Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Jiøí Hrbáèek MIKROØADIÈE PIC16CXX a vývojový kit PICSTART

2 Kniha poskytuje ètenáøi základní informace o mikroøadièích øady PIC 16CXX, jejich vlastnostech a použití tak, aby je mohl využít pøi vlastních konstrukcích zaøízení Jiøí Hrbáèek MIKROØADIÈE PIC16CXX Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm nebo jiný postup), zadána do informaèního systému nebo pøenášena v jiné formì èi jinými prostøedky Autor a nakladatelství nepøebírají záruku za správnost tištìných materiálù Pøedkládaná zapojení jsou zveøejnìna bez ohledu na pøípadné patenty tøetích osob Nároky na odškodnìní na základì zmìn, chyb nebo vynechání jsou zásadnì vylouèeny Všechny registrované nebo jiné obchodní známky použité v této knize jsou majetkem jejich vlastníkù Uvedením nejsou zpochybnìna z toho vyplývající vlastnická práva Veškerá práva vyhrazena Ing Jiøí Hrbáèek, Praha Nakladatelství BEN - technická literatura, Vìšínova 5, Praha 10 Jiøí Hrbáèek: MIKROØADIÈE PIC16CXX BEN - technická literatura, Praha 1998 dotisk 4 vydání ISBN

3 OBSAH ÚVOD 5 1 MIKROØADIÈE PIC16C5X MIKROØADIÈ Z POHLEDU KONSTRUKTÉRA ELEKTRONIKA Vstupy/výstupy Vývod RTCC - vstup hodin do èítaèe/èasovaèe RTCC Vývod - MCLR master clear - hlavní nulování Vývod OSC1 oscillator - oscilátor, vývod OSC2/CLKOUT oscillator/clock out - oscilátor/výstup hodin Oscilátory krystalové a s keramickým filtrem RC oscilátor Použití externího oscilátoru Vývody napájecího napìtí a nepoužité vývody Modifikace mikroøadièù PIC16C5X Rozlišení podle vnitøní konfigurace Rozlišení podle parametru napájení a obvodù oscilátoru Rozsah pracovních teplot Typ pouzdra Jak si zvolíme mikroøadiè Mezní parametry mikroøadièe MIKROØADIÈ Z POHLEDU PROGRAMÁTORA Pamì programu (Program Memory) Aritmeticko-logická jednotka ALU (Arithmetic/Logic Unit) Working Register (W) - pracovní registr Pole datových registrù (Data Register File) Univerzální registry f0 Registr nepøímého adresování dat f1 Real Time Clock/Counter Register (RTCC) - hodiny/èítaè reálného èasu Pravidla pøi použití RTCC s externími hodinami Zpoždìní hrany externích hodin OPTION registr f2 - èítaè programu (dolních 8 bitù èítaèe PC) STACK f3 Status Word Register (SWR) - registr stavového slova f4 File Select Register (FSR) - registr výbìru registru z pole registrù f5, f6 a f7 I/O Registers (PORTs) - vstupnì výstupní registry - I/O porty Øídící registry portù TRISA, TRISB a TRISC Programování vstupù a výstupù Obousmìrné I/O porty Po sobì jdoucí operace na I/O portech 33 Jiøí Hrbáèek: Mikroøadièe PIC16CXX - BEN technická literatura 1

4 Operace v rušeném prostøedí Obvody resetu a WDT OST (Oscilátor Startup Timer) - oscilátor a èasovaè pro rozbìh Pøeddìlièka (Prescaler) WDT Watch dog timer - hlídací èasovaè Konfiguraèní pojistky Instrukèní soubor mikroøadièù PIC16C5X Instrukce provádìjící aritmetické a logické operace Instrukce nulování a nastavení Instrukce pøenosu dat Instrukce pro práci s podprogramy Instrukce skokù v programu Zvláštní instrukce 50 2 MIKROØADIÈ PIC16C MIKROØADIÈ Z POHLEDU KONSTRUKTÉRA ELEKTRONIKA Vstupy/výstupy Obousmìrné porty Vstup A/D pøevodníku Vstup hodin do èítaèe/èasovaèe RTCC Vývod - MCLR master clear - ovládání nulování Vývod OSC1 oscillator - oscilátor Vývod OSC2/CLKOUT oscillator/clock out - oscilátor/výstup hodin Oscilátory s krystaly a keramickými filtry RC oscilátor Použití externího oscilátoru Vývody napájecího napìtí Modifikace mikroøadièù PIC16C Mezní parametry mikroøadièe MIKROØADIÈ Z POHLEDU PROGRAMÁTORA Provádìní instrukcí Pamì programu (Program Memory) Aritmeticko-logická jednotka ALU (Arithmetic/Logic Unit) Working Register (W) - pracovní registr Pøeddìlièka (Prescaler) WDT Watch dog timer - hlídací èasovaè Pole datových registrù (Data Register File) Univerzální registry Speciální registry f0 (f80) Indirect addressing - Registr nepøímého adresování dat f1 Real Time Clock/Counter Register (RTCC) - hodiny/èítaè reálného èasu f2 (f82) Program Counter Low (PCL) - èítaè programu (dolních 8 bitù), f0a (f8a) Program Counter LATch High (PCLATH) - záchytný registr horní èásti èítaèe programu a STACK f81 OPTION registr 65 2 Jiøí Hrbáèek: Mikroøadièe PIC16CXX - BEN technická literatura

5 f3 (f83) Status Word Register (SWR) - registr stavového slova f4 (f84) File Select Register (FSR) - registr výbìru registru z pole registrù f5 I/O Register A (I/O port A) - vstupnì / výstupní brána A f85 I/O øídicí registr portu A (TRISA) A/D pøevodník f8 A/D CONtrol and status register (ADCON0) - øídicí a stavový registr A/D pøevodníku f88 A/D CONTrol register 1 (ADCON1) - Øídicí registr A/D pøevodníku f6 I/O Register B (I/O port B) - vstupní/výstupní brána B, f86 I/O øídicí registr portu B (TRISB) Systém pøerušení f0b (f8b) INTerrupt CONtrol register (INTCON) - registr øízení pøerušení Pøerušení pøes vstup RB0/INT Pøerušení od pøeteèení RTCC Pøerušení od zmìny na vstupech RB7/ Pøerušení vyvolané ukonèením pøevodu A/D pøevodníku Systém RESETu Power Down mode (SLEEP) Mikroøadiè ve stavu spánku Probuzení ze SLEEP Configuration fuses - konfiguraèní pamì a pamì identifikaèního kódu Instrukèní soubor mikroøadièù PIC16C Instrukce provádìjící aritmetické a logické operace Instrukce nulování a nastavení Instrukce pøesunu dat Instrukce pro práci s podprogramy a pøerušením Instrukce skokù v programu Zvláštní instrukce Rozdíly oproti mikroøadièùm PIC16C5X 90 3 MIKROØADIÈ PIC16C MIKROØADIÈ Z POHLEDU KONSTRUKTÉRA ELEKTRONIKA Vstupy/výstupy, obousmìrné porty Vývody OSC1 a OSC Oscilátory s krystaly a keramickým filtrem RC oscilátor Použití externího oscilátoru Vývody napájecího napìtí Modifikace mikroøadièù Mezní parametry mikroøadièe Mikroøadiè z pohledu programátora Datová pamì EEPROM Ètení dat z EEPROM Zápis dat do EEPROM 96 Jiøí Hrbáèek: Mikroøadièe PIC16CXX - BEN technická literatura 3

6 3 2 2 f88 a f89 Registry EECON1 a EECON2 (EEPROM control register) Systém pøerušení Instrukèní soubor 98 4 PROGRAMOVÁNÍ MIKROØADIÈÙ Zadání úkolu Psaní vlastního programu Direktivy assembleru Definice symbolù Definice místa pamìti programu, kam ukládat program, nebo jeho èást Ukonèení programu Pøíkazový øádek programu Návìští programu Instrukce a pseudoinstrukce assembleru MPALC Komentáø programu Pøeklad programu pomocí pøekladaèe Odladìní programu Simulace Simulátor MPSIM Spuštìní simulátoru Popis pøíkazù simulátoru Nastavení simulátoru Nastavení VIEW SCREEN (trvalé monitorování) Práce s daty Pøíkazy pro trasování a využívání breakpointù (bodù pøerušení simulace) programu Spuštìní simulace Ukonèení práce simulátoru Simulace krok po kroku Použití breakpointù Trasování Programování procesorù programátorem PICSTART Ovládání programu Pøíklad postupu pøi programování Pøíklad simulace instrukcí procesoru Pøíklad vytvoøení programu a jeho simulace krok po kroku 117 Použité znaèky, zkratky a vyskytující se anglické názvy 122 ZÁVÌR 128 ELEKTRONIC Obecnice - Programátory pamìtí a mikroprocesorù firmy ATMEL 129 ASIX s r o - prodej souèástek a literatury firmy MICROCHIP 132 Knihy nakladatelství BEN - technická literatura 134 Kde najdete prodejny firmy BEN - technická literatura Jiøí Hrbáèek: Mikroøadièe PIC16CXX - BEN technická literatura

7 ÚVOD Jistì každý ví, že programátoøi píší programy pro poèítaèe, aby se tyto staly užiteènými pro uživatele Technici dovedou porouchaný poèítaè opravit Co ale dìlají systémoví programátoøi a vývojoví pracovníci elektronických systémù? Pro názornost si vysvìtlíme všechny tyto pojmy Uživatelé tvoøí nejvìtší skupinu Uživatelem by se mìl stát prakticky každý èlovìk Znalost obsluhy poèítaèe se stává v dnešní dobì otázkou druhé gramotnosti Tak, jako každý èlovìk dovede používat tøeba vysavaè, praèku èi televizor, stejnì tak by mìl umìt využívat služeb poèítaèe Na programátorech je, aby se ovládání programù pro uživatele stávalo èím dál víc radostí a zábavou a ne strašákem a mùrou probdìlých nocí Programátor musí dokonale znát èinnost, na kterou píše program, vìdìt, jak je uživatel zvyklý tuto èinnost vykonávat Jak mají vypadat všechna vstupní data i výstupní sestavy Program se z hlediska vstupù i výstupù musí chovat tak, jak je uživatel zvyklý a jak je mu to nejpøirozenìjší Pak mu opravdu poèítaè poskytne maximální usnadnìní práce a neocenitelnou pomoc Systémový programátor je èlovìk, který musí dokonale znát poèítaè, pro který má psát programy Musí být tedy nejenom výborným programátorem, ale i technikem Musí pøesnì vìdìt, jak pracuje procesor i podrobnì znát funkci jednotlivých zaøízení z hlediska jejich programové obsluhy Systémoví programátoøi píší operaèní systémy a programy pro ovládání speciálních zaøízení Systémový programátor se co nejvíce pøizpùsobuje z jedné strany poèítaèi a jeho technickému øešení a na stranì druhé zpùsobu ovládání daného programu programem jiným Toto ovládání by mìlo být standardní, aby se dalo používat co nejvíce programù i jiných výrobcù, které by mohly zaøízení poèítaèe využívat Jen z mála lidí se proto mohou stát vynikající systémoví programátoøi Mezi amatéry je v této oblasti mezera Amatéøi se zabývají buï programováním, nebo elektronikou Jen málokdo tyto dvì vìci spojuje Navíc z toho, co jsme si øekli o pro-gramátorech systémových, je jasné, že ne každý, by i vynikající programátor, se mùže stát vynikajícím systémovým programátorem To však platí i naopak Ne každý systémový programátor musí být výborným programátorem uživatelským Každá z tìchto odborností totiž vyžaduje u èlovìka trochu jiné vlastnosti Vývojoví pracovníci pro vývoj elektronických systémù dnes již nepracují pouze s tranzistory, jak tomu bylo døíve Používají nejen bìžné integrované obvody Pracují také s programovatelnými logickými obvody a jednoèipovými mikropoèítaèi, kterým se øíká mikroøadièe Mikroøadièe se stále více využívají v našem bìžném životì Dnes je najdeme v moderních holicích strojcích, mixérech, videorekordérech, televizorech, automobilech, klávesnicích poèítaèù i psacích strojích, v robotech a mnoha dalších pøístrojích i vìcech denní potøeby Pro elektronika využívání programovatelných logických obvodù a mikroøadièù skýtá velice zajímavá a efektivní øešení problémù, které by se standardními obvody øešily velice tìžko a složitì Vytváøení jednoduchých aplikací s jednoèipovými mikropoèítaèi je, podle mého názoru, také nejlepší zpùsob, jak si osahat systémaøinu a tak vyhledat ty, ze kterých se po èase mohou stát vynikající systémoví programátoøi èi konstruktéøi a programátoøi robotù a systémù s mikroøadièi Jiøí Hrbáèek: Mikroøadièe PIC16CXX - BEN technická literatura 5

8 Nestaèí, aby se studenti s tìmito moderními technologiemi setkali až na vysoké škole Je tøeba již na základní škole v zájmových kroužcích podchytit dìti, které mají zájem a vlohy pro tuto èinnost a vìnovat se jim Zaèít nejdøíve se stavbou kybernetických modelù Pak, podle schopností dítìte, pøecházet k vlastním návrhùm jednoduchých kybernetických hraèek Na støedních školách se pak již více klonit ke konstrukcím a programování systémù s mikroøadièi, popøípadì již pomalu zaèít s velice jednoduchými systémovými aplikacemi Studenti støedních škol již musí odcházet ze školy zcela profilovaní Z vìtšiny se stanou uživatelé Nìkteøí však již pùjdou cestou uživatelských programátorù, systémových programátorù nebo konstruktérù elektronických systémù Cílem této publikace je seznámení s mikroøadièi øady PIC16CXX a vývojovým systémem PICSTART Tento se skládá z programátoru mikroøadièù, který se pøipojuje pøes rozhraní RS232 k poèítaèi IBM PC, programu MPSTART pro ovládání programátoru, pøekladaèe assembleru MPALC a simulátoru MPSIM Mikroøadièe fy Microchip jsou velice výkonné mikroøadièe a pro svoje vlastnosti vhodné pro použití nejen ve velkém množství profesionálních aplikací, ale i ve školství pro výuku práce s mikroøadièi Navíc jejich cena i cena jednoduchého programátoru vèetnì makroassembleru a simulátoru je natolik nízká, že si jej mùže poøídit snadno každá škola nebo i soukromá osoba èi malý kroužek Podmínkou však je mít písíèko Zaèátek textu je vìnován popisu mikroøadièù PIC16C54, 55, 56, 57, 71 a 84 Další kapitoly podávají základní informace o assembleru MPALC, simulátoru MPSIM a programování pomocí programátoru PICSTART Informace jsou zde pøedkládány ve formì návodù Výklad není doplòován teoretickými odvozeními a dùkazy Na tento text bude navazovat i publikace, vìnující se programování uvedených mikroøadièù s velkým množstvím pøíkladù V celé publikaci bylo na žádost redaktora zamìnìno slovo mikrokontrolér za slovo mikroøadiè, slovo kontrolér za slovo øadiè a slovo pin za slovo vývod Rád bych podìkoval Doc Ing Jiøímu Strachovi, CSc RNDr Jiøímu Pošovi a PaedDr Otto Kryzanovi za cenné pøipomínky a rady pøi psaní tohoto textu Poznámka k druhému a tøetímu vydání Toto doplnìné vydání je upraveno podle nejnovìjšího katalogu firmy Microchip: PIC16/17 Microcontroller Data Book - the Emergining World Standard TM 1995/1996 Pùvodní publikace byla psána podle katalogu z roku 1993 Nedošlo ke zmìnám funkce mikroøadièù Došlo však ke zmìnám v názvosloví (kvùli kompatibilitì pojmù s novými mikroøadièi) a ke zlepšení technických parametrù (zdokonalením technologie) V novém katalogu je nahrazen pojem èítaè/ èasovaè reálného èasu - RTCC (real time clock counter) pojmem èasovaè 0 - TMR0 (timer 0) Stejnì tak oznaèení bitù RTIE za T0IE, RTIF za T0IF, RTS za T0CS, RTE za T0SE a oznaèení vstupu RTCC za T0CKI Zmìny v parametrech jsou smìrem k lepšímu, proto nemùže dojít k poškození mikroøadièe pøi použití pùvodnì publikovaných parametrù 6 Jiøí Hrbáèek: Mikroøadièe PIC16CXX - BEN technická literatura

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Architektura jednočipových mikropočítačů PIC 16F84 a PIC 16F877. Tato prezentace vznikla jako součást řešení projektu FRVŠ 2008/566.

Architektura jednočipových mikropočítačů PIC 16F84 a PIC 16F877. Tato prezentace vznikla jako součást řešení projektu FRVŠ 2008/566. Počítačové systémy Jednočipové mikropočítače II Architektura jednočipových mikropočítačů PIC 16F84 a PIC 16F877 Tato prezentace vznikla jako součást řešení projektu FRVŠ 2008/566. Miroslav Flídr Počítačové

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

Monolitické mikropočítače III

Monolitické mikropočítače III Monolitické mikropočítače III zpracoval Ing. Josef Šabata Mikrořadiče PIC střední třídy jsou dalším vývojovým stupněm mikrořadičů PIC 16C5X popsaných v předchozích dílech seriálu. Repertoár vyráběných

Více

Mikroadie. Ing. Jaroslav Bernkopf

Mikroadie. Ing. Jaroslav Bernkopf Mikroadie Ing. Jaroslav Bernkopf 3. ervna 2009 OBSAH 1. Úvod... 4 2. Architektura poíta... 5 2.1 Architektura Von Neumannova... 5 2.2 Architektura Harvardská... 6 2.3 Soubory instrukcí... 6 2.3.1 CISC...

Více

David Urban Podpora předmětu APP. Blokové schéma

David Urban Podpora předmětu APP. Blokové schéma Cvičení 1 ST7LITE3 Přehled Blokové schéma Registry Založení projektu v ST7 Visual Develop Přímý zápis registrů DR, DDR, OR Příklad A ST7LITE3 Přehled Ve cvičení se budeme setkávat se zástupcem nejnižší

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Hrabákova 271, Příbram. III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Hrabákova 271, Příbram. III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Název sady Téma Anotace Autor Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Hrabákova 271, Příbram CZ.1.07/1.5.00/34.0556

Více

Displej DT20-6. Update firmware. Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat TM 2011_07_19 19. 7. 2011

Displej DT20-6. Update firmware. Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat TM 2011_07_19 19. 7. 2011 Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Displej DT20-6 Autor: Spolupracovníci: Ing. Jan Tupý Ing. Ivo Henych Vedoucí odd. : Ing. Jan Tupý TM 2011_07_19 19. 7. 2011 OSC, a. s. tel: +420

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Hrabákova 271, Příbram. III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Hrabákova 271, Příbram. III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Název sady Téma Anotace Autor Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Hrabákova 271, Příbram CZ.1.07/1.5.00/34.0556

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 14 0:40 1.3. Vliv hardware počítače na programování Vliv

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky Algoritmy pro komunikaci periferních obvodů s mikropočítačem Peripheral Circuits of Microcomputer

Více

Workshop. Vývoj embedded aplikací v systému MATLAB a Simulink. Jiří Sehnal sehnal@humusoft.cz. www.humusoft.cz info@humusoft.cz. www.mathworks.

Workshop. Vývoj embedded aplikací v systému MATLAB a Simulink. Jiří Sehnal sehnal@humusoft.cz. www.humusoft.cz info@humusoft.cz. www.mathworks. Workshop Vývoj embedded aplikací v systému MATLAB a Simulink Jiří Sehnal sehnal@humusoft.cz www.humusoft.cz info@humusoft.cz www.mathworks.com 1 Obsah workshopu Model Based Design model soustavy a regulátoru

Více

Aplikace je ve zdrojových kódech k dispozici ve vývojové verzi systému Web51 jako jeden z příkladů.

Aplikace je ve zdrojových kódech k dispozici ve vývojové verzi systému Web51 jako jeden z příkladů. Charon I Web51 Home Control Web51 Home Control je demonstrační FirmWare systému Web51. Aplikace je zkompilovaná mimo jiné pro modul Charon I, jehož vývojový kit zde budeme dále popisovat. Modul s tímto

Více

INOVACE PŘEDMĚTU MIKROELEKTRONICKÉ SYSTÉMY - LOKÁLNÍ A VZDÁLENÁ SPRÁVA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

INOVACE PŘEDMĚTU MIKROELEKTRONICKÉ SYSTÉMY - LOKÁLNÍ A VZDÁLENÁ SPRÁVA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta strojní KATEDRA AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKY A ŘÍZENÍ INOVACE PŘEDMĚTU MIKROELEKTRONICKÉ SYSTÉMY - LOKÁLNÍ A VZDÁLENÁ SPRÁVA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Závěrečná zpráva grantového

Více

Pokojový termostat řízený pomocí SMS zpráv v síti GSM

Pokojový termostat řízený pomocí SMS zpráv v síti GSM Pokojový termostat řízený pomocí SMS zpráv v síti GSM Prezentace bakalářské práce Tomáš Vondra České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Červen 2009 Vedoucí práce:

Více

Management procesu I Mgr. Josef Horálek

Management procesu I Mgr. Josef Horálek Management procesu I Mgr. Josef Horálek Procesy = Starší počítače umožňovaly spouštět pouze jeden program. Tento program plně využíval OS i všechny systémové zdroje. Současné počítače umožňují běh více

Více

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Mikrokontroléry I. Mikrokontroléry od Atmel (Attiny, Atmega, AVR)

Mikrokontroléry I. Mikrokontroléry od Atmel (Attiny, Atmega, AVR) Mikrokontroléry I. Mikrokontroléry od Atmel (Attiny, Atmega, AVR) Mikrokontroléry ATMEL Vývojové prostředí AVR Studio Vývojové prostředí Win. AVR Vývojové prostředí BASCOM AVR Universalne vývojové prostředí

Více

3. Počítačové systémy

3. Počítačové systémy 3. Počítačové systémy 3.1. Spolupráce s počítačem a řešení úloh 1. přímý přístup uživatele - neekonomické. Interakce při odlaďování programů (spusť., zastav.,krok, diagnostika) 2. dávkové zpracování (batch

Více

Přerušení POT POT. Přerušovací systém. Přerušovací systém. skok do obslužného programu. vykonávaný program. asynchronní událost. obslužný.

Přerušení POT POT. Přerušovací systém. Přerušovací systém. skok do obslužného programu. vykonávaný program. asynchronní událost. obslužný. 1 Přerušení Při výskytu určité události procesor přeruší vykonávání hlavního programu a začne vykonávat obslužnou proceduru pro danou událost. Po dokončení obslužné procedury pokračuje výpočet hlavního

Více

Odolnost kryptografického HW s ohledem na nasazení

Odolnost kryptografického HW s ohledem na nasazení Odolnost kryptografického HW s ohledem na nasazení Vašek Lorenc, Vašek Matyáš XVIII. konference EurOpen Fakulta informatiky Masarykova univerzita Brno Vašek Lorenc, Vašek Matyáš (FIMU) Odolnost kryptografického

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Co je architektura obecně: souhrn znalostí o prvcích, ze kterých se skládá nebo dá složit nějaký celek o způsobech, kterými lze tyto prvky využít pro dosažení požadovaných vlastností

Více

FMS OEM CHIP ZÁKLADNÍ POPIS 2 INTEGRACE FMS CHIPU DO SYSTÉMU 2 SPI INTERFACE 4 PÍKAZ READ 5 READ: FIRMWARE 5 READ: CAN BUS DATA 5

FMS OEM CHIP ZÁKLADNÍ POPIS 2 INTEGRACE FMS CHIPU DO SYSTÉMU 2 SPI INTERFACE 4 PÍKAZ READ 5 READ: FIRMWARE 5 READ: CAN BUS DATA 5 FMS OEM CHIP Obsah: ZÁKLADNÍ POPIS 2 INTEGRACE FMS CHIPU DO SYSTÉMU 2 SPI INTERFACE 4 PÍKAZ READ 5 READ: FIRMWARE 5 READ: CAN BUS DATA 5 READ:TACHOGRAPH DATA 8 Ing. David Španl Mgr. Vítzslav Rejda 1 /

Více

Strojový kód k d a asembler procesoru MIPS SPIM. MIPS - prostředí NMS NMS. 32 ks 32bitových registrů ( adresa registru = 5 bitů).

Strojový kód k d a asembler procesoru MIPS SPIM. MIPS - prostředí NMS NMS. 32 ks 32bitových registrů ( adresa registru = 5 bitů). Strojový kód k d a asembler procesoru MIPS Použit ití simulátoru SPIM K.D. - cvičení ÚPA 1 MIPS - prostředí 32 ks 32bitových registrů ( adresa registru = 5 bitů). Registr $0 je zero čte se jako 0x0, zápis

Více

Tvorba vývojového modulu pro jednočipové počítače Creation of Evaluation Module for Microcontrollers

Tvorba vývojového modulu pro jednočipové počítače Creation of Evaluation Module for Microcontrollers Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra automatizační techniky a řízení Tvorba vývojového modulu pro jednočipové počítače Creation of Evaluation Module for Microcontrollers

Více

KONFIGURACE ROZSÁHLÝCH DATOVÝCH SYSTÉMÙ V PROSTØEDÍ OPERAÈNÍHO SYSTÉMU UNIX Zdenìk Maøík Praha 2001 Motto: Moderní servery podnikové úrovnì vykazují velmi vysoké výkony a velmi vysoké teoretické konfiguraèní

Více

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11 Obsah Úvod 11 Informace o použitém hardwaru 12 Několik poznámek k Windows 13 Windows XP 13 Windows Vista 13 Kapitola 1 Skříně počítačů 15 Typy skříní 15 Desktop 15 Tower (věžová provedení) 15 Rozměry skříní

Více

David Matoušek C PRO MIKROKONTROLÉRY PIC práce s PIC18F452 a PIC18F1220 v jazyce C Praha 2011 David Matoušek C PRO MIKROKONTROLÉRY PIC práce s PIC18F452 a PIC18F1220 v jazyce C Bez pøedchozího písemného

Více

Operační systémy. Tomáš Vojnar IOS 2010/2011. Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Božetěchova 2, 612 66 Brno

Operační systémy. Tomáš Vojnar IOS 2010/2011. Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Božetěchova 2, 612 66 Brno Operační systémy IOS 2010/2011 Tomáš Vojnar Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Božetěchova 2, 612 66 Brno ÚÓ Ò Ö ØºÚÙØ ÖºÞ Úvod do UNIXu p.1/15 Unix úvod Úvod do UNIXu p.2/15

Více

Programátor pro procesory AVR. Miroslav Janás

Programátor pro procesory AVR. Miroslav Janás ATprogISPUSB0A Programátor pro procesory AVR Miroslav Janás Modul USB programátoru procesorů AVR s šestipinovým ISP rozhraním. Programátor je kompatibilní s AVR studio (programátor STK00 nebo AVRISP) a

Více

Y36SAP http://service.felk.cvut.cz/courses/y36sap/

Y36SAP http://service.felk.cvut.cz/courses/y36sap/ Y36SAP http://service.felk.cvut.cz/courses/y36sap/ Úvod Návrhový proces Architektura počítače 2007-Kubátová Y36SAP-Úvod 1 Struktura předmětu Číslicový počítač, struktura, jednotky a jejich propojení. Logické

Více

Paměti v PC - souhrn

Paměti v PC - souhrn Paměti v PC - souhrn V současném PC se vyskytuje podstatně více různých typů pamětí hierarchicky uspořádaných než v prvních typech. Zvýšila se kapacita pamětí, získávání dat z pamětí o velké kapacitě je

Více

pouˇzití USB nebo SPI

pouˇzití USB nebo SPI Připojení modulů IQRF k platformě Android za pouˇzití USB nebo SPI Bc. Josef Jebavý, http://xeres.cz 25. srpna 2015 Obsah 1 Operační systém Android 2 2 Moˇznosti řešení 2 2.1 USB........................................

Více

4-1 4. Přednáška. Strojový kód a data. 4. Přednáška ISA. 2004-2007 J. Buček, R. Lórencz

4-1 4. Přednáška. Strojový kód a data. 4. Přednáška ISA. 2004-2007 J. Buček, R. Lórencz 4-4. Přednáška 4. Přednáška ISA J. Buček, R. Lórencz 24-27 J. Buček, R. Lórencz 4-2 4. Přednáška Obsah přednášky Násobení a dělení v počítači Základní cyklus počítače Charakteristika třech základní typů

Více

Hardware I. VY_32_INOVACE_IKT_668

Hardware I. VY_32_INOVACE_IKT_668 VY_32_INOVACE_IKT_668 Hardware I. Autor: Marta Koubová, Mgr. Použití: 5-6. třída Datum vypracování: 21.9.2012 Datum pilotáže: 1.10.2012 Anotace: Tato prezentace slouží k bližšímu seznámení s pojmem hardware.

Více

INFORMATIKA. Jindřich Kaluža. Ludmila Kalužová

INFORMATIKA. Jindřich Kaluža. Ludmila Kalužová INFORMATIKA Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: doc. RNDr. František Koliba, CSc. prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství. Všechna práva vyhrazena.

Více

Cíl přednášky: Obsah přednášky:

Cíl přednášky: Obsah přednášky: Architektury počítačů na bázi sběrnice PCI Cíl přednášky: Vysvětlit principy architektur PC na bázi sběrnice PCI. Obsah přednášky: Základní architektury PC na bázi PCI. Funkce northbridge a southbridge.

Více

VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA KATEDRA AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKY A ŘÍZENÍ

VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA KATEDRA AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKY A ŘÍZENÍ VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta stroní KATEDRA AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKY A ŘÍZENÍ SYNTÉZA NELINEÁRNÍCH SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ S VYUŽITÍM KLOUZAVÝCH MÓDŮ Závěrečná zpráva grantového proektu Fondu rozvoe VŠ

Více

MPLAB Harmony. Idea Instalace. Více podrobností naleznete na http://microchip.wikidot.com/training:start nejen k MPLAB Harmony

MPLAB Harmony. Idea Instalace. Více podrobností naleznete na http://microchip.wikidot.com/training:start nejen k MPLAB Harmony MPLAB Harmony Idea Instalace Více podrobností naleznete na http://microchip.wikidot.com/training:start nejen k MPLAB Harmony Harmony Komplexní vývojové prostředí Pružný a robustní framework (aplikační

Více

Rozhraní SCSI. Rozhraní SCSI. Architektura SCSI

Rozhraní SCSI. Rozhraní SCSI. Architektura SCSI 1 Architektura SCSI 2 ParalelnírozhraníSCSI Sběrnice typu multimaster. Max. 8 resp. 16 zařízení. Různé elektrické provedení SE (Single Ended) HVD (High Voltage Differential) LVD (Low Voltage Differential)

Více

Struktura a architektura počítačů (BI-SAP) 1

Struktura a architektura počítačů (BI-SAP) 1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Struktura a architektura počítačů (BI-SAP) 1 doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních technologii

Více

Architektura počítačů Úvod

Architektura počítačů Úvod Architektura počítačů Úvod http://d3s.mff.cuni.cz http://d3s.mff.cuni.cz/teaching/computer_architecture/ Lubomír Bulej bulej@d3s.mff.cuni.cz CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE faculty faculty of of mathematics

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.040 2008 Informační technologie - Registry metadat (MDR) - Část 5: Principy identifikace a tvorby názvů dat ČSN ISO/IEC 11179-5 97 9736 Srpen Information technology - Metadata

Více

Procesory pro vestavné aplikace přehled, bloky

Procesory pro vestavné aplikace přehled, bloky Procesory pro vestavné aplikace přehled, bloky v. 2014 A4M38AVS ČVUT- FEL, katedra měření, A4M38AVS, 2014, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha 1 Procesor pro vestavné aplikace- mikrořadič, struktura

Více

Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte si všechna varování a kroky pečlivě před tím než začnete

Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte si všechna varování a kroky pečlivě před tím než začnete Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte si všechna varování a kroky pečlivě před tím než začnete s updatem. Požadavky Počítač s Windows 7 a bluetooth

Více

GL300 Uživatelský a programovací návod

GL300 Uživatelský a programovací návod GL300 Uživatelský a programovací návod www.auto-gps.eu www.eurosat.cz GL300 rev. 1.0 1 www.eurosat.cz revize 1.0-10.7.2013 Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či

Více

PCM30U-OCH UII16K. účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika

PCM30U-OCH UII16K. účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika UII16K účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika tel: +420 234 052 386, 1111 fax: +420 234 052 999 e-mail: pcm30u@ttc.cz

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 2, 3 Obor Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Logické obvody sekvenční,

Více

JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER

JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER PC Connection Kit Pro systém Windows JLIP VIDEO CPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER ČESKY NÁVOD K OBSLUZE Pro potřebu uživatele Zapište si prosím číslo modelu a výrobní číslo pro budoucí použití. Model číslo Výrobní

Více

DUM č. 10 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 10 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 10 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 04.12.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: jak fungují vnitřní paměti, typy ROM a RAM pamětí,

Více

Rozhraní pro web s portem Ethernet

Rozhraní pro web s portem Ethernet 9 233 DESIGO PX Rozhraní pro web s portem Ethernet PXG80-WN Pro dálkové sledování a ovládání jedné nebo více podstanic DESIGO PX pomocí standardního internetového prohlížeče. Generické ovládání a zobrazení

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Architektura a princip funkce počítačů

Architektura a princip funkce počítačů Architektura a princip funkce počítačů Co je architektura obecně: souhrn znalostí o prvcích, ze kterých se skládá nebo dá složit nějaký celek o způsobech, kterými lze tyto prvky využít pro dosažení požadovaných

Více

Antonín Přibyl - Virtualizace Windows serveru s KVM hypervisorem

Antonín Přibyl - Virtualizace Windows serveru s KVM hypervisorem Výchozí stav Virtualizace je na Vysoké škole polytechnické Jihlava intenzivně využívána při výuce předmětu Počítačové sítě I. (dále jen PS1), Počítačové sítě II. (dále jen PS2) a Operační systémy. Předměty

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana Kubcová Název

Více

Vývojový kit RASPBERRY PI FTDI RPI-HUB module

Vývojový kit RASPBERRY PI FTDI RPI-HUB module Vývojový kit RASPBERRY PI FTDI RPI-HUB module RPi HUB modul se připojuje k počítači Raspberry-Pi a rozšiřuje množství rozhraní, které lze použít z host zařízení. RPi HUB modul také poskytuje dvojitý kanál

Více

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního Bohumil BRTNÍK, David MATOUŠEK ELEKTRONICKÉ PRVKY Praha 2011 Tato monografie byla vypracována a publikována s podporou Rozvojového projektu VŠPJ na rok 2011. Bohumil Brtník, David Matoušek Elektronické

Více

Cíl přednášky: Obsah přednášky:

Cíl přednášky: Obsah přednášky: Cíl přednášky: Vysvětlit principy konstrukce a principy činnosti sběrnice PCI, dát je do relace s obecnými principy konstrukce systémových sběrnic. Upozornit na odlišnosti konstrukce sběrnice PCI od předcházejících

Více

Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci. Michal Kahánek 25. 5. 2011

Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci. Michal Kahánek 25. 5. 2011 Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci Michal Kahánek 25. 5. 2011 Program Komunikační brány pro sběrnici Modbus Funkce ProCOM Vestavné sériové servery Uživatelské webové rozhraní EZPage Síťové servery

Více

LoRaTM. LoRa TM Technology LoRaWAN Protocol Modem RN2483/ RN2903

LoRaTM. LoRa TM Technology LoRaWAN Protocol Modem RN2483/ RN2903 LoRaTM LoRa TM Technology TM LoRaWAN Protocol Modem RN2483/ RN2903 Upravená verze, změny a komentáře jsou touto barvou Definice LoRa str. 13 Definice LoRaWAN str. 21 V případě nalezení nějaké chyby nebo

Více

Koncept pokročilého návrhu ve VHDL. INP - cvičení 2

Koncept pokročilého návrhu ve VHDL. INP - cvičení 2 Koncept pokročilého návrhu ve VHDL INP - cvičení 2 architecture behv of Cnt is process (CLK,RST,CE) variable value: std_logic_vector(3 downto 0 if (RST = '1') then value := (others => '0' elsif (CLK'event

Více

BIOS. Autor: Bc. Miroslav Světlík

BIOS. Autor: Bc. Miroslav Světlík BIOS Autor: Bc. Miroslav Světlík Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_837 1. 11. 2012 1 1. BIOS

Více

Vstupně - výstupní moduly

Vstupně - výstupní moduly Vstupně - výstupní moduly Přídavná zařízení sloužící ke vstupu a výstupu dat bo k uchovávání a archivaci dat Nejsou připojována ke sběrnici přímo, ale prostřednictvím vstupně-výstupních modulů ( ů ). Hlavní

Více

Logická organizace paměti Josef Horálek

Logická organizace paměti Josef Horálek Logická organizace paměti Josef Horálek Logická organizace paměti = Paměť využívají = uživatelské aplikace = operační systém = bios HW zařízení = uloženy adresy I/O zařízení atd. = Logická organizace paměti

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Správa I/O po LAN. Michal Drahoš Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 1/1

Správa I/O po LAN. Michal Drahoš Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 1/1 Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Správa I/O po LAN Michal Drahoš Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla

Více

Rozhoduje-li Quality of Service (QoS) router kdy pošle který paket, je třeba ujasnit otázku dostatečně

Rozhoduje-li Quality of Service (QoS) router kdy pošle který paket, je třeba ujasnit otázku dostatečně Měření času Rozhoduje-li Quality of Service (QoS) router kdy pošle který paket, je třeba ujasnit otázku dostatečně rychlého a přesného měření času, aby při dnes běžných desítkách tisíc paketů za vteřinu

Více

Napájecí zdroj JSD. Dohledový IP modul. Verze dokumentu: 1.0 Datum vydání: 19. 2. 2014 Poslední úprava: 19.02.2014 www.alcoma.cz

Napájecí zdroj JSD. Dohledový IP modul. Verze dokumentu: 1.0 Datum vydání: 19. 2. 2014 Poslední úprava: 19.02.2014 www.alcoma.cz Napájecí zdroj JSD Dohledový IP modul Verze dokumentu: 1.0 Datum vydání: 19. 2. 2014 Poslední úprava: 19.02.2014 www.alcoma.cz OBSAH str. 1 ÚVOD... 1 2 MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ K DÁLKOVÉMU DOHLEDU... 1 2.1 WEBOVÉ

Více

Tester sériových rozhraní

Tester sériových rozhraní Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 10 elektrotechnika, elektronika, telekomunikace a technická informatika Tester sériových rozhraní Autor: Břetislav Bakala SPŠ a VOŠ, Karla Čapka 402, 397 01

Více

Pohled do nitra mikroprocesoru

Pohled do nitra mikroprocesoru Pohled do nitra mikroprocesoru Obsah 1. Pohled do nitra mikroprocesoru 2. Architektury mikroprocesorů 3. Organizace cvičného mikroprocesoru 4. Registry v mikroprocesoru 5. Aritmeticko-logická jednotka

Více

Uživatelský manuál pro WIFI modul klimatizace MISSION

Uživatelský manuál pro WIFI modul klimatizace MISSION Uživatelský manuál pro WIFI modul klimatizace MISSION Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme že tato klimatizační jednotka je ve shodě s požadavky a dalšími relevantními opatřeními Direktivy 1999/5/EC.

Více

Sběrnice/sloty pro zásuvné karty

Sběrnice/sloty pro zásuvné karty Program Systémové sběrnice počítače nejpodrobněji ISA popis signálů sběrnice, sledy signálů PCI express podrobnější popis sběrnice a základní principy její funkce CardBus PCMCIA Standarní rozhranní Paralelní

Více

MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI

MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI Jaromír Škuta a Lubomír Smutný b a) VŠB-Technická Univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba, ČR, jaromir.skuta@vsb.cz b) VŠB-Technická

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Robotika. Katalog kurzů Programování a údržba robotů

Robotika. Katalog kurzů Programování a údržba robotů Robotika Katalog kurzů Programování a údržba robotů Základní rozdělení nabízených kurzů 1. úroveň Operátor L1 S4C+ L1.1 IRC5 L1.2 IRC5 L1.1.1 2. úroveň Mechanická údržba L2.1.1 Seřizovač - základ L2 3.

Více

tvrdokovové frézy hrubovací dokončovací univerzální tvarové Alu

tvrdokovové frézy hrubovací dokončovací univerzální tvarové Alu tvrdokovové frézy hrubovací dokončovací univerzální tvarové Alu distributor: UNITOOL plus, s.r.o. Škultétyho 2072 /12 915 01 Nové esto n. Váhom tel. : (+421) 904 386 874 unitoolplus@gmail.com 2011-05 Ceny

Více

Služba ve Windows. Služba (service) je program

Služba ve Windows. Služba (service) je program Služby Windows Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské

Více

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 19.1.2010 Poslední aktualizace: 29.7.2010 13:41 Počet stran: 8 2011 Adresa:

Více

Založeno 1990. Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný HATEL. 168 x 118 x 54 mm. provozní teplota -5 až +50 C ochrana IP 30 24V DC (20 až 30V), 0 je uzeměná

Založeno 1990. Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný HATEL. 168 x 118 x 54 mm. provozní teplota -5 až +50 C ochrana IP 30 24V DC (20 až 30V), 0 je uzeměná Technická specifikace Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Vladimír Povolný Datum: 14. červen 2006 pracuje jako komunikační brána. Zařízení je vybaveno dvěma sériovými komunikačními kanály, servisním sériovým

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 12 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Kódy pro odstranění redundance, pro zabezpečení proti chybám. Demonstrační cvičení 5 INP

Kódy pro odstranění redundance, pro zabezpečení proti chybám. Demonstrační cvičení 5 INP Kódy pro odstranění redundance, pro zabezpečení proti chybám Demonstrační cvičení 5 INP Princip kódování, pojmy Tady potřebujeme informaci zabezpečit, utajit apod. zpráva 000 111 000 0 1 0... kodér dekodér

Více

Základní deska (mainboard)

Základní deska (mainboard) Základní deska (mainboard) Základní deska je nejdůležitější části sestavy počítače. Zajišťuje přenos dat mezi všemi díly a jejich vzájemnou komunikaci. Pomocí konektorů umožňuje pevné přichycení (grafická

Více

Přenos informace Systémy pro sběr a přenos dat. centralizované a distribuované systémy pojem inteligentní senzor standard IEEE 1451

Přenos informace Systémy pro sběr a přenos dat. centralizované a distribuované systémy pojem inteligentní senzor standard IEEE 1451 Přenos informace Systémy pro sběr a přenos dat centralizované a distribuované systémy pojem inteligentní senzor standard IEEE 1451 Centralizované a distribuované systémy Centralizovaný systém Krokový motor

Více

TIA Portal. Comfort panely. Siemens s.r.o. All Rights Reserved.

TIA Portal. Comfort panely. Siemens s.r.o. All Rights Reserved. TIA Portal Comfort panely Integrovaná funkčnost je stejná pro všechny Comfort Panely Širokoúhlý displej s LED podsvícením Vyšší zabezpečení dat z archivů a receptur Inovovaný servisní koncept Nejmodernější

Více

Databáze v MS ACCESS

Databáze v MS ACCESS 1 z 14 19.1.2014 18:43 Databáze v MS ACCESS Úvod do databází, návrh databáze, formuláře, dotazy, relace 1. Pojem databáze Informací se data a vztahy mezi nimi stávají vhodnou interpretací pro uživatele,

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

Rychlý průvodce nastavením VOIP brány GW IP-011-2 a GW IP-012B-2

Rychlý průvodce nastavením VOIP brány GW IP-011-2 a GW IP-012B-2 1 ÚVOD Rychlý průvodce nastavením VOIP brány GW IP-011-2 a GW IP-012B-2 Série VOIP bran GW IP-01x-2 jsou inovované výrobky s bohatým spektrem funkcí a jedinečnou kvalitou zvuku. Jsou plně kompatibilní

Více

DataLab PC. Průmyslový počítač kompatibilní se standardem PC

DataLab PC. Průmyslový počítač kompatibilní se standardem PC DataLab PC Průmyslový počítač kompatibilní se standardem PC (modely DataLab PC 1200, DataLab PC 1000, DataLab PC 810, DataLab PC 800, DataLab PC 670, DataLab PC 610, DataLab PC 600) Tato publikace byla

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

8 Užitečné funkce ALL RESET Ukládání aktuálního nastavení fotoaparátu

8 Užitečné funkce ALL RESET Ukládání aktuálního nastavení fotoaparátu 8 Užitečné funkce ALL RESET Ukládání aktuálního nastavení fotoaparátu Díky této funkci můžete určit, zda si fotoaparát bude pamatovat aktuálně nastavené hodnoty parametrů i po svém vypnutí nebo nikoli.

Více

Hardware. Roman Bartoš

Hardware. Roman Bartoš Hardware Roman Bartoš Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

Hardware. Popis zařízení. řízení - procesor popis, software

Hardware. Popis zařízení. řízení - procesor popis, software Hardware řízení - procesor popis, software K řízení byl použit procesor, neboť algoritmy, které je potřeba zpracovávat jsou natolik složité, že by řešení na bázi logických polí bylo příliš složité a drahé.

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma. Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma. Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Podklady k základnímu popisu a programování PLC, CNC Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k základnímu popisu

Více

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Rozmístění prvků na přípravku Obr. 1: Rozmístění prvků na přípravku Na obrázku (Obr. 1) je osazený přípravek s FPGA obvodem Altera Cyclone III EP3C5E144C8 a

Více