SLEDOVÁNÍ OČNÍCH POHYBŮ PRO DIAGNOSTIKU V NEUROVĚDÁCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLEDOVÁNÍ OČNÍCH POHYBŮ PRO DIAGNOSTIKU V NEUROVĚDÁCH"

Transkript

1 INSPO Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami 28. března 2015, Kongresové centrum Praha 2015 BMI sdružení SLEDOVÁNÍ OČNÍCH POHYBŮ PRO DIAGNOSTIKU V NEUROVĚDÁCH Vratislav FABIÁN 1,2, Martin DOBIÁŠ 2, Jaromír DOLEŽAL 3, Jiří JOŠT Medicton Group, s.r.o., Za Hanspaulkou 9, Praha ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Technická 2, Praha ČVUT v Praze, Český institut informatiky, robotiky, kybernetiky, Zikova 1903/4, Praha Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, Jeronýmova 10, České Budějovice Anotace: Text příspěvku je zaměřen na prezentaci vybraných výsledků a zkušeností získaných při řešení projektu Sledování očních pohybů pro diagnostiku v neurovědách č. TA podpořeného Technologickou agenturou ČR. Při řešení projektu byla vyvinuta potřebná technologie ke sledování očních pohybů, vznikla sada okulometrických testů a navrženou videookulografickou metodou bylo změřeno více než 350 žáků základních škol. Cílem provedeného experimentu bylo ověřit možnosti využití technologie ke sledování očních pohybů při diagnostice specifických vývojových poruch učení, a to zejména dyslexii. V následujícím textu je uveden popis použité technologie, navržené metody měření včetně okulometrických testů a získaných zkušenosti z provedeného experimentu s dětmi. Součástí textu jsou také vybrané výsledky měření ve vazbě na možnosti jejich využití v praxi. 1 Úvod Zkoumanou oblastí je vyšetření očních pohybů a použití získaných záznamů k diagnostice neurovývojových poruch ve vztahu k psychologii a speciální pedagogice. Duševní děje jsou úzce spjaty s centrální nervovou soustavu (CNS). Jejich vztah je interakční: CNS podmiňuje duševní dění a současně je duševním děním modifikována. V CNS se ukládají výsledky učení a výchovného či terapeutického působení. Okohybné svaly jsou bohatě inervovány (z 12 párů hlavových nervů to jsou tři páry, které se účastní inervace) a řízeny z nižších i vyšších etáží CNS. Jejich registrace proto umožňuje nahlédnout do nervových dispozic jedince a učebních či terapeutických účinků, a může tak přispět k objektivizaci pedagogicko-psychologických nálezů, obdobně jako např. v interní medicíně vyšetření EKG přispívá k objektivizaci poslechového nálezu. V registraci očních pohybů je šance zpřesňovat diagnostiku a účinněji klienta vést na cestě výchovné či terapeutické. Nejčastěji se vyskytující specifická porucha učení je dyslexie, proto její diagnostika tvořila jednu z hlavních náplní řešeného projektu. Dyslexií se rozumí omezená schopnost naučit se číst navzdory normální inteligenci, dobrému tělesnému i duševnímu zdraví, přiměřené vzdělávací nabídce, motivaci a vyvíjenému úsilí dotčeného jedince. Postižený jedinec své problémy bez cizí pomoci nezvládne a porucha závažným způsobem zasahuje do jeho života, zpočátku školního a posléze i pracovního a významně ho omezuje v uplatnění jeho nadání a tvořivosti. Dyslexie byla označena jako nemoc 20. století (Matějček, 1993; Bakker, 2006), a to proto, že ve 20. století neobyčejně stoupla hodnota vzdělání a že nejdůležitější cestou k němu je právě dovednost číst a psát. Lidé, kteří tuto základní dovednost plně nezvládnou, se tak dostávají do handicapovaného postavení se všemi nepříznivými následky, ať už společenskými (ztrácíme kus jejich tvůrčího potenciálu), či osobními (pokles osobního štěstí a spokojenosti). Z tohoto pohledu je proto nanejvýš záslužné porozumět podmínkám zdravého čtenářského vývoje a jeho nejvýznamnější odchylce - dyslexii, provést včasnou diagnózu a následně i intervenci. Včasnou diagnózou a včasnou nápravou se rozumí období před nástupem dítěte do školy, tedy ještě dříve než se nekontrolovaně rozeběhnou všechny nepříznivé pochody (kognitivní, emocionální, socializační), které provázejí dyslektika ve věku školním i později. Díky technologickému rozvoji v posledních deseti letech došlo k výraznému zvyšování výpočetního výkonu počítačů a miniaturizaci kamer. Úlohy sledování očních pohybů tak postupně začínají nacházet uplatnění v různých oblastech. Nyní se zde nabízí možnost screeningového vyšetření na základě očních pohybů, které lze provést i u předškolních dětí, které ještě číst neumí. Vzhledem ke spontánním reakcím mozku a oka na řízené

2 situace mohou výstupy měření očních pohybů sloužit jako jeden z velmi spolehlivých podkladů k analýze řady stavů. Oční pohyby je v principu možné rozdělit na konjugované a diskonjugované. U konjugovaných očních pohybů se oči pohybují ve stejném směru vzhledem k objektu, u diskonjugovaných v opačném směru. Ke konjugovaným očním pohybům se řadí pohyby fixační, sakadické, plynulé sledovací a vestibulárněoptokinetické (Ciuffreda a Tannen, 1995). Fixační oční pohyby. Díváme-li se v klidu na pevný bod, nezůstává oko bez pohybu. Jsou popsány tři druhy fixačních očních pohybů: tremor, drift a mikrosakády (Leigh a Zee, 1987; Ciuffreda a Tannen, 1995). Sakády. Patří k pohybům kontrolovaným vůlí. Jsou nejrychlejší z očních pohybů. Jejich funkcí je zachytit rychle se pohybující objekt a jeho obraz promítnout na foveu, místo nejostřejšího vidění na sítnici oka. Sakády mají jedinečný rys: invariantní poměr mezi maximální rychlostí a velikostí (amplitudou). Tento poměr se nazývá hlavní sekvence a bývá užíván jakožto identifikační znak sakád u dosud neznámého očního pohybu. Sakadický systém kontroluje výsledek své činnosti, tj. dosažení objektu a jeho foveaci a pokud nalezne chybu, tj. objekt není foveován, vypočte novou tzv. korektivní sakádu. U velkých sakád (amplituda >15 ) je běžné tzv. podstřelení či hypometrie. U malých sakád je naopak pozorováno příležitostně tzv. přestřelení či hypermetrie. Sakadický systém je schopen se učit či se přizpůsobovat změnám ve vizuálním poli. Tento adaptivní proces přitom probíhá nevědomě. Plynulé sledovací oční pohyby. Ve srovnání se sakádami jsou plynulé sledovací oční pohyby určeny pro hladké, kontinuální pozorování pohybujících se objektů. Aby tuto úlohu mohly plnit, pracují nikoli v režimu vzorkovacím jako sakády, ale v režimu kontinuálním: nepřetržitě porovnávají rychlost pohybu oka s rychlostí objektu a zajišťují jejich rovnováhu, či minimalizují tzv. rychlostní chybu (neúnosný rozdíl v obou rychlostech). Tomu je podřízen druh podnětů, na který plynulé sledovací oční pohyby reagují, i reakční čas. Plynulé sledovací oční pohyby ve srovnání se sakádami reagují na podnět rychleji Leigh a Zee (1987) udávají normální dobu latence 130 ms oproti 200 ms u sakád. Podobně jako u sakád i u plynulých sledovacích očních pohybů je pozorována adaptační schopnost. Jsou-li plynulé sledovací oční pohyby vystaveny tréninku, např. denně v průběhu jednoho týdne sledovat kyvadlo, jejich schopnost hladce a plynule sledovat objekt narůstá (Ciuffreda a Tannen, 1995). 2 Použitá technologie sledování očních pohybů Pro účely snímání očních pohybů byl použit systém I4Tracking, který byl vyvinut společností Medicton Group s.r.o., za přispění ČVUT v Praze. Tento systém pracuje na základě videookulografické metody, která používá ke sledování polohy oka a jeho stavu oční kameru. Jedná se o sofistikovanou metodu, která je neinvazivní a přitom dostatečně přesná pro sledování očních pohybů. Systém je možné rozdělit na dvě zdánlivě izolované, ale vzájemně propojené a spolupracující části - hardware (HW) a software (SW). Zatímco HW slouží zejména ke snímání potřebných obrazových dat v předem vhodně zvolené geometrii, SW představuje jádro celého systému I4Tracking a zajišťuje kompletní management prováděných experimentů. Celé zařízení je mobilní, přenosné v kufříku, tzn. vyšetřovat lze dle potřeby v prostředí, které je pro daný účel nejvhodnější (škola, rodina, poradna atd.). 2.1 Popis HW části systému I4Tracking HW část systému I4Tracking představuje sofistikované snímací zařízení, které snímá videookulografickou metodou oční pohyby. SW aplikace tato měřená data následně matematicky vyhodnocuje jako oční reakce respondenta na vizuální stimul. Základem snímacího zařízení jsou dvě malé kamery (oční a scénická), které jsou připevněny k náhlavní části tak, aby z bezprostřední blízkosti snímaly oční pohyby a okolí uživatele, jak znázorňuje obr. 1. Oční kamera snímá reakci oka testované osoby jako odraz obrazové informace v polopropustném zrcátku ve vlnovém spektru blízké infračervené oblasti. Scénická kamera slouží k záznamu zorného pole testované osoby a může být použita ke kontrole obrazu sledovaného uživatelem, časové synchronizaci apod. Při měření testovaným dětem nebyla fixována hlava, čímž došlo ke snížení jejich nervozity z nového, neznámého vyšetření. Z důvodu nezávislosti na světelných podmínkách okolního prostředí je oko ozařováno infračervenými diodami, které jsou umístěny v modulu oční kamery.

3 Obr.1: HW část systému I4Tracking Zařízení I4Tracking bylo navrženo tak, aby jeho technické vlastnosti umožňovaly komfortně měřit oční pohyby za účelem diagnostiky dyslexie u dětí. Vysoká snímkovací frekvence až 150 snímků za sekundu umožňuje zaznamenat i ty nejrychlejší oční reakce. Hlava měřeného dítěte při experimentu není fixována, což snižuje jeho psychickou zátěž spojenou s neznámým vyšetřením, nikoliv však na úkor přesnosti měření. Pokud při řešení úlohy nedojde k vychýlení hlavy testované osoby o více než 25 x 25 x 25 cm oproti klidové pozici při kalibraci, je zaručena dostatečná přesnost měření. Technické parametry použitého zařízení jsou uvedeny v tab. 1. Model Medicton I4Tracking Metoda měření videookulografická, monokulární Snímkovací frekvenci oční kamery max. 150 fps Rozlišení oční kamery 752 x 489 px Připojení k PC 1x USB 3.0, 1x USB 2.0 Rozlišovací schopnost 0,1 Přesnost snímání ±0,5 Hmotnost přibližně 150 g Velikost displeje pro zobrazení úloh až 27" Tab. 1: Technické parametry zařízení I4Tracking 2.2 Popis SW aplikace systému I4Tracking Návrhy experimentu a vlastní měření probíhá v SW aplikaci I4Tracking. Tato aplikace v současné podobě umožňuje zejména jednoduše navrhovat jednotlivé okulometrické testy s vizuálními stimuly a jejich následné vyhodnocení. Níže jsou uvedeny hlavní vlastnosti aplikace: jednoduchý nástroj na tvorbu experimentů s vizuálními stimuly (fotografie, jednoduché obrázky se statickými body či body s přesně danou nebo náhodnou trajektorií) nástroj pro synchronní záznam očních pohybů a velikosti pupily

4 přizpůsobení kalibrace (adaptace měřícího zařízení včetně parametrů pracoviště jednotlivým respondentům) požadavkům experimentátora definování různých oblastí zájmu v jednotlivých vizuálních stimulech (možnost zpracování naměřených dat pro tyto oblasti) nastavení různých barev pozadí vizuálního podnětu nastavení jednotlivých časových parametrů experimentu (různé zobrazovací intervaly vizuálních podnětů) nástroj pro přizpůsobení přechodových snímků (důležité při měření velikosti pupily) vizuální stimul může být doprovázen i zvukovým podnětem vizualizace naměřených dat (včetně možnosti zobrazení obrázku oka) export naměřených dat (např. ve formátu vhodném pro MS Excel) jednoduché statistické zpracování naměřených dat doprovodný záznam zvuku možná kontrola videosignálu (nutné pro případ přizpůsobení měřícího zařízení konkrétnímu probandovi) možnost nastavení Přechod na další snímek při kliknutí myší možnost začlenění video souborů do experimentu možnost nastavení pozadí ke každému snímku, pro zabránění přebliků mezi jednotlivými snímky začlenění teplotních map pohledu do vyhodnocení jednotlivých snímků začlenění trasování pohledu do vyhodnocení jednotlivých snímků (časový sled, jak proband sledoval snímek) volitelná vzorkovací frekvence digitální kamery Obr.2: Navržená úloha sakády II v SW aplikaci systému I4Tracking

5 3 Metodika vyšetření 3.1 Příprava dítěte na vyšetření Před přípravou techniky (nastavení parametrů) na měření je nutné řádně připravit dítě na vyšetření. Dítě může být po nasazení náhlavní soupravy mírně neklidné, proto je vhodné nechat jej aspoň 5 minut adaptovat se na novou situaci (např. s ním nezávazně konverzovat). Při vyšetření mohou být přítomní kromě psychologa také rodiče, či spolužáci (v počtu jednoho až dvou), kteří mohou zmírňovat úzkost vyšetřovaného dítěte. Před spuštěním měření je nutné dítěti sdělit přesné pokyny k následující úloze a ověřit si, že je správně pochopilo. V průběhu vyšetření by nemělo být dítě rušeno externími podněty. Proto je nutné instruovat i další osoby přítomné vyšetření, aby zachovaly v průběhu měření naprostý klid. Po tomto kroku je možné přistoupit k technickým nastavením. Obecná nastavení Náhled videa a. vzdálenost testované osoby od monitoru musí být 55 až 60 cm b. oči testované osoby musí být ve výšce středu monitoru c. v měřicím prostředí by neměly být žádné odlesky a přímé sluneční světlo dopadající do kamery či na infračervený filtr (zatáhnout závěsy, žaluzie apod.) d. měření by mělo probíhat v klidném prostředí bez přítomnosti třetích osob a. oko musí být vidět v náhledu celé, viz obr. 3 b. v obraze nesmí být vidět kraje či výřez infračerveného filtru, nebo lomy jím způsobené c. oko (spojnice koutků oka) musí být vodorovně d. zornice by měla být překryta červeným kruhem e. při pohledu testované osoby na dolní hranu monitoru nesmí docházet k částečnému zakrytí zornice očními řasami f. kamera musí být správně zaostřena velikost odrazů infračervených diod (bílé odlesky, 2 větší a čtyři menší) musí mít minimální velikost Obr.3: Nastavení snímacích parametrů oční kamery v aplikaci I4Tracking

6 Nastavení snímacích parametrů kamery a. vzorkovací frekvence musí být nastavena na hodnotu 150 snímků za sekundu b. hodnota Pixel clock se nastaví dle vzorkovací frekvence na minimální hodnotu c. musí být povoleny parametry Hardware gamma a auto-gain d. aktivní plocha kamery se zmenší na rozměry, které umožňují dosáhnout vzorkovací frekvence 150 snímků za vteřinu. Zornice a duhovka musí být uprostřed. Nemusí být vidět koutky oka. 3.2 Popis okulometrických testů Diagnostika specifické vývojové dyslexie je založena na vizuální stimulaci probanda prostřednictvím speciálních stimulů. Jako vizuální podněty se používají neverbální úlohy (např. dítě sleduje sekvenčně body ve statickém či dynamickém provedení) z důvodu diagnostiky i předškolních dětí. V rámci projektu byla v konzultaci s odborníky vytvořena sada úloh, která tvoří baterii okulumetrických testů. Baterie okulomotorických úloh byla navržena a ověřována tak, aby zachytila nejčastější vývojové poruchy učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie aj.), ADHD, vývojové poruchy jazyka (dysfázie), poruchy citové vazby, poruchy autistického spektra, intelektovou disabilitu. Zahrnuje úlohy očních pohybů, které jsou kontrolovány jak z nižších etáží CNS (reflexy), tak z vyšších etáží CNS (voluntární oční pohyby). Jedná se především o tato dílčí vyšetření: Vyšetření fixační stability představuje úlohu s cílem fixovat pohled na terčík uprostřed obrazovky. Nejprve se zobrazuje varianta uniformní: tečka je černá a pozadí bílé (či světle šedé). Doba úlohy: 10 s. Poté následuje varianta optokinetická, stimulující optokinetický nystagmus a znesnadňující fixaci. Doba úlohy opět 10 s. Přechod z jedné varianty do druhé bude plynulý: s nástupem jedenácté vteřiny naskočí na obrazovce během jedné - dvou vteřin svislé světle a tmavě šedé pruhy, které se začnou ihned při svém zjevování pohybovat ve směru zprava doleva. Rychlost pohybu 5 /s. Vyšetření plynulých sledovacích očních pohybů (PSOP) představuje úlohu, u které je cílem plynule sledovat stimul pohybující se horizontálně na obrazovce. Úloha má dvě fáze: v úvodní (a lehčí) variantě je pohyb terčíku rovnoměrný a plynulý (konstantní rychlost 5 /s). V následující druhé (a těžší) variantě se rychlost terčíku zvyšuje, až překročí hranici, za kterou PSOP ztrácejí svou účinnost. Vyšetření sakád I představuje úlohu sekvenčního sledování, při které se na obrazovce postupně objevují terčíky a cílem je na ně přesunovat pohled. V úvodní, lehčí fázi jsou doby, kdy jsou jednotlivé terčíky zobrazeny, konstantní a trvají cca 350 ms. Rovněž vzdálenosti mezi jednotlivými stimuly jsou v úvodní fázi konstantní (ne méně než 3 ). V navazující druhé, těžší fázi se proměňují doby podnětů, a současně se proměňují i vzdálenosti mezi terčíky. Vyšetření sakád II představuje úlohu sekvenčního sledování, při které si dítě samo určuje tempo. Na obrazovce naskočí 6 řádek terčíků po šesti terčících v každé řádce a cílem je se podívat na všechny terčíky ve směru jako by se jednalo o čtení textu. Vyšetření pro-sakád představuje klasickou sakadickou úlohu. Vyšetřovaná osoba fixuje nejprve bod ve středu obrazovky, a jakmile se objeví sakadický podnět na jedné či druhé straně obrazovky, přesouvá svůj pohled k němu. Strana, na které se sakadický podnět objeví, se vybírá náhodně. Vyšetření anti-sakád představuje anti-úlohu ke klasické sakadické úloze. Vyšetřovaná osoba je instruována, aby se podívala na opačnou stranu, než na které se objevil sakadický podnět, a zhruba stejně daleko od fixačního bodu. Vyšetření gravitačního středu představuje úlohu obdobnou klasické sakadické úloze, ale v některých časových okamžicích se namísto jednoho terčíku zobrazí dva terčíky blízko u sebe a zkoumá se, kam míří prvotní sakadická reakce. Časový harmonogram měření pro předškolní děti zobrazuje tab. 2. Před zahájením měření je vhodné dítě rychle během několika minut zábavně seznámit s úlohami, oční kamerou a postupem měření. Vlastní měření se provádí v několika blocích, které jsou odděleny krátkou pauzou a instrukcemi pro další blok. Celé vyšetření včetně přípravy a instrukcí zabere přibližně 10 minut.

7 Úloha číslo: Délka úlohy [s]: Délka kalibrace [s]: Instrukce před úlohou [s]: 1 Fixační stabilita PSOP Sakády I Sakády II Prosakády 40 6 Antisakády Gravitační střed Celkem Tab. 2: Časový harmonogram vyšetření 3.3 Popis měřené skupiny Měření probíhala v říjnu, listopadu a prosinci roku 2013 v 6 základních školách a jedné mateřské škole. Všechna tato vzdělávací zařízení mají mezi svými žáky děti s různými specifickými poruchami učení. V rámci 25 měřících dní bylo celkem změřeno 378 dětí, tj. 217 chlapců a 161 dívek. Jejich věkové rozložení je názorně zobrazeno na obr. 4. Obr.4: Relativní četnosti věku dětí v měřené skupině Před samotným měřením byli rodiče žáků informováni o prováděném výzkumu a každé dítě mělo podepsán informovaný souhlas rodičů s účastí na experimentu. Rozřazení žáků do jednotlivých skupin specifických poruch zobrazuje obr. 5. Většina respondentů má však vícenásobnou specifickou poruchu učení (více typů).

8 Obr.5: Relativní četnosti diagnóz dětí v měřené skupině Pro další zpracování dat byly vybrány záznamy dětí s dyslexií a dětí s dyslexií v kombinaci s jinou poruchou. K těmto záznamům byla následně vybrána kontrolní skupina záznamů dětí bez žádné diagnózy tak, aby tento výběr svým složením odpovídal výběru záznamů dyslektiků z hlediska věku a pohlaví. Skupina dyslektiků v této práci pro zvolenou úlohu fixační stability čítala 15 dětí, kontrolní skupina pak 35 dětí. 3.4 Popis použitého zpracování dat Naměřená data jsou nejprve vyhodnocena aplikací I4Tracking, která převádí obrazová data z kamery snímající oko na souřadnice na monitoru, kam byl namířen pohled. Situaci zobrazuje obr. 6. Ve snímku z oční kamery je detekován střed pupily, a na základě souřadnic středu pupily odpovídající kalibračním bodům v pravidelné mřížce zahrnující rohy obrazovky je určen aktuální průmět snímku na monitor. Obr.6: Souřadnice kalibračních bodů v prostoru kamery a detekovaný střed pupily, devíti bodová kalibrace

9 Pro zpracování naměřených dat je dále použit programový balíček Eye Movements Signal Analysis (EMSA, dále jen toolbox) v prostředí Matlab. Toolbox svojí funkcí těsně navazuje na program I4Tracking, dále zpracovává a provádí vyhodnocení měřených signálů. Nejprve je použito předzpracování surových signálů, což zahrnuje například korekci vypadlých snímků. Následuje detekce a korekce artefaktů podle různých kritérií (fyziologická rychlost kontrakce/dilatace pupily, rychlost pohybu, atd.), a vyřazení těchto okamžiků z dalšího zpracování. V této fázi je také odstraněno mrkání. Dále jsou vypočteny základní parametry, jako jsou úhlová rychlost pohybu oka, zrychlení, atd. Následuje automatická klasifikace částí záznamů na sakády, fixace a výpočet jejich parametrů: četnosti, délky, směry pohybů, atd. Dále následuje fáze synchronizace okulometrických dat a prezentovaných stimulů a výpočet vlastních příznaků specifických pro danou úlohu. V tomto příspěvku je z baterie testů vybrána pro demonstraci základní úloha fixační stability. Úkolem měřené osoby je stále se dívat, fixovat pohled na stimul, který je umístěn ve středu obrazovky. Pro fixační stabilitu jsou diagnostiky významné odchylky od ideálního průběhu, v tomto případě ideální průběh přestavuje setrvalý pohled na fixační bod. V reálné situaci však vždy k určitým drobným pohybům dochází. Na obr. 7 jsou vidět průměty pohledu na monitor. Terčík ve středu monitoru, na který se mělo fixovat, je zobrazen modrým kruhem. Žlutou čarou je vyznačena cesta pohledu, a ta je dále rozdělena na černými tečkami označené rychlé pohyby - sakády, a červenými tečkami označené fixace. Průběh očních pohybů zdravého dítěte (bez žádné diagnózy), v pravé části obr. 7, představuje téměř ideální průběh. V pravé části obrázku jsou vidět záznam pro dítě bez diagnózy, vlevo pak pro dítě s diagnostikovanou dyslexií, obě děti mají 9 let. V horní části obrázků je část záznamu, kdy byl prezentován pouze fixační terčík, v dolní části obrázku je část záznamu, kdy byl na pozadí prezentovány pohybující se pruhy, které mají cíleně komplikovat fixace a zvyšovat diskriminační citlivost úlohy. Obr.7: Naměřené záznamy, 9 let, vlevo dyslexie, vpravo zdravé dítě. V horní části varianta uniformní, v dolní části optokinetická. Na obr. 7 vlevo dole je zřetelně vidět, že v druhé části úlohy dítě nedokázalo udržet pohled na fixační terčík, a několikrát se podívalo na pohybující se pruhy. Na obr. 7 vlevo nahoře je vidět, že i v úvodní části úlohy dítě nebylo schopno stále fixovat terčík. Prostý počet těchto odchylek od fixovaného bodu, odskoků je sám o sobě diagnosticky významný a představuje míru fixační instability, která je charakteristická pro vývojové poruchy učení. U dyslexie dochází častěji k chybným, nežádoucím pohybům od fixovaného bodu ( odskokům ), a to především v optokinetické variantě. Nález ukazuje na sníženou fixační stabilitu, tj. schopnost udržet záměrně oko v jedné a téže fixační pozici a eliminovat spontánní pohyb, který fixaci naruší. Statistické rozložení celkového počtu chybných pohybů ( odskoků ) ukazuje obr. 8, ze kterého plyne, že statistické rozložení příznaků se mezi skupinou dyslektiků a věkově vyváženou kontrolní skupinou liší. U skupiny dyslektiků dochází nejméně k jednomu odskoku (tj. chybné sakádě), u kontrolní skupiny nejvýše jednomu odskoku (tj. chybné sakádě). Podle prostého faktu, zda došlo alespoň k jednomu odskoku, je možné v této skupině odhalit dyslexii s pravděpodobností 75%, což je velmi příznivý a statisticky významný výsledek. Pokud budou při vyhodnocení využity další pokročilé statistické metody a budou brány v úvahu všechny úlohy i parametry, lze očekávat výrazné zvýšení přesnosti diagnostiky. Dalšími parametry, které budou do

10 vyhodnocení získaných dat pro obě části úlohy postupně přidány, jsou např.: doby trvání jednotlivých odskoků, jejich velikost, absolutní odchylku od ideálního průběhu. Obr.8: Kvartilové grafy pro obě skupiny a prostý parametr počet sakadických chyb ( odskoků ) Při interpretaci výsledků je třeba brát v úvahu i možnost, že také v kontrolní skupině se mohly vyskytovat děti dyslektické, tyto děti např. mohly projít běžným diagnostickým filtrem, kdy dyslexie u nich nebyla dosud diagnostikována a tyto děti pak nebyly evidovány v poradnách a ve školní kartotéce. Nebylo ovšem v silách našeho týmu vyšetřit děti kontrolní skupiny z hlediska vývojových poruch učení. Pokud by i tyto skryté případy vývojových poruch byly kontrolovány, pak by to pravděpodobně přispělo ke zvýšení diskriminační citlivosti metody, jejíž podstatou je vyšetření očních pohybů. 4 Diskuze Kombinace specializovaných diagnostických úloh se systémem snímání očních pohybů přináší nové možnosti diagnostiky dyslexie. Vyšetření je určeno pro pedagogicko psychologické poradny a speciálně pedagogická centra a dále pro pedagogické či filosofické fakulty, kde jsou vzděláváni budoucí psychologové a speciální pedagogové. Vyšetření se uplatní v každodenní práci poraden a SP-center, při diagnostice a posuzování reedukační účinnosti navržených postupů. Jmenovitě jako součást komplexního vyšetření nebo jako součást kontrolního vyšetření u individuálních případů a při screeningu zejména předškolní populace, kde pomůže včasně identifikovat jedince se zvýšeným rizikem neurovývojových odchylek (specifické poruchy učení, specifické poruchy jazyka, poruchy autistického spektra, ADHD, intelektové disability) a odchylek citového vývoje (subdeprivace). Screeningová šetření mohou psychologové a speciální pedagogové realizovat přímo v terénu, v mateřských školách či rodinách dětí, neboť zařízení je přenosné a nevyžaduje asistenci technického specialisty. Oční pohyby by proto mohly plnit roli ukazatele, jak hluboké je dyslektické postižení. Najdeme-li u dítěte diskrepanci mezi inteligenčním kvocientem (IQ) a kvocientem úrovně čtení (ČQ) a současně relativně dobré oční pohyby, pak je absolutní hodnota diskrepance relativizována, ztratí svou osudovost a předpověď dalšího vývoje u takového dítěte může být i příznivá. Najdeme-li ovšem u dítěte stejně velkou diskrepanci a současně chaotické oční pohyby, je zvýšená pravděpodobnost, že porucha bude odeznívat pomaleji a více bude odolávat nápravnému úsilí. V tomto smyslu by vyšetření očních pohybů mohlo být významným doplňkem standardního vyšetření, jehož cílem je poruchu co nejpřesněji diagnostikovat a učinit co nejpravděpodobnější prognostický závěr. V rámci České republiky se jedná o zcela novou metodiku, která umožňuje zavést relativně levnou přístrojovou diagnostiku založenou na registraci očních mikropohybů do rutinní práce pedagogicko

11 psychologických poraden a speciálně pedagogických center. Těmto pracovištím se tak otvírají nové obzory v diagnostice, v její spolehlivosti i validitě, v šíři diagnostického záběru, tj. v možnosti realizovat screening spádové populace, kterou pracoviště obhospodařuje a to pro časovou a personální nenáročnost takového vyšetření. Včasná screeningová diagnostika realizovaná u předškolních dětí přispěje k včasnému odhalení neurovývojových poruch, kterými se uvedená pracoviště typicky zabývají (specifických poruch učení, ADHD, komunikačních poruch a specifických poruch jazyka, motorických poruch, intelektových disabilit, poruch autistického spektra a dalších neurovývojových odchylek) a tím otevře i možnost účinnější pomoci těmto dětem a jejich rodičům. Předpokládáme, že školícím pracovištěm, kde by se psychologové a speciální pedagogové vzdělávali v práci se zařízením, by bylo Dys-centrum, Praha. Tato instituce je již zavedena v dalším vzdělávání pro pracovníky poraden a SP-center a vybavena personálně a materiálně. Např. nabízí v širokém sortimentu reedukační pomůcky (v tradiční formě, např. papírové i ve formě moderní, elektronické), které jsou dostupné na našem trhu, realizuje kurzy s teoretickou a praktickou částí, vč. zácviku a supervize, vydává pro zaškolené pracovníky licence. Dys-centrum je napojeno na odbornou společnost Dyslexie (bývalou sekci specifických poruch při Logopedické společnosti M. Sováka, založenou prof. Matějčkem) i na akademická pracoviště (např. Pedagogická fakulta UK, Praha). V případě zařízení ke sledování očních pohybů a vzniklé metodiky by akademická pracoviště byla obohacena o ČVUT, Fakultu elektrotechnickou, kde se popisované zařízení zrodilo a kde i dále pokračuje jeho vývoj v souladu s požadavky terénu. 5 Literatura BAKKER, D. Treatment of developmental dyslexia: A review. Pedatric Rehabilitation, 2006, 9, CIUFFREDA, Kenneth J a Barry TANNEN. Eye movement basics for the clinician. St. Louis: Mosby, c1995, xi, 266 p. ISBN LEIGH, R a David S ZEE. The neurology of eye movements. 5th edition. p. ISBN MATĚJČEK, Z. Dyslexie specifické poruchy čtení. Praha: H+H, 1993, ISBN: X.

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA 1. Technická specifikace Možnost napájení ze sítě nebo akumulátoru s UPS funkcí - alespoň 2 hodiny provozu z akumulátorů

Více

PROGRAMOVÁNÍ ROBOTŮ LEGO MINDSTORM S VYUŽITÍM MATLABU

PROGRAMOVÁNÍ ROBOTŮ LEGO MINDSTORM S VYUŽITÍM MATLABU PROGRAMOVÁNÍ ROBOTŮ LEGO MINDSTORM S VYUŽITÍM MATLABU J. Mareš*, A. Procházka*, P. Doležel** * Ústav počítačové a řídicí techniky, Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická

Více

Jménem celého našeho týmu Vás vítám na naší prezentaci týmového projektu. Petr Kolář, Jan Šír, Kristýna Juchelková, Jakub Vraný

Jménem celého našeho týmu Vás vítám na naší prezentaci týmového projektu. Petr Kolář, Jan Šír, Kristýna Juchelková, Jakub Vraný Jménem celého našeho týmu Vás vítám na naší prezentaci týmového projektu Petr Kolář, Jan Šír, Kristýna Juchelková, Jakub Vraný Měření a analýza polohy části těla v prostoru Petr Kolář, Jan Šír, Kristýna

Více

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Cíle doktorandské práce Seminář 10. 11. 2010 Najít, implementovat, ověřit a do praxe

Více

Měření průtoku kapaliny s využitím digitální kamery

Měření průtoku kapaliny s využitím digitální kamery Měření průtoku kapaliny s využitím digitální kamery Mareš, J., Vacek, M. Koudela, D. Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Ústav počítačové a řídicí techniky, Technická 5, 166 28, Praha 6 e-mail:

Více

Katedra biomedicínské techniky

Katedra biomedicínské techniky ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Katedra biomedicínské techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Jakub Schlenker Obsah Úvod 1 1 Teoretický úvod 2 1.1 Elektrokardiografie............................

Více

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy Centrum Digitální Optiky Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy Výzkumná zpráva projektu Identifikační čí slo výstupu: TE01020229DV003 Pracovní balíček: Zpracování dat S-H senzoru

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz,

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz, Tyto kamery třetí generace mají vysoce citlivý IR detektor a ergonomický tvar. Jsou cenově dostupné, jednoduše se ovládají, poskytují vysoce kvalitní snímky a umožňují přesné měření teplot. Mají integrovanou

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB Pomůcky: LabQuest, sonda čidlo polohy (sonar), nakloněná rovina, vozík, který se může po nakloněné rovině pohybovat Postup: Nakloněnou rovinu umístíme tak, aby svírala s vodorovnou

Více

Kinematika Trajektorie pohybu, charakteristiky pohybu Mirek Kubera

Kinematika Trajektorie pohybu, charakteristiky pohybu Mirek Kubera Kinematika Mirek Kubera Výstup RVP: Klíčová slova: žák užívá základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených trajektorie, rychlost, GPS,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Poruchy autistického spektra MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Úvod pervazivní (všeprostupující) vývojová porucha triáda poškození - narušené sociální chování, komunikace, představivost

Více

Projektová dokumentace ANUI

Projektová dokumentace ANUI Projektová dokumentace NUI MULTI CONTROL s.r.o., Mírová 97/4, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel/fax: 596 614 436, mobil: +40-777-316190 http://www.multicontrol.cz/ e-mail: info@multicontrol.cz ROZŠÍŘENĚ MĚŘENÍ

Více

Název materiálu: Školní zralost Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 13. 05. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Školní zralost Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 13. 05. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Nejistota měření. Thomas Hesse HBM Darmstadt

Nejistota měření. Thomas Hesse HBM Darmstadt Nejistota měření Thomas Hesse HBM Darmstadt Prof. Werner Richter: Výsledek měření bez určení nejistoty měření je nejistý, takový výsledek je lépe ignorovat" V podstatě je výsledek měření aproximací nebo

Více

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů Phasec 3 tel.: 222500101-105 - detektor z řady defektoskopů V Phasec 3 Series je defektoskop na bázi vířivých proudů a byl navržen k detekci chyby železných a neželezných kovů a je vhodný pro téměř všechny

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení

Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení Realizace: Zlínský kraj Celkový plánovaný počet zapojených žáků: 10.000 KONKRETIZACE NABÍDKY VYTVOŘENÍ, APLIKACE A VYHODNOCENÍ KOMPLEXNÍ

Více

ANALÝZA LIDSKÉHO HLASU

ANALÝZA LIDSKÉHO HLASU ANALÝZA LIDSKÉHO HLASU Pomůcky mikrofon MCA-BTA, LabQuest, program LoggerPro (nebo LoggerLite), tabulkový editor Excel, program Mathematica Postup Z každodenní zkušenosti víme, že každý lidský hlas je

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

KONTROLA PŘESNOSTI VÝROBY S VYUŽITÍM MATLABU

KONTROLA PŘESNOSTI VÝROBY S VYUŽITÍM MATLABU KONTROLA PŘESNOSTI VÝROBY S VYUŽITÍM MATLABU Ing. Vladislav Matějka, Ing. Jiří Tichý, Ing. Radovan Hájovský Katedra měřicí a řídicí techniky, VŠB-TU Ostrava Abstrakt: Příspěvek se zabývá možností využít

Více

Termodiagnostika pro úsporu nákladů v průmyslových provozech

Termodiagnostika pro úsporu nákladů v průmyslových provozech Termodiagnostika pro úsporu nákladů v průmyslových provozech SpektraVision s.r.o. Štěpán Svoboda Vidíme svět v celém spektru Zaměření společnosti Analyzátory kvality elektrické energie Zásahové termokamery

Více

Úprava naměřených stavů

Úprava naměřených stavů Návod na používání autorizovaného software Úprava naměřených stavů V Ústí nad Labem 8. 10. 2010 Vytvořil: doc. Ing., Ph.D. Návod pro úpravu stavů_v1 1 z 9 8.10.2010 Obsah 1Úvod...3 2Instalace...4 3Spuštění

Více

Vývoj legislativy k hodnocení psychické a senzorické zátěže

Vývoj legislativy k hodnocení psychické a senzorické zátěže Vývoj legislativy k hodnocení psychické a senzorické zátěže V následujícím přehledu je zachycen vývoj legislativy v oblasti kategorizace psychické zátěže, který počal Standardní metodikou AHEM v roce 1990

Více

VYHODNOCOVÁNÍ DAT Z MĚŘENÍ POHYBU POMOCÍ 3D KAMERY S AKTIVNÍMI MARKERY

VYHODNOCOVÁNÍ DAT Z MĚŘENÍ POHYBU POMOCÍ 3D KAMERY S AKTIVNÍMI MARKERY VYHODNOCOVÁNÍ DAT Z MĚŘENÍ POHYBU POMOCÍ 3D KAMERY S AKTIVNÍMI MARKERY FUNDA T. ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, Společné pracoviště ČVUT a UK Abstract Analýza specificky zadaných pohybů

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Distanční studijní opora Karel Skokan František Huňka Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VERZE: 25/04/2014 KOMPLEXNÍ METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VŠECHNO, CO MÁ DÍTĚ UMĚT A ZNÁT PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY PŘEHLEDNĚ A NA JEDNOM MÍSTĚ KLOKANŮV KUFR MOHOU

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně Výsledky průzkumu úrovně podpory znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně v akademickém roce 2011/2012 Podpora znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně Úvod Dotazníkové šetření, provedené

Více

WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý

WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý Daniel Juřík, Antonín Popelka, Petr Marvan AIS spol. s r.o. Brno Wide Area Monitoring Systémy (WAMS) umožňují realizovat

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

ROZPOZNÁVÁNÍ AKUSTICKÉHO SIGNÁLU ŘEČI S PODPOROU VIZUÁLNÍ INFORMACE

ROZPOZNÁVÁNÍ AKUSTICKÉHO SIGNÁLU ŘEČI S PODPOROU VIZUÁLNÍ INFORMACE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií ROZPOZNÁVÁNÍ AKUSTICKÉHO SIGNÁLU ŘEČI S PODPOROU VIZUÁLNÍ INFORMACE AUTOREFERÁT DISERTAČNÍ PRÁCE 2005 JOSEF CHALOUPKA

Více

Informatika pro hendikepované a asistivní technologie

Informatika pro hendikepované a asistivní technologie České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Informatika pro hendikepované a asistivní technologie Lenka Lhotská Gerstnerova laboratoř, katedra kybernetiky lhotska@fel.cvut.cz http://cyber.felk.cvut.cz

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání

Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání a Institut pro sociální a ekonomické analýzy Rozmach plošných testů se

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Společenství prvního stupně ověření norem

Společenství prvního stupně ověření norem Společenství prvního stupně ověření norem Denisa Denglerová Společenství prvního stupně ověření norem Denisa Denglerová Společenství prvního stupně. Ověření norem. Denisa Denglerová Praha: Národní ústav

Více

Hodnoticí standard. Fotoreportér (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Fotoreportér (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Fotoreportér (kód: 34-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání: Fotograf Kvalifikační

Více

Abychom obdrželi všechna data za téměř konstantních podmínek, schopných opakování:

Abychom obdrželi všechna data za téměř konstantních podmínek, schopných opakování: 1.0 Vědecké přístupy a získávání dat Měření probíhalo v reálném čase ve snaze získat nejrelevantnější a pravdivá data impulzivní dynamické síly. Bylo rozhodnuto, že tato data budou zachycována přímo z

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0021)

CZ.1.07/2.2.00/28.0021) Metody geoinženýrstv enýrství Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. Brno, 2015 Cvičen ení č.. 1 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Více

Co je SOCIOKLIMA? komplexní online diagnostika školních tříd

Co je SOCIOKLIMA? komplexní online diagnostika školních tříd Co je SOCIOKLIMA? komplexní online diagnostika školních tříd nástroj pro běţnou pedagogickou praxi online dotazníky: obrázkové, textové zdroj komplexních informací o ţákovi, školní třídě, škole, regionu,

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

C)T)A) Centrum Terapie Autismu

C)T)A) Centrum Terapie Autismu VČASNÁ INTENZIVNÍ TERAPIE ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY AUTISMU Mgr. Romana Straussová Speciální pedagog, ABA terapeut, videotrenér, supervizor, garant atestační přípravy klinických logopedů ředitel Centra Terapie

Více

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Vyvažovací analyzátory Adash 4200 Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Email: info@adash.cz Obsah: Popis základních funkcí... 3 On Line Měření... 3 On Line Metr... 3 Časový záznam...

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

vážení za jízdy a automatické pokutování

vážení za jízdy a automatické pokutování vážení za jízdy a automatické pokutování CrossWIM DYNAMICKÉ VÁŽENÍ VOZIDEL SE SYSTÉMEM AUTOMATICKÉHO POKUTOVÁNÍ CERTIFIKOVÁN JAKO STANOVENÉ MĚŘIDLO Vážení vozidel za jízdy a automatické pokutování CrossWIM

Více

RYCHLÝ PRŮVODCE MANUÁL. www.tekscan.cz

RYCHLÝ PRŮVODCE MANUÁL. www.tekscan.cz RYCHLÝ PRŮVODCE MANUÁL Využití přístroje - Digitální analýza okluze a artikulace. - Pořízení časového snímku v jakém pořadí a jakou silou dojde k okluzi. - Přesné zaznamenání procentuálního zatížení jednotlivých

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

MATEMATIKA. Statistika

MATEMATIKA. Statistika MATEMATIKA Statistika Během těchto vyučovacích hodin změří žáci pomocí senzorů Pasco svoji klidovou tepovou frekvenci a tepovou frekvenci po námaze. Získané výsledky budou v další hodině zpracovávat do

Více

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Koordinátoři péče o mimořádně nadané v ČR Od roku 2003 působí v každém kraji ČR krajští koordinátoři péče o nadané

Více

Experimentální hodnocení bezpečnosti mobilní fotbalové brány

Experimentální hodnocení bezpečnosti mobilní fotbalové brány ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky Odbor mechaniky a mechatroniky Název zprávy Experimentální hodnocení bezpečnosti mobilní fotbalové brány

Více

Kalibrační proces ve 3D

Kalibrační proces ve 3D Kalibrační proces ve 3D FCC průmyslové systémy společnost byla založena v roce 1995 jako součást holdingu FCC dodávky komponent pro průmyslovou automatizaci integrace systémů kontroly výroby, strojového

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Název veřejné zakázky: Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Odůvodnění Zaškolení obsluhy:

Více

Jak dosáhnout toho, aby jednotlivá zařízení (monitor, skener, tiskový stroj) tlumočily barvu co nejvěrněji?

Jak dosáhnout toho, aby jednotlivá zařízení (monitor, skener, tiskový stroj) tlumočily barvu co nejvěrněji? ? Jak dosáhnout toho, aby jednotlivá zařízení (monitor, skener, tiskový stroj) tlumočily barvu co nejvěrněji? skener by měl maximálně zachovat barevnost skenovaného originálu monitor by měl zobrazovat

Více

Interpolace obrazu pro experimentální měřiče plošného teplotního rozložení

Interpolace obrazu pro experimentální měřiče plošného teplotního rozložení Interpolace obrazu pro experimentální měřiče plošného teplotního rozložení Bc. Zdeněk Martinásek Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav telekomunikací,

Více

IQ - SixSigma. IQ SixSigma Software pro analýzu a sledování procesů

IQ - SixSigma. IQ SixSigma Software pro analýzu a sledování procesů IQ - SixSigma IQ SixSigma Popis: IQ-SixSigma je software vyvinutý pro analýzu a sledování procesů. Slouží ke statistickému řízení procesů (SPC Statistical Process Control). Může se jednat o technologické,

Více

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. *Studium je čtyřleté *Zaměřeno na zvládnutí základních principů metrologických činností a managementu kvality *Studium je

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 10000. Čas (s) Model časového průběhu sorpce vyplývá z 2. Fickova zákona a je popsán následující rovnicí

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 10000. Čas (s) Model časového průběhu sorpce vyplývá z 2. Fickova zákona a je popsán následující rovnicí Program Sorpce1.m psaný v prostředí Matlabu slouží k vyhlazování naměřených sorpčních křivek a výpočtu difuzních koeficientů. Kromě standardního Matlabu vyžaduje ještě Matlab Signal Processing Toolbox

Více

Měření modulů pružnosti G a E z periody kmitů pružiny

Měření modulů pružnosti G a E z periody kmitů pružiny Měření modulů pružnosti G a E z periody kmitů pružiny Online: http://www.sclpx.eu/lab2r.php?exp=2 V tomto experimentu vycházíme z pojetí klasického pokusu s pružinovým oscilátorem. Z periody kmitů se obvykle

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

xrays optimalizační nástroj

xrays optimalizační nástroj xrays optimalizační nástroj Optimalizační nástroj xoptimizer je součástí webového spedičního systému a využívá mnoho z jeho stavebních bloků. xoptimizer lze nicméně provozovat i samostatně. Cílem tohoto

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a:

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a: 1. Legislativní východiska Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Platné metodické prováděcí předpisy.

Více

Automatické rozpoznávání dopravních značek

Automatické rozpoznávání dopravních značek ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Jiří Hofman Automatické rozpoznávání dopravních značek Semestrální práce z předmětu ITS 2012 Obsah 1. Automatické rozpoznávání dopravních značek (ATSR)...

Více

TMZ 7: Asistenti pedagoga na školách, kde je realizován projekt RAMPS VIP III. Mgr. Jana Mrázková PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, PhD. Praha, 25.9.

TMZ 7: Asistenti pedagoga na školách, kde je realizován projekt RAMPS VIP III. Mgr. Jana Mrázková PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, PhD. Praha, 25.9. TMZ 7: Asistenti pedagoga na školách, kde je realizován projekt RAMPS VIP III Mgr. Jana Mrázková PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, PhD. Praha, 25.9.2013 Tematická metodická zpráva č. 7 - ŠSP realizace květen,

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Využití virtuální reality v rehabilitační péči. A. Bohunčák, M. Janatová, M. Tichá FBMI ČVUT v Praze, 1. LF UK

Využití virtuální reality v rehabilitační péči. A. Bohunčák, M. Janatová, M. Tichá FBMI ČVUT v Praze, 1. LF UK Využití virtuální reality v rehabilitační péči A. Bohunčák, M. Janatová, M. Tichá FBMI ČVUT v Praze, 1. LF UK Pracoviště Společné biomedicínské pracoviště FBMI a 1. LF Spolupráce FBMI a Kliniky rehabilitačního

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Lupa a mikroskop příručka pro učitele

Lupa a mikroskop příručka pro učitele Obecné informace Lupa a mikroskop příručka pro učitele Pro vysvětlení chodu světelných paprsků lupou a mikroskopem je nutno navázat na znalosti o zrcadlech a čočkách. Hodinová dotace: 1 vyučovací hodina

Více

Geometrická optika. Optické přístroje a soustavy. převážně jsou založeny na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fyzikálním polem

Geometrická optika. Optické přístroje a soustavy. převážně jsou založeny na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fyzikálním polem Optické přístroje a soustav Geometrická optika převážně jsou založen na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fzikálním polem Důsledkem této t to interakce je: změna fzikáln lních vlastností

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

Ruční bezdotykový teploměr Více jistoty při měření díky dvoubodovému laseru

Ruční bezdotykový teploměr Více jistoty při měření díky dvoubodovému laseru testo 830-T4 Ruční bezdotykový teploměr Více jistoty při měření díky dvoubodovému laseru testo 830-T4 ruční bezdotykový teploměr Teploměr testo 830-T4 je profesionálním řešením pro bezdotykové měření teploty

Více

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování Příjemce finanční podpory: Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice reg.č.projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0148, název projektu: Hrajeme

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

Elcometer 215 Přístroj k měření teploty a vyhodnocování vypalovacího procesu ve vypalovacích pecích

Elcometer 215 Přístroj k měření teploty a vyhodnocování vypalovacího procesu ve vypalovacích pecích Elcometer 215 Přístroj k měření teploty a vyhodnocování vypalovacího procesu ve vypalovacích pecích Elcometer 215 je snadno použitelný přístroj ke zaznamenávání teploty ve vypalovací peci, ideální pro

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT

3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT PROKAZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ část 3, díl 8, kapitola 4, str. 1 3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT Vyjadřování standardní kombinované nejistoty výsledku zkoušky Výsledek zkoušky se vyjadřuje v

Více