Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612"

Transkript

1 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Přílha č. 4 DOKUMENTACE P:\GROUP\DATA_OI\AKCE_SPAL_TURBINA\PC3-VYVEDENÍ VÝKONU\PC3_FINAL\A- TECHN_PRILOHY_SMLOUVY\A4_DOKUMENTACE_FINAL_12_08_2012.DOCX Strana 1 Z 12

2 PC4-Ddávka transfrmátru 1. OBECNÉ POŽADAVKY ROZSAH DOKUMENTACE DODANÉ ZHOTOVITELEM POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ A PRŮVODNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTACE, MANUÁLY VŠEOBECNÉ POŽADAVKY DLE PROFESÍ 5 2. HARMONOGRAM PŘEDÁVÁNÍ DOKUMENTACE ROZSAH PRŮVODNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTACE STAVEBNÍ ELEKTRO MAR INSTRUMENTACE A PRVKY 11 Strana 2 z 12

3 PC4-Ddávka transfrmátru 1. OBECNÉ POŽADAVKY 1.1. ROZSAH DOKUMENTACE DODANÉ ZHOTOVITELEM ZHOTOVITEL je zdpvědný za ddání DOKUMENTACE, pžadvané a ppsané v tét přílze. Jedná se části: Prjektvá realizační dkumentace. Dkumentace skutečnéh stavu. Průvdně technická dkumentace ddavatelská dkumentace. Výsledky zkušek a testů. Manuály POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ A PRŮVODNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTACE, MANUÁLY Dkumentace bude zpracvána v suladu s platnými zákny a ČSN (které jsu pr TAMERO závazné) a dle zvyklstí OBJEDNATELE. Tyt zvyklsti nebudu respektvány puze v případě, že tyt budu v rzpru s ČSN, zákny a vyhláškami ČR. Navržené řešení bude patentvě čisté tj. jeh využití nebudu bránit práva z patentů či průmyslvých vzrů. Prjektvá realizační dkumentace bude vypracvána dle vyhlášky č.499/2006 Sb. přílha č.2 včetně dalších částí, které jsu uvedeny v přílhách tét pptávky. Prjektvá realizační dkumentace ve finální pdbě bude předána v tištěné frmě v šesti (6) vyhtvení v papírvé pdbě a ve dvjím (2) vyhtvení v elektrnické pdbě na CD. Dkumentace skutečnéh stavu - Opravená dkumentace dle skutečnéh stavu bude ddána ve trjím (3) vyhtvení v papírvé pdbě a v jednm (1) vyhtvení v elektrnické pdbě na CD. Průvdně technická dkumentace a manuály budu předány ve dvjím (2) vyhtvení v papírvé pdbě a v jednm (1) vyhtvení v elektrnické pdbě na CD. Manuály pr bsluhu a údržbu budu předány v českém jazyce. Paré č. 1 až 2 zpracvané Prjektvá realizační dkumentace ve finální pdbě budu razítkvána autrizvanu sbu ve smyslu zákna č. 360/1992 Sb. OBJEDNATEL si vyhrazuje práv prvádět kntrlu zajištěnsti a rzpracvansti dkumentace. K zajištění tht předpkladu je OBJEDNATELEM pžadván: Během zpracvávání dkumentace je pvinnstí ZHOTOVITELE rganizvat pravidelná prjekční setkání, z Strana 3 z 12

4 kterých vypracuje zápisy d dvu PRACOVNÍCH DNÍ. Výsledky z těcht prjekčních setkání budu průběžně zapracvávány d dkumentace. Při zpracvání dkumentace budu ddrženy následující zásady: Elektrnická verze dkumentace bude zpracvána dle pracvníh pkynu PP-33 Zpracvání a správa dkumentace prvzních subrů a stavebních bjektů a jeh přílh (celkem 7). Z výše uvedenéh pracvníh pkynu PP-33 zdůrazňujeme tyt základní údaje: Dkumentace bude předána OBJEDNATELI v následujících frmátech : Texty Tabulky MS WORD 2003(dc) MS EXCEL 2003 (xls) Výkresy (např. PFD, PID, dispzice atd.) AUTOCAD 2006 Generelní výkresy MICROSTATION J (dgn) Harmngramy MS Prject 2003 K dkumentaci v elektrnické frmě bude předána vyplněná tabulka EXCEL infrmacích každém výkresu a zprávě - Předávací prtkl (přílha č.3 k pracvnímu pkynu). Při předání dkumentace v elektrnické frmě, budu všechny subry předány na CD nsiči ve strmvé struktuře adresářů daných Objednatelem. Pžadavky na členění budu předány na prvním prjekčním setkání. Dkumentace bude zpracvána na nemdifikvané šablny výkresů standardizvané vtamero (přílha č.1 k pracvnímu pkynu). Jediná pvlená mdifikace šablny je dplnění lga a údajů ZHOTOVITELI atd. v ppisvém pli šablny, místě určeném pr ZHOTOVITELE. Systém číslvání výkresů a subrů: bude respektvat systém OBJEDNATELE (přílha č.2 k pracvnímu pkynu). Obvyklé číslvání výkresů v rámci částí a slžek dkumentace bude uveden v ppisvém pli, v místě určeném pr ZHOTOVITELE. Čísl výkresu a název subru budu shdné. Každý dkument v elektrnické verzi (výkres, zpráva) musí být předán jak jeden subr, bez připjených referencí, kmbinací půdrysů s řezy apd. a musí být čitelný, tj. případně pužité fnty, blky aj., ddat splu s dkumentací. Systém značení a číslvání aparátů dle KKS kódů. V případě, že se dkumentace bude dtýkat výkresů a zařízení, které jsu stávající, bude dkumentace těcht výkresů zpracvána jak revize stávajícíh výkresu a nebude Strana 4 z 12

5 vydáván nvý výkres. Způsb zakreslení změn bude dhdnut na prvním prjekčním setkání dle frmy předané dkumentace (papírvá, elektrnická frma). Dkumentace bude zpracvána v celém rzsahu v českém jazyce. ZHOTOVITEL zapracuje d čistpisu realizační dkumentace pžadavky z vnitrpdnikvéh a veřejnprávníh prjednání prjektvé dkumentace pr stavební pvlení. Stanviska předá OBJEDNATEL před zahájením prjekčních prací ppřípadě v jejím průběhu, pkud se smluvní strany nedmluví na jiné dbě zapracvání. V případě pžadavku veřejnprávníh rgánu na předlžení částí realizačníh prjektu bude tt zpracván včas před zahájením mntážních prací (platí zejména pr pžárně bezpečnstní zařízení). Prjednání zajistí OBJEDNATEL za účasti ZHOTOVITELE (na vyzvání). Během zpracvání dkumentace budu prbíhat pravidelná prjekční setkání předběžně každé dva (2) týdny. Knkrétní termíny budu dhdnuty mezi ZHOTOVITELEM a OBJEDNATELEM. Připmínky z těcht prjekčních schůzek budu zapracvávány d Dkumentace průběžně a t jak v papírvé, tak v elektrnické verzi. Před vydáním knečné verze dkumentace bude dkumentace prjednávána se zástupci OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL předá OBJEDNATELI pět (5) PRACOVNÍCH DNŮ před tímt prjednáváním tři (3) kpie návrhu jedntlivých kapitl a výkresů v papírvé a jednu v elektrnické frmě (pkud se smluvní strany nedhdnu jinak). Vzniklé změny ve všech prfesích budu zakresleny d suvisejících výkresů stávající dkumentace (t.j. dkumentace, předané ZHOTOVITELEM jak pdklad pr prjednání). Připmínky OBJEDNATELE budu zapracvány d knečné verze dkumentace VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA REALIZAČNÍ DOKUMENTACI DLE PROFESÍ Stavební Stavební část bude plně respektvat přílhu č. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb. S navázáním na přílhu č. 1 téže vyhlášky ve vazbě na zpracvaný prjekt pr stavební pvlení. Strana 5 z 12

6 Strjní Strjní část dkumentace musí být rzšířena data sheety každéh zařízení, izmetrické výkresy ptrubních tras, celkvé supisy pžadvanéh materiálvéh zabezpečení rzdělené na jedntlivé typy zařízení (trubky, příruby,armatury, ptrubní ulžení atd.) a ptrubní dispzice. Sučástí realizační dkumentace bude vypracvaný seznam napjvacích bdů. Budu rzlišeny napjvací bdy, které budu realizvány v zarážce a mim zarážku. Zařízení silnprudé elektrtechniky Technická zpráva Základní technické údaje, napěťvá sustava, způsb chrany před úrazem elektrickým prudem, určení vnějších vlivů. Energetické bilance instalvanéh a maximálníh sudbéh příknu. Způsb měření sptřeby elektrické energie, kmpenzace. Způsb technickéh řešení napájecích rzvdů d napjení na rzvdnu síť k hlavnímu a pdružným rzvaděčům, zařízením a sptřebičům. Způsb řešení náhradních zdrjů. Ppis technickéh řešení světlvací sustavy včetně vládání. Ppis technickéh řešení zásuvkvých kruhů. Ppis technickéh řešení napjení vzduchtechniky, chlazení, tpných systémů, zdravtní techniky, pžárních systémů na elektricku energii včetně vládání MaR. Ppis technickéh řešení připjení pžárních systémů, EPS, EZS, kamervéh systému, MaR a jejich krdinace se silnprudými zařízeními. Ppis technickéh řešení napjení technlgických celků ( systémy slabprudé, výtahy, eskalátry). Způsb ulžení kabelvéh neb jinéh vedení vůči stavebním knstrukcím. Ppis způsbu a prvedení uzemnění a blesksvdu včetně uzemňvací sustavy. Výkresvá část Jednpólvá schémata vyjadřující elektrický rzvd v řešeném bjektu. Jednpólvá, ppřípadě vícepólvá schémata s značením typu a druhu zařízení vystihující způsb napájení. Schéma vystihující způsb řízení, bsluhy, řešení vazby blkvání a dalších speciálních pžadavků. Silnprudé rzvdy a zařízení zakreslené d půdrysů. Strana 6 z 12

7 Výkresvá dkumentace půdrysů (rzdělit na část světelných, napájecích a zásuvkvých rzvdů). Pdrbná instalační schémata (půdrys), výkresy tras rzvdů s udáním rzměrů prfilů kanálů, lávek apd. Výkresy uzemňvací sustavy. Seznam strjů a zařízení,včetně supisu kabelů a vdičů. MaR; SŘTP Rzsah a číslvání realizační dkumentace dle Směrnice PP-33 vč. přílh. Průvdní zpráva Identifikační údaje stavby a investra, vymezení rzsahu prjektu Základní údaje charakterizující stavbu, ppis z hlediska účelvé funkce Přehled výchzích pdkladů, pdle kterých byl prjekt zpracván Členění na prvzní subry a stavební bjekty Technická zpráva Ppis elektrických parametrů a rzvdu elektrické energie Ppis prstředí Napěťvá sustava Způsb chrany Způsb zemnění a stínění Stručný technlgický ppis Ppis měření a zásady výběru a umístění přístrjů Ppis kabelvých tras Ppis systému značení kruhů Ppis systému značení kabelů a vdičů Pužité symbly a zkratky Rzvaděče Pžadavky na statní prfese Specifikace prtipžárních ucpávek Řídící systém Ppis řídícíh systému a schéma prcesníh řízení Pdrbná HW specifikace Seznam vstupů a výstupů řídícíh systému Seznam vstupů pr ddělený signalizační a interlcking systém Ppisy regulačních smyček případně vývjvý diagram vazeb lgická schémata Seznam a nastavení alarmů Prtkl stanvení prstředí Seznamy Seznam měřících bvdů Strana 7 z 12

8 Výpčty Seznam místních měření Seznam přístrjů Specifikační listy přístrjů (data sheets) Seznam kabelů Seznam a spec.mntážníh materiálu, seznam trubek atd. Regulačních ventilů Hladinměrů Průtkměrů Jiskrvě bezpečné bvdy výpčet úbytků napětí Výkresy dispzic a instalací Dispzice instrumentace Dispzice skříní MaR v prvzu Dispzice zařízení v technické místnsti Kabelvé trasy v prvzu Rzvdy vzduchu Instalační výkresy-detaily (hk up) Dispzice zařízení MaR v prvzu Dispzice zařízení MaR ve velínu Dispzice zařízení MaR v technické místnsti Kabelvé trasy v technické místnsti Kabelvé trasy ve velínu Uzemnění technické místnsti a velínu Kabelvé prstupy se značením prtipžárních prstupů Schémata elektrických zapjení Schéma bvdů Svrkvá schémat v pli sdružvací krabice Svrkvá schémata velín Schémata napájení z UPS PID schémata Katalgvé listy pužitých měřidel a zařízení. Bez čísla vlžené kpie Elektrické pžární signalizace (EPS) Technická zpráva Návd na kntrlu prvzuschpnsti vyhrazenéh pžárně bezpečnstníh zařízení, údržby a prav. Prtkl stanvení prstředí Seznam a specifikace zařízení EPS Seznam a specifikace mntážníh materiálu, seznam trubek Seznam kabelů EPS Blkvé schéma EPS Dispziční schémata čidel EPS v prvzu (budvě) Strana 8 z 12

9 Dispziční schémata zařízení EPS v prvzu (budvě) Dispziční schémata zařízení EPS ve velínu (technické místnsti) Schémata kabelvých tras EPS Svrkvá schémata EPS Schémata zapjení EPS Schémata napájení EPS Kabelvé prstupy EPS se značením prtipžárních prstupů Plynvá detekce (GDS) Technická zpráva Návd na kntrlu prvzuschpnsti vyhrazenéh pžárně bezpečnstníh zařízení, údržby a prav. Prtkl stanvení prstředí Seznam a specifikace zařízení GDS Seznam a specifikace mntážníh materiálu, seznam trubek Seznam kabelů GDS Blkvé schéma GDS Dispziční schémata čidel GDS v prvzu (budvě) Dispziční schémata zařízení GDS v prvzu (budvě) Dispziční schémata zařízení GDS ve velínu (technické místnsti) Schémata kabelvých tras GDS Svrkvá schémata GDS Schémata zapjení GDS Schémata napájení GDS Kabelvé prstupy GDS se značením prtipžárních prstupů Rzvdy slabprudu Technická zpráva Prtkl stanvení prstředí Seznam a specifikace zařízení slabprudu Seznam a specifikace mntážníh materiálu, seznam trubek Seznam slabprudých kabelů Dispziční schémata zařízení slabprudu v prvzu (budvě) Schémata slabprudých kabelvých tras Svrkvá schémata slabprudu Schémata zapjení slabprudu Schémata napájení slabprudu Kabelvé prstupy slabprudých sítí se značením prtipžárních prstupů Strana 9 z 12

10 2. HARMONOGRAM PŘEDÁVÁNÍ DOKUMENTACE DOKUMENTACI je pžadván předat v následujících termínech: Prjektvá realizační dkumentace k připmínkám část stavební a elektr část 1 měsíc před vydáním finální verze Finální verze prjektvé realizační dkumentace část stavební Finální verze prjektvá realizační dkumentace část elektr Dkumentace skutečnéh prvedení 1 měsíc p PAC Průvdně technická dkumentace Prtkly kmplexních zkuškách Návdy na bsluhu, údržbu (vyžadvány v českém jazyce) Výchzí revizní zpráva prvedení mntáže Prhlášení shdě při PAC při PAC při PAC při PAC při PAC 3. ROZSAH PRŮVODNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTACE Průvdně technická dkumentace bude bsahvat minimálně: 3.1. STAVEBNÍ Vytyčení a závěrečné zaměření (db.gedetem) dknčenéh díla vč. el. verze a jeh prjednání s dbrnými pracvníky Objednatele. Objí bude předán v papírvé i elektrnické frmě (na CD) Zápis prhlídce stavebních částí, které budu následně zakryty či znepřístupněny (zejména kntrla cel. Výztuží ŽB knstrukcí apd.) Atesty a prhlášení shdě na pužité materiály ve smyslu zákna 22/1997 Sb., svědčení vhdnsti izlací a nátěrů. Prtkl prvedeném hutnění zásypů,míra hutnění dle prjektu. Seznam svářečů vč. čísel svař. průkazů a rzsahu právnění. Dklad místě a způsbu zneškdnění dpadů suvisejících s akcí (výkpvá zemina, stavební dpad z demlice,zbytkvé materiály p mntáži a stavebních pracích atd.). Strana 10 z 12

11 Další nezbytné prtkly a atesty vyplývající z dkumentace a realizace. Ostatní výše neuvedené revize a dklady vycházející s prváděných prací a daných platnými zákny a vyhláškami 3.2. ELEKTRO Technická data ddanéh zařízení Katalgvé listy s úplným bjednacím číslem Testvací a kalibrační prtkly Prtkly nastavení frekvenčních měničů Revizní zpráva (prtkl) d elektrzařízení dle ČSN Prtkly kvalitě a kmpletnsti (ISO ) Návdy pr mntáž a bsluhu, včetně výkresvé dkumentace Předpis pr údržbu Seznam náhradních dílů pr 2-letý a 5-tiletý prvz Zápisy prvedení zkušek Prhlášení shdě na pužité materiály ve smyslu zákna 22/1997 Sb. a jeh nvelizací Prtkly uzemnění Dklady místě a způsbu zneškdnění dpadů Prtkly prvedení prtipžárních přepážek včetně certifikátů dle vyhlášky 246/2001 Sb. a pdkladů bjednatele dle standardů SYNTHOS Kralupy a.s. Osvědčení pr mntáž prtipžárních přepážek Ostatní výše neuvedené revize, prtkly a dklady vycházející z prváděných prací a daných platnými zákny a vyhláškami 3.3. MAR INSTRUMENTACE A PRVKY Technická data ddanéh zařízení. Katalgvé listy s úplným bjednacím číslem. Manuál s následujícími infrmacemi. Instalační a prvzní instrukce (návd na mntáž a bsluhu ) s udáním ND včetně referenčních čísel v českém jazyce. Seznam dpručených náhradních dílů pr dhdnutý n letý prvz. Instrukce pr najíždění a zkušky. Instrukce pr prvádění údržby. Dpručený způsb cejchvání, měření, kalibrací. Seznam dpručených testvacích a kalibrvacích pmůcek. Testvací a kalibrační prtkly. Kalibrační prtkly. Strana 11 z 12

12 Ověřvací prtkly a schválení typu pr měřidla v kategrii pracvních měřidel stanvených vyplývající se zákna č.505/1990 Sb., metrlgii ve znění pzdějších předpisů. Výpisy parametrizace z elektrnických zařízení nastavvací parametry. Revizní zpráva ( prtkl) d elektrzařízení dle ČSN.. Prhlášení shdě dle zákna 22 a příslušné nařízení vlády. Prtkly kvalitě a kmpletnsti (ISO ). Prtkly EMC. Dkumentace pr pžárně bezpečnstní zařízení včetně certifikátů dle vyhlášky 246/2001 Sb. a pdkladů bjednatele dle standardů SYNTHOS Kralupy a.s.. Ověřvací výpčty jiskrvě bezpečných kruhů (budu-li pužity). Strana 12 z 12

Instalace plynové spalovací turbíny a úprava kotelny Smlouva o DÍLO Napojení spalovací turbíny a úprava kotelny DOKUMENTACE

Instalace plynové spalovací turbíny a úprava kotelny Smlouva o DÍLO Napojení spalovací turbíny a úprava kotelny DOKUMENTACE Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC2 Část A Přílha č. 4 Instalace plynvé spalvací turbíny a Smluva DÍLO Napjení spalvací turbíny a DOKUMENTACE 1.

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Smlouva o Dílo na realizaci akce

Smlouva o Dílo na realizaci akce INVEST s.r.. Zadávací dkumentace Snížení emisí na ktli K1 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO INVEST s.r.. Kralupy nad Vltavu Zakázka Část A Přílha č. 4 Snížení emisí na ktli K1 Smluva Díl na realizaci akce

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/1647. Smlouva o Dílo na realizaci akce

Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/1647. Smlouva o Dílo na realizaci akce Zadavatel: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/1647 Část A Příloha č. 4 Smlouva o Dílo na realizaci akce DOKUMENTACE D:\USERS\KOSCIELNIK-A\DOCUMENTS\OGŁOSZENIA\2013\VI.2013\26.06.2013_TAMERO\A4

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

Zakázka Přemístění horkovodní stanice blokové kotelny Smlouva o Dílo na realizaci akce Přemístění horkovodní stanice blokové kotelny

Zakázka Přemístění horkovodní stanice blokové kotelny Smlouva o Dílo na realizaci akce Přemístění horkovodní stanice blokové kotelny Zadavatel: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Zakázka Část A Příloha č. 4 Smlouva o Dílo na realizaci akce DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY 3 1.1. ROZSAH DOKUMENTACE DODANÉ ZHOTOVITELEM 3 1.2. POŽADAVKY

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše splupráce s persnálním ddělením Naše splečnst má pr své ptřeby ale i pr ptřeby Vás, zaměstnanců zřízen persnální ddělení. Jeh pracvníci budu jedni z prvních,

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

"ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11

ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11 .nanční ředitelství :a 1, Luzarská ls/7 a~ SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., Občanský zákník, v platné znění (dále jen "Občanský zákník"), (dále jen" Sluva") Název

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Souhrn standardů pro projektování a realizaci staveb ve FN /vč. rekonstrukcí a modernizací/, vyplývajících z provozu a údržby technických zařízení

Souhrn standardů pro projektování a realizaci staveb ve FN /vč. rekonstrukcí a modernizací/, vyplývajících z provozu a údržby technických zařízení Přílha č. 2 Suhrn standardů pr prjektvání a realizaci staveb ve FN /vč. reknstrukcí a mdernizací/, vyplývajících z prvzu a údržby technických zařízení Klempířské prvky a kvvé knstrukce Přednstně z materiálů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Název zakázky: Předmět zakázky: HSUL-3904-02/ÚE-2013 Osbní chranné pracvní prstředky. Ddávka svítilen na přilbu pr hasiče - rámcvá smluva

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ)

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ) Resrtní systémy centralizvanéh zadávání (RS CZ) Transparentní nvela aneb C je v té krabici? Ing. Pavel Brž ředitel divize rzvjvých prjektů CS-PROJECT pbrz@cs-prject.cz 04. 10. 2012, Htel Olympik Tristar

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

elektrickým proudem Příručka pro hodnocení rizik v malých a středních podnicích www.issa.int Klikněte na Prevention Sections pod Quick Links

elektrickým proudem Příručka pro hodnocení rizik v malých a středních podnicích www.issa.int Klikněte na Prevention Sections pod Quick Links Na publikaci splupracvaly následující mezinárdní sekce ISSA, u kterých lze získat případně další infrmace: 9 Nebezpečí Příručka pr hdncení rizik v malých a středních pdnicích úrazu elektrickým prudem Identifikace

Více

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016 Pdmínky sutěže Odbr SMT 2.10.2015 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2015/2016 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC Zadávací dkumentace Přílha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pr část 2 Nákup univerzálníh kabelážníh systému a rzvaděčů pr DC Obsah Obsah... 1 1 Předmět zakázky... 2 2 Technická specifikace...

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební Sp. Zn.: MO-SD000I 8/14-3JBk V Olmuci dne 14. ledna 2014 C. j.: DUCR-2034/14/Bk Telefn: +420 601 552 657 Oprávněná úřední sba: Bureš Jakub Ing. E-mail:

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

1 CHARAKTERISTIKA LPZ

1 CHARAKTERISTIKA LPZ 1 HARAKTERISTIKA LPZ 1.1 Název/typ Autmatizvaný meterlgický pzrvací systém Autmated Weather Observing System AviMet (AWOS AviMet), využívající následující čidla instalvaná na LKMT: 1.2 Funkce Měřič mnžství

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

Přestěhování Domova důchodců Černožice zahrnuje přestěhování 74 104 klientů :

Přestěhování Domova důchodců Černožice zahrnuje přestěhování 74 104 klientů : Přílha č. 1 - Technické pžadavky na přestěhvání DD Černžice 1. Rzsah přestěhvání Přestěhvání Dmva důchdců Černžice zahrnuje přestěhvání 74 104 klientů : až 40 klientů dmva pr seniry, až 64 klientů dmva

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ 1 Flexibilní dpvěď na tvrdé pžadavky je systém kmpnent, který může být knfigurván, tak aby vytvřil ptimální řešení pr Vaše

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: POLIČKA LOKALITA MÁNESOVA regulační plán Evidenční čísl: 27 006 139 Přizvatel:

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

1 CHARAKTERISTIKA LPZ

1 CHARAKTERISTIKA LPZ 1 CHARAKTERISTIKA LPZ 1.1 Název/typ Autmatizvaný meterlgický pzrvací systém Autmated Weather Observing System AviMet (AWOS AviMet), využívající následující čidla instalvaná na LKTB: 1.2 Funkce Měřič mnžství

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

V Hradci Králové dne: 04.02.2014

V Hradci Králové dne: 04.02.2014 V Hradci Králvé dne: 04.02.2014 Dplňující infrmace a známení prdlužení lhůty pr pdání nabídek Vážení uchazeči, zasíláme Vám dplňující infrmace a známení prdlužení lhůty pr pdání nabídek k veřejné zakázce:

Více

Veřejné zakázky. Obsah semináře. Právní prostředí. Právní úprava. zakázek

Veřejné zakázky. Obsah semináře. Právní prostředí. Právní úprava. zakázek Veřejné zakázky Olmuc 3. března 2009 www.eurpace.cz Obsah semináře 1. Právní prstředí 2. Veřejné zakázky pdle zákna 3. Metdický pkyn pr zadávání zakázek a veřejných zakázek 4. Diskuze 2 Právní prstředí

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. Název zadavatele: Emc spl.

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Magisterský program: 5. ročník, zimní semestr, zaměření NPS, APS 14. 9. 2007

Magisterský program: 5. ročník, zimní semestr, zaměření NPS, APS 14. 9. 2007 Magisterský prgram: 5. rčník, zimní semestr, zaměření NPS, APS 14. 9. 2007 Zadání: Vypracujte návrh bjektu za předem specifikvaných krajvých pdmínek, v předepsaném stupni pdrbnsti a frmě úpravy. Objekt

Více

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B.

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B. - \ Městský rzvjvý fnd Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsán v bdi. rejstříku Krajskéh sudu v Hradci Králvé ddíl B. vlžka 1822 MR FP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon)

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD Obecná ustanvení Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více