za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Předkládá Mgr. Pavla Kovalová ředitelka školy

2 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace Sídlo školy: Hudební 6, Ostrava - Mariánské Hory Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj Adresa zřizovatele: 28.října117, Ostrava Ředitelka školy: Mgr. Pavla Kovalová Statutární zástupce: Mgr. Markéta Korpasová Zástupce ředitele: Mgr. Eva Pilařová Zařazení do sítě škol: Poslední změna zařazení: s účinností od Celková kapacita školy: 950 žáků s účinností od Další místa poskytovaného vzdělání nebo školských služeb: 1. Ludmilina 27, Ostrava Mariánské Hory 2. Gen. Janka 1237, Ostrava Mariánské Hory 3. Na Jízdárně 19a, Ostrava Moravská Ostrava 4. Nám. Msgre. Šrámka 4/1760, Ostrava Moravská Ostrava 5. Sládečkova 80, Ostrava Michálkovice 6. Repinova 19, Ostrava Moravská Ostrava dubna 20/1453 Ostrava Moravská Ostrava 8. Zelená 42, Ostrava 9. U Jezu 4/309, Ostrava - Muglinov Kontakt na zařízení : telefon: , e -mail : www:www.zus-ostravamarhory.net Údaje o školské radě: Aktivity školy: není zřízena při ZUŠ E. Marhuly pracuje Klub rodičů a přátel školy a Nadační fond Ostravský dětský sbor 2

3 V tomto školním roce nebyly podány a tudíž ani vyřizovány žádné žádosti podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Souhlas rodičů či zákonných zástupců s pořizováním a použitím fotodokumentace, videozáznamů a audiozáznamů při práci s žáky a se zveřejňováním výsledků školní práce a úspěchů žáků v rámci školních a mimoškolních soutěží a přehlídek, a to formou uvedení jména a příjmení, věku, ukázky práce, umístění v soutěži, fotografie a popř. videozáznamu v propagačních materiálech školy, v kronice školy, na internetových stránkách školy, na nástěnkách umístěných ve škole a v publikacích zabývajících se činností školy je řešen formou písemného souhlasu. Ochrana osobních údajů žáků i učitelů je ošetřena podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Charakteristika školy: Základní umělecká škola Eduarda Marhuly je nejstarší školou svého druhu ve městě, v roce 2012 oslavila 105 let své existence. Ve školním roce 2012/2013 jsme vyučovali na desíti místech poskytovaného vzdělání celkem 903 žáků a 32 studentů ve Studiu dospělých ve třech oborech hudebním, výtvarném a tanečním, s kterými pracovalo 47 pedagogů (interních a externích). Chod školy zajišťovali 4 správní zaměstnanci. K došlo ke sloučení ZUŠ E. Marhuly a ZUŠ Muglinov, které přineslo změny nejen v počtu žáků a učitelů, ale také v počtu míst poskytovaného vzdělání. Obor, který na naší škole převažuje, je obor hudební. Je rozdělen do oddělení klávesových nástrojů, strunných nástrojů, oddělení dechových a bicích nástrojů, oddělení pěvecké a oddělení teoretických předmětů. Jednou ze zvláštností výuky na naší škole je zaměření na jazzovou a taneční hudbu. Rovněž se u nás, jako na jedné z mála škol v ČR, vyučuje Úvod do skladebných nauk. Od školního roku 2008/2009 vyučujeme také studijní zaměření Technika zvukového záznamu. Taneční oddělení je nedílnou součástí chodu školy, o čemž rovněž svědčí řada vystoupení a získaných ocenění. Sloučením škol jsme získali nový obor. Výtvarníci, kteří byli v tomto školním roce velmi úspěšným oborem a výrazně obohatili naši nabídku výuky. Ke dni jsme začali vyučovat, stejně jako ostatní ZUŠ v naší republice, podle svého Školního vzdělávacího programu s názvem Moderní metody s tradiční hodnotou. 3

4 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU Seznam oborů: hudební (HO) taneční (TO) literárně - dramatický (LDO) výtvarný (VO) Obor počet žáků počet studujících v SPD HO 690 žáků 36 SPD TO 112 žáků 0 SPD LDO 0 žáků 0 SPD VO 101 žáků 0 SPD Celkem 903 žáků 36 SPD Výuka probíhá v hudebním oboru podle učebních plánů, vydaných a schválených MŠMT ČR pod č.j /95-25 ze dne 26. června 1995, s účinností od 1. září 1995, vzdělávacího programu tanečního oboru schváleného MŠMT ČR pod č. jednacími 17620/ a 17621/ ze dne 7. května 2003 s platností od , vzdělávacího programu literárně-dramatického oboru schváleného MŠMT ČR pod č. j / ze dne 30. června 2004 s platností od 1. září 2004, učebních plánů výtvarného oboru schváleného MŠMT ČR dne pod č.j / s platností od a podle Školního vzdělávacího programu s názvem Moderní metody s tradiční hodnotou s platností od č.j. ZUŠEM/00024/

5 III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY pedagogičtí zaměstnanci počet fyzických osob vzdělání VŠ VOŠ nekvalifikovaní interní zaměstnanci externí zaměstnanci celkem pedagogičtí zaměstnanci počet fyzických osob přepočtené úvazky - stav k interní pracovníci 41 32,9 externí pracovníci 6 1,2 nepedagogičtí zaměstnanci počet fyzických osob přepočtené úvazky - stav k interní pracovníci 4 4,25 externí pracovníci 0 0 Personální zabezpečení chodu školy je zajištěno na vysoké úrovni, z hlediska kvalifikovanosti pedagogických i nepedagogických pracovníků splňuje škola požadavky téměř stoprocentně (v případě nekvalifikovaného zaměstnance jde o zaměstnance, u kterého podle ZP 10, odst.2 ředitelka školy upustila od předpokladu splnění odborné kvalifikace na základě jeho dlouholeté aktivní hudební činnosti). 5

6 IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY Přijímání žáků ke studiu se řídí podle 2, ods.1 4 vyhlášky č.71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání. Přijímací řízení a průzkumy talentovaných žáků proběhly ve školním roce 2012/2013 v průběhu měsíce června a září Ve všech oborech jsou o přijímacích řízeních vedeny protokolární záznamy. V. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Ve školním roce 2012/2013 probíhala výuka ve třech oborech hudebním, výtvarném a tanečním. V hudebním oboru se v pěti odděleních vyučovalo formou individuální, skupinovou i kolektivní (sbory, instrumentální soubory atd.). a) Péče o talentované žáky: HO I. stupeň žáci se zvýšenou hodinovou dotací 6 žáků 6

7 b) Absolventi: celkem HO TO VO I. stupeň 46 žáků II. stupeň 17 žáků SPD 3 studující c) Žáci přijatí ke studiu na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením: jméno žáka obor škola vyučující Pavel Nesit Skladba JKGO Olga Šmídová Lukáš Marek Skladba JKGO Olga Šmídová Nikol Samková Zpěv Konzervatoř a VOŠ Milada Hnitková J. Ježka Diana Šeděnková Bicí nástroje JKGO Jakub Kupčík, DiS. d) Účast a umístění v soutěžích: Výsledky a zprávy o účasti našich žáků v soutěžích najdete na www stránkách školy: VI. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Je nutno říci, že vzdělávání v uměleckých oborech na ZUŠ je primárně prevencí sociopatologických jevů, neboť hodnoty, které si žák při výuce vštěpuje, jsou cestou ke správnému a hodnotnému chování v budoucnosti. 7

8 VII. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Učitelé naší školy mají zcela volnou ruku při výběru svého dalšího vzdělávání. Sami si vybírají semináře a školení, kterých se chtějí účastnit. Musím konstatovat, že toto řešení je velmi produktivní, neboť žádostí o povolení účastnit se vzdělávacích akcí je v průběhu roku velmi mnoho. VIII. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI v průběhu školního roku 2012/2013 byly uspořádány: koncerty počet třídní žákovské 45 veřejné žákovské 11 absolventské 5 učitelské 2 koncerty pořádané jinými organizátory 14 Významné akce, které prezentovaly školu v širším měřítku, nebo mají význam pro nábor nových žáků a spolupráci s jinými subjekty, nebo pro další vzdělávání učitelů i žáků: 1) Slavnostní koncert s výstavou prací výtvarného oboru k 105. výročí založení školy Cooltour Černá louka 31.května ) Koncert všech oddělení Ostravského dětského sboru ) Koncert všech oddělení Ostravského dětského sboru ) Instalace výstavy Jarní salón na téma Afrika 8

9 Přehled dalších významných akcí najdete na www stránkách školy: ZUŠ E. Marhuly byla spolupořadatelem těchto akcí: Jazztalentu - s Klubem rodičů a přátel školy XI. ročníku Festivalu ostravských ZUŠ města Ostravy V. ročníku Mezinárodního projektu Talent La Sophia (podpora hudebně a sportovně talentovaných dětí z dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin) Hudebně výtvarného minifestivalu Podchodem vchod! 2013 Festivalu Boom Cup 2012/2013 Spolupráce ZUŠ s jinými subjekty: Naše ZUŠ je členem: Asociace základních uměleckých škol ČR Sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje Múza Další aktivity pedagogického sboru a) Odborné Učitelé jsou členy okresní, oblastní a celostátní umělecké rady. Okresní umělecká rada: Jakub Kupčík, DiS. předseda sekce bicích nástrojů 9

10 Oblastní umělecká rada: Jakub Kupčík, DiS. předseda sekce bicích nástrojů Celostátní umělecká rada: Jakub Kupčík, DiS. člen sekce bicích nástrojů Účast učitelů v porotách: Okresní kola soutěží ZUŠ Alena Uhlířová Igor Vašut členka poroty hra na akordeon člen poroty hra na EKN b) Profesní Ředitelka Mgr. Pavla Kovalová je členkou Rady Asociace základních uměleckých škol ČR, členkou krajské rady Czesha, místopředsedkyní sdružení ZUŠ MSK MÚZA, spolupracuje jako externí pracovník s UK Praha na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ČŠI (provedení komparační analýzy ŠVP a RVP) IX. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH ČŠI A VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY Ve školním roce 2012/2013 ČŠI nenavštívila ZUŠ Eduarda Marhuly. 10

11 X. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Pro rok 2012 stanovil zřizovatel naší organizaci tyto závazné ukazatele: 1) příspěvek na provoz, v tom: přímé náklady na vzdělávání prostředky na platy pedagogických pracovníků prostředky na platy nepedagogických pracovníků ostatní osobní náklady pedagogických pracovníků ostatní osobní náklady nepedagogických pracovníků zákonné odvody FKSP 2) limit počtu zaměstnanců 3) výsledek hospodaření Ad 1) Vyhodnocení závazného ukazatele příspěvek na provoz Závazný ukazatel Příspěvek na provoz Ukazatel Skutečnost + úspora - překročení Příspěvky a dotace - MŠMT ÚZ přímé náklady na vzdělávání-kraje v Kč v tom: prostředky na platy ped. pracovníků prostředky na platy neped. pracovníků ostatní osobní náklady ped. pracovníků ostatní osobní náklady neped. pracovníků zákonné odvody FKSP Orientační ukazatele - příspěvek na sociální a zdravotní pojištění a FKSP jsme nevyčerpali ve výši ,- Kč, z toho u vyplacených dohod a ostatních platů činila úspora ,- Kč a u FKSP 3.730,-Kč. 11

12 Nedočerpané prostředky byly použity k nákupu učebních pomůcek - hudebních nástrojů a počítačové techniky. Ad 2) Vyhodnocení závazného ukazatele limit počtu zaměstnanců ukazatel skutečnost rozdíl limit počtu zaměstnanců 31,73 31, 71 0,02 Limit počtu zaměstnanců byl stanoven původně na 28,00 zaměstnanců. Po úpravě vlivem organizačních změn (sloučení k se ZUŠ Ostrava-Muglinov) byl zvýšen na 31,73 zaměstnanců. Ve skutečnosti bylo nedočerpáno o 0,02 zaměstnance. Ad 3) Vyhodnocení závazného ukazatele výsledek hospodaření v Kč ukazatel skutečnost rozdíl Výsledek hospodaření za rok Rozdílem výnosů a nákladů byl vyčíslen kladný hospodářský výsledek v celkové výši ,42 Kč. Rada Moravskoslezského kraje schválila příděl tohoto zlepšeného výsledku hospodaření do fondu odměn ve výši ,- Kč a do rezervního fondu v částce ,42 Kč. K dosažení stanoveného hospodářského výsledku a úhradě plánovaných provozních nákladů vytvořila škola vlastní zdroje: tržby za úhradu neinvestičních nákladů na vzdělání ,00 Kč čerpání fondu odměn na dokrytí mzdových prostředků pro nepedagogické pracovníky (sloučení organizací) ,00 Kč úroky na běžném účtu 461,60 Kč Výnosy celkem: Náklady celkem: ,60 Kč ,18 Kč Veškeré náklady a výnosy se týkaly pouze hlavní činnosti, doplňkovou činnost naše škola neprovozovala. 12

13 XII. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Jako bývalá pilotní škola rámcového vzdělávání ZUV naše škola působí jako konzultant při postupné implementaci školních vzdělávacích programů ostatních ZUŠ. Ředitelka školy spolupracuje s Českou školní inspekcí při postupné kontrole těchto dokumentů. XIII. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ V letošním školním roce se naši zaměstnanci nezapojili do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. XIV. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ a) škola získala granty na tyto projekty: - grant z Magistrátu města Ostravy na účast Ostravského dětského sboru na mezinárodním festivalu v Bratislavě Slovakia Cantat - dotace ÚMOb Mariánské Hory k 105. výročí školy a k ocenění nejlepších žáků b) ředitelka školy působila jako odborný lektor projektu Podpora ZUŠ (projekt NIDV) 13

14 XV. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ Spolupráce s odborovou organizací při plnění úkolů ve vzdělávání je ve škole dlouhodobě na velmi dobré úrovni. XVI. ZHODNOCENÍ Školní rok 2012/2013 skončil. Dovolte mi krátké ohlédnutí za tím, jaký byl. Celým letošním školním rokem se prolínaly zejména oslavy 105. výročí založení naší ZUŠ, díky čemuž byl tento školní rok mimořádně bohatý na kulturní akce, které jsme k tomuto výročí nachystali a které vyvrcholily celoškolním projektem A tak si tady žijeme, my z Marhulky 31.května 2013 na Černé louce, na kterém se podílela všechna oddělení školy. Ale kromě těchto mimořádných událostí probíhal školní rok jako každý jiný. Jako vždy je nelehké vybrat z plejády nejrůznějších aktivit, které škola v daném roce pořádá, ty nejpodstatnější. Žáci se úspěšně zúčastnili soutěží a přehlídek, všichni uchazeči byli úspěšní v přijetí na konzervatoř, účinkovali v těžko představitelném množství koncertů a vystoupení a podle počtu 66 letošních absolventů lze usuzovat, že žáky dlouholeté studium na naší škole těší. Většina akcí byla opět velmi kladně hodnocena odbornou i laickou veřejností, ze soutěží a festivalů jsme přivezli řadu krásných ocenění, ale i tak zůstávají rezervy pro další práci. Z vynikající spolupráce vedení ZUŠ s Klubem rodičů a přátel školy a Nadačním fondem Ostravský dětský sbor i letos vznikly projekty, které byly opět úspěšné u výběrových komisí na přidělení finančních prostředků z grantů, nebo dotací. Díky těmto finančním prostředkům mohl být částečně realizován výjezd Ostravského dětského sboru, výročí školy, ocenění nejlepších žáků a další. 14

15 Úspěšný školní rok vyvrcholil, jako každoročně, v obřadní síni mariánskohorské radnice Dík mimořádné spolupráci s ÚMOb Ostrava Mariánské Hory a Hulváky v čele s Ing. arch. Lianou Janáčkovou a našimi sponzory byla tato akce opět krásnou tečkou za uplynulým školním rokem. Závěrem bych chtěla poděkovat všem pracovníkům školy za mimořádné pracovní úsilí, které v průběhu tohoto školního roku vynaložili a díky jemuž tento školní rok přes svoji náročnost proběhl hladce. Tato výroční zpráva byla projednána se zaměstnanci ZUŠ Eduarda Marhuly dne 24. října Mgr. Pavla Kovalová ředitelka ZUŠ E. Marhuly 15

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Základní umělecká škola Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2012/2013 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní umělecká škola Zlín

Více

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace Základní umělecká škola Viléma Petrželky Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Předkládá: Mgr. Aleš Bína, ředitel

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-127/09-14 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Základní umělecká škola Zlín ČTYŘBAREVNÁ ŠKOLA. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2013/2014 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 (Veškeré údaje jsou uvedeny podle stavu k 31. 8. 2012, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak schváleno

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2011 Mgr. Dagmar

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Podmínky pro výuku... 4 2. Kapacita školy a prostorové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-90/09-07

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-90/09-07 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-90/09-07 Základní umělecká škola Karla Komzáka Týn nad Vltavou, okres České Budějovice Adresa: 375 01 Týn nad Vltavou,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 *** Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2008 Mgr. Dagmar

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více