MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Speciálně pedagogická diagnostika žáků odborného učiliště v poradenské praxi Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Jan Šťáva, Csc. Vypracovala: Soňa Procházková

2 Prohlašují, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. Soňa Procházková 2

3 Děkuji vedoucímu bakalářské práce PaedDr. Janu Šťávovi, Csc. za odbornou pomoc a cenné rady, které mi poskytl při zpracování mé bakalářské práce. Současně děkuji i členům týmu Speciálně pedagogického poradenského centra především Mgr.Tomáši Anderlemu za poskytnuté informace k mé bakalářské práci. 3

4 OBSAH ÚVOD OBECNÉ ZÁKLADY DIAGNOSTIKY A JEJÍ VÝZNAM Diagnostika a diagnóza Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika POJETÍ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ DIAGNOSTIKY Multidisciplinární přístup Členění speciálně pedagogické diagnostiky Etapy diagnostického postupu Využití získaných výsledků speciálně pedagogické diagnostiky v praxi DIAGNOSTIKA ŽÁKŮ S MENTÁLNÍ RETARDACÍ Diagnostika v psychopedii Zásady diagnostické práce Metody psychopedické diagnostiky MENTÁLNÍ RETARDACE Klasifikace mentální retardace Etiologie mentální retardace Specifika osobnosti žáka s mentálním postižením Žáci se zdánlivou mentální retardací Žáci s lehkou mentální retardací EDUKAČNÍ A PORADENSKÝ SYSTÉM V ČR Edukační systém Předškolní vzdělávání Základní vzdělávání Profesní příprava Poradenský systém 21 4

5 6. ANALÝZA VÝSLEDKŮ ČINNOSTI SPPC při OU a PrŠ Charakteristika OU a PrŠ, Brno, Lomená Vytyčení cílů, hypotéz a popis metod zkoumaného šetření Popis poradenského zařízení Charakteristika výzkumného souboru Závěr výzkumného šetření 29 ZÁVĚR 35 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY.. 36 SEZNAM PŘÍLOH 37 PŘÍLOHY

6 Úvod Protože jsem nenaslouchal člověku, s nímž jsem hovořil, nic jsem se nedozvěděl, nenavázal jsem s ním kontakt a nemohl jsem mu pomoci. Michel Quoist Každý učitel by měl usilovat o všestranný rozvoj žákovy osobnosti. Tím se myslí rozvoj vědomostí, dovedností, návyků, rozvoj poznávacích procesů (zejména myšlení, pamatování, tvořivosti, pozornosti), dále rozvoj morálních a estetických znalostí, postojů a způsobů chování. To se samozřejmě neobejde bez kvalitního poznávání individuálních zvláštností jednotlivých žáků, všech vnějších a vnitřních příčin, které ovlivňují efektivnost výchovného působení. Ve škole nepracujeme s jakýmsi obecným žákem, který je podobný všem ostatním žákům ve třídě, ale každý žák je svérázný, má svérázné znalosti, dovednosti, výchovný profil, rozdílné nadání, temperament apod. Musíme nacházet vhodné pedagogické postupy, jimiž ovlivníme jejich vývoj ve smyslu zvolených výchovných cílů. Tento požadavek je starý více než tři sta let, jeho respektování žádá velmi důrazně Komenský, když hovoří o principu individuálního přístupu. Odhalení silných stránek dítěte i lepší pochopení příčin jeho problémů je nepostradatelné pro vzdělávání, prevenci a terapii obtíží i integraci postižených žáků. K tomu účelu slouží pedagogická diagnostika, jejíž význam ve světě i u nás stále roste. Je jedním z nejvýznamnějších komponentů vyučování a výchovy. Jednu z klíčových oblastí představuje diagnostika také v rámci speciální pedagogiky, jejímž cílem je co nejdokonalejší zařazení handicapovaného jedince do společnosti zdravých. Teprve na základě včasné a správné diagnózy, která je výsledkem diagnostického procesu, můžeme dítěti poskytnout optimální komplexní speciální výchovu a vzdělávání. Vrcholem těchto snah je pak možnost postižených dětí vzdělávat se a připravovat se na život mezi zdravými vrstevníky formou individuálního vzdělávacího programu, který vychází z dokonalého poznání dítěte a porozumění jeho specifickým potřebám. Cílem této bakalářské práce je prokázat důležitost a význam včasné a správné speciálně pedagogické diagnostiky žáků odborného učiliště v rámci poradenství, 6

7 v procesu integrace školské i sociální. A to na základě analýzy výsledků činnosti Speciálně pedagogického poradenského centra při Odborném učilišti a Praktické škole v Brně, Lomená. Na základě rozhovoru s členy týmu SPPC, který tvoří speciální pedagog, psycholog a socioprofesní poradce, jsem se snažila zjistit význam a úkoly každého z nich v poradenské praxi. Bakalářská práce je členěna na dílčí kapitoly a subkapitoly. První kapitola se zabývá obecnými základy diagnostiky, jejím významem a úkoly. Druhá kapitola podrobně analyzuje problematiku speciálně pedagogické diagnostiky, její význam, členění a využití v praxi, pro účely této práce zvláště v poradenství. Třetí kapitola navazuje na druhou a přibližuje diagnostiku týkající se žáků s mentálním postižením, diagnostické zásady a metody. Čtvrtá kapitola seznamuje s nosným pojmem mentální retardace, s její klasifikací a etiologií, osobnostními zvláštnostmi jedinců s mentální retardací a vzdělávacími možnostmi těchto osob. Pátá kapitola ozřejmuje problematiku edukačního a poradenského systému v České republice, včetně legislativního zabezpečení. Šestá a závěrečná kapitola se týká vlastního výzkumného šetření. Obsahem této kapitoly jsou vytyčené cíle, hypotézy a metody k výše uvedené problematice, včetně jejich ověřování. Výzkum se zabývá ověřováním významu speciálně pedagogické diagnostiky v poradenské praxi a zjišťováním úkolů a cílů práce Speciálně pedagogického poradenského centra při Odborném učilišti a Praktické škole, Brno Lomená 44. 7

8 1. OBECNÉ ZÁKLADY DIAGNOSTIKY A JEJÍ VÝZNAM 1.1. Diagnostika a diagnóza Termín diagnosis (z řečtiny) znamená v překladu hloubkové či rozšiřující poznání. Diagnostika je tedy poznávací proces, jehož cílem je získat o diagnostikovaném objektu co nejhlubší a nejkomplexnější poznatky, které napomáhají formulovat závěry v diagnóze. Diagnóza je výsledkem diagnostiky. Naznačuje prognózu, která obsahuje v sobě potenciální možnosti jedince, kterých může za určitých podmínek dosáhnout. Diagnostika provází všechny oblasti praxe a i laické veřejnosti je tento pojem znám, zejména v souvislosti s diagnostikou v medicíně, kde se také tento termín původně používal. V medicíně je diagnostika definována jako soubor aktivit, které se uskutečňují za účelem odhalení choroby. Později byl tento pojem převzat v jisté obměně také psychologií, pedagogikou, včetně pedagogiky speciální. V pedagogice a psychologii je pohled na diagnostiku širší. Největší rozdíl v pojetí cílů diagnostiky mezi medicínskými obory a mezi obory speciální pedagogiky a psychologie je ten, že v lékařství se zaměřuje pozornost především na zjištění příznaků chorob či postižení a jejich rozsahu a stupně. Na druhé straně psycholog a speciální pedagog se ve své diagnostické činnosti nezaměřují pouze na patologii, ale také na funkce neporušené, které lze zužitkovat při následné terapii a při začleňování jedince do společnosti. Jak už jsem uvedla výše diagnostika není předmětem pouze pedagogiky, psychologie nebo lékařských věd. Provádí ji každý, kdo se zamýšlí nad dítětem, každý na úrovni dané svými vědomostmi a specializací. Laickou diagnostiku provádí i rodič, který si klade otázky typu: Proč se nechce učit? Proč lže? Proč malé dítě pláče? Čím lépe je odborník připraven pro svou profesi, tím lepší diagnostiku je schopen provádět, tím lepší vytvoří základnu pro další působení. Diagnostika dobře provedená učitelem je rovnocenná diagnostickým závěrům jiných oborů, včetně oborů lékařských. Diagnostika rodičů v sobě obsahuje citový náboj, snahu dítěti pomoci, ochránit ho. Rodič vnímá dítě ve specifických situacích, zná jeho vývoj i momenty, které ho mohly v různém smyslu ovlivnit. Vedoucí 8

9 zájmového kroužku, kam dítě většinou přichází dobrovolně, zná lepší stránky dítěte, protože ho sleduje při té činnosti, kterou si samo vybírá, a proto v ní bývá úspěšné. Každá z uvedených profesí posuzuje dítě ze svého pohledu. Je třeba správně interpretovat zjištění profesionálů i rodičů a vyvodit z nich závěry, které přispějí ke komplexnímu vnímání dítěte a volbě pro dítě optimálních metod a přístupů Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Tyto pojmy se často ztotožňují, zaměňují, a proto bych ráda uvedla, co mají společného a v čem se liší. Základním rozdílem je samotný objekt diagnostiky. Pedagogická diagnostika se zabývá zdravým jedincem, který je co do úrovně inteligence, smyslových funkcí i sociálního chování v pásmu normy, zatímco speciálně pedagogická diagnostika se zaměřuje svou působností na osoby, které se od normy v nějakém směru odchylují. Pedagogická diagnostika může probíhat individuálně, ale i ve skupině, zatímco speciálně pedagogická diagnostika vyžaduje jen individuální přístup. Přes uvedené rozdíly mají společný cíl na základě získaných poznatků optimalizovat výchovu a vzdělávání jedince. 2. POJETÍ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ DIAGNOSTIKY A JEJÍ VÝZNAM Speciálně pedagogická diagnostika je součástí speciální pedagogiky, jejímž cílem je co nejdokonalejší zařazení handicapovaného jedince do společnosti zdravých. V rámci speciální pedagogiky představuje diagnostika jednu z klíčových oblastí. Zaměřuje se na posuzování individuálních zvláštností jedince, které ovlivňují efektivnost výchovného působení, a všechny vnitřní a vnější příčiny. Cílem je co možná nejlepší poznání postiženého či narušeného člověka, jeho osobnosti, možností vzdělavatelnosti a vychovatelnosti. Za tímto účelem se speciálně pedagogická diagnostika snaží získat co nejvíce informací o prostředí, ve kterém dotyčný jedinec žije, které na něj působí a které i on 9

10 svými osobnostními charakteristikami ovlivňuje ve vztahu k sobě. Zkoumá průběh dosavadního vývoje jedince i s jeho etiologií. Nové poznatky slouží ke zdokonalování výchovy a vzdělávání postižených jedinců. Myslím, že velmi výstižná je definice speciálně pedagogické diagnostiky, jak ji uvádí Š. Vašek, Speciálně pedagogickou diagnostiku jako vědní disciplínu je možné chápat jako systém poznatků, zaměřených na možnosti a prostředky poznávání individuálních vlastností postiženého jedince, na odhalování podstatných souvislostí, které jsou příčinou těchto vlastností. Současně tvoří východisko při individualizovaném programu speciálně pedagogického působení na diagnostikovaného jedince, který má optimalizovat jeho vývoj a uplatnění v životě Multidisciplinární přístup Člověk je harmonické spojení psychických, biologických a sociálních faktorů a je zřejmé, že objektivní pohled na jedince může vzniknout jen jako výsledek komplexního interdisciplinárního přístupu ze všech uvedených aspektů. Není tomu jinak ani při diagnostice postiženého jedince, která by měla být týmová a na které by se měl podílet lékař, psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník a dle potřeby ještě další. V průběhu diagnostického procesu by neměly existovat vztahy nad a podřazenosti mezi jednotlivými zastoupenými vědními obory. Podmínkou tohoto přístupu je však dostatečná informovanost a poznatky každého zúčastněného odborníka. Speciální pedagog může plně docenit lékařskou a psychologickou diagnostiku, která představuje výchozí poznatky pro jeho působení, jen tehdy, jestliže jí plně rozumí a je způsobilý ji adekvátně interpretovat ve výchově a vzdělávání Členění speciálně pedagogické diagnostiky Speciálně pedagogická diagnostika se dělí podle: - druhu postižení: 10

11 etopedická (zabývá se poruchami chování, řadíme sem i specifické vývojové poruchy učení) somatopedická (zabývá se tělesným postižením a zdravotním oslabením) logopedická (zkoumá poruchy a vady řeči a řečové komunikace) surdopedická (zkoumá poruchy a postižení sluchu) tyflopedická (zkoumá poruchy a postižení zraku) psychopedická (zabývá se mentálním postižením) Právě psychopedická diagnostika nás pro účely této práce bude zajímat nejvíce. Kromě toho lze speciálně pedagogickou diagnostiku členit podle: - etiologie na: kauzální (když je známa příčina) a symptomatickou (příčina není známa a diagnóza se omezuje na příznaky) - časového sledu provádění na: vstupní, průběžnou a výstupní - rozsahu sledovaných cílů na: globální a parciální (částečnou) - věku, kdy je diagnostika prováděna na: speciálně pedagogickou diagnostiku raného a předškolního věku, školního věku, mladistvých a adolescentů, dospělého věku 2.3. Etapy diagnostického postupu Diagnostický proces má určitou logickou posloupnost, která je základním předpokladem pro splnění stanovených cílů. Jde o následující etapy: (podle P. Dittricha, 1992) Záměrné a zaměřené získávání diagnostických údajů pomocí adekvátních metod. Zpracování, utřídění, analýza získaných údajů. Interpretace a hodnocení (na základě vztahu vnitřních dispozic a vnějších podmínek). Syntéza dat o prostředí i osobnosti, která nám umožní Stanovení diagnostického závěru a pedagogického opatření. 11

12 Výsledky představují konkrétní dosaženou úroveň vychovanosti a vzdělanosti postiženého dítěte. To se projevuje v úrovni vědomostí, v chování, v postojích, ve vztahu k plnění povinností, k dodržování společenských norem apod. Hodnocení úrovně vychovanosti a vzdělání většinou probíhá v těchto situacích: - při zařazování postižených dětí do speciálních výchovně-vzdělávacích institucí - na začátku školního roku (zjišťování vstupních vědomostí) - při zařazování do postupných ročníků odpovídajících jejich vědomostem nebo do vhodných výchovných skupin - při sledování efektivity výchovně-vzdělávacího procesu za určitý časový úsek - při klasifikaci - při profesionální orientaci - v poradenské činnosti 2.4. Využití získaných výsledků speciálně pedagogické diagnostiky v praxi Speciálně pedagogická diagnostika se nejčastěji uplatňuje: Při výběru dětí a mládeže, které vyžadují zvláštní péči. Podmínkou úspěšného výchově-vzdělávacího procesu je správné zařazení těchto dětí. Zde má speciální pedagog své nezastupitelné místo v týmu odborníků, kteří se uvedenou problematikou zabývají. Při výběru a zařazování do speciálních škol a zařízení se diagnostická činnost soustřeďuje na stanovení úrovně školních vědomostí, úrovně čtení, psaní a počítání, stanovení úrovně zručnosti a návyků, vychovanosti a úrovně řeči. Při optimalizaci výchovně-vzdělávacího procesu. Diagnostika je předpokladem úspěšného výchovně vzdělávacího procesu. Individuální výchovně vzdělávací program je podmíněn systémem poznatků o žákovi, což klade značné nároky na speciálního pedagoga. Při profesionální orientaci dětí a mládeže. Konečným článkem tohoto procesu je volba povolání. Je nutné sladit možnosti a zájmy dítěte s možnostmi a zájmy společnosti. Zde je velmi důležitá pomoc speciálního pedagoga. Diagnostická činnost se v této oblasti soustřeďuje na zjištění všeobecných a profesních zájmů, jejich trvalosti, psychických předpokladů pro 12

13 povolání, úrovně požadovaných školských vědomostí, způsobilostí a návyků, somatických předpokladů pro zvolené povolání. V procesu profesionální orientace je třeba počítat s neadekvátními představami při volbě povolání, a to jak ze strany postižených dětí, tak často i ze strany jejich rodičů. Lidé s mentálním postižením se často přeceňují. Jejich sebehodnocení je ovlivněno jejich způsobem uvažování a omezenou možností pochopit, jaké jsou jejich kompetence. V důsledku toho sebehodnocení není zcela objektivní, je nekritické a ovládané především emocionálně (např. přáním). Na druhé straně závisí prakticky po celý život na názorech jiných lidí. Ty přijímá mentálně postižený člověk zcela jednoznačně, jako danost, bez korekce a nekriticky. (Vágnerová, s.153) Při poradenské činnosti. Speciální pedagog je součástí pracovního týmu pedagogicko psychologických či logopedických poraden a speciálně pedagogických center. Poradenské poslání mají i metodická střediska při odborech sociální péče a výchovní poradci na školách pro mládež vyžadující zvláštní péči. Úkolem speciálního pedagoga na těchto pracovištích je práce v oblasti diagnostické, speciální výchovy a korekce a konzultační činnost. V rámci diagnostiky zjišťuje individuální zvláštnosti dětí, určuje prognózu a navrhuje výchovná opatření (zařazení do speciálních škol), korekční postupy a návrhy na další péči. V rámci konzultační činnosti zaujímá stanovisko k výsledkům jiných odborníků, konfrontuje je s vlastními závěry, poskytuje své výsledky ostatním členům pracovního týmu, interpretuje je. Konzultační činnost se dále soustřeďuje na poskytování informací a poradenské činnosti rodičům a učitelům. Snaží se usměrňovat postoje sociálního okolí k postiženému dítěti. 3. DIAGNOSTIKA ŽÁKŮ S MENTÁLNÍ RETARDACÍ 3.1. Diagnostika v psychopedii Jak už jsem uvedla výše, diagnostika dítěte s postižením vyžaduje komplexní týmovou spolupráci odborníků (lékař, psycholog, sociální pracovník, speciální pedagog). Při diagnostice dětí s mentálním postižením je ovšem nejfrekventovanější 13

14 spojením psycholog speciální pedagog. S jejich závěry se pedagogové v praxi setkávají nejčastěji. Dochází k vzájemnému doplňování psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky. Pro potřeby psychopedie by psychologická diagnostika měla plnit především tyto úkoly: - doplňovat diagnostiku medicínskou, která zachycuje nejčastěji klinický obraz postižení - vést k závěrům pro výchovnou praxi a k prognostickým úvahám o celkovém vývoji dítěte, jeho společenském a pracovním zapojení - stát se jedním ze solidních zdrojů, podkladů pro speciálně pedagogické závěry. Diagnostika v psychopedii má charakter srovnávací a diferenciální. Vychází ze znalostí zdravé osobnosti daného věku, tj. z dokonalé znalosti ontogeneze, věkových zvláštností, neboť pouze na tomto základě může být poznána odchylka. Zároveň se zaměřuje na sledování projevu jednotlivých osobností, aby mohla specifikovat jedinečnost toho kterého jedince. Rovněž sleduje sociální aspekty, neboť jednou ze základních charakteristik osobnosti mentálně retardovaného je silná ovlivnitelnost vlivy prostředí. Ke komplexnímu posouzení osobnosti je jejich dokonalá znalost nutná. (Černá, ) Přesto je třeba si uvědomit, že stanovení diagnózy mentální retardace je záležitostí pedopsychiatra, klinického či poradenského psychologa. Úkolem diferenciální diagnostiky je v případě mentální retardace odlišit tuto poruchu od stavů, které ji mohou napodobovat, což jsou především: smyslové vady (hlavně poruchy sluchu) poruchy řeči (především vývojová dysfázie, mutismus) ADHD, ADD syndrom a specifické poruchy učení psychická či kulturní deprivace syndrom týraného či zneužívaného dítěte jiné duševní poruchy typu pervazivní vývojové poruchy, dětské schizofrenie, aj. 14

15 3.2. Zásady diagnostické práce Diagnostika klienta se zdravotním postižením se řídí jistými principy, které mají obecnou platnost. Předznamenávají naši další práci s dítětem či jeho vychovateli po stránce diagnostické a poradenské (nápravné). O prvním principu komplexního přístupu již byla zmínka (týmová spolupráce při vypracování komplexní diagnózy), přičemž tento princip má ještě další rozměr. Případ dítěte není jen případem jeho samotného, ale případem celé rodiny, třídy, školy apod. Dalším principem je etiologické hledisko, čili preferování kauzální diagnostiky (kdy se zaměřujeme na příčiny stavu) před symptomatickou, která se omezuje na pouhou deskripci znaků. Longitudinální princip nám dává jistotu v tom, že diagnóza nebyla ovlivněna aktuálním stavem klienta při diagnostikování (z hlediska tohoto principu je výhodnější diagnostikování postiženého žáka ve škole než jeho jednorázové vyšetření v poradně či centru). Princip dynamiky nám říká, že neexistuje diagnóza jednou pro vždy. Uplatnění principu individuálního přístupu ke klientovi zabraňuje šablonovitosti a mechanickému aplikování diagnostických metod a technik Metody psychopedické diagnostiky V diagnostice mají důležitou úlohu její metody tj. určité postupy či způsoby, pomocí nichž získáváme informace o daném předmětu zkoumán. Základní přehled diagnostických metod pedagogiky a psychologie je z velké části podobný v obou oblastech se např. provádí pozorování a rozhovor. Každá oblast může mít svá specifika, čeho se daná metoda dotýká, co chce zjistit. V psychologické diagnostice jsou více než v diagnostice pedagogické propracovány testové metody (tj. výkonové testy a testy osobnosti). Speciálně pedagogická (psychopedická) diagnostika operuje (či využívá výsledky) diagnostickým instrumentářem z oblasti tzv. klinické (nestandardizované) metodiky i z oblasti testových (standardizovaných) postupů, zkoušek. 15

16 Do klinického instrumentáře patří anamnéza, pozorování (ve longitudiální formě jeden z nejdůležitějších diagnostických instrumentů), explorativní metody dotazníku a rozhovoru, analýza produktů činnosti (především dětské hry,kresby a písemných produktů), popř. kazuistika. Do testových metod využitelných v práce psychopeda patří jak standardizované didaktické testy, tak i některé testy psychodiagnostické (především testy schopností všeobecných jako je inteligence, či speciálních mentálních schopností, vědomostí, dovedností, výkonu, částečně i testy osobnosti, popř. testy zaměřené na poruchy) a sociometrické zjišťující sociální interakce v malých skupinách (Valenta, 2003). 4. MENTÁLNÍ RETARDACE 4.1. Klasifikace mentální retardace Nosný pojem mentální retardace (volně přeloženo jako zpoždění duševního vývoje), je v současnosti vymezován značným množstvím definic. Podle mého mínění je u nás nejznámější a nejvíce citovaná definice mentální retardace podle Dolejšího: Mentální retardace je vývojová porucha integrace psychických funkcí, která postihuje jedince ve všech složkách jeho osobnosti duševní, tělesné i sociální. (Dolejší, s. 38) Je to stav charakterizovaný celkovým snížením intelektových schopností (schopnost myslet, schopnost učit se a schopnost přizpůsobovat se svému okolí), k němuž dochází v průběhu vývoje jedince. Jde o stav trvalý, vrozený nebo časně získaný ( do dvou let života). Nedostatečnou stimulací prostředí dítěte může vzniknout sociálně podmíněná mentální retardace (někdy též zdánlivá mentální retardace). Není způsobena poškozením CNS. Projevuje se výrazným zpožděním vývoje řeči, myšlení, schopnosti sociální adaptace. Není to stav trvalý, při změně nepodnětného prostředí a vlivem vhodného výchovného působení může dojít ke zlepšení stávajícího stavu. Při komunikaci s veřejností či rodiči se dnes doporučuje používat místo pojmu mentálně retardovaný (mentálně postižený) označení osoba s mentálním postižením. Upřednostňováním označení člověk, osoba s mentální retardací se vyjadřuje 16

17 skutečnost, že mentálně postižení jsou především lidské bytosti, osobnosti, individuality, na druhém místě postižení. V profesionálním styku se v současnosti vychází z 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí. Byla zpracována WHO v Ženevě v r a vstoupila v platnost Mentální retardace patří do oboru psychiatrie, proto má jako první označení F. Oddíl F70 F79 je celý věnován mentální retardaci a toto F je považováno za základní kód. Následující číslice blíže určují a zpřesňují diagnózu. F70 Lehká mentální retardace (IQ 50-69) (dříve debilita) F71 Středně těžká mentální retardace (IQ 35-49) (dříve imbecilita) F72 Těžká mentální retardace (IQ 20-35) (dříve idioimbecilita, prostá idiocie) F73 Hluboká mentální retardace (do 19 IQ) (dříve idiocie, vegetativní idiocie) 4.2. Etiologie mentální retardace Mentální retardace nemá jednotnou příčinu. Většinou vzniká součinností více faktorů. Zvolský (1996,s. 157) uvádí jako nejčastější příčiny vzniku mentální retardace: Dědičnost intelektové schopnosti dítěte jsou výslednicí průměru intelektového nadání rodičů. Lehká mentální retardace vzniká většinou v důsledku zděděné inteligence a vlivů rodinného prostředí. Sociální faktory snížení intelektových schopností je způsobeno sociokulturní deprivací v rodinách nebo v institucionální výchově. Objevuje se v korelaci s výchovou v nižších sociálních vrstvách, v souvislosti se špatnými materiálními podmínkami, nestabilními rodinnými vztahy, špatnými bytovými podmínkami. Tyto faktory bývají většinou příčinou lehké mentální retardace. Další environmentální faktory zahrnují různá onemocnění matky během těhotenství, špatná výživa matky, infekční onemocnění dítěte v novorozeneckém 17

18 období, špatná výživa kojence, úrazy spojené s nitrolebním krvácením, porodní traumata. Jmenované faktory bývají příčinou lehké i těžší mentální retardace. Specifické genetické příčiny dominantně, recesivně podmíněné, podmíněné poruchou sex chromosomů, podmíněné chromozomálními aberacemi. Nespecificky podmíněné poruchy - chromozomální ani metabolická vada nebyla objevena, nebylo zjištěno porodní trauma ani jiné poškození plodu či novorozence. Příčina mentální retardace zůstává neobjasněna asi v 15 až 30% případů Specifika osobnosti žáka s mentálním postižením Děti se sníženou úrovní inteligence jsou obdařeni jistými osobnostními specifiky, s nimiž by měl být každý zainteresovaný pedagog obeznámen. Protože je velmi pravděpodobně, že se pedagog, vyučující na odborném učilišti, ve své školní praxi setká s žáky s lehkou mentální retardací, popř. s žáky nacházejícími se v hraničním pásmu mentální retardace, budu se nadále věnovat pouze problematice těchto žáků Žáci se zdánlivou mentální retardací Žáky odborného učiliště tvoří často adolescenti nacházející se v hraničním pásmu mentální retardace, tzn., že jejich IQ se pohybuje v pásmu od 70 do 80. Ve velké míře se jedná o jedince, příčinou jejichž deficitu je především výchovná a sociální zanedbanost (případně příslušnost k odlišné etnické menšině). U takových žáků je třeba počítat s patologií rodinného prostředí a následně pak s malým celkovým rozsahem znalostí, s nedostatky v oblasti návyků, s neobvyklými modely chování a řešení sociálních situací, s nedostatečnou motivací ke školní práci. Naopak se můžeme v mnohých případech opřít o jistou míru samostatnosti a praktických dovedností. 18

19 Žáci s lehkou mentální retardací Další skupinu žáků odborného učiliště tvoří adolescenti s lehkou mentální retardací, kde už je etiologie i organická. Tito žáci se vykazují poněkud odlišnou kvalitou i strukturou svých schopností. Ovšem i tito žáci, stejně jako žáci z hraničního pásma, jsou schopny osvojit si základní vědomosti, dovednosti a návyky, společenská pravidla a způsoby humanizace. S čím musí pedagog počítat především, je skutečnost, že je chování a prožívání těchto dětí primárně ovlivněno poškozením v oblasti kognitivních funkcí, sekundárně pak osobnostními vlastnostmi a faktory vnějšího prostředí. Mají obvykle slabé logické a abstraktní myšlení, vázne analýza a syntéza, horší představivost. Vědomosti si osvojují pomalu a naučené rychle zapomínají. Jejich slovní projev je jednoduchý, mají malou slovní zásobu. Výrazným rysem osobnosti bývá emocionální nevyrovnanost. Projevuje se rychlým střídáním nálad, popudlivou a ukřivděnou reakcí na neúspěchy, nepřiměřeným chováním k okolí. 5. EDUKAČNÍ A PORADENSKÝ SYSTÉM 5.1. Edukační systém pro žáky s mentální retardací Edukaci lidí s mentálním postižením je nutné chápat jako celoživotní proces. I u nepostižených jedinců se uznává nutnost celoživotního vzdělávání, zvyšování kvalifikace, rekvalifikace, prohlubování jazykových a dalších znalostí a dovedností. U mentálně postižených, u nichž kognitivní procesy probíhají podstatně pomaleji než u ostatní populace, stále výrazněji vystupuje potřeba jejich permanentního rozvíjení, stálého opakování a prohlubování jejich znalostí a dovedností a jejich soustavného vedení ke stále komplexnějšímu poznávání okolní skutečnosti. V současné době jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kam patří samozřejmě i žáci s mentální retardací, vzděláváni podle nového školského zákona MŠMT ČR č.561/2004 o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a na něho navazující Vyhlášky č. 73/2005 Sb. O vzdělávání dětí, žáků a 19

20 studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Předškolní vzdělávání Děti předškolního věku s mentálním postižením mohou navštěvovat buď: - mateřskou školu speciální denního nebo internátního typu - běžnou mateřskou školu (integrace) nebo - speciální třídu pro mentálně postižené při běžné mateřské škole Základní vzdělávání Na předškolní vzdělávání volně navazuje vzdělávání základní. Nejfrekventovanějším zařízením edukačního systému pro žáky s mentálním postižením je základní škola praktická. Je určena žákům s lehkou mentální retardací, ale jsou tam vřazováni také žáci s takovými rozumovými nedostatky, pro které se nemohou s úspěchem vzdělávat na běžné základní škole, což mohou být a jsou i žáci v pásmu podprůměru či v hraničním pásmu (IQ 80-70). Dále se zde na tomto typu školy můžeme setkat i s dětmi s dalšími psychickými poruchami, popř. s dětmi mentálně postiženými s některými projevy specifických poruch učení či chování. Základní škola praktická se svou strukturou, organizací a učebním plánem výrazně neodlišuje od běžné základní školy. V učebním plánu absentuje výuka cizích jazyků, navíc je v něm místo pro řečovou výchovu a tzv. doplňovací hodiny, některé předměty jsou dotovány nižším počtem hodin, jiné jsou posíleny (např. pracovní vyučování). Docházka do ZŠ praktické je v souladu se ZŠ devítiletá. Žáci, kteří se nemohou pro své rozumové nedostatky vzdělávat ani v ZŠ praktické je určena ZŠ speciální. Jedná se především o žáky nacházející se v pásmu středně těžké mentální retardace. ZŠ speciální se od škol běžného typu již značně odlišuje jak strukturou a organizací, tak i podobou učebního plánu. Může k ní být přiřazen ještě tzv. přípravný stupeň, jehož účelem je umožnit vzdělání žákům s těžším stupněm mentální retardace, kteří by 20

21 jinak nebyli schopni v ZŠ speciální alespoň částečně uspět. Přípravný stupeň je samostatná jednotka se zvláštním učebním plánem, který neobsahuje jednotlivé předměty, ale výchovy. Také učební plán ZŠ speciální je redukován na výuku trivia, věcné učení a jednotlivé výchovy. Při některých ZŠ speciálních byly zřízeny tzv. rehabilitační třídy pro děti s takovým závažným mentálním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na úrovni ZŠ praktické i speciální. Tyto třídy se orientují na maximálně možný rozvoj psychomotorických funkcí dětí, na rozvoj elementární komunikace, sebeobsluhy a omezené soběstačnosti Profesní příprava Volba povolání je v životě každého člověka velmi důležitým rozhodnutím, protože z profesní role vyplývá i budoucí sociální pozice člověka. Pokud jedinec nemá možnost vlastní seberealizace, ztrácí motivaci k práci na sobě, k překonávání překážek, ke vzdělávání a profesní přípravě. První rozhodování se odehrává okolo patnáctého roku, kdy má mladistvý ještě velmi omezené představy o možnostech, mívá nevyhraněné zájmy a zmatený obraz sebe sama. Dominantní roli v tomto rozhodování přebírají většinou rodiče. Důležitou roli hrají i poradenští pracovníci a pedagogové. Toto rozhodování je daleko více ovlivněno objektivními možnostmi než osobním přáním. Profesní orientace dětí a dospívajících s MR zaměřená na řešení otázek volby povolání a jejich budoucího pracovního uplatnění na trhu práce se prolíná celým edukačním procesem již od základní školy praktické. Důležitým kritériem se stává skloubení vhodnosti povolání se schopnostmi a vlastnostmi jedince s MR.. (Opatřilová, D., Zámečníková, D., 2005) Velké množství žáků s MR odchází studovat na odborná učiliště, popřípadě do praktických škol. V současné době ale stále více vzrůstá počet integrovaných žáků na středních odborných učilištích. Možnost pokračování v dalším studiu na střední škole je podmíněné úspěšným vykonáním přijímacích zkoušek. 21

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

317/2005 Sb. VYHLÁŠKA

317/2005 Sb. VYHLÁŠKA 317/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze d 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Změna: 412/2006 Sb. Změna: 329/2013 Sb. Ministerstvo

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Zprávy. Praktické školy

Zprávy. Praktické školy Zprávy Praktické školy Dalšímu vzdělávání zdravotně znevýhodněných žáků s různou mírou mentální retardace slouží systém praktických škol. Tento systém vznikl na základě požadavku pedagogické praxe, která

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI Ing. David Fresar Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1 Krátce o škole: hlavní areál budov Učňovská 1, Praha 9 (Jarov) škola teorie a OV stavebních

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Název balíčku Jméno autora/autorů Mgr. Alexandra Tomášová Raškovice, březen 2013 Ostravská

Více

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Koordinátoři péče o mimořádně nadané v ČR Od roku 2003 působí v každém kraji ČR krajští koordinátoři péče o nadané

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE Ivana Švecová Setkáníředitelů středních škol Seč 28. 11. 2014 Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na UPa se zdravotním

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a:

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a: 1. Legislativní východiska Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Platné metodické prováděcí předpisy.

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 2005/73 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73/2005 Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP 1. Osobnost dítěte předškolního a školního věku 2. Rodina a její vliv na vývoj dítěte 3. Osobnost pedagoga předškolního a zájmového vzdělávání 4. Institucionální

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více