Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2010/ Mgr. Zdeněk Babinec ředitel školy

2 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy e) údaje o výsledcích vzdělávání ţáků f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí j) základní údaje o hospodaření školy k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení m) údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 2

3 Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace A) Základní údaje o organizaci Název školy: Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Adresa školy : ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice, Štramberská 294 Byla zřízena jako příspěvková organizace S identifikačním číslem zařízení (IZO) Identifikátor zařízení : IČO: Účet u KB, a.s., pobočka Kopřivnice, č.ú /0100 Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj Datum zařazení do sítě škol: Změna zařazení do sítě škol: s platností od Kapacita školy dle zařazení: 700 ţáků Telefon: , , Adresa www stránek školy: Ředitel školy: Statutární zástupce: Mgr. Zdeněk Babinec Mgr. Břetislav Chovanec Odloučená pracoviště: 1. se sídlem ve Štramberku, Bařiny č. 571 hudební a výtvarný obor telefon: vedoucí pracoviště Milena Mojžišová 2. se sídlem v Základní škole v Rybí č. 110 hudební obor telefon: vedoucí pracoviště Jana Vyvialová 3

4 B) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku: Výuka ve škole byla rozdělena do tří oborů: obor hudební obor taneční obor výtvarný Výuka ve školním roce 2010/2011 probíhala podle platných učebních plánů a osnov. Vyučovalo se: - v hudebním oboru podle učebních plánů zveřejněných ve Věstníku MŠMT, sešit č. 1/1989, nebo podle upravených učebních plánů schválených MŠMT pod čj /95-25, - ve výtvarném oboru podle vzdělávacího programu schváleného MŠMT pod čj / a upravených učebních plánů schválených pod čj / výuka tanečního oboru probíhala podle vzdělávacího programu pro přípravné studium a I. stupně základního studia schváleného MŠMT pod čj / , upravených učebních plánů přípravného studia a I. stupně základního studia schválených pod čj / a podle vzdělávacího programu pro II. stupeň základního studia a rozšířeného studia pod čj / Škola se v současnosti řídí výše uvedenými závaznými učebními plány a vyhláškami. S postupem schvalovacího řízení RVP pro ZUŠ jsou i pedagogičtí zaměstnanci postupně proškolováni a zapojeni do tvorby ŠVP podle schváleného harmonogramu. C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Počty zaměstnanců k : 34 Pedagogičtí zaměstnanci: 28 Nepedagogičtí zaměstnanci: 6 Počet pedagogických pracovníků na plný úvazek: Počet pedagogických pracovníků na zkrácený úvazek: Počet nepedagogických zaměstnanců:

5 Kvalifikační předpoklady: konzervatoř, VŠ konzervatoř VŠ nedostatečná kvalifikace SUPŠ Metodické orgány ZUŠ Zdeňka Buriana ve školním roce 2010/2011 Hudební obor vedoucí oboru R.Talpová; částečně B.Chovanec Vedoucí předmětových komisí : klávesových nástrojů F.Borovský smyčcových nástrojů H.Vyhlídalová dechových nástrojů I.Krčmáriková hudební nauky B.Chovanec Členy předmětových komisí jsou všichni vyučující daného oddělení Výtvarný obor vedoucí oboru H.Lengálová Taneční obor vedoucí oboru D.Vraspírová D) Údaje o počtech ţáků ve studiu přípravném, základním a ve studiu pro dospělé Počet ţáků v přípravném studiu 127 Počet ţáků v základním studiu: 535 Ve studiu pro dospělé: 7 Celkem studovalo: 669 E) Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání - počet ţáků, kteří absolvovali I. stupeň 46 ţáků - počet ţáků, kteří absolvovali II. stupeň 7 ţáků 5

6 Počet ţáků, kteří ukončili studium: Hudební obor 20 ţáků Výtvarný obor 19 ţáků Taneční obor 14 ţáků Celkem ukončilo studium 53 ţáků Informace o stavu ţáků v jednotlivých oborech K II. pololetí V průběhu školního roku ukončilo studium HO TO VO celkem Hudební obor Výtvarný obor Taneční obor 50 0 Hudební obor Výtvarný obor Taneční obor Podíl hudebního oboru vůči ostatním k Počet ţáků HO 294 TO + VO HO TO + VO HO TO + VO 6

7 Počty ţáků hudebního oboru podle nástrojů: Hra na klavír 100 Hra na el.klávesové nástroje 13 Hra na akordeon 9 Hra na housle 60 Hra na violoncello 9 Hra na kontrabas 3 Hra na zobcovou flétnu 62 Hra na příčnou flétnu 14 Hra na hoboj 2 Hra na fagot 1 Hra na trubku 3 Hra na cimbál 3 Hra na kytaru 13 Hra na violu 2 Počty ţáků v hudební nauce PHV ročník ročník ročník ročník ročník 17 Počty ţáků v souborech Smyčcové soubory 26 Komorní hra - klavíry 41 Soubory ZF 16 Soubory PF 11 Komorní hra - akordeony 3 Dřevěné dech.nástroje 3 Ţesťové nástroje 2 Folklórní soubory cimbálová muzika 20 Komorní hra - kytara 8 Komorní hra el. klávesy 6 7

8 F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Základní umělecké školy patří svým posláním mezi instituce, které v rámci výchovně-vzdělávacího procesu působí na mladou generaci preventivně vzhledem k negativním sociálně patologickým jevům. V této oblasti jsme zatím nebyli nuceni řešit ţádný závaţný problém.škola prosazuje velmi úzkou spolupráci s rodičovskou veřejností, upřednostňujeme osobní kontakt vyučujících s rodiči našich ţáků. Tím je mimo jiné také zajištěna maximální informovanost o prospěchu ţáků a téţ o připravovaných akcích a činnosti školy. Prostřednictvím informační nástěnky ve vstupu do budovy, internetu a vyučujících jsou rodiče informováni o aktualizacích školního a organizačního řádu školy. Všichni zaměstnanci školy sledují chování dětí ve vyučování i o přestávkách, případně při vystoupeních a exkurzích či soutěţích, a předcházejí tak moţnému projevu šikany mezi dětmi. Při větších školních akcích vypomáhají s dozorem rodiče ţáků. Škola spolupracuje se SRPDŠ (Sdruţení rodičů a přátel dětí a školy). V době školního vyučování konají nad ţáky o přestávkách dohled pedagogičtí pracovníci podle vyvěšeného rozpisu, pravidelně kontrolovaného a aktualizovaného zástupcem ředitele školy. Ve vestibulu školy je v době od 16:15 do konce vyučování pověřena dohledem školnice, umoţňující případný kontakt s učiteli nebo vedením školy. G) Údaje o DVPP a další školení: Vedení školy přikládá velkou váhu dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů a seminářů pro učitelé ZUŠ se v posledních létech zlepšuje. DVPP se uskutečňuje podle ročně aktualizovaného plánu DVPP, který vychází z potřeb školy a vychází vstříc zaměstnancům, kteří mají zájem se dále vzdělávat a obohacovat tak výuku novými poznatky a metodami výuky. Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo podle stávajícího plánu DVPP, který byl během roku aktualizován, především v oblasti Studium k prohlubování odborné kvalifikace a tvorba ŠVP. Účast na těchto školeních DVPP: Smyčcové soboty 9/10 6/11 Vyhlídalová Moderní metody výuky hry na ZF Krčmáriková, Pukovcová Uplatnění akordeonu v současnosti Vyvialová Ostravská setkání se ZF Pukovcová, Krčmáriková Školení BOZP zaměstnanci Školení PO Chovanec, Babinec Flétnová dílna Pukovcová Enkaustika Benišová, Babinec, Dobiášová 11. nár.přehlídka VO ZUŠ ČR Babinec, Lengálová 8

9 Vizuální aktivace v pedag.procesu Příprava a sestavení účetní závěrky Platové předpisy Aktuality v hospodaření a účtování PO Spisová sluţba - KÚ Babinec Orlíková Chalupová Orlíková Orlíková Účast na všech školeních a seminářích k tvorbě ŠVP organizovaných Artprogramem pro ředitele ZUŠ, školní týmy a koordinátory. H) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: Hlavní aktivity školy Škola zve do své hlavní budovy v Kopřivnici rodiče i veřejnost k prohlídkám výstav výtvarného oboru v odpoledních hodinách v době provozu školy. V koncertním sále školy se pravidelně konají veřejnosti přístupné třídní předehrávky a menší koncerty, recitály současných i bývalých ţáků školy a absolventské koncerty. Pro širší veřejnost hudební obor připravoval jako kaţdoročně mimoškolní koncerty v katolickém domě v Kopřivnici, v kině PULS v KD, v kulturním domě ve Štramberku a v Rybí. Ţáci školy se představili veřejnosti na vernisáţích výstav, společných koncertech a přehlídkách s jinými subjekty v našem i jiných městech. Taneční obor pravidelně vystupoval na významných akcích ve městě (např. taneční přehlídka Tatra, Kopřiva) a na jaře uspořádal dva velké taneční koncerty pro veřejnost v kulturním domě v Kopřivnici, na kterém se veřejnosti představily téměř všechny děti tohoto oboru. Následně byl program 4x představen školám v Kopřivnici jako výchovný koncert. Výtvarný obor připravil pro veřejnost kaţdý měsíc novou výstavu ve školní galerii, účastnil se výstav a přehlídek regionálního i celostátního charakteru. Nejzajímavější práce svých ţáků zpřístupňuje k prohlídce i ve virtuálních galeriích na webových stránkách školy. Účastnil se krajské výtvarné přehlídky výtvarných oborů ZUŠ v Karviné, soutěţe Můj sen v Příboře,... Z dalších akcí výtvarného oboru: soustředění na Horní Bečvě, výtvarné animace v Domě umění v Ostravě výstava výtvarného oboru v muzeu Fojtství v Kopřivnici květen červen 2011 realizace řady výtvarných projektů např. Hry bez hranic, společně s ZŠ a MŠ MOTÝLEK (handicapované děti) - Ostrov splněných přání Škola o své činnosti informuje veřejnost na informačních panelech ve vstupu do budovy, v pronajaté vitríně v centru města a na internetu. Zejména na webových stránkách školy můţe veřejnost nahlédnout do školy prostřednictvím fotografií. 9

10 Hudební obor Ve školním roce 2010/2011 byla výuka v ZUŠ Zdeňka Buriana směřována k těmto cílům: 1. Individuální připravenost ţáků (intonace, technika hry na nástroj, vystupování ţáka na veřejnosti, přístup k hudbě) 2. Zapojení ţáků do hudebních kolektivů a vystoupením na veřejnosti (komorní seskupení, soubory) dva folklórní soubory (starší a mladší cimbálová muzika) a školní smyčcový orchestr 3. Plnění učebních plánů, postupná práce na ŠVP Hudební výuka je směřována k vytvoření základního, všestranného zvládnutí teoretických a praktických stránek hry na jednotlivé nástroje. Ţáci jsou připravováni jak k běţnému vnímání hudby jako kulturní součásti vzdělaného moderního člověka, tak k moţnosti pokračovat dál v profesionálním studiu hry na zvolený nástroj na konzervatořích nebo školách se zaměřením na umělecké obory. Všichni ţáci jsou podle platných učebních osnov zařazováni do dalších předmětů, jako je hudební nauka, komorní, souborová a orchestrální hra. Výuka ţáků je zabezpečována kvalifikovaným pedagogickým sborem se zaměřením na nástrojovou aprobaci, coţ je výsledkem mnohaletého snaţení o tuto skutečnost a důsledkem tohoto stavu je vzrůstající zájem o výuku v hudebním oboru ze strany dětí i rodičů. Naše ZUŠ zajišťuje nadstandardní podmínky pro výuku jak v nástrojovém inventáři, který se stabilně doplňuje o nové nástroje a zároveň starší nástroje jsou pravidelně udrţovány, tak ve vybavení pracoven didaktickou technikou, notovým materiálem apod. Umístění ţáků našeho hudebního oboru v soutěţích ZUŠ: V okresních kolech škola získala celkem: 1. místo místo 2 3. místo 1 Postup do krajského kola 12 VÝSLEDKY KRAJSKÝCH KOL SOUTĚŢÍ ZUŠ 1. místo 3 2. místo 4 3. místo 3 10

11 Další akce hudebního oboru ve školním roce 2010/2011: Škola pořádala ve svém koncertním sále pravidelně třídní předehrávky (29), vánoční (4) a absolventské koncerty (4), které byly přístupny veřejnosti. Řada vystoupení se konala i mimo naše město a místa odloučených pracovišť, zejména vystoupení cimbálové muziky Pramínky. Závěrem školního roku pravidelně pořádá koncert v kině PULS v Kopřivnici, odloučená pracoviště koncerty v místě působení. Naši ţáci se účastnili vystoupení v rámci kruhu přátel hudby v KDK, vernisáţí, dnů otevřených dveří pro MŠ a dalších akcí ve škole i mimo školu. Jednou z nejvýznamnějších akcí hudebního oboru byl cyklus koncertů pro veřejnost v okolních městech pod názvem Jablúčko a sakura /japonsko-česká setkání s lidovou tradicí a folklórem/ (Příbor, Hukvaldy, Nový Jičín, Rybí, Studénka a následně natáčení v TV Noe v Ostravě) a v Kopřivnici - výroční koncert Pramínků (10 let existence) Jablúčko a sakura

12 Taneční obor Taneční obor navštěvovalo ve školním roce 2010/ ţáků. V přípravném ročníku bylo 55 dětí ve věku 5 a 6 let, zbytek ţáků ve věku 7 aţ 18 let navštěvoval I. a II. stupeň. Vyučováno bylo 61 hodin s 15 hodinami korepetice. Vedoucí tanečního oboru: p. uč. Drahomíra Vraspírová Interní učitelé: p.uč. Iveta Czáránová, p. uč. Nikita Broţková Korepetice v TO: p.uč. Milan Dobeš (zástup za MD) Ve dnech se konalo taneční soustředění v areálu Horní Bečvy. ţáků p. uč. Ivety Czáránové a p.uč. Drahomíry Vraspírové proběhlo taneční soustředění ţáků p. uč. Nikity Broţkové. Také letos proběhly ukázkové hodiny přípravného tanečního ročníku u p. uč. Vraspírové a p. uč. Broţkové. Zde se ţáci mohli pochlubit, co nového se od září naučili. Se začátkem školního roku se kromě výuky tanečního oboru rozběhly i nejrůznější akce, včetně příprav na různá nadcházející vystoupení. Hned po Novém roce nastala plesová sezóna a starší ţáci mají mnoho příleţitosti k tanečnímu vystoupení. Ve druhém pololetí se učitelé se svými ţáky účastnili nesoutěţních i soutěţních přehlídek a získali mnoho různých ocenění poroty. Ţáci tanečního oboru vystupují pravidelně na různých akcích v našem městě i mimo město Kopřivnice. V měsíci květnu se konaly dva velké taneční koncerty s 36 tanečními čísly v KDK. Těchto koncertů se účastnili všichni ţáci navštěvující náš taneční obor. Oba koncerty byly do posledního místa vyprodány. C elkem je navštívilo přes 900 návštěvníků. Absolventské vysvědčení obdrţelo v I. stupni 14 ţáků. Výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ se konaly čtyřikrát se zkráceným programem. Posláním tanečního oboru je poskytnout výuku ţákům, kteří mají zájem o taneční umění. Cílem tanečního oboru ZUŠ je dosáhnout toho, aby tvořený pohyb byl kultivovaný, vytvářený z vnitřních pocitů, z radosti, z určitého hudebního záţitku. Na základě talentových zkoušek a pohybových dispozic jsou přijímáni ţáci k základnímu studiu. Ti nejmladší rozvíjejí svůj dětský přirozený pohybový projev v přípravné taneční výchově, kde si uvědomují pohyby svého těla, získávají prostorové a hudební cítění. Pro školní rok 2011/2012 bylo přijato nových 28 ţáků do přípravné taneční výchovy. Dle obnovených přihlášek, které ţáci odevzdali svým třídním učitelkám, bude ve školním roce 2011/2012 vyučováno 16 skupin I. a II. stupně. Na mateřskou dovolenou nastoupí o prázdninách p.uč. Iveta Czáránová a za ní bude vyučovat p. Aneta Řeháková, absolventka naší školy, absolventka Praţské konzervatoře. Poděkovaní patří všem učitelkám tanečního oboru, které svou práci dělají rády a s plným nasazením vyučují taneční obor, podílí se při přípravě ţáků na soutěţní přehlídky a nácviku krásných tanečních skladeb. Hodnotila D.Vraspírová, vedoucí oboru 12

13 Hlavní vystoupení tanečního oboru: TATRA 2010 V KDK Vystoupily dívky II. stupeň p.uč. Ivety Czáránové PAFORTA 2010 soutěţní přehlídka dětkých a mládeţnických tanečních souborů Ostrava Účastnili se ţáci p.uč.d. Vraspírové s tancem S DVOJÍ TVÁŘÍ PLES ABSOLVENTŮ KDK Vystoupily ţákyně SPD p.uč. D. Vraspírové KVĚTINOVÝ PLES Katolický dům Vystoupily ţákyně SPD p.uč. D. Vraspírové MAŠKARNÍ PLES ZÁVIŠICE Vystoupily ţákyně 3./II. st. p.uč. D. Vraspírové KABARET, S DVOJÍ TVÁŘÍ TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ HORNÍ BEČVY Zúčastnily se ţákyně p.uč. Drahomíry Vraspírové a Ivety Czáránové MUZIKANTSKÝ PLES v KDK Tanečnice p.uč. Ivety Czáránové PLES HASIČSKÝ HUKVALDY Vystoupila: děvčata SPD p.uč. Drahomíry Vraspírové RISE, PODÍVEJ SE DO SLUNCE, TOCCATA TANEČNÍ PŘEHLÍDKA Ostrava zúčastnili se ţáci p.nikity Broţkové KOPŘIVNICKÉ MECHECHE - soutěţ zúčastnili se ţáci p.uč. Nikity Broţkové 18. a JARNÍ TANEČNÍ KONCERT ZUŠ Z.B. Kopřivnice v hodin v KDK 2x pro veřejnost 19. a VÝCHOVNÉ KONCERTY v KDK 8:30 a 10:30 hod. pro MŠ a ZŠ 4x HLUČÍNSKÝ TALENT Účastnili se ţáci p. Nikity Broţkové ŢĎÁR TANČÍ ţáci p. Nikity Broţkové BOHUMÍNSKÉ ESO 2011 ţáci p. Nikity Broţkové BĚH TERYHO FOXE před KDK Tanečnice p.uč. Ivety Czáránové DĚTSKÉ CENTRUM ZAHRADA Účastnili se ţáci tanečního oboru p. I Czáránové a p. D. Vraspírové LAŠSKÉ LAŠKOVÁNÍ před KDK Vystoupili ţáci 4.ročníku p.uč. Ivety Czáránové, 3/II. p.uč. Drahomíry Vraspírové 13

14 Výtvarný obor 1. AKCE REGIONU: výtvarná soutěţ - Svět dobrodruţství a fantazie - výstava a vernisáţ- akce se uskutečnila ve školní galerii. Výtvarná soutěţ Příbor - SIGMUND FREUD Můj sen 2. AKCE KRAJE : výtvarná soutěţ ZUŠ s postupem do národního kola LAND ART Tajemství lesa uč. Benišová, uč. Lengálová, kolektivní práce 3. Ocenění v krajské přehlídce výtvarné práce Cirkus, uč. Lengálová 4. AKCE VE MĚSTĚ: muzeum FOJTSTVÍ, Kopřivnice výstava ţákovských prací výtvarného oboru 5. ATELIÉRY V PŘÍRODĚ : HORNÍ BEČVA třídenní víkendová akce se zaměřením - Akční a objektová tvorba 6. Za kulturou ve městě: - návštěvy výstav - Lašská vila, Muzeum Kopřivnice 7. Cesty za poznáním - vyučování pro kolektivy PLENÉR, Kopřivnice a okolí, ARBORETUM, Štramberk 8. VÝTVARNÁ KULTURA - VÝSTAVY : OSTRAVA, Dům umění - návštěvy výstav s doprovodným animačním programem pro školy exkurze dle nabídky DUMO - pro děti a rodiče (galerijní pedagogika: ilustrace a grafika, fotografie, architektura,obrazy a plastiky) 9. EXKURZE Ostrava Den otevřených dveří pro studenty na Střední umělecké škole - víkendová akce 10. VÝTVARNÁ AKCE - kreslení v přírodě KONĚ, 11. HRY BEZ HRANIC - Zahrada - projektová komunikace s dětmi se zdravotním postiţením výtvarné dílny na zahradě ZŠ a MŠ MOTÝLEK Výtvarný obor se účastnil a získal ocenění v těchto soutěţích: Krajská výstava a soutěţ VO ZUŠ v Karviné Mezinárodní výtvarná soutěţ Můj sen Celostátní soutěţní výtvarná přehlídka VO ZUŠ ve Šternberku 14

15 Umístění ţáků na uměleckých školách: 1x - Soukromá střední umělecká škola v Ostravě, s.r.o. obor: PROPAGAČNÍ GRAFIKA 1x - Střední umělecká škola a gymnázium Ostrava, s.r.o. obor: ESTETICKO - VÝCHOVNÝ 1x - Univerzita Palackého Olomouc pedagogická fakulta obor: VÝTVARNÁ VÝCHOVA jazyk anglický 1x Fakulta architektury Praha i Brno 1x Fakulta výtvarných umění VUT Brno 1x SUŠ Ostrava Výtvarné práce ţáků školy jsou přehledně prezentovány ve virtuálních galeriích na webových stránkách školy. I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Poslední inspekce byla provedena Českou školní inspekcí ve dnech května Inspekci provedli MgA. Stanislava Juchelková a MgA. Libor Buchta. Inspekce vyhodnotila činnost příspěvkové organizace bez nedostatků. Nebyla přijata ţádná opatření. J) Základní údaje o hospodaření školy za rok 2010 Škola se řídí závaznými ukazateli, které uplatňuje při finančním řízení její zřizovatel Moravskoslezský kraj. objem prostředků na platy výše odpisů dle odpisového plánu odvod do rozpočtu KÚ MSK hospodářský výsledek za vykazované období účelové dotace granty 15

16 1. Příjmy: tvoří dotace na přímé náklady, úplata za vzdělávání od ţáků a ostatní příjmy (úroky) 2. Výdaje: tvoří neinvestiční náklady (náklady na platy, zákonné odvody sociálního a zdravotního zabezpečení, provozní náklady a FKSP) 3. Fond sociálních a kulturních potřeb: hospodaříme podle zásad pro čerpání FKSP Příjmy: a) Poskytnutá dotace z KÚ - Přímé náklady na vzdělávání: - prostředky na platy ,- - OPPP 0,- - zákonné odvody ,- - příděl do FKSP ,- - ONIV náhrady ,- celkem ,- b) Jiné a doplňkové zdroje Škole se v průběhu roku podařilo získat z mimoškolních zdrojů další finanční prostředky, které byly vyuţity pro modernizaci a podporu výuky: Dotace města Kopřivnice výtvarná soutěţ ,- Celkem z jiných zdrojů čerpáno ,- Ostatní výnosy ,- Platby školného ,- Výnosy celkem ,- Výdaje: - náklady na mzdy, odvody, FKSP, dotace ,- - ostatní náklady (ze školného) ,- Náklady celkem ,- Organizace závazné ukazatele a limity finančních prostředků dodrţela. Organizace v roce 2010 docílila kladného hospodářského výsledku Kč ,- 16

17 . Dotace a granty od Města Kopřivnice byly rovněţ plně vyčerpány a vyúčtovány poskytovateli. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce Všechny peněţní fondy jsou finančně kryty. FKSP je pouţíván v souladu se schváleným rozpočtem FKSP pro daný rok. Závodní stravování zaměstnanců organizace Organizace v roce 2010/2011 zajistila stravování zaměstnanců v jídelně Základní školy a mateřské školy Motýlek, Kopřivnice, příspěvková organizace, která sídlí poblíţ naší školy. Z důvodu sníţení základního přídělu do FKSP na 1%, byla upravena výše příspěvku zaměstnanců a FKSP Stravenka za 1 oběd je v ceně Kč 49,- 49,- - organizace přispívá 53%, tj. Kč 26,- 26,- - příspěvek z FKSP Kč 12,- 9,- - příspěvek zaměstnance Kč 11,- 14,- V jídelně se stravovalo zaměstnanců. V době prázdnin se stravování nezajišťuje, většina zaměstnanců má řádnou dovolenou nebo studijní volno.. K) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola je zapojena do mezinárodních programů partnerských měst Kopřivnice. Podílí se na přípravě programů a ţáci školy se účastní kulturních vystoupení (pracovních dílen) v zahraničí. Během školního roku ţáci na poţádání MÚ vystupují na akcích pořádaných městem nebo jím zřízenými organizacemi. L) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Všichni zaměstnanci školy se účastní školení a vzdělávacích akcí potřebných pro jejich další činnost a rozvíjejících jejich vzdělání. Škola je členem sdruţení MÚZA, v jehoţ rámci je zapojena do vzdělávacích projektů a zaměstnanci budou postupně proškolováni v oblasti tvorby Školního vzdělávacího programu. Škola je zapojena do vzdělávacího projektu Artprogram a všichni učitelé se v rámci školení a seminářů k tvorbě ŠVP účastní dalšího vzdělávání. 17

18 M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola organizovala VIII. ročník výtvarné soutěţe Svět dobrodruţství a fantazie určené ţákům všech typů škol, na jejíţ realizaci získala dotaci města Kopřivnice. Vyvrcholením soutěţe byla výstava v listopadu Nejlepší práce a záběry z výstavy jsou trvale umístěny na webových stránkách školy. N) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. Ve škole působí ZO ČMOS a má uzavřenou kolektivní smlouvu, která je kaţdoročně revidována a v případě potřeby aktualizována. ZO pomáhá při zpracování a kontrole plánu čerpání prostředků FKSP. Hudební obor trvale spolupracuje s komorním orchestrem města Kopřivnice, taneční obor s městským dechovým orchestrem. Spolupracujeme i s místní galérií Ve vile a Regionálním muzeem Kopřivnice, pro které zajišťujeme hudební program na vernisáţe výstav. Pravidelně spolupracujeme se ZŠ a MŠ Motýlek v Kopřivnici a dalšími místními organizacemi, pro něţ zařizujeme vystoupení našich ţáků. ZÁVĚR Podle 18 zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou na naší ZUŠ poskytovány tyto informace v úředních hodinách vedení školy. Výroční zpráva o činnosti školy je k nahlédnutí v kanceláři školy, na informačním panelu v chodbě školy a na webových stránkách školy. Zaměstnanci byli seznámeni s výroční zprávou na pedagogické radě. Ve školním roce 2010/2011 organizace splnila všechny úkoly, pro které byla zřízena. Hlavním úkolem organizace je vzdělávání ţáků základních a středních škol v uměleckých oborech. Naše škola v roce 2010/2011 poskytovala toto vzdělání v oboru hudebním, tanečním a výtvarném. Řada dětí pak pokračovala ve studiu učebních i studijních oborů na středních a vysokých školách uměleckého zaměření. Škola organizovala přípravné studium, základní studium I. a II. stupně a studium pro dospělé. Škola dlouhodobě rozvíjí svou činnost nejen v Kopřivnici, ale i v pobočkách školy ve Štramberku a v Rybí. Svým ţákům škola umoţňuje 18

19 pravidelně vystupovat na veřejných koncertech v koncertním sále školy i v sálech kulturních domů v Kopřivnici, ve Štramberku a v Rybí. Ţáci také vystupují na různých kulturních akcích a přehlídkách ve městě a účastní se soutěţí ZUŠ. Záměrem ZUŠ Zdeňka Buriana je rozvíjet talent dětí a mládeţe a prohlubovat jejich vztah k umění, estetice a kultuře. Řada našich ţáků hraje v různých hudebních souborech v okolí - v dechovém orchestru v Kopřivnici a ve Štramberku, v cimbálové muzice a v menších souborech orientovaných na současnou hudbu. Škola úzce spolupracuje s komorním orchestrem města Kopřivnice, v němţ hrají jak současní učitelé ZUŠ, tak i jejich bývalí ţáci. Stále přetrvávají problémy s místem - špatná prostorová situace ve všech oborech. V budově není dostačující sborovna, učitelé nemají ţádné soukromí, o přestávkách zůstávají v učebnách, zcela nám schází skladovací prostory. V hudebním oboru je situace nejhorší. Pro zabezpečení výuky bychom potřebovali ještě alespoň dvě učebny. Individuální výuka se tak zbytečně protahuje do večerních hodin. I výtvarný obor se potýká s prostorovými problémy. Schází skladovací prostory a při naplnění skupiny patnácti studenty nad 15 let, je i větší ateliér přeplněn. Ţádost na MÚ podaná na jaře 2010 byla zamítnuta, další jednání o přidělení prostor škole proběhly na podzim V lednu 2011 byla opětovně zaslána ţádost MÚ a v únoru byl na základě vypsaného záměru MÚ zpracován návrh na přestěhování do jiné uvolněné budovy. V průběhu roku byl záměr postupně vyhodnocován, upřesňován, prověřována schopnost školy financovat provoz bez dalších dotací ve větších prostorách. Díky těmto krokům byl realizován interní audit hospodaření školy v posledních letech. Audit ukázal, kde má škola rezervy, jak hospodaří se svými prostředky, jaká je vytíţenost budov, učeben a zaměstnanců. Tyto podklady byly vyuţity při zpracování plánů a koncepce případného vyuţití nové budovy. Celá realizace je ale vázána na získání dotace z prostředků EU. Budovy jsou v majetku města Kopřivnice a ţádost o dotaci budou zpracovávat pověření zaměstnanci MÚ, podklady ve spolupráci s vedením školy po výběrovém řízení vybrané architektonické studio. Podklady pro městskou radu a zastupitelstvo zpracovalo během srpna 2011 architektonické studio Kamila Mrvy. Zastupitelstvo tento záměr schválilo všemi hlasy. V Kopřivnici Mgr. Zdeněk Babinec 19

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-127/09-14 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2010/2011 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2011 Obsah: 1. Základní

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 IČO: 63154617 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... 3 2. Organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011 Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 školní rok 2010 2011 Benešov nad Ploučnicí 20. září 2011 Mgr. Miroslava Šmídová Obsah: 1. Základní údaje 2. Přehled

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více