Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2010/ Mgr. Zdeněk Babinec ředitel školy

2 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy e) údaje o výsledcích vzdělávání ţáků f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí j) základní údaje o hospodaření školy k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení m) údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 2

3 Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace A) Základní údaje o organizaci Název školy: Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Adresa školy : ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice, Štramberská 294 Byla zřízena jako příspěvková organizace S identifikačním číslem zařízení (IZO) Identifikátor zařízení : IČO: Účet u KB, a.s., pobočka Kopřivnice, č.ú /0100 Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj Datum zařazení do sítě škol: Změna zařazení do sítě škol: s platností od Kapacita školy dle zařazení: 700 ţáků Telefon: , , Adresa www stránek školy: Ředitel školy: Statutární zástupce: Mgr. Zdeněk Babinec Mgr. Břetislav Chovanec Odloučená pracoviště: 1. se sídlem ve Štramberku, Bařiny č. 571 hudební a výtvarný obor telefon: vedoucí pracoviště Milena Mojžišová 2. se sídlem v Základní škole v Rybí č. 110 hudební obor telefon: vedoucí pracoviště Jana Vyvialová 3

4 B) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku: Výuka ve škole byla rozdělena do tří oborů: obor hudební obor taneční obor výtvarný Výuka ve školním roce 2010/2011 probíhala podle platných učebních plánů a osnov. Vyučovalo se: - v hudebním oboru podle učebních plánů zveřejněných ve Věstníku MŠMT, sešit č. 1/1989, nebo podle upravených učebních plánů schválených MŠMT pod čj /95-25, - ve výtvarném oboru podle vzdělávacího programu schváleného MŠMT pod čj / a upravených učebních plánů schválených pod čj / výuka tanečního oboru probíhala podle vzdělávacího programu pro přípravné studium a I. stupně základního studia schváleného MŠMT pod čj / , upravených učebních plánů přípravného studia a I. stupně základního studia schválených pod čj / a podle vzdělávacího programu pro II. stupeň základního studia a rozšířeného studia pod čj / Škola se v současnosti řídí výše uvedenými závaznými učebními plány a vyhláškami. S postupem schvalovacího řízení RVP pro ZUŠ jsou i pedagogičtí zaměstnanci postupně proškolováni a zapojeni do tvorby ŠVP podle schváleného harmonogramu. C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Počty zaměstnanců k : 34 Pedagogičtí zaměstnanci: 28 Nepedagogičtí zaměstnanci: 6 Počet pedagogických pracovníků na plný úvazek: Počet pedagogických pracovníků na zkrácený úvazek: Počet nepedagogických zaměstnanců:

5 Kvalifikační předpoklady: konzervatoř, VŠ konzervatoř VŠ nedostatečná kvalifikace SUPŠ Metodické orgány ZUŠ Zdeňka Buriana ve školním roce 2010/2011 Hudební obor vedoucí oboru R.Talpová; částečně B.Chovanec Vedoucí předmětových komisí : klávesových nástrojů F.Borovský smyčcových nástrojů H.Vyhlídalová dechových nástrojů I.Krčmáriková hudební nauky B.Chovanec Členy předmětových komisí jsou všichni vyučující daného oddělení Výtvarný obor vedoucí oboru H.Lengálová Taneční obor vedoucí oboru D.Vraspírová D) Údaje o počtech ţáků ve studiu přípravném, základním a ve studiu pro dospělé Počet ţáků v přípravném studiu 127 Počet ţáků v základním studiu: 535 Ve studiu pro dospělé: 7 Celkem studovalo: 669 E) Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání - počet ţáků, kteří absolvovali I. stupeň 46 ţáků - počet ţáků, kteří absolvovali II. stupeň 7 ţáků 5

6 Počet ţáků, kteří ukončili studium: Hudební obor 20 ţáků Výtvarný obor 19 ţáků Taneční obor 14 ţáků Celkem ukončilo studium 53 ţáků Informace o stavu ţáků v jednotlivých oborech K II. pololetí V průběhu školního roku ukončilo studium HO TO VO celkem Hudební obor Výtvarný obor Taneční obor 50 0 Hudební obor Výtvarný obor Taneční obor Podíl hudebního oboru vůči ostatním k Počet ţáků HO 294 TO + VO HO TO + VO HO TO + VO 6

7 Počty ţáků hudebního oboru podle nástrojů: Hra na klavír 100 Hra na el.klávesové nástroje 13 Hra na akordeon 9 Hra na housle 60 Hra na violoncello 9 Hra na kontrabas 3 Hra na zobcovou flétnu 62 Hra na příčnou flétnu 14 Hra na hoboj 2 Hra na fagot 1 Hra na trubku 3 Hra na cimbál 3 Hra na kytaru 13 Hra na violu 2 Počty ţáků v hudební nauce PHV ročník ročník ročník ročník ročník 17 Počty ţáků v souborech Smyčcové soubory 26 Komorní hra - klavíry 41 Soubory ZF 16 Soubory PF 11 Komorní hra - akordeony 3 Dřevěné dech.nástroje 3 Ţesťové nástroje 2 Folklórní soubory cimbálová muzika 20 Komorní hra - kytara 8 Komorní hra el. klávesy 6 7

8 F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Základní umělecké školy patří svým posláním mezi instituce, které v rámci výchovně-vzdělávacího procesu působí na mladou generaci preventivně vzhledem k negativním sociálně patologickým jevům. V této oblasti jsme zatím nebyli nuceni řešit ţádný závaţný problém.škola prosazuje velmi úzkou spolupráci s rodičovskou veřejností, upřednostňujeme osobní kontakt vyučujících s rodiči našich ţáků. Tím je mimo jiné také zajištěna maximální informovanost o prospěchu ţáků a téţ o připravovaných akcích a činnosti školy. Prostřednictvím informační nástěnky ve vstupu do budovy, internetu a vyučujících jsou rodiče informováni o aktualizacích školního a organizačního řádu školy. Všichni zaměstnanci školy sledují chování dětí ve vyučování i o přestávkách, případně při vystoupeních a exkurzích či soutěţích, a předcházejí tak moţnému projevu šikany mezi dětmi. Při větších školních akcích vypomáhají s dozorem rodiče ţáků. Škola spolupracuje se SRPDŠ (Sdruţení rodičů a přátel dětí a školy). V době školního vyučování konají nad ţáky o přestávkách dohled pedagogičtí pracovníci podle vyvěšeného rozpisu, pravidelně kontrolovaného a aktualizovaného zástupcem ředitele školy. Ve vestibulu školy je v době od 16:15 do konce vyučování pověřena dohledem školnice, umoţňující případný kontakt s učiteli nebo vedením školy. G) Údaje o DVPP a další školení: Vedení školy přikládá velkou váhu dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů a seminářů pro učitelé ZUŠ se v posledních létech zlepšuje. DVPP se uskutečňuje podle ročně aktualizovaného plánu DVPP, který vychází z potřeb školy a vychází vstříc zaměstnancům, kteří mají zájem se dále vzdělávat a obohacovat tak výuku novými poznatky a metodami výuky. Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo podle stávajícího plánu DVPP, který byl během roku aktualizován, především v oblasti Studium k prohlubování odborné kvalifikace a tvorba ŠVP. Účast na těchto školeních DVPP: Smyčcové soboty 9/10 6/11 Vyhlídalová Moderní metody výuky hry na ZF Krčmáriková, Pukovcová Uplatnění akordeonu v současnosti Vyvialová Ostravská setkání se ZF Pukovcová, Krčmáriková Školení BOZP zaměstnanci Školení PO Chovanec, Babinec Flétnová dílna Pukovcová Enkaustika Benišová, Babinec, Dobiášová 11. nár.přehlídka VO ZUŠ ČR Babinec, Lengálová 8

9 Vizuální aktivace v pedag.procesu Příprava a sestavení účetní závěrky Platové předpisy Aktuality v hospodaření a účtování PO Spisová sluţba - KÚ Babinec Orlíková Chalupová Orlíková Orlíková Účast na všech školeních a seminářích k tvorbě ŠVP organizovaných Artprogramem pro ředitele ZUŠ, školní týmy a koordinátory. H) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: Hlavní aktivity školy Škola zve do své hlavní budovy v Kopřivnici rodiče i veřejnost k prohlídkám výstav výtvarného oboru v odpoledních hodinách v době provozu školy. V koncertním sále školy se pravidelně konají veřejnosti přístupné třídní předehrávky a menší koncerty, recitály současných i bývalých ţáků školy a absolventské koncerty. Pro širší veřejnost hudební obor připravoval jako kaţdoročně mimoškolní koncerty v katolickém domě v Kopřivnici, v kině PULS v KD, v kulturním domě ve Štramberku a v Rybí. Ţáci školy se představili veřejnosti na vernisáţích výstav, společných koncertech a přehlídkách s jinými subjekty v našem i jiných městech. Taneční obor pravidelně vystupoval na významných akcích ve městě (např. taneční přehlídka Tatra, Kopřiva) a na jaře uspořádal dva velké taneční koncerty pro veřejnost v kulturním domě v Kopřivnici, na kterém se veřejnosti představily téměř všechny děti tohoto oboru. Následně byl program 4x představen školám v Kopřivnici jako výchovný koncert. Výtvarný obor připravil pro veřejnost kaţdý měsíc novou výstavu ve školní galerii, účastnil se výstav a přehlídek regionálního i celostátního charakteru. Nejzajímavější práce svých ţáků zpřístupňuje k prohlídce i ve virtuálních galeriích na webových stránkách školy. Účastnil se krajské výtvarné přehlídky výtvarných oborů ZUŠ v Karviné, soutěţe Můj sen v Příboře,... Z dalších akcí výtvarného oboru: soustředění na Horní Bečvě, výtvarné animace v Domě umění v Ostravě výstava výtvarného oboru v muzeu Fojtství v Kopřivnici květen červen 2011 realizace řady výtvarných projektů např. Hry bez hranic, společně s ZŠ a MŠ MOTÝLEK (handicapované děti) - Ostrov splněných přání Škola o své činnosti informuje veřejnost na informačních panelech ve vstupu do budovy, v pronajaté vitríně v centru města a na internetu. Zejména na webových stránkách školy můţe veřejnost nahlédnout do školy prostřednictvím fotografií. 9

10 Hudební obor Ve školním roce 2010/2011 byla výuka v ZUŠ Zdeňka Buriana směřována k těmto cílům: 1. Individuální připravenost ţáků (intonace, technika hry na nástroj, vystupování ţáka na veřejnosti, přístup k hudbě) 2. Zapojení ţáků do hudebních kolektivů a vystoupením na veřejnosti (komorní seskupení, soubory) dva folklórní soubory (starší a mladší cimbálová muzika) a školní smyčcový orchestr 3. Plnění učebních plánů, postupná práce na ŠVP Hudební výuka je směřována k vytvoření základního, všestranného zvládnutí teoretických a praktických stránek hry na jednotlivé nástroje. Ţáci jsou připravováni jak k běţnému vnímání hudby jako kulturní součásti vzdělaného moderního člověka, tak k moţnosti pokračovat dál v profesionálním studiu hry na zvolený nástroj na konzervatořích nebo školách se zaměřením na umělecké obory. Všichni ţáci jsou podle platných učebních osnov zařazováni do dalších předmětů, jako je hudební nauka, komorní, souborová a orchestrální hra. Výuka ţáků je zabezpečována kvalifikovaným pedagogickým sborem se zaměřením na nástrojovou aprobaci, coţ je výsledkem mnohaletého snaţení o tuto skutečnost a důsledkem tohoto stavu je vzrůstající zájem o výuku v hudebním oboru ze strany dětí i rodičů. Naše ZUŠ zajišťuje nadstandardní podmínky pro výuku jak v nástrojovém inventáři, který se stabilně doplňuje o nové nástroje a zároveň starší nástroje jsou pravidelně udrţovány, tak ve vybavení pracoven didaktickou technikou, notovým materiálem apod. Umístění ţáků našeho hudebního oboru v soutěţích ZUŠ: V okresních kolech škola získala celkem: 1. místo místo 2 3. místo 1 Postup do krajského kola 12 VÝSLEDKY KRAJSKÝCH KOL SOUTĚŢÍ ZUŠ 1. místo 3 2. místo 4 3. místo 3 10

11 Další akce hudebního oboru ve školním roce 2010/2011: Škola pořádala ve svém koncertním sále pravidelně třídní předehrávky (29), vánoční (4) a absolventské koncerty (4), které byly přístupny veřejnosti. Řada vystoupení se konala i mimo naše město a místa odloučených pracovišť, zejména vystoupení cimbálové muziky Pramínky. Závěrem školního roku pravidelně pořádá koncert v kině PULS v Kopřivnici, odloučená pracoviště koncerty v místě působení. Naši ţáci se účastnili vystoupení v rámci kruhu přátel hudby v KDK, vernisáţí, dnů otevřených dveří pro MŠ a dalších akcí ve škole i mimo školu. Jednou z nejvýznamnějších akcí hudebního oboru byl cyklus koncertů pro veřejnost v okolních městech pod názvem Jablúčko a sakura /japonsko-česká setkání s lidovou tradicí a folklórem/ (Příbor, Hukvaldy, Nový Jičín, Rybí, Studénka a následně natáčení v TV Noe v Ostravě) a v Kopřivnici - výroční koncert Pramínků (10 let existence) Jablúčko a sakura

12 Taneční obor Taneční obor navštěvovalo ve školním roce 2010/ ţáků. V přípravném ročníku bylo 55 dětí ve věku 5 a 6 let, zbytek ţáků ve věku 7 aţ 18 let navštěvoval I. a II. stupeň. Vyučováno bylo 61 hodin s 15 hodinami korepetice. Vedoucí tanečního oboru: p. uč. Drahomíra Vraspírová Interní učitelé: p.uč. Iveta Czáránová, p. uč. Nikita Broţková Korepetice v TO: p.uč. Milan Dobeš (zástup za MD) Ve dnech se konalo taneční soustředění v areálu Horní Bečvy. ţáků p. uč. Ivety Czáránové a p.uč. Drahomíry Vraspírové proběhlo taneční soustředění ţáků p. uč. Nikity Broţkové. Také letos proběhly ukázkové hodiny přípravného tanečního ročníku u p. uč. Vraspírové a p. uč. Broţkové. Zde se ţáci mohli pochlubit, co nového se od září naučili. Se začátkem školního roku se kromě výuky tanečního oboru rozběhly i nejrůznější akce, včetně příprav na různá nadcházející vystoupení. Hned po Novém roce nastala plesová sezóna a starší ţáci mají mnoho příleţitosti k tanečnímu vystoupení. Ve druhém pololetí se učitelé se svými ţáky účastnili nesoutěţních i soutěţních přehlídek a získali mnoho různých ocenění poroty. Ţáci tanečního oboru vystupují pravidelně na různých akcích v našem městě i mimo město Kopřivnice. V měsíci květnu se konaly dva velké taneční koncerty s 36 tanečními čísly v KDK. Těchto koncertů se účastnili všichni ţáci navštěvující náš taneční obor. Oba koncerty byly do posledního místa vyprodány. C elkem je navštívilo přes 900 návštěvníků. Absolventské vysvědčení obdrţelo v I. stupni 14 ţáků. Výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ se konaly čtyřikrát se zkráceným programem. Posláním tanečního oboru je poskytnout výuku ţákům, kteří mají zájem o taneční umění. Cílem tanečního oboru ZUŠ je dosáhnout toho, aby tvořený pohyb byl kultivovaný, vytvářený z vnitřních pocitů, z radosti, z určitého hudebního záţitku. Na základě talentových zkoušek a pohybových dispozic jsou přijímáni ţáci k základnímu studiu. Ti nejmladší rozvíjejí svůj dětský přirozený pohybový projev v přípravné taneční výchově, kde si uvědomují pohyby svého těla, získávají prostorové a hudební cítění. Pro školní rok 2011/2012 bylo přijato nových 28 ţáků do přípravné taneční výchovy. Dle obnovených přihlášek, které ţáci odevzdali svým třídním učitelkám, bude ve školním roce 2011/2012 vyučováno 16 skupin I. a II. stupně. Na mateřskou dovolenou nastoupí o prázdninách p.uč. Iveta Czáránová a za ní bude vyučovat p. Aneta Řeháková, absolventka naší školy, absolventka Praţské konzervatoře. Poděkovaní patří všem učitelkám tanečního oboru, které svou práci dělají rády a s plným nasazením vyučují taneční obor, podílí se při přípravě ţáků na soutěţní přehlídky a nácviku krásných tanečních skladeb. Hodnotila D.Vraspírová, vedoucí oboru 12

13 Hlavní vystoupení tanečního oboru: TATRA 2010 V KDK Vystoupily dívky II. stupeň p.uč. Ivety Czáránové PAFORTA 2010 soutěţní přehlídka dětkých a mládeţnických tanečních souborů Ostrava Účastnili se ţáci p.uč.d. Vraspírové s tancem S DVOJÍ TVÁŘÍ PLES ABSOLVENTŮ KDK Vystoupily ţákyně SPD p.uč. D. Vraspírové KVĚTINOVÝ PLES Katolický dům Vystoupily ţákyně SPD p.uč. D. Vraspírové MAŠKARNÍ PLES ZÁVIŠICE Vystoupily ţákyně 3./II. st. p.uč. D. Vraspírové KABARET, S DVOJÍ TVÁŘÍ TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ HORNÍ BEČVY Zúčastnily se ţákyně p.uč. Drahomíry Vraspírové a Ivety Czáránové MUZIKANTSKÝ PLES v KDK Tanečnice p.uč. Ivety Czáránové PLES HASIČSKÝ HUKVALDY Vystoupila: děvčata SPD p.uč. Drahomíry Vraspírové RISE, PODÍVEJ SE DO SLUNCE, TOCCATA TANEČNÍ PŘEHLÍDKA Ostrava zúčastnili se ţáci p.nikity Broţkové KOPŘIVNICKÉ MECHECHE - soutěţ zúčastnili se ţáci p.uč. Nikity Broţkové 18. a JARNÍ TANEČNÍ KONCERT ZUŠ Z.B. Kopřivnice v hodin v KDK 2x pro veřejnost 19. a VÝCHOVNÉ KONCERTY v KDK 8:30 a 10:30 hod. pro MŠ a ZŠ 4x HLUČÍNSKÝ TALENT Účastnili se ţáci p. Nikity Broţkové ŢĎÁR TANČÍ ţáci p. Nikity Broţkové BOHUMÍNSKÉ ESO 2011 ţáci p. Nikity Broţkové BĚH TERYHO FOXE před KDK Tanečnice p.uč. Ivety Czáránové DĚTSKÉ CENTRUM ZAHRADA Účastnili se ţáci tanečního oboru p. I Czáránové a p. D. Vraspírové LAŠSKÉ LAŠKOVÁNÍ před KDK Vystoupili ţáci 4.ročníku p.uč. Ivety Czáránové, 3/II. p.uč. Drahomíry Vraspírové 13

14 Výtvarný obor 1. AKCE REGIONU: výtvarná soutěţ - Svět dobrodruţství a fantazie - výstava a vernisáţ- akce se uskutečnila ve školní galerii. Výtvarná soutěţ Příbor - SIGMUND FREUD Můj sen 2. AKCE KRAJE : výtvarná soutěţ ZUŠ s postupem do národního kola LAND ART Tajemství lesa uč. Benišová, uč. Lengálová, kolektivní práce 3. Ocenění v krajské přehlídce výtvarné práce Cirkus, uč. Lengálová 4. AKCE VE MĚSTĚ: muzeum FOJTSTVÍ, Kopřivnice výstava ţákovských prací výtvarného oboru 5. ATELIÉRY V PŘÍRODĚ : HORNÍ BEČVA třídenní víkendová akce se zaměřením - Akční a objektová tvorba 6. Za kulturou ve městě: - návštěvy výstav - Lašská vila, Muzeum Kopřivnice 7. Cesty za poznáním - vyučování pro kolektivy PLENÉR, Kopřivnice a okolí, ARBORETUM, Štramberk 8. VÝTVARNÁ KULTURA - VÝSTAVY : OSTRAVA, Dům umění - návštěvy výstav s doprovodným animačním programem pro školy exkurze dle nabídky DUMO - pro děti a rodiče (galerijní pedagogika: ilustrace a grafika, fotografie, architektura,obrazy a plastiky) 9. EXKURZE Ostrava Den otevřených dveří pro studenty na Střední umělecké škole - víkendová akce 10. VÝTVARNÁ AKCE - kreslení v přírodě KONĚ, 11. HRY BEZ HRANIC - Zahrada - projektová komunikace s dětmi se zdravotním postiţením výtvarné dílny na zahradě ZŠ a MŠ MOTÝLEK Výtvarný obor se účastnil a získal ocenění v těchto soutěţích: Krajská výstava a soutěţ VO ZUŠ v Karviné Mezinárodní výtvarná soutěţ Můj sen Celostátní soutěţní výtvarná přehlídka VO ZUŠ ve Šternberku 14

15 Umístění ţáků na uměleckých školách: 1x - Soukromá střední umělecká škola v Ostravě, s.r.o. obor: PROPAGAČNÍ GRAFIKA 1x - Střední umělecká škola a gymnázium Ostrava, s.r.o. obor: ESTETICKO - VÝCHOVNÝ 1x - Univerzita Palackého Olomouc pedagogická fakulta obor: VÝTVARNÁ VÝCHOVA jazyk anglický 1x Fakulta architektury Praha i Brno 1x Fakulta výtvarných umění VUT Brno 1x SUŠ Ostrava Výtvarné práce ţáků školy jsou přehledně prezentovány ve virtuálních galeriích na webových stránkách školy. I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Poslední inspekce byla provedena Českou školní inspekcí ve dnech května Inspekci provedli MgA. Stanislava Juchelková a MgA. Libor Buchta. Inspekce vyhodnotila činnost příspěvkové organizace bez nedostatků. Nebyla přijata ţádná opatření. J) Základní údaje o hospodaření školy za rok 2010 Škola se řídí závaznými ukazateli, které uplatňuje při finančním řízení její zřizovatel Moravskoslezský kraj. objem prostředků na platy výše odpisů dle odpisového plánu odvod do rozpočtu KÚ MSK hospodářský výsledek za vykazované období účelové dotace granty 15

16 1. Příjmy: tvoří dotace na přímé náklady, úplata za vzdělávání od ţáků a ostatní příjmy (úroky) 2. Výdaje: tvoří neinvestiční náklady (náklady na platy, zákonné odvody sociálního a zdravotního zabezpečení, provozní náklady a FKSP) 3. Fond sociálních a kulturních potřeb: hospodaříme podle zásad pro čerpání FKSP Příjmy: a) Poskytnutá dotace z KÚ - Přímé náklady na vzdělávání: - prostředky na platy ,- - OPPP 0,- - zákonné odvody ,- - příděl do FKSP ,- - ONIV náhrady ,- celkem ,- b) Jiné a doplňkové zdroje Škole se v průběhu roku podařilo získat z mimoškolních zdrojů další finanční prostředky, které byly vyuţity pro modernizaci a podporu výuky: Dotace města Kopřivnice výtvarná soutěţ ,- Celkem z jiných zdrojů čerpáno ,- Ostatní výnosy ,- Platby školného ,- Výnosy celkem ,- Výdaje: - náklady na mzdy, odvody, FKSP, dotace ,- - ostatní náklady (ze školného) ,- Náklady celkem ,- Organizace závazné ukazatele a limity finančních prostředků dodrţela. Organizace v roce 2010 docílila kladného hospodářského výsledku Kč ,- 16

17 . Dotace a granty od Města Kopřivnice byly rovněţ plně vyčerpány a vyúčtovány poskytovateli. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce Všechny peněţní fondy jsou finančně kryty. FKSP je pouţíván v souladu se schváleným rozpočtem FKSP pro daný rok. Závodní stravování zaměstnanců organizace Organizace v roce 2010/2011 zajistila stravování zaměstnanců v jídelně Základní školy a mateřské školy Motýlek, Kopřivnice, příspěvková organizace, která sídlí poblíţ naší školy. Z důvodu sníţení základního přídělu do FKSP na 1%, byla upravena výše příspěvku zaměstnanců a FKSP Stravenka za 1 oběd je v ceně Kč 49,- 49,- - organizace přispívá 53%, tj. Kč 26,- 26,- - příspěvek z FKSP Kč 12,- 9,- - příspěvek zaměstnance Kč 11,- 14,- V jídelně se stravovalo zaměstnanců. V době prázdnin se stravování nezajišťuje, většina zaměstnanců má řádnou dovolenou nebo studijní volno.. K) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola je zapojena do mezinárodních programů partnerských měst Kopřivnice. Podílí se na přípravě programů a ţáci školy se účastní kulturních vystoupení (pracovních dílen) v zahraničí. Během školního roku ţáci na poţádání MÚ vystupují na akcích pořádaných městem nebo jím zřízenými organizacemi. L) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Všichni zaměstnanci školy se účastní školení a vzdělávacích akcí potřebných pro jejich další činnost a rozvíjejících jejich vzdělání. Škola je členem sdruţení MÚZA, v jehoţ rámci je zapojena do vzdělávacích projektů a zaměstnanci budou postupně proškolováni v oblasti tvorby Školního vzdělávacího programu. Škola je zapojena do vzdělávacího projektu Artprogram a všichni učitelé se v rámci školení a seminářů k tvorbě ŠVP účastní dalšího vzdělávání. 17

18 M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola organizovala VIII. ročník výtvarné soutěţe Svět dobrodruţství a fantazie určené ţákům všech typů škol, na jejíţ realizaci získala dotaci města Kopřivnice. Vyvrcholením soutěţe byla výstava v listopadu Nejlepší práce a záběry z výstavy jsou trvale umístěny na webových stránkách školy. N) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. Ve škole působí ZO ČMOS a má uzavřenou kolektivní smlouvu, která je kaţdoročně revidována a v případě potřeby aktualizována. ZO pomáhá při zpracování a kontrole plánu čerpání prostředků FKSP. Hudební obor trvale spolupracuje s komorním orchestrem města Kopřivnice, taneční obor s městským dechovým orchestrem. Spolupracujeme i s místní galérií Ve vile a Regionálním muzeem Kopřivnice, pro které zajišťujeme hudební program na vernisáţe výstav. Pravidelně spolupracujeme se ZŠ a MŠ Motýlek v Kopřivnici a dalšími místními organizacemi, pro něţ zařizujeme vystoupení našich ţáků. ZÁVĚR Podle 18 zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou na naší ZUŠ poskytovány tyto informace v úředních hodinách vedení školy. Výroční zpráva o činnosti školy je k nahlédnutí v kanceláři školy, na informačním panelu v chodbě školy a na webových stránkách školy. Zaměstnanci byli seznámeni s výroční zprávou na pedagogické radě. Ve školním roce 2010/2011 organizace splnila všechny úkoly, pro které byla zřízena. Hlavním úkolem organizace je vzdělávání ţáků základních a středních škol v uměleckých oborech. Naše škola v roce 2010/2011 poskytovala toto vzdělání v oboru hudebním, tanečním a výtvarném. Řada dětí pak pokračovala ve studiu učebních i studijních oborů na středních a vysokých školách uměleckého zaměření. Škola organizovala přípravné studium, základní studium I. a II. stupně a studium pro dospělé. Škola dlouhodobě rozvíjí svou činnost nejen v Kopřivnici, ale i v pobočkách školy ve Štramberku a v Rybí. Svým ţákům škola umoţňuje 18

19 pravidelně vystupovat na veřejných koncertech v koncertním sále školy i v sálech kulturních domů v Kopřivnici, ve Štramberku a v Rybí. Ţáci také vystupují na různých kulturních akcích a přehlídkách ve městě a účastní se soutěţí ZUŠ. Záměrem ZUŠ Zdeňka Buriana je rozvíjet talent dětí a mládeţe a prohlubovat jejich vztah k umění, estetice a kultuře. Řada našich ţáků hraje v různých hudebních souborech v okolí - v dechovém orchestru v Kopřivnici a ve Štramberku, v cimbálové muzice a v menších souborech orientovaných na současnou hudbu. Škola úzce spolupracuje s komorním orchestrem města Kopřivnice, v němţ hrají jak současní učitelé ZUŠ, tak i jejich bývalí ţáci. Stále přetrvávají problémy s místem - špatná prostorová situace ve všech oborech. V budově není dostačující sborovna, učitelé nemají ţádné soukromí, o přestávkách zůstávají v učebnách, zcela nám schází skladovací prostory. V hudebním oboru je situace nejhorší. Pro zabezpečení výuky bychom potřebovali ještě alespoň dvě učebny. Individuální výuka se tak zbytečně protahuje do večerních hodin. I výtvarný obor se potýká s prostorovými problémy. Schází skladovací prostory a při naplnění skupiny patnácti studenty nad 15 let, je i větší ateliér přeplněn. Ţádost na MÚ podaná na jaře 2010 byla zamítnuta, další jednání o přidělení prostor škole proběhly na podzim V lednu 2011 byla opětovně zaslána ţádost MÚ a v únoru byl na základě vypsaného záměru MÚ zpracován návrh na přestěhování do jiné uvolněné budovy. V průběhu roku byl záměr postupně vyhodnocován, upřesňován, prověřována schopnost školy financovat provoz bez dalších dotací ve větších prostorách. Díky těmto krokům byl realizován interní audit hospodaření školy v posledních letech. Audit ukázal, kde má škola rezervy, jak hospodaří se svými prostředky, jaká je vytíţenost budov, učeben a zaměstnanců. Tyto podklady byly vyuţity při zpracování plánů a koncepce případného vyuţití nové budovy. Celá realizace je ale vázána na získání dotace z prostředků EU. Budovy jsou v majetku města Kopřivnice a ţádost o dotaci budou zpracovávat pověření zaměstnanci MÚ, podklady ve spolupráci s vedením školy po výběrovém řízení vybrané architektonické studio. Podklady pro městskou radu a zastupitelstvo zpracovalo během srpna 2011 architektonické studio Kamila Mrvy. Zastupitelstvo tento záměr schválilo všemi hlasy. V Kopřivnici Mgr. Zdeněk Babinec 19

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007... Mgr.Zdeněk Babinec ředitel školy Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014... Mgr. Zdeněk Babinec ředitel školy OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2012/2013... Mgr. Zdeněk Babinec ředitel školy Obsah: a) základní

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2015/2016... Mgr. Zdeněk Babinec ředitel školy OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006 Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 005/006...... Mgr.Zdeněk Babinec ředitel školy Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2016-2017 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Brno, Charbulova 84, 618 00 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád Základní umělecké školy Brno, Charbulova 84 upravuje organizaci a řízení školy s přihlédnutím

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2015-2016 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2010/2011 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2004/2005 Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice Štramberská 294 IČ : 62330322 Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2004/2005... Mgr.Zdeněk Babinec ředitel školy Základní umělecká

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 16 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 214/215 I. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a H o s t i n n é Labská fortna 230, 543 71 Hostinné tel.:499 524 127,733286512, e-mail: zus.hostinne@kthostinne.cz Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519371545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č.05 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č.05 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 044 252/98-4019 Inspektorát č.05 Karlovy Vary Signatura: ae3ks102.doc Okresní pracoviště Sokolov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní umělecká

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA, U PŮJČOVNY 4 Praha, U Půjčovny 4, telefon 4 4 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 5/6 I. Základní údaje o škole. Základní umělecká škola, Praha, U Půjčovny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz

Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice je příspěvkovou organizací, jejímž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11

Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP06/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 1 2 Charakteristika školy 1 3 Učební plány,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 1995 Přípravné studium: pro děti 5 7 leté HUDEBNÍ

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2010/2011 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole Praha 27.9.2010 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2. ředitel:

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2085/10-T. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2085/10-T. příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2085/10-T Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 14/1201, příspěvková organizace

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2013 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká škola

Více

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční Praha 23.10.2013 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015 POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015 PROGRAM pololetní hodnocení a klasifikace - výstupy ŠVP a třídní kniha - klasifikační řád v návaznosti na vysvědčení - klasifikační řád a komisionální zkoušky školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Luhačovice. Masarykova-Zámek 76, 763 26 Luhačovice. Identifikátor: 600 001 555

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Luhačovice. Masarykova-Zámek 76, 763 26 Luhačovice. Identifikátor: 600 001 555 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Luhačovice Masarykova-Zámek 76, 763 26 Luhačovice Identifikátor: 600 001 555 Termín konání inspekce: 15. - 16. březen

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více