah kurzu: formou přednášek a prožitkových seminářů seznámení se základními zásadami podpory optimálního psychomotorického vývoje žáků s multihandicapem a nabídne jim možnosti využití nových alternativních forem výuky zdravotní tělesné výchovy. Účastníci se naučí základy polohování s využitím běžně dostupných i speciálních pomůcek. Získají základní dovednosti v oblasti manipulace, každodenního handlingu a správného krmení, aby byli schopni zajistit dítěti optimální pracovní polohu pro žádaný školní výkon. Vyzkoušejí si jednoduché podpůrné techniky ke stimulaci pohybového vývoje těžce postižených dětí a budou je schopni aplikovat do struktury hodin tělesné výchovy v rámci individuálního přístupu práce ve skupině i do celého výchovně-vzdělávacího procesu včetně sebeobslužných činností tak, aby neprohlubovali patologii způsobenou základní diagnózou žáka. Na základě teoretických informací a praktických dovedností, získaných formou vlastních prožitků, budou účastníkům zprostředkovány pocity a potřeby dětí s více vadami v každodenním kontaktu při školské praxi. Doporučujeme volné pohodlné oblečení, větší ručník a karimatku na sezení. 11

12 PODPORA ROZVOJE KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ V RIZIKU NARUŠENÉ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI A SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ /Kurz je určen pro pedagogy, kteří pracují s dětmi předškolního a mladšího školního věku a mají zájem získat dovednosti v oblasti základní logopedické péče a jazykové výchovy s využitím nových metod a prostředků k předcházení NKS a SPU./ PaedDr. Zuzana Kaprová, PhDr. Václava Tomická, PhD., Mgr. Marie Sekyrková a další lektoři počet hodin: 120 duben červen 2014 uzávěrka přihlášek: program je obsazen kód programu: 206/2014 místo: Mateřská škola Kytička, Masarykova, Litoměřice poplatek: 8 000,- Kč odborný garant: PaedDr. Zuzana Kaprová obsah kurzu: systém a organizace logopedické péče, ontogeneze řeči, metodika základní logopedické depistáže v předškolním a mladším školním věku, orientační logopedické vyšetření, narušená komunikační schopnost, dyslalie, preventivní a stimulační logopedické programy, rozvoj motoriky, sluchu, rytmicko-pohybová cvičení, pedagogická podpora dětem a žákům s NKS a SPU, dítě s poruchou učení, stimulace poznávacích procesů a školní výkonnosti. Kurz je realizován formou přednášek, seminářů, cvičení a řízených praxí. Bude ukončen praktickou zkouškou a závěrečnými testy. Absolventi kurzu získají osvědčení ke způsobilosti vykonávat preventivní logopedickou péči v souladu s metodickým doporučením č. j / k zabezpečení logopedické péče ve školství. ALTERNATIVNÍ VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ METODY VE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI /Seminář je určen pro výchovné poradce, učitele a vychovatele ZŠ./ lektor: Mgr. Radomír Juřička počet hodin: uzávěrka přihlášek: kód programu: 207/2014 místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 Prosek poplatek: 800,- Kč odborný garant: Mgr. Helena Vlčková obsah semináře: seznámení s aktivizačními vyučovacími metodami, práce žáků se SVP ve skupinách, využití projektového vyučování při práci s žáky se SVP, práce s portfoliem žáka. Využití prvků arteterapie, biblioterapie, dramaterapie v pedagogické práci. Využití techniky (videokonzultace, skype, internet). Práce se slovním hodnocením, význam pedagogického ovlivňování volného času žáků. Cílem je teoretické a praktické seznámení účastníků s alternativními výchovnými a vzdělávacími metodami ve vzdělávání žáků se SVP, posílení pedagogických kompetencí pro využití těchto metod v pedagogickém procesu, včetně volnočasových aktivit. Seminář je interaktivní, součástí jsou příklady dobré praxe, zapojení účastníků do skupinové práce. 12

13 VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA (PAS) /Seminář je určen pro výchovné poradce, školní speciální pedagogy, učitele ZŠ, vychovatele, asistenty pedagoga./ lektor: Mgr. Radomír Juřička počet hodin: 12 (ve dvou blocích po 6 hod.) uzávěrka přihlášek: kód programu: 208/2014 místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 poplatek: 1 100,- Kč odborný garant: Mgr. Helena Vlčková obsah semináře: pervazívní vývojová porucha, triáda poškození, typy poruch autistického spektra, čeho si všímat komunikace, sociální interakce a sociální chování, představivost, zájmy, hra, emoce, adaptabilita, problémy v chování, příklady z praxe. Praktické metody a postupy ve výchově a vzdělávání žáků s PAS pravidla, připravený prostor, základní materiál (volací karty, kreditky, strukturované krabice a další pomůcky), čas (práce s denním režimem, panel denního režimu), motivace (materiální, činnostní, sociální odměny), procesní schémata, symboly. Komplexní péče, plán podpory pro žáka a jeho rodiny, tvorba individuálních vzdělávacích plánů, spolupráce s rodinou, příklady z praxe. Cílem je teoretické a praktické seznámení účastníků s problematikou výchovné a vzdělávací práce s žáky s PAS, osvojení základních pedagogických kompetencí účastníků pro práci s žáky s PAS. Kurz je interaktivní, zapojení účastníků do skupinové práce. SLOVNÍ HODNOCENÍ VE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍM PROCESU /Seminář je určen pro výchovné poradce, školní speciální pedagogy, učitele ZŠ, vychovatele, asistenty pedagoga, odborné pracovníky PPP, SPC./ lektor: Mgr. Radomír Juřička počet hodin: uzávěrka přihlášek: kód programu: 209/2014 místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 poplatek: 450,- Kč odborný garant: Mgr. Helena Vlčková obsah semináře: slovní hodnocení na 1. stupni ZŠ, význam slovního hodnocení pro žáky se SVP, vypovídací hodnota slovního hodnocení, kombinace slovního hodnocení a klasifikace, srovnání slovního hodnocení s klasifikací známkami, výhody, přínos slovního hodnocení, nevýhody, metodika tvorby hodnotícího řádu pro slovní hodnocení, formulace, postup, překonání stereotypů ve školním hodnocení žáků, spolupráce s rodinou, pedagogická osvěta, praktické ukázky tvorby slovního hodnocení, hodnotícího řádu, zpracování návrhu hodnotícího řádu. Cílem je teoretické i praktické seznámení s problematikou slovního hodnocení, výměna zkušeností a diskuse v řešené oblasti, osvojení tvorby slovního hodnocení. Kurz je interaktivní zapojení účastníků do skupinové práce. 13

14 DIAGNOSTIKA A INTERVENCE U ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI CHOVÁNÍ (SPCH) /Workshop je určen pro školní psychology, školní speciální pedagogy, odborné pracovníky PPP a SPC./ lektorka: PhDr. Zdena Michalová, Ph.D. počet hodin: 12 (ve dvou blocích po 6 hod.) uzávěrka přihlášek: kód programu: 210/2014 místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 poplatek: 1 100,- Kč odborný garant: Mgr. Radomír Juřička obsah workshopu: vymezení pojmů, klasifikace poruch chování a jejich charakteristika, specifika diagnostiky poruch chování, etopedická diagnostika, diagnostika poruch chování, specifické dovednosti v oblasti psychologické či speciálně pedagogické intervence. Možnosti intervence u SPCH (pedagogicko-psychologické poradenství, psychoterapie, volnočasové aktivity, vzdělávání, alternativní metody a formy práce, alternativní formy hodnocení chování. DIAGNOSTIKA A INTERVENCE U ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (LMP) /Workshop je určen pro školní psychology, školní speciální pedagogy, odborné pracovníky PPP a SPC./ PaedDr. Petr Petráš, PhDr. Jana Petrášová počet hodin: 12 (ve dvou blocích po 6 hodinách) uzávěrka přihlášek: kód programu: 211/2014 místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 poplatek: 1 200,- Kč odborný garant: Mgr. Helena Vlčková obsah workshopu: psychologická diagnostika MP, speciálně pedagogická diagnostika, diagnostické situace, diagnostické nástroje, diferenciální diagnostika dalších psychických poruch v souvislosti s MP. Možnosti intervence (pedagogicko-psychologické poradenství, práce s rodinou postiženého dítěte/žáka, rodinná terapie, podpůrná opatření, terapeutické přístupy ve speciálně pedagogické péči o děti/žáky s LMP, vzdělávání, volnočasové aktivity). TVORBA, REALIZACE A VYHODNOCOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ U ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (LMP) /Workshop je určen pro školní psychology, školní speciální pedagogy, pedagogy ZŠ./ PaedDr. Petr Petráš, Mgr. Věra Fialová počet hodin:

15 uzávěrka přihlášek: kód programu: 212/2014 místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 - Prosek poplatek: 900,- Kč odborný garant: Mgr. Radomír Juřička obsah workshopu: aktuální vývoj v metodice zpracování IVP, příprava podmínek ve škole (včetně přípravy, vedení a metodické podpory pedagogů školy). Specifika práce s žákem s LMP ve třídě (metody a formy práce, postupy, pomůcky, hodnocení žáků s LMP), tvorba, realizace a vyhodnocování IVP. ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM A JEHO TVORBA /Kurz je určen pro pedagogické pracovníky ZŠ./ lektorky: Mgr. Petra Stonišová, Mgr. Hana Tichá počet hodin: uzávěrka přihlášek: kód programu: 213/ uzávěrka přihlášek: kód programu: 214/2014 poplatek: 800,- Kč odborný garant: PhDr. Gabriela Mikulková obsah kurzu: školní podpůrný program je jedním z možných nástrojů inkluzivního rozvoje školy. Kurz v teoretické části seznámí účastníky s pojmem Školní podpůrný program (dále jen Špp), jeho smyslem, obsahem, přínosem a využitelností v běžné základní škole, která se rozhodla podporovat myšlenku inkluzivního vzdělávání. V praktické části bude detailně popsána modelová struktura Špp, vysvětlena metodika tvorby Špp. Poskytnou se základní informace k samotné tvorbě a zmíní se případná rizika a chyby při tvorbě Špp, která budou vycházet z praktických zkušeností. VOKS VÝMĚNNÝ OBRÁZKOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM aneb jak naučit komunikovat klienty s autismem a klienty s výraznými problémy ve verbální komunikaci /Kurz je určen speciálním pedagogům ze speciálních škol a ze SPC, logopedům, případně dalším zájemcům o danou problematiku z řad pedagogických pracovníků/ lektorky: počet hodin: PhDr. Margita Knapcová, Mgr. Marcela Jarolímová, Mgr. Nataša Habarta Alešová 16 hodin uzávěrka přihlášek: kód programu: 215/

16 místo: ZŠ speciální a Mateřská škola speciální, Komenského 64, Nový Jičín poplatek: 1 700,- Kč odborný garant: Mgr. Adéla Zelenda Kupcová obsah kurzu: Seznámení s metodou VOKS, zaškolení a praktický nácvik jednotlivých lekcí metodiky, ukázky videoprojekce, fotodokumentace, seznámení s materiálem potřebným ke komunikaci (symboly, komunikační knihy, přenosné zásobníky symbolů), ukázka a návod k výrobě pomůcek. Cílem kurzu je proškolit speciální pedagogy a logopedy v metodě VOKS. Metoda je určena především pro klienty s autismem, lze ji využít i pro klienty s výraznějšími problémy ve verbální komunikaci (Downův syndrom, DMO, těžké formy dysfázie). Metodická příručka a kompletní soubor obrázků je součástí ceny kurzovného. METODY A POSTUPY: RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ ZÁKLADNÍ VÝCVIKOVÝ KURZ PRVNÍ POMOC PŘI ŠIKANOVÁNÍ /Kurz je určen pro psychology a speciální pedagogovy, pro pedagogy všech typů škol (zejména pro metodiky školní prevence, výchovné poradce, třídní učitele, pedagogy vedení školy)./ lektor: PaedDr. Michal Kolář počet hodin: a uzávěrka přihlášek: kód programu: 300/2014 poplatek: 2 000,- Kč odborný garant: PhDr. Gabriela Mikulková obsah kurzu: výcvikový a prožitkový kurz vytváří metodický celek, který lze v praxi užitečně použít. První část je zaměřena na přípravu účastníků ve speciální teorii, zejména diferenciální diagnostiku, praxi v poznávání jednotlivých stadií a rozpoznání forem šikanování. V druhé části je probírána metodika první pomoci, osvětlena klasifikaci šesti scénářů a hlavní pozornost je věnována nácvikům: a) Jedenácti kroků při řešení obyčejné počáteční šikany. Uvedená metoda patří do skupiny scénářů, které zvládne škola sama. Jde o základní přístup, jehož zvládnutí umožní pedagogům razantně a bezpečně zastavit většinu typů šikanování. Současně jeho zvládnutí napomůže porozumět dalším variantám první pomoci. b) Krizového scénáře pro výbuch skupinového násilí. Základní kroky musí škola umět udělat sama, protože oběť je bezprostředně ohrožena na zdraví a později je většinou nemožné případ vyšetřit. Cílem kurzu je naučit účastníky poskytnout a ve výjimečně obtížných případech zprostředkovat účinnou a bezpečnou první pomoc při školní šikaně a kyberšikaně. VÝCHOVNÉ PŘÍSTUPY K DĚTEM A MLADISTVÝM VYŽADUJÍCÍM VÝCHOVNĚ LÉČEBNÝ REŽIM /Určeno pro pedagogické pracovníky v zařízeních ÚV, OV a preventivně výchovné péče./ lektor: Mgr. Roman Pavlovský 16

17 počet hodin: uzávěrka přihlášek: kód programu: 301/2014 poplatek: 1.900,- Kč odborný garant: PhDr. Helena Pacnerová obsah kurzu: Kurz poskytuje vhled do výchovných strategií a přístupů pedagogického pracovníka k dětem vyžadujícím výchovně léčebný režim v podmínkách ústavní výchovy. Budou řešeny možnosti a hranice profesionální role pomáhajícího v systému ÚV, OV. Dále se bude kurz zaměřovat na popis nežádoucího stylu attachmentu primární rodiny dítěte, způsobů saturace potřeb dítěte a efektivního vztahování se k dětem a mladistvým s rizikovým chováním či psychiatrickým onemocněním v podmínkách ústavní péče. V rámci kurzu bude také tematizována práce s emocemi, motivací, instrumentální agresí a rapty. Při realizaci kurzu bude kladen důraz na praktické nácviky a prožitkovou formu aktivit s následným teoretickým zarámováním tématu. Podporovány budou interaktivní způsoby práce, modelové situace, techniky pro rozvoj sociálních dovedností, diskuse, balintovské skupiny. KONFLIKTY A JEJICH ZVLÁDÁNÍ /Určeno pro pedagogické pracovníky v zařízeních ÚV, OV a preventivně výchovné péče, pro školní psychology a speciální pedagogy./ PhDr. Šárka Dynáková, Ph.D. počet hodin: uzávěrka přihlášek: kód programu: 302/ uzávěrka přihlášek: kód programu: 303/2014 poplatek: 1 300,- Kč odborný garant: Mgr. Adéla Zelenda Kupcová obsah kurzu: předání znalostí a schopností důležitých pro alternativní řešení konfliktů, orientaci v jednotlivých typech konfliktů a možných následných řešeních a intervencích. Kurz rozvíjí komunikační a další sociální kompetence účastníků. Zaměřuje se zejména na tyto dovednosti a schopnosti: obeznámení s kulturou konsensuálního a kompromisního dosahování dohod; identifikování vlastního preferovaného stylu řešení sporů; zvládání spolupracujících forem vyjednávání; optimalizace způsobů jednání s lidmi a prosazování vlastních potřeb, práv a požadavků při současném akceptování a respektování práv ostatních; osvojení si strategií vyjednávání s lidmi, se kterými to jde obtížně, kteří jsou problémoví a zvýšeně konfliktní. Kurz využívá aktivních forem učení, účastníci se vlastní aktivitou podílí na rozvoji náplně kurzu, tvořivým diskutováním o tréninkovém procesu si osvojují žádoucí komunikační dovednosti. Jde tedy o proces učení formou zážitku na sobě samém. 17

18 PROFESNÍ ROZVOJ ÚVOD DO MOTIVAČNÍCH ROZHOVORŮ /Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky zařízení ÚV, OV a preventivně výchovné péče. Na tento kurz navazuje kurz Motivační rozhovory pokračování, který je určen pouze pro absolventy tohoto kurzu./ lektor: PhDr. Jan Soukup, Ph.D. počet hodin: uzávěrka přihlášek: kód programu: 400/2014 poplatek: 1 550,- Kč odborný garant: PhDr. Helena Pacnerová obsah kurzu: seznámení s úspěšnou a rozsáhlým výzkumem ověřenou metodou terapeutické práce s klienty, nazvanou Motivační rozhovory, vyvinutou W. R. Millerem a S. Rolnickem původně pro osoby se závislostí, v širším pojetí pro práci s lidmi, kteří se potřebují změnit. Metoda je založená na teorii změny a zaměřuje se na práci se změnou a způsobem pomoci ke změně chování. Závislost vnímá jako naučené chování, k jehož změně je zapotřebí aktivní spolupráce klientů. Bourá tak jeden ze zaběhaných mýtů o motivaci jako předpokladu ke změně, se kterým klient již k odborníkovi musí přijít a učí odborníky pomoci klientům nejen ke změně, ale v samém počátku k posilování motivace samotnou změnu chtít. Principy této metody lze využít v poradenské praxi v práci s dospělými i dětmi v širokém okruhu poradenské problematiky všude tam, kde je cílem práce změna, její využití nemusí být omezeno pouze na práci s klienty se závislostí. Výcvik bude obsahovat teoretický úvod, na který budou navazovat praktické nácviky. MOTIVAČNÍ ROZHOVORY POKRAČOVÁNÍ /Určeno pro absolventy kurzu Úvod do Motivačních rozhovorů./ lektor: PhDr. Jan Soukup Ph.D. počet hodin: uzávěrka přihlášek: kód programu: 401/2014 poplatek: 1 550,- Kč odborný garant: PhDr. Helena Pacnerová obsah kurzu: navazuje na Úvod do motivačních rozhovorů. Účastníci se zde detailněji seznámí s existencí možných překážek na cestě ke změně a v praktických nácvicích se budou věnovat učení se reflexi a prevenci vzniku překážek, případně zacházení s nimi. Dále projdou výkladem a nácvikem technik vedení rozhovoru, které slouží k udržování a uskutečňování již nastoupených změn u klienta. Celkově tento kurz prohloubí znalosti z úvodního kurzu, poslouží ke zvýšení sebereflexe pro možné překážky procesu ze strany terapeuta, zvýší citlivost pro jednotlivé fáze změny a poskytne účastníkům další nástroje k zacházení s pokročilejšími fázemi změny u klienta. 18

19 SVALOVÁ PROGRESIVNÍ RELAXACE (JACOBSONOVA METODA) /Určeno pro psychology a speciální pedagogy./ lektor: PhDr. Jan Soukup, Ph.D. počet hodin: uzávěrka přihlášek: kód programu: 402/ uzávěrka přihlášek: kód programu: 403/2014 poplatek: 800,- Kč odborný garant: PhDr. Helena Pacnerová obsah kurzu: Svalová progresivní relaxace podle Jacobsona je spolu s autogenním tréninkem jednou ze základních relaxačních metod. Používá se zejména ve zdravotnictví, v terapeutickém prostředí komunit a stacionářů, v zařízeních, kde se pracuje s dětmi. Propojují se v ní poznatky o psychosomatické jednotě organismu s postupy, které umožňují nácvik vědomé, aktivní relaxace. Metoda spočívá v jednoduchých cvicích, jež jsou střídány s fázemi uvolnění, a významnou složkou relaxace je koncentrace pozornosti na změny, které střídavé napínání a uvolňování jednotlivých svalových skupin přináší. Výhodou oproti jiným relaxačním metodám je mimo jiné aktivita cvičícího, což je výhodné např. u neklidných dětí, je méně ohrožující pro ty, kteří se relaxovat bojí nebo to neumí, a snadno se přenáší do běžného života. Cílem kurzu je seznámit účastníky s touto ověřenou a oblíbenou relaxační metodou, a ilustrovat možnosti a meze relaxačních cvičení vůbec. Účastníci si ji vyzkouší sami na sobě, naučí se relaxaci vést, porozumí podmínkám její účinnosti a budou tyto podmínky umět zajistit. Seznámí se s případnými obtížemi a možnostmi jejich řešení, a budou schopni převést nabyté poznatky do vlastní praxe i do vlastního života. KURZY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PSYCHOLOGY A SPECIÁLNÍ PEDAGOGY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ /Kurzy jsou určeny pro absolventy magisterského studia psychologie a speciální pedagogiky, kteří začínají vykonávat praxi ve školství a nemají dosud žádnou nebo jen velmi malou zkušenost z přímé práce s dětmi a žáky./ Úvodní kurzy pro začínající psychology a speciální pedagogy škol, PPP a SPC jsou součástí systematického vzdělávání poradenských pracovníků. Navazují na znalosti a dovednosti získané v pregraduálním studiu a jsou zaměřeny na praktické zvládání základních odborných dovedností psychologa nebo speciálního pedagoga ve škole a v jednotlivých typech školských zařízení. Cílem kurzů a na ně navazujících individuálních stáží je připravit účastníky k samostatnému výkonu nejzákladnějších diagnostických a intervenčních činností. PhDr. Zdeněk Altman, PaedDr. Blanka Bartošová, Mgr. Jiřina Bednářová, Mgr. Jaroslava Budíková, PaedDr. Petr Hanák, Ph.D., PhDr. Jarmila Klégrová, Mgr. Jana Kolářová, Mgr. Věra Kramerová, PhDr. et PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D., Mgr. Radmila Lorencová, PhDr. Václava Masáková, PaedDr. 19

20 Zdena Michalová, Ph.D., Mgr. Jana Mrázková, PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D., PhDr. Hana Palatová, PhDr. Jana Petrášová, Mgr. Kateřina Skalická, PhDr. Ivana Slavíková, PhDr. Václava Tomická, Ph.D. a další počet hodin: uzávěrka přihlášek: kód programu: 404-1/2014 pro začínající psychology PPP a školní psychology 404-2/2014 pro začínající speciální pedagogy PPP a školní speciální pedagogy 404-3/2014 pro začínající speciální pedagogy a psychology v SPC poplatek: na realizaci kurzů je žádáno o dotaci MŠMT prostřednictvím projektu, příspěvek účastníka 1 500,- Kč odborní garanti: PhDr. Ivana Slavíková, PaedDr. Petr Hanák, Ph.D. OBSAHY JEDNOTLIVÝCH KURZŮ: 1) Kurz pro začínající psychology PPP a pro začínající školní psychology Obecná část: poradenský pracovník ve školském systému, etické aspekty práce poradenského pracovníka ve školství, právní zakotvení poradenských služeb, rozhovor s dítětem, dospívajícím, rodiči a učiteli, (anamnestický, diagnostický a poradenský rozhovor). Specializovaná část: psychodiagnostika dětí a žáků různých věkových kategorií, základy psychologické intervence zejména při výukových problémech, školní neúspěšnosti, problémech ve vývoji osobnosti, v sociální adaptaci a při volbě vzdělávací cesty, práce psychologa s třídní skupinou aj. Součástí budou praktické ukázky vedení psychologického vyšetření a poradenské konzultace a rozbor kazuistik z praxe lektorů i účastníků. 2) Kurz pro začínající speciální pedagogy PPP a školní speciální pedagogy Obecná část: obsah shodný s kurzem pro začínající psychology PPP a školní psychology Specializovaná část: speciálně pedagogická diagnostika a náprava SPUCH, tvorba a realizace IVP, práce speciálního pedagoga s výchovnými problémy (etopedická problematika), práce se třídou a učiteli. Seznámení se speciálně pedagogickými intervencemi při řešení nejběžnějších problémů, s nimiž se v poradenství setkáváme, praktické ukázky speciálně pedagogické poradenské práce a rozbor kazuistik z praxe lektorů a účastníků. 3) Kurz pro začínající speciální pedagogy a psychology v SPC Obecná část: speciálně pedagogická centra a jejich místo v poradenském systému, typy SPC a jejich profil, organizace poradenských služeb v krajích, raná péče v SPC, speciálně pedagogická intervence v rodině, koordinace služeb a meziresortní spolupráce, interdisciplinární přístup v poskytované péči, systém komplexní péče, pracovní náplň speciálního pedagoga / psychologa a činnosti vykonávané v SPC, etika práce v SPC, ochrana dat klientů, legislativa a obecně platné předpisy, vedení dokumentace. Specializovaná část: IVP pro děti s postižením, speciálně pedagogická/psychologická diagnostika dětí s různými druhy postižení, podpůrná vzdělávací opatření, intervenční činnosti osvědčené terapie a reedukace pro klienty s různými druhy postižení, komunikace s klienty v SPC, doma, ve škole. Na tyto kurzy navazují individuální stáže na školících pracovištích škol, PPP a SPC vedené zkušenými psychology nebo speciálními pedagogy, kteří jsou certifikovanými školiteli. 20

Vzdělávací programy začínají v 9.30 hod. (pokud není u termínu konání uveden jiný údaj).

Vzdělávací programy začínají v 9.30 hod. (pokud není u termínu konání uveden jiný údaj). VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 (aktualizace ke dni 21.

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě...

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě... Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě - termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno duben 2 0 1 5 č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Výuka AJ s podporou ICT...

Více

Metodika. Specifika práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami

Metodika. Specifika práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami Metodika Specifika práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami vytvořená v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0 /09 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 545, e-mail: vzsk@vzsk.cz,

Více

Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013. Úvod. Zpracovaly PhDr. Jana Zapletalová a PhDr. Světlana Durmeková

Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013. Úvod. Zpracovaly PhDr. Jana Zapletalová a PhDr. Světlana Durmeková Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013 Zpracovaly a PhDr. Světlana Durmeková Obsah: Úvod I. Zpráva o plnění koncepce péče o nadané děti a žáky (2004-2008) a popis současného

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 1 PROJEKTY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogické centrum realizovalo jako partner či jako dodavatel služby několik projektů

Více

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika 1 Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 TENTO PROJEKT

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 hodinová dotace: 8 hodin lektor: Mgr. Marika Kropíková všem pedagogickým pracovníkům základních škol Seminář seznámí účastníky se základní

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové. S chutí do práce

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové. S chutí do práce Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové S chutí do práce ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁNÍ PROVOZNÍ SLUŽBY 69-54-E/01 Program zpracovaný

Více

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditací MŠMT pro další vzdělávání pedagogických

Více

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2008. Závěrečné teoretické práce

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2008. Závěrečné teoretické práce Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4 Bulletin 2008 Závěrečné teoretické práce Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii 2004 2008 Obsah (Práce zachovávají formát, který byl použit samotnými

Více

Změny: 1. Právní východiska

Změny: 1. Právní východiska Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 266/11 Účinnost od: 5. 9. 2011 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI KPPP A ZDVPP ZLÍN ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI KPPP A ZDVPP ZLÍN ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI KPPP A ZDVPP ZLÍN ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Podklady připravili: pracovníci KPPP a ZDVPP Zlín Kompletace, zpracování a úpravy: MUDr. PhDr. Miroslav Orel, ředitel organizace Zlín

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

Metodika práce asistenta pedagoga žáků s poruchami autistického spektra

Metodika práce asistenta pedagoga žáků s poruchami autistického spektra Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 Metodika práce asistenta pedagoga žáků s poruchami autistického spektra Tato publikace je pracovní verzí

Více

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011.

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011. Škola Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11 Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011 Obsah: 1. Právní východiska 1.1 Základní právní východiska 1.2 Další

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2012

Přehled akcí na měsíc květen 2012 Přehled akcí na měsíc květen 2012 Květen červen 2012 Výstava výtvarných prací studentů SPŠU Hodonín 2. 5. 2012 Náměty a projekty ve výtvarné výchově II. - Výtvarné objevy v přírodě 3. 5. 2012 Mluvíme,

Více

P r o g r a m. Jan Amos Komenský šíří vzdělanost

P r o g r a m. Jan Amos Komenský šíří vzdělanost Učitelské centrum Ondříčkova 48, 130 00 Praha 3 P r o g r a m vzdělávacích akcí říjen 2010 leden 2011 Jan Amos Komenský šíří vzdělanost www.vzdelavani.kvalitne.cz ucitelske@centrum.cz tel. (záznamník),

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů....................................... 9 Přehled interních pracovníků............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více