UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/"

Transkript

1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 Zkrácená verze uživatelského manuálu.

2 BEZPEČNOST PRÁCE S PŘIJÍMAČEM Než začnete s přijímačem pracovat pozorně pročtěte návod k obsluze. Nesnímejte kryt přijímače, vystavujete se nebezpečí úrazu elektrickým proudem. K čištění používejte jemný mírně vlhký hadřík. Nebudete-li přijímač používat delší dobu (měsíc) vytáhněte síťový přívod ze zásuvky. Nepřipojujte a neodpojujte propojovací kabely je-li přijímač zapojen do síťové zásuvky. Nepoužívejte poškozené napájecí kabely, hrozí nebezpečí úrazu el. proudem nebo nebezpečí požáru. Přijímač umístěte na dobře větrané, suché místo a dostatečně daleko od zdrojů tepla. 2

3 1. Dálkové ovládání přijímače Zvukový doprovod Zapnut/vypnut Přijímač zapnut/pohot.režim Numerická tlačítka Jazyk zvukového doprovodu Posun kurzoru Nahoru/program + Posun kurzoru Vlevo / Hlasitost - Posun kurzoru Dolů / Program - Elektronický průvodce Multifunkční tlačítka 1)Potvrzovací tlačítko 2)Zobrazení seznamu programů Posun kurzoru Vpravo / Hlasitost + Exit / zpět Informace TV / Radio Zobrazení / skrytí MENU Posun kurzoru Dolů / Program - Teletext Externí STOP Volitelný význam tlačítka 3

4 2. Přední panel LED Display Zapnuto / Pohot. režim 3. Zadní panel Volba programů + / - Vstup antény pozemní DTV SCART VCR SCART TV Výstup RF Výstupy analogového zvuku Síťové napájení Síť 230 V Anténa výstup 4. Boční panel Digitální audio výstup Analogové audio výstupy RS 232 4

5 4. Propojení DVB přijímače s televizorem a videorekordérem Pozor! Před připojením DVB přijímače do sestavy ostatních přístrojů odpojte síťové kabely všech propojovaných přístrojů. Síťové napájecí kabely zapojte až nakonec. a) Koaxiální kabel antény. b) Kabel s konektory typu SCART. c) Koaxiální kabel z digitálního přijímače do analogového TV přijímače. d) Kabel s konektory typu SCART. e) Audio propojovací kabel. f) Přívodní síťový kabel. 5. První zapnutí/vypnutí přijímače Po připojení síťového kabelu stiskněte na předním panelu přijímače tlačítko s označením On/Standby. Opětovným stlačením toho samého tlačítka přijímač vypnete ( uvedete do pohotovostního režimu). Tento režim přijímač signalizuje tím, že na digitálním zobrazovači se zobrazí údaj o aktuálním času. Aktuální čas je odvozován z TV signálu, tudíž bude zobrazen pouze tehdy, když přijímač nějaký TV signál přijímá. Proto před prvním zapnutí je nejdříve potřebné nastavit (nasměrovat) anténu tak, aby na vstupu přijímače byl TV signál. Indikaci kvality přijímaného signálu si můžete zobrazit, když aktivujete položku Nastavení antény. K tomu musíte na DO stisknout tl. MENU. Pak v okně Hlavního MENU nastavíte kurzor na položku Nastavení, stisknete OK a v zobrazeném okně nastavíte kurzor na položku Nastavení antény a stisknete OK. Na obrazovce TV se Vám zobrazí informační okno v němž můžete sledovat úroveň a kvalitu přijímaného signálu. S anténou manipulujte tak, aby zobrazené proužky byly co nejdelší. 5.1 Počáteční instalace přijímače Při prvním připojení přijímače k napájecímu napětí se Vám na obrazovce TV zobrazí okno průvodce instalací. Okna, která budou po stisknutí OK následovat, Vás budou informovat o 5

6 jednotlivých úkonech. Na zobrazované pokyny budete reagovat stisknutím tlačítek na DO. Jednotlivé kroky počáteční instalace můžete kdykoliv zastavit červeným tlačítkem. Stiskneteli zelené tlačítko vrátíte se o jeden krok instalace zpět. Takto můžete korigovat případné chyby při zadávání požadovaných parametrů. Úkony počáteční instalace Jazyk MENU/OSD kurzor nastavte na požadovaný jazyk a stiskněte OK. Jazyk zvukového doprovodu - kurzor nastavte na požadovaný jazyk a stiskněte OK. Země/ Časové pásmo - kurzor nastavte na požadovanou zemi (stát) a stiskněte OK. Časové pásmo bude nastaveno automaticky podle zvolené země. Vyhledání TV vysilačů a programů (kanálů) tlačítky pro pohyb kurzoru nahoru nebo dolů zvolte položku Všechny programy nebo Všechny nekódované programy, podle toho jaké programy si přejete vyhledat. Stiskněte OK. Vyhledávání může trvat několik minut. Prosím počkejte až na obrazovce TV obdržíte seznam vyhledaných programů. Aktualizace programového vybavení- tlačítky pro pohyb kurzoru vlevo nebo vpravo zvolte položku Aktualizace (Update) pokud si přejete aktualizovat programové vybavení přijímače. Pak stiskněte OK. Aktualizace může trvat několik minut. Opuštění průvodce počáteční instalací objeví-li se červeně psaná zpráva a stisknete- li OK opustíte režim počáteční instalace a vrátíte se zpět do režimu normální obsluhy přijímače. 6. Osobní nastavení přijímače Máte-li přijímač propojený s ostatními prvky sestavy a proběhla-li úspěšně počáteční instalace, můžete parametry přijímače upravit podle Vašich požadavků a přání. K volbě jednotlivých parametrů budete využívat nabídková okna MENU, která se Vám budou zobrazovat na obrazovce televizoru a potřebné hodnoty budete zadávat tlačítky na DO. Na DO jsou i tlačítka (šipky /, / ), která použijete k pohybu kurzoru mezi jednotlivými položkami v nabídkových oknech. 6.1 Nastavení jazyku v němž budou uváděny textové informace v nabídkových oknech MENU. Stiskněte tlačítko MENU na DO. Na obrazovce obdržíte okno se šesti položkami hlavního menu. Tlačítky pro pohyb kurzoru nastavíte kurzor na poslední položku Jazyk menu a stiskněte OK. Obdržíte nové nabídkové okno v němž kurzor nastavíte na pozici Česky a stisknete OK. Volba jazyku v textu MENU tím bude uložena do paměti přijímače. Stiskněte tl. BACK a tím se vrátíte zpět do okna hlavního menu. 6

7 6.2 Základní nastavení V hlavním MENU vyberte položku Nastavení a v ní položku Základní nastavení. Po stisknutí OK obdržíte následující informační okna. Časový posun zde můžete nastavit posun času vůči nultému poledníku. Země nastavíte-li CZ bude přijímač automaticky respektovat zimní a letní čas. Kód dálkového ovladače tato volba vám umožní pracovat v jedné místnosti se dvěma sestavami přístrojů. Napájení antény 5V > - když používáte anténu se zesilovačem nebo aktivní anténu můžete koaxiálním kabelem přivádět do antény a zesilovače napětí 5V/30mA. Zap. nebo Vyp. nastavíte tlačítkem pro pohyb kurzoru vlevo nebo vpravo. Stanby clock chcete-li minimalizovat spotřebu el. energie v pohotovostním režimu můžete vypnout zobrazení údaje o času na předním panelu přijímače. Zap. nebo Vyp. nastavíte tlačítkem pro pohyb kurzoru vlevo nebo vpravo. Když stisknete tl. BACK, vrátíte se do okna Nastavení, když stisknete tl. MENU, vrátíte se do režimu normální obsluhy a Vámi provedená základní nastavení budou uložena do paměti přijímače. 6.3 Nastavení AUDIO/VIDEO V hlavním MENU vyberte položku Nastavení a v ní zvolte položku Nastavení audio/video. Obdržíte následující informační okno s položkami: Formát obrazu můžete zvolit 4 : 3, nebo 16 : 9. Jazyk (audio) z nabídky vyberete požadovaný jazyk. Jazyk ( titulky) - z nabídky vyberete jazyk v němž si přejete zobrazovat titulky. Volba je aktivní pouze tehdy jsou-li titulky vysílány. TV SCART mód z nabídky RGB, FBAS a S- video vyberte mód propojení přijímače s televizorem (běžný je FBAS mode). VCR SCART mód z nabídky FBAS a S-video vyberte mód propojení přijímače VCR. Dolby Digital (AC3) máte-li propojený digitální výstup přijímače s vaší digitální zvukovou aparaturou 5.1 můžete využít tuto nabídku a nastavit optimální podmínky pro reprodukci zvuku ve formátu Dolby Digital, nastavte zap.. Zvuk ve formátu Dolby Digital můžete vypnout, když v posledním řádku nabídky zvolíte vyp. 7

8 7. Běžná obsluha přijímače 7.1 Zapnutí a vypnutí přijímače Na DO nebo na předním panelu přijímače stiskněte tl. on/stanby. Tím je přijímač uveden do provozu. Opětovný stlačením tohoto tlačítka přijímač vypnete uvedete do pohotovostního režimu. V pohotovostním režimu je na předním panelu zobrazován aktuální čas. To platí je-li v signálu TV vysilače informace o přesném času vysílána. 7.2 Volba programů K volbě programů můžete využít několik postupů. a) Na DO stiskněte tlačítko pro pohyb kurzoru nahoru nebo dolů, tím se posunete o jeden program dopředu nebo vzad. b) Na DO stiskněte numerické tlačítko s číslem programu, který chcete sledovat. Například stisknete 2 na obrazovce obdržíte program číslo 2. Když v intervalu tři sekund stisknete 2 a 3 obdržíte program číslo 23. c) Na DO stiskněte OK. Na obrazovce TV obdržíte seznam všech programů, které jsou Vám k dispozici. Právě sledovaný program je v seznamu označen podsvícením. V seznamu se můžete pohybovat pomocí kurzorových tlačítek. Potvrdíte-li nově nastavenou polohu kurzoru tl OK, přepnete tím přijímač na program označený kurzorem. d) K dispozici jsou tři typy seznamů. Oblíbené programy, Programy poskytovatele a Úplný seznam programů. K jednotlivým typům seznamů přejdete, když v režimu zapnutého seznamu programů, stisknete na DO červenou klávesu. Pak z nabídky pomocí tl. pro pohyb kurzoru nahoru a dolů vyberete požadovaný typ seznamu. Volbu potvrdíte OK. e) Sledování uzamčených programů. Jestliže zvolíte uzamčený program, budete vyzváni k vložení PIN kódu. PIN vložíte numerickými tlačítky DO. Při každé změně programu je na krátkou dobu na obrazovce zobrazeno informační okénko v němž obdržíte informace o nově zvoleném programu: číslo programu, jméno programu, symbolové indikátory o tom zda je program kódován, v jakém formátu je k dispozici 16:9 atd. 7.3 Nastavení hlasitosti K nastavení hlasitosti zvukového doprovodu používejte tl. na DO označená Volume a Volume +. Stisknutím tl. Sound on/off, můžete zvukový doprovod dočasně vypnout a opětovným stlačením znovu zapnout. 7.4 Volba různých jazyků K některým programům je zvukový doprovod vysílán v několika jazycích. Stisknete-li na DO tl. Language Select, obdržíte na obrazovce seznam jazyků v nichž je zvukový doprovod vysílán. Tlačítky pro pohyb kurzoru nahoru a dolů si zvolíte požadovaný jazyk a stisknete tl. OK. Máte-li zapnut formát Dolby digital viz kap.6.3, tak po stisknutí tl. Language Select, obdržíte informaci, že zvukový doprovod programu je vysílán v tomto formátu a přijimač se do tohoto režimu automaticky přepne. Není-li formát Dolby digital zapnut, můžete to nyní učinit tím, že v zobrazeném okně nastavíte kurzor na položku Dolby digital a stisknete OK. 8

9 7.5 Přepínání mezi programy TV a Rádio Přijímač přepnete do režimu rádio stisknutím tl. TV/Radio. Opětovným stisknutím se vrátíte k TV programům. 7.6 Návrat k posledně sledovanému programu Stisknete-li na DO tl. Back, vrátíte se ke sledování posledně nastaveného programu. Opětovným stlačením přejdete k původně sledovanému programu. 7.7 Zobrazení doby vysílání programu a informací o programu Stisknete-li na DO tl. Info, obdržíte na obrazovce TV dobu vysílání programu a základní informace o sledovaném programu. Stisknete-li stejné tl. dvakrát po sobě, obdržíte podrobnější informace o programu. Dalším stisknutím tl. Info přejdete k informacím o dalším programu. Dalším stisknutím okno informací uzavřete. 7.8 Informace o sledovaném kanálu Stiskněte OK. V seznamu kurzor nastavte na kanál o němž chcete informace zobrazit. Pak na DO stiskněte tl. Option a obdržíte požadované informace. Barevných tl. můžete využít k zobrazení informací o nastavení zvuku a obrazu, o kódování atd. Okno opustíte, když stisknete tl. Menu. 7.9 Zmrazení obrazu Stisknete-li na DO tl. Stop, obraz bude zmrazen, opětovným stlačení přejdete k do normálního režimu sledování TV Automatické vypnutí přijímače Stisknete-li na DO tl. Sleep, opakovaným stlačováním můžete nastavit dobu (15min. - 2 hod.) za kterou se přijímač automaticky vypne Teletext K sledování teletextových informací můžete používat Váš TV. Jestliže se vyskytnou obtíže (překrývání teletextu obrazem) prověřte zda je přijímač nastaven do režimu FBAS mode, tak jak je uvedeno v kap Teletextové informace může poskytovat i přijímač digitální televize. K tomu vyberte TV program jehož teletext chcete sledovat. Pak na DO stiskněte tl. TXT. Numerickými tlačítky zvolte číslo stránky teletextu. K získání přístupu k určitým blokům teletextu použijte barevně označená tlačítka na DO. Když stisknete tl. TXT znovu prolnete teletextové informace do obrazu vysílaného programu. Opětovným stlačením se vrátíte do normálního režimu. Do stop modu se dostanete stisknutím tl. Stop. Opětovným stlačením se vrátíte do normálního režimu. Stisknete-li Back vrátíte se k normálnímu sledování TV programu Titulky Máte-li podle kap. 6.3 zapnuty titulky budou titulky automaticky zobrazovány jsou-li vysílány. K modifikaci jazyku titulků můžete použít tl. Option, tl. pro pohyb kurzoru nahoru nebo dolů a tl. OK Elektronický průvodce programy Pomocí této funkce můžete snadno a rychle získat informace nejen o právě vysílaných programech, ale i o programech vysílaných v tomto dni nebo v následujícím dni. Elektronický průvodce poskytuje následující možnosti: Zobrazí informace o sledovaném programu. 9

10 Programy, které chcete sledovat si můžete označit. V době, kdy označený program začíná, bude přijímač na tento program automaticky přepnut. Zobrazí jak dlouho programy trvají. Vyhledat a sestavit programy do skupin podle žánru. Informace o programech jsou do přijímač automaticky stahovány z vysílače digitální televize. Přijímač musí být zapnut, nebo musí být přepnut do pohotovostního režimu. Stahování informací lze inicializovat i manuálně. Během stahování informací je zobrazována zpráva SFId. Podrobnější postup nastavení přijímače pro automatické nebo manuální stahování informací o programech naleznete v kap 8. Proceduru stahování informací můžete přerušit tl. On/Standby, předchozí informace zůstanou zachovány Přepnutí do režimu Elektronický průvodce programy Přijímač a TV musí být zapnuty. Pak stiskněte na DO tl. SFI (EPG). Na obrazovce obdržíte okno Elektronického průvodce programy. K dispozici jsou tři tabulky NYNÍ, PŘÍŠTÍ a VÍCE. Tabulka NYNÍ poskytuje informace o právě vysílaných programech. Tabulka PŘÍŠTÍ o programech, které budou vysílány následující den. Aktivujete-li VÍCE obdržíte další informace o právě zobrazených programech. Sledovaný program je v seznamu programů vždy podsvícen. K pohybu mezi jednotlivými programy v tabulkách používejte tl. pro pohyb kurzoru směrem nahoru nebo dolů nebo chcete-li informace v tabulce posunout a jednu stránku, tak tl. pro pohyb kurzoru směrem vlevo a vpravo. Přepínat mezi tabulkami umožňují barevná (žluté a zelené) tl. na DO. Na spodním řádku okna jsou zobrazeny významy barevně označených tlačítek, které můžete používat k práci s tabulkami elektronického průvodce. Více informací o práci s elektronickým průvodcem naleznete v orig. návodu Automatické nahrávání programů pomocí časovače Přijímač je vybaven jak časovačem pro nahrávání (VCR), tak časovačem, který automaticky v zadané době přepne přijímač k sledování přednastaveného programu na TV (časovač upomínek). Časovač VCR automaticky ve Vaší nepřítomnosti zapne přijímač k záznamu zvoleného programu. VCR musíte naprogramovat rovněž na čas vysílání programu. Přijímač indikuje režim automatického nahrávání. Je-li přijímač zapnut zobrazí se Vám na čel. panelu rec. Je-li přijímač v pohotovostním režimu je jeho připravenost k automatickému nahrávání indikována blikáním údaj o čase na čelním panelu. Tím máte informaci o aktuálním stavu přijímače a jste tak varování před nežádoucím přerušením záznamu. Ruční programování časovače. Na DO stiskněte tl. Menu. Pomocí tlačítek pro pohyb kurzoru nahoru nebo dolů vyberte položku Uspořádání časovače. Pak stiskněte OK. Obdržíte sub menu v němž opět pomocí tl. 10

11 pro pohyb kurzoru si vyberete požadovaný typ časovač. Pak stisknete OK. Obdržíte okno v němž můžete zvolit odkud se bude nahrávat, den (datum), čas startu a čas zastavení. Volbu zdroje provedete tl. pro pohyb kurzoru. Pak OK. Podobně pomocí tl. pro pohyb kurzoru se přesunete na pozici Date a OK. Numerickými tlačítky nastavíte požadované hodnoty. V položce opakování vložíte 1x, T- denně, 1W- týdně, 1-5 v pracovních dnech týdne, 6-7 pouze ve dnech víkendu. Potvrdíte OK. Přenos údajů časovače do paměti Máte-li údaje v tabulce časovače kompletní, stiskněte žluté tlačítko (přijmout). Údaje budou uloženy do paměti přijímače. Je-li program vkládaný do časovače uzamčen, budete muset vložit PIN kód. Stisknutím tl. TV/Rádio se vrátíte k normálnímu provozu přijímače. Přehled existujících časovačů. V sub menu Uspořádání časovače zvolíte položku Přehled existujících časovačů a stisknete OK. Jestliže dochází k překrývání nastavených časovačů, budete na tuto situaci upozorněni červeně zbarveným písmem. Chcete-li některou položku časovačů změnit, nastavíte na ni kurzor a stisknete žluté tlačítko. Provedete opravy a znovu stiskněte žluté tlačítko k uložení oprav do paměti přijímače. Podobně časovač vymažete. Kurzor nastavíte na časovač, který chcete vymazat. Stisknete zelené tlačítko. Obdržíte dotaz zda si opravdu přejete označený časovač vymazat. Když přesunete kurzor na položku ANO a stisknete OK, bude označený časovač vymazán. Nový časovač vložíte tím, že kurzor v přehledu nastavíte na volnou položku, pak stisknete žluté tlačítko a dále postupujete podle již popsaného postupu. Poznámka: Správná funkce časovačů je možná pouze tehdy jsou-li nastaveny hodiny přijímače. 8. Změny základního nastavení přijímače V této kapitole jsou uvedeny postupy, které Vám dovolí rozšířit a upravit základní nastavení přijímače. Jsou to následující procedury: Uspořádání oblíbených programů, Programování funkcí elektronického průvodce, Nastavení rodičovských příkazů, Vyhledávání programů, Servisní nastavení a Informace o systém přijímače. 8.1 Uspořádání oblíbených programů V hlavním Menu vyberte a potvrďte položku Uspořádání seznamů TV nebo rádiových programů. Na obrazovce obdržíte seznam programů uspořádaný do dvou sloupců. V levé polovině jsou abecedně seřazeny všechny přijímané kanály (programy). V pravé polovině je seznam oblíbených programů (pokud byl při instalaci vytvořen). Právě přijímaný program je zbarven modře. Na dolním okraji okna jsou zobrazeny významy barevných tlačítek. Když nyní stisknete červené tlačítko přesune se kurzor do levé poloviny obrazovky. Stisknete-li červené tl. znovu obdržíte nabídku různých variant seřazení programů v levé polovině obrazovky (např. všechny programy, voně dostupné 11

12 programy, všechny nově nalezené programy, programy s anglickým zvukovým doprovodem atd.). Tl. pro pohyb kurzoru / nastavíte svoji volbu a potvrdíte ji stlačením OK. Přidání nového programu do seznamu oblíbených programů. Jde o přesun programu z levé poloviny obrazovky do pravé, kde je seznam oblíbených programů zobrazován. Přepněte kurzor do levé poloviny obrazovky. Stiskněte modré tlačítko. Obdržíte nabídku funkcí navigátoru. Z ní vyberete položku přidat a volbu potvrdíte stisknutím tl. OK. Pak tl. pro pohyb kurzoru / označíte program, který si přejete zařadit do seznamu oblíbených programů a stisknete žluté tlačítko. Označit můžete celou skupinu programů a tu pak stejným postupem přesunout do seznamu oblíbených. Vymazání programu ze seznamu oblíbených programů. Zeleným tlačítkem aktivujte seznam oblíbených programů, pak stiskněte modré tlačítko. Obdržíte nabídku funkcí, kde zvolíte vymazat. Zobrazí se dotaz: Odstranit program(y) ze seznamu? Zvolíte-li Ano a stisknete-li OK, budou označené programy ze seznamu oblíbených odstraněny. Programy, takto odstraněné ze seznamu oblíbených, zůstávají v celkovém seznamu programů uchovány. Můžete je znovu do seznamu oblíbených přidat. Vymazání programu ze seznamu všech programů Postup je stejný, pouze musí být aktivní levá polovina okna tj. seznam všech programů. Třídění programů Programy v seznamu můžete řadit podle Vašich přání. V aktivním okně seznamu stiskněte modré tlačítko. Z nabídky vyberte položku Třídění a potvrďte OK. Pak tl. pro pohyb kurzoru / označte program, který v seznamu chcete umístit jinam. Stiskněte žluté tl. a tlačítky / přemístěte program na požadovanou pozici v seznamu. K určení pozice můžete použít i numerických tlačítek na DO. Podobně můžete přemisťovat celé bloky programů. Máte-li konfiguraci seznamu hotovou stiskněte tl. Menu. Tím se vrátíte k normálnímu provozu přijímače. 8.2 Programování funkcí elektronického průvodce Tato funkce má význam, když přijímáte velké množství programů. S počtem programů narůstá i doba kterou přijímač potřebuje ke stažení informací o programech. Proto je přijímač vybaven funkcí programování EPG ve které můžete počet programů zařazených do elektronického průvodce omezit. Podrobněji viz orig. návod k obsluze. 8.3 Nastavení rodičovských příkazů Přístup k hlavnímu Menu a k programům, které nejsou vhodné pro děti můžete zakázat. Zakázané úkony jsou pak přístupné jenom tehdy zadáte-li správný PIN kód. V okně hl. Menu vyberte a potvrďte položku Nastavení. V zobrazeném okně vyberte a potvrďte položku Dětská pojistka. Obdržíte nabídku se třemi položkami. Tlačítky pro pohyb kurzoru / zvolte jakou funkci si přejete. Nastavíte-li kurzor na pozici Select channels (pokračuj) a stisknete-li OK, zobrazí se Vám seznam programů. V seznamu kurzorem označte programy, které chcete uzamknout. Stiskněte žluté tl. U uzamčených programů se Vám zobrazí malý zámek jako symbol 12

13 uzamčeného kanálu. Je-li konfigurace uzamčení kanálů(programů) dokončena, stiskněte Menu k návratu přijímače do normálního provozu. Nastavíte-li kurzor na pozici Změna PIN kódu, můžete PIN kód změnit. Ve výrobě byl nastaven PIN na hodnotu PIN kód vložte numerickými tl. na DO. Poslední řádek Vám umožňuje zapnout nebo vypnout uzamčení programů. Volbu provedete tl. / Vyhledávání programů K dispozici jsou tři varianty hledání: Automatické, Rozšířené a Manuální. Nově nalezené programy jsou vždy přidány do celkového seznamu programů. Do seznamu oblíbených programu je musíte přidat. V hl. Menu vyberte položku Kanálové vyhledávání. Obdržíte nabídku ve které si zvolíte variantu vyhledávání programů. Proces automatického vyhledávání můžete přerušit stisknutím červeného tlačítka. Zvolíte-li rozšířené vyhledávání máte dvě možnosti jak vyhledávání modifikovat. 1. podle frekvence a 2. podle kanálů. Prohlídka podle kanálů je rychlejší. Nabídkové okno rozšířeného vyhledávání Vám umožní zadat počáteční a koncový kanál prohlídky. Přijímač pak hledá nové programy pouze v zadaném intervalu kanálů. Podobně můžete zadat interval frekvencí a přijímač bude hledat nové programy pouze v tomto intervalu kmitočtů. Vyhledávací mód nastavíte buď na Všechny programy nebo pouze volně dostupné programy. Hodnoty mezí intervalů volíte tl. / nebo numerickými tl DO. Prohlídku startujete stisknutím červeného tlačítka. Prohlídka je skončená až když obdržíte na obrazovce nový seznam vyhledaných programů (muže trvat i několik minut). Prohlídku můžete přerušit opětovným stisknutím červeného tlačítka. Při volbě Manuální vyhledávání můžete specifikovat PID programu. Hodnoty PID ale musíte znát, poskytuje je poskytovatel programu nebo je lze nalézt na internetových stránkách. Hodnoty PID zadáváte numerickými tl. DO. Hledaný kanál nastavíte tl. /. Start prohlídky opět červeným tlačítkem. Když jsou Vaše varianty vyhledávání vyčerpány a nové programy jsou uloženy v seznamu všech programů, můžete přistoupit k uspořádání programů a jejich zařazení do oblíbených programů. 13

14 8.5 Servisní nastavení Někdy se Vám může stát, že jste provedli mnoho různých změn v nastavení a ztratili jste o nich přehled. Máte k dispozici jednoduchý krok, který uvede Váš přijímač do stavu, který byl nastaven při výrobě. Tímto krokem ale ztratíte všechna nastavení, která jste dosud učinili. To znamená, že i programy budete muset znovu vyhledat a roztřídit je do oblíbených skupin, nastavit u nich rodičovské pokyny atd. Proto dobře zvažte tento krok. V hlavním MENU vyberte položku Nastavení a v zobrazeném okně vyberte a potvrďte položku Servisní nastavení. Obdržíte následující informační okno. Obsahuje pět položek: Obnovení nastavení od výrobce. Když vyberete a potvrdíte tl.ok tuto položku, budou všechna Vaše nastavení zrušena, parametry přijímače se nastaví na hodnoty, které určil výrobce a nakonec se spustí proces automatické instalace přijímače po prvním zapnutí. Vymaž všechny programy. Když vyberete a potvrdíte tuto položku, budou z paměti vymazány všechny programy. Softwarový kanál pro download. Když vyberete a potvrdíte tl.ok tuto položku spustíte proceduru aktualizace programového vybavení přijímače. Nastavení kopírování. Všechny nastavené vlastnosti Vašeho přijímače můžete okopírovat do jiného přijímače. K tomu přijímače propojíte kabelem pro modem. Zapnete přijímač do kterého data přenášíte. Na zdrojovém přijímači stisknete jedno z tlačítek na čelním panelu. Tím spustíte proceduru přenosu dat z jednoho přijímače do druhého. 8.6 Informace o systém přijímače Pomocí této funkce můžete na obrazovce TV zobrazit nejdůležitější údaje o Vašem přijímači. V hlavním MENU vyberte položku Nastavení a v ní položku Konfigurace systému a potvrďte ji tl. OK. Obdržíte následující informační okno. 14

15 9. Nejčastější chyby a pokyny pro odstranění Chyba Možná příčina Odstranění Některé programy nejsou Chybná volba typu seznamu Vyberte jiný typ seznamu. zobrazeny v seznamu Zvuk je ale obraz chybí Je nastaven režim RADIO Přepněte do režimu TV. V poh.režimu není zobrazen čas Údaj o času není vysílán Přepínač úsporného provozu je Přepínač přepnout do polohy úsporný zapnut do polohy úsporný provoz vypnut. Viz.6.2 provoz Přijímač nelze ovládat Porucha v příjmu signálu Odpojte na několik sekund přijímač od napájecí sítě a znovu připojte. Na 5 sek. Stiskněte tl stand-by na Obraz se rozpadá na bloky Anténa není ve správné pozici. čel.panelu přijímače Natočte anténu. Není zvuk ani obraz Porušený kabel od ant. Anténa ve špatné poloze. Schází napájení přijímače. Prověřte koax. kabel, vyměňte jej. Nastavte polohu antény. Prověřte připojení přijímače k síti. Přijímač nelze zapnout, nebo nereaguje na pokyny z DO. Přijím ač je zablokován. Bleskový reset. Pozor! Všechna Vaše nastavení budou ztraceny. Odpojte síť přívod. Současně stiskněte tlačítko pro zapnutí přijímače a pro volbu programu na čelním panelu. Tlačítka držte stisknutá a připojte síť. Tlačítka držte stisknutá 5 sekund až se objeví zpráva FLAS. OBSAH 1. Dálkové ovládání přijímače Přední panel Zadní panel Boční panel Propojení DVB přijímače s televizorem a videorekordérem První zapnutí/vypnutí přijímače Počáteční instalace přijímače Osobní nastavení přijímače Nastavení jazyku v němž budou uváděny textové informace v nabídkových oknech MENU Základní nastavení Nastavení AUDIO/VIDEO Běžná obsluha přijímače Volba programů Nastavení hlasitosti Volba různých jazyků Přepínání mezi programy TV a Rádio Návrat k posledně sledovanému programu Zobrazení doby vysílání programu a informací o programu Informace o sledovaném kanálu Zmrazení obrazu Automatické vypnutí přijímače Teletext Titulky

16 7.13 Elektronický průvodce programy Přepnutí do režimu Elektronický průvodce programy Automatické nahrávání programů pomocí časovače Přeno s údajů časovače do paměti Změny základního nastavení přijímače Uspořádání oblíbených programů Programování funkcí elektronického průvodce Nastavení rodičovských příkazů Vyhledávání programů Servisní nastavení Informace o systém přijímače Nejčastější chyby a pokyny pro odstranění

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

DVB-T přijímač. český manuál

DVB-T přijímač. český manuál DVB-T přijímač český manuál Obsah 02 Snadný začátek Seznámení se zařízením Hlavní znaky zařízení Popis zařízení 03 Popis dálkového ovládání (DO) 01 / Obsah MENU Správce programu 04 Oblíbený program / složka

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů.

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. CZ DIGIT K3X e 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Ilustrace...6 3 Přečtěte

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx)

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) OBSAH: 1. Úvod 2. Set Top Box (STB) 3. MENU IPTV portálu 3.1. Hlavní nabídka 3.2. Přepínání TV kanálů 4. Samoobsluha 5. Videopůjčovna 6. Zabezpečení 7. Doplňkové

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi

Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi Postup pro: 1. naladění programů z nového transpondéru (frekvence) 2. úpravu pořadí programů 1. Naladění programů z nového transpondéru Z důvodu rozšiřování

Více

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout Bezpečnostní instrukce Čtěte pozorně tento manuál před prvním použitím přístroje Pokud přístroj nebudete po dlouhou dobu používat, odpojte napájecí zdroj od elektrické sítě. Stejně tak odpojte napájecí

Více

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Obsah Set-top-box Arris VIP1113... 1 1. Bezpečnostní opatření... 1 2. Vybalení set-top-boxu... 2 3. Popis set-top-boxu Arris VIP1113... 2 4. Zadní panel

Více

HD XC1 HD XC2. Uživatelská příručka. pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14

HD XC1 HD XC2. Uživatelská příručka. pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14 HD XC1 HD XC2 Uživatelská příručka pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14 Obsah Krátký popis 1.1 Základní vlastnosti 1.2 Obsah balení 1.3 Přední panel 1.4 Zadní panel 1.5 Dálkové ovládání Instalace 2.1

Více

Televize. Uživatelská příručka

Televize. Uživatelská příručka Televize Uživatelská příručka METRONET TELEVIZE METRONET Televize je digitální televize, která je vždy o krok napřed. Tato televize Vám přináší nadstandartní funkce a ten největší komfort při sledování

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady ------------------------------------------------------------------

Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady ------------------------------------------------------------------ Obsah ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⅰ Úvod------------------------------------------------------------------------------------- 2

Více

TomTom Referenční příručka

TomTom Referenční příručka TomTom Referenční příručka Obsah Nebezpečné oblasti 3 Nebezpečné zóny ve Francii... 3 Upozornění na nebezpečnou zónu... 3 Změna způsobu upozornění... 4 Ohlašovací tlačítko... 4 Ohlášení nové nebezpečné

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

Uživatelská příručka k využívání služby IPTV na optické síti KLFREE GPON. Set-top box Motorola VIP-1003

Uživatelská příručka k využívání služby IPTV na optické síti KLFREE GPON. Set-top box Motorola VIP-1003 Uživatelská příručka k využívání služby IPTV na optické síti KLFREE GPON - Set-top box Motorola VIP-1003 1 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral naši společnost jako svého poskytovatele televizních

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

Záruka produktu. Autorská práva a Ochranné známky

Záruka produktu. Autorská práva a Ochranné známky Záruka produktu Tento přijímač slouží pro příjem HD signálu pro digitální satelitní vysílání. Tento návod k obsluze může být změněn v závislosti na zlepšení funkcí. Pokud nebudete dodržovat pokyny uvedené

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

TOPFIELD. Uživatelský manuál. Digitální pozemní přijímač Australská verze TF4000T OBSAH

TOPFIELD. Uživatelský manuál. Digitální pozemní přijímač Australská verze TF4000T OBSAH OBSAH TOPFIELD Uživatelský manuál Digitální pozemní přijímač Australská verze TF4000T Přečtete si, prosím, tento návod k obsluze pozorně. Struktura menu a technické podmínky mohou být změněny bez předchozího

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby.

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. Uživatelská příručka Přijímač digitální kabelové televize Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. 2 strana obálky Obecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM

Více

Uživatelská příručka k IPTV

Uživatelská příručka k IPTV Uživatelská příručka k IPTV Něco k teorii IPTV neboli televize přes internetový protokol je služba nabízena prostřednictvím sítě Racingnet. Slovníček základní pojmy EPG elektronický programový průvodce

Více

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG)

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) I. Instalace TV DIGITAL OnGuide Pokud máte aplikaci TVCenter 6 nainstalovanou z originálního CD, vložte tento disk do mechaniky Vašeho PC a počkejte

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

INTERNEXT Digitální televize (IPTV) Uživatelská příručka

INTERNEXT Digitální televize (IPTV) Uživatelská příručka INTERNEXT Digitální televize (IPTV) Uživatelská příručka Obsah Představení služby... 1 Set Top Box Motorola Kreatel VIP 1003... 2 Set Top Box ARRIS VIP 1113... 2 1. Zapojení Set Top Boxu... 2 2. Volba

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč General 4 Stars Začínáme Pro programování ovladače je nutné mít připojený IR převodník (programátor) do USB portu počítače a spustit software IR Programmable remote

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

III. Základní informace (General information)

III. Základní informace (General information) III. Základní informace (General information) 1 Předmluva (Preface) Děkujeme za zakoupení digitální kabelového přijímače. Poslední technologické novinky a vynikající konstrukce jsou zakomponovány k zajištění

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač SIM karta ověření: SIM kartu je třeba předem ověřit, zda je opravdu funkční

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S Před započetím práce, si prosím přečtete tento manuál. Při čtení tohoto návodu spolupracujte s originálním návodem!!! Upozorňujeme, že využití

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Uživatelská příručka Návod na použitie

Uživatelská příručka Návod na použitie Digitální HD set-top box HD digitálny káblový prijímač Uživatelská příručka Návod na použitie IRHD-5100S Výchozí nastavené heslo je 0000. Predvolené heslo je 0000. Poznámka Čeština Děkujeme, že jste si

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

VIP1910/1920. instalační příručka

VIP1910/1920. instalační příručka VIP1910/1920 instalační příručka POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte zař ízení POZOR! PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI

Více

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Návod k obsluze CZ Úvod... 2 Obsah balení... 2 Schéma zařízení... 2 Tlačítka... 3 Zapnutí... 3 Vypnutí... 3 Režim Suspend... 4 Instalace karty microsd...

Více

USB PVR, USB MEDIAPLAYER

USB PVR, USB MEDIAPLAYER DVBT přijímač MC550T USB PVR, USB MEDIAPLAYER Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC550T-20101104 OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní opatření a další doporučení... 3 Ovládací prvky, popisy

Více

DREAMBOX DM 7020-S Rev. 1.0

DREAMBOX DM 7020-S Rev. 1.0 DREAMBOX DM 7020-S Rev. 1.0 Digitální satelitní přijímač pro příjem volných i kódovaných DVB-S programů Podpora digitálního záznamu na HDD Ethernetový port PCMCIA slot pro CI moduly Podpora HDD Kompakt

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč Makro 6 Stars Začínáme Pro programování ovladače je zapotřebí mít připojený ovladač do USB portu počítače kabelem USB/mini USB a spustit SW na programování. SW

Více

Správný postup instalace firmware do satelitních přijímačů Skytec

Správný postup instalace firmware do satelitních přijímačů Skytec Správný postup instalace firmware do satelitních přijímačů Skytec Návod krok za krokem pro aktualizaci firmware Správný postup instalace firmware do satelitních přijímačů značky Skytec je velmi důležitý,

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu. Návod k obsluze. Ref. č.: 709992

Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu. Návod k obsluze. Ref. č.: 709992 Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu Návod k obsluze Ref. č.: 709992 OBSAH A. POPIS... Str. 5 A. Přední strana... Str. 5 B. Zadní strana... Str. 5 C. Dálkové ovládání...

Více

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci Tento dodatek ke stručnému průvodci ZoomTextu popisuje nové funkce a další odlišnosti, které jsou specifické pro ZoomText 10.1. Pro základní informace k instalaci

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

OBSAH. V. Hry 24. VI. Nastavení nahrávání 24. I. Editace TV kanálů/rádií 13 VII. PROBLÉMY 28. II. Instalace 15 VIII. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA 30

OBSAH. V. Hry 24. VI. Nastavení nahrávání 24. I. Editace TV kanálů/rádií 13 VII. PROBLÉMY 28. II. Instalace 15 VIII. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA 30 2 OBSAH A. Důležité 4 B. Záruka 5 C. Začínáme 5 D. POPIS 7 E. Schéma zapojení 9 F. Popis jednotlivých menu 9 G. Každodenní používání 10 H. Záznam 11 I. Editace TV kanálů/rádií 13 I.1) Seznam TV kanálů

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením do provozu si velmi pozorně přečtěte tento provozní manuál. Součástí obsahu jsou důleţité bezpečnostní a provozní informace. 1 Obsah.. Strana 1. Bezpečnostní

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem 9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem Návod pro uživatele Kompatibilní s: DVD, MP4, MP3, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD Před instalací do auta a spuštěním přístroje, přečtěte si, prosím,

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S Před započetím práce, si prosím přečtete tento manuál. Při čtení tohoto návodu spolupracujte s originálním návodem!!! Upozorňujeme, že využití

Více