SLEDOVÁNÍ OČNÍCH POHYBŮ PRO DIAGNOSTIKU V NEUROVĚDÁCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLEDOVÁNÍ OČNÍCH POHYBŮ PRO DIAGNOSTIKU V NEUROVĚDÁCH"

Transkript

1 INSPO Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami 28. března 2015, Kongresové centrum Praha 2015 BMI sdružení SLEDOVÁNÍ OČNÍCH POHYBŮ PRO DIAGNOSTIKU V NEUROVĚDÁCH Vratislav FABIÁN 1,2, Martin DOBIÁŠ 2, Jaromír DOLEŽAL 3, Jiří JOŠT Medicton Group, s.r.o., Za Hanspaulkou 9, Praha ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Technická 2, Praha ČVUT v Praze, Český institut informatiky, robotiky, kybernetiky, Zikova 1903/4, Praha Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, Jeronýmova 10, České Budějovice Anotace: Text příspěvku je zaměřen na prezentaci vybraných výsledků a zkušeností získaných při řešení projektu Sledování očních pohybů pro diagnostiku v neurovědách č. TA podpořeného Technologickou agenturou ČR. Při řešení projektu byla vyvinuta potřebná technologie ke sledování očních pohybů, vznikla sada okulometrických testů a navrženou videookulografickou metodou bylo změřeno více než 350 žáků základních škol. Cílem provedeného experimentu bylo ověřit možnosti využití technologie ke sledování očních pohybů při diagnostice specifických vývojových poruch učení, a to zejména dyslexii. V následujícím textu je uveden popis použité technologie, navržené metody měření včetně okulometrických testů a získaných zkušenosti z provedeného experimentu s dětmi. Součástí textu jsou také vybrané výsledky měření ve vazbě na možnosti jejich využití v praxi. 1 Úvod Zkoumanou oblastí je vyšetření očních pohybů a použití získaných záznamů k diagnostice neurovývojových poruch ve vztahu k psychologii a speciální pedagogice. Duševní děje jsou úzce spjaty s centrální nervovou soustavu (CNS). Jejich vztah je interakční: CNS podmiňuje duševní dění a současně je duševním děním modifikována. V CNS se ukládají výsledky učení a výchovného či terapeutického působení. Okohybné svaly jsou bohatě inervovány (z 12 párů hlavových nervů to jsou tři páry, které se účastní inervace) a řízeny z nižších i vyšších etáží CNS. Jejich registrace proto umožňuje nahlédnout do nervových dispozic jedince a učebních či terapeutických účinků, a může tak přispět k objektivizaci pedagogicko-psychologických nálezů, obdobně jako např. v interní medicíně vyšetření EKG přispívá k objektivizaci poslechového nálezu. V registraci očních pohybů je šance zpřesňovat diagnostiku a účinněji klienta vést na cestě výchovné či terapeutické. Nejčastěji se vyskytující specifická porucha učení je dyslexie, proto její diagnostika tvořila jednu z hlavních náplní řešeného projektu. Dyslexií se rozumí omezená schopnost naučit se číst navzdory normální inteligenci, dobrému tělesnému i duševnímu zdraví, přiměřené vzdělávací nabídce, motivaci a vyvíjenému úsilí dotčeného jedince. Postižený jedinec své problémy bez cizí pomoci nezvládne a porucha závažným způsobem zasahuje do jeho života, zpočátku školního a posléze i pracovního a významně ho omezuje v uplatnění jeho nadání a tvořivosti. Dyslexie byla označena jako nemoc 20. století (Matějček, 1993; Bakker, 2006), a to proto, že ve 20. století neobyčejně stoupla hodnota vzdělání a že nejdůležitější cestou k němu je právě dovednost číst a psát. Lidé, kteří tuto základní dovednost plně nezvládnou, se tak dostávají do handicapovaného postavení se všemi nepříznivými následky, ať už společenskými (ztrácíme kus jejich tvůrčího potenciálu), či osobními (pokles osobního štěstí a spokojenosti). Z tohoto pohledu je proto nanejvýš záslužné porozumět podmínkám zdravého čtenářského vývoje a jeho nejvýznamnější odchylce - dyslexii, provést včasnou diagnózu a následně i intervenci. Včasnou diagnózou a včasnou nápravou se rozumí období před nástupem dítěte do školy, tedy ještě dříve než se nekontrolovaně rozeběhnou všechny nepříznivé pochody (kognitivní, emocionální, socializační), které provázejí dyslektika ve věku školním i později. Díky technologickému rozvoji v posledních deseti letech došlo k výraznému zvyšování výpočetního výkonu počítačů a miniaturizaci kamer. Úlohy sledování očních pohybů tak postupně začínají nacházet uplatnění v různých oblastech. Nyní se zde nabízí možnost screeningového vyšetření na základě očních pohybů, které lze provést i u předškolních dětí, které ještě číst neumí. Vzhledem ke spontánním reakcím mozku a oka na řízené

2 situace mohou výstupy měření očních pohybů sloužit jako jeden z velmi spolehlivých podkladů k analýze řady stavů. Oční pohyby je v principu možné rozdělit na konjugované a diskonjugované. U konjugovaných očních pohybů se oči pohybují ve stejném směru vzhledem k objektu, u diskonjugovaných v opačném směru. Ke konjugovaným očním pohybům se řadí pohyby fixační, sakadické, plynulé sledovací a vestibulárněoptokinetické (Ciuffreda a Tannen, 1995). Fixační oční pohyby. Díváme-li se v klidu na pevný bod, nezůstává oko bez pohybu. Jsou popsány tři druhy fixačních očních pohybů: tremor, drift a mikrosakády (Leigh a Zee, 1987; Ciuffreda a Tannen, 1995). Sakády. Patří k pohybům kontrolovaným vůlí. Jsou nejrychlejší z očních pohybů. Jejich funkcí je zachytit rychle se pohybující objekt a jeho obraz promítnout na foveu, místo nejostřejšího vidění na sítnici oka. Sakády mají jedinečný rys: invariantní poměr mezi maximální rychlostí a velikostí (amplitudou). Tento poměr se nazývá hlavní sekvence a bývá užíván jakožto identifikační znak sakád u dosud neznámého očního pohybu. Sakadický systém kontroluje výsledek své činnosti, tj. dosažení objektu a jeho foveaci a pokud nalezne chybu, tj. objekt není foveován, vypočte novou tzv. korektivní sakádu. U velkých sakád (amplituda >15 ) je běžné tzv. podstřelení či hypometrie. U malých sakád je naopak pozorováno příležitostně tzv. přestřelení či hypermetrie. Sakadický systém je schopen se učit či se přizpůsobovat změnám ve vizuálním poli. Tento adaptivní proces přitom probíhá nevědomě. Plynulé sledovací oční pohyby. Ve srovnání se sakádami jsou plynulé sledovací oční pohyby určeny pro hladké, kontinuální pozorování pohybujících se objektů. Aby tuto úlohu mohly plnit, pracují nikoli v režimu vzorkovacím jako sakády, ale v režimu kontinuálním: nepřetržitě porovnávají rychlost pohybu oka s rychlostí objektu a zajišťují jejich rovnováhu, či minimalizují tzv. rychlostní chybu (neúnosný rozdíl v obou rychlostech). Tomu je podřízen druh podnětů, na který plynulé sledovací oční pohyby reagují, i reakční čas. Plynulé sledovací oční pohyby ve srovnání se sakádami reagují na podnět rychleji Leigh a Zee (1987) udávají normální dobu latence 130 ms oproti 200 ms u sakád. Podobně jako u sakád i u plynulých sledovacích očních pohybů je pozorována adaptační schopnost. Jsou-li plynulé sledovací oční pohyby vystaveny tréninku, např. denně v průběhu jednoho týdne sledovat kyvadlo, jejich schopnost hladce a plynule sledovat objekt narůstá (Ciuffreda a Tannen, 1995). 2 Použitá technologie sledování očních pohybů Pro účely snímání očních pohybů byl použit systém I4Tracking, který byl vyvinut společností Medicton Group s.r.o., za přispění ČVUT v Praze. Tento systém pracuje na základě videookulografické metody, která používá ke sledování polohy oka a jeho stavu oční kameru. Jedná se o sofistikovanou metodu, která je neinvazivní a přitom dostatečně přesná pro sledování očních pohybů. Systém je možné rozdělit na dvě zdánlivě izolované, ale vzájemně propojené a spolupracující části - hardware (HW) a software (SW). Zatímco HW slouží zejména ke snímání potřebných obrazových dat v předem vhodně zvolené geometrii, SW představuje jádro celého systému I4Tracking a zajišťuje kompletní management prováděných experimentů. Celé zařízení je mobilní, přenosné v kufříku, tzn. vyšetřovat lze dle potřeby v prostředí, které je pro daný účel nejvhodnější (škola, rodina, poradna atd.). 2.1 Popis HW části systému I4Tracking HW část systému I4Tracking představuje sofistikované snímací zařízení, které snímá videookulografickou metodou oční pohyby. SW aplikace tato měřená data následně matematicky vyhodnocuje jako oční reakce respondenta na vizuální stimul. Základem snímacího zařízení jsou dvě malé kamery (oční a scénická), které jsou připevněny k náhlavní části tak, aby z bezprostřední blízkosti snímaly oční pohyby a okolí uživatele, jak znázorňuje obr. 1. Oční kamera snímá reakci oka testované osoby jako odraz obrazové informace v polopropustném zrcátku ve vlnovém spektru blízké infračervené oblasti. Scénická kamera slouží k záznamu zorného pole testované osoby a může být použita ke kontrole obrazu sledovaného uživatelem, časové synchronizaci apod. Při měření testovaným dětem nebyla fixována hlava, čímž došlo ke snížení jejich nervozity z nového, neznámého vyšetření. Z důvodu nezávislosti na světelných podmínkách okolního prostředí je oko ozařováno infračervenými diodami, které jsou umístěny v modulu oční kamery.

3 Obr.1: HW část systému I4Tracking Zařízení I4Tracking bylo navrženo tak, aby jeho technické vlastnosti umožňovaly komfortně měřit oční pohyby za účelem diagnostiky dyslexie u dětí. Vysoká snímkovací frekvence až 150 snímků za sekundu umožňuje zaznamenat i ty nejrychlejší oční reakce. Hlava měřeného dítěte při experimentu není fixována, což snižuje jeho psychickou zátěž spojenou s neznámým vyšetřením, nikoliv však na úkor přesnosti měření. Pokud při řešení úlohy nedojde k vychýlení hlavy testované osoby o více než 25 x 25 x 25 cm oproti klidové pozici při kalibraci, je zaručena dostatečná přesnost měření. Technické parametry použitého zařízení jsou uvedeny v tab. 1. Model Medicton I4Tracking Metoda měření videookulografická, monokulární Snímkovací frekvenci oční kamery max. 150 fps Rozlišení oční kamery 752 x 489 px Připojení k PC 1x USB 3.0, 1x USB 2.0 Rozlišovací schopnost 0,1 Přesnost snímání ±0,5 Hmotnost přibližně 150 g Velikost displeje pro zobrazení úloh až 27" Tab. 1: Technické parametry zařízení I4Tracking 2.2 Popis SW aplikace systému I4Tracking Návrhy experimentu a vlastní měření probíhá v SW aplikaci I4Tracking. Tato aplikace v současné podobě umožňuje zejména jednoduše navrhovat jednotlivé okulometrické testy s vizuálními stimuly a jejich následné vyhodnocení. Níže jsou uvedeny hlavní vlastnosti aplikace: jednoduchý nástroj na tvorbu experimentů s vizuálními stimuly (fotografie, jednoduché obrázky se statickými body či body s přesně danou nebo náhodnou trajektorií) nástroj pro synchronní záznam očních pohybů a velikosti pupily

4 přizpůsobení kalibrace (adaptace měřícího zařízení včetně parametrů pracoviště jednotlivým respondentům) požadavkům experimentátora definování různých oblastí zájmu v jednotlivých vizuálních stimulech (možnost zpracování naměřených dat pro tyto oblasti) nastavení různých barev pozadí vizuálního podnětu nastavení jednotlivých časových parametrů experimentu (různé zobrazovací intervaly vizuálních podnětů) nástroj pro přizpůsobení přechodových snímků (důležité při měření velikosti pupily) vizuální stimul může být doprovázen i zvukovým podnětem vizualizace naměřených dat (včetně možnosti zobrazení obrázku oka) export naměřených dat (např. ve formátu vhodném pro MS Excel) jednoduché statistické zpracování naměřených dat doprovodný záznam zvuku možná kontrola videosignálu (nutné pro případ přizpůsobení měřícího zařízení konkrétnímu probandovi) možnost nastavení Přechod na další snímek při kliknutí myší možnost začlenění video souborů do experimentu možnost nastavení pozadí ke každému snímku, pro zabránění přebliků mezi jednotlivými snímky začlenění teplotních map pohledu do vyhodnocení jednotlivých snímků začlenění trasování pohledu do vyhodnocení jednotlivých snímků (časový sled, jak proband sledoval snímek) volitelná vzorkovací frekvence digitální kamery Obr.2: Navržená úloha sakády II v SW aplikaci systému I4Tracking

5 3 Metodika vyšetření 3.1 Příprava dítěte na vyšetření Před přípravou techniky (nastavení parametrů) na měření je nutné řádně připravit dítě na vyšetření. Dítě může být po nasazení náhlavní soupravy mírně neklidné, proto je vhodné nechat jej aspoň 5 minut adaptovat se na novou situaci (např. s ním nezávazně konverzovat). Při vyšetření mohou být přítomní kromě psychologa také rodiče, či spolužáci (v počtu jednoho až dvou), kteří mohou zmírňovat úzkost vyšetřovaného dítěte. Před spuštěním měření je nutné dítěti sdělit přesné pokyny k následující úloze a ověřit si, že je správně pochopilo. V průběhu vyšetření by nemělo být dítě rušeno externími podněty. Proto je nutné instruovat i další osoby přítomné vyšetření, aby zachovaly v průběhu měření naprostý klid. Po tomto kroku je možné přistoupit k technickým nastavením. Obecná nastavení Náhled videa a. vzdálenost testované osoby od monitoru musí být 55 až 60 cm b. oči testované osoby musí být ve výšce středu monitoru c. v měřicím prostředí by neměly být žádné odlesky a přímé sluneční světlo dopadající do kamery či na infračervený filtr (zatáhnout závěsy, žaluzie apod.) d. měření by mělo probíhat v klidném prostředí bez přítomnosti třetích osob a. oko musí být vidět v náhledu celé, viz obr. 3 b. v obraze nesmí být vidět kraje či výřez infračerveného filtru, nebo lomy jím způsobené c. oko (spojnice koutků oka) musí být vodorovně d. zornice by měla být překryta červeným kruhem e. při pohledu testované osoby na dolní hranu monitoru nesmí docházet k částečnému zakrytí zornice očními řasami f. kamera musí být správně zaostřena velikost odrazů infračervených diod (bílé odlesky, 2 větší a čtyři menší) musí mít minimální velikost Obr.3: Nastavení snímacích parametrů oční kamery v aplikaci I4Tracking

6 Nastavení snímacích parametrů kamery a. vzorkovací frekvence musí být nastavena na hodnotu 150 snímků za sekundu b. hodnota Pixel clock se nastaví dle vzorkovací frekvence na minimální hodnotu c. musí být povoleny parametry Hardware gamma a auto-gain d. aktivní plocha kamery se zmenší na rozměry, které umožňují dosáhnout vzorkovací frekvence 150 snímků za vteřinu. Zornice a duhovka musí být uprostřed. Nemusí být vidět koutky oka. 3.2 Popis okulometrických testů Diagnostika specifické vývojové dyslexie je založena na vizuální stimulaci probanda prostřednictvím speciálních stimulů. Jako vizuální podněty se používají neverbální úlohy (např. dítě sleduje sekvenčně body ve statickém či dynamickém provedení) z důvodu diagnostiky i předškolních dětí. V rámci projektu byla v konzultaci s odborníky vytvořena sada úloh, která tvoří baterii okulumetrických testů. Baterie okulomotorických úloh byla navržena a ověřována tak, aby zachytila nejčastější vývojové poruchy učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie aj.), ADHD, vývojové poruchy jazyka (dysfázie), poruchy citové vazby, poruchy autistického spektra, intelektovou disabilitu. Zahrnuje úlohy očních pohybů, které jsou kontrolovány jak z nižších etáží CNS (reflexy), tak z vyšších etáží CNS (voluntární oční pohyby). Jedná se především o tato dílčí vyšetření: Vyšetření fixační stability představuje úlohu s cílem fixovat pohled na terčík uprostřed obrazovky. Nejprve se zobrazuje varianta uniformní: tečka je černá a pozadí bílé (či světle šedé). Doba úlohy: 10 s. Poté následuje varianta optokinetická, stimulující optokinetický nystagmus a znesnadňující fixaci. Doba úlohy opět 10 s. Přechod z jedné varianty do druhé bude plynulý: s nástupem jedenácté vteřiny naskočí na obrazovce během jedné - dvou vteřin svislé světle a tmavě šedé pruhy, které se začnou ihned při svém zjevování pohybovat ve směru zprava doleva. Rychlost pohybu 5 /s. Vyšetření plynulých sledovacích očních pohybů (PSOP) představuje úlohu, u které je cílem plynule sledovat stimul pohybující se horizontálně na obrazovce. Úloha má dvě fáze: v úvodní (a lehčí) variantě je pohyb terčíku rovnoměrný a plynulý (konstantní rychlost 5 /s). V následující druhé (a těžší) variantě se rychlost terčíku zvyšuje, až překročí hranici, za kterou PSOP ztrácejí svou účinnost. Vyšetření sakád I představuje úlohu sekvenčního sledování, při které se na obrazovce postupně objevují terčíky a cílem je na ně přesunovat pohled. V úvodní, lehčí fázi jsou doby, kdy jsou jednotlivé terčíky zobrazeny, konstantní a trvají cca 350 ms. Rovněž vzdálenosti mezi jednotlivými stimuly jsou v úvodní fázi konstantní (ne méně než 3 ). V navazující druhé, těžší fázi se proměňují doby podnětů, a současně se proměňují i vzdálenosti mezi terčíky. Vyšetření sakád II představuje úlohu sekvenčního sledování, při které si dítě samo určuje tempo. Na obrazovce naskočí 6 řádek terčíků po šesti terčících v každé řádce a cílem je se podívat na všechny terčíky ve směru jako by se jednalo o čtení textu. Vyšetření pro-sakád představuje klasickou sakadickou úlohu. Vyšetřovaná osoba fixuje nejprve bod ve středu obrazovky, a jakmile se objeví sakadický podnět na jedné či druhé straně obrazovky, přesouvá svůj pohled k němu. Strana, na které se sakadický podnět objeví, se vybírá náhodně. Vyšetření anti-sakád představuje anti-úlohu ke klasické sakadické úloze. Vyšetřovaná osoba je instruována, aby se podívala na opačnou stranu, než na které se objevil sakadický podnět, a zhruba stejně daleko od fixačního bodu. Vyšetření gravitačního středu představuje úlohu obdobnou klasické sakadické úloze, ale v některých časových okamžicích se namísto jednoho terčíku zobrazí dva terčíky blízko u sebe a zkoumá se, kam míří prvotní sakadická reakce. Časový harmonogram měření pro předškolní děti zobrazuje tab. 2. Před zahájením měření je vhodné dítě rychle během několika minut zábavně seznámit s úlohami, oční kamerou a postupem měření. Vlastní měření se provádí v několika blocích, které jsou odděleny krátkou pauzou a instrukcemi pro další blok. Celé vyšetření včetně přípravy a instrukcí zabere přibližně 10 minut.

7 Úloha číslo: Délka úlohy [s]: Délka kalibrace [s]: Instrukce před úlohou [s]: 1 Fixační stabilita PSOP Sakády I Sakády II Prosakády 40 6 Antisakády Gravitační střed Celkem Tab. 2: Časový harmonogram vyšetření 3.3 Popis měřené skupiny Měření probíhala v říjnu, listopadu a prosinci roku 2013 v 6 základních školách a jedné mateřské škole. Všechna tato vzdělávací zařízení mají mezi svými žáky děti s různými specifickými poruchami učení. V rámci 25 měřících dní bylo celkem změřeno 378 dětí, tj. 217 chlapců a 161 dívek. Jejich věkové rozložení je názorně zobrazeno na obr. 4. Obr.4: Relativní četnosti věku dětí v měřené skupině Před samotným měřením byli rodiče žáků informováni o prováděném výzkumu a každé dítě mělo podepsán informovaný souhlas rodičů s účastí na experimentu. Rozřazení žáků do jednotlivých skupin specifických poruch zobrazuje obr. 5. Většina respondentů má však vícenásobnou specifickou poruchu učení (více typů).

8 Obr.5: Relativní četnosti diagnóz dětí v měřené skupině Pro další zpracování dat byly vybrány záznamy dětí s dyslexií a dětí s dyslexií v kombinaci s jinou poruchou. K těmto záznamům byla následně vybrána kontrolní skupina záznamů dětí bez žádné diagnózy tak, aby tento výběr svým složením odpovídal výběru záznamů dyslektiků z hlediska věku a pohlaví. Skupina dyslektiků v této práci pro zvolenou úlohu fixační stability čítala 15 dětí, kontrolní skupina pak 35 dětí. 3.4 Popis použitého zpracování dat Naměřená data jsou nejprve vyhodnocena aplikací I4Tracking, která převádí obrazová data z kamery snímající oko na souřadnice na monitoru, kam byl namířen pohled. Situaci zobrazuje obr. 6. Ve snímku z oční kamery je detekován střed pupily, a na základě souřadnic středu pupily odpovídající kalibračním bodům v pravidelné mřížce zahrnující rohy obrazovky je určen aktuální průmět snímku na monitor. Obr.6: Souřadnice kalibračních bodů v prostoru kamery a detekovaný střed pupily, devíti bodová kalibrace

9 Pro zpracování naměřených dat je dále použit programový balíček Eye Movements Signal Analysis (EMSA, dále jen toolbox) v prostředí Matlab. Toolbox svojí funkcí těsně navazuje na program I4Tracking, dále zpracovává a provádí vyhodnocení měřených signálů. Nejprve je použito předzpracování surových signálů, což zahrnuje například korekci vypadlých snímků. Následuje detekce a korekce artefaktů podle různých kritérií (fyziologická rychlost kontrakce/dilatace pupily, rychlost pohybu, atd.), a vyřazení těchto okamžiků z dalšího zpracování. V této fázi je také odstraněno mrkání. Dále jsou vypočteny základní parametry, jako jsou úhlová rychlost pohybu oka, zrychlení, atd. Následuje automatická klasifikace částí záznamů na sakády, fixace a výpočet jejich parametrů: četnosti, délky, směry pohybů, atd. Dále následuje fáze synchronizace okulometrických dat a prezentovaných stimulů a výpočet vlastních příznaků specifických pro danou úlohu. V tomto příspěvku je z baterie testů vybrána pro demonstraci základní úloha fixační stability. Úkolem měřené osoby je stále se dívat, fixovat pohled na stimul, který je umístěn ve středu obrazovky. Pro fixační stabilitu jsou diagnostiky významné odchylky od ideálního průběhu, v tomto případě ideální průběh přestavuje setrvalý pohled na fixační bod. V reálné situaci však vždy k určitým drobným pohybům dochází. Na obr. 7 jsou vidět průměty pohledu na monitor. Terčík ve středu monitoru, na který se mělo fixovat, je zobrazen modrým kruhem. Žlutou čarou je vyznačena cesta pohledu, a ta je dále rozdělena na černými tečkami označené rychlé pohyby - sakády, a červenými tečkami označené fixace. Průběh očních pohybů zdravého dítěte (bez žádné diagnózy), v pravé části obr. 7, představuje téměř ideální průběh. V pravé části obrázku jsou vidět záznam pro dítě bez diagnózy, vlevo pak pro dítě s diagnostikovanou dyslexií, obě děti mají 9 let. V horní části obrázků je část záznamu, kdy byl prezentován pouze fixační terčík, v dolní části obrázku je část záznamu, kdy byl na pozadí prezentovány pohybující se pruhy, které mají cíleně komplikovat fixace a zvyšovat diskriminační citlivost úlohy. Obr.7: Naměřené záznamy, 9 let, vlevo dyslexie, vpravo zdravé dítě. V horní části varianta uniformní, v dolní části optokinetická. Na obr. 7 vlevo dole je zřetelně vidět, že v druhé části úlohy dítě nedokázalo udržet pohled na fixační terčík, a několikrát se podívalo na pohybující se pruhy. Na obr. 7 vlevo nahoře je vidět, že i v úvodní části úlohy dítě nebylo schopno stále fixovat terčík. Prostý počet těchto odchylek od fixovaného bodu, odskoků je sám o sobě diagnosticky významný a představuje míru fixační instability, která je charakteristická pro vývojové poruchy učení. U dyslexie dochází častěji k chybným, nežádoucím pohybům od fixovaného bodu ( odskokům ), a to především v optokinetické variantě. Nález ukazuje na sníženou fixační stabilitu, tj. schopnost udržet záměrně oko v jedné a téže fixační pozici a eliminovat spontánní pohyb, který fixaci naruší. Statistické rozložení celkového počtu chybných pohybů ( odskoků ) ukazuje obr. 8, ze kterého plyne, že statistické rozložení příznaků se mezi skupinou dyslektiků a věkově vyváženou kontrolní skupinou liší. U skupiny dyslektiků dochází nejméně k jednomu odskoku (tj. chybné sakádě), u kontrolní skupiny nejvýše jednomu odskoku (tj. chybné sakádě). Podle prostého faktu, zda došlo alespoň k jednomu odskoku, je možné v této skupině odhalit dyslexii s pravděpodobností 75%, což je velmi příznivý a statisticky významný výsledek. Pokud budou při vyhodnocení využity další pokročilé statistické metody a budou brány v úvahu všechny úlohy i parametry, lze očekávat výrazné zvýšení přesnosti diagnostiky. Dalšími parametry, které budou do

10 vyhodnocení získaných dat pro obě části úlohy postupně přidány, jsou např.: doby trvání jednotlivých odskoků, jejich velikost, absolutní odchylku od ideálního průběhu. Obr.8: Kvartilové grafy pro obě skupiny a prostý parametr počet sakadických chyb ( odskoků ) Při interpretaci výsledků je třeba brát v úvahu i možnost, že také v kontrolní skupině se mohly vyskytovat děti dyslektické, tyto děti např. mohly projít běžným diagnostickým filtrem, kdy dyslexie u nich nebyla dosud diagnostikována a tyto děti pak nebyly evidovány v poradnách a ve školní kartotéce. Nebylo ovšem v silách našeho týmu vyšetřit děti kontrolní skupiny z hlediska vývojových poruch učení. Pokud by i tyto skryté případy vývojových poruch byly kontrolovány, pak by to pravděpodobně přispělo ke zvýšení diskriminační citlivosti metody, jejíž podstatou je vyšetření očních pohybů. 4 Diskuze Kombinace specializovaných diagnostických úloh se systémem snímání očních pohybů přináší nové možnosti diagnostiky dyslexie. Vyšetření je určeno pro pedagogicko psychologické poradny a speciálně pedagogická centra a dále pro pedagogické či filosofické fakulty, kde jsou vzděláváni budoucí psychologové a speciální pedagogové. Vyšetření se uplatní v každodenní práci poraden a SP-center, při diagnostice a posuzování reedukační účinnosti navržených postupů. Jmenovitě jako součást komplexního vyšetření nebo jako součást kontrolního vyšetření u individuálních případů a při screeningu zejména předškolní populace, kde pomůže včasně identifikovat jedince se zvýšeným rizikem neurovývojových odchylek (specifické poruchy učení, specifické poruchy jazyka, poruchy autistického spektra, ADHD, intelektové disability) a odchylek citového vývoje (subdeprivace). Screeningová šetření mohou psychologové a speciální pedagogové realizovat přímo v terénu, v mateřských školách či rodinách dětí, neboť zařízení je přenosné a nevyžaduje asistenci technického specialisty. Oční pohyby by proto mohly plnit roli ukazatele, jak hluboké je dyslektické postižení. Najdeme-li u dítěte diskrepanci mezi inteligenčním kvocientem (IQ) a kvocientem úrovně čtení (ČQ) a současně relativně dobré oční pohyby, pak je absolutní hodnota diskrepance relativizována, ztratí svou osudovost a předpověď dalšího vývoje u takového dítěte může být i příznivá. Najdeme-li ovšem u dítěte stejně velkou diskrepanci a současně chaotické oční pohyby, je zvýšená pravděpodobnost, že porucha bude odeznívat pomaleji a více bude odolávat nápravnému úsilí. V tomto smyslu by vyšetření očních pohybů mohlo být významným doplňkem standardního vyšetření, jehož cílem je poruchu co nejpřesněji diagnostikovat a učinit co nejpravděpodobnější prognostický závěr. V rámci České republiky se jedná o zcela novou metodiku, která umožňuje zavést relativně levnou přístrojovou diagnostiku založenou na registraci očních mikropohybů do rutinní práce pedagogicko

11 psychologických poraden a speciálně pedagogických center. Těmto pracovištím se tak otvírají nové obzory v diagnostice, v její spolehlivosti i validitě, v šíři diagnostického záběru, tj. v možnosti realizovat screening spádové populace, kterou pracoviště obhospodařuje a to pro časovou a personální nenáročnost takového vyšetření. Včasná screeningová diagnostika realizovaná u předškolních dětí přispěje k včasnému odhalení neurovývojových poruch, kterými se uvedená pracoviště typicky zabývají (specifických poruch učení, ADHD, komunikačních poruch a specifických poruch jazyka, motorických poruch, intelektových disabilit, poruch autistického spektra a dalších neurovývojových odchylek) a tím otevře i možnost účinnější pomoci těmto dětem a jejich rodičům. Předpokládáme, že školícím pracovištěm, kde by se psychologové a speciální pedagogové vzdělávali v práci se zařízením, by bylo Dys-centrum, Praha. Tato instituce je již zavedena v dalším vzdělávání pro pracovníky poraden a SP-center a vybavena personálně a materiálně. Např. nabízí v širokém sortimentu reedukační pomůcky (v tradiční formě, např. papírové i ve formě moderní, elektronické), které jsou dostupné na našem trhu, realizuje kurzy s teoretickou a praktickou částí, vč. zácviku a supervize, vydává pro zaškolené pracovníky licence. Dys-centrum je napojeno na odbornou společnost Dyslexie (bývalou sekci specifických poruch při Logopedické společnosti M. Sováka, založenou prof. Matějčkem) i na akademická pracoviště (např. Pedagogická fakulta UK, Praha). V případě zařízení ke sledování očních pohybů a vzniklé metodiky by akademická pracoviště byla obohacena o ČVUT, Fakultu elektrotechnickou, kde se popisované zařízení zrodilo a kde i dále pokračuje jeho vývoj v souladu s požadavky terénu. 5 Literatura BAKKER, D. Treatment of developmental dyslexia: A review. Pedatric Rehabilitation, 2006, 9, CIUFFREDA, Kenneth J a Barry TANNEN. Eye movement basics for the clinician. St. Louis: Mosby, c1995, xi, 266 p. ISBN LEIGH, R a David S ZEE. The neurology of eye movements. 5th edition. p. ISBN MATĚJČEK, Z. Dyslexie specifické poruchy čtení. Praha: H+H, 1993, ISBN: X.

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz,

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz, Tyto kamery třetí generace mají vysoce citlivý IR detektor a ergonomický tvar. Jsou cenově dostupné, jednoduše se ovládají, poskytují vysoce kvalitní snímky a umožňují přesné měření teplot. Mají integrovanou

Více

Technologie 4k ultra HD. Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli

Technologie 4k ultra HD. Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli Technologie 4k ultra HD Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli 2 Technologie 4K ultra HD Uvidíte každičký detail, a to kdekoli Zabrat velkou oblast a zároveň umožnit identifikaci

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Distanční studijní opora Karel Skokan František Huňka Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý

WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý Daniel Juřík, Antonín Popelka, Petr Marvan AIS spol. s r.o. Brno Wide Area Monitoring Systémy (WAMS) umožňují realizovat

Více

Termovizní měření. 1 Teoretický úvod. Cíl cvičení: Detekce lidské kůže na snímcích z termovizní i klasické kamery

Termovizní měření. 1 Teoretický úvod. Cíl cvičení: Detekce lidské kůže na snímcích z termovizní i klasické kamery Termovizní měření Cíl cvičení: Detekce lidské kůže na snímcích z termovizní i klasické kamery 1 Teoretický úvod Termovizní měření Termovizní kamera je přístroj pro bezkontaktní měření teplotních polí na

Více

vážení za jízdy a automatické pokutování

vážení za jízdy a automatické pokutování vážení za jízdy a automatické pokutování CrossWIM DYNAMICKÉ VÁŽENÍ VOZIDEL SE SYSTÉMEM AUTOMATICKÉHO POKUTOVÁNÍ CERTIFIKOVÁN JAKO STANOVENÉ MĚŘIDLO Vážení vozidel za jízdy a automatické pokutování CrossWIM

Více

Termodiagnostika pro úsporu nákladů v průmyslových provozech

Termodiagnostika pro úsporu nákladů v průmyslových provozech Termodiagnostika pro úsporu nákladů v průmyslových provozech SpektraVision s.r.o. Štěpán Svoboda Vidíme svět v celém spektru Zaměření společnosti Analyzátory kvality elektrické energie Zásahové termokamery

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

přesné jako tabulky, ale rychle a lépe mohou poskytnou názornou představu o důležitých tendencích a souvislostech.

přesné jako tabulky, ale rychle a lépe mohou poskytnou názornou představu o důležitých tendencích a souvislostech. 3 Grafické zpracování dat Grafické znázorňování je velmi účinný způsob, jak prezentovat statistické údaje. Grafy nejsou tak přesné jako tabulky, ale rychle a lépe mohou poskytnou názornou představu o důležitých

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1 GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU Veronika Berková 1 1 Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT, Thákurova 7, 166 29, Praha, ČR veronika.berkova@fsv.cvut.cz Abstrakt. Metody

Více

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně Výsledky průzkumu úrovně podpory znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně v akademickém roce 2011/2012 Podpora znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně Úvod Dotazníkové šetření, provedené

Více

Lupa a mikroskop příručka pro učitele

Lupa a mikroskop příručka pro učitele Obecné informace Lupa a mikroskop příručka pro učitele Pro vysvětlení chodu světelných paprsků lupou a mikroskopem je nutno navázat na znalosti o zrcadlech a čočkách. Hodinová dotace: 1 vyučovací hodina

Více

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů Phasec 3 tel.: 222500101-105 - detektor z řady defektoskopů V Phasec 3 Series je defektoskop na bázi vířivých proudů a byl navržen k detekci chyby železných a neželezných kovů a je vhodný pro téměř všechny

Více

Využití virtuální reality v rehabilitační péči. A. Bohunčák, M. Janatová, M. Tichá FBMI ČVUT v Praze, 1. LF UK

Využití virtuální reality v rehabilitační péči. A. Bohunčák, M. Janatová, M. Tichá FBMI ČVUT v Praze, 1. LF UK Využití virtuální reality v rehabilitační péči A. Bohunčák, M. Janatová, M. Tichá FBMI ČVUT v Praze, 1. LF UK Pracoviště Společné biomedicínské pracoviště FBMI a 1. LF Spolupráce FBMI a Kliniky rehabilitačního

Více

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf. Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně

Více

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Poruchy autistického spektra MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Úvod pervazivní (všeprostupující) vývojová porucha triáda poškození - narušené sociální chování, komunikace, představivost

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU I. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) které se konalo dne 30. září 2013 od 12:30 hodin v místnosti H108

Více

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová Monitorovací systém problémových projevů chování PhDr. Jana Zapletalová V průběhu každodenní práce se žáky a studenty se psychologové, speciální pedagogové, výchovní poradci i třídní učitelé ve školách

Více

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB Pomůcky: LabQuest, sonda čidlo polohy (sonar), nakloněná rovina, vozík, který se může po nakloněné rovině pohybovat Postup: Nakloněnou rovinu umístíme tak, aby svírala s vodorovnou

Více

2.12 Vstupní zařízení II.

2.12 Vstupní zařízení II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Kateřina Panáčková dětský psycholog Oddělení dětské neurologie při Fakultní nemocnici v Ostravě Historický vývoj terminologie E. Bleuler, 1911:

Více

Název: Studium možností lidského těla

Název: Studium možností lidského těla Název: Studium možností lidského těla Autor: RNDr. Jaromír Kekule, PhD. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: fyzika, biologie Ročník: 3. (1. ročník

Více

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU Definice laktátového prahu Laktátový práh je definován jako maximální setrvalý stav. Je to bod, od kterého se bude s rostoucí intenzitou laktát nepřetržitě zvyšovat.

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

Společenství prvního stupně ověření norem

Společenství prvního stupně ověření norem Společenství prvního stupně ověření norem Denisa Denglerová Společenství prvního stupně ověření norem Denisa Denglerová Společenství prvního stupně. Ověření norem. Denisa Denglerová Praha: Národní ústav

Více

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH DOVEDNOSTI Spektrum herní činnosti tvoří hokejové dovednosti. Bruslení, střelba, přihrávání, kličkování. Opakováním se dovednost stává návykem. Dovednostní návyky

Více

SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY. Využití a vlastnosti

SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY. Využití a vlastnosti SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY Využití a vlastnosti - Seznam objektů dělený do kategorií - Půdorys objektu - Systém trasování - Zvukové komentáře - Jazykové mutace - Propojení s virtuálními prohlídkami - Virtuální

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI

MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI Jaromír Škuta a Lubomír Smutný b a) VŠB-Technická Univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba, ČR, jaromir.skuta@vsb.cz b) VŠB-Technická

Více

Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání

Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání a Institut pro sociální a ekonomické analýzy Rozmach plošných testů se

Více

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Koordinátoři péče o mimořádně nadané v ČR Od roku 2003 působí v každém kraji ČR krajští koordinátoři péče o nadané

Více

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 18 Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové

Více

Biostatistika Cvičení 7

Biostatistika Cvičení 7 TEST Z TEORIE 1. Střední hodnota pevně zvolené náhodné veličiny je a) náhodná veličina, b) konstanta, c) náhodný jev, d) výběrová charakteristika. 2. Výběrový průměr je a) náhodná veličina, b) konstanta,

Více

1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1 / 6

1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1 / 6 PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) 2. Vzdělávání pedagogů a ostatních odborných pracovníků

Více

PŘEDŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE TESTY SPECIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ A ZNALOSTÍ

PŘEDŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE TESTY SPECIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ A ZNALOSTÍ PŘEDŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE SON - R (P. J. Tellegen, J. A. Laros, D. Heider, Testcentrum) Věkové určení: 2;5 7 let Čas potřebný k administraci: 50 60 minut Aktuálnost nástroje: Popis testu: Je to

Více

Grafy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Grafy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Grafy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.09 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola: Gymnázium,

Více

8. PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

8. PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY Přístupový systém: Přístupové systémy 8. PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY Systém řízení přístupu umožní osobě na základě prokázání oprávněnosti vstup nebo vjezd do objektu, případně do střežené části objektu. V literatuře

Více

Četnost brýlové korekce v populaci

Četnost brýlové korekce v populaci Prezentace k přednášce, přednesené na kongresu Optometrie 2013 V Olomouci 21. 22.9 2013 Četnost brýlové korekce v populaci RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D. Katedra optiky PřF UP Olomouc Kontakt: wagnerj@prfnw.upol.cz

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová ŘEČ Typicky lidská duševní funkce Umoţňuje komunikovat

Více

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

Taje lidského sluchu

Taje lidského sluchu Taje lidského sluchu Markéta Kubánková, ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Sluch je jedním z pěti základních lidských smyslů. Zvuk je signál zprostředkovávající informace o okolním světě,

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy 10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy Regresní úloha (analýza) je označení pro statistickou metodu, pomocí nichž odhadujeme hodnotu náhodné veličiny (tzv. závislé proměnné, cílové proměnné, regresandu

Více

PROJEKT 3 2D TRAJEKTORIE KAMERY SEMESTRÁLNÍ PRÁCE DO PŘEDMĚTU MAPV

PROJEKT 3 2D TRAJEKTORIE KAMERY SEMESTRÁLNÍ PRÁCE DO PŘEDMĚTU MAPV VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

Více

Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ. www.mestozlin.cz

Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ. www.mestozlin.cz Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ Město Zlín Jednou z možností monitorování a řízení dopravy v obcích je automatické snímání silničního provozu Monitorování dopravy vozidel

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE AUTOEVALUACE SLUŽEB ICT (c) Radek Maca rama@inforama.cz Druhy kontrol realizace ICT plánu Formální obsahuje všechny náležitosti předepsané pokyny má vhodný design

Více

IQ - SixSigma. IQ SixSigma Software pro analýzu a sledování procesů

IQ - SixSigma. IQ SixSigma Software pro analýzu a sledování procesů IQ - SixSigma IQ SixSigma Popis: IQ-SixSigma je software vyvinutý pro analýzu a sledování procesů. Slouží ke statistickému řízení procesů (SPC Statistical Process Control). Může se jednat o technologické,

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura Anotace Příspěvek popisuje novou koncepci výuky předmětu Programové vybavení ordinace

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Termokamery. Nejmobilnější infračervené online kamery na světě. NOVÉ: Rozlišení 382 x 288 pixelů. Innovative Infrared Technology

Termokamery. Nejmobilnější infračervené online kamery na světě. NOVÉ: Rozlišení 382 x 288 pixelů. Innovative Infrared Technology Termokamery Nejmobilnější infračervené online kamery na světě Teplotní rozsah od -20 C do 1500 C Malé kamery ideální pro OEM aplikace Až 128 Hz pro rychlé procesy Včetně software a přístupu k ovladači

Více

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 10000. Čas (s) Model časového průběhu sorpce vyplývá z 2. Fickova zákona a je popsán následující rovnicí

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 10000. Čas (s) Model časového průběhu sorpce vyplývá z 2. Fickova zákona a je popsán následující rovnicí Program Sorpce1.m psaný v prostředí Matlabu slouží k vyhlazování naměřených sorpčních křivek a výpočtu difuzních koeficientů. Kromě standardního Matlabu vyžaduje ještě Matlab Signal Processing Toolbox

Více

A5M13VSO MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ

A5M13VSO MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ Zadání: 1) Pomocí pyranometru SG420, Light metru LX-1102 a měřiče intenzity záření Mini-KLA změřte intenzitu záření a homogenitu rozložení záření na povrchu

Více

Otevřená platforma VMS systému od firmy AxxonSoft

Otevřená platforma VMS systému od firmy AxxonSoft w w w. a x x o n n e x t. c o m Vy z k o u š e j t e N E X T NEXT úroveň výkonnosti, str. 2 NEXT úroveň spolehlivosti, str. 3 NEXT úroveň použitelnosti, str. 7 NEXT úroveň funkčnosti, str. 9 NEXT úroveň

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = 1 079 252 848,8 km/h

Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = 1 079 252 848,8 km/h Světlo Světlo Podstata světla Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter Vlnění, foton Rychlost světla c = 1 079 252 848,8 km/h Vlnová délka Elektromagnetické spektrum Rádiové vlny Mikrovlny Infračervené

Více

C)T)A) Centrum Terapie Autismu

C)T)A) Centrum Terapie Autismu VČASNÁ INTENZIVNÍ TERAPIE ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY AUTISMU Mgr. Romana Straussová Speciální pedagog, ABA terapeut, videotrenér, supervizor, garant atestační přípravy klinických logopedů ředitel Centra Terapie

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Dispečink telemetrických dat

Dispečink telemetrických dat CORAL s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové IČO: 46506829 DIČ: 228-46506829 tel.: 498 500 469 fax: 498 500 435 e-mail: coral@coral.cz http://www.coral.cz Dispečink telemetrických dat Oblast použití

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Komponenty systému RFID

Komponenty systému RFID Systém RFID Technologie radiofrekvenční identifikace (RFID) je nejrychlejší, nejsnadnější a nejefektivnější způsob pro vyhledávání, identifikaci a správu knihovních položek. Budete překvapeni, co může

Více

KODEX PŘENOSOVÉ SOUSTAVY

KODEX PŘENOSOVÉ SOUSTAVY Registrační číslo: Úroveň zpracování: Revize12/září 2012 dodatek č.1 Číslo výtisku: KODEX PŘENOSOVÉ SOUSTAVY dodatek č.1 Část II. Podpůrné služby (PpS) Základní podmínky pro užívání přenosové soustavy

Více

Termokamera pro nejvyšší nároky

Termokamera pro nejvyšší nároky Termokamera pro nejvyšší nároky testo 890 Nejvyšší kvalita obrazu Srdcem termokamery je detektor. Zde Testo klade důraz na nejvyšší kvalitu. S termokamerou testo 890 dosáhnete pomocí detektoru s 640 x

Více

Obsah. Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje

Obsah. Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje Grafy v MS Excel Obsah Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje Funkce grafu Je nejčastěji vizualizací při zpracování dat z různých statistik

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev

LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev LEPTOSKOPY jsou již několik desetiletí osvědčené přístroje pro nedestruktivní měření tloušťky nanesených vrstev na kovech magnetoinduktivní metodou (EN ISO 2178)

Více

Video mikroskopická jednotka VMU

Video mikroskopická jednotka VMU Video mikroskopická jednotka VMU Série 378 VMU je kompaktní, lehká a snadno instalovatelná mikroskopická jednotka pro monitorování CCD kamerou v polovodičových zařízení. Mezi základní rysy optického systému

Více

Metodika měření linearity CCD snímačů

Metodika měření linearity CCD snímačů Metodika měření linearity CCD snímačů (test na plochu) Ver. 1.7 Zpracoval: Zdeněk Řehoř BRNO 2009 Metodika měření linearity CCD je určena pro stanovení závislosti odezvy senzorů na velikosti na detektor

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Informatika pro hendikepované a asistivní technologie

Informatika pro hendikepované a asistivní technologie České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Informatika pro hendikepované a asistivní technologie Lenka Lhotská Gerstnerova laboratoř, katedra kybernetiky lhotska@fel.cvut.cz http://cyber.felk.cvut.cz

Více

Fyzická bezpečnost. Téma: Průmyslová televize - kamerové systémy. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz

Fyzická bezpečnost. Téma: Průmyslová televize - kamerové systémy. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz Fyzická bezpečnost Téma: Průmyslová televize - kamerové systémy Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Optický měřicí přístroj. Česká verze

Optický měřicí přístroj. Česká verze Optický měřicí přístroj Česká verze MT1 Velký rozsah měření v kompaktním a praktickém optickém měřicím přístroji pro soustružené a broušené díly. Jeho jedinečné provedení poskytuje přímý přístup k dílu,

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

Přehled vhodných metod georeferencování starých map

Přehled vhodných metod georeferencování starých map Přehled vhodných metod georeferencování starých map ČVUT v Praze, katedra geomatiky 12. 3. 2015 Praha Georeferencování historická mapa vs. stará mapa georeferencování umístění obrazu mapy do referenčního

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

OVĚŘENO: Datum: 8.4 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 8.4 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 9, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 Prodloužená záruka 3 roky 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 11 ks. MS Office 2013 pro podnikatele CZ 11 ks. brašna 11 ks. bezdrátová myš 5 ks.

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser CZ_manual_ETC manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser díl 2 : ETC - řídící jednotka řazení NORGREN I. Použití jednotky ETC Řídící jednotka ETC je určena pro ovládání semi - automatického řazení převodových

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 29/21 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více