MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Speciálně pedagogická diagnostika žáků odborného učiliště v poradenské praxi Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Jan Šťáva, Csc. Vypracovala: Soňa Procházková

2 Prohlašují, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. Soňa Procházková 2

3 Děkuji vedoucímu bakalářské práce PaedDr. Janu Šťávovi, Csc. za odbornou pomoc a cenné rady, které mi poskytl při zpracování mé bakalářské práce. Současně děkuji i členům týmu Speciálně pedagogického poradenského centra především Mgr.Tomáši Anderlemu za poskytnuté informace k mé bakalářské práci. 3

4 OBSAH ÚVOD OBECNÉ ZÁKLADY DIAGNOSTIKY A JEJÍ VÝZNAM Diagnostika a diagnóza Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika POJETÍ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ DIAGNOSTIKY Multidisciplinární přístup Členění speciálně pedagogické diagnostiky Etapy diagnostického postupu Využití získaných výsledků speciálně pedagogické diagnostiky v praxi DIAGNOSTIKA ŽÁKŮ S MENTÁLNÍ RETARDACÍ Diagnostika v psychopedii Zásady diagnostické práce Metody psychopedické diagnostiky MENTÁLNÍ RETARDACE Klasifikace mentální retardace Etiologie mentální retardace Specifika osobnosti žáka s mentálním postižením Žáci se zdánlivou mentální retardací Žáci s lehkou mentální retardací EDUKAČNÍ A PORADENSKÝ SYSTÉM V ČR Edukační systém Předškolní vzdělávání Základní vzdělávání Profesní příprava Poradenský systém 21 4

5 6. ANALÝZA VÝSLEDKŮ ČINNOSTI SPPC při OU a PrŠ Charakteristika OU a PrŠ, Brno, Lomená Vytyčení cílů, hypotéz a popis metod zkoumaného šetření Popis poradenského zařízení Charakteristika výzkumného souboru Závěr výzkumného šetření 29 ZÁVĚR 35 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY.. 36 SEZNAM PŘÍLOH 37 PŘÍLOHY

6 Úvod Protože jsem nenaslouchal člověku, s nímž jsem hovořil, nic jsem se nedozvěděl, nenavázal jsem s ním kontakt a nemohl jsem mu pomoci. Michel Quoist Každý učitel by měl usilovat o všestranný rozvoj žákovy osobnosti. Tím se myslí rozvoj vědomostí, dovedností, návyků, rozvoj poznávacích procesů (zejména myšlení, pamatování, tvořivosti, pozornosti), dále rozvoj morálních a estetických znalostí, postojů a způsobů chování. To se samozřejmě neobejde bez kvalitního poznávání individuálních zvláštností jednotlivých žáků, všech vnějších a vnitřních příčin, které ovlivňují efektivnost výchovného působení. Ve škole nepracujeme s jakýmsi obecným žákem, který je podobný všem ostatním žákům ve třídě, ale každý žák je svérázný, má svérázné znalosti, dovednosti, výchovný profil, rozdílné nadání, temperament apod. Musíme nacházet vhodné pedagogické postupy, jimiž ovlivníme jejich vývoj ve smyslu zvolených výchovných cílů. Tento požadavek je starý více než tři sta let, jeho respektování žádá velmi důrazně Komenský, když hovoří o principu individuálního přístupu. Odhalení silných stránek dítěte i lepší pochopení příčin jeho problémů je nepostradatelné pro vzdělávání, prevenci a terapii obtíží i integraci postižených žáků. K tomu účelu slouží pedagogická diagnostika, jejíž význam ve světě i u nás stále roste. Je jedním z nejvýznamnějších komponentů vyučování a výchovy. Jednu z klíčových oblastí představuje diagnostika také v rámci speciální pedagogiky, jejímž cílem je co nejdokonalejší zařazení handicapovaného jedince do společnosti zdravých. Teprve na základě včasné a správné diagnózy, která je výsledkem diagnostického procesu, můžeme dítěti poskytnout optimální komplexní speciální výchovu a vzdělávání. Vrcholem těchto snah je pak možnost postižených dětí vzdělávat se a připravovat se na život mezi zdravými vrstevníky formou individuálního vzdělávacího programu, který vychází z dokonalého poznání dítěte a porozumění jeho specifickým potřebám. Cílem této bakalářské práce je prokázat důležitost a význam včasné a správné speciálně pedagogické diagnostiky žáků odborného učiliště v rámci poradenství, 6

7 v procesu integrace školské i sociální. A to na základě analýzy výsledků činnosti Speciálně pedagogického poradenského centra při Odborném učilišti a Praktické škole v Brně, Lomená. Na základě rozhovoru s členy týmu SPPC, který tvoří speciální pedagog, psycholog a socioprofesní poradce, jsem se snažila zjistit význam a úkoly každého z nich v poradenské praxi. Bakalářská práce je členěna na dílčí kapitoly a subkapitoly. První kapitola se zabývá obecnými základy diagnostiky, jejím významem a úkoly. Druhá kapitola podrobně analyzuje problematiku speciálně pedagogické diagnostiky, její význam, členění a využití v praxi, pro účely této práce zvláště v poradenství. Třetí kapitola navazuje na druhou a přibližuje diagnostiku týkající se žáků s mentálním postižením, diagnostické zásady a metody. Čtvrtá kapitola seznamuje s nosným pojmem mentální retardace, s její klasifikací a etiologií, osobnostními zvláštnostmi jedinců s mentální retardací a vzdělávacími možnostmi těchto osob. Pátá kapitola ozřejmuje problematiku edukačního a poradenského systému v České republice, včetně legislativního zabezpečení. Šestá a závěrečná kapitola se týká vlastního výzkumného šetření. Obsahem této kapitoly jsou vytyčené cíle, hypotézy a metody k výše uvedené problematice, včetně jejich ověřování. Výzkum se zabývá ověřováním významu speciálně pedagogické diagnostiky v poradenské praxi a zjišťováním úkolů a cílů práce Speciálně pedagogického poradenského centra při Odborném učilišti a Praktické škole, Brno Lomená 44. 7

8 1. OBECNÉ ZÁKLADY DIAGNOSTIKY A JEJÍ VÝZNAM 1.1. Diagnostika a diagnóza Termín diagnosis (z řečtiny) znamená v překladu hloubkové či rozšiřující poznání. Diagnostika je tedy poznávací proces, jehož cílem je získat o diagnostikovaném objektu co nejhlubší a nejkomplexnější poznatky, které napomáhají formulovat závěry v diagnóze. Diagnóza je výsledkem diagnostiky. Naznačuje prognózu, která obsahuje v sobě potenciální možnosti jedince, kterých může za určitých podmínek dosáhnout. Diagnostika provází všechny oblasti praxe a i laické veřejnosti je tento pojem znám, zejména v souvislosti s diagnostikou v medicíně, kde se také tento termín původně používal. V medicíně je diagnostika definována jako soubor aktivit, které se uskutečňují za účelem odhalení choroby. Později byl tento pojem převzat v jisté obměně také psychologií, pedagogikou, včetně pedagogiky speciální. V pedagogice a psychologii je pohled na diagnostiku širší. Největší rozdíl v pojetí cílů diagnostiky mezi medicínskými obory a mezi obory speciální pedagogiky a psychologie je ten, že v lékařství se zaměřuje pozornost především na zjištění příznaků chorob či postižení a jejich rozsahu a stupně. Na druhé straně psycholog a speciální pedagog se ve své diagnostické činnosti nezaměřují pouze na patologii, ale také na funkce neporušené, které lze zužitkovat při následné terapii a při začleňování jedince do společnosti. Jak už jsem uvedla výše diagnostika není předmětem pouze pedagogiky, psychologie nebo lékařských věd. Provádí ji každý, kdo se zamýšlí nad dítětem, každý na úrovni dané svými vědomostmi a specializací. Laickou diagnostiku provádí i rodič, který si klade otázky typu: Proč se nechce učit? Proč lže? Proč malé dítě pláče? Čím lépe je odborník připraven pro svou profesi, tím lepší diagnostiku je schopen provádět, tím lepší vytvoří základnu pro další působení. Diagnostika dobře provedená učitelem je rovnocenná diagnostickým závěrům jiných oborů, včetně oborů lékařských. Diagnostika rodičů v sobě obsahuje citový náboj, snahu dítěti pomoci, ochránit ho. Rodič vnímá dítě ve specifických situacích, zná jeho vývoj i momenty, které ho mohly v různém smyslu ovlivnit. Vedoucí 8

9 zájmového kroužku, kam dítě většinou přichází dobrovolně, zná lepší stránky dítěte, protože ho sleduje při té činnosti, kterou si samo vybírá, a proto v ní bývá úspěšné. Každá z uvedených profesí posuzuje dítě ze svého pohledu. Je třeba správně interpretovat zjištění profesionálů i rodičů a vyvodit z nich závěry, které přispějí ke komplexnímu vnímání dítěte a volbě pro dítě optimálních metod a přístupů Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Tyto pojmy se často ztotožňují, zaměňují, a proto bych ráda uvedla, co mají společného a v čem se liší. Základním rozdílem je samotný objekt diagnostiky. Pedagogická diagnostika se zabývá zdravým jedincem, který je co do úrovně inteligence, smyslových funkcí i sociálního chování v pásmu normy, zatímco speciálně pedagogická diagnostika se zaměřuje svou působností na osoby, které se od normy v nějakém směru odchylují. Pedagogická diagnostika může probíhat individuálně, ale i ve skupině, zatímco speciálně pedagogická diagnostika vyžaduje jen individuální přístup. Přes uvedené rozdíly mají společný cíl na základě získaných poznatků optimalizovat výchovu a vzdělávání jedince. 2. POJETÍ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ DIAGNOSTIKY A JEJÍ VÝZNAM Speciálně pedagogická diagnostika je součástí speciální pedagogiky, jejímž cílem je co nejdokonalejší zařazení handicapovaného jedince do společnosti zdravých. V rámci speciální pedagogiky představuje diagnostika jednu z klíčových oblastí. Zaměřuje se na posuzování individuálních zvláštností jedince, které ovlivňují efektivnost výchovného působení, a všechny vnitřní a vnější příčiny. Cílem je co možná nejlepší poznání postiženého či narušeného člověka, jeho osobnosti, možností vzdělavatelnosti a vychovatelnosti. Za tímto účelem se speciálně pedagogická diagnostika snaží získat co nejvíce informací o prostředí, ve kterém dotyčný jedinec žije, které na něj působí a které i on 9

10 svými osobnostními charakteristikami ovlivňuje ve vztahu k sobě. Zkoumá průběh dosavadního vývoje jedince i s jeho etiologií. Nové poznatky slouží ke zdokonalování výchovy a vzdělávání postižených jedinců. Myslím, že velmi výstižná je definice speciálně pedagogické diagnostiky, jak ji uvádí Š. Vašek, Speciálně pedagogickou diagnostiku jako vědní disciplínu je možné chápat jako systém poznatků, zaměřených na možnosti a prostředky poznávání individuálních vlastností postiženého jedince, na odhalování podstatných souvislostí, které jsou příčinou těchto vlastností. Současně tvoří východisko při individualizovaném programu speciálně pedagogického působení na diagnostikovaného jedince, který má optimalizovat jeho vývoj a uplatnění v životě Multidisciplinární přístup Člověk je harmonické spojení psychických, biologických a sociálních faktorů a je zřejmé, že objektivní pohled na jedince může vzniknout jen jako výsledek komplexního interdisciplinárního přístupu ze všech uvedených aspektů. Není tomu jinak ani při diagnostice postiženého jedince, která by měla být týmová a na které by se měl podílet lékař, psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník a dle potřeby ještě další. V průběhu diagnostického procesu by neměly existovat vztahy nad a podřazenosti mezi jednotlivými zastoupenými vědními obory. Podmínkou tohoto přístupu je však dostatečná informovanost a poznatky každého zúčastněného odborníka. Speciální pedagog může plně docenit lékařskou a psychologickou diagnostiku, která představuje výchozí poznatky pro jeho působení, jen tehdy, jestliže jí plně rozumí a je způsobilý ji adekvátně interpretovat ve výchově a vzdělávání Členění speciálně pedagogické diagnostiky Speciálně pedagogická diagnostika se dělí podle: - druhu postižení: 10

11 etopedická (zabývá se poruchami chování, řadíme sem i specifické vývojové poruchy učení) somatopedická (zabývá se tělesným postižením a zdravotním oslabením) logopedická (zkoumá poruchy a vady řeči a řečové komunikace) surdopedická (zkoumá poruchy a postižení sluchu) tyflopedická (zkoumá poruchy a postižení zraku) psychopedická (zabývá se mentálním postižením) Právě psychopedická diagnostika nás pro účely této práce bude zajímat nejvíce. Kromě toho lze speciálně pedagogickou diagnostiku členit podle: - etiologie na: kauzální (když je známa příčina) a symptomatickou (příčina není známa a diagnóza se omezuje na příznaky) - časového sledu provádění na: vstupní, průběžnou a výstupní - rozsahu sledovaných cílů na: globální a parciální (částečnou) - věku, kdy je diagnostika prováděna na: speciálně pedagogickou diagnostiku raného a předškolního věku, školního věku, mladistvých a adolescentů, dospělého věku 2.3. Etapy diagnostického postupu Diagnostický proces má určitou logickou posloupnost, která je základním předpokladem pro splnění stanovených cílů. Jde o následující etapy: (podle P. Dittricha, 1992) Záměrné a zaměřené získávání diagnostických údajů pomocí adekvátních metod. Zpracování, utřídění, analýza získaných údajů. Interpretace a hodnocení (na základě vztahu vnitřních dispozic a vnějších podmínek). Syntéza dat o prostředí i osobnosti, která nám umožní Stanovení diagnostického závěru a pedagogického opatření. 11

12 Výsledky představují konkrétní dosaženou úroveň vychovanosti a vzdělanosti postiženého dítěte. To se projevuje v úrovni vědomostí, v chování, v postojích, ve vztahu k plnění povinností, k dodržování společenských norem apod. Hodnocení úrovně vychovanosti a vzdělání většinou probíhá v těchto situacích: - při zařazování postižených dětí do speciálních výchovně-vzdělávacích institucí - na začátku školního roku (zjišťování vstupních vědomostí) - při zařazování do postupných ročníků odpovídajících jejich vědomostem nebo do vhodných výchovných skupin - při sledování efektivity výchovně-vzdělávacího procesu za určitý časový úsek - při klasifikaci - při profesionální orientaci - v poradenské činnosti 2.4. Využití získaných výsledků speciálně pedagogické diagnostiky v praxi Speciálně pedagogická diagnostika se nejčastěji uplatňuje: Při výběru dětí a mládeže, které vyžadují zvláštní péči. Podmínkou úspěšného výchově-vzdělávacího procesu je správné zařazení těchto dětí. Zde má speciální pedagog své nezastupitelné místo v týmu odborníků, kteří se uvedenou problematikou zabývají. Při výběru a zařazování do speciálních škol a zařízení se diagnostická činnost soustřeďuje na stanovení úrovně školních vědomostí, úrovně čtení, psaní a počítání, stanovení úrovně zručnosti a návyků, vychovanosti a úrovně řeči. Při optimalizaci výchovně-vzdělávacího procesu. Diagnostika je předpokladem úspěšného výchovně vzdělávacího procesu. Individuální výchovně vzdělávací program je podmíněn systémem poznatků o žákovi, což klade značné nároky na speciálního pedagoga. Při profesionální orientaci dětí a mládeže. Konečným článkem tohoto procesu je volba povolání. Je nutné sladit možnosti a zájmy dítěte s možnostmi a zájmy společnosti. Zde je velmi důležitá pomoc speciálního pedagoga. Diagnostická činnost se v této oblasti soustřeďuje na zjištění všeobecných a profesních zájmů, jejich trvalosti, psychických předpokladů pro 12

13 povolání, úrovně požadovaných školských vědomostí, způsobilostí a návyků, somatických předpokladů pro zvolené povolání. V procesu profesionální orientace je třeba počítat s neadekvátními představami při volbě povolání, a to jak ze strany postižených dětí, tak často i ze strany jejich rodičů. Lidé s mentálním postižením se často přeceňují. Jejich sebehodnocení je ovlivněno jejich způsobem uvažování a omezenou možností pochopit, jaké jsou jejich kompetence. V důsledku toho sebehodnocení není zcela objektivní, je nekritické a ovládané především emocionálně (např. přáním). Na druhé straně závisí prakticky po celý život na názorech jiných lidí. Ty přijímá mentálně postižený člověk zcela jednoznačně, jako danost, bez korekce a nekriticky. (Vágnerová, s.153) Při poradenské činnosti. Speciální pedagog je součástí pracovního týmu pedagogicko psychologických či logopedických poraden a speciálně pedagogických center. Poradenské poslání mají i metodická střediska při odborech sociální péče a výchovní poradci na školách pro mládež vyžadující zvláštní péči. Úkolem speciálního pedagoga na těchto pracovištích je práce v oblasti diagnostické, speciální výchovy a korekce a konzultační činnost. V rámci diagnostiky zjišťuje individuální zvláštnosti dětí, určuje prognózu a navrhuje výchovná opatření (zařazení do speciálních škol), korekční postupy a návrhy na další péči. V rámci konzultační činnosti zaujímá stanovisko k výsledkům jiných odborníků, konfrontuje je s vlastními závěry, poskytuje své výsledky ostatním členům pracovního týmu, interpretuje je. Konzultační činnost se dále soustřeďuje na poskytování informací a poradenské činnosti rodičům a učitelům. Snaží se usměrňovat postoje sociálního okolí k postiženému dítěti. 3. DIAGNOSTIKA ŽÁKŮ S MENTÁLNÍ RETARDACÍ 3.1. Diagnostika v psychopedii Jak už jsem uvedla výše, diagnostika dítěte s postižením vyžaduje komplexní týmovou spolupráci odborníků (lékař, psycholog, sociální pracovník, speciální pedagog). Při diagnostice dětí s mentálním postižením je ovšem nejfrekventovanější 13

14 spojením psycholog speciální pedagog. S jejich závěry se pedagogové v praxi setkávají nejčastěji. Dochází k vzájemnému doplňování psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky. Pro potřeby psychopedie by psychologická diagnostika měla plnit především tyto úkoly: - doplňovat diagnostiku medicínskou, která zachycuje nejčastěji klinický obraz postižení - vést k závěrům pro výchovnou praxi a k prognostickým úvahám o celkovém vývoji dítěte, jeho společenském a pracovním zapojení - stát se jedním ze solidních zdrojů, podkladů pro speciálně pedagogické závěry. Diagnostika v psychopedii má charakter srovnávací a diferenciální. Vychází ze znalostí zdravé osobnosti daného věku, tj. z dokonalé znalosti ontogeneze, věkových zvláštností, neboť pouze na tomto základě může být poznána odchylka. Zároveň se zaměřuje na sledování projevu jednotlivých osobností, aby mohla specifikovat jedinečnost toho kterého jedince. Rovněž sleduje sociální aspekty, neboť jednou ze základních charakteristik osobnosti mentálně retardovaného je silná ovlivnitelnost vlivy prostředí. Ke komplexnímu posouzení osobnosti je jejich dokonalá znalost nutná. (Černá, ) Přesto je třeba si uvědomit, že stanovení diagnózy mentální retardace je záležitostí pedopsychiatra, klinického či poradenského psychologa. Úkolem diferenciální diagnostiky je v případě mentální retardace odlišit tuto poruchu od stavů, které ji mohou napodobovat, což jsou především: smyslové vady (hlavně poruchy sluchu) poruchy řeči (především vývojová dysfázie, mutismus) ADHD, ADD syndrom a specifické poruchy učení psychická či kulturní deprivace syndrom týraného či zneužívaného dítěte jiné duševní poruchy typu pervazivní vývojové poruchy, dětské schizofrenie, aj. 14

15 3.2. Zásady diagnostické práce Diagnostika klienta se zdravotním postižením se řídí jistými principy, které mají obecnou platnost. Předznamenávají naši další práci s dítětem či jeho vychovateli po stránce diagnostické a poradenské (nápravné). O prvním principu komplexního přístupu již byla zmínka (týmová spolupráce při vypracování komplexní diagnózy), přičemž tento princip má ještě další rozměr. Případ dítěte není jen případem jeho samotného, ale případem celé rodiny, třídy, školy apod. Dalším principem je etiologické hledisko, čili preferování kauzální diagnostiky (kdy se zaměřujeme na příčiny stavu) před symptomatickou, která se omezuje na pouhou deskripci znaků. Longitudinální princip nám dává jistotu v tom, že diagnóza nebyla ovlivněna aktuálním stavem klienta při diagnostikování (z hlediska tohoto principu je výhodnější diagnostikování postiženého žáka ve škole než jeho jednorázové vyšetření v poradně či centru). Princip dynamiky nám říká, že neexistuje diagnóza jednou pro vždy. Uplatnění principu individuálního přístupu ke klientovi zabraňuje šablonovitosti a mechanickému aplikování diagnostických metod a technik Metody psychopedické diagnostiky V diagnostice mají důležitou úlohu její metody tj. určité postupy či způsoby, pomocí nichž získáváme informace o daném předmětu zkoumán. Základní přehled diagnostických metod pedagogiky a psychologie je z velké části podobný v obou oblastech se např. provádí pozorování a rozhovor. Každá oblast může mít svá specifika, čeho se daná metoda dotýká, co chce zjistit. V psychologické diagnostice jsou více než v diagnostice pedagogické propracovány testové metody (tj. výkonové testy a testy osobnosti). Speciálně pedagogická (psychopedická) diagnostika operuje (či využívá výsledky) diagnostickým instrumentářem z oblasti tzv. klinické (nestandardizované) metodiky i z oblasti testových (standardizovaných) postupů, zkoušek. 15

16 Do klinického instrumentáře patří anamnéza, pozorování (ve longitudiální formě jeden z nejdůležitějších diagnostických instrumentů), explorativní metody dotazníku a rozhovoru, analýza produktů činnosti (především dětské hry,kresby a písemných produktů), popř. kazuistika. Do testových metod využitelných v práce psychopeda patří jak standardizované didaktické testy, tak i některé testy psychodiagnostické (především testy schopností všeobecných jako je inteligence, či speciálních mentálních schopností, vědomostí, dovedností, výkonu, částečně i testy osobnosti, popř. testy zaměřené na poruchy) a sociometrické zjišťující sociální interakce v malých skupinách (Valenta, 2003). 4. MENTÁLNÍ RETARDACE 4.1. Klasifikace mentální retardace Nosný pojem mentální retardace (volně přeloženo jako zpoždění duševního vývoje), je v současnosti vymezován značným množstvím definic. Podle mého mínění je u nás nejznámější a nejvíce citovaná definice mentální retardace podle Dolejšího: Mentální retardace je vývojová porucha integrace psychických funkcí, která postihuje jedince ve všech složkách jeho osobnosti duševní, tělesné i sociální. (Dolejší, s. 38) Je to stav charakterizovaný celkovým snížením intelektových schopností (schopnost myslet, schopnost učit se a schopnost přizpůsobovat se svému okolí), k němuž dochází v průběhu vývoje jedince. Jde o stav trvalý, vrozený nebo časně získaný ( do dvou let života). Nedostatečnou stimulací prostředí dítěte může vzniknout sociálně podmíněná mentální retardace (někdy též zdánlivá mentální retardace). Není způsobena poškozením CNS. Projevuje se výrazným zpožděním vývoje řeči, myšlení, schopnosti sociální adaptace. Není to stav trvalý, při změně nepodnětného prostředí a vlivem vhodného výchovného působení může dojít ke zlepšení stávajícího stavu. Při komunikaci s veřejností či rodiči se dnes doporučuje používat místo pojmu mentálně retardovaný (mentálně postižený) označení osoba s mentálním postižením. Upřednostňováním označení člověk, osoba s mentální retardací se vyjadřuje 16

17 skutečnost, že mentálně postižení jsou především lidské bytosti, osobnosti, individuality, na druhém místě postižení. V profesionálním styku se v současnosti vychází z 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí. Byla zpracována WHO v Ženevě v r a vstoupila v platnost Mentální retardace patří do oboru psychiatrie, proto má jako první označení F. Oddíl F70 F79 je celý věnován mentální retardaci a toto F je považováno za základní kód. Následující číslice blíže určují a zpřesňují diagnózu. F70 Lehká mentální retardace (IQ 50-69) (dříve debilita) F71 Středně těžká mentální retardace (IQ 35-49) (dříve imbecilita) F72 Těžká mentální retardace (IQ 20-35) (dříve idioimbecilita, prostá idiocie) F73 Hluboká mentální retardace (do 19 IQ) (dříve idiocie, vegetativní idiocie) 4.2. Etiologie mentální retardace Mentální retardace nemá jednotnou příčinu. Většinou vzniká součinností více faktorů. Zvolský (1996,s. 157) uvádí jako nejčastější příčiny vzniku mentální retardace: Dědičnost intelektové schopnosti dítěte jsou výslednicí průměru intelektového nadání rodičů. Lehká mentální retardace vzniká většinou v důsledku zděděné inteligence a vlivů rodinného prostředí. Sociální faktory snížení intelektových schopností je způsobeno sociokulturní deprivací v rodinách nebo v institucionální výchově. Objevuje se v korelaci s výchovou v nižších sociálních vrstvách, v souvislosti se špatnými materiálními podmínkami, nestabilními rodinnými vztahy, špatnými bytovými podmínkami. Tyto faktory bývají většinou příčinou lehké mentální retardace. Další environmentální faktory zahrnují různá onemocnění matky během těhotenství, špatná výživa matky, infekční onemocnění dítěte v novorozeneckém 17

18 období, špatná výživa kojence, úrazy spojené s nitrolebním krvácením, porodní traumata. Jmenované faktory bývají příčinou lehké i těžší mentální retardace. Specifické genetické příčiny dominantně, recesivně podmíněné, podmíněné poruchou sex chromosomů, podmíněné chromozomálními aberacemi. Nespecificky podmíněné poruchy - chromozomální ani metabolická vada nebyla objevena, nebylo zjištěno porodní trauma ani jiné poškození plodu či novorozence. Příčina mentální retardace zůstává neobjasněna asi v 15 až 30% případů Specifika osobnosti žáka s mentálním postižením Děti se sníženou úrovní inteligence jsou obdařeni jistými osobnostními specifiky, s nimiž by měl být každý zainteresovaný pedagog obeznámen. Protože je velmi pravděpodobně, že se pedagog, vyučující na odborném učilišti, ve své školní praxi setká s žáky s lehkou mentální retardací, popř. s žáky nacházejícími se v hraničním pásmu mentální retardace, budu se nadále věnovat pouze problematice těchto žáků Žáci se zdánlivou mentální retardací Žáky odborného učiliště tvoří často adolescenti nacházející se v hraničním pásmu mentální retardace, tzn., že jejich IQ se pohybuje v pásmu od 70 do 80. Ve velké míře se jedná o jedince, příčinou jejichž deficitu je především výchovná a sociální zanedbanost (případně příslušnost k odlišné etnické menšině). U takových žáků je třeba počítat s patologií rodinného prostředí a následně pak s malým celkovým rozsahem znalostí, s nedostatky v oblasti návyků, s neobvyklými modely chování a řešení sociálních situací, s nedostatečnou motivací ke školní práci. Naopak se můžeme v mnohých případech opřít o jistou míru samostatnosti a praktických dovedností. 18

19 Žáci s lehkou mentální retardací Další skupinu žáků odborného učiliště tvoří adolescenti s lehkou mentální retardací, kde už je etiologie i organická. Tito žáci se vykazují poněkud odlišnou kvalitou i strukturou svých schopností. Ovšem i tito žáci, stejně jako žáci z hraničního pásma, jsou schopny osvojit si základní vědomosti, dovednosti a návyky, společenská pravidla a způsoby humanizace. S čím musí pedagog počítat především, je skutečnost, že je chování a prožívání těchto dětí primárně ovlivněno poškozením v oblasti kognitivních funkcí, sekundárně pak osobnostními vlastnostmi a faktory vnějšího prostředí. Mají obvykle slabé logické a abstraktní myšlení, vázne analýza a syntéza, horší představivost. Vědomosti si osvojují pomalu a naučené rychle zapomínají. Jejich slovní projev je jednoduchý, mají malou slovní zásobu. Výrazným rysem osobnosti bývá emocionální nevyrovnanost. Projevuje se rychlým střídáním nálad, popudlivou a ukřivděnou reakcí na neúspěchy, nepřiměřeným chováním k okolí. 5. EDUKAČNÍ A PORADENSKÝ SYSTÉM 5.1. Edukační systém pro žáky s mentální retardací Edukaci lidí s mentálním postižením je nutné chápat jako celoživotní proces. I u nepostižených jedinců se uznává nutnost celoživotního vzdělávání, zvyšování kvalifikace, rekvalifikace, prohlubování jazykových a dalších znalostí a dovedností. U mentálně postižených, u nichž kognitivní procesy probíhají podstatně pomaleji než u ostatní populace, stále výrazněji vystupuje potřeba jejich permanentního rozvíjení, stálého opakování a prohlubování jejich znalostí a dovedností a jejich soustavného vedení ke stále komplexnějšímu poznávání okolní skutečnosti. V současné době jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kam patří samozřejmě i žáci s mentální retardací, vzděláváni podle nového školského zákona MŠMT ČR č.561/2004 o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a na něho navazující Vyhlášky č. 73/2005 Sb. O vzdělávání dětí, žáků a 19

20 studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Předškolní vzdělávání Děti předškolního věku s mentálním postižením mohou navštěvovat buď: - mateřskou školu speciální denního nebo internátního typu - běžnou mateřskou školu (integrace) nebo - speciální třídu pro mentálně postižené při běžné mateřské škole Základní vzdělávání Na předškolní vzdělávání volně navazuje vzdělávání základní. Nejfrekventovanějším zařízením edukačního systému pro žáky s mentálním postižením je základní škola praktická. Je určena žákům s lehkou mentální retardací, ale jsou tam vřazováni také žáci s takovými rozumovými nedostatky, pro které se nemohou s úspěchem vzdělávat na běžné základní škole, což mohou být a jsou i žáci v pásmu podprůměru či v hraničním pásmu (IQ 80-70). Dále se zde na tomto typu školy můžeme setkat i s dětmi s dalšími psychickými poruchami, popř. s dětmi mentálně postiženými s některými projevy specifických poruch učení či chování. Základní škola praktická se svou strukturou, organizací a učebním plánem výrazně neodlišuje od běžné základní školy. V učebním plánu absentuje výuka cizích jazyků, navíc je v něm místo pro řečovou výchovu a tzv. doplňovací hodiny, některé předměty jsou dotovány nižším počtem hodin, jiné jsou posíleny (např. pracovní vyučování). Docházka do ZŠ praktické je v souladu se ZŠ devítiletá. Žáci, kteří se nemohou pro své rozumové nedostatky vzdělávat ani v ZŠ praktické je určena ZŠ speciální. Jedná se především o žáky nacházející se v pásmu středně těžké mentální retardace. ZŠ speciální se od škol běžného typu již značně odlišuje jak strukturou a organizací, tak i podobou učebního plánu. Může k ní být přiřazen ještě tzv. přípravný stupeň, jehož účelem je umožnit vzdělání žákům s těžším stupněm mentální retardace, kteří by 20

21 jinak nebyli schopni v ZŠ speciální alespoň částečně uspět. Přípravný stupeň je samostatná jednotka se zvláštním učebním plánem, který neobsahuje jednotlivé předměty, ale výchovy. Také učební plán ZŠ speciální je redukován na výuku trivia, věcné učení a jednotlivé výchovy. Při některých ZŠ speciálních byly zřízeny tzv. rehabilitační třídy pro děti s takovým závažným mentálním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na úrovni ZŠ praktické i speciální. Tyto třídy se orientují na maximálně možný rozvoj psychomotorických funkcí dětí, na rozvoj elementární komunikace, sebeobsluhy a omezené soběstačnosti Profesní příprava Volba povolání je v životě každého člověka velmi důležitým rozhodnutím, protože z profesní role vyplývá i budoucí sociální pozice člověka. Pokud jedinec nemá možnost vlastní seberealizace, ztrácí motivaci k práci na sobě, k překonávání překážek, ke vzdělávání a profesní přípravě. První rozhodování se odehrává okolo patnáctého roku, kdy má mladistvý ještě velmi omezené představy o možnostech, mívá nevyhraněné zájmy a zmatený obraz sebe sama. Dominantní roli v tomto rozhodování přebírají většinou rodiče. Důležitou roli hrají i poradenští pracovníci a pedagogové. Toto rozhodování je daleko více ovlivněno objektivními možnostmi než osobním přáním. Profesní orientace dětí a dospívajících s MR zaměřená na řešení otázek volby povolání a jejich budoucího pracovního uplatnění na trhu práce se prolíná celým edukačním procesem již od základní školy praktické. Důležitým kritériem se stává skloubení vhodnosti povolání se schopnostmi a vlastnostmi jedince s MR.. (Opatřilová, D., Zámečníková, D., 2005) Velké množství žáků s MR odchází studovat na odborná učiliště, popřípadě do praktických škol. V současné době ale stále více vzrůstá počet integrovaných žáků na středních odborných učilištích. Možnost pokračování v dalším studiu na střední škole je podmíněné úspěšným vykonáním přijímacích zkoušek. 21

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2005 Karel Mach 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY V růžovém sadu Diplomová práce Vedoucí

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2007 VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PhDr. Mgr. Barbora

Více

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 1 ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc. Praha, VŠCHT 2015 Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36318) 2 Obsah: 1. Speciální

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009 Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2009 Volba střední

Více

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice

Více

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně Úvod Tematiku integrace a prointegračních či inkluzivních snah a jejich reálných možností v aktuálních podmínkách české společnosti, jsem zvolila na základě vlastní zkušenosti a osobní angažovanosti v

Více

ZÁ KLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ZÁ KLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně základních škol reg. č.: CZ.1.07/1.3.13/03.0016 ZÁ KLADY

Více

Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění

Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění Bakalářská práce Autor: Michaela Poláchová Ekonomika a management zdravotních a sociálních

Více

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Erika Sychrová, DiS. Katedra: Katedra sociální pedagogiky Vedoucí práce: Mgr.

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Hana Číšecká

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Hana Číšecká UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Magisterské/kombinované studium 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Hana Číšecká Grafomotorická příprava na výuku matematiky na základní škole speciální Praha 2011 Vedoucí

Více

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI EVA ZEZULKOVÁ MARTIN KALEJA CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, BŘEZEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo

Více

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala: Lenka Najmanová Čelákovice

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Diplomová práce LEGISLATIVNÍ RÁMEC VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZŠ: VÝVOJ OD ROKU 1984 A SOUČASNÁ

Více

Hodnocení kvality služeb pedagogickopsychologické. Svatava Měřičková

Hodnocení kvality služeb pedagogickopsychologické. Svatava Měřičková Hodnocení kvality služeb pedagogickopsychologické poradny ve Vsetíně Svatava Měřičková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce popisuje činnost pedagogicko-psychologického poradenství. Teoretická

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Postoje žáků k integrované tělesné výchově

Více

Možnosti vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách v České republice

Možnosti vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách v České republice Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Možnosti vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách v České republice Educational opportunities of adult deaf

Více

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE U n i v e r z i t a P a l a c k é h o v O l o m o u c i Filozofická fakulta katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie obor: Školský management I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á

Více

Vzdělávání nadaných dětí a žáků. Přehled základních dokumentů

Vzdělávání nadaných dětí a žáků. Přehled základních dokumentů Vzdělávání nadaných dětí a žáků Přehled základních dokumentů Vzdělávání nadaných dětí a žáků (přehled základních dokumentů) Praha leden 2010 Zpracovali: Martina Kupcová, Simona Šedá, Karel Tomek, Radka

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

Příručka o práci asistenta pedagoga

Příručka o práci asistenta pedagoga Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.0003 Název: Využívání nových metod a forem práce u žáků

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Školní vzdělávací program Základní školy speciální Jihlava Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Marie Vítková,

Více

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace 8 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace V odborné literatuře pedagogické, psychologické se setkáváme s termínem specifické poruchy učení a chování,

Více

Z Á K L A D Y ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. - katedra speciální a sociální pedagogiky

Z Á K L A D Y ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. - katedra speciální a sociální pedagogiky ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH - katedra speciální a sociální pedagogiky Z Á K L A D Y S P E C I Á L N Í P E D A G O G I K Y Obor: Rehabilitační-psychosociální péče

Více

Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole. Petra Tomečková

Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole. Petra Tomečková Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole Petra Tomečková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato práce se zabývá tématem podpory zdraví u dětí mateřských

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Metodika práce asistenta pedagoga žáků s poruchami autistického spektra

Metodika práce asistenta pedagoga žáků s poruchami autistického spektra Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 Metodika práce asistenta pedagoga žáků s poruchami autistického spektra Tato publikace je pracovní verzí

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková Studijní a pracovní záměry absolventů středních škol se zdravotním postižením Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2010 OBSAH

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více