Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními"

Transkript

1 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/ Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními 1) Základní charakteristika a) Kurzy budou realizovány v termínech určených projektem ESF tedy jedná se o pět vzdělávacích internátních cyklů vždy po dvou v roce 2010 a 2011 a jeden kurz v jarních měsících roku Obvyklými měsíci bude květen-září pro jarní termín kurzu a září říjen pro podzimní termín kurzu. Předpokládá se, že zejména úvodní vzdělávací bloky kurzu budou pořádány souběžně se vzdělávacím kurzem pro rodiče dětí se vzácnými onemocněními. Předpokládá se tak lepší a intenzivnější výměna názorů - a možnost pro pedagogy pozorovat chování a speciální potřeby dětí se vzácným onemocněním, které budou na vzdělávacím kurzu v některých případech s rodiči přítomny. b) Účastníci budou vybráni i z řad pedagogů, kteří buď mají přímou zkušenost s prací s dítětem - žákem se specifickým (vzácným) onemocněním, nebo o informace z této oblasti projeví zájem. Výběr účastníků proběhl před zahájením vzdělávacího kurzu pomocí pracovníků speciálně pedagogických center - primárně se zaměřením na kombinovaná postižení. Část účastníků bude vybrána přímo z řad pedagogů, kteří pracují s dítětem rodičů, kteří navštěvují paralelní kurz pro rodiče. Kurz bude připraven pro cca 20 účastníků. c) Délka kurzu bude celkem 90 hodin, které budou organizovány takto: 1 hodina úvodní, 7 hodin přímé výuky, 12 hodin distančního vzdělávání a 2 hodiny pro závěr kurzu. Předpokládá se samostatná výuka v tomto kurzu, v případě potřeby shodnost témat, osoba lektora apod. - je možná společná výuka s kurzem Vzdělávací kurz pro rodiče dětí se vzácným onemocněním. d) Základní podmínkou účasti je dobrovolnost. Další podmínkou účasti v kurzu je vyplnění stanovené dokumentace. Zejména jde o přihlášku do kurzu, uzavření smlouvy o poskytnutí přímé podpory (v případě, že frekventant tuto podporu na ubytování, stravování a cestovné čerpá), prohlášení příjemce o převzetí částky přímé podpory, podpis na prezenční listině, vyplnění evaluačního dotazníku a případné další dokumenty, které jsou v souladu s pravidly akcí podpořených ESF z OP VK. 1

2 e) Místo a termín konání kurzu určí pořadatel Společnost pro mukopolysacharidosu nejméně dva měsíce předem a oznámí účastníkům. Místa konání kurzu budou volena podle potřeb frekventantů (předpokládá se účast frekventantů z celé ČR), tak, aby se místa konání střídala (např. Čechy, Morava apod.) f) Pořadatel Společnost pro mukopolysacharidosu určí odpovědného pracovníka vedoucí vzdělávacích kurzů projektu na něž se účastníci mohou obracet s podněty a návrhy k organizační i obsahové stránce kurzů. Hlavním pořadatelem akce je manažer projektu. g) Lektorské zajištění vzdělávacího kurzu je zabezpečeno z řad odborníků dané oblasti, kteří disponují vysokým stupněm odbornosti a odpovídajícími lektorskými dovednostmi. Podle povahy témat budou přizváni odborníci z teoretických pracovišť (zpravidla VŠ), ale i orgánů veřejné správy (např. Krajský úřad, Zdravotní pojišťovna), medicínských pracovišť či škol a školských zařízení. h) Účastníci z řad pedagogů obdrží v případě potřeby potvrzení o účasti na každém ze vzdělávacích běhů kurzu pro potřeby zaměstnavatele. i) V rámci projektu bude probíhat (souvislost s KA č. 6 webový portál) průběžná poradenská podpora účastníků kurzu zaměřená na jejich problémy při vzdělávání dítěte se vzácným onemocněním, příp. speciálními vzdělávacími potřebami. 2) Návrh struktury, obsahových a formálních aspektů kurzu 2.1 Obsah kurzu (učební plán) na následující straně 2

3 A B C D Blok kurzu A B D C Poř. číslo Obsah 1. Úvod Časová dotace Přímá výuka v hodinách (4 min. =1 edukohodina) Úvodní blok A společnost, postižení, vzdělávání, sociální systém Charakteristika zdravotního postižení, Zdravotní postižení a společnost, zdravotní postižení a vzdělávání Význam vzdělání pro zaměstnanost osob s postižením, vzdělání jako významný faktor socializace, problematika vzdělávání u žáků s progredujícím onemocněním, specifika přístupu rodičů vztah k pedagogickým pracovníkům, Sociálně právní podpora rodin s dítětem nemocným vzácným onemocněním, význam sociálních aspektů (podpory) rodiny pro zajištění vzdělávacích podmínek dítěte s cílové skupiny, možnosti využití prostředků speciálně pedagogické podpory hrazených ze systému sociálního a zdravotního postižení Vzdělávací blok B sociální a medicínské aspekty vzácných onemocnění vztah ke vzdělávání Výchova a vzdělávání dítěte se vzácným onemocněním v jiném než. školském prostředí (sociální instituce, služby, pobytové, ambulantní, raná péče, osobní asistence). Možnosti a meze využití sociálních služeb pro (při) vzdělávání dítěte a žáka Medicínské aspekty vzácných onemocnění, specifika střádavých 6. onemocnění, diagnostika, klinické příznaky, terapie, aplikace do oblasti vzdělávání, fáze nemoci, dopady na speciální vzdělávací potřeby, možnosti a meze účasti nemocného dítěte ve vzdělávání Vzdělávací blok C vzdělávání žáka se vzácným onemocněním v rámci školské soustavy Postavení školy jako veřejnoprávního subjektu, přijetí dítěte k povinné 7. školní docházce, odklad povinné školní docházky, 16 školského zákona a související předpisy, Vztah školy, zákonných zástupců a dítěte, vzájemná práva a 8. povinnosti, školský zákon, zákon o rodině, zákon o sociálně právní ochraně dětí a mládeže, tzv. přestupkový zákon, úprava vztahů subjektů ve vzdělávání Inkluzivní a specializované vzdělávání dětí a žáků se zdravotním 9. postižením. Specifikace postavení dětí se vzácným onemocněním v české vzdělávací soustavě, exkurz do tradičního řešení, současné trendy Individuální vzdělávací plán u žáka se vzácným onemocněním 10. mukopolysacharidosou a střádavým onemocněním, praktické možnosti řešení vzdělávacích aspektů dětí cílové skupiny, společný seminář s účastníky kurzu pro rodiče spolupráce rodiny a školy při naplňování SVP dítěte a žáka, Vzdělávací blok D poradenský systém a podpora vzdělávání žáků se vzácným onemocněním, prostředky spp podpory, jiný způsob vzdělávání dětí nemocných vzácným onemocněním Posuzování speciálních vzdělávacích potřeb (diagnostika) u dětí se 11. vzácným onemocněním, možnosti a meze speciálně pedagogické diagnostiky, využití Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disabilit a zdraví, vztah školských poradenských zařízení, škol a pedagogů, rozbor závěrečných zpráv z vyšetření,

4 E E Jiný způsob plnění povinné školní docházky, specifika vzdělávání dětí a žáků s mentálním postižením, domácí vzdělávání možnosti (a meze) využití u dětí se vzácným onemocněním, metodická doporučení pro organizace jiného způsobu vzdělávání u dětí a žáků se vzácným onemocněním Prostředky speciálně pedagogické podpory a jejich poskytování, asistent pedagoga, osobní asistent, úprava vzdělávacích podmínek, formy hodnocení výsledků vzdělávání, odpovědnost za škodu způsobenou nezletilým dítětem žákem se vzácným onemocněním, postavení pedagoga a školy ve škodním řízení Vzdělávací blok E komunikace, terapie, praktická cvičení Základy komunikace, výcvik komunikačních technik, nácvik praktických cvičení - zvládání problémových situací, možnosti a meze tzv. nutné obrany v praxi pedagoga, pedagog jako poradce, pedagog jako podřízený pracovník a člen týmu,, prevence syndromu vyhoření, rizika dlouhodobé práce s dítětem se závažným vzácným onemocněním Relaxační a rehabilitační techniky, využití expresivních terapií v podpoře vzdělávání dítěte se vzácným onemocněním, dramaterapie, arteterapie. Ostatní rehabilitační a relaxační techniky canisterapie, hipoterapie, využití u dětí a žáků se vzácným onemocněním 16. Aktuální otázky vzdělávání dětí se vzácným onemocněním, rozbor metodiku posuzování SVP (výstup KA č. 1 projektu) a hodnocení jejího využití ve vzdělávání. Řešení praktických problémů začlenění dítěte se vzácným onemocněním do vzdělávání, příklady dobré praxe, hodnocení inkluzivních a segregačních modelů vzdělávání, popis a rozbor praktických zkušeností z výuky ( předpokládá se dvouhodinový společný seminář s kurzem pro rodiče dětí se vzácným onemocněním) F Konzultace - distanční výuka 13 G Závěr kurzu Zhodnocení průběhu a očekávaných výsledků kurzu. Vyhodnocení evaluačního dotazníku celého kurzu. V závěru kurzu bude vytvořen prostor pro zodpovězení dotazů a náměty frekventantů. Celkový počet výukových hodin 90 2 hodin 3. Návrh metod výuky Metody výuky budou vycházet z potřeb jednotlivých témat a znalostí (a dovedností) jednotlivých lektorů. Tito připraví -v souladu s pokyny pořadatele a podle podmínek daných tímto učebním plánem obsah výuky v jednotlivých disciplínách včetně výběru optimálních metod. Obecně pro zahájení každého bloku výuky platí tato pravidla: a) každý lektor v úvodu provede stručné zjištění dosavadního stupně znalostí frekventatnů k danému tématu. Na základě tohoto průzkumu operativně aktualizuje obsah daných témat a přizpůsobí metody výuky, 4

5 b) složení posluchačů. V případě že budou realizovány společné vzdělávací aktivity pro účastníky kurzů pro rodiče i pedagogy (předpokládá se na úvod a závěr vzdělávacího cyklu) budou probíraná témata přizpůsobena potřebám obou skupin,tak, aby lektor dokázal najít potřebný kompromis mezi odbornou rovinou výuky (předpokládá se u kurzu pro pedagogy vyšší) a rovinou přijatelnosti a srozumitelnosti (zapamatovatelnosti) témat probíraných v kurzu pro rodiče. V rámci stěžejní části výuky samostatné semináře pro pedagogy bude lektor vycházet z profesního zařazení účastníků, úrovně jejich dosavadního vzdělání a motivačních vyjádření zjišťovaných v úvodu příslušného vzdělávacího bloku. c) Každé téma bude probíráno s důrazem na jeho praktickou využitelnost při zajištění vzdělávacích potřeb dítěte se vzácným onemocněním. Za velmi cenné (a v praxi ověřené) je považováno pojetí výuky, kdy témata zaměřená na odborné aspekty vzdělávání této skupiny žáků, budou prezentována na příkladech, zkušenostech (ať již pozitivních či negativních). Základním garantem (odborným garantem kurzu) je manažer projektu, který je původní profesí speciální pedagog a právník s dlouholetou odbornou zkušeností lektora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V odůvodněných a potřebných případech (daných obsahem vzdělávací části) bude manažer projektu schopen působit jako lektor. Jedná se rovněž o zajištění lektorských prací v případě náhlých a neočekávaných problémů (nedostavení se lektora apod.). Pro všechny lektory platí zásadní a samozřejmý požadavek, kterým je podrobná znalost tématu a jeho "prostředí" ze strany lektora. Pořadatel (Společnost pro MPS) má za 18 let své existence dostatek praktických zkušeností s působením na cílovou skupinu frekventantů. d) V rámci probíraných témat bude velký důraz kladen na očekávání posluchačů, lektoři budou vycházet z jejich potřeb, dotazů a námětů. V závěrečném shrnutí tématu bude vždy prostor pro shrnutí dotazů frekventantů, případné řešení konkrétních situací (kauz) na jejich školách (pracovištích). Každý lektor před výukou absolvuje rozbor vzdělávací situace s manažerem projektu (alter. vedoucí vzdělávacích aktivit), kde bude informován o účastnících kurzu, složení, dosavadních tématech odučených v předchozí části, očekáváních k profilu absolventa kurzu a ostatních aspektech, které se váží na jím probíranou tématiku. Použité vzdělávací metody - shrnutí Prezentace instrukce, přednáška Powerpointová prezentace Diskuze Demonstrace Videoprojekce analýza kazuistik Metoda VTI- analýza komunikace Nácvik a procvičování (např. komunikačních technik) Studium textů a podkladových materiálů 4. Formy a způsob ukončení kurzu a ověření znalostí 1. Způsob ověření znalostí anebo dovedností účastníků kurzu 16. Osvědčení podmínky udělení Ověření znalostí: a) Závěrečné: proběhne na základě vypracování a vyhodnocení závěrečného testu a a odborné rozpravy kolokvia. b) Průběžné: formou dotazů a zpětnovazebných otázek lektorů, popř. hodnotících vyjádření frekventantů. a) účast ve vzdělávacích aktivitách (minimálně 60% učebního plánu) b) vypracování závěrečného testu shrnutí c) vypracování evaluačně-hodnotícího dotazníku (dílčích i závěrečného) d) úspěšné vypracování závěrečného testu a splnění podmínek kolokviální rozpravy

6 . Návrh studijních materiálů a technického zázemí Školicí materiály a pomůcky Základní: Pro účastníky vzdělávacích kurzů bude vypracován speciální studijní text s názvem " Metodické listy - pro vzdělávací kurz rodičů dětí se vzácným onemocněním Studijní materiál bude autorsky zajištěn kolektivem lektorů (případně dalších odborníků) a bude představovat originální dílo vytvoření pro účely vzdělávacího kurzu. Předpokládá se formát A4, měkká vazba, Rozsah stran cca Studijní text bude využit jak v průběhu vzdělávacího kurzu,tak později - v praxi frekventantů kurzu. Studijní text obdrží každý účastník nejpozději při zahájení části C vzdělávacího kurzu. Jeho součástí bude i přehled doporučené další literatury a odkazů ke studiu a samostudiu. Ostatní: Každý účastník vzdělávacího kurzu obdrží při zahájení syllabus daného kurzu s prostorem pro vlastní hodnocení a poznámky. Tento materiál poslouží každému účastníkovi pro lepší orientaci v probíraných tématech a jejich návaznosti a souvislostech. Dále obdrží posluchači vybrané soubory údajů a materiály od jednotlivých vyučujících jako jsou: - Powerpointové prezentace - Doplňkové studijní texty (kauzy, rozbory, příklady) Základní í rozšiřující doporučená literatura: 1) Honzák, R. Komunikační pasti v medicíně. Praha: Galén, ) Chapman, Gary D: Pět znaků láskyplné rodiny: dynamika vztahů zdravé rodiny / Gary Chapman; [překlad Zuzana Kempná]. 1. vyd. Praha: Návrat domů, c s. ; ISBN: X. 3) Křivohlavý J., Psychologie zdraví, Praha: Portál, ) Křivohlavý J., Psychologie nemoci, Praha: Grada, 2003 ) Matoušek, Oldřich: Rodina jako instituce a vztahová síť / Oldřich Matoušek. 3., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, s. ; ISBN: ) Možný, Ivo: Rodina a společnost / Ivo Možný; ilustrace Vladimír Jiránek. Praha: Sociologické nakladatelství, s. : ISBN: X. 7) Novosád, L.: Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Praha: Portál ) Sobotková, Irena: Psychologie rodiny / Irena Sobotková. Vyd. 1. Praha: Portál, s. ISBN: ) Vágnerová, Marie: Psychologie handicapu. Marie Vágnerová, Zuzana HadjMoussová. Vyd. 2., opr. Liberec : Technická univerzita, s. ; ISBN: ) Chvátalová, Helena: Jak se žije dětem s postižením: problematika pěti typů zdravotních postižení / Helena Chvátalová. Vyd. 1. Praha: Portál, s. : ISBN: ) Je zdravotní péče i pro zdravotně postižené? (200 : Brno, Česko). Je zdravotní péče i pro zdravotně postižené? : sborník příspěvků z konference : Brno, HospiMedica, 13. září 200. Praha: NRZP ČR, s. : ISBN: ) Jesenský, J. a kol.: Zdravotně postižení programy pro 21.století. Gaudeámus, Hradec Králové ISBN ) Jesenský, Ján: Kontrapunkty integrace zdravotně postižených. Praha: Karolinum, s. ISBN ) Linhartová, V. Praktická komunikace v medicíně, Praha: Grada, 2006, ISBN: ) Občané se zdravotním postižením a veřejná správa / [Lenka Krhutová... et al.]. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého : Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, s. : ISBN: ISBN:

7 16) Postižený člověk v dějinách I : vybrané přednášky k dějinám speciálně pedagogické teorie a praxe / editor Tibor Vojtko. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, s. ; ISBN: ) Standardní pravidla pro vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Sdružení zdravotně postižených v ČR, Praha ) Votava, Jiří: Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením / Jiří Votava a kolektiv. 1. vyd. Praha: Karolinum, s. : ISBN: ) Blažková, M.: Dějiny etických teorií 1 (Od antiky po konec 18. století). Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze, ISBN ) Kubíče, Jiří: Máme mnoho společného : integrace tělesně a mentálně postižených žáků, příležitost a odpovědnost. Praha: Tech-Market, s ISBN: ) Titzl, B.: Postižený člověk ve společnosti. Dopl. a rozš. vyd. Praha: UK-PedF, 2000, 248 s. ISBN ) Matějček, Z.: Rodičům mentálně postižených. Praha, SPMP ) Psychologie práce v pomáhající profesi ; Úřady práce ; Terénní sociální práce ; Státní systém sociální péče ; Systém státní správy a samosprávy / kolektiv autorů [Jan Černý... et al.]. Vyd. 2. Brno : Drom, s. ; ISBN: ) Štikar, J. a kol.: Psychologie ve světě práce. Karolinum, Praha ISBN ) Vágnerová, M. a kol.: Psychologie handicapi. Karolinum, Praha ISBN ) Vláčil, Jan: Veřejná správa : sociálně-psychologické problémy v historii a současnosti / Jan Vláčil. 1. vyd. Praha: Linde, s. ; ISBN: ) David, Roman: Práva dítěte : úmluva o právech dítěte a její charakteristika : mezinárodní ochrana práv dítěte a některé další dokumenty : rodina a základy rodinného práva / sestavil a přeložil Roman David. 1. vyd. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, s. : ISBN: ) Deklarace o prevenci postižení ) Deklarace práv mentálně postižených osob 1971, OSN 30) Deklarace práv zdravotně postižených osob, vyhlášeno Valným shromážděním OSN, ) Legislativa pro zdravotně postižené a jejich integrace do společnosti VIII.celostátní seminář se zahraniční účastí. Sdružení zdravotně postižených v ČR, Praha ) Listina základních práv a svobod 33) Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení a jeho aktualizace, usnesením vlády ČR č ) Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období ) Národní plán pomoci zdravotně postiženým občanům. červen ) Národní plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením ) Střednědobá koncepce koncepce státní politiky vůči občanům se ZP. schválená usnesením vlády ČR ze dne 16. června 2004 č ) Šiška, J.: Lidská práva lidí s mentálním postižením. Národní zpráva. Česká republika. Praha: Nakladatelství školy SPMP Modrý klíč ISBN ) VALENTA,M,. MULLER,O.Psychopedie. Praha, Parta ) VALENTA,J. Manuál k tréninku řeči lidského těla.praha, Strom ) Vysokajová, Margerita: Hospodářské, sociální, kulturní práva a zdravotně postižení. Praha: Karolinum, s. ISBN ) Holeksová, Taťána: Ležící člověk v domácím prostředí : praktická příručka jak pečovat o málo mobilního a zcela imobilního člověka doma. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, s. : ISBN: ) Je zdravotní péče i pro zdravotně postižené? (200 : Brno, Česko). Je zdravotní péče i pro zdravotně postižené? : sborník příspěvků z konference : Brno, HospiMedica, 13. září 200. Praha: NRZP ČR, s. : ISBN:

8 44) Joint Commission International. Mezinárodní akreditační standardy pro dlouhodobou péči: komentovaný oficiální překlad / Joint Commission International ; [přeložili David Marx, Veronika Di Cara]. Vyd. 1. Praha: Grada, s. ; ISBN: ) Vondráček, Lubomír: Odpovědnost při poskytování ošetřovatelské péče. 1. vyd. Praha: Galén, c s. ; ISBN: ) Michalík, J. Holokaust jeho méně známá stránka In: Postižený člověk v dějinách. Gaudeamus: Hradec Králové, 200, ISBN: ) Michalík, J. Lidská a občanská práva zdravotně postižených v České republice na přelomu století. Možnosti a omezení. In sborník z I. Konference o stavu lidských a občanských práv osob se zdravotním postižením v ČR konané v Praze 12. května 200. Praha: NRZP, 200. ISBN ) Michalík, J. Školská integrace žáků s postižením na základních školách v České republice, Vydavatelství UP: Olomouc, 200, ISBN: ) Michalík, J., Růžička, M. Speciální třídy základních škol (zpráva z šetření), In. Speciální pedagogika,roč.1,č. 4, UK Praha:200,ISSN: ) Michalík, J. Aktuální otázky zaměstnávání občanů se zdravotním postižením v České republice. In. Sborník VI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, Olomouc: UP, 2006, ISBN: ) Michalík, J. Vybrané kapitoly z práva pro sociální pracovníky speciálně pedagogických center, Praha: IPPP, 202 s., 2006, ISBN: ) Michalík, J, ed. Posílení postavení nezaměstnaných zdravotně postižených občanů na trhu práce na území Prahy, Praha: NRZP, 2006, ISBN: ) Michalík, J. Právo a etika v péči o nemocné a postižené (nad zákonem o sociálních službách, Brno: Repropress, 7 s., 2007, ISBN: ) MICHALÍK, J. Nová školská legislativa a integrované vzdělávání žáků se specifickými potřebami, In. Machová, I., Kudláček, M., Integrace jiná cesta. Vydavatelství UP, 2008, s , ISBN: ) MICHALÍK, J. Smluvní vztahy v sociálních službách. VCIZP: Olomouc, 2008, ISBN: ) MICHALÍK, J. a kol. Poradenství uživatelům sociálních služeb. VCIZP: Olomouc, 2008, 144 s. ISBN: ) MICHALÍK, J., Vztah právních norem a pedagogické situace dopady do praxe školského managementu. In. Školský manažment v nových spoločenských podmienkach. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava, ISBN: s KPG PdF UK Bratislava: ) DOČKALOVÁ, R., MICHALÍK, J. Problémy v poskytování dávek sociální péče pro občany se zdravotním postižením v české republice, Mezinárodní vědecká konference 3. Dni sociálnej práce, Nitra, Slovensko, listopadu ) MICHALÍK, J. Společenská východiska kvality života občanů se zdravotním postižením v ČR, In. E-pedagogium, roč. 2009, č. 3, roč. 2009, ISSN: s ) Michalík, J. Rodina pečující o člena s těžkým zdravotním postižením - známe ji? In. XI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami Rodina a její místo ve speciální pedagogice, Olomouc, března, ) MICHALÍK.J. Dítě se zdravotním postižením a nemoc rodina a zdravotnický personál. In. Dialog Evropa XXI., roč. 20, číslo 1-2/2010, s ISSN ) MICHALÍK.J. Malý právní průvodce pečujících, Moravskoslezský kruh, o. s., Brno, 2010, 127 s. ISBN ) Michalík, J., Tomalová, P. Výběrové informace z výzkumu kvality života osob pečujících dlouhodobě o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením In. Mámo, táto, kde jsi aneb rodičovství jako výzva, 8

9 Právní normy vhodné ke studiu A. školství Zákon č. 61/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a sérii prováděcích právních norem. Zákon č. 63/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Vyhláška MŠMT č. 48/200 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky Vyhláška MŠMT č. 72/200 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška MŠMT č. 73/200 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška MŠMT č. 13/200 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři Vyhláška MŠMT č. 14/200 Sb., o předškolním vzdělávání Vyhláška MŠMT č. 1/200 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy B. Sociální zabezpečení Zákon č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení Zákon č. 1/199 Sb. o důchodovém pojištění Zákon č. 117/199 Sb. o státní sociální podpoře Vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení Vyhláška č. 207/199 Sb., kteoru se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory C. Zaměstnanost daňové a ekonomické aspekty Zákon č. 43/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění Zákon č. 262/2006 Sb.,zákoník práce Zákon č. 86/1992 Sb. o dani z příjmů Vyhláška č. 18/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 43/2004 Sb., o zaměstnanosti Vyhláška č. 19/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců D. Ostatní Listina základních práv a svobod Úmluva o právech dítěte Zákon o rodině Zákon o sociálně právní ochraně dětí a mládeže Občanský zákoník Materiálně technické zabezpečení Vzdělávací kurz bude uspořádán ve vhodné místnosti - učebně, která bude splňovat prostorové, světelné a dispoziční předpoklady. Bude vybavena dataprojektorem, dále bude k dispozici notebook nebo PC a flipchart. Pro praktická cvičení bude k dispozici volný prostor (mobilní stoly a židle). V tomto uspořádání učebny budou provedeny zejména praktické ukázky a cvičení komunikace. Každý frekventant obdrží od uchazeče- dodavatele blok pro zápis poznatků, základní psací potřeby. 9

10 6. Zajištění zpětné vazby účastníkům a zadavateli Zpětná vazba pro účastníky Zpětná vazba pro pořadatele kurzu Zajištění průběžné zpětné vazby mezi frekventanty a lektory, případně pořadateli kurzu je základním a nezbytným předpokladem vnitřní evaluace výuky, včasné reakce na případné problémy, specifické potřeby účastníků ad. K tomu má dodavatel vypracován ověřený soubor postupů mezi něž patří: a) průběžné kontrolní otázky lektorů k posluchačům b) vytváření prostoru pro projevení názorů posluchačů c) informace posluchačů o možnosti řešení připomínek s vedením dodavatele (nejen lektory) d) každý posluchač kurzu vypracuje v jeho závěru evaluačněhodnotící dotazník, v němž uvede charakteristiku probíraných témat. e) frekventanti po skončení cyklu kurzu obdrží zpětně souborně zpracované výsledky tohoto hodnocení za celou skupinu Hodnocení budou zpracována a poslouží pořadateli Společnosti pro MPS jako motivace ke zkvalitnění dalších cyklů vzdělávacího kurzu. Pořadatel obdrží od dodavatele potřebné informace k průběhu každého běhu kurzu. Tyto budou zpracovány ve dvou celcích: a) organizačně - administrativní. Zahrnují poskytnutí všech dokumentů kurzu jako jsou pozvánka, prezenční listina, kopie hodnotících dotazníků posluchačů včetně jejich zpracování do souhrnné hodnotící zprávy daného běhu kurzu, případně další dokumenty a datové soubory využitelné v rámci povinné publicity projektu dané pravidly ESF. b) obsahově - evaluační. Ze zpracovaných hodnotících dotazníků posluchačů bude vyhodnocena efektivita vzdělávací akce, výkon lektorů a spokojenost s tématy i zvolenou metodou výuky ze strany frekventantů. Případné připomínky či nedostatky ze strany lektorů kurzu budou uvedeny i s návrhem opatření k nápravě. 7. Řešení mimořádných situací Potřeby frekventantů Hlavní manažer, a zejména koordinátorka klíčových aktivit projektu budou pravidelně kontaktovat účastníky vzdělávacího kurzu, zjišťovat aktuální situaci na jejich pracovišti a působit preventivně pro případné vystoupení účastníka ze vzdělávání. V případě jakýchkoliv problémů u frekventantů budou v rámci projektu rovněž vytvořeny poradenské mechanismy zaměřené nejen na SVP jejich žáků, ale i na případné (např. pracovně právní) problémy účastníků. Cílem je udržet po celé období (relativně dlouhé) zájem frekventantů o poznatky vzdělávání dětí se vzácným onemocněním. 10

11 8. Návrh hodnotícího dotazníku posluchače NÁZEV AKCE: Místo a doba konání: Evaluační dotazník Bodové hodnocení (1 nejhorší, 10 nejlepší) Aktuálnost tématu Informativní hodnota semináře Přínos pro další práci Kvalita přednášejících Srozumitelnost výkladu Obdržené materiály Organizační zajištění Celkové hodnocení semináře , náměty pro další cyklus kurzu: 11

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání,

Více

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík Metodika přípravy poradců uživatelů sociálních služeb Jan Michalík Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jan Michalík, Jaroslava Jesenská, Jiří Vencl, 2007 IER,

Více

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ 2013 1 Obsah Preambule 1 Obecná východiska 2 Evidence

Více

Metodika práce se žákem se vzácným onemocněním. Jan Michalík a kolektiv autorů

Metodika práce se žákem se vzácným onemocněním. Jan Michalík a kolektiv autorů Metodika práce se žákem se vzácným onemocněním Jan Michalík a kolektiv autorů Studio Press s.r.o. pro Společnost pro MPS, 2012 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika 1 Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 TENTO PROJEKT

Více

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Marta Teplá, Hana Šmejkalová ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAJIŠŤOVÁNÍ ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, V NÍŽ JE VZDĚLÁVÁN ŽÁK NEBO ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Institut pedagogicko-psychologickèho poradenstvì»r,

Více

CÍL 13 - ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY

CÍL 13 - ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY CÍL 13 - ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY DO ROKU 2015 BY OBYVATELÉ MĚLI MÍT VÍCE PŘÍLEŽITOSTÍ ŽÍT VE ZDRAVÝCH SOCIÁLNÍCH I EKONOMICKÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH DOMA, VE ŠKOLE, NA PRACOVIŠTI I V MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍ

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami Manuál k udílení souhlasu

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL IV Organizace školy a pedagogického procesu Mgr. Miroslav Hanzelka, 2012, 28 stran Materiál je publikován

Více

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Autorský tým: PhDr. Maria Bezchlebová, Mgr. Jaroslav Dadok, Ing. Mgr. Jiřina Gabrielová, RNDr. Robert Gamba, Mgr.

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KATALOG

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KATALOG KATALOG vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Úřadu práce ČR na rok 2014 1 KONTAKT: Vzdělávací středisko ÚP ČR v Olomouci Vejdovského 4, Olomouc 772 00 zaměstnanec VS PhDr. Naděje Podolská tel.: 950 141 305

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 2 Název kurzu Specifické vzdělávání pracovníků v rezidenčních, terénních a asistenčních sociálních službách pro zdravotně postižené Cílová skupina Pracovníci

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4.

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4. INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY TÝKAJÍCÍCH SE INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY A AKTIVNÍHO POSTUPU STÁTNÍ SPRÁVY PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH SOUVISEJÍCÍMI USNESENÍMI VLÁDY KE DNI 31. PROSINCE 2012 II.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více