MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Speciálně pedagogická diagnostika žáků odborného učiliště v poradenské praxi Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Jan Šťáva, Csc. Vypracovala: Soňa Procházková

2 Prohlašují, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. Soňa Procházková 2

3 Děkuji vedoucímu bakalářské práce PaedDr. Janu Šťávovi, Csc. za odbornou pomoc a cenné rady, které mi poskytl při zpracování mé bakalářské práce. Současně děkuji i členům týmu Speciálně pedagogického poradenského centra především Mgr.Tomáši Anderlemu za poskytnuté informace k mé bakalářské práci. 3

4 OBSAH ÚVOD OBECNÉ ZÁKLADY DIAGNOSTIKY A JEJÍ VÝZNAM Diagnostika a diagnóza Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika POJETÍ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ DIAGNOSTIKY Multidisciplinární přístup Členění speciálně pedagogické diagnostiky Etapy diagnostického postupu Využití získaných výsledků speciálně pedagogické diagnostiky v praxi DIAGNOSTIKA ŽÁKŮ S MENTÁLNÍ RETARDACÍ Diagnostika v psychopedii Zásady diagnostické práce Metody psychopedické diagnostiky MENTÁLNÍ RETARDACE Klasifikace mentální retardace Etiologie mentální retardace Specifika osobnosti žáka s mentálním postižením Žáci se zdánlivou mentální retardací Žáci s lehkou mentální retardací EDUKAČNÍ A PORADENSKÝ SYSTÉM V ČR Edukační systém Předškolní vzdělávání Základní vzdělávání Profesní příprava Poradenský systém 21 4

5 6. ANALÝZA VÝSLEDKŮ ČINNOSTI SPPC při OU a PrŠ Charakteristika OU a PrŠ, Brno, Lomená Vytyčení cílů, hypotéz a popis metod zkoumaného šetření Popis poradenského zařízení Charakteristika výzkumného souboru Závěr výzkumného šetření 29 ZÁVĚR 35 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY.. 36 SEZNAM PŘÍLOH 37 PŘÍLOHY

6 Úvod Protože jsem nenaslouchal člověku, s nímž jsem hovořil, nic jsem se nedozvěděl, nenavázal jsem s ním kontakt a nemohl jsem mu pomoci. Michel Quoist Každý učitel by měl usilovat o všestranný rozvoj žákovy osobnosti. Tím se myslí rozvoj vědomostí, dovedností, návyků, rozvoj poznávacích procesů (zejména myšlení, pamatování, tvořivosti, pozornosti), dále rozvoj morálních a estetických znalostí, postojů a způsobů chování. To se samozřejmě neobejde bez kvalitního poznávání individuálních zvláštností jednotlivých žáků, všech vnějších a vnitřních příčin, které ovlivňují efektivnost výchovného působení. Ve škole nepracujeme s jakýmsi obecným žákem, který je podobný všem ostatním žákům ve třídě, ale každý žák je svérázný, má svérázné znalosti, dovednosti, výchovný profil, rozdílné nadání, temperament apod. Musíme nacházet vhodné pedagogické postupy, jimiž ovlivníme jejich vývoj ve smyslu zvolených výchovných cílů. Tento požadavek je starý více než tři sta let, jeho respektování žádá velmi důrazně Komenský, když hovoří o principu individuálního přístupu. Odhalení silných stránek dítěte i lepší pochopení příčin jeho problémů je nepostradatelné pro vzdělávání, prevenci a terapii obtíží i integraci postižených žáků. K tomu účelu slouží pedagogická diagnostika, jejíž význam ve světě i u nás stále roste. Je jedním z nejvýznamnějších komponentů vyučování a výchovy. Jednu z klíčových oblastí představuje diagnostika také v rámci speciální pedagogiky, jejímž cílem je co nejdokonalejší zařazení handicapovaného jedince do společnosti zdravých. Teprve na základě včasné a správné diagnózy, která je výsledkem diagnostického procesu, můžeme dítěti poskytnout optimální komplexní speciální výchovu a vzdělávání. Vrcholem těchto snah je pak možnost postižených dětí vzdělávat se a připravovat se na život mezi zdravými vrstevníky formou individuálního vzdělávacího programu, který vychází z dokonalého poznání dítěte a porozumění jeho specifickým potřebám. Cílem této bakalářské práce je prokázat důležitost a význam včasné a správné speciálně pedagogické diagnostiky žáků odborného učiliště v rámci poradenství, 6

7 v procesu integrace školské i sociální. A to na základě analýzy výsledků činnosti Speciálně pedagogického poradenského centra při Odborném učilišti a Praktické škole v Brně, Lomená. Na základě rozhovoru s členy týmu SPPC, který tvoří speciální pedagog, psycholog a socioprofesní poradce, jsem se snažila zjistit význam a úkoly každého z nich v poradenské praxi. Bakalářská práce je členěna na dílčí kapitoly a subkapitoly. První kapitola se zabývá obecnými základy diagnostiky, jejím významem a úkoly. Druhá kapitola podrobně analyzuje problematiku speciálně pedagogické diagnostiky, její význam, členění a využití v praxi, pro účely této práce zvláště v poradenství. Třetí kapitola navazuje na druhou a přibližuje diagnostiku týkající se žáků s mentálním postižením, diagnostické zásady a metody. Čtvrtá kapitola seznamuje s nosným pojmem mentální retardace, s její klasifikací a etiologií, osobnostními zvláštnostmi jedinců s mentální retardací a vzdělávacími možnostmi těchto osob. Pátá kapitola ozřejmuje problematiku edukačního a poradenského systému v České republice, včetně legislativního zabezpečení. Šestá a závěrečná kapitola se týká vlastního výzkumného šetření. Obsahem této kapitoly jsou vytyčené cíle, hypotézy a metody k výše uvedené problematice, včetně jejich ověřování. Výzkum se zabývá ověřováním významu speciálně pedagogické diagnostiky v poradenské praxi a zjišťováním úkolů a cílů práce Speciálně pedagogického poradenského centra při Odborném učilišti a Praktické škole, Brno Lomená 44. 7

8 1. OBECNÉ ZÁKLADY DIAGNOSTIKY A JEJÍ VÝZNAM 1.1. Diagnostika a diagnóza Termín diagnosis (z řečtiny) znamená v překladu hloubkové či rozšiřující poznání. Diagnostika je tedy poznávací proces, jehož cílem je získat o diagnostikovaném objektu co nejhlubší a nejkomplexnější poznatky, které napomáhají formulovat závěry v diagnóze. Diagnóza je výsledkem diagnostiky. Naznačuje prognózu, která obsahuje v sobě potenciální možnosti jedince, kterých může za určitých podmínek dosáhnout. Diagnostika provází všechny oblasti praxe a i laické veřejnosti je tento pojem znám, zejména v souvislosti s diagnostikou v medicíně, kde se také tento termín původně používal. V medicíně je diagnostika definována jako soubor aktivit, které se uskutečňují za účelem odhalení choroby. Později byl tento pojem převzat v jisté obměně také psychologií, pedagogikou, včetně pedagogiky speciální. V pedagogice a psychologii je pohled na diagnostiku širší. Největší rozdíl v pojetí cílů diagnostiky mezi medicínskými obory a mezi obory speciální pedagogiky a psychologie je ten, že v lékařství se zaměřuje pozornost především na zjištění příznaků chorob či postižení a jejich rozsahu a stupně. Na druhé straně psycholog a speciální pedagog se ve své diagnostické činnosti nezaměřují pouze na patologii, ale také na funkce neporušené, které lze zužitkovat při následné terapii a při začleňování jedince do společnosti. Jak už jsem uvedla výše diagnostika není předmětem pouze pedagogiky, psychologie nebo lékařských věd. Provádí ji každý, kdo se zamýšlí nad dítětem, každý na úrovni dané svými vědomostmi a specializací. Laickou diagnostiku provádí i rodič, který si klade otázky typu: Proč se nechce učit? Proč lže? Proč malé dítě pláče? Čím lépe je odborník připraven pro svou profesi, tím lepší diagnostiku je schopen provádět, tím lepší vytvoří základnu pro další působení. Diagnostika dobře provedená učitelem je rovnocenná diagnostickým závěrům jiných oborů, včetně oborů lékařských. Diagnostika rodičů v sobě obsahuje citový náboj, snahu dítěti pomoci, ochránit ho. Rodič vnímá dítě ve specifických situacích, zná jeho vývoj i momenty, které ho mohly v různém smyslu ovlivnit. Vedoucí 8

9 zájmového kroužku, kam dítě většinou přichází dobrovolně, zná lepší stránky dítěte, protože ho sleduje při té činnosti, kterou si samo vybírá, a proto v ní bývá úspěšné. Každá z uvedených profesí posuzuje dítě ze svého pohledu. Je třeba správně interpretovat zjištění profesionálů i rodičů a vyvodit z nich závěry, které přispějí ke komplexnímu vnímání dítěte a volbě pro dítě optimálních metod a přístupů Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Tyto pojmy se často ztotožňují, zaměňují, a proto bych ráda uvedla, co mají společného a v čem se liší. Základním rozdílem je samotný objekt diagnostiky. Pedagogická diagnostika se zabývá zdravým jedincem, který je co do úrovně inteligence, smyslových funkcí i sociálního chování v pásmu normy, zatímco speciálně pedagogická diagnostika se zaměřuje svou působností na osoby, které se od normy v nějakém směru odchylují. Pedagogická diagnostika může probíhat individuálně, ale i ve skupině, zatímco speciálně pedagogická diagnostika vyžaduje jen individuální přístup. Přes uvedené rozdíly mají společný cíl na základě získaných poznatků optimalizovat výchovu a vzdělávání jedince. 2. POJETÍ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ DIAGNOSTIKY A JEJÍ VÝZNAM Speciálně pedagogická diagnostika je součástí speciální pedagogiky, jejímž cílem je co nejdokonalejší zařazení handicapovaného jedince do společnosti zdravých. V rámci speciální pedagogiky představuje diagnostika jednu z klíčových oblastí. Zaměřuje se na posuzování individuálních zvláštností jedince, které ovlivňují efektivnost výchovného působení, a všechny vnitřní a vnější příčiny. Cílem je co možná nejlepší poznání postiženého či narušeného člověka, jeho osobnosti, možností vzdělavatelnosti a vychovatelnosti. Za tímto účelem se speciálně pedagogická diagnostika snaží získat co nejvíce informací o prostředí, ve kterém dotyčný jedinec žije, které na něj působí a které i on 9

10 svými osobnostními charakteristikami ovlivňuje ve vztahu k sobě. Zkoumá průběh dosavadního vývoje jedince i s jeho etiologií. Nové poznatky slouží ke zdokonalování výchovy a vzdělávání postižených jedinců. Myslím, že velmi výstižná je definice speciálně pedagogické diagnostiky, jak ji uvádí Š. Vašek, Speciálně pedagogickou diagnostiku jako vědní disciplínu je možné chápat jako systém poznatků, zaměřených na možnosti a prostředky poznávání individuálních vlastností postiženého jedince, na odhalování podstatných souvislostí, které jsou příčinou těchto vlastností. Současně tvoří východisko při individualizovaném programu speciálně pedagogického působení na diagnostikovaného jedince, který má optimalizovat jeho vývoj a uplatnění v životě Multidisciplinární přístup Člověk je harmonické spojení psychických, biologických a sociálních faktorů a je zřejmé, že objektivní pohled na jedince může vzniknout jen jako výsledek komplexního interdisciplinárního přístupu ze všech uvedených aspektů. Není tomu jinak ani při diagnostice postiženého jedince, která by měla být týmová a na které by se měl podílet lékař, psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník a dle potřeby ještě další. V průběhu diagnostického procesu by neměly existovat vztahy nad a podřazenosti mezi jednotlivými zastoupenými vědními obory. Podmínkou tohoto přístupu je však dostatečná informovanost a poznatky každého zúčastněného odborníka. Speciální pedagog může plně docenit lékařskou a psychologickou diagnostiku, která představuje výchozí poznatky pro jeho působení, jen tehdy, jestliže jí plně rozumí a je způsobilý ji adekvátně interpretovat ve výchově a vzdělávání Členění speciálně pedagogické diagnostiky Speciálně pedagogická diagnostika se dělí podle: - druhu postižení: 10

11 etopedická (zabývá se poruchami chování, řadíme sem i specifické vývojové poruchy učení) somatopedická (zabývá se tělesným postižením a zdravotním oslabením) logopedická (zkoumá poruchy a vady řeči a řečové komunikace) surdopedická (zkoumá poruchy a postižení sluchu) tyflopedická (zkoumá poruchy a postižení zraku) psychopedická (zabývá se mentálním postižením) Právě psychopedická diagnostika nás pro účely této práce bude zajímat nejvíce. Kromě toho lze speciálně pedagogickou diagnostiku členit podle: - etiologie na: kauzální (když je známa příčina) a symptomatickou (příčina není známa a diagnóza se omezuje na příznaky) - časového sledu provádění na: vstupní, průběžnou a výstupní - rozsahu sledovaných cílů na: globální a parciální (částečnou) - věku, kdy je diagnostika prováděna na: speciálně pedagogickou diagnostiku raného a předškolního věku, školního věku, mladistvých a adolescentů, dospělého věku 2.3. Etapy diagnostického postupu Diagnostický proces má určitou logickou posloupnost, která je základním předpokladem pro splnění stanovených cílů. Jde o následující etapy: (podle P. Dittricha, 1992) Záměrné a zaměřené získávání diagnostických údajů pomocí adekvátních metod. Zpracování, utřídění, analýza získaných údajů. Interpretace a hodnocení (na základě vztahu vnitřních dispozic a vnějších podmínek). Syntéza dat o prostředí i osobnosti, která nám umožní Stanovení diagnostického závěru a pedagogického opatření. 11

12 Výsledky představují konkrétní dosaženou úroveň vychovanosti a vzdělanosti postiženého dítěte. To se projevuje v úrovni vědomostí, v chování, v postojích, ve vztahu k plnění povinností, k dodržování společenských norem apod. Hodnocení úrovně vychovanosti a vzdělání většinou probíhá v těchto situacích: - při zařazování postižených dětí do speciálních výchovně-vzdělávacích institucí - na začátku školního roku (zjišťování vstupních vědomostí) - při zařazování do postupných ročníků odpovídajících jejich vědomostem nebo do vhodných výchovných skupin - při sledování efektivity výchovně-vzdělávacího procesu za určitý časový úsek - při klasifikaci - při profesionální orientaci - v poradenské činnosti 2.4. Využití získaných výsledků speciálně pedagogické diagnostiky v praxi Speciálně pedagogická diagnostika se nejčastěji uplatňuje: Při výběru dětí a mládeže, které vyžadují zvláštní péči. Podmínkou úspěšného výchově-vzdělávacího procesu je správné zařazení těchto dětí. Zde má speciální pedagog své nezastupitelné místo v týmu odborníků, kteří se uvedenou problematikou zabývají. Při výběru a zařazování do speciálních škol a zařízení se diagnostická činnost soustřeďuje na stanovení úrovně školních vědomostí, úrovně čtení, psaní a počítání, stanovení úrovně zručnosti a návyků, vychovanosti a úrovně řeči. Při optimalizaci výchovně-vzdělávacího procesu. Diagnostika je předpokladem úspěšného výchovně vzdělávacího procesu. Individuální výchovně vzdělávací program je podmíněn systémem poznatků o žákovi, což klade značné nároky na speciálního pedagoga. Při profesionální orientaci dětí a mládeže. Konečným článkem tohoto procesu je volba povolání. Je nutné sladit možnosti a zájmy dítěte s možnostmi a zájmy společnosti. Zde je velmi důležitá pomoc speciálního pedagoga. Diagnostická činnost se v této oblasti soustřeďuje na zjištění všeobecných a profesních zájmů, jejich trvalosti, psychických předpokladů pro 12

13 povolání, úrovně požadovaných školských vědomostí, způsobilostí a návyků, somatických předpokladů pro zvolené povolání. V procesu profesionální orientace je třeba počítat s neadekvátními představami při volbě povolání, a to jak ze strany postižených dětí, tak často i ze strany jejich rodičů. Lidé s mentálním postižením se často přeceňují. Jejich sebehodnocení je ovlivněno jejich způsobem uvažování a omezenou možností pochopit, jaké jsou jejich kompetence. V důsledku toho sebehodnocení není zcela objektivní, je nekritické a ovládané především emocionálně (např. přáním). Na druhé straně závisí prakticky po celý život na názorech jiných lidí. Ty přijímá mentálně postižený člověk zcela jednoznačně, jako danost, bez korekce a nekriticky. (Vágnerová, s.153) Při poradenské činnosti. Speciální pedagog je součástí pracovního týmu pedagogicko psychologických či logopedických poraden a speciálně pedagogických center. Poradenské poslání mají i metodická střediska při odborech sociální péče a výchovní poradci na školách pro mládež vyžadující zvláštní péči. Úkolem speciálního pedagoga na těchto pracovištích je práce v oblasti diagnostické, speciální výchovy a korekce a konzultační činnost. V rámci diagnostiky zjišťuje individuální zvláštnosti dětí, určuje prognózu a navrhuje výchovná opatření (zařazení do speciálních škol), korekční postupy a návrhy na další péči. V rámci konzultační činnosti zaujímá stanovisko k výsledkům jiných odborníků, konfrontuje je s vlastními závěry, poskytuje své výsledky ostatním členům pracovního týmu, interpretuje je. Konzultační činnost se dále soustřeďuje na poskytování informací a poradenské činnosti rodičům a učitelům. Snaží se usměrňovat postoje sociálního okolí k postiženému dítěti. 3. DIAGNOSTIKA ŽÁKŮ S MENTÁLNÍ RETARDACÍ 3.1. Diagnostika v psychopedii Jak už jsem uvedla výše, diagnostika dítěte s postižením vyžaduje komplexní týmovou spolupráci odborníků (lékař, psycholog, sociální pracovník, speciální pedagog). Při diagnostice dětí s mentálním postižením je ovšem nejfrekventovanější 13

14 spojením psycholog speciální pedagog. S jejich závěry se pedagogové v praxi setkávají nejčastěji. Dochází k vzájemnému doplňování psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky. Pro potřeby psychopedie by psychologická diagnostika měla plnit především tyto úkoly: - doplňovat diagnostiku medicínskou, která zachycuje nejčastěji klinický obraz postižení - vést k závěrům pro výchovnou praxi a k prognostickým úvahám o celkovém vývoji dítěte, jeho společenském a pracovním zapojení - stát se jedním ze solidních zdrojů, podkladů pro speciálně pedagogické závěry. Diagnostika v psychopedii má charakter srovnávací a diferenciální. Vychází ze znalostí zdravé osobnosti daného věku, tj. z dokonalé znalosti ontogeneze, věkových zvláštností, neboť pouze na tomto základě může být poznána odchylka. Zároveň se zaměřuje na sledování projevu jednotlivých osobností, aby mohla specifikovat jedinečnost toho kterého jedince. Rovněž sleduje sociální aspekty, neboť jednou ze základních charakteristik osobnosti mentálně retardovaného je silná ovlivnitelnost vlivy prostředí. Ke komplexnímu posouzení osobnosti je jejich dokonalá znalost nutná. (Černá, ) Přesto je třeba si uvědomit, že stanovení diagnózy mentální retardace je záležitostí pedopsychiatra, klinického či poradenského psychologa. Úkolem diferenciální diagnostiky je v případě mentální retardace odlišit tuto poruchu od stavů, které ji mohou napodobovat, což jsou především: smyslové vady (hlavně poruchy sluchu) poruchy řeči (především vývojová dysfázie, mutismus) ADHD, ADD syndrom a specifické poruchy učení psychická či kulturní deprivace syndrom týraného či zneužívaného dítěte jiné duševní poruchy typu pervazivní vývojové poruchy, dětské schizofrenie, aj. 14

15 3.2. Zásady diagnostické práce Diagnostika klienta se zdravotním postižením se řídí jistými principy, které mají obecnou platnost. Předznamenávají naši další práci s dítětem či jeho vychovateli po stránce diagnostické a poradenské (nápravné). O prvním principu komplexního přístupu již byla zmínka (týmová spolupráce při vypracování komplexní diagnózy), přičemž tento princip má ještě další rozměr. Případ dítěte není jen případem jeho samotného, ale případem celé rodiny, třídy, školy apod. Dalším principem je etiologické hledisko, čili preferování kauzální diagnostiky (kdy se zaměřujeme na příčiny stavu) před symptomatickou, která se omezuje na pouhou deskripci znaků. Longitudinální princip nám dává jistotu v tom, že diagnóza nebyla ovlivněna aktuálním stavem klienta při diagnostikování (z hlediska tohoto principu je výhodnější diagnostikování postiženého žáka ve škole než jeho jednorázové vyšetření v poradně či centru). Princip dynamiky nám říká, že neexistuje diagnóza jednou pro vždy. Uplatnění principu individuálního přístupu ke klientovi zabraňuje šablonovitosti a mechanickému aplikování diagnostických metod a technik Metody psychopedické diagnostiky V diagnostice mají důležitou úlohu její metody tj. určité postupy či způsoby, pomocí nichž získáváme informace o daném předmětu zkoumán. Základní přehled diagnostických metod pedagogiky a psychologie je z velké části podobný v obou oblastech se např. provádí pozorování a rozhovor. Každá oblast může mít svá specifika, čeho se daná metoda dotýká, co chce zjistit. V psychologické diagnostice jsou více než v diagnostice pedagogické propracovány testové metody (tj. výkonové testy a testy osobnosti). Speciálně pedagogická (psychopedická) diagnostika operuje (či využívá výsledky) diagnostickým instrumentářem z oblasti tzv. klinické (nestandardizované) metodiky i z oblasti testových (standardizovaných) postupů, zkoušek. 15

16 Do klinického instrumentáře patří anamnéza, pozorování (ve longitudiální formě jeden z nejdůležitějších diagnostických instrumentů), explorativní metody dotazníku a rozhovoru, analýza produktů činnosti (především dětské hry,kresby a písemných produktů), popř. kazuistika. Do testových metod využitelných v práce psychopeda patří jak standardizované didaktické testy, tak i některé testy psychodiagnostické (především testy schopností všeobecných jako je inteligence, či speciálních mentálních schopností, vědomostí, dovedností, výkonu, částečně i testy osobnosti, popř. testy zaměřené na poruchy) a sociometrické zjišťující sociální interakce v malých skupinách (Valenta, 2003). 4. MENTÁLNÍ RETARDACE 4.1. Klasifikace mentální retardace Nosný pojem mentální retardace (volně přeloženo jako zpoždění duševního vývoje), je v současnosti vymezován značným množstvím definic. Podle mého mínění je u nás nejznámější a nejvíce citovaná definice mentální retardace podle Dolejšího: Mentální retardace je vývojová porucha integrace psychických funkcí, která postihuje jedince ve všech složkách jeho osobnosti duševní, tělesné i sociální. (Dolejší, s. 38) Je to stav charakterizovaný celkovým snížením intelektových schopností (schopnost myslet, schopnost učit se a schopnost přizpůsobovat se svému okolí), k němuž dochází v průběhu vývoje jedince. Jde o stav trvalý, vrozený nebo časně získaný ( do dvou let života). Nedostatečnou stimulací prostředí dítěte může vzniknout sociálně podmíněná mentální retardace (někdy též zdánlivá mentální retardace). Není způsobena poškozením CNS. Projevuje se výrazným zpožděním vývoje řeči, myšlení, schopnosti sociální adaptace. Není to stav trvalý, při změně nepodnětného prostředí a vlivem vhodného výchovného působení může dojít ke zlepšení stávajícího stavu. Při komunikaci s veřejností či rodiči se dnes doporučuje používat místo pojmu mentálně retardovaný (mentálně postižený) označení osoba s mentálním postižením. Upřednostňováním označení člověk, osoba s mentální retardací se vyjadřuje 16

17 skutečnost, že mentálně postižení jsou především lidské bytosti, osobnosti, individuality, na druhém místě postižení. V profesionálním styku se v současnosti vychází z 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí. Byla zpracována WHO v Ženevě v r a vstoupila v platnost Mentální retardace patří do oboru psychiatrie, proto má jako první označení F. Oddíl F70 F79 je celý věnován mentální retardaci a toto F je považováno za základní kód. Následující číslice blíže určují a zpřesňují diagnózu. F70 Lehká mentální retardace (IQ 50-69) (dříve debilita) F71 Středně těžká mentální retardace (IQ 35-49) (dříve imbecilita) F72 Těžká mentální retardace (IQ 20-35) (dříve idioimbecilita, prostá idiocie) F73 Hluboká mentální retardace (do 19 IQ) (dříve idiocie, vegetativní idiocie) 4.2. Etiologie mentální retardace Mentální retardace nemá jednotnou příčinu. Většinou vzniká součinností více faktorů. Zvolský (1996,s. 157) uvádí jako nejčastější příčiny vzniku mentální retardace: Dědičnost intelektové schopnosti dítěte jsou výslednicí průměru intelektového nadání rodičů. Lehká mentální retardace vzniká většinou v důsledku zděděné inteligence a vlivů rodinného prostředí. Sociální faktory snížení intelektových schopností je způsobeno sociokulturní deprivací v rodinách nebo v institucionální výchově. Objevuje se v korelaci s výchovou v nižších sociálních vrstvách, v souvislosti se špatnými materiálními podmínkami, nestabilními rodinnými vztahy, špatnými bytovými podmínkami. Tyto faktory bývají většinou příčinou lehké mentální retardace. Další environmentální faktory zahrnují různá onemocnění matky během těhotenství, špatná výživa matky, infekční onemocnění dítěte v novorozeneckém 17

18 období, špatná výživa kojence, úrazy spojené s nitrolebním krvácením, porodní traumata. Jmenované faktory bývají příčinou lehké i těžší mentální retardace. Specifické genetické příčiny dominantně, recesivně podmíněné, podmíněné poruchou sex chromosomů, podmíněné chromozomálními aberacemi. Nespecificky podmíněné poruchy - chromozomální ani metabolická vada nebyla objevena, nebylo zjištěno porodní trauma ani jiné poškození plodu či novorozence. Příčina mentální retardace zůstává neobjasněna asi v 15 až 30% případů Specifika osobnosti žáka s mentálním postižením Děti se sníženou úrovní inteligence jsou obdařeni jistými osobnostními specifiky, s nimiž by měl být každý zainteresovaný pedagog obeznámen. Protože je velmi pravděpodobně, že se pedagog, vyučující na odborném učilišti, ve své školní praxi setká s žáky s lehkou mentální retardací, popř. s žáky nacházejícími se v hraničním pásmu mentální retardace, budu se nadále věnovat pouze problematice těchto žáků Žáci se zdánlivou mentální retardací Žáky odborného učiliště tvoří často adolescenti nacházející se v hraničním pásmu mentální retardace, tzn., že jejich IQ se pohybuje v pásmu od 70 do 80. Ve velké míře se jedná o jedince, příčinou jejichž deficitu je především výchovná a sociální zanedbanost (případně příslušnost k odlišné etnické menšině). U takových žáků je třeba počítat s patologií rodinného prostředí a následně pak s malým celkovým rozsahem znalostí, s nedostatky v oblasti návyků, s neobvyklými modely chování a řešení sociálních situací, s nedostatečnou motivací ke školní práci. Naopak se můžeme v mnohých případech opřít o jistou míru samostatnosti a praktických dovedností. 18

19 Žáci s lehkou mentální retardací Další skupinu žáků odborného učiliště tvoří adolescenti s lehkou mentální retardací, kde už je etiologie i organická. Tito žáci se vykazují poněkud odlišnou kvalitou i strukturou svých schopností. Ovšem i tito žáci, stejně jako žáci z hraničního pásma, jsou schopny osvojit si základní vědomosti, dovednosti a návyky, společenská pravidla a způsoby humanizace. S čím musí pedagog počítat především, je skutečnost, že je chování a prožívání těchto dětí primárně ovlivněno poškozením v oblasti kognitivních funkcí, sekundárně pak osobnostními vlastnostmi a faktory vnějšího prostředí. Mají obvykle slabé logické a abstraktní myšlení, vázne analýza a syntéza, horší představivost. Vědomosti si osvojují pomalu a naučené rychle zapomínají. Jejich slovní projev je jednoduchý, mají malou slovní zásobu. Výrazným rysem osobnosti bývá emocionální nevyrovnanost. Projevuje se rychlým střídáním nálad, popudlivou a ukřivděnou reakcí na neúspěchy, nepřiměřeným chováním k okolí. 5. EDUKAČNÍ A PORADENSKÝ SYSTÉM 5.1. Edukační systém pro žáky s mentální retardací Edukaci lidí s mentálním postižením je nutné chápat jako celoživotní proces. I u nepostižených jedinců se uznává nutnost celoživotního vzdělávání, zvyšování kvalifikace, rekvalifikace, prohlubování jazykových a dalších znalostí a dovedností. U mentálně postižených, u nichž kognitivní procesy probíhají podstatně pomaleji než u ostatní populace, stále výrazněji vystupuje potřeba jejich permanentního rozvíjení, stálého opakování a prohlubování jejich znalostí a dovedností a jejich soustavného vedení ke stále komplexnějšímu poznávání okolní skutečnosti. V současné době jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kam patří samozřejmě i žáci s mentální retardací, vzděláváni podle nového školského zákona MŠMT ČR č.561/2004 o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a na něho navazující Vyhlášky č. 73/2005 Sb. O vzdělávání dětí, žáků a 19

20 studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Předškolní vzdělávání Děti předškolního věku s mentálním postižením mohou navštěvovat buď: - mateřskou školu speciální denního nebo internátního typu - běžnou mateřskou školu (integrace) nebo - speciální třídu pro mentálně postižené při běžné mateřské škole Základní vzdělávání Na předškolní vzdělávání volně navazuje vzdělávání základní. Nejfrekventovanějším zařízením edukačního systému pro žáky s mentálním postižením je základní škola praktická. Je určena žákům s lehkou mentální retardací, ale jsou tam vřazováni také žáci s takovými rozumovými nedostatky, pro které se nemohou s úspěchem vzdělávat na běžné základní škole, což mohou být a jsou i žáci v pásmu podprůměru či v hraničním pásmu (IQ 80-70). Dále se zde na tomto typu školy můžeme setkat i s dětmi s dalšími psychickými poruchami, popř. s dětmi mentálně postiženými s některými projevy specifických poruch učení či chování. Základní škola praktická se svou strukturou, organizací a učebním plánem výrazně neodlišuje od běžné základní školy. V učebním plánu absentuje výuka cizích jazyků, navíc je v něm místo pro řečovou výchovu a tzv. doplňovací hodiny, některé předměty jsou dotovány nižším počtem hodin, jiné jsou posíleny (např. pracovní vyučování). Docházka do ZŠ praktické je v souladu se ZŠ devítiletá. Žáci, kteří se nemohou pro své rozumové nedostatky vzdělávat ani v ZŠ praktické je určena ZŠ speciální. Jedná se především o žáky nacházející se v pásmu středně těžké mentální retardace. ZŠ speciální se od škol běžného typu již značně odlišuje jak strukturou a organizací, tak i podobou učebního plánu. Může k ní být přiřazen ještě tzv. přípravný stupeň, jehož účelem je umožnit vzdělání žákům s těžším stupněm mentální retardace, kteří by 20

21 jinak nebyli schopni v ZŠ speciální alespoň částečně uspět. Přípravný stupeň je samostatná jednotka se zvláštním učebním plánem, který neobsahuje jednotlivé předměty, ale výchovy. Také učební plán ZŠ speciální je redukován na výuku trivia, věcné učení a jednotlivé výchovy. Při některých ZŠ speciálních byly zřízeny tzv. rehabilitační třídy pro děti s takovým závažným mentálním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na úrovni ZŠ praktické i speciální. Tyto třídy se orientují na maximálně možný rozvoj psychomotorických funkcí dětí, na rozvoj elementární komunikace, sebeobsluhy a omezené soběstačnosti Profesní příprava Volba povolání je v životě každého člověka velmi důležitým rozhodnutím, protože z profesní role vyplývá i budoucí sociální pozice člověka. Pokud jedinec nemá možnost vlastní seberealizace, ztrácí motivaci k práci na sobě, k překonávání překážek, ke vzdělávání a profesní přípravě. První rozhodování se odehrává okolo patnáctého roku, kdy má mladistvý ještě velmi omezené představy o možnostech, mívá nevyhraněné zájmy a zmatený obraz sebe sama. Dominantní roli v tomto rozhodování přebírají většinou rodiče. Důležitou roli hrají i poradenští pracovníci a pedagogové. Toto rozhodování je daleko více ovlivněno objektivními možnostmi než osobním přáním. Profesní orientace dětí a dospívajících s MR zaměřená na řešení otázek volby povolání a jejich budoucího pracovního uplatnění na trhu práce se prolíná celým edukačním procesem již od základní školy praktické. Důležitým kritériem se stává skloubení vhodnosti povolání se schopnostmi a vlastnostmi jedince s MR.. (Opatřilová, D., Zámečníková, D., 2005) Velké množství žáků s MR odchází studovat na odborná učiliště, popřípadě do praktických škol. V současné době ale stále více vzrůstá počet integrovaných žáků na středních odborných učilištích. Možnost pokračování v dalším studiu na střední škole je podmíněné úspěšným vykonáním přijímacích zkoušek. 21

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 412/2006

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

317/2005 Sb. VYHLÁŠKA

317/2005 Sb. VYHLÁŠKA 317/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze d 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Změna: 412/2006 Sb. Změna: 329/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

317/2005 Sb. VYHLÁŠKA

317/2005 Sb. VYHLÁŠKA 317/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze d 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Obtíže žáků s učením a chováním III.

Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. (1) Vybrané skupiny žáků s obtížemi v učení a chování Příčiny školního neprospěchu - snížená úroveň rozumových schopností - nerovnoměrné

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Hana Smejkalová Speciální pedagog, psycholog a sociální pracovník by měli tvořit v tomto minimálním zastoupení základní odborný

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20:

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: PŘÍLOHY Příloha č. 1 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: (1) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Speciálně pedagogická diagnostika

Speciálně pedagogická diagnostika Speciálně pedagogická diagnostika pojetí, diagnostika v raném a předškolním věku, diagnostika školní zralosti, přehled základních diagnostických metod ve speciálně pedagogické diagnostice, hlavní oblasti

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida,

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava Poruba, příspěvková organizace Gustava Klimenta 493/3 708 00 Ostrava Poruba tel.: +420 596 912 198, e-mail:profesor@jazgym.cz; www.jazgym.cz čj.: JGPT/1314/2016

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Zprávy. Praktické školy

Zprávy. Praktické školy Zprávy Praktické školy Dalšímu vzdělávání zdravotně znevýhodněných žáků s různou mírou mentální retardace slouží systém praktických škol. Tento systém vznikl na základě požadavku pedagogické praxe, která

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy,

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy, Strana 2750 Sbírka zákonů č. 198 / 2012 198 ZÁKON ze dne 2. května 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: T)

Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: T) Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: 75-014-T) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče (kód: 75) Týká se povolání:

Více

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne.. 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více