Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními"

Transkript

1 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/ Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními 1) Základní charakteristika a) Kurzy budou realizovány v termínech určených projektem ESF tedy jedná se o pět vzdělávacích internátních cyklů vždy po dvou v roce 2010 a 2011 a jeden kurz v jarních měsících roku Obvyklými měsíci bude květen-září pro jarní termín kurzu a září říjen pro podzimní termín kurzu. Předpokládá se, že zejména úvodní vzdělávací bloky kurzu budou pořádány souběžně se vzdělávacím kurzem pro rodiče dětí se vzácnými onemocněními. Předpokládá se tak lepší a intenzivnější výměna názorů - a možnost pro pedagogy pozorovat chování a speciální potřeby dětí se vzácným onemocněním, které budou na vzdělávacím kurzu v některých případech s rodiči přítomny. b) Účastníci budou vybráni i z řad pedagogů, kteří buď mají přímou zkušenost s prací s dítětem - žákem se specifickým (vzácným) onemocněním, nebo o informace z této oblasti projeví zájem. Výběr účastníků proběhl před zahájením vzdělávacího kurzu pomocí pracovníků speciálně pedagogických center - primárně se zaměřením na kombinovaná postižení. Část účastníků bude vybrána přímo z řad pedagogů, kteří pracují s dítětem rodičů, kteří navštěvují paralelní kurz pro rodiče. Kurz bude připraven pro cca 20 účastníků. c) Délka kurzu bude celkem 90 hodin, které budou organizovány takto: 1 hodina úvodní, 7 hodin přímé výuky, 12 hodin distančního vzdělávání a 2 hodiny pro závěr kurzu. Předpokládá se samostatná výuka v tomto kurzu, v případě potřeby shodnost témat, osoba lektora apod. - je možná společná výuka s kurzem Vzdělávací kurz pro rodiče dětí se vzácným onemocněním. d) Základní podmínkou účasti je dobrovolnost. Další podmínkou účasti v kurzu je vyplnění stanovené dokumentace. Zejména jde o přihlášku do kurzu, uzavření smlouvy o poskytnutí přímé podpory (v případě, že frekventant tuto podporu na ubytování, stravování a cestovné čerpá), prohlášení příjemce o převzetí částky přímé podpory, podpis na prezenční listině, vyplnění evaluačního dotazníku a případné další dokumenty, které jsou v souladu s pravidly akcí podpořených ESF z OP VK. 1

2 e) Místo a termín konání kurzu určí pořadatel Společnost pro mukopolysacharidosu nejméně dva měsíce předem a oznámí účastníkům. Místa konání kurzu budou volena podle potřeb frekventantů (předpokládá se účast frekventantů z celé ČR), tak, aby se místa konání střídala (např. Čechy, Morava apod.) f) Pořadatel Společnost pro mukopolysacharidosu určí odpovědného pracovníka vedoucí vzdělávacích kurzů projektu na něž se účastníci mohou obracet s podněty a návrhy k organizační i obsahové stránce kurzů. Hlavním pořadatelem akce je manažer projektu. g) Lektorské zajištění vzdělávacího kurzu je zabezpečeno z řad odborníků dané oblasti, kteří disponují vysokým stupněm odbornosti a odpovídajícími lektorskými dovednostmi. Podle povahy témat budou přizváni odborníci z teoretických pracovišť (zpravidla VŠ), ale i orgánů veřejné správy (např. Krajský úřad, Zdravotní pojišťovna), medicínských pracovišť či škol a školských zařízení. h) Účastníci z řad pedagogů obdrží v případě potřeby potvrzení o účasti na každém ze vzdělávacích běhů kurzu pro potřeby zaměstnavatele. i) V rámci projektu bude probíhat (souvislost s KA č. 6 webový portál) průběžná poradenská podpora účastníků kurzu zaměřená na jejich problémy při vzdělávání dítěte se vzácným onemocněním, příp. speciálními vzdělávacími potřebami. 2) Návrh struktury, obsahových a formálních aspektů kurzu 2.1 Obsah kurzu (učební plán) na následující straně 2

3 A B C D Blok kurzu A B D C Poř. číslo Obsah 1. Úvod Časová dotace Přímá výuka v hodinách (4 min. =1 edukohodina) Úvodní blok A společnost, postižení, vzdělávání, sociální systém Charakteristika zdravotního postižení, Zdravotní postižení a společnost, zdravotní postižení a vzdělávání Význam vzdělání pro zaměstnanost osob s postižením, vzdělání jako významný faktor socializace, problematika vzdělávání u žáků s progredujícím onemocněním, specifika přístupu rodičů vztah k pedagogickým pracovníkům, Sociálně právní podpora rodin s dítětem nemocným vzácným onemocněním, význam sociálních aspektů (podpory) rodiny pro zajištění vzdělávacích podmínek dítěte s cílové skupiny, možnosti využití prostředků speciálně pedagogické podpory hrazených ze systému sociálního a zdravotního postižení Vzdělávací blok B sociální a medicínské aspekty vzácných onemocnění vztah ke vzdělávání Výchova a vzdělávání dítěte se vzácným onemocněním v jiném než. školském prostředí (sociální instituce, služby, pobytové, ambulantní, raná péče, osobní asistence). Možnosti a meze využití sociálních služeb pro (při) vzdělávání dítěte a žáka Medicínské aspekty vzácných onemocnění, specifika střádavých 6. onemocnění, diagnostika, klinické příznaky, terapie, aplikace do oblasti vzdělávání, fáze nemoci, dopady na speciální vzdělávací potřeby, možnosti a meze účasti nemocného dítěte ve vzdělávání Vzdělávací blok C vzdělávání žáka se vzácným onemocněním v rámci školské soustavy Postavení školy jako veřejnoprávního subjektu, přijetí dítěte k povinné 7. školní docházce, odklad povinné školní docházky, 16 školského zákona a související předpisy, Vztah školy, zákonných zástupců a dítěte, vzájemná práva a 8. povinnosti, školský zákon, zákon o rodině, zákon o sociálně právní ochraně dětí a mládeže, tzv. přestupkový zákon, úprava vztahů subjektů ve vzdělávání Inkluzivní a specializované vzdělávání dětí a žáků se zdravotním 9. postižením. Specifikace postavení dětí se vzácným onemocněním v české vzdělávací soustavě, exkurz do tradičního řešení, současné trendy Individuální vzdělávací plán u žáka se vzácným onemocněním 10. mukopolysacharidosou a střádavým onemocněním, praktické možnosti řešení vzdělávacích aspektů dětí cílové skupiny, společný seminář s účastníky kurzu pro rodiče spolupráce rodiny a školy při naplňování SVP dítěte a žáka, Vzdělávací blok D poradenský systém a podpora vzdělávání žáků se vzácným onemocněním, prostředky spp podpory, jiný způsob vzdělávání dětí nemocných vzácným onemocněním Posuzování speciálních vzdělávacích potřeb (diagnostika) u dětí se 11. vzácným onemocněním, možnosti a meze speciálně pedagogické diagnostiky, využití Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disabilit a zdraví, vztah školských poradenských zařízení, škol a pedagogů, rozbor závěrečných zpráv z vyšetření,

4 E E Jiný způsob plnění povinné školní docházky, specifika vzdělávání dětí a žáků s mentálním postižením, domácí vzdělávání možnosti (a meze) využití u dětí se vzácným onemocněním, metodická doporučení pro organizace jiného způsobu vzdělávání u dětí a žáků se vzácným onemocněním Prostředky speciálně pedagogické podpory a jejich poskytování, asistent pedagoga, osobní asistent, úprava vzdělávacích podmínek, formy hodnocení výsledků vzdělávání, odpovědnost za škodu způsobenou nezletilým dítětem žákem se vzácným onemocněním, postavení pedagoga a školy ve škodním řízení Vzdělávací blok E komunikace, terapie, praktická cvičení Základy komunikace, výcvik komunikačních technik, nácvik praktických cvičení - zvládání problémových situací, možnosti a meze tzv. nutné obrany v praxi pedagoga, pedagog jako poradce, pedagog jako podřízený pracovník a člen týmu,, prevence syndromu vyhoření, rizika dlouhodobé práce s dítětem se závažným vzácným onemocněním Relaxační a rehabilitační techniky, využití expresivních terapií v podpoře vzdělávání dítěte se vzácným onemocněním, dramaterapie, arteterapie. Ostatní rehabilitační a relaxační techniky canisterapie, hipoterapie, využití u dětí a žáků se vzácným onemocněním 16. Aktuální otázky vzdělávání dětí se vzácným onemocněním, rozbor metodiku posuzování SVP (výstup KA č. 1 projektu) a hodnocení jejího využití ve vzdělávání. Řešení praktických problémů začlenění dítěte se vzácným onemocněním do vzdělávání, příklady dobré praxe, hodnocení inkluzivních a segregačních modelů vzdělávání, popis a rozbor praktických zkušeností z výuky ( předpokládá se dvouhodinový společný seminář s kurzem pro rodiče dětí se vzácným onemocněním) F Konzultace - distanční výuka 13 G Závěr kurzu Zhodnocení průběhu a očekávaných výsledků kurzu. Vyhodnocení evaluačního dotazníku celého kurzu. V závěru kurzu bude vytvořen prostor pro zodpovězení dotazů a náměty frekventantů. Celkový počet výukových hodin 90 2 hodin 3. Návrh metod výuky Metody výuky budou vycházet z potřeb jednotlivých témat a znalostí (a dovedností) jednotlivých lektorů. Tito připraví -v souladu s pokyny pořadatele a podle podmínek daných tímto učebním plánem obsah výuky v jednotlivých disciplínách včetně výběru optimálních metod. Obecně pro zahájení každého bloku výuky platí tato pravidla: a) každý lektor v úvodu provede stručné zjištění dosavadního stupně znalostí frekventatnů k danému tématu. Na základě tohoto průzkumu operativně aktualizuje obsah daných témat a přizpůsobí metody výuky, 4

5 b) složení posluchačů. V případě že budou realizovány společné vzdělávací aktivity pro účastníky kurzů pro rodiče i pedagogy (předpokládá se na úvod a závěr vzdělávacího cyklu) budou probíraná témata přizpůsobena potřebám obou skupin,tak, aby lektor dokázal najít potřebný kompromis mezi odbornou rovinou výuky (předpokládá se u kurzu pro pedagogy vyšší) a rovinou přijatelnosti a srozumitelnosti (zapamatovatelnosti) témat probíraných v kurzu pro rodiče. V rámci stěžejní části výuky samostatné semináře pro pedagogy bude lektor vycházet z profesního zařazení účastníků, úrovně jejich dosavadního vzdělání a motivačních vyjádření zjišťovaných v úvodu příslušného vzdělávacího bloku. c) Každé téma bude probíráno s důrazem na jeho praktickou využitelnost při zajištění vzdělávacích potřeb dítěte se vzácným onemocněním. Za velmi cenné (a v praxi ověřené) je považováno pojetí výuky, kdy témata zaměřená na odborné aspekty vzdělávání této skupiny žáků, budou prezentována na příkladech, zkušenostech (ať již pozitivních či negativních). Základním garantem (odborným garantem kurzu) je manažer projektu, který je původní profesí speciální pedagog a právník s dlouholetou odbornou zkušeností lektora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V odůvodněných a potřebných případech (daných obsahem vzdělávací části) bude manažer projektu schopen působit jako lektor. Jedná se rovněž o zajištění lektorských prací v případě náhlých a neočekávaných problémů (nedostavení se lektora apod.). Pro všechny lektory platí zásadní a samozřejmý požadavek, kterým je podrobná znalost tématu a jeho "prostředí" ze strany lektora. Pořadatel (Společnost pro MPS) má za 18 let své existence dostatek praktických zkušeností s působením na cílovou skupinu frekventantů. d) V rámci probíraných témat bude velký důraz kladen na očekávání posluchačů, lektoři budou vycházet z jejich potřeb, dotazů a námětů. V závěrečném shrnutí tématu bude vždy prostor pro shrnutí dotazů frekventantů, případné řešení konkrétních situací (kauz) na jejich školách (pracovištích). Každý lektor před výukou absolvuje rozbor vzdělávací situace s manažerem projektu (alter. vedoucí vzdělávacích aktivit), kde bude informován o účastnících kurzu, složení, dosavadních tématech odučených v předchozí části, očekáváních k profilu absolventa kurzu a ostatních aspektech, které se váží na jím probíranou tématiku. Použité vzdělávací metody - shrnutí Prezentace instrukce, přednáška Powerpointová prezentace Diskuze Demonstrace Videoprojekce analýza kazuistik Metoda VTI- analýza komunikace Nácvik a procvičování (např. komunikačních technik) Studium textů a podkladových materiálů 4. Formy a způsob ukončení kurzu a ověření znalostí 1. Způsob ověření znalostí anebo dovedností účastníků kurzu 16. Osvědčení podmínky udělení Ověření znalostí: a) Závěrečné: proběhne na základě vypracování a vyhodnocení závěrečného testu a a odborné rozpravy kolokvia. b) Průběžné: formou dotazů a zpětnovazebných otázek lektorů, popř. hodnotících vyjádření frekventantů. a) účast ve vzdělávacích aktivitách (minimálně 60% učebního plánu) b) vypracování závěrečného testu shrnutí c) vypracování evaluačně-hodnotícího dotazníku (dílčích i závěrečného) d) úspěšné vypracování závěrečného testu a splnění podmínek kolokviální rozpravy

6 . Návrh studijních materiálů a technického zázemí Školicí materiály a pomůcky Základní: Pro účastníky vzdělávacích kurzů bude vypracován speciální studijní text s názvem " Metodické listy - pro vzdělávací kurz rodičů dětí se vzácným onemocněním Studijní materiál bude autorsky zajištěn kolektivem lektorů (případně dalších odborníků) a bude představovat originální dílo vytvoření pro účely vzdělávacího kurzu. Předpokládá se formát A4, měkká vazba, Rozsah stran cca Studijní text bude využit jak v průběhu vzdělávacího kurzu,tak později - v praxi frekventantů kurzu. Studijní text obdrží každý účastník nejpozději při zahájení části C vzdělávacího kurzu. Jeho součástí bude i přehled doporučené další literatury a odkazů ke studiu a samostudiu. Ostatní: Každý účastník vzdělávacího kurzu obdrží při zahájení syllabus daného kurzu s prostorem pro vlastní hodnocení a poznámky. Tento materiál poslouží každému účastníkovi pro lepší orientaci v probíraných tématech a jejich návaznosti a souvislostech. Dále obdrží posluchači vybrané soubory údajů a materiály od jednotlivých vyučujících jako jsou: - Powerpointové prezentace - Doplňkové studijní texty (kauzy, rozbory, příklady) Základní í rozšiřující doporučená literatura: 1) Honzák, R. Komunikační pasti v medicíně. Praha: Galén, ) Chapman, Gary D: Pět znaků láskyplné rodiny: dynamika vztahů zdravé rodiny / Gary Chapman; [překlad Zuzana Kempná]. 1. vyd. Praha: Návrat domů, c s. ; ISBN: X. 3) Křivohlavý J., Psychologie zdraví, Praha: Portál, ) Křivohlavý J., Psychologie nemoci, Praha: Grada, 2003 ) Matoušek, Oldřich: Rodina jako instituce a vztahová síť / Oldřich Matoušek. 3., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, s. ; ISBN: ) Možný, Ivo: Rodina a společnost / Ivo Možný; ilustrace Vladimír Jiránek. Praha: Sociologické nakladatelství, s. : ISBN: X. 7) Novosád, L.: Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Praha: Portál ) Sobotková, Irena: Psychologie rodiny / Irena Sobotková. Vyd. 1. Praha: Portál, s. ISBN: ) Vágnerová, Marie: Psychologie handicapu. Marie Vágnerová, Zuzana HadjMoussová. Vyd. 2., opr. Liberec : Technická univerzita, s. ; ISBN: ) Chvátalová, Helena: Jak se žije dětem s postižením: problematika pěti typů zdravotních postižení / Helena Chvátalová. Vyd. 1. Praha: Portál, s. : ISBN: ) Je zdravotní péče i pro zdravotně postižené? (200 : Brno, Česko). Je zdravotní péče i pro zdravotně postižené? : sborník příspěvků z konference : Brno, HospiMedica, 13. září 200. Praha: NRZP ČR, s. : ISBN: ) Jesenský, J. a kol.: Zdravotně postižení programy pro 21.století. Gaudeámus, Hradec Králové ISBN ) Jesenský, Ján: Kontrapunkty integrace zdravotně postižených. Praha: Karolinum, s. ISBN ) Linhartová, V. Praktická komunikace v medicíně, Praha: Grada, 2006, ISBN: ) Občané se zdravotním postižením a veřejná správa / [Lenka Krhutová... et al.]. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého : Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, s. : ISBN: ISBN:

7 16) Postižený člověk v dějinách I : vybrané přednášky k dějinám speciálně pedagogické teorie a praxe / editor Tibor Vojtko. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, s. ; ISBN: ) Standardní pravidla pro vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Sdružení zdravotně postižených v ČR, Praha ) Votava, Jiří: Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením / Jiří Votava a kolektiv. 1. vyd. Praha: Karolinum, s. : ISBN: ) Blažková, M.: Dějiny etických teorií 1 (Od antiky po konec 18. století). Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze, ISBN ) Kubíče, Jiří: Máme mnoho společného : integrace tělesně a mentálně postižených žáků, příležitost a odpovědnost. Praha: Tech-Market, s ISBN: ) Titzl, B.: Postižený člověk ve společnosti. Dopl. a rozš. vyd. Praha: UK-PedF, 2000, 248 s. ISBN ) Matějček, Z.: Rodičům mentálně postižených. Praha, SPMP ) Psychologie práce v pomáhající profesi ; Úřady práce ; Terénní sociální práce ; Státní systém sociální péče ; Systém státní správy a samosprávy / kolektiv autorů [Jan Černý... et al.]. Vyd. 2. Brno : Drom, s. ; ISBN: ) Štikar, J. a kol.: Psychologie ve světě práce. Karolinum, Praha ISBN ) Vágnerová, M. a kol.: Psychologie handicapi. Karolinum, Praha ISBN ) Vláčil, Jan: Veřejná správa : sociálně-psychologické problémy v historii a současnosti / Jan Vláčil. 1. vyd. Praha: Linde, s. ; ISBN: ) David, Roman: Práva dítěte : úmluva o právech dítěte a její charakteristika : mezinárodní ochrana práv dítěte a některé další dokumenty : rodina a základy rodinného práva / sestavil a přeložil Roman David. 1. vyd. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, s. : ISBN: ) Deklarace o prevenci postižení ) Deklarace práv mentálně postižených osob 1971, OSN 30) Deklarace práv zdravotně postižených osob, vyhlášeno Valným shromážděním OSN, ) Legislativa pro zdravotně postižené a jejich integrace do společnosti VIII.celostátní seminář se zahraniční účastí. Sdružení zdravotně postižených v ČR, Praha ) Listina základních práv a svobod 33) Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení a jeho aktualizace, usnesením vlády ČR č ) Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období ) Národní plán pomoci zdravotně postiženým občanům. červen ) Národní plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením ) Střednědobá koncepce koncepce státní politiky vůči občanům se ZP. schválená usnesením vlády ČR ze dne 16. června 2004 č ) Šiška, J.: Lidská práva lidí s mentálním postižením. Národní zpráva. Česká republika. Praha: Nakladatelství školy SPMP Modrý klíč ISBN ) VALENTA,M,. MULLER,O.Psychopedie. Praha, Parta ) VALENTA,J. Manuál k tréninku řeči lidského těla.praha, Strom ) Vysokajová, Margerita: Hospodářské, sociální, kulturní práva a zdravotně postižení. Praha: Karolinum, s. ISBN ) Holeksová, Taťána: Ležící člověk v domácím prostředí : praktická příručka jak pečovat o málo mobilního a zcela imobilního člověka doma. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, s. : ISBN: ) Je zdravotní péče i pro zdravotně postižené? (200 : Brno, Česko). Je zdravotní péče i pro zdravotně postižené? : sborník příspěvků z konference : Brno, HospiMedica, 13. září 200. Praha: NRZP ČR, s. : ISBN:

8 44) Joint Commission International. Mezinárodní akreditační standardy pro dlouhodobou péči: komentovaný oficiální překlad / Joint Commission International ; [přeložili David Marx, Veronika Di Cara]. Vyd. 1. Praha: Grada, s. ; ISBN: ) Vondráček, Lubomír: Odpovědnost při poskytování ošetřovatelské péče. 1. vyd. Praha: Galén, c s. ; ISBN: ) Michalík, J. Holokaust jeho méně známá stránka In: Postižený člověk v dějinách. Gaudeamus: Hradec Králové, 200, ISBN: ) Michalík, J. Lidská a občanská práva zdravotně postižených v České republice na přelomu století. Možnosti a omezení. In sborník z I. Konference o stavu lidských a občanských práv osob se zdravotním postižením v ČR konané v Praze 12. května 200. Praha: NRZP, 200. ISBN ) Michalík, J. Školská integrace žáků s postižením na základních školách v České republice, Vydavatelství UP: Olomouc, 200, ISBN: ) Michalík, J., Růžička, M. Speciální třídy základních škol (zpráva z šetření), In. Speciální pedagogika,roč.1,č. 4, UK Praha:200,ISSN: ) Michalík, J. Aktuální otázky zaměstnávání občanů se zdravotním postižením v České republice. In. Sborník VI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, Olomouc: UP, 2006, ISBN: ) Michalík, J. Vybrané kapitoly z práva pro sociální pracovníky speciálně pedagogických center, Praha: IPPP, 202 s., 2006, ISBN: ) Michalík, J, ed. Posílení postavení nezaměstnaných zdravotně postižených občanů na trhu práce na území Prahy, Praha: NRZP, 2006, ISBN: ) Michalík, J. Právo a etika v péči o nemocné a postižené (nad zákonem o sociálních službách, Brno: Repropress, 7 s., 2007, ISBN: ) MICHALÍK, J. Nová školská legislativa a integrované vzdělávání žáků se specifickými potřebami, In. Machová, I., Kudláček, M., Integrace jiná cesta. Vydavatelství UP, 2008, s , ISBN: ) MICHALÍK, J. Smluvní vztahy v sociálních službách. VCIZP: Olomouc, 2008, ISBN: ) MICHALÍK, J. a kol. Poradenství uživatelům sociálních služeb. VCIZP: Olomouc, 2008, 144 s. ISBN: ) MICHALÍK, J., Vztah právních norem a pedagogické situace dopady do praxe školského managementu. In. Školský manažment v nových spoločenských podmienkach. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava, ISBN: s KPG PdF UK Bratislava: ) DOČKALOVÁ, R., MICHALÍK, J. Problémy v poskytování dávek sociální péče pro občany se zdravotním postižením v české republice, Mezinárodní vědecká konference 3. Dni sociálnej práce, Nitra, Slovensko, listopadu ) MICHALÍK, J. Společenská východiska kvality života občanů se zdravotním postižením v ČR, In. E-pedagogium, roč. 2009, č. 3, roč. 2009, ISSN: s ) Michalík, J. Rodina pečující o člena s těžkým zdravotním postižením - známe ji? In. XI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami Rodina a její místo ve speciální pedagogice, Olomouc, března, ) MICHALÍK.J. Dítě se zdravotním postižením a nemoc rodina a zdravotnický personál. In. Dialog Evropa XXI., roč. 20, číslo 1-2/2010, s ISSN ) MICHALÍK.J. Malý právní průvodce pečujících, Moravskoslezský kruh, o. s., Brno, 2010, 127 s. ISBN ) Michalík, J., Tomalová, P. Výběrové informace z výzkumu kvality života osob pečujících dlouhodobě o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením In. Mámo, táto, kde jsi aneb rodičovství jako výzva, 8

9 Právní normy vhodné ke studiu A. školství Zákon č. 61/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a sérii prováděcích právních norem. Zákon č. 63/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Vyhláška MŠMT č. 48/200 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky Vyhláška MŠMT č. 72/200 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška MŠMT č. 73/200 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška MŠMT č. 13/200 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři Vyhláška MŠMT č. 14/200 Sb., o předškolním vzdělávání Vyhláška MŠMT č. 1/200 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy B. Sociální zabezpečení Zákon č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení Zákon č. 1/199 Sb. o důchodovém pojištění Zákon č. 117/199 Sb. o státní sociální podpoře Vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení Vyhláška č. 207/199 Sb., kteoru se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory C. Zaměstnanost daňové a ekonomické aspekty Zákon č. 43/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění Zákon č. 262/2006 Sb.,zákoník práce Zákon č. 86/1992 Sb. o dani z příjmů Vyhláška č. 18/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 43/2004 Sb., o zaměstnanosti Vyhláška č. 19/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců D. Ostatní Listina základních práv a svobod Úmluva o právech dítěte Zákon o rodině Zákon o sociálně právní ochraně dětí a mládeže Občanský zákoník Materiálně technické zabezpečení Vzdělávací kurz bude uspořádán ve vhodné místnosti - učebně, která bude splňovat prostorové, světelné a dispoziční předpoklady. Bude vybavena dataprojektorem, dále bude k dispozici notebook nebo PC a flipchart. Pro praktická cvičení bude k dispozici volný prostor (mobilní stoly a židle). V tomto uspořádání učebny budou provedeny zejména praktické ukázky a cvičení komunikace. Každý frekventant obdrží od uchazeče- dodavatele blok pro zápis poznatků, základní psací potřeby. 9

10 6. Zajištění zpětné vazby účastníkům a zadavateli Zpětná vazba pro účastníky Zpětná vazba pro pořadatele kurzu Zajištění průběžné zpětné vazby mezi frekventanty a lektory, případně pořadateli kurzu je základním a nezbytným předpokladem vnitřní evaluace výuky, včasné reakce na případné problémy, specifické potřeby účastníků ad. K tomu má dodavatel vypracován ověřený soubor postupů mezi něž patří: a) průběžné kontrolní otázky lektorů k posluchačům b) vytváření prostoru pro projevení názorů posluchačů c) informace posluchačů o možnosti řešení připomínek s vedením dodavatele (nejen lektory) d) každý posluchač kurzu vypracuje v jeho závěru evaluačněhodnotící dotazník, v němž uvede charakteristiku probíraných témat. e) frekventanti po skončení cyklu kurzu obdrží zpětně souborně zpracované výsledky tohoto hodnocení za celou skupinu Hodnocení budou zpracována a poslouží pořadateli Společnosti pro MPS jako motivace ke zkvalitnění dalších cyklů vzdělávacího kurzu. Pořadatel obdrží od dodavatele potřebné informace k průběhu každého běhu kurzu. Tyto budou zpracovány ve dvou celcích: a) organizačně - administrativní. Zahrnují poskytnutí všech dokumentů kurzu jako jsou pozvánka, prezenční listina, kopie hodnotících dotazníků posluchačů včetně jejich zpracování do souhrnné hodnotící zprávy daného běhu kurzu, případně další dokumenty a datové soubory využitelné v rámci povinné publicity projektu dané pravidly ESF. b) obsahově - evaluační. Ze zpracovaných hodnotících dotazníků posluchačů bude vyhodnocena efektivita vzdělávací akce, výkon lektorů a spokojenost s tématy i zvolenou metodou výuky ze strany frekventantů. Případné připomínky či nedostatky ze strany lektorů kurzu budou uvedeny i s návrhem opatření k nápravě. 7. Řešení mimořádných situací Potřeby frekventantů Hlavní manažer, a zejména koordinátorka klíčových aktivit projektu budou pravidelně kontaktovat účastníky vzdělávacího kurzu, zjišťovat aktuální situaci na jejich pracovišti a působit preventivně pro případné vystoupení účastníka ze vzdělávání. V případě jakýchkoliv problémů u frekventantů budou v rámci projektu rovněž vytvořeny poradenské mechanismy zaměřené nejen na SVP jejich žáků, ale i na případné (např. pracovně právní) problémy účastníků. Cílem je udržet po celé období (relativně dlouhé) zájem frekventantů o poznatky vzdělávání dětí se vzácným onemocněním. 10

11 8. Návrh hodnotícího dotazníku posluchače NÁZEV AKCE: Místo a doba konání: Evaluační dotazník Bodové hodnocení (1 nejhorší, 10 nejlepší) Aktuálnost tématu Informativní hodnota semináře Přínos pro další práci Kvalita přednášejících Srozumitelnost výkladu Obdržené materiály Organizační zajištění Celkové hodnocení semináře , náměty pro další cyklus kurzu: 11

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Základy speciální pedagogiky. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Základy speciální pedagogiky. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Základy speciální pedagogiky studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Lektorské dovednosti Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Sebepoznávání Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Zásady školení trenérů licence B

Zásady školení trenérů licence B Zásady školení trenérů licence B Článek I Systém vzdělávání trenérů 1. Trenérsko-metodická komise Českého svazu je na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem Schváleno radou kraje usnesením č. 51/2700 ze dne 17.

Více

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název projektu: NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Registrační číslo projektu: 00766 Zadávací podmínky výběrového řízení Název zakázky: Lektorské zajištění MOTIVAČNÍHO,

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Poruchy chování a jak na ně

Poruchy chování a jak na ně 1. Pořadové číslo a název vzdělávací akce Poruchy chování a jak na ně 2. Podrobný přehled témat výuky (obsah): 1. Obecné vymezení poruchového chování. 2. Klasifikace SPCH. 4. Spouštěč agrese. 5. Základy

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Výběr z nových knih 10/2012 psychologie

Výběr z nových knih 10/2012 psychologie Výběr z nových knih 10/2012 psychologie 1. Inteligence a učení / Nick Lund ; Nigel Holt, Rob Lewis (eds.) ; [z anglického originálu... přeložila Helena Hartlová] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 146 s.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce

Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce Petr Vyhnánek Praha, 4. 2. 2015 Struktura příspěvku o Metropolitní univerzitě Praha Škola bez bariér

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Sociální učení Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma "Principy a fungování Agentury domací péče poskytující ošetřovatelskou

Více

SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program

SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program Českomoravská konfederace odborových svazů REALIZAČNÍ PROJEKT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ AKTIVITA VZDĚLÁVACÍ SLUŽBA PSYCHO-SOCIÁLNÍHO TYPU 1)

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Public relations v sociálních službách Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní

Více

Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD.

Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD. Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD. ředitel Výzkumného centra integrace zdravotně postižených v Olomouci, vysokoškolský učitel, odborník na právní úpravu postavení občanů se zdravotním postižením, člen

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Co dělat pro vytváření lepších programů pro další profesní vzdělávání I. část AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT PhDr. Lenka Vlčková MŠMT Pondělí 17. října 2011, Liberec Program

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2 Identifikační číslo 3 Sídlo nám.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2. Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.2010 Plný název projektu: Rozšiřování a zvyšování rozsahu

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN a Česká asociace pečovatelské služby METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ REKVALIFIKACE V KOMBINACI S TRÉNINKOVÝM ZAMĚSTNÁNÍM NEZAMĚSTNANÝCH OSOB STARŠÍCH 50 LET NA PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH

Více

Zásady licencování trenérů Českého svazu házené

Zásady licencování trenérů Českého svazu házené Zásady licencování trenérů Českého svazu házené leden 2015 1 Článek 1 1. Tyto Zásady provádí ta ustanovení Licenčního řádu Českého svazu házené (dále jen ČSH ), která se týkají trenérů. 2. Za realizaci

Více

Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika 1. Aktivizační metody ve výuce : příručka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina -- 3. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2015 -- 185 s. -- cze ISBN 978-80-7485-043-1

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul Platnost k 15. 10. 2012 ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci (druhá záložka tabulky hodinových dotací) Formulář pro zpracování žádosti o akreditaci podle vyhlášky

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) Identifikační údaje právnické nebo fyzické osoby 1) : Název: IČ: Telefon: Fax: E-mail: www stránky: Adresa

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018 1. Charakteristika školy Škola nese od 1. 1. 2006 čestný název Střední škola prof. Zdeňka Matějčka. Škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v plném rozsahu. Střední škola

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce WP2. Adaptace existujícího produktu Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce Vypracováno REALIZAČNÍM TÝMEM PROJEKTU ECCE Červenec Září 2012 Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Sociální pilíř CSR ve vztahu k zaměstnávání OZP LEGISLATIVA

Sociální pilíř CSR ve vztahu k zaměstnávání OZP LEGISLATIVA Sociální pilíř CSR ve vztahu k zaměstnávání OZP LEGISLATIVA Karel Rychtář (AZZP ČR) Ostrava, 15.9.2014 OP LZZ, CZ.1.04.5.1.01/77.00003 PPS pilotní kurz legislativa 1. Úvod 2. Osoba se zdravotním postižením

Více

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích);

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích); ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 22112011 2.11.2011 KURIKULUM S Cíle a výsledky projektu Kurikulum S Ing. Taťá ána Vencovská Cíle projektu Hlavním cílem projektu je : podpora p plošného zavádění ŠVP v odborném vzdělávání.

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Projekt OP RLZ Opatření 2.1 Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Realizátor: Prezentuje: Sdružení CEPAC Morava, Olomouc Mgr. Jitka Zemanová, koordinátor projektu Projekt je spolufinancován evropským

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více