VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OPAVA, SOLNÁ 8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OPAVA, SOLNÁ 8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OPAVA, SOLNÁ 8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 2011/2012

2 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Vymezení činnosti, přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedených Českou školní inspekcí a dalších kontrolách 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 15. Závěr

3 1. Základní údaje o škole: Název: Základní umělecká škola Opava, Solná 8, příspěvková organizace Sídlo: Solná 8, Opava Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Sídlo zřizovatele: 28. Října 117, Ostrava Právní forma: příspěvková organizace IČO: Statutární orgán: Ivana Sýkorová, ředitelka školy Statutární zástupce ředitelky: Mgr. Alexander Dačenko Poslední zápis do rejstříku škol: , výmaz přechodného místa poskytování služeb Kapacita školy: 540 Umělecké obory: jednooborová škola, výtvarný obor Kontakty - ředitelství školy: , webové stránky: Materiálně technické podmínky: Škola sídlí v budově bývalého dominikánského kláštera, vlastníkem je město Opava. Smlouvu o pronájmu máme uzavřenou s Opavskou kulturní organizací, která je pověřena správou některých budov, jejichž vlastníkem je město. Pro výuku používáme 5 učeben s dobrým vybavením pro náš obor. Každá učebna má svůj tiskařský lis, škola vlastní dvě keramické pece, z nichž jedna byla pořízena ve školním roce 2011/2012.Dále jsme pro výuku pořídili diktafon, používá se k ozvučení krátkých filmů, které děti s učiteli tvoří, dále nový lepší digitální fotoaparát (škola vlastnila pouze jeden digitální fotoaparát). Ke konci školního roku byl pořízen do kanceláře multifunkční kopírovací stroj. Škola nemá výrazné ekonomické problémy, jen v oblasti mzdových prostředků se díky tomu, že je malou organizací dostává již druhým rokem (vzhledem k oddělení finančních prostředků na pedagogické a nepedagogické pracovníky) k dohadovacímu řízení na OŠMS. Věříme, že

4 náš problém je již sledován a bude tato malá organizace opět zohledněna při stanovení rozpočtu mzdových prostředků na nový rok. Velké nákupy zajišťuje ředitelství společně se školníkem pomocí objednávek, učitelé se mají možnost k nim vyjadřovat, na základě žádanky pak pořizovat drobné pomůcky do výuky sami. Vše je pečlivě sledováno díky vnitřnímu kontrolnímu systému školy. 2. Vymezení činnosti, přehled oborů vzdělávání: Postavení Základních uměleckých škol je vymezeno v zákoně č. 561/2004 Sb., tzv. školský zákon a její povinnosti upřesňuje vyhláška č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání. Základní umělecká škola Opava poskytuje základy vzdělání ve výtvarném oboru, je zde organizováno studium přípravné, studium základní na dvou stupních, rozšířené vyučování pro uchazeče o studium na SŠ a VŠ, dle možností školy i studium pro dospělé. Vše je realizováno v souladu se zápisem v rejstříku škol a školských zařízení. Ve školním roce 2011/2012 jsme se stále řídili učebními plány, které schválilo MŠMT pro výtvarný obor dne pod č.j / s platností od Rámcový popis personálního zabezpečení školy: Ředitelka: Ivana Sýkorová V roce 2012 opět jmenována do funkce ředitelky, po konkurzním řízení, které souviselo se změnou 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. Je absolventkou studia pro ředitele škol a školských zařízení podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a 5 vyhlášky 317/2005 Sb. Statutární zástupce: Mgr. Alexander Dačenko Ředitelka má jmenovaného jednoho statutárního zástupce Mgr. Alexandra Dačenka. Učitelé: Zuzana Bendíková, Mgr. Markéta Janečková, Zdeňka Pavlíčková, Zuzana Tázlarová Dvě učitelky mají plnou kvalifikaci, vysokoškolské vzdělání, jedna učitelka vystudovala odbornou školu a splnila podmínku ukončení doplňujícího pedagogického studia, druhá má také dokončeno doplňující pedagogické studium a ředitelka školy ji udělila výjimku za splnění odborné kvalifikace, za tu považuje její dlouhodobou výtvarnou, výstavní a organizační činnost v umělecké oblasti dle 10 odst. 2 zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících. Z pohledu předepsaných dokumentů splňují všichni učitelé školy odbornou kvalifikaci pro výkon práce učitele na ZUŠ. Všichni jmenovaní učitelé pracují na plný úvazek.

5 Správní zaměstnanci: Ve škole pracují dva správní zaměstnanci, uklízečka na plný úvazek, školník s úvazkem 0, Údaje o přijímacím řízení: Každým rokem v měsíci červnu oznamujeme v regionálním tisku a na plakátovacích plochách údaje o přijímacích talentových zkouškách na výtvarný obor ZUŠ. Na konci školního roku jsme opět navštívili a přímo oslovili Základní školy a žákům těchto škol přiblížili práci v naší škole. Přijímacího řízení se se na konci sledovaného školního roku se účastnilo 80 dětí, za toho 3 děti nebyly přijaty ke studiu na ZUŠ. Statistický výkaz pro tento školní rok evidoval 450 žáků celkem, z toho 361 dívek, v přípravných ročnících navštěvovalo školu 76 žáků, na prvním stupni se vzdělávalo 318 žáků, 3 žáci v rozšířeném studiu I. stupně. Na druhém stupni jsme měli zapsáno 16 studentů v základním studiu a 9 v rozšířeném vyučování. Studium pro dospělé s v roce 2011/2012 nerealizovalo vzhledem k finanční situaci školy v oblasti mzdových prostředků. Během roku se stavy žáků mění, ale nejde o nějaká vysoká čísla, která by měla podstatný vliv na některé rozhodné položky ve financování provozu školy. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků: Škola kvalitní výukou vede studenty k neustálému zdokonalování se ve svém oboru schopni, aby byli schopni nabyté zkušenosti a dovednosti použít ve svém životě. Našimi aktivitami zvyšujeme ve studentech zájem o uměleckou činnost a tím podporujeme jejich citlivost ke své vlastní osobě i druhým lidem, posilujeme jejich zdravé sebevědomí při realizaci vlastní tvorby. Uměleckým vzděláním v jednotlivých oblastech umožňujeme studentům poznání etiky, estetiky, filosofie a historie i z jiného pohledu. V tomto školním roce byla zakončena spolupráce s Výzkumným ústavem pedagogickým na pilotování projektu RVP pro ZUV. Analyzovali jsme a zdokonalili již napsaný školní vzdělávací program, abychom mohli ve školním roce 2012/2013 začít učit podle ŠVP naší školy. Cílem školy není tvořit pro dětské výtvarné soutěže, ale máme stanoveny pouze některé, které obesíláme. Samozřejmě, že každý úspěch školy je pečlivě evidován a také prezentován.

6 Žáci si svá ocenění přebírají při otevírání výstav vernisáží, které realizujeme v naší výstavní síni. Výsledky dětských výtvarných soutěží za školní rok 2011/2012: Alšova země 2011, 44. ročník, Pedagogická fakulta UK Praha: Ceny: soubor grafických prací žáků p.u. M. Janečkové soubor grafických prací žáků p.u. Z. Pavlíčkové Miroslav Janeček, grafika Podmořský svět, p.u. Z. Tázlarová Čestná uznání: Kateřina Bjalková, grafika Podmořský svět, p.u. Z. Tázlarová Ocenění byla dětem předána na zahájení výstavy AZ 2012 v poslanecké sněmovně v Praze. Zawsze zielono, zawsze niebiesko 2011,16. ročník, Galerie středisko dětského výtvarného projevu v Toruni (PL): Cena: Tereza Pančurová, grafika Brouci, p.u. M. Janečková Čestné uznání: Markéta Kurfürstová, grafika parafráze Dívka s perlou, p.u. I. Sýkorová Lidice 2012, 40. ročník, Památník Lidice: Čestná uznání: Marie Solná, grafika, Loutkové divadlo, p.u. Z. Bendíková Julie Gratzová, grafika, Loutkové divadlo, p.u. Z. Bendíková Bienále fantátie 2012, 20. ročník, Turčianská galerie Martin (SK): Cena Bienále fantázie: kolektiv žáků Z. Tázlarové, Světlo myšlenek Čestná uznání: Anna Skřontová, pastel, Světlo z vesmíru,p.u. Z. Bendíková Zuzana Fědorová, pastel, Světlo z vesmíru, p.u. Z. Bendíková Julie Gratzová, pastel, Světlo z vesmíru, p.u. Z. Bendíková

7 Ve školním roce 2011/2012 absolvovalo první stupeň základního studia 30 žáků, v rozšířeném vyučování prvního stupně absolvovali 2 žáci. Na druhém stupni ukončilo studium 16 žáků a v rozšířeném vyučování druhého stupně 9 studentů. Každoročně máme v rozšířeném vyučování žáky, které připravujeme k dalšímu studiu na SŠ a VŠ s uměleckým zaměřením. Na střední školy se připravovalo a hlásilo 9 žáků, 6 z nich úspěšně absolvovalo talentové zkoušky a byli přijati na Střední školu průmyslovou a uměleckou v Opavě, jedna žákyně byla na tutéž školu přijata na odvolání. Dva žáci se hlásili na Střední uměleckou školu varhanářskou v Krnově a byli také po úspěšných talentových zkouškách přijati. Na vysoké školy jsme v tomto školním roce připravovali 4 žáky, 3 z nich byli po složení talentové zkoušky přijati na fakultu architektury ČVUT v Praze a jeden na fakultu umění Ostravské univerzity, obor papír-kniha. Ve sledovaném roce jsme měli sto procentní úspěšnost přijetí k dalšímu studiu na uměleckých školách obou stupňů. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů: Jedinečný systém vzdělávání na ZUŠ v naší republice je velmi dobrým nástrojem prevence sociálně patologických jevů. Škola si již dříve stanovila minimální preventivní program, který je platný i pro současný stav. Doposud jsme neměli žádné problémy s vandalstvím, používáním návykových látek a jiné, neboť žáci, kteří školu navštěvují, mají většinou svůj volný čas vyplněný ještě dalšími aktivitami a nemají proto problémy s nudou, která podle nás vede k hledání podivného způsobu trávení volného času. Učitelé zařazují čas od času do své výuky i témata, která se dotýkají nešvarů nejen mladých lidí, jako je kouření, alkohol a jiné, čímž upozorňují na osobní i společenskou nebezpečnost těchto jevů. Ve skupinách máme děti různého stáří, snahou je soužití dětí a žáků bez rozdílů věku. Sociálně slabí žáci mají možnost požádat ředitelství o slevu na školném. Do vyučovacích skupin také integrujeme žáky s handicapy. Rozhovor je nejdůležitější metodou pro objasnění problémů, ale také ukázky a akční tvorba. Žáky upozorňujeme na projekce a akce ve městě, které s touto prevencí a nežádoucími jevy souvisí. Samotný fakt, že žáky učíme estetickému cítění, čímž se formuje jeho pozitivní vztah ke skutečnosti a svému životu je dobrý základ k tomu, aby naši žáci uměli žít bez problémů.

8 Možná, že by stálo za zmínku, že nám zřizovatel, potažmo stát, nedovolí vzhledem k finanční situaci státu navyšovat stavy žáků, kteří by vyplnili tak svůj volný čas a to by byla správná prevence sociálně patologických jevů. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: Jelikož jsme se podíleli na tvorbě dokumentu RVP pro ZUV, naši učitelé již v roce, který předesílal zavedení ŠVP do praxe, nemuseli ve větší míře absolvovat školení určená školám, které si školní plány teprve začaly sestavovat. Učitelé si mají možnost během roku vybírat dle svého zaměření a potřeby akce, které pro ně připravují různé subjekty. Nejlepší spolupráci máme se společností Jana Zrzavého v Olomouci, neboť ta je orientována především na akce pro výtvarné obory. Nejzajímavější a nejvyhledávanější jsou přednášky o architektuře, neboť to je v zájmu přípravy studentů na fakulty architektury. Společnost J. Z. v Olomouci má všechny tyto přednášky akreditovány MŠMT. Ve školním roce 2011 /2012 kromě jiných navštívili přednášky historika a teoretika umění a architektury R. Šváchy o vile Tugendhat, duo R. Švácha - L. Lábus měla zajímavou přednášku o přírodní architektuře a byli jsme i na výstavě významného umělce Františka Skály s doprovodným programem. Jedna paní učitelka se účastnila Filmové školy v Uherském Hradišti. Součástí vzdělávání učitelů je také samostudium, přístup k internetu na škole i v době školních prázdnin. Důležitou součástí poznávání a studia jsou také hojné přednášky konané v našem městě. Myslím, že Opava se může pochlubit mnohými vzdělanými lidmi, kteří si v rámci městských festivalů či jiných aktivit připravuji pro veřejnost zajímavé příspěvky z mnoha stran kultury a života - výtvarné umění, architektura, historie, hudba aj., které pomáhají našim učitelům obohatit jejich vědomosti. Ředitelka se účastnila školení k ESS. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: Škola je známá na veřejnosti nejen svými výstavami, ale především výtvarnými akcemi, které v rámci kulturních festivalů uskutečňujeme. Jde o samostatné akce a happeningy k tématice

9 festivalu, které má možnost zhlédnout nejširší veřejnost na veřejných místech. Dále škola připravuje výtvarné akce, které nemají návaznost na kulturní festivaly města. Září: Začátek školního roku je spjat s kulturním festivalem Bezručova Opava. Jelikož jsme stále vyučovali v náhradních prostorech (rekonstrukce areálu dominikánského kláštera v Opavě, součástí kterého je i naše škola), neproběhla jako obvykle v rámci festivalu výstava výtvarných prací našich dětí ve výstavní síni školy. Bezručova Opava v roce 2011 proběhla s tématem Vesmíry vnější a vnitřní. Škola se tradičně podílela na zahajovacím happeningu festivalu, který nesl název Putování po planetách sluneční soustavy. Ve městě Opavě a okolí je umístěna planetární soustava, jsou to repliky planet umístěny v poměrné vzdálenosti od slunce (Hláska v Opavě), poslední Pluto se nachází v Novém Dvoře u Arboreta. Učitelé a jejich žáci připravili ke každé z planet výtvarnou akci, kde vlastním způsobem ztvárnili, planetu, její život, obyvatele. V rámci festivalu vystavovaly dvě naše paní učitelky své práce v galerii U Jakoba. Učitelé sdruženi ve výtvarné skupině X vystavovali vlastní tvorbu v Minoritském klášteře. Tato výstava byla řazena také do festivalu Bezručova Opava. Škola se také prezentovala ve Šternberku, kde proběhla výstava z národní přehlídky výtvarných oborů ZUŠ, tématem byla Krabička. Říjen: Škola se přestěhovala do původních prostor kde má i svou vlastní výstavní síň, kde proběhla první výstava po rekonstrukci objektu. Vystavoval náš absolvent Matěj Frank, současný student Ostravské univerzity, fakulty umění oboru sochařství, momentálně stážista na umělecké škole v polské Wroclavi. Tradičně se také podílíme na výstavě, kterou pořádá Arboretum Nový Dvůr Vyřeš/ž si svou dýni. Škola získala za práce diplomy pro jednotlivé účastníky soutěže. Listopad: Výstavní síň jsme nabídli Střední škole průmyslové a umělecké v Opavě, aby mohla prezentovat výtvarné práce z plenéru, kterého se zúčastnili žáci této školy. Ředitelka školy se účastnila poroty nejstarší dětské výtvarné soutěže v republice Alšova země Prosinec- leden: Výstavou fotografií se představila naše absolventka Tereza Silonová, kterou nazvala Žije na cestách. Únor - březen: Základní škola ve Vávrovicích slavila 90 let od založení, ředitel je aktivní výtvarník, který organizuje na škole výtvarné činnosti, proto jsme výstavní síň poskytli této škole k prezentaci, oslavě svého jubilea.

10 V Galerii výtvarného umění v Ostravě proběhla velkolepá výstava Černá slunce, odvrácená strana modernity, kde byla představena zásadní díla naší české moderny. Pro naše žáky jsme připravili zájezd na tuto výstavu, následně pak žáci museli pracovat s animačním listem, která připravila p. u. M. Janečková, pomocí kterého si ještě rozebrali a dovysvětlili význam obrazů a výstavy. Ředitelka byla pozvaná a účastnila se poroty mezinárodní soutěže Bienále fantázie 2012 do Martina (SK). Duben: Naše bývalá kolegyně Marcela Mrázková, stále tvořící výtvarná pedagožka slavila své významné životní jubileum a u té příležitosti vystavovala své grafiky v naší škole. V měsíci dubnu probíhá každoročně další multikulturní festival města Opavy, Další břehy. Indiáni ve městě, indiáni ve mně jste bylo téma, ke kterému škola připravila výstavu dětských výtvarných prací s tímto indiánským tématem, výstava byla umístěna v Moravské kapli kostela sv. Václava v Opavě, kde také následně pokračovala happeningem, výtvarnou akcí žáků ZUŠ ze třídy p. u. Z. Pavlíčkové Cesta bizona. Na výstavě prací žáků ZUŠ se podíleli všichni učitelé. Květen: Marie Lukáčová, další absolventka ZUŠ, studentka Fakulty umění VUT v Brně, obor malba se představila svou tvorbou v měsíci květnu. Učitelé škola vystavovali v ZUŠ Hlučín a na městském úřadě v témže městě u příležitosti jubilea této školy. Červen: Práce našich dětí byly vystaveny v kostele sv. Václava u příležitosti výstavy Voda dětem celého světa pořádané firmou Model a.s. Opava, která nás oslovila, abychom namalovali obličeje dětí celého světa pro jejich koncepčně i instalačně náročnou výstavu. Poslední výstavou ve školním roce 2011/2012 byla opět výstav naší absolventky Martiny Pavelkové, studentky fakulty umění VUT Brno, obor tělový design. Začíná sběr výtvarných prací z opavských MŠ, ZŠ i okolních ZUŠ, připravuje se dětská výtvarná soutěž O cenu primátora města. Organizátorem soutěže je město Opava, spoluorganizátorem naše škola. Veškeré výstavy ve výstavní síni školy i mimo ni organizují, instalují i deinstalují učitelé, jsou nápomocni vystavujícímu, jak s navrhnutím koncepce, tak fyzickou pomocí. Každoročně máme aktivity nad rámec výuky. Ty jsou součástí nabídky pro naše žáky. Jde o přednášky k dějinám umění, filmová představení s výtvarnou tématikou, návštěva přednášek o umění aj. Společně se svými učitelkami vyrazili žáci se zájmem o výtvarné umění do

11 Arcidiecézního muzea v Olomouci, kde byli na výstavě i workshopu významného českého umělce Františka Skály. Učitelé spolupracují s různými subjekty a organizacemi ve městě, jako např. Slezská univerzita v Opavě, Dětský domov Opava, Mendelovo gymnázium v Opavě, hudebními tělesy z Opavy, Charitou a samozřejmě s Magistrátem města Opavy. Učitelé také vystavují svá výtvarná díla, ať už samostatně či na společných výstavách. Ředitelka školy stále pracuje jako okresní metodička pro ZUŠ, dále je členkou Krajské umělecké rady, která mimo jiné připravuje přehlídku výtvarných oborů ZUŠ. Je členkou přípravného výboru opavského kulturního festivalu Bezručova Opava. Organizuje pro město výtvarnou soutěž O cenu primátora města, samostatně tvoří a vystavuje, jako i ostatní učitelé školy. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedených Českou školní inspekcí: Ve školním roce 2011/2012 nebyla proveden žádná kontrola ze strany ČŠI, ani ze strany kontrolních orgánů OSSZ. Kontroly v rámci vypracovaného vnitřního kontrolního systému probíhají dle navrženého plánu organizace a ta postupuje dle platných Zásad vztahů orgánů kraje k PO. 10. Základní údaje o hospodaření školy: Organizace - ZUŠ Opava, Solná 8, p.o. hospodařila v minulém kalendářním roce s kladným hospodářským výsledkem. náklady 3 925,96 tis. Kč výnosy 4 095,62 tis. Kč HV 169,66 tis. Kč přímé náklady na vzdělání, konečná úprava prostředky na platy PP prostředky na platy NP zákonné odvody FKSP ONIV-náhrady Posílení platové úrovně PP s VŠ vzděláním tis. Kč tis. Kč 220 tis. Kč 744 tis. Kč 22 tis. Kč 8 tis. Kč 54 tis. Kč

12 prostředky na platy 44 tis. Kč zákonné odvody, FKSP 15 tis. Kč Příspěvky a dotace MŠMT tis. Kč Organizace ke konci kalendářního roku hospodařila s majetkem v hodnotě 1 043,05 tis. Kč dlouhodobý hmotný majetek 320, 83 tis. Kč drobný dlouhodobý hmotný majetek 74, 83 tis. Kč dlouhodobý nehmotný majetek 7,1 tis. Kč spotřební materiál 19,2 tis. Kč školní potřeby 21,7 tis. Kč Hlavním příjmem školy jsou příspěvky rodičů dětí na úhradu neinvestičních nákladů školy. Škola čerpá i finanční prostředky ŠRPUŠ na některé akce školy, dárky pro oceněné děti aj. 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů: Škola v tomto školním roce neorganizovala aktivitu tohoto typu, ani nebyla do těchto aktivit zapojena jako v minulých letech s partnery z Polska. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení: Učitelé školy navštěvují různé vzdělávací akce, jak je výše popsáno, přednášky kde získávají nové poznatky, některé nemají formu celoživotního vzdělávání, jiné jsou takto označovány. Většina je jich akreditovaná MŠMT. Dále učitelé absolvovali i vzdělávacích akcí související s probíhající tvorbou ŠVP, některé internetovou formou. Např. Přátelský náhled na ŠVP vybrané školy ze strany aktivita 01, projekt Pilot ZUŠ. 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů: Ve školním roce 2011/2012 škola neměla realizované projekty s přispěním cizích zdrojů.

13 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery: ZUŠ Opava, Solná 8 nemá svou odborovou organizaci, jediným partnerem školy je Sdružení rodičů a přátel uměleckých škol v Opavě, se kterým má škola dobré vztahy, pomáhá jí při organizaci Jarního večírku. ŠRPUŠ z příspěvků rodičů našich žáků přispívá na některé aktivity školy, někdy i na materiál pro výuku. 15. Závěr: Počty žáků držíme dle nařízení nám nadřízených orgánů, i když zájem o naší školu stále roste. Po přijímacím řízení bychom mohli přijmout mnohem více žáků, kteří chtějí ZUŠ navštěvovat. Vzhledem k rozdělení finančních prostředků na potřeby PP a NP nám vznikl problém, který zaznamenal jistý deficit v potřebách na platy učitelů. Navíc díky novým normativům pro pedagogické pracovníky jsme se dostali do tísně, ale v dohadovacím řízení nám však zřizovatel naše potřeby dorovnal. Naši strukturu pedagogického sboru považuji za vyhovující, daří se nám výrazně držet dosavadní slušné výsledky a v některých případech poskytovat a vykazovat velmi dobré výsledky. Výše uvedené aktivity jsou toho dokladem a další motivací k záslužné práci. Příkladná a obětavá práci s dětmi je vlastní všem našim učitelům. Všechny, kteří nadstandardně pracují, se mi podařilo v roce 2011/2012 slovně i skromně finančně ocenit. Finanční prostředky se stále snižují, přestože učitelé vykonávají velmi záslužnou práci a já je nemohu dle mých představ ohodnotit. I s méně finančními prostředky svou práci stále dělají stejně zodpovědně a předávají svým žákům co nejvíce znalostí. Děkuji i Magistrátu města Opavy za velmi dobrou spolupráci, jako i pracovníkům KÚ MSK za vstřícnost při řešení problémů. Věřím, že oba subjekty svou prací i výsledky přesvědčujeme o kvalitách uměleckého školství a jsme rádi, že je můžeme reprezentovat doma i v zahraničí. Zpráva bude projednána na nejbližší pedagogické radě. ZUŠ nemá školskou radu, proto ji nemusí tomuto orgánu podstupovat ke schválení. Opava, Ivana Sýkorová, ředitelka školy

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Č. j.: 577/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2011-2012 Obsah: Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávaní Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o zápisu k povinné

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo ředitele a) Základní údaje o škole....... 4 Název zařízení. 4 Sídlo. 4 Identifikátor zařízení. 4 Právní forma... 4 IČO.. 4 Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz říjen 2010 Mgr. Dagmar

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 *** Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2008 Mgr. Dagmar

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Sídlo organizace: Praskova 399/8, 746 01 Opava Identifikační číslo: 47813121

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více