Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Československé armády čp

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Československé armády čp. 118-119"

Transkript

1 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Československé armády čp Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém dopisu a dle přiložené kopie části projektové dokumentace. A. Popis objektu: Jedná se o dvou vchodový bytový dům zkolaudovaný v roce Má čtyři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Dům je postaven v panelové soustavě OP Na tomto domě byla v nedávné minulosti vyměněna původní dřevěná bytová okna a balkónové dveře za nové plastové výplně otvorů. V letošním roce bude, mimo zateplení obvodových stěn budovy včetně souvisejících prací, provedena generální oprava ploché střechy se zateplením. B. Projektová dokumentace stavebních úprav: Na uvažované stavební práce byla zpracována projektová dokumentace. Dokumentaci zpracovala paní Kamila Vojtová, se sídlem Nábřežní 110, Nový Bor. Kopie části PD vč. technické zprávy je přílohou této výzvy k podání nabídky na stavební práce. C. Stavební řízení: Na uvažované stavební práce bylo vydáno příslušné rozhodnutí Stavebního úřadu ve Cvikově, které již nabylo právní moci. D. Požadovaný rozsah prací zateplení obvodového pláště vč. souvisejících prací 1) Jak je zmíněno v popisu objektu v tomto roce bude na tomto domě prováděna generální oprava střechy. Je proto nutná spolupráce firmy realizující opravu střechy s firmou provádějící práce spojené se zateplením stěn objektu a to zejména v části atiky, hromosvodů apod. 2) Výměna 19 ks sklepních oken za plastové prvky. Jedná se o 9 ks okno 1200 x 600 mm, 8 ks okno 1800 x 600 mm a 2 ks okno 1200 x 600 mm, které je z ½ vyplněno žaluzií. Pro potřeby výběrového řízení vždy uvažujte o jednodílném okně rozměrů 1200 x 600 mm a dvoudílném okně rozměrů 1800 x 600 mm. Případná změna členění (např. částečné fixní zasklení) budou řešeny na místě se zástupcem vítězné firmy. 3) Výměna 6 ks oken ve společných prostorách (chodby a schodiště) za plastové prvky. V tomto případě se jedná o dvoudílná okna 2400 x 1500 mm. 4) Výměna 8 ks lodžiových sestav společných prostor (sušáren) tvořených oknem s fixním zasklením 1200 x 1500 mm a balkónovými dveřmi 900 x 2400 mm, za plastové prvky. 5) Výměna 4 ks vchodových prosklených stěn do objektu za nové plastové prosklené stěny s dveřmi. V tomto případě se jedná o dvě stěny u hlavních vchodů 2800 x 2450 mm a dvě stěny u zadních vchodů 2310 x 2400 mm. V případě zadních vstupů se jedná o požární únikovou cestu. V případě vchodových dveří bude použit oboustranný tmavě hnědý dekor profilů rámů a křídel. 6) Parametry plastových prvků a upřesnění rozsahu jsou uvedeny ke konci tohoto poptávkového dopisu a v kopii PD. 7) Výměna prosklených vstupních stěn bude probíhat na konci celé akce s tím, že vždy bude zajištěn přístup alespoň jedním z vchodů (přední nebo zadní) i s ohledem na plánovanou rekonstrukci předložených schodišť domu. 8) Ošetření a sanace stropních lodžiových panelů: a) je uvažováno se systémovým řešením dle daného výrobce ETICS

2 b) odstranění rozrušených volných částí betonu až na plně soudržnou část c) odrezení ocelové výztuže panelů s následným ošetřením obnažené korodující výztuže adhezním nátěrem d) vyspravení větších nerovností a dutin všech narušených míst správkovou maltou e) doplnění panelů do roviny a to včetně osazení rohového profilu s okapničkou na celou šíři lodžie na spodní hranu čela lodžie. 9) Oprava a ošetření stropů všech lodžií bez izolantu s finální vrstvou z tenkovrstvé probarvené silikonové omítkoviny bílé barvy. 10) Systémová oprava podlah lodžií: a) není v rámci této zakázky uvažována b) původní lité teraco bude zachováno bez dalších úprav, tzn. po celou dobu provádění prací budou provedena opatření k ochraně původního povrchu lodžie 11) Výměna stávajícího zábradlí na lodžiích za nové konstrukce z uzavřených hliníkových profilů rozdělené do tří polí s výplní z tyčoviny. V rámci zaměření na místě bude kladen důraz na maximální možnou užitnou hloubku lodžie. Způsob kotvení nových konstrukcí zábradlí do boků bude určen po průzkumu na místě. Je uvažováno s kotvením pomocí chemických kotev pod izolant nebo přes izolant, dle dodavatele. Snahou stavebníka je, aby byla co nejméně zmenšena užitná plocha lodžie tak, aby byla nová konstrukce umístěna co nejvíce k líci budovy (v souladu s ČSN). 12) Ošetření podkladu stávající obvodové stěny vč. soklu: a) ošetření podkladu v souladu s technologickým předpisem výrobce ETICS b) omytí tlakovou vodou pro zbavení stěn nečistot, prachu a starých fasádních nátěrů c) uvolnění nesoudržných míst odsekáním nebo otlučením d) mechanické očištění narušených míst a obnažené výztuže s následným ochranným nátěrem e) doplnění opravovaných míst reprofilačními maltami f) ošetření mezipanelových spár v souladu s technologickým předpisem výrobce ETICS 13) Zateplení obvodové stěny 1. 4.N.P.: a) montáž zakládací lišty, vč. všech předepsaných spojek a kotvících prvků v úrovni cca 300 mm pod úrovní spodní hrany obvodového panelu 1.N.P. (tedy cca v rovině horní hrany sklepních oken) b) nalepení izolantu na bázi fasádního polystyrenu a minerální vlny tl. 120 a 30 mm na obvodové stěny včetně ostění, nadpraží a parapetů oken. V případě, že nebude prováděn plně lepený ETICS, požadujeme přísnější parametr lepení, tzn. minimální plocha lepení povrchu desky v předepsané tloušťce musí tvořit minimálně 60% plochy. Není možné lepení pouze 40% plochy tak, jak uvádí pokyny výrobce ETICS. c) pokud to technologický či jiný předpis nebo normativ určuje, bude použit izolant na jiné bázi minerální (požární předpisy apod.). V případě izolantu na minerální bázi budou použity MW desky TR15. d) je možné nahrazení izolantu na minerální bázi certifikovaným založením systému ETICS v souladu s požárními předpisy, nařízeními a platnou ČSN e) na ostění a nadpraží oken bude použit izolant s lepšími tepelně-izolačními vlastnostmi, nejlépe pak tzv. šedý polystyren (s grafitem), v parapetní části pak dle předpisu ETICS f) ukotvení izolantu hmoždinkami v množství a typu dle technologického předpisu výrobce, závěrů výtažných zkoušek a statického posouzení.

3 g) talíře hmoždinek budou zapuštěny do izolační desky a překryty zátkami z příslušného izolantu v tepelné izolaci tloušťky 80 mm a více. Pro dodatečné mechanické kotvení izolačních desek tl. < 80 mm se použije povrchová montáž hmoždinek bez zapuštění talířů. h) pro kotvení izolantu z minerální vlny budou vždy použity hmoždinky s kovovým trnem i) montáž všech příslušných systémových lišt na všech nárožích, odkapech vody a místech zvláště exponovaných včetně ukončovacích okenních APU lišt j) montáž perlinky do stěrkového tmelu k) příprava povrchu a aplikace tenkovrstvé probarvené silikonové omítkoviny. 14) Před zahájením zateplovacích prací bude v ceně zakázky provedeno: a) výtažné zkoušky dle ETAG 014, příloha D pro ověření zvolené únosnosti hmoždinek proti vytažení z podkladu b) posudek únosnosti zateplovacího systému na protažení talířů hmoždinek skrz izolační desky dle pokynů a parametrů uvedených v certifikátu a technologickém předpisu zvoleného zateplovacího systému c) statické posouzení provedení ETICS, které bude řešit únosnost podkladu pro zvolený zateplovací systém a způsob ukotvení zateplovacího systému d) statický výpočet musí mj. zohlednit zatížení objektu větrem (účinky sání větru) 15) Úpravy stěn bytových lodžií a lodžií společných prostor: a) demontáž, odvoz a ekologická likvidace původního dřevěného obložení lodžiových stěn a to včetně souvisejícího stavebního odpadu. b) před vlastním prováděním zateplení bude nosná dřevěná konstrukce lodžiové stěny ukotvena do panelů a to v počtu min. pěti kotev na jednu stěnu (tři do stropu a po jedné na každý bok). Tyto kotvy budou následně překryty zateplovacím systémem a nebudou viditelné. c) před vlastním prováděním zateplení budou do dřevěné konstrukce umístěny nosné sloupky pro uchycení radiátorů ÚT. Sloupky budou ošetřeny ochrannou látkou, viz. předchozí bod. d) doplnění chybějícího izolantu do konstrukce lodžiové stěny, vždy se zachováním původního izolačního materiálu e) na původní ošetřenou konstrukci budou namontovány CETRIS desky o tl. 20 mm (změna) f) veškeré dřevěné prvky v konstrukci lodžiové stěny musí být hloubkově ošetřeny ochrannou látkou proti plísním, dřevokazným houbám a hmyzu a to včetně na místě prováděných řezů, nově montovaných i původních dílů g) úprava podkladu bočních lodžiových stěn ve stejné skladbě jako u zateplovaných ploch h) dodávka a montáž zateplovacího systému na nově upravenou lodžiovou stěnu a oba boky lodžie tl. 120 a 30 mm (120 mm na čelní plochu i oba boky a 30 mm na ostění oken a balkónových dveří) s finální vrstvou z tenkovrstvé probarvené silikonové omítkoviny i) vnitřní povrchová úprava lodžiové stěny bude ponechána v původním stavu. Předmětem zakázky není žádná úprava ze strany interiéru. 16) Úprava soklové části domu: a) demontáž a zpětná montáž mříží namontovaných na sklepní okna viz samostatný bod b) vyrovnání podkladu, vyztužení hran, montáž všech systémových prvků a lišt c) montáž perlinky do stěrkového tmelu d) příprava povrchu a aplikace dekorativní mozaikové omítkoviny na soklovou část vč. nadpraží i boků sklepních oken, pod klempířský prvek pouze ve stěrce s perlinkou 17) Okapový chodník:

4 a) nebude proveden nový okapový chodník z betonu C16/20 tl. 100 mm s vyspádováním 1% směrem od domu dle PD b) bude provedeno takové opatření, které bude chránit okapový chodník, zejména pak od zbytků lepidel a tmelů, omítkoviny apod. c) případně znečištění bude nejpozději po opravě soklové části obvodového pláště odstraněno d) původní okapový chodník bude dle potřeby rozebrán a znovu položen, chybějící dlaždice budou doplněny do nového hutněného štěrkopískového podsypu nebo betonového lože na zhutněný podklad, do kterého budou položeny betonové dlaždice 500 x 500 mm e) okapový chodník bude vyspádován směrem od domu f) systémové ošetření spáry mezi okapovým chodníkem a objektem g) v případě, že bude zjištěno narušená izolace v nejnižším podlaží, bude dohodnuto s vítěznou firmou řešení uvedeného detailu. Pro potřeby výběrového řízení není uvažováno s žádnou opravou svislé izolace. 18) Rekonstrukce předložených schodišť předních vstupů (viz výkres č. 8 přiložené PD): a) demontáž stupňů, železobetonových schodnic, zábradlí původního schodiště vč. dlažby b) zemní práce, založení schodnic z betonu C16/20 v šíři 500 mm a hloubky 1000 mm c) montáž a ukotvení nových železobetonových schodnic do nového základu a montáž nových plných schodišťových betonových stupňů s protiskluzovou úpravou povrchu nášlapu d) schodnice mohou být tvořeny na místě jako monolitická konstrukce (v takovém případě požadujeme předložení betonářského výkresu) nebo mohou být prefabrikované e) neuvažuje se o stupních s povrchem z vymývaného kamínku f) počty a rozměry schodišťových stupňů musí splňovat platnou ČSN g) sanace podesty v rozsahu dle opravy stropních lodžiových panelů h) navazující podlaha vstupu bude upravena včetně osazení nové zapuštěné čistící kovové rohože (např. z tahokovu) min. velikosti dle původní rohože i) systémová oprava podlah vstupů vč. hydroizolace s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby a to včetně prahu, soklíku po obvodu lodžie j) je uvažováno se systémovým řešením dle daného výrobce ETICS k) původní poklop do technické chodby zůstane zachován. V rámci zakázky bude provedena nutná zámečnická úprava poklopu s následným dvojnásobným nátěrem. l) původní dlažba bude vybourána včetně všech nesoudržných míst, bude provedeno mechanické očištění narušených míst i případně obnažené výztuže s následným ochranným nátěrem a doplněním opravovaných míst reprofilačními maltami do spádu m) budou použity veškeré systémové doplňky, jako jsou ukončovací profily, těsnící pásky rohové a krajové, dilatační provazce, pásky a tmely, pouze flexibilní materiály odolné UV záření a vůči povětrnostním vlivům apod. n) povrchovou úpravu podlahy bude tvořit keramická dlažba s protiskluzností R11 není možné užití dlažby s nižší protiskluzností o) keramická dlažba bude lepená do flexibilního mrazuvzdorného tmelu třídy C2 TE S1. Dlažba bude zaspárována flexibilní vodotěsnou spárovací maltou. Ukončení dlažby u bočních a průčelních stěn lodžií bude řešeno pomocí soklové dlaždice. Spára mezi dlažbou a soklovou dlaždicí bude zatmelena polyuretanovým tmelem. p) výroba a montáž schodišťového zábradlí na obou bocích schodiště z uzavřených hliníkových profilů rozdělených do dvou polí s výplní z tyčoviny q) na novém schodišti bude osazen sklopný nájezd kočárků z tahokovu v rámu, případně jiného vhodného materiálu s tím, že není možné osazení nájezdů z plného plechu

5 19) Úprava předních vstupů: a) oprava podlahy vstupu je popsána v předchozím bodu b) omytí, případná oprava, penetrace a přetažení stropu vstupu ve skladbě jako u zateplovaných ploch s izolantem na minerální bázi na strop vstupu tl. 60 mm c) nalepení izolantu na bázi fasádního polystyrenu na boční stěny, nově vyzděnou část zadní stěny a stěny zádveří vstupu tl. 120 mm d) nalepení izolantu na bázi extrudovaného polystyrenu na předsazené boční stěny včetně čílek zádveří vstupu tl. 50 mm e) ukotvení izolantu hmoždinkami v množství dle technologického předpisu výrobce f) montáž všech příslušných systémových lišt na všech místech zvláště exponovaných g) montáž perlinky do stěrkového tmelu h) příprava povrchu a aplikace silikonové omítkoviny na všechny plochy vstupu včetně čel panelů (v barvě fasády) a stropu (bílá barva) i) bude proveden dvojnásobný nátěr plechových pilířků včetně dvířek (ČEZ) umístěných v prostoru vstupu j) zvonkové tablo a osvětlení v prostoru vstupu bude bez úprav k) doba provádění opravy vstupů a schodišť bude zkrácena na minimální možnou míru 20) Úprava zadních vstupů: a) oprava podlahy stejným způsobem, jako v případě předního vstupu, bez rohože a poklopu b) oprava stěn stejným způsobem, jako v případě předního vstupu u předsazených bočních stěn včetně čílek, tzn. s extrudovaným polystyrenem tl. 50 mm c) oprava stropu stejným způsobem, jako v případě předního vstupu d) nefunkční zvonková tabla budou zrušena bez náhrady e) je možno umístit zařízení staveniště (sklad nářadí, šatna apod.) uvnitř objektu v suterénu f) bude provedeno takové opatření, které bude chránit prostor vstupu, přilehlé schodiště uvnitř objektu a prostor kolem vstupu, zejména pak od zbytků lepidel a tmelů, omítkoviny apod. 21) Úprava pilířků (skříní dodavatelů) v úrovni soklu: a) není uvažováno s žádnou úpravou pilíře dodavatele s výjimkou klempířského prvku (viz dále v textu) 22) Klempířské prvky okenní parapety: a) ocelový švédský plech s barevnou, strojně lakovanou úpravou v barvě dle barevného řešení b) není možné použití parapetů ze slitiny hliníku c) parapetní plechy budou provedeny vcelku na celou šíři okna d) na parapety budou užity kovové parapetní koncovky v barvě plechu e) pod parapetem bude použit parapetní připojovací profil, není možné užití příponek f) styk parapetu se zateplením bude ošetřen tmelem dle předpisu výrobce ETICS g) u sklepních oken budou rovněž osazeny parapety h) okraj ležaté krycí plochy oplechování bude mm přes hotový povrch svislé plochy i) při provádění oplechování bude dodržena dilatace prvků dle ČSN 23) Klempířské prvky stříšky nad vstupy, na hnízdním truhlíku a na skříních dodavatelů: a) ocelový švédský plech s barevnou, strojně lakovanou úpravou v barvě dle barevného řešení b) styk oplechování se zateplením bude ošetřen tmelem dle předpisu výrobce ETICS, nejlépe pak těsnící páskou a tmelem c) okraj ležaté krycí plochy oplechování bude mm přes hotový povrch svislé plochy d) při provádění oplechování bude dodržena dilatace prvků dle ČSN 24) Klempířské prvky přechod zateplení na zateplenou střechu:

6 a) není uvažováno o klempířském prvku v rámci dodávky zateplení b) detail napojení nově prováděného zateplení na střechu v místě atiky (římsy) střechy bude dohodnut se zástupcem firmy provádějící zateplení a dodavatele střechy c) v rámci rekonstrukce střechy je uvažováno o vytvoření přesahu atiky před líc fasády takovým způsobem, aby mohl být izolant doražen až po použité OSB desky d) styk zateplení s rovinou střechy bude ošetřen tmelem dle předpisu výrobce ETICS 25) Hromosvody (změna oproti přiložené PD): a) demontáž, odvoz a likvidace části stávajícího hromosvodu před zahájením prací b) montáž nových prodloužených kotev v bezúdržbové úpravě (Al, korozivzdorná ocel) c) hromosvody nebudou připevněny svorkami k novým parapetním plechům, ale budou vždy kotveny v ploše panelu d) montáž nové bezúdržbové hromosvodné soustavy e) bezúdržbovost bude zajištěna materiálem, kdy vodičem bude drát ze slitiny hliníku 10 mm v kombinaci s příslušnými kotvami, svorkami apod. f) po zpětné montáži hromosvodu bude na celou hromosvodovou soustavu provedena revize, která bude nedílnou součástí předávacího protokolu 26) Původní ventilační mřížky ventilačních otvorů kuchyní budou demontovány bez náhrady. 27) Ventilační mřížky ventilačních otvorů atiky: a) zprůchodnění každého čtvrtého původního otvoru ventilačních atikových otvorů b) dodávka a montáž nových kruhových plastových ventilačních mřížek s integrovanou síťkou c) každý čtvrtý otvor bude zachován, ostatní otvory budou bez náhrady zaslepeny 28) Úprava výdechů kotelen, umístěných v nejnižším podlaží: a) stejná úprava podkladu a dalších částí zateplení s výjimkou druhu izolantu b) bude použit izolant na minerální bázi v ploše kolem výdechu ve všech směrech min 600 mm od kouřovodů c) v případě izolantu na minerální bázi budou použity MW desky TR15 d) prostupy stávajících komínků odtahu spalin budou ošetřeny v souladu s technologickým předpisem výrobce zateplovacího systému (utěsnění, ošetření spáry)minerálním izolantem budou překryty i stávající plechové chráničky výdechů kotelen e) bude provedeno prodloužení kouřovodu tak, aby vyústění výdechu bylo vzdáleno od nově zateplené fasády stejně, jako před zateplením, tzn. min. o sílu izolantu s lepidlem a stěrkou 29) Demontáž a zpětná montáž mříží na oknech v nejnižším podlaží. Mříže budou před navrácením na nově provedenou fasádu zbaveny rzi, odmaštěny a opatřeny dvojnásobným nátěrem. 30) Na všech lodžiích budou osazeny nové držáky prádelních šňůr. Je počítáno se sušáky s možností napnutí 5-7 ks šňůr. Ve své nabídce uvažujte s hliníkovými lištami s povrchovou úpravou lakovanou práškovou barvou. Ukotvení bude provedeno pomocí speciálních kotev pro bezpečné a nosné kotvení přes izolaci bez tepelných mostů (např. Fisher Thermax) nebo jiným, systémovým a předem odsouhlaseným, způsobem. 31) Osazení 1 kusu hnízdního truhlíku pro rorýse obecného na štítovou stěnu objektu. Plánovaně se jedná o hnízdní truhlík pro 4 páry ptactva. Materiálem vhodným pro hnízdní truhlík je extrudovaný polystyren tl. 25 mm (doporučení ochránců přírody). Není možné použití jiných materiálů (zejména dřevo apod.). Hnízdní truhlík bude zapuštěn do izolantu a jeho povrch bude barevně sjednocen se zbytkem fasády omítkovinou, stříška bude opatřena klempířským prvkem nebo jiným způsobem ošetřena před srážkovou vodou. Případně jiné umístění (např. nad chodbovými okny) musí být předem odsouhlaseno dotčeným orgánem ochrany přírody. 32) Po nezbytně nutnou dobu provádění prací (včetně přípravných), bude provedeno zakrytí veškerých

7 oken domu, případně bude provedeno kompletní vyčištění. Vzhledem k tomu, že jsou v domě v minulosti vyměněna okna a balkónové dveře bez ochranných pásek, je nutno dbát zvýšené opatrnosti. Před započetím prací po jednotlivých částech objektu (dle stavby lešení) bude provedena kontrola stavu oken. Po ukončení práce bude kontrola zopakována. Odstranění veškerých případných vad (vrypy, škrábance, okuje apod.) budou odstraněny na náklady zhotovitele, případně dojde k výměně (např. skleněných výplní), opět na náklady zhotovitele. 33) Odvoz a likvidace stavebního odpadu, včetně úklidu staveniště, musí být zajišťovány průběžně tak, aby na staveništi ani v jeho okolí nevznikal nežádoucí nepořádek a skládka. 34) Po celou dobu provádění prací na lešení instalovány ochranné záchytné sítě. Lešení je možno stavět pouze takovým způsobem, který umožní větrání bytů alespoň na jednom průčelí, tzn. není možná stavba lešení zároveň na obou průčelích. 35) Demontáž a zpětná odborná montáž čidel dodavatelů, čísel popisných a dalších, umístěných na fasádě. Podrobnosti budou řešeny na místě stavby zápisem do stavebního deníku např. po dohodě s energetikem OSBD Česká Lípa a příslušným dodavatelem. Tato kapitola bude v ceně dodávky. 36) Demontáž a zpětná odborná montáž nových bezúdržbových držáků satelitních nebo dalších antén nájemníků (Internet, TV, CB apod.), umístěných na fasádě. Podrobnosti budou řešeny na místě stavby zápisem do stavebního deníku po dohodě s OSBD Česká Lípa a nájemníkem. Po celou dobu provádění prací bude zajištěn nerušený příjem TV signálu a zejména signálu sítě Internet (pracovní důvody), tzn. dojde k dočasnému posunu nebo přemístění antén na lešení nebo jinému zajištění signálů, pokud to jen trochu bude možné. Tato kapitola bude v nabídkové ceně dodávky. 37) Demontáž a zpětná odborná montáž zasklení bytových lodžií zasklívacím systémem na novou konstrukci zábradlí a to včetně případných nutných úprav částí zasklívacího systému (zkrácení nebo jiná úprava skel, pojezdových vodících lyžin apod.). Tato kapitola bude v ceně dodávky. 38) Z průběhu celé zakázky musí být pořizována průběžně fotodokumentace, která bude ke dni předání hotového díla předána objednateli v elektronické podobě (např. CD, DVD). Společně s fotodokumentací budou předány další doklady, potřebné pro řádnou kolaudaci. 39) Zařízení staveniště, VRN apod.: a) spotřebované energie (voda, elektrický proud) budou po celou dobu stavby měřeny a na konci díla budou odečteny jako sleva z ceny díla, případně bude stanoveno paušálem b) součástí ceny je i veškerá doprava, přesuny materiálů, likvidace odpadů apod. c) součástí zařízení staveniště bude mobilní WC d) součástí akce bude denní úklid staveniště jak vně, tak uvnitř domu a to v těch částech domu, přímo zasažených stavbou (zapůjčené místnosti, chodby, vstup apod.) e) při opuštění zapůjčených místností v nejnižším podlaží domu budou tyto uvedeny do původního stavu a to včetně nových maleb a nátěru podlahy. Kompletní upřesnění všech výše uvedených údajů lze ověřit u stavebního technika OSBD Česká Lípa - Pavla Císaře tel , mobil , nebo přímo na místě stavby. Záměrem stavebníka je provést komplexní opravu a zateplení pláště objektu dle projektové dokumentace a tohoto poptávkového dopisu. E. Požadované termíny realizace: Zahájení akce je plánováno co nejdříve po ukončení výběrového řízení na dodavatele v návaznosti na plánovanou opravu střechy. Požadujeme dokončení zakázky dle tohoto poptávkového dopisu a projektové dokumentace nejpozději do konce října letošního roku. Ve své nabídce nabídněte vhodný termín realizace včetně délky trvání prací. Je možná úprava termínu v návaznosti na práce spojené

8 s opravou střechy domu koordinace prací, řešení detailů apod. F. Požadované parametry a vlastnosti zateplovacího systému (ETICS): 1) ETICS musí splňovat požadavky Cechu pro zateplování budov uvedené v TP CZB pro kvalitativní třídu A a to vždy pro daný zateplovací systém, s přesně určenou skladbou, složenou z konkrétních výrobků, které na sebe vzájemně navazují a byly navrženy tak, aby v maximální možné míře pozitivně ovlivnily tepelně izolační charakteristiku budovy a prodloužily její životnost. 2) Omítkovina a) velikost zrna v ploše 2 mm b) světlé tóny pastelových barev bez nutnosti příplatku za barevnost fasády s tím, že max. 15% plochy fasády bude provedeno v dražší omítkovině c) silikonová probarvená omítkovina v ploše podlaží mimo soklové části d) dekorativní mozaiková omítkovina na soklu zrno 2 mm 3) Tepelný izolant a) šíře izolantu v celé ploše všech podlaží 120 mm b) šíře izolantu na ostění, nadpraží oken 30 mm Grafit + parapetu dle ETICS c) šíře izolantu na lodžiích 120 mm d) šíře izolantu na bocích předsazených panelů vstupů 50 mm XPS e) šíře izolantu na stropu vstupů 60 mm MW desky TR15 f) šíře izolantu v místech kouřovodů 120 mm MW desky TR15 g) pouze certifikovaný fasádní polystyrén nebo izolant na minerální bázi, který je součástí systému A 4) Pomocné prvky a) lišty, kotvy, tmely, pásky dle technologického předpisu výrobce ETICS 5) Klempířské prvky a) veškeré plechy poplastované ocelové b) tloušťka plechu min 0,7 mm c) parapety vyrobené v celku, není možné falcovat na příslušnou šíři otvoru. d) příslušné ocelové barvené parapetní koncovky 6) Ostatní prvky a) držáky antén žárově zinkované nebo hliníkové kce b) plastové krycí mřížky otvorů c) hromosvodová soustava z drátu ze slitiny hliníku 10 mm + kotvy hromosvodu ze slitiny hliníku nebo korozivzdorné oceli d) dlaždice betonové 500x 500 mm pro případné doplnění okapového chodníku e) lodžiové držáky prádelních šňůr z Al vč. příslušných kotevních prvků G. Kvalifikační předpoklady realizační firmy (kopie dokladů, nepožadujeme originál): 1) Vyplněný krycí list nabídky žádáme kompletní vyplnění všech položek. 2) Certifikát systému managementu jakosti dle EN ISO 9001 pro provádění pozemních staveb a sanace stavebních konstrukcí. 3) Oprávnění k podnikání kopie živnostenského listu a výpis z obchodního rejstříku. 4) Kopie platného oprávnění pro provádění zateplovacích prací příslušného zateplovacího systému. 5) Kopie dokladu o zařazení příslušného ETICS do kvalitativní třídy A. 6) Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů a) neprohlášení konkursu b) neexistence daňových nedoplatků c) neexistence pravomocného odsouzení pro trestný nebo hospodářský čin d) neexistence disciplinárního potrestání, pokud to souvisí s předmětem zakázky e) neexistence nedoplatků na pojistném 7) Doklad o uzavřeném pojištění na stavební a montážní rizika alespoň do výše min. 10 mil. Kč.

9 8) Jmenný seznam pracovníků, zaškolených a kvalifikovaných pro provádění zateplovacích prací s uvedením délky praxe. 9) Seznam potencionálních subdodavatelů, kteří by prováděli práce na poptávané akci. V tomto případě se jedná zejména o subdodavatele např. z oblasti zámečnických nebo zednických prací. 10) Referenční akce údaje o zakázkách montáže zateplování s uvedením investora, adresou objektu, dobou realizace, rozsahu v Kč (vč. DPH) a v m2. 11) Návrh smlouvy o dílo s následujícími údaji - cena vč. DPH, doba realizace díla, platební podmínky (např. lhůty splatnosti), sankční ujednání apod. 12) Záruky na kompletní dodávku v délce minimálně 72 měsíců (6 let). 13) Nabídkový položkový rozpočet s jednotlivými dílčími kapitolami dle této výzvy s upřesněním, o které části výzvy se jedná. Pro tyto účely je na konci tohoto poptávkového dopisu uveden soupis prací sumarizace výzvy. 14) Vyplněný list soupisu prací sumarizace výzvy. 15) Harmonogram postupu prací v týdnech, ze kterého bude možno určit dobu provádění celého díla. Požadované doklady nám předložte jako přílohu Vaší nabídky ve zde uváděném pořadí tak, aby byla zjednodušena jejich kontrola v rámci výběrového řízení. Doklady uvedené pod body č. 1) 10) nám předkládejte pouze v případě, že jste tak již v letošním roce neučinili v rámci jiného výběrového řízení. Pokud jste tak učinili, uveďte, v rámci které akce jste doklady předkládali. Vždy je nutno předložit vyplněný krycí list nabídky a list soupisu prací, návrh smlouvy o dílo, položkový rozpočet stavby a harmonogram postupu prací. Nabídky, které nebudou obsahovat kompletní dokladovou část nebo jasné určení akce, ke které byly doklady předloženy, budou vždy vyloučeny z výběrového řízení. H. Termín a způsob předání nabídky: Zalepené obálky s označením Oprava bytového domu Československé armády čp , Cvikov, a s názvem firmy doručte na adresu: OSBD Česká Lípa, Barvířská 738, Česká Lípa (nebo osobně na podatelnu OSBD do 11. hodin) nejpozději do 26. června Rozhoduje razítko příjmu. I. Termín výběrového řízení a oznámení výsledků: Výběrové řízení proběhne cca do týdne ode dne doručení nabídek. OSBD Česká Lípa si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky. S pozdravem Pavel Císař Stavební technik OSBD Česká Lípa V České Lípě dne 11. června 2013

10 KRYCÍ LIST CENOVÉ NABÍDKY bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, Československé armády čp Název firmy Sídlo firmy Statutární zástupce Výrobce použitého zateplovacího systému Název akce, u které byly předloženy doklady v r Celková cena a další požadované údaje Zálohové platby, plnění Záruční lhůta v měsících Délka realizace v týdnech Termín možného nástupu Celková cena bez DPH v Kč Celková cena vč. DPH 15% v Kč Poznámka prostor pro Vaše poznámky k nabídce Datum:.. V.. Podpis statutárního zástupce:.

11 Požadované parametry a vlastnosti plastových prvků a doplňků - subdodávka výplní otvorů 1) Minimálně pětikomorový rámový plastový profil jak pro rám, tak i křídlo okna, případně dveře. 2) Minimální stavební hloubka plastového profilu je 70 mm. 3) Zasklení profilů bude provedeno izolačním dvojsklem s pokovenou vrstvou. 4) Budou použita dvojskla s tzv. teplým okrajem, tedy s distančním rámečkem z plastu, nerezu apod. Není možné užití distančního rámečku z hliníku. 5) Součinitele prostupu tepla u skla U 1,1 W/m 2.K a celého okna (dveří) U 1,2 W/m 2.K. 6) Bude použit minimálně pětikomorový podkladní profil. 7) U všech plastových prvků požadujeme použití těsnění v černé barvě. 8) Začištění nových plastových prvků bude z vnitřní strany provedeno klasickým zednickým začištěním s použitím pružných spárovacích tmelů či omítek odolných vůči vypraskání a to včetně plochy vnitřního parapetu. Začištění bude provedeno včetně vybílení kolem montovaných prvků a to jak v prostoru sklepů, tak i ve společných prostorech. 9) Vnitřní parapety nebudou osazovány s výjimkou chodbových oken, kde budou použity parapety opatřené CPL fólií s viditelnou šíří parapetu 150 mm, ukončené příslušnými koncovkami. 10) Dodávka a montáž vnitřních horizontálních řetízkových žaluzií není uvažována. 11) Na všech oknech bude osazen takový počet uzamykačů (kamenů), které zajistí bezpečné uzavření okna po celém obvodu. U všech kování budou osazeny pojistky proti chybné manipulaci změně polohy kliky při otevřeném křídle. 12) Veškerá měněná chodbová okna budou dvoukřídlá otvíravě sklopná 2400 x 1500 mm. 13) Veškerá měněná sklepní okna (1800 x 600 mm tak i 1200 x 600 mm) budou pouze sklopná s výjimkou dvou sklepních oken, která budou v ½ plochy opatřena větrací žaluzií s přepojením stávající vzduchotechniky na tuto žaluzii. 14) Veškerá měněná okna v lodžiových stěnách sušáren budou zasklená fixním zasklením, balkónové dveře osazované do lodžiových stěn pak budou otvíravě sklopné 900 x 2400 mm s dělící vodorovnou příčkou. 15) Zasklení vchodových prosklených stěn s dveřmi a sklepních oken bude provedeno bezpečnostním sklem, případně standardním zasklením, opatřeným bezpečnostní fólií z vnější strany. 16) Na sklepních oknech bude neprůhledná fólie (mléčné sklo) nebo kůra, tzn. skla oken budou pouze průsvitná, ne průhledná. 17) Na vchodových prosklených stěnách vč. dveří bude použito dekorativní sklo, např. kůra. 18) Přední prosklená stěna s dveřmi bude doplněna o stávající schránky, které budou namontovány do pevné části stěny vedle vchodových dveří. 19) Součástí výměny přední prosklené stěny s dveřmi bude i dozdívka v pravé části vchodu zdivem tl. 175 mm včetně povrchové úpravy z vnitřní strany. Z vnější strany bude přizdívka zateplena. 20) Součástí dodávky bude i přepojení domácího vrátného (bzučák), tzn. nově osazované kování dveří musí umožnit dálkové otevření (uvolnění) západky dveří. 21) Dveře ve vstupních stěnách budou osazeny následujícími doplňky: a) nerezové celokovové madlo z vnější strany b) nerezové kování s klikou z vnitřní strany c) bezpečnostní kování d) samozavírač s aretací, nebo stavěč dveří v otevřené poloze e) sjednocená vložka FAB pro všechny osazované dveře (4ks) f) dodávka minimálně 3 ks klíčů na jeden byt, tzn. celkem 66 ks klíčů.

12 Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla subdodávka výplní otvorů 1) Počty a členění oken je jasně uvedeno v PD. 2) Demontáž, odvoz a likvidace původních výplní otvorů včetně souvisejícího stavebního odpadu. Odvoz odpadu bude zajištěn tak, že na staveništi (prostory objektu a blízkého okolí domu) nebude nepořádek a skládka demontovaného odpadu. Bude také zajištěn denní úklid staveniště. Dle zkušeností z let minulých doporučujeme velkokapacitní kontejner. 3) Výroba a montáž nových plastových prvků v počtu a orientačních rozměrech dle dalších údajů obsažených v kopii PD. Veškeré rozměry jsou pouze orientační a jsou uváděny v mm při pohledu na okna a dveře z interiéru. Je nutné zaměření na místě stavby. 4) Veškeré plastové prvky budou v bílé barvě s výjimkou vstupních stěn, kde bude použit dekor tmavě hnědé barvy. 5) Nové plastové prvky a doplňky musí splňovat všechny platné ČSN a vyhlášky. 6) Všechna okna budou osazena takovým způsobem, aby bylo možné provést zateplení ostění oken izolantem 30 mm. 7) Utěsnění montážní spáry kolem okna bude provedeno v následující skladbě (z vnější strany): a) těsnící komprimační pěnová páska. b) polyuretanová pěna. c) okenní parotěsná fólie. 8) Cena jednotlivých prvků musí být oceněna položkově včetně prací, dopravy a DPH. 9) Původní bytová okna a balkónové dveře v lodžiové stěně nebudou stavbou nijak dotčeny, tzn. zde je změna oproti předložené PD, kde je zmíněna demontáž a zpětná montáž.

13 SOUPIS PRACÍ sumarizace výzvy k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, Československé armády čp Článek Soupis prací - jednotlivé položky dle výzvy a poznámky Obsaženo v nabídce D 1) D 2) D 3) D 4) D 5) D 6) D 7) D 8) D 9) D 10) D 11) D 12) D 13) D 14) D 15) D 16) D 17) D 18) D 19) D 20) D 21) D 22) D 23) D 24) D 25) D 26) D 27) D 28) D 29) D 30) D 31) D 32) D 33) D 34) Spolupráce firem na zateplení a opravu střechy Výměna 19 ks sklepních oken Výměna 6 ks oken společných prostor chodeb Výměna 8 ks lodžiových sestav společných prostor sušáren Výměna 4 ks vstupních stěn s dveřmi Parametry plastových prvků Postup prací při výměně oken Ošetření a sanace lodžiových panelů Oprava a ošetření stropů lodžií Systémová oprava podlah lodžií Výměna zábradlí Al s výplní z tyčoviny Ošetření podkladu pod zateplení Zateplení obvodových stěn Podrobnosti dodávky a montáže zateplení před zahájením prací Úprava a zateplení lodžiových stěn Úprava soklové části domu Okapový chodník Rekonstrukce předložených schodišť Úprava předních vstupů Úprava zadních vstupů Úprava pilířků dodavatelů Klempířské prvky okenní parapety Klempířské prvky stříšky nad vstupy, hnízdní truhlík a pilířek Klempířské prvky přechod zateplení na zateplenou střechu Hromosvody vč. revize Ventilační mřížky otvorů kuchyní zrušení Ventilační mřížky otvorů v atice Úprava výdechů kotelen DMTŽ a MTŽ mříží na skl. oknech vč. nátěru Držáky prádelních šňůr lodžie Osazení hnízdních truhlíků pro rorýse Zakrytí oken Odvoz a likvidace stavebního odpadu Provádění prací z lešení vč. ochranné záchytné sítě

14 D 35) D 36) D 37) D 38) D 39) Demontáž a zpětná montáž čidel dodavatelů nebo čísel popisných Demontáž a zpětná odborná montáž antén Demontáž a zpětná odborná montáž zasklení lodžií Fotodokumentace z průběhu díla Zařízení staveniště, VRN Vzhledem k tomu, že Vaše nabídka může být zpracována ve stavebním software, který obsahuje jiné názvosloví (jinak pojmenované položky apod.) dodávky stavebních prací, vyplňte tento soupis prací. Prosíme, věnujte bedlivou pozornost vyplnění každého řádku soupisu prací po řádné kontrole Vašeho rozpočtu tak, že skutečně obsahuje všechny požadované práce, uvedené pod daným bodem textu výzvy. Je důležité, aby Váš rozpočet obsahoval i dílčí práce rozhodné pro realizaci dané dodávky stavebních prací. Je možno uvést prosté slůvko ANO, případně i podrobnější uvedení bodu nebo kódu části rozpočtu.

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště 561-564

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště 561-564 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště 561-564 OSBD Česká Lípa plánuje v letošním roce zateplení včetně vyzdění MIV a výměny předložených schodišť

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Červeného kříže 2428-2433, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Červeného kříže 2428-2433, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Červeného kříže 2428-2433, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém

Více

SVJ plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením včetně souvisejících stavebních prací.

SVJ plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením včetně souvisejících stavebních prací. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům SVJ Antonína Sovy 1718-1721 Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 ýzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 Žádáme ás, v případě ašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Zhořelecká 2557 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Žádost o předložení cenové nabídky.

Žádost o předložení cenové nabídky. Žádost o předložení cenové nabídky. A. Popis objektu: Jedná se o bytový dům Ústecká 2914 2918, Česká Lípa postavený panelovou technologií typové soustavy OP.1.21, zkolaudovaný v roce 1991. Objekt má 4

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení bytového domu v České Lípě, Vrchlického č.p. 1886

Výzva k podání nabídky na zateplení bytového domu v České Lípě, Vrchlického č.p. 1886 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Výzva k podání nabídky na zateplení bytového domu v České

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy se změnou užívání ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA SE ZÁZEMÍM.

Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy se změnou užívání ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA SE ZÁZEMÍM. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS v Ústí n. L., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy

Více

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha CELKOVÁ REKAPITULACE I.a ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - VÝCHODNÍ PRŮČELÍ 462 710,16 I.b ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - ZÁPADNÍ PRŮČELÍ 460 926,93 I.c ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - SEVERNÍ ŠTÍT 289 265,60

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Název stavby: Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Investor: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant: Graphic PRO s.r.o. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Vypracoval:

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, Sluneční ulice čp. 2484-2487

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, Sluneční ulice čp. 2484-2487 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, Sluneční ulice čp. 2484-2487 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 Brno Nový Lískovec, parcela číslo (2450; 2451; 2452; 2453) Stupeň

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní 110, Nový Bor Nový

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ČÁST: D DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SK VIKTORIE OŘECH Zbuzanská 180, 252 25, Ořech 05/2013 A07513-1 - Dokumentace je zpracována

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

VÝZVA. k zpracování nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona.

VÝZVA. k zpracování nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona. VÝZVA k zpracování nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona. Zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu 2. kategorie zadávanou v souladu s 6 ZVZ a v souladu se Závaznými

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Kamenickém Šenově, ulice Huťská čp. 954-955

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Kamenickém Šenově, ulice Huťská čp. 954-955 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Kamenickém Šenově, ulice Huťská čp. 954-955 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

1.1.1 Technická zpráva

1.1.1 Technická zpráva 1.1.1 Technická zpráva a) účel objektu Účelem stavby jsou dílčí stavební úpravy administrativně správní budovy, které jsou vyvolány poruchami při užívání objektu v zimním období. Také má dojít k částečným

Více

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 253/05/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu KD ve Stříteži Místo stavby: Střítež č.p 118 a 213 739 59 Střítež u Českého

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek JKSO: CC-CZ: Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 6 4, Rožmitál Datum:.09.014 Objednavatel: Město Rožmitál

Více

PETR POPELKA autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb specializace pozemní stavby Člen ČKAIT 0001398 Samechov 68 257 24 Chocerady

PETR POPELKA autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb specializace pozemní stavby Člen ČKAIT 0001398 Samechov 68 257 24 Chocerady PETR POPELKA autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb specializace pozemní stavby Člen ČKAIT 0001398 Samechov 68 257 24 Chocerady V Pardubicích 07/2014 Obec Očihov Očihov 7 439 87 Očihov

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

Česká Lípa 11. března 2015. Žádost o předložení cenové nabídky

Česká Lípa 11. března 2015. Žádost o předložení cenové nabídky Česká Lípa 11. března 2015 Žádost o předložení cenové nabídky OSBD Česká Lípa je správcem a spoluvlastníkem bytových domů v okrese Česká Lípa. Na bytovém domě v Novém Boru, ul. Boženy Němcové 655-656 plánujeme

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Jana Zrzavého 2878, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Jana Zrzavého 2878, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Jana Zrzavého 2878, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto

Více

D1.1. Technická zpráva

D1.1. Technická zpráva D1.1. Technická zpráva (Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy v městysu Ostrov u Macochy) Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Městys Ostrov u Macochy č.p. 80

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne: 4.1.2013 605 271 602

Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne: 4.1.2013 605 271 602 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne:

Více

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zhotovitel: Investor: PROFSTAV,

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka IČ: 60460709 Profil zadavatele:

Více

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. soustava Ceník,

Více

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována.

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - UZS REKONSTRUKCE OKEN DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY D1.01.01-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a. Účel objektu... 2 b. Zásady architektonického, funkčního, dispoziční

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PROJEKTU:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PROJEKTU: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PROJEKTU: Název veřejné zakázky Energetické úspory Domu Služeb Slavkov Identifikační údaje zadavatele Název Obec Slavkov IČ 00300667 Adresa sídla Osoba oprávněná za zadavatele jednat

Více

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších Cenová nabídka Objednatel: SVJ Fantova 9,9,9 Zhotovitel: Jan Šugár WISNIOWSKI ČECHY,Útulná 0/,Praha 0 Akce: BD ul. Fantova 9 9, Praha Stodůlky Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice Místo stavby: čp. 143, st.p.č.891 k.ú. Radvanice v Čechách 738832 Investor: Obec Radvanice Č.p. 160 Radvanice

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, Dlouhá ulice čp. 2449-2450

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, Dlouhá ulice čp. 2449-2450 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, Dlouhá ulice čp. 2449-2450 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Odbor veřejných zakázek Č.j PPR-26528-17/ČJ-2014-990656 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Praha 26. listopadu 2014 Počet listů:

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY FT ČZU - PRACOVIŠTĚ PRO VÝZKUM A INOVACÍ A TECHNIKY Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 29, 65 2 Praha 6 - Suchdol CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Cena bez DPH: DPH 2%: Cena včetně DPH: Stavební

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319 Stavba: Akce: Místo stavby: Zadavatel: Stupeň PD: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č. 2995, Kozákova 681/7, 470 01 Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká

Více

ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU

ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU Na Kněžině č.p. 37, Týnec nad Sázavou Vypracoval: Ing. Radek Novák. OBSAH: 1 Zadání... 3 2 Podklady... 3 3 Technický popis stávajících konstrukcí... 3 3.a Stavebně-technický

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY: ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V KOŠICÍCH U SOBĚSLAVI

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových

OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových výplní... 3 A.2.2. Sanace a zateplení střech, střešních teras...

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY 1 Obsah: Číslo strany NEZATEPLENÝ SOKL LOS lišta... 3 NEZATEPLENÝ SOKL Zakládací sada... 4 ZALOŽENÍ... 6 ZATEPLENÝ SOKL - LÍCOVANÝ... 7 ZATEPLENÝ SOKL S ODSKOKEM...

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení Zateplení budovy MěÚ Národní třída č.25, Hodonín (UŽŠÍ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zateplení budovy

Více

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO AID spol. s r.o. Lučany nad Nisou 331 IČ: 25015699 Pošta Josefův Důl 468 44 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Igor Dřevíkovský CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO CENTRA CELNÍ SPRÁVY JÍLOVIŠTĚ I. ETAPA

Více

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY Název akce: OPRAVA DŘEVĚNÉHO OBKLADU bytového domu č.p. 748-751, Zliv Dolní náměstí 748-751, Zliv, 37344 Investor: Město Zliv Dolní náměstí 585, Zliv, 37344 IČ: 00245721 Zpracoval: Na Zlaté stoce 1648/64,

Více

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení základní školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/ Účel

Více

Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne: 14.3.2013 605 271 602

Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne: 14.3.2013 605 271 602 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Vyřizuje: Jana Mrázková / 487 809 844 V České Lípě dne:

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

Oprava a zateplení panelového domu Rumburských hrdinů 751-754, Nový Bor

Oprava a zateplení panelového domu Rumburských hrdinů 751-754, Nový Bor A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení panelového domu Rumburských hrdinů 751-754, Nový Bor Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní

Více

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Soupis chybějících prací pro dokončení SUTERÉN Býv. uhelna, sklad 0.01 Chodba 0.02 + plyn. přípojka 0.03 Kotelna 0.04 Místo Neprovedené

Více

ing. Vladimíra Pokorná

ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí č.p. 3, Frýdlant n. O. HIP: ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant nad Ostravicí,

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům Jihlavská , Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům Jihlavská , Česká Lípa Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům Jihlavská 2590-2591, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém

Více

AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA

AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU Obec Očihov PROVÁDĚCÍ

Více

ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR

ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR Smyslem zateplování je výrazné zvýšení tepelně izolačních vlastností obvodových konstrukcí staveb snížení součinitele prostupu tepla, snížení finančních výdajů za

Více