Poděkování patří především paní PhDr. Dagmar Přinosilové, Ph.D. za odborné vedení, cenné rady a velikou podporu, kterou mi poskytla jako vedoucí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poděkování patří především paní PhDr. Dagmar Přinosilové, Ph.D. za odborné vedení, cenné rady a velikou podporu, kterou mi poskytla jako vedoucí"

Transkript

1 Masarykova univerzita PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Integrace dítěte s atypickým autismem do běžné základní školy Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D. Vypracovala: Michaela Cikrdlová

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně, pod odborným vedením PhDr. Dagmar Přinosilové, Ph.D. a použila jsem jen prameny uvedené v seznamu použitých zdrojů. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. V Brně, dne Michaela Cikrdlová 2

3 Poděkování patří především paní PhDr. Dagmar Přinosilové, Ph.D. za odborné vedení, cenné rady a velikou podporu, kterou mi poskytla jako vedoucí bakalářské práce. Děkuji paní Mgr. Daně Bryksové, která mi poskytla informace týkající se Dominikova vzdělávání v základní škole, rodičům Dominika, kteří mi umožnili přístup k informacím a hlavně Dominikovi, bez kterého by tato práce nevznikla. 3

4 Obsah Úvod Autismus Etiologie autismu Diagnostika autismu Klasifikace autismu Komunikace dětí s autismem Atypický autismus Etiologie atypického autismu Diagnostika atypického autismu Komunikace dětí s atypickým autismem Vzdělávání dětí s atypickým autismem Možnosti vzdělávání dětí s atypickým autismem Integrace Modely integrace Formy integrace Rodina a vliv prostředí ve výchově autistických dětí Kazuistika Rodinná anamnéza a vyšetření prostředí rodiny Osobní anamnéza Vzdělávání Sociální vztahy a komunikace Závěr Resumé Seznam literatury Přílohy 4

5 Úvod Autismus řadíme mezi pervazivní vývojové poruchy, což je označení pro poruchy, které se projevují již od raného dětství. Postihuje většinu psychických funkcí, ale nejvíce se problémy objevují v sociálně-komunikačních kompetencích. Autistické děti nereagují standardním způsobem na běžné sociální signály jako je třeba oční kontakt nebo mimika obličeje. Jedním z typů autismu je i atypický autismus, kterému se věnuji ve své bakalářské práci. Jelikož už přes rok pracuji jako osobní asistentka u chlapce s atypickým autismem, rozhodla jsem se více věnovat tomuto tématu a napsat práci právě o něm. Cílem práce bylo zjistit, jak probíhá integrace dítěte s atypickým autismem do běžné školy, průběh jeho vzdělávání a jak probíhá komunikace mezi ním a jeho okolím. První kapitola je věnována autismu obecně. Co je to autismus, jaká je vlastně jeho etiologie a spouštěcí mechanismy, jaká je diagnostika, klasifikace a jak jedinci s autismem komunikují. V druhé kapitole jsem se zaměřila přímo na atypický autismus, který byl diagnostikován chlapci, kterému je věnována kazuistika. Třetí kapitolu jsem zaměřila na vzdělávání dětí s autismem, jaké jsou vlastně jejich možnosti vzdělávání, zda je možná integrace a jak v této problematice působí rodina a okolí. Kapitola čtvrtá je věnována kazuistice. V bakalářské práci byly použity metody a techniky jako analýza dokumentů (psychologická vyšetření), pozorování, rozhovor s učitelkou, speciálním pedagogem, matkou a Dominikem. 5

6 1. Autismus Uplynulo již přes 50.let od prvního popsání autismu. Leo Kanner je pokládán za prvního, kdo popsal autismus v psychiatrické literatuře. Pro svět není autismus novinkou a zkoumání se posunulo také do pedagogických oborů. Nedostatečná znalost problematiky autismu v České republice často způsobuje nesprávný přístup k autistickým lidem, a také nesprávné stanovení diagnózy. Autismus byl a někdy ještě bývá vnímán jako nemoc a k poskytování vzdělávání se přistupuje jako ke vzdělávání dlouhodobě nemocného dítěte s psychickým postižením. Jedinečné projevy autistických dětí jsou dávány do nesprávných souvislostí. Autismus je komplikovaná vada, která narušuje komunikaci a zanechává dítě neschopné vytvářet běžné mezilidské vztahy. Je to celoživotní postižení, které se objevuje nejpozději do tří let věku, diagnostikuje se ale většinou mnohem později nebo je určena diagnóza mentální retardace. Autismus postiženým brání adaptovat se na běžné prostředí, ve kterém žijí. Život bývá pro lidi s autismem chaos bez pravidel, proto si vytvářejí pravidla, kterým oni sami rozumí (Vítková, 2004). Snadné je porozumět chování zdravého dítěte, ale porozumět autistickému dítěti vyžaduje speciální znalosti a dlouhodobou zkušenost. I v tomto případě se znalost týká pouze jednoho určitého dítěte, protože neexistují dvě děti s autismem, které by se chovaly a vyjadřovaly své emoce stejným způsobem (Beyer, Gammeltoft, 2006). Autismus bývá charakterizován stereotypními způsoby chování, omezenými zájmy a aktivitami. Dítě nemá rádo změny a mívá specifickou příchylnost k neobvyklým předmětům. Kvalita komunikace je silně narušena, dítě často vůbec nemluví, a když ano, tak není schopné vést běžnou komunikaci a často opakuje slova nebo věty. Chybí emoční reakce, pohledy do očí, bojí se neškodných věcí, chybí i tvořivost ve hře. Bývá provázen problémy v chování jako výbuchy vzteku, agrese nebo sebezraňování. Vše bývá jako obrana a únik z nesnesitelné tísně, kterou může autistickým lidem způsobit jakákoli změna (Vítková, 2004). 6

7 1.1 Etiologie autismu Stupeň závažnosti poruchy bývá různý, a to od mírné formy (málo symptomů), až po formu těžkou (velké množství symptomů). Problémy se musí projevit v každé části základní diagnostické triády. Autismus je poruchou, jejíž příčinu se zatím nepodařilo odhalit. Určitou roli by mohly hrát genetické faktory, různá infekční onemocnění a chemické procesy v mozku. Moderní teorie říká, že autismus může vzniknout až při kombinaci několika těchto faktorů. Autismus je syndrom, který se diagnostikuje na základě projevů chování (www.autismus.cz). Zpočátku se mylně předpokládalo, že příčina vzniku autismu je v chybném rodičovském přístupu a v patopsychologii rodičů. Nyní se již ví, že příčina leží v biologické nebo organické oblasti, že jde o neurologickou poruchu, že autismus je porucha neurobiologického původu spočívající na genetických faktorech. Zjištěno bylo, že většina z postižených utrpěla během těhotenství, při porodu či těsně po porodu poškození mozku nebo se nacházeli v prostředí, ve kterém vyvíjející se mozek neměl optimální podmínky pro pozitivní růst (infekční choroby, metabolické poruchy či genetické vady). Najdeme zde také poměrně vysoké procento prokazatelných dysfunkcí např. spánkový nebo čelní lalok jsou nějakým způsobem dysfunkční, vyšetření mozkomíšní tekutiny prokázalo nerovnováhu určitých přenašečů, nervové buňky se jeví být izolované. Z tohoto pohledu je autismus vnímán jako neurologická dysfunkce. Můžeme ho tedy označit za chronickou vývojovou poruchu s multifaktoriálními příčinami. Autismus se vyskytuje častěji u mužů (asi 3x více) než u žen. Díky zpřesňující se diagnostice počet jedinců s autismem v poslední době narůstá (http://brno.apla.cz). Faktory, které by mohly spouštět autismus: Prostředí: olovo, kadmium, hliník, antimon, rtuť, chemikálie jako formaldehyd, toluen Strava: nedostatek vápníku, hořčíku, železa, vitaminu B6 nebo B1, antioxidantů, 7

8 glutathionu, esenciálních mastných kyselin a jiných potravinových doplňků Metabolické: nedostatečná detoxikace ledvin, hypoglykémie, plísně, prach, pyl, abnormality v režimu aminokyselin, nedostatek fenosulfotransféry Alergické: potraviny (zvláště gluten a kasein), potravní barviva a aditiva Střevní: syndrom netěsnosti střev, nedostatečná absorpce, přebytek kvasinek, neúplné strávení proteinů, bakteriální toxiny, parazitární infekce Imunologické: očkování, virové infekce (www.dobromysl.cz) 1.2 Diagnostika autismu V oblasti diagnostiky je situace velmi problematická. Z důvodu neznalosti problematiky autismu je mnohým dětem s autismem stanovována chybná diagnóza. Diagnostický proces spočívá nejprve v psychologickém a psychiatrickém vyšetření, které musí upřesnit, zda se skutečně jedná o poruchu autistického spektra. Autismus je syndromem, kdy je stanovena diagnóza na základě projevů chování bez ohledu na možnou příčinu vzniku. V další fázi se stanovuje, zda je autistická porucha v souvislosti s jinou somatickou nemocí či genetickou anomálií. Objektivizuje se míra nespecifického postižení CNS. Komplexní vyšetření umožňuje posouzení této poruchy z různých pohledů. Psychologicko-psychiatrická diagnostika Při určování diagnózy autismu je nutné brát v úvahu to, že se jedná o spektrum symptomů, které se může pojit s kterýmkoliv jiným onemocněním, poruchou. Jde o 8

9 vrozený handicap a první abnormality v chování a vývoji se projevují před třetím rokem dítěte. Důležitou oblastí je stanovení mentální úrovně dítěte s autismem či jinou pervazivní vývojovou poruchou. Multifaktoriální vývojové škály: Gesell, Bayleyová, PEP, APEP Je zřejmé, že děti s autismem mívají výsledky ve vývojových škálách a inteligenčních testech nesourodé. V některých oblastech naprosto selhávají, v jiných jsou úspěšnější. Hlubší potíže jsou zaznamenávány v oblasti komunikace, představivosti, sociálním porozumění a emocionální empatii. Děti s autismem naopak mnohdy vynikají v abstraktně vizuálním myšlení, mívají dobrou mechanickou paměť, která je v ostrém kontrastu k nízké schopnosti verbálního porozumění. V České republice se nejčastěji používá škála CARS (Childhood Autism Rating Scale Škála dětského autistického chování), která hodnotí dítě celkem v patnácti behaviorálních oblastech, jako třeba vztahy k lidem, schopnost nápodoby, schopnost adaptace, apod. Škála může být užita na základě přímého pozorování, informací od rodičů či jiných anamnestických dokumentů. Škálou CARS je možné hodnotit již dvouleté děti a děti, které sice ještě nemluví, ale dosáhly alespoň 18 měsíců mentálního věku. Další škálou je škála ADI (Autism Diagnostic Interview), která je formou rozsáhlého dotazníku, který je vyplňován zaškoleným odborníkem na základě získaných informací od rodičů a mapuje okolo stovky specifických projevů dítěte v minulosti i současnosti (www.autismus.cz). Autismus je identifikován ve třech širokých oblastech tzv. triádě: Problémy v oblastech: Sociální interakce Lidé s autismem nejsou schopni používat obecných forem vystupování, jako je třeba pohled do očí, výraz tváře, gesta, apod. Nejsou schopni sdílet radost a smutek. Je 9

10 známý také nedostatek sociální a emocionální vzájemnosti, jako je neschopnost aktivně se účastnit her, raději mají samotu nebo používají ostatní osoby jako nástroj k mechanické pomoci (Vítková, 2004). Některé děti s autismem mají tendenci hledat v současně probíhajících událostech vztah příčiny a následku. Pláče sestřino miminko, protože někdo křičí? Nebo někdo křičí proto, že sestřino miminko pláče? Tento typ nejistoty pozorujeme i u zdravých dětí v raném stadiu vývoje. Zdravé dítě si však velmi brzy vytvoří způsoby, jak takové situace interpretovat (pomocí komunikace a pomocí citových vazeb na dospělé osoby). Děti s autismem však mají při řešení emocionálních konfliktů problémy s nepřiměřeným uplatňováním kauzality. (Beyer, Gammeltoft, 2006, s. 23) Komunikace a dialog Vývoj mluvené řeči je buď opožděn nebo zcela chybí. Pokud je řeč vyvinuta, jedinci neumí začít a udržet konverzaci (Vítková, 2004). Pokud není vytvořena aktivní mluvená řeč, může to být způsobeno nedostatečným pochopením funkce a možností komunikace (Beyer, Gammeltoft, 2006). Používání jazyka bývá stereotypní a opakující se. Chybí také spontánnost, představivost a schopnost napodobit pravidla společenského chování (Vítková, 2004). Mentální představy a představivost Většina dětí s autismem zůstane na úrovni konkrétních a doslovných zážitků po celou dobu života. Představy se v raném stadiu vývoje kryjí s fyzickým vnímáním. Proces integrace představ do souvisejících vzájemně propojených zkušeností je pravděpodobně pro dítě s autismem velmi obtížný. (Beyer, Gammeltoft, 2006, s.27) Pokud jsou postižení přítomna ve více oblastech, hovoříme o pervazivní vývojové poruše. Člověk s pervazivní vývojovou poruchou může být současně mentálně retardovaný. Pervazivně znamená, že je zasaženo něco hluboko v člověku, něco, co zasahuje celou osobnost člověka, a to je případ lidí s autismem (Vítková, 2004). 10

11 Psychodiagnostické metody Pozorování - zajímáme se o dítě samotné, jeho chování v různých situacích, za přítomnosti blízkých i cizích osob - pozorujeme mimiku, řeč, projevy emocí Rozhovor - slouží k získávání potřebných informací o dosavadním životě dítěte a jeho rodiny Vývojové škály - nejsou určeny k zhodnocení intelektu, ale prostřednictvím jich lze získat posouzení celkové neuromotorické zralosti dítěte Testy rozumových schopností Wechslerovy zkoušky inteligence PDW, WISC III, WAIS-R Kresba a grafomotorika - významná součást psychologického vyšetření (Pipeková, 1998) 1.3 Klasifikace autismu Kromě klasické varianty Kannerova dětského autismu, se do kategorie vývojových poruch zařazují i další onemocnění. Autismus je zařazován mezi pervazivní vývojové poruchy. Je důležité, že neexistují žádné typické případy autismu, každý je individuální a převažují spíš rozdíly, než podobnosti (http://brno.apla.cz.). Dezintegrační porucha Dezintegrační porucha se dříve nazývala Hellerovou psychózou. Je to pervazivní vývojová porucha, při které předchází období normálního vývoje asi do dvou let. V několika měsících dochází ke ztrátě dovedností, ochuzení nebo ztrátě řeči, změně chování, apod. Většina postižených zůstává těžce mentálně postižena. 11

12 Rettův syndrom Bývá popisován pouze u dívek. V době mezi 7. a 24. měsícem dochází k částečné nebo úplné ztrátě získaných manuálních a verbálních dovedností, společně se zpomalením růstu hlavy. Charakteristická je ztráta funkčních pohybů ruky, stereotypní kroutivé svírání ruky, jakoby mycí pohyby rukou, časté nadměrné slinění a vyplazování jazyka. Typický také bývá sociální úsměv. V průběhu dětství dochází k vybočení páteře, objevují se epileptické záchvaty, ale obvykle malého typu. Téměř všechny případy doprovází hluboká mentální retardace. Klinefelterův syndrom Tento syndrom představuje genetickou poruchu s vazbou na chromozom X, vyskytující se u mužů. Zde je nápadné zvláštní chování v odvrácení se při pozdravu nebo vyhýbavého pohledu. Vyskytuje se plácání rukama, tření rukou, hryzání kloubů na prstech, nervózní pochechtávání, apod. Stupeň mentální retardace je mírný až středně těžký. Landau-Kleffnerův syndrom Pro tento syndrom je typická ztráta schopnosti mluvit. Řeč přitom bývá předtím velmi dobře vyvinuta. Dítě nevykazuje autistické rysy. Podobnost s autismem bývá spojována s tím, že rodiče uvádějí, že se u jejich dětí v prvních letech objevovala řeč, která se ztratila kolem dvou až třech let života. Děti s tímto syndromem jsou velice hyperaktivní, často neklidné, až agresivní. Téměř vždy se vyskytují epileptické záchvaty. Atypický autismus Je pervazivní vývojová porucha, která se liší od autismu buď dobou vzniku nebo nenaplněním všech tří sad diagnostických kritérií. Chybějí poruchy jedné či dvou ze tří oblastí psychopatologie požadované pro diagnózu autismu, přestože existují charakteristické abnormality v jiných oblastech. 12

13 Aspergerův syndrom Aspergerův syndrom byl popsán v roce 1944 německým psychologem Hansem Aspergerem. Sociální abnormality nejsou u Aspergerova syndromu tak výrazné jako u autismu. Základním znakem této poruchy je egocentrismus, provázený malou nebo nulovou schopností či snahou po kontaktu s vrstevníky. Přednost bývá dána osamělým aktivitám a komunikace probíhá zvláštním způsobem. Typická je sociální naivita, důsledná pravdomluvnost, šokující poznámky, se kterými se děti nebo dospělí obracejí na úplně neznámou osobu. Postižena bývá také hrubá motorika. Postižený má problém naučit se jezdit na kole, plavat, bruslit, lyžovat. Je potřeba speciální péče. Dostatečně jsou inteligentní v abstraktním smyslu, nikoliv praktickém (Vítková, 2004). 1.4 Komunikace dětí s autismem Mnoho dětí s autismem si nevytvoří aktivní mluvenou řeč. Může to být dáno nedostatečným pochopením funkce a možností komunikace. Příčinou může být také nižší vývojová úroveň nebo specifická vývojová porucha typu dysfázie. (J.Beyer, L.Gammeltoft, 2006, s. 25) Verbální řeč: - málo nebo žádná komunikativní řeč - slovní opakování otázek, pokynů - nápadnost melodie řeči, síla hlasu, výška tónu - užívání především podstatných jmen a sloves - vcelku rozumí víc řeči než dává najevo Neverbální řeč: - mimika a gestikulace bývají málo diferencované a málo variabilní - potřeba tahání komunikujícího partnera, přivedení ho k předmětu, který ho zajímá - neverbální řeč bývá zálibou autistického dítěte (Vítková, 2004) 13

14 Důležité je vytvořit smysluplnou řeč do 5 let. Až u 30% postižených se tento faktor nevyvine nikdy. Autisté rozumí jednotlivým slovům, ale nerozumí složitějším slovním spojením. Problémy mohou být i s přednesem, proto se někdy řeč zdá být jakoby robotí. Tento problém se může s věkem zmírnit nebo zcela zmizet. Někdy přetrvává také špatná výslovnost. Opakování slov, frází a vět může mít důvod jako strach, úzkost nebo touhu upoutat na sebe pozornost. Velký problém bývá také v užívání známých slov v nesprávný okamžik (www.seminarky.cz). Důležité je pomoci postiženému s lepším porozuměním. Pokud je autistovi ukázán obrázek nebo fotografie, bude mnohem více klidnější, než když mu pořád dokola bude něco opakováno slovně. Pokud má autista oblíbené téma, vydrží o něm debatovat neustále dokola, což může být pro okolí často vyčerpávající. Neměli bychom ale jedinci zakazovat o jeho oblíbeném tématu mluvit, protože právě jeho téma dokáže často zvládat úzkost a obavy (seminář v SPC - Autismus, 2008). Obvykle bývají pozorovány 2 typy řeči: Velmi dlouhé věty, kombinace slov, která si vypůjčili, ale některým pořádně nerozumí. Jejich vlastní jazyk, který si sami vytvořili a který odráží jejich skutečné porozumění. Důležitá je individualizace a adaptace na úroveň myšlení jedince s autismem. Proto je dobré používání takových způsobů komunikace, kterou autista zvládne a pochopí. Čím více je dítě postižené, tím důležitější je méně mluvit, používat kratší věty, vybírat jednoduchá slova a mluvit pomaleji. Měla by se užívat taková forma komunikace, která je konkrétnější a vizuálně prostorová. Vlastní výuka řeči by měla probíhat ve dvou fázích: 1) Dosáhnutí hlasového napodobení 2) Výuka významové řeči (podněcování každého hlasového projevu, podněcovat verbální i neverbální projev, apod.) Řeč je prostředkem, kterým komunikujeme. Od druhých lidí dostáváme signály s významem. Řeč je nástrojem přiřazování formy významu. To není případ jedinců 14

15 s autismem. Nemají stejné vybavení pro zacházení se symboly. Proto je pro ně většina běžných lidských symbolů mimo chápání, protože symboly jsou příliš abstraktní. Příklad: Pokaždé, když Bart jede k moři, říkají mu rodiče: Jedem na pláž, Barte. Bart tomu celkem dobře rozumí. Jednoho pěkného nedělního večera vzali rodiče Barta na návštěvu k nějakým příbuzným. Silnice byly ucpané, protože se mnoho lidí vracelo ze svého víkendového pobytu u moře. Bartova matka řekla jeho otci: Vypadá to, že na pláži bylo plno. Tato poznámka vyvolala v Bartovi paniku. Totálně ho zmátla. Slyšel slovo pláž, ale jejich auto nejelo směrem k pláži. (Bart cestu zná. Jako zpracovatel detailů získává Bart informace z postřehnutelných detailů.) Pláž pro něho znamená jet na pláž. (Vermeulen, 2006, s. 66). 15

16 2. Atypický autismus Atypický autismus je pervazivní vývojová porucha, která se liší od autismu buď dobou vzniku nebo nenaplněním všech tří sad diagnostických kritérií. Chybějí poruchy jedné či dvou ze tří oblastí psychopatologie požadované pro diagnózu autismu (postižení vzájemné sociální interakce, komunikace a představivosti), přestože existují charakteristické abnormality v jiných oblastech. (Vítková, 2004, s. 346) 2.1 Etiologie atypického autismu Etiologie autismu není přesně dána, proto ani u atypického autismu nemůžeme přesně říci, co je jeho příčinou. Na léčbu ani neexistuje účinná medikace. Léčba pouze tlumí projevy nemoci, i když se dbá především na programy podporujících zlepšení chování, smyslovou integraci, apod. (www.dobromysl.cz) Do teorií, které by mohly vysvětlovat etiologii, můžeme zařadit například souvislost s metabolickými poruchami organismu jedince nebo i onemocnění, která se určitým způsobem podílejí na vývoji mozku, a to třeba zarděnky v těhotenství matky, tuberkulózní skleróza nebo nedostatek kyslíku při narození. (Vítková, 2004) 2.2 Diagnostika atypického autismu Atypický autismus bývá diagnostikován tehdy, pokud není při diagnostice dostatek informací z okolí jedince a pokud: První symptomy autismu jsou zaznamenány až po třetím roce života. Tato situace je vzácná, ale vzhledem k různorodosti příčin vzniku autismu možná. Abnormální vývoj je zaznamenán ve všech třech oblastech diagnostické triády, ale způsob vyjádření, tíže a frekvence symptomů nenaplňují diagnostická kritéria. 16

17 Jedna oblast z diagnostické triády není výrazně narušena. Autistické chování se přidružuje k těžké a hluboké mentální retardaci. Můžeme pozorovat některé symptomy jednoznačně typické pro autismus, ale mentální věk je natolik nízký, že míra komunikačního nebo sociálního deficitu nemůže být v ostrém kontrastu s celkovou mentální úrovní. (www.autismus.cz) 2.3 Komunikace dětí s atypickým autismem Při komunikaci můžeme využívat AAK (alternativní a augmentativní komunikace), která se pokouší kompenzovat, ať už po určitou dobu nebo trvale, projevy komunikačních poruch. Alternativní komunikace Augmentativní komunikace Používá se jako náhrada mluvené řeči. Podporuje již existující komunikační schopnost, která je však nedostatečná. Metody AAK 1) bez pomůcek užití prostředků nonverbální komunikace jako je mimika, gestikulace, pohled, vizuálně motorické znaky 2) s pomůckami využívání předmětů, obrázků, fotografií, symbolů (piktogramy) Díky AAK snižujeme pasivitu postiženého jedince, zvyšujeme jeho zapojení do činnosti, rozšiřujeme možnosti aktivní komunikace. a Bliss. Mezi nejčastější komunikační systémy autistů zařazujeme piktogramy, Makaton 17

18 Komunikační systém s obrázkovými symboly piktogramy Piktogramy využíváme tehdy, když dítě není schopno dekódovat písmo. Společně s piktogramy vždy používáme také mluvenou řeč. U některých slouží k alternativní komunikaci, u jiných k augmentativní, ale může se také využívat jako forma sociálního čtení. Piktogramy obsahují kolem 700 symbolů, které představují osoby, předměty, činnosti, vlastnosti, pocity a další pojmy. Ze začátku je potřeba seznamovat se s co nejvíce obrázky a fotografiemi. Všímat si, které věcí má dítě rádo, o které se zajímá, ty vyfotografovat a použít je v komunikaci s ním. Komunikační systém Makaton Jde o nonverbální jazykový program, který byl vytvořen logopedkou Margaret Walker (Velká Británie). Slovník makatonu využívá manuální znaky doplněné mluvenou řečí a symboly. Jde asi o 350 znaků, které vycházejí z pojmů běžného života denního programu. Komunikační systém Bliss Při metodě Bliss se využívá místo slov jednoduchých obrázků. Základní slovník obsahuje asi kolem 100 symbolů. Kombinací symbolů vytváříme další významy. Nad každým symbolem je vždy nápis popis symbolu, takže je srozumitelný všem. (Pipeková, 1998) Některé děti s atypickým autismem jsou schopné běžné komunikace se svým okolím. Není proto třeba užívání AAK. Ale i v tomto případě je někdy praktické využít různých nápisů nebo vytvoření tabulek v místech, kde si děti nejsou až tak jisté nebo je díky symbolům navádět k činnostem, které mají na daném místě a v daný okamžik vykonávat. Mnohem lépe si pak uvědomují, co mají vlastně dělat. 18

19 3. Vzdělávání dětí s atypickým autismem I když je autismus možná nejlépe zdokumentovaný a vyhodnocení dětský psychiatrický syndrom, zůstává stále ohromná propast mezi teoretickým porozuměním autismu a jeho pochopení v praktickém životě. Autismus je jedním z nejkomplikovanějších postižení. (www.brno.apla.cz) Pokud chceme, aby se dítě s autismem vzdělávalo, realizace je možná pouze tehdy, pokud jsou pedagogické cíle, obsah a postupy zaměřeny na jeho osobitost a jeho specifické potřeby. Hlavní oblasti, ve kterých může být podporován vývoj dítěte jsou rodina, předškolní a školní zařízení. Všechny tyto oblasti musí bezpodmínečně úzce spolupracovat, společně dítě pozorovat a doplňovat se navzájem při výchově a vzdělávání. Mezi zásady, které se musí dodržovat, patří například uznávání dítěte v jeho jiném bytí; vstupovat s ním do kontaktu i tehdy, když jsou jeho sociální způsoby chování nezvyklé a pokusit se vytvořit formu kontaktů sociálně akceptovatelných; podporovat výstavbu já identity a všechny kroky navázat na přirozené smysluplné souvislosti a řád v okolí dítěte. Děti s atypickým autismem mají právo navštěvovat školu, jejíž vzdělávací nároky odpovídají jejich výkonovým schopnostem. Tento vzdělávací nárok může být řešen jen tehdy, když je škola v uspořádání výuky a ve své organizační struktuře flexibilní a má odvahu k nekonvenčnímu jednání. (Vítková, 2004, s. 366) Mezi rámcové podmínky týkající se učitelského sboru patří: - být připraven přijmout a realizovat rozhovor, poradenství - flexibilita učitelského sboru - otevřenost pro jiné, někdy nekonvenční pedagogické koncepty - připravenost k akceptování dodatečnou pečovatelskou službu Mezi rámcové podmínky týkající se třídy patří: - velikost třídy - další žáci s poruchami chování - počet střídajících se vyučujících ve třídě (Pipeková, Vítková, 1996) 19

20 Ke vzdělávání se využívá speciálních metod, postupů, pomůcek, forem a prostředků vzdělávání, také kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek. Dále se mohou využívat speciální učebnice, didaktické materiály a zajišťuje se také asistent pedagoga. Dobrý je snížený počet dětí ve třídě a jiná úprava organizace vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací potřeby dítěte. (Vyhláška č. 73/2005 Sb.) 3.1 Možnosti vzdělávání dětí s atypickým autismem způsoby: Výuku můžeme realizovat podle zvláštností a potřeb autistických dětí těmito 1) běžná třída v běžné škole (zde mohou být integrovány děti s lehčí formou autismu, jako např.aspergerův syndrom, atypický autismus) 2) speciální třída v běžné škole (snížený počet žáků na 4-6) 3) auti-třídy při školách a zařízeních pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 4) speciální škola pro děti s autismem (www.brno.apla.cz) 3.2 Integrace Obecně si lze pod pojmem integrace (latin.sl. integer = nenarušený, úplný) představit slučování jednotlivých částí v celek. Opakem integrace je segregace (latin.sl. segregatio = oddělování). Dříve byli jedinci s postižením oddělováni od tzv. zdravé populace. K veliké změně došlo v roce 1989, kdy se výchova a vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami přestala chápat jen jako oblast speciálního školství. Postupně začala snaha o zapojení těchto jedinců do všech typů škol a školských zařízení. Základním východiskem je nerozlišování dětí na handicapované a intaktní a změna v zaměření na dítě v celé šíři jeho osobnosti a sociálních vztahů, nikoli se 20

21 zřetelem pouze na jeho postižení, ať se jedná o handicap zdravotní či sociální (Vítková, 2004). Zvláštní pozornost je třeba věnovat zajištění rámcových podmínek, odborných i nárokových, bez nichž se může integrační vyučování uskutečňovat jen obtížně. Kromě standardních požadavků na pedagogickou kvalifikaci, které byly za vědecké spoluúčasti rozpracovány během výzkumu ve školách, jde také o organizaci obcí a zákonné zajištění potřebných sociálních a terapeutických doprovodných opatření mimoškolní pomoci. Od možnosti zřizovat speciálně pedagogická centra na úrovni okresů, spojené se školskou reformou, se očekává rychlé zlepšení rámcových integračních podmínek, a to nejen u mnohých angažovaných zastánců integrace. (J.Pipeková, M. Vítková, 1996, s. 55) Díky přibývajícím zkušenostem vznikaly integrační třídy v běžných školách dříve hlavně tam, kde velkou snahu projevili rodiče postižených dětí ze středních vrstev společnosti (J.Pipeková, M.Vítková, 1996). Aktuální snahou je pozitivní integrace zdravotně postižených žáků do školského systému. Žákovi musí být škola dostupná a materiálně vybavená tak, aby dopad handicapu byl co nejúčinněji eliminován. Snadněji se začleňují ty děti, které s ostatními komunikují nebo mají komunikační předpoklady. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání nabyl účinnosti 1.ledna A přímo v 16 se můžeme dočíst o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a 18 objasňuje individuální plán, díky kterému se může jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami upravit průběh vzdělávání podle jeho potřeb. Vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných je velmi provázána se zákonem č. 561/2004 Sb. V ní se pojednává o formách speciálního vzdělávání žáků se zdravotním postižením v 3 - týká se přímo integrace a i v 6 se objasňuje individuální vzdělávací plán. Mezi další vyhlášky týkající se problematiky školství můžeme zařadit: Vyhlášku č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. 21

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Kateřina Panáčková dětský psycholog Oddělení dětské neurologie při Fakultní nemocnici v Ostravě Historický vývoj terminologie E. Bleuler, 1911:

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

Diagnostická kritéria

Diagnostická kritéria AUTISMUS ZNÁMÁ NEZNÁMÁ Pavel Mühlpachr Od prvního popsání autismu uběhlo přes 50 let. Pro svět není autismus novinkou. Výzkum autismu se ubíral různými směry, publikovala se různá vysvětlení přičiň, vyzkoušeny

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE?

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? Brožura pro dospívající s Aspergerovým syndromem PhDr. Lucie Bělohlávková Dostal jsem diagnózu Aspergerův syndrom. V hlavě mi běží řada myšlenek a otázek... Je to některá z

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole

Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole Základní škola Pardubice Studánka, Pod Zahradami 317 bezbariérová, pavilónová škola v zeleném areálu se 720 žáky Zákon č. 561/2004

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

POHLED LÉKAŘE NA AUTISMUS S VYUŽITÍM POSLEDNÍCH VÝZKUMŮ

POHLED LÉKAŘE NA AUTISMUS S VYUŽITÍM POSLEDNÍCH VÝZKUMŮ POHLED LÉKAŘE NA AUTISMUS S VYUŽITÍM POSLEDNÍCH VÝZKUMŮ Autismus je porucha, jejíž příčinu se prozatím nepodařilo odhalit. Předpokládá se, že určitou roli zde hrají genetické faktory, infekční onemocnění

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Somatopedie a logopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Naše zařízení je primárně určeno žákům s těžším stupněm mentálního postižení. Mezi charakteristické znaky tohoto postižení patří

Více

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PaedDr. Zuzana Kaprová 2012 Historický vývoj postavení osob se zdravotním postižením REPRESE (likvidace, segregace) CHARITA křesťanství

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Pojem zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění podle školského zákona

Více

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Hodnocení v současné škole zaměřené na hodnocení žáka i školy z pohledu školního psychologa a školního speciálního

Více

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Tam,kde postižení není překážkou. Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha

Tam,kde postižení není překážkou. Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha Tam,kde postižení není překážkou Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Most Příklady dobré praxe ZŠ a MŠ Bílý Potok

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE TŘÍDA PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA NEBO/A INTEGRACE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V DĚTSKÉM REHABILITAČNÍM CENTRU

Více

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Změna: 147/2011 Sb. Ministerstvo školství,

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název programu ŠKOLA NÁS BAVÍ Název školy Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín Adresa školy 696 31 Bukovany 132 Ředitel

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

Metodika práce s dětmi a žáky s PAS

Metodika práce s dětmi a žáky s PAS Metodika práce s dětmi a žáky s PAS autor: Mgr. Helena Pěnkavová Projekt Komplexní systém služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami města Ostrov, reg.č. CZ.1.07/1.2.11/03.0002, spolufinancovaný

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012

INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012 INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ?! Praha, 28.4.2012 OBECNÝMI CÍLI VZDĚLÁVÁNÍ JSOU ZEJMÉNA rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 7

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Základy speciální pedagogiky. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Základy speciální pedagogiky. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Základy speciální pedagogiky studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Předměty speciálně pedagogické péče, individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Předměty speciálně pedagogické péče, individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Poruchy autistického spektra MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Úvod pervazivní (všeprostupující) vývojová porucha triáda poškození - narušené sociální chování, komunikace, představivost

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 Změny školního řádu č. 3, kterými se mění a doplňuje školní řád Č.j. 467/08 ze dne 3.9.2012, platné s účinností od 3.9.2012 :

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122 Česká republika Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122 B. Smetany 1122, 742 21

Více

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se 3.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Psychopatologie dětského věku J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Organizace dětské psychiatrie Nástavbový obor na psychiatrii dospělých, dříve též na pediatrii, otázka jak do budoucna dětské

Více

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných III. Platné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK. Vývoj dítěte ve věku od 6 do 11 let

MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK. Vývoj dítěte ve věku od 6 do 11 let MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK Vývoj dítěte ve věku od 6 do 11 let Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více