Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace odborná škola 21. století. NE VY TA HU JTE SE! multikulturní společnost je normální

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace odborná škola 21. století. NE VY TA HU JTE SE! multikulturní společnost je normální"

Transkript

1 Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace odborná škola 21. století NE VY TA HU JTE SE! multikulturní společnost je normální

2 Střední umělecká škola, Ostrava Na podzim roku 2010 oslaví Střední umělecká škola, Ostrava 20 let své existence. Za tuto nepříliš dlouhou dobu se SUŠ Ostrava již dokázala zařadit mezi prestižní umělecké a umělecko-průmyslové školy v České republice. Dokladem může být kromě jiného i velmi úzká spolupráce školy a Galerie výtvarného umění konkrétně vyjádřená výstavou žákovských prací v Nové síni GVUO. Prezentovaný výběr grafik, kreseb, ilustrací, maleb, keramických návrhů, designerských artefaktů, uměleckých a reportážních fotografií jdoucí napříč jednotlivými vyučovanými obory je pokusem ukázat výsledky úsilí žáků školy a jejich pedagogů jako doklad toho, že škola chce být sebevědomou uměleckou vzdělávací institucí 21. století, která vychovává, vzdělává a odborně připravuje mladé výtvarné umělce pro jejich další úspěšný profesní život. I proto kladou pedagogové školy velký důraz na rozvoj talentu svých žáků, na zvládnutí řemeslného základu výtvarné tvorby a zároveň také na stále širší využívání nových technologií. Ty skýtají začínajícím umělcům širokou škálu nových inspirací a technických a výrazových možností. Ve vztahu k výše uvedenému se zdá být aktuálně realizovaný projekt v rámci ROP NUTS II Moravskoslezsko Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace odborná škola 21. století logickým vyústěním dlouhodobé školní koncepce. V rámci tohoto projektu bylo pořízeno a modernizováno technické vybavení učeben, ateliérů a dílen. Realizací projektu a širším využitím ICT ve výuce dojde k modernizaci a zefektivnění vzdělávacího procesu a tím i k naplnění jedné z částí strategie rozvoje Moravskoslezského kraje, v níž je právě podpora zavádění ICT do výuky jednou z důležitých priorit. Modernizací vybavení a učebních pomůcek škola získává na dalších 5 až 10 let velmi dobré podmínky pro realizaci kurikulární reformy a vhodný předpoklad pro svůj další rozvoj např. směrem k potenciálnímu rozšíření vzdělávací nabídky. Zahájena byla mimo jiné i výuka v počítači plně vybavené učebně všeobecně vzdělávacích předmětů. Došlo také k saturaci naléhavých potřeb části oborů vzdělání, jak co se týká vybavenosti oborových PC učeben, tak i ve vztahu k jejich dalšímu technickému zázemí - byly pořízeny např. stříkací box, keramická pec, digitální velkoformátová kamera s objektivy a také licence na využití odborného softwaru (Photoshop, TVPaint atp.). Část oborů ovšem, vzhledem k nedokončené rekonstrukci odloučeného pracoviště Matiční 18, Ostrava, stále ještě se svými požadavky čeká na to, až budou uspokojeny. Nezbývá tedy než doufat, že škola bude i v dalších letech úspěšná se svými projektovými žádostmi tak, aby nakonec došlo ke kýženému stavu plně připravené odborné školy pro 21. století. Mgr. Martin Mikolášek

3 Obor vzdělání M/05 Grafický design / grafika GRAFIKA Vedle osvojení řemeslných základů grafické práce, mezi něž patří rozvoj kresebných dovedností a zvládnutí klasických grafických technik, je pro odborně vzdělaného grafika v současné době podstatné především plnohodnotné využívání specializovaných grafických počítačových programů pokud možno v jejich nejnovějších verzích a variantách. Tyto softwary a aplikace spolu s odpovídajícím počítačovým vybavením byly pořízeny díky projektu Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace odborná škola 21. století. S jejich pomocí mohou žáci oboru plnohodnotně rozvíjet své odborné kompetence a navrhovat práce ve srovnatelné kvalitě s tím, co produkují profesionální grafická a reklamní pracoviště. Dovednosti absolventů oboru se proto dostávají do těsné souvislosti s požadavky vznášenými potenciálními zaměstnavateli na absolventy naší školy / Nelly Kutá / 2. r. / logo zverimexu Animo / / Kateřina Čupová / 3. r. / Veduta / / Studenti grafiky v ateliéru 4/ David Kolecký / 3. r. / plakát Technické památky Ostravy / / Zuzana Jurašíková / 4. r. / filmový plakát - Pulp Fiction / / Lenka Navrátilová / 4. r. / filmový plakát - Pulp Fiction / / Jakub Fenzl / 4. r. / 60. léta / 2009

4 REGIONÁLNÍ RADA regionu soudr nosti Moravskoslezsko ANIMACE Grafický design / grafika a animace Zaměření části oboru vzdělání Grafický design směrem k animační tvorbě prochází dynamickým rozvojem. Žáci na něm studující mohou na nových počítačových a audiovizuálních zařízeních, která byla pořízena v rámci projektu Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace odborná škola 21. století, konečně začít rozvíjet svou odbornost tak, aby výstupy odpovídaly profilu absolventa definovanému ve školním vzdělávacím programu. Širokospektrální animátorská příprava umožní absolventům pracovat jako samostatní a plně kvalifikovaní tvůrci animovaného filmu. Absolventi se mohou podílet na reklamní tvorbě, ale i na vývoji vizuální stránky počítačových her. Stejně tak se uplatní jako vzdělaní umělci-grafici, kteří ve své práci využívají prostředky ICT. Obor vzdělání M/05 NE VY TA HU JTE SE! multikulturní společnost je normální / Petra Jurošková / 3. r. / komix pro Regionální radu / / Michaela Dylová / 3. r. / plakát proti rasismu / / Pohled do animátorského ateliéru 4/ Magda Dembinná / 2. r. / cvičení chůze / / Barbora Burdová / 3. r. / PF SUŠ 2010 / / Kateřina Čupová / 3. r. / komix pro Regionální radu - detail / / Michaela Dylová / 2. r. / pes k filmu Cesta do zoo / 2009

5 Obor vzdělání M/05 Grafický design / kresba a ilustrace ILUSTRACE Žáci tohoto oborového zaměření se učí práci s papírem a dalšími materiály, poznávají zákonitosti psaní písma a jeho konstrukce a zaměřují se na principy a pravidla komiksové tvorby. Při jejich vzdělávání je ovšem kladen stále větší důraz na počítačovou gramotnost především v oblasti grafických programů jako jsou Adobe Photoshop, Illustrator a InDesign. Pro jejich budoucí praxi je totiž nezbytné, aby využívali prostředků ICT i pro zpracování náčrtu a kresby do finálního grafického doprovodu knižních publikací, časopisů či webových prezentací. Projekt Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace odborná škola 21. století umožnil, aby na tomto zaměření došlo k zintenzivnění zapojování ICT do umělecké praxe. Absolventi oboru proto mohou najít uplatnění v nakladatelstvích nebo grafických či animátorských studiích, stejně jako v reklamních agenturách / Jakub Gajdošík / 4. r. / The Kakadootrooper - komix / / Iveta Doležalová / 1. r. / Co se děje v trávě? / / Pohled do grafických dílen 4/ Eva Gargašová / 4. r. / Franz Kafka: Aforismy / / Martin Kučma / 4. r. / J.-P. Toussaint - Milovat se - ilustrace / / Nikola Hrušková / 3. r. / obal cd / / Gabriela Plačková / 3. r. / ilustrace pro magazín Apropo / 2009

6 Obor vzdělání M/01 Užitá malba Vedle toho, že se učitelé na oboru vzdělání Užitá malba věnují rozvoji žákovských dovedností a učí je znát a technologicky správně používat tradiční i moderní malířské techniky, kladou stejný důraz i na dobré zvládnutí práce s grafickými programy jako jsou Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash. Propojení moderních digitálních technologií s moderní i klasickou výtvarnou tvorbou se projektem Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace odborná škola 21. století výrazně zkvalitnilo. Výraznější zapojení nových technologií umožňuje žákům rozvíjet svůj talent mnoha směry. Absolventům se proto otevírá řada možností a cest jejich budoucího uplatnění v různých oblastech od užité malby v architektuře přes konzervátora uměleckých děl, malíře divadelních kulis a filmových rekvizit až po profese související s propagací a reklamou nebo i volnou malířskou tvorbou / Lenka Liberdová / 3. r. / Gastronomická krajina / / Vendula Brtusová / 3. r. / Souvislosti a vztahy / / Ateliér malby 4/ Terezie Obšivačová / 3. r. / Gastronomická krajina / / Barbora Halenkovičová / 3. r. / Gastronomická krajina / 2009

7 Obor vzdělání M/02 Užitá fotografie a média FOTOGRAFIE K tomu, aby si žáci mohli plnohodnotně osvojovat ucelené odborné kompetence a účinně je rozvíjet ve svých činnostech během praktické výuky, je nutný jejich úzký kontakt se špičkovými fotografickými zařízeními využívanými v profesionálních fotografických studiích a ateliérech. Učitelé oboru proto kladou silný důraz na to, aby žáci pracovali se špičkovou velkoformátovou digitální technologií a zvládali náročná digitální fotografická zařízení a využívali jich samostatně a tvůrčím způsobem. S těmito zařízeními mohou pracovat na moderně zařízeném pracovišti, rozšířeném a vylepšeném díky prostředkům z projektu Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace odborná škola 21. století. Vzhledem k tomu, že práci s těmito vysoce sofistikovanými zařízeními zvládnou již během svého studia, mohou se s větší jistotou věnovat rozvoji svého výtvarného talentu, což ve výsledku zvýší jejich odbornost a tím i uplatnitelnost na trhu práce / Matouš Burda / 3. r. / portrét / / Jaroslav Špaček / 4. r. / portréty / / Studenti fotografie ve fotografickém ateliéru 4/ Michaela Čejková / 4. r. / Psycho / / Matouš Burda / 3. r. / portrét / / Michaela Čejková / 4. r. / Persona / 2008

8 Obor vzdělání M/04 Průmyslový design DESIGN SG Koncepce oboru se díky projektu Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace odborná škola 21. století výrazně zaměří na nové formy a metody odborné výuky, díky nimž žáci své dovednosti získané v rámci rozvíjených odborných kompetenci sladí se současnými trendy v designérské práci. Základním pracovním nástrojem designéra se totiž vedle tradiční tužky stal jednoznačně počítač. Digitální skicování, virtuální modelování, počítačové vizualizace a v neposlední řadě rychlá výroba modelů pomocí frézky řízené počítačem, tzv. Rapid Prototyping to jsou podstatné složky designérské odbornosti. Díky dalšímu vybavení získanému pro obor z prostředků projektu dojde ke zlepšení a zkvalitnění konkrétních žákovských výstupů návrhů, skic a 3D modelů. Profesní připravenost absolventů oboru se tak dostane do těsné souvislosti s požadavky současného trhu práce / Magdaléna Nováková / 4. r. / větrák / / Jiří Chamrad / 3. r. / umyvadlo / / Jakub Dluhosch / 4. r. / vznášedlo / / Jiří Chamrad / 4. r. / vozidlo / / Jan Kovalovsky / 3. r. / sedačka do klubu / 2008

9 Obor vzdělání M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu Učitelé tohoto oboru vzdělání, u nějž hraje významnou roli silný vztah k tradici keramické práce, si uvědomují, že vedle důrazu kladeného na zvládnutí technologických postupů a fines, je u žáků na oboru třeba stejně významně podporovat i práci s moderními technologiemi ať už se jedná o zařízení využívaná při konkrétní keramické práci (keramická pec, hrnčířský kruh) či o počítačové technologie. Prostředky ICT žáci využívají při práci s programy Illustrator, Photoshop a Rhinoceros. Projekt Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace odborná škola 21. století umožnil, aby došlo k úzkému propojení kvalitního technického zázemí s výtvarným talentem žáků. Ti potom získávají možnost ve větší míře uplatnit svou invenci a osobitý styl a osvědčit svou řemeslnou zručnost na úrovni odpovídající současným požadavkům na modeléra a keramického designéra / Renata Pancová / 1.r. / reliéf / / Petr Fojtách / 4. r. / čajový set / / Studenti keramiky 4/ Šárka Kirmanová / 2. r. / studie hlavy / / Martina Hudečková / 3. r. / studie rukou / / Vendula Krupařová / 1. r. / váza ufo / 2005

10 ŠKOLA JE REALIZÁTORKOU PROJEKTU: Střední umělecká škola v Ostravě odborná škola 21. století Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Předmětem projektu je modernizace technického vybavení školy včetně zavádění ICT do výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů, které odpovídá současnému vývoji a moderním metodám pro praktické i teoretické vyučování. Dne 4. listopadu 2009 byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko a Střední uměleckou školou, Ostrava, příspěvkovou organizací. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace na projekt realizovaný v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko , a to v souladu s usnesením Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko č. 25/233 ze dne * Název projektu: Střední umělecká škola v Ostravě odborná škola 21. století * Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/ * Prioritní osa: 2 Podpora prosperity regionu * Oblast podpory: 2.1 Infrastruktura veřejných služeb * Dílčí oblast podpory: Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání * Popis projektu: Předmětem projektu je modernizace technického vybavení školy včetně zavádění ICT do výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů, které odpovídá současnému vývoji a moderním metodám pro praktické i teoretické vyučování. * Datum zahájení projektu: (datum podání žádosti o dotaci) * Datum ukončení projektu: * Celkové způsobilé výdaje projektu: ,- Kč * Z toho neinvestiční: ,03 Kč * Maximální výše poskytnuté dotace: ,- Kč (92,5%) * Spolufinancování: ,- (7,5%)

11

Informace 2012/2013. Dny otevřených dveří. Umělecké maturitní obory. Průmyslové maturitní obory. Průmyslový učební obor

Informace 2012/2013. Dny otevřených dveří. Umělecké maturitní obory. Průmyslové maturitní obory. Průmyslový učební obor Informace 2012/2013 Dny otevřených dveří 13. října (čtvrtek) a 8. prosince (čtvrtek) 2011 od 8 do 16 hod. V případě zájmu větších skupin o ukázky strojírenské výuky a moderních technologií můžeme poskytnout

Více

Základní myšlenkou existence školy je oživení tradiční řemeslné tvorby v regionu severní Moravy, s přesahem do dalších míst republiky.

Základní myšlenkou existence školy je oživení tradiční řemeslné tvorby v regionu severní Moravy, s přesahem do dalších míst republiky. Základní myšlenkou existence školy je oživení tradiční řemeslné tvorby v regionu severní Moravy, s přesahem do dalších míst republiky. Výroční zprávu předkládá: Ing. Jaroslav Prokop, ředitel školy Ostrava,

Více

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Slezská univerzita Filozoficko přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí

Více

srpen 2009 Otevřená společnost o. p. s. Seifertova 47 130 00 Praha 3 http://www.proculture.cz

srpen 2009 Otevřená společnost o. p. s. Seifertova 47 130 00 Praha 3 http://www.proculture.cz Analýza stávajících strategických dokumentů České republiky a jednotlivých programů strukturálních fondů z pohledu jejich využití pro oblast kulturních a kreativních průmyslů realizovaná v rámci projektu

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 1 OBORY VZDĚLÁNÍ...

Více

Erasmus+ pro odborné vzdělávání

Erasmus+ pro odborné vzdělávání Erasmus+ pro odborné vzdělávání Kompendium schválených projektů 2014 Česká republika Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Dům zahraniční spolupráce, který v České republice spravuje a koordinuje programy

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

2013/2014 www.vsps-su.cz

2013/2014 www.vsps-su.cz 2013/2014 dny otevřených dveří SPŠ pro výtvarné obory 20. 10. 23. 10. 2014, 9 17 hod. SPŠ ostatní obory 1. 12. 5. 12. 2014, 9 17. hod., pátek 9 12 hod. VOŠ 18. 3. 2015 9 17 hod. Výroční zpráva VOŠ a SPŠ

Více

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR Olomouc, Pionýrská 4 Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více

FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Historie a představení fakulty Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) je mladou, dynamicky se rozvíjející institucí, jež si za poměrně

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-452/11-J Název právnické osoby: Sídlo: Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava IČ: 60 545 992 Identifikátor:

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP)

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) Úvod Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) FOTOGRAFIE Kód a název

Více

Studie o o o současné situaci uměleckých řemeslech

Studie o o o současné situaci uměleckých řemeslech Studie o o o současné situaci řemeslech v ČR v ČR v ČR ČR Danuše Machátová Studie vznikla Studie v rámci vznikla výzkumného Studie v rámci vznikla Studie výzkumného projektu v rámci vznikla Mapování výzkumného

Více

III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013

III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013 III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013 MŠMT, září 2008 Obsah 1. Východiska... 3 1.1 Státní informační politika ve vzdělávání... 3 1.2 Rok

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY Název předkladatele Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové IČ 62690094 Statutární zástupce doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor Kontaktní osoba

Více

hlavy zase v akci! Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček / září 2013 červen 2014

hlavy zase v akci! Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček / září 2013 červen 2014 1 2 3 4 5 6 7 hlavy 8 9 10 zase v akci! Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček / září 2013 červen 2014 moudro nelze opominout! Pohlédněte mi do srdce! Pak pochopíte, co jsem se od svého učitele

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Podnikání v Evropě (Zelená kniha)

Podnikání v Evropě (Zelená kniha) Obsah Úvod 3 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti 5 2. Výchova k podnikání ve středním vzdělávání 7 3. Podpora podnikání, podnikavosti a podnikatelského myšlení

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV P: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum O 1 IP 1: Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více