Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními"

Transkript

1 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/ Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními 1) Základní charakteristika a) Kurzy budou realizovány v termínech určených projektem ESF tedy jedná se o pět vzdělávacích internátních cyklů vždy po dvou v roce 2010 a 2011 a jeden kurz v jarních měsících roku Obvyklými měsíci bude květen-září pro jarní termín kurzu a září říjen pro podzimní termín kurzu. Předpokládá se, že zejména úvodní vzdělávací bloky kurzu budou pořádány souběžně se vzdělávacím kurzem pro rodiče dětí se vzácnými onemocněními. Předpokládá se tak lepší a intenzivnější výměna názorů - a možnost pro pedagogy pozorovat chování a speciální potřeby dětí se vzácným onemocněním, které budou na vzdělávacím kurzu v některých případech s rodiči přítomny. b) Účastníci budou vybráni i z řad pedagogů, kteří buď mají přímou zkušenost s prací s dítětem - žákem se specifickým (vzácným) onemocněním, nebo o informace z této oblasti projeví zájem. Výběr účastníků proběhl před zahájením vzdělávacího kurzu pomocí pracovníků speciálně pedagogických center - primárně se zaměřením na kombinovaná postižení. Část účastníků bude vybrána přímo z řad pedagogů, kteří pracují s dítětem rodičů, kteří navštěvují paralelní kurz pro rodiče. Kurz bude připraven pro cca 20 účastníků. c) Délka kurzu bude celkem 90 hodin, které budou organizovány takto: 1 hodina úvodní, 7 hodin přímé výuky, 12 hodin distančního vzdělávání a 2 hodiny pro závěr kurzu. Předpokládá se samostatná výuka v tomto kurzu, v případě potřeby shodnost témat, osoba lektora apod. - je možná společná výuka s kurzem Vzdělávací kurz pro rodiče dětí se vzácným onemocněním. d) Základní podmínkou účasti je dobrovolnost. Další podmínkou účasti v kurzu je vyplnění stanovené dokumentace. Zejména jde o přihlášku do kurzu, uzavření smlouvy o poskytnutí přímé podpory (v případě, že frekventant tuto podporu na ubytování, stravování a cestovné čerpá), prohlášení příjemce o převzetí částky přímé podpory, podpis na prezenční listině, vyplnění evaluačního dotazníku a případné další dokumenty, které jsou v souladu s pravidly akcí podpořených ESF z OP VK. 1

2 e) Místo a termín konání kurzu určí pořadatel Společnost pro mukopolysacharidosu nejméně dva měsíce předem a oznámí účastníkům. Místa konání kurzu budou volena podle potřeb frekventantů (předpokládá se účast frekventantů z celé ČR), tak, aby se místa konání střídala (např. Čechy, Morava apod.) f) Pořadatel Společnost pro mukopolysacharidosu určí odpovědného pracovníka vedoucí vzdělávacích kurzů projektu na něž se účastníci mohou obracet s podněty a návrhy k organizační i obsahové stránce kurzů. Hlavním pořadatelem akce je manažer projektu. g) Lektorské zajištění vzdělávacího kurzu je zabezpečeno z řad odborníků dané oblasti, kteří disponují vysokým stupněm odbornosti a odpovídajícími lektorskými dovednostmi. Podle povahy témat budou přizváni odborníci z teoretických pracovišť (zpravidla VŠ), ale i orgánů veřejné správy (např. Krajský úřad, Zdravotní pojišťovna), medicínských pracovišť či škol a školských zařízení. h) Účastníci z řad pedagogů obdrží v případě potřeby potvrzení o účasti na každém ze vzdělávacích běhů kurzu pro potřeby zaměstnavatele. i) V rámci projektu bude probíhat (souvislost s KA č. 6 webový portál) průběžná poradenská podpora účastníků kurzu zaměřená na jejich problémy při vzdělávání dítěte se vzácným onemocněním, příp. speciálními vzdělávacími potřebami. 2) Návrh struktury, obsahových a formálních aspektů kurzu 2.1 Obsah kurzu (učební plán) na následující straně 2

3 A B C D Blok kurzu A B D C Poř. číslo Obsah 1. Úvod Časová dotace Přímá výuka v hodinách (4 min. =1 edukohodina) Úvodní blok A společnost, postižení, vzdělávání, sociální systém Charakteristika zdravotního postižení, Zdravotní postižení a společnost, zdravotní postižení a vzdělávání Význam vzdělání pro zaměstnanost osob s postižením, vzdělání jako významný faktor socializace, problematika vzdělávání u žáků s progredujícím onemocněním, specifika přístupu rodičů vztah k pedagogickým pracovníkům, Sociálně právní podpora rodin s dítětem nemocným vzácným onemocněním, význam sociálních aspektů (podpory) rodiny pro zajištění vzdělávacích podmínek dítěte s cílové skupiny, možnosti využití prostředků speciálně pedagogické podpory hrazených ze systému sociálního a zdravotního postižení Vzdělávací blok B sociální a medicínské aspekty vzácných onemocnění vztah ke vzdělávání Výchova a vzdělávání dítěte se vzácným onemocněním v jiném než. školském prostředí (sociální instituce, služby, pobytové, ambulantní, raná péče, osobní asistence). Možnosti a meze využití sociálních služeb pro (při) vzdělávání dítěte a žáka Medicínské aspekty vzácných onemocnění, specifika střádavých 6. onemocnění, diagnostika, klinické příznaky, terapie, aplikace do oblasti vzdělávání, fáze nemoci, dopady na speciální vzdělávací potřeby, možnosti a meze účasti nemocného dítěte ve vzdělávání Vzdělávací blok C vzdělávání žáka se vzácným onemocněním v rámci školské soustavy Postavení školy jako veřejnoprávního subjektu, přijetí dítěte k povinné 7. školní docházce, odklad povinné školní docházky, 16 školského zákona a související předpisy, Vztah školy, zákonných zástupců a dítěte, vzájemná práva a 8. povinnosti, školský zákon, zákon o rodině, zákon o sociálně právní ochraně dětí a mládeže, tzv. přestupkový zákon, úprava vztahů subjektů ve vzdělávání Inkluzivní a specializované vzdělávání dětí a žáků se zdravotním 9. postižením. Specifikace postavení dětí se vzácným onemocněním v české vzdělávací soustavě, exkurz do tradičního řešení, současné trendy Individuální vzdělávací plán u žáka se vzácným onemocněním 10. mukopolysacharidosou a střádavým onemocněním, praktické možnosti řešení vzdělávacích aspektů dětí cílové skupiny, společný seminář s účastníky kurzu pro rodiče spolupráce rodiny a školy při naplňování SVP dítěte a žáka, Vzdělávací blok D poradenský systém a podpora vzdělávání žáků se vzácným onemocněním, prostředky spp podpory, jiný způsob vzdělávání dětí nemocných vzácným onemocněním Posuzování speciálních vzdělávacích potřeb (diagnostika) u dětí se 11. vzácným onemocněním, možnosti a meze speciálně pedagogické diagnostiky, využití Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disabilit a zdraví, vztah školských poradenských zařízení, škol a pedagogů, rozbor závěrečných zpráv z vyšetření,

4 E E Jiný způsob plnění povinné školní docházky, specifika vzdělávání dětí a žáků s mentálním postižením, domácí vzdělávání možnosti (a meze) využití u dětí se vzácným onemocněním, metodická doporučení pro organizace jiného způsobu vzdělávání u dětí a žáků se vzácným onemocněním Prostředky speciálně pedagogické podpory a jejich poskytování, asistent pedagoga, osobní asistent, úprava vzdělávacích podmínek, formy hodnocení výsledků vzdělávání, odpovědnost za škodu způsobenou nezletilým dítětem žákem se vzácným onemocněním, postavení pedagoga a školy ve škodním řízení Vzdělávací blok E komunikace, terapie, praktická cvičení Základy komunikace, výcvik komunikačních technik, nácvik praktických cvičení - zvládání problémových situací, možnosti a meze tzv. nutné obrany v praxi pedagoga, pedagog jako poradce, pedagog jako podřízený pracovník a člen týmu,, prevence syndromu vyhoření, rizika dlouhodobé práce s dítětem se závažným vzácným onemocněním Relaxační a rehabilitační techniky, využití expresivních terapií v podpoře vzdělávání dítěte se vzácným onemocněním, dramaterapie, arteterapie. Ostatní rehabilitační a relaxační techniky canisterapie, hipoterapie, využití u dětí a žáků se vzácným onemocněním 16. Aktuální otázky vzdělávání dětí se vzácným onemocněním, rozbor metodiku posuzování SVP (výstup KA č. 1 projektu) a hodnocení jejího využití ve vzdělávání. Řešení praktických problémů začlenění dítěte se vzácným onemocněním do vzdělávání, příklady dobré praxe, hodnocení inkluzivních a segregačních modelů vzdělávání, popis a rozbor praktických zkušeností z výuky ( předpokládá se dvouhodinový společný seminář s kurzem pro rodiče dětí se vzácným onemocněním) F Konzultace - distanční výuka 13 G Závěr kurzu Zhodnocení průběhu a očekávaných výsledků kurzu. Vyhodnocení evaluačního dotazníku celého kurzu. V závěru kurzu bude vytvořen prostor pro zodpovězení dotazů a náměty frekventantů. Celkový počet výukových hodin 90 2 hodin 3. Návrh metod výuky Metody výuky budou vycházet z potřeb jednotlivých témat a znalostí (a dovedností) jednotlivých lektorů. Tito připraví -v souladu s pokyny pořadatele a podle podmínek daných tímto učebním plánem obsah výuky v jednotlivých disciplínách včetně výběru optimálních metod. Obecně pro zahájení každého bloku výuky platí tato pravidla: a) každý lektor v úvodu provede stručné zjištění dosavadního stupně znalostí frekventatnů k danému tématu. Na základě tohoto průzkumu operativně aktualizuje obsah daných témat a přizpůsobí metody výuky, 4

5 b) složení posluchačů. V případě že budou realizovány společné vzdělávací aktivity pro účastníky kurzů pro rodiče i pedagogy (předpokládá se na úvod a závěr vzdělávacího cyklu) budou probíraná témata přizpůsobena potřebám obou skupin,tak, aby lektor dokázal najít potřebný kompromis mezi odbornou rovinou výuky (předpokládá se u kurzu pro pedagogy vyšší) a rovinou přijatelnosti a srozumitelnosti (zapamatovatelnosti) témat probíraných v kurzu pro rodiče. V rámci stěžejní části výuky samostatné semináře pro pedagogy bude lektor vycházet z profesního zařazení účastníků, úrovně jejich dosavadního vzdělání a motivačních vyjádření zjišťovaných v úvodu příslušného vzdělávacího bloku. c) Každé téma bude probíráno s důrazem na jeho praktickou využitelnost při zajištění vzdělávacích potřeb dítěte se vzácným onemocněním. Za velmi cenné (a v praxi ověřené) je považováno pojetí výuky, kdy témata zaměřená na odborné aspekty vzdělávání této skupiny žáků, budou prezentována na příkladech, zkušenostech (ať již pozitivních či negativních). Základním garantem (odborným garantem kurzu) je manažer projektu, který je původní profesí speciální pedagog a právník s dlouholetou odbornou zkušeností lektora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V odůvodněných a potřebných případech (daných obsahem vzdělávací části) bude manažer projektu schopen působit jako lektor. Jedná se rovněž o zajištění lektorských prací v případě náhlých a neočekávaných problémů (nedostavení se lektora apod.). Pro všechny lektory platí zásadní a samozřejmý požadavek, kterým je podrobná znalost tématu a jeho "prostředí" ze strany lektora. Pořadatel (Společnost pro MPS) má za 18 let své existence dostatek praktických zkušeností s působením na cílovou skupinu frekventantů. d) V rámci probíraných témat bude velký důraz kladen na očekávání posluchačů, lektoři budou vycházet z jejich potřeb, dotazů a námětů. V závěrečném shrnutí tématu bude vždy prostor pro shrnutí dotazů frekventantů, případné řešení konkrétních situací (kauz) na jejich školách (pracovištích). Každý lektor před výukou absolvuje rozbor vzdělávací situace s manažerem projektu (alter. vedoucí vzdělávacích aktivit), kde bude informován o účastnících kurzu, složení, dosavadních tématech odučených v předchozí části, očekáváních k profilu absolventa kurzu a ostatních aspektech, které se váží na jím probíranou tématiku. Použité vzdělávací metody - shrnutí Prezentace instrukce, přednáška Powerpointová prezentace Diskuze Demonstrace Videoprojekce analýza kazuistik Metoda VTI- analýza komunikace Nácvik a procvičování (např. komunikačních technik) Studium textů a podkladových materiálů 4. Formy a způsob ukončení kurzu a ověření znalostí 1. Způsob ověření znalostí anebo dovedností účastníků kurzu 16. Osvědčení podmínky udělení Ověření znalostí: a) Závěrečné: proběhne na základě vypracování a vyhodnocení závěrečného testu a a odborné rozpravy kolokvia. b) Průběžné: formou dotazů a zpětnovazebných otázek lektorů, popř. hodnotících vyjádření frekventantů. a) účast ve vzdělávacích aktivitách (minimálně 60% učebního plánu) b) vypracování závěrečného testu shrnutí c) vypracování evaluačně-hodnotícího dotazníku (dílčích i závěrečného) d) úspěšné vypracování závěrečného testu a splnění podmínek kolokviální rozpravy

6 . Návrh studijních materiálů a technického zázemí Školicí materiály a pomůcky Základní: Pro účastníky vzdělávacích kurzů bude vypracován speciální studijní text s názvem " Metodické listy - pro vzdělávací kurz rodičů dětí se vzácným onemocněním Studijní materiál bude autorsky zajištěn kolektivem lektorů (případně dalších odborníků) a bude představovat originální dílo vytvoření pro účely vzdělávacího kurzu. Předpokládá se formát A4, měkká vazba, Rozsah stran cca Studijní text bude využit jak v průběhu vzdělávacího kurzu,tak později - v praxi frekventantů kurzu. Studijní text obdrží každý účastník nejpozději při zahájení části C vzdělávacího kurzu. Jeho součástí bude i přehled doporučené další literatury a odkazů ke studiu a samostudiu. Ostatní: Každý účastník vzdělávacího kurzu obdrží při zahájení syllabus daného kurzu s prostorem pro vlastní hodnocení a poznámky. Tento materiál poslouží každému účastníkovi pro lepší orientaci v probíraných tématech a jejich návaznosti a souvislostech. Dále obdrží posluchači vybrané soubory údajů a materiály od jednotlivých vyučujících jako jsou: - Powerpointové prezentace - Doplňkové studijní texty (kauzy, rozbory, příklady) Základní í rozšiřující doporučená literatura: 1) Honzák, R. Komunikační pasti v medicíně. Praha: Galén, ) Chapman, Gary D: Pět znaků láskyplné rodiny: dynamika vztahů zdravé rodiny / Gary Chapman; [překlad Zuzana Kempná]. 1. vyd. Praha: Návrat domů, c s. ; ISBN: X. 3) Křivohlavý J., Psychologie zdraví, Praha: Portál, ) Křivohlavý J., Psychologie nemoci, Praha: Grada, 2003 ) Matoušek, Oldřich: Rodina jako instituce a vztahová síť / Oldřich Matoušek. 3., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, s. ; ISBN: ) Možný, Ivo: Rodina a společnost / Ivo Možný; ilustrace Vladimír Jiránek. Praha: Sociologické nakladatelství, s. : ISBN: X. 7) Novosád, L.: Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Praha: Portál ) Sobotková, Irena: Psychologie rodiny / Irena Sobotková. Vyd. 1. Praha: Portál, s. ISBN: ) Vágnerová, Marie: Psychologie handicapu. Marie Vágnerová, Zuzana HadjMoussová. Vyd. 2., opr. Liberec : Technická univerzita, s. ; ISBN: ) Chvátalová, Helena: Jak se žije dětem s postižením: problematika pěti typů zdravotních postižení / Helena Chvátalová. Vyd. 1. Praha: Portál, s. : ISBN: ) Je zdravotní péče i pro zdravotně postižené? (200 : Brno, Česko). Je zdravotní péče i pro zdravotně postižené? : sborník příspěvků z konference : Brno, HospiMedica, 13. září 200. Praha: NRZP ČR, s. : ISBN: ) Jesenský, J. a kol.: Zdravotně postižení programy pro 21.století. Gaudeámus, Hradec Králové ISBN ) Jesenský, Ján: Kontrapunkty integrace zdravotně postižených. Praha: Karolinum, s. ISBN ) Linhartová, V. Praktická komunikace v medicíně, Praha: Grada, 2006, ISBN: ) Občané se zdravotním postižením a veřejná správa / [Lenka Krhutová... et al.]. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého : Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, s. : ISBN: ISBN:

7 16) Postižený člověk v dějinách I : vybrané přednášky k dějinám speciálně pedagogické teorie a praxe / editor Tibor Vojtko. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, s. ; ISBN: ) Standardní pravidla pro vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Sdružení zdravotně postižených v ČR, Praha ) Votava, Jiří: Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením / Jiří Votava a kolektiv. 1. vyd. Praha: Karolinum, s. : ISBN: ) Blažková, M.: Dějiny etických teorií 1 (Od antiky po konec 18. století). Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze, ISBN ) Kubíče, Jiří: Máme mnoho společného : integrace tělesně a mentálně postižených žáků, příležitost a odpovědnost. Praha: Tech-Market, s ISBN: ) Titzl, B.: Postižený člověk ve společnosti. Dopl. a rozš. vyd. Praha: UK-PedF, 2000, 248 s. ISBN ) Matějček, Z.: Rodičům mentálně postižených. Praha, SPMP ) Psychologie práce v pomáhající profesi ; Úřady práce ; Terénní sociální práce ; Státní systém sociální péče ; Systém státní správy a samosprávy / kolektiv autorů [Jan Černý... et al.]. Vyd. 2. Brno : Drom, s. ; ISBN: ) Štikar, J. a kol.: Psychologie ve světě práce. Karolinum, Praha ISBN ) Vágnerová, M. a kol.: Psychologie handicapi. Karolinum, Praha ISBN ) Vláčil, Jan: Veřejná správa : sociálně-psychologické problémy v historii a současnosti / Jan Vláčil. 1. vyd. Praha: Linde, s. ; ISBN: ) David, Roman: Práva dítěte : úmluva o právech dítěte a její charakteristika : mezinárodní ochrana práv dítěte a některé další dokumenty : rodina a základy rodinného práva / sestavil a přeložil Roman David. 1. vyd. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, s. : ISBN: ) Deklarace o prevenci postižení ) Deklarace práv mentálně postižených osob 1971, OSN 30) Deklarace práv zdravotně postižených osob, vyhlášeno Valným shromážděním OSN, ) Legislativa pro zdravotně postižené a jejich integrace do společnosti VIII.celostátní seminář se zahraniční účastí. Sdružení zdravotně postižených v ČR, Praha ) Listina základních práv a svobod 33) Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení a jeho aktualizace, usnesením vlády ČR č ) Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období ) Národní plán pomoci zdravotně postiženým občanům. červen ) Národní plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením ) Střednědobá koncepce koncepce státní politiky vůči občanům se ZP. schválená usnesením vlády ČR ze dne 16. června 2004 č ) Šiška, J.: Lidská práva lidí s mentálním postižením. Národní zpráva. Česká republika. Praha: Nakladatelství školy SPMP Modrý klíč ISBN ) VALENTA,M,. MULLER,O.Psychopedie. Praha, Parta ) VALENTA,J. Manuál k tréninku řeči lidského těla.praha, Strom ) Vysokajová, Margerita: Hospodářské, sociální, kulturní práva a zdravotně postižení. Praha: Karolinum, s. ISBN ) Holeksová, Taťána: Ležící člověk v domácím prostředí : praktická příručka jak pečovat o málo mobilního a zcela imobilního člověka doma. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, s. : ISBN: ) Je zdravotní péče i pro zdravotně postižené? (200 : Brno, Česko). Je zdravotní péče i pro zdravotně postižené? : sborník příspěvků z konference : Brno, HospiMedica, 13. září 200. Praha: NRZP ČR, s. : ISBN:

8 44) Joint Commission International. Mezinárodní akreditační standardy pro dlouhodobou péči: komentovaný oficiální překlad / Joint Commission International ; [přeložili David Marx, Veronika Di Cara]. Vyd. 1. Praha: Grada, s. ; ISBN: ) Vondráček, Lubomír: Odpovědnost při poskytování ošetřovatelské péče. 1. vyd. Praha: Galén, c s. ; ISBN: ) Michalík, J. Holokaust jeho méně známá stránka In: Postižený člověk v dějinách. Gaudeamus: Hradec Králové, 200, ISBN: ) Michalík, J. Lidská a občanská práva zdravotně postižených v České republice na přelomu století. Možnosti a omezení. In sborník z I. Konference o stavu lidských a občanských práv osob se zdravotním postižením v ČR konané v Praze 12. května 200. Praha: NRZP, 200. ISBN ) Michalík, J. Školská integrace žáků s postižením na základních školách v České republice, Vydavatelství UP: Olomouc, 200, ISBN: ) Michalík, J., Růžička, M. Speciální třídy základních škol (zpráva z šetření), In. Speciální pedagogika,roč.1,č. 4, UK Praha:200,ISSN: ) Michalík, J. Aktuální otázky zaměstnávání občanů se zdravotním postižením v České republice. In. Sborník VI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, Olomouc: UP, 2006, ISBN: ) Michalík, J. Vybrané kapitoly z práva pro sociální pracovníky speciálně pedagogických center, Praha: IPPP, 202 s., 2006, ISBN: ) Michalík, J, ed. Posílení postavení nezaměstnaných zdravotně postižených občanů na trhu práce na území Prahy, Praha: NRZP, 2006, ISBN: ) Michalík, J. Právo a etika v péči o nemocné a postižené (nad zákonem o sociálních službách, Brno: Repropress, 7 s., 2007, ISBN: ) MICHALÍK, J. Nová školská legislativa a integrované vzdělávání žáků se specifickými potřebami, In. Machová, I., Kudláček, M., Integrace jiná cesta. Vydavatelství UP, 2008, s , ISBN: ) MICHALÍK, J. Smluvní vztahy v sociálních službách. VCIZP: Olomouc, 2008, ISBN: ) MICHALÍK, J. a kol. Poradenství uživatelům sociálních služeb. VCIZP: Olomouc, 2008, 144 s. ISBN: ) MICHALÍK, J., Vztah právních norem a pedagogické situace dopady do praxe školského managementu. In. Školský manažment v nových spoločenských podmienkach. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava, ISBN: s KPG PdF UK Bratislava: ) DOČKALOVÁ, R., MICHALÍK, J. Problémy v poskytování dávek sociální péče pro občany se zdravotním postižením v české republice, Mezinárodní vědecká konference 3. Dni sociálnej práce, Nitra, Slovensko, listopadu ) MICHALÍK, J. Společenská východiska kvality života občanů se zdravotním postižením v ČR, In. E-pedagogium, roč. 2009, č. 3, roč. 2009, ISSN: s ) Michalík, J. Rodina pečující o člena s těžkým zdravotním postižením - známe ji? In. XI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami Rodina a její místo ve speciální pedagogice, Olomouc, března, ) MICHALÍK.J. Dítě se zdravotním postižením a nemoc rodina a zdravotnický personál. In. Dialog Evropa XXI., roč. 20, číslo 1-2/2010, s ISSN ) MICHALÍK.J. Malý právní průvodce pečujících, Moravskoslezský kruh, o. s., Brno, 2010, 127 s. ISBN ) Michalík, J., Tomalová, P. Výběrové informace z výzkumu kvality života osob pečujících dlouhodobě o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením In. Mámo, táto, kde jsi aneb rodičovství jako výzva, 8

9 Právní normy vhodné ke studiu A. školství Zákon č. 61/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a sérii prováděcích právních norem. Zákon č. 63/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Vyhláška MŠMT č. 48/200 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky Vyhláška MŠMT č. 72/200 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška MŠMT č. 73/200 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška MŠMT č. 13/200 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři Vyhláška MŠMT č. 14/200 Sb., o předškolním vzdělávání Vyhláška MŠMT č. 1/200 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy B. Sociální zabezpečení Zákon č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení Zákon č. 1/199 Sb. o důchodovém pojištění Zákon č. 117/199 Sb. o státní sociální podpoře Vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení Vyhláška č. 207/199 Sb., kteoru se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory C. Zaměstnanost daňové a ekonomické aspekty Zákon č. 43/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění Zákon č. 262/2006 Sb.,zákoník práce Zákon č. 86/1992 Sb. o dani z příjmů Vyhláška č. 18/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 43/2004 Sb., o zaměstnanosti Vyhláška č. 19/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců D. Ostatní Listina základních práv a svobod Úmluva o právech dítěte Zákon o rodině Zákon o sociálně právní ochraně dětí a mládeže Občanský zákoník Materiálně technické zabezpečení Vzdělávací kurz bude uspořádán ve vhodné místnosti - učebně, která bude splňovat prostorové, světelné a dispoziční předpoklady. Bude vybavena dataprojektorem, dále bude k dispozici notebook nebo PC a flipchart. Pro praktická cvičení bude k dispozici volný prostor (mobilní stoly a židle). V tomto uspořádání učebny budou provedeny zejména praktické ukázky a cvičení komunikace. Každý frekventant obdrží od uchazeče- dodavatele blok pro zápis poznatků, základní psací potřeby. 9

10 6. Zajištění zpětné vazby účastníkům a zadavateli Zpětná vazba pro účastníky Zpětná vazba pro pořadatele kurzu Zajištění průběžné zpětné vazby mezi frekventanty a lektory, případně pořadateli kurzu je základním a nezbytným předpokladem vnitřní evaluace výuky, včasné reakce na případné problémy, specifické potřeby účastníků ad. K tomu má dodavatel vypracován ověřený soubor postupů mezi něž patří: a) průběžné kontrolní otázky lektorů k posluchačům b) vytváření prostoru pro projevení názorů posluchačů c) informace posluchačů o možnosti řešení připomínek s vedením dodavatele (nejen lektory) d) každý posluchač kurzu vypracuje v jeho závěru evaluačněhodnotící dotazník, v němž uvede charakteristiku probíraných témat. e) frekventanti po skončení cyklu kurzu obdrží zpětně souborně zpracované výsledky tohoto hodnocení za celou skupinu Hodnocení budou zpracována a poslouží pořadateli Společnosti pro MPS jako motivace ke zkvalitnění dalších cyklů vzdělávacího kurzu. Pořadatel obdrží od dodavatele potřebné informace k průběhu každého běhu kurzu. Tyto budou zpracovány ve dvou celcích: a) organizačně - administrativní. Zahrnují poskytnutí všech dokumentů kurzu jako jsou pozvánka, prezenční listina, kopie hodnotících dotazníků posluchačů včetně jejich zpracování do souhrnné hodnotící zprávy daného běhu kurzu, případně další dokumenty a datové soubory využitelné v rámci povinné publicity projektu dané pravidly ESF. b) obsahově - evaluační. Ze zpracovaných hodnotících dotazníků posluchačů bude vyhodnocena efektivita vzdělávací akce, výkon lektorů a spokojenost s tématy i zvolenou metodou výuky ze strany frekventantů. Případné připomínky či nedostatky ze strany lektorů kurzu budou uvedeny i s návrhem opatření k nápravě. 7. Řešení mimořádných situací Potřeby frekventantů Hlavní manažer, a zejména koordinátorka klíčových aktivit projektu budou pravidelně kontaktovat účastníky vzdělávacího kurzu, zjišťovat aktuální situaci na jejich pracovišti a působit preventivně pro případné vystoupení účastníka ze vzdělávání. V případě jakýchkoliv problémů u frekventantů budou v rámci projektu rovněž vytvořeny poradenské mechanismy zaměřené nejen na SVP jejich žáků, ale i na případné (např. pracovně právní) problémy účastníků. Cílem je udržet po celé období (relativně dlouhé) zájem frekventantů o poznatky vzdělávání dětí se vzácným onemocněním. 10

11 8. Návrh hodnotícího dotazníku posluchače NÁZEV AKCE: Místo a doba konání: Evaluační dotazník Bodové hodnocení (1 nejhorší, 10 nejlepší) Aktuálnost tématu Informativní hodnota semináře Přínos pro další práci Kvalita přednášejících Srozumitelnost výkladu Obdržené materiály Organizační zajištění Celkové hodnocení semináře , náměty pro další cyklus kurzu: 11

Vzdělávací kurz pro rodiče dětí a žáků se vzácnými onemocněními kurikulum kurzu

Vzdělávací kurz pro rodiče dětí a žáků se vzácnými onemocněními kurikulum kurzu Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040 Vzdělávací kurz pro rodiče dětí a žáků se vzácnými onemocněními kurikulum kurzu 1) Základní charakteristika a) Kurzy

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele EDLiT s.r.o. 2 IČO 26840791 3 Sídlo Tyršova 275, 739 61 Třinec 4 Adresa instituce

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem Schváleno radou kraje usnesením č. 51/2700 ze dne 17.

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Lektorské dovednosti Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte!

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! 1.1. Název organizace 0 1.2. 1.3. IČ organizace Právní forma organizace 1.4. ulice, číslo domu Sídlo organizace

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Supervize Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Sebepoznávání Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing.

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing. KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování Mgr. Jana Kadlecová Ing. Michaela Šilhavá VÝCHODISKA činnost P-centra, střediska primární prevence CPPT,

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Strategické plánování a řízení Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Sociální učení Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Činnost speciálněpedagogických center Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Integrace x inkluze při vzdělávání Integrované vzdělávání - diagnostika zdravotního postižení zaměřená primárně na konstatování

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Public relations v sociálních službách Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní

Více

Nový předmět. Garant předmětu. Zkratka katedry/kód předmětu Kredity Semestr Typ ukončení Forma výuky předmětu FPR/INPAS 4 Zimní Zápočet prezenční

Nový předmět. Garant předmětu. Zkratka katedry/kód předmětu Kredity Semestr Typ ukončení Forma výuky předmětu FPR/INPAS 4 Zimní Zápočet prezenční Nový předmět Katedra FPR Garant předmětu Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D. Název předmětu Interpersonální osobní asistence Anglický název předmětu Inter-personal assistance Zkratka katedry/kód předmětu Kredity

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP 31. 10. 2011

ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP 31. 10. 2011 ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP 31. 10. 2011 Název projektu: Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách Realizátor projektu: EDUCO CENTRUM s.r.o. Název operačního programu: OP Vzdělávání pro

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

1. Východiska a základní pojmy

1. Východiska a základní pojmy METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro oblast vzdělávání v sociálních službách a sociální práci únor 2011 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Studijní rok: 2011/12 Studijní obor, ročník: navazující Mgr. Počet hodin: 12/12 Vyučující: Doc. PaedDr. M. Lehnert, Dr. Cíl vyučovacího předmětu: prohloubit

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Ústava ČR a Listina základních lidských práv a svobod Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Principy Strukturálních fondů EU Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul Platnost k 15. 10. 2012 ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci (druhá záložka tabulky hodinových dotací) Formulář pro zpracování žádosti o akreditaci podle vyhlášky

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Děti představují naši nesmrtelnost

Děti představují naši nesmrtelnost Děti představují naši nesmrtelnost 1 2 Osnova 1. Proč změny? 2. Evropská unie 3. Koncepce 4. Legislativní předpisy ř (zákony, vyhlášky) 5. Různé 6. Závěr 3 4 1. Proč změny? globální problémy světa problémy

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU Legislativní rámec Zákon číslo 1/ 2011 stanoví, že vzdělávání je národní prioritou. Aplikace tohoto zákona se řídí Rozhodnutími vlády a nařízeními Ministra národního školství.

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Zásady školení trenérů licence B

Zásady školení trenérů licence B Zásady školení trenérů licence B Článek I Systém vzdělávání trenérů 1. Trenérsko-metodická komise Českého svazu je na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce WP2. Adaptace existujícího produktu Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce Vypracováno REALIZAČNÍM TÝMEM PROJEKTU ECCE Červenec Září 2012 Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,doprava hrou na ZŠ

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,doprava hrou na ZŠ Kurz DVPP Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,doprava hrou na ZŠ Vzdělávací program Doprava hrou na ZŠ Pořadové číslo: 24 1. Název vzdělávacího programu: Doprava hrou na ZŠ 2. Obsah podrobný přehled

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Cash flow a jeho sledování Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název projektu: NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Registrační číslo projektu: 00766 Zadávací podmínky výběrového řízení Název zakázky: Lektorské zajištění MOTIVAČNÍHO,

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Komunikace s institucemi Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2.

Více

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN a Česká asociace pečovatelské služby METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ REKVALIFIKACE V KOMBINACI S TRÉNINKOVÝM ZAMĚSTNÁNÍM NEZAMĚSTNANÝCH OSOB STARŠÍCH 50 LET NA PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti. Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS

Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti. Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS Praha, Senát Parlamentu ČR 12.10.2010 Plný název projektu:

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Inovace systému kvality sociálních služeb

Inovace systému kvality sociálních služeb Individuální projekt Inovace systému kvality sociálních služeb Newsletter 29 říjen 2014 Aktuální dění v realizaci veřejné zakázky najdete na webu MPSV, odkaz http://www.mpsv.cz/cs/11748. Ohlédnutí za Metodickými

Více

3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10

3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10 3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10 Realizované klíčové aktivity Číslo klíčové aktivity 01 Inventarizace vstupů pro speciální vzdělávání Období realizace klíčové aktivity 1/3/2010-30/4/2010 Podrobný

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Po roce do práce v Jihomoravském kraji

Po roce do práce v Jihomoravském kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00029 Po roce do práce v Jihomoravském kraji Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 11. dubna 2013 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN VLÁDNÍ VÝBOR PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY PRAHA - 4. 12. 2015 ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ ZADÁNÍ VVZPO ZE DNE 9. ČERVNA 2015 2 OBSAH PODNĚTU Úvod Oblasti

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 77140 Olomouc jitka.kralikova@upol.cz, www.ksp.upol.cz, 585635302 Studium pro Vás ideální? co takhle pedagogika

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2. Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.2010 Plný název projektu: Rozšiřování a zvyšování rozsahu

Více