MATEŘSKÁ ŠKOLA RYBNÍČEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATEŘSKÁ ŠKOLA RYBNÍČEK"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 MATEŘSKÁ ŠKOLA RYBNÍČEK V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Š K O L N Í R O K 2011/2012 MÁME SE RÁDI, JSME DOBŘÍ KAMARÁDI Vypracovala: Ivana Chybová, zástupkyně ředitelky Mgr. Jana Hlaváčková ředitelka školy V Brně dne

2 Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 b/ Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská část Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59, Brno, zastoupené starostou Romanem Vykoukalem c/ Jméno ředitelky školy: Mgr. Jana Hlaváčková d/ Jméno zástupkyně řed. pro mateřskou školu ZŠ a MŠ: Ivana Chybová e/ Telefon: MŠ , , ZŠ Tel./fax: f/ Kapacita školy: 100 g/ E mailová adresa: http: h/ Provoz školy (od - do): hod. ch/ Provoz jednotlivých tříd (od - do): hod. i/ Seznam zájmových, občanských, příp. dalších sdružení působících na škole Školní rok 2011/2012 tříd Celkový počet dětí Průměr. počet dětí na jednu třídu Průměr. počet dětí na učitele Prům. docház -ka v % dětí dle zák. 117/1995 Sb.na 4hodiny denně. Celkový počet dětí zaměstnaných matek nezaměst. matek nebo matek na mateřské a rodičovské dovolené tř. standardní tř. speciálnílogo tř.speciální jiné tř. internátní Celkem

3 Část II. Výsledky výchovy a vzdělání a/ Zaměření mateřské školy,,máme se rádi, jsme dobří kamarádi Školní vzdělávací program, podle kterého pedagogové naší mateřské školy pracují, vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Obsahuje identifikační údaje, charakteristiku nově postavené mateřské školy, podmínky vzdělávání a organizaci, charakterizuje vzdělávací program. Vzdělávací obsah je graficky zpracován v souladu s neoficiálním názvem,,rybníček. Klíčové kompetence jsou pro nás v oblasti vzdělávání cílovou kategorií. Vedeme děti k osvojování těchto předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot a dáváme tak dětem základ vzdělávání, který se dotváří v dalším průběhu života. Záměrem předškolního vzdělávání v naší mateřské škole je rozvíjet dítě po stránce psychické, fyzické a sociální. Směřujeme k tomu, aby dítě na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, podporujeme jeho tělesný rozvoj a zdraví, individuální možnosti dětí, učíme děti žít ve společnosti ostatních, chápat okolní svět a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané. Diagnostika dětí je pro nás podkladem pro další plánování. V oblasti vzdělávání se nám podařilo využívat činnosti založené na přímých zážitcích dítěte, které podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat, získávat zkušenosti a další dovednosti. Ve své práci uplatňujeme především metodu prožitkového a kooperačního učení. Dítě experimentuje a získává zkušenosti především tím, že něco dělá a že to, co dělá, prožívá. Prožitkové učení rozvíjíme také ve spolupráci s rodiči formou jejich zaměstnání a koníčků, podnikli jsme společné akce a prohloubili vzájemného působení rodiny a MŠ. Mateřská škola se ve školním roce 2011/2012 zapojila do Evropského projektu DIS (Diagnostika dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt je zaměřen na vytváření a ověřování nových diagnostických nástrojů určených ke zkvalitnění diagnostické práce psychologů a speciálních pedagogů, kteří tak budou lépe schopni identifikovat potřeby dětí v České republice a lépe pracovat s jejich případnými obtížemi. Do ověřování nových diagnostických nástrojů byly zapojeny děti všech tříd naší mateřské školy. Mateřská škola je křesťansky zaměřená. Nenásilnou formou tak učíme děti hodnotám v životě a především vztahům s ostatními. Nabídka nadstandardních činností dle přání rodičů Plavecký výcvik dětí na Ponávce - ve spolupráci s plaveckou školou se děti hravou formou seznamují s vodou, učí se překonávat strach z ní a učí se základům plavání. Hudební kroužek - děti zpívají, hrají na dětské hudební nástroje, tancují, účastní se vystoupení a získávají tak hudební cítění a osvojují si hudební dovednosti. Angličtina pro nejmenší - rané seznamování se základy cizího jazyka, děti nahlédnou do jiných kultur, uvědomí si existenci různých národů, jsou přirozeně motivovány k učení cizího jazyka. 3

4 Edukativně stimulační skupinky pro předškolní děti - jsou určeny pro děti předškolního věku a jejich rodiče, je to odborně vypracovaný postup přípravy na školu. Logopedie - je určena dětem s vadami řeči a výslovností. Záměr, trend vývoje Nově vybudovaná mateřská škola,,rybníček zahájila svůj provoz dne V pedagogickém týmu přibylo celkem pět učitelek. Z dalšího vzdělávání, samostudia a zaměření vyplynulo, že náš nový pedagogický tým směřuje ve svém vývoji k posílení environmentální výchovy. Budeme i nadále rozvíjet křesťanské hodnoty a tradice, ale v budoucnu se chceme zaměřit na oblast podpory zdraví, aby dítě pochopilo, že prostředí je všechno kolem nás, lidé, společnost i příroda, aby bylo schopno orientovat se v jednoduchých jevech a dějích, které ho bezprostředně obklopují, aby je dovedlo zhodnotit, zvažovat rizika a přínosy, aby se učilo odpovědnosti za důsledky svého chování ve vztahu k prostředí, aby rozvíjelo dovednosti k jeho ochraně a tvorbě a podílelo se na péči o prostředí. Na zahradě mateřské školy jsme vybudovali habrové a akátové altány, tunely, zelené stany, linie. Děti pěstují na záhoncích bylinky, květiny a zeleninu, pečují o zahradu a zapojují se do projektů. Všechny kroky zaznamenáváme do portfolia školy. Ve školním roce 2012/2013 vytvoříme zázemí pro broučky, doplníme výsadbu živého plotu a zajistíme dešťovou vodu k zalévání zahrady dětmi. Po splnění těchto tří kritérií nám bude dne slavnostně udělena plaketa přírodní zahrady. Předání se uskuteční na konferenci Konvička a naše mateřská škola se tak výrazně zapojí do rozvoje environmentálního vzdělávání dětí. b/ Věkové složení dětí dětí do 3 let ( nar a později) 14 3letí (nar ) 32 4letí (nar ) 33 5letí (nar ) 19 Starší (nar a dříve) 2 c/ Odklad povinné školní docházky dětí Odklad povinné školní docházky 4 Dodatečné odložení povinné školní - docházky Celkem 4 4

5 d/ Péče o integrované děti dětí Druh postižení ( 16 zák. č.561/2004 Sb.,) e/ Školy v přírodě dětí dnů na jedno dítě celkem 17 7 f/ Úplata za předškolní vzdělávání Mateřská škola vybírá úplatu. Základní výše úplaty: 400,- Kč Část III. Mimoškolní aktivity Slavnostní otevření MŠ Rybníček při ZŠ Staňkova 14 Den otevřených dveří Erbovní slavnosti Drakiáda, Halloween Pochod světlušek Divadlo Sluníčko Návštěva Botanické zahrady a arboreta Návštěvy solné jeskyně Návštěva Veletrhu základních škol Dravci Pravidelné návštěvy solné jeskyně Mikulášská nadílka návštěva čerta a Mikuláše Vánoční posezení u stromečku s rodiči, besídka, tradice Vánoční vystoupení pro rodiče v tělocvičně ZŠ Návštěva vánočního jarmarku na náměstí Svobody Tváří v tvář výtvarný projekt Návštěva předškoláků v první třídě ZŠ Návštěva Dětské nemocnice Jak se Honzík uzdravil Zverimex děti si pořídily nové členy třídy (křečka, rybičky) Cesta kolem světa výukový program centra Vesněnka Den otevřených dveří v rámci zápisu do mateřské školy 5

6 Pohádkové kouzlení a zpívání divadlo Karneval v MŠ Tetiny Návštěva knihovny Vstávej semínko sázení ve třídě i na záhoncích přírodní zahrady Vítání jara, vynášení Morany Pečení velikonočních zajíců Velikonoční jarmark Cesta za zvířátky návštěva Výstaviště v Brně Den Země Oslava svátku Den matek dílny a vystoupení pro maminky Lesní stezka pro skřítky centrum Lipka v Soběšicích Divadlo Radost - představení Tetiny Semilasso Výlet do DinoParku Vyškov Den dětí Sportovní dopoledne společně s žáky ZŠ Den dětí Zahradní slavnost Kuk a Cuk (hudební klauniáda a pasování předškoláků) Návštěva DKP Brno-Maloměřice Škola v přírodě v Nedvědicích Část IV. Výkon státní správy Rozhodnutí Přijetí dítěte do MŠ ve šk. roce 2010/ Ukončení docházky dítěte ( 35 zák.561/2004 Sb.,) - nepřijatých dětí 27 6

7 Část V. Údaje o pracovnících škol 1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2011/2012 stav k Vzdělání nejvyšší učitelů dosažené Střední pedagogická škola 5 VŠ-předškolní výchova - VŠ-speciální pedagogika 3 VOŠ pedagogická - Jiné/jaké/ - 2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2011/2012 stav k fyzických osob Přepočtený počet na plně zam. (úvazky) % z celkového počtu (z přepočtených učitelů) Kvalifikovaní učitelé 8 7,3 100% Nekvalifikovaní učitelé Celkem 8 7,3 100% 3. Věkové složení všech přepočtených učitelů ( ne fyzických!) do 35let let nad 50 let Důchodci Celkem Ve školním roce 2011/2012 přijatí absolventi SPgŠ, VOŠ pedagogická, Pedagogická fakulta do pracovního poměru (počet): 5 5. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): 0 7

8 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Angličtina s metodikou (1x týdně) 1 zúčastněných pracovníků Pojďte s námi do přírody 1 Kurz PC Microsoft office 1 Kurz PC Word, Excel 1 Kurz PC Power Point 1 Školení k elektronickému zápisu do MŠ 2 Edukativně stimulační program 1 Plánování a organizace předškolního vzdělávání 1 Autoevaluační systém a vlastní hodnocení MŠ 1 Hygienické minimum, ochrana veřejného zdraví 2 Metodika pohybových forem pro MŠ 1 Školení pracovnic výdejny stravy 2 Část VI. Změny ve vedení školy V průběhu školního roku 2011/2012 nedošlo k žádné změně ve vedení školy. V Brně dne Ivana Chybová zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu Základní školy a Mateřské školy Brno, Staňkova 14 8

MATEŘSKÁ ŠKOLA RYBNÍČEK

MATEŘSKÁ ŠKOLA RYBNÍČEK Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 MATEŘSKÁ ŠKOLA RYBNÍČEK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MÁME SE RÁDI, JSME DOBŘÍ KAMARÁDI Brno 20. 8. 2013 Mgr. Jana Hlaváčková ředitelka

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2011/2012 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK Mateřská škola Břeclav, U Splavu 2765 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřská škola Břeclav, U Splavu 2765 690 02 Zřizovatelem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV 2012-2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM III. ZAMĚSTNANCI A DVPP IV. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, POČTY DĚTÍ, ODKAD

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROSTE ZE MNE OSOBNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Na období 2012-2015

Více

Výroční zpráva školy 2007/2008

Výroční zpráva školy 2007/2008 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace Výroční zpráva školy 2007/2008 Projekt Kytice ve storyboardech, 2008 Předkládá: Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy 1 Základní škola

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání)

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění. SVĚT KOLEM NÁS Motto : Kdo chce pokazit životní dráhu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Mateřské školy Bělkovice-Lašťany I. Identifikační údaje Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1428/2012/ZŠaMŠ Kladno: 31.8.

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1428/2012/ZŠaMŠ Kladno: 31.8. e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1428/2012/ZŠaMŠ Kladno: 31.8. 2012 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program 30/2013 Č.j. Mateřská škola Parléřova Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/14 V Praze dne 26. 8. 2013 Holušová školy Věra ředitelka 0 Obsah OBSAH... 1 1 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Kájov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Hrajeme si od jara do zimy Účinnost ŠVP PV je plánovaná na období 3let s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/200 Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih. Charakteristika školy. název školy: Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Putování světem poznání

Putování světem poznání Č.j. 03/2012 Mateřská škola HALENKOV, okres Vsetín Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování světem poznání Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603, 756 05 Halenkov Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko Správně vidíme jen srdcem. (Antoine de Saint-Exupéry) Aktualizaci zpracovaly: Mgr. et Bc. Eva Kuchyňková a Bc. Monika Podkalská, DiS. (Projednáno

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892 Č.j. 21/2012 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Putování se sluníčkem od podzimu do léta Motto: Dítě vždycky může naučit dospělého

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola, Stračov Školní vzdělávací program Já a ty jsme kamarádi, s přírodou se máme rádi Vypracován dle RVP pro předškolní vzdělávání, vydaného MŠMT pod č. j. 32405/2004/22, dne 28.8.2013. Zpracovala:

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění.

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění. Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění. UŽ VÍM, PROČ Motto: Dítě s láskou přijmout, v úctě vychovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVANÍ OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Str. 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ UDAJE O MŠ 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné podmínky 3.2. Životospráva

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA PETRKLÍČ nám. Osvoboditelů 368, Praha 5 Radotín PSČ 53 00, IČO 7 340 858, tel. 257 82 230, e-mail: centrum@petrklic.net č. j.: 005/204 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 203/204

Více